TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. Psikrometri. Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyesi"

Transkript

1 TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S Temel Blgler, Tasar m ve Uygulama Ek Pskrometr TTMD Ad na Sahb Bekr Erdnç Boz Yaz fller Müdürü Abdullah Blgn Pskrometr Derleyen; E. Aybars Özer, Mak. Müh; TTMD Üyes Say : 2 May s-hazran 2003 Genel Yay n Yönetmen Prof. Dr. T. Hkmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar Abdullah Blgn Aytekn Çak r Dr. brahm Çakmanus Erbay Çerço lu Mustafa Nur Çetn Al R za Da l o lu Orhan Gürson Halm man Prof. Dr. T. Hkmet Karakoç Selam Orhan Fevz Özel E.Aybars Özer Seden Çak ro lu Özteker Tayfun Sümbül Suat fahn Derg Yay n Sorumlusu Gülten Acar letflm Tunus Cad. Güfte Sok. Flz Apt. No :8/ Kavakl dere-ankara Tel: Faks: web: e-mal: TTMD Yönetm Kurulu Bekr Erdnç Boz (Baflkan) Abdullah Blgn (Baflkan Yrd.) Halm man (Baflkan Yrd.) Hüseyn Erdem (Baflkan Yrd.) brahm Çakmanus (Genel Sekreter) C. Selçuk Bayer (Muhasp Üye) brahm Akdemr (Üye) H rant Kalatafl (Üye) Prof. Dr. Abdurrahman K l ç (Üye). Zek Aksu (Üye) Gökhan Özbek (Üye) Cafer Ünlü (Üye) Sarven Çlngro lu (Üye).Grfl Pskrometr neml havan n temodnamk özellkler le, bu özellkler kullanarak neml havadak fllemler ve flartlar le lglenen, termodnam n br dal d r. Çözümlerde bastlk, h z ve ekonom sa lamas bak m ndan klmlendrme problemlernde kullan lan deal gaz kanunlar le, bu ba lant lar n sonuçlar n n karfl laflt r lmas durumunda, aradak fark n hmal edleblr mertebede oldu u görüleblr. deal gaz ba lant lar kullan lmas durumunda, kpa bas nç, -50 C la +50 C s cakl klar aras nda doymufl havan n entalp ve özgül nemdek hata oran n n, %0.7 den daha küçük oldu u spatlanm flt r. Artan bas nçlarda bu hata oran daha da azalmaktad r. 2. Genel Tan mlar 2.. Standart Atmosfer Atmosferk havan n bas nc ve s cakl denz sevyesnden olan yüksekl co raf duruma ve hava flartlar na göre de flt çn standart atmosfern tan m na gereksnm duyulmaktad r. Buna göre denz sevyesnde standart havan n s cakl 5 C, standart barometrk bas nç se kpa d r Kuru Hava çndek su buhar tamamen al nm fl atmosferk havad r Neml Hava Kuru hava le subuhar n n kar fl m ndan meydana gelr Doymufl Hava Hava çnde subuhar n n maksmum oldu u durumdur. (φ:%00) 2.5. Özgül Nem () Neml hava çndek su buhar kütlesnn kuru hava kütlesne oran d r. = M w [kg/kg] M a 2.6. Doymufl Havan n Özgül Nem (s) s (t,p), t s cakl nda ve p bas nc ndak doymufl havan n özgül nemdr. [kg/kg] TEBA ISITMA SO UTMA KL MA TEKNOLOJ LER SAN. ve T C. A.f. N N KATKILARIYLA HAZIRLANMIfTIR

2 2.7. Nem Oran (θ) Su Buhar kütlesnn neml havan n toplam hava kütlesne oran d r. θ = M w M w +M a 2.8. Mutlak Nem (d v ) Su buhar kütlesnn neml havan n toplam hacmne oran d r. d v = M w [kg/m 3 ] V 2.9. Ba l Nem (φ) Neml Hava çndek su buhar n n X w mol oran n n ayn bas nç ve s cakl kta doymufl havan n X ws mol oran na bölümüdür. φ = X w X ws 2.0. Ç Noktas S cakl (T d ) Neml havan n htva ett su buhar n n a rl veya k sm bas nc de flmekszn, tamamen doymufl hale geld s cakl k derecesne ç noktas denr ( C ). Br baflka fadeyle ç noktas s cakl, neml hava çeren havan n so utulmas halnde, çersndek subuhar n n yo uflmaya bafllad s cakl kt r. 2.. Kuru Termometre S cakl (T) Normal br termometre le ölçülen havan n s cakl d r. [ C] 2.2. Yafl termometre S cakl (T wb ) (Adyabatk Doyma) Islat lm fl br bezle haznes sar lm fl termometre yard m yla hava ak m oluflturulmufl ortamda ölçülen havan n s cakl d r. [ C] 2.3. Özgül Hacm Havan n brm kütle çndek hacm (m 3 /kg) verlmes veya al nmas gereken s mktar d r. (kcal/kg) Qd = C m ( t t 2 ) [C m = Ortalama s nma s s (kcal/kg C)] 2.7. Gzl Is Br csmn s cakl de flmekszn faz durumunu de fltrmek çn verlen veya al nan s mktar d r. [kcal/kg] 2.8. Neml Havan n Entalps () Br deal gaz-buhar kar fl m n n entalps bleflenlern k sm entalplernn toplam na eflttr. Bu nedenle ( + w ) kg neml havan n özgül entalps kg kuru havan n özgül entalps le w kg nemn özgül entalplernn toplam olarak hesaplan r. 3. Pskrometrk Dyagram Çefltl formüller bulunan neml havaya at termodnamk özellklern toplu olarak br grafk halnda gösterlmes mümkündür. Bu graf e (pskrometrk dyagram) denr. Pskrometrk dyagram yard m le klma ve havaland rma mühendsl nde karfl lafl lan problemler analz etmek, heps de çözüm vereblen çefltl de erler çersnde en uygun olan n seçmek veya çefltl çözüm yollar n brbrnden ay rt etmek mümkündür. Pskrometrk dyagram lk defa 923 y l nda (Moller) taraf ndan yap lm flt r. Brçok özell n dyagram üzernde br do ru olarak gösterlmelerne mkan sa lamas bak m ndan koordnat eksenler olarak, nem oran ve entalp özellkler kullan lm flt r. Dyagram n düzenlenmes çn üçlü br eksen tak m seçlmfltr. Ordnat eksen, belrl br ölçekte havan n nem oran n [: kg/kg (kuru hava)] ve ayn zamanda p w (P a ) olarak su buhar k sm bas nc n gösterr. Bu eksen le aralar nda yaklafl k 50 o olacak fleklde e k br eksen üzernde entalp [h: kg/kg (kuru hava)] gösterlmfltr. Dyagram n alan n genflletmek amac le entalp eksen, kendsne paralel olarak yukar do ru yeternce ötelendrlmfltr. Apss eksen olarak t kuru termometre s cakl klar gösterlmfltr. ASHRAE taraf ndan yed adet Moller tp pskrometrk dyagram haz rlanm flt r. fekl 3. de, belrl br durumdak havan n, yukar da aç klanm fl olan özellkler, flematk br pskrometrk dyagramda gösterlmfltr. ASHRAE n n haz rlam fl oldu u, 2, 3 ve 4 numaral dyagramlarda, atmosfer bas nc standart denz sevyesndek bas nç olarak kpa al nmaktad r. 5 Numaral dyagram, denz sevyesnden 750 m (92.66 kpa) yükseklk çn; 6 numaral dyagram, denz sevyesnden 500m (84.54 kpa) yükseklk çn; 7 numaral dyagram se denz sevyesnden 2250 m (77.04 kpa) yükseklk çn haz rlanm flt r. D er taraftan, 5, 6, 7 nolu dyagramlar: 0 la 50 C (normal s cakl klar) 2 nolu dyagram: -40 la 0 o C (düflük s cakl klar) 3 nolu dyagram: 0 la 20 o C (yüksek s cakl klar) 4 nolu dyagram: 00 la 20 o C (çok yüksek s cakl klar) kuru termometre s cakl klar na göre düzenlenmfltr. Bu dyagramlarda verlen bas nçlar n d fl ndak atmosferk bas nçlarda, enterpolasyon yapmak gerekmektedr. deal gaz ba lant lar k sm nda aç klanan 2.4. Su Buhar K sm Bas nc (P w ) Neml havan n çerd su buhar n n bas nc d r. [kpa] 2.5. Doyma Dereces ( ) Havan n nem oran n n () ayn s cakl k ve bas nçtak doymufl havan n nem oran na (s) denr. = s %00 ba l nem (doymus hava) entalp ç noktas yafl ter. s. özgül hacm ba l nem özgül nem 2.6. Duyulur Is (Q d ) Br csmn s cakl n de fltrmek çn kuru ter. s. fekl 3.. Br pskrometrk dyagramda, belrl br durumdak havan n özellkler.

3 No t (kuru) t (yafl) (kj/kg) (gr/kg) φ (%) v (m 3 /kg) Tablo 3.. ve 6 nolu dyagramlar n karfl laflt r lmas u rad pskrometrk hal de flmn temsl eder. Dolay s yla, ODI, OGI ve mahal flartlar blnyorsa, verfl havas noktas, mahal flartlar noktas ndan geçen bu e mdek br do runun üzernde olmak zorundad r. denklemler kullan larak, daha hassas de erler de elde edleblr. Bu dyagramlar n karfl laflt r lmas le afla dak tesptler yap lablr.. Verlen br yafl ve kuru termometre s cakl klar çft çn özgül nem ve entalp, denz sevyesnden olan yükseklkle artarken, ba l nem çok az de flr. 2. Verlen br yafl ve kuru termometre s cakl klar çft çn, atmosferk bas nçla özgül hacm çok fazla de flr. Bu de flm, pratk olarak ters orant l kabul edleblr. Yukar dak tabloda, denz sevyesndek ( nolu dyagram) özellkler le denz sevyesnden 500 m (6 nolu dyagram) yükseklktek özellklern br karfl laflt r lmas görülmektedr. Dyagramda doyma e rsnn yukar s nda kalan dar br bölge, neml havan n ssl bölges olarak tan mlan r. k faz temsl eden bu bölgede, s v su zerreckler le doymufl neml havan n br kar fl m görülmekte olup, bunlar s l dengededr. Ssl bölgedek sabt s cakl k do rular, neml hava bölgesndek termodnamk yafl termometre s cakl klar n n uzant s le uyum çndedr. E er gerekrse bu ssl bölge çnde ba l nem, antalp ve termodnamk yafl termometre s cakl klar uzat lablr. d flar dan al nan taze havan n ( havaland rma havas ) mahal flartlar na getrlmes çn, klmlendrme chaz na yüklenen kazanç se, odaya grmeden önce chazda karfl lanmaktad r. Dönüfl kanal cdarlar ndan s geçfl ve hava kaça le oluflan s kazançlar da böyledr. Dolay s yla bunlar, oda s lar kapsam nda olmay p, chaz n toplam so utma yükü (TSY) çersnde ele al nmaktad r. Br klmlendrme chaz n n tan mlanmas nda, toplam so utma yükü, do al olarak çok öneml br özellktr, ancak tek bafl na yeterl de ldr. Buna ek olarak, d fl hava mktar, mahale verfl havas mktar, nem al nan hava mktar, baypas oran, chaz ç noktas s cakl ve chaza grfl ve ç k fltak hava özellkler de belrlenmel ve chaz seçmnde dkkate al nmal d r. 3.. Oda Duyulur Is Oran Oda duyulur s n n, oda duyulur ve gzl s lar n n toplam na oran olarak, ODIO = ODI ODI + OGI Efltl le tan mlanan oda duyulur s oran, pskrometrk dyagramda, klmlendrme havas n n mahale grfl noktas le mahal flartlar noktas n brlefltren do runun e mn verr. Bu do ru, verfl havas n n, mahal çnde 3.2. Toplam Duyulur Is Oran Bu de er, toplam duyulur s n n, toplam so utma yüküne oran olarak TDIO = TDI TSY efltl le tan mlan r. Burada TDI de er d fl hava, dönüfl kanal, pompalar ve borulardan gelen duyulur s kazançlar da eklenerek bulunur. TDIO de er, pskrometrk dyagramda, verfl havas n n klmlendrme chaz ndan ç k fl flartlar noktas le, dönüfl havas + d fl hava kar fl m n n chaza grfl flartlar noktas n blefltren do runun e mn verr. Bu do ru, havan n chazda u rad pskrometrk hal de flmn temsl eder. Yan, TDI, TSY ve chaza grflte, kar fl m havas flartlar blnyorsa, chazdan havan n ç k fl flartlar, bu do ru üzerndek br noktada olmak zorundada r. fekl 2. de, tpk br uygulama çn ODIO ve TDIO do rular, br flematk pskrometrk dyagramda gösterlmfltr. fekl 2. de havan n, chazdan ç k fl ve mahale grfl noktalar n n farkl olmas, fanlarda ve verfl kanallar ndak s kazançlar ndan kaynaklanmaktad r. Bu kazançlar hmal edlecek olursa, mahale grfl noktas n n, chazdan ç k fl noktas na kayaca aç kt r. Dyagram n sol üst köflesnde görülen yar m darede k ölçek vard r. Brnc ölçek duyulur s n n toplam s ya oran n gösterrken, knc ölçek entalp fark n n özgül nem fark na oran n göstermektedr. Bu yar m daredek ölçekler, pskrometrk dyagramdak de flmlern do rultusunu tespt etmek çm kullan l r. Duyulur (ODI) ve Gzl s (OGI) mahal çevreleyen yüzeylerden ve mahaln çndek kaynaklardan oluflmaktad r. Her ne kadar mahal çnde bulunmasalar da, verfl kanallar nda ve fanlarda oluflan kazançlar baypas havas ndan oluflan kazançlar da, sonuçta, oda yükünü art rd çn, bunlar n da eklenmesyle etkn oda yükler (EODI, EOGI VE EOTI) elde edlmektedr. Mahal havas n n temzlenmes amac yla C HAZ Ç NOKTASI doyma e rs TDIO mahale chazdan grfl ç k fl ODIO mahal flartlar T oda T çkts T vh TgKTS d fl hava chaza grs T ds fekl 3.2. Tpk br klmlendrme uygulamas çn ODIO ve TDIO do rular ö z g ü l n e m

4 3.3. Gerekl Verfl Havas Mktar Buna göre, oda yükünü karfl lamak çn gerekl olan verfl havas debs, Q vh = ODI ρc p (T oda T vh ) efltl le, klmlendrme chaz ndan geçrlmes gereken hava mktar se, Q chaz = TSY ρc p (T gkts T çkts ) efltlkler le hesaplanablr. ks aras ndak fark, kanallardak kaçaklardan kaynaklanmaktad r. Bu kaçaklar hmal edlrse, k de ern eflt olmas gerekr. Görüldü ü gb, gerekl hava mktar n n hesab, verfl havas ve kar fl m havas s cakl klar na ba l d r. Bu de erlerse, br tasar m n bafllang c nda blnmemektedr. Br kar fl m n termodnamk durumunu belrlemek çn, kar flan bleflenlern durumlar ve debler blnmeldr. Oysa, chaza gren kar fl m havas n n bleflenlernden dönüfl havas (mahalden al n p taze d fl hava le kar flt r lan) mktar, verfl havas mktar na, dolay s yla chazdan geçen hava mktar na ba l d r. Yan, verfl havas s cakl ve debs le kar fl m havas s cakl ve debs, brbrlerne ba l büyüklüklerdr ve ancak, yorucu deneme-yan lma yöntemler le belrleneblr. Bu nedenle, tüm klmlendrme yüklern, chaz n performans yla lflklendren ve verfl havas debsn hesaplama yöntemn bastlefltren, etkn yüzey s cakl, baypas oran ve etkn duyulur s oran kavramlar tan mlanm flt r. Baypas oran n n, TDIO ve ODIO le br pskrometrk lflks vard r. Belrl mahal ve d fl hava tasar m flartlar ve d fl hava mktar çn, TDIO ve ODIO de erler sabttr. ODIO do rusunun, pskrometrk dyagramdak yer de, bu durumda belrldr. Ancak, TDIO do rusunun yer, verfl havas mktar ve flartlar le de flr. fekl 2.3 de de gösterld gb, baypas oran n n de flmes anlam na gelen bu durumda, havan n chaza grfl ve ç k fl flartlar, debs ve chaz ç noktas de flr Etkn Duyulur Is Oran Baypas oran ve chaz ç noktas n, yük hesab le lflklendrmek çn yap lmas gereken son tan mlama, etkn oda duyulur s n n, etkn oda toplam s s na oran olan ve EDIO = EODI EOTI efltl le verlen etkn duyulur s oran d r. Etkn oda s lar n n, oda s lar na, verfl kanal ve fanlardak s kazançlar le baypas havas ndan olan kazançlar n eklenmes le bulunaca daha önce belrtlmflt, Baypas havas n n oda yüküne yapt ek, asl nda enfltrasyon havas le oluflan yük le ayn karakterdedr. ks aras ndak fark, enflt-rasyon havas n n, duvarlardak çatlak vb. aç kl klardan, baypas havas n n se, hava da t m sstem le mahale grmesdr. EDIO de er, pskrometrk dyagramda, chaz ç noktas le mahal flartlar noktas n brlefltren do runun e mn verr. Bu do ru, hava grfl havan n, chazda u rad pskrometrk hal de flmn temsl eder. Dolay s yla CÇN blnmyorsa dah, yukar dak denklem le hesaplanan e m ve mahal flartlar noktas kullan larak, EDIO do rusu çzleblr ve doyma e rsn kest nokta, CÇN olarak bulunur. fekl 3.4 de, ODIO ve TDIO de erlernn, BO, CÇN ve EDIO de erleryle lflkler, grafk olarak gösterlmfltr EDIO, CÇN ve BO Kullan larak Hava Mktar n n Hesaplanmas ODIO ve TDIO de erler kullan lmadan ve daha önce sözü geçen teratf çözümlere gerek olmaks z n, yaln zca EDIO, CÇN ve BO kullan larak, chazdan geçp, CÇN flartlar na getrld düflünülen, yan nem al nan hava debs, Q = EODI ρc p (T oda-t CÇN) (-BO) efltl le bulunablr. Buradak EODI de ernn, etkn oda duyulur s s oldu una dkkat edlmeldr. Bu fleklde hesaplanan hava debs, hem oda duyulur ve gzl s lar n, hem de klmlendrme chaz n n seçmne temel oluflturan ve d fl hava yükünü ve d er ek yükler de çeren toplam so utma yükünü karfl lamaya yeterl olacakt r klmlendrme Yükü Hesap Çzelges Br klmlendrme yükü hesab ve uygun chaz seçm fllemnde, br klmlendrme Yükü Hesap Çzelges nn oluflturulmas, bu fllemn daha sstematk br fleklde yap lmas n sa lar. Afla da, hem anlat lm fl 3.4. Baypas Oran Verfl havas mktar n n hesab n kolaylaflt rmak çn yap lan knc tan mlama çn, chazdan geçen havan n br k sm n n, chaz T CÇN s cakl nda, d er br k sm n n da hç br de flkl e u ramadan terk ett varsay l r. Buna göre, baypas oran, klmlendrme chaz n n fzksel ve flletme özellklernn br fonksyonu olup, chazdan geçen havan n, hç br de flkl e u ramadan geçt varsay lan k sm n temsl eder. Chaz s geçfl yüzey azal rken artan baypas oran, chazdan havan n geçfl h z azal rken azal r. Yüzeydek de flmn etks, h zdak de flmn etksne göre daha fazlad r. s cakl k su ç k fl verfl havas so uk su yüzey hava ç k fl etkn yüzey s cakl, T CÇN metal cdar s cakl su grfl fekl 3.3. Chazdak hava ve so uk su s cakl k de flmlerne ba l olarak, gerçek yüzey s cakl ve chaz ç noktas

5 T vh = ODI ρc p Q na doyma e rs d fl hava efltl le hesaplanablr CÇN BO EDIO chazdan ç k fl (mahale verfl) TDIO ODIO mahal sartlar chaza grfl (kar fl m) ö zg ü l n e m 9. E er T vh de er, stenlenden daha büyük ç karsa, sstemdek toplam hava debs, br mktar hava, klmlendrme chaz na sokulmadan dolaflt r larak art r l r ve s cakl k fark, stenlen de ere getrlr. Bu stenlen s cakl k fark T se toplam verfl havas debs, KTS Q vh = ODI ρc p T fekl 3.4. Pskrometrk dyagramda ODIO, TDIO ve EDIO do rular olanlar n özetlenmes, hem de çzelgenn daha y anlafl lmas çn, chaz seçm prosedürü ad m ad m gözden geçrlmfltr. Oday çevreleyen duvar. Çat, pencere ve kap lardan olan s kazançlar n n oluflturdu u yükler le, oda çndek, nsanlar, ayd nlatma, chazlar, maknalar vb. kaynaklardan oluflan yükler, duyulur ve gzl olarak da ayr l p, lstelenr. 2. ODIO hesaplan r ve pskrometrk dyagramda do rusu çzlr. ODIO = ODI ODI+ OGI 3. Chaz üretclernn sa lad performans tablolar veya dyagramlar ndan chaz n baypas oran seçlr. (BO) 4. TDI ve TSY bulunup, afla dak denklem kullan larak TDIO hesaplan r ve pskrometrk dyagramda do rusu çzlr. TDIO = TDI TSY 5. Etkn oda duyulur ve gzl s lar bulunur ve EDIO hesaplan r ve pskrometrk dyagramda do rusu çzlr. EDIO = EODI EODI + EOGI 6. EDIO do rusunun, doyma e rsn kest nokta, CÇN olarak belrlenr. 7. Afla dak denklem kullan larak nem al nan hava debs hesaplan r. Q na = EODI ρc p (T oda - T CÇN ) ( - BO) Bu aflamada, toplam so utma yükü, Q na (nem al nan hava debs) ve CÇN (chaz ç noktas ) de erler kullan larak chaz seçm yap lablr. 8. Mahal tasar m kuru termometre s cakl (T oda ) le mahale verlen havan n kuru termometre s cakl (T vh ) aras ndak fark, verfl menfez s cakl k fark olarak adland r l r ve efltl le bulunablr. Bu durumda, Q vh le Q na aras ndak fark, arzu edlen T s cakl k fark n oluflturmak çn, klmlendrme chaz ndan geçrlmeden sstemde dolaflt r lacak olan hava mktar n verr. 0.Seçlen klmlendrme chaz, gren ve ç kan havan n flartlar le tan mlanmak stenrse, grfl ve ç k fltak kuru termometre s cakl klar, s ras yla T gkts = T oda + [Taze hava debs] + (T tazehava - T oda ) Q na ve T CÇN + BO x (T gkts - T CÇN ) efltlkler le hesaplanablr. Grfl ve ç k fltak yafl termometre s cakl klar se, pskrometrk dyagramdan okunur. 4. Temel Pskrometrk fllemler 4.. Neml Havan n Is t lmas / So utulmas Ortam havas, nem kayb veya kazanc olmaks z n s t ld nda veya so utuldu unda bu süreç, pskrometrk dyagram üzernde s t c yada so utucu ak flkan m a m a 2 q 2 = 2 fekl 4-. Is tma / So utma chaz n n flematk gösterm

6 düz yatay çzg olarak görülür, çünkü nem oran sabttr. Is eflanjöründen neml hava geçfl bu tür br süreçtr. So utmada se, s eflanjörü yüzeynn br k sm havan n ç nokta s cakl n n alt nda se, yo uflma ve bunun sonucu olarak da nem kayb söz konusudur. fekl 4. de, havay s tma veya so utma amaçl chaz n flematk görünümü verlmfltr. Kararl ak fl kararl hal koflullar nda enerj efltl afla dak gbdr: m a 2 + q = m a Pskrometr dyagram üzernde s transfernn yönünü, s tma ve so utma kelmeler belrler. Is tmada sa a, so utmada da sola do ru lerleme olur (Bkz. fekl 4.2). Neml havan n entalpsnn, brm kuru hava kütles bafl na de er. ve 2.bölümlerde verlmfl olup flu flekldedr: = a + v ayn fleklde, q s = m a veya q s = m a Burada, c p = c pa + c pv c p (t -t 2 ) ( s nma) c p (t 2 -t ) (so uma) Duyulur Is nma Is nma yükü = (neml havan n kg/s kuru hava eflde er cnsnden de er) x (neml havan n kj/kg kuru hava eflde er cnsnden entalp art fl ) IHVE pskrometrk ver tablolar na bak ld nda, bafllang çtak entalp de er 4.88kJ/kg kuru hava olarak bulunur, bafllang çtak nem oran se m 3 /kg Duyulur So uma Kuru termometre: Artar Azal r Entalp: Artar Azal r Neml hacm: Artar Azal r Yafl termometre: Artar Azal r Yüzde satürasyon: Azal r Artar Nem mktar : De flmez De flmez Ç noktas : De flmez De flmez Buhar bas nc : De flmez De flmez Tablo = a2 + 2 v2 ve 2 de erler do rudan pskrometrk dyagramdan elde edleblr. Dyagram n getrd kolayl k aç kça görülmektedr. fekl 4.2 de s nma ve so uma süreçler gösterlmfltr. Neml hava mükemmel gaz olarak kabul edld nden, efltlk afla dak gb yaz lablr: Örnek 4.: 03,25 mbar barometre bas nc nda, grfl de erler 2 C kuru, 5 C yafl termometre s cakl olan.5m 3 /s debdek neml havay 20 C s tan bataryan n yükünü hesaplay n z. Grfl s cakl 85 C, dönüfl s cakl 75 C olacak fleklde düflük bas nçl s cak su kullan ld takdrde gerekl su debsn klogram su / sanye cnsnden bulunuz. kuru hava de erndedr. Hava 20 derece s t ld ndan dolay, bafllang ç koflullar le ayn nem mktar nda s cakl k 4 C oldu u durumdak entalp de ern bulmak çn tablolara bak lmal d r. Interpolasyon yap larak, s tma bataryas ndan ç kan neml havan n entalps 62,3 kj/kg olarak bulunur. Is tma yükü = x ( ) 2 Is tma φ = 36.3 k 4.2 Kar fl mlar k farkl hava ak m n n karfl lafl p adyabatk (de flmez s l ) olarak kar flma sürec fekl 4.3 de görülmektedr. I halndek neml hava le 2 halndek neml hava karfl laflarak 3 halndek br kar fl m oluflturur. Kütle korunumu yasas na göre afla dak efltlkler yaz lablr: 2 so utma = 2 Kuru hava çn: m a + m a2 = m a3 ve φ 2 t db t 2 t fekl 4.2. Duyulur s nma ve so uma süreçler Beraberndek su buhar çn: w m a + w 2 m a2 = w 3 m a3 O halde: (w w 3 ) m a = (w 3 w 2 ) m a2 Buna göre: (w w 3 ) m = a2 (w 3 w 2 ) m a

7 I, w,, m a, 2, w 2, 2, m a2 3,w 3, 3,m a3 Entalp Ölçe Nem mktar eksen w w 3 w 2 m a s t c ak flkan fekl 4.4. Is tma-nemlendrme chaz n n flematk gösterm Benzer fleklde, enerjnn korunumu yasas na göre: ( 3 ) m = a2 ( 3 2 ) m a q 2 m w w m a 2 2 fekl 4-3. Pskrometrk dyagramda kar flma sürec Parallel SHF 2 Kuru Termometre S cakl Paralel Neml Havan n Is t lmas ve Nemlendrlmes Neml havay s tan ve nemlendren chaz fekl 4.4 de flematk olarak gösterlmfltr. Bu süreç genellkle, k fl aylar nda konfor sevyesnn korunmas çn gerekldr. Chaz üzerndek enerj efltl flu fleklde yaz lablr: m a + q + m w w = m a 2 Su çn kütle efltl yaz l rsa: m a + m w = m a 2 Efltlkler brlefltrld nde: ( 2 ) = ( 2 ) m a ( 2 ) q + w fekl 4.5. Is tma ve Nemlendrme süreçler bleflk halde Pratk aral k fekl 4.5 de gösterlen flleme göre, aç ölçerde gösterlen çzgye paralel olarak Hal I den geçecek br çzg çeklr. Sürec Hal I den Hal 2 ye gden düz br çzg le göstermek mümkündür ancak gerçekte bu fleklde uygulamak pratk de ldr. Is tma ve nemlendrme süreçler genellkle ayr ayr yürütülür. 2a 2b 4.4. Neml Havan n Adyabatk Nemlendrlmes Neml havaya s eklenmekszn nem eklend nde Efltlk afla dak hal al r: ( 2 ) = w = ( 2 ) t db fekl 4.6. Adyabatk Nemlendrme sürecnn pratkte mümkün olan aral Dyagram de verlen aç ölçer yak ndan ncelend nde, / fadesnn sol tarafta

8 hava kanal hava ak m buhar enjeksyon 2 Neml hava g ve g 2 nem oranlar, stenen havan n özellklernden blnmektedr. Bulunmas gereken, buhar n kütle ak fl h z M 3 tür. Kar flm fl kütle ak fl h z M 2 blnmemektedr. M 3 ü bulmak çn: m. kg/s kj/kg w kg/kg t C d.b. g kj/kg 3 m. 2 2 w 2 t 2 w m + m 3 = m 2 w 2 = (m + m 3) w 2 = w 2 m + w 2 m 3 fekl 4.7. Buharla Nemlendrme 2 Su 0 C m. 3 kg/s f kj/kg Elektrkl s tma Do rudan Enjeksyonlu Nemlendrme Ka t ve pamuk fabrkalar gb endüstryel tesslerde, mahal üzernden geçrlen boru tessat ndak atomzer nozüllerden ortam havas na musluk suyunun do rudan enjeksyonu gerçeklefltrleblr. Da t m sstemn n çme suyu sstemnden ayr lmas çn ayr br depo ve pompa kullan larak besleme suyunun bas nc muhafaza edlr. fekl 4.8. Pskrometrk dyagramda buharl nemlendrme art sonsuzdan sa tarafta eks sonsuza kadar de fleblece görülür. O halde, teork olarak, adyabatk nemlendrme sürec, kullan lan suyun koflullar na ba l olmak üzere pek çok farkl yol üzernden gerçeklefleblr. Pratkte su, 0 C de s v halden 20 C de doymufl su buhar na kadar br aral kta bulunablr. / nn pratk olarak bulunablece aral k se fekl 4-6 dak dyagram ve aç ölçerde gösterlmfltr Buharla Nemlendrme Havaya nem eklenmesnde en hjyenk yöntem, hava kanal n n yan taraflar nda bulunan elektrk rezstansl s t c lardan buhar enjekte edlmes le uygulan r. çme suyu flebekesnden al nan musluk suyunun s cakl, mkroorganzmalar n aktf hale geçeblece s cakl n alt nda, 0 C cvar ndad r. Suyun 00 C ye ç kar lmas ve atmosfer bas nc nda kaynat larak buhar halne getrlmes sayesnde, enjekte edlen nem hava kanallar çnde yo ufltu u halde ble bakter oluflumu önlenmfl olacakt r. Buhar takvyes ekonomk ve s hh nedenlerden dolay dkkatle kontrol edlr. Buhar n özgül entalps, nemlendrlen havan nknden daha yüksektr. Duyular s nma çok az mktarda gerçekleflr. Havan n nem çer artar. Kuru termometre s cakl se nem oran alt s n r na yak nl n korur. Nemlendrme sürecnn adyabatk br süreç oldu unu ve buharda herhang br yo uflma olmad n varsayal m. fekl 4.8 de genel düzenleme görülmektedr. Kütle ak fl h z, entalp ve nem deblerne lflkn denklemler flu fleklde yaz lablr: Kütle ak fl h zlar : m + m 3 = m 2 kg/s Entalp Denklem: m + m 3 g = m 2 2 k Nem debler: m w + m 3 = m 2 w 2 kg/s 20 t( C d.b.) Bu fleklde, klma santralnde püskürtülmüfl su le nemlendrme yöntemnn kullan lmas önlenr, berabernde hjyenn korunmas amaçl baflka br fllem yap lmas da gerekmeyecektr. Püskürtülen su tanecklernn su buhar na dönüflmes le oda s cakl nda br mktar evaporatf so uma gerçekleflr, kuru termometre s cakl da azal r. Hesap fllemler buhar enjeksyonuna lflkn yöntemlere benzer. Evaporatf So utma Yaz aylar nda s cak ve kuru klm koflullar nda evaporatf so utmadan yararlan lablr. Bu tp so utmaya örnek br sstem fekl 4.9 da görülmektedr. D fl ortamdan gelen kuru hava adyabatk br püskürtme odac - ndan geçerken so urulur ve nemlendrlr. Püskürtme odac na at enerj efltl yaz ld nda 0 ve entalplernn eflt oldu u görülecektr. O halde süreç, fekl 4.0 da gösterld gb olacakt r. deal flartlarda so uma sürec, flartland r lan mahale at flartland rma çzgs üzernde sona erer. Mahale gren hava mahal çnden geçer ve d flar ya at l r. Bu uygulamada yüksek mktarlarda havaya htyaç duyulur, ayr ca d fl ortamdak ba l nem görece yüksek oldu unda bu sstem tatmn edc sonuç vermez. 0 çok yüksek oldu unda 0 dan e do ru olan süreç, flartland rma çzgs le kesflemeyecektr.

9 fekl 4.9. Bast br evaporatf so utma sstem 0 2 fartland r lm fl mahal = o fekl 4.0. fekl 4.9 dak evaporatf ssteme at pskrometrk dyagram Evaporatf so utucu fekl 4.. Evaporatf ve konvansyonel sstemn brleflm SHF q c Proses Çzgs t db So utma serpantn fartland r lm fl mahal o Evaporatf so utma, d fl ortam koflullar uygun oldu u takdrde fekl 4. de görüldü ü gb baflka br konvansyonel sstemle brlefltrleblr. Brden fazla olas l k vard r. lk olarak: d fl ortam havas, herhang br evaporatf so utma olmaks z n mahalden gelen dönüfl havas le kar flt r ld nda deal sonuç fekl 4.2 dek gb olacakt r. Havan n yaln zca duyulur so utmaya tab tutulmas gerekecektr. Örnek C s cakl kta ve 4 bar gage bas nc ndak su, 50mx30m alanl 5m tavanl ka t fabrkas na püskürtülüyor.fabrkadak hava satürasyon oran, 20 C kuru termometre s cakl nda %70 n alt na düflmemeldr. K fl aylar nda d fl ortam s cakl n n 6 C yafl termometre s cakl nda 3 C kuru termometre s cakl na düflmes beklenmektedr. Mekank havaland rma sstem fabrka havas n, s t lan taze havay saatte.5 hava de flm olacak fleklde tazelemektedr. Hava ön s t c batarya yükünü, ayr ca nemlendrme boru ve nozül hatt na su besleme debsn hesaplay n z. Her br hava yönüne at verler göz önünde bulundurunuz. Her ks de ayn hava flartland rma santralnde bulunan, ön s tma / pre-heater ve buharl nemlendrc çn buldu unuz sonuçlar karfl laflt r n z.. Tablolara bak larak fabrka havas : 20 kuru term., %70 satürasyon, 6.5 C yafl term., kg/kg, 46.32kJ/kg, m 3 /kg. 2. Fabrka hacm v = 50 x 30 x 5 m 3. = 7500 m 3 Havaland rma debs Q= 7500 x.5/3600m 3 /s fabrka flartlar nda: = 3.25 m 3 /s m = 3.25m 3 /s / m 3 /kg = kg/s 3. Nemlendrmeden sonra w 2 = kg/kg. 4. Tablolara bak larak d fl ortam havas : -3 C kuru term.s c., -6 C yafl term. s c., %40 satürasyon, kg/kg, kJ/kg, m 3 /kg. D fl ortam havas fabrkaya w = kg/kg le grer. Su püskürtme h z m 3: 2 t db fekl 4.2. fekl 4. e at pskrometrk dyagram Proses çzgs 3 II 0 I I 0 m 3 = [ m (w 2 w ) ] / [ w 2 ] kg/s = x [( )/ ( )] kg/s = x 0-3 kg/s 5. m 2 = m + m 3 kg/s = x 0-3 kg/s = kg/s 6. Oda havas na püskürtülen suyun özgül entalps, 2 C s cakl kta doymufl su çn okunan de erdr: f = kj/kg (CIBSE, 986C). Suyun mutlak bas nç de er

10 f etklemez. Bu durumda g nn yern f alacakt r. 2 = (m + m 3w) kj/kg m = ( x 0-3 x ) kj/kg nemlendrmeden öncek ön s tmas yap lm fl hava koflulu oldu u çn t nn bulunmas gerekr x = = kj/kg. Bu de er, en sondak hava koflulu olan 2 nn hesaplama aral çndedr. O halde, fabrka havas adyabatk olarak nemlendrlmfltr, bu da özgül entalpnn sabt kalmas demektr. 7. D fl ortam ve fabrka hava flartlar n pskrometrk dyagram üzerne flleynz (bkz. fekl 4.3). 8. Dyagram üzernde, odan n özgül entalps 46.3kJ/kg de ernden geçen br çzg çeknz kJ/kg özgül entalp çzgsyle kesflecek fleklde d fl ortam hava koflulundan bafllayarak yatay br çzg çeknz. 0. k çzgnn kesflmes 42.8 C kuru term. s c.da gerçekleflr. Bu s cakl k, nemlendrme öncesnde fabrkan n ön s tmadan geçmfl hava s cakl d r.. Ön s t c batarya yükü Q de ern hesaplay n z. Q = m kg/s x ( 2 ) kj/kg = x ( ) k = 7.85 k 2. Hava flartland rma santralnde alternatf olarak buharl nemlendrc kullan ld nda ön s t c n n d fl ortam s cakl n 20 C ye ç karmas gerekecekt. Is tma bataryas n n yükü Q, flu fleklde yaz lablr: Q = x ( ) k = k 3. Buhar kazan grfl gücü Q flu fleklde elde edlr: Q = m 3 w k = x 0-3 kg/s x kj/kg = k 4. Ön s t c dan ve buhar kazan ndan elde edlen toplam s kazanc Q Q = k = 7.54 k Bu de er, sadece ön s t c l tasar m çn elde edlen de erle ayn d r. Buhar enjeksyon sstemnn avantaj, adyabatk nemlendrme sa lamak amac yla fabrka havas n n 42.8 C ye s t lmas n n pratk olmamas ndan kaynaklanan br avantajd r. Br so utma serpantnne at so utma ve nem alma performans, sola do ru gdldkçe yataydan afla ya do ru k vr lan kal n çzgler üzernde belrtleblr. Bu seçenek, havan n beklenen bafllang ç ve btfl koflullar aras na düz br çzg çekmekten daha gerçekç br terchtr Neml Havan n So utulmas ve Nemnn Al nmas Neml hava br yüzey üzernden geçrlerek, hava ak m n n br k sm, ç noktas s cakl n n alt na düfltü ünde su buhar n n br bölümü yo uflacak ve belk de hava ak m ndan ayr lacakt r. fekl 4.4 de tpk so utma ve nem alma chaz n n flemas görülmektedr. fekl 4.5 de se sürecn pskrometrk dyagramda zled yol verlmfltr. As l gerçekleflen süreç yüzey türüne, s cakl na ve ak fl koflullar na ba l olarak cdd farkl l klar gösterecek olsa da net s ve kütle al flverfl, bafllang ç ve son durumdak ak fl flartlar cnsnden fade edleblr. fekl 4.4 e bakt m zda enerj efltl nn flu hale geld n görürüz: m a = q + m a 2 + m w w havadak suya at kütle ak fl efltl se: m a = m w + m 2 efltlkler brlefltrd mzde: q = m a ( 2 ) m ( 2 ) w So utma ve nem alma sürecnde hem duyulur hem gzl s al flverfl gerçekleflr, duyulur s al flverfl berabernde kuru termometre s cakl düfler, gzl s al flverfl berabernde se nem oran azal r. Bu mktarlar flu fleklde fade edleblr: 70% gkg/kg q s = m a c p (t t 2 ) ve q l = m a ( 2 ) fg fekl 4.5. e bakt m zda gzl s transfern flu fleklde göstereblrz: q l = m a ( 3 ) -6 C w.b. -3 t( C d.b.) fekl 4.3. Örnek 4.2 ye at pskrometrk dyagram Duyulur s transfer h z se: q s = m a ( 3 2 ) Yo uflmadak enerj kayb göz ard edlmfltr. Sonuç olarak: q = q s + q l

Psikrometri Nedir? What is Psychrometrics?

Psikrometri Nedir? What is Psychrometrics? TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

Endüstriyel Kurutma Sistemleri

Endüstriyel Kurutma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 13 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu Abdullah

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE. Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi. Su So utma Kuleleri TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 18 TTMD Ad na Sahibi Hüseyin Erdem Sorumlu Yaz flleri

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 11 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Birlikte Üretim Sistemlerinin (Kojenerasyon) Analizi ve Çevresel Yararlar Analysis of Cogeneration Systems and Their Environmental Benefits

Birlikte Üretim Sistemlerinin (Kojenerasyon) Analizi ve Çevresel Yararlar Analysis of Cogeneration Systems and Their Environmental Benefits TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler l Mekank Ceraskallar Sayfa 0... l Çektrmeler Sayfa... faryo Kombnel Mekank Ceraskallar Sayfa... Ray Arabalar ve Kancalar Sayfa... Tavz Vermeden Emnyet Ask Sapanlar Manuel Irgatlar Ask Sapanlar Sayfa...

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı