fark n z ekipman n zd r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fark n z ekipman n zd r"

Transkript

1 fark n z ekipman n zd r fark m z, sadece ekipman satmam zd r ürünkatalo u

2 Son 25 y l içinde, Benlio lu Dental olarak tek bir hedefimiz oldu. Difl Hekimlerinin çal flma ortam n daha üst standartlara yükseltmek için en yenilikçi ve en kaliteli ekipmanlar kullan m n za sunmak... Fark n z ekipman n zd r! Günümüzün y prat c serbest rekabet ortam nda hastalar n za önerdi iniz Difl Hekimli i hizmetlerinin, rakiplerinizden farkl alg lanabilmesi ve kabul edilebilmesi icin do ru, kaliteli ve ifl kapasitenizi yükseltebilecek ekipmanlarla klini inizi donatman z sizin yarar n zad r. Hiçbirimizin beklentileri 10 y l öncesi gibi de il, ama klini iniz 10 y l öncesi gibi duruyorsa veya kulland n z araban n de eri klini inizin toplam ekipman ndan daha de erli ise, art k klinik ekipman n z n de iflim zaman gelmifl demektir. Fark m z SADECE klinik ekipman sat yor olmam zd r! Klini inizi yenilemek icin bir karar ald n z. Peki yeni ekipmanlar n z her türlü sarf malzemesi ve arada bir ekipman satan bir firmadan m almak istersiniz? Yoksa Ekipman konusunda uzmanlasm fl, dünyan n en büyük ve ileri teknoloji üretebilen firmalar n n temsilcili ini yapan, kendisi de ekipman üretip dünyaya ihraç eden ve sat fl sonras etkin bir teknik servis hizmetini kendi bünyesinde verebilen bir firmay m tercih edersiniz? BENL O LU DENTAL; Ekipmanda Kalite ve Güvenin simgesi! Birlikte neler yapabilece imizi katalo umuzun sayfalar n çevirdikçe göreceksiniz. Bizi aray n, birlikte yepyeni bir klinik kural m. ANKARA Bestekar Sk. No:41 Benlio lu Binas Kavakl dere ANKARA tel : 0 (312) fax : 0 (312) : STANBUL Güzelbahçe Sk. No:7/4 Niflantafl STANBUL tel : 0 (212) fax : 0 (212) :

3 mediterran Klini inizi sanal ortamda yaratarak hayallerinizi gerçeklefltiriyoruz. Konfigüratör programı ile internet ortamında istedi iniz döfleme rengi ile istedi iniz renk ve desende paneli hatta odanızın duvar rengini, kullanılacak dolap kapaklarının renk varyasyonunu eflleyerek anında ekrandan görme imkanı veriyor. polar 100 y ll k Siemens-Sirona tecrübesiyle yeni bir bak fl Sirona Configurator program ile yaratmak istenilen savanne ortama ba lı olarak sıcak iklimleri ça rıfltıran terracota yumuflak toprak renkleri ile Akdeniz havası yada mavi gri renklerle kutup serinli i, ya da çöl renkleri ve desenleri eflli inde egzotik safari atmosferi elde etmek çok kolay... sitesinden online konfigürasyonunuzu oluflturabilir veya program indirebilirsiniz. Klini iniz için dekoratif yeni fikirler ve kombine renk seçimleri ile yeni bir bak fl, yeni bir klinik flimdi daha kolay.

4 C8 + Yorulmayan personeliniz... Ask l Kamç l Sa a, sola dönebilme opsiyonu En ufak vidasına kadar % 100 Alman Teknolojisi ile üretilen bu ünitte esas olan sadece estetik görünüm de il aynı zamanda sa lamlık, esnek yapılandırma ve ergonomik çalıflma olana ıdır. Tamamen ihtiyacınıza göre flekillendirerek alaca ınız ünitinize ilerde de iflen ihtiyaçlarınıza göre eklemeler veya de ifliklikler yapmanız çok kolaydır. Antistatik yapıdaki Körük ile tasarlanmıfl koltuk normalde cihazların iç mekanizmalarında ortamdaki statik elektriklenmeden dolayı toplanan yerdeki ve havadaki tozlara karflı bir koruyucu olup hem fonksiyonel hem de son derece dekoratif bir unsurdur. Siemens C serisi koltuklarda Hekim çalıflma ergonomisi kadar hasta konforu da düflünülmüfltür. Rakipsiz Ergomotion hareketi sayesinde koltu un sırt kısmı ile oturma kısmı aynı anda eliptik bir yörünge üzerinde senkronize hareket ederek hastanın omurgasının ve giysilerinin sıkıflmasını önler ve hastanın koltukda kaykılmasını engeller. Hastanın baflı hep aynı pozisyonda kalır,böylece hekim her pozisyon de iflikli inde hastanın baflını da yeniden ayarlamak zorunda kalmaz. Koltuk hareketleri hem kontrol paneli hem de ayak pedalından kumanda edilebilir. Yüksek performanslı operasyon ıflı ı kademeli ayarlanabilen gerçek gün ıflı ı rengini verir. Etkin Dr-Hasta iletiflimi reflektör dire ine monte edilen LCD ekran ile kolaylaflır. Dr tableti genifl kullanım alanı ile mükemmel çalıflma sahası sunar. Kontrol paneli üzerinden hem bafllık ayarları hem de koltuk programları seçilebilir. Hız göstergesi, hız ayar dü mesi mevcuttur. Yapılan ayarlar hafızada saklanıp kolayca ça ırılır. Hem Dr. hemde Asistan tarafından kullanıma uygundur, Turn opsiyonu ile kresuvar ve tablet gerekti inde koltu un etrafında kolayca döndürülebilir. Dezenfeksiyon sistemi veya temiz su sistemi ve geri emilimi engelleyen sistemler ile kılcal boruların içlerinde tam bir hijyen sa lanır. Estetik,gözü yormayan son derece sade, az yer kaplayan unit Alman teknolojisinin güvenilirli ini yans tmaktad r.

5 100 y ll k Siemens Tecrübesi 1. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO 1. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi Hava su spreyi Çal fl r 3 ç k fl Haval suction ve cerrahi emici Ask l model 2. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi A25 haval mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40 Angldruva Satelec P5 ünite entegre kavitron Ask l model 2. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO 3. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO Fiyatlara Kompresör ve Vakum motoru dahil de ildir. 3. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron LEDMAX 5 ünite entegre fl kl dolgu cihaz Temiz su sistemi S cak su sistemi Asistan kontrol paneli ve hava su spreyi Hareketli kolçak (1 adet) Ask l model De iflik özellik ve konfigürasyonlar n detayl bilgileri için nolu telefonla irtibata geçiniz.

6 C4 + Çal flman n tad n ç karmak için... Sirona de erlidir! Bulundu u ortama de er katar. Ekonomik modelle en üst model arası akıl ve bütçenin kesiflti i noktada flekillenen C4 + unit, Dr. tableti üzerindeki kolay kullanımlı elektronik paneli ile 5 çıkıflın tüm ayarlarının kolayca yapılmasını sa lamaktadır. Ayrıca sadece ayak pedalından da tüm fonksiyonlara eriflebilmek maksımum hijyen kontrolü ve ellerden ba ımsız operasyon sa lar. Hareketli Doktor tableti hastanın kolay oturup kalkmasını sa lar. Kontrol paneli önemli tüm fonksiyonlara kolayca ulaflmayı sa lar. Kavitron dahil tüm bafllıklarınızın hız ayarını tablet üzerinden kolayca yapabilirisniz. Meslek hayatınızda ileri bir aflama ve kendiniz icin bir iyilik yapmak istiyorsanız C4 + sizi kalabalı ın içinden alır bir adım ileride olmanızı sa lar. C4 + difl üniti C + Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron S cak su sistemi Çok fonksiyonlu asistan tableti Doktor tableti koltuk taban nda yatay yönde ileri - geri hareket eder. Entegre a ziçi kamera ve ekran ile hasta iletiflimi daha kolay. C EURO

7 M1 + M1+ baflar n n, uzun ve zorlu çal flma y llar ndan sonra ulafl lan refah seviyesinin sembolü... Klini inizdeki ANIT... Ultra kompakt tasarımı sayesinde dünyada giderek yaygınlaflan daha ufak tedavi odaları konseptine uygun olarak sadece 2.40m eninde bir odada dahi size yeterli genifllik bırakan bir tasarım harikası...efsanevi unit M adetden fazla satarak bır bafları hikayesi olmufltu. Yeni M1 + daha da üstün özelliklerle donanmıfl olan bir referans noktasıdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, ne kadar baflarılı olursanız olun, ne kadar çok paranızda olsa bir Difl Hekiminin satın alabilece i en pahalı en üstün özelliklerle donatılmıfl. Difl Hekimli inin ünitteki son noktası. fiimdi CEREC 3 Entegre edilmifl M1 + ünitler dünyada bir benzeri daha olmayan yepyeni bir konsept öneriyor. Anlatacak fazla birfley fley yok. E er Difl Hekimli i kariyerinde son noktaya geldi inize inanıyorsanız ve halen genifl bir vizyona sahipseniz yeni açılımlarınız icin uygun ekipman hiç flüphesiz M1 +. M EURO M1 + difl üniti C + Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T1 Kontrol fl kl titanyum Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron Çok fonksiyonlu asistan tableti Elektronik, ayarlanabilir tetiyer Dezenfeksiyon sistemi

8 Vakum ve kompresör Tüm rakiplerinin benzemek için u rast Dürr Dental Kompresör ve Merkezi Vakumlar mükemmel kalitesi ile kliniginize uzun y llar sorunsuz hizmet verir. Al n, unutun! VS 300 TORNADO 70 TORNADO 130 AIRMAX MEMBRAN DRYER ARTIC Klini inizin hijyeni için... Merkezi Vakum Sistemleri VS300, 600 ve 900 slak sistem vakum motorlar unitlerde ayr ca bir separasyon tank na gerek b rakmadan aspire edilen her türlü s v y direkt olarak pis su sistemine atar. Bak m gerektirmez. Sessiz çal fl r. Cal flma ortam nda oluflan aerosol miktar n en aza indirerek klinikteki enfeksiyon riskini minimuma indirir. Bafll klar n kullan m esnas nda ortaya ç kan enfeksiyon kayna olan saç l m bulutu tüm klini e yay l r. Yüksek kapasiteli vakumlar n kullan lmas ile bu saç l m kayna nda önlenir. Ya s z Kompresörler Tornado 70 ve 130 Bir kez al p unutabilirsiniz. Dünyan n en iyi kompresörüdür. Ya s z ve temiz hava üretir. Klini inizin ihtiyac na göre daha yüksek kapasiteli ürünler mevcuttur. Fakülte ve hastaneler için özel merkezi sistem kompresör ve vakum projeleri DURR dental taraf ndan yap l r. Klini inizin kalbi yeterli kapasitede ve sorunsuz çal flan bir vakum ve kompresördür. Hava bas nc na ba l çal flan tükrük emiciler daha büyük kompresörlere ihtiyaç do urur. Bunun yerine daima vakum ve komprösörü bir arada düflünmek daha uygundur. Hava Kurutucular Durr Membran dryer Durr Firmasinin 2007 y l nda üretime geçti i yeni bir hava kurutucusu olan Membran Dryer hava kurutucular nda yeni bir teknoloji olup rejenarasyon gerektirmeyen bir sistemdir. Membran tabakalar n n gözeneklerinden hava geçerken içindeki nemi membran n bir yüzünde b rak r. Direkt olarak kompresör üzerine fabrikada monte edilir. FINI dryer Bu sistem ba ms z bir ünite olup hava hatt na istenen noktada ba lanabilir. çinden geçen havay so utarak nemini al r ve kuru havay hatta verir. TOWER (KAB N) Bu özel modelde kompresör ve vakum özel bir kabin içine yerlefltirilmifllerdir. AIRMAX KOMPRESÖR Ya s z, ses izolasyonlu, 1,5 hp-150lt/dk talyan Komponentlerle kendi montaj m zd r. VS EURO VS EURO TORNADO EURO TORNADO EURO FINI ARTRIC KURUTUCU 990 EURO AIRMAX 900 EURO

9 Fona F1 ünit Alman Teknolojisi + = Çin Üretimi En yüksek fiyat kalite oran Bu fiyata m? FONA Bafll k Paketi SironaT3F Aerotör Bafll Sirona T2 Revo Angldruva Haval mikromotor SATELEC P5 Piezo entegre kavitron LEDMAX 5 entegre fl kl dolgu cihaz AIRMAX Kompresör Ya s z ses izolasyonlu 1.5Hp - 150lt/dk. kompresör talyan kompanentlerle kendi montaj m zd r. FONA F1 D fi ÜN T AIRMAX KOMPESÖR BAfiLIK PAKET EURO 900 EURO EURO

10 CEREC 3D CAD - CAM PORSELEN RESTORASYON S STEM 2007 de yenilikler; Otomatik okluzyon ayarlanmas Otomatik kontak noktas ayarlanmas Biojenerik do al difl formlar MC XL büyük ve h zl freze ünitesi Tek seansda Kron! H zl, Estetik, Do al, Kal c restorasyonlar Hasta başında bilgisayar destekli optik ölçü alma, tasarım - üretim (CAD/CAM) metodu ile tek seansda SIRONA INCORIS Porselen Bloklarını kullanarak Full seramik kron, parsiyel kron, inlay, onlay ve veneer leri kendi ofisinizde tek seansta yapabilirsiniz. Günümüzde rekabette ve tedavi kalitesinde bir adım daha ileri gitmek için en ayrıcalıklı klinik ekipman CEREC 3. Hastalar n za üstün ve farkl bir tedavi önerisi ile sadece 300 seramik kronda yat r m tutar n karfl layabilirsiniz. Detaylar için lütfen aray n z ve web adreslerinden say s z örnekleri izleyiniz. INCORIS Blok MCXL Büyük freze ünitesi Küçük freze ünitesi Sirona seramik bloklar her türlü uygulama için kullan l r. Ayr ca VITA, Ivoclar ve 3M bloklarla da kullan labilir. Optik Görüntüleme Ünitesi

11 CEREC restorasyonu 3 aflamada tamamlan r; 1. Preparasyonun tamamlanmas ndan sonra optik ölçü al n r. Okluzal kay ttan da optik ölçü al n r 2. Program restorasyonu mevcut difl yap s ve okluzal kay ta uygun olacak flekilde program taraf ndan saniyeler icinde flekillendirilir ve ekranda görünür. stenirse ufak de ifliklikler yap labilir veya otomatik oluflan form onaylan r. 3. Freze ünitesinde 10 dakika içinde ifllenen restorasyon hasta koltu undan kalkmadan simante edilir. CEREC 3 B OJENER K FORM PROGRAMI LE DO AL RESTORASYONLAR! Yeni 3.0 versiyonu ile CEREC program k sa bir süre önce hayal dahi edilemeyecek neticeler al nmas n sa l yor. Önceki versiyonlar nda tak m difl üreticilerinin ideal difl formlar n kullanan bilgisayar program flimdi daha da gelifltirilmifltir. Zürih Üniversitesinde yap lan cal flmalarda binlerce do al diflin anatomik formlar bilgi bankas nda toplanarak, hastadan al nan optik ölçüdeki restorasyon yap lacak diflin mevcut formu ile ba daflt r l p do ala en yak n, bir benzeri daha olmayan formu otomatik olarak saniyeler icinde yaratmaktad r. 1 Optik ölçü 2 Tasar m 3 Üretim Okluzal kay ttan al nan ikinci bir optik ölçü sayesinde yap lacak restorasyonun okluzal formu ve yüksekli i ve yan difllerle olan kontak noktalar otomatik olarak program tarafindan belirlenir. CEREC MCXL CEREC 3D - Küçük milling EURO EURO

12 OpusDuoaqualite ER:YAG 2940 nm dalgaboyu sert doku lazeri Co nm dalgaboyu yumuflak doku lazeri Dokunarak, Hissederek çal flabilece iniz tek Lazer Bu konuda FDA iznine sahip tek Lazer cihazı. Klini in kompresörüne ba lana-bildi i için rakiplerinin içinde EN SESS Z... Gelece in teknolojisini bugünden yaflamak için... Er:YAG ve CO2 fl kl piyasemenli lazer birarada Çift dalga boylu sistem. ki lazer aynı kasa içinde tüm operasyonlara imkan tanır. Bir lazerden di erine anında geçifl Iflıklı piyasemen ile çalıflma sahasının maximum aydınlanması sa lanır Dokunmatik ekran tüm gövdeyi çevirmeye gerek kalmaksızın kolayca istenen yöne döndürülebilir. Ekran üzerinden 108 programa ulaflabilir iste e göre programlar de ifltirebilir ve saklanabilir Kontak uçlar ekonomik ve de ifltirmesi çok kolaydır. OpusDuo, temas eden uçları ile FDA iznine sahip a ız iç dokularda dokunarak kesim, flekillendirme, rezeksiyon gibi uygulamaları yapabilen tek markadır. Güç ayarlı ayak pedalı ile lazer atım sayısı (frekans) arttırılarak istenen güç, ellerden ba ımsız anında elde edilir. çi bofl çeperi ayna ile kaplı özel lazer iletim sistemi ile kayıpsız maximum lazer iletimi. Daha dayanıklı daha ekonomik. Kolay kalibrasyon portu ile kolay test ve garantili hassas lazer iletimi. Odalar arası kolayca gezdirilebilecek tasarımda Klini in kompresörünü kullanan sessiz sistem Büyük kapasiteli kolayca yerinden alınıp doldurulabilen su tankı ki lazer tek gövdede, fiyat avantajlı stenirse sadece Er: Yag Lazeri alıp Diode Lazerle kombine edebilme olana ı ER:YAG SERT DOKU LAZER END KASYONLARI Çürük temizleme Kavite preparasyonu Mineyi pürüzlendirme Kemik dokularının temaslı ya da temassız kaldırılması Co2 YUMUfiAK DOKU LAZER END KASYONLARI A ız ve tüm maxillo-facial dokularının insizyonu, exizyonu, ablazyonu, buharlafltırılması ve kanamanın durdurulması ifllemlerinde: Gömülü diflin yumuflak ya da sert doku bariyerini kaldırma Gingivoplasti Gingivectomi Hassas ölçü almadan önce preperasyonun etrafındaki difl etini aralama Gömülü implant üzeri açma Frenektomi yi-kötü huylu her türlü lezyonu çıkarma Operkülektomi Gingival hipertrophide difl etini küçültme Yumuflak doku ile oynayarak kron boyu uzatma Protez yapımı öncesi gerekli operasyonlarda: Flabby alveolar ridge Vestibuloplasti Difleti büyümesi Epulides Exposure of implants Oral lezyonların tedavisi: Papiloma Fibroma Difl eti cebi temizli i Biopsi Apse insizyonu ve drenajı Endodontic Kanal a zına ulaflabilmek için difl preperasyonu Pulpatomi Pulpa extirpasyonu Kök kanalının boflaltılması ve sterilizasyonu Kök kanal preparasyonu OPUSDUO AQUALITE (2 li fl kl ) OPUSDUO (2 li fl ks z) OPUS E TEK ERB UM EURO EURO EURO

13 SiroLaser Yumuflak doku lazeri Her Klinikte al nd gün kullan lacak bir cihazd r. Sonsuz uygulama endikasyonu ve hastalar üzerinde olumlu etkisi ve mükemmel performans vard r. En ufak lazer bu mudur? Budur!... Cihaz zengin bir aksesuar paketi ile gelmektedir. 3 adet koruyucu gözlük, Dr. Asistan ve hasta için 2 bafll k 6 adet uç Fiber kesme makas 2 de iflik çapta fiber Ayak pedal Hasta bilgi kataloglar Özel Aliminyum Bond tafl ma çantas SIROLASER Yumuflak doku lazeri 980 nm dalgaboyunda 0.5 ile 7 Watt aras nda Kompakt yap s, 78x45x190 mm boyutlar nda sadece 450 gr a rl nda Güçlü performans ile yumuflak doku lazerlerinde yeni bir trend yaratm flt r. Endodonti, Periodontoloji, Cerrahi ve Tedavide genifl kullan m 1 Hz ile 10 khz aras ayarlanabilen bir enerji üretebilmektedir. Kullan m kolay kontrol menüsü, tedavi parametrelerinin ayarlanmas n kolaylaflt r r. En çok kullan lan programlar ve parametreler haz rlanm fl ve saklanm flt r. Cihazin aktivasyonu ayak pedal ile olabildi i gibi ergonomik piyasemen üzerinden de tetikleme yap labilmektedir Uygulamalar aras nda: klasik kök kanal tedavileri Enfekte gingival cepler Kontamine olmufl implant yüzeylerinin tedavisi Difl etinin sekillendirilmesi Granülasyon dokusunun koagülasyonu, Gömülü implantlar n ve difllerin aç lmas Labial ve lingual frenilumlar n kesilmesi Aftöz yap lar n, herpes ve protez vuruklar n n koagülasyonu Dekontaminasyon etkisi ile iyileflmeyi h zl ve etkin bir flekilde yapar SIROLASER EURO

14 Dijital panoramik röntgen XG plus XG5 XG3 Siemens/ Sirona, gelecek 10 y l n tasar m XG Ailesi Genel Özellikleri Motorize yükseklik, alın ve flakak deste i ayarlama 2 ıflıklı yer saptayıcı ile kesin pozisyonlama 3 noktadan rahat hasta sabitleme Multipad ile merkezi kontrol gruplama Motorize ıflın toplayıcı 90 Kv yüksek frekansl jenaratör(120 khz) Omurilik sütununda Kv anterior difl alanını görünebilirli ini yükseltmek için otomatik olarak yükselir CCD sensör teknolojisi 27μm piksel ve 16-bit teknoloji ile görüntü yakalama Entegreli görüntü yakalayıcısı ve network arabirim kartları ORTHOPHOS XG PLUS / CEPH En geliflmifl panoramik Özel diflhekimleri mplantolojistler Büyük dental klinikler Radyolojistler ve Sefalometrik ünite ile ortodontik uygulamalar Oral ve maxillo-yüz cerrahileri için ideal Tranversal kesit alabilme ORTHOPHOS XG5 / CEPH 8 programlı Genel difl hekimleri Genel ortodontik uygulamalar (Ceph) ORTHOPHOS XG3 Her klini in ihtiyacı olan temel panoramik sistem 3 Programlı ORTHOPHOS 3/ PLUS Analog (film) tabanl Panoramik ve sefalometrik röntgen cihazlar XIOS A ziçi dijital sensor USB ba lant l Yüksek çözünürlüklü Sidexis XG görüntü flleme ve saklama program APSCMOS Sensör 2 de iflik boy 20X30mm veya 25.6X36mm Düflük X-ray dozaj ile mini 3D (3 boyutlu) Yeni XGPlus Panoramik ünitlerde: Klasik TSA (3 kesitli) Klasik TSA + 1 boyuna kesit 3 ince boyuna kesit Çapraz yönde kesitler Molar bölgede kesit kalınlı nı 2, 6 veya 8 mm olarak seçebilme olana ile 3 boyutlu görüntülemeye yak n görüntüler Heliodent VARIO periapikal röntgen cihaz 70 kv-7ma,. Uzun koni. Dijital ve film uyumlu timer Film tabanlı veya dijital tabanlı ifllemler için ayrı zamanlama seçim olana ı. Duvara monte sistem HEL ODENT VARIO ORTHOPHOS 3 ORTHOPHOS 3 CEPH ORTHOPHOS PLUS ORTHOPHOS PLUS CEPH ORTHOPHOS XG 3 DS ORTHOPHOS XG 5 DS ORTHOPHOS XG 5 DS CEPH XG PLUS (BAS C KONF G.) XG PLUS & CEPH (BAS C KONF G.) XG PLUS (KOMPLE KONF G.) XG PLUS & CEPH (KOMPLE KONF G.) XIOS size 1 XIOS size EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

15 3 boyutlu dijital volumetrik tomografi Bu iflte ölçü kaçt! 3D: 3 Boyutlu görüntü Panoramik Sefalometrik Transversal Kesit Sagital Coronal Axial görüntüler GALILEOS Dental Diagnostik röntgen talepleri hızla 2 boyuttan 3 boyutlu görüntüleme yönünde flekilleniyor. Özellikle implantoloji, maxillofasial cerrahi ve ortodonti çalıflmalarından gelen taleplerle SIRONA sofistike klinikler için büyük bir potansiyel vaad eden GALILEOS u üretti. Conebeam teknolojiisi ile 14sn içinde 200 adet flutlama, an nda görüntü. Düflük dozlu tek bir 3 boyutlu tarama ile ihtiyaç duyulabilecek yüksek çözünürlüklü her türlü görüntü. TEfiH S GALILEOS GALAXIS programı ile alıflılagelmifl formatlarda, panoramik ve sefalometrik görüntüler 2 boyutlu olarak alınabildi i gibi Oral-Maxillofasial bölgenin tamamı tek bir 3 boyutlu görüntü içinde ekranda belirir. PLANLAMA Devamında GALILEOS IMPLANT programı ile implant tedavi planlaması ( poziyonlama, anatomik yapılarla iliflkisi) tüm ticari implantlar için kolayca yapılır. ÜRET M Yapılan planlamanın dijital bilgisi ve hasta modelleri bir SIRONA firması olan SiCAT laboratuvarına yollanır.planlamaya uygun olarak üretilen implant yerlefltirme flablonu klini e geri yollanır. Teknik özellikler Görüntüleme Hacmi: (15 x 15 x 15)cm 3D çözünürlü ü (isotropik voxel ölçüsü): 0.3/0.15 mm fiutlama süresi: 14 / 2-6 sn Bilgisayarda görüntü yaratma süresi: 4.5 dk Hasta Pozisyonu: Ayakta veya Oturarak Röntgen Tüpü: 85kV 5-7 ma Dozaj: Bir panoramik film kadar veya bir CT görüntüsünün onda biri kadar. En küçük oda boyutları: 160 x 160 cm A ırlık: 140 kg. UYGULAMA Gelen transmukozal flablon ile hastaya implantlar hiçbir tahmini uygulamaya yer bırakmadan ideal flekilde ve planlandı ı gibi yerlefltirilir. GALILEOS teflhisden fazlası! GALILEOS 3D S STEM EURO De iflik görüntüleme modelleri ile sadece kemik yapısı de il yumuflak doku hakkındada bilgi verir.

16 A z içi dijital röntgen sistemi dan Xraymax deneme sürümünü indirebilirsiniz. Türkiye nin en çok sat lan dijital x-ray sistemi A z içi dijital röntgen sistemi X-raymax portatif röntgen 2mA lik tüpü ile çal flma ortam nda daha az radyasyon Pilli, flarj edilerek uzun süre kullan m Çok kolay pozisyonlama Tümüyle dijital ayarlama Dijital sensörler için ideal boyut Çok ünitli klinikler için ideal 1.4 kg. CCD sensor teknolojisi Yüksek çözünürlük Mükemmel görüntü kalitesi %85 daha az flutlayarak görüntü alma USB den ba lant 500 Ad. disposable k l f Sensor ve tüp pozisyonlay c aparat seti ngilizce/türkçe programda hasta ad alt nda her muayene için ayr ayr arflivleme, görüntü üzerinde ölçüm yapabilme, renklendirme, çoklu görüntü, her türlü görüntü ayarlama. DICOM uyumlu Network ortam nda kullan labilir. XGENUS Duvara monte röntgen XRAYMAX VE IMAGEMAXX ÜRÜNLER NDE 2 S N B RARADA ALANA EXTRA %3 ND R M, 3 NÜ B RL KTE ALANA MOB LBOX HED YE Dijital timer 8mA, 70Kv XRAYMAX D J TAL RADYOV ZYOGRAF XRAYMAX PORTAT F RÖNTGEN XGENUS DUVARA MONTE RÖNTGEN EURO EURO EURO

17 A z içi dijital kamera Art k kameras z olmaz... 1 A z içi dijital kamera sistemi Dokunmadan tetikleme ve görüntü sabitleme 1/3 CCD 768 X 494, çözünürlük 8 Beyaz LED ayd nlatmal Otomatik parlakl k ve netlik ayar 80º görüfl aç s USB2 ile direk bilgisayara ba lant Otomatik açma - kapamal kamera yuvas Ayr labilir konnektörlü Ünitlere entegre edilebilir Imagemaxx görüntü iflleme ve saklama program XRAYMAX program nda (ekstra) veya di er hasta takip programlar nda çal flabilir dan Imagemaxx s n rs z kullan ml kamera program n indirebilirsiniz. 2 Ekonomik 6 BEYAZ LED ayd nlatmal 1/4 Sony CCD pixel Autofocus Direkt USB ba lant s Imagemaxx görüntü iflleme ve saklama program 500 adet disposable k l f XRAYMAX program nda (ekstra) veya di er hasta takip programlar nda çal flabilir Mobil Görüntüleme Merkezi Ünitler arası kolay taflınabilir, elektrik ba lantısız, mobil görüntüleme merkezi (Mobilbox da kullan labilecek ürünler) Portatif röntgen cihazı Dijital sensör Dijital kamera Aksesuarlar Notebook bilgisayar Tek bir fifl tak larak tüm cihazlar flarj edilebilir IMAGEMAXX - 1 IMAGEMAXX - 2 MOB LBOX GÖRÜNTÜLEME MERKEZ EURO 795 EURO 190 EURO

18 Statim kasetli otoklav 8.5 dakikada hasta aras nda sterilizasyon Hastalar n ve kendi sa l n düflünenlere... Kompakt, h zl ve güvenilir... Statim 2000 Avrupa EN normuna uygun sterilizasyon yapar. B s n f otoklavlar hazne içindeki havay vakumlayarak boflalt rken, STATIM patentli, buharla hava boflaltma teknolojisi ile sterilizasyon öncesi hazne içindeki tüm havay tahliye eder. Bu yöntem B s n f otoklavlara göre en az 5 kat daha h zl d r. H zl, en h zl... Statim de iflik amaçl fabrika ayarl program ile her türlü sterilizasyon gereksinimini karfl lar. nce fakat sa lam çelik den yap lm fl kaset yap s ani s nma ve so umay sa lar. 1.8 lt iç hacimli, 28 x 18 x 4 cm iç boyutlar nda kaset (2000) 5.1 lt iç hacimli, 38 x 18 x 8 cm iç boyutlar nda kaset (5000) Sterilizasyon sonras kurutma yapar. Bilgisayarl ifllem kontrolü, Dijital göstergeler ile kolay gözlem, sterilizasyon sayac, otokalibrasyon, bilgisayara ba lanabilme, opsiyonel yaz c ba lanabilme, Hava bakteri filtresi, kurutma pompas gibi birçok özellik Bowie-Dick ve Helix testlerini karfl lar Özel tasarlanm fl Statim Helix test aleti her gün sterilizasyonu konfirme etmek olana n z vard r. 4 lt temiz su tank, kullanilm fl su tank, su kalite kontrolü 21 kg a rl kta, 485 X 415 X 150 mm ( 2000) 33 kg a rl kta, 550 X 415 X 190 mm ( 5000) Statim ve di er otoklavlar n sterilizasyon süresi karfl laflt rma grafi i Statim kaseti steril aletlerin tafl nmas için çok uygundur. Helix test aparat her cihazla birlikte gelir. STATIM 2000 STATIM 5000 WATERMAX SU DAMITMA EURO EURO 120 EURO Kullan m noktas nda steril edilmifl enstrümanlar kasette, hastalar güvende... Portatif Su Dam tma

19 Statim kaset içinde pozitif bas nç oluflturarak havay çok k sa sürede kaset d fl na atar. Di er otoklavlar hazne içindeki havay negatif bas nç (emilim) oluflturarak uzun sürede hazne d fl na ç karmaya çal fl r ve vakit kaybeder. SYS -TM KASETLER Temiz de ilse, steril edilemez nce kaset çabuk s n p so umay sa lar. Di er otoklavlar büyük ve a r hazneyi s tmaya çal flarak vakit kaybederken statim ince kaset yap s ile h zla s n r ve so ur 2. Hassas buhar girifl ve ç k fl 3. Buhar kaset içine girer contan n içinden yürüyerek kaset içindeki havay buharla iterek egzosdan c kmas n sa lar 4. Dahili su kalite kontrolü sürekli kontol edilir 5. Steriz lizasyon süreci opsiyonel yaz c veya data logger bilgi depolay c ile dokümante edilebilir 6. Biolojik hava filtresi bakterileri ve sporlar n kurutma esnas nda kaset içine girmesine engel olur. Kolayca de ifltirilebilir. HYDRIM C51 w Alet Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Benzerlerinden farkl olarak özel dezenfektan maddesini gerekti i kadar otomatik olarak y kama suyuna katar. Etkin dezenfeksiyon sa lar. HYDRIM EURO Elde Y kama olay n tamamen bitirir. Klinik personelinin aletlerle yaralanmas ve enfekte olmas olas l n en aza indirir. Zaman kazand r r. Alet y kamayla geçecek zaman n daha faydal ifllere ayr lmas n sa lar. Hydrim in güçlü sirkülasyon pompas ve y kama kollar ve HIP özel temizleme solüsyonu ile mükemmel netice al n r. Her sterilizasyon sürecinde ayn netice al nmas n sa lar. Otomasyon; personel ihmali ve uygulama hatalar n engeller 34 kg, 600X475X460 mm boyutlar nda Y kama süreleri; 8, 19, 23 dakika

20 CEREC INLab CAD-CAM Laboratuvar olarak CAD/CAM ça na geçmek istiyorsan z tam zaman... Laboratuvar olarak CAD/CAM ça na s çramak istiyorsan z tam zaman...art k hastalar da doktorlar da metal desteksiz estetik restorasyonlar istiyorlar... Inlay, Onlay, parsiyel kron, full seramik kron, veneer, implant üst yap çal flmalar ve 3 üyeden bir çeyrek çeneye kadar köprü alt yap lar n haz rlanabilmektedir. htiyac n z olan InLab yaz l m Büyük ya da küçük inlab Freze ünitesi De iflik büyüklükteki laboratuvarlar n ihtiyac n karfl lamak için PPU (kontür) veya Unlimited yaz l m seçenekleri tercih edilebilir. fllemler 3adet T ile gerçekleflir: Tarama aflamas Tasar m aflamas Tornalama / üretim aflamas Tarama ifllemi ya sistemin içindeki Lazer taray c dan ya da ayr al nabilen EOS ünitesinden yap l r. EOS yo un trafikli labrotuarlar için üretilmifl h zl tarama modülüdür. Anatomik formlar tasarlamakta 2007 y l nda getirilen bir yenilikte Sirona n n Patentli B OJENER K D fi FORMU TASARIM olmufltur. Tasar m tamamland nda yaz l m kullan c ya en uygun boyuttaki blok ölçüsünü freze ünitesine takma uyar s yapar.bu boyutta ve uygun renkte blok seçilip freze ünitesine herhangi bir alet kullanmaks z n kolayca tak l r. Freze ifllemi üye say s na göre en az 6 en çok 30 dakika aras sürer fiimdi de MC XL Büyük freze makinesi ile h zl, daha yüksek hassasiyet ve daha sessiz çal flma sa lanm flt r. Küçük ünite 2 motorlu 2 frezli, büyük ünite ise 4 motorlu ve 4 frezli olarak tasarlanm flt r. fiu an için boyu 4 cm.e kadar olan 2 ayakl Z rconyum gövde alt yap lar n ve 2008 y l nda piyasaya sunulacak olan 85X40X42 mm boyundaki yani bir çeyrek çeneyi kapsayacak olan bloklar da iflleyebilecek kapasitededir. Piyasada bulunan VITA YZ, IPS Empress CAD, VITA Tr lux Bloklar ve S ronan n yeni üretimi olan CEREC In- Cor s Bloklar n tümü freze edilebilir. Bundan sonraki aflamada sinterleme ve blok tipine göre gerekti inde camlama yap l r. Alt Yap ya as l sertli ini kazand ran bu ifllem bitti inde art k s ra porselen y maya gelmifltir. Al fl lagelmifl Porselen teknikleri ile ifllem bitirilir Yeni SIRONA / CEREC Seramik Bloklar CEREC PC Bloklar: Feldspar seramik. Üç de iflik renk tonu ile kolede koyu insizalde aç k renkleri ile en estetik restorasyonlar saglayan tam seramik bloklar CEREC InCoris ZI: K smen sinterlenmifl ve renklendirilmifl zirkonyum oksit bloklar kron altyap ve iki köprü gövdeli köprü altyap lar na uygun. CEREC Incoris Al: K smen sinterlenmifl tek renkli Aliminyum oksit bloklar kron altyap ve bir köprü gövdeli köprü altyap lar na uygun. INLab Küçük Freze Ünitesi INLab MC XL Büyük Freze Ünitesi Kablosuz letiflim Modülü 50 AK Kontür 100 AK Kontür 200 AK Kontür 500 AK Kontür 1000 AK Kontür 2000 AK Kontür UNLIMITED (limitsiz program) IN EOS TARAMA MODÜLÜ EURO EURO 490 EURO 890 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

21 DAC Professional otoklav En yüksek beklentileri karfl lamak için DAC Professional SIRONA n n çok özel standardlar na göre, emsallerinden farkl özelliklerde üretilmifl ÜSTÜN bir otoklavd r. Bir ad m ileride! NITRA SEAL POfiETLEME SIRODEM SU DAMITMA EN normuna göre B sınıfı Büyük iç hacim Küçük dıfl hacim 25 cm çap x 35 cm derinlikte hazne 18 lt hacim 6 tepsi kapasiteli 48.5 x 42.5 x 59.5 cm dıfl ölçüler. 43 kg a rl k Kademeli sterilizasyon öncesi hava tahliyesi Sterilizasyon sonrası kurutma için vakum Dijital ekran üzerinden tüm kontroller yapılır ve süreç gözlenir Kolay açılır ve güvenli kapak mekanizması 5 lt temiz su deposu 3 lt kullanılmıfl su deposu PROGRAM 0.5 KG YÜKLEME LE 5 KG YÜKLEME LE KURUTMA HIZLI 134º C, 2 bar 12 dk 20 dk 10 dk UNIVERSAL 134º C, 2 bar 23 dk 38 dk 15 dk Hassas aletler 121º C, 1 bar 41 dk 50 dk 20 dk Prion / Deli dana ÖZEL 134º C, 2 bar 40 dk 55 dk 15 dk Bowie Dick testi 134º C, 2 bar 33 dk 40 dk 5 dk Test 18 dk DAC PROFESSIONAL OTOKLAV NITRA SEAL POfiETLEME SIRODEM EURO 695 EURO 395 EURO

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com KATALOG 2015/2016 www.dimsandental.com Dimsan Diş Deposu, 1996 yılında Ankara da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez, sonra İstanbul şubesini açarak siz değerli diş hekimlerimize,

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

Diş Ünitleri. Görüntüleme Sistemleri. Klinik Cihazlar. El Aletleri. Dinamik. Maddeleri. Dolgu. El Aletleri. Endodonti. Kozmetik ve Beyazlatma

Diş Ünitleri. Görüntüleme Sistemleri. Klinik Cihazlar. El Aletleri. Dinamik. Maddeleri. Dolgu. El Aletleri. Endodonti. Kozmetik ve Beyazlatma 2009 Diş Ünitleri Laboratuvar Cihazları Laboratuvar Sarf Malzemeleri Dişler Tek Kullanımlık Malzemeler Sterilizasyon ve Dezenfektanlar Simanlar Protez Profilaksi Ölçü Maddeleri Kozmetik ve Beyazlatma Endodonti

Detaylı

Laboratuvar Porselen Malzemeleri

Laboratuvar Porselen Malzemeleri Laboratuvar Porselen Malzemeleri ÜRÜN KODU ÜRÜN C NS EBATLARI (ÖLÇÜLER) HAC M F YAT HKR79C/0 Porselen Kroze 30 mm x 38 mm 15 ml 4,13 HKR79C/1 Porselen Kroze 35 mm x 44 mm 24 ml 4,62 HKR79C/2 Porselen Kroze

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı