Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu"

Transkript

1 ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: Esnaf Bülteni nin di er haberlerine QR Kod ile ulaflabilirsiniz Abonelik ve Reklam için Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik ile söylefli Usta, Gaziosmanpafla için uzman kadro kuruyor Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta baflkan yard mc - lar ve yeni yönetim kadrosunu hiç aceleye getirmeden sa lam ad mlarla ihtisas alanlar nda kendisi gibi ustalaflm fl ve uzmanlaflm fl kiflilerden oluflturmaya devam ediyor. 22 de Güldal Akflit, stanbul Han mefendileri Toplant s na kat ld 8 de Honda bayileri aras nda ilk s raday z 10 da Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu TO'nun sadece Türkiye'nin de il, dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri oldu unu ifade eden Yaz c, 1882 y l nda Sultan II. Abdülhamit'in ferman yla ilk yerli ticaret odas olarak kurulan TO'nun, bugün dünyan n 5., Avrupa'n n ise 1. en büyük ticaret odas oldu unu söyledi. 14 te PERAKENDE, STANBUL SHOPP NG FEST Ç N BULUfiTU 7-29 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek stanbul Shopping Fest haz rl k çal flmalar tüm h z yla sürüyor. 22 de Marmara belediyelerinden Bosna ya yard m 12 de 14 te Gaziosmanpafla Gençli i AB Projesini tamamlad 13 te TARIMDA KADIN foto raf yar flmas sonuçland 26 da E itimde Yükselen De er: Mavigün 24 te

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Sultangazili zciler Çanakkale de Sultangazi Belediyesi izcileri, Çanakkale Zaferi nin y ldönümü dolay s yla Çanakkale de flehit düflen atalar n n izinden yürüdü. Türkiye zcilik Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kamp na Sultangazili 60 izci kat ld. Türkiye genelinde binlerce izcinin kat ld kampta, 57. Piyade Alay n n Anzak ç karmas n durdurmak için gitti i güzergâhtan yürüyüfl yap ld. Sultangazi Belediyesi zcileri, Çanakkale Zaferi nin y ldönümü dolay s yla, Atan n izinden 57. Alay yürüyüflü yapt. Türkiye zcilik Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kamp na binlerce izci kat ld. Sultangazili 60 izcinin de kat ld kampta, Anzak ç karmas n durdurmak için harekete geçen 57. Piyade Alay n n kulland güzergâhtan yürüyüfl yap ld. Çanakkale nin Eceabat, Kocadere ve Bigal köyleri aras ndaki güzergahtan 10 kilometre yol yürüyen izciler, Çanakkale Savafl nda flehit düflen dedelerini and. 99 y l önce 57. Alay n yapt gibi bu day çorbas ve hamur k zartmas ndan oluflan sabah kahvalt - s n yapan izciler, saçlar na k na yakt rarak Conkbay r na do ru yola koyuldu. 5 günlük kampta e itmenleri eflli inde kalan izciler, geceleri kamp atefli yakarak Çanakkale türkülerini hep bir a zdan söyledi. Üzerlerinde Dedeci im Ben Geldim yelekleriyle Conkbay r na ulaflan izciler, atalar n n izinden yürümenin mutlulu unu yaflad lar. LG OZAL T VE MAKET MALZEMELER KOPYALAMA MERKEZ RENKL D G TAL BASKI AO PLAN KOPYA M MARLIK Her boy poster bask yap l r Ö renci, Mimar ve Mühendisler LG ister LG OZAL T te bekledikleri LG nin fazlas n görürler y l Kendi kuryelerimizle adrese teslim hizmet Adres: Sakarya Mah. Silahtara a Cad. No: 163/A Eyüp/ st. Tel: Fax: Web: e-posta: Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks:

3 Sizlerden gelen yo un istek üzerine Gün boyu kahvalt keyfi Sigara böre i K zarm fl patates Hafllanm fl yumurta Beyaz peynir Kaflar peynir Tulum Peynir&Ceviz Siyah zeytin Yeflil zeytin Salam Çikolata Bal&Tereya Reçel Kay s kurusu Üzüm kurusu Domates Salatal k Biber Dilemlenmifl ekmek TL SINIRSIZ ÇAY 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram Kutlu Olsun. 30.Yıl Lezzetin Doruk Noktas Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL Tel: ALO PAKET:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni TO DAN SOMA YA 2 M LYON TL BA Ifi stanbul Ticaret Odas ( TO), Soma daki maden facias nda flehit düflen madencilerin ailelerine yard m elini uzatt. Facia ile ilgili olarak toplanan TO Yönetim Kurulu, flehit ailelerine yönelik bir dizi destek karar ald. stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, Millet olarak sahip oldu umuz; birlik, beraberlik, yard mlaflma ve dayan flma hasletlerimizi sergilememiz ve tek yürek olmam z gereken bir zamanday z. fiehit madencilerimizin ailelerinin yan nda olmaya devam edece iz. Milletimizin bafl sa olsun diye konufltu. 2 M LYON TL, ÜN VERS TE E T M VE 500 KOL GIDA YARDIMI Baflkan Ça lar, TO Yönetim Kurulu toplant s nda flehit ailelerine üç ayr destek karar ald klar bilgisini vererek, sözlerini flöyle sürdürdü: stanbul Ticaret Odas Yönetimi olarak flehit ailelerine 2 milyon TL nakdi ba flta bulunma karar ald k. fiehit ailelerine ikinci deste imiz de g da yard m fleklinde olacak. lk aflamada, g da maddeleri içeren 500 yard m kolisini tafl - yan TIR 17 May s Cumartesi günü Soma ya do ru yola ç - kacak. Bu yard m Soma Ticaret ve Sanayi Odas kanal ile ulaflt raca- z. Erzak yard mlar n ihtiyaç oldu u sürece devam ettirece iz. Ayr ca, stanbul Ticaret Üniversitesi ni tercih eden flehit madencilerimizin çocuklar n n e itim ve bar nma giderlerini de, üniversitemizdeki e itim hayatlar boyunca stanbul Ticaret Odas olarak karfl layaca- z. Baflkan Ça lar, stanbul Ticaret Odas n n May s tarihleri aras nda Çeflme de gerçeklefltirece i Meclis Çal flma Toplant s n n iptal edildi ini de aç klad. Neova Sigorta dan SOMA ya 1 milyon TL yardım Neova Sigorta, Soma da meydana gelen ve ülkemizi yasa bo an maden faciasında hayatını kaybeden iflçilerimizin ailelerine 1 milyon TL ba ıfl yapacak. 13 Mayıs ta Soma da yaflanan kara günde, 301 canımız hayata veda etti. Neova Sigorta, ülkemizi yasa bo an facia sonrasında hayatını kaybeden maden iflçilerimizin ailelerine 1 milyon TL yardım yapacak. Neova Sigorta, geçti imiz gün gerçeklefltirdi i Yönetim Kurulu toplantısında, Soma da flehit olan maden iflçilerinin ailelerine verilmek üzere 1 milyon TL ba ıfl yapma kararı aldı. Yaflanan elim hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Neova Sigorta CEO su Özgür Bülent Koç, konu ile ilgili olarak, Acımız çok büyük, ancak flimdi dayanıflma zamanı. Biz sigortacılar kötü günlerde hep sigortalılarımızın yanında olup onlara destek olduk. Soma'da hayatını kaybeden iflçi kardefllerimizin geride kalan aileleri bizim de ailelerimiz, yetimler bizim de çocuklarımız. Milletimizin, geride kalanlara sahip çıkaca ından hiç flüphemiz yok. Neova Sigorta olarak biz de küçük bir ba ıflta bulunmak istedik. Bütün flehitlerimize Allah tan rahmet, ailelerine baflsa lı ı ve sabır diliyorum dedi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mimar Mustafa KORAL Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... NECMEDD N GÖRGÜN Bayburt Eymur Köyü Dernek Baflkan

5

6 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Olpak: Homoislamicus u yeniden canland ral m Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, "Homoislamicus temelli eski tasavvuru yeniden canland rmak gerek. Bu tasavvur, slami- nsani Tasavvurudur" dedi. Olpak, MÜS AD ve World Islamic Economic Forum Foundation' n (WIEF) ortaklafla düzenledi i "Türkiye'de slami Finans Sektörünü Dönüfltürmek, Geliflme Vaadi" temal 8. WIEF Yuvarlak Masa Toplant s 'nda, dünyan n ve ekonomik güç merkezlerinin de iflti ini, dünya siyasetinde ve ekonomisinde yüzy llarca oyun kuran aktörlerin, konumlar n yavafl yavafl kaybetti ini ve yerlerini yenilere b rakt n anlatt. Sat nalma Gücü paritesine göre, 1980'de dünya GSYH's n n yüzde 70'inin geliflmifl ekonomiler taraf ndan üretilirken, son 30 y lda bu oran n yüzde 50'nin alt na düfltü ünü, benzer biçimde, üretim merkezlerinin de Do u'ya kayd n aktaran Olpak, buna ba l olarak, baz ülkelerin konumlar n korumaya, baz lar n n da yeni konum elde etmeye çal flt n, flu an dünyan n pek çok co rafyas ndaki olaylar n da bu sürecin bir parças oldu unu belirtti. kinci Dünya Savafl sonras nda, 2008 finans kriziyle, dünya ekonomisinin en büyük daralmay yaflad n aktaran Olpak, flöyle devam etti: "Kimi ülkelerde çift haneli küçülmeler gördük. Birçok ülke, kriz öncesi seviyesini henüz yakalayamad ve krizin olumsuz etkilerini gidermek için ard ard na politikalar üretiliyor. Özetle, gerek siyasi, gerek iktisadi olarak, çok h zl geliflen bir süreci yafl yoruz. Tüm bu yaflananlar n, pek çok ülkeyi küreselleflme olgusuyla etkilememesi mümkün de il. 1970'lerden günümüze, etkileri gittikçe artan bir flekilde, küreselleflmeyi, farkl yans malar yla yafl yoruz. Ticaretin önündeki engeller, belki sadece retorik olarak kalk - yor. Sermaye, ülkeler aras nda, göreceli olarak daha serbest hareket ediyor. Bir yandan, ürünlerin, geliflmelerin ve imkânlar n ülkeler aras geçiflini ve paylafl m n h zland ran bu süreç, di er taraftan, ülkelerin s n rlar d fl nda yaflanan olaylara kay ts z kalabilmesini mümkün k lmamaktad r. Küreselleflmeyle s n rlar n sadece haritalarda bir anlam ifade etti- i bir sürece girilmifltir." Küresel ekonomi ve küresel finansal sistemin birbirinden ayr lmaz hale geldi ini, ekonomik faaliyetlerin temel amac n n, toplumlar n refah düzeylerinin yükseltilmesi, finans sektörünün ise refah düzeylerinin artt r lmas nda gerekli olan kaynaklar n oluflturulmas oldu unu belirten Olpak, ancak mevcut küresel finansal sisteminin bu amac paylaflmad n ifade etti. Olpak, flunlar kaydetti: "Zira küresel finansal krizin tetikleyici sebeplerinin belki de en bafl nda, insano lunun ne pahas na olursa olsun kazanma h rs gelmektedir. Bu h rs, hiçbir ahlaki, hukuki, vicdani kural tan m yor. Dünyada gerek refah, gerek gelir da - l m her tür çabaya karfl n düzelmedi hatta daha da bozuldu. Dünyadaki en zengin 85 kiflinin toplam zenginli i, dünya nüfusunun en fakir yar s - na eflit. Dünyan n en zengin yüzde 1'lik nüfusunun zenginli i de dünya nüfusunun en fakir yar s n n 65 kat kadar. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. SLAM ÜLKELER KAMU ST HDAM KURUMLAR B RL KURULDU Nisan 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen ve slam flbirli i Teflkilat ( T) üye devletleri aras nda iflgücü piyasas, istihdam ve çal flma hayat ile ilgili tecrübe ve bilgi paylafl m sa lamak amac yla oluflturulacak iflbirli i mekanizmas n görüflmek üzere 20 ülkenin temsilcileri ve Uluslararas Çal flma Örgütü(ILO) ile Dünya Bankas n n temsilcilerinin de kat ld toplant neticesinde yay mlanan bildiride Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas na karar verildi. fikur Genel Müdürü Dr. Nusret Yaz c, bildiride yer alan kararlar hakk nda aç klama yapt. Bu kararlar aras nda T çat s alt nda ülkeler aras iflbirli- ini sa layacak bir platformun oluflturulmas n n gündeme geldi i söyleyen Yaz c Bildiride slam ülkeleri aras nda bir kamu istihdam kurumlar birli- inin kurulmas kararlaflt r ld. Ülkelerin ilgili kurumlar aras nda tecrübe, bilgi ve iyi uygulama paylafl m sayesinde daha iyi istihdam politikalar ve nitelikli iflgücü yetifltirilmesi, uzman de iflimi, kapasite art rma programlar, e itim programlar, ortak projeler ve çal flma ziyaretleri ile üye ülkeler aras nda iflbirli i, güven, fleffafl k ve optimal sinerjinin oluflturulmas planlan yor. Ayr ca SESRIC in, oluflturulacak birli in sekreteryas n yürütmesini, tan - t m ve bilgilendirme faaliyetlerini üstlenmesi ve ayr ca e-posta grubu/sosyal medya gruplar ile iletiflimi sa lamas talep edildi. Kat l mc lar; üye ülkelerin OIC-PESNET e (kurulan birli in ad bu flekilde) katk verecek kurum/kuruluflun belirlenerek iletiflim bilgilerinin Sekretaryaya bildirilmesini önerdi dedi. Kat l mc lar n; OIC-PESNET kapsam nda bir web portal n n kurularak paylafl mlar n sa lanmas - n istedi ini ifade eden Yaz c, flunlar söyledi: Kat l mc lar; ifle yerlefltirme, aktif istihdam politikalar, pasif istihdam politikalar, iflgücü piyasas bilgi hizmetleri ve dan flmanl k hizmetleri ile ilgili ayr ayr uzmanlar n belirlenerek bir uzman veri taban oluflturulmas n talep ettiler. Üye ülkelerin kurulan birli e aktif olarak destek vermesi ve bilgi paylafl - m na katk da bulunmalar n önerildi. SESRIC in ülkelerde mevcut iflgücü piyasas n n ihtiyaçlar n analiz edecek çal flmalar yapmas n talep edildi. Ayr ca, slam Kalk nma Bankas ve SESRIC in kapasite art rma programlar n gelifltirme ve koordine etmesi planland. Kurulan birli in iflleyiflini belirleyecek tüzük çal flmas n ise Türkiye, Gambiya, Maldivler ve Mali nin yapmas planlan yor. Kat l mc lar, ülkelerin y lda bir defa bir araya gelmesini ve her toplant dan sonra görüflülen, karar verilen ve tavsiye edilen hususlar bildiren bir karar metninin yay nlanmas n önerdi B RL K STRATEJ K ARAfiTIMALAR MERKEZ (B RSAM) KURULUYOR Birlik Stratejik Araflt rmalar Merkezi (B RSAM), Cumhurbaflkan eski Bafldan flman Bahattin Cebeci, Gençlik ve Spor Bakan Müflaviri Ömer Faruk Terzi, Çevre ve fiehircilik Bakan Dan flman ve E itimci Zekeriya Erdemden sonra, stanbul Milletvekili Metin Külünk ü a rlad. Metin Külünk; gündem ile ilgili daha önceden, belirlenen konular hakk nda tecrübelerini paylaflarak, böyle bir ekibin kurulmas nda eme i geçenleri tebrik etti.birlik Stratejik Araflt rmalar Merkezi (B RSAM) olarak genç bir ekiple, Ülkemizin çözülemeyen sorunlar ve gelecek vizyonu ile ilgili konular ele alacaklar n söyleyen B R- SAM Baflkan fiener MENGENE, Güvenlik, Sa l k, E itim, Savunma, Uluslararas liflkiler, Kamu Diplomasisi, Ulafl m, Enerji, D fl Politika, Ekonomi, flsizlik, Medya, Tar m, Finans, G da, Turizm, Tarih, Deprem, fiehircilik, Yerel Yönetimler, Teknoloji, Kültür-Sanat, Aile, Gençlik ve Spor gibi konularda Ülkemizin kronikleflmifl sorunlar na, K sa, Orta ve Uzun vadeli, somut, reel, uygulanabilir ve sürdürülebilir, Stratejiler üreterek ilgili kifli, kurumlar ve kamuoyu ile paylaflacaklar n söyledi. Genç Baflkan Mengene; B R- SAM a destek veren ve birlikte, yol yürüdü ümüz bütün arkadafllar ma teflekkür ederim dedi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mustafa AKZOR Akzorlar ve Ak Yap nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Çetin DEN Z Ayn Gemideyiz Paylafl m Grubu

7

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ENDAZE ÇET N DEN Z Güldal Akflit, Suriçi Grubu stanbul Han mefendileri Toplant s na kat ld Suriçi Grubu Derne i Han mefendiler May s Ay konu u Ak Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Güldal Akflit oldu. Akflit konuflmas nda Soma daki maden facias ve Gezi Olaylar na de indi. KR TER S ZS N Z Kriter; bir yarg ya varmak veya de er vermek için baflvurulan ilke veya k stast r. Yani kurumlar n, flirketlerin, devletlerin; atamalar, anlaflmalar, ifle al mlar gibi uygulamalar yapmadan önce insanlar n, devletlerin, kurumlar n önüne koydu u kavram n ad d r. Peki, bence kriter nedir? - Ben istedi imi yapar md r. Bir kurumda çal fl yorsan z ve terfi etmeyi düflünüyorsan z önünüze önce bu kriter denilen kavram konulur. Yani belirli bir kritere sahip olman z gerekir. fiirketinize eleman alacaksan z belirli kriterler koyars n z. Devlet olarak AB ye girmeye çal fl rsan z. Baflka devletler taraf ndan yine önünüze bu kriter denilen kavram konulur. Anayasa de ifliklikleri, insan haklar, para birimi gibi kriterlere sahip olman z istenir. Bir yere malzeme satacaks n z. Önünüze bir sürü kriter konulur. Tse, CE, ICC, CCS, ABS As l gerçeklik kriterleri karfl lad n zda, yani onlar n olman z istedi i fley oldu unuzda ortaya ç kar. Her fley bitmifl gibi göründü ünde yeni bir kriterle ortaya ç karlar. Kriter sizi oradan uzak tutmak için konulmufltur. Yani onlar n istedi ini karfl laman z hiçbir fley ifade etmez. Ortaokul mezunusunuzdur. Lise isterler. Y llar sonra liseyi bitirirsiniz. Üniversite isterler. U rafl r çal fl r üniversiteyi bitirirsiniz. Bu sefer yüksek lisans derler. Hadi oda tamam. Bu sefer dile gelir s ra ngilizce yetmez, Almanca onu da yapars n z Frans zca olsayd derler. Ehliyet isterler. Güvenlik sertifikas isterler. Sertifikalar al rs n z. E s n f olsun, silahl olsayd. Gibi bir sürü kriter denilen illeti önünüze sürer dururlar. Peki bu arada ne olur. Bu kriterleri karfl lamayan insanlar o iflte veya makamlarda çal flmaya bafllarlar. Zaman nda bizlerin, sizlerin önüne kriter olarak konulan fleyleri bir düflünün. Birde flimdi oralarda olanlar n vas flar na bir bak n. Yöneticilere, Müdürlere, siyasi baflkan yard mc lar na, çal flanlara Yani neymifl kriter; ben istedi imi yapar m. O yüzden herhangi bir kurumda, makam veya ifl baflvurusunda size kriter olarak bir söz söylenirse, o kriteri karfl lamak için hiç u raflmay n. Anlay n ki size orada yer vermezler. Kriter sözünü duydu unuzda üzülmeyin Beni hat rlay n. Çünkü Kriter Ben istedi imi yapar md r. Asl nda bütün kriter sizsiniz. Kendinize güvenin stanbul Suriçi Grubu Derne i, yirmi y ld r istikrarla sürdürdü ü büyük stanbul Toplant - lar n n ve yapt faaliyetlerinin hakl gurunu yaflamaktad r y l itibariyle de stanbul Han mefendisi Toplant lar n bafllatm flt r. Suriçi Derne i grubu ayl k düzenli olarak kamuoyuna sundu u birbirinden önemli toplant lar - na bir yenisini daha eklemifltir. Bu ay da Türkiye Cumhuriyeti nin 61. Hükümetinde Kad n Kollar Genel Baflkan olarak görev yapan Say n Güldal Akflit han mefendiyi a rlad. AK Parti Kad n Kollar Genel Baflkan Güldal Akflit, kat ld Suriçi Grubu Derne i Toplant s nda Soma facias na iliflkin, "Devlet; Cumhurbaflkan, Baflbakan ve bakanlar yla oradayd. Devletin, kad nlar n ve hay rseverlerin eli özellikle kad nlar n üstünde olacak. Onlara bu yaln zl klar ve ac lar unutturaca z" dedi. stanbul Suriçi Grubu Derne i taraf ndan düzenlenen toplant da konuflan Akflit, siyasete nas l kat ld n anlatt. AK Parti'nin kurucu üyeleri aras nda bulundu unu ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n destekleriyle siyasete kat ld n belirten Akflit, "Allaha çok flükür. Bir Türk ve Müslüman kad n olarak, f rsat verilirse ve yol aç l rsa 'ulaflamayaca m z hiçbir nokta yok' dememiz gerekiyor. Belki çok flansl y m. Diliyorum ki, arzulayan bütün han mefendilere Allah bu makamlar ve bu görevi nasip etsin. Kolay m? Hay r. Ama biz kad nlar zoru seviyoruz. Elde etmek için mücadele gerekiyor. flin keyifli taraf bu. Bu mücadelede ise hiçbir zaman azim, h rs haline dönüflmemeli" diye konufltu. Soma'daki maden facias na de inen ve hayat n kaybeden 301 madenciye Allah'tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileyen Güldal Akflit, flöyle devam etti: "Gerçekten çok ac bir olay. fiu bir gerçek, her iflin bir riski var. 'Çok a r bir risk' diyeceksiniz. Baz ifller de var ki, riski çok fazla ve en ufak bir hatay kald rm yor. Dün Bakan m z Taner Y ld z'la da konufltuk. 'Soma'da ne varsa biz araflt r yoruz' dedi. Olayda da devletimiz hemen müdahil oldu. Devlet; Cumhurbaflkan, Baflbakan ve bakanlar yla oradayd. Devletin, kad nlar n ve hay rseverlerin eli özellikle kad nlar n üstünde olacak. Onlara bu yaln zl klar ve ac lar unutturaca z." Gezi Park olaylar Gezi Park olaylar nda yaflananlar da hat rlatan Akflit, olaylar n "a aç eksiliyor" söylemiyle bafllad n aktard. Türkiye'ye AK Parti iktidarlar döneminde 3,5 milyon a aç dikildi ini belirten Akflit, "Gezi Park olaylar, belirli bir inanç ve siyasi görüflü öne ç karmak ad na üniversite ö rencileri kullan larak yap lan bir hareketti. Gezi Park 'n biliyorum. Ö rencili imiz zaman nda geçmeye korkard k. Tinercinin, sarhoflun bar nd bir yerdi. fiehrin ortas nda bir park ama parka bir fley olmad " ifadelerini kulland. Akflit konuflurken deprem oldu; AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Güldal Akflit, stanbul Suriçi Grubu Derne i Kad n Kollar nca düzenlenen stanbul Han mefendileri toplant s nda konuflurken deprem oldu. Akflit, toplant da konuflma yapt esnada meydana gelen deprem dinleyiciler aras nda bir panik oluflturdu. Depreme kürsüde yakalanan Akflit, konuflmaya devam etti. Toplant ya kat - lanlar n panik yaflay p salonu terk etmeye bafllamas üzerine Akflit, kürsüden herkesi sakin olmaya davet etti. Depremin uzun sürüp, avizelerin sallanmaya bafllamas üzerine Akflit, "Tedirgin olduysan z ç kabilirsiniz ama asansör kullanmay n. sterseniz ç kal m bir temiz hava alal m tekrar girelim" dedi. "Bak çok konufltum deprem oldu " diye espri yapan Akflit, "fiimdi yorumlar yap yoruz. stanbul bunu geçmiflte ac flekilde yaflad için Allah esirgesin. fli flakaya veriyorum, ama arzu ederseniz hepimiz temiz hava alal m. Benim size borcum olsun bir daha gelirim kald m z yerden devam ederiz. Size anlataca m çok fley var ama bir d flar ç k p hava alal m" ifadelerini kulland. Daha sonra Suriçi Grubu Derne i taraf ndan Güldal Akflit han m için haz rlanm fl hediyeler Genel Baflkan Nedim Abi ve Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Azmi Akb y k taraf ndan takdim edildikten sonra çekilen hat ra foto raf n n ard ndan program sona erdi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mehmet AKfi T Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mahmut ÇEL KUS ESDER Genel Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Ali YILDIRIM

9 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 9 YALITIMINDA KÖKLÜ ÇÖZÜM DIfi CEPHE YALITIM AKER YAPI, STANBUL ANA BAY S NDEN BAY L KLER VER LECEKT R PÜSKÜRTME GRAN T Püskürtme yöntemi D fl cephe püskürtme SU YALITIM ISI ZOLASYONU YANGIN SIVASI Negatif ve pozitif uygulama Pozitif yal t m U ur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad Sk. No:1 Sultangazi / stanbul Tel:+90 (212) (pbx) GSM : (0533) (0532)

10 10 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni M.ZEK SAYIN D YARBAKIR DAN AKLIMDA KALANLAR Y llard r ülkemiz insanlar n meflgul eden ve hatta ülkemizin bölünmesi müstakil Kürt devleti kurulmas konuflmalar - n n yap l r hale gelmesi, beni 1969 y llar nda Diyarbak r daki T.C. Ziraat Bankas fiubesinin teftiflinde bulundu um zamanda, akflamlar küçük lastik örmeli sandalyelerde (kürsülerde) çay içerken orada bulunan ileri gelen esnaf sanatkâr, avukat v.s. meslek sahipleri ile yapt m z sohbetlerde kiflilerin samimi! ciddi konuflmalarda düflünceleri ve destekledikleri fikirler akl ma geliveriyor. Belirtti im gibi y l 1969 idi yine yaz s ca nda akflam namaz ndan sonra bir çayhanenin önünde tahminen oniki - onüç kifli ile sohbet etmeye bafllam flt k. O gün bu toplulukta Avukatlar hâkimdi. Nereden icabetti bilmiyorum durup dururken ortaya flu soruyu att m. Beyler dedim. - aylard r ben buraday m. Gezerken, al flverifl yaparken hep flu isimlerle karfl lafl yorum Baflkent Berberi, Baflkent Kasab, Baflkent Manav, Baflkent Lokantas v.s. ço altmak mümkün. Nedir bu! dedim. Bana topluluk içinden bir Avukat (flimdi ismini hat rlayam yorum) Müfettifl bey siz bilmiyor musunuz -Neyi bilmiyorum dedim. Bana - buras kurulacak Kürt devletinin Baflkentidir. Onun için bu isimler çoktur deyiverdi. benim ve herkesinde bildi i ve kabul etti i Türkiye nin Baflkenti Ankara d r. Burada Baflkent nas l olacak dedi imde --Ben istikbalde Barzani nin Baflbakan y m. Her ay muntazaman Silopi den geçer talimat al r gelirim dedi ve ilave etti. - asl nda bu biraz gecikiyor sebebi de burada faaliyet gösteren k rk n üzerinde Nur Medresesi var orada devaml olarak bizim Kürtlere rkç l k haramd r, günaht r. Allah nezdinde takva esast r. Ne Arap n Acem e ne Acem in Arap a üstünlü ü yoktur. Dolay s ile Kürtçülük yani rkç l k yapmak olmaz diye bizim Kürtlerin beynini y k yorlar. Dolay s ile onlar bu yüzden harekete geçiremiyoruz. Ama çal flmam z devam ediyor, ileriki aylarda bu Medreseleri devlet eliyle, askerler vas tas yla (Türkiye Cumhuriyetini ve Türk askerini kastediyor) ne yap p yap p kapatt raca z. flte o zamandan sonra hareket bafllayacak ve onun önüne geçilemeyecek dedi. Maalesef o toplulukta benden baflka kimseden ses ç kmad. Demek ki hepsi bu kifliyi iyi tan yor, fikirlerini biliyor. Ya tasdik ediyor ya da bofl ver olmaz bu deyip kale alm yor olabilirlerdi. Konuflman n baflka mecralara gitme durumu vard ki konunun de ifltirilmesi uygun bulundu. Ama bu konuflmalar, düflünceler o tarihte ülkeyi dolaflan genç bir Müfettifl olarak akl mdan hiç ç kmad. Bu tarihten sonra Diyarbak r dakileri hep takip ettim. Sonralar bir gazete haberinde bu Avukat n Silopi yolunda trafik kazas nda öldü- ünü okudum. Tam da bu Avukatt. O düz yolda demek ki arabas n çok süratli kullanm flt.! Diyarbak r da da hareket bafllam fl, mam Hatip Lisesinde bile rkç l k laflar ediliyor oldu unu duymufltum. Nitekim, yan lm yorsam 1974 veya 1975 y l nda Say n Ecevit Diyarbak r daki konuflmas nda halklara hürriyet cümlesini kullanm flt. O günden bir gün evvel Diyarbak r dan Mardin e bir vazife ile giderken yollar n üzerine ya l boya ile Kürtçe bu ibarenin yaz ld n görmüfltüm. Sanki her fley normal gibi idi hiç kimsede üzerinde durmuyor. Yaz s Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Bülent BABÜR AYED (Avrupa Yakas Elaz l lar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i) E. Baflkan Honda bayileri aras nda ilk s raday z 1996 y l nda akaryak t sektörü ile bafllad m z; inflaat ve enerji alan nda hizmet vererek devam etti imiz grup flirketlerimiz aras na 2013 y l itibariyle otomotiv ve sigorta sektörünü de katarak yeni bir yola daha ç kt k. Geçen y l fiubat ay nda bafllad m z bu yolda Honda Plaza Art olarak stanbul- Gaziosmanpafla semtinde m2 kapal alan m zda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bünyemizde otomobil sat fl, motosiklet sat fl, servis, yedek parça, sigorta ve 2.El departmanlar m z yer almaktad r. Hizmetlerimizdeki öncelikli ilkemiz %100 müflteri memnuniyetine dayan r. Tam donan ml servisimizde; mekanik, kaporta, boya ve yedek parça sat fl hizmetleri bulunmaktad r. Servis ve sat fl departmanlar - m z da hizmet veren personellerimizin tamam alan nda tecrübeli, güler yüzlü ve Honda taraf ndan sertifika sahibi olmufl kiflilerden oluflur. Sektöre ilk giriflimizde hedefimiz daha çok kitleye ulafl p Honda Bayileri aras nda ilk s ralara yerleflmekti. fiu anki duruma bak ld nda 2013 y l n hedeflerimiz do rultusunda bitirmifl olup, yeni hedeflere ulaflma yönünde çal flmalar yapmaktay z y l n n ikinci yar s nda sat fla sunulan Civic Sedan modellerinde LPG seçene inin bulunmas, 2013 y l n n sonunda CR- V modelimizin yeni kasas nda 1,6 Dizel opsiyonun olmas 2014 y l otomotiv pazar nda elimizi güçlendirmektedir. Ayr ca tüm araç modellerimizde 6 y l Km garanti uygulamas, marka imaj - n n sa laml a dayanmas tercih edilme oranlar m z yükseltmektedir. Sigorta sektöründe ise; Teknik Tepe Sigorta flirket bünyemizde ayn lokasyonda; Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ergo Sigorta, Günefl Sigorta ve Mapfre Genel Sigorta acenteliklerimiz ile her türlü kasko, trafik, DASK, ferdi kaza, sa l k, yang n ve konut sigortalar alan nda hizmet vermekteyiz. Türkiye ekonomisinde 2013 y l nda %4,4 lük büyüme gerçekleflmifltir y l n n hedefinde ise %4 lük büyüme öngörülmektedir. Fakat bu öngörülen büyümeye ters oranla otomobil pazar nda %20-30 aral nda daralmalar beklenmektedir. Bizler bu daralma duruma istinaden otomobil pazar ndaki yerimizi korumak ve hatta büyüme sa lamak amaçl, kaliteli hizmet sunmaya, daha çok müflteri kitlesine ulaflmaya ve kampanyalarla müflterilerimizin memnuniyetini artt rmay hedeflemekteyiz.

11 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 11 PAfiA KÖfiKÜ ET LOKANTASI Ramazanda verece iniz iftarlarda ailenizi ve misafirlerinizi gururla a rlayaca n z mekan G aziosmanpafla Pafla Köflkü Et Lokantas Restoran, Havuzlu K r Bahçesi, Kubbeli Özel Bahçesi, Dört Mevsim Salonu, bölünebilen özel toplant salonlar ile de erli müflterilerinin Niflan, Nikâh, Dü ün, Sünnet, Özel Gün, Dernek, Personel e itimi, her türlü toplant ve davetleri için 365 gün hizmetine haz r. Pafla Köflkü nde çocuklar m z için her türlü tedbir al nd Pafla Köflkü nde siz yeme inizi dostlar n zla huzur içinde yerken, çocuklar n z ö retmen eflli inde, çocuk oyun odas ve çocuk park nda güvenli ellerde e lenceli vakit geçirecekler. Pafla Köflkü hem yetiflkinlerin hem de çocuklar n rahat ve huzurlu bir zaman geçirmesini sa layacak Pafla Köflkü nde hiçbir fley aksamaz Pafla Köflkü nde, içinde bulunan mescidi ve hemen yan nda bulunan cami-i flerif ile ibadetlerinizi kolayca ve zaman nda yapma imkân sunmaktad r. Pafla Köflkü ne ulaflmak çok kolay Pafla Köflkü, Gaziosmanpafla Tem Avrupa Konutlar yan nda, özel güvenlikli, genifl otoparkl, stanbul un her noktas ndan kolayca ulafl labilen, tecrübeli ve güler yüzlü personeli, zengin içerikli ve tad n unutamayaca n z lezzetleri, her bütçeye uygun toplant menü seçenekleri ile hizmetinizde. Huzurlu toplant ve buluflman n adresi stanbul un orta yerinde size özel Karayollar Mah. Abdi pekçi Cad. TEM Avrupa Konutlar Yan Gaziosmanpafla - ST. facebook.com/pasakoskuetlokantasi twitter.com/pasa_kosku

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 22 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13864 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Han m lokallerinde tan flma toplant lar Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı