Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ HDP 270 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet Kurallarý...4 Tanýtým...7 Teknik Özellikler...8 Kullaným - Kontroller...9 Bakým...10 Yedek Parça...13 Yetkili Servisler...20 Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ ANTOR HDP270 dal parçalama makinesini seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý HONDA benzinli motorlu dal parçalama makinesinin kullaným ve bakým bilgilerini içermektedir. El kitabýndaki bilgiler baský onayý verilme tarihindeki son bilgiler olup GREENS / ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. hiçbir yükümlülük altýna girmeden gerekli gördüðü deðiþiklikleri yapma hakkýný saklý tutar. Bu yayýnýn hiçbir bölümü yazýlý onay alýnmadan kullanýlamaz. Bu el kitabý ürünün bir parçasý olarak kabul edilmeli ve ürün baþkasýna satýldýðýnda birlikte verilmelidir. ANTOR HDP270 dal parçalama makinesi talimatlara uygun çalýþtýrýlmasý durumunda uzun süre güvenilir ve iyi bir hizmet verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Motorlu çapa makinesini kullanmaya baþlamadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný iyice okuyun ve anlayýn. Talimatlara uyulmamasý ciddi yaralanmalara ve hasarlara yol açabilir. Motorlu dal parçalama makinesi yalnýzca yaþ dal parçalarý ve yapraklarý parçalamak için dizayn edilmiþ ve üretilmiþtir. Makinenin amaç dýþý kullanýmýndan doðabilecek zararlardan dolayý üretici firma sorumlu tutulamaz. Makinenin hiçbir kýsmýna müdahale edilmemeli, deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Yapýlacak deðiþiklikler kullanýcýya veya çevredeki kiþilere zarar verebilir veya makinenin performansýný ve kullaným ömrünü önemli ölçüde düþürebilir. Yetkili servisler dýþýnda makineye yapýlacak müdahalelerden veya deðiþikliklerden doðacak arýzalar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Makine üzerindeki ikaz etiketleri, koruyucular, kapaklar ve diðer güvenlik elemanlarýný sökmeyin. Bunlar sizin emniyetiniz için konulmuþtur. Emniyet sistemlerinin düzgün þekilde çalýþtýðýndan ve görevlerini yapamayacak þekilde iptal veya tadil edilmediklerinden emin olun. Motorlu dal parçalama makinesinin talimatlara uygun olmayan kullanýmýndan dolayý oluþacak arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Motorlu dal parçalama makinesinin bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmýn yapýlmamasý veya uygun bakým yapýlmamasý sonucu doðacak arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr. Bu el kitabýnda belirtilen bakým iþlemlerinin titizlikle uygulanmasý gerekir. Anadolu Motor Yetkili Servisleri motorlu dal parçalama makineniz için gerek duyduðunuz tüm bakým ve onarým hizmetlerini vermeye hazýrdýrlar. Sorularýnýz ve karþýlaþtýðýnýz problemler için de yetkili servisler size yardýmcý olacaklardýr. Garanti kapsamý içindeki hizmetler için ürün satýn alýndýðýnda birlikte verilen Garanti Belgesi ibraz edilmelidir. Garanti Kartý olmaksýzýn istenecek hizmetler ücreti karþýlýðýnda verileceklerdir. 2

4 GÝRÝÞ TEHLÝKE "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açýlacaktýr" demektir. UYARI "Talimatlara uyulmaz ise ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir." demektir. DÝKKAT "Talimatlara uyulmaz ise yaralanmalara veya maddi hasara yol açýlabilir" demektir. NOT Faydalý bilgiler verilir. Belirtilenlere uyulmaz ise maddi hasarlara yol açýlabilir veya motor zarar görebilir. Bu el kitabýný okumadan önce makinanýzýn tipini kontrol edin. Makinayý çalýþtýrmadan önce el kitabýný dikkatle okuyun. Makinanýzýn tipi ve motor numarasýný el kitabý üzerine not edin. Garanti iþlemleri için veya yedek parça ile ilgili sorunlarýnýzda bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ. 3

5 EMNÝYET KURALLARI 1. EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, çevrenizdekilerin emniyeti ve makinenizin hasar görmemesi için aþaðýda belirtilenlere titizlikle uyun. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz ANTOR HDP270 motorlu dal parçalama size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Makinayý çalýþtýrmadan önce birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir baþkalarýný yaralayabilir makinenize ve çevreye zarar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; Kullanma ve Bakým El Kitabý'ný dikkatle okuyun. Motoru çalýþtýrmadan önce muhakkak bir ön kontrol yapýn. Acil durumda makinenin nasýl durdurulacaðýný bilin. Kumanda donanýmýnýn nasýl çalýþtýðýný iyice anlayýn. Gerekli bilgileri ve deneyimi edinmeden baþkalarýnýn makineyi kullanmasýna izin vermeyin. Dal parçalama makinesinin içinde sivri ve keskin dönen býçaklar vardýr. Bu nedenle çalýþma sýrasýnda makinenin içine asla el veya ayak uzatýlmamalý, dal ve yapraklarýn makine içine atýlmasý sýrasýnda koruyucu eldiven takýlmalýdýr. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Çalýþma sýrasýnda hýzla dönen býçaklar çevreye dal parçalarý fýrlatabilir. Bu nedenle çalýþma sýrasýnda gözleri koruyacak gözlük takýlmalýdýr. Dallarýn parçalanmasý sýrasýnda artan gürültüye karþý kulaklarý korumak için özel koruyucu kulaklýk kullanýlmalýdýr. Çalýþma sýrasýnda makinenin içine kaçabilecek, dolanabilecek, takýlabilecek bol elbise, kayýþ, atký, kravat vb giyilmemelidir. Ayaklarýn dal parçalarý veya makinenin parçalarý ile yaralanmamasý için kalýn bot giyilmelidir. Çalýþma sýrasýnda makine düz bir satýhta durmalý, çevresinde hareketi zorlaþtýracak bir engel bulunmamalýdýr. Makine eðimli bir yerde çalýþtýðýnda depodan dökülen yakýt tehlike yaratabilir. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý makinenin çalýþma bölgesinden uzakta tutun. Motoru çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa tavsiye edilen yað ile üst seviyeye kadar yað doldurun. Motor yakýtý yutulduðu takdirde zararlý, hatta öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn eriþebileceði yerlerden uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motoru mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Kullaným sýrasýnda motorun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motor durdurulduktan belli bir süre sonra da motor ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. 5

7 EMNÝYET KURALLARI Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Eðer motorlu dal parçalama makinesini kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. Kullaným ömrü 10 yýldýr. ÝKAZ ETÝKETLERÝNÝN YERLERÝ Ýkaz etiketleri sizi olabilecek tehlikelere karþý ikaz etmek için konulmuþlardýr. Bu etiketleri ve el kitabýnda anlatýlanlarý dikkatle okumanýzý rica ediyoruz. Etiketler düþer veya silinerek okunmayacak hale gelirlerse yenilenmeleri için Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. 6

8 TANITIM MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝNÝN PARÇALARI Dal besleme aðýzý (kanalý) Parçalama ünitesi Yonga çýkýþ aðýzý Acil durdurma Taþýma tekerleði 1 Aktarma Çalýþtýrma ipi tutamaðý

9 TEKNÝK ÖZELLÝKLER ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝNÝN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Motor TÝP ANTOR HDP270 HONDA - Benzinli, tek silindirli, hava soðutmalý aðýr hizmet yað banyolu hava filtreli Motor tipi ve gücü GX BG / 3600 d/dk Güç aktarmasý Çift V-kayýþý Býçak sayýsý 2 hareketli + 2 sabit Maks. Dal kalýnlýðý 80 mm çap Uzunluk - mm 840 Yükseklik - mm 1230 Geniþlik - mm 1420 Tekerlek çapý - mm 380 Toplam aðýrlýk - kg 128 8

10 KULLANIM Motorun çalýþtýrýlmasý için motor ile ilgili Kullanma ve Bakým El Kitabýna bakýn. Motorun rahat çalýþtýrýlmasý için ilk hareket sýrasýnda dal parçalayýcýnýn içinde parçalanacak dal,yaprak vs bulunmamalýdýr. Kullaným sýrasýnda dikkat edilecek hususlar: - Motorun aniden zorlanmamasý veya durmamasý için parçalanacak dal ve yapraklar besleme aðýzýndan azar azar verilmelidir. - Yaprak parçalarý býçaklara yapýþarak kesmelerini engellerler. Bu nedenle yaprak parçalama sýrasýnda býçaklar daha sýk temizlenmelidir. - Parçalanacak dal ve yapraklar besleme aðýzýndan hafifçe itilerek beslenmelidir. - Küçük dallar ve yapraklar daha kalýn bir dal kullanýlarak besleme aðýzýndan içeri itilebilir. Bunlarý itmek için asla metal bir çubuk veya makinenin parçalayamayacaðý kadar kalýn ve sert bir dal - sopa kullanýlmamalýdýr. - Çalýþma sýrasýnda makine zorlandýðýnda býçaklar körelmiþ demektir. Bu durumda makinenin durdurularak býçaklarýn yenileri ile deðiþtirilmesi veya bilenmesi gerekir. DÝKKAT! Makineye beslenen dal ve yapraklar arasýnda toprak, taþ ve metalik parçalar teller bulunmamasýna dikkat edilmelidir. Bu parçalar býçaklarýn zarar görmesine ve makinenin bloke olmasýna yol açarlar. TEHLÝKE! Makinenin besleme aðýzýndan içeri dal parçalarýný veya yapraklarý itmek için asla elinizi, kolunuzu, bacaðýnýzý içeri sokmayýn. Giysilerinizin bir parçasýnýn (atký, kemer, kravat vb) makinenin aðýzýndan içeriye girmesine izin vermeyin Bu parça býçaklara dolanarak kullanýcýyý içeri çekebilir. 9

11 BAKIM ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ BAKIMI DÝKKAT! Motorlu dal parçalama makinenizin verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrollerin ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Yalnýzca orijinal yedek parçalarý kullanýn. Üretici spesifikasyonlarýna uygun olmayan taklit parçalar kýsa ömürlü olmakta makinenizin verimini düþürmekte ve bunun ötesinde büyük hasarlara yol açmaktadýrlar. NOT Yedek parçaya ihtiyacýnýz olduðunda þu bilgileri vermeniz gerekir: * Motorlu dal parçalama makinesinin tipi / seri numarasý * Yedek Parça Kataloðu'ndaki poz. Numarasý / parça numarasý ve parçanýn ismi. UYARI! Makine üzerinde herhangi bir bakým veya temizlik iþlemi yapmadan önce motorun durdurulmuþ olmasý gerekir. MOTOR HONDA benzinli motorun bakýmý için, çapa makinesi ile birlikte verilen motor Kullanma ve Bakým El Kitabý'na bakýn. KESÝCÝ BIÇAKLAR Makinenin verimli çalýþmasý, az zorlanmasý ve az gürültü çýkarmasý için kesici býçaklarýn bilenmiþ olmasý gerekir. Makinenin zorlanmaya baþladýðýný, kesilen dallarýn ýsýndýðýný hissettiðiniz anda býçaklarý kontrol edin ve gerekiyorsa yenileyin veya servise götürerek biletin. 10

12 BAKIM TEHLÝKE! Býçaklar sökülürken motorun muhakkak durmuþ olmasý ve kaza ile çalýþmamasý için buji baþlýðýnýn sökülmüþ olmasý gerekir. AKTARMA Aktarma kayýþlarýnýn gerginliðini ilk 20 saat ve sonra her 50 saat çalýþmadan sonra kontrol edin ve motorun alt tarafýndaki vida ile ayarlayýn. GENEL - Dal parçalama makinesi temiz tutulmalý, parçalama ünitesi içinde dal ve yaprak parçasý kalmamalýdýr. Kuruyan dal ve yaprak parçalarý yangýna neden olabiilir. - Dal parçalama makinesi sarsýntýlý çalýþtýðýndan gevþeyen cývata ve somunlara dikkat edilmeli, bunlar her çalýþmadan önce sýkýþtýrýlmalýdýr. 11

13 BAKIM 1 HONDA BENZÝNLÝ MOTOR GX

14 YEDEK PARÇA ANTOR HDP270 MOTORLU DAL PARÇALAMA MAKÝNESÝ PARÇALARI 1 ÞASÝ 2 TEKERLEKLER 3 RONDELA 25 mm 4 YAYLI SEGMAN 5 LASTÝK TAKOZ 6 PUL 10 mm 7 KÝLÝTLÝ SOMUN M10 8 CIVATA M10x30 9 DESTEK 10 YAYLI PUL 10 mm 11 CIVATA M10x70 12 CIVATA M10x50 13 CIVATA M10x45 14 ARA PARÇA 13

15 YEDEK PARÇA 1 ALLEN CIVATA M8x25 2 YATAY KARÞI-BIÇAK 3 DÝKEY KARÞI-BIÇAK 4 KÝLÝTLÝ SOMUN M8 5 KÝLÝTLÝ SOMUN M10 6 PUL 10 mm 7 CIVATA M10x90 8 KÝLÝTLÝ SOMUN M8 9 ÖN SAC 10 GÖVDE SACI 11 CIVATA M8x85 12 DEFLEKTÖR 13 MESAFE PARÇASI 14 ARKA SAC 15 CIVATA M10x45 16 MESAFE PARÇASI 14

16 YEDEK PARÇA 1 BIÇAK TAÞIYICI DÝSK 2 ALLEN CIVATALAR 3 KESÝCÝ BIÇAK 4 KÝLÝTLÝ SOMUN M PUL 12 mm 6 KAMA 10x10x35 mm 7 PUL 10 mm 8 YAYLI PUL 10 mm 9 CIVATA M10x1,25x35 mm 15

17 YEDEK PARÇA 1 YAYLI SEGMAN 2 RULMANLI YATAK RS 3 CIVATA M8x25 4 KÝLÝTLÝ SOMUN M8 5 RULMAN YUVASI 6 AKTARMA MÝLÝ 7 AKTARMA KASNAÐI 8 KAMA 10x10x30 9 PUL 34x10x5 10 YAYLI PUL 10mm 11 CIVATA M10x1,25x30 12 V-KAYIÞI AX MOTOR TARAFI KASNAÐI 14 KAMA 5x5x40 15 PUL 28x8x4 16 YAYLI PUL 8 mm 17 CIVATA M8x30 18 KAYIÞ MUHAFAZASI 19 CIVATA M8x30 20 PUL 8 mm 21 CIVATA M10x45 22 PUL 10mm 23 KÝLÝTLÝ SOMUN M10 16

18 YEDEK PARÇA 1 BESLEME KANALI ALT PARÇASI 2 KÝLÝTLÝ SOMUN M6 3 PUL 6 mm 4 ALLEN CIVATA M6x16 5 BESLEME KANALI ÜST PARÇASI 6 KORUYUCU PERDE 7 PERDE TESBÝT PLAKASI 8 VÝDA 5mm 9 ALLEN CIVATA M8x20 10 TUTAMAK 11 KÝLÝTLÝ SOMUN M8 17

19 Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5 Kartal Ýstanbul Tel: (0 216) (7 Hat) Fax: (0 216) Rev:01 ANADOLU GRUBU SS.P.01.F.36 UM

ÇAPALAMA MAKÝNESÝ HONDA FG201 HONDA FG205 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 2 Emniyet kurallarý 4 Genel tanýtým 6 Ön hazýrlýklar ve kontroller 12 Motorun çalýþtýrýlmasý 18 Kullanma ve tavsiyeler

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest.

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 110000. Model 140000. Model 120000. 950/1000 Seriest. 775/800 Seriest. tr Kullanma Kýlavuz Model 110000 Professional Seriest Model 120000 Professional Seriest 775/800 Seriest 850/875 Seriest Model 140000 Professional Seriest 950/1000 Seriest opyright E 2012 riggs & Stratton

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe

Reproduction. Not for. Kullanma Kýlavuz. Model 106200. 750 Seriest I/C. Form No. 381264TR Revision: C. Türkçe tr Kullanma Kýlavuz Model 106200 I/ Intekt Pro 750 Seriest 750 Seriest 750 Seriest opyright riggs & Stratton orporation, Milwaukee, WI, US. ll rights reserved. riggs & Stratton is a registered trademark

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr.

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

DODGE CALIBER KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 39 ÖN PANEL... 67 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn.

Sayýn müþterimiz, bakým bilgileri ile ilave hizmetler yer almaktadýr. Otomobilinizi güle güle kullanýn. ALBEA_001-021_TR: ALBEA_001-021_TR 08.08.2008 16:05 Sayfa 1 Sayýn müþterimiz, Bir Fiat Albea otomobili seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı