84 > 93. Altyap > SK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "84 > 93. Altyap > SK"

Transkript

1 84 > 93 Altyap > SK

2 > Altyap SK 2005 te de H z Kesmedi ÇMESUYU YATIRIMLARI Terkos - kitelli çmesuyu sale Hatt : Terkos- kitelli aras nda isale hatt, Terkos Terfi Merkezi, denge bacas ; Malkoço lu nda m 3 su haznesi; Malkoço lu Terfi Merkezi, mt. flebeke hatt, Arnavutköy-Malkoço lu aras nda 2,7 km. çelik ve 13 km. düktilfont ana iletim hatt, Çatalca ya isale hatt, Kayabafl na Terfi Merkezi; Yayla, Cebeci, Kayabafl ve fiamlar mahallelerine içmesuyu flebekesi yap lmas planlanm flt r. Bu proje ile Gaziosmanpafla ve Eyüp ilçesine ba l Pirinçci, Cebeci Köyü ve Küçükçekmece ye ba l Kayabafl köylerine içmesuyu sa lanm flt r. flin bafl ndan beri toplam 609 km. düktilfont ve çelik boru döflenmifltir. Bu proje 2006 y l nda tamamlanacakt r. Mahmutbey m 3 lük Su Haznesi nflaat : Su deposu bitti ve iflletmeye haz r hale getirildi. hata duvar tamamland. 4 adet debimetre oda- s yap ld. flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflendi. Çevre düzenlemesi ve ayd nlatmas yap ld. Geçici kabul aflamas nda. kitelli - fiahintepe - Esenyurt sale Hatt, Terfi Merkezi, Su Haznesi ve çmesuyu fiebeke nflaat ; m 3 su haznesi, terfi merkezi, mt. isale hatt, mt. flebeke ve trafo binas yap m planlanm flt r. Su deposu, terfi merkezi ve trafo binas tamamlanm flt r. sale hatt n n Azatl Dere k sm tamamlanmam flt r. Boru köprüsü montaj devam ediyor. Fiziki gerçekleflme %99 dur. Yakuplu Su Haznesi, Terfi Merkezi, Trafo Binas ve fiebeke nflaat : m 3 ve m 3 su haznesi, su flebekesi, 600 mt. çelik boru isale hatt, terfi merkezi ve trafo binas yap m planlanm flt r m 3 lük su haznesi ve terfi merkezi tamamlanm flt r m 3 lük su haznesinin temel kaz s bitmifl 86>87

3 Ömerli Baraj Ömerli Baraj nda planlanan yeni üniteler tamamland nda Asya ve Avrupa yakalar n n bir k sm daha bol ve sa l kl suya kavuflmufl olacak BB FAAL YET RAPORU

4 > Altyap olup, Grebeton ve 17 adet radye betonu dökülmüfl ve toplam mt. boru döflenmifltir. Tafloluk çmesuyu Tasfiye Tesisi nflaat : 2003 y l nda yap m na bafllanan Tafloluk çmesuyu Tasfiye Tesisi bünyesinde; havaland rma ünitesi, ön ozon temas tank ve da t m yap s, durultucu ve filtre ünitesi, klor temas tank, m 3 ve m 3 su haznesi, terfi merkezi, klor ve ozon jeneratör binas, kimya binas, çamur ünitesi, idari bina, enerji merkezi binas, iletim hatt ve çevre düzenlemesi inflaatlar yap lacakt r. Havaland rma ünitesi, durultucu ünitesi, klor temas tank, idari bina, trafo binas tamamlanm flt r. Di er inflaat iflleri devam ediyor. Fiziki gerçekleflme %79 dur. stanbul Bölgesi III. K s m Müteferrik çmesuyu fiebeke nflaat : stanbul un çeflitli semtlerinde çeflitli çaplarda mt. çelik ve düktilfont boru döflenmifltir. Bu sayede daha sa l kl ve kesintisiz su ak fl sa lanacakt r. Sar yer lçesi Armutlu Mevkii Müteferrik çmesuyu fiebeke nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflenmifl ve adet flube yolu tesis edilmifltir. Bu yat r mla; temiz ve kesintisiz su hizmetinin yan nda, su kaçaklar da önlenmifl olacakt r. Ayaza a-hac osman-bahçeköy sale Hatt, Su Depolar, Pompa stasyonlar ve Çevre Düzenlemesi nflaat : Ayaza a - Hac osman ve Hac osman - Bahçeköy aras nda isale hatt, Ayaza a da m 3 su haznesi ve Bahçeköy de m 3 su haznesi, Ayaza a ya ek terfi ve trafo merkezi inflaat planlanm flt r. Bahçeköy, Zekeriyaköy, Uskumru ve Gümüfldere köylerinin yetersiz olan su talebi karfl lanacakt r. flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Elmal Ar tma Tesisi Ka thane Ar tma Tesisi Havaland rma Yap s, Su Deposu ve Ek Üniteler nflaat : m 3, m3 ve 6000 m 3 lük su hazneleri, ozon jeneratör binas, ön ozon temas tank ve da t m yap s, kaskat havaland rma yap s, geri y kama suyu çökeltme tank, çamur yo unlaflt rma ünitesi, mekanik susuzlaflt rma ünitesi, h zl kum filtreleri geri y kama binas, trafo merkezi ve çevre düzenlemesi bu proje kapsam nda yap lacak ifllerdir. flin bafllang c ndan beri toplam mt boru döflenmifltir. Di er ifller tamamlanm fl olup çevre düzenlemesi yap lmaktad r. Büyükçekmece K raç - Çakmakl sale Hatt, Su Haznesi ve çmesuyu fiebeke nflaat : K raç su haznesi tamamland. Beylikdüzü ve Sefaköy su haznelerinin izolasyonu tamamland. Silivri Sosyal tesislerinde lojman yap ld. Çatalca Teknik fieflik Binas tadilat iflleri yap ld. Baflakflehir su haznesi çevre duvar yap ld. Sefaköyde debimetre odas yap ld. Toplam mt. boru döflendi. Geçici kabulü yap l yor. Terkos K y Tahkimat nflaat : Terkos Gölünün Çak l skelesi mevkiinde Kara- 88 > 89

5 tamamlanm fl olup çevre düzenlemesi ve yol yap m çal flmalar devam etmektedir. Elmal Ar tma Tesisi Ek Üniteler ve Beykoz çmesuyu sale Hatt, Su Haznesi ve Terfi Merkezi nflaat : m 3 lük su haznesi, terfi merkezi, trafo binas, klor binas, klor temas tank, hizmet binas, Beykoz iletim hatt listesinde yer alan m 3 lük su haznesi yap m planlanm flt r. Elmal idari bina ve Beykoz m 3 lük su haznesi inflaatlar tamamlanm flt r. flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Di er inflaat iflleri devam ediyor. Kocabay r Su Haznesi, sale Hatt, çmesuyu fiebekesi, Terfi Merkezi ve Trafo Binas nflaat : Kocabay r da m 3 su haznesi, terfi merkezi, trafo binas ve çevre düzenlemesi ile Cambaztepe - Kocabay r aras nda isale hatt yap larak bölgenin su ihtiyac karfl lanacak, halk daha temiz suya kavuflmufl olacakt r. Kocabay r su haznesi ve terfi merkezi tamamlanm flt r. Toplam mt. boru döflenmifltir. Esenyal Su Hazneleri, Terfi Merkezi, Trafo Binas ve sale Hatt nflaat : Tuzla da m 3 su haznesi, Esenyal da m3 su haznesi, terfi merkezi, trafo binas ve Ø700 mm. çelik boru isale hatt yap m planlanm flt r. Toplam mt. boru döflenmifl olup, su hazneleri, trafo binas ve terfi merkezi inflaatlar tamamlanm flt r. deniz ile Göl aras ndaki tabii zemin dalgalarla afl narak gölün güvenli i tehlikeye sokacak flekilde daralmaktad r. Kaya tahkimatla bu erozyon önlenecektir. Püskürtme beton ile Osmangazi terfi merkezinin flevlerinin korunmas amaçlanmaktad r. Fore kaz k iflleri ile de Terkos-Ka thane Ø2200 çelik iletim hatt güzergah nda oluflan heyelanlar n önlenmesi ve boru güvenli i sa lanmas amaçlanmaktad r. Fiziki gerçekleflme % 74 dür. Çekmeköy - Kavac k sale Hatt, Çekmeköy Su Haznesi, Terfi Merkezi ve Trafo nflaat : Çekmeköy - Kavac k aras nda isale hatt, Çekmeköy de m 3 su haznesi, terfi merkezi ve trafo binas yap m planlanm flt r. Toplam mt. boru döflenmifltir. Di er inflaat iflleri Asya Bölgesi Müteferrik çmesuyu fiebeke nflaat : Bu iflin bünyesinde Asya Bölgesinin yar m kalm fl ve mevcut su flebekesinin eksik kalm fl yerlerine yeni su borular döflenecektir. flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. stanbul Genelinde Karayolu ve Demiryolu Alt ndan Yatay Sondaj le Boru Hatt Döflenmesi fli: Yatay sondajla çeflitli çaplarda boru döfleme ifli planlanm flt r. Çekmeköy fiile ve Kurtköy Sanayi Caddesi geçifli, Küçükyal E5 geçifli, Mahmutbey-TEM yolu geçifli gibi yerlerde toplam 941 mt. yatay sondajla boru döflemesi yap lm flt r. Geçici kabul aflamas ndad r. Çaml ca - Salacak 2200 mm.lik Çelik Boru sale Hatt nflaat : Çaml ca - Salacak aras nda çeflitli çaplarda isale 2005 BB FAAL YET RAPORU

6 > Altyap Alt nflehir Esenyurt sale Hatt nflaat hatt döflenmesi planlanm flt r. Toplam mt. boru döflenmifltir. Proje 2006 y l nda tamamlanacakt r. Dudullu m 3 Su Haznesi nflaat : Alemda ve Dudullu su hazneleri, terfi merkezleri, Alemda trafo binas tamamland. Alemda çevre düzenlemesi ve Alemda terfi merkezi mekanik iflleri devam ediyor. Ömerli 2. Hamsu Terfi Merkezi, sale Hatt ve Ek üniteleri nflaat : Ömerli Baraj ndan yeni su alma yap s, yeni hamsu terfi merkezi, isale hatt ara terfi merkezi, havaland rma yap s, çamur üniteleri ve ozonlama üniteleri yap m planlanm flt r. Proje tamamland nda Asya ve Avrupa Yakalar n n bir k sm daha bol ve sa l kl suya kavuflmufl olacakt r. nflaat ifllerinin ço u tamamlanm fl olup, toplam mt. boru döflenmifltir. Avrupa ve Asya Bölgeleri Su Depolar zolasyon flleri: Halkal, Baflakflehir ve Sakarya su depolar tamamland. Eflref Bitlis su deposu birinci göz izolasyonu tamamland. Baflakflehir 2.depo, Çaml ca ve Bahçelievler su depolar inflaatlar devam ediyor. Fiziki gerçekleflme %17 dir. Alt nflehir Esenyurt çmesuyu nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Fiziki gerçekleflme % 15 dir. K raç çmesuyu fiebeke nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Fiziki gerçekleflme % 18 dir. fiile çmesuyu nflaat : flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Fiziki gerçekleflme % 13 dür. Samand ra II.K s m çmesuyu fiebeke nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflendi. Fiziki gerçekleflme % 40 d r. Muhtelif Çapl Fason Boru malat : flin bafllang c ndan beri toplam mt boru imal edildi. Fiziki gerçekleflme % 97 dir. 90 > 91

7 SK Su Laboratuvar ATIKSU YATIRIMLARI Ömerli Havzas II. K s m At ksu fiebeke ve Ba lant lar nflaat : Muhtelif çapta mt. at ksu flebekesi döflenmifltir. Geçici kabul aflamas ndad r. Asya Yakas Boru tme (Pipe-Jacking) Tekni i le Müteferrik At ksu Toplay c lar nflaat : Bu iflin kapsam nda Küçüksu ve Göksu Derelerine aç ktan akan at ksular toplanarak Küçüksu Ar tma Tesisi ne ulaflt r lacak stanbul Bo az nda ki kirlilik önlenmifl olacakt r. Ayr ca stanbul un muhtelif yerlerinde devam eden at ksu kollektörlerinin demiryolu ve karayolu alt ndan boru itme metodu ile geçiflleri yap larak projelerin tamamlanmas sa lanacakt r. flin bafl ndan beri toplam mt. boru sürme ifli yap ld. Fiziki gerçekleflme % 96 d r. Beylerbeyi Küçüksu At ksu Tünel nflaat : flin bünyesinde mt. Ø2200 mm. tünel, 9 adet tünel flaft, 963 mt. yumurta kesit tünel, 6 adet branflman tüneli yap m planlanm flt r. Bu ifl tamamland nda Marmara Denizi ne aç ktan akan at ksular toplanarak, at ksu tüneli vas tas yla Küçüksu Ar tma Tesisi ne iletilecektir. flin bafl ndan beri iç çap 2000 mm. olan 298 mt. tünel kaz s, ve çap 1200/1800 mm. olan 9,2 mt. branflman tüneli kaz s tamamlanm flt r. Fiziki gerçekleflme % 42 dir. Çavuflbafl At ksu Tüneli ve Ba lant lar nflaat : Elmal Baraj na aç ktan akan ve Elmal Baraj nda kirlili e sebep olan at ksular n Paflabahçe Ar tma Tesisine al nmas için toplay c hatt n n ve at ksu tünelinin yap lmas, at ksular n ar t lmas amaçlanmaktad r. flin bafl ndan beri toplam mt. tünel kaz s, mt. I. ve II. kaplama yap lm flt r mt. boru hatt döflenmifltir. Kad köy - Maltepe lçelerinde Müteferrik At ksu ve Ya mursuyu Kanal nflaat : Kad köy-maltepe lçelerinde Ø300-Ø1600 mm. aras 40 km. at ksu ve ya mursuyu yap m planlanm flt r. flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Geçici kabulü yap ld BB FAAL YET RAPORU

8 > Altyap Müteferrik At ksu Toplay c lar nflaat kapsam nda Küçüksu ve Göksu Derelerine aç ktan akan at ksular toplanarak, Küçüksu Ar tma Tesisi ne ulaflt r lacak ve stanbul Bo az nda ki kirlilik önlenmifl olacakt r. Kartal lçesi At ksu fiebeke nflaat : flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Bu ifl tamamland nda çevre sa l - n kötü etkileyen at ksular kontrol alt na al nm fl olacak. fl devam etmektedir. Küçüksu Havzas Üsküdar lçesi 2001 Y l At ksu Kanal nflaat : Küçüksu Havzas nda aç ktan akan dereler vas - tas ile stanbul Bo az n kirleten at ksular n kapal kesitlerde toplanarak Küçüksu Ön Ar tma Tesisi ne ulaflt r lmas ile çevre sa l korunmufl olacakt r. Ayr ca at ksu kanallar vas tas yla toplanm fl olan sular Üsküdar Ar tma Tesisi ile Kad köy Ön Ar tma Tesisi ne iletilerek ar - t ld ktan sonra Marmara Denizi nin dip ak nt - s na verilecektir. flin bafllang c ndan beri Ø300-Ø1600 mm. aras nda toplam mt. ve Ø200 mm.lik mt. boru döflenmifltir. Geçici kabulü yap lm flt r. Asya Bölgesi III.K s m Müteferrik At ksu Kanal nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. at ksu kanal imalat yap ld. Fiziki gerçekleflme % 19 dur. Asya Bölgesi I.K s m Müteferrik At ksu ve Ya mursuyu Kanal nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt at ksu kanal imalat yap ld. Fiziki gerçekleflme % 3 dür. Asya Yakas II.K s m Müteferrik Boru tme nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam 120 mt boru sürme ve 5 adet menhol yap ld. Fiziki gerçekleflme % 4 dür. Adalar 2002 Y l Müteferrik At ksu fiebeke ve Terfi Merkezi nflaat : flin bünyesinde mt at ksu kanal, Burgazada da P2 terfi merkezinin y k l p yeniden yap lmas, Büyükada P1 terfi merkezi tadilat, kara boru hatt inflaat ve 5 adet deniz deflarj hatt onar m, Burgazada P2 terfi merkezi kara boru deflarj hatt ve Adalar içmesuyu flebekesinin yenilenmesi vard r. fl devam etmektedir. Baltaliman Havzas At ksu ve Ya mursuyu Kanal nflaat : Befliktafl, Sar yer, fiiflli, Beyo lu, Ka thane ve Eyüp ilçelerinde hiç kanal olmayan veya gayri fenni durumda olan, ihtiyaca cevap vermeyen cadde ve sokaklar n at ksu kanallar yap larak daha temiz, sa l kl, yaflanabilir çevreye kavuflulacakt r. flin bafl ndan beri toplam mt. boru döflenmifltir. Geçici kabul aflamas ndad r. Kas mpafla Ya mursuyu Tüneli, Dolapdere ve Baruthane Dereleri Dere Islah ile Ay r mc Kanal nflaat : Bölgede özellikle düflük kotlardaki mesken ve iflyerlerinde su bask nlar na sebep olan, çevreye zarar veren ya mursular n n toplanarak Kas mpafla dan geçirilecek tünel vas tas yla uzaklaflt - r lmas söz konusu olup toplanan at ksu ve ya mursular n n ay r m n n yap lmas ile de Haliç in kirlili i önlenecektir. flin kapsam nda 743 mt tünel, 4 adet flarj, mt kutu kesit, 53 mt kum tutucu, 766 mt at ksu kollektörü yap lm flt r. fl geçici kabul aflamas ndad r. Sazl dere At ksu Tünel nflaat Ø2000 mm mt. tünel ve 5 adet 7 mt. iç çap nda flaft inflaat planlanm flt r. fl tamamlanm fl olup, geçici kabulü yap lacakt r. 92 > 93

9 Tarabya Tüneli nflaat : Ø2000 mm mt. tünel, Ø1200-Ø1800 mm. aras nda mt. branflman tüneli, 21 adet ana tünel flaft, 17 adet branflman tünel flaft, 210 mt. kollektör, 125 mt. boru itme ve 520 mt. dere slah yap lmas planlanm flt r. flin tamamlanmas ile Sar yer lçesi, Rumelihisar ile Büyükdere mahalleleri aras ndan kar fl k sistem olarak do rudan Bo az a deflarj olan at ksular toplanarak Baltaliman At ksu Ön Ar tma Tesisi nde ar t ld ktan sonra Bo az n dip ak nt s na verilecektir. Geçici kabul yap lacakt r Y l Avrupa Yakas Müteferrik Boru tme nflaat : Avrupa yakas nda muhtelif yerlerde yatay sondaj usulü ile at ksu ve ya musuyu kanal yap - lacakt r. flin bafllang c ndan beri mt. boru itme ve 124 adet menhol yap lm flt r. Kemiklidere Havzas Ana Toplay c ve fiebeke Ba lant lar nflaat : flin bafllang c ndan bugüne kadar toplam mt. boru döflenmifltir. fl tamamlanm flt r. Sazl dere At ksu Kollektörleri ve Yan Ba lant - lar nflaat : flin bafllang c ndan beri mt. at ksu kollektörü, 195 mt. boru itme, 3 adet flaft ve 9 adet kollektör bacas yap lm flt r. Fiziki gerçekleflme % 30 dur. Avrupa Yakas I. K s m At ksu Kollektörleri nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflenmifl olup, fiziki gerçekleflme % 26 d r. Baltaliman Sar yer Aras Sahil Kuflaklama Kollektörleri ve Ba lant lar nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam 222 mt. boru itme yap ld, 10 adet itme flaft tamamland. Fiziki gerçekleflme % 2 dir. Avrupa Yakas I.K s m Müteferrik At ksu ve Ya mursuyu Kanal nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflendi. Fiziki gerçekleflme % 54 dür. Avrupa Yakas II.K s m Müteferrik At ksu ve Ya mursuyu Kanal nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt. boru döflendi. Fiziki gerçekleflme % 41 dir. Avrupa Yakas II.K s m Müteferrik At ksu ve Ya mursuyu Kanal Avrupa Yakas I.K s m At ksu Kanal, Ya mursuyu Kanal ve Dere Islah nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt at ksu kanal döflendi mt. dere slah yap ld. Fiziki gerçekleflme %65 dir. Avrupa Yakas II.K s m At ksu Kanal, Ya mursuyu Kanal ve Dere Islah nflaat : flin bafllang c ndan beri toplam mt at ksu kanal döflendi. 960 mt dere slah yap ld. Fiziki gerçekleflme % 93 dür. Avrupa Yakas Di er At ksu nflaatlar (Ambarl At ksu Tüneli nflaat ): Ø 3600 mm. olan mt. at ksu tüneli ve 3 adet flaft yap lmas planlanm flt r. Yer teslimi yap lm flt r. Eflkinoz Deresi At ksu Kollektörleri ve Yan Ba lant lar nflaat : Ø1200 mm. 171 mt., Ø3600 mm mt., Ø1400 mm mt., Ø1600 mm. 749 mt. ve Ø3000 mm. 214 mt. at ksu kollektörü yap lmas planlanm flt r. Yer teslimi yap lm flt r. Hasano lu Menekfle Deresi At ksu Kollektörleri nflaat : Menekfle Deresi kolunda E-6 ya (TEM) kadar Ø mm. aras mt. at ksu koll kollektörü yap lmas planlanm flt r. Yer teslimi yap lm flt r BB FAAL YET RAPORU

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal 1. G R fi Önce Taksim, K rk Çeflme, Halkal ve Mütevazi

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 26 Faaliyet Raporu 26 Faaliyet Raporu 2 İçindekiler Ç NDEK LER İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın takdim yazısı 4 İSKİ Genel Müdürü nün takdim yazısı 6 İSKİ Teşkilat Şeması 8 Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ Çevre Yönetimi 162 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geleceğin İstanbul undaki atıksu, yağmursuyu, dere ıslahı ve içme suyu temini ile ilgili hizmetlerini planlı, verimli ve ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen.

Prof. Dr. GÜNGÖR EVREN- Teflekkür ederim Say n Özmen. Sonuç olarak projemiz hakk nda bir fley söylemek gerekirse, Marmaray Projesi - nin tamamlanmas yla ülkemiz her bölgesini Avrupa ve Asya ya demiryoluyla kesintisiz ba layan ve stanbul ulafl m n n ana omurgalar

Detaylı

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup

Detaylı

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet

Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet Su Hayattir Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldýðým zaman benim yaptýðým iþ þudur: Vaziyeti iyice tespit etmek, sonra bu vaziyet karþýsýnda alýnacak tedbirin ne olduðuna

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE CUMHUR YET ÜN VERS TES 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI ZLEME VE DE ERLEND RME RAPORU Mart 2015 Cumhuriyete verece imiz en büyük arma an gençlerimizin itilmesi olacakt r. NDEK LER I-ÜST YÖNET ÖZET...9 II-GENEL

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

T.C. Ulaflt rma Bakanl

T.C. Ulaflt rma Bakanl Ankara 2005 T.C. Ulaflt rma Bakanl www.ubak.gov.tr Ankara 2005 Teknik Haz rl k / Bask UYUM AJANS - Ankara Tel: (0 312) 229 39 72 www.uyumajans.com.tr Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

S hhi Tesisat Teknolojisi

S hhi Tesisat Teknolojisi S hhi Tesisat Teknolojisi Ömer Kantaro lu; Mak. Müh. MBA. TTMD IV. Dönem Baflkan ÖZET S hhi tesisatta ekipman seçimi, malzeme seçimi ve tan mlanmas (Spesifikasyonlar) tasar m aflamalar içerisinde yaflamsal

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı