Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 PULMONER REHABİLİTASYONDA HASTA SEÇİMİ, DEĞERLENDİRMEDE ALAN TESTLERİ Doç.Dr. Pınar ERGÜN Pulmoner rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalığı olan olgularda standart medikal tedaviye rağmen egzersiz toleransında azalma, aktivitelerde kısıtlılık ve/veya persistan semptomların varlığında endikasyon oluşturur (1,2,3,4,5,6,7). PR gerekliliğini düşük FEV 1 düzeyi ya da hipoksemi gibi fizyolojik bozukluğun ciddiyeti değil, hastanın semptomatik olması, egzersiz performansı, fonksiyonel ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi gibi solunum fonksiyonları ile zayıf korelasyon gösteren veriler belirler. Bu nedenle PR ihtiyacını gösteren spesifik bir solunum fonksiyon kriteri yoktur (1,2,3). PR a daha çok ilerlemiş hastalığı olan olgular yönlendirilmektedir. Bu kategorideki hastalar PR dan daha fazla fayda gören grubu oluşturmakla birlikte, olguların erken evrede yönlendirilmesi sigara bıraktırılması ya da yüksek yoğunlukta egzersiz yaptırılması gibi koruyucu stratejilerin daha etkin uygulanmasına ve idame egzersiz programlarına daha uzun süreli katılıma olanak sağlar (1,5). Sonuç olarak PR a aday olgular solunum hastalığı nedeniyle semptomatik ve/veya yetersizliği olan olgulardır. Tablo 1 de PR endikasyonları verilmiştir. Tablo 1: Pulmoner rehabilitasyon endikasyonları 1. İstirahat ya da egzersiz dispnesi 2. Egzersiz toleransında azalma 3. Günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik 4. Sağlık durumunda bozulma 5. Mesleki performansda azalma 6. Beslenme yetersizliği 7. Acil başvurusu, hospitalizasyon, akut bakım ihtiyacında artma 8. Tıbbi harcamalarda artış PR ağırlıklı olarak KOAH lı olgularda uygulandığından KOAH dışı solunumsal hastalıklardaki etkisi daha az incelenmiştir. KOAH dışı PR endikasyonları tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: KOAH dışında pulmoner rehabilitasyon endikasyonları 1. Astım 2. Göğüs duvarı hastalıkları 3. Kistik fibrozis 4. İnterstisyel akciğer hastalığı 5. Akciğer kanseri 6. Seçilmiş nöromüsküler hastalık 7. Perioperatif (torasik, abdominal cerrahi) 8. Postpolio sendromu 9. Akciğer transplantasyonu öncesi ve sonrası 10. Akciğer hacim küçültme cerrahisi öncesi ve sonrası PR a aday olgu motive olmalı ya da edilebilmelidir. PR programına katılımda önemli bir ulaşım sorunu olmamalı, program amacını ve eğitim içeriğini anlayabilecek kapasitede olmalıdır. PR programına katılımda kontrendikasyon oluşturan durumlar tablo 3 de verilmiştir.

2 Tablo 3: Pulmoner rehabilitasyon kontrendikasyonları 1. Motivasyon eksikliği 2. Uyumsuzluk 3. Finansal destek yetersizliği 4. Ciddi bilişsel disfonksiyon veya psikiatrik hastalık 5. Eşlik eden anstabil hastalık 6. Anstabil anjina 7. Dekompanse kalp yetmezliği 8. Oksijen desteğine rağmen düzeltilemeyen ciddi egzersiz hipoksemisi 9. Kemik instabilitesi ile birlikte olan maligniteler 10. Ciddi akciğer ya da diğer hastalıklara bağlı (artrit, inme) egzersiz yapamama 11. Sigara içimi* *: Sadece belli sigorta kuruluşları tarafından PR programından 3 ay önce sigara içiminin bırakılmış olması istenmektedir. Motivasyon eksikliği PR için rölatif bir komplikasyondur. PR için 2 majör hariç tutma kriteri vardır. 1. Rehabilitasyonu engelleyecek eşlik eden artrit, ciddi nörolojik, bilişsel, psikiatrik hastalık olması, 2. Eşlik eden co-morbid hastalık. Örneğin, ciddi pulmoner hipertansiyon ve anstabil kardiyovasküler hastalık. Sigara içimi bazen kontrendikasyon kabul edilse de, sigara içenlerle içmeyenlerdeki rehabilitasyon etkinliğinin benzer olduğunu gösteren çalışmalar vardır. ATS, BTS, ACCP/AACVRP pulmoner rehabilitasyon rehberlerinde sigara içiminin mutlak kontrendikasyon oluşturmadığı ancak, olgunun sigara bırakma programına katılım için cesaretlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (1,2,3,4,5,6,7). Hangi olgularda rehabilitasyona yanıt iyidir? Bu sorunun yanıtını araştıran birçok çalışma vardır. ZuWallack ve ark. Bazal maksimal O 2 tüketimi (VO 2 max) ne kadar az ise PR den yararlanımın o kadar fazla olduğu ve bazal solunum fonksiyonlarının belirleyici olmadığı sonucuna varmışlardır (8). Troostersve ark. venilatuvar rezervleri çok düşük olup, normal iskelet kas gerginliği (inspiratuvar, handgrip ve quadriceps kasları) saptananlarda yararlanımın çok az olduğunu göstermişlerdir (9). Bu nedenle PR den en fazla yarar görecek aday olgu sedanter bir yaşamı olup (kondisyonsuzluk nedeniyle), hastalığının ciddiyeti orta düzeyde olan olgulardır. ADAY OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PR a aday olgunun detaylı değerlendirilmesi, uygun yaklaşımın belirlenmesinde ve hastaya özel programın hazırlanmasında önemlidir. PR multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinden, ekip üyeleri hastanın değerlendirilmesinde yer almalıdır. Başlangıç değerlendirmesi tıbbi öykü, şimdiki semptomlar, fizik muayene, tanısal testler, psikolojik değerlendirme, sosyal ve mesleki ihtiyaçların, nutrisyonel durumun ve egzersiz toleransının belirlenmesi, eğitim ihtiyacı ve günlük yaşam aktivitelerinin incelenmesini içerir. Bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken alanlar tablo 4 de verilmiştir (1,2,3,4,5). Tablo 4: Aday olgunun değerlendirilmesi 1. Başlangıç incelenmesi

3 - Öykü - Sigara alışkanlığı - Şimdiki semptomlar - Kullandığı ilaçlar - Fizik muayene - Rutin kan ve tam idrar incelemesi - PA akciğer grafisi - EKG - Solunum fonksiyon testleri - Kan gazı analizi 2. Egzersiz toleransının belirlenmesi 3. Nutrisyonel değerlendirme 4. Yaşam kalitesi 5. Psikososyal problem (anksiyete, depresyon) 6. Günlük yaşamla ilgili aktivitelerde bağımlı olup olmadığı 7. Mesleki performans 8. Motivasyon düzeyi 9. Sosyal desteğe gereksinim 10.Yardımcı alet gereksinimi (yürüteç, tekerlekli sandalye) 11.Ulaşım 12.Finansal kaynaklar PR gerekliliğini ortaya koyan kesin bir test sonucu yoktur. Bu nedenle PR a başlamadan önce ya da takip sırasında kullanılacak testler programın güvenli olarak yürütülmesinde ve uygunluğunun saptanmasına yönelik seçilmelidir. Maksimal egzersiz testi, egzersizin güvenliğinin saptanmasında olduğu kadar, egzersizi kısıtlayan nedenin ortaya konulmasında ve egzersiz programının dizaynında kullanımı önerilen bir testtir. Ciddi ventilatuvar kısıtlanması olan olgularda egzersiz eğitim programının optimize edilmesinde iskelet kas gerginliğini ölçen testler (quadriceps ve/veya üst ekstremite) direnç egzersizlerinin gerekip gerekmediğinin saptanmasında kullanılabilir. İnspiratuvar kas güçsüzlüğü saptanan olgularda (P i max, P e max ölçümleri) inspiratuvar kas eğitimi uygulanabilir. Egzersiz eğitim programının eğitim, psikolojik danışma veya mesleki eğitim gibi diğer yaklaşımlarla tamamlanmasına yönelik spesifik ve geçerliliği kanıtlanmış anketler kullanılabilir. Anketlerin grup bazında geçerli olup, bireysel olarak hasta değerlendirilmesinde eksik yanlarının olabileceği akılda tutulmalıdır. Ancak yine de, hasta bazında psikososyal olan veya günlük yaşamla ilgili aktivitelerin değerlendirilmesinde temel oluşturabilir. Bilişsel fonksiyonlar, özellikle hafıza problemi olabileceği düşünülen olgularda değerlendirilmelidir. Yaşlanma, demans, hipoksemi veya madde bağımlılığına bağlı gelişen bilişsel fonksiyon bozukluğu mini-mental state exam (MIMSE) veya neurobehavioral cognitive status exam (NCSE) gibi anketlerle değerlendirilebilir. Bu anketler hafıza, dikkat düzeyi, uyarılabilirlik, oriyantasyon ve çözümleme gibi genel faktörlerin incelenmesini sağlar. MMSE de KOAH lı olgulardaki referans aralıkları saptanmıştır. İlerlemiş akciğer hastalığı olanlarda anksiyete ve depresyona bağlı semptomlar sık görüldüğünden, potansiyel patolojilerin saptanmasına yönelik anketler kullanılabilir. Alternatif olarak anksiyete ve depresyon anketleri rehabilitasyon etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla program önce ve sonrasında uygulanabilir. Emosyonel bozukluk motivasyonu sınırlayarak ya da egzersiz eğitimine katılımı azaltarak PR programının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle psikolojik olarak stabil olmayan olgular saptanarak emosyonel rahatsızlığı tedavi ve stabilize edilmelidir.

4 Nutrisyonel değerlendirme önemlidir; çünki ilerlemiş KOAH ı olan birçok olguda vücut ağırlığı, vücut kompozisyonu, yemek alışkanlığında değişim vardır. Vücut ağırlığı, ideal vücut ağırlığının % si veya vücut kitle indeksi olarak değerlendirilir. Kilo kaybı, azalmış egzersiz performansı, kaslarda azalmış aerobik kapasite ve ilerlemiş hastalığı olan KOAH lı olgularda solunum fonksiyonlarından bağımsız olarak artmış mortalite ile ilişkilidir. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde antropometrik ölçümler, biyoelektriksel impedans, dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) kullanılabilir. Sıklıkla tercih edilen biyoelektriksel impedanstır. Bu yöntemle yağsız-kitle ölçümü yapılabilir. KOAH lı olgularda geçerliliği gösterilmiştir. Yağsız-kitle indeksinde saptanabilir azalma, pulmoner hastalığın periferik kas yapısındaki etkisini gösteren önemli bir ölçüttür; normal kiloda olan olgularda da azalma saptanabilir. Vücut kompozisyonundaki bozulma, vücut ağırlığından bağımsız olarak yürüme testlerinde saptanan performans düşüklüğü ve yaşam kalitesinde azalma ile korelasyon göstermektedir (1,2,3,4,5,6,7). ALAN TESTLERİ Kardiyak ya da solunum hastalığı olan olgularda sıklıkla egzersiz kapasitesi ve aktivite düzeyleri kısıtlanmıştır. Yürüme testleri tipik olarak, fonksiyonel durumun değerlendirilmesinde, tedavi etkinliğinin monitörizasyonunda ve prognoz tayininde kullanılır. Birçok yürüme testi mevcuttur. Bunlar: 1. Zamana dayalı testler: 2 dakika, 6 dakika, 9 dakika ve 12 dakika yürüme testleri (DYT) 2. Sabit mesafenin kullanıldığı testler: 100 metre, ½ mil, 2 kilometre yürüme testleri 3. Hızın belirlendiği testler 4. Sürati hastanın belirlediği yürüme testi 5. Giderek hızlanan testler (incremental shuttle walking test) Fonksiyonel yürüme testleri, fonksiyonel durumu veya egzersiz kapasitesini, esas olarak da günlük yaşam için gerekli fiziksel aktiviteyi belirleyen egzersiz testleridir. Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde objektif ölçümler olarak kabul edilmektedir. Bisiklet, treadmill ya da step ergometre testleriyle karşılaştırıldığında, egzersiz kapasitesinin ölçülmesinde yürüme testleri daha az teknik ekipman ve deneyim gerektirdiğinden, ucuz ve uygulanımı kolay yöntemler olarak kabul edilmektedir (10). Zamana bağlı testler 2, 6 ve 12 DYT ideal olarak kapalı sakin bir koridorda uygulanır. Hastalara bir uçtan diğer uca, izin verilen sürede, mümkün olduğunca fazla mesafeyi katetmeleri söylenir. Belirli süre içerisinde yürünen mesafe kayıt edilir. Giderek hızlanan yürüme testi (mekik yürüme testi) 10 metrelik bir düzlemde hastanın artan hızda bir uçtan bir uca yürümesi esasına dayanır. Yürüme hızı her dakika artar (0.17 m/sn) ve işitilebilen sinyallerle kontrol edilir. 12 düzey vardır ve her düzey için mekik sayısı artar. Test hastanın gereken hızı yakalamak için çok nefessiz kalması veya sinyallerle belirlenen sürede mekiği tamamlayamaması durumunda test sonlandırılır. Revill ve ark. Endurans mekik testini geliştirdiler. Bu testte KOAH lı olguların dayanma (endurans) kapasitesi değerlendirilmektedir. Endurans testi giderek hızlanan mekik yürüme testini tamamlayan, aynı 10 metrelik düzlemi ve sinyalleri kullanma esasına dayanmaktadır. Giderek hızlanan mekik yürüme testi maksimal kapasiteyi ölçerken, endurans testi bu kapasiteyi kullanma gücünü, yeteneğini ölçmektedir. Endurans yürüme testindeki yoğunluk yani yürüme hızı, her hasta için giderek hızlanan mekik yürüme testinde belirlenen maksimal performansın yüzdesi ile ilişkilidir (10,11). Kardiyorespiratuar hastalıklarda fonksiyonel durum ve kapasitenin ölçümünde kullanılan yürüme testlerinin incelendiği bir çalışmada, ölçüm özelliği en fazla değerlendirilen yürüme testi olarak 6 DYT ve 12 DYT saptanmıştır. Zamana dayalı yürüme testleri karşılaştırıldığında, 6 DYT solunum sistemi hastalığı olan olgularda 12 DYT den daha iyi tolere edilmektedir. 6 DYT, 2 DYT den

5 daha güvenilir ve duyarlı olup, günlük yaşam aktivitelerini daha iyi yansıtmaktadır. Mekik yürüme testiyle karşılaştırıldığında, 6 DYT daha az ekipman gerektirip, günlük yaşam aktivitelerini de daha iyi yansıtmaktadır (10). Bu avantajları ve ölçüm özellikleri göz önüne alındığında, 6 DYT günümüzde kardiyorespiratuar hastalığı olan olgularda klinik ve araştırma amaçlı tercih edilmesi gereken bir test olarak öne çıkmaktadır. KAYNAKLAR 1. Celli BR, ZuWallack RL. Pulmonary Rehabilitation. In: Broaddus M, Nadel M; eds. Murray and Nadel s textbook of respiratory medicine. 4. ed. Elsevier Sounders, 2006: ACCP/AACVPR Pulmonary Rehabilitation Guidelines Panel. Chest 1997; 112: ATS. Pulmonary Rehabilitation Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: Troosters T, Casaburi R, Gosselink R, Decramer M. Pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. AM J Respir Crit Care Med 2005; 172: BTS Statement. Pulmonary Rehabilitation. Thorax 2001; 56: Donner CF, Muir JF. Selection criteria and programmes for pulmonary rehabilitation in COPD patients. Eur Respir J 1997; 10: Hill NS. Pulmonary rehabilitation. Proc Am Thorac Soc 2006; 3: ZuWallack RL, Patel K, Reardon JZ. Predictors of improvement in the 12 minute walking distance following a 6 week outpatient pulmonary rehabilitation program. Chest 1991; 99: Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Exercise training in COPD: how to distinguish responders from non-responders. J Cardiopulm Rehabil 2001; 21: Solway S, Brooks D, Lacasse Y, Thomas S. A qualitative systematic overview of the measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest 2001; 119: Poulain M, Durand F, Palomba B. 6 minute walk testing is more sensitive than maximal incremental cycle testing for detecting oxygen desaturation in patients with COPD. Chest 2003; 123:

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme

4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme Ulusal Kalp Sağlığı Politikası 227 4. Kardiyovasküler hastalıktan korunma: hedefler ve öncelik belirleme, örgütlenme ve strateji geliştirme 4.1. Kardiyovasküler riskin azaltılması hedefleri 4.1.1. Tek

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ EVDE BAKIMI A HOME CARE OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları

Detaylı

Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi

Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi Tuğba AKSU*, Çiçek FADILOĞLU** ÖZET Solunum sistemi hastalıkları yalnızca hastayı değil aynı zamanda hastanın ailesi ve çevresini de etkilemektedir.

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON

PULMONER HİPERTANSİYON PULMONER HİPERTANSİYON Dr.Gül Öngen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Giriş Pulmoner hipertansiyon (PH) kronik ve ilerleyici bir kardiyopulmoner hastalıktır. İlk kez 1865

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 1 2 Spor Bilimlerine Gönül Vermiş Değerli Bilim İnsanları Birincisini 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi nde, ikincisini ise 2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması 98 Derleme Review KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması Role of Smoking Cessation in COPD Treatment Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Detaylı

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI*

DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* DĠSPNE SEMPTOMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE DĠSPNE ÖLÇEKLERĠNĠN ETKĠNLĠKLERĠ VE KULLANIM SIKLIKLARI* Dilek KARA 1, Hicran YILDIZ 2 ÖZET Dispne semptomunun doğru olarak tanılanması, hastalığın tanı, tedavi

Detaylı

Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite

Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3) 219-224 (2008) Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite Ferhan Soyuer*, Ali Soyuer** *Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu **Erciyes

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı