DOĞRULAMAVEGEÇERLEMEYAKLAŞIMLARININGÖREVUZAYI KAVRAMSALMODELERİNEYÖNELİKİNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRULAMAVEGEÇERLEMEYAKLAŞIMLARININGÖREVUZAYI KAVRAMSALMODELERİNEYÖNELİKİNCELENMESİ"

Transkript

1 DOĞRULAMAVEGEÇERLEMEYAKLAŞIMLARININGÖREVUZAYI KAVRAMSALMODELERİNEYÖNELİKİNCELENMESİ Utkan ERYILMAZ (a), Semih BİLGEN (b), Orhun MOLYER (c) a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Türk Silahlı Kuvvetleri MODelleme ve SİMülasyon Araştırma ve Uygulama MERkezi, 06531, Ankara, (b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 06531, Ankara, Gnkur. BİLKARDEM Başkanlığı, Ankara, ÖZET Bu çalışmanın amacı doğru ve kullanılabilir simülasyon sonuçları elde edilmesini sağlamak için görev uzayı kavramsal modellerinin güvenilirliğini artırmaya yönelik değişik yaklaşımların incelenmesidir. Bu bağlamda kavramsal model, gerçek sisteme ait tüm kavramları içeren hem alan uzmanlarının hem de modelleyicinin anlayabileceği soyut ve ideal bir tanımlamadır. Hataların simülasyon geliştirme yaşam döngüsünde birikmeksizin erken aşamalarda-çalıştırılabilir model geliştirmeye başlamadan önce- doğrulama ve geçerleme (DG) teknikleri ile tespit edilmesi ve giderilmesi, simülasyon geliştirme sürecinin arzu edilen özelliklerindendir. Bu özelliğin sürece kazandırılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilmekte olan Kavramsal Modelleme Aracı (KAMA), DG si amaçlanan modellerin, metamodel tabanlı bir gösterimi ve anlaşılırlığı artıracak yönde görselleştirilmesi yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Görselleştirme yetenekleri modelin alan uzmanları tarafından DG sinde, modeldeki anlamsal eksikliklerin ve tutarsızlıkların belirlenmesine katkıda bulunacaktır. KAMA da metamodel ve model kısıtları belirlenirken kullanılan nesne koşullama dili (OCL) ile tanımlanmış görev uzayı kavramsal modeline yönelik örnekler de bildiri kapsamında verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Doğrulama ve Geçerleme, Kavramsal Modelleme VERIFICATION AND VALIDATION METHODS FOR CONCEPTUAL MODELING OF MISSION SPACE The aim of this study is to examine techniques for verification and validation of conceptual models to achieve correct and valid simulation results. In our context conceptual model is an abstract and idealized description of all aspects of a real world phenomenon or system both understandable by the domain expert and the modeler. As errors accumulate through simulation 1

2 development lifecycle, detecting them early before starting implementation of simulation system software by using verification and validation (V&V) techniques and eliminating / correcting those defects and errors found are indispensables of simulation development process. The study will mainly deal with V&V of the products of the early stages of simulation development where domain knowledge is modeled independent of the simulation methodology and platform as much as possible. As a case study this method will be applied conceptual models developed in KAMA tool. KAMA tool will provide the user a visual editor and a meta-model based modeling environment. The visualization capability is used for V&V of conceptual model by domain experts and contribute to detection of semantic incompleteness and inconsistency. The examples of object constraint language (OCL) expressions for defining constraints for conceptual models are presented. Keywords: Verification and Validation, Conceptual Modeling 1. GİRİŞ Karmaşık ilişkilerin ve veri/bilgi füzyonu tekniklerinin uygulandığı Askeri Komuta Kontrol Muhabere Bilgisayar İstihbarat Keşif ve Gözetleme (C4ISR) sistemlerinin kullanıldığı alandaki etkinliğinin ortaya konması, bu sistemlerin kullanım konseptlerinin geliştirilmesi ve bu alandaki personelin eğitilmesine yönelik geliştirilen simülasyon sistemlerinin güvenilirliği hususu Modelleme ve Simülasyon topluluğunda tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Doğrulama ve geçerleme (DG) yöntemlerinin simülasyon geliştirmenin kavramsal modelleme safhasından başlayarak uygulanmasının simülasyon güvenilirliğinin artırılmasında vazgeçilmez olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu alanda yardımcı araç geliştirme faaliyetlerine sıklıkla rastlanmamaktadır. Bu bildiride, önce kavramsal modelleme yaklaşımları gözden geçirilerek görev uzayı ve simülasyon kavramsal modelleri arasındaki ayrım ortaya konmakta, sonraki bölümde görev uzayı kavramsal modellemesine yönelik bir aracın yapısı tartışılmakta, daha sonra böyle bir araçta kullanılabilecek doğrulama ve geçerleme yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde ise C4ISR kavramsal modelleme aracı için önerilen temel yapı olarak metamodel yaklaşımı ve bu yapı üzerinde uygulanabilecek doğrulama geçerleme yöntemleri incelenmektedir. 2. KAVRAMSAL MODELLEME YAKLAŞIMLARI Kavramsal modellemenin sınırları ve içeriğinin ne olması gerektiği henüz tartışılmakta ve kavramsal modeli farklı şekilde tanımlayan yaklaşımlar geliştirilmektedir. Modelleme ve simülasyon literatüründe kavramsal modellerin görev uzayına ve simülasyona yönelik iki farklı bakış açısına sahip olabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu bakış açılarının simülasyon geliştirme sürecindeki gösterimi Şekil 1 deki gibi ifade edilmektedir[1]: 2

3 Alan modelleri: Simülasyon ve analizi yapılacak alana ilişkin kavramların tümünü soyut düzeyde içeren modellerdir. Görev uzayına yönelik modeller sadece alan bilgisini içerirler. Simülasyon kavramsal modelleri: Bu modeller simülasyon kavramlarını ve bunlara ek olarak simülasyon kontrol özelliklerini de içermektedir[4]. Operasyonel Mimariler Görev Uzayı Kavramsal Modelleri Simülasyon Develop Gereksinimleri Requirements Simülasyon Kavramsal Modelleri Teknik Mimariler Design Tasarım Tasarım Unsurları Gerçekleştirme Implement Simülasyon Sistemi Şekil 1. Görev Uzayı ve Simülasyon Kavramsal Modellerinin Geliştirme Sürecindeki Yeri[1] Görev uzayı kavramsal modelleri (GUKAM) sadece operasyonel varsayımlar dikkate alınarak geliştirilirken, simülasyon kavramsal modellerinin tanımlanmasında ve geliştirilmesinde simülasyon amacı ve problem tanımı tarafından belirlenen varsayım ve kısıtlar önemli rol oynar ve daha dar kapsamlı fakat sadakat düzeyi yüksek ve ayrıntılı modellerin tanımlanmasını sağlar. Genel olarak alan modelleri tasarım aşamasından önce hedef alandaki öğeleri betimlenmeye yöneliktir. Simülasyon yaklaşımı ve geliştirme ortamı ile ilişkili unsurları da içeren simülasyon kavramsal modelleri bunu izleyen süreçte oluşturulur ve simülasyon elemanlarını içerir. Örneğin çevreleyen kutu kavramı simülasyonda bir varlığı temsil biçimi olduğu için simülasyon kavramsal modelinin bir parçası olabilir, ancak görev uzayı kavramsal modelinde yer almaz. Simülasyon kavramsal modelinde genel olarak görev uzayındaki öğelere karşılık gelen simülasyon elemanları haricinde sadece simülasyon uzayında yer alan simülasyon kontrol yetenekleri (simülasyon başlatma ve durdurma özellikleri tanımları, veri kayıt özellikleri tanımları), simülasyon verisinin ve kontrolünün ne şekilde yapılacağına dair (klavye, mouse, flybox, mikrofon, kamera vb. ile) özellikler, işletim sistemi ve donanım altyapısı kısıtları ve gerçek sistemlerin simülasyona dahil olmalarını sağlamak için gerekli zaman kısıtları gibi unsurlar da bulunur [2]. 3. GÖREV UZAYI KAVRAMSAL MODELLEME ARACI 3

4 Alan bilgisini içeren bir kavramsal modelin geliştirilmesi genel itibarıyla yoğun bir çalışma sürecinde bulunan alan uzmanıyla etkileşimi gerektirmektedir. Bu bakış açısına göre, C4ISR modelleme ve simülasyonuna altyapı oluşturabilecek bir kavramsal modelleme aracının (bundan sonra KAMA olarak anılacaktır) ve geliştirilmesinde kullanılan yaklaşımın sahip olması gereken temel özellikler şunlardır: Kullanıcı kavramlarını ve bunların ilişkilerini içermeye öncelik vermelidir çünkü bu kavramlar kullanıcının bilgisini araca daha kolay ve dolaysız aktarmasını sağlar. Kullanıcı açısından kısıtlayıcı olmamalıdır. Bu noktada modellemeyle ilgili konacak koşullar ileriki aşamalarda modelin değişik şekilde yorumlanmasını engellese de, görev uzayının geniş bir alan olması bu tip koşulların kullanıcının bazı alan kavramlarını ifade edememesine yol açacağı açıktır. Kullanıcının kavramsal modeli kolayca geliştirmesini sağlayacak görsel özelliklere sahip olmalı ayrıca kullanıcının değişik bakış açılarından modeli görselleştirmesine destek vermelidir. Kullanıcı uzayındaki kavramları içeren metamodelin bir UML (Unified Modeling Language) Profili olarak tanımlanması yaklaşımı Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu şekilde bir tanımlama hem kullanıcının modellemede alan kavramlarını kullanabilmesine imkan verecek hem de modelin UML gibi kabul görmüş ve MOF (Meta Object Facility) tabanlı bir standarda uygun olması sebebiyle diğer araçlarla ve yöntemlerle birlikte çalışabilirliğini sağlayacaktır. Şekil 2. KAMA nın Profil Mekanizması ile Özelleştirilmesi[3] Kavramsal modelin simülasyon geliştirmede doğrulama ve geçerlemeye yönelik katkısı iki şekilde olmaktadır: 4

5 Kavramsal model alan kavramlarını tam bir tanımını içermesi dolayısıyla simülasyon gereksinimleri ortaya konmadan önce geçerlenmesini (validity) sağlar. Geçerlenmiş kavramsal model üzerine geliştirilen simülasyon sisteminin müteakip safhalardaki DG faaliyetlerini kolaylaştırır; daha az hata ve eksikle geliştirme faaliyetlerinin devam etmesine katkı sağlar. Birinci faaliyet kavramsal modelin mümkün olduğunca anlaşılır olmasını gerektirirken, ikinci faaliyet kavramsal modelin daha formel yapıda olmasını gerektirir. Özellikle simülasyon kontrol unsurları ikinci faaliyetin tam olarak yerine getirilmesi için gereklidir. GUKAM'ın simülasyon kavramsal modelinden farklı olarak belirli bir probleme yönelik olmaması, simülasyon varsayım, kısıtlarını ve kontrol özelliklerini içermemesi bu tür modellerin doğrulanması ve geçerlenmesinde özsel doğruluğu ve geçerliliği (doğruluk, iç tutarlılık, bütünsellik vb.) daha önemli kılmaktadır. 4. KAVRAMSAL MODEL DOĞRULAMA VE GEÇERLEME YÖNTEMLERİ Kavramsal modellerin doğrulanması ve geçerlenmesi genel olarak modelleme ve simülasyonun DG aktivitesinin bir parçasıdır. Bu konuda VV&A RPG[4] ve Brade[5] tarafından benzer yöntemler belirtilmiştir. İki çalışmada, kavramsal model geçerlenmesinde belirli tekniklerden oluşan bir yöntem belirlemenin imkansız olduğu ve her duruma göre değişik teknikler kümesinin uygulanması tavsiye etmektedir. Yine her iki çalışmada da gözden geçirmelerin kavramsal model doğrulama ve geçerlemesinde en fazla kullanılmış teknik olduğu belirtilmektedir. VV&A RPG[4] de belirtilen tekniklerden formel olanlar kapsam dışı bırakılırsa, kullanılan tekniklerin başlıcalarının Brade[5] tarafından listelendiği tespit edilmiş ve bu tekniklerden modelin öz doğrulama ve geçerlemesine yönelik olanlar Çizelge 1 de verilmiştir. Bu tekniklerin simülasyon kavramsal modelinin öz doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik olarak örneklendiği göz önünde bulundurularak görev uzayı kavramsal modeline yönelik kullanımlarının tekrar değerlendirilmesi yerinde olur. Hem Brade[5] hem de Molyer[6,7] tarafından simülasyonlar için gerekli güvenilirlik seviyesinin simülasyonun kullanımı sonucu oluşacak etkiye göre değişeceği ve doğrulama ve geçerlemenin bu etki ve diğer faktörler (bütçe, zaman kısıtları vb.) gözetilerek belirlenecek güvenilirlik seviyesi hedeflenerek yapılması gerektiği belirtilmiş, birinci çalışmada daha genel kapsamlı diğer iki çalışmada tedarikçi ve simülasyon kullanıcısı bakış açısıyla doğrulama ve geçerleme süreci tanımlanmıştır. GUKAM a yönelik olarak belirli güvenilirlik seviyesi belirlemek, GUKAM geliştirilirken, problem tanımı ve simülasyonun kullanım amacı henüz belli olmayabileceği için zor olacaktır. 5

6 Çizelge 1. Kavramsal Model Öz Doğrulama ve Geçerleme Yöntemleri No Teknik Açıklama 1 Şablona uygunluk Kavramsal modelin belirli bir yapısı olmalıdır. Bu yapının elemanları tanımlı olmalıdır. 2 Bağımlılıklar matrisi Kavramsal modeldeki değişik bölümleri arasındaki bağımlılıkları listelenmelidir. 3 Girdi, Çıktı Tanımlama Analizi a) Alt modellerdeki fonksiyonlar tanımlanır (durum ifadeleri dahil). b) Fonksiyon parametreleri girdi, durum, çıktı olarak sınıflandırılır.. c) Girdiler ve çıktıların altmodel arayüzündeki tutarlılığı kontrol edilir 4 Etkileşim Analizi a) Altmodel hiyerarşisi ve arayüzleri saptanır b) Alt model etkileşimleri saptanır. c) Arayüzlerin ve alt model arayüz tepkilerinin etkileşimleri sağladığı kontrol edilir. 5 Zihinsel koşturma Kavramsal modelin davranış belirtimleri takip edilerek gerçek olay dizilerini kapsayıp kapsamadığı kontrol edilir. 6 Ölçü birimi Analizi Parametrelere ölçü birimi eklenir sonuç birimleri kontrol edilir. Simülasyon kavramsal modellerinin geliştirme sürecindeki diğer aşamalarda üretilen ürünlerle (sponsor gereksinimleri, problem tanımı vb.) karşılaştırmalı doğrulanması ve geçerlenmesine yönelik teknikler, GUKAM ın bu ürünlerden bağımsız olarak geliştirilmesi sebebiyle, simülasyonların doğrulanması ve geçerlenmesinde kullanımı önerilen formel teknikler ise kullanıcı odaklı GUKAM a yönelik kullanımları daha güç olduğu için bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 5. METAMODEL TABANLI KAVRAMSAL MODELİN DOĞRULANMASI VE GEÇERLENMESİ Bölüm 3 de belirtilen tekniklerin görev uzayı kavramsal modellerine (GUKAM) yönelik kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirme Çizelge 2 de gösterilmiştir. KAMA çalışmasında kullanılan kavramsal model elemanları arasındaki ilişkiler KAMA metamodelinde[3] belirtilmektedir. KAMA metamodeli varlıkları tanımları, bunların ilişkileri ve bu ilişkilerle ilgili çokluk belirtimleri KAMA anlambilimi ve sözdizimi kurallarını oluşturur. Bu kuralların tanımlanması ve denetimi, UML metamodelinde bulunan kurallarla birlikte kavramsal modelin belirli bir şablona uymasını ve model öğeleri arasındaki bağımlılıkların korunmasını sağlar. Bir GUKAM modelinin doğrulanması problemi bu modelin tutarlılığının sağlanması ve kontrolü problemine dönüşür. 6

7 Çizelge 2. Kavramsal Model DG Tekniklerinin GUKAM a uygulanması No Teknik GUKAM a Yönelik Uygulaması 1 Şablona uygunluk Kavramsal modelin yapısı ve bu yapının elemanları KAMA profili tarafından tanımlanır. 2 Bağımlılıklar matrisi KAMA model elemanları arasındaki ilişkiler sürekli izlenir ve bağımlılık koşulları sağlanır. 3 Girdi, Çıktı Tanımlama Analizi Görev uzayı alt model tanımları yapısal olarak sistem modellerinden daha çok süreç modelleriyle benzerlik gösterse de görev ve alt görevler arasında benzer bir analize olanak verilir. 4 Etkileşim Analizi Alan uzmanına sağlanacak tarama ve görselleştirme yetenekleriyle bu konuda destek sağlanır. 5 Zihinsel koşturma Alan uzmanına sağlanacak tarama ve görselleştirme yetenekleriyle bu konuda destek sağlanır. 6 Ölçü birimi Analizi KAMA profili içine ölçü birimleri dahil edilerek bu konuda destek sağlanır. Sourrouille[8] tarafından yapılan çalışmada UML tutarlılık kontrolüne yönelik değişik seviyeler tanımlanmış ve bu seviyelerde uygulanabilecek kontrollere örnekler verilmiştir. Bu yaklaşımın evreleri ve görev uzayı modelleme aracı (KAMA) ile kullanıcısının bu evrelerdeki rolü Şekil 3 te belirtildiği gibidir. UML de şu an için koşul tanımlamada Nesne Koşullama Dili (Object Constraint Language-OCL) kullanılmaktadır. OCL, UML deki anlambilimsel özelliklerin bir bölümü tanımlayabilecek yetenektedir. OCL ifadelerinin uzman sistem kurallarına dönüştürülmesinin ve modelin bu kurallara uygunluğunun test edilmesinin mümkün olduğu aynı çalışmada dile getirilmiştir. KAMA Aracı Tanımlanabilecek Bütün Modeller Anlambilimsel Koşullar UML Kalıbı Koşulları (Paradigmatik ve gen. paradigmatik seviye) Birden Fazla Yoruma Sahip Tutarlı ama Eksik Modeller Modelleme Süreci Koşulları Modelleme Alanı Koşullarına Uygun Modeller Görev Uzayı Koşulları Uygulama Kodu Kod Oluşturma Koşulları Kullanıcı Açısından Denk Olan Değişik Yorumlar Gerçekleştirme Koşulları Görev Uzayı Koşullarına Uygun Modeller KAMA Kullanıcısı Şekil 3. UML Tutarlılık Kontrolü Yaklaşımı ve KAMA ya uygulanması[8] 7

8 5.1. Paradigmatik Seviye Koşulları Paradigmatik seviye UML metamodelindeki modelleme ilkel yapılara (primitive) uygunluğu temsil eder. UML metamodeli temel modelleme kavramlarını (metasınıflar ve ilişkileri) ve modelin içindeki metasınıf stereotiplerinin uyması gereken kuralları ifade eder[10]. Bu ilişkilerle ilgili çokluk ifadeleri ise model koşulu olarak ifade edilir. Bazı metamodel kurallarının OCL şeklinde ifadesinde zorluklar çıkabilecektir, mesela UML içinde meta-metamodel seviyesinde her namespace elemanının farklı bir isme sahip olması koşulu buna örnektir. Yine de bu tip kuralların araçlar tarafından uygulanması zor olmamaktadır. UML 1.3 metamodelinin bir bölümü için tutarlığı kontrol çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada sözdizimine yönelik birçok basit sözdizimi hatası bulunduğu belirtilmektedir[9] Genişletilmiş Paradigmatik Seviye Koşulları Bu seviyede KAMA profilinin tanımlamasında kullanılan stereotipler, imli değerler ve ilişkilerle ilgili kurallar önemlidir. Bu seviyedeki kurallar paradigmatik seviyedeki kurallarla çelişmemelidir. Kavramsal model elemanları arasındaki çokluk ifadeleri, isimlerdeki biriciklik ile ilgili kurallar ve UML kapsamında anlambilimi olmayan ilişkiler ile ilgili kurallar önem taşımaktadır. Koşul ifadesi örneği: Sorumludur bağımlılığı sadece görevler ve aktörler arasında tanımlanır. context Dependency inv: self.stereotype.name = Sorumludur implies self.supplier->exists(stereotype.name= Görev ) and self.client >exists(stereotype.name= Aktör ) 5.3. Modelleme Süreci Koşulları Modelleme süreciyle ilgili koşullar, buraya kadar belirlenen prensipler uygulanarak geliştirilecek modellerin biricik ve net bir yorumunun olması gerekliliğinden ortaya çıkar ve belli stil özelliklerine uymasına yönelik kurallardan oluşur. Görev uzayı kavramsal modelleriyle ilgili bu tip kurallar özellikle kavramsal modelleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve biricik ve net yorumlanmayan modellerin incelenmesinden sonra tanımlanabilir Görev Uzayı Koşulları Yukarıda sıralanan kurallara ek olarak görev uzayının özelliklerini yansıtan, aşağıda bazı örnekleri verilecek başka kısıtlar da söz konusudur. Görev uzayı koşulu örnekleri: Keşif timi asker sayısı üçten az olamaz. 8

9 context Kesif_timi inv: self.asker_sayisi >= 3 Bir topun atışta bulunması için mermisi bulunmalıdır ve atıştan sonra mermi sayısı azalmalıdır context Top::ates_et() pre: mermi_sayisi > 0 post: mermi_sayisi = Gerçekleştirme Koşulları GUKAM dan simülasyon kavramsal modellerine geçişi kolaylaştırmaya yönelik kurallar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu konu daha çok bir simülasyon işletim çerçevesinin tanımlarına uygun kavramsal modeller geliştirilmesi gerektiğinde önem taşımaktadır Kod Oluşturma Koşulları Kod oluşturma ile ilgili faaliyetler GUKAM'da değil, simülasyon çerçevesi kapsamında belirlenir. 5. SONUÇ Bu bildiride, değişik seviyelerdeki kavramsal modelleme çalışmaları gözden geçirilmiş, görev uzayı ve simülasyon modelleri arasındaki farklar ortaya konulmuş, meta modele dayalı görev uzayı kavramsal modellemesinde kullanılabilecek doğrulama geçerlemesine yönelik koşullar gözden geçirilmiştir. Kavramsal model kurallarının bağımsız ifade edilmeleri KAMA aracına yeni kurallar eklenebilmesini ve mevcut kuralların değiştirilmesini kolaylaştıracak, modelleme aracının doğrulama geçerleme yönünden de yeni ihtiyaçlara cevap verme yeteneğini artıracaktır. GUKAM ın doğrulanması için alan uzmanı gözden geçirme çalışmalarının[11] tanımlanması, diğer öz doğrulama ve geçerlenmesine yönelik çalışmalar ve GUKAM güvenilirlik seviyesinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. KAYNAKÇA 1. L. W. Lacy, W. Randolph, B. Harris, S. Youngblood, J. Sheehan, R. Might, M. Metz, Developing a Consensus Perspective on Conceptual Models for Simulation Systems, Proceedings of the Spring 2001 Simulation Interoperability Workshop, Orlando, FL, CD, D. K. Pace, Simulation Conceptual Model Development, Proceedings of the Spring 2000 Simulation Interoperability Workshop, Orlando, FL, CD. March 26-31,

10 3. N. Alpay Karagöz, Onur Demirörs, Simülasyon Geliştirmeye Model Tabanlı Bir Yaklaşım, Birinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme Simülasyon Konferansı, Ankara, 2-3 Haziran DoD VV&A RPG, "RPG Reference Document: V&V Techniques", 15/08/ D. A. Brade, Generalized Process for the Verification and Validation of Models and Simulation Results, Dissertation, Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München. Neubiberg, O. O. Molyer, A Methodology for verification and validation of models and simulations: acquirers's viewpoint, ODTÜ Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezi, O. O. Molyer, A. E. Vallerand, Tailoring Verification, Validation and Accreditation of Models & Simulation Systems: Canadian DND/CF Approach, Summer Computer Simulation Conference (SCSC) 2003, Montreal, Canada, July 20-24, J.L. Sourrouille, G. Caplat, Constraint Checking in UML Modeling, SEKE M. Richters and M. Gogolla, Validating UML Models and OCL Constraints, UML 2000, LNCS 1939, pp , OMG, Unified Modeling Language: Superstructure v2.0, August Pace, D. K. and J. Sheehan Subject Matter Expert (SME) / Peer Use in M&S V&V, V&V State of the Art: Proceedings of Foundations 02, a Workshop on Model and Simulation Verification and Validation for the 21st Century, Laurel, MD, October 22-24,

USMOS 2005 BİRİNCİ ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI Genelkurmay Başkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ODTÜ-TSK MODSİMMER 2-3 HAZİRAN 2005 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE

Detaylı

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2007 CİLT 3 SAYI 2 (49-58) BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK İÇİN MUHAREBE YÖNETİM DİLİ Hv.Müh.Ütğm. Ahmet KANDAKOĞLU Harp Akademileri K.lığı, HOSİM Başkanlığı, 34334,

Detaylı

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008

BİLDİRİLER KİTABI. Editörler. Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08. 11-12 Eylül 2008 BİLDİRİLER KİTABI Editörler Yasemin TOPALOĞLU, Ali DOĞRU, Halil ŞENGONCA UYMK'08 11-12 Eylül 2008 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir I 2.Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı Bildiriler

Detaylı

Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları

Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları Dağıtık Benzetim Sistemleri İçin Entegrasyon ve Test Yaklaşımları Integration and Test Approaches for Distributed Simulation Systems Savaş Öztürk, Esma Kılıç, Özden Erkan ve Oğuz Dikenelli TÜBİTAK MAM

Detaylı

OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI

OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (29-41) OPERATİF HAVA HAREKATININ PLANLAMASINDA GÖRSEL MODELLEME DİLİ ALTYAPISI Hakan Hv.Hrp.Akd.K.lığı, Yenilevent-İstanbul, hcanli@harpak.tsk.mil.tr,

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz.

Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. KASIM 011 Bu Rehberle ilgili sorularınız ve güncelleştirme önerilerinizi e-posta ile lütfen birliktecalis@kalkinma.gov.tr adresine iletiniz. Bu dokümana http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

Detaylı

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 163-175. 163 Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı Cemil Akdemir 1 Cüneyt Ay 2 Hüsnü Karakücük 3 Yasemin Timar 4 Öz Dağıtık simülasyon

Detaylı

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ

ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ ÜST MODELE DAYALI MODEL DÖNÜŞÜMLERİ Özlem Morkaya1 Tahir Emre Kalaycı2 1 Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir 1 e-posta:

Detaylı

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 1-36. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

Gereksinim Güdümlü Uygulama Geliştirme Çerçevesi ReDSeeDS ile Bir Uygulama

Gereksinim Güdümlü Uygulama Geliştirme Çerçevesi ReDSeeDS ile Bir Uygulama Gereksinim Güdümlü Uygulama Geliştirme Çerçevesi ReDSeeDS ile Bir Uygulama Özgür Tüfekçi 1, Đlker Çokkeçeci 2, Semih Çetin 3 1,2,3 Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri, ODTÜ Teknokent Silikon Blok No:18,

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:9 Sayı:18 Güz 2010 s. 1-29 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE BİÇİMSEL YÖNTEMLERİN ROLÜ Zeynep ALTAN 1 Geliş: 06/05/2010 Kabul: 08/11/2010

Detaylı

Hüseyin Kutluca MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., Ankara hkutluca@milsoft.com.tr. Uğur Çakır. İzzet Emre Çetin MilSOFT Yazılım Teknolojileri

Hüseyin Kutluca MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş., Ankara hkutluca@milsoft.com.tr. Uğur Çakır. İzzet Emre Çetin MilSOFT Yazılım Teknolojileri GEMKOMSİS Savaş Yönetim Sistemi Yazılımının AR-GE Projesi Olarak Geliştirilmesi, Deniz Platformları için Sunduğu Ortak Altyapı ve Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Uygulaması Developing GEMKOMSİS Combat

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ Sürüm 2.0 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr 07 Temmuz 2008 DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan

Detaylı

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET Bu çalışma, bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen

Detaylı

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon MAKALE / ARTICLE Enerji Performansına Dayalı da Analiz ve Simülasyon Analysis and Simulation on Energy Performance Based Design Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL 1 Sürdürülebilirlik, ilişkilendirildiği sektöre

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB SERVİSLERİ TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAZIRLAYAN Fırat TURAN Ankara - 2006 T.C.

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE PROJE PERFORMANS MODEL ÖNERİSİ VE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Web Tasarım Mantığının Desen Tabanlı Biçimselleştirilmesi

Web Tasarım Mantığının Desen Tabanlı Biçimselleştirilmesi Web Tasarım Mantığının Desen Tabanlı Biçimselleştirilmesi Ahmet Sıkıcı 1, N.Yasemin Topaloğlu 2 1,2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 1 ahmets@staff.ege.edu.tr, 2

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr

G NDE MODELLEME SİMÜLASYON. Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü. Ziya İPEKKAN SimBT 2010/1 SAYI 11. www.ssm.gov.tr Savunma Sanayii Müsteşarlığı G NDE ISSN 2010/1 SAYI 11 1307-8380 MODELLEME SİMÜLASYON Doç. Dr. Veysi İŞLER ODTÜ- TSK MODSİMMER Müdürü www.ssm.gov.tr Ziya İPEKKAN SimBT Dünyada her şey için, yaşam için,

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK ESASLARI REHBERİ Sürüm 2.0 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Ekim 2007 DPT Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda hazırlanan bu

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri

İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri ÖZET İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı Geliştirme Süreçleri Recep TÜRKOĞLU Hacettepe Üniversitesi - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi - Doktora Öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı -

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı