ne -- - g --r- os ve ne _ de mı'kroskopik ba-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ne -- - g --r- os - --- ve ne _ de mı'kroskopik ba-"

Transkript

1 COLLUM İNSUFİZANSI (CERVICAL INCOMPETENCE) Dr. Hikmet POLATER ("J Lash'in 1950 senesindeki neşriyatındeın sonra, habituel abortusların en mühim sebebi olarak, servikal kifayetsizlik mevzuµ dikkat çekm,eye başlamıştır. ETYOLOJİ Çok yakın zamana kadar izah edilemiyen ve ekseriya 20 nci haftadan sonra vukua.gelen habituel abortuslarda, etyolojik faktör olarak, Lash kanal servikalin internal os'unda anatomik bir defek.tin mevcudiyetine inanmıştır. Lash',e göre daha evvel geçirilmiş mükerrer kanal servikal kürtajları ve dilatasyonlan, doğum yırtıkları, vagina! sektio ve vaginal histerotomi gibi ameliyatlar ve süratli doğumıa,r dolayısiyle servikste anatomik bir defekt husule gelmekte ve bu sebeple servikal halkada bir zaafiyet teşekkül -etmektedir; Diğer tar:aftan C. J. Eaton ve J. McCuster konum kifayetsizliği olan 22 hastadan aldıkları serviks ile, anemnezlerinde servikal kifayetsizlik şikayetleri olmayan vak'alardan :aldıkları serviksleri histopatolojik yönden mukayeseli olarak tetkik etmişlerdir. Lash'in iddiasının aksine, her iki grup servikste ne -- - g --r- os ve ne _ de mı'kroskopik ba-.. kımdan aşikar bir fark tespit edememişlerdir. Aynca serviks kifayetsizliğini izah edebilecek eski bir sekelin delillerini dahi müşahede e dememişlerdir. Bu mukayeseli tetkik neticesinde, servikal kifayetsizliğin esas sebebinin anatomik def ektler ('*) Zeynep.Kamll Hastanesi Şef Muavini. -'11-

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi olmayıp, daha başka faktörlerin rol oynayabileceğini ve belki de fonksiyonel bir bozukluğun mes'ul olduğunu iddia,etmişlerdir. Mikroskopik tetkikte sadece kan damarlarında dilatasyon ve damar şebekesinde artm.a tespit edilebilmi tir. Hiyalinizasyon ve fibröz nesiç artması ise parite ile alakalı bulunmuştur. İltihap ve travmanın servikal kifayetsizliğ e sebep olduğuna dair Lash ve Rubinstone nazariyesi ile anatomik sebeplerden ziyade fonksiyonel faktörlerin rol oynadığına dair Eaton nazariyesi bugün halen tartışılan ve neticeye bağlanamayan bir husustur. Tompson, Picot ve Murphy ise servikal bağ dokusundaki zaafiyetin servikal kifayetsizlikte etyolojik faktör olduğunu iddia etmişlerdir. Servikal kifayetsizlikte poşun erken yırtılmasını izah edecek mekanik pi"ensipler ortaya atılmıştır. Fizikte ki Pascal kanununa göre, kapalı bir kap içerisindeki bir mayi'in her hangi bir noktasındaki tazyik, muhtevanın şekline bıağlı olmaksızın, sıvının yüksekliğine ve derinliğine tabidir. Buna müşabih olarak batındaki negatif veya pozitif basınçlar ve uterus duvarından neşet eden tazyikler fötal membraiı içindeki mayi vasıtasıyla her tarafa yayılacak ve bu meyanda servikse de intikal edecektir. İster anatomik, ister fonksiyonel menşeli olsun, kolayca açılmaya müt olan servikse etki yapacak faktörler şunlardır: 1 -~, Serviksin açılma derecesi, 2 -- Amnios mayi'ini ihata e den f ötal membranın gerilme dere~ cesi 3 -. Gerilen fötal ;membran üzerindeki tazyik değişikliği. Açılmaya :başlamış kollum üzerindeki fötal membrana Şekn,..ı de. - Servikal kan ol. Şekil 1. Avdmaya b8'1amu; collum va pofun durumu -'12-

3 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi görüldüğü gibi P. tazyiki tesir etmektedir. P. tazyiki arttıkça muhtevanın en zayıf yeri olan membranı kana.l servikale doğru itecektir. Fötal membranın kanal servikale doğru prolabe olan kısmı Şekil-2 d e görüldüğü gibi çapı gittikp l Şekil 2. Prolabe pofun Uç ıafhaıı gbrdlmek mektedir. yarı çap büyümeye başlayacaktır. Bu takdirde yukar.daki formülün variyasyonu o.lan T = R... P ı 2 prensibine göre çap büyüdükçe poşun gerilimi artacaktır. İntra uterin P. tazyiki düşmediği takdirde artan yan çaplar nihayet membranın mukavemet edemeyeceği bir tansiyona ulaşacak ve poşun yırtılmasına sebep olacaktır. Netice olarak servikal yetersizlik vak'alannda amnio1s mayl'inin ve uterus tonisitesinin gittikçe artması dolayısıyla yükselen P. tazyiki, zaten mukavemeti az olan servikse intikal ederek clilatasyonuna sebep olacaktır. Yukardaki mezkdr prensipler muvacehesinde fötal membrandaki gerilim artışı muaıy yen '.bir noktaya ulaşınca prolabe olan poş yırtılacaktır. çe küçülen bir küre halini alacaktır. KLİNİK TABLO Serviks yetersizliğinden müte Burada La Place'ın yuvarlak vellit abortuslar ikinci trimestirde, kaplarda tazyik prensibi mevzu ba- ekseriyetle 20 nci haftadan sonra his olacaktır. Yani P = 2 T ı R for vukubulurlar. Hastalar vaginaların.. mülüne göre (P: İntra amniotik taz- da.ki bir dolgunluk hissini müteayik, T: membrandaki tansiıyon, R: kip poşun aniden açıldığını ve aborkürenin vrarı çapı) "intra uterin taz- tusun ağrısız 0 1larak süratıe husuyik, membran gerilimi ile doğru ve le geldiğini ifade ederler. Dilatashusule gelecek kürenin çaıpı ile ters yon kanaması ekseriya yoktur veya orantılıdır. Başka bir deyişle intra çok. azdır. Plasenter kifayetsizlik uterin tazyik arttıkça membranın veya dekrolman bahis konusu değilgerginliği artacak ve prolabe olan dir. Bu bakımlardan diğer aborlus~ kısmın çapı küçülecektir. Prola.be. lardan farlçlıdır. Vagina! tuşede kol-.-, :''. -. kısmın limitteki en küçük çapı ser"'.' lllhıun clllate olduğu görülür. Fötal viksin açıklığına müsavi olacak ve tnembra~ Jıpkı miadında. gebelerde bu limit durum aşıldığında tekrar oldliğu':~:palpabl olup, :bazan va- - "3 -

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ ginaya doğru prolabe olmuştur. Hastada tr.avaya ait bir kontraksiyon olmaz. Gebelik dışında yapılan muayenede kanal servikal sekiz nolu Hegar bujisinin kolaylıkla ithaline müsaade edecek açıklıktadır. Bahusus bu açıklık ıorifisium internumda da tespit edilmelidir. Histerogramda normal kollumun çam a.ğacı manzarası kaybolmuş ve düz bir boru şeklini almış olduğu görülür. TEDAVİ Servikal kifayetsizlik için bu - güne kadar tatbik edilen tedavimetotlarını üç gurupta mütalaa etmek mümkündür. 1 ~ Tıbbıt Tedavı: Diğer ihahitüel abortuslarda olduğu gibi kat'i yatak istirahati ne birlikte s1edatif ve antispazmotik ilaçlar ve progesteron verilir. Servikal kifayetsizliklerde tıbbi tedavi ile muvaffakiyet sağlama şansının az olduğunda bütün müellifler hemfikirdirler. Bahusus bu konuda cerrahi metotlarla alınan parlak neticelerden sonra tıbbi tedavi hemen hemen tamamen terkedilmiştir. 2 ~ C e r r a h ı T e d a t' ı : K:oll um yetersizliğine sebep olan etyolojik faktörün kabulüne gö:r.e iki türlü cerrahi metot tarif edilmiştir. A ~.. Anatomik defektin etyo lojik faktör olduğunu kabul edenlerin :ortaya koyduğu eksizyon ınetodu. Fonksiyonel bozukluğun kabul edenlerin ortaya k:oyduğu serklaj metodu. B ~. faktör olduğunu A - arkadaşları, Eksizyon Met.odu: Lash ve servikal yetersizliğin e's as sebebini serviksin anatomik defektine bağladıkları için defektin eksizyonunu tedavi için lüzurnlu görmüşlerdir. Nitekim 1953 te ilk def.a Lash tarafından yapılan bu ameliyata kendi ismi verllmiştlr. Ameliyatta prensip, genişlemiş olan istmik halkadaki nedbeyi eksize etmektir. Kanal servikalisin anteriör kısmından kama şeklinde çıkarılır. bir kısım Berkman ve Genen tarafından da de,s.teklenen Palmer operasyonu, Lash operasyonunu modifiye edilmiş bir şeklidir. Burada da esas nedbe nescinin çıkartılmasıdır. Fakat uterus alt segmenti hududuna kadar varan geniş kama şeklinde bir kısmın eksizyonu yapılmaktadır. Barness'in tarif ettiği koniza.syon m,etoduyla kollumdaki def ekt çıkarılmakta ve bu suretle!%60 muvaffakiyet sağlanabilmektedir. Konumdaki nedbenin eksizyonu suretiyle anatomik defektin bertaraf edilm.es.i prensibine dayanan bu operasyonlar sadece gebe olmayan hastalarda tatbik edilebilmektedir. Ortalama olarak muvaffakiyet nisbeti 1 %'75 civarındadır. -74-

5 POLATEA B -~ Serkla.j Metodu: Gerek Lash oper:asyonunun ve gerekse moclifiye tekniklerin g1ebelerde tatbikinin gayri mümkün oluşu ve ayrıca.1325 muva.ffakiyetsizlik görülüşü dolayısıyla kollumun çepeçevre sarılmas ı esasına daya.nan serkla,j metodunu ilk defa 1955 de Shrodkar ortaya atmış ve bu ameliyat kendi ismiyle tanınmıştır. Shrodkar operasyonunun esası şudur: S1erviks mukozasına, o.rifisyurn internurn hizasından önde ve arkada ensizyonlı;ır yapılır. Önde mesane ref ule edildikten sonra hastanın bacağından daha önce alınmış bulunan bir parça fasia lata şeridi bu maksat için mıodifiye edilmiş bir a.nevrizına iğnesiyle (Barter iğnesi) mukoza altından geçirilerek koll um çepeçevre sarilır. Aşağıda birleşen uçlar alttaki nesce sütüre edilir. Bilahare mukoza ensizyonlan katgütle dikilir. Operasyon esnasında mukoza yırtılmala.rı, fötal membran perf o rasyonu, kanama gibi ihtilatlar olabilir veya dilate olmuş kollumda bu operasyonun uygulanmasında güçlükle karşılaşılabilir. Serkla,j esasına metotlar şunlardır: dayanan diğer ı - Ritter ve Ritter m.etodu: Kollum çepeçevre ensize edildikten sonra mukoza yukarı doğru disseke edilir. Önde mesane refüle edildikten s.onra sakro-uterin ve kardinal ligamanların altından açılan tünel- den kalın bir ipek geçirilerek uçlan önde bağlanır. Bilahare mukozadaki ensizyon k.atgütle sütüre edilir McDonald Metodu : Mukoza disseksiyonu esnasında görülen kanama ve enfeksiyon ihtimallerini bertaraf etmek için 1957 de Mc Donald kollumu torba ağzı gibi büzen bir teknik ortaya atmıştır. Kalın bir ipek sütür kollum etrafında mukozadan aralıklı 1küçük parçalar halinde geçirilerek kollum to,rba ağzı gibi (purse.string) ;büzülür. 1%48 nisbetinde muvaffakiyet elde edilen bu metodu, dilate kollunılarda tatbik :güçtür. 3 ~~ Hefner Metodu: Bilhassa dilate kollumlarda tatbik edilebilen bir metottur. Örülmüş kalın ipekle kolluma vertikal ve horizontal istikamette iki mattress sütürü konur. Bu sütürler mukoza altına gömülmezler ve travay esnasında kesilirler. 4 ~ Green Armitage ve Broıwn Metodu: Moıdifiye bir Shrodkar operasyonudur. Serklaj için kalın ipek kullanılmış ve 1%92 muvaffakiyetli netice 1sağlanmıştır. 5 ~ Barter Metodu: Bu da modifiye bir Sıhrodkar operasyonudur. s.erklaj için f asi ya lata, yerine dakron şeridi kullanılır. Bu metodu bilahare Shrodkar da tasvip etmiş ve bizzat kullanmıştır. On haftalıktan itibaren gebelerde tatbik edilebilir. Muvaffakiyet nisbeti i%90 ın üstündedir. ~.75-

6 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi 6 ~ Strome Metodu: Rezorbsion hassası olan ve iyi konserve edilmiş öküz fasiyası ile serklaj yapma esasına: dayanır. :%82 oranında muvaff:akiyet elde edilir.. 7 ~ John s.tone Metodu: Serklaj için inoksidabl tantalum telinden yapılmış mad.eni materyel kullanılmıştır. Serklaj operasyonlarında yukarda anlatıldığı veçhile bir çok metot kullanılmıştır. Bu opera.syonlax gebe hastalarda tatbik edildiği gibi, gebe olmayanlarda da profilaktik olarak yapılabilmektedir. Başarı, en uygun müdahale zamanının seçiminde ve serklaj sütürünün orifisium internum hizasından geçirilebilinmesinde gizlidir. Operasyon için ideal zaman daha evvelki habitüel düşüklerden 'bir iki ha.fta öncesidir. Her nekadar bu metot 10 haftalık gebelere de tatbik edilmişse de_ -- - ' en - -- ide.al zaman ortalama olarak ile 16 haftalık gebeliklerdir. Operasyondan önce f öt üs ün via,bilitesinden emin olmak şarttır..serklaj ameliyatında görülebilecek ihtilatlar şunlardır: a ~ Operasyon esnasında, veya daha sonra husule gelen kanamalar. b -~ Ameliyat esnasında kollumda husule gelebilecek travma ve yırtıklar. c ~ Bilhassa prolabe olan poş perforasyonu ihtimali.. - d ~ Operasyon do 1layısıyle tra- ların vayın provoke olması. e -. Post operatif devrede enfeksiyon ihtimali. Servikal kifayetsizlikte uygulanan serklaj ve eksizyon operasyonlarından başka, daha az benimsenmiş diğer iki metottan da bahsetmek uygun olacaktır. Page Metodu: Benzoine batırılmış Oxycel'li gaz ve talk ile lroll umda bir nedbe,husule getirilere,k, lstmik halkanın takviyesi sağlanır. Page bu metodla %70 başarı ettiğini bildirmiştir. elde Javert Metodu: K ollumdak i zaafiye,ti kuvve,tlendirmek maksadı ile bilhassa 14 haftalık gebele re Hodge pesseri tatbik etmekten ibarettir. Cerrahi oılrnayan bu metodla Javert 1%82 başarı sağladığını üade etmiştir. Kollum kifayetsizliği için yapılacak bütün müdahelelerden fötüsün canlı alınası ve poşun intakt bulunması şarttır. SUMMARY It is generally agreed that corrective operation is the main hope for treating the cervical incompetence. A number of sur,gical procedure has been devised. These operations are divided into 2 main groups depending on the etiologic concept. In one group, excision of a portion of the cervix is performed on the patients are not pregnant. In the other, circlage or cervical closure is performed during the second trimester or between pregnancy.

7 POLATER LİTERATÜR 1 - Baden, W. F., and Baden, E. E.: cedure for the correctioı1 of the Cervical incompetence: Repair incompetent cervb: during pregnancy. during pregnancy. Aın. J. Obst. Obst. and Gynec. 18:616, and Gynec. 74:241, , 2 - Berhman, P., and Genell, S.: Incompetence 9,;,.._ JoJinestone, J. W.: Cervical in of the internal os of competence and habitual abor the cervix and habitual abortion. Int. J. Fertn. 2:217, tion. Gynec. and Obst. Brit. Emp. 65:208, Cuslıner, ı. M.: The management 10 _ - L as -h, _ A. F _.: H _ a b't ı ua ı a b or t ıon: - - of cervical incompetence by purse The manangement of incompetent internal os of the cervix. In string suture. Am. J. Obst. and Gynec. 87:882, ternat. J. Fertil. 2: 321, Danforth, D. N.: Fibrous nature of 11 - McDonald, L. A.: Suture of the humarı cervix and its relations to cervix for inevitable miscarriage. isthmic segme-nt in,gravid and J. Obst. and Gynec. Brit. Emp. non-gravid uterl Am. J. Obst. and 64:346, Gynec. 53:541, Eaton, C. J., and McCusker, J. J.: A histopa thologic study of the socalled incoppetent uterine cervix. Obst., and Gynec. 16:651, Green-Armitage, V. B., and Mc Clure, J. C.: Habituel abortion due to insuficiency of the internal cervical os. Brit. M. J. 2: 128, Harvey, D. L.: Open ligature emplacement for correction of incompetent cervix during pregnancy. Obst. and Gynec. 26:377, Hefner, J. D., Patow, W. E., and Ludwig, J. M.: A new surgical pro Page, E. W.: Incompetent internal os of the cervix causing late abortion and premature labor. Obs. and Gynec. 12:509, Ritter, H. A., and Ritter, P. J.: Surgical repair of the incompe. tent cervix. Obst. and Gynec. 17: 342, ~ Slırodkar, V. N.: A new method of operative treatment for habitual abortıon in the second trimester prenancy. Antiseptic 52:299, Shrodkar, V. N.: Contrubitions to obstetric and Gynecology. Livingstone, Edinbourg, f ;

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

% 75-95 nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY

% 75-95 nin romatizma! nedenli olduğunu iddia et- RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY ı_., GEBELİKTE ROMATİZMAL KALP HASTALIKLARI RHEUMATIC HEART DISEASES IN PREGNANCY Dr. Derin KÖSEBAY (*) Dr. Bahriye ŞEN (0 ) Gebelik, dolaşım ve kalp üzerine fonksiyonel yük getiren fizyolojik bir olaydır.

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER

DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SEZARYEN SIKLIĞI VE BUNA ETKİLİ ETMENLER Belkız KILLI Haziran 2011 DENİZLİ 2 3 DENİZLİ HONAZ İLÇESİ 2009 YILI DOĞUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ,

Detaylı

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği,

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ Giriş Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ

DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ DOĞUM VE SEZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ GiriĢ Genel olarak sezaryen; vajinal doğumun güvenle tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlar söz konusu ise veya vajinal doğum ile birlikte maternal ve/veya fetal

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA; AĞ ÖRME TAKVİYE, LİCHTENSTEİN YÖNTEMİ VE PLUG MESH İLE ONARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

ÜÇ EŞİT YÜKSEKLİK PROBLEMİ, ASTROLAB, YENİ TATBİK EDİLEN HESAP ŞEKLİ, TEORİSİ VE TATBİKATI

ÜÇ EŞİT YÜKSEKLİK PROBLEMİ, ASTROLAB, YENİ TATBİK EDİLEN HESAP ŞEKLİ, TEORİSİ VE TATBİKATI ÜÇ EŞİT YÜKSEKLİK PROBLEMİ, ASTROLAB, YENİ TATBİK EDİLEN HESAP ŞEKLİ, TEORİSİ VE TATBİKATI Kasım YAŞAR Mobil Exploration Mediterranean Şirketi, Ankara ÖZET. Jeodezik ve hidrografik ölçü işlerinde, ayrıca

Detaylı

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger

Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger Bölüm 9 OBSTETRİK TRAVMA D. G. Evans, C. B-Lynch İ. C. Evrüke, B. Özbakır Dülger AKUT UTERUS İNVERSİYONU Uterusun ters yüz olması ile ifade edilen akut uterus inversiyonu doğumun üçüncü evresine ait nadir

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ANAL FİSSÜR( AKUT ANAL FİSSÜR KRONİK ANAL FİSSÜR ) ve TÜM TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

ANAL FİSSÜR( AKUT ANAL FİSSÜR KRONİK ANAL FİSSÜR ) ve TÜM TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ANAL FİSSÜR( AKUT ANAL FİSSÜR KRONİK ANAL FİSSÜR ) ve TÜM TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Anal fissür(çatlak,yırtık) anüs iç mukozal örtüsünde oluşan çatlaktır.cilt ile dişli çizgi diye bilinen dentat line arasında

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları

Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları ADLİ TIP DERGİSİ Journal of Forensic Medicine 1 Obstetrikte ve Jinekolojide Ultrason Kullanımından Kaynaklanan Adli Tıp Sorunları Uz.Dr. A. Sadi ÇAĞDIR *, Dr. Özgür CİN*, Doç.Dr. Emre ALBEK**, Prof.Dr.

Detaylı

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET

(Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın Kliniğinden) Direktör Prof. Dr. Med. P. STOLL ÖZET ERKEN GEBELİKLERDE İNTRASERVİKAL OLARAK TATBiK EDİLEN PROSTAGLANDİN f.. 2ALFANIN ETKİSİ VE YAN TESİRLERİ ("') S. SIEVERS - W. O. HILTMANN - W. WIEST - J. LIEBENSTEIN (Heidelberg Üniversitesi Mannheim Kadın

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS

TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS VAGiNiT TEDAViSiNDE 11 TETRACYCLIN VE AMPHOTERICIN-B 11 KOMBiNASYONU (*) TETRACYCLIN AND AlVIPHOTERICIN-B COMBINATTON IN THE TREATMENT OF VAGINITIS Dr. Ayten P'OLATER ~ Dr. Hikmet POL:ATER GiRiŞ: Vaginitis

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. NİMET GÖKER SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE TANI YÖNTEMLERİNİN VE

Detaylı

THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****)

THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****) THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION BEŞ VILLIK RAHİM İÇİ SPİRAL TATBİKATININ NETİCELERİ(****) te Dr. Burhanettin OsflilNELC*l Dr. Aydın MALDAA c ") Dr. Ertuğrul

Detaylı

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Vanan Balıkçılığı ve Yunanistana Balık İhracatımız 1 Plânkton ve Yaş Analizleri Lâboratuvarında Kinya Balıkçılık Âlemi 3 Saat Araştırma ve idare 5 Ege Denizinde Süngercilik Araştırmaları. -

Detaylı

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.

Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht. İ Ç İ N D E K İ L E R Balık Yağlarının Sanayide Kullanılması.... 1 Köpek. Balıklarının Biolojileri Hakkında... Dünya Balıkçılık Âlemi 6 izmarit Balıklardan Elde Edilen Ht.m Maddelerin Deri Ticarî Deniz

Detaylı