GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II"

Transkript

1 Sayfa 1 / Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş kullanımları: Temizleme maddesi Sector of use [SU]: SU22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen) Chemical product category [PC]: PC35 - Washing and cleaning products (including solvent based products) Process category [PROC]: PROC13 - Treatment of articles by dipping and pouring Article Categories [AC]: AC99 - Not required. Environmental Release Category [ERC]: ERC 8a - Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 1.3 Güvenlik bilgi formunu hazırlayan teslimatçıya ilişkin ayrıntılar Hella Nussbaum Solutions GmbH, Oststraße 1, D Kehl Telefon +49 (0) , Telefaks +49 (0) Uzman kişinin adresi: 1.4 Acil durum telefonu Acil durumlar için bilgilendirme hizmetleri / kamusal danışma yeri: (D Bonn, 24 h) UZEM Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Cemal Gürsel Cad. No.18, Sıhhiye, Ankara 06080, Türkiye. Acil durum telefonu (24 h): 114 Şirketin acil durumlar için telefon numarası: Tel.: +49 (0) TEHLİKELERİN TANITIMI 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması /2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış /548/AET ve 1999/45/AB (değişiklikler dahil) Yönergeleri uyarınca sınıflandırma Xi, Tahriş edici, R36/ İşaretleme elementleri /2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre etiketlenmiş

2 Sayfa 2 / /548/AET ve 1999/45/AB Direktifleri uyarınca etiketleme (değişiklikler dahil) Tehlike Sembolü: Xi Tehlike İşaretleri: Tahriş edici R-lahiyaları: 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. S-lahiyaları: (2) Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 35 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. 37 Uygun koruyucu eldiven takın. (46) Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. İlaveler: 2.3 Diğer tehlikeler Karışım vpvb-maddesi içermez (vpvb = çok kalıcı, çok biyoakümülatif) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir. Karışım PBT-Maddesi içermez (PBT = devamlı, biyoakümülatif, toksik) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir. PH-değerini dikkate alınız Yüksek ph-değeri sulara zarar verebilir. 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Madde 3.2 Karışım Yağ alkolü poliglikoleter Kayıt Numarası (REACH) -- Index --- EINECS, ELINCS, NLP - CAS CAS % Alan 1-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Tahriş edici, Xi, R41 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Trisodyum nitriltriasetat Kayıt Numarası (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 1-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Tahriş edici, Xi, R36 Kanser yapıcı, R40, Carc.Cat.3 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 Sodyum 4(veya 5)-metil-1H-benzotriazolid Kayıt Numarası (REACH) --

3 Sayfa 3 / 14 Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 0,5-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Yakıcı, C, R34 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Sodyum hidroksit Kayıt Numarası (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 0,5-<2 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Yakıcı, C, R35 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Skin Corr. 1A, H314 R-Cümleleri/H-Cümleleri ve sınıflandırma-kısaltmaları (GHS/CLP) metni için 16. bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlkyardım tedbirlerinin tanımı Nefes almak Kişiyi, tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Kişinin temiz hava almasını sağlayın ve semptomlara göre doktora danışınız. Solunum durması - cihaz solunumu gereklidir. Cilt teması Kirlenmiş, maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkartın, bol su ve sabun ile iyicene yıkayın, cilt tahrişlerinde (kızarma gibi), doktora danışınız. Göz teması Kontak lensleri çıkartınız. Bol su ile birkaç dakika süreyle iyicene çalkalayınız, hemen doktorunuza müracaat ediniz, veri sayfasını beraberinizde götürünüz. Yutma Ağzınızı su ile iyicene çalkalayınız. Kusturmayınız, içmesi için bol su veriniz, derhal doktorunuza müracaat ediniz. 4.2 En önemli akut veya gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve tesirler Eğer ilgiliyse gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomları ve etkileri 11. bölümde veya 4.1 bölümündeki maruz kalma yollarında bulabilirsiniz. 4.3 Tıbbi acil yardım veya özel tedaviye ilişkin bilgiler m.d. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Söndürücü Uygun söndürücüler Çevre yangınına göre belirleyin. Su püskürtme ışını / alkole karşı dayanıklı köpük/co2/kuru söndürme maddesi Uygun olmayan söndürücüler Bilinen yok 5.2 Özellikle madde veya karışımdan kaynaklanan tehlikeler Yangın durumunda aşağıdakiler oluşabilir: Duman Karbon oksitler Azot oksidi Zehirli gazlar

4 Sayfa 4 / Yangınla mücadeleye ilişkin bilgiler Patlayıcı ve yanıcı gazları solumayınız. Çevre havasına bağlı solunum koruma aleti. Gerekirse tam koruma Maddenin bulaşmış olduğu söndürme suyunu resmi talimatnamelere uygun olarak imha ediniz. 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 6.1 Kişiye yönelik emniyet tedbirleri, koruyucu donanımlar ve acil durumlarda uygulanacak olan işlemler Yeterli havalandırma sağlayınız. Göz ve cilt temasını önleyiniz. Gerekirse kayma tehlikesini dikkate alınız 6.2 Çevre koruyucu tedbirler Büyük miktarlarda sızması halinde bastırın. Her hangi bir tehlike olmadan mümkünse, sızıntıları giderin. Üst yüzeylere, yer altı sularına, ayrıca toprağa nüfuz etmesini önleyiniz. Kanalizasyonlara akıtmayınız. Kaza sonucu kanalizasyona akması halinde, yetkili makamları haberdar ediniz. 6.3 Geride tutma ve temizlemek için yöntemler ve materyaller Sıvıyı toparlayan malzeme ile (Örneğin üniversal bağlayıcı madde, kum, silisli toprak) alınız, ve sayı 13 gereğince imha ediniz. Su ile inceltilmesi mümkün. Artıkları bol su ile yıkayınız. 6.4 Diğer bölümlere yönlendirme Kişisel koruyucu donanım bakınız 8. bölüm ayrıca imha edilmesine ilişkin bilgiler için bakınız 13. bölüm. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Bu bölümde yer alan bilgilere ek olarak, 8. ve 6.1. bölümlerinde önemli bilgiler yer almaktadır. 7.1 Güvenli kullanıma ilişkin koruyucu tedbirler Genel Tavsiyeler Mekan havalandırmasının iyi yapılması sağlanmalıdır. Göz ve cilt temasını önleyiniz. Çalışma sahasında yeme, içme, sigara içme, aynı zamanda gıda maddelerinin muhafaza edilmesi yasaktır. Etiket ve kullanım talimatnamesindeki açıklamaları dikkate alınız. İşletme talimatnamesine uygun olan çalışma metodu kullanınız İşyerindeki genel hijyeni tedbirlerine ilişkin açıklamalar Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız. 7.2 Hassasiyetler dikkate alınarak güvenli saklama koşulları Yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz. Ürünü sadece orijinal ambalajında ve ağzı kapalı olarak saklayınız. Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız. Donmaya karşı koruyunuz. İyi havalandırılmış mekanlarda saklayınız. 7.3 Özgül son kullanımlar Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Gözetim altında tutulacak olan parametre Kimyevi tanımı Sodyum hidroksit % Alan:0,5-<2

5 Sayfa 5 / 14 TLV-TWA: --- TLV-STEL: --- TLV-C: 2 mg/m3 (TLV- C, ACGIH) BEI: --- Diğer Hususlar: --- TLV-TWA = Ekspozisiyon-sınır değeri - 8h orta değer, I = Solunabilir fraksyon, R = Teneffüs edilebilir fraksyon, V = Buhar ve aerosol, F = Teneffüs edilebilir lif (Uzunluk = >5µm, uzunluk-genişlik-oranı >= 3:1), T = Torakal fraksyon (ACGIH, ABD). (EC) = Çalışma yerindeki ekspozisiyon için Avrupa Topluluğu tarafından öngörülen sınır değerler. TLV-STEL = Sınır değeri - 15 dak. Kısa süreli-ekspozisiyon sınırı (ACGIH, ABD). TLV-C = Ekspozisiyon-sınır değeri - azami değer (ACGIH, ABD). BEI = Biyolojik ekspozisiyon açıklaması (ACGIH, ABD). Analiz materyali: B = Kan, Hb = Hemoglobin, E = Eritrositler (kırmızı alyuvarlar), P = Plasma, S = Serum, U = İdrar, EA = end-exhaled air (l'ultima aria espirata). Örnek almak için zaman dilimi: a = sınırlama yok / kritik değil, b = Ekspozisiyon bitimi veya vardiya bitimi, c = Çalışma haftasının bitiminde, d = Çalışma haftasının bitimindeki vardiya sonunda, e = Bir çalışma haftasının son vardiyasından evvel, f = Çalışma vardiyası esnasında, g = Vardiyadan evvel. (ACGIH, ABD) Diğer Hususlar: Karz.-Kat. - A1 / A2 = Onaylanmış/ Olası insan-karzinojeni, A3 = Onaylanmış hayvan-karzinojeni, insanlar için bilinmeyen öneme sahip, A4 / A5 = Derecelendirilmemiş / İnsan-karzinojeni olarak olası görülmemiş. SEN = Sensibilizatör. Skin = Cilt rezorbsiyonu riski (ACGIH, ABD). ** = Bu maddenin sınır değeri Ocak 2006 tarihli TRGS 900 (Almanya) tarafından revize edilmesi amacı ile kaldırılmıştır. Trisodyum nitriltriasetat Kullanım alanı Tatbikat yolu / Çevre Sağlığa olan etkisi Deskriptö Değer Birim Açıklama Bölümü r İşçi / Çalışan İnsan Solunum Kısa vadede, lokal DNEL 5,25 mg/m3 etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Kısa vadede, DNEL 5,25 mg/m3 sistemik etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 3,5 mg/m3 etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, DNEL 3,5 mg/m3 sistemik etkiler Tüketici İnsan Solunum Kısa vadede, lokal DNEL 1,75 mg/m3 etkiler Tüketici İnsan Solunum Kısa vadede, DNEL 1,75 mg/m3 sistemik etkiler Tüketici İnsan oral Uzun vadede, sistemik etkiler DNEL 0,5 mg/kg bw/d Çevre Tatlı su PNEC 0,93 mg/l Çevre Deniz suyu PNEC 0,093 mg/l Çevre Su, dağınık PNEC 0,915 mg/l (aralıklı) serbest kalma Çevre Atık su arıtma PNEC 540 mg/l tesisi Çevre Sediment, tatlı su PNEC 3,64 mg/kg Çevre Sediment, deniz PNEC 0,364 mg/kg suyu Çevre Toprak PNEC 0,182 mg/kg Çevre oral (hayvan yemi) PNEC 0,2 mg/kg Sodyum hidroksit Kullanım alanı Tatbikat yolu / Çevre Bölümü Sağlığa olan etkisi İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, lokal etkiler Tüketici İnsan Solunum Uzun vadede, lokal etkiler 8.2 Ekspozisyonun sınırlanması ve gözetim altında tutulması Uygun teknik kullanım donanımları Deskriptö r Değer Birim Açıklama DNEL 1 mg/m3 DNEL 1 mg/m3 Havalandırmanın iyi olmasını temin ediniz. Bu, lokal emme veya genel pis hava çıkışı ile sağlanabilir.

6 Sayfa 6 / 14 Konsantrasyonu, çalışma sahası sınır değerinin (ÇSSD) altında tutabilmek için, bunun yeterli olmaması durumunda, uygun bir solunum koruyucusu kullanılmalıdır. Sadece, burada ekspozisyon sınır değerlerinin verilmiş olması halinde geçerlidir Bireysel koruyucu tedbirler, örneğin kişisel koruyucu donanım Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız. Göz-/yüz koruması: Yanlardan da korumalı (EN 166) sıkıca kapanan koruyucu gözlük. Cilt- el koruması: Nitrilden imal koruyucu eldiven (EN 374) Neoprenden imal koruyucu eldiven (EN 374). Uygun olmayan materyal: Polivinil alkolden imal koruyucu eldiven (EN 374) Koruyucu el kremi tavsiye edilebilir. Cilt koruması - diğer koruyucu tedbirler: Koruyucu iş elbisesi (Örneğin, Emniyet ayakkabısı EN ISO 20345, uzun kollu iş elbisesi) Solunum sisteminin korunması: Normal durumlarda gerekli değildir. Termik tehlikeler: Uygulanabilir değil El korumasına ilişkin ilave bilgiler - Test yapılmamıştır. Karışımlara ilişkin seçim, tamamen iyi niyet doğrultusunda ve içerik maddeleri hakkındaki bilgilere göre gerçekleştirilmiştir. Maddeler ile ilgili seçim, eldiven üreticilerinin verdiği bilgilerden türetilmiştir. Eldiven materyalinin kesin seçimi, ani deşarj, permetasyon oranları ve degradasyonlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Uygun bir eldiven seçimi sadece malzemesine değil, aynı zamanda vesaire kalite özelliklerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye farklılık arz eder. Karışımlarda eldiven materyallerinin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve bundan dolayı kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Eldiven materyalinin tam ani deşarj süresi, koruyucu eldiven üreticilerinden öğrenilmeli ve buna tam olarak uyulmalıdır Çevresel maruz kalma kontrolleri Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Esas teşkil eden fiziksel ve kimyevi özelliklere ilişkin bilgiler Agrega durumu: Sıvı Renk: Berrak, Yeşil Koku: Kokusuz Koku eşiği: ph-değeri: 11,5-12,5 Erime noktası/erime aralığı: Kaynama noktası/kaynama aralığı: >100 C Alevlenme noktası: Buğulaşma hızı: Yanabilme (katı, gazlı): Alt infilak sınırı: Üst infilak sınırı: Buhar basıncı: Buhar yoğunluğu (Hava = 1): Yoğunluk: 1,067 g/cm3 (20 C) Dökme yoğunluğu:

7 Sayfa 7 / 14 Çözünürlülüğü: Suda çözünürlülüğü: Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): Kendiliğinden ateş alır: Ayrıcı derecesi: Viskozite: İnfilak özellikleri: Oksitleme özellikleri: 9.2 Diğer Bilgiler Karışabilme: Yağda çözünürlülük / Çözücü madde: İletkenlik: Üst yüzey gerilimi: Çözücü oranı: Çözünür Hayır 10. KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Reaktivite Ürün test edilmemiştir Kimyevi dayanıklılık Usulüne uygun saklama ve kullanımda stabil Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Kurallara uygun kullanımda ayrışma meydana gelmez Kaçınılması gereken durumlar 7. bölüme de bakınız. Isıtma açık alevler, ateş kaynakları 10.5 Kaçınılması gereken materyaller 7. bölüme de bakınız. Güçlü oksidasyon maddeleri ile olan teması önleyiniz. Güçlü asitlerle olan temasi önleyiniz Tehlikeli bozunma ürünleri 5.2 bölüme de bakınız. Kurallara uygun olarak kullanımı halinde ayrışma olmaz. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİSİ Sağlık etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Akut toksisite, oral: Akut toksisite, dermal: Akut toksisite, solunum: Cilt aşınması/tahrişi: Ciddi göz hasarı/tahrisi: Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Kanserojenlik: Üreme toksisitesi: Spesifik hedef organ toksisitesi tekli maruziyet (STOT-SE): Spesifik hedef organ toksisitesi sürekli maruziyet (STOT-RE): Aspirasyon tehlikesi: Tahriş etkisi solunum yolları: Bitiş noktası Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama Aşındırıcı değil

8 Sayfa 8 / 14 Sürekli doz toksisitesi: Semptomlar: Diğer bilgiler: Hesaplama işlemine göre sınıflandırma. Yağ alkolü poliglikoleter Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Akut toksisite, oral: LD50 > mg/kg Sıçan Literatür Bilgileri Akut toksisite, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sıçan Literatür Bilgileri Cilt aşınması/tahrişi: Adatavşanı Yakıcı değil, Literatür Bilgileri Ciddi göz hasarı/tahrisi: Adatavşanı Göze ciddi zararlar verebilir., Literatür Bilgileri Solunum yolları veya cilt Hint domuzu Hassaslaştırıcı değil, hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi (in vitro): (Ames-Test) Literatür Bilgileri Hayır, Literatür Bilgileri Trisodyum nitriltriasetat Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Akut toksisite, dermal: LD50 >10000 mg/kg Adatavşanı Akut toksisite, solunum: LC50 >5 mg/l/4h Literatür Bilgileri, Aerosol Ciddi göz hasarı/tahrisi: OECD 405 (Acute Eye Tahriş edici Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Üreme toksisitesi: Semptomlar: Teratojenite: Hint domuzu Irritation/Corrosion) OECD 406 (Skin Sensitisation) Hassaslaştırıcı değil Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. gözler, kızarmış, ciltte döküntü, mide-bağırsakrahatsızlıkları, mükoza tahrişi, mide bulantısı ve istifra Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. Sodyum hidroksit Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Cilt aşınması/tahrişi: Adatavşanı Yakıcı Ciddi göz hasarı/tahrisi: Adatavşanı Yakıcı, Göze ciddi zararlar verebilir. Solunum yolları veya cilt İnsan (Patch-Test) Hassaslaştırıcı değil hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Hastalıklı hücre mutajenitesi (bakteriyel): OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) OECD 472 (Genetic Toxicology - Escherichia coli, Reverse Assay) Negatif Negatif, Literatür Bilgileri

9 Sayfa 9 / 14 Semptomlar: Teratojenite: solunum şikayetleri, öksürme Hayır 12. EKOLOJİK BİLGİSİ Çevreye olan etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Balık toksisitesi: Su piresi toksisitesi: Su yosunu toksisitesi: Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Biyo-birikim potansiyeli: Toprakta hareketlilik: PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları: Diğer olumsuz etkiler: Diğer bilgiler: Bitiş noktası Zama n Diğer bilgiler: AOX >0- <0,00 15 Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Yağ alkolü poliglikoleter Bitiş noktası Zama n Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Balık toksisitesi: LC50 96h >1-10 mg/l (Cyprinus caprio) OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Su piresi toksisitesi: EC50 48h >1-10 mg/l (Daphnia magna) OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) % Açıklama Bu karışımın içerisinde bulunan temizlik maddesi (maddeleri), detergentler ile ilgili (AT) No. 648/2004 Nizamnamesinde tespit edilmiş olan biyolojik azaltma koşullarına uymaktadır., Bunu onaylayan belgeler üye ülkelerin yetkili resmi makamları için hazır bulundurulmaktadır ve bu belgeler ya sizin doğrudan talebiniz üzerine ya da bir detergent üreticisinin ricası üzerine sunulacaktır. DOC-Eleme derecesi (organik kompleks şekillendirici) >= 80%/28d:, Açıklama Literatür Bilgileri Literatür Bilgileri

10 Sayfa 10 / 14 Su yosunu toksisitesi: EC50 72h >1-10 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Suda çözünürlülüğü: OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 28d >60 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) 28d >70 % OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die- Away Test) Literatür Bilgileri Biyolojik açıdan hafif çözünebilir, Literatür Bilgileri Biyolojik açıdan hafif çözünebilir, Literatür Bilgileri Karıştırılabilir Trisodyum nitriltriasetat Bitiş Zama Değer Birim Organizma Kontrol Açıklama noktası n yöntemi Balık toksisitesi: LC50 96h >100 mg/l (Pimephales Literatür Bilgileri promelas) Su piresi toksisitesi: EC50 96h 98 mg/l Gammarus sp. Literatür Bilgileri Su yosunu toksisitesi: EC50 72h >91,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus) Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: 28d >70 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Biyo-birikim potansiyeli: Biyo-birikim potansiyeli: 28d Screening Test) % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) BCF 96h <3 Brachydanio rerio Log Pow -2,62 Biyolojik yığılma beklenmemektedir (LogPow < 1). Bakteri toksisitesi: EC50 8h mg/l (Pseudomonas Literatür Bilgileri 5600 fluorescens) Diğer bilgiler: COD 625 mg/g Suda çözünürlülüğü: 660 g/l Çözünür 20 C Sodyum hidroksit Bitiş noktası Zama n Balık toksisitesi: LC50 96h 125 mg/l (Gambusia affinis) Su piresi toksisitesi: EC50 48h 40,4 mg/l Ceriodaphnia spec. Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama Anorganik maddeler için uygun değildir. Biyo-birikim Negatif potansiyeli: Bakteri toksisitesi: EC50 15min 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum) Suda çözünürlülüğü: g/l 20 C

11 Sayfa 11 / BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.1 Atık işlemeye ilişkin süreç Madde/karışım/kalan miktarlar için Atık Anahtarı-No. AB: Belirtilmiş olan atık anahtarı, ürünün muhtemel kullanımına ilişkin tavsiyelerdir. Kullanıcıdaki, özel kullanımına veya imha durumlarına göre, duruma göre başka atık anahtarları grubuna da dahil edilebilir. (2001/118/AB, 2001/119/AB, 2001/573/AB) Tavsiye: Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız Örneğin, uygun yakma tesisi. Kirlenmiş ambalaj materyalleri için Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız Tankı tamamen boşaltınız. Bulaşmamış olan ambalajlar tekrar kullanılabilir. Temizlenemeyen ambalajlar, aynen maddenin kendisi gibi imha edilmelidir Genel bilgiler UN-Numarası: Karayolları / demiryolları nakliyesi (ADR/RID) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Sınıflandırma kodu: LQ (ADR 2011): LQ (ADR 2009): Çevre tehlikeleri: 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ Tunnel restriction code: Denize dayanaklı gemilerle nakletme (IMDG-Kodu) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Denize zarar verici maddeler (Marine Pollutant): Çevre tehlikeleri: Uçak nakliyesi (IATA) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Çevre tehlikeleri: Uygulanabilir değil Uygulanabilir değil Uygulanabilir değil Kullanıcı için özel emniyet tedbirleri Başka türlü olacağı belirtilmediği sürece güvenli bir nakliye için geçerli olan genel tedbirler dikkate alınacaktır. 73/78 MARPOL-Antlaşmasını II. Ek'i ve IBC-Code (International Bulk Chemical Code - IBC-Code) uyarınca hacimli ürün sevkiyatı Yukarıda belirtilmiş olan talimatnameler gereğince, tehlikeli ürün değildir. 15. MEVZUAT BİLGİSİ 15.1 Madde veya karışım için sağlığın ve çevrenin korunmasına ilişkin yönergeler/özel hukuki mevzuatlar Sınıflandırma ve işaretleme için bakınız madde 2. Sınırlamaları dikkate alınız: Evet

12 Sayfa 12 / 14 Mesleki kooperatif/iş tıbbı talimatnamelerini dikkate alınız. Genç İşçilerin Korunması Kanununu dikkate alınız (Alman Talimatnamesi). VOC (1999/13/EC): 0% 15.2 Madde güvenlik değerlendirmesi Karışımlar için madde güvenlik değerlendirmesi ön görülmemektedir. 16. DİĞER BİLGİLER Bu bilgiler, sevk etmeye hazır ürünler ile ilgilidir. Düzeltilmiş bölümler: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Aşağıda yer alan cümleler içerik maddelerinin (3. bölümde belirtilmiştir) çıkartılmış olan R-Cümlelerini/H-Cümlelerini ve sınıflandırmakısaltmalarını (GHS/CLP) oluşturmaktadır. 22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 34 Yanıklara neden olur. 35 Ciddi yanıklara neden olur. 36 Gözleri tahriş eder. 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 40 Kanserojen etki şüphesi - yetersiz veri. 41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H318 Causes serious eye damage. H319 Causes serious eye irritation. H351 Suspected of causing cancer. Acute Tox.-Acute toxicity - oral Eye Dam.-Serious eye damage Eye Irrit.-Eye irritation Carc.-Carcinogenicity Skin Corr.-Skin corrosion Bu belgede yer alabilecek kısaltmalar ve akronimler: IMDG-Kodu International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) AB Avrupa Birliği AC Article Categories ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AEA Avrupa Ekonomik Alanı AET Avrupa Ekonomik Topluluğu AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds (= adsorbe edilebilir organik halojen bileşenler - AOHB) AT Avrupa Topluluğu ATE "Acute Toxicity Estimate" 1272/2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre bilgi mevcut değil BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Materyal Araştırma ve Kontrolü Kurumu, Almanya) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Almanya) BCF Bioconcentration factor (= Biyokonsantrasyon faktörü) BEI Biyolojik ekspozisiyon açıklaması (ACGIH, ABD) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biyokimyasal oksijen ihtiyacı - BOI) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (DÜZENLEME (AT) sınıflandırma, etiketleme ve madde ve karışımların paketleme yok 1272/2008)

13 Sayfa 13 / 14 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutajen, toksit tekrarlılık) COD Chemical oxygen demand (= Kimyasal oksijen ihtiyacı - KOI) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Avrupa Kimyasallar Ajansı) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories Fax. Faks numarasi GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi) GWP Global warming potential (= Sıcak potansiyeli) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database kullanılabilir değildir LQ Limited Quantities m.d. mevcut değil NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Ozon ayrışma potansiyeli) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organik PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= polisiklik aromatik hidrokarbonlar) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= devamlı, biyoakümülatif, toksik) PC Chemical product category PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (DÜZENLEME (AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların ilgili Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use SVHC Substances of Very High Concern t.e. test edilmemiş ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorik oksijen ihtiyacı) TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C TLV-TWA = Ekspozisiyon-sınır değeri - 8h orta değer, TLV-STEL = Sınır değeri - 15 dak, TLV-C = Ekspozisiyon-sınır değeri - azami değer (ACGIH, ABD) TOC Total organic carbon (= Toplam organik karbon - TOK) v.s. / vs, v.b. / vb ve saire, ve benzeri VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= yanıcı sıvılar talimatnamesi (Avusturya Talimatnamesi)) VOC Volatile organic compounds (= uçucu organik bileşenler) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= çok kalıcı, çok biyoakümülatif) wwt wet weight Burada verilen bilgiler, gerekli olan emniyet tedbirleri bakımından ürünü tarif etmelidir, bunlara ilişkin belli özellikleri temin etmeye yönelik değillerdir ve tamamen bugünkü bilgilerimize dayanmaktadırlar. Yükümlülük altına sokmaz. Hazırlayan:

14 Sayfa 14 / 14 Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D Steinheim, Tel.: Fax: by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Bu belgenin değiştirilmesi ya da çoğaltılması Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung şirketinin iznine tabidir.

HelioClean Classic Concentrate

HelioClean Classic Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 Temizleme maddesi 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 11 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ADESIVO CIANOACRILICO 10g Art.: 984500106 1.2 Maddenin

Detaylı

HelioPreCopper Concentrate

HelioPreCopper Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir.

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir. Version 01 Sayfa 1 / 10 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111

Detaylı

HelioChrome Rapid DS

HelioChrome Rapid DS Sayfa 1 / 11 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate

HelioChrome Rapid Make Up Concentrate Sayfa 1 / 13 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1.1. Madde/Karışım kimliği 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin veya karışımın

Detaylı

HelioChrome Classic Salt

HelioChrome Classic Salt Sayfa 1 / 12 1.1 IUPAC 01-2119458868-17-XXXX Krom(VI) oksit EU-INDEX 024-001-00-0 EINECS/ELINCS 215-607-8 CAS 1333-82-0 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri.

Detaylı

arecal Edelstahlspray

arecal Edelstahlspray Sayfa 1 / 16 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Atatürk O. Sanayi 10041 Sk. No: 10 / TÜRKIYE CUMHURIYETI Telefon +90/232 328 3607 Telefax +90/232

Detaylı

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir.

HelioChrome Rapid E. Muta. 1B: H340 Genetik hasara yol açabilir. Carc. 1A: H350 Kansere yol açabilir. Sayfa 1 / 12 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111 Homepage www.kwalter.de

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 210-CLP Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi VITAPAN, VITA PHYSIODENS ; VITA MFT, VITA LINGOFORM 1.2. Madde

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 185-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 270-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 280-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize edildiği tarih: 26.02.2018 Ürün kodu: 316-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

arecal Fillup Novaclean, Soft

arecal Fillup Novaclean, Soft Sayfa 1 / 12 1.1 1.2 1.2.1 Temizleme maddesi 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Atatürk O. Sanayi 10041 Sk. No: 10 / TÜRKIYE CUMHURIYETI Telefon +90/232 328 3607

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 279-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği CAS No.: 65997-18-4 EC No.: 266-047-6 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 277-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 014-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: -

AIRTONE AP5 A4S2 MF Hazırlanma Tarihi:08.10.2015 Revizyon Tarihi: - Sayfa No: 1/8 1 Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği 1.1.Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı 1.2.Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları Gıda endüstrisi, çöp transfer merkezleri, çöp

Detaylı

arecal Fillup Novaclean

arecal Fillup Novaclean Sayfa 1 / 11 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 Fren temizleyicisi Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Atatürk O. Sanayi 10041 Sk. No: 10 / TÜRKIYE CUMHURIYETI Telefon +90/232 328

Detaylı

arecal Fillup Novaclean

arecal Fillup Novaclean Sayfa 1 / 12 1.1 1.2 1.2.1 Fren temizleyicisi 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Atatürk O. Sanayi 10041 Sk. No: 10 / TÜRKIYE CUMHURIYETI Telefon +90/232 328

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 108-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri. Sadece endüstriyel

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 11 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI SAFE CLEAN Art.: 890500050 1.2 Maddenin veya karışımın

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 12 1.1 Ürün identifikatörü LUBRY 400 ml Art.: 891120101 GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.2 Maddenin veya karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 164-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği CAS No.: EC No.: 66402-68-4 266-340-9 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,8021 42,0411,8067 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 112-50-5 EĐNECS - numarası: 203-978-9 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 12 1.1 Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.2 Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II Sayfa 1 / 9 1.1. Madde/Karışım kimliği GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 12 1.1. Madde/Karışım kimliği 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin veya karışımın

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ 920 Ürün Tanımı Gıda

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin Kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi:01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA - Az Köpüren Ağartıcısız Toz Deterjan Ürünün uygulama alanı: Çamaşırhane Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 103-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği CAS No.: EC No.: 65997-18-4 266-047-6 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/5 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Karışım : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

02/16/2016. Kit Components. Components: Protein G HaloTag Fusion Protein

02/16/2016. Kit Components. Components: Protein G HaloTag Fusion Protein 02/16/2016 Kit Components Product code G7291 Components: G729 Description Protein G HaloTag Fusion Protein Protein G HaloTag Fusion Protein Sayfa: 1/6 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31. Baskı tarihi: 27.05.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 25.05.2015

Güvenlik Bilgi Formu. 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31. Baskı tarihi: 27.05.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 25.05.2015 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 65997-17-3 EC Numarası: 266-046-0 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR) KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH 76448 Durmersheim. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri.

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/ - REACH (TR) KM AUTO TECHNIK Kary + Mangler GmbH 76448 Durmersheim. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Version 01 Sayfa 1 / 9 1.1 1.2 1.2.1 Gres 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Wagnerstr. 22 / ALMANYA Telefon +49 (0) 72 45 91 92-0 Telefax +49 (0) 72 45 91 92-93

Detaylı

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde)

1.4. Acil Durum Telefonu (Mesai Saatleri İçerisinde) Güvenlik Bilgi Formu " Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmeliğe ( 26.12.2008-.No.27092)" uygun olarak hazırlanmıştır. ATAMER

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Elektrolit toz. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 7

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Elektrolit toz. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 7 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,8041 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. GIda ürünlerinin imalatı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

HelioClean Classic Salt

HelioClean Classic Salt Sayfa 1 / 11 1.1 1.2 1.2.1 Temizleme maddesi 1.2.2 Bilinmemektedir. 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçi bilgileri. Firma Konrad-Zuse-Bogen 18 / ALMANYA Telefon (+49) 089-78596-0 Telefax (+49) 089-78596-111

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı