KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU"

Transkript

1 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276)

2 Bu kitab n her hakk sakl d r ve M s rl Makina malat ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketi ne aittir. Bu kitab n tamam veya herhangi bir bölümü M s rl Makina malat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketi nin izni olmaks z n yay nlanamaz, teksir notu haline getirilemez, fotokopi vb. ekilde ço alt lamaz. Aksi davran ta bulunanlara uyar gözetmeksizin yasal yollara ba vurulacakt r. Bu konuda U ak Mahkemeleri müracaat merciidir. Copyright 2006 MISIRLI MAK NA ML. TEKS. SAN. ve T C. LTD. T. Y ld r m Sanayi Sit. No: U AK Tel: (0276) MISIRLI Makina Ltd. ti. Y ld r m San. Sit. No:66 U ak -Türkiye Tel :+90(0) 276 / Fax : +90(0) 276 / Türkçe - 2

3 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI Lütfen makinay kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuyunuz ve talimatlar anlay n z. KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 3

4 Ç NDEK LER 5 EKS Z OLUK MAK NASI GARANT BELGES..3-4 GARANT ARTLARI KULLANIM MONNTAJ VE BAKIM KILAVUZU. 7 Eksiz Oluk Malzemesinin Teknik Özellikleri....8 lk Çal t rma GÜVENL K TAL MATLARI.9-10 MONTAJ TAL MATI 11 Tambura Oluk Malzemesinin Yerle tirilmesi TA IMA VE DEPOLAMA ARTLARI.15 YAPILAN PER YOD K BAKIMLAR..15 Elektrik Panosu Elektrik Ba lant emas..16 Oluk Yard mc Ekipmanlar 17 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI YEDEK PARÇA K TAPÇI I Ç NDEK LER...19 Makinan n Ana Gruplar.20 Üst Form Grubu Alt Form Grubu Taban Bask Grubu Bask Form Grubu Fitil Kutusu Grubu Makas Grubu Tambur Grubu Motor Grubu. 48 Oluk Makinas Zincir Yerle im Plan YEDEK PARÇA L STES AYARLAMA KILAVUZU Ayarlama K lavuzunda Kullan lan Yönler...58 Makinaya Yeni Rulo Tak ld nda Yap lan Kontroller OLUKTAK HATALAR VE BUNLARIN G DER LMES...64 Oluk Yüzünde Yay Çiziyor Fitil ç T rna Dalgal Dik Kenar n n Ucunda Dalgalanma 68 Oluk Seviyesinden A a Do ru Gidiyor Oluk Seviyesinden Yukar Do ru Ç k yor Oluk S rt n n Tabana Yak n Olan K sm nda Dalgalanma..73 Oluk Taban nda Dalgalanma Var Türkçe - 4

5 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI GARANT BELGES MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Türkçe - 5

6 T.C. SANAY VE T CARET BAKANLI I U AK SANAY VE T CARET L MÜDÜRLÜ Ü GARANT BELGES Belgenin Onay Tarihi ve Say s : 09/02/ /05 Bu Belgenin kullan lmas na ; 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Tebli uyar nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl l Müdürlü ü taraf ndan izin verilmi tir. MALATÇI/ THALATÇI F RMANIN ÜNVANI : MISIRLI MAK. ML. TEKS. SAN. T C. LTD. T. MERKEZ ADRES : YILDIRIM SAN. S T. NO:66 U AK - TÜRK YE TELEFONU : FAKSI : F RMA YETK L S N N MZASI - KA ES : MALIN C NS : EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI MARKASI : MISIRLI MODEL : 5 BANDROL VE SER NO : TESL M TAR H VE YER : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 GÜN SATICI F RMANIN ÜNVANI : ADRES : TELEFONU : FAKSI : TAR H MZA KA E : Türkçe - 6

7 GARANT ARTLARI 1. Garanti süresi mal n teslim tarihinden itibaren ba lar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.mal n tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Bu süre, mala ili kin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisine bildirim tarihinden itibaren ba lar.sanayi mal n n ar zas n n 5 i günü içerisinde giderilmesi halinde,imalatç veya ithalatç, mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir sanayi mal n tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4. Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde,i çilik masraf de i tirilen parça bedeli yada ba ka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5. Mal n; -Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd yla bir y l içersinde ayn ar zay ikiden fazla tekrarlamas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas, -Tamiri için gereken azami sürenin a lmas, -Servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla sat c,bayii,acentesi,temsilcili i,ithalatç s veya imalatç s ndan birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda ücretsiz olarak de i tirme i lemi yap lacakt r. 6. Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d ndad r. 7. Garanti süresi içersinde servis istasyonlar taraf ndan yap lmas n n zorunlu oldu u, imalatç veya ithalatç taraf ndan art ko ulan periyodik bak mlarda ;verilen hizmet kar l nda tüketiciden i çilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. 8. Garanti belgesi ile ilgili ortaya ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne ba vurulabilir. Türkçe - 7

8 V ZELER. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES Garanti Belgesi nin geçerlilik süresi 2 y ld r ve onay tarihi esas al narak her y l vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmas na müteakip 3 ay içeresinde vizesi yapt r lmayan belgeler geçersiz say l r. Belgesi iptal edilen veya geçersiz say lan imalatç ve/ veya ithalatç lara ayn ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez. Türkçe - 8

9 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI Lütfen makinay kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuyunuz ve talimatlar anlay n z. KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 9

10 OLUK MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM TAL MATI SAYIN YETK L LÜTFEN A A IDAK UYARILARI ÇOK D KKATL OKUYUNUZ. A a daki talimatlar,i letmecilikte ve i güvenli inde aksakl k,zaman ve ekonomik kay p olmamas için haz rlanm t r. Makinam z sat tarihinden itibaren mekanik bölümler 2(iki) y l, elektriksel bölümler 1(y l) garantilidir. Ayarlar ve servis garantisi firmam zda yap l r ve süresi 6(alt ) ayd r. Kullan m hatalar ndan kaynaklanan ar zalar garantimiz d ndad r. Periyodik bak mlar n süresinde yap lmas art yla bu makinenin kullan m ömrü 15 y ld r. BU K TAPÇI I MAK NA LE B RL KTE MUHAFAZA ED N Z. MAK NANIN ADI ÜRÜNÜN ADI ÜRÜNÜN MODEL : EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI : EKS Z OLUK : 5 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASININ TEKN K ÖZELL KLER : Makina Yüksekli i Makina Boyu Makinan n Geni li i Makinan n A rl Üretim H z Motor ebeke Gerilimi ebeke Frekans Makinada Kullan lan Malzeme Cinsi : 107 cm. : 232 cm. : 52 cm. : 410 kg. : 12 m/dak. : 1,5 HP dev/dak. : 220 V.AC : 50 ~ 60 Hz. : Alüminyum, Boyal Saç, Galvanizli Saç ve Bak r. EKS Z OLUK MALZEMES N N TEKN K ÖZELL KLER : Makinada Kullan lan Malzeme Malzeme Kal nl Malzeme Geni li i Kesim lemi Garanti Süresi : Alüminyum, Boyal Saç, Galvanizli Saç ve Bak r. : 0.35 ~ 0.55 mm. - Çelik : 0.50 ~ 0.70 mm. - Alüminyum : 0.50 ~ 0.60 mm. - Bak r : mm.(300 mm) 30 cm. : Giyotin vas tas yla(manuel) : 2 y l parça garantilidir. Türkçe - 10

11 LK ÇALI TIRMA : Makinay çal t rmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar: 1- Tambur kilidini aç n z. 2- Makas (b ça,giyotini) yukar pozisyonda tutunuz. 3- Geri yönde, makinan n içerisinde malzeme tak l yken çal t rmak istenirse, tak l malzemenin bulundu u konumdan itibaren geri yöne ilerleyece i mesafe 10 cm. den fazla olmamal d r. 1.GÜVENL K TAL MATLARI : 1.1.Bu makineyi çal t rmadan önce kullanma talimatlar n dikkatlice okuyunuz. NOT 1 : Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r (EOM 5) 1.2.Elektriksel Güvenlik : ebeke gerilimine dikkat edin. Ak m kayna n n gerilimi Volt AC olmal d r Toprakl priz kullan n z Makinay kullanmadan önce, fi ve kabloyu düzenli olarak kontrol edin ve hasar gördü ünüzde yetkili bir uzmana yeniletin Makinan z ya mur ve nemden koruyun. NOT 2: Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r ( EOM-2) 1.3.Bu makinada ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir çok hareketli parça vard r. Tüm güvenlik önlemlerini almaya çal n. Makinan n içerisinde hareketli ve dönen ekipmanlar bulunmaktad r. Bu ekipmanlara yakla lmamal ve dokunulmamal d r. Kapaklar yada siperler ç kar lm haldeyken makineyi kesinlikle çal t rmay n. Türkçe - 11

12 NOT 3: Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r(eom-3) Makine çal rken tamir, ayarlama yada bak m yapmaya çal may n. Üzerinde çal rken makinenin çal t r lmamas na dikkat edin Üzerinizden sarkan giysi yada mücevher kullanmay n. Saç n z uzunsa apka ya da saç filesi tak n. Gerekirse güvenlik gözlü ü ve toz maskesi kullan n. Bütün personel tabanlar iletken olmayan ve kaymayan güvenlik ayakkab lar ve uygun k yafet giymelidir. Ba n z n üzerinde çal ma varsa kask tak n. 1.4.Makinadan ç kan olu un kesilmesi manuel olarak giyotin ile sa lanm t r. Giyotinin kesici a z ndan ellerinizi uzak tutunuz. NOT 4: Makinada giyotinin üzerinde uyar olarak as lm t r.(eom-4) 1.5.Çal ma yerinizi düzenli tutunuz : Çal ma yerindeki düzensizlik kaza tehlikesi yarat r. 1.6.Çocuklar uzak tutun. Ba kalar n n makinaya veya uzatma kablosuna dokunmalar na izin vermeyin.çal anlar n d ndaki ki ilerin çal ma sahas ndan uzak tutulmas gerekir. 1.7.Kabloyu amac d nda kullanmay n : Fi i prizden ç karmak için kabloyu çekmeyin. Kabloyu kesici cisimlerden, s dan ve ya dan uzak tutun. Makinada kullan lan Ek Emniyet Tedbirleri: 1.8.Makinan n çal mas nda push buton kullan lm t r.butonlara bast n z sürece ileri ve geri ilerleme gerçekle mektedir. Makinada bir adet acil stop butonu bulunmaktad r.bu buton bas l kald sürece ileri ve geri hareket butonlar çal maz. Acil stop butonunu bas l iken (kapal durumda) açmak için bir miktar sa a do ru çevirmek yeterlidir. (Resim 1) Türkçe - 12

13 - Geri yönde çal t rmak. - leri yönde çal t rmak. - Acil Stop Butonu ( K rm z renkli) Resim 1 :Oluk makines ndaki butonlar 1.9.Makinada uzun süreli çal malarda, makinan n motorunun zarar görmemesi için termik ünitesi konulmu tur.uzun süreli çal malarda makina durursa, bir süre beklenerek motorun so umas sa land ktan sonra çal maya devam edilebilir. 2.MONTAJ TAL MATI 2.1.Oluk makinasn n kullanaca n z yere ( pikap asi yata, treyler ya da özel tezgah ) sabit olarak monte edilmesi önerilir. Oluk makinesinin dört adet aya vard r. Pabuçlardan M10 c vata ile ankraj yap lmas önerilir. 2.2.Makine zeminle parelel konumda kullan lmal ve arka yada tahliye taraf kamyonun arkas na dönük olmal d r skeleti bükelecek ekilde makine araç yata na ba lanmamal d r. 3.KULLANMA TAL MATI ÇALI TIRMADAN ÖNCE KONTROL ED LMAS GEREKEN HUSUSLAR 3.1.Tambur kilidini aç n z. 3.2.Makas (b ça,giyotini) yukar pozisyonda tutunuz. 3.3.Geri yönde, makinan n içerisinde malzeme tak l yken çal t rmak istenirse, tak l malzemenin bulundu u konumdan itibaren geri yöne ilerleyece i mesafe 10 cm. den fazla olmamal d r. 3.4.Kullanmaya ba lamadan önce KAYNAK, C VATA VE SOMUN BA LANTILARINI KONTROL ED N Z. Ba lant larda gev emeler ve aksakl klar varsa gerekli bak m yap n z. Ta ma s ras nda ; makinan n parçalar titre imle gev eyebilir veya yabanc maddeler makinan n içine girmi olabilir, bunlar n kontrol edilmesi gerekir. 3.5.Makinan n ilk kullan mdan önce güvenlik kapaklar n n ç kartarak, makineyi dikkatlice incelemek operatörün sorumlulu u alt ndad r. 3.6.Makinan n hareketli ve dönen ekipmanlar n çal mas n engelleyebilecek, madde ( gev eyen ve/veya gev eyip dü mü civata,somun vb.parçalar) bulunmamal d r. 3.7.Makinan n hareketli ve dönen parçalar n ba lant lar n n sa lam ve s k olmal ( gev ek parça varsa s k lmal ) 3.8.Bobin tam olarak yerine oturtulmal d r.bobine sar l malzemenin kuru ve temiz olmas gerekir. Türkçe - 13

14 3.9.Makinan n kapaklar makinay çal t rmadan önce tak lmal ve ba lant parçalar ile sabitlenmelidir Makinan n besleme(makinanaya malzemenin girdi i k sm n )bölümünü kar n za al n makinan n sol taraf sizin solunuz olmu oldu. Farkl geni likte oluk malzemesi kullan lmak istenirse giri k lavuzlar ndan, sol taraftakini hareket ettirerek ayarlama yap nz Makina ayarlar n, makinan n sol taraf ndaki ayar civatalar ndan yap n z. Bask ayarlar n ; makinan n üst kapa n ç kartarak, üst taraftaki ayar civatalar ndan yap n z Makinada uzun oluk çekilmek istenirse, olu u düzgün bir ekilde ç karmak için, makinadan ç kan olu a destek koymak gerekir.bu destekler olu un yüzeyini çizmeyecek ekilde yeterli say da silindir içeren sehpa ve destekler vb. kullan labilir. Kullan lan destekler zemine paralel konumda ve makinan n ç k a z n n alt kenar seviyesinde olmal d r. Destekler hatal yerle tirilirse u sorunlar ortaya ç kabilir: Desteklerin boyu k sa olursa : Oluk a a ya k vr l r. Desteklerin boyu uzun olursa: Oluk yukar k vr l r. 4.BOB NE OLUK MALZEMES N N YERLE T R LMES Bir bobine tak labilecek, oluk rulosunu a rl 200 kg. dan fazla olmamal d r. Makinaya yerle tirilecek olan rulo malzemenin ortas ndaki bo lu un ölçüsü en az 50 cm. olmal d r. Resim 2 Oluk Malzemesinin Bobine tak lmas Bobin kapa (G3-2) üzerindeki üç adet M10 civatay gev etin, bobin kapa n (G3-2) döndürün ve d ar ya do ru çekin ve ç kar n Rulo malzemeyi dik konumda tutunuz ve bobinin(g3-1) makaral k sm n, rulo malzemenin içinden geçiriniz.(resim 2) Türkçe - 14

15 4.1.3.Bobinin(G3-1) sabit kapa na rulo malzeme de inceye kadar bobini itiniz Rulo malzemenin bobinde(g3-1) tam yerle imini sa lad ktan sonra bobin kapa n n(g3-2) geni deliklerinden civatalar n geçmesini sa lay n ve bobin kapa n (G3-2) civatalar n ba lar n n dar kanala geçmesini sa lamak için bobin kapa n (G3-2) çeviriniz Bobin kapa ndaki(g3-2) üç adet M10 civatay s k n z.(resim 3) Resim 3 Bobine bobin milinin tak lmas Bobin milini bobinin merkezine yerle tirerek itiniz.bobin milini Bobinin di er ucundan ç kmas sa land ktan sonra her iki taraftan e it uzunlukta ç kmas sa lanmal d r.(bak. Resim 2) Bobin milini her iki taraftan tutarak ( palanga,vinç yada rampa kullanarak) makinan n herhangi bir tambur aya na tak n z Makinan n sa taraf ndaki bobin milinin uc k sm nda, bobin milinin emniyetli çal mas için kanal aç lm t r. Bu kanal, tambur aya ndaki yata na(yuvas na) oturtulmal d r Bobin kilitlerinin ; makinan n sol taraf nda her bobin için birer adet olan sürgülü kilitlerin bobin de i tirme i lemi d nda her zaman kilitli olmas n sa lay n z. 4.2.Makinaya Rulo Malzemenin Giri i ; Bobinin ön taraf n, k lavuz takozlar n alt na ve k lavuz levhalar n aras na yerle tirin ; bobini sa taraf ndaki giri k lavuzuna dayay n. Sol taraftaki giri k lavuzu ile bobin kenar aras nda en fazla 1 mm.aral k b rak n, ayarlama için 8 alyan tespit vidalar nda (makinan n sol d taraf nda) 8 alyan anahtar kullan n. Türkçe - 15

16 4.2.2.Malzemenin serbest ucunun sa ve sol kö esini kesin( Bak Resim 4). Makineye tak n ve ekillendirici rolelere do ru itin. Resim 4 Oluk rulosunun serbest ucunun kesilmesi Roleleri metalin ön k sm n kavramas için biraz gev ek b rak n Bobini ilk role çiftine yerle tirmek için do ru ekilde itmek gerekir. Makineyi çal t r n, roleler bobini makinaya do ru çeksin. lk cm. lik k sm makinan n ön taraf ndan izleyin; daha sonra metalin ilerleyi ine makinenin üstündeki aç kl ktan bak n. malzeme makineye girmezse giri ucuna dönün ve metali ekillendirme rolelerine do ru itin. tme i leminde oluk malzemesinin, malzeme giri rolelerinden ve ilk form silindirine gelinceye kadar iterek destek verin Rulo malzemenin bobinin üst taraf ndan gelmesini sa lay n z.aksi taktirde olukta dalgalanmalar olu ur. Resim 5 Oluk malzemesinin makinaya tak l Türkçe - 16

17 5.TA IMA VE DEPOLAMA ARTLARI Ta ma S ras nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 5.1.Makinan n ta ma esnas nda elektrik ba lant ekipmanlar n (kablolar n ve fi in) düzgün bir ekilde toparlanarak k r lma,ezilme,kopma ve y pranmas n engelleyecek ekilde toplanmal d r.(kablonun makas koluna düzgün bir ekilde sar lmas önerilir.) 5.2.Makinan n tamburlar kilitlenmelidir (makinan n üzerinde bulunan tambur kilitleri vas tas yla) 5.3.Makinan n tambur yataklar sabitlenmelidir( makinan n üzerinde bulunan tambur sürgüsü vas tas yla) 5.3.Makinan n düz bir zemine yerle tirilmesi ta ma s ras nda kayma ve devrilmemesini sa lamak için ve makinan n zemine basan k sm nda bulunan ayaklar n M10 c vata ile zemine monte edilmelidir. Depolama artlar : 5.4.Makina kuru bir yerde kapaklar kapal olarak muhafaza edilmelidir. 5.5.Makina nemden ve rutubetten korunmal d r. 6.YAPILAN PER YOD K BAKIMLAR 6.1.Makinan n giri indeki ekillendirici silindirlerin aktarma di lisi her ay periyodik olarak bir kez gres ya yla ya lanmal d r. 6.2.Zincirlerin tamam ayda birer kez periyodik olarak ya lanmal d r. (çok fazla olamamak ko uluyla ) 6.3.Redüktör ya seviyesi her 6 ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir. 6.4.Giyotin her gün düzenli olarak, i e ba lamadan önce ya lanmal d r lk kullan mdan 1 ay sonra tüm civatalar n s k l kontrol edilmelidir. Bu kontrolleri yapt rmak i letmecinin sorumlulu undad r. Türkçe - 17

18 Resim 5.Elektrik Panosu Elektrik Ba lant emas Türkçe - 18

19 KULLANILAN YARDIMCI EK PMANLAR Resim 6.Eksiz Oluk Çekme Makinas Rulo Mazemesi Resim 7.Yard mc Ekipmanlar Türkçe - 19

20 Türkçe - 20

21 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI YEDEK PARÇA K TAPÇI I SIRA NO Ç NDEK LER SAYFA NO 1 çindekiler 19 2 Makinan n Ana Gruplar 20 3 A Üst Form Grubu B Alt Form Grubu C Taban Bask Grubu D Bask Form Grubu E Fitil Kutusu Grubu F Makas Grubu G Tambur Grubu Y Motor Grubu Zincir Montaj Plan Yedek Parça Listesi Copyright 2006 Code No: U Printed in Türkiye Türkçe - 21

22 MAK NANIN ANA GRUPLARI A-ÜST FORM GRUBU B-ALT FORM GRUBU C-TABAN BASKI GRUBU D-BASKI FORM GRUBU E-F T L KUTUSU GRUBU F-MAKAS GRUBU G-TAMBUR GRUBU Y-MOTOR GRUBU Türkçe - 22

23 A ÜST FORM S L ND R GRUBU A1-SA YATAKLAMA LAMASI A2-SOL YATAKLAMA LAMASI A3-1.FORM S L ND R A4-2.FORM S L ND R A5-3.FORM S L ND R A6-F T L KIVIRICI A7- ARAM L H1-C VATA M10x110 Türkçe - 23

24 A3 A4 Türkçe - 24

25 A5 A6 Türkçe - 25

26 B ALT FORM GRUBU MALZEME G R B1-SA YATAKLAMA LAMASI B2-SOL YATAKLAMA LAMASI B3-1.FORM S L ND R B4-2.FORM S L ND R B5-3.FORM S L ND R B6-ARA M L B7-AVARE D L B8-BA LANTI PARÇASI B9-SOL G R KILAVUZU B10-SA G R KILAVUZU Türkçe - 26

27 B3 B4 Türkçe - 27

28 B5 B6 Türkçe - 28

29 B7 B8 Türkçe - 29

30 B9 B10 Türkçe - 30

31 C TABAN BASKI GRUBU MALZEME G R Türkçe - 31

32 C1 C2 Türkçe - 32

33 C3 C4 Türkçe - 33

34 C5 C6 Türkçe - 34

35 C7 C8 Türkçe - 35

36 C9 C10 Türkçe - 36

37 C11 C12 Türkçe - 37

38 D BASKI FORM GRUBU D1-BASKI YATAKLAMA LAMASI D2-2.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI D3-2.KÖPRÜ LAMASI D4-TIRTIR D L GRUBU D5-1.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI D6-1.KÖPRÜ LAMASI D7-RULMAN BASKI M L Türkçe - 38

39 D2-D3 D4 Türkçe - 39

40 D5 D7 Türkçe - 40

41 E F T L KUTUSU GRUBU E1-ALT PLAKA E2-ÜST PLAKA E3-1.FORM S L ND R E4-2.FORM S L ND R E5-3.FORM S L ND R E6-ARA M L E7-1.F T L KIVIRICI E8-2.F T L KIVIRICI E9-3.F T L KIVIRICI E10-4.F T L KIVIRICI Türkçe - 41

42 E3 E4 Türkçe - 42

43 E5 E6 Türkçe - 43

44 E7 E8 Türkçe - 44

45 E9 E10 Türkçe - 45

46 F MAKAS GRUBU F1-MAKAS AS F2-G YOT N AS S F3-KOL BA LANTISI F4-G YOT N F5-G YOT N KOLU F6-ARA PARÇA F7-DESTEK TAKOZU Türkçe - 46

47 F1 F2 Türkçe - 47

48 G TAMBUR GRUBU G1-SA TAMBUR AYA I G2-SOL TAMBUR AYA I G3-TAMBUR G4-TAMBUR M L G5-ARA PARÇA Türkçe - 48

49 G3 Türkçe - 49

50 Y MOTOR GRUBU Y1-MOTOR AS S Y2-REDÜKTÖR M L Y3-TAHR K D L S Y4-MOTOR Y5-REDÜKTÖR Türkçe - 50

51 Z NC R YERLE M PLANI 2- FORM S L. Z NC R GRUBU 1 TABAN FORM S L ND RLER Z NC R GRUBU A Z NC R GERG NL K AYARI YAPILAN D L LER NOT: 2 Adet gerdirme ayar yap lan di li vard r. 2 FORM S L ND R Z NC R GRUBU Türkçe - 51

52 SIRA NO PARÇA NUMARASI YEDEK PARÇA L STES AÇIKLAMA 1 A ÜST FORM GRUBU 2 A1 SA YATAKLAMA LAMASI 3 A2 SOL YATAKLAMA LAMASI 4 A3 1.FORM S L ND R 5 A3-1 1.FORM S L ND R M L 6 A3-2 Z NC R D L 7 R1 RULMAN SEGMANLI RS 8 K1 KAMA 30x10x8 9 H2 C VATA M8x10 10 A4 2.FORM S L ND R 11 A4-1 2.FORM S L ND R M L 12 A4-2 Z NC R D L 13 A4-3 Z NC R D L 14 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 15 H2 C VATA M8x10 16 K2 KAMA 50x10x8 17 A5 3.FORM S L ND R 18 A5-1 3.FORM S L ND R M L 19 A5-2 Z NC R D L 20 A5-3 AKTARMA D L S 21 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 22 K1 KAMA 30x10x8 23 K3 KAMA 15x10x8 24 H2 C VATA M8x10 25 A6 F T L KIVIRICI 26 A6-1 KIVIRICI SAB TLEMES 27 A6-2 YÜKSÜK 28 A6-3 YÜKSÜK 29 A6-4 F T L KIVIRICI 30 A6-5 YÜKSÜK 31 A6-6 F T L KIVIRICI 32 R2 RULMAN RS 33 R3 RULMAN 608 2RS 34 H3 C VATA M10x45 35 H4 C VATA M8x35 36 H6 C VATA M8x40 37 T1 SEGMAN Ø22 38 S1 SOMUN M8 39 P1 PUL M10 40 P2 PUL M8 41 A7 ARA M L 42 H1 C VATA M10x H5 C VATA M10x40 44 B ALT FORM GRUBU 45 B1 SA YATAKLAMA LAMASI 46 B2 SOL YATAKLAMA LAMASI ÖZELL K Türkçe - 52

53 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 47 B3 1.FORM S L ND R 48 B3-1 1.FORM S L ND R M L 49 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 50 B4 2.FORM S L ND R 51 B4-1 2.FORM S L ND R M L 52 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 53 B5 3.FORM S L ND R 54 B5-1 3.FORM S L ND R M L 55 B5-2 3.FORM S L ND R TOPU 56 B5-3 AKTARMA D L S 57 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 58 R4 RULMAN RS 59 K3 KAMA 15x10x8 60 B6 ARA M L 61 B6-1 M L 62 H5 C VATA M10x40 63 P1 PUL M10 64 B7 AVARE D L 65 B7-1 AVARE D L 66 B7-2 YÜKSÜK Ø14,5x12 67 H8 C VATA M14x60 68 R5 RULMAN RS 69 T2 SEGMAN Ø35 70 P2 PUL M8 71 M1 RONDELA M14 72 S2 SOMUN M14 73 B8 BA LANTI PARÇASI 74 B8-1 SAPLAMA M18 75 S3 SOMUN M18 76 M2 RONDELA M18 77 P3 PUL M18 78 B9 SOL G R KILAVUZU 79 B9-1 SOL KILAVUZ 80 P1 PUL M10 81 H9 C VATA M10x60 82 B10 SA G R KILAVUZU 83 B10-1 SA KILAVUZ 84 B10-2 F T L KIVIRICI 85 B10-3 YÜKSÜK Ø12,5x4 86 B10-4 YÜKSÜK Ø12,5x7 87 H9 C VATA M10x60 88 H10 C VATA M12x25 89 R6 RULMAN RS 90 T3 SEGMAN Ø28 91 P1 PUL M10 92 H7 C VATA M10x50 93 C TABAN BASKI GRUBU ÖZELL K Türkçe - 53

54 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 94 C TABAN S L ND RLER 95 C1-1 TABAN S L ND R M L 96 R7 RULMAN RS 97 S4 SOMUN M20 98 H13 ÖZEL C VATA 99 C2 3.TABAN S L ND R 100 C2-1 TABAN S L ND R M L 101 R7 RULMAN RS 102 S4 SOMUN M H13 ÖZEL C VATA 104 C3 4.TABAN S L ND R 105 C3-1 TABAN S L ND R M L 106 R7 RULMAN RS 107 S4 SOMUN M H13 ÖZEL C VATA 109 C4 1. VE 3. AVARE D L 110 C4-1 AVARE D L 111 C4-2 YÜKSÜK 112 R5 RULMAN RS 113 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H15 C VATA M14x C5 2. AVARE D L 119 C5-1 AVARE D L 120 C5-2 YÜKSÜK 121 R5 RULMAN RS 122 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H14 C VATA M14x C6 4. VE 6. AVARE D L 128 C6-1 AVARE D L 129 C6-2 YÜKSÜK 130 R5 RULMAN RS 131 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H14 C VATA M14x C7 5. AVARE D L 137 C7-1 AVARE D L 138 C7-2 YÜKSÜK 139 R5 RULMAN RS 140 T2 SEGMAN Ø35 Türkçe - 54

55 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 141 P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H15 C VATA M14x C8 F T L KIVIRICI 146 C8-1 BA LANTI PARÇASI 147 C8-2 KIVIRICI 148 C8-3 V DALI M L 149 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 150 P5 PUL M S6 SOMUN M S5 SOMUN M H16 C VATA M10x C9 AS AYA I 155 C9-1 AS AYA I PARÇASI 156 P4 PUL M S5 SOMUN M H16 C VATA M10x C10 G R KILAVUZU 160 C10-1 G R KILAVUZ PARÇASI 161 P4 PUL M S5 SOMUN M C11 SOL KILAVUZ 164 C11-1 SOL KILAVUZ M L 165 P4 PUL M S5 SOMUN M H3 C VATA M10x C12 SA KILAVUZ 169 C12-1 SA KILAVUZ M L 170 P4 PUL M S5 SOMUN M H3 C VATA M10x D BASKI FORM GRUBU 174 D1 BASKI YATAKLAMA FORMU 175 D2 2.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI 176 D2-1 3 NOLU D K BASKI LAMASI 177 D2-2 2 NOLU RULMAN M L 178 R8 RULMAN RS 179 H18 C VATA M8x D3 3.KÖPRÜ LAMASI 181 D3-1 2 NOLU KÖPRÜ LAMASI 182 H12 C VATA M10x P4 PUL M H5 C VATA M10x D4 TIRTIR D L GRUBU 186 D4-1 TIRTIR BAGLANTI PARÇASI 187 D4-2 YÜKSÜK ÖZELL K Türkçe - 55

56 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 188 D4-3 TIRTIR D L 189 H17 C VATA M12x R9 RULMAN RS 191 P5 PUL M S1 SOMUN M8 193 H19 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H20 C VATA M10x M4 RONDELA M S6 SOMUN M D5 1. VE 2. KÖPRÜ D K LAMASI 200 D VE 2 NOLU D K BASKI LAMASI 201 P4 PUL M S5 SOMUN M H21 C VATA M10x D6 1. VE 2. KÖPRÜ LAMALARI 205 D7 RULMAN BASKI M L 206 D7-1 1 NOLU RULMAN M L 207 R8 RULMAN 208 E F T L KUTUSU GRUBU 209 E1 ALT PLAKA 210 E2 ÜST PLAKA 211 E3 1.FORM S L ND R 212 E3-1 F T L KIVIRICI 213 E3-2 RULMAN YATA I 214 E3-3 ARA M L 215 E3-4 F T L KIVIRICI 216 H22 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M R10 RULMAN RS 220 P6 PUL Ø E4 2.FORM S L ND R 222 E4-1 F T L KIVIRICI 223 E4-2 RULMAN YATA I 224 E4-3 ARA M L 225 E4-4 F T L KIVIRICI 226 H22 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M R10 RULMAN RS 230 P6 PUL Ø E5 3.FORM S L ND R 232 E5-1 F T L KIVIRICI 233 E5-2 RULMAN YATA I 234 E5-3 BA LANTI M L ÖZELL K Türkçe - 56

57 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 235 E5-4 ARA PARÇA 236 R2 RULMAN RS 237 H23 C VATA M10x R10 RULMAN RS 239 E6 ARA M L 240 E6-1 M L 241 P4 PUL M H22 C VATA M10x E7 1.F T L KIVIRICI 244 E7-1 BA LANTI PARÇASI 245 E7-2 RULMAN YATA I 246 R4 RULMAN RS 247 H24 C VATA M18x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E8 2.F T L KIVIRICI 252 E8-1 BA LANTI PARÇASI 253 E8-2 AÇILI P M 254 E8-3 F T L KIVIRICI 255 T5 SEGMAN Ø R5 RULMAN RS 257 H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E9 3.F T L KIVIRICI 262 E9-1 BA LANTI PARÇASI 263 E9-2 AÇILI P M 264 E9-3 F T L KIVIRICI 265 T5 SEGMAN Ø H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E10 4.F T L KIVIRICI 271 E10-1 BA LANTI PARÇASI 272 E10-2 P M 273 E10-3 F T L KIVIRICI 274 T2 SEGMAN Ø T5 SEGMAN Ø R5 RULMAN RS 277 H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x F MAKAS GRUBU Türkçe - 57

58 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 282 F1 MAKAS AS S 283 F1-1 MAKAS AS S 284 F1-2 DESTEK PARÇA 285 H25 C VATA M10x H12 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M S5 SOMUN M F2 G YOT N AS S 291 F2-1 DI MAKAS AS S 292 F2-2 Ç MAKAS AS S 293 F2-3 SOL MAKAS ARA LAMASI 294 F2-4 SA MAKAS ARA LAMASI 295 H26 C VATA M6x P4 PUL M H12 C VATA M10x G TAMBUR GRUBU 299 G1 SA TAMBUR AYA I 300 G2 SOL TAMBUR AYA I 301 G3 TAMBUR 302 G3-1 TAMBUR 303 G3-2 AÇILAB L R KAPAK 304 H20 C VATA M10x Y MOTOR GRUBU 306 Y1 MOTOR AS S 307 Y2 REDÜKTÖR M L 308 Y3 TAHR K D L S 309 Y4 MOTOR 310 Y5 REDÜKTÖR 311 K5 KAMA 48x8x7 312 K4 KAMA 43x10x8 313 H2 C VATA M8x S5 SOMUN M M3 RONDELA M P4 PUL M H16 C VATA M10x H22 C VATA M10x30 Türkçe - 58

59 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI AYARLAMA KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 59

60 OLUK MAK NASI AYARLAMA KILAVUZUNDA KULLANILAN YÖNLER Oluk makinas n n anlat mlar nda kullan lan yönlerin seçiminde; makinan n malzeme giri ini kar n za ald n zda sizin sa n z makinan n sa, solunuz ise makinan n solu olacakt r. Anlat mda bu duru yönü refarans al nm t r. Resim 1.Oluk Makinas n n Ayarlar n n, Yap m n n Anlat m nda Kullan lan Yönler NOT 1. : Makina malzemesinin geni li i standart olarak 30 cm. dir. Oluk malzemesinin ideal kal nl : 0,50 mm.dir. Ayarlar bu ölçülere göre yap lm t r. *Makinaya tak lacak malzemenin geni li i, en az 29,5 cm. ile en fazla 30,5 cm. aras nda kullan labilir. NOT 2. : Ayarlama k lavuzundaki civatalar n s k lmas ve gev etilmesi tabirleri kullan lm t r. Bu tabirler anlat mda a a da aç klanan anlamlara gelmektedir. Civatan n s k lmas : Civatan n bulundu u yerde saat ibresinin dönü yönünde gerekli anahtar kullan larak döndürülmesi ile sa lan r. Civatan n gev etilmesi : Civatan n bulundu u konumdan saat ibresinin dönü yönünün tersi istikamette döndürülmesi ile sa lan r. Türkçe - 60

61 1. OLUK MAK NASINA YEN RULO HER TAKILI INDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR VE KONTROLLER 1.1.Serbest Ucun Kesimi ve Makinaya Sürülmesi : Oluk Makinas na her yeni rulo tak l nda, yeni rulonun kesimi ve makinaya sürülmesi ile anlat m sayfa : sayfalar da anlat lm t r. 1.2.Giri K lavuzu Ayarlar SAB T Sol Giri K lavuzu ( B9 ) AYARLAR BU KILAVUZDAN YAPILMALIDIR. Sa Giri K lavuzu(b10) AYARLAR BU KILAVUZDAN YAPILMAMALIDIR. Resim 2. Malzeme Giri K lavuzlar. NOT : Malzeme giri k lavuzundaki ideal ayar; k lavuz ile malzeme aras ndaki bo luk malzeme kal nl ndan fazla olmamal d r. ( Maximum 0.50 mm. den fazla olmamal d r.) A B B A Resim 3.Sol Giri K lavuzu ( B9 Nolu Parça ) Ayarlamas Malzeme giri indeki k lavuzlar n aras mesafe, malzeme geni li ine uygun olarak daralt l r yada geni letilir. Bu ayar, sol giri k lavuzu ( B9 Nolu Parça ) taraf ndaki, parça kafi miktarda içe çekilir veya d a itilir. Sol Giri K lavuzu ( B9 No lu Parça ) Ayar : Allen 8 anahtar kullan l r. Türkçe - 61

62 A a daki ayarlamalarda s kma ve gev etme miktarlar e it yap lmal d r. Aksi taktirde dengesiz bir ayar yapm oluruz. o K lavuzlar aras mesafenin azalt lmas : B Civatalar gev etilir. A Civatalar s k l r. K lavuzlar aras mesafenin artt r lmas : A Civatalar gev etilir. B Civatalar s k l r. * K lavuz ayar yap ld ktan sonra ayarlanan k lavuzun pozisyonu malzemenin kenar na parelel olmal d r lk Silindir Grubuna Kadar Malzemenin tilmesi: lk Silindir Gurubuna Kadar Giri k lavuzlar n n ayarlar ndan sonra malzeme elle destek verilerek ilk silindirlere A3 ve B3 numaral silindirlere kadar itilir. 1.Form Silindiri ( A3 Nolu Parça ) 1.Alt Form Silinidiri ( B3 Nolu Parça ) 1.Form Silindiri ( A3 Nolu Parça ) Resim 4.Makinaya Oluk Rulosunun Giri i Makinaya kesikli olarak hareket verilir. Makinan n malzemeyi almas sa lan r.bu sayede makinan n ilk bükümünü el yard m yla yapm oluruz. 1.4.Fitil lk K v r c Parçadan Malzemenin Kontrollü Geçirilmesi: Makine bir miktar daha yürütülerek fitil ilk k v r c A6 nolu parçaya giri i kontrol edilir.ve bu parçadan kontrollü bir ekilde geçi i sa lan r. A6 Nolu Fitil K v r c Resim 5. Fitil lk K v r c Parça ( A6 Nolu Parça ) Malzemenin ilk k v r c parçadan (A6 Nolu Parçadan) kontollü geçi i sa land ktan sonra makinaya, fitil kutusuna gelinceye kadar hareket verilir. Türkçe - 62

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

ROTODOCK MONTAJ KİTAPÇIĞI ve KULLANIM KILAVUZU PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ R O T O D O C K Y Ü Z E R P L A T F O R M L A R ROTODOCK KULLANIM KILAVUZU SİSTEM MONTAJ VE DEMONTAJ

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN

RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN RADYASYONDAN KORUNMA UZMANLARI DERNEĞİ (RADKOR) NİN Taslak Yönetmelik Hakkındaki Görüşleri Taslağın geneli üzerindeki görüş ve Teklif Yönetmelik Başlığında ; test, kontrol ve kalibrasyon ifadeleri kullanılmıştır.

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 :KAPUT AYAK GRUBU Mamül kodu : 40-30211-3600225 Mamül adı : 652 BK SÜPER TARAL EKOSTAR ÇAPA TRK.2+1 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0102054 Somun kelebek M6 2 2 0103060 Pul ¼ 2 3 3606028 Kaput

Detaylı

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016 Endeks 30 Haziran Kontratı Kapanış 95.000 Değişim 2.18% 1,688,377 Bugün yurtiçi piyasalar güne İstanbul Atatürk Havalimanı'na dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısının olumsuz etkisi ile başlıyor.

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

TABANCA TEKNİK BİLGİ

TABANCA TEKNİK BİLGİ TABANCA TEKNİK BİLGİ Havalı tabanca Serbest Tabanca Spor Tabanca Materyal ve Ekipman İçindekiler 1. Materyal ve Ekipman..3 1.1 Silahın seçimi..3 1.2 Silah Kabzası...3 1.2.1 Üzerinde yapılacak çalışmaların

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24

Firma Bilgileri 4. Sistem Grupları 24 2 Firma ilgileri 4 Firma 5 Garanti 6 Sertifikalar 7 Sistem Grupları 24 Tek çılım Sistem Tablosu 25 Vasistas Sistem Tablosu 26 Çift çılım Sistem Tablosu / Dikey Devirmeli Uygulama 27 Çift çılım Sistem Tablosu

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı