SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı"

Transkript

1 SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

2 SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları >%50 2-Düşmeler % Spor yaralanmaları %10-20 Dalma yaralanması - Sığ suya atlama 4-Ateşli silah yaralanması

3 Bölgelere göre fraktür sıklığı: Üst servikal (atlas, axis) Alt servikal (C5, 6, 7) Üst torakal (T4, 5, 6) Torakolomber ve lomber

4 Akut travmalarda ağır spinal yaralanmalar sık görülmektedir. Radyolojinin görevi: Tanıyı koymak Lezyonu sınıflamak Stabilite / instabiliteye karar vermek?? Radyolojik tanı ile nörolojik bulgular uyumsuz ise ileri tetkiklere karar vermektir.

5 Spinal travmada görüntüleme yöntemleri: Direkt grafi BT (ve MPR) Myelografi BT myelografi MRG MRA (VA, İKA için)

6 Spinal travmada radyolojik yaklaşım Asemptomatik olgularda radyoloji gerekmez Semptomatik olgularda görüntüleme yöntemleri Klinik ve nörolojik bulgulara göre Mevcut teknik olanaklara göre Semptomatik olgularda direkt radyografide tanı oranı yüksektir 2 yönlü, oblik, fonksiyonel (fleksiyon ekstansiyon) grafiler İyi teknik ve doğru yorum koşulu ile BT ve MRG tanıda ileri inceleme yöntemi olarak endikasyonlu olgularda direkt grafiden sonra yer alır

7 Spinal travma sonucu: Kemik fraktürleri Ligaman yırtılmaları Kemik parçalarının korda/sinir köklerine basısı Disk herniasyonları Epidural hematom Fraktür olmadan gerilme ile kordda yaralanma (%0.7) Kontüzyon (hematomyeli) Ödem

8 SPİNAL TRAVMA MEKANİZMALARI 1. Fleksiyon yaralanması 2. Ekstansiyon yaralanması 3. Aksiyel yüklenme 4. Rotasyon yaralanması

9 SPİNAL TRAVMA MEKANİZMALARI 1) Fleksiyon yaralanması Servikal, torakal ve torakolomber bileşkede sık Anterior kamalaşma ve korpus fraktürü PLL ve interspinöz ligaman yaralanmaları Anteroposterior subluksasyon 2) Ekstansiyon yaralanması Servikal bölgede sık Posterior elemanlarda fraktür ALL yırtılması ve dislokasyon

10 SPİNAL TRAVMA MEKANİZMALARI 3) Aksiyel Yüklenme Servikalde suya balıklama atlama Torakolomber bölgede yüksekten atlama /düşme Vertebra korpus kırığı (burst) 4) Rotasyonel yaralanma Genellikle fleksiyon ekstansiyon yaralanmaları ile beraber Faset subluksasyonu sık Unkovertebral kırıklar

11 DİREKT GRAFİ: Fraktür/dislokasyon saptanması 3 yönlü inceleme %93 Lateral grafi %75 AP grafi rotasyonel deplasman ve lateral dislokasyon için gerekli Direkt grafilerde yanılgı oranı (%23-57) Teknik ve yorum hataları Alt servikal üst torakal bölge Önlem: Kaliteli direkt grafiler Konvansiyonel tomografi Spiral BT ve MPR MRG

12 Lateral DG de: Korpus anterior Korpus posterior Spinolaminar çizgi Spinöz çıkıntı uçları

13 Hiperfleksiyon yaralanması C5-6 dislokasyon

14 AP DG de: Spinöz çıkıntıları birleştiren çizgi Paraspinal YD lezyonları

15 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BT de tanı oranı yüksek lezyonlar: Kemik fragmanları Vertikal fraktürler Servikotorasik bölge fraktürleri Kranioservikal bölge BT de tanı sınırlı lezyonlar: Dislokasyon, instabilite Minör kompresyonlar Teardrop fraktür Bazı pedikül, artiküler, spinöz çıkıntı fraktürleri Transvers kırıklar Önlem: ÇKBT ve MPR MRG

16 Atlas Anterior Arkında Avulsiyon Fraktürü Nadirdir Ekstensiyonun sebeb olduğu atlasın anterior arkında izlenen horizontal fraktür Lateral radyografide C 1 anterior arkında horizontal fraktür hattı ve servikokranial prevertebral yumuşak doku genişliğinin arttığı izlenir Nörolojik defisit yok Stabil

17 Atlas Posterior Ark Fraktürü Hiperekstensiyon sırasında posterior arkın oksipital kemik ile axisin spinöz proçesi arasında sıkışması sonucu oluşur Sadece posterior arkta fraktür vardır.

18 Ekstension Teardrop Fraktürü Ekstensiyon sırasında C2 vertebra korpus ön alt köşesinde oluşan avulsiyon fraktürüdür Osteopenili yaşlı hastalarda sık görülür

19 Jefferson Burst Fraktürü Vertikal kompresyon sonucu oluşur C1 in hem anterior hem de posterior arklarının bilateral fraktürüdür %50 olguda eşlik eden kırıklar %33 aksis kırığı Nörolojik defisit (-) Transvers atlantal ligaman intakt ya da hasarlı Anstabil

20 Dens Fraktürleri Anderson ve D Alonzo tarafından klasifiye edilmişlerdir. Tip I- Densin tepesindeki avulsion fraktürüdür Os terminale olduğu ileri sürülmektedir Tip II- Axisin gövdesinin üzerindeki transvers dens fraktürüdür Tip III- Axis gövdesinin üst parçasını, bir veya her iki süperior faseti içine alan fraktürlerdir

21 Dens Fraktürleri Anderson ve D Alonzo Tip I Os terminale

22 Lateral grafide denste belirgin replasman yoksa fraktürü saptamak zordur Prevertebral yumuşak doku kalınlığının artması çoğunlukla değişmez sekonder bir bulgudur Dens Fraktürleri Anderson ve D Alonzo TipII

23 Dens Fraktürleri Anderson ve D Alonzo TipIII Şüpheli olgularda ve fraktürün uzanımını saptamak için BT gereklidir

24 Axisin Travmatik Spondilolisthezisi (Hangman fraktürü) Hiperekstansiyon zorlamasının sebep olduğu axisin bilateral pars interartikülarislerinin fraktürüdür

25 Axisin Travmatik Spondilolisthezisi (Hangman fraktürü) 1981 de Effendi ve ark. aksis posterior ark fraktürlerini fragmanların deplasman derecesine ve komşu disk mesafesinin etkilenip etkilenmemesine göre sınıflandırmışlar ve 3 tipe ayırmışlar

26 Axisin Travmatik Spondilolisthezisi (Hangman fraktürü) TİP 1

27 Axisin Travmatik Spondilolisthezisi (Hangman fraktürü) TİP 2 İnstabil

28 Axisin Travmatik Spondilolisthezisi (Hangman fraktürü) TİP 3 İnstabil

29 Servikal omurga travma paternleri Fleksiyon travmaları sık Vertebra korpus anteriorunda kama tipi yaralanma PLL, interspinöz ligaman yaralanması Posterior disk aralığında genişleme Faset kırık-subluksasyonu C6, 7 de spinöz proses kırığı (kum küreyicileri K.) Gözyaşı ve patlama kırığı Spinal kord yaralanması Ekstansiyon yaralanmalarında ALL yırtığı Prevertebral yumuşak doku şişliği Korpus anteriorda avulsiyon fraktürleri Sinir basıları Kord yaralanması (fraktür olmadan)

30 Teardrop fraktür

31 Teardrop fraktür

32 30 yaşında erkek hasta, trafik kazası.

33 BT de sol faset fr, lamina fr ve şiddetli dislokasyon

34 37 y E Trafik kazası, sol egemen tetraparezi Lateral servikal grafide C4 patlama fraktürü

35 BT de post eleman kırıkları + C4 patlama fraktürü

36 Cerrahi girişim sonrası

37 MRG: Medulla spinalis İntervertebral disk Ligamanlar Vasküler yapılar Radiksler Medüller kemik Kordda ödem, hemoraji, kesi Disk hernisi, epi/subdural H, Ligaman zedelenmesi Vasküler lezyonlar (MRA) Kök avulsiyonu (MRM) Kemik ödemi Nörolojik defisit mevcut olgularda direkt grafi + MRG

38 Spinal Travmada sekans şeçimi: SE T1A ve T2A TSE (FSE) T1A ve T2A Daha hızlı Çözünürlük iyi Artefakt az Yağ baskılamalı T2A MRA Posterior lig kompleksi içi ödem Özellikle servikal bölgede

39 OMURİLİK YARALANMALARI; 1- Total omurilik yaralanması 2- Subtotal omurilik yaralanması 3- Anterior omurilik sendromu 4- Santral omurilik sendromu 5- Brown Sequard sendromu 6- Posterior omurilik kontüzyonu 7- Omurilik kommosyosu 8- Kök lezyonu ve brakial monopleji 9- İlerleyici ve gecikmiş omurilik lezyonu a)erken tipte b)geç tipte Tanı MRG ile, prognoz için önemlidir.

40 61 yaşında erkek hasta, düşme sonrası kafa travması tedavi edilmiş. Saçlı deri kesileri sütüre edilmiş. Servikal grafi çekilmemiş. 1.5 ay sonra tetraparezi gelişmiş.

41

42 C5-6 dislokasyon, omurilik yaralanması

43 Pediatrik, kord kontüzyonu

44 C6-7 dislokasyon, kord yaralanması, diskte ödem

45

46

47 Dens fraktürü, epidural YD komponenti

48 Transvers ligaman

49 Kanal içi kemik fragmanları

50 Epidural hematom

51

52 Hiperfleksiyon yaralanması, disk herniasyonu, lig hasarı

53 Travmatik psödomeningosel

54 Servikal Travma: BT de sol transvers proc. kırığı MRG de sol vertebral arter trombozu

55 3D Kontrast MRA: Sol vertebral arter diseksiyonu

56 Brakial pleksus yaralanması

57 Torakal omurga yaralanmaları Burst fraktürleri sık Sıklıkla stabil Torakolomber yaralanma sıklıkla T12-L2 arası %75 kompresyon fraktürü Anterior kamalaşma sık Posterior elemanlar sıklıkla normal Faset fraktürleri ve dislokasyon daha az

58 Üst torakal omurlar T2-T11 Hanley ve Eskay sınıflaması (Modifiye Holdsworth) Tip I - Kama kompresyon fr (%44) IA (açılanma <30, çökme<%50) IB (açılanma> 30, çökme>%50) Tip II - Fraktür-dislokasyon (%50) Tip III - Patlama fraktürü (%2) Tip IV - Patlama Dislokasyon (%5)

59 Torakolomber bileşke T11-L1 Denis sınıflaması 1. Kompresyon fraktürü (ant. Kolonda hasar) 2. Patlama fr (ant + orta kolonda hasar) 3. Emniyet kemeri (Chance) fr (post + orta kolonda hasar) 4. Fraktür dislokasyon a) Makaslama tipi (ALL hasarı) b) Fleksiyon distraksiyon (3 kolon hasarı) c) Fleksiyon rotasyon tipi (2-3 kolon hasarı)

60 Torakolomber ve lomber fraktürler: Sıklık Tipi T12- L2 arası %75 T11-L4 arası %90 Korpus fraktürü, posterior elemanlar N %75 Korpus + posterior eleman fraktür %20 Korpus sağlam, posterior eleman fraktürü %5

61 Denis in Üç Kolon Teorisi Ön Kolon ALL Disk ön kısmı Vertebra korpusunun 2/3 ön kısmı Orta Kolon PLL Disk arka kısmı Vertebra korpusunun 1/3 arka kısmı Arka Kolon posterior kemik elemanlar posterior lig.kompleks supraspinöz, interspinöz lig, lig. flavum faset eklemler

62 Spinal stabilite: Eğer bir omurga normal fizyolojik streslere ilerleyici deformite ve/veya nörolojik bulgular olmadan dayanabiliyor ise stabil kabul edilir Denis... Stabil: Tek kolon tutuluşu 2 komşu olmayan kolon tutuluşu İnstabil: 3 kolon tutuluşu 2 komşu kolon tutuluşu Orta kolon tutuluşu

63 Dislokasyon, omurilikte ödem ve kanama

64 30 yaşında erkek. Yüksekten düşme. Bel ağrısı. Nörolojik bulgu yok. Kama komp fr.

65 Üst torakal kompresyon

66 31 y E, trafik kazası, Üst torakal kompresyon

67 52 y K, trafik kazası, Torakal kanal içi kemik fragmanı

68 42 yaşında erkek, trafik kazası

69 İnstabil patlama fr

70 T12-L1 fleksiyon distraksiyon yaralaması Dislokasyon, ligaman yaralanması, kemik iliği ödemi

71

72 Kord yaralanması, Dislokasyon, İSL rüptürü, PLL rüptürü

73 25 yaşında kadın, trafik kazası, hemotoraks, nörolojik bulgu yok

74 Translasyonel (Kayma) yaralanması Fleksiyon-Rotasyon tipi AP grafide rotasyonel komponent izleniyor. İnstabil.

75 T7-8 fraktür dislokasyon, anterior ve lateral (sola) deplasman, aynı seviyelerde posterior elemanlarda (her iki pedikülde) parçalı fraktürler.

76 Anterior bası var. T7, 8 kompresyon, kord normal

77 SONUÇ Multipl travmalı olgularda spinal yaralanma araştırılmalı İlk basamak direkt grafiler BT endikasyonları: DG de fraktür +, DG de fraktür şüpheli DG N, semptomatik MRG: Nörolojik bulgular + Lig, kord, disk hernisi, epidural/paravert YD yaralanma şüphesi

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI: PROF. DR. AYHAN NEDİM KARA SERVİKAL SPONDİLOTİK MİYELOPATİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE 2 SEVİYE ANTERİOR

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları

Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Spinal Cord Injuries Key Words: Spinal cord, Injury. Anahtar Kelimeler: Spinal kord,

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spondilolistezis TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kursu Pamukkale deki Er Meydanı MAKALE ÇEVİRİLERİ Sakral Kordoma da Güncel Yaklaşım

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Kuruluşumuzun 10. yılına girmiş olduğumuz bu günlerde geriye bakıldığında birçok zorluğa karşın spinal cerrahi anlamında çok önemli yollar katettiğimizi

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yüksek Derecede Displastik Spondilolistezisin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Yeni Konseptler TARTIŞMA PANELİ HUKUK

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2007 / Sayı 37 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Romatoid Artritte Kranioservikal Bileşke Tutulumu Ve Profilaktik Cerrahi Gerekliliği TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Türk-Kırgız Nöroşirürji Toplantısı 2007

Detaylı

SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI SERVĠKAL DĠSK HERNĠSĠNE BAĞLI AKUT BOYUN AĞRISINDA DÜġÜK DOZ LAZER TEDAVĠSĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr. Hazan ġahan BUKO UZMANLIK

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf

27.09.2012. Akut sırt ağrısı: 6 hafta Subakut sırt ağrısı: 6 12 hafta. Kronik sırt ağrısı: 12 hf Travma Biyomekanik yaralanmalar Dejenerasyon İnflamasyon (artrit) İnfeksiyon (diskit, menenjit, epidural abse) İnfiltrasyon (metastatik kanser, spinal kord tm) Kompresyon (epidural hematom, abse) Atravmatik

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28 www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ Faset Ağrısı BİLİMSEL MAKALE Alt Ekstremite Ağrıları TOPLANTILARDAN İZLENİMLER CSRS: Ali Aslantaş TND: Cüneyt Ten MAKALE ÇEVİRİLERİ SANAT VE OMURGA Tülay Çelikel RADYASYON

Detaylı

VERTEBRO-MED YARALANMALAR. Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

VERTEBRO-MED YARALANMALAR. Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı VERTEBRO-MED MEDÜLLER YARALANMALAR Prof. Dr. Murat Hancı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Primum Nihil Nocere ETİYOLOJİ YÜKSEKTEN DÜŞME AGIRLIK ALTINDA KALMA KAZA

Detaylı

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4

Bel a r lar. Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 PANEL Hacettepe T p Dergisi 2008; 39:180-193 Bel a r lar Moderatör: Yeflim Gökçe Kutsal 1 Panelistler : Fatma nan c 1, Kader Karl O uz 2, Ahmet Alanay 3, Selçuk Palao lu 4 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 111-356 BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU Ayşe Karataş*, Efkan Çolpan*, Kağan Tun*, Şükrü Çağlar** ÖZET Spontan spinal

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2010 / Sayı 48 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yaşlılarda Enstrümanlı Lomber Füzyon Sonrası Yaşam Kalitesi Transpediküler Vertebroplastinin Major Komplikasyonları

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2008 / Sayı 38 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2008 / Sayı 38 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Lomber Disk Hernilerinde Cinsel Sorunlar Ne Kadar Sorgulanıyor? TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Sonbahar Sempozyumu 2007 MAKALE ÇEVİRİLERİ Pediatric Subaxial

Detaylı

başkanın mesajı 1 başkanın mesajı Değerli Meslektaşlarım,

başkanın mesajı 1 başkanın mesajı Değerli Meslektaşlarım, başkanın mesajı başkanın mesajı 1 Değerli Meslektaşlarım, Bültenimizin bu sayısında yine zevkle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz konulara yer verdik. Bilimsel makalede Omurga Stabilizasyonunda Dinamik Sistemler

Detaylı

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ

KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ Ayşe Nur OYMAK SOYSAL Mayıs 2011 DENİZLİ KRONİK BOYUN AĞRILI HASTALARDA MATRİX RİTM TERAPİ UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Bel Ağr lar. Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN

Bel Ağr lar. Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN Bel Ağr lar Nuri ÇETİN, Tubanur ÖZTÜRK ŞİŞMAN Başkent Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, ANKARA Low Back Pain Anahtar Kelimeler: Bel ars, epidemiyoloji, risk faktrleri,

Detaylı

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER bolum13 4/9/11 2:05 PM Page 136 136 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç

Detaylı

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Burhane6n Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyinde tüm inen ve çıkan yollar kesindye uğrar

Detaylı

Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi

Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi Emel GÖNEN BAŞ*, Numan NUMANOĞLU** * Ankara Numune Hastanesi Siteler Polikliniği Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ NİSAN 2010 / Sayı 47 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ NİSAN 2010 / Sayı 47 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Ayakta veya Yürüyerek Çalışma ve Bel Ağrısının Nedensel Değerlendirmesi: Sistematik Bir İncelemenin Sonuçları Oturarak

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket.

Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. EKSTREMİTE KIRIK Tanı kriterleri Ekstremitede ağrı, hassasiyet, deformite, krepitasyon ve patolojik hareket. Kemik anatomik bütünlüğünün tam veya kısmen bozulmasına kırık denir. Fizik muayenede ağrı olan

Detaylı