Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi"

Transkript

1 Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Güler KARAAĞAÇ*, Nesrin SARIMAN*, Ender LEVENT*, Selçuk ŞİMŞEK**, Şefik GÜNEY***, Yalçın KARAKOCA* * Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, *** Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL ÖZET İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle trakeobronşiyal stenoz ve vena kava süperior sendromu (VKSS) gelişen iki olguda uygulanan endobronşiyal lazer, stent tedavileri ve endovasküler stent implantasyonu sonuçları tartışıldı. Malign trakeobronşiyal stenoza bağlı solunum yetmezliği ile başvuran iki olgu, Nd-YAP lazer (Neodymium Yttrium Aluminium Pevroskite Laser) ve silikon stent implantasyonu ile tedavi edildi. Solunum paterni normale dönen hastalar bir süre sonra VKSS ve solunum sıkıntısı ile tekrar başvurdu. Küratif doz radyoterapi ve kemoterapilerini tamamlamış olan hastalara endovasküler wallstent ve ikinci kez endobronşiyal lazer rekanalizasyonu ve silikon stent implantasyonu uygulandı. Hastaların semptomlarında ve baş, boyun üst ekstremite ödeminde dramatik düzelme gözlendi. Bu işlemlerden sonra, birinci olgu dört ay, ikinci olgu altı ay yaşadı. Akciğer kanserli hastalarda terapötik bronkoskopik yöntemlerin sık kullanılması yaşam kalitesi ve süresini arttırmaktadır. Küratif ve palyatif radyoterapiye rağmen gelişen VKSS olgularında endovasküler stent implantasyonu efektif ve hızlı palyasyon sağlamaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Terapötik bronkoskopi, akciğer kanseri, VKSS, stent implantasyonu SUMMARY SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME AND DOUBLE STENTING (TRACHEOBRONCHIAL DUMON AND ENDOVASCULAR WALLSTENT) IN TWO CASES WITH MALIGNANT TRACHEOBRONCHIAL STENOSIS We investigated the use of endobronchial laser, stenting and endovascular stenting treatments in two cases having inoperable tracheobronchial tumors (non-small cell carcinoma) complicated with superior vena cava syndrome (SVCS). Two patients who applied with respiratory insufficiency due to malignant tracheobronchial stenoses, were treated by Nd-YAP laser (Neodymium Yttrium Aluminium Pevroskite Laser) and silicone stent insertion. Several months later after remission of the symptoms, patients were reapplied with severe dyspnea and SVCS. After curative doses of radiotherapy and chemotherapy were completed endovascular wallstent was implanted to the superior vena cava as well as second application of endobronchial laser recanalization and silicone stenting were made. The respiratory symptoms and head, neck and upper extremity oedema were improved dramatically. After these procedures, patients were survived four and six months respectively. Improvement of life quality and prolonged survival can be achieved by the frequent use of therapeutic bronchoscopic procedures in patients with lung cancer. Endovascular stent implantation provides effective and rapid palliation in cases having SVCS, despite curative and palliative radiotherapy. KEY WORDS: Therapeutic bronchoscopy, lung cancer, SVCS, stent implantation 99

2 Karaağaç G, Sarıman N, Levent E, Şimşek S, Güney Ş, Karakoca Y. GİRİŞ Günümüzde akciğer kanserlerinde multimodalite tedavi prensipleri uygulanmaktadır. Multimodalite tedaviler arasında hızlı ve etkin palyasyon sağlayan terapötik bronkoskopik ve endovasküler girişimler gibi invaziv metotların uygulanımı yaygınlaşmaktadır. İnoperabl akciğer kanserlerinde tüm tedavi yöntemlerine (kemoterapi ve radyoterapi) rağmen beş yıllık sağkalım %3-7 arasındadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağır semptomların da bulunduğu bu hastalarda palyatif tedaviler ile yaşam süresi de arttırılabilir (1-5). Terapötik bronkoskopik yöntemler, malign trakeobronşiyal stenozların lokal kontrolünü, şiddetli dispne gibi semptomların palyatif tedavisini sağlar. Ayrıca, postobstrüktif pnömoni, atelektazi gibi komplikasyonları önleyerek yaşam süresini uzatır (6-10). Eksternal stenozlara bağlı semptomların palyatif tedavisinde kullanılan stentler semptom ve bulgularda hızlı ve etkin düzelme sağlamaktadır. Trakeobronşiyal, gastrointestinal ve endovasküler başta olmak üzere birçok luminal stenozların ve fistüllerin tedavisinde kullanılmak üzere çeşitli stent tipleri mevcuttur (11-17). Bronş kanseri olgularının %3-8 inde görülen vena kava süperior (VSK) obstrüksiyonunun neden olduğu yüz, boyun ve üst ekstremitelerde yaygın ödem ile karakterize vena kava süperior sendromu (VKSS), mortalitenin yüksek olduğu komplikasyonlardan biridir (18). Hızlı gelişen obstrüksiyonlarda kollaterallerin gelişememesi nedeniyle mortalite yüksektir (16). Akciğer kanserine bağlı VKSS palyatif radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Yoğun radyoterapi ve kemoterapiye rağmen ortalama yaşam süresi 5.5 ay olarak bildirilmektedir (19). Son yıllarda endovasküler stent implantasyonu tedavisi ile bu olgularda çok daha olumlu sonuçlar alınmaktadır (15-21). Bu makalede malign trakeobronşiyal stenoz ve VKSS gelişimi nedeniyle genel durum bozukluğu ve solunum yetmezliği ile başvuran iki akciğer kanseri olgusunda uygulanan stent implantasyon tedavileri ve sonuçları tartışıldı. Ekipman olarak Dumon-Harrel Universal rijit bronkoskop, Olympus Evis 240 fiberoptik bronkoskop, YAP-lazer, dilatasyon balonu ve Dumon stenotik silikon stentleri kullanıldı. Trakea ve bronş lümeni açıklıkları ile kullanılacak silikon stent çapları; değişik çap ölçülerine (2-15 mm arasında değişen) sahip apereyler (aspirasyon kateterleri, balon kateterler, rijit optikler ve rijit bronkoskoplar) ile ölçüldü. Terapötik bronkoskopi işlemleri genel anestezi altında yapıldı. Endovasküler stent yerleştirimi; radyoloji kliniği uzmanlarınca, skopi altında ve lokal anestezi ile yapıldı. OLGU 1 VKSS ve Trakeobronşiyal Stenoz Nedeniyle Endovasküler ve Trakeobronşiyal Stent İmplantasyonu ile Tedavi Edilen Bronş Kanseri Olgusu (Kasım 2002) Akciğer grafisinde ve rekonstrüksiyonlu toraks bilgisayarlı tomografi (BT) sinde sağ akciğer üst lobda trakeaya invazyon ve eksternal kompresyon yapan kitle ve bronkoskopik incelemesinde sağ üst lob bronşunda endobronşiyal lezyon saptanan 37 yaşında erkek hasta, adenokanser tanısı ile küratif radyoterapi ve kemoterapi (taksol: 21 günlük aralarla 135 mg/m 2 birinci gün ve karboplatin: Birinci ve sekizinci günlerde 200 mg/gün) aldığı halde kitlesinde büyüme, nefes darlığı şikayetinde artma gözlenmesi üzerine kliniğimize sevk edildi (Resim 1). Solunum yetmezliği tablosunda başvuran hastaya, entübe halde, fleksibl bronkoskopi ile yapılan incelemede, trakeanın 1/3 üst kesiminden itibaren eksternal kompresyon ve endoluminal tümör ile tama- R H Resim 1. Hastanın ilk toraks BT görüntüsü. 100

3 Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi men oblitere olduğu saptandı (Resim 2). Genel anestezi altında rijit bronkoskopi uygulanan hastanın trakea, ana karina ve sağ ana bronşunu oblitere eden tümör Nd-YAP lazer ile iki seansta rezeke edilerek ana karinaya 16 x 13 x 13 mm Dumon Y- silikon stent yerleştirildi. Solunumu tamamen normale dönen hasta operasyon sonrası ekstübe edildi (Resim 2-4). Hastanın üç ay sonra kontrolünde VKSS gelişimine bağlı yüz ve boyunda yaygın ödem, sağ akciğerde pnömonik infiltrasyon saptandı. VKS deki stenozun yeri, oranı ve tutulum gösteren segmentin uzunluğunu belirlemek amacıyla stent uygulaması öncesi tanısal digital substraksiyon anjiyografisi (DSA) gerçekleştirildi. Olguda 77 mm lik segmenti kapsayan, en dar yerinde lümen genişliği yaklaşık 3 mm ölçülen stenotik segment saptandı. Sağ juguler ven kateterize edilerek stenotik segmente uyumlu 10 mm çap ve 90 mm uzunluğunda wallstent (Boston Scientific Wallstent-UNI Endoprosthesis) yerleştirildi. İşlem sonrası stent en dar kesimde yaklaşık 8 mm çapına kadar genişledi. Kontrol DSA da işlem öncesine göre lümenden sağ atriyuma belirgin sürekli akım izlendi. Hastanın VKSS bulguları işlem sonrası saat içinde düzeldi (Resim 5). Bronkoskopik incelemesinde Y-silikon stente rağmen trakeanın %50 den fazla ve sağ ana bronşun tamamen eksternal kompresyonla oblitere olduğu gözlendi. Dumon Y-silikon stente ilave olarak trakeaya 14 x 50 x 1 mm ve sağ ana bronşa 11 x 30 x 1 mm düz silikon stentler yerleştirilerek hava yolu patent hale getirildi. Postobstrüktif pnömonisi tedavi edilen hastanın genel durumu ve solunum paterni düzeldi. Hasta işlemlerin tamamlanmasından sonra dört ay yaşadı. OLGU 2 Dumon Y-Silikon Stent ve Endovasküler Stent İmplantasyonu ile Tedavi Edilen VKSS ile Komplike Bronş Kanseri Olgusu (Kasım 2002) Kırk yaşında erkek hasta, şiddetli nefes darlığı ile solunum yetmezliği tablosunda başvurdu. Toraks BT sinde sağda suprahiler lokalizasyona kadar uzanan ve solda üst lob bronşunu oblitere eden, trakea sağ laterali içerisine polipoid tarzda uzanımı seçilen, mediastende sağ üst paratrakeal bölgeye uzanan, yaklaşık 4 cm lik yüzey boyunca mediastinal invazyon izlenen, 6 x 4.5 x 4 cm boyutlarında kitle lezyon mevcuttu. Kitle lezyonun VKS yi anteriora deplase ve komprese ettiği, aorta düzeyinde VKS ile kitle lezyon arasındaki yağlı planların net seçilemediği izlendi. Hastanın bronkoskopik incelemesinde trakeanın 1/3 alt kesiminden itibaren endoluminal tümör ve eksternal kompresyon ile tamamen oblitere olduğu gözlendi. Genel anestezi altında rijit bronkoskopi ile girilerek trakea, ana karina ve sağ ana bronştaki tümör dokusu Nd-YAP lazer ile iki seansta rezeke edildikten sonra trakeaya Dumon Y-silikon stent implante edildi (Resim 6). Solunum sıkıntısı ve genel durumu düzelen hastanın patolojik tanısının epidermoid hücreli akciğer kanseri olarak rapor edilmesi üzerine, hastaya küratif dozda toplam 6000 rad radyoterapi verildi. On ay sonra tekrar solunum sıkıntısı, yüz ve boyunda ödem, çarpıntı şikayetleri ile başvuran hastanın toraks BT sinde kitlenin boyutlarında artış olduğu; VKS, sağ ana bronş ve dallarını tamamen komprese ettiği, sağ mediastene invazyon göstererek proksimal segmentlerde havalanma kaybına yol açtığı izlendi. VKS deki stenozun yeri, oranı ve tutulum gösteren segmentin uzunluğu DSA ile belirlendi. Olguda 56 mm lik segmenti kapsayan, en dar yerinde lümen genişliği 2 mm ölçülen stenotik segment saptandı. Sağ juguler ven kateterize edilerek stenotik segmente uyumlu 8 mm çap ve 60 mm uzunluğunda wallstent (Boston Scientific Wallstent- UNI Endoprosthesis) yerleştirildi. İşlem sonrası stent en dar kesimde 7 mm çapına kadar genişledi. Kontrol DSA da işlem öncesine göre lümenden sağ atriyuma belirgin sürekli akım izlendi. Otuzaltı saat içinde hastanın VKSS semptomları ile yüz ve boyundaki ödemde gerileme izlendi (Resim 7). Hasta işlemlerin tamamlanmasından sonra altı ay yaşadı. TARTIŞMA Prognozu kötü olan akciğer kanserinde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağır semptomların palyatif tedavisi, invaziv ve noninvaziv yöntemleri kapsayan geniş bir yelpazeyi içerir (1-3). Girişimsel bronkolojideki gelişmelerin eşliğinde; günümüzde akciğer kanserlerinin lokal kontrolü ve palyatif tedavisinde olumlu sonuçlar alınmıştır. Malign trakeobronşiyal stenozların terapötik bronkoskopik yöntemlerle palyatif tedavisinin yaşam kalitesi ile birlikte yaşam süresini de ortalama beşaltı ay arttırdığı saptanmıştır (5,7,18,19). Ayrıca, 101

4 Karaağaç G, Sarıman N, Levent E, Şimşek S, Güney Ş, Karakoca Y. Resim 2. Olgunun endoskopik görünümleri; trakea ve sağ ana bronş tümör ile tamamen oblitere. akciğer kanseri hastalarında gelişen hayatı tehdit eden komplikasyonlardan, masif hemoptizi ve hava yolu fistüllerinin lazer koagülasyon ve silikon stent implantasyonu ile tedavisi bu komplikasyonlardaki mortalitenin önüne geçilmesine olanak sağlar (7,18,19). Resim 3. Dumon Y-silikon stent yerleştirildikten sonra trakea ve her iki ana bronşun görünümü. VKSS akciğer kanseri hastalarında herhangi bir dönemde %3-8 oranında gelişebilmektedir. VKSS gelişen hastaların ortalama yaşam süresi 5.5 aydır. Lenfoma ve küçük hücreli akciğer kanserine bağlı gelişen VKSS nin palyatif tedavisinde ise kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Kemoterapi olguların yaklaşık %60 ında olumlu netice vermekle birlikte yan etkileri fazla olup, %30 oranında nüks bildirilmiştir (22). Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nede- Resim 4. Dumon Y-silikon stent yerleştirildikten sonra trakea ve ana karinanın toraks BT görünümü. Resim 5. Olgunun vena kava süperior stent implantasyonu görüntüleri. 102

5 Vena Kava Süperior Sendromu ve Malign Trakeobronşiyal Stenozlu İki Olguda Çift Stent (Trakeobronşiyal Dumon ve Endovasküler Wallstent) Tedavisi Resim 6. Olgunun endoskopik görüntüleri; trakeadaki tümör, Y-stentin üstten ve içinden görünümü. Resim 7. Olgunun vena kava süperior stenti öncesi ve sonrası DSA görüntüleri. niyle gelişen VKSS nin palyatif tedavisinde radyoterapi tercih edilmektedir. Ancak palyatif radyoterapi endovasküler stent implantasyonundan daha az efektiftir. Ayrıca, erken dönemde postradyoterapi ödem ile VKSS semptomlarının agregasyonu görülebilir (21-23). Etkinliği %15-90 arasında değişen radyoterapide klinik cevabın görülmesi üç hafta ve üç ay arasındadır. Radyoterapi ve/veya kemoterapi olguların %82 sinde 127 gün, %75 inde 162 günde düzelme sağlamaktadır (21-23). İnvaziv endovasküler stent implantasyonu ise hastaların %68-93 ünde semptom ve bulgularda 48 saat gibi kısa bir sürede komplikasyonsuz, dramatik bir düzelme sağlamaktadır (15-20). Küratif kemoterapi ve radyoterapiye rağmen tümör kitlesinde artma ile birlikte VKSS gelişerek genel durumu bozulan iki olgumuzda endovasküler ve endobronşiyal palyatif tedaviler uygulanarak etkin palyasyon sağlandı. VKSS gelişen olguların ikisi de daha önce küratif doz radyoterapi ve kemoterapi alan hastalar olduğundan, endovasküler stent implantasyonu tek palyatif tedavi seçeneği olarak uygulandı. Endovasküler stent implantasyonu ile bu hastalarda literatür ile uyumlu dramatik düzelme izlendi. Sonuç olarak; başka tedavi seçeneği kalmamış terminal dönem akciğer malignitesi olan hastalarda, semptomların palyasyonu ve komplikasyonların giderilmesinde girişimsel tedavi yöntemleri gözardı edilemeyecek boyutlarda yarar ve sağkalım sağlamaktadır. Gelecekte bu yöntemlerin daha sık ve yaygın şekilde kullanılmasının pek çok hastada hayat kurtarıcı olacağı ve yaşam kalitesini arttıracağı görüşündeyiz. 103

6 Karaağaç G, Sarıman N, Levent E, Şimşek S, Güney Ş, Karakoca Y. KAYNAKLAR 1. ERS/ATS Statement on interventional pulmonology. Eur Respir J 2002;19: Seijo LM, Sterman DH. Interventional pulmonology. N Engl J Med 2001;344: Prakash UBS. Advances in bronchoscopic procedures. Chest 1999;116: Prager D, Cameron R, Ford J, Fıglın RA. Bronchogenic carcinoma. In: Murray JF, Nadel JA, eds. Textbook of respiratory medicine. 3 rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000; Kvale PA, Smoff M, Prakash UB. American college of chest physicicans. Lung cancer. Palliative care. Chest 2003;123(Suppl 1): Gelb AF, Ebstein JD. Laser treatment of lung cancer. Chest 1984;86: Lee P, Kupeli E, Mehta AC. Therapeutic bronchoscopy in lung cancer. Laser therapy, electrocautery, brachytherapy, stent and photodynamic therapy. Clin Chest Med 2000;23: Stanopoulos IT, Beamis JF, Martinez FJ et al. Laser bronchoscopy in respiratory failure from malignant airway obstruction. Crit Care Med 1993;21: Becker HD, Wanjek M, van Bodegom PC et al. Endoscopic laser therapy in the tracheobronchial system. Support Care Cancer 1993;1: Cavaliere S, Venuta F, Foccoli P et al. Endoscopic treatment of malignant airway obstructions in 2008 patients (published erratum of serious dosage error appears in Chest 1997; 111: 1476). Chest 1996;110: Thies J, Elfeldt RJ. Indications, technical implementation and results of endobronchial stent implantation. Langenbecks Arch Chir Suppl Kongressbd 1996;113: Witt C, Ortner M, Ewert R et al. Multiple fistulas and tracheobronchial stenoses require extensive stenting of central airways and esophagus in squamous-cell carcinoma. Endoscopy 1996;28: Colt HG, Meric B, Dumon JF. Double stents for esophagus invading the tracheobronchial tree. Gastrointest Endosc 1992;38: Wadhwa RP, Kozarek RA, France RE et al. Use of self-expandable metallic stents in benign GI diseases. Gastrointest Endosc 2003;58: Smayra T, Otal P, Chabbert V et al. Long-term results of endovascular stent placement in the superior caval venous system. Cardiovasc Intervent Radiol 2001;24: Marcy PY, Magne N, Bentolila F et al. Superior vena cava obstruction: Is stenting necessary? Support Care Center 2001;9: Campo CD, Stambuk EC. Superior vena cava syndrome with endovasculer stenting. Texas Heart Institute J 2002; 29: Stock KW, Jacob AL, Proske M et al. Treatment of malignant obstruction of the superior vena cava with the selfexpanding wallstent. Thorax 1995;50: Nogeire C, Mincer F, Botstetin C. Long survival in patients with bronchogenic carcinoma complicated by superior vena cava obstruction. Chest 1979;750: Thony F, Moro D, Witmeyer P et al. Endovasculer treatment of superior vena cava obstruction in patients with malignancies. Eur Radiol 1999;9: Nicholson AA, Ettles DF, Arnold A et al. Treatment of malignant superior vena cava obstruction: Metal stents or radiation therapy? J Vasc Interv Radiol 1997;8: Harper PG, Spiro SG, Shah S. Treatment of obstruction of the superior vena cava by combination chemotherapy with and without irradition in small lung cell carcinoma of the bronchus. Thorax 1983;38: Tanigawa N, Sawada S, Mishima K et al. Clinical outcome of stenting in vena cava superior syndrome associated with malignant tumors. Comprasion with conventional treatment. Acta Radiol 1998;39: Yazışma Adresi Güler KARAAĞAÇ Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı İSTANBUL 104

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Yalçın KARAKOCA 1, Güler KARAAĞAÇ 1, Sevinay KARAKOCA 2, Tülay YILDIZ 3, Orhan YAZANEL 4, Nesrin SARIMAN 1, M.

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ

ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ ÖZOFAGUSUN REFRAKTER DARLIK VE FİSTÜLLERİNDE ENDOSKOPİK TEDAVİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Özofagus striktürleri gastroenteroloji pratiğinde seyrek olmayarak karşılaşılan problemlerdendir. Özofagus striktürleri

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Pediatrics Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Sağ Taraf Kardiyovasküler Yapılara Stent Uygulanması

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ

KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ KOLESİSTEKTOMİYE BAĞLI SAFRA YOLU YARALANMALARINDA ENDOSKOPİK TANI VE TEDAVİ Dr. Sait BAĞCI (*), Dr. Cemal Nuri ERÇİN (*), Dr. Ahmet TÜZÜN (*), Dr. Mustafa GÜLŞEN (*), Dr. Ahmet UYGUN (*), Dr. Müjdat BALKAN(**),

Detaylı

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches Üreteroskopik Litotripsi Sonrası Her Zaman Üreteral Stent Yerleştirmek Gerekir mi? Ferhat Ateş, Cüneyt Adayener, İlker Akyol, Kenan Karademir, Temuçin Şenkul Hasan Koçoğlu, Kadir

Detaylı

115 KANSER HASTASINDA PORT KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ *

115 KANSER HASTASINDA PORT KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ * Nisan-Haziran 004 PORT KOMPLİKASYONLARI; SAMANCI VE ARK. 7 5 KANSER HASTASINDA PORT KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ * Tülay SAMANCI, Nil MOLİNAS MANDEL, A. Kürşat BOZKURT, Fikret KUTLU, Cihan URAS

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi #

Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Pediatrik Yaş Grubunda Torasik Cerrahi Uygulanan Olguların Analizi # Suat GEZER*, Tamer ALTINOK**, Hasan TÜRÜT*, S. Ş. Erkmen GÜLHAN*, Sadi KAYA*, A. İrfan TAŞTEPE* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309404 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Safra Kaçaklarının Yönetiminde Perkütan Tedavinin Yeri Filiz İslim 1, Aysun Erbahçeci Salık 1, Suna Örs 1, Koray

Detaylı

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Derleme Selçuk Tıp Derg 2015;31(1): 40-46 SELÇUK TIP DERGİSİ Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Interventional Radiological Methods in Treatment of Hepatocellular Carcinoma

Detaylı

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):129-133 doi: 10.5505/tjoncol.2011.402 OLGU SUNUMU CASE REPORT Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Patients with leptomeningeal metastases: case

Detaylı

Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar

Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar Journal of Clinical and Analytical Medicine Vasküler Ringler Trakeoesofageal Vasküler Kompressif Sendromlar Rıza Doğan Konjenital bir anomali olan vasküler ringler, branchial ark sisteminin anormal gelişimi

Detaylı

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme doi 10.5578/tt.8317 Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme DERLEME REVIEW Adem KARAMAN 1 Mustafa KAHRAMAN 2 Erol BOZDOĞAN

Detaylı

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu

Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Kronik Eozinofilik Pnömoniye Bağlı Solunum Yetmezliği Olgusu Naime TAŞDÖĞEN, Serpil TEKGÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Astım Yoğun

Detaylı

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu

Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Silikozis tanısıyla yapılan tek taraflı akciğer nakli: Türkiye deki ilk başarılı akciğer nakli olgusu A single

Detaylı

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi

Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akut komplike tip B aortik diseksiyonların endovasküler tedavisi Endovascular management of acute complicated

Detaylı

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz #

Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Sarkoidozda Klinik, Laboratuvar, Fonksiyonel Parametreler ve Prognoz # Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Sedat ALTIN, Arman POLUMAN, Veysel YILMAZ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri

Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Van Tıp Dergisi: 7 (1): 10-15, 2000 Ostrüktif İkterler ve Tedavileri Biliyer Obstrüksiyon Nedenleri ve Uygulanan Tedaviler; 139 Olguluk Seri Osman Güler, Abbas Aras, Metin Aydın, Erol Kisli, Öztekin Çıkman

Detaylı