A. ÇEVREM ZDEK VARLIKLARI TANIYALIM B. YAfiADI IMIZ ÇEVRE FEN VE TEKNOLOJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. ÇEVREM ZDEK VARLIKLARI TANIYALIM B. YAfiADI IMIZ ÇEVRE FEN VE TEKNOLOJ"

Transkript

1 A. ÇEVREM ZDEK VARLIKLARI TANIYALIM B. YAfiADI IMIZ ÇEVRE FEN VE TEKNOLOJ

2 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m A. ÇEVREM ZDEK VARLIKLARI TANIYALIM CANLI DEY NCE NE ANLIYORUZ? Canl ve Cans z Varl klar Çevremizde gördü ümüz varl klar n baz lar insanlar gibi hareket eder, beslenir, büyür ve geliflirler. Bu varl klara canl varl klar deriz. Baz varl klar ise bu özelliklerin hiçbirini göstermezler. Bu varl klara da cans z varl klar denir. Canl ve cans z varl klar karfl laflt ral m. Canl Varl klar nsanlar, hayvanlar ve bitkilerdir. Yürüme, koflma, uçma, yüzme, z plama, yön de ifltirme gibi hareketleri yapabilirler. Çevreden gelen uyart lar alarak tepki verirler. Bir köpek bir ses duydu unda havlayarak tepki gösterir. Beslenir, büyür ve geliflirler. Canl lar büyümek, geliflmek, hareket etmek ve ço almak için beslenirler. Ürerler, ço al rlar, belli bir olgunlu a gelince kendilerine benzeyen canl lar olufltururlar. Solunum yaparlar. Boflalt m yaparlar. Vücutlar nda oluflan zararl maddeleri boflalt m yolu ile d flar atarlar. Cans z Varl klar Hava, su, toprak, tafl, kalem, masa, hal gibi varl klard r. D flar dan bir etki olmad kça hareket edemezler. Uyart lar alamaz, tepki veremezler. Bir masa hiçbir uyart ya tepki göstermez. Beslenmez, büyümez ve geliflmezler. Üremezler (Ço alamazlar.). Solunum yapmazlar. Boflalt m yapamazlar. Bu karfl laflt rmadan da anlafl laca gibi canl l k özellikleri flunlard r: Hareket etme Uyart alabilme ve tepki verme Büyüme, geliflme Beslenme Üreme Solunum yapma Boflalt m yapma 618

3 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m FEN VE TEKNOLOJ B TK VE HAYANLARIN CANLILIK ÖZELL KLER Bitki ve Hayvanlar Karfl laflt ral m Bitki ve hayvanlar bütün canl l k özelliklerini tafl rlar. Yap ve organlar farkl oldu u için bu özellikleri gerçeklefltirme flekilleri farkl d r. HAYVANLAR Yürür, koflar, uçar, z plar ve t rman rlar. Hayvanlar uyart lar karfl s nda, çeflitli sesler ç kararak, kaçarak, uçarak tepki gösterirler. Bir balon patlatt m zda a açtaki kufllar hemen uçar. Bütün hayvan yavrular do duklar nda yetiflkinlerinden küçük olurlar. Zamanla büyür ve yetiflkin hâle gelirler. Yumurtadan ç kan civciv zamanla büyüyerek tavuk olur. Baflka canl lar yiyerek beslenirler. Baz lar bitkilerle, baz lar baflka hayvanlar n etleriyle, baz lar da hem et hem de otla beslenirler. At, inek, tavflan, köpek, fok gibi hayvanlar do urarak ço al rlar. Kufl, bal k, kaplumba a, y lan gibi hayvanlarda yumurtlayarak ço al rlar. Köpek, inek, kufl gibi hayvanlar insanlar gibi akci er solunumu yaparlar. Bal klar gibi suda yaflayan canl lar solungaçlar yla solunum yapar. Canl lar solunum yaparken enerji üretmek için gerekli olan oksijeni al p, vücutta oluflan karbondioksidi d flar atar. ÜREME BESLENME HAREKET UYARTI ALAB LME BÜYÜME VE GEL fime SOLUNUM YAPMA B TK LER Hayvanlar gibi yer de ifltiremezler. Kökleriyle topraktaki suya ve madensel tuzlara yönelirler. Çiçek açarak yapraklar ve çiçekleriyle günefle yönelerek; bir a aca ya da duvara sar larak (sarmafl klar gibi) hareket ederler. Ayçiçe i gibi baz bitkiler fl a karfl tepki verir. Çiçeklerini ve yapraklar n günefle yönlendirirler. Küstüm otu bitkisi de dokunuldu unda yapraklar n kapat r. Meyve tohumlar toprakta filizlendikten sonra fidan olur. Fidanlar y llar sonra bir meyve a ac olur. Çiçek ve sebze tohumlar toprakta yeflererek büyür yeni bitkiler olufltururlar. Özel yap lar sayesinde kendi besinlerini kendileri yaparlar. Tohumlar yla ço al rlar. Elma, armut gibi meyvelerin çekirdekleri tohumlar d r. Tohum uygun flartlarda çimlenerek yeni bitkiler meydana getirir. Yapraklar yla soluk al p verirler. nek, at, köpek, kedi gibi hayvanlar böbrekleriyle boflalt m yaparlar. Boflalt mla vücutta yaflamsal faaliyetler sonucu ortaya ç kan zararl maddeler vücut d fl na at l r. BOfiALTIM YAPMA Boflalt m organlar yapraklar d r. Baz zararl at klar yapraklarda birikir. Yapraklar dökülünce bunlar at lm fl olur. Baz bitkiler de topraktan ald klar fazla suyu yapraklar yla d flar atar. 619

4 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m GÖZLE GÖRÜLMEYECEK KADAR KÜÇÜK CANLILARI TANIYALIM Mikroskobik Canl lar Çevremizdeki bitki ve hayvanlar n d fl nda gözle görülmeyecek kadar küçük canl lar da vard r. Bu canl lar ancak mikroskopla görebiliriz. Bu alet küçük canl lar n görüntüsünü defalarca büyüterek görebilmemizi sa lar. Sadece mikroskopla görülebilen bu canl lara mikroskobik canl lar denir. I lam lamel Lam n üzerine bir damla göl suyu damlat p, lamalle üstünü kapat r z. Bu flekilde bakt m zda suyun içinde hiçbir canl göremeyiz. Mikroskobik Canl lar Nerelerde Bulunurlar? Mikroskobik canl lar uygun s cakl k ve nemin oldu u her ortamda yaflayabilirler. Bu ortamlar hava, su ve toprak olabilir. Nemli ve s cak ortamlarda h zla ço al rlar. Mikroskobik Canl lar Hangi Olaylara Neden Olurlar? Baz mikroskobik canl lar insanlar n vücuduna geçtiklerinde çeflitli hastal klara neden olurlar. Bu canl lar yiyecekler ya da solunum yoluyla vücudumuza girer. Bu nedenle hasta kiflilerin eflyalar n kullanmamal y z. Biz hasta oldu umuzda öksürürken ve hapfl r rken a z m z mendille kapatmal y z. Aç kta, s cak ve nemli ortamlarda b rak lan ekmek, elma, portakal, limon gibi besinlerin küflenmesi mikroskobik canl lar n etkilerindendir. Küf bir çeflit mikroskobik canl d r. Bir damla göl suyunu mikroskopta inceledi imizde birçok mikroskobik canl görürüz. II Mikroskopla bakt m zda suyun içinde hareket eden birçok canl görürüz. Besinlerimizi mikroskobik canl lar n bu etkisinden korumak için buzdolab nda saklar ya da k sa sürede tüketiriz. Ekmek hamurunun mayalanmas, sütten yo urt ve peynir elde edilmesi mikroskobik canl lar n etkisiyle olmaktad r. Üzümün sirkeye dönüflmesinde ve turflu yap m nda da mikroskobik canl lar n rolü vard r. Baz ilaçlar n yap lmas nda da mikroskobik canl lardan yararlan l r. Bitki ve hayvan art klar n n bir süre sonra çürüyerek topra a kar flmas mikroskobik canl lar sayesinde olmaktad r. A açlardan dökülen yapraklar, hayvan ölüleri, insanlar n çöpe att bitkisel ve hayvansal at klar bu canl lar n etkisiyle topra a kar fl r. Böylece bu çöpler ortadan kalkm fl olur. 620

5 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m FEN VE TEKNOLOJ UYUYAN CANLILARI UYANDIRALIM 1) 2) 3) 4) Bir kay s çekirde i cans z gibi görünür. Uygun nem, s cakl k ve havan n bulundu u ortamda canl l k özelli i gösterir. Kabu u çatlayan çekirde in içindeki tohum çimlenir. Büyüyen kay s fidan y llar sonra meyve veren bir a aca dönüflür. 1. Meyve çekirdekleri, fasulye, mercimek, nohut, bu day gibi bitki tohumlar uyku hâlinde bulunan canl lard r. Tohumlar uygun koflullar olmad sürece uyku hâlinde bekler. Tohumlar n canl l k özelli i gösterinceye kadar geçirdikleri süreye uyku evresi denir. Tohumlar y llarca canl l klar n yitirmeden bekleyebilir. çinde canl oluflmam fl yumurta da uyku hâlindedir. 2. Uyku evresindeki tohumun canl l k özelli i gösterebilmesi için uygun s cakl k, nem (su) ve hava gereklidir. Uygun koflullarda tohum çimlenerek yeni bir bitki oluflturabilir. 3. Çimlenen tohum yine uygun koflullarda büyüyerek tohum oldu u bitkiyi oluflturur. Fasulye tohumu fasulye bitkisini, kay s tohumu kay s bitkisini oluflturur. 4. Yeterince olgunlaflan bitkiler meyve vererek birçok tohum üretir. Uyku hâlindeki yumurta uygun koflullar sa land nda canl l k özelli i kazan r. Tavuklar yumurtan n s cakl k ve nemini koruyabilmek için kuluçkaya yatar. özellikleridir oluflur Canl Varl klar Do adaki Varl klar oluflur Cans z Varl klar Beslenme Büyüme ve geliflme Üreme Solunum Boflalt m Hareket Uyart alabilme ve tepki verme olabilir olabilir olabilir örnekleridir Bitkiler Hayvanlar Mikroskobik Canl lar Hava neden olurlar Su Kaya Hastal klar Küflenme Kalem Mayalanma (süt, hamur, sirke) Çürüme (art klar n çürümesi) 621

6 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m ÇEVREM ZDEK VARLIKLARI TANIYALIM - TEST I. Toprak II. Ot III. Su IV. Tafl V. Kar nca Yukar dakilerden hangileri canl d r? a. I - II b. II - V c. III - IV d. I - V 6. fiekildeki gibi bir bitkinin kökünün yan tarafa ilerlemesinde afla dakilerden hangisi etkilidir? a. hava b. fl k c. su d. tohum 2. Kutudaki varl klar bir grup oluflturdu unda hangisi d flar da kal r? a. Duvar b. Hal c. Örümcek d. Oyuncak at Sandalye Duvar Hal Örümcek Dolap Oyuncak at 7. I. Üreme II. Solunum III. Boflalt m Bitkiler yukar daki canl l k özelliklerinden hangisi ya da hangilerini yapraklar yla gerçeklefltirir? a. Yaln z II b. I - II c. II - III d. I - II - III 3. I. Koflma II. Yön de ifltirme III. Uçma IV. Büyüme Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri bitkilerin yapamad hareketlerdendir? a. Yaln z I b. I - III c. II - IV d. I - II - III 4. Afla dakilerden hangisi di erlerinden farkl bir yolla beslenir? a. Domates b. nek c. Köpek d. Aslan 5. Eli ile çok s cak suya dokunan bir insan irkilerek hemen elini çeker. Bu olay bitkilerin afla daki özelliklerinden hangisi ile benzerlik gösterir? a. Kökleriyle topra a ba l olma b. Yapraklar yla kendi besinini kendi yapma c. Fazla suyu yapraklar yla atma d. Çiçek ve yapraklar yla günefle yönelme 8. Afla daki hayvanlardan hangisinin üreme flekli di erlerinden farkl d r? a. kufl b. y lan c. kurba a d. kedi 9. Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? a. Hayvanlar, baflka canl lar yiyerek beslenir. b. Bitkiler, tohumlar yla ço al r. c. Hayvanlar, sadece akci erleriyle boflalt m yapar. d. Bitkiler, yer de ifltirme hareketi yapamaz. 10. Afla dakilerden hangisi mikroskobik canl lardand r? a. böcekler b. küf c. kar ncalar d. kum 622

7 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m FEN VE TEKNOLOJ 11. Mikroskobik canl lar, bitki ve hayvan art klar n çürüterek topra a kar flmas n sa lar. Bu durum afla dakilerden hangisine neden olur? a. Hayvanlar n ço almas na b. Çevre temizli ine c. Topra n verimsizleflmesine d. A açlar n kurumas na 12. Afla daki meyvelerden hangisinin yedi imiz k sm tohumudur? a. kiraz b. elma c. f nd k d. portakal 13. Afla daki canl lardan hangisi akci er solunumu yapmaz? a. bal k b. insan c. inek d. kufl 14. Bir saks bitkisinin bir yapra na naylon torba geçirilerek ba lan yor. Bir süre sonra torban n iç yüzeyinde su damlac klar olufltu u gözlemleniyor. Bu olay bitkilerin hangi canl l k özelli inin bir sonucudur? a. beslenme b. boflalt m c. solunum d. üreme 15. Afla da verilen yerlerden hangisi mikroskobik canl lar n yaflam için en uygun olan d r? a. Kurak topraklar b. Kaynat lan sular c. Il k ve nemli yerler d. Her yer 16. Afla daki olaylardan hangisinde mikroskobik canl lar n etkisi yoktur? a. Üzüm suyunun sirkeye dönüflmesi b. Sütün oluflmas c. Besinlerin küflenmesi d. Hamurun mayalanmas 17. Afla dakilerden hangisi uyuyan canl lara örnek olarak gösterilemez? a. patlam fl m s r b. fasulye c. bu day tohumu d. nohut 18. I. Hava II. S cakl k III. Nem Uyuyan bir canl n n, canl l k özelli i gösterebilmesi için yukar dakilerden hangisine ya da hangilerine ihtiyaç duyar? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III d. I - II - IIII 19. Afla dakilerden hangisi uyku evresinde bulunmaktad r? a. b. c. d. 20. Bir canl n n kendi yaflam n sürdürmesi için zorunlu olmayan canl l k özelli i afla dakilerden hangisidir? a. beslenme b. solunum c. üreme d. boflalt m 623

8 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m B. YAfiADI IMIZ ÇEVRE Canl lar ve Yaflam Alanlar Canl lar, yaflamlar n devam ettirebilecekleri ortamlarda yaflarlar. Kutuplarda yaflayan penguen, s cak ortamlarda yaflam n devam ettiremez. Çöllerde bulunan kaktüs, hiçbir zaman sulak alanlarda yetiflmez. Su, bal klar için en uygun yaflam ortam d r. Sudan ç kar lan bal k bir süre sonra ölür. Bir inek de suda bo ulur. Canl lar n bir k sm su, bir k sm kara ortam na; bir k sm çöl, bir k sm kutup ortam na uyum sa lam flt r. Canl larda yaflama ortam na uyum göstermelerini sa layan yap ve organlar geliflmifltir. Suda yaflayan bal klar solungaçlar yla, karada yaflayan inekler akci erleriyle solunum yapar. III I II Birçok canl n n ortak yaflam alanlar vard r. Resimdeki göl bal klar ve su yosunlar n n yaflama alan d r. Kurba alar ve kaplumba alar ise su yak n ndaki yerleri yaflama alan olarak seçerler. Gölün içinde ayr ca birçok mikroskobik canl da yaflar. Bu canl lar sudaki oksijeni kullan rlar. Yerin alt nda, topra n içinde solucanlar, çeflitli böcekler, köstebekler, çimlenmekte olan tohumlar bulunur. Solucanlar nemli olan tafl ve kaya altlar nda görebiliriz. Solucanlar bitki kal nt lar yla beslenir. At ve koyunlar otla beslendikleri için otlak yerlerde dolafl rlar. Ayr ca bunlar su ihtiyaçlar n da gölden karfl lay p solunum yaparken havadaki oksijeni kullan rlar. Tüm canl lar yaflamlar n sürdürebilmek için hava, su, besin ve uygun s cakl a ihtiyaç duyarlar. Bu gereksinimlerini karfl layabildikleri ortamlar onlar n yaflam alan olur. 624

9 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m FEN VE TEKNOLOJ Do al Çevreye Zarar Veren Etmenler Do ada bütün canl lar uyum içinde yaflarlar. Canl lar n yaflad do al çevre, insanlar n baz faaliyetleri sonucu kirlenir ve yok olur. Çevre kirlili ine neden olan etmenler flunlard r: Temizlik için kullan lan deterjan ve sabunlar at k su borular yla göl, deniz ve akarsulara kar fl r, buralarda yaflayan canl lara zarar verir. Birçok aleti çal flt rmak için kulland m z ve bitince att m z piller, topra kirletir. Kirlenen toprak, canl lar için uygun bir yaflama ortam de ildir. Baz deodorantlar zararl gazlar içerir. Kullan ld klar nda havay kirletir. Bilinçsiz kullan lan tar m ilaçlar da çevreyi kirletir. Fabrika ve ev bacalar ve araba egzozlar ndan ç kan dumanlar havay kirletir. Rastgele etrafa saç lm fl çöpler de canl lar n yaflama alanlar na zarar verir. Düzensiz kentleflme ve h zl nüfus art fl canl lar n yaflam alanlar n n azalmas na, yok olmas na neden olur. Çevremizi Niçin Korumal y z? Çevre kirlili i bitkilere, hayvanlara ve mikroskobik canl lara zarar verir. Bunlar n her biri do al çevrenin bir parças d r. Birinin zarar görmesi ya da yok olmas di erlerini de olumsuz etkiler. Do al çevrenin zarar görmesi, insan yaflam na zarar verir, olumsuz etkiler. Çevremizi Korumak çin Neler Yapmal y z? Yak n çevremizi temiz tutmak için çöpleri çöp kutusuna atmal y z. ÇÖP Ormanlar korumal, a aç dikmeliyiz. Çiçekleri koparmamal y z. Do al kaynaklarla üretilen ürünleri (kâ t gibi) bilinçli kullanmal y z. Geri dönüflümü olan at klar de erlendirilmesi için ay rmal y z. Çevreyi korumak için bireysel sorumluluk bilinci kazanmal y z. Çevreyi koruma çal flmalar yapan kurulufl ve kulüplerin etkinliklerine kat lmal y z. Sanayi kurulufllar ndan ar t lmadan deniz ve akarsulara b rak lan sular buradaki canl lar n ölmesine neden olur. 625

10 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m ATATÜRK ÜN DO A SEVG S Atatürk, insan sevgisinin yan nda, hayvanlar özellikle atlar, köpekleri ve kufllar çok severdi. Birçok güvercini vard ve onlar n uçuflunu zevkle izlerdi. Aber ad nda bir av köpe i vard. Köpek öldü ünde çok üzülmüfltü. Foks ad nda bir köpe i daha vard. Atatürk Foks un yaflant s yla yak ndan ilgilenirdi. Atatürk, a aç yetifltirilmesine ve a açlar n korunmas na çok önem verirdi. Bir gün, çiftlik yolunda giderken daha önce orada bulunan bir i de a ac n n yerinde olmad n görmüfl, kesildi ini ö renince o bölgenin a açland r lmas n istemifltir. Dikilen fidanlar n büyümelerini kendisi de takip etmifltir. Atatürk, Yalova daki çiftli inde köflkün duvarlar na zarar verdi i için kesilmek istenen a ac n kesilmesine izin vermemifltir. Köflk tramvay raylar ile 4,80 m kayd r lm flt r. Atatürk her zaman oldu u gibi akl n kullanarak soruna bilimsel bir çözüm bulmufltur. Böylece a aç kesilmekten kurtulmufltur. Afla daki kavram haritas n inceleyerek ö rendiklerimizi pekifltirelim. Bireysel Sorumluluk Bilinci koruma için gereklidir ÇEVRE ihtiyaç duyar Koruma ve Gelifltirme önlemek için gereklidir olumsuz etkiler etkiler vard r ihtiyaç duyar Kirlilik yol açar nsan Faaliyeti etkiler Yaflam alanlar 626

11 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m YAfiADI IMIZ YER - TEST Afla dakilerden hangisinin yaflama alan di erlerinden farkl d r? a. midye b. hamsi c. solucan d. ahtapot 2. I. Kurba a II. Tavflan III. Ördek IV. Kaplumba a Yukar dakilerden hangilerinin yaflam alanlar benzerlik gösterir? a. I - II b. II - III c. I - III - IV d. II - III - IV 3. Toprak birçok canl n n yaflam alan d r. Topra n içinde afla dakilerden hangisinin olmas canl lar için tehlikelidir? a. hava b. mineraller c. su d. deterjan 4. I. Bulundu u yer uygun bir yaflam alan d r. II. Canl lar n yaflamas için gereklidir. III. Do ada üç hâlde de bulunur. Yukar da özellikleri anlat lan madde afla dakilerden hangisidir? a. toprak b. su c. hava d. ot 5. I. Hava II. Su III. Besin IV. S cakl k Uygun yaflam alan yukar dakilerden hangilerine sahip olmal d r? a. I - II b. II - III c. I- II - III d. I - II - III - IV 6. Afla dakilerden hangisi hem kara hem de su ortamlar nda bulunabilir? a. kar nca b. mikroskobik canl lar c. sincap d. çam a ac FEN VE TEKNOLOJ 7. Ortamdaki oksijeni kullanarak solungaçlar yla solunum yaparlar. Mikroskobik canl lar yiyerek beslenirler. Yukar da özellikleri anlat lan canl n n yaflam alan afla dakilerden hangisi olamaz? a. a aç kovu u b. göl c. akarsular d. deniz 8. Afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Suyun içinde birçok bitki, hayvan ve mikroskobik canl yaflar. b. Topra n içinde canl lar yaflayamaz. c. Karada yaflayan hayvanlarda su ortamlar ndan yararlan r. d. Havas z bir ortamda canl lar yaflayamaz. 9. Afla dakilerden hangisinin yaflam alan di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 10. Afla daki insan faaliyetlerinden hangisi çevre kirlili ine yol açmaz? a. At k sular n ar t lmas b. Kullan lm fl pillerin topra a at lmas c. Konut yapmak için a aç kesilmesi d. Tar m ilaçlar n n kullan lmas 11. I. Egzoz dumanlar II. Deodorantlar III. Deterjanlar IV. Fabrika dumanlar Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri havay kirletir? a. Yaln z I b. I - II c. III - IV d. I - II - IV 627

12 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m 12. Hava - Su - Hayvanlar - Toprak - Bitkiler - Mikroskobik canl lar Yukar da verilenlerden kaç tanesi do ay oluflturan varl klardand r? a. 3 b. 4 c. 5 d Afla dakilerden hangisi do ay korumak için bireysel olarak yap lmas gereken bir davran fl de ildir? a. Ormanlar korumak, a aç dikmek b. Çevre kulüplerine üye olmak c. Bireysel sorumluluk bilinci kazanmak d. Kâ ttan çiçek yap p bahçeye dikmek 14. Hatice, yeni sulad bir saks bitkisinin üzerini derin cam bir kapla kapatt. Bir süre sonra bitkinin soldu unu gözlemledi. Bu durumda Hatice afla daki yarg lardan hangisine ulaflm flt r? a. Fazla su bitkiye zarar verir. b. Canl lar havas z ortamda yaflayamaz. c. Susuz kalan canl lar ölür. d. Bitkiler boflalt m yaparken solabilir. 15. Afla dakilerden hangisi mikroskobik canl lar n çevrenin temizlenmesine katk lar n belirtir? a. Hamurun mayalanmas n sa lamalar b. Sütü yo urda dönüfltürmeleri c. Sirke oluflumunu sa lamalar d. Bitki ve hayvan art klar n parçalamalar 16. Afla dakilerden hangisi çevreyi korumak için al nmas gereken önlemlerden biri de ildir? a. Fabrika bacalar na filtre takmak b. Deterjan tüketimini azaltmak c. Pil üretimini art rmak d. Tar m ilaçlar n bilinçli kullanmak 17. Afla da verilen Atatürk ile ilgili bilgilerden hangisi do ru olamaz? a. Köpe inin bak m yla yak ndan ilgilenirdi. b. A açlar n korunmas na, a açland rmaya önem verirdi. c. Kufllar sevmez, atlar severdi. d. Sorunlar bilimsel yollarla çözmeye çal fl rd. 18. S cak bölgelerde yaflayan canl lar n deri rengi ve yap s n n so uk bölgelerde yaflayanlar nkinden farkl oldu u tespit edilmifltir. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klanabilir? a. Canl lar yaflama alanlar na uyum sa lar. b. Canl lar n farkl yaflam alanlar vard r. c. Yaflama alan olarak seçilen yerde su bulunur. d. Canl lar n yaflamas için s cakl n fazla olmas gerekir. 19. Afla dakilerden hangisi canl lar n yaflam alanlar na zarar verir? a. çekirge b. plastik c. y lan d. akbaba 20. Afla dakilerden hangisi ormanlar n korunmas için al nmas gereken önlemlerden biri de ildir? a. Kâ t tüketimini azaltmak b. Kesilen a açlar n yerine yenisini dikmek c. Ormanlar dikenli telle çevrelemek d. Mukavva, karton, kâ t vb. geri dönüflümünü sa lamak 628

13 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m FEN VE TEKNOLOJ CANLILAR DÜNYASINI GEZEL M, TANIYALIM ÜN TE TEST 6 1. I. Ifl k II. Korna sesi III. Su IV. Gök gürültüsü Bitkiler yukar dakilerden hangisi ya da hangilerine tepki verirler? a. Yaln z I b. Yaln z II c. I - III d. II - IV 5. I. Yer de ifltirme II. Üreme III. Besin yapma IV. Solunum yapma V. Tepkide bulunma Yukar dakilerden hangileri canl lar n ortak özelliklerindendir? a. I - V b. II - III c. II - IV - V d. I - II - IV - V I. II. III. IV. V. 2. Yukar dakilerden hangileri canl d r? a. I - II b. II - III c. II - V d. IV - V 3. Ölü bitki ve hayvan at klar topra mineralce zenginlefltirir. Bu olay afla dakilerden hangisinin etkisiyle gerçekleflir? a. rüzgâr b. mikroskobik canl lar c. tavflanlar d. bitki kökleri 4. Afla dakilerden hangisinin yaflam alan di erlerinden farkl d r? a. b. 6. Çölde yaflayan kaktüs, gövdesinde su depolar. Bir su bitkisi olan nilüfer çiçe i ise gövdesinde su depolamaz. Bu durum afla dakilerden hangisi ile aç klan r? a. Bütün bitkiler solunum yapar. b. Bitkilerin tümü ayn özellikleri tafl r. c. Canl lar yaflad klar ortama uyum sa lar. d. Bütün bitkilerin gövdesi vard r. 7. Topra n içinde birçok canl ve cans z varl k bulunur. Afla dakilerden hangisi toprakta bulunan canl varl klardan de ildir? a. köstebek b. su c. tohum d. mantar 8. Afla dakilerden hangisi kendi besinini kendi yapar? a. inek b. t rt l c. fasulye d. tavuk 9. Afla dakilerden hangisi canl l k özellikleri gösterebilir? a. b. Nilüfer çiçe i c. d. Bal k Musluk c. d. Patates Patl can bitkisi Terliksi hayvan Peynir Bisiklet 629

14 Temel Kaynak 4 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m 10. I. Yaprak biti II. Sivrisinek III. Küf Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri mikroskobik canl d r? a. Yaln z I b. Yaln z III c. I - II d. I- III 11. Afla dakilerden hangisi bitki tohumunun çimlenebilmesi için gerekli de ildir? a. Su b. Hava c. Ifl k d. S cakl k 12. fiekilde gösterilen bitkinin k s mlar ndan hangisi ya da hangileri solunum ve boflalt m yapar? a. Yaln z I b. Yaln z II c. II - III d. III - IV 13. Bitkinin fl kl bir ortama yönelmesi, bir hayvan n afla daki davran fllar ndan hangisi ile ayn canl l k özelli i ile ilgilidir? a. ne bat r lan hayvan n irkilmesi b. Hayvanlar n solunum yapmas c. Aslan n av peflinde koflmas d. Bir hayvan n büyümesi, geliflmesi 14. Afla dakilerden hangisinin yedi imiz k sm uyku hâlindeki canl lara örnek olarak gösterilebilir? a. fieftali b. M s r c. Ayva d. Hurma 15. Afla dakilerden hangisi farkl bir yolla solunum yapar? a. Zürafa b. Yarasa c. Turna bal d. Eflek II III I IV 16. Topra n içinde yaflayan solucanlar ya mur ya nca yaflamlar n devam ettirebilmek için toprak yüzeyine ç karlar. Bunun nedeni afla dakilerden hangisi olabilir? a. Ya an ya mur suyundan faydalanmak istemeleri b. Topra a dolan suyun solunum yapmalar n engellemesi c. Beslenmek için yiyecek aramalar d. Soylar n devam ettirebilmek için üremek istemeleri 17. I. Besin yapma II. Üreme III. Solunum IV. Tepki verme Yukar dakilerden hangisi bir portakal a ac ile sincab n ortak özelliklerindendir? a. I - II - III b. I - III - IV c. II - III - IV d. I - II - III - IV 18. Afla dakilerden hangisi uyku evresindeki bir canl d r? a. b. Kamlumba a Uyuyan köpek kabu u c. d. Yumurta Uyuyan y lan 19. Afla dakilerden hangisi yer de ifltirme hareketi yapamaz? a. Menekfle b. A aç kurdu c. Bal k d. Köstebek 20. Kufllar n gaga yap s beslenme flekillerine göre farkl flekillerde geliflmifltir. Buna göre afla daki kufllardan hangisinin beslenme flekli di erlerinden farkl d r? a. b. c. d. 630

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Fen ve Teknoloji. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m TEST 86 1. Afla da verilen flemaya, canl gruplar ile ilgili bildi iniz örnekleri yaz n z. Canl lar Uygulamal Etkinlik Bitkiler Hayvanlar

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre

FEN VE TEKNOLOJ. A. Canl lar n S n fland r lmas. B. Yaflad m z Çevre FEN VE TEKNOLOJ A. Canl lar n S n fland r lmas B. Yaflad m z Çevre Temel Kaynak 5 Canl lar Dünyas n Gezelim, Tan yal m A. CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Canl lar Nas l S n fland r l r? Yeryüzünde milyonlarca

Detaylı

CANLILAR DÜNYASI DERS NOTLARI

CANLILAR DÜNYASI DERS NOTLARI CANLILAR DÜNYASI DERS NOTLARI ÇEVREMĠZDEKĠ VARLIKLARI TANIYALIM Çevremizi gözlemlediğimiz zaman canlı ve cansız varlıkların birlikte iç içe olduğunu görürüz. Canlı ve cansız varlıklar birlikte doğayı oluştururlar.

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM / CANLILAR VE HAYAT Dünyamızda milyonlarca tür canlının yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunlar kedi, köpek, aslan, yılan, böcek, kuş gibi hayvanlar, elma, meşe, erik,

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA

ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA ÇEVREMİZDEKİ ÇEVREMİZDEKİ CANLILAR A- HAYVANLAR B- BİTKİLER C- HAYVANLAR VE BİTKİLERİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ D- CANLILARI KORUMA 1- HAYVANLAR Yaşadığımız çevrede bir çok varlık karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM

CANLILARIN ÇEfi TL L BÖLÜM BÖLÜM 7 CANLILARIN ÇEfi TL L Bu Bölümü Çal flt ktan Sonra Neler Ö renece iz? Biyolojik s n fland rmay, Biyolojik s n fland rman n amac n, Canl lar n adland r lmas n, Canl lar alemini, Canl lar n birbirleriyle

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ÜNİTE:1 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME HÜCRE: Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir.bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. * İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, tek hücreli canlıların

Detaylı

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler?

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Solunum Sistemi Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Mert, televizyonda deniz altı dünyasını tanıtan bir belgesel izliyordu.

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI. Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu. 40 dakika ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad Fen Ve Teknoloji S n f 6 Ünite Ad /No Maddenin Tanecikli Yap s /3. Ünite Konu Kimyasal De i im Önerilen Süre 40 dakika BÖLÜM 2 Ö renci Kazan mlar Bilimsel

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI

GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI GIDALARIN MUHAFAZASINDA SOĞUK UYGULAMASI Soğukta muhafazanın dayandığı genel ilke, düşük sıcaklıklarda mikroorganizma faaliyetinin, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon hızlarının yavaşlamasıdır. Soğuk uygulaması

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. A açlar n... k s mlar kuzey yar m kürede kuzeyi gösterir. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Yaflad m z Yer 98 1. Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Yukar da 2:30'u gösteren saati kullanarak yönlerin nas l bulunabilece ini

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Canlılar aleminin sınıflandırılması

Canlılar aleminin sınıflandırılması On5yirmi5.com Canlılar aleminin sınıflandırılması Canlılar bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere sınıflandırılır. İşte ayrıntılar... Yayın Tarihi : 15 Kasım 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m.

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m. D KKAT ÇALIfiMALARI 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 Yukar daki tabloda bulunan rakamlar n kaç oldu unu ve alt ndaki iflaretlerin isimlerini söyleyelim. Her rakam n alt ndaki kutucu a ayn renk kalem ile uygun

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n

HAYAT B LG S. Dün, Bugün, Yar n Dün, Bugün, Yar n HAYAT B LG S Yaflad m z Yerin De iflimi Yerleflim yerleri insanlar n da etkisiyle sürekli de iflmekte ve geliflmektedir. Yeni, çok katl binalar infla edilmekte, trafik s k nt s n gidermek

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SES SEMBOLLER N TANIYALIM

SES SEMBOLLER N TANIYALIM SES SEMBOLLER N TANIYALIM l Resimleri inceleyelim. Varl klar n ad n söyleyelim. Ad nda l sesi bulunan resimlerin kutular n boyayal m. 61 l SES SEMBOLÜ l l l Bulutlar n içindeki semboller içinden l sesinin

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır.

Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 1- Canlılar neden beslenmeye ihtiyaç duyarlar? Canlıların enerji kazanabilmeleri için beslenmeye gereksinimleri vardır. 2- İnsanlar ve hayvanlar hangi şekilde hareket ederler? İnsanlar ve hayvanlar yer

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı

ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında. Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı Toplantı Sayısı Çiftçi Sayısı ZONGULDAK İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI Form: 3 Çiftçi Toplantısında Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Konusu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı