Deomed Medikal Yay nc l k

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deomed Medikal Yay nc l k"

Transkript

1 Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN Deomed, 2010.

2 Yumuflak Damak Radyofrekans ve Lazer Cerrahisi 18. Konu Dr. Murat Toprak Lazer Yard ml Uvulopalatoplasty (LAUP) Lazer yard ml uvulopalatoplasti (laser assisted uvulopalatoplasty, LA- UP) horlama ve orta derecede obstrüktif uyku apnesi (OUA) tedavisinde kullan labilen cerrahi bir giriflimdir. Burada birinci flart horlama ve apne için t kanma yapan bölgenin uvula ve yumuflak damak olmas d r. LAUP genel anestezi gereksinimini ortadan kald r r, kans z bir ameliyata izin verir, fakat postoperatif a r uvulopalatofarengoplastiye (UPPP) göre daha fazlad r. Bu giriflimle yumuflak damakta afl r skara ba l sertleflme olur ve yabanc madde hissi gibi bir s k nt da ortaya ç kar 1990 l y llarda damak cerrahisinde en yayg n kullan lan yöntem UPPP iken lokal anesteziyle muayene odas ortam nda yap labilen bir giriflim olarak lazer uygulamalar popüler oldu. Bu y llarda UPPP deki invaziv özellikler, anestezi, hastanede yatma süreleride göz önüne al n rsa pahal bir giriflim olarak biliniyordu. lk yay nlar ve uygulamalar Fransa dan Kamami taraf ndand r. 1 Sonralar, 1990 larda özellikle ABD de Krespi baflta olmak üzere birçok cerrah taraf ndan yayg n olarak yap ld. 2 Ameliyat öncesi de erlendirmede özelikle aile bireylerinden al nan anamnez çok önemlidir. Horlama uykuda kesilmeler ve arousallar belirlenmeli hastaya mutlaka Epworth veya Berlin gibi anamneze dayal formlardan al nan bilgilerle ön tan konulmal d r. Beden kitle indeksi (BK ), ense çevresi, al flkanl klar ö renilmeli, rijit ve fleksibl fiberoptik endoskopik muayeneler yap lmal d r. Muayene sonras basit horlama ve obstrüktif uyku apnesi ayr m n kesin olarak yapmak için polisomnografi (PSG) yap lmal d r. PSG, evde veya hastanede yap lmas konusunda, merkezler aras nda farkl neticeler hakk nda de iflik görüfller olmakla beraber hala alt n standart olarak kabul edilmektedir. 247

3 Toprak, M Endikasyonlar 3,4 Konservatif yöntemler ile baflar s zl k Horlama Hafif OUA Büyük ve sark k uvula ve /veya kal n yumuflak damak BK yüksek hastalar* *Genel anestezi sorunu varsa ve damak seviyesinde müdahale mutlaka gerekiyorda uygulanabilir. Kontrendikasyonlar 3,4 Orta/a r OUA Genel durum bozuklu u Trismus Kooperasyon eksikli i Yar k damak ve velofaringeal yetmezlik Ses kayna n n damak ve uvula olmad durumlar Uygulama (fiekil 1-3) Topikal lidokain sprey s k lmas n takiben uvula köküne ve uvula-yumuflak damak bilefle ine lidokain-epinefrin enjeksiyonu ile lokal anestezi sa lan r. 4 Watt fokus ve devaml mod da CO2 lazer ile uvulan n her iki taraf na vertikal 1-2 cm tam kat insizyon (ters U fleklinde) yap larak uvula k salt l p yeniden flekillendirilir. 4 Bal k a z tarz nda ortadaki kas tabakas evapore edilir. Uvula iyileflme döneminde kendini yukar do ru çekerek ufalacak ve fibrozisiyle de horlamaya engel olacak damak sertli i sa lan- fiekil 1. Preoperatif görüntü. fiekil 2. Lokal anestezi ve tam kat kesiler. 248

4 Yumuflak damak radyofrekans ve lazer cerrahisi m fl olacakt r. 4 Kamami nin tekni inde CO2 lazer için çok önemli bir aparat olan swiftlase kulan l r, 1 bu sayede lazer fl n n 3 mm lik spot bölgede rotasyonlar yapmas yla tek noktada derinleflmesi engellenir. 5 Sonuçlar Kamami tekni i ilk baflta uvulay küçültme fleklide bir giriflimdi ve bu müdahale tek seansta yeterli de ildi. Çok a r l ve sarkm fl uvuladan dolay horlamayla devam eden klinik, bu fiekil 3. Postoperatif 2. ay. hastalar n büyük bir bölümünün 2. operasyondan kaçmas yla sonland. 5 Yap lan modifikasyonlarla uvulada k smi ablasyon ile en az ndan horlaman n azalmas hastalar ikinci kere gelmeye ikna edebildi. Bu iki teknikte uvulan n boyuna göre farkl hastalarda tercih edilebilir. UPPP ve LAUP mukayesesinde cerrahi olarak çok fark vard r. 6 LAUP da iyi olan k sa dönem sonuçlar uzun sürede bozulur ve fliddetli apnelerde bu bazen daha da kötüleflmeye sebep olabilir. Bu olayda lazer fl n n n yol açt progresif palatal fibrozis ve velofarengel daralma sorumlu tutulmufltur. 7 Afl r fibrozis daima sorun teflkil eder ve yabanc madde hissi ortaya ç - kar. Hipertrofik tonsillerde bu müdahaleye tonsil ablasyonu ilave edilebilir. Lazer fl n parsiyel tonsillektomi, tonsil tafllar veya kistlerinde kullan - lan cerrahi bir giriflim oldu u için rahatl kla bu yöntemle birlefltirilebilir. 4 Kamami nin ilk çal flmalar nda horlamada %77 sonuç al nd bildirildi. Tabii bu sonuçlar erken ve sübjektif olarak de erlendirildi. 1 Son y llarda radyofrekans (RF) damak giriflimleriyle ilgili Terris in yapm fl oldu araflt rmada RF grubunda baflar oran %60 iken lazer grubunda %86 olarak bulundu, 8 Walker n BK 30.5 olan serisinde RDI nin (respiratory disturbance index) 25 den 15.3 e indi i ve oksijen satürasyonunun 83.5 den 85.3 e yükseldi i ve uygun vakalarda iyi sonuçlar al nd bildirildi. 9 Postoperatif Dönem Lokal giriflim sonras hasta yaklafl k dakika gözlem alt nda tutulur. 7 gün antibiyotik verilir. lk gün streoid ve a r n n fliddet ve eflik seviyelerine göre narkotik de olabilen a r kesiciler verilmelidir. Hastalar n 3-5 gün dik pozisyonda istirahat etmeleri önerilir. Ayn gece CPAP kullan - m na bafllanabilir. 4,5,10 249

5 Toprak, M Komplikasyonlar 4 Minör kanama (Yaklafl k %2) Lokal enfeksiyon fiiddetli a r Geçici veya kal c velofaringeal yetmezlik Nazofaringeal stenozis Zay flama Oral kandidiyazis Glob hissi (Yaklafl k %25) Tad de iflimleri LAUP ile ilgili komplikasyonlar genellikle minör ve geçicidir. 4 Komplikasyonlar aras nda belki de morbiditeyi en fazla art ran, özellikle ameliyat sonras 3. günde ortaya ç kan ve yaklafl k 12. güne kadar devam eden a r - d r. 5 Ameliyat sonras lokal bir müdahale oldu u için yatma gerekmez ancak a r için narkotik analjezi ve ödemi engellemek için kortikosteroid ve enfeksiyon ihtimali için de genifl spektrumlu antibiyotik verilebilir. 5 Zay flama ve dehidratasyon için mutlaka iyi takip gerekir. 3-5 kg zay flama normal kabul edilir. Oral kandidiyasiz çok nadir olmakla beraber karbonatl solüsyonlara çok iyi cevap verir. Glob hissi bazen 6 ay veya daha uzun süreli olabilir. 10 Radyofrekans (RF) Yumuflak damak lokalizasyonlu basit horlama ve hafif obstrüktif uyku apnesi (OUA) olgular nda noninvaziv bir giriflim olan radyofrekans (RF) enerjisi düflük güç ve voltaj ile termal ablasyon etkisi yapmas sebepleriyle kullan labilir. 11 Üst solunum yolu direnç sendromu ve orta-a r OUA olgular nda kullan m çok s n rl d r. Is kontrollü alet kullan m komplikasyon riskini azalt r. 12 Dama a RF ifllemi, spektrumu 465 khz den bafllayan elektromanyetik enerjinin bir elektrod vas tas yla submukozal olarak palatal adalenin içine verilmesi ifllemidir (fiekil 4-6). 12 Bu enerji, hedeflenen dokuya bir elektrod yoluyla uygulan r ve volümü azaltan minimal invaziv bir giriflim sa lan r. Koterle mukayese edildi inde koterde s probun ucundayken ve dokuda fliddetli reaksiyon verirken burada probu çevreleyen dokuda iyonik de iflimle s nma oluflur. 13 Is koterde 1000 dereceye kadar ulaflabilirken s kontrollü cihazlarda en fazla 100 derece (genellikle hedeflenen ) civar ndad r (fiekil 7 ve 8) Bu s nmayla dokuda kuruma, protein koagülasyonu ve nekroz oluflur (fiekil 5). Bu koagulumun zamanla vücut taraf ndan resorbsiyonu sonucu damakta sertleflme sa lan r (fiekil 6)

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ

AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ AC L SERV STE G R fi MSEL SEDASYON VE ANALJEZ Özgür KARCIO LU* Girifl: Acil servislerde özellikle a r l ifllemler s ras nda analjezi ve sedasyon kullan m yayg nd r. K r k ve ç k klar n redüksiyonu, tüp

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü

T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi. Septorinoplastiler. Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü T.K.B.B.V. Akademi Toplant lar Mezuniyet Sonras E itim Kitapç klar Serisi 5 Septorinoplastiler Editör Prof. Dr. H. Halis Ünlü Celal Bayar Üniversitesi T p Fakültesi KBB Anabilim Dal Manisa Türk Kulak Burun

Detaylı

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisi Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 119-131 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN*

DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* DO UM ANALJEZ S NDE NÖROAKS YAL BLOKLAR Tülay Özkan SEYHAN* A r n n iletiminin medulla spinalis düzeyinde kesintiye u rat lmas için uygulanan spinal ve epidural bloklar nöroaksiyel blok olarak tan mlanmaktad

Detaylı

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA

ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA DERLEME / REVIEW ANESTEZİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ DRUG INTERACTIONS IN ANESTHESIA Oya ÖZATAMER, Ayflegül TARHAN, lknur ORAL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara Ankara

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik

ÜROLOJ K LAPAROSKOP. Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik ÜROLOJ K LAPAROSKOP Ali R za KURAL* Teknolojik geliflmelere parelel olarak üroloji alan nda da endoskopik/laparoskopik enstrümanlar n gelifltirilmesi, hastanede kal fl süresinin daha k sa olmas ve kozmetik

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel)

K s rl k. bak larak, testislerin yerinde olup olmad, boyutlar, sperm kanallar, skrotum (torba) içinde genifllemifl damarlar n varl (varikosel) K s rl k Evli çiftlerin, korunma olmaks z n gebe kalma oran, her ay için %20 kabul ediliyor. Çiftlerin %85 i ilk y l, %93 ü ise ikinci y l sonuna kadar gebe kal yor. Herhangi bir korunma yöntemi olmaks

Detaylı

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER**

NÖROMODÜLASYON. Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** klinik 141-216 8/2/07 3:49 PM Page 195 Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D NÇER** UYGULAMALARI Nöromodülasyon uygulamalar a r yolaklar n n dinamik ve/veya fonksiyonel inhibisyonu temeline dayan r. Bu teknikler

Detaylı

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46

Kalabal k ko ufl tipi pediatri servislerinin ve. Tan Kriterleri. Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 27-46 Hastane İnfeksiyonları Pediatrik Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Mustafa BAKIR* * Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk nfeksiyon Hastal klar Bilim Dal, stanbul.

Detaylı

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment.

Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE. Nursen Kartal 1. Key words: Hemoroidal disease, treatment. Türk Aile Hek Derg 2002; 6(3): 121-126 Derlemeler Hemoroidal Hastal kta Tedavi Yöntemleri TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE Nursen Kartal 1 Özet Hemoroidal venöz pleksusun artm fl hidrostatik bas nç (d flk

Detaylı

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman )

Merdiven Ç kmak Prof. Dr. Sad k Perek (Genel Cerrahi Uzman ) Kalsiyumun Yarar ve Kad nlar çin Önemi Dyt. Zuhal Güler Çelik (Beslenme ve Diyet Uzman ) Y l n en güzel renkli günlerini yafl yoruz sonbahar aylar nda. Osmano lu Hastanesi olarak yaz aylar nda durmak bir yana SGK anlaflmas n n Osmano lu sizin ve ailenizin Hastanesi, çünkü eskiden kendileri

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı