KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU"

Transkript

1 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276)

2 Bu kitab n her hakk sakl d r ve M s rl Makina malat ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketi ne aittir. Bu kitab n tamam veya herhangi bir bölümü M s rl Makina malat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketi nin izni olmaks z n yay nlanamaz, teksir notu haline getirilemez, fotokopi vb. ekilde ço alt lamaz. Aksi davran ta bulunanlara uyar gözetmeksizin yasal yollara ba vurulacakt r. Bu konuda U ak Mahkemeleri müracaat merciidir. Copyright 2006 MISIRLI MAK NA ML. TEKS. SAN. ve T C. LTD. T. Y ld r m Sanayi Sit. No: U AK Tel: (0276) MISIRLI Makina Ltd. ti. Y ld r m San. Sit. No:66 U ak -Türkiye Tel :+90(0) 276 / Fax : +90(0) 276 / Türkçe - 2

3 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI Lütfen makinay kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuyunuz ve talimatlar anlay n z. KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 3

4 Ç NDEK LER 5 EKS Z OLUK MAK NASI GARANT BELGES..3-4 GARANT ARTLARI KULLANIM MONNTAJ VE BAKIM KILAVUZU. 7 Eksiz Oluk Malzemesinin Teknik Özellikleri....8 lk Çal t rma GÜVENL K TAL MATLARI.9-10 MONTAJ TAL MATI 11 Tambura Oluk Malzemesinin Yerle tirilmesi TA IMA VE DEPOLAMA ARTLARI.15 YAPILAN PER YOD K BAKIMLAR..15 Elektrik Panosu Elektrik Ba lant emas..16 Oluk Yard mc Ekipmanlar 17 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI YEDEK PARÇA K TAPÇI I Ç NDEK LER...19 Makinan n Ana Gruplar.20 Üst Form Grubu Alt Form Grubu Taban Bask Grubu Bask Form Grubu Fitil Kutusu Grubu Makas Grubu Tambur Grubu Motor Grubu. 48 Oluk Makinas Zincir Yerle im Plan YEDEK PARÇA L STES AYARLAMA KILAVUZU Ayarlama K lavuzunda Kullan lan Yönler...58 Makinaya Yeni Rulo Tak ld nda Yap lan Kontroller OLUKTAK HATALAR VE BUNLARIN G DER LMES...64 Oluk Yüzünde Yay Çiziyor Fitil ç T rna Dalgal Dik Kenar n n Ucunda Dalgalanma 68 Oluk Seviyesinden A a Do ru Gidiyor Oluk Seviyesinden Yukar Do ru Ç k yor Oluk S rt n n Tabana Yak n Olan K sm nda Dalgalanma..73 Oluk Taban nda Dalgalanma Var Türkçe - 4

5 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI GARANT BELGES MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Türkçe - 5

6 T.C. SANAY VE T CARET BAKANLI I U AK SANAY VE T CARET L MÜDÜRLÜ Ü GARANT BELGES Belgenin Onay Tarihi ve Say s : 09/02/ /05 Bu Belgenin kullan lmas na ; 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Tebli uyar nca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl l Müdürlü ü taraf ndan izin verilmi tir. MALATÇI/ THALATÇI F RMANIN ÜNVANI : MISIRLI MAK. ML. TEKS. SAN. T C. LTD. T. MERKEZ ADRES : YILDIRIM SAN. S T. NO:66 U AK - TÜRK YE TELEFONU : FAKSI : F RMA YETK L S N N MZASI - KA ES : MALIN C NS : EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI MARKASI : MISIRLI MODEL : 5 BANDROL VE SER NO : TESL M TAR H VE YER : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 GÜN SATICI F RMANIN ÜNVANI : ADRES : TELEFONU : FAKSI : TAR H MZA KA E : Türkçe - 6

7 GARANT ARTLARI 1. Garanti süresi mal n teslim tarihinden itibaren ba lar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.mal n tamir süresi en fazla 30 i günüdür. Bu süre, mala ili kin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s ndan birisine bildirim tarihinden itibaren ba lar.sanayi mal n n ar zas n n 5 i günü içerisinde giderilmesi halinde,imalatç veya ithalatç, mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka bir sanayi mal n tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4. Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve i çilik gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde,i çilik masraf de i tirilen parça bedeli yada ba ka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5. Mal n; -Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd yla bir y l içersinde ayn ar zay ikiden fazla tekrarlamas veya farkl ar zalar n dörtten fazla ortaya ç kmas sonucu maldan yararlanamaman n süreklilik kazanmas, -Tamiri için gereken azami sürenin a lmas, -Servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s ras yla sat c,bayii,acentesi,temsilcili i,ithalatç s veya imalatç s ndan birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirinin mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda ücretsiz olarak de i tirme i lemi yap lacakt r. 6. Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d ndad r. 7. Garanti süresi içersinde servis istasyonlar taraf ndan yap lmas n n zorunlu oldu u, imalatç veya ithalatç taraf ndan art ko ulan periyodik bak mlarda ;verilen hizmet kar l nda tüketiciden i çilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilmez. 8. Garanti belgesi ile ilgili ortaya ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne ba vurulabilir. Türkçe - 7

8 V ZELER. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES. YILI V ZES Garanti Belgesi nin geçerlilik süresi 2 y ld r ve onay tarihi esas al narak her y l vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmas na müteakip 3 ay içeresinde vizesi yapt r lmayan belgeler geçersiz say l r. Belgesi iptal edilen veya geçersiz say lan imalatç ve/ veya ithalatç lara ayn ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez. Türkçe - 8

9 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI Lütfen makinay kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuyunuz ve talimatlar anlay n z. KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 9

10 OLUK MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM TAL MATI SAYIN YETK L LÜTFEN A A IDAK UYARILARI ÇOK D KKATL OKUYUNUZ. A a daki talimatlar,i letmecilikte ve i güvenli inde aksakl k,zaman ve ekonomik kay p olmamas için haz rlanm t r. Makinam z sat tarihinden itibaren mekanik bölümler 2(iki) y l, elektriksel bölümler 1(y l) garantilidir. Ayarlar ve servis garantisi firmam zda yap l r ve süresi 6(alt ) ayd r. Kullan m hatalar ndan kaynaklanan ar zalar garantimiz d ndad r. Periyodik bak mlar n süresinde yap lmas art yla bu makinenin kullan m ömrü 15 y ld r. BU K TAPÇI I MAK NA LE B RL KTE MUHAFAZA ED N Z. MAK NANIN ADI ÜRÜNÜN ADI ÜRÜNÜN MODEL : EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI : EKS Z OLUK : 5 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASININ TEKN K ÖZELL KLER : Makina Yüksekli i Makina Boyu Makinan n Geni li i Makinan n A rl Üretim H z Motor ebeke Gerilimi ebeke Frekans Makinada Kullan lan Malzeme Cinsi : 107 cm. : 232 cm. : 52 cm. : 410 kg. : 12 m/dak. : 1,5 HP dev/dak. : 220 V.AC : 50 ~ 60 Hz. : Alüminyum, Boyal Saç, Galvanizli Saç ve Bak r. EKS Z OLUK MALZEMES N N TEKN K ÖZELL KLER : Makinada Kullan lan Malzeme Malzeme Kal nl Malzeme Geni li i Kesim lemi Garanti Süresi : Alüminyum, Boyal Saç, Galvanizli Saç ve Bak r. : 0.35 ~ 0.55 mm. - Çelik : 0.50 ~ 0.70 mm. - Alüminyum : 0.50 ~ 0.60 mm. - Bak r : mm.(300 mm) 30 cm. : Giyotin vas tas yla(manuel) : 2 y l parça garantilidir. Türkçe - 10

11 LK ÇALI TIRMA : Makinay çal t rmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar: 1- Tambur kilidini aç n z. 2- Makas (b ça,giyotini) yukar pozisyonda tutunuz. 3- Geri yönde, makinan n içerisinde malzeme tak l yken çal t rmak istenirse, tak l malzemenin bulundu u konumdan itibaren geri yöne ilerleyece i mesafe 10 cm. den fazla olmamal d r. 1.GÜVENL K TAL MATLARI : 1.1.Bu makineyi çal t rmadan önce kullanma talimatlar n dikkatlice okuyunuz. NOT 1 : Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r (EOM 5) 1.2.Elektriksel Güvenlik : ebeke gerilimine dikkat edin. Ak m kayna n n gerilimi Volt AC olmal d r Toprakl priz kullan n z Makinay kullanmadan önce, fi ve kabloyu düzenli olarak kontrol edin ve hasar gördü ünüzde yetkili bir uzmana yeniletin Makinan z ya mur ve nemden koruyun. NOT 2: Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r ( EOM-2) 1.3.Bu makinada ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir çok hareketli parça vard r. Tüm güvenlik önlemlerini almaya çal n. Makinan n içerisinde hareketli ve dönen ekipmanlar bulunmaktad r. Bu ekipmanlara yakla lmamal ve dokunulmamal d r. Kapaklar yada siperler ç kar lm haldeyken makineyi kesinlikle çal t rmay n. Türkçe - 11

12 NOT 3: Makinan n üzerinde uyar olarak as lm t r(eom-3) Makine çal rken tamir, ayarlama yada bak m yapmaya çal may n. Üzerinde çal rken makinenin çal t r lmamas na dikkat edin Üzerinizden sarkan giysi yada mücevher kullanmay n. Saç n z uzunsa apka ya da saç filesi tak n. Gerekirse güvenlik gözlü ü ve toz maskesi kullan n. Bütün personel tabanlar iletken olmayan ve kaymayan güvenlik ayakkab lar ve uygun k yafet giymelidir. Ba n z n üzerinde çal ma varsa kask tak n. 1.4.Makinadan ç kan olu un kesilmesi manuel olarak giyotin ile sa lanm t r. Giyotinin kesici a z ndan ellerinizi uzak tutunuz. NOT 4: Makinada giyotinin üzerinde uyar olarak as lm t r.(eom-4) 1.5.Çal ma yerinizi düzenli tutunuz : Çal ma yerindeki düzensizlik kaza tehlikesi yarat r. 1.6.Çocuklar uzak tutun. Ba kalar n n makinaya veya uzatma kablosuna dokunmalar na izin vermeyin.çal anlar n d ndaki ki ilerin çal ma sahas ndan uzak tutulmas gerekir. 1.7.Kabloyu amac d nda kullanmay n : Fi i prizden ç karmak için kabloyu çekmeyin. Kabloyu kesici cisimlerden, s dan ve ya dan uzak tutun. Makinada kullan lan Ek Emniyet Tedbirleri: 1.8.Makinan n çal mas nda push buton kullan lm t r.butonlara bast n z sürece ileri ve geri ilerleme gerçekle mektedir. Makinada bir adet acil stop butonu bulunmaktad r.bu buton bas l kald sürece ileri ve geri hareket butonlar çal maz. Acil stop butonunu bas l iken (kapal durumda) açmak için bir miktar sa a do ru çevirmek yeterlidir. (Resim 1) Türkçe - 12

13 - Geri yönde çal t rmak. - leri yönde çal t rmak. - Acil Stop Butonu ( K rm z renkli) Resim 1 :Oluk makines ndaki butonlar 1.9.Makinada uzun süreli çal malarda, makinan n motorunun zarar görmemesi için termik ünitesi konulmu tur.uzun süreli çal malarda makina durursa, bir süre beklenerek motorun so umas sa land ktan sonra çal maya devam edilebilir. 2.MONTAJ TAL MATI 2.1.Oluk makinasn n kullanaca n z yere ( pikap asi yata, treyler ya da özel tezgah ) sabit olarak monte edilmesi önerilir. Oluk makinesinin dört adet aya vard r. Pabuçlardan M10 c vata ile ankraj yap lmas önerilir. 2.2.Makine zeminle parelel konumda kullan lmal ve arka yada tahliye taraf kamyonun arkas na dönük olmal d r skeleti bükelecek ekilde makine araç yata na ba lanmamal d r. 3.KULLANMA TAL MATI ÇALI TIRMADAN ÖNCE KONTROL ED LMAS GEREKEN HUSUSLAR 3.1.Tambur kilidini aç n z. 3.2.Makas (b ça,giyotini) yukar pozisyonda tutunuz. 3.3.Geri yönde, makinan n içerisinde malzeme tak l yken çal t rmak istenirse, tak l malzemenin bulundu u konumdan itibaren geri yöne ilerleyece i mesafe 10 cm. den fazla olmamal d r. 3.4.Kullanmaya ba lamadan önce KAYNAK, C VATA VE SOMUN BA LANTILARINI KONTROL ED N Z. Ba lant larda gev emeler ve aksakl klar varsa gerekli bak m yap n z. Ta ma s ras nda ; makinan n parçalar titre imle gev eyebilir veya yabanc maddeler makinan n içine girmi olabilir, bunlar n kontrol edilmesi gerekir. 3.5.Makinan n ilk kullan mdan önce güvenlik kapaklar n n ç kartarak, makineyi dikkatlice incelemek operatörün sorumlulu u alt ndad r. 3.6.Makinan n hareketli ve dönen ekipmanlar n çal mas n engelleyebilecek, madde ( gev eyen ve/veya gev eyip dü mü civata,somun vb.parçalar) bulunmamal d r. 3.7.Makinan n hareketli ve dönen parçalar n ba lant lar n n sa lam ve s k olmal ( gev ek parça varsa s k lmal ) 3.8.Bobin tam olarak yerine oturtulmal d r.bobine sar l malzemenin kuru ve temiz olmas gerekir. Türkçe - 13

14 3.9.Makinan n kapaklar makinay çal t rmadan önce tak lmal ve ba lant parçalar ile sabitlenmelidir Makinan n besleme(makinanaya malzemenin girdi i k sm n )bölümünü kar n za al n makinan n sol taraf sizin solunuz olmu oldu. Farkl geni likte oluk malzemesi kullan lmak istenirse giri k lavuzlar ndan, sol taraftakini hareket ettirerek ayarlama yap nz Makina ayarlar n, makinan n sol taraf ndaki ayar civatalar ndan yap n z. Bask ayarlar n ; makinan n üst kapa n ç kartarak, üst taraftaki ayar civatalar ndan yap n z Makinada uzun oluk çekilmek istenirse, olu u düzgün bir ekilde ç karmak için, makinadan ç kan olu a destek koymak gerekir.bu destekler olu un yüzeyini çizmeyecek ekilde yeterli say da silindir içeren sehpa ve destekler vb. kullan labilir. Kullan lan destekler zemine paralel konumda ve makinan n ç k a z n n alt kenar seviyesinde olmal d r. Destekler hatal yerle tirilirse u sorunlar ortaya ç kabilir: Desteklerin boyu k sa olursa : Oluk a a ya k vr l r. Desteklerin boyu uzun olursa: Oluk yukar k vr l r. 4.BOB NE OLUK MALZEMES N N YERLE T R LMES Bir bobine tak labilecek, oluk rulosunu a rl 200 kg. dan fazla olmamal d r. Makinaya yerle tirilecek olan rulo malzemenin ortas ndaki bo lu un ölçüsü en az 50 cm. olmal d r. Resim 2 Oluk Malzemesinin Bobine tak lmas Bobin kapa (G3-2) üzerindeki üç adet M10 civatay gev etin, bobin kapa n (G3-2) döndürün ve d ar ya do ru çekin ve ç kar n Rulo malzemeyi dik konumda tutunuz ve bobinin(g3-1) makaral k sm n, rulo malzemenin içinden geçiriniz.(resim 2) Türkçe - 14

15 4.1.3.Bobinin(G3-1) sabit kapa na rulo malzeme de inceye kadar bobini itiniz Rulo malzemenin bobinde(g3-1) tam yerle imini sa lad ktan sonra bobin kapa n n(g3-2) geni deliklerinden civatalar n geçmesini sa lay n ve bobin kapa n (G3-2) civatalar n ba lar n n dar kanala geçmesini sa lamak için bobin kapa n (G3-2) çeviriniz Bobin kapa ndaki(g3-2) üç adet M10 civatay s k n z.(resim 3) Resim 3 Bobine bobin milinin tak lmas Bobin milini bobinin merkezine yerle tirerek itiniz.bobin milini Bobinin di er ucundan ç kmas sa land ktan sonra her iki taraftan e it uzunlukta ç kmas sa lanmal d r.(bak. Resim 2) Bobin milini her iki taraftan tutarak ( palanga,vinç yada rampa kullanarak) makinan n herhangi bir tambur aya na tak n z Makinan n sa taraf ndaki bobin milinin uc k sm nda, bobin milinin emniyetli çal mas için kanal aç lm t r. Bu kanal, tambur aya ndaki yata na(yuvas na) oturtulmal d r Bobin kilitlerinin ; makinan n sol taraf nda her bobin için birer adet olan sürgülü kilitlerin bobin de i tirme i lemi d nda her zaman kilitli olmas n sa lay n z. 4.2.Makinaya Rulo Malzemenin Giri i ; Bobinin ön taraf n, k lavuz takozlar n alt na ve k lavuz levhalar n aras na yerle tirin ; bobini sa taraf ndaki giri k lavuzuna dayay n. Sol taraftaki giri k lavuzu ile bobin kenar aras nda en fazla 1 mm.aral k b rak n, ayarlama için 8 alyan tespit vidalar nda (makinan n sol d taraf nda) 8 alyan anahtar kullan n. Türkçe - 15

16 4.2.2.Malzemenin serbest ucunun sa ve sol kö esini kesin( Bak Resim 4). Makineye tak n ve ekillendirici rolelere do ru itin. Resim 4 Oluk rulosunun serbest ucunun kesilmesi Roleleri metalin ön k sm n kavramas için biraz gev ek b rak n Bobini ilk role çiftine yerle tirmek için do ru ekilde itmek gerekir. Makineyi çal t r n, roleler bobini makinaya do ru çeksin. lk cm. lik k sm makinan n ön taraf ndan izleyin; daha sonra metalin ilerleyi ine makinenin üstündeki aç kl ktan bak n. malzeme makineye girmezse giri ucuna dönün ve metali ekillendirme rolelerine do ru itin. tme i leminde oluk malzemesinin, malzeme giri rolelerinden ve ilk form silindirine gelinceye kadar iterek destek verin Rulo malzemenin bobinin üst taraf ndan gelmesini sa lay n z.aksi taktirde olukta dalgalanmalar olu ur. Resim 5 Oluk malzemesinin makinaya tak l Türkçe - 16

17 5.TA IMA VE DEPOLAMA ARTLARI Ta ma S ras nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 5.1.Makinan n ta ma esnas nda elektrik ba lant ekipmanlar n (kablolar n ve fi in) düzgün bir ekilde toparlanarak k r lma,ezilme,kopma ve y pranmas n engelleyecek ekilde toplanmal d r.(kablonun makas koluna düzgün bir ekilde sar lmas önerilir.) 5.2.Makinan n tamburlar kilitlenmelidir (makinan n üzerinde bulunan tambur kilitleri vas tas yla) 5.3.Makinan n tambur yataklar sabitlenmelidir( makinan n üzerinde bulunan tambur sürgüsü vas tas yla) 5.3.Makinan n düz bir zemine yerle tirilmesi ta ma s ras nda kayma ve devrilmemesini sa lamak için ve makinan n zemine basan k sm nda bulunan ayaklar n M10 c vata ile zemine monte edilmelidir. Depolama artlar : 5.4.Makina kuru bir yerde kapaklar kapal olarak muhafaza edilmelidir. 5.5.Makina nemden ve rutubetten korunmal d r. 6.YAPILAN PER YOD K BAKIMLAR 6.1.Makinan n giri indeki ekillendirici silindirlerin aktarma di lisi her ay periyodik olarak bir kez gres ya yla ya lanmal d r. 6.2.Zincirlerin tamam ayda birer kez periyodik olarak ya lanmal d r. (çok fazla olamamak ko uluyla ) 6.3.Redüktör ya seviyesi her 6 ayda bir periyodik olarak kontrol edilmelidir. 6.4.Giyotin her gün düzenli olarak, i e ba lamadan önce ya lanmal d r lk kullan mdan 1 ay sonra tüm civatalar n s k l kontrol edilmelidir. Bu kontrolleri yapt rmak i letmecinin sorumlulu undad r. Türkçe - 17

18 Resim 5.Elektrik Panosu Elektrik Ba lant emas Türkçe - 18

19 KULLANILAN YARDIMCI EK PMANLAR Resim 6.Eksiz Oluk Çekme Makinas Rulo Mazemesi Resim 7.Yard mc Ekipmanlar Türkçe - 19

20 Türkçe - 20

21 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI YEDEK PARÇA K TAPÇI I SIRA NO Ç NDEK LER SAYFA NO 1 çindekiler 19 2 Makinan n Ana Gruplar 20 3 A Üst Form Grubu B Alt Form Grubu C Taban Bask Grubu D Bask Form Grubu E Fitil Kutusu Grubu F Makas Grubu G Tambur Grubu Y Motor Grubu Zincir Montaj Plan Yedek Parça Listesi Copyright 2006 Code No: U Printed in Türkiye Türkçe - 21

22 MAK NANIN ANA GRUPLARI A-ÜST FORM GRUBU B-ALT FORM GRUBU C-TABAN BASKI GRUBU D-BASKI FORM GRUBU E-F T L KUTUSU GRUBU F-MAKAS GRUBU G-TAMBUR GRUBU Y-MOTOR GRUBU Türkçe - 22

23 A ÜST FORM S L ND R GRUBU A1-SA YATAKLAMA LAMASI A2-SOL YATAKLAMA LAMASI A3-1.FORM S L ND R A4-2.FORM S L ND R A5-3.FORM S L ND R A6-F T L KIVIRICI A7- ARAM L H1-C VATA M10x110 Türkçe - 23

24 A3 A4 Türkçe - 24

25 A5 A6 Türkçe - 25

26 B ALT FORM GRUBU MALZEME G R B1-SA YATAKLAMA LAMASI B2-SOL YATAKLAMA LAMASI B3-1.FORM S L ND R B4-2.FORM S L ND R B5-3.FORM S L ND R B6-ARA M L B7-AVARE D L B8-BA LANTI PARÇASI B9-SOL G R KILAVUZU B10-SA G R KILAVUZU Türkçe - 26

27 B3 B4 Türkçe - 27

28 B5 B6 Türkçe - 28

29 B7 B8 Türkçe - 29

30 B9 B10 Türkçe - 30

31 C TABAN BASKI GRUBU MALZEME G R Türkçe - 31

32 C1 C2 Türkçe - 32

33 C3 C4 Türkçe - 33

34 C5 C6 Türkçe - 34

35 C7 C8 Türkçe - 35

36 C9 C10 Türkçe - 36

37 C11 C12 Türkçe - 37

38 D BASKI FORM GRUBU D1-BASKI YATAKLAMA LAMASI D2-2.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI D3-2.KÖPRÜ LAMASI D4-TIRTIR D L GRUBU D5-1.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI D6-1.KÖPRÜ LAMASI D7-RULMAN BASKI M L Türkçe - 38

39 D2-D3 D4 Türkçe - 39

40 D5 D7 Türkçe - 40

41 E F T L KUTUSU GRUBU E1-ALT PLAKA E2-ÜST PLAKA E3-1.FORM S L ND R E4-2.FORM S L ND R E5-3.FORM S L ND R E6-ARA M L E7-1.F T L KIVIRICI E8-2.F T L KIVIRICI E9-3.F T L KIVIRICI E10-4.F T L KIVIRICI Türkçe - 41

42 E3 E4 Türkçe - 42

43 E5 E6 Türkçe - 43

44 E7 E8 Türkçe - 44

45 E9 E10 Türkçe - 45

46 F MAKAS GRUBU F1-MAKAS AS F2-G YOT N AS S F3-KOL BA LANTISI F4-G YOT N F5-G YOT N KOLU F6-ARA PARÇA F7-DESTEK TAKOZU Türkçe - 46

47 F1 F2 Türkçe - 47

48 G TAMBUR GRUBU G1-SA TAMBUR AYA I G2-SOL TAMBUR AYA I G3-TAMBUR G4-TAMBUR M L G5-ARA PARÇA Türkçe - 48

49 G3 Türkçe - 49

50 Y MOTOR GRUBU Y1-MOTOR AS S Y2-REDÜKTÖR M L Y3-TAHR K D L S Y4-MOTOR Y5-REDÜKTÖR Türkçe - 50

51 Z NC R YERLE M PLANI 2- FORM S L. Z NC R GRUBU 1 TABAN FORM S L ND RLER Z NC R GRUBU A Z NC R GERG NL K AYARI YAPILAN D L LER NOT: 2 Adet gerdirme ayar yap lan di li vard r. 2 FORM S L ND R Z NC R GRUBU Türkçe - 51

52 SIRA NO PARÇA NUMARASI YEDEK PARÇA L STES AÇIKLAMA 1 A ÜST FORM GRUBU 2 A1 SA YATAKLAMA LAMASI 3 A2 SOL YATAKLAMA LAMASI 4 A3 1.FORM S L ND R 5 A3-1 1.FORM S L ND R M L 6 A3-2 Z NC R D L 7 R1 RULMAN SEGMANLI RS 8 K1 KAMA 30x10x8 9 H2 C VATA M8x10 10 A4 2.FORM S L ND R 11 A4-1 2.FORM S L ND R M L 12 A4-2 Z NC R D L 13 A4-3 Z NC R D L 14 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 15 H2 C VATA M8x10 16 K2 KAMA 50x10x8 17 A5 3.FORM S L ND R 18 A5-1 3.FORM S L ND R M L 19 A5-2 Z NC R D L 20 A5-3 AKTARMA D L S 21 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 22 K1 KAMA 30x10x8 23 K3 KAMA 15x10x8 24 H2 C VATA M8x10 25 A6 F T L KIVIRICI 26 A6-1 KIVIRICI SAB TLEMES 27 A6-2 YÜKSÜK 28 A6-3 YÜKSÜK 29 A6-4 F T L KIVIRICI 30 A6-5 YÜKSÜK 31 A6-6 F T L KIVIRICI 32 R2 RULMAN RS 33 R3 RULMAN 608 2RS 34 H3 C VATA M10x45 35 H4 C VATA M8x35 36 H6 C VATA M8x40 37 T1 SEGMAN Ø22 38 S1 SOMUN M8 39 P1 PUL M10 40 P2 PUL M8 41 A7 ARA M L 42 H1 C VATA M10x H5 C VATA M10x40 44 B ALT FORM GRUBU 45 B1 SA YATAKLAMA LAMASI 46 B2 SOL YATAKLAMA LAMASI ÖZELL K Türkçe - 52

53 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 47 B3 1.FORM S L ND R 48 B3-1 1.FORM S L ND R M L 49 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 50 B4 2.FORM S L ND R 51 B4-1 2.FORM S L ND R M L 52 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 53 B5 3.FORM S L ND R 54 B5-1 3.FORM S L ND R M L 55 B5-2 3.FORM S L ND R TOPU 56 B5-3 AKTARMA D L S 57 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 58 R4 RULMAN RS 59 K3 KAMA 15x10x8 60 B6 ARA M L 61 B6-1 M L 62 H5 C VATA M10x40 63 P1 PUL M10 64 B7 AVARE D L 65 B7-1 AVARE D L 66 B7-2 YÜKSÜK Ø14,5x12 67 H8 C VATA M14x60 68 R5 RULMAN RS 69 T2 SEGMAN Ø35 70 P2 PUL M8 71 M1 RONDELA M14 72 S2 SOMUN M14 73 B8 BA LANTI PARÇASI 74 B8-1 SAPLAMA M18 75 S3 SOMUN M18 76 M2 RONDELA M18 77 P3 PUL M18 78 B9 SOL G R KILAVUZU 79 B9-1 SOL KILAVUZ 80 P1 PUL M10 81 H9 C VATA M10x60 82 B10 SA G R KILAVUZU 83 B10-1 SA KILAVUZ 84 B10-2 F T L KIVIRICI 85 B10-3 YÜKSÜK Ø12,5x4 86 B10-4 YÜKSÜK Ø12,5x7 87 H9 C VATA M10x60 88 H10 C VATA M12x25 89 R6 RULMAN RS 90 T3 SEGMAN Ø28 91 P1 PUL M10 92 H7 C VATA M10x50 93 C TABAN BASKI GRUBU ÖZELL K Türkçe - 53

54 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 94 C TABAN S L ND RLER 95 C1-1 TABAN S L ND R M L 96 R7 RULMAN RS 97 S4 SOMUN M20 98 H13 ÖZEL C VATA 99 C2 3.TABAN S L ND R 100 C2-1 TABAN S L ND R M L 101 R7 RULMAN RS 102 S4 SOMUN M H13 ÖZEL C VATA 104 C3 4.TABAN S L ND R 105 C3-1 TABAN S L ND R M L 106 R7 RULMAN RS 107 S4 SOMUN M H13 ÖZEL C VATA 109 C4 1. VE 3. AVARE D L 110 C4-1 AVARE D L 111 C4-2 YÜKSÜK 112 R5 RULMAN RS 113 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H15 C VATA M14x C5 2. AVARE D L 119 C5-1 AVARE D L 120 C5-2 YÜKSÜK 121 R5 RULMAN RS 122 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H14 C VATA M14x C6 4. VE 6. AVARE D L 128 C6-1 AVARE D L 129 C6-2 YÜKSÜK 130 R5 RULMAN RS 131 T2 SEGMAN Ø P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H14 C VATA M14x C7 5. AVARE D L 137 C7-1 AVARE D L 138 C7-2 YÜKSÜK 139 R5 RULMAN RS 140 T2 SEGMAN Ø35 Türkçe - 54

55 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 141 P2 PUL M M1 RONDELA M S2 SOMUN M H15 C VATA M14x C8 F T L KIVIRICI 146 C8-1 BA LANTI PARÇASI 147 C8-2 KIVIRICI 148 C8-3 V DALI M L 149 R1 RULMAN(SEGMANLI) RS 150 P5 PUL M S6 SOMUN M S5 SOMUN M H16 C VATA M10x C9 AS AYA I 155 C9-1 AS AYA I PARÇASI 156 P4 PUL M S5 SOMUN M H16 C VATA M10x C10 G R KILAVUZU 160 C10-1 G R KILAVUZ PARÇASI 161 P4 PUL M S5 SOMUN M C11 SOL KILAVUZ 164 C11-1 SOL KILAVUZ M L 165 P4 PUL M S5 SOMUN M H3 C VATA M10x C12 SA KILAVUZ 169 C12-1 SA KILAVUZ M L 170 P4 PUL M S5 SOMUN M H3 C VATA M10x D BASKI FORM GRUBU 174 D1 BASKI YATAKLAMA FORMU 175 D2 2.KÖPRÜ D K BASKI LAMASI 176 D2-1 3 NOLU D K BASKI LAMASI 177 D2-2 2 NOLU RULMAN M L 178 R8 RULMAN RS 179 H18 C VATA M8x D3 3.KÖPRÜ LAMASI 181 D3-1 2 NOLU KÖPRÜ LAMASI 182 H12 C VATA M10x P4 PUL M H5 C VATA M10x D4 TIRTIR D L GRUBU 186 D4-1 TIRTIR BAGLANTI PARÇASI 187 D4-2 YÜKSÜK ÖZELL K Türkçe - 55

56 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA 188 D4-3 TIRTIR D L 189 H17 C VATA M12x R9 RULMAN RS 191 P5 PUL M S1 SOMUN M8 193 H19 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H20 C VATA M10x M4 RONDELA M S6 SOMUN M D5 1. VE 2. KÖPRÜ D K LAMASI 200 D VE 2 NOLU D K BASKI LAMASI 201 P4 PUL M S5 SOMUN M H21 C VATA M10x D6 1. VE 2. KÖPRÜ LAMALARI 205 D7 RULMAN BASKI M L 206 D7-1 1 NOLU RULMAN M L 207 R8 RULMAN 208 E F T L KUTUSU GRUBU 209 E1 ALT PLAKA 210 E2 ÜST PLAKA 211 E3 1.FORM S L ND R 212 E3-1 F T L KIVIRICI 213 E3-2 RULMAN YATA I 214 E3-3 ARA M L 215 E3-4 F T L KIVIRICI 216 H22 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M R10 RULMAN RS 220 P6 PUL Ø E4 2.FORM S L ND R 222 E4-1 F T L KIVIRICI 223 E4-2 RULMAN YATA I 224 E4-3 ARA M L 225 E4-4 F T L KIVIRICI 226 H22 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M R10 RULMAN RS 230 P6 PUL Ø E5 3.FORM S L ND R 232 E5-1 F T L KIVIRICI 233 E5-2 RULMAN YATA I 234 E5-3 BA LANTI M L ÖZELL K Türkçe - 56

57 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 235 E5-4 ARA PARÇA 236 R2 RULMAN RS 237 H23 C VATA M10x R10 RULMAN RS 239 E6 ARA M L 240 E6-1 M L 241 P4 PUL M H22 C VATA M10x E7 1.F T L KIVIRICI 244 E7-1 BA LANTI PARÇASI 245 E7-2 RULMAN YATA I 246 R4 RULMAN RS 247 H24 C VATA M18x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E8 2.F T L KIVIRICI 252 E8-1 BA LANTI PARÇASI 253 E8-2 AÇILI P M 254 E8-3 F T L KIVIRICI 255 T5 SEGMAN Ø R5 RULMAN RS 257 H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E9 3.F T L KIVIRICI 262 E9-1 BA LANTI PARÇASI 263 E9-2 AÇILI P M 264 E9-3 F T L KIVIRICI 265 T5 SEGMAN Ø H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x E10 4.F T L KIVIRICI 271 E10-1 BA LANTI PARÇASI 272 E10-2 P M 273 E10-3 F T L KIVIRICI 274 T2 SEGMAN Ø T5 SEGMAN Ø R5 RULMAN RS 277 H2 C VATA M8x P4 PUL M M3 RONDELA M H22 C VATA M10x F MAKAS GRUBU Türkçe - 57

58 SIRA NO PARÇA NUMARASI AÇIKLAMA ÖZELL K 282 F1 MAKAS AS S 283 F1-1 MAKAS AS S 284 F1-2 DESTEK PARÇA 285 H25 C VATA M10x H12 C VATA M10x P4 PUL M M3 RONDELA M S5 SOMUN M F2 G YOT N AS S 291 F2-1 DI MAKAS AS S 292 F2-2 Ç MAKAS AS S 293 F2-3 SOL MAKAS ARA LAMASI 294 F2-4 SA MAKAS ARA LAMASI 295 H26 C VATA M6x P4 PUL M H12 C VATA M10x G TAMBUR GRUBU 299 G1 SA TAMBUR AYA I 300 G2 SOL TAMBUR AYA I 301 G3 TAMBUR 302 G3-1 TAMBUR 303 G3-2 AÇILAB L R KAPAK 304 H20 C VATA M10x Y MOTOR GRUBU 306 Y1 MOTOR AS S 307 Y2 REDÜKTÖR M L 308 Y3 TAHR K D L S 309 Y4 MOTOR 310 Y5 REDÜKTÖR 311 K5 KAMA 48x8x7 312 K4 KAMA 43x10x8 313 H2 C VATA M8x S5 SOMUN M M3 RONDELA M P4 PUL M H16 C VATA M10x H22 C VATA M10x30 Türkçe - 58

59 5 EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI AYARLAMA KILAVUZU MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) Fax: (0 276) Türkçe - 59

60 OLUK MAK NASI AYARLAMA KILAVUZUNDA KULLANILAN YÖNLER Oluk makinas n n anlat mlar nda kullan lan yönlerin seçiminde; makinan n malzeme giri ini kar n za ald n zda sizin sa n z makinan n sa, solunuz ise makinan n solu olacakt r. Anlat mda bu duru yönü refarans al nm t r. Resim 1.Oluk Makinas n n Ayarlar n n, Yap m n n Anlat m nda Kullan lan Yönler NOT 1. : Makina malzemesinin geni li i standart olarak 30 cm. dir. Oluk malzemesinin ideal kal nl : 0,50 mm.dir. Ayarlar bu ölçülere göre yap lm t r. *Makinaya tak lacak malzemenin geni li i, en az 29,5 cm. ile en fazla 30,5 cm. aras nda kullan labilir. NOT 2. : Ayarlama k lavuzundaki civatalar n s k lmas ve gev etilmesi tabirleri kullan lm t r. Bu tabirler anlat mda a a da aç klanan anlamlara gelmektedir. Civatan n s k lmas : Civatan n bulundu u yerde saat ibresinin dönü yönünde gerekli anahtar kullan larak döndürülmesi ile sa lan r. Civatan n gev etilmesi : Civatan n bulundu u konumdan saat ibresinin dönü yönünün tersi istikamette döndürülmesi ile sa lan r. Türkçe - 60

61 1. OLUK MAK NASINA YEN RULO HER TAKILI INDA YAPILMASI GEREKEN AYARLAR VE KONTROLLER 1.1.Serbest Ucun Kesimi ve Makinaya Sürülmesi : Oluk Makinas na her yeni rulo tak l nda, yeni rulonun kesimi ve makinaya sürülmesi ile anlat m sayfa : sayfalar da anlat lm t r. 1.2.Giri K lavuzu Ayarlar SAB T Sol Giri K lavuzu ( B9 ) AYARLAR BU KILAVUZDAN YAPILMALIDIR. Sa Giri K lavuzu(b10) AYARLAR BU KILAVUZDAN YAPILMAMALIDIR. Resim 2. Malzeme Giri K lavuzlar. NOT : Malzeme giri k lavuzundaki ideal ayar; k lavuz ile malzeme aras ndaki bo luk malzeme kal nl ndan fazla olmamal d r. ( Maximum 0.50 mm. den fazla olmamal d r.) A B B A Resim 3.Sol Giri K lavuzu ( B9 Nolu Parça ) Ayarlamas Malzeme giri indeki k lavuzlar n aras mesafe, malzeme geni li ine uygun olarak daralt l r yada geni letilir. Bu ayar, sol giri k lavuzu ( B9 Nolu Parça ) taraf ndaki, parça kafi miktarda içe çekilir veya d a itilir. Sol Giri K lavuzu ( B9 No lu Parça ) Ayar : Allen 8 anahtar kullan l r. Türkçe - 61

62 A a daki ayarlamalarda s kma ve gev etme miktarlar e it yap lmal d r. Aksi taktirde dengesiz bir ayar yapm oluruz. o K lavuzlar aras mesafenin azalt lmas : B Civatalar gev etilir. A Civatalar s k l r. K lavuzlar aras mesafenin artt r lmas : A Civatalar gev etilir. B Civatalar s k l r. * K lavuz ayar yap ld ktan sonra ayarlanan k lavuzun pozisyonu malzemenin kenar na parelel olmal d r lk Silindir Grubuna Kadar Malzemenin tilmesi: lk Silindir Gurubuna Kadar Giri k lavuzlar n n ayarlar ndan sonra malzeme elle destek verilerek ilk silindirlere A3 ve B3 numaral silindirlere kadar itilir. 1.Form Silindiri ( A3 Nolu Parça ) 1.Alt Form Silinidiri ( B3 Nolu Parça ) 1.Form Silindiri ( A3 Nolu Parça ) Resim 4.Makinaya Oluk Rulosunun Giri i Makinaya kesikli olarak hareket verilir. Makinan n malzemeyi almas sa lan r.bu sayede makinan n ilk bükümünü el yard m yla yapm oluruz. 1.4.Fitil lk K v r c Parçadan Malzemenin Kontrollü Geçirilmesi: Makine bir miktar daha yürütülerek fitil ilk k v r c A6 nolu parçaya giri i kontrol edilir.ve bu parçadan kontrollü bir ekilde geçi i sa lan r. A6 Nolu Fitil K v r c Resim 5. Fitil lk K v r c Parça ( A6 Nolu Parça ) Malzemenin ilk k v r c parçadan (A6 Nolu Parçadan) kontollü geçi i sa land ktan sonra makinaya, fitil kutusuna gelinceye kadar hareket verilir. Türkçe - 62

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas.

Susturucu. Ya Doldurma Kapa Enjektör. Krank mili. Ya Pompas. Ya Kapa. Dekompresyon Kolu. Subap tici Çubu u. Ya Borusu Üst Mazot Pompas. Susturucu Ya Doldurma Kapa Enjektör Tazyikli Yak t Borusu Segman Piston Silindir Gömle i Ya Banyolu Hava Filtresi Kam Di lisi OES, Otomatik Jigle Piston Kolu Krank mili Ya Pompas Ya Kapa Dekompresyon Kolu

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI

LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI ERC YES ÜN VERS TES FEN FAKÜLTES B YOLOJ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENL VE ÇALI MA KURALLARI Laboratuvar ortam nda çal anlar n sa k ve güvenli i ile yürütülen çal malar n ba ar için temel güvenlik kurallar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü

ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ULA TIRMA BAKANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü KARAYOLLARI K LABORATUVARI EFL LABORATUVAR EL K TABI TEKN K ARA TIRMA DA RES BA KANLI I MALZEME LABORATUVARI UBES MÜDÜRLÜ Ü ANKARA-2010 1 T.C. ULA TIRMA

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı