Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES"

Transkript

1 Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

2 TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, Müflteriler ile do rudan temas sa lanarak elde edilen y llar süren pazar araflt rmas n n sonucu olarak gelifltirdi i yeni çamafl r makinesini sunmaktan gurur duyar. Bu çamafl r makinesinin sa lad kaliteyi, dayan kl l ve yüksek performans tercih etmifl bulunuyorsunuz. Hoover, bunun yan s ra genifl bir yelpazeye sahip olan di er ev aletlerini de hizmetinize sunmaktad r: çamafl r makineleri, kurutmal çamafl r makineleri, f r nlar, mikrodalga f r nlar. Geleneksel ocaklar ve s cak tutma cihazlar, buzdolaplar ve derin dondurucular.. Bölgenizdeki bayiinizden bütün Hoover ürünlerinin yer ald katalo u isteyin. Bu cihazlar evde ve afla da örneklenen benzer uygulamalarda kullan lmak için tasarlanm flt r: Ma aza, ofis ve di er çal flma ortamlar ve personel mutfaklar ; Çiftlik evleri; Otel, motel ve di er konaklama mekanlar nda müflteriler taraf ndan; Pansiyon tipi mekanlarda. Bu cihaz n ev ortam veya tipik ev iflleri d fl nda kullan m (örn. uzman veya e itimli kullan c lar taraf ndan ticari kullan m) yukar daki uygulamalara dahil edilmez. Cihaz n bu talimatlarla tutars z bir flekilde kullan lmas cihaz n ömrünü k saltabilir ve üretici garantisinin geçersiz olmas na neden olabilir. Ev ve benzeri kullan m amac yla örtüflmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullan m dolay s yla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya di er hasarlar yasalarca izin verildi i kadar yla üretici taraf ndan hiçbir flekilde kabul edilmeyecektir. Lütfen bu kullanma k lavuzunu dikkatli bir flekilde okuyun, çünkü bu k lavuz size çamafl r makinenizin montaj, kullan m ve bak m na iliflkin baz kurallar ile birlikte çamafl r makinenizden en iyi sonuçlar elde edebilmeniz için faydal ipuçlar sunar. Bu kullanma k lavuzunu daha sonra baflvurmak üzere emin bir yerde saklay n. Hoover'e veya bir Yetkili Müflteri Servisi Merkezi'ne baflvurdu unuzda daima cihaz n z n Modelini, Seri Numaras n ve G numaras n (e er cihazda mevcut ise cihaz n paneline bakarak) bildirin. Bu cihaz, At k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk ndaki 2002/96/EC say l Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir. Girifl Teslimata iliflkin genel hususlar Garanti Güvenlik Önlemleri Teknik Veriler Cihaz n kurulmas ve Montaj Kontrollerin Aç klanmas Programlar Tablosu Seçimlerin Yap lmas Deterjan Çekmecesi Ürün Y kama Kurutma Döngüsü Otomatik Y kama/kurutma Cihaz n Temizlenmesi ve Rutin Bak m Ar za Arama Bu cihaz uygun flekilde atmakla, bu ürünün do ru olmayan atma yöntemleri ile at lmas durumunda ortaya ç kabilecek çevre ve insan sa l için olumsuz olas sonuçlar n önlenmesine yard mc olmufl olursunuz. Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at olarak ifllem görmemesi gerekti ini gösterir. Cihaz at laca zaman, elektrikli ve elektronik cihazlar n geri kazan m için bir toplama noktas na iletilmesi gerekir. Cihaz n at lmas yaflad n z bölgede çöplerin at lmas na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir. Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas ve geri kazan lmas na iliflkin daha ayr nt l bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat n alm fl oldu unuz ma azaya baflvurun. 3

3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 3 TESL MATA L fik N GENEL HUSUSLAR GÜVENL K ÖNLEMLER Ürünü teslim ald n zda cihaz ile birlikte afla daki kalemlerin de teslim edildi ini kontrol edin: A) KULLANMA KILAVUZU ÖNEML NOT: C HAZIN TEM ZLENMES NE VE BAKIMINA L fik N BÜTÜN filerden ÖNCE. B) YETK L SERV S ADRESLER Cihaz n fiflini prizden çekin. C) GARANT BELGELER Su girifli muslu unu kapat n. D) KAPAKLAR E) ÇIKIfi HORTUMU Ç N UfiEK LL PARÇA F) SIVI DETERJAN VEYA SIVI ÇAMAfiIR SUYU BÖLMES (KABI) NOT BU MALZEMELER EM N B R YERDE SAKLAYIN D A C Bütün Hoover cihazlar topraklanm flt r. Cihaz n ba lanaca elektrik prizinin topraklanm fl oldu undan emin olun. Prizin topraklanmam fl olmas durumunda uzman bir teknisyenden yard m al n. Bu cihaz 73/23/EEC, 2006/95/EC ve 2004/108/EC ile de ifltirilmifl olan 89/336/EEC Avrupa Yönergeleri ile bunlar n sonraki eklerine uygundur. Bu ürün sadece ev tipi kullan mlar için tasarlanm flt r. Cihaza nemli veya slak ellerle ve ayaklar n z nemli yada slakken dokunmay n. Çamafl r makinesin nakliye esnas nda hasar görmemifl oldu undan emin olacak flekilde kontrol edin. Hasar görmüfl olmas durumunda en yak n Hoover Yetkili Servisine baflvurun. F E Cihaz ayaklar n z ç plakken kullanmay n. Banyolarda veya dufl odalar nda uzatma kablolar kullan l rken son derece dikkatli olunmal d r. Bu uygulamadan mümkün oldu unca kaç n n. BÖLÜM 2 UYARI: Y kama program esnas nda suyun s cakl 90 C'ye ulaflabilir GARANT Cihaz ile birlikte Teknik Yard m Servisinin ücretsiz olarak kullan lmas n sa layan bir garanti belgesi verilir. Çamafl r makinesinin kapa n açmadan önce kazan n n içerisinde su bulunmad ndan emin olun. 4 5

4 Adaptör prizleri veya çoklu prizler kullanmay n. BÖLÜM 4 Aparat çocuk, ürünü kullanmay bilmeyen veya kullanma kapasitesi bulunmayan kifliler taraf ndan kullanmamal d r. Yaln zca güvenliklerinden sorumlu olan kifliler taraf ndan e itilir veya control edilirlese kullanabilirler. Çocuklara, aparat ile oynamalar na izin verilmemelidir. Cihaz n fiflini prizden çekmek için elektrik kablosunu veya cihaz n kendisini çekmeyin. Cihaz ya mur, günefl v.s. gibi atmosferik etkilere maruz b rakmay n. Cihaz n yerinin de ifltirilmesi durumunda cihaz kesinlikle dü melerinden veya deterjan çekmecesinden tutarak kald rmay n. 85 cm Cihaz n nakliyesi esnas nda cihaz n kapa n tafl ma arabas n n üzerine dayamay n. 60 cm 64 cm Önemli Not! Cihaz n hal kapl bir zemin üzerine konulmufl olmas durumunda, cihaz n alt ndaki havaland rma deliklerinin t kanmamas na özen gösterilmelidir. Cihaz flekilde gösterildi i gibi iki kifli birlikte kald r n. Cihaz n ar zalanmas ve/veya düzgün çal flmamas durumunda, çamafl r makinesini kapat n, su girifli muslu unu kapat n ve cihaz kurcalamay n. Cihaz n tamir edilmesi için bir Hoover Yetkili Servisimi aray n ve orijinal Hoover yedek parçalar n n kullan lmas n talep edin. Bu standartlara uyulmamas cihaz n güvenli inden ödün verilmesine neden olabilir. Cihaz n elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda bunu bir yetkili servis merkezinden temin edilebilecek özel bir kablo ile de ifltirilmesi gerekir. TEKN K VER LER YIKANAB LECEK MAKS MUM KURU ÇAMAfiIR M KTARI NORMAL SU SEV YES ( l ) ELEK K GÜCÜ GEREKS N M ENERJ TÜKET M (90 C PROGRAMINDA) ELEK K S GORTASI DE ER (A ) SAN FÜJ DEVR (d/d) kg 11 7 l W kwh A YIKAMA KURUTMA C HAZIN T P ET KET NE BAKIN SU BASINCI BESLEME GER L M MPa V Min Mak

5 BÖLÜM 5 Oluklu malzeme tabakas n flekilde gösterildi i gibi cihaz n alt na yap flt r n. C HAZIN KURULMASI VE MONTAJI Su girifli hortumunu muslu a ba lay n. Çamafl r makinesini ambalaj n n kaidesinden ç kard ktan sonra nihai olarak konulaca konumun yak n na tafl y n. Cihaz n elektrik kablosunu ve boflaltma hortumunu sabitleyen fleridi dikkatli bir flekilde kesin. Cihaz n su ba lant lar yeni hortumlar kullan larak yap lmal d r. Eski hortumlar tekrar kullan lmamal d r. Sudurdurma sistemi hortumun do al eskimesi sonucunda girifl (doldurma) hortumunda ortaya ç kabilecek s z nt lar n neden olaca hasarlara karfl koruma sa lar. Sudurdurma sisteminde s zan su oluklu hortumun oluklar n doldurur ve çamafl r makinesine gelen su beslemesini kesen bir vanay aktif duruma geçirir. Bu ar za "A" penceresi üzerinde k rm z renkli bir kesim ile gösterilir. Bu ar zan n ortaya ç kmas durumunda lütfen Yetkili Servisinize baflvurun. A Güvenlik bükülme önleyici düzene i (pulu ç kartmak için bast r p bükün) (A) ile iflaretlemifl olan 3 sabitleme vidas n ve (B) ile iflaretlenmifl olan 3 ara parçay ç kart n. Viday (C) ç kar n. Makinenin içine bir ara parça düflecektir. Makineyi e ik konuma getirerek, yukar da sözü edilen ara parçay ç kar n. Kullanma k lavuzu paketi içerisinde cihaz ile birlikte verilmifl olan kapakç klar kullanarak vidalar n sökmüfl oldu unuz 4 deli i kapat n. UYARI: POTANS YEL B R TEHL KE SÖZ KONUSU OLDU UNDAN C HAZIN AMBALAJ MALZEMELER N ÇOCUKLARIN ER fieb LECEKLER YERLERDE BIRAKMAYIN. ÖNEML NOT: BU AfiAMADA MUSLU U AÇMAYIN. Çamafl r makinesini duvara yak n bir konuma yerlefltirin. Su boflaltma hortumunu bükmemeye ve ezmemeye özen göstererek kancas ndan banyo küvetinin kenar na tak n. Daha iyi bir yöntem ise boflaltma hortumunu çap su ç k fl hortumunun çap ndan daha büyük olan ve yerden yüksekli i en az 50 cm olan bir sabit gider borusuna ba lanmas d r. Gerekmesi durumunda cihaz ile birlikte verilen plastik k l f kullan n. Makine kilitlenebilir bir kap n n, sürgülü bir kap n n veya kurutma makinesine göre ters tarafta olan bir mentefleli kap n n arkas na kurulmamal d r. min 4 cm max 100 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 8 9

6 Çamafl r makinesini zemin üzerinde terazilemek için 4 aya n ayarlay n: BÖLÜM 6 a) Somunu saat ibreleri yönünde döndürerek aya n vidal ayar mekanizmas n serbest b rak n. b) Cihaz zemin üzerinde dengeli bir flekilde durana kadar aya döndürerek yükseltin yada alçalt n. A T R B P E D S G F c) Somunu çamafl r makinesinin alt na dayanana kadar saat ibrelerine ters yönde döndürerek aya ayarlanm fl olan konumunda tespit edin. B } C H I L MNO C A Cihaz n fiflini prize tak n. KONOLLER D KKAT: besleme kablosunu de ifltirme ihtiyac ortaya ç kt durumlarda afla daki kod renk uyumuna dikkat edilmelidir: MAV NÖ (N) Kapak kulpu Açma/Kapatma (ON/OFF) dü mesi Program seçme dü meleri A B C KAHVE RENG FAZ (L) SARI YEfi L TOPRAK ( ) Montajdan sonra cihaz fifline eriflilebilecek flekilde konumland r lmal d r. Santrifüj H z dü mesi Y kama Suyu S cakl Dü mesi Y kama Süresi Dü mesi Geciktirilmifl Bafllatma dü mesi Gece Y kama Dü mesi Ön Y kama dü mesi Zor Lekeler Kurutma seçenekleri dü mesi D E F G H I L M 10 Hassas Bakim dü mesi Kolay Ütü Kurutma program seçme dü mesi Bafllat dü mesi Dijital Gösterge Deterjan çekmecesi N O P R S T 11

7 KONOLLER N AÇIKLANMASI Kg MODE (Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için) Her y kama safhas nda Kg Mode, tambura yüklenen çamafl rlarla ilgili bilgi vermektedir Yani, Kg Mode devreye al nd nda, y kaman n ilk 4 dakikas nda: Gerekli su miktar n tayin eder Y kama süresini belirler S kmay Kontrol eder Y kama için seçilen kumafl cinsine göre: Y kanacak kumafl türüne göre tambur dönüfl s kl n ayarlar Sabun köpü ü miktar n alg layarak, gerekli oldu u durumda, s kma esnas nda su miktar n artt r r. Yüklenen çamafl ra göre dönme h z n ayarlayarak, olas dengesizlikleri önler. Bu sayede Kg Mode ; yüzlerce y kama seçene i aras ndan her bir y kama için en uygun program kendili inden seçecektir. Kg MODE program seçimindeki basitli iyle kullan m kolaylaflt r yor. Sadece makinenin içindeki çamafl r n kumafl cinsinin ve kir yo unlu un bilgisini makineye girmeniz, k yafetleriniz için en uygun olan mükemmel y kama ve kurutma için yeterli olacakt r. PROGRAM SEÇME DÜ MELERI Program dü mesine bas nca, ekranda seçilen program n ayarlar gözükecektir Not: makineyi kapatmak için açma/kapatma dü mesine bas n. YEN DETERJANLAR DÜfiÜK SICAKLIKLARDA DA ETK L SONUÇ VERMEKTED RLER. BU SEBEPLE C HAZ, HASSAS PROGRAMLARDA DÜfiÜK SICAKLIKLARI ÖNERMEKTED R. Y NE DE SICAKLIK DÜ MES N KULLANARAK YIKAMA SICAKLI INI ARTTIRAB L RS N Z. HER PROGRAM Ç N KULLANILAB LECEK EN YÜKSEK SICAKLI I Ö RENMEK Ç N PROGRAM TABLOSUNA BAKINIZ. Seçti ini program bafllatmak için BAfiLAT (START) dü mesine bas n. Program bitti inde, makineyi kapatmak için açma/kapatma dü mesine bas n. SAN FÜJ HIZI DÜ MES Santrifüj (h zl döndürme) döngüsü kumafllara zarar vermeksizin giysilerin suyunun olabildi ince giderilebilmesi için son derece önemlidir. Çamafl r makinesinin santrifüj h z n gereksinimlerinizi karfl layacak flekilde ayarlayabilirsiniz. Bu dü meye bas larak maksimum h z n azalt lmas mümkündür. Ayr ca, arzu etmeniz durumunda, santrifüj aflamas iptal de edilebilir. Santrifüj aflamas n tekrar devreye sokmak için ayarlamak istedi iniz santrifüj h z gösterilene kadar dü meye basman z yeterli olacakt r. Kumafllara zarar vermemek amac yla, program seçimi esnas nda, otomatik olarak uygun s n rlar n üzerindeki santrifüj h zlar n n seçilmesine izin verilmez. Santrifüj h z, makinenin çal flmas na ara vermeksizin, her istendi inde de ifltirilebilir. C D KAPAK KULPU Kapa açmak için kulpun iç taraf ndaki parmak çubu una bas n. A NOT: C HAZ, YÜKLENEN ÇAMAfiIRLARIN DENGES Z OLMASI DURUMUNDA SAN FÜJ AfiAMASININ YÜRÜTÜLMES N ÖNLEYEN ÖZEL B R ELEKON K DÜZENEK LE DONATILMIfiTIR. BU SAYEDE MAK NE ÇER S NDEK GÜRÜLTÜ VE T Efi M AZALIR VE C HAZINIZIN ÖMRÜ UZAR. AÇMA/KAPATMA DÜ MESI Makineyi aç p kapatmak için bu dü meye bas n z. B "YIKAMA SUYU SICAKLI I" DÜ MES Bir program seçildi inde tavsiye edilecek y kama s cakl ekranda gösterilir. S cakl k dü mesi kullan ld nda y kama döngünüzün derecesini yükseltebilir veya düflürebilirsiniz. Dü meye her bas ld nda, yeni derece ekranda gösterilecekdir E 12 13

8 "YIKAMA SÜRES " DÜ MES Bu dü me seçilerek (sadece PAMUKLULAR / COTTON ve KARIfiIK KUMAfiLAR / MIXED FABRICS programlar nda kullan labilir) kumafllar n ne derece kirli oldu una ba l olarak, 3 farkl y kama yo unlu u seçene i mevcuttur. Bir program seçildi inde o program için uygun y kama süresini göstermek için ilgili gösterge fl yanar. Farkl bir y kama süresi seçildi inde ise seçili süreye uygun gösterge fl yanacakt r. Bu dü me kullan larak, h zl programlardan 14,30 ve 44 lük 3 farkl uzunlukta program seçilebilir. "GEC KMEL BAfiLATMA" (DELAY START) DÜ MES Bu dü me program n çal flt r lmas n önceden programlayarak 24 saate kadar geciktirebilmenize olanak sa lar. Bafllatmay geciktirmek için afla daki prosedürü izleyin: Dü meye bir defa basarak dü meyi aktif duruma geçirin (göstergede h00 gösterilir) ve daha sonra 1 saatlik bir gecikme sa lamak için dü meye tekrar bas n (göstergede h01 gösterilir); bu flekilde dü meye her bas ld nda, göstergede h24 gösterilene kadar, geciktirme süresi 1 saat art r l r. Göstergede h24 gösteriliyorken dü meye tekrar bas ld nda gecikme s f rlan r. "Bafllat/Ara Ver" (START/PAUSE) dü mesine basarak seçiminizi onaylay n ve (gösterge üzerindeki lamba yan p sönmeye bafllar). Geri sayma bafllar ve daha sonra bu süre sona erdi inde program çal flmaya bafllar. Gecikmeli bafllatmay iptal etmek için afla dakileri yap n z: Ekranda seçilen program n ayarlar n görene kadar dü meye 5 saniye bas l tutun Bu durumda bafllat/durdur dü mesine basarak daha once seçilen program bafllatabilir ya da açma/kapatma dü mesine program basarak iptal edebilirsiniz. Seçenek dü melerine Bafllat (Start) dü mesine bas lmadan önce bas lmas gerekir. GECE YIKAMA DÜ MES Bu dü meye (bütün y kama programlar nda seçilebilir) ara santrifüj h z n n mümkün olan programlarda 400 d/d de erine düflürmek için basabilirsiniz; su seviyesi durulama esnas nda art r l r ve y kama son durulamadan sonra liflerin eflit olarak genifllemesi için suya bat r lm fl durumda sürdürülür. Suyun kazan içerisinde tutuldu u aflama esnas nda, gösterge lambas yanarak cihaz n durur vaziyette beklemekte oldu unu gösterir. Program (uygun dü me kullan larak devri düflürülebilecek veya iptal edilebilecek) bir santrifüj ile kurutma ve boflaltma aflamas ile sona erdirmek için dü meyi serbest b rak n. Elektronik kontroller sayesinde, ara aflamalardaki su, gece çamafl r y kamay kullan fll hale getirmek üzere sessiz bir flekilde boflalt l r. F G H ZOR LEKELER Sadece Pamuklu çamafl rlar n z y karken aktive olacak bu program dü mesine basarak, yeni sensor sistemindeki sensörler devreye girerler. Hem Seçilen s cakl k düzeyine kar fl r ve bu düzeyin belirli bir seviyede kalmalar n sa lar hem de tamburun mekanik fonksiyonlar na müdahele ederler Tambur önceden belirlenmifl hareketlerle 2 de iflik h zda dönecek flekilde tasarlanm flt r. Deterjan giysilerin üzerine do ru giderken, tambur deterjan n eflit da laca flekilde döner. Fakat tambur dönüfl h z,y kama ve durulama s ras nda y kama ifllemini maksimum verimle gerçeklefltirebilmesi artmaktad r. Bu özel sistem sayesinde YIKAMA SÜRES ARTMADAN y kama verimlili i artmaktad r. KURUTMA SEÇENEKLERI DÜ MES AÇMA/KAPAMA dü mesine bast ktan sonra, gerekli y kama veya kurutma program öncesinde seçin ve daha sonra gerekli kurutma s cakl n seçmek için dü meye bas n; dü meye her bast n zda seçilen kurutma sonucunu göstermek için gösterge yanacakt r. Bir kurutma program n n bafllamas ndan önce seçimi iptal etmek için, göstergeler ekrandan silinene kadar sürekli olarak dü meye bas n veya AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n. Kurutma aflamas nda ifllemi iptal etmek için, so utma göstergesi yanana kadar 2 saniye süreyle dü meyi bas l tutun; tambur içerisinde yüksek s cakl k göz önüne al nd nda, makineyi kapatmadan ve çamafl rlar ç karmadan önce kurutucunun so utma sürecini tamamlamas na izin vermenizi tavsiye ederiz. NOT: Y kanmam fl çamafl rlar kurutma makinesinde kurutmay n. Yemek ya, aseton, alkol, benzin, gazya, leke ç kar c, terebentin, cilalar ve cila ç kar c lar gibi maddelerle slat lm fl malzemeler kurutma makinesi ile kurutulmadan önce fazladan deterjan kullan larak s cak suda y kanmal d r. Sünger plastik (lateks köpük), dufl bafll klar, su geçirmeyen tekstil ürünleri, lastik astarl eflyalar ve sünger plastik ped yerlefltirilmifl k yafet veya yast k gibi malzemeler kurutma makinesinde kurutulmamal d r. Çamafl r yumuflat c lar veya benzer ürünler çamafl r yumuflat c talimat nda belirtildi i flekilde kullan lmal d r. Kurutma döngüsünün son aflamas s olmadan uygulan r (so utma döngüsü) böylece giysilerinizin zarar görmeyecek bir s cakl kta kalmas sa lan r. UYARI: Tüm çamafl rlar s n n da lmas için h zl ca ç kar p sermeyecekseniz, kurutma döngüsü bitmeden önce kurutma makinesini asla durdurmay n. L M ÖN YIKAMA DÜ MES Bu dü me özellikle çok kirli çamafl rlar içindir ve sadece program tablosunda gösterilen baz programlar ile birlikte kullan labilir. Bu program için "1" numara ile iflaretlenmifl olan deterjan bölmesine deterjan konulmal d r (Lütfen kullanma k lavuzunun Deterjan Çekmecesi bölümüne bak n). Bu programda deterjan ambalaj nda önerilen miktar n %20'si kadar deterjan kullan lmas n öneriyoruz. Bu program ile yumuflat c kullan lmamal d r. 14 I 15

9 HASSAS BAKIM DÜ MES Bu dü meye bas ld nda, yeni Sensor Activa Sistemi sayesinde Colourfast (H zl renkli y kama) ve Mixed Fabrics (Kar fl k kumafllar) programlar içerisinde özel bir yeni döngüyü aktif duruma geçirilebilir. Bu seçenek kumafllar n liflerini özenle koruyarak iflleme tabi tutar ve böylece hassas cilde sahip olanlar n cildini korur. Çamafl rlar daha fazla miktarda su içerisinde kazan n yeni kombine dönme çevrimleri etkisi ile birlikte suyun doldurulup boflalt lmas ile giysilerin mükemmel derecede temizlenmesi ve durulanmas sa lan r. Bu y kamada, deterjan n etkin bir temizleme etkisi sa lanacak flekilde tamamen çözülmesi için su miktar art r l r. Kullan lan su miktar kumafl liflerindeki bütün deterjan kal nt lar temizlenecek flekilde durulama aflamas esnas nda da art r l r. Bu ifllev özellikle çok düflük miktardaki bir deterjan kal nt s n n dahi tahrifl veya alerjiye neden oldu u hassas cilde sahip olan kifliler için özel olarak tasarlanm flt r. Ayr ca bu ifllevin çocuklar n giysileri ve genel olarak hassas kumafla sahip olan giysileri yada havlular gibi kumafl liflerinin daha fazla miktarda deterjan emme e ilimine sahip olan çamafl rlar n y kanmas nda da kullanman z önerilir. Y kamadan en iyi performans elde edebilmeniz için, Hassas Giysiler (Delicates) ve Yünlüler programlar nda bu ifllev daima devreye sokulur. Bu fonksiyon "Gece Yikama" dü mesi seçili oldu u zaman çal flmamaktad r. KOLAY ÜTÜ K r fl kl klar önleme ifllevi (PAMUKLU programlar nda kullan lamaz) özgün kumafllar için özel olarak gelifltirilmifl olan yegane k r fl kl k önleme sistemi ile k r fl kl klar olabildi ince azalt r. Santrifüjleme yap lmayan son iki durulama boyunca su kademeli olarak so utulur ve daha sonra gerçeklefltirilen hassas bir santrifüj ile de kumafllar n en yüksek derecede gevflemesi sa lan r. N O BAfiLAT (START) DÜ MES Seçti iniz döngüyü bafllatmak için bu dü meye bas n z. NOT: BAfiLADIKTAN BIRKAÇ SANIYE SONRA, KG MODE FONKSIYONU (SADECE PAMUKLU VE SENTETIK PROGRAMLARINDA GEÇERLIDIR) GIYSILERIN A IRLI INI ÖLÇER VE MAKSIMUM NE KADAR YIKAMA ZAMANI KALDI INI, YIKAMANIN ILK 4 DAKIKASINDA BELIRLER. YIKAMA DÖNGÜSÜ BU FONKSIYON ÇALIfiIRKEN, KG MODE GÖSTERGESI AÇIKTIR Program bafllad ktan sonra ayarlar de ifltirmek(durdur) Program bafllad ktan sonra sadece uygun dü melere basarak ayarlar de ifltirebilirsiniz. Bafllat/durdur dü mesine 2 saniye kadar bas l tutun, gösterge lambalar ndan birinin yanmas ve kalan zaman n ekranda gösterilmesi ile makine durdurulacakt r. stedi iniz flekilde ayarlay p bafllat/durdur dü mesine tekrar bas nca lamba sönecektir. Y kama esnas nda çamafl r ç kartmak veya ilave etmek istemeniz durumunda, güvenlik düzeninin kap kilidini açmas için 2 dakika bekleyin. Çamafl r alma/koyma ifllemini gerçeklefltirdikten sonra kapa kat p tekrar Bafllat (START) dü mesine bas n. Cihaz çal flmas na kald yerden sürdürür. PROGRAMI IPTAL ETMEK Program iptal etmek için bafllat/durdur dü mesine 5 saniye bas l tutun. "D J TAL" GÖSTERGE R S hmm KURUTMA PROGRAMI SEÇME DÜ MES Bu dü meye bast n zda, bir gösterge fl seçilen kurutma program n göstermeye devam edecektir. = Pamuklu kurutma program = Sentetik kurutma program Göstergenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak 2 izleyebilmenize olanak sa lar. 1 P 1) SAN FÜJ HIZI Program seçildikten sonra, bu program için izin verilen en yüksek santrifüj h z göstergede gösterilir. Santrifüj dü mesine her bas ld nda santrifüj devir h z 100 d/d düflürülür. zin verilen en düflük santrifüj devir h z 400 d/d'd r. Santrifüj dü mesine arka arkaya bas larak santrifüj aflamas iptal de edilebilir = Y kama ve Kurutma 59 dakika Ekran kurutma süresini gösterir ve sembolü yan p sönmeye bafllar. Gerekli kurutma s cakl k derecesini seçmek için ( ) dü mesine bas n. 2) YIKAMA SUYU SICAKLI I Bir program seçildi inde tavsiye edilecek y kama s cakl ekranda gösterilir. S cakl k dü mesi kullan ld nda y kama döngünüzün derecesini yükseltebilir veya düflürebilirsiniz. Dü meye her bas ld nda, yeni derece ekranda gösterilecekdir ) Kg MODE GÖSTERGES (Sadece Pamuklu ve Sentetik programlar için geçerlidir) Bu gösterge; ak ll sensor, çamafl rlar tartarken yanar. lk 4 dakika boyunca cihaz yükün miktar na göre y kama süresini belirler ve bu süre boyunca Kg MODE fl yanar. 17

10 4) KAPAK K L TL GÖSTERGES Kapak tamamen kapat lm flken ve cihaz AÇIK (ON) durumundayken "Kapak kilitli" gösterge lambas yanar. Kapak kapal yken cihaz üzerindeki Bafllat (Start) dü mesine bas ld nda, gösterge lambas k sa bir süre yan p söndükten sonra sürekli yanmaya devam eder. Kapa n tam olarak kapal olmamas durumunda gösterge lambas yan p sönmeyi sürdürür. Özel bir güvenlik düzene i kapa n program n n sona ermesinden hemen sonra aç lmas n önler. Kapa açmak için y kama program sona erdikten sonra 2 dakika bekleyin. Kapak Kilitli lambas söner. Bundan sonra kapa açabilirsiniz. 10) KURUTMA PROGRAMI GÖSTERGELER 4 5 Göstergeler kurutma program n n türünü gösterir: Otomatik Programlar: Bu 3 otomatik programdan birini seçti inizde, kurutma makinesi çamafl r yüküne ve seçilen kurutma türüne ba l olarak kurutma ifllemi için gerekli olan süreyi ve gerekli olan kal c nemlilik oran n hesaplar.bafilat dü mesine bast ktan sonra, ekran kalan kurutma süresini gösterecektir. Makine, standart çamafl r yüküne dayal olarak, seçilen program n sonuna ne kadar süre kald n hesaplar ve y kama döngüsü s ras nda çamafl r miktar ve çamafl r tipi için geçerli olan süreyi düzeltir ) GEC KMEL BAfiLATMA LAMBASI Gecikmeli bafllatma ayarland nda bu lamba yan p söner. = Ekstra kuruluk kurutma program (havlular, bornozlar ve hacimli eflyalar) 6) PROGRAM ÇEVR M SÜRES Program seçildi inde,tam doluluk durumunda, maksimum döngü süresi otomatik olarak ekranda görünecektir. Bu sure seçilen özelliklere gore de iflebilir. Program bafllad ktan sonra göstergede y kaman n sona ermesine kadar kalan süre sürekli olarak gösterilir. Bu makine standart yüklemeye göre seçilen program n bitifl zaman hesaplar. Döngü s ras nda yükleme miktar na ve niteli ine göre zaman düzeltir. 7) YIKAMA SÜRES Bir program seçildi inde o program için uygun y kama süresini göstermek için ilgili gösterge fl yanar. Farkl bir y kama süresi seçildi inde ise seçili süreye uygun gösterge fl yanacakt r. 8) DÜ ME GÖSTERGE LAMBALARI Ilgili dü meye bas ld nda lamba yanacakt r. E er istedi iniz seçenek, seçilen programa uygun de ilse, sembol önce yan p sonra sönecektir. h m m = Dolap kurulu u kurutma program = Ütü kurulu u kurutma program FAYDALI B LG LER: Az miktarda çamafl r için (1kg dan daha az) veya az nemli çamafl rlar için 30 dakikal k bir kurutma program tavsiye edilir. Kurutma makineniz seçilen kuruluk seviyesine ulafl ld nda, kurutma döngüsünü otomatik olarak durduracakt r. Makinenin do ru çal flmas için, gerçekten gerekli olmad sürece kurutma ifllemini kesintiye u ratmaman z tavsiye edilir. Zamanlanm fl programlar: 120 dakika 90 dakika 60 dakika 30 dakika: Zamanlanm fl kurutma programlar n seçmek için bu programlar kullan labilir. So utma aflamas ( ): Her kurutma iflleminin son 10 dakikas nda son so utma periyodunda devreye girer. 9) MAKSIMUM YÜKLEME KAPASITESI VE DETERJAN GÖSTERGESI Bir program seçildi inde, o döngü için uygun olan maksimum yüklenebilecek çamafl r ve deterjan miktar ekranda gösterilir 9 Deterjan: maksimum miktar n %20si maksimum miktar n %50si maksimum miktar Önerilen deterjan miktar kumafllar n ne kadar kirlendi ine gore de iflebilir Maksimum yükleme Ekranda gösterilen bütün seviyeler, maksimum yükleme kapasitesinin %10udur, Program seçildi inde, önerilen maksimum kapasite ekranda gösterilir. KG MODE fonksiyonunun aktif oldu u programlarda, cihaz ilk dakikalarda gerçekte yüklenen miktar hesaplar ve ekranda gösterilern seviyeleri gerçek zamana gore yeniler % 19

11 BÖLÜM 7 PROGRAMLAR TABLOSU PROGRAM PROGRAM SEÇME DÜ MELERI: MAKSIMUM A RL K (kg) ÖNER LEN SICAKLIK C EN YÜKSEK SICAKLIK C DETERJAN KULLAN LAN BÖLME 2 1 Dayan kl Kumafllar pamuklu, keten Kar fl k kumafllar ve Sentetikler Kar fl k, Dayan kl Çok hassas Kumafllar 1) * 1) * ** 11 5, ' ye kadar 60 ' ye kadar 40 ' ye kadar ( ) ( ) Lütfen bu notlar okuyun Durulama H zl santrifüj Sadece su boflaltma makinede y kanabilen yünlüler & ipekliler * * ' ye kadar Test laboratuarlar için bilgi (Ref. EN Standartlar) Y kama Program ** maksimum y kama süresi seçilerek, maksimum s kma devriyle ve 60 C s cakl kta kullan n. Program ayn zamanda düflük s cakl kta test edilmek için de tavsiye edilmektedir. Kurutma lk kurutma (yast k k l f ve el havlular ndan oluflan) 7 kg l k çamafl rla pamuklu kurutma program ( ) ve dolap kurulu u ( ) seçilerek yap lm flt r. kinci kurutma (3 çarflaf ve el havlular ndan oluflmaktad r) 4kg l k çamafl rla pamuklu kurutma program ( ) ve dolap kurulu u ( ) seçilerek yap lm flt r. Yorgan Kar fl k kumafllar Dayan kl kumafllar kar fl k kumafllar ve sentetikler hizli program 14 Dayan kl kumafllar kar fl k kumafllar ve sentetikler hizli program 30 Dayan kl kumafllar kar fl k kumafllar ve sentetikler hizli program 44 Pamuklu Kurutma * 2) * 4 2, ' ye kadar 30 ' ye kadar 40 ' ye kadar 40 ' ye kadar 40 ' ye kadar Kumafl n etiketi üzerindeki talimatlara uymak üzere santrifüj h z da düflürülebilir. Ayr ca santrifüj dü mesi ile çok hassas kumafllar için santrifüjün tamamen iptal edilmesi seçene i de mevcuttur. ( ) Sadece ön y kama dü mesi seçilmifltir. (Ön y kama dü mesi ile kullan lan programlar mevcuttur) De iflken s cakl k seçicisi her bir program için y kama suyu s cakl n n düflürülebilmesine olanak sa lar. * Otomatik kurutma programlar. 1) Y kama zaman dü mesi kullan larak gösterilen programlarda, y kama süresi ve yo unlu unu ayarlayabilirsiniz. 2) H zl y kamada Y kama Süresi dü mesi kullan ld nda 14,30 ve 44 dakikal k program seçimleri aktif hale gelecektir. Kar fl k Kurutma Pamuklu Kurutma 5,5 1, ' ye kadar Sadece s n rl say da lekesi bulunan ve çamafl r suyuyla temizlenmesi gereken çamafl rlar n on temizli ini çamafl r makinesinde yapabilirsiniz. Çamafl r suyunu deterjan çekmecesinin içindeki 2 numaral bölmede gömülü olan s v çamafl r suyu kab na dökün ve özel durulama ( ) program n seçin Bu evre tamamland nda, makineyi kapat n, kalan kumafllar ekleyin ve en uygun program kullanarak normal y kama yap n 20 21

12 BÖLÜM 8 SEÇ MLER N YAPILMASI Çeflitli türlerdeki kumafllar ve farkl kirlilik dereceleri için çamafl r makinesinin flu ö elere ba l olarak fakl program kuflaklar mevcuttur: y kama döngüsü, s cakl k ve program n süresi (y kama programlar tablosuna bak n). ÖZEL "DURULAMA" PROGRAMI Bu program, (ilgili dü me kullan larak azalt labilen veya iptal edilebilen) bir ara santrifüj ifllemi ile üç durulama gerçeklefltirir. Herhangi bir türdeki kumafltan yap lm fl giysilerin, örne in elle y kamadan sonra, durulanmas için kullan labilir. Bu program ayn zamanda Çamafl r suyu ile a artma çevrimi olarak kullan labilir (y kama programlar tablosuna bak n). ÖZEL "HIZLI SAN FÜJ" PROGRAMI "H zl Santrifüj" program (ilgili dü menin kullan lmas ile düflürülebilen) bir en yüksek santrifüj ifllemi gerçeklefltirir. DAYANIKLI KUMAfiLAR Bu programlar en fazla y kama ve durulamay santrifüj yap lan aralar ile gerçeklefltirecek flekilde tasarlanm flt r ve mükemmel durulama sa larlar. Son santrifüj suyun daha etkin bir flekilde giderilebilmesini sa lar. SADECE BOfiALTMA Bu program suyu boflalt r. KARIfiIK VE SENTET K KUMAfiLAR Kazan n dönme ritimleri ile su seviyeleri sayesinde ana y kama ve durulama en iyi sonuçlar n elde edilmesini sa lar. Hafif bir santrifüj ifllemi ise kumafllar n daha az buruflmas n sa lar. YÜNLÜ VE IPEKLILER PROGRAM Bu program makinede y kanabilir özellikteki giysiler için bir tam y kama döngüsü sa lar. Yünlü kumafllar ve ipekten yap lm fl çamafl rlar ya da özellikle ipekli gibi y kay n etiketi bulunanlar içindir. Yeni motor sayesinde tambur çarpma hareketi ile oynar. Bu k smi dönme aralarda boflluk verdi inden elde y kama gibi narin y kama yapar. Bu program en fazla 30 C dir, biri kumafl yumuflat c için olmak üzere3 durulama ve yavafl çevirme yapar. ÖZEL HASSAS ELYAFLI KUMAfiLAR Bu y kama ile suda bekletme ifllemlerini s rayla gerçeklefltiren ve özel olarak çok hassas kumafllar için önerilen yeni bir programd r. En iyi sonuçlar elde edebilmek amac yla y kama çevrimleri ve durulamalar yüksek su seviyeleri ile gerçeklefltirilir. YORGAN PROGRAM Bu program tek kiflilik yorgan ya da büyük boyuttaki çamafl rlar y kamak için kullan l r. Bu program so uk 30 C derecede y kar, 3 durulama yapar (bir tanesi kumafl yumuflat c için) ve yavafl çevirme ile bitirir. K yafetin etiketinde yazan talimatlara uyman z tavsiye ederiz 22 23

13 SPOR G YS LER Hoover, spor giysileri için özel bir y kama program gelifltirmifltir. Çamafl r makinenizde özel bir Spor Giysileri program mevcuttur. Bu program, daha yüksek s cakl klardaki programlarda y kanamayan kar fl k spor giysi kumafllar n y kamak ve spor faaliyetleri esnas nda oluflan kir ve lekeleri ç kartmak için tasarlanm flt r. Bu program 30 C s cakl kta y kanan yo un kirli hassas giysileriniz özenle korunacak flekilde durulan r ve düflük devirde s kma ifllemine tabi tutulur. BÖLÜM 9 DETERJAN ÇEKMECES Deterjan çekmecesi 3 bölüme ayr lm flt r: "1" olarak etiketlenmifl olan bölme ön y kama deterjan n n konulmas içindir; HIZLI PROGRAM H zl y kamada Y kama Süresi dü mesi kullan ld nda 14,30 ve 44 dakikal k program seçimleri aktif hale gelecektir. Bu programlar hakk nda bilgi için lütfen program tablosuna bak n z. K sa program seçerken, deterjan bölmesine önerilen miktar n sadece 20% sini kullanman z öneririz. " " etiketli bölme ise özel katk lar, yumuflat c lar, kokular, kola, parlat c lar v.s. koulmas içindir; "2" olarak etiketlenmifl olan bölme ana y kama deterjan n n konulmas içindir. PAMUKLU KURUTMA Pamuklular, havlu kumafllar, kendir kumafllar, vb S v deterjanlar n kullan lmas durumunda lütfen deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine cihaz ile birlikte verilmifl olan özel kab yerlefltirin. Bu kap s v deterjan n çamafl r kazan na y kama program n n olmas gereken evresinde girmesini sa lar. SENTET K KURUTMA Kar fl k kumafllar (sentetik/pamuklu), sentetik kumafllar Ayr ca, "Durulama" program n n bir "çamafl r suyu ile a artma" çevrimi olarak kullan lmak istenmesi durumunda da bu özel kab n deterjan çekmecesinin "2" olarak etiketlenmifl olan bölmesi içerisine yerlefltirilmesi gerekir. HIZLI 59 Sadece 59 dakika süren komple h zl y kama ve kurutma döngüsü. Y kama ifllemi bitti inde, kuru, havaland r lm fl ve giyime haz r k yafetler elde etmek için ideal bir programd r. Maksimum yük 1,5 kg (örne in 4 adet gömlek) Hafif kirli kumafllar (pamuklu ve kar fl k kumafllar) Bu programda, deterjan israf ndan kaç nmak için kulland n z deterjan miktar n azaltman z tavsiye ediyoruz (normal kullan ma göre). NOT: BAZI DETERJANLARIN TEM ZLENMES (ÇIKARTILMASI) ZORDUR. BU TÜR DETERJANLAR Ç N KAZAN ÇER S NE KONULAN ÖZEL DA ITICI KAPLARININ KULLANILMASI ÖNER L R. NOT: " " ET KETL BÖLMEYE SADECE SIVI ÜRÜNLER DOLDURUN. ÇAMAfiIR MAK NES BÜTÜN YIKAMA PROGRAMLARINDA KATKI MADDELER N SON DURULAMA AfiAMASI ESNASINDA OTOMAT K OLARAK ALACAK fiek LDE PROGRAMLANMIfiTIR

14 BÖLÜM 10 BÖLÜM 11 ÜRÜN ÖNEML NOT: A r kilimler, yatak örtüleri ve di er a r malzemeler y kan rken santrifüj ifllemi yap lmamas önerilir. Çamafl r makinesinde y kanabilen yünlü giysiler ve di er yünlü çamafl rlar "Çamafl r Makinesinde Y kanabilir" etiketine sahip olmal d r. MÜfiTER B LG LEND RMES Cihaz n z n çevre dostu ve ekonomik kullan m için bir k lavuz: B R DEFADA YIKANAN ÇAMAfiIRIN EN YÜKSEK M KTARA ÇIKARTILMASI Önerilen maksimum çamafl r miktar n bir defada y kayarak enerjinin, suyun, deterjan n ve zaman n en verimli bir flekilde kullan lmas n sa layabilirsiniz. 2 yar m yüklü y kama yerine bir tam yüklü y kama yaparak %50'ye kadar enerji tasarrufu sa layabilirsiniz. ÖN YIKAMA YAPMANIZA GEREK VAR MI? Sadece çok kirli çamafl rlar için ön y kamaya gerek vard r! Az veya normal kirli çamafl rlar y karken Ön Y kamay SEÇMEYEREK deterjandan, zamandan, sudan ve %5 ile %15 aras nda da enerji tüketiminden TASARRUF EDEB L RS N Z. ÖNEML NOT: Çamafl rlar ay r rken (s n fland r rken) afla dakilerden emin olun: y kanacak çamafl r n üzerinde metal cisimler (örne in brofllar, çengelli i neler, i neler, bozuk para v.s.) bulunmad ndan. yast k k l flar n n dü melenmifl, fermuar ve kopçalar n kapat lm fl, elbiseler üzerindeki gevflek kuflaklar n ve uzun bantlar n dü ümlenmifl oldu undan. perdelerin halkalar n n ç kart lm fl oldu undan. giysi etiketlerinin dikkate al nm fl oldu undan. s n fland rarak giysileri ay r rken çetin lekelerin sadece etiket üzerinde önerilmifl bulunan leke ç kar c lar kullan larak y kama öncesinde ç kart ld ndan. KAYNAR SU LE YIKAMA YAPMAK GEREK R M? Bir kaynar su ile y kama program n n gereklili ini azaltmak için, lekeleri y kama yapmadan önce leke ç kar c ile ön muameleye tabi tutun veya kurumufl lekeleri suya bast r n. 60 C'lik bir y kama program kullanarak %50'ye varan enerji tasarrufu sa lay n. B R KURUTMA PROGRAMINI KULLANMADAN ÖNCE... Kurutma program n çal flt rmadan önce, çamafl r n içindeki su miktar n azaltmak için yüksek devirli s kma uygulayarak enerjiden ve süreden TASARRUF sa lay n. YIKAMA DE fiken KAPAS TE Çamafl r makineniz, su seviyesini otomatik olarak y kanan çamafl rlar n türüne ve miktar na adapte eder. Bu flekilde, enerji tasarrufu aç s ndan bak ld nda, "kiflisellefltirilmifl" bir y kaman n elde edilebilmesi de mümkündür. Bu sistem enerji tüketiminde bir düflüfl ve y kama sürelerinde önemli ölçüde bir k salma sa lar. 26 ÖRNEK: Özellikle narin kumafllar için a dan bir torba kullan lmal d r. Y kanacak çamafl rlar n (lekelerin uygun leke ç kart c lar ile ç kar lm fl olmas na karfl n yine de) ÇOK K RL PAMUKLULARDAN olufltu unu varsayal m. Tamamen havlu tipi kumafllardan oluflan bir parti çamafl r n y kanmas, bunlar çok miktarda su çekerek a rlaflacaklar ndan, önerilmez. Deterjan çekmecesini aç n. 2 numaral ana y kama bölmesine 120 g deterjan koyun. Katk lar (yumuflat c ) bölmesine arzu etti iniz katk lardan 50 ml dökün. Deterjan çekmecesini kapat n. 27

15 Su girifli muslu unun aç lm fl oldu undan; ve boflaltma hortumunun yerine tak l oldu undan emin olun. BÖLÜM 12 PROGRAM SEÇ M Cihaz açmak için AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) dü mesine bas n. htiyac n z olan program seçin. Gösterge seçilmifl olan program n ayarlar n gösterir.e er gerekiyorsa y kama suyu s cakl n de ifltirin.(e er gerekiyorsa) seçenek dü melerine bas n. Daha sonra Bafllat (START) dü mesine bas n. Bafllat (START) dü mesine bas ld nda cihaz çal flmaya bafllar. Uyar : Çamafl r makinesi çal fl yorken elektri in kesilmesi durumunda, seçilmifl olan program özel bir bellekte saklan r ve elektrik geri geldi inde cihaz kald yerden çal flmaya devam eder. Program sona erdi inde "program bitti" gösterge lambas yanar. Kapak kilidinin (program n sona ermesinden sonra yaklafl k 2 dakika kadar) aç lmas n bekleyin. Cihaz kapatmak için AÇMA/KAPATMA (ON/OFF) dü mesine bas n. KURUTMA LAST K KÖPÜKTEN VEYA YANICI MALZEMELERDEN YAPILMIfi OLAN KIYAFETLER KURUTMAYIN. ÖNEML : BU KURUTUCU SADECE YIKANMIfi VE SIKILARAK KURUTULMUfi OLAN ÇAMAfiIRLAR Ç N KULLANILAB L R. UYARI: Verilen ifadeler geneldir, bu nedenle en yi kurutma sonuçlar n elde etmek için, biraz uygulama gerekmektedir. Gerekli olacak kuruluk derecesini tespit etmek için ilk kullan mda burada belirtilen kurutma süresinden daha k sa bir kurutma süresi ayarlaman z tavsiye ederiz. Hava kanallar n n t kanmas n önlemek için kilim ve kal n dokulu k yafetler gibi kolay afl nan kumafllar için kurutma yapmaman z tavsiye ederiz. Daha sonra su, kapal olan tahliye devresine tafl n r ve bu durumda oluflacak buhar kütlesi d flar at lamayacakt r. Cihaz n kapa n açarak çamafl rlar boflalt n. Su rezervini her kullan mdan sonra kapat n NOT HER TÜRLÜ YIKAMA Ç N PROGRAM TABLOSUNA BAfiVURUN VE filemler BEL RT LEN SIRA LE YÜRÜTÜN. KURUTMA filem BAfiLADIKTAN SONRA ASLA KAPA I AÇMAYIN KURUTMA DÖNGÜSÜ Ç N SA LANAN SO UTMA PER YODUNA KADAR BEKLEY N ( ). Sadece ön s kmas yap lm fl olan çamafl rlar kurutun Kurutma makinesi iki tür kurutma ifllemi yapabilmektedir: 1 Pamuklular, havlu kumafllar, kendir kumafllar, vb Önemli Not: Kurutma aflamas nda, tambur yükü da tmak ve kurutma performans n optimize etmek için daha yüksek bir h za ç kacakt r. 2 Kar fl k kumafllar (sentetikler/pamuklular), sentetik kumafllar 28 29

16 KURUTMA DÖNGÜSÜ Kapa aç n. 7 kg a kadar doldurun büyük parçalar olmas durumunda (çarflaf gibi) veya çok emici çamafl rlar olmas durumunda (havlu veya kot gibi), yükün biraz azalt lmas iyi bir fikirdir. Kapa kapat n. Makineyi açmak için AÇMA/KAPAMA dü mesine bas n Kurutma program seçme dü mesine (P) bas n Pamuklu kurutma program göstergesi yanacakt r. ( ) dü mesiyle istedi iniz kuruluk derecesini seçin Bu kuruluk aral, banyo havlular ve bornozlar için Ekstra Kuruluktan,( ) ütülenmeden kald r lacak olan çamafl rlar için Dolap Kurulu una ( ) ve çamafl r ütüye uygun hale getiren ütü kurulu una ( ) kadar de iflmektedir. Zamanlanm fl bir kurutma döngüsü seçmek isterseniz, gerekli süre göstergesi yanana kadar kurutma derecesi dü mesini ( ) bas n. Ç FT KATMANLI KAPI Makinenin kap s kurutma döngüsü s ras nda yüksek s cakl klara ulaflabilen cam kap yla temas engellemek için koruyucu kalkanla teçhiz edilmifltir. UYARI: H ÇB R GEREKÇEYLE KAPA A DOKUNMAYIN. Su girifl vanas n n aç k oldu undan emin olun. Su tahliye borusunun konumunun do ru oldu undan emin olun. UYARI: YÜNLÜ G YS LER VEYA ÖZEL PEDL ÇAMAfiIRLARI KURUTMAYIN (ÖRNE N YORGANLAR, KAP TONE ANORAKLAR, VB.) DAMLAYAN/KURU NAR N KUMAfiLAR Ç N, KIRIfiIKLI I ÖNLEMEK Ç N DAHA AZ M KTARDA ÇAMAfiIR YÜKLEY N. BAfiLAT DÜ MESINE BASIN. MAX 7 kg BÖLÜM 13 OTOMAT K YIKAMA / KURUTMA UYARI: MAKS MUM 7 KG KURU ÇAMAfiIR YÜKLENEB LMEKTED R AKS TAKD RDE KURUTULAN ÇAMAfiIR TATM N ED C OLMAYACAKTIR. Y kama: Çekmeceyi aç n, deterjan seçin ve do ru miktardaki deterjan ilgili bölmelere ekleyin. Makineyi açmak için AÇMA/ KAPAMA dü mesine bas n. Y kanacak kumafllara göre (örne in çok kirli pamuklular) y kama program listesine bak n ve Bafllat dü mesine basmadan önce, afla daki anlat ld flekilde, y kama ifllemini haz rlay n: Gerekli program seçin. Ekran seçilen program n ayarlar n gösterecektir. Gerekti inde, y kama s cakl n yarlay n. Opsiyon dü melerine bas n (gerekirse). Muslu un aç k oldu unu ve tahliye hortumunun do ru konumland r ld n kontrol edin. So utma aflamas ba layana kadar kurutma program göstergesi aç k olacakt r ve gösterge ( ) yanacakt r. Program sona erdi inde ise, ekranda END yaz s ç kacakt r. Makinenin kapa n n kilidinin aç lmas için bekleyin (program bittikten yaklafl k 2 dakika sonra) Kap Güvenli i gösterge fl sönecektir. AÇMA/KAPAMA dü mesine basarak makineyi kapat n. Kapa aç n ve çamafl rlar ç kart n. Her kullan m sonras nda suyu kapat n. Kurutma: stedi iniz kuruluk derecesini ( ) dü mesiyle seçin. Bu kuruluk aral, banyo havlular ve bornozlar için Ekstra Kuruluktan ( ), ütülenmeden kald r lacak olan çamafl rlar için Dolap Kurulu una ( ) ve çamafl r ütüye uygun hale getiren ütü kurulu una ( ) kadar de iflmektedir. Zamanlanm fl bir kurutma döngüsü seçmek isterseniz, gerekli süre göstergesi yanana kadar kurutma derecesi dü mesini ( ) bas n. Bafllat/Duraklat dü mesine bas n

17 Y kama aflamas n n sonunda, ekran geriye kalan kurutma süresini gösterecektir. Daha sonra makine kurutma program n tamamlayacakt r. So utma aflamas ba layana kadar kurutma program göstergesi aç k olacakt r ve gösterge ( ) yanacakt r. Program sona erdi inde ise, ekranda END yaz s ç kacakt r. BÖLÜM 14 C HAZIN TEM ZLENMES VE RUT N BAKIMI Cihaz n d fl yüzeylerini temizlemek için afl nd r c lar, alkol içeren maddeler ve/veya seyrelticiler kullanmay n. Nemli bir bez kullanman z yeterlidir. Çamafl r makineniz çok az bak m gerektirir: Makinenin kapa n n kilidinin aç lmas için bekleyin (program bittikten yaklafl k 2 dakika sonra) Deterjan çekmecesi bölmelerinin temizlenmesi. Kap Güvenli i gösterge fl sönecektir. AÇMA/KAPAMA dü mesine basarak makineyi kapat n. Filtrenin temizlenmesi. Kapa aç n ve çamafl rlar ç kart n. Her kullan m sonras nda suyu kapat n. Tafl nmalarda veya çamafl r makinesinin uzun süre kullan lmad zamanlarda yap lmas gereken bak m. KURUTMA SÜRELER N N TABLOSU (DAK KA OLARAK): PROGRAM PAMUKLULAR KARIfiIK DETERJAN ÇEKMECES BÖLMELER N N TEM ZLENMES. Kesin bir gereklilik olmamas na karfl n, deterjan, çamafl r suyu ve katk maddeleri bölmelerinin arada s rada temizlenmesi önerilir. Bölmeyi hafifçe çekerek ç kart n. Min 1 Kg Maks. 7 Kg Min 1 Kg Maks. 5,5 Kg Ekstra Kuruluk Dolap Kurulu u Ütü Kurulu u dakikadan 30 dakikadan 30 dakikadan dakikaya kadar 220 dakikaya kadar 170 dakikaya kadar dakikadan 30 dakikadan 30 dakikadan dakikaya kadar 150 dakikaya kadar 80 dakikaya kadar Su ile y kayarak temizleyin. Bölmeleri tekrar yerlerine tak n. Makine, standart çamafl r yüküne dayal olarak, seçilen program n sonuna ne kadar süre kald n hesaplar ve y kama döngüsü s ras nda çamafl r miktar ve çamafl r tipi için geçerli olan süreyi düzeltir

18 F LEN N TEM ZLENMES Çamafl r makineniz gideri t kayabilecek bozuk para, dü me v.s. gibi yabanc cisimleri tutmak üzere özel bir filtre ile donat lm flt r. Böylece bu nesneler kolayca bulunabilir. Filtrenin temizlenmesi için uygulanmas gereken prosedür flöyledir: Filtre kapa n aç n. Sadece baz modeller için geçerlidir: oluklu hortumu d flar çekin, t pay ç kart n ve suyu bir kaba boflalt n. TAfiINMALARDA VEYA ÇAMAfiIR MAK NES N N UZUN SÜRE KULLANILMADI I ZAMANLARDA YAPILMASI GEREKEN BAKIM Cihaz n montaj ndan sonra tafl nmas veya cihaz n uzun süre kullan lmadan s t lmayan bir odada b rak lmas gerekti inde boflaltma hortumu içinde su kalmayacak flekilde boflalt lmal d r. Cihaz kapat lmal ve fifli prizden çekilmelidir. fllem için bir tas gerekir. Boflaltma hortumunu kelepçesinden ç kart n ve kap üzerine alçaltarak içerisindeki bütün suyu boflalt n. Filtreyi ç kartmadan önce filtre kapa n n alt na pompa içerisinde kalm fl olabilecek az miktarda suyu emmesi için emici bir ka t havlu koyun. Ayn ifllemi su girifli hortumu için yineleyin. Filtreyi saat ibrelerinin aksi yönünde düfley konumda durana kadar döndürün. Filtreyi ç kart n ve temizleyin. Temizlendikten sonra filtreyi ucundaki çenti i saat ibreleri yönünde döndürerek tekrar yerine tak n. Daha sonra yukar da aç klanm fl olan ifllemleri ters s ra ile gerçeklefltirin

19 ARIZA ARAMA ARIZA 1. Cihaz hiçbir programda çal flm yor. 2. Cihaz su alm yor. 3. Cihaz suyu boflaltm yor. 4. Çamafl r makinesi etraf nda zeminde su var. BÖLÜM 15 OLASI NEDEN Cihaz n fifli prize tak lmam flt r. Cihaz n açma/kapatma anahtar aç lmam flt r. Elektrik kesiktir. Yükleme kap s aç k. Sigorta panosundaki bir sigorta atm flt r 1. nedene bak n. Girifl muslu u kapal d r. Boflaltma hortumu bükülmüfltür. Yabanc sisimler filtreyi t kam flt r. Musluk ile girifl hortumu aras ndaki conta kaç r yor. ÇÖZÜM Fifli prize tak n. Açma/kapatma anahtar n aç k konumuna getirin. Kontrol edin. Yükleme kap s n kapat n. Kontrol ediniz Kontrol edin. Su girifli muslu unu aç n. Boflaltma hortumu düzeltin. Filtreyi kontrol edin. Contay de ifltirin ve hortumu muslu a tak p s k n. Ar zan n devam etmesi durumunda Hoover Yetkili Servisini aray n. Acilen hizmet alabilmek için çamafl r makinenizin kabini içerisindeki tip etiketinde veya garanti belgesi üzerinde bulunan model numaras n belirtin. Önemli Not: 1.Fosfat içermeyen çevre dostu deterjanlar n kullan lmas afla daki etkileri sa layabilir: Boflalt lan durulama suyu süspansiyon halindeki zeolitlerin mevcudiyeti dolay s yla daha bulan k görünebilir. Bu durum durulama etkinli inden ödün verildi i anlam na gelmez. Y kama program n n sonunda beyaz tozun (zeolitler) görülmesi. Bu madde kumafl n içerisinde kalmaz ve rengini de ifltirmez. Son durulama suyunda köpük bulunmas. Bu durum yetersiz bir durulaman n göstergesi olmayabilir. Çamafl r makinesi deterjanlar n n yap s nda bulunan iyonik olmayan (nonionic) yüzey etkili ajanlar n genellikle y kaman n kendisinden ç kart lmas güçtür ve bunlar çok düflük miktarlarda dahi olsa gözle görülebilir köpük oluflumu belirtileri oluflturabilir. Bu tür durumlarda ilave durulamalar yap lmas fayda sa lamaz. 2. Çamafl r makinenizin çal flmamas durumunda, Hoover Yetkili Servisini aramadan önce yukar daki listede yer alan kontrolleri yap n. 5. Cihaz santrifüj yapm yor. Çamafl r makinesi suyu boflaltmam flt r. Cihaz suyu boflaltana kadar birkaç dakika bekleyin. "Santrifüjü iptal et" ayar devreye sokulmufltur (Sadece baz modellerde mevcuttur). Program seçicisi kadran n santrifüj ayar na getirin. 6. Santrifüj esnas nda güçlü titreflimler oluyor. Çamafl r makinesi tam terazide de ildir. Cihaz n nakliye deste i sökülmemifltir. Cihaz n özel ayaklar n ayarlay n. Nakliye deste ini sökün. Çamafl rlar eflit olarak da lmam flt r. Çamafl rlar eflit da lacak flekilde yerlefltirin. 7. Göstergede 0, 1, 5, 7, 8 hatalar gösteriliyor. Servisi aray n. 8. Göstergede 2 hatas gösteriliyor. Su doldurulmam flt r. Su girifli muslu unun aç k oldu undan emin olun. 9. Göstergede 3 hatas gösteriliyor. Pompa ç k fl yoktur. Su giderinin t kanmam fl oldu undan emin olun. Gider hortumunun bükülmemifl oldu unu kontrol edin. 10. Göstergede 4 hatas gösteriliyor. Cihaz su ile afl r doldurulmufltur. Cihaz n su girifl muslu unu kapat n. Servis ça r n 11. Göstergede 9 hatas gösteriliyor. Makineyi kapat n 1015 can iye bekleyin ve program yeniden bafllat n Önemli Not Kurutma aflamas nda, tambur yükü da tmak ve kurutma performans n optimize etmek için daha yüksek bir h za ç kacakt r

20 Bu cihaz, At k Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakk ndaki 2002/96/EC say l Avrupa Yönergesine uygun olarak iflaretlenmifltir. Bu cihaz uygun flekilde atmakla, bu ürünün do ru olmayan atma yöntemleri ile at lmas durumunda ortaya ç kabilecek çevre ve insan sa l için olumsuz olas sonuçlar n önlenmesine yard mc olmufl olursunuz. Ürün üzerindeki sembol bu ürünün ev at olarak ifllem görmemesi gerekti ini gösterir. Cihaz at laca zaman, elektrikli ve elektronik cihazlar n geri kazan m için bir toplama noktas na iletilmesi gerekir. Cihaz n at lmas yaflad n z bölgede çöplerin at lmas na iliflkin yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmesi gerekir. Bu ürünün ifllenmesi, toplanmas ve geri kazan lmas na iliflkin daha ayr nt l bilgi için lütfen bölgenizdeki belediyeye, ev çöplerini atma servisine veya ürünü sat n alm fl oldu unuz ma azaya baflvurun. GARANTİ BELGESİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Ürünün garanti kapsamı içinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 20 (YİRMİ) iş günüdür. Bu süre mamülün yetkili servis atölyelerimizde, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza veya firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 (ON) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi için yapılacak faaliyetler ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyesinde yapılabilir. Müşterinin buna onayı şarttır. Aşağıda belirtilen üç koşuldan birinin oluşması halinde sırasıyla yetkili satıcılarımız, bayi, acente temsilciliğimizden birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek raporla, arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ürün ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir. 1. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1(BİR) yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçıüretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması. 2. Ürünün tamiri için gerekli sürenin aşılması. 3. Ürüne hizmet verecek yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması. Garanti şartları ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurabilir. Bu Garanti Belgesi nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Üretici bu kullanma k lavuzunda bask hatalar n n ortaya ç kmas ndan dolay herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Üretici ayr ca esas karakteristiklerini de ifltirmeksizin, kendi ürünleri üzerinde uygun de ifllikleri yapma hakk n sakl tutar. Model: Seri No: Teslim Tarihi Yeri: Fatura Tarihi No: Satıcı Firma Ünvanı: Genel Müdür: Adres: Tel Fax: Satıcı Firma (Kaşe ve İmza): Bu Belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ının no lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmi tir. Bu bölümü, ürünü aldı ınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve ka eleyecektir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166 PG ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166PG/L-S

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166 PG ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166PG/L-S ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166 PG ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DST 10166PG/LS TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi

Detaylı

DYN9124DG-18S. ÇAMAfiIR MAK NES HU NL TR. Használati utasítás Gebruiksaanwijzing Kullanma K lavuzu 2-41 2-41 42-72

DYN9124DG-18S. ÇAMAfiIR MAK NES HU NL TR. Használati utasítás Gebruiksaanwijzing Kullanma K lavuzu 2-41 2-41 42-72 HU NL Használati utasítás Gebruiksaanwijzing Kullanma K lavuzu 241 241 4272 DYN9124DG18S ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 10144 DP3

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 10144 DP3 ÇAMAŞIR MAKİNESİ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DYN 10144 DP3 TEBRİKLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini satın almakla ödün vermeyi kabul etmeyeceğinizi göstermiş oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Kullanma Kılavuzu WDYN 854DG-86S

Kullanma Kılavuzu WDYN 854DG-86S Kullanma Kılavuzu WDYN 854DG-86S 8 ALDIĞIMIZ ÖVGÜLER Hoover i seçerek, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının ve doğrudan tüketicilerle

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2595 A+ D EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur

EEE Yönetmeligine Uygundur BK 3234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur 2 ve buz yüze için T Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise, derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ AKILLI 7512 TL Değerli Müşterimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 705 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu

Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu Narenciye sıkacağı Kullanma kılavuzu K 1577 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R?

C VC VLER N KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civciv Konforunun Kontrolü C VC V KONFORU NEDEN ÖNEML D R? Civcivler yumurtadan ç karken, vücut s lar n kontrol etme yetisine sahip de ildir. Civcivler için do ru bekletme s cakl, hava h z na ve neme ba

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanma K lavuzu DDY 062 DDY 062L. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu DDY 062 DDY 062L. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu DDY 062 DDY 062L BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı