GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II"

Transkript

1 Sayfa 1 / Ürün identifikatörü GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB-Düzenlenmesi 1907/2006, Ek - II 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş kullanımları: Temizleme maddesi Sector of use [SU]: SU22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen) Chemical product category [PC]: PC35 - Washing and cleaning products (including solvent based products) Process category [PROC]: PROC13 - Treatment of articles by dipping and pouring Article Categories [AC]: AC99 - Not required. Environmental Release Category [ERC]: ERC 8a - Wide dispersive indoor use of processing aids in open systems Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 1.3 Güvenlik bilgi formunu hazırlayan teslimatçıya ilişkin ayrıntılar Hella Nussbaum Solutions GmbH, Oststraße 1, D Kehl Telefon +49 (0) , Telefaks +49 (0) Uzman kişinin adresi: 1.4 Acil durum telefonu Acil durumlar için bilgilendirme hizmetleri / kamusal danışma yeri: (D Bonn, 24 h) UZEM Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Cemal Gürsel Cad. No.18, Sıhhiye, Ankara 06080, Türkiye. Acil durum telefonu (24 h): 114 Şirketin acil durumlar için telefon numarası: Tel.: +49 (0) TEHLİKELERİN TANITIMI 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırılması /2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre sınıflandırılmış /548/AET ve 1999/45/AB (değişiklikler dahil) Yönergeleri uyarınca sınıflandırma Xi, Tahriş edici, R36/ İşaretleme elementleri /2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre etiketlenmiş

2 Sayfa 2 / /548/AET ve 1999/45/AB Direktifleri uyarınca etiketleme (değişiklikler dahil) Tehlike Sembolü: Xi Tehlike İşaretleri: Tahriş edici R-lahiyaları: 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. S-lahiyaları: (2) Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 35 Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. 37 Uygun koruyucu eldiven takın. (46) Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. İlaveler: 2.3 Diğer tehlikeler Karışım vpvb-maddesi içermez (vpvb = çok kalıcı, çok biyoakümülatif) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir. Karışım PBT-Maddesi içermez (PBT = devamlı, biyoakümülatif, toksik) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir. PH-değerini dikkate alınız Yüksek ph-değeri sulara zarar verebilir. 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Madde 3.2 Karışım Yağ alkolü poliglikoleter Kayıt Numarası (REACH) -- Index --- EINECS, ELINCS, NLP - CAS CAS % Alan 1-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Tahriş edici, Xi, R41 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 Trisodyum nitriltriasetat Kayıt Numarası (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 1-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Tahriş edici, Xi, R36 Kanser yapıcı, R40, Carc.Cat.3 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Carc. 2, H351 Sodyum 4(veya 5)-metil-1H-benzotriazolid Kayıt Numarası (REACH) --

3 Sayfa 3 / 14 Index --- EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 0,5-<5 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Sağlık açısından zararlı, Xn, R22 Yakıcı, C, R34 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Sodyum hidroksit Kayıt Numarası (REACH) XXXX Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % Alan 0,5-<2 Direktif 67/548/AET uyarınca sınıflandırma Yakıcı, C, R35 (AB) No. 1272/2008 (CLP) Tüzüğü uyarınca sınıflandırma Skin Corr. 1A, H314 R-Cümleleri/H-Cümleleri ve sınıflandırma-kısaltmaları (GHS/CLP) metni için 16. bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1 İlkyardım tedbirlerinin tanımı Nefes almak Kişiyi, tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Kişinin temiz hava almasını sağlayın ve semptomlara göre doktora danışınız. Solunum durması - cihaz solunumu gereklidir. Cilt teması Kirlenmiş, maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkartın, bol su ve sabun ile iyicene yıkayın, cilt tahrişlerinde (kızarma gibi), doktora danışınız. Göz teması Kontak lensleri çıkartınız. Bol su ile birkaç dakika süreyle iyicene çalkalayınız, hemen doktorunuza müracaat ediniz, veri sayfasını beraberinizde götürünüz. Yutma Ağzınızı su ile iyicene çalkalayınız. Kusturmayınız, içmesi için bol su veriniz, derhal doktorunuza müracaat ediniz. 4.2 En önemli akut veya gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve tesirler Eğer ilgiliyse gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomları ve etkileri 11. bölümde veya 4.1 bölümündeki maruz kalma yollarında bulabilirsiniz. 4.3 Tıbbi acil yardım veya özel tedaviye ilişkin bilgiler m.d. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1 Söndürücü Uygun söndürücüler Çevre yangınına göre belirleyin. Su püskürtme ışını / alkole karşı dayanıklı köpük/co2/kuru söndürme maddesi Uygun olmayan söndürücüler Bilinen yok 5.2 Özellikle madde veya karışımdan kaynaklanan tehlikeler Yangın durumunda aşağıdakiler oluşabilir: Duman Karbon oksitler Azot oksidi Zehirli gazlar

4 Sayfa 4 / Yangınla mücadeleye ilişkin bilgiler Patlayıcı ve yanıcı gazları solumayınız. Çevre havasına bağlı solunum koruma aleti. Gerekirse tam koruma Maddenin bulaşmış olduğu söndürme suyunu resmi talimatnamelere uygun olarak imha ediniz. 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ 6.1 Kişiye yönelik emniyet tedbirleri, koruyucu donanımlar ve acil durumlarda uygulanacak olan işlemler Yeterli havalandırma sağlayınız. Göz ve cilt temasını önleyiniz. Gerekirse kayma tehlikesini dikkate alınız 6.2 Çevre koruyucu tedbirler Büyük miktarlarda sızması halinde bastırın. Her hangi bir tehlike olmadan mümkünse, sızıntıları giderin. Üst yüzeylere, yer altı sularına, ayrıca toprağa nüfuz etmesini önleyiniz. Kanalizasyonlara akıtmayınız. Kaza sonucu kanalizasyona akması halinde, yetkili makamları haberdar ediniz. 6.3 Geride tutma ve temizlemek için yöntemler ve materyaller Sıvıyı toparlayan malzeme ile (Örneğin üniversal bağlayıcı madde, kum, silisli toprak) alınız, ve sayı 13 gereğince imha ediniz. Su ile inceltilmesi mümkün. Artıkları bol su ile yıkayınız. 6.4 Diğer bölümlere yönlendirme Kişisel koruyucu donanım bakınız 8. bölüm ayrıca imha edilmesine ilişkin bilgiler için bakınız 13. bölüm. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Bu bölümde yer alan bilgilere ek olarak, 8. ve 6.1. bölümlerinde önemli bilgiler yer almaktadır. 7.1 Güvenli kullanıma ilişkin koruyucu tedbirler Genel Tavsiyeler Mekan havalandırmasının iyi yapılması sağlanmalıdır. Göz ve cilt temasını önleyiniz. Çalışma sahasında yeme, içme, sigara içme, aynı zamanda gıda maddelerinin muhafaza edilmesi yasaktır. Etiket ve kullanım talimatnamesindeki açıklamaları dikkate alınız. İşletme talimatnamesine uygun olan çalışma metodu kullanınız İşyerindeki genel hijyeni tedbirlerine ilişkin açıklamalar Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız. 7.2 Hassasiyetler dikkate alınarak güvenli saklama koşulları Yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz. Ürünü sadece orijinal ambalajında ve ağzı kapalı olarak saklayınız. Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız. Donmaya karşı koruyunuz. İyi havalandırılmış mekanlarda saklayınız. 7.3 Özgül son kullanımlar Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA 8.1 Gözetim altında tutulacak olan parametre Kimyevi tanımı Sodyum hidroksit % Alan:0,5-<2

5 Sayfa 5 / 14 TLV-TWA: --- TLV-STEL: --- TLV-C: 2 mg/m3 (TLV- C, ACGIH) BEI: --- Diğer Hususlar: --- TLV-TWA = Ekspozisiyon-sınır değeri - 8h orta değer, I = Solunabilir fraksyon, R = Teneffüs edilebilir fraksyon, V = Buhar ve aerosol, F = Teneffüs edilebilir lif (Uzunluk = >5µm, uzunluk-genişlik-oranı >= 3:1), T = Torakal fraksyon (ACGIH, ABD). (EC) = Çalışma yerindeki ekspozisiyon için Avrupa Topluluğu tarafından öngörülen sınır değerler. TLV-STEL = Sınır değeri - 15 dak. Kısa süreli-ekspozisiyon sınırı (ACGIH, ABD). TLV-C = Ekspozisiyon-sınır değeri - azami değer (ACGIH, ABD). BEI = Biyolojik ekspozisiyon açıklaması (ACGIH, ABD). Analiz materyali: B = Kan, Hb = Hemoglobin, E = Eritrositler (kırmızı alyuvarlar), P = Plasma, S = Serum, U = İdrar, EA = end-exhaled air (l'ultima aria espirata). Örnek almak için zaman dilimi: a = sınırlama yok / kritik değil, b = Ekspozisiyon bitimi veya vardiya bitimi, c = Çalışma haftasının bitiminde, d = Çalışma haftasının bitimindeki vardiya sonunda, e = Bir çalışma haftasının son vardiyasından evvel, f = Çalışma vardiyası esnasında, g = Vardiyadan evvel. (ACGIH, ABD) Diğer Hususlar: Karz.-Kat. - A1 / A2 = Onaylanmış/ Olası insan-karzinojeni, A3 = Onaylanmış hayvan-karzinojeni, insanlar için bilinmeyen öneme sahip, A4 / A5 = Derecelendirilmemiş / İnsan-karzinojeni olarak olası görülmemiş. SEN = Sensibilizatör. Skin = Cilt rezorbsiyonu riski (ACGIH, ABD). ** = Bu maddenin sınır değeri Ocak 2006 tarihli TRGS 900 (Almanya) tarafından revize edilmesi amacı ile kaldırılmıştır. Trisodyum nitriltriasetat Kullanım alanı Tatbikat yolu / Çevre Sağlığa olan etkisi Deskriptö Değer Birim Açıklama Bölümü r İşçi / Çalışan İnsan Solunum Kısa vadede, lokal DNEL 5,25 mg/m3 etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Kısa vadede, DNEL 5,25 mg/m3 sistemik etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, lokal DNEL 3,5 mg/m3 etkiler İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, DNEL 3,5 mg/m3 sistemik etkiler Tüketici İnsan Solunum Kısa vadede, lokal DNEL 1,75 mg/m3 etkiler Tüketici İnsan Solunum Kısa vadede, DNEL 1,75 mg/m3 sistemik etkiler Tüketici İnsan oral Uzun vadede, sistemik etkiler DNEL 0,5 mg/kg bw/d Çevre Tatlı su PNEC 0,93 mg/l Çevre Deniz suyu PNEC 0,093 mg/l Çevre Su, dağınık PNEC 0,915 mg/l (aralıklı) serbest kalma Çevre Atık su arıtma PNEC 540 mg/l tesisi Çevre Sediment, tatlı su PNEC 3,64 mg/kg Çevre Sediment, deniz PNEC 0,364 mg/kg suyu Çevre Toprak PNEC 0,182 mg/kg Çevre oral (hayvan yemi) PNEC 0,2 mg/kg Sodyum hidroksit Kullanım alanı Tatbikat yolu / Çevre Bölümü Sağlığa olan etkisi İşçi / Çalışan İnsan Solunum Uzun vadede, lokal etkiler Tüketici İnsan Solunum Uzun vadede, lokal etkiler 8.2 Ekspozisyonun sınırlanması ve gözetim altında tutulması Uygun teknik kullanım donanımları Deskriptö r Değer Birim Açıklama DNEL 1 mg/m3 DNEL 1 mg/m3 Havalandırmanın iyi olmasını temin ediniz. Bu, lokal emme veya genel pis hava çıkışı ile sağlanabilir.

6 Sayfa 6 / 14 Konsantrasyonu, çalışma sahası sınır değerinin (ÇSSD) altında tutabilmek için, bunun yeterli olmaması durumunda, uygun bir solunum koruyucusu kullanılmalıdır. Sadece, burada ekspozisyon sınır değerlerinin verilmiş olması halinde geçerlidir Bireysel koruyucu tedbirler, örneğin kişisel koruyucu donanım Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız. Göz-/yüz koruması: Yanlardan da korumalı (EN 166) sıkıca kapanan koruyucu gözlük. Cilt- el koruması: Nitrilden imal koruyucu eldiven (EN 374) Neoprenden imal koruyucu eldiven (EN 374). Uygun olmayan materyal: Polivinil alkolden imal koruyucu eldiven (EN 374) Koruyucu el kremi tavsiye edilebilir. Cilt koruması - diğer koruyucu tedbirler: Koruyucu iş elbisesi (Örneğin, Emniyet ayakkabısı EN ISO 20345, uzun kollu iş elbisesi) Solunum sisteminin korunması: Normal durumlarda gerekli değildir. Termik tehlikeler: Uygulanabilir değil El korumasına ilişkin ilave bilgiler - Test yapılmamıştır. Karışımlara ilişkin seçim, tamamen iyi niyet doğrultusunda ve içerik maddeleri hakkındaki bilgilere göre gerçekleştirilmiştir. Maddeler ile ilgili seçim, eldiven üreticilerinin verdiği bilgilerden türetilmiştir. Eldiven materyalinin kesin seçimi, ani deşarj, permetasyon oranları ve degradasyonlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Uygun bir eldiven seçimi sadece malzemesine değil, aynı zamanda vesaire kalite özelliklerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye farklılık arz eder. Karışımlarda eldiven materyallerinin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve bundan dolayı kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Eldiven materyalinin tam ani deşarj süresi, koruyucu eldiven üreticilerinden öğrenilmeli ve buna tam olarak uyulmalıdır Çevresel maruz kalma kontrolleri Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Esas teşkil eden fiziksel ve kimyevi özelliklere ilişkin bilgiler Agrega durumu: Sıvı Renk: Berrak, Yeşil Koku: Kokusuz Koku eşiği: ph-değeri: 11,5-12,5 Erime noktası/erime aralığı: Kaynama noktası/kaynama aralığı: >100 C Alevlenme noktası: Buğulaşma hızı: Yanabilme (katı, gazlı): Alt infilak sınırı: Üst infilak sınırı: Buhar basıncı: Buhar yoğunluğu (Hava = 1): Yoğunluk: 1,067 g/cm3 (20 C) Dökme yoğunluğu:

7 Sayfa 7 / 14 Çözünürlülüğü: Suda çözünürlülüğü: Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): Kendiliğinden ateş alır: Ayrıcı derecesi: Viskozite: İnfilak özellikleri: Oksitleme özellikleri: 9.2 Diğer Bilgiler Karışabilme: Yağda çözünürlülük / Çözücü madde: İletkenlik: Üst yüzey gerilimi: Çözücü oranı: Çözünür Hayır 10. KARARLILIK VE TEPKİME 10.1 Reaktivite Ürün test edilmemiştir Kimyevi dayanıklılık Usulüne uygun saklama ve kullanımda stabil Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Kurallara uygun kullanımda ayrışma meydana gelmez Kaçınılması gereken durumlar 7. bölüme de bakınız. Isıtma açık alevler, ateş kaynakları 10.5 Kaçınılması gereken materyaller 7. bölüme de bakınız. Güçlü oksidasyon maddeleri ile olan teması önleyiniz. Güçlü asitlerle olan temasi önleyiniz Tehlikeli bozunma ürünleri 5.2 bölüme de bakınız. Kurallara uygun olarak kullanımı halinde ayrışma olmaz. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİSİ Sağlık etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Akut toksisite, oral: Akut toksisite, dermal: Akut toksisite, solunum: Cilt aşınması/tahrişi: Ciddi göz hasarı/tahrisi: Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Kanserojenlik: Üreme toksisitesi: Spesifik hedef organ toksisitesi tekli maruziyet (STOT-SE): Spesifik hedef organ toksisitesi sürekli maruziyet (STOT-RE): Aspirasyon tehlikesi: Tahriş etkisi solunum yolları: Bitiş noktası Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama Aşındırıcı değil

8 Sayfa 8 / 14 Sürekli doz toksisitesi: Semptomlar: Diğer bilgiler: Hesaplama işlemine göre sınıflandırma. Yağ alkolü poliglikoleter Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Akut toksisite, oral: LD50 > mg/kg Sıçan Literatür Bilgileri Akut toksisite, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sıçan Literatür Bilgileri Cilt aşınması/tahrişi: Adatavşanı Yakıcı değil, Literatür Bilgileri Ciddi göz hasarı/tahrisi: Adatavşanı Göze ciddi zararlar verebilir., Literatür Bilgileri Solunum yolları veya cilt Hint domuzu Hassaslaştırıcı değil, hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi (in vitro): (Ames-Test) Literatür Bilgileri Hayır, Literatür Bilgileri Trisodyum nitriltriasetat Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Akut toksisite, dermal: LD50 >10000 mg/kg Adatavşanı Akut toksisite, solunum: LC50 >5 mg/l/4h Literatür Bilgileri, Aerosol Ciddi göz hasarı/tahrisi: OECD 405 (Acute Eye Tahriş edici Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Üreme toksisitesi: Semptomlar: Teratojenite: Hint domuzu Irritation/Corrosion) OECD 406 (Skin Sensitisation) Hassaslaştırıcı değil Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. gözler, kızarmış, ciltte döküntü, mide-bağırsakrahatsızlıkları, mükoza tahrişi, mide bulantısı ve istifra Bu tür etkisine dair bir açıklama mevcut değildir. Sodyum hidroksit Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Cilt aşınması/tahrişi: Adatavşanı Yakıcı Ciddi göz hasarı/tahrisi: Adatavşanı Yakıcı, Göze ciddi zararlar verebilir. Solunum yolları veya cilt İnsan (Patch-Test) Hassaslaştırıcı değil hassaslaşması: Hastalıklı hücre mutajenitesi: Hastalıklı hücre mutajenitesi (bakteriyel): OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test) OECD 472 (Genetic Toxicology - Escherichia coli, Reverse Assay) Negatif Negatif, Literatür Bilgileri

9 Sayfa 9 / 14 Semptomlar: Teratojenite: solunum şikayetleri, öksürme Hayır 12. EKOLOJİK BİLGİSİ Çevreye olan etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Reiniger für Kühlsysteme Art.: 8PE Balık toksisitesi: Su piresi toksisitesi: Su yosunu toksisitesi: Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Biyo-birikim potansiyeli: Toprakta hareketlilik: PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları: Diğer olumsuz etkiler: Diğer bilgiler: Bitiş noktası Zama n Diğer bilgiler: AOX >0- <0,00 15 Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Yağ alkolü poliglikoleter Bitiş noktası Zama n Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Balık toksisitesi: LC50 96h >1-10 mg/l (Cyprinus caprio) OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test) Su piresi toksisitesi: EC50 48h >1-10 mg/l (Daphnia magna) OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) % Açıklama Bu karışımın içerisinde bulunan temizlik maddesi (maddeleri), detergentler ile ilgili (AT) No. 648/2004 Nizamnamesinde tespit edilmiş olan biyolojik azaltma koşullarına uymaktadır., Bunu onaylayan belgeler üye ülkelerin yetkili resmi makamları için hazır bulundurulmaktadır ve bu belgeler ya sizin doğrudan talebiniz üzerine ya da bir detergent üreticisinin ricası üzerine sunulacaktır. DOC-Eleme derecesi (organik kompleks şekillendirici) >= 80%/28d:, Açıklama Literatür Bilgileri Literatür Bilgileri

10 Sayfa 10 / 14 Su yosunu toksisitesi: EC50 72h >1-10 mg/l (Desmodesmus subspicatus) Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Suda çözünürlülüğü: OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 28d >60 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) 28d >70 % OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die- Away Test) Literatür Bilgileri Biyolojik açıdan hafif çözünebilir, Literatür Bilgileri Biyolojik açıdan hafif çözünebilir, Literatür Bilgileri Karıştırılabilir Trisodyum nitriltriasetat Bitiş Zama Değer Birim Organizma Kontrol Açıklama noktası n yöntemi Balık toksisitesi: LC50 96h >100 mg/l (Pimephales Literatür Bilgileri promelas) Su piresi toksisitesi: EC50 96h 98 mg/l Gammarus sp. Literatür Bilgileri Su yosunu toksisitesi: EC50 72h >91,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus) Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: 28d >70 % OECD 301 E (Ready Biodegradability - Modified OECD Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Biyo-birikim potansiyeli: Biyo-birikim potansiyeli: 28d Screening Test) % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) BCF 96h <3 Brachydanio rerio Log Pow -2,62 Biyolojik yığılma beklenmemektedir (LogPow < 1). Bakteri toksisitesi: EC50 8h mg/l (Pseudomonas Literatür Bilgileri 5600 fluorescens) Diğer bilgiler: COD 625 mg/g Suda çözünürlülüğü: 660 g/l Çözünür 20 C Sodyum hidroksit Bitiş noktası Zama n Balık toksisitesi: LC50 96h 125 mg/l (Gambusia affinis) Su piresi toksisitesi: EC50 48h 40,4 mg/l Ceriodaphnia spec. Kalıcılık ve biyolojik çözünebilirlik: Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama Anorganik maddeler için uygun değildir. Biyo-birikim Negatif potansiyeli: Bakteri toksisitesi: EC50 15min 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum) Suda çözünürlülüğü: g/l 20 C

11 Sayfa 11 / BERTARAF ETME BİLGİLERİ 13.1 Atık işlemeye ilişkin süreç Madde/karışım/kalan miktarlar için Atık Anahtarı-No. AB: Belirtilmiş olan atık anahtarı, ürünün muhtemel kullanımına ilişkin tavsiyelerdir. Kullanıcıdaki, özel kullanımına veya imha durumlarına göre, duruma göre başka atık anahtarları grubuna da dahil edilebilir. (2001/118/AB, 2001/119/AB, 2001/573/AB) Tavsiye: Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız Örneğin, uygun yakma tesisi. Kirlenmiş ambalaj materyalleri için Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız Tankı tamamen boşaltınız. Bulaşmamış olan ambalajlar tekrar kullanılabilir. Temizlenemeyen ambalajlar, aynen maddenin kendisi gibi imha edilmelidir Genel bilgiler UN-Numarası: Karayolları / demiryolları nakliyesi (ADR/RID) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Sınıflandırma kodu: LQ (ADR 2011): LQ (ADR 2009): Çevre tehlikeleri: 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ Tunnel restriction code: Denize dayanaklı gemilerle nakletme (IMDG-Kodu) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Denize zarar verici maddeler (Marine Pollutant): Çevre tehlikeleri: Uçak nakliyesi (IATA) Kaidelere uygun UN-sevkiyat işareti (UN = United Nations): Sınıf: Ambalaj Grubu: Çevre tehlikeleri: Uygulanabilir değil Uygulanabilir değil Uygulanabilir değil Kullanıcı için özel emniyet tedbirleri Başka türlü olacağı belirtilmediği sürece güvenli bir nakliye için geçerli olan genel tedbirler dikkate alınacaktır. 73/78 MARPOL-Antlaşmasını II. Ek'i ve IBC-Code (International Bulk Chemical Code - IBC-Code) uyarınca hacimli ürün sevkiyatı Yukarıda belirtilmiş olan talimatnameler gereğince, tehlikeli ürün değildir. 15. MEVZUAT BİLGİSİ 15.1 Madde veya karışım için sağlığın ve çevrenin korunmasına ilişkin yönergeler/özel hukuki mevzuatlar Sınıflandırma ve işaretleme için bakınız madde 2. Sınırlamaları dikkate alınız: Evet

12 Sayfa 12 / 14 Mesleki kooperatif/iş tıbbı talimatnamelerini dikkate alınız. Genç İşçilerin Korunması Kanununu dikkate alınız (Alman Talimatnamesi). VOC (1999/13/EC): 0% 15.2 Madde güvenlik değerlendirmesi Karışımlar için madde güvenlik değerlendirmesi ön görülmemektedir. 16. DİĞER BİLGİLER Bu bilgiler, sevk etmeye hazır ürünler ile ilgilidir. Düzeltilmiş bölümler: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Aşağıda yer alan cümleler içerik maddelerinin (3. bölümde belirtilmiştir) çıkartılmış olan R-Cümlelerini/H-Cümlelerini ve sınıflandırmakısaltmalarını (GHS/CLP) oluşturmaktadır. 22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 34 Yanıklara neden olur. 35 Ciddi yanıklara neden olur. 36 Gözleri tahriş eder. 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 40 Kanserojen etki şüphesi - yetersiz veri. 41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H302 Harmful if swallowed. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H318 Causes serious eye damage. H319 Causes serious eye irritation. H351 Suspected of causing cancer. Acute Tox.-Acute toxicity - oral Eye Dam.-Serious eye damage Eye Irrit.-Eye irritation Carc.-Carcinogenicity Skin Corr.-Skin corrosion Bu belgede yer alabilecek kısaltmalar ve akronimler: IMDG-Kodu International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) AB Avrupa Birliği AC Article Categories ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AEA Avrupa Ekonomik Alanı AET Avrupa Ekonomik Topluluğu AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds (= adsorbe edilebilir organik halojen bileşenler - AOHB) AT Avrupa Topluluğu ATE "Acute Toxicity Estimate" 1272/2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre bilgi mevcut değil BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Materyal Araştırma ve Kontrolü Kurumu, Almanya) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Almanya) BCF Bioconcentration factor (= Biyokonsantrasyon faktörü) BEI Biyolojik ekspozisiyon açıklaması (ACGIH, ABD) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biyokimyasal oksijen ihtiyacı - BOI) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (DÜZENLEME (AT) sınıflandırma, etiketleme ve madde ve karışımların paketleme yok 1272/2008)

13 Sayfa 13 / 14 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutajen, toksit tekrarlılık) COD Chemical oxygen demand (= Kimyasal oksijen ihtiyacı - KOI) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Avrupa Kimyasallar Ajansı) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories Fax. Faks numarasi GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi) GWP Global warming potential (= Sıcak potansiyeli) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWP Halocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer IATA International Air Transport Association (= Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database kullanılabilir değildir LQ Limited Quantities m.d. mevcut değil NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Ozon ayrışma potansiyeli) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organik PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= polisiklik aromatik hidrokarbonlar) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= devamlı, biyoakümülatif, toksik) PC Chemical product category PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (DÜZENLEME (AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların ilgili Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use SVHC Substances of Very High Concern t.e. test edilmemiş ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorik oksijen ihtiyacı) TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C TLV-TWA = Ekspozisiyon-sınır değeri - 8h orta değer, TLV-STEL = Sınır değeri - 15 dak, TLV-C = Ekspozisiyon-sınır değeri - azami değer (ACGIH, ABD) TOC Total organic carbon (= Toplam organik karbon - TOK) v.s. / vs, v.b. / vb ve saire, ve benzeri VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= yanıcı sıvılar talimatnamesi (Avusturya Talimatnamesi)) VOC Volatile organic compounds (= uçucu organik bileşenler) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= çok kalıcı, çok biyoakümülatif) wwt wet weight Burada verilen bilgiler, gerekli olan emniyet tedbirleri bakımından ürünü tarif etmelidir, bunlara ilişkin belli özellikleri temin etmeye yönelik değillerdir ve tamamen bugünkü bilgilerimize dayanmaktadırlar. Yükümlülük altına sokmaz. Hazırlayan:

14 Sayfa 14 / 14 Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D Steinheim, Tel.: Fax: by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Bu belgenin değiştirilmesi ya da çoğaltılması Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung şirketinin iznine tabidir.

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı El Sabunu HAS KİMYA KOZMETİK - DETERJAN & TEMİZLİK MAD. SAN. Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/16 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI 1.2 KULLANIM ALANI Cilt ph ına uygun olduğundan ve cilt koruyucu katkılar içerdiğinden

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. OMAY Sıvı Bulasık Deterjanı Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 04.06.2013 Sayfa No: 1/18 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Çok köpüren bir yıkama maddesidir. Elde bulaşık yıkamada kullanılır. İçerdiği yüzey

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı