fark n z ekipman n zd r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fark n z ekipman n zd r"

Transkript

1 fark n z ekipman n zd r fark m z, sadece ekipman satmam zd r ürünkatalo u

2 Son 25 y l içinde, Benlio lu Dental olarak tek bir hedefimiz oldu. Difl Hekimlerinin çal flma ortam n daha üst standartlara yükseltmek için en yenilikçi ve en kaliteli ekipmanlar kullan m n za sunmak... Fark n z ekipman n zd r! Günümüzün y prat c serbest rekabet ortam nda hastalar n za önerdi iniz Difl Hekimli i hizmetlerinin, rakiplerinizden farkl alg lanabilmesi ve kabul edilebilmesi icin do ru, kaliteli ve ifl kapasitenizi yükseltebilecek ekipmanlarla klini inizi donatman z sizin yarar n zad r. Hiçbirimizin beklentileri 10 y l öncesi gibi de il, ama klini iniz 10 y l öncesi gibi duruyorsa veya kulland n z araban n de eri klini inizin toplam ekipman ndan daha de erli ise, art k klinik ekipman n z n de iflim zaman gelmifl demektir. Fark m z SADECE klinik ekipman sat yor olmam zd r! Klini inizi yenilemek icin bir karar ald n z. Peki yeni ekipmanlar n z her türlü sarf malzemesi ve arada bir ekipman satan bir firmadan m almak istersiniz? Yoksa Ekipman konusunda uzmanlasm fl, dünyan n en büyük ve ileri teknoloji üretebilen firmalar n n temsilcili ini yapan, kendisi de ekipman üretip dünyaya ihraç eden ve sat fl sonras etkin bir teknik servis hizmetini kendi bünyesinde verebilen bir firmay m tercih edersiniz? BENL O LU DENTAL; Ekipmanda Kalite ve Güvenin simgesi! Birlikte neler yapabilece imizi katalo umuzun sayfalar n çevirdikçe göreceksiniz. Bizi aray n, birlikte yepyeni bir klinik kural m. ANKARA Bestekar Sk. No:41 Benlio lu Binas Kavakl dere ANKARA tel : 0 (312) fax : 0 (312) : STANBUL Güzelbahçe Sk. No:7/4 Niflantafl STANBUL tel : 0 (212) fax : 0 (212) :

3 mediterran Klini inizi sanal ortamda yaratarak hayallerinizi gerçeklefltiriyoruz. Konfigüratör programı ile internet ortamında istedi iniz döfleme rengi ile istedi iniz renk ve desende paneli hatta odanızın duvar rengini, kullanılacak dolap kapaklarının renk varyasyonunu eflleyerek anında ekrandan görme imkanı veriyor. polar 100 y ll k Siemens-Sirona tecrübesiyle yeni bir bak fl Sirona Configurator program ile yaratmak istenilen savanne ortama ba lı olarak sıcak iklimleri ça rıfltıran terracota yumuflak toprak renkleri ile Akdeniz havası yada mavi gri renklerle kutup serinli i, ya da çöl renkleri ve desenleri eflli inde egzotik safari atmosferi elde etmek çok kolay... sitesinden online konfigürasyonunuzu oluflturabilir veya program indirebilirsiniz. Klini iniz için dekoratif yeni fikirler ve kombine renk seçimleri ile yeni bir bak fl, yeni bir klinik flimdi daha kolay.

4 C8 + Yorulmayan personeliniz... Ask l Kamç l Sa a, sola dönebilme opsiyonu En ufak vidasına kadar % 100 Alman Teknolojisi ile üretilen bu ünitte esas olan sadece estetik görünüm de il aynı zamanda sa lamlık, esnek yapılandırma ve ergonomik çalıflma olana ıdır. Tamamen ihtiyacınıza göre flekillendirerek alaca ınız ünitinize ilerde de iflen ihtiyaçlarınıza göre eklemeler veya de ifliklikler yapmanız çok kolaydır. Antistatik yapıdaki Körük ile tasarlanmıfl koltuk normalde cihazların iç mekanizmalarında ortamdaki statik elektriklenmeden dolayı toplanan yerdeki ve havadaki tozlara karflı bir koruyucu olup hem fonksiyonel hem de son derece dekoratif bir unsurdur. Siemens C serisi koltuklarda Hekim çalıflma ergonomisi kadar hasta konforu da düflünülmüfltür. Rakipsiz Ergomotion hareketi sayesinde koltu un sırt kısmı ile oturma kısmı aynı anda eliptik bir yörünge üzerinde senkronize hareket ederek hastanın omurgasının ve giysilerinin sıkıflmasını önler ve hastanın koltukda kaykılmasını engeller. Hastanın baflı hep aynı pozisyonda kalır,böylece hekim her pozisyon de iflikli inde hastanın baflını da yeniden ayarlamak zorunda kalmaz. Koltuk hareketleri hem kontrol paneli hem de ayak pedalından kumanda edilebilir. Yüksek performanslı operasyon ıflı ı kademeli ayarlanabilen gerçek gün ıflı ı rengini verir. Etkin Dr-Hasta iletiflimi reflektör dire ine monte edilen LCD ekran ile kolaylaflır. Dr tableti genifl kullanım alanı ile mükemmel çalıflma sahası sunar. Kontrol paneli üzerinden hem bafllık ayarları hem de koltuk programları seçilebilir. Hız göstergesi, hız ayar dü mesi mevcuttur. Yapılan ayarlar hafızada saklanıp kolayca ça ırılır. Hem Dr. hemde Asistan tarafından kullanıma uygundur, Turn opsiyonu ile kresuvar ve tablet gerekti inde koltu un etrafında kolayca döndürülebilir. Dezenfeksiyon sistemi veya temiz su sistemi ve geri emilimi engelleyen sistemler ile kılcal boruların içlerinde tam bir hijyen sa lanır. Estetik,gözü yormayan son derece sade, az yer kaplayan unit Alman teknolojisinin güvenilirli ini yans tmaktad r.

5 100 y ll k Siemens Tecrübesi 1. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO 1. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi Hava su spreyi Çal fl r 3 ç k fl Haval suction ve cerrahi emici Ask l model 2. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi A25 haval mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40 Angldruva Satelec P5 ünite entegre kavitron Ask l model 2. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO 3. ÖRNEK KONF GÜRASYON EURO Fiyatlara Kompresör ve Vakum motoru dahil de ildir. 3. Örnek Konfigürasyon C8+ difl üniti Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron LEDMAX 5 ünite entegre fl kl dolgu cihaz Temiz su sistemi S cak su sistemi Asistan kontrol paneli ve hava su spreyi Hareketli kolçak (1 adet) Ask l model De iflik özellik ve konfigürasyonlar n detayl bilgileri için nolu telefonla irtibata geçiniz.

6 C4 + Çal flman n tad n ç karmak için... Sirona de erlidir! Bulundu u ortama de er katar. Ekonomik modelle en üst model arası akıl ve bütçenin kesiflti i noktada flekillenen C4 + unit, Dr. tableti üzerindeki kolay kullanımlı elektronik paneli ile 5 çıkıflın tüm ayarlarının kolayca yapılmasını sa lamaktadır. Ayrıca sadece ayak pedalından da tüm fonksiyonlara eriflebilmek maksımum hijyen kontrolü ve ellerden ba ımsız operasyon sa lar. Hareketli Doktor tableti hastanın kolay oturup kalkmasını sa lar. Kontrol paneli önemli tüm fonksiyonlara kolayca ulaflmayı sa lar. Kavitron dahil tüm bafllıklarınızın hız ayarını tablet üzerinden kolayca yapabilirisniz. Meslek hayatınızda ileri bir aflama ve kendiniz icin bir iyilik yapmak istiyorsanız C4 + sizi kalabalı ın içinden alır bir adım ileride olmanızı sa lar. C4 + difl üniti C + Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T2 Racer fl kl titanyum kaplama Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron S cak su sistemi Çok fonksiyonlu asistan tableti Doktor tableti koltuk taban nda yatay yönde ileri - geri hareket eder. Entegre a ziçi kamera ve ekran ile hasta iletiflimi daha kolay. C EURO

7 M1 + M1+ baflar n n, uzun ve zorlu çal flma y llar ndan sonra ulafl lan refah seviyesinin sembolü... Klini inizdeki ANIT... Ultra kompakt tasarımı sayesinde dünyada giderek yaygınlaflan daha ufak tedavi odaları konseptine uygun olarak sadece 2.40m eninde bir odada dahi size yeterli genifllik bırakan bir tasarım harikası...efsanevi unit M adetden fazla satarak bır bafları hikayesi olmufltu. Yeni M1 + daha da üstün özelliklerle donanmıfl olan bir referans noktasıdır. Dünyanın neresinde olursanız olun, ne kadar baflarılı olursanız olun, ne kadar çok paranızda olsa bir Difl Hekiminin satın alabilece i en pahalı en üstün özelliklerle donatılmıfl. Difl Hekimli inin ünitteki son noktası. fiimdi CEREC 3 Entegre edilmifl M1 + ünitler dünyada bir benzeri daha olmayan yepyeni bir konsept öneriyor. Anlatacak fazla birfley fley yok. E er Difl Hekimli i kariyerinde son noktaya geldi inize inanıyorsanız ve halen genifl bir vizyona sahipseniz yeni açılımlarınız icin uygun ekipman hiç flüphesiz M1 +. M EURO M1 + difl üniti C + Hekim taburesi SL ISO elektrikli, fl kl mikromotor T1 Kontrol fl kl titanyum Aörotor bafll C40L Ifl kl Angldruva Sirosonic L fl kl ünite entegre kavitron Çok fonksiyonlu asistan tableti Elektronik, ayarlanabilir tetiyer Dezenfeksiyon sistemi

8 Vakum ve kompresör Tüm rakiplerinin benzemek için u rast Dürr Dental Kompresör ve Merkezi Vakumlar mükemmel kalitesi ile kliniginize uzun y llar sorunsuz hizmet verir. Al n, unutun! VS 300 TORNADO 70 TORNADO 130 AIRMAX MEMBRAN DRYER ARTIC Klini inizin hijyeni için... Merkezi Vakum Sistemleri VS300, 600 ve 900 slak sistem vakum motorlar unitlerde ayr ca bir separasyon tank na gerek b rakmadan aspire edilen her türlü s v y direkt olarak pis su sistemine atar. Bak m gerektirmez. Sessiz çal fl r. Cal flma ortam nda oluflan aerosol miktar n en aza indirerek klinikteki enfeksiyon riskini minimuma indirir. Bafll klar n kullan m esnas nda ortaya ç kan enfeksiyon kayna olan saç l m bulutu tüm klini e yay l r. Yüksek kapasiteli vakumlar n kullan lmas ile bu saç l m kayna nda önlenir. Ya s z Kompresörler Tornado 70 ve 130 Bir kez al p unutabilirsiniz. Dünyan n en iyi kompresörüdür. Ya s z ve temiz hava üretir. Klini inizin ihtiyac na göre daha yüksek kapasiteli ürünler mevcuttur. Fakülte ve hastaneler için özel merkezi sistem kompresör ve vakum projeleri DURR dental taraf ndan yap l r. Klini inizin kalbi yeterli kapasitede ve sorunsuz çal flan bir vakum ve kompresördür. Hava bas nc na ba l çal flan tükrük emiciler daha büyük kompresörlere ihtiyaç do urur. Bunun yerine daima vakum ve komprösörü bir arada düflünmek daha uygundur. Hava Kurutucular Durr Membran dryer Durr Firmasinin 2007 y l nda üretime geçti i yeni bir hava kurutucusu olan Membran Dryer hava kurutucular nda yeni bir teknoloji olup rejenarasyon gerektirmeyen bir sistemdir. Membran tabakalar n n gözeneklerinden hava geçerken içindeki nemi membran n bir yüzünde b rak r. Direkt olarak kompresör üzerine fabrikada monte edilir. FINI dryer Bu sistem ba ms z bir ünite olup hava hatt na istenen noktada ba lanabilir. çinden geçen havay so utarak nemini al r ve kuru havay hatta verir. TOWER (KAB N) Bu özel modelde kompresör ve vakum özel bir kabin içine yerlefltirilmifllerdir. AIRMAX KOMPRESÖR Ya s z, ses izolasyonlu, 1,5 hp-150lt/dk talyan Komponentlerle kendi montaj m zd r. VS EURO VS EURO TORNADO EURO TORNADO EURO FINI ARTRIC KURUTUCU 990 EURO AIRMAX 900 EURO

9 Fona F1 ünit Alman Teknolojisi + = Çin Üretimi En yüksek fiyat kalite oran Bu fiyata m? FONA Bafll k Paketi SironaT3F Aerotör Bafll Sirona T2 Revo Angldruva Haval mikromotor SATELEC P5 Piezo entegre kavitron LEDMAX 5 entegre fl kl dolgu cihaz AIRMAX Kompresör Ya s z ses izolasyonlu 1.5Hp - 150lt/dk. kompresör talyan kompanentlerle kendi montaj m zd r. FONA F1 D fi ÜN T AIRMAX KOMPESÖR BAfiLIK PAKET EURO 900 EURO EURO

10 CEREC 3D CAD - CAM PORSELEN RESTORASYON S STEM 2007 de yenilikler; Otomatik okluzyon ayarlanmas Otomatik kontak noktas ayarlanmas Biojenerik do al difl formlar MC XL büyük ve h zl freze ünitesi Tek seansda Kron! H zl, Estetik, Do al, Kal c restorasyonlar Hasta başında bilgisayar destekli optik ölçü alma, tasarım - üretim (CAD/CAM) metodu ile tek seansda SIRONA INCORIS Porselen Bloklarını kullanarak Full seramik kron, parsiyel kron, inlay, onlay ve veneer leri kendi ofisinizde tek seansta yapabilirsiniz. Günümüzde rekabette ve tedavi kalitesinde bir adım daha ileri gitmek için en ayrıcalıklı klinik ekipman CEREC 3. Hastalar n za üstün ve farkl bir tedavi önerisi ile sadece 300 seramik kronda yat r m tutar n karfl layabilirsiniz. Detaylar için lütfen aray n z ve web adreslerinden say s z örnekleri izleyiniz. INCORIS Blok MCXL Büyük freze ünitesi Küçük freze ünitesi Sirona seramik bloklar her türlü uygulama için kullan l r. Ayr ca VITA, Ivoclar ve 3M bloklarla da kullan labilir. Optik Görüntüleme Ünitesi

11 CEREC restorasyonu 3 aflamada tamamlan r; 1. Preparasyonun tamamlanmas ndan sonra optik ölçü al n r. Okluzal kay ttan da optik ölçü al n r 2. Program restorasyonu mevcut difl yap s ve okluzal kay ta uygun olacak flekilde program taraf ndan saniyeler icinde flekillendirilir ve ekranda görünür. stenirse ufak de ifliklikler yap labilir veya otomatik oluflan form onaylan r. 3. Freze ünitesinde 10 dakika içinde ifllenen restorasyon hasta koltu undan kalkmadan simante edilir. CEREC 3 B OJENER K FORM PROGRAMI LE DO AL RESTORASYONLAR! Yeni 3.0 versiyonu ile CEREC program k sa bir süre önce hayal dahi edilemeyecek neticeler al nmas n sa l yor. Önceki versiyonlar nda tak m difl üreticilerinin ideal difl formlar n kullanan bilgisayar program flimdi daha da gelifltirilmifltir. Zürih Üniversitesinde yap lan cal flmalarda binlerce do al diflin anatomik formlar bilgi bankas nda toplanarak, hastadan al nan optik ölçüdeki restorasyon yap lacak diflin mevcut formu ile ba daflt r l p do ala en yak n, bir benzeri daha olmayan formu otomatik olarak saniyeler icinde yaratmaktad r. 1 Optik ölçü 2 Tasar m 3 Üretim Okluzal kay ttan al nan ikinci bir optik ölçü sayesinde yap lacak restorasyonun okluzal formu ve yüksekli i ve yan difllerle olan kontak noktalar otomatik olarak program tarafindan belirlenir. CEREC MCXL CEREC 3D - Küçük milling EURO EURO

12 OpusDuoaqualite ER:YAG 2940 nm dalgaboyu sert doku lazeri Co nm dalgaboyu yumuflak doku lazeri Dokunarak, Hissederek çal flabilece iniz tek Lazer Bu konuda FDA iznine sahip tek Lazer cihazı. Klini in kompresörüne ba lana-bildi i için rakiplerinin içinde EN SESS Z... Gelece in teknolojisini bugünden yaflamak için... Er:YAG ve CO2 fl kl piyasemenli lazer birarada Çift dalga boylu sistem. ki lazer aynı kasa içinde tüm operasyonlara imkan tanır. Bir lazerden di erine anında geçifl Iflıklı piyasemen ile çalıflma sahasının maximum aydınlanması sa lanır Dokunmatik ekran tüm gövdeyi çevirmeye gerek kalmaksızın kolayca istenen yöne döndürülebilir. Ekran üzerinden 108 programa ulaflabilir iste e göre programlar de ifltirebilir ve saklanabilir Kontak uçlar ekonomik ve de ifltirmesi çok kolaydır. OpusDuo, temas eden uçları ile FDA iznine sahip a ız iç dokularda dokunarak kesim, flekillendirme, rezeksiyon gibi uygulamaları yapabilen tek markadır. Güç ayarlı ayak pedalı ile lazer atım sayısı (frekans) arttırılarak istenen güç, ellerden ba ımsız anında elde edilir. çi bofl çeperi ayna ile kaplı özel lazer iletim sistemi ile kayıpsız maximum lazer iletimi. Daha dayanıklı daha ekonomik. Kolay kalibrasyon portu ile kolay test ve garantili hassas lazer iletimi. Odalar arası kolayca gezdirilebilecek tasarımda Klini in kompresörünü kullanan sessiz sistem Büyük kapasiteli kolayca yerinden alınıp doldurulabilen su tankı ki lazer tek gövdede, fiyat avantajlı stenirse sadece Er: Yag Lazeri alıp Diode Lazerle kombine edebilme olana ı ER:YAG SERT DOKU LAZER END KASYONLARI Çürük temizleme Kavite preparasyonu Mineyi pürüzlendirme Kemik dokularının temaslı ya da temassız kaldırılması Co2 YUMUfiAK DOKU LAZER END KASYONLARI A ız ve tüm maxillo-facial dokularının insizyonu, exizyonu, ablazyonu, buharlafltırılması ve kanamanın durdurulması ifllemlerinde: Gömülü diflin yumuflak ya da sert doku bariyerini kaldırma Gingivoplasti Gingivectomi Hassas ölçü almadan önce preperasyonun etrafındaki difl etini aralama Gömülü implant üzeri açma Frenektomi yi-kötü huylu her türlü lezyonu çıkarma Operkülektomi Gingival hipertrophide difl etini küçültme Yumuflak doku ile oynayarak kron boyu uzatma Protez yapımı öncesi gerekli operasyonlarda: Flabby alveolar ridge Vestibuloplasti Difleti büyümesi Epulides Exposure of implants Oral lezyonların tedavisi: Papiloma Fibroma Difl eti cebi temizli i Biopsi Apse insizyonu ve drenajı Endodontic Kanal a zına ulaflabilmek için difl preperasyonu Pulpatomi Pulpa extirpasyonu Kök kanalının boflaltılması ve sterilizasyonu Kök kanal preparasyonu OPUSDUO AQUALITE (2 li fl kl ) OPUSDUO (2 li fl ks z) OPUS E TEK ERB UM EURO EURO EURO

13 SiroLaser Yumuflak doku lazeri Her Klinikte al nd gün kullan lacak bir cihazd r. Sonsuz uygulama endikasyonu ve hastalar üzerinde olumlu etkisi ve mükemmel performans vard r. En ufak lazer bu mudur? Budur!... Cihaz zengin bir aksesuar paketi ile gelmektedir. 3 adet koruyucu gözlük, Dr. Asistan ve hasta için 2 bafll k 6 adet uç Fiber kesme makas 2 de iflik çapta fiber Ayak pedal Hasta bilgi kataloglar Özel Aliminyum Bond tafl ma çantas SIROLASER Yumuflak doku lazeri 980 nm dalgaboyunda 0.5 ile 7 Watt aras nda Kompakt yap s, 78x45x190 mm boyutlar nda sadece 450 gr a rl nda Güçlü performans ile yumuflak doku lazerlerinde yeni bir trend yaratm flt r. Endodonti, Periodontoloji, Cerrahi ve Tedavide genifl kullan m 1 Hz ile 10 khz aras ayarlanabilen bir enerji üretebilmektedir. Kullan m kolay kontrol menüsü, tedavi parametrelerinin ayarlanmas n kolaylaflt r r. En çok kullan lan programlar ve parametreler haz rlanm fl ve saklanm flt r. Cihazin aktivasyonu ayak pedal ile olabildi i gibi ergonomik piyasemen üzerinden de tetikleme yap labilmektedir Uygulamalar aras nda: klasik kök kanal tedavileri Enfekte gingival cepler Kontamine olmufl implant yüzeylerinin tedavisi Difl etinin sekillendirilmesi Granülasyon dokusunun koagülasyonu, Gömülü implantlar n ve difllerin aç lmas Labial ve lingual frenilumlar n kesilmesi Aftöz yap lar n, herpes ve protez vuruklar n n koagülasyonu Dekontaminasyon etkisi ile iyileflmeyi h zl ve etkin bir flekilde yapar SIROLASER EURO

14 Dijital panoramik röntgen XG plus XG5 XG3 Siemens/ Sirona, gelecek 10 y l n tasar m XG Ailesi Genel Özellikleri Motorize yükseklik, alın ve flakak deste i ayarlama 2 ıflıklı yer saptayıcı ile kesin pozisyonlama 3 noktadan rahat hasta sabitleme Multipad ile merkezi kontrol gruplama Motorize ıflın toplayıcı 90 Kv yüksek frekansl jenaratör(120 khz) Omurilik sütununda Kv anterior difl alanını görünebilirli ini yükseltmek için otomatik olarak yükselir CCD sensör teknolojisi 27μm piksel ve 16-bit teknoloji ile görüntü yakalama Entegreli görüntü yakalayıcısı ve network arabirim kartları ORTHOPHOS XG PLUS / CEPH En geliflmifl panoramik Özel diflhekimleri mplantolojistler Büyük dental klinikler Radyolojistler ve Sefalometrik ünite ile ortodontik uygulamalar Oral ve maxillo-yüz cerrahileri için ideal Tranversal kesit alabilme ORTHOPHOS XG5 / CEPH 8 programlı Genel difl hekimleri Genel ortodontik uygulamalar (Ceph) ORTHOPHOS XG3 Her klini in ihtiyacı olan temel panoramik sistem 3 Programlı ORTHOPHOS 3/ PLUS Analog (film) tabanl Panoramik ve sefalometrik röntgen cihazlar XIOS A ziçi dijital sensor USB ba lant l Yüksek çözünürlüklü Sidexis XG görüntü flleme ve saklama program APSCMOS Sensör 2 de iflik boy 20X30mm veya 25.6X36mm Düflük X-ray dozaj ile mini 3D (3 boyutlu) Yeni XGPlus Panoramik ünitlerde: Klasik TSA (3 kesitli) Klasik TSA + 1 boyuna kesit 3 ince boyuna kesit Çapraz yönde kesitler Molar bölgede kesit kalınlı nı 2, 6 veya 8 mm olarak seçebilme olana ile 3 boyutlu görüntülemeye yak n görüntüler Heliodent VARIO periapikal röntgen cihaz 70 kv-7ma,. Uzun koni. Dijital ve film uyumlu timer Film tabanlı veya dijital tabanlı ifllemler için ayrı zamanlama seçim olana ı. Duvara monte sistem HEL ODENT VARIO ORTHOPHOS 3 ORTHOPHOS 3 CEPH ORTHOPHOS PLUS ORTHOPHOS PLUS CEPH ORTHOPHOS XG 3 DS ORTHOPHOS XG 5 DS ORTHOPHOS XG 5 DS CEPH XG PLUS (BAS C KONF G.) XG PLUS & CEPH (BAS C KONF G.) XG PLUS (KOMPLE KONF G.) XG PLUS & CEPH (KOMPLE KONF G.) XIOS size 1 XIOS size EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

15 3 boyutlu dijital volumetrik tomografi Bu iflte ölçü kaçt! 3D: 3 Boyutlu görüntü Panoramik Sefalometrik Transversal Kesit Sagital Coronal Axial görüntüler GALILEOS Dental Diagnostik röntgen talepleri hızla 2 boyuttan 3 boyutlu görüntüleme yönünde flekilleniyor. Özellikle implantoloji, maxillofasial cerrahi ve ortodonti çalıflmalarından gelen taleplerle SIRONA sofistike klinikler için büyük bir potansiyel vaad eden GALILEOS u üretti. Conebeam teknolojiisi ile 14sn içinde 200 adet flutlama, an nda görüntü. Düflük dozlu tek bir 3 boyutlu tarama ile ihtiyaç duyulabilecek yüksek çözünürlüklü her türlü görüntü. TEfiH S GALILEOS GALAXIS programı ile alıflılagelmifl formatlarda, panoramik ve sefalometrik görüntüler 2 boyutlu olarak alınabildi i gibi Oral-Maxillofasial bölgenin tamamı tek bir 3 boyutlu görüntü içinde ekranda belirir. PLANLAMA Devamında GALILEOS IMPLANT programı ile implant tedavi planlaması ( poziyonlama, anatomik yapılarla iliflkisi) tüm ticari implantlar için kolayca yapılır. ÜRET M Yapılan planlamanın dijital bilgisi ve hasta modelleri bir SIRONA firması olan SiCAT laboratuvarına yollanır.planlamaya uygun olarak üretilen implant yerlefltirme flablonu klini e geri yollanır. Teknik özellikler Görüntüleme Hacmi: (15 x 15 x 15)cm 3D çözünürlü ü (isotropik voxel ölçüsü): 0.3/0.15 mm fiutlama süresi: 14 / 2-6 sn Bilgisayarda görüntü yaratma süresi: 4.5 dk Hasta Pozisyonu: Ayakta veya Oturarak Röntgen Tüpü: 85kV 5-7 ma Dozaj: Bir panoramik film kadar veya bir CT görüntüsünün onda biri kadar. En küçük oda boyutları: 160 x 160 cm A ırlık: 140 kg. UYGULAMA Gelen transmukozal flablon ile hastaya implantlar hiçbir tahmini uygulamaya yer bırakmadan ideal flekilde ve planlandı ı gibi yerlefltirilir. GALILEOS teflhisden fazlası! GALILEOS 3D S STEM EURO De iflik görüntüleme modelleri ile sadece kemik yapısı de il yumuflak doku hakkındada bilgi verir.

16 A z içi dijital röntgen sistemi dan Xraymax deneme sürümünü indirebilirsiniz. Türkiye nin en çok sat lan dijital x-ray sistemi A z içi dijital röntgen sistemi X-raymax portatif röntgen 2mA lik tüpü ile çal flma ortam nda daha az radyasyon Pilli, flarj edilerek uzun süre kullan m Çok kolay pozisyonlama Tümüyle dijital ayarlama Dijital sensörler için ideal boyut Çok ünitli klinikler için ideal 1.4 kg. CCD sensor teknolojisi Yüksek çözünürlük Mükemmel görüntü kalitesi %85 daha az flutlayarak görüntü alma USB den ba lant 500 Ad. disposable k l f Sensor ve tüp pozisyonlay c aparat seti ngilizce/türkçe programda hasta ad alt nda her muayene için ayr ayr arflivleme, görüntü üzerinde ölçüm yapabilme, renklendirme, çoklu görüntü, her türlü görüntü ayarlama. DICOM uyumlu Network ortam nda kullan labilir. XGENUS Duvara monte röntgen XRAYMAX VE IMAGEMAXX ÜRÜNLER NDE 2 S N B RARADA ALANA EXTRA %3 ND R M, 3 NÜ B RL KTE ALANA MOB LBOX HED YE Dijital timer 8mA, 70Kv XRAYMAX D J TAL RADYOV ZYOGRAF XRAYMAX PORTAT F RÖNTGEN XGENUS DUVARA MONTE RÖNTGEN EURO EURO EURO

17 A z içi dijital kamera Art k kameras z olmaz... 1 A z içi dijital kamera sistemi Dokunmadan tetikleme ve görüntü sabitleme 1/3 CCD 768 X 494, çözünürlük 8 Beyaz LED ayd nlatmal Otomatik parlakl k ve netlik ayar 80º görüfl aç s USB2 ile direk bilgisayara ba lant Otomatik açma - kapamal kamera yuvas Ayr labilir konnektörlü Ünitlere entegre edilebilir Imagemaxx görüntü iflleme ve saklama program XRAYMAX program nda (ekstra) veya di er hasta takip programlar nda çal flabilir dan Imagemaxx s n rs z kullan ml kamera program n indirebilirsiniz. 2 Ekonomik 6 BEYAZ LED ayd nlatmal 1/4 Sony CCD pixel Autofocus Direkt USB ba lant s Imagemaxx görüntü iflleme ve saklama program 500 adet disposable k l f XRAYMAX program nda (ekstra) veya di er hasta takip programlar nda çal flabilir Mobil Görüntüleme Merkezi Ünitler arası kolay taflınabilir, elektrik ba lantısız, mobil görüntüleme merkezi (Mobilbox da kullan labilecek ürünler) Portatif röntgen cihazı Dijital sensör Dijital kamera Aksesuarlar Notebook bilgisayar Tek bir fifl tak larak tüm cihazlar flarj edilebilir IMAGEMAXX - 1 IMAGEMAXX - 2 MOB LBOX GÖRÜNTÜLEME MERKEZ EURO 795 EURO 190 EURO

18 Statim kasetli otoklav 8.5 dakikada hasta aras nda sterilizasyon Hastalar n ve kendi sa l n düflünenlere... Kompakt, h zl ve güvenilir... Statim 2000 Avrupa EN normuna uygun sterilizasyon yapar. B s n f otoklavlar hazne içindeki havay vakumlayarak boflalt rken, STATIM patentli, buharla hava boflaltma teknolojisi ile sterilizasyon öncesi hazne içindeki tüm havay tahliye eder. Bu yöntem B s n f otoklavlara göre en az 5 kat daha h zl d r. H zl, en h zl... Statim de iflik amaçl fabrika ayarl program ile her türlü sterilizasyon gereksinimini karfl lar. nce fakat sa lam çelik den yap lm fl kaset yap s ani s nma ve so umay sa lar. 1.8 lt iç hacimli, 28 x 18 x 4 cm iç boyutlar nda kaset (2000) 5.1 lt iç hacimli, 38 x 18 x 8 cm iç boyutlar nda kaset (5000) Sterilizasyon sonras kurutma yapar. Bilgisayarl ifllem kontrolü, Dijital göstergeler ile kolay gözlem, sterilizasyon sayac, otokalibrasyon, bilgisayara ba lanabilme, opsiyonel yaz c ba lanabilme, Hava bakteri filtresi, kurutma pompas gibi birçok özellik Bowie-Dick ve Helix testlerini karfl lar Özel tasarlanm fl Statim Helix test aleti her gün sterilizasyonu konfirme etmek olana n z vard r. 4 lt temiz su tank, kullanilm fl su tank, su kalite kontrolü 21 kg a rl kta, 485 X 415 X 150 mm ( 2000) 33 kg a rl kta, 550 X 415 X 190 mm ( 5000) Statim ve di er otoklavlar n sterilizasyon süresi karfl laflt rma grafi i Statim kaseti steril aletlerin tafl nmas için çok uygundur. Helix test aparat her cihazla birlikte gelir. STATIM 2000 STATIM 5000 WATERMAX SU DAMITMA EURO EURO 120 EURO Kullan m noktas nda steril edilmifl enstrümanlar kasette, hastalar güvende... Portatif Su Dam tma

19 Statim kaset içinde pozitif bas nç oluflturarak havay çok k sa sürede kaset d fl na atar. Di er otoklavlar hazne içindeki havay negatif bas nç (emilim) oluflturarak uzun sürede hazne d fl na ç karmaya çal fl r ve vakit kaybeder. SYS -TM KASETLER Temiz de ilse, steril edilemez nce kaset çabuk s n p so umay sa lar. Di er otoklavlar büyük ve a r hazneyi s tmaya çal flarak vakit kaybederken statim ince kaset yap s ile h zla s n r ve so ur 2. Hassas buhar girifl ve ç k fl 3. Buhar kaset içine girer contan n içinden yürüyerek kaset içindeki havay buharla iterek egzosdan c kmas n sa lar 4. Dahili su kalite kontrolü sürekli kontol edilir 5. Steriz lizasyon süreci opsiyonel yaz c veya data logger bilgi depolay c ile dokümante edilebilir 6. Biolojik hava filtresi bakterileri ve sporlar n kurutma esnas nda kaset içine girmesine engel olur. Kolayca de ifltirilebilir. HYDRIM C51 w Alet Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Benzerlerinden farkl olarak özel dezenfektan maddesini gerekti i kadar otomatik olarak y kama suyuna katar. Etkin dezenfeksiyon sa lar. HYDRIM EURO Elde Y kama olay n tamamen bitirir. Klinik personelinin aletlerle yaralanmas ve enfekte olmas olas l n en aza indirir. Zaman kazand r r. Alet y kamayla geçecek zaman n daha faydal ifllere ayr lmas n sa lar. Hydrim in güçlü sirkülasyon pompas ve y kama kollar ve HIP özel temizleme solüsyonu ile mükemmel netice al n r. Her sterilizasyon sürecinde ayn netice al nmas n sa lar. Otomasyon; personel ihmali ve uygulama hatalar n engeller 34 kg, 600X475X460 mm boyutlar nda Y kama süreleri; 8, 19, 23 dakika

20 CEREC INLab CAD-CAM Laboratuvar olarak CAD/CAM ça na geçmek istiyorsan z tam zaman... Laboratuvar olarak CAD/CAM ça na s çramak istiyorsan z tam zaman...art k hastalar da doktorlar da metal desteksiz estetik restorasyonlar istiyorlar... Inlay, Onlay, parsiyel kron, full seramik kron, veneer, implant üst yap çal flmalar ve 3 üyeden bir çeyrek çeneye kadar köprü alt yap lar n haz rlanabilmektedir. htiyac n z olan InLab yaz l m Büyük ya da küçük inlab Freze ünitesi De iflik büyüklükteki laboratuvarlar n ihtiyac n karfl lamak için PPU (kontür) veya Unlimited yaz l m seçenekleri tercih edilebilir. fllemler 3adet T ile gerçekleflir: Tarama aflamas Tasar m aflamas Tornalama / üretim aflamas Tarama ifllemi ya sistemin içindeki Lazer taray c dan ya da ayr al nabilen EOS ünitesinden yap l r. EOS yo un trafikli labrotuarlar için üretilmifl h zl tarama modülüdür. Anatomik formlar tasarlamakta 2007 y l nda getirilen bir yenilikte Sirona n n Patentli B OJENER K D fi FORMU TASARIM olmufltur. Tasar m tamamland nda yaz l m kullan c ya en uygun boyuttaki blok ölçüsünü freze ünitesine takma uyar s yapar.bu boyutta ve uygun renkte blok seçilip freze ünitesine herhangi bir alet kullanmaks z n kolayca tak l r. Freze ifllemi üye say s na göre en az 6 en çok 30 dakika aras sürer fiimdi de MC XL Büyük freze makinesi ile h zl, daha yüksek hassasiyet ve daha sessiz çal flma sa lanm flt r. Küçük ünite 2 motorlu 2 frezli, büyük ünite ise 4 motorlu ve 4 frezli olarak tasarlanm flt r. fiu an için boyu 4 cm.e kadar olan 2 ayakl Z rconyum gövde alt yap lar n ve 2008 y l nda piyasaya sunulacak olan 85X40X42 mm boyundaki yani bir çeyrek çeneyi kapsayacak olan bloklar da iflleyebilecek kapasitededir. Piyasada bulunan VITA YZ, IPS Empress CAD, VITA Tr lux Bloklar ve S ronan n yeni üretimi olan CEREC In- Cor s Bloklar n tümü freze edilebilir. Bundan sonraki aflamada sinterleme ve blok tipine göre gerekti inde camlama yap l r. Alt Yap ya as l sertli ini kazand ran bu ifllem bitti inde art k s ra porselen y maya gelmifltir. Al fl lagelmifl Porselen teknikleri ile ifllem bitirilir Yeni SIRONA / CEREC Seramik Bloklar CEREC PC Bloklar: Feldspar seramik. Üç de iflik renk tonu ile kolede koyu insizalde aç k renkleri ile en estetik restorasyonlar saglayan tam seramik bloklar CEREC InCoris ZI: K smen sinterlenmifl ve renklendirilmifl zirkonyum oksit bloklar kron altyap ve iki köprü gövdeli köprü altyap lar na uygun. CEREC Incoris Al: K smen sinterlenmifl tek renkli Aliminyum oksit bloklar kron altyap ve bir köprü gövdeli köprü altyap lar na uygun. INLab Küçük Freze Ünitesi INLab MC XL Büyük Freze Ünitesi Kablosuz letiflim Modülü 50 AK Kontür 100 AK Kontür 200 AK Kontür 500 AK Kontür 1000 AK Kontür 2000 AK Kontür UNLIMITED (limitsiz program) IN EOS TARAMA MODÜLÜ EURO EURO 490 EURO 890 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

21 DAC Professional otoklav En yüksek beklentileri karfl lamak için DAC Professional SIRONA n n çok özel standardlar na göre, emsallerinden farkl özelliklerde üretilmifl ÜSTÜN bir otoklavd r. Bir ad m ileride! NITRA SEAL POfiETLEME SIRODEM SU DAMITMA EN normuna göre B sınıfı Büyük iç hacim Küçük dıfl hacim 25 cm çap x 35 cm derinlikte hazne 18 lt hacim 6 tepsi kapasiteli 48.5 x 42.5 x 59.5 cm dıfl ölçüler. 43 kg a rl k Kademeli sterilizasyon öncesi hava tahliyesi Sterilizasyon sonrası kurutma için vakum Dijital ekran üzerinden tüm kontroller yapılır ve süreç gözlenir Kolay açılır ve güvenli kapak mekanizması 5 lt temiz su deposu 3 lt kullanılmıfl su deposu PROGRAM 0.5 KG YÜKLEME LE 5 KG YÜKLEME LE KURUTMA HIZLI 134º C, 2 bar 12 dk 20 dk 10 dk UNIVERSAL 134º C, 2 bar 23 dk 38 dk 15 dk Hassas aletler 121º C, 1 bar 41 dk 50 dk 20 dk Prion / Deli dana ÖZEL 134º C, 2 bar 40 dk 55 dk 15 dk Bowie Dick testi 134º C, 2 bar 33 dk 40 dk 5 dk Test 18 dk DAC PROFESSIONAL OTOKLAV NITRA SEAL POfiETLEME SIRODEM EURO 695 EURO 395 EURO

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Hastane Kapıları. 90 Derece. Kayar Kapılar. Kapılar METAXDOOR MS30. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır

Döner Kapılar. Hastane Kapıları. Dairesel Kayar Kapılar. 90 Derece METAXDOOR MS30. Kapılar. Kayar Kapılar. Otomatik Yana Açılır Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Dairesel Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatik Yana Açılır Kayar Kapılar METAXDOOR MS30 Otomatİk Kayar Kapılar MS30/SLD Otomatik Kayar Kapı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

ANGULDURVA MOTORLARI

ANGULDURVA MOTORLARI ANGULDUVA ANGULDUVA BAŞLIKLAI 127 SL2028 SL2026 SL2044 SL2207 SL2245 SL2010 SL2010 SL2008 MANDALLI KAFA SİSTEMİ 25.000 PM HIZ PUSH BUTON FEZ DEĞİŞTİME 40.000 PM HIZ ANGULDUVA GÖVDELEİ SL2001 SL2002 MANDALLI

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler.

937 Motorlu Testere. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler. Yeni Nesil, Yüksek Performanslı Motorlu Testereler Güç, Performans ve Konforun E şsiz Birlikteliği ÜST DÜZEY PERFORMANS Kendi s n f ürünler aras nda yüksek verimi ve sanat niteli ğindeki e şsiz tasar m

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

LABORATUVAR MİKROMOTORU

LABORATUVAR MİKROMOTORU 3.000-35.000 LABORATUVAR MİKROMOTORU 1. Mikromotor çekirdeksiz yapıda olmalıdır. 2. Piyasemen dönme hızı 3.000-35.000 devir/dakika olmalıdır 3. Mikromotor sessiz çalışmalı ve düşük vibrasyonlu olmalıdır.

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç.

Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Minimum güç kullanımı ile maksimum kazanç. Yeni Bosch yüksek basınçlı yıkama cihazları. Yeni Aquatak Go. Küçük, mobil ve çok güçlü. Bu yüksek basınçlı yıkama cihazı ile ileri geri itmeyi unutun. Aquatak

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı IvoBase Injector Ful anatomik enjeksiyon cihazı Kompakt, buharsız Bir tuşla protez üretimi Ful otomatik ve buharsız IvoBase Injector IvoBase Injector ile sistemle uyumlu, özel PMMA rezin materyalleri için

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. CNC Hidrolik Abkant Pres EcoBend, hem standart hem de opsiyonel olarak sunduğu donanım özellikleri ile kullanıcı dostu olmaya ve ekonomik anlamda iºletmenize vermiº olduğu güç ile

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRC. Hastane Kapıları. Poliklinik Oda Kapıları Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRC Poliklinik Oda Kapıları METAXDOOR MS30/HRC hastane odaları, klinik ve laboratuvar odalarında

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 2 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun

Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız / DIN VDE 0750-238 standardına uygun Teknik Özellikler Kardiyopulmoner rehabilitasyon ergometresi Fren sistemi Yük / doğruluk Devir sayısı aralığı Bilgisayar kontrollü elektromanyetik indüksiyon fren sistemi 6-999 Watt, devir sayısından bağımsız

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı

Security Geçiş Sistemleri. Döner Kapılar. Kayar Kapılar. 90 Derece Kapılar METAXDOOR MS30/HRM. Hastane Kapıları. Hermetik Kayar Kapı Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR MS30/HRM Hermetik Kayar Kapı Hava ve su sızdırmazlık özelliği bulunan METAXDOOR MS30/HRM hermetik kayar

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik

Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS. Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik Kazandıran Güç MS SERİSİ REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS Kolay Kullanım Hızlı Verimli Kazandıran Ergonomik 1 Kazandıran Güç 2 Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

1 2015 www.loobex.com

1 2015 www.loobex.com 2015 www.loobex.com 1 www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 Buhar Makineleri

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Diş Üniti & Koltuk Sistemi www.guloguz.com.tr

Diş Üniti & Koltuk Sistemi www.guloguz.com.tr A2-A ve A3-A Diş Üniti & Koltuk Sistemi www.guloguz.com.tr A3 - A Korodent; üstün ergonomi, esneklik ve estetiği ile tüm ihtiyaçlarınızı en ekonomik yoldan karşılayan geniş seçenekleri ile hizmetinizde

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı Kodak 1500 Ağıziçi Kamera İdeal sohbet başlatıcısı Her görüntüyü mükemmel bir görüntü haline getirin Gerçek Otomatik Odaklanma İnsan gözü gibi, kameranın patentli Likit lens teknolojisi kamera ile görüntüsü

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

FIRINLARI LABORATUVAR LABORATUVAR TESTLERİ KÜL TESTİ ISIL İŞLEM KURUTMA

FIRINLARI LABORATUVAR LABORATUVAR TESTLERİ KÜL TESTİ ISIL İŞLEM KURUTMA FIRINLARI LABORATUVAR LABORATUVAR TESTLERİ KÜL TESTİ ISIL İŞLEM KURUTMA KÜL (MUFLA) FIRINLARI Tetra Isı çeşitli büyüklüklerde, farklı sıcaklık seviyelerine hitap eden ve farklı kullanım özelliklerine sahip

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı