Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu"

Transkript

1 ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: Esnaf Bülteni nin di er haberlerine QR Kod ile ulaflabilirsiniz Abonelik ve Reklam için Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik ile söylefli Usta, Gaziosmanpafla için uzman kadro kuruyor Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta baflkan yard mc - lar ve yeni yönetim kadrosunu hiç aceleye getirmeden sa lam ad mlarla ihtisas alanlar nda kendisi gibi ustalaflm fl ve uzmanlaflm fl kiflilerden oluflturmaya devam ediyor. 22 de Güldal Akflit, stanbul Han mefendileri Toplant s na kat ld 8 de Honda bayileri aras nda ilk s raday z 10 da Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu TO'nun sadece Türkiye'nin de il, dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri oldu unu ifade eden Yaz c, 1882 y l nda Sultan II. Abdülhamit'in ferman yla ilk yerli ticaret odas olarak kurulan TO'nun, bugün dünyan n 5., Avrupa'n n ise 1. en büyük ticaret odas oldu unu söyledi. 14 te PERAKENDE, STANBUL SHOPP NG FEST Ç N BULUfiTU 7-29 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek stanbul Shopping Fest haz rl k çal flmalar tüm h z yla sürüyor. 22 de Marmara belediyelerinden Bosna ya yard m 12 de 14 te Gaziosmanpafla Gençli i AB Projesini tamamlad 13 te TARIMDA KADIN foto raf yar flmas sonuçland 26 da E itimde Yükselen De er: Mavigün 24 te

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Sultangazili zciler Çanakkale de Sultangazi Belediyesi izcileri, Çanakkale Zaferi nin y ldönümü dolay s yla Çanakkale de flehit düflen atalar n n izinden yürüdü. Türkiye zcilik Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kamp na Sultangazili 60 izci kat ld. Türkiye genelinde binlerce izcinin kat ld kampta, 57. Piyade Alay n n Anzak ç karmas n durdurmak için gitti i güzergâhtan yürüyüfl yap ld. Sultangazi Belediyesi zcileri, Çanakkale Zaferi nin y ldönümü dolay s yla, Atan n izinden 57. Alay yürüyüflü yapt. Türkiye zcilik Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kamp na binlerce izci kat ld. Sultangazili 60 izcinin de kat ld kampta, Anzak ç karmas n durdurmak için harekete geçen 57. Piyade Alay n n kulland güzergâhtan yürüyüfl yap ld. Çanakkale nin Eceabat, Kocadere ve Bigal köyleri aras ndaki güzergahtan 10 kilometre yol yürüyen izciler, Çanakkale Savafl nda flehit düflen dedelerini and. 99 y l önce 57. Alay n yapt gibi bu day çorbas ve hamur k zartmas ndan oluflan sabah kahvalt - s n yapan izciler, saçlar na k na yakt rarak Conkbay r na do ru yola koyuldu. 5 günlük kampta e itmenleri eflli inde kalan izciler, geceleri kamp atefli yakarak Çanakkale türkülerini hep bir a zdan söyledi. Üzerlerinde Dedeci im Ben Geldim yelekleriyle Conkbay r na ulaflan izciler, atalar n n izinden yürümenin mutlulu unu yaflad lar. LG OZAL T VE MAKET MALZEMELER KOPYALAMA MERKEZ RENKL D G TAL BASKI AO PLAN KOPYA M MARLIK Her boy poster bask yap l r Ö renci, Mimar ve Mühendisler LG ister LG OZAL T te bekledikleri LG nin fazlas n görürler y l Kendi kuryelerimizle adrese teslim hizmet Adres: Sakarya Mah. Silahtara a Cad. No: 163/A Eyüp/ st. Tel: Fax: Web: e-posta: Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks:

3 Sizlerden gelen yo un istek üzerine Gün boyu kahvalt keyfi Sigara böre i K zarm fl patates Hafllanm fl yumurta Beyaz peynir Kaflar peynir Tulum Peynir&Ceviz Siyah zeytin Yeflil zeytin Salam Çikolata Bal&Tereya Reçel Kay s kurusu Üzüm kurusu Domates Salatal k Biber Dilemlenmifl ekmek TL SINIRSIZ ÇAY 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram Kutlu Olsun. 30.Yıl Lezzetin Doruk Noktas Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL Tel: ALO PAKET:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni TO DAN SOMA YA 2 M LYON TL BA Ifi stanbul Ticaret Odas ( TO), Soma daki maden facias nda flehit düflen madencilerin ailelerine yard m elini uzatt. Facia ile ilgili olarak toplanan TO Yönetim Kurulu, flehit ailelerine yönelik bir dizi destek karar ald. stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, Millet olarak sahip oldu umuz; birlik, beraberlik, yard mlaflma ve dayan flma hasletlerimizi sergilememiz ve tek yürek olmam z gereken bir zamanday z. fiehit madencilerimizin ailelerinin yan nda olmaya devam edece iz. Milletimizin bafl sa olsun diye konufltu. 2 M LYON TL, ÜN VERS TE E T M VE 500 KOL GIDA YARDIMI Baflkan Ça lar, TO Yönetim Kurulu toplant s nda flehit ailelerine üç ayr destek karar ald klar bilgisini vererek, sözlerini flöyle sürdürdü: stanbul Ticaret Odas Yönetimi olarak flehit ailelerine 2 milyon TL nakdi ba flta bulunma karar ald k. fiehit ailelerine ikinci deste imiz de g da yard m fleklinde olacak. lk aflamada, g da maddeleri içeren 500 yard m kolisini tafl - yan TIR 17 May s Cumartesi günü Soma ya do ru yola ç - kacak. Bu yard m Soma Ticaret ve Sanayi Odas kanal ile ulaflt raca- z. Erzak yard mlar n ihtiyaç oldu u sürece devam ettirece iz. Ayr ca, stanbul Ticaret Üniversitesi ni tercih eden flehit madencilerimizin çocuklar n n e itim ve bar nma giderlerini de, üniversitemizdeki e itim hayatlar boyunca stanbul Ticaret Odas olarak karfl layaca- z. Baflkan Ça lar, stanbul Ticaret Odas n n May s tarihleri aras nda Çeflme de gerçeklefltirece i Meclis Çal flma Toplant s n n iptal edildi ini de aç klad. Neova Sigorta dan SOMA ya 1 milyon TL yardım Neova Sigorta, Soma da meydana gelen ve ülkemizi yasa bo an maden faciasında hayatını kaybeden iflçilerimizin ailelerine 1 milyon TL ba ıfl yapacak. 13 Mayıs ta Soma da yaflanan kara günde, 301 canımız hayata veda etti. Neova Sigorta, ülkemizi yasa bo an facia sonrasında hayatını kaybeden maden iflçilerimizin ailelerine 1 milyon TL yardım yapacak. Neova Sigorta, geçti imiz gün gerçeklefltirdi i Yönetim Kurulu toplantısında, Soma da flehit olan maden iflçilerinin ailelerine verilmek üzere 1 milyon TL ba ıfl yapma kararı aldı. Yaflanan elim hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Neova Sigorta CEO su Özgür Bülent Koç, konu ile ilgili olarak, Acımız çok büyük, ancak flimdi dayanıflma zamanı. Biz sigortacılar kötü günlerde hep sigortalılarımızın yanında olup onlara destek olduk. Soma'da hayatını kaybeden iflçi kardefllerimizin geride kalan aileleri bizim de ailelerimiz, yetimler bizim de çocuklarımız. Milletimizin, geride kalanlara sahip çıkaca ından hiç flüphemiz yok. Neova Sigorta olarak biz de küçük bir ba ıflta bulunmak istedik. Bütün flehitlerimize Allah tan rahmet, ailelerine baflsa lı ı ve sabır diliyorum dedi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mimar Mustafa KORAL Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... NECMEDD N GÖRGÜN Bayburt Eymur Köyü Dernek Baflkan

5

6 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Olpak: Homoislamicus u yeniden canland ral m Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Genel Baflkan Nail Olpak, "Homoislamicus temelli eski tasavvuru yeniden canland rmak gerek. Bu tasavvur, slami- nsani Tasavvurudur" dedi. Olpak, MÜS AD ve World Islamic Economic Forum Foundation' n (WIEF) ortaklafla düzenledi i "Türkiye'de slami Finans Sektörünü Dönüfltürmek, Geliflme Vaadi" temal 8. WIEF Yuvarlak Masa Toplant s 'nda, dünyan n ve ekonomik güç merkezlerinin de iflti ini, dünya siyasetinde ve ekonomisinde yüzy llarca oyun kuran aktörlerin, konumlar n yavafl yavafl kaybetti ini ve yerlerini yenilere b rakt n anlatt. Sat nalma Gücü paritesine göre, 1980'de dünya GSYH's n n yüzde 70'inin geliflmifl ekonomiler taraf ndan üretilirken, son 30 y lda bu oran n yüzde 50'nin alt na düfltü ünü, benzer biçimde, üretim merkezlerinin de Do u'ya kayd n aktaran Olpak, buna ba l olarak, baz ülkelerin konumlar n korumaya, baz lar n n da yeni konum elde etmeye çal flt n, flu an dünyan n pek çok co rafyas ndaki olaylar n da bu sürecin bir parças oldu unu belirtti. kinci Dünya Savafl sonras nda, 2008 finans kriziyle, dünya ekonomisinin en büyük daralmay yaflad n aktaran Olpak, flöyle devam etti: "Kimi ülkelerde çift haneli küçülmeler gördük. Birçok ülke, kriz öncesi seviyesini henüz yakalayamad ve krizin olumsuz etkilerini gidermek için ard ard na politikalar üretiliyor. Özetle, gerek siyasi, gerek iktisadi olarak, çok h zl geliflen bir süreci yafl yoruz. Tüm bu yaflananlar n, pek çok ülkeyi küreselleflme olgusuyla etkilememesi mümkün de il. 1970'lerden günümüze, etkileri gittikçe artan bir flekilde, küreselleflmeyi, farkl yans malar yla yafl yoruz. Ticaretin önündeki engeller, belki sadece retorik olarak kalk - yor. Sermaye, ülkeler aras nda, göreceli olarak daha serbest hareket ediyor. Bir yandan, ürünlerin, geliflmelerin ve imkânlar n ülkeler aras geçiflini ve paylafl m n h zland ran bu süreç, di er taraftan, ülkelerin s n rlar d fl nda yaflanan olaylara kay ts z kalabilmesini mümkün k lmamaktad r. Küreselleflmeyle s n rlar n sadece haritalarda bir anlam ifade etti- i bir sürece girilmifltir." Küresel ekonomi ve küresel finansal sistemin birbirinden ayr lmaz hale geldi ini, ekonomik faaliyetlerin temel amac n n, toplumlar n refah düzeylerinin yükseltilmesi, finans sektörünün ise refah düzeylerinin artt r lmas nda gerekli olan kaynaklar n oluflturulmas oldu unu belirten Olpak, ancak mevcut küresel finansal sisteminin bu amac paylaflmad n ifade etti. Olpak, flunlar kaydetti: "Zira küresel finansal krizin tetikleyici sebeplerinin belki de en bafl nda, insano lunun ne pahas na olursa olsun kazanma h rs gelmektedir. Bu h rs, hiçbir ahlaki, hukuki, vicdani kural tan m yor. Dünyada gerek refah, gerek gelir da - l m her tür çabaya karfl n düzelmedi hatta daha da bozuldu. Dünyadaki en zengin 85 kiflinin toplam zenginli i, dünya nüfusunun en fakir yar s - na eflit. Dünyan n en zengin yüzde 1'lik nüfusunun zenginli i de dünya nüfusunun en fakir yar s n n 65 kat kadar. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. SLAM ÜLKELER KAMU ST HDAM KURUMLAR B RL KURULDU Nisan 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen ve slam flbirli i Teflkilat ( T) üye devletleri aras nda iflgücü piyasas, istihdam ve çal flma hayat ile ilgili tecrübe ve bilgi paylafl m sa lamak amac yla oluflturulacak iflbirli i mekanizmas n görüflmek üzere 20 ülkenin temsilcileri ve Uluslararas Çal flma Örgütü(ILO) ile Dünya Bankas n n temsilcilerinin de kat ld toplant neticesinde yay mlanan bildiride Türkiye öncülü ünde slam ülkeleri kamu istihdam kurumlar birli inin kurulmas na karar verildi. fikur Genel Müdürü Dr. Nusret Yaz c, bildiride yer alan kararlar hakk nda aç klama yapt. Bu kararlar aras nda T çat s alt nda ülkeler aras iflbirli- ini sa layacak bir platformun oluflturulmas n n gündeme geldi i söyleyen Yaz c Bildiride slam ülkeleri aras nda bir kamu istihdam kurumlar birli- inin kurulmas kararlaflt r ld. Ülkelerin ilgili kurumlar aras nda tecrübe, bilgi ve iyi uygulama paylafl m sayesinde daha iyi istihdam politikalar ve nitelikli iflgücü yetifltirilmesi, uzman de iflimi, kapasite art rma programlar, e itim programlar, ortak projeler ve çal flma ziyaretleri ile üye ülkeler aras nda iflbirli i, güven, fleffafl k ve optimal sinerjinin oluflturulmas planlan yor. Ayr ca SESRIC in, oluflturulacak birli in sekreteryas n yürütmesini, tan - t m ve bilgilendirme faaliyetlerini üstlenmesi ve ayr ca e-posta grubu/sosyal medya gruplar ile iletiflimi sa lamas talep edildi. Kat l mc lar; üye ülkelerin OIC-PESNET e (kurulan birli in ad bu flekilde) katk verecek kurum/kuruluflun belirlenerek iletiflim bilgilerinin Sekretaryaya bildirilmesini önerdi dedi. Kat l mc lar n; OIC-PESNET kapsam nda bir web portal n n kurularak paylafl mlar n sa lanmas - n istedi ini ifade eden Yaz c, flunlar söyledi: Kat l mc lar; ifle yerlefltirme, aktif istihdam politikalar, pasif istihdam politikalar, iflgücü piyasas bilgi hizmetleri ve dan flmanl k hizmetleri ile ilgili ayr ayr uzmanlar n belirlenerek bir uzman veri taban oluflturulmas n talep ettiler. Üye ülkelerin kurulan birli e aktif olarak destek vermesi ve bilgi paylafl - m na katk da bulunmalar n önerildi. SESRIC in ülkelerde mevcut iflgücü piyasas n n ihtiyaçlar n analiz edecek çal flmalar yapmas n talep edildi. Ayr ca, slam Kalk nma Bankas ve SESRIC in kapasite art rma programlar n gelifltirme ve koordine etmesi planland. Kurulan birli in iflleyiflini belirleyecek tüzük çal flmas n ise Türkiye, Gambiya, Maldivler ve Mali nin yapmas planlan yor. Kat l mc lar, ülkelerin y lda bir defa bir araya gelmesini ve her toplant dan sonra görüflülen, karar verilen ve tavsiye edilen hususlar bildiren bir karar metninin yay nlanmas n önerdi B RL K STRATEJ K ARAfiTIMALAR MERKEZ (B RSAM) KURULUYOR Birlik Stratejik Araflt rmalar Merkezi (B RSAM), Cumhurbaflkan eski Bafldan flman Bahattin Cebeci, Gençlik ve Spor Bakan Müflaviri Ömer Faruk Terzi, Çevre ve fiehircilik Bakan Dan flman ve E itimci Zekeriya Erdemden sonra, stanbul Milletvekili Metin Külünk ü a rlad. Metin Külünk; gündem ile ilgili daha önceden, belirlenen konular hakk nda tecrübelerini paylaflarak, böyle bir ekibin kurulmas nda eme i geçenleri tebrik etti.birlik Stratejik Araflt rmalar Merkezi (B RSAM) olarak genç bir ekiple, Ülkemizin çözülemeyen sorunlar ve gelecek vizyonu ile ilgili konular ele alacaklar n söyleyen B R- SAM Baflkan fiener MENGENE, Güvenlik, Sa l k, E itim, Savunma, Uluslararas liflkiler, Kamu Diplomasisi, Ulafl m, Enerji, D fl Politika, Ekonomi, flsizlik, Medya, Tar m, Finans, G da, Turizm, Tarih, Deprem, fiehircilik, Yerel Yönetimler, Teknoloji, Kültür-Sanat, Aile, Gençlik ve Spor gibi konularda Ülkemizin kronikleflmifl sorunlar na, K sa, Orta ve Uzun vadeli, somut, reel, uygulanabilir ve sürdürülebilir, Stratejiler üreterek ilgili kifli, kurumlar ve kamuoyu ile paylaflacaklar n söyledi. Genç Baflkan Mengene; B R- SAM a destek veren ve birlikte, yol yürüdü ümüz bütün arkadafllar ma teflekkür ederim dedi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mustafa AKZOR Akzorlar ve Ak Yap nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Çetin DEN Z Ayn Gemideyiz Paylafl m Grubu

7

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ENDAZE ÇET N DEN Z Güldal Akflit, Suriçi Grubu stanbul Han mefendileri Toplant s na kat ld Suriçi Grubu Derne i Han mefendiler May s Ay konu u Ak Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Güldal Akflit oldu. Akflit konuflmas nda Soma daki maden facias ve Gezi Olaylar na de indi. KR TER S ZS N Z Kriter; bir yarg ya varmak veya de er vermek için baflvurulan ilke veya k stast r. Yani kurumlar n, flirketlerin, devletlerin; atamalar, anlaflmalar, ifle al mlar gibi uygulamalar yapmadan önce insanlar n, devletlerin, kurumlar n önüne koydu u kavram n ad d r. Peki, bence kriter nedir? - Ben istedi imi yapar md r. Bir kurumda çal fl yorsan z ve terfi etmeyi düflünüyorsan z önünüze önce bu kriter denilen kavram konulur. Yani belirli bir kritere sahip olman z gerekir. fiirketinize eleman alacaksan z belirli kriterler koyars n z. Devlet olarak AB ye girmeye çal fl rsan z. Baflka devletler taraf ndan yine önünüze bu kriter denilen kavram konulur. Anayasa de ifliklikleri, insan haklar, para birimi gibi kriterlere sahip olman z istenir. Bir yere malzeme satacaks n z. Önünüze bir sürü kriter konulur. Tse, CE, ICC, CCS, ABS As l gerçeklik kriterleri karfl lad n zda, yani onlar n olman z istedi i fley oldu unuzda ortaya ç kar. Her fley bitmifl gibi göründü ünde yeni bir kriterle ortaya ç karlar. Kriter sizi oradan uzak tutmak için konulmufltur. Yani onlar n istedi ini karfl laman z hiçbir fley ifade etmez. Ortaokul mezunusunuzdur. Lise isterler. Y llar sonra liseyi bitirirsiniz. Üniversite isterler. U rafl r çal fl r üniversiteyi bitirirsiniz. Bu sefer yüksek lisans derler. Hadi oda tamam. Bu sefer dile gelir s ra ngilizce yetmez, Almanca onu da yapars n z Frans zca olsayd derler. Ehliyet isterler. Güvenlik sertifikas isterler. Sertifikalar al rs n z. E s n f olsun, silahl olsayd. Gibi bir sürü kriter denilen illeti önünüze sürer dururlar. Peki bu arada ne olur. Bu kriterleri karfl lamayan insanlar o iflte veya makamlarda çal flmaya bafllarlar. Zaman nda bizlerin, sizlerin önüne kriter olarak konulan fleyleri bir düflünün. Birde flimdi oralarda olanlar n vas flar na bir bak n. Yöneticilere, Müdürlere, siyasi baflkan yard mc lar na, çal flanlara Yani neymifl kriter; ben istedi imi yapar m. O yüzden herhangi bir kurumda, makam veya ifl baflvurusunda size kriter olarak bir söz söylenirse, o kriteri karfl lamak için hiç u raflmay n. Anlay n ki size orada yer vermezler. Kriter sözünü duydu unuzda üzülmeyin Beni hat rlay n. Çünkü Kriter Ben istedi imi yapar md r. Asl nda bütün kriter sizsiniz. Kendinize güvenin stanbul Suriçi Grubu Derne i, yirmi y ld r istikrarla sürdürdü ü büyük stanbul Toplant - lar n n ve yapt faaliyetlerinin hakl gurunu yaflamaktad r y l itibariyle de stanbul Han mefendisi Toplant lar n bafllatm flt r. Suriçi Derne i grubu ayl k düzenli olarak kamuoyuna sundu u birbirinden önemli toplant lar - na bir yenisini daha eklemifltir. Bu ay da Türkiye Cumhuriyeti nin 61. Hükümetinde Kad n Kollar Genel Baflkan olarak görev yapan Say n Güldal Akflit han mefendiyi a rlad. AK Parti Kad n Kollar Genel Baflkan Güldal Akflit, kat ld Suriçi Grubu Derne i Toplant s nda Soma facias na iliflkin, "Devlet; Cumhurbaflkan, Baflbakan ve bakanlar yla oradayd. Devletin, kad nlar n ve hay rseverlerin eli özellikle kad nlar n üstünde olacak. Onlara bu yaln zl klar ve ac lar unutturaca z" dedi. stanbul Suriçi Grubu Derne i taraf ndan düzenlenen toplant da konuflan Akflit, siyasete nas l kat ld n anlatt. AK Parti'nin kurucu üyeleri aras nda bulundu unu ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n destekleriyle siyasete kat ld n belirten Akflit, "Allaha çok flükür. Bir Türk ve Müslüman kad n olarak, f rsat verilirse ve yol aç l rsa 'ulaflamayaca m z hiçbir nokta yok' dememiz gerekiyor. Belki çok flansl y m. Diliyorum ki, arzulayan bütün han mefendilere Allah bu makamlar ve bu görevi nasip etsin. Kolay m? Hay r. Ama biz kad nlar zoru seviyoruz. Elde etmek için mücadele gerekiyor. flin keyifli taraf bu. Bu mücadelede ise hiçbir zaman azim, h rs haline dönüflmemeli" diye konufltu. Soma'daki maden facias na de inen ve hayat n kaybeden 301 madenciye Allah'tan rahmet, yak nlar na baflsa l dileyen Güldal Akflit, flöyle devam etti: "Gerçekten çok ac bir olay. fiu bir gerçek, her iflin bir riski var. 'Çok a r bir risk' diyeceksiniz. Baz ifller de var ki, riski çok fazla ve en ufak bir hatay kald rm yor. Dün Bakan m z Taner Y ld z'la da konufltuk. 'Soma'da ne varsa biz araflt r yoruz' dedi. Olayda da devletimiz hemen müdahil oldu. Devlet; Cumhurbaflkan, Baflbakan ve bakanlar yla oradayd. Devletin, kad nlar n ve hay rseverlerin eli özellikle kad nlar n üstünde olacak. Onlara bu yaln zl klar ve ac lar unutturaca z." Gezi Park olaylar Gezi Park olaylar nda yaflananlar da hat rlatan Akflit, olaylar n "a aç eksiliyor" söylemiyle bafllad n aktard. Türkiye'ye AK Parti iktidarlar döneminde 3,5 milyon a aç dikildi ini belirten Akflit, "Gezi Park olaylar, belirli bir inanç ve siyasi görüflü öne ç karmak ad na üniversite ö rencileri kullan larak yap lan bir hareketti. Gezi Park 'n biliyorum. Ö rencili imiz zaman nda geçmeye korkard k. Tinercinin, sarhoflun bar nd bir yerdi. fiehrin ortas nda bir park ama parka bir fley olmad " ifadelerini kulland. Akflit konuflurken deprem oldu; AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Güldal Akflit, stanbul Suriçi Grubu Derne i Kad n Kollar nca düzenlenen stanbul Han mefendileri toplant s nda konuflurken deprem oldu. Akflit, toplant da konuflma yapt esnada meydana gelen deprem dinleyiciler aras nda bir panik oluflturdu. Depreme kürsüde yakalanan Akflit, konuflmaya devam etti. Toplant ya kat - lanlar n panik yaflay p salonu terk etmeye bafllamas üzerine Akflit, kürsüden herkesi sakin olmaya davet etti. Depremin uzun sürüp, avizelerin sallanmaya bafllamas üzerine Akflit, "Tedirgin olduysan z ç kabilirsiniz ama asansör kullanmay n. sterseniz ç kal m bir temiz hava alal m tekrar girelim" dedi. "Bak çok konufltum deprem oldu " diye espri yapan Akflit, "fiimdi yorumlar yap yoruz. stanbul bunu geçmiflte ac flekilde yaflad için Allah esirgesin. fli flakaya veriyorum, ama arzu ederseniz hepimiz temiz hava alal m. Benim size borcum olsun bir daha gelirim kald m z yerden devam ederiz. Size anlataca m çok fley var ama bir d flar ç k p hava alal m" ifadelerini kulland. Daha sonra Suriçi Grubu Derne i taraf ndan Güldal Akflit han m için haz rlanm fl hediyeler Genel Baflkan Nedim Abi ve Genel Baflkan Yard mc s Mustafa Azmi Akb y k taraf ndan takdim edildikten sonra çekilen hat ra foto raf n n ard ndan program sona erdi. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mehmet AKfi T Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Mahmut ÇEL KUS ESDER Genel Baflkan Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Ali YILDIRIM

9 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 9 YALITIMINDA KÖKLÜ ÇÖZÜM DIfi CEPHE YALITIM AKER YAPI, STANBUL ANA BAY S NDEN BAY L KLER VER LECEKT R PÜSKÜRTME GRAN T Püskürtme yöntemi D fl cephe püskürtme SU YALITIM ISI ZOLASYONU YANGIN SIVASI Negatif ve pozitif uygulama Pozitif yal t m U ur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad Sk. No:1 Sultangazi / stanbul Tel:+90 (212) (pbx) GSM : (0533) (0532)

10 10 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni M.ZEK SAYIN D YARBAKIR DAN AKLIMDA KALANLAR Y llard r ülkemiz insanlar n meflgul eden ve hatta ülkemizin bölünmesi müstakil Kürt devleti kurulmas konuflmalar - n n yap l r hale gelmesi, beni 1969 y llar nda Diyarbak r daki T.C. Ziraat Bankas fiubesinin teftiflinde bulundu um zamanda, akflamlar küçük lastik örmeli sandalyelerde (kürsülerde) çay içerken orada bulunan ileri gelen esnaf sanatkâr, avukat v.s. meslek sahipleri ile yapt m z sohbetlerde kiflilerin samimi! ciddi konuflmalarda düflünceleri ve destekledikleri fikirler akl ma geliveriyor. Belirtti im gibi y l 1969 idi yine yaz s ca nda akflam namaz ndan sonra bir çayhanenin önünde tahminen oniki - onüç kifli ile sohbet etmeye bafllam flt k. O gün bu toplulukta Avukatlar hâkimdi. Nereden icabetti bilmiyorum durup dururken ortaya flu soruyu att m. Beyler dedim. - aylard r ben buraday m. Gezerken, al flverifl yaparken hep flu isimlerle karfl lafl yorum Baflkent Berberi, Baflkent Kasab, Baflkent Manav, Baflkent Lokantas v.s. ço altmak mümkün. Nedir bu! dedim. Bana topluluk içinden bir Avukat (flimdi ismini hat rlayam yorum) Müfettifl bey siz bilmiyor musunuz -Neyi bilmiyorum dedim. Bana - buras kurulacak Kürt devletinin Baflkentidir. Onun için bu isimler çoktur deyiverdi. benim ve herkesinde bildi i ve kabul etti i Türkiye nin Baflkenti Ankara d r. Burada Baflkent nas l olacak dedi imde --Ben istikbalde Barzani nin Baflbakan y m. Her ay muntazaman Silopi den geçer talimat al r gelirim dedi ve ilave etti. - asl nda bu biraz gecikiyor sebebi de burada faaliyet gösteren k rk n üzerinde Nur Medresesi var orada devaml olarak bizim Kürtlere rkç l k haramd r, günaht r. Allah nezdinde takva esast r. Ne Arap n Acem e ne Acem in Arap a üstünlü ü yoktur. Dolay s ile Kürtçülük yani rkç l k yapmak olmaz diye bizim Kürtlerin beynini y k yorlar. Dolay s ile onlar bu yüzden harekete geçiremiyoruz. Ama çal flmam z devam ediyor, ileriki aylarda bu Medreseleri devlet eliyle, askerler vas tas yla (Türkiye Cumhuriyetini ve Türk askerini kastediyor) ne yap p yap p kapatt raca z. flte o zamandan sonra hareket bafllayacak ve onun önüne geçilemeyecek dedi. Maalesef o toplulukta benden baflka kimseden ses ç kmad. Demek ki hepsi bu kifliyi iyi tan yor, fikirlerini biliyor. Ya tasdik ediyor ya da bofl ver olmaz bu deyip kale alm yor olabilirlerdi. Konuflman n baflka mecralara gitme durumu vard ki konunun de ifltirilmesi uygun bulundu. Ama bu konuflmalar, düflünceler o tarihte ülkeyi dolaflan genç bir Müfettifl olarak akl mdan hiç ç kmad. Bu tarihten sonra Diyarbak r dakileri hep takip ettim. Sonralar bir gazete haberinde bu Avukat n Silopi yolunda trafik kazas nda öldü- ünü okudum. Tam da bu Avukatt. O düz yolda demek ki arabas n çok süratli kullanm flt.! Diyarbak r da da hareket bafllam fl, mam Hatip Lisesinde bile rkç l k laflar ediliyor oldu unu duymufltum. Nitekim, yan lm yorsam 1974 veya 1975 y l nda Say n Ecevit Diyarbak r daki konuflmas nda halklara hürriyet cümlesini kullanm flt. O günden bir gün evvel Diyarbak r dan Mardin e bir vazife ile giderken yollar n üzerine ya l boya ile Kürtçe bu ibarenin yaz ld n görmüfltüm. Sanki her fley normal gibi idi hiç kimsede üzerinde durmuyor. Yaz s Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl a ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Bülent BABÜR AYED (Avrupa Yakas Elaz l lar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i) E. Baflkan Honda bayileri aras nda ilk s raday z 1996 y l nda akaryak t sektörü ile bafllad m z; inflaat ve enerji alan nda hizmet vererek devam etti imiz grup flirketlerimiz aras na 2013 y l itibariyle otomotiv ve sigorta sektörünü de katarak yeni bir yola daha ç kt k. Geçen y l fiubat ay nda bafllad m z bu yolda Honda Plaza Art olarak stanbul- Gaziosmanpafla semtinde m2 kapal alan m zda hizmet vermeye devam etmekteyiz. Bünyemizde otomobil sat fl, motosiklet sat fl, servis, yedek parça, sigorta ve 2.El departmanlar m z yer almaktad r. Hizmetlerimizdeki öncelikli ilkemiz %100 müflteri memnuniyetine dayan r. Tam donan ml servisimizde; mekanik, kaporta, boya ve yedek parça sat fl hizmetleri bulunmaktad r. Servis ve sat fl departmanlar - m z da hizmet veren personellerimizin tamam alan nda tecrübeli, güler yüzlü ve Honda taraf ndan sertifika sahibi olmufl kiflilerden oluflur. Sektöre ilk giriflimizde hedefimiz daha çok kitleye ulafl p Honda Bayileri aras nda ilk s ralara yerleflmekti. fiu anki duruma bak ld nda 2013 y l n hedeflerimiz do rultusunda bitirmifl olup, yeni hedeflere ulaflma yönünde çal flmalar yapmaktay z y l n n ikinci yar s nda sat fla sunulan Civic Sedan modellerinde LPG seçene inin bulunmas, 2013 y l n n sonunda CR- V modelimizin yeni kasas nda 1,6 Dizel opsiyonun olmas 2014 y l otomotiv pazar nda elimizi güçlendirmektedir. Ayr ca tüm araç modellerimizde 6 y l Km garanti uygulamas, marka imaj - n n sa laml a dayanmas tercih edilme oranlar m z yükseltmektedir. Sigorta sektöründe ise; Teknik Tepe Sigorta flirket bünyemizde ayn lokasyonda; Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ergo Sigorta, Günefl Sigorta ve Mapfre Genel Sigorta acenteliklerimiz ile her türlü kasko, trafik, DASK, ferdi kaza, sa l k, yang n ve konut sigortalar alan nda hizmet vermekteyiz. Türkiye ekonomisinde 2013 y l nda %4,4 lük büyüme gerçekleflmifltir y l n n hedefinde ise %4 lük büyüme öngörülmektedir. Fakat bu öngörülen büyümeye ters oranla otomobil pazar nda %20-30 aral nda daralmalar beklenmektedir. Bizler bu daralma duruma istinaden otomobil pazar ndaki yerimizi korumak ve hatta büyüme sa lamak amaçl, kaliteli hizmet sunmaya, daha çok müflteri kitlesine ulaflmaya ve kampanyalarla müflterilerimizin memnuniyetini artt rmay hedeflemekteyiz.

11 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 11 PAfiA KÖfiKÜ ET LOKANTASI Ramazanda verece iniz iftarlarda ailenizi ve misafirlerinizi gururla a rlayaca n z mekan G aziosmanpafla Pafla Köflkü Et Lokantas Restoran, Havuzlu K r Bahçesi, Kubbeli Özel Bahçesi, Dört Mevsim Salonu, bölünebilen özel toplant salonlar ile de erli müflterilerinin Niflan, Nikâh, Dü ün, Sünnet, Özel Gün, Dernek, Personel e itimi, her türlü toplant ve davetleri için 365 gün hizmetine haz r. Pafla Köflkü nde çocuklar m z için her türlü tedbir al nd Pafla Köflkü nde siz yeme inizi dostlar n zla huzur içinde yerken, çocuklar n z ö retmen eflli inde, çocuk oyun odas ve çocuk park nda güvenli ellerde e lenceli vakit geçirecekler. Pafla Köflkü hem yetiflkinlerin hem de çocuklar n rahat ve huzurlu bir zaman geçirmesini sa layacak Pafla Köflkü nde hiçbir fley aksamaz Pafla Köflkü nde, içinde bulunan mescidi ve hemen yan nda bulunan cami-i flerif ile ibadetlerinizi kolayca ve zaman nda yapma imkân sunmaktad r. Pafla Köflkü ne ulaflmak çok kolay Pafla Köflkü, Gaziosmanpafla Tem Avrupa Konutlar yan nda, özel güvenlikli, genifl otoparkl, stanbul un her noktas ndan kolayca ulafl labilen, tecrübeli ve güler yüzlü personeli, zengin içerikli ve tad n unutamayaca n z lezzetleri, her bütçeye uygun toplant menü seçenekleri ile hizmetinizde. Huzurlu toplant ve buluflman n adresi stanbul un orta yerinde size özel Karayollar Mah. Abdi pekçi Cad. TEM Avrupa Konutlar Yan Gaziosmanpafla - ST. facebook.com/pasakoskuetlokantasi twitter.com/pasa_kosku

12 12 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Baflkan Usta, vefakâr K ymet Anne yi ziyaret etti Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, MS (Multiple skleroz) hastas olan 60 yafl ndaki k z n n bak m yla tek bafl na ilgilenen 85 yafl ndaki vefakâr K ymet Anne yi Anneler Günü nde evinde ziyaret etti. Hürriyet Mahallesi ndeki evinde k z yla birlikte yaflayan K ymet Canhas, baflka kimseleri olmad - ndan hem kendisinin hem de MS hastas olan k z n n bak m n kendisi yap yor. K ymet Anne yi ve k z n evlerinde ziyaret eden Baflkan Hasan Tahsin Usta, anneli in dünyada hiçbir duyguyla k - yaslanamayacak kadar özel bir duygu oldu unun K ymet Anne nin gösterdi i özveri ile daha iyi anlafl ld n belirterek, Bizleri dünyaya getiren, büyütüp bu günlere gelmemizi sa layan annelerimiz için ne yaparsak yapal m azd r. Bugün K ymet Anne yi ziyaret edip tan d ktan sonra, anneli in ne kadar fedakârl a dayal, karfl l ks z sevgiyle ve ilgiyle dolu çok özel bir duygu oldu unu çok daha iyi anl yoruz. Bu özel günde, K ymet Anne nin ve tüm annelerimizin Anneler Günü nü tebrik ediyor, sa l kl ve mutlu bir ömür diliyorum dedi. Baflkan Hasan Tahsin Usta, ziyareti süresince anne K ymet Canhas ve k z yla sohbet edip dertlerini dinledi. Marmara belediyelerinden Bosna ya yard m... stanbul'da bir araya gelen Marmara Belediyeler Birli i ne (MBB) üye belediye baflkanlar, sel felaketiyle sars lan Bosna Hersek'e en çok ihtiyaç duyulan ilaçlama hizmeti götürecek ve eflya yard m nda bulunacak. stanbul'da bir araya gelen Marmara Belediyeler Birli i ne (MBB) üye belediye baflkanlar, sel felaketiyle sars lan Bosna Hersek'e yap lacak yard mlar görüfltü. Görüflmede ülkenin 12 bölgesine yap lacak yard m kampanyalar konusunda fikir birli ine var ld. stanbul Büyükflehir Belediye ( BB) Baflkan Vekili Göksel Gümüflda, MBB ve Bursa Belediye Baflkan Recep Altepe ve Bosna Hersek in stanbul Baflkonsolosu Nidzara Ercan n da aralar nda bulundu u Marmara Belediyeler Birli i'ne üye belediye baflkanlar, sel felaketiyle sars lan Bosna Hersek için birli in Eminönü'ndeki merkez binas nda bir araya geldi. Toplant da Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek, Büyükçekmece Belediye Baflkan Hasan Akgün, Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c, Avc - lar Belediye Baflkan Handan Toprak Benli, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n ile Kocaeli, Sakarya, Bal kesir ve Tekirda büyükflehir belediye temsilcileriyle stanbul a ba l ilçelerin belediye baflkan yard mc lar kat ld. Yard m yap lacak bölgeler ile yard mlar n aktar lmas nda izlenecek stratejilerin konufluldu u toplant da ülkenin 12 bölgesinde yard m kampanyas düzenleme karar al nd. Üye belediyeler, toplant sonunda Bosna- Hersek e acilen sinek ilac, portatif yatak, çocuk bezi ve mamas, süt tozu, motopomp malzemelerinin gönderilmesi gerekti i konular nda anlaflmaya var ld. laçlama ve eflya s k nt s var BB olarak Baflkan Kadir Topbafl n talimat yla Bosna Hersek te 50 personel ve 68 araçla yard m çal flmalar na devam ettiklerini belirten stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Vekili Göksel Gümüflda, Bosna- Hersek te en büyük s k nt lar n ilaçlama ve eflya oldu unu, bütün belediyelerin de bu konuyla ilgili çal flma bafllatmas gerekti ini söyledi. Göksel Gümüflda, felaket bölgesine 5 kilometreden su tahliyesi yap lan Ahtapot ve çok say - da y kama, su tahliye araçlar, y - kama, kanal açma kamyonlar, mobil büfe ile 125 bin kum torbas gönderildi ini de kaydetti. Felaketten 4 milyon insan etkilendi Bosna da 1 milyon insan n yaflanan sel felaketi nedeniyle evsiz kald n ve halk n temiz su bulmakta zorland n ifade eden MBB Baflkan Recep Altepe de yaflanan felaketten en az 4 milyon kiflinin olumsuz etkilendi ini ifade etti. Türkiye nin yüzde 60 n Marmaral belediyelerin oluflturdu unu, bu nedenle dost ve kardefl Bosna Hersek e yard m konusunda kendilerine büyük grevler düfltü ünü söyledi. MBB olarak birli e üye tüm belediyelerle koordinasyonu sa lad klar n ve Bosna da selden zarar gören 12 bölgede her bölgeye 2 fler Marmaral belediye düflecek flekilde planlama yapt klar n aktaran Altepe, sel sular n n çekilmesiyle ortaya ç - kan evlerin kullan lamaz hale geldi ini ifade etti. Bölgedeki vatandafllar n öncelikli olarak ev eflyalar na, bozulmayan g dalara, t bbi ürünler, hijyen ve dezenfeksiyon malzemelerine ihtiyaç duydu unu dile getiren Altepe, Oradaki tüm ihtiyaç listesi, an nda MBB ye ve ilgili birimlerimize iletiliyor. Bu nedenle yard m yaparken mutlaka bizimle irtibat halinde olunmal dedi. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. BB BOSNA HERSEK TE YARALARI SARIYOR Dünyan n her köflesinde ihtiyac olana yard m elini uzatan stanbul Büyükflehir Belediyesi sel felaketi ile zor günler geçiren Bosna Hersek te yard m çal flmalar n sürdürüyor. Bosna Hersek Cumhurbaflkan zzetbegoviç yard mlar ndan dolay stanbul Büyükflehir Belediyesi ne teflekkür etti. stanbul Büyükflehir Belediyesi zor günler geçiren Bosna Hersek e yard m elini uzatt. Baflkan Kadir Topbafl n talimat yla harekete geçen Büyükflehir Belediyesi ekipleri bölgeye hareket ederek AFAD ve K z lay ile birlikte yard m çal flmalar na kat ld. Sel bask n nda Sava Nehri nin yükselmesiyle Orasje, Samac, Brcko, Bijeljina baflta olmak üzere birçok bölge sulan alt nda kald. stanbul Büyükflehir Belediyesi ilk etapta 6 kiflilik ekibi Bosna Hersek e gönderdi. Daha sonra K z lay, AFAD ve bölgedeki yerel yöneticilerin talepleri do rultusunda daha genifl kapsaml yard m ekipleri haz rlanarak bölgeye sevk edildi. stanbul Büyükflehir Belediyesi yap lan incelemeler sonucunda Brcko bölgesini çal flma alan olarak tespit etti ve 47 personel ve 19 araç ile çal flmalar na devam ediyor. Bosna Hersek e gittikleri ilk günden bu yana halk n yo un sevgi gösterileri ile görevlerine devam eden Büyükflehir ekibini Bosna Hersek Cumhurbaflkan Bakir zzetbegovic de ziyaret etti. Çal flmalar yak ndan takip eden zzetbegovic Büyükflehir ekibine yard mlar ndan dolay teflekkür etti. AHTAPOT görev bafl nda stanbul tfaiyesi, Yol Bak m ve Altyap Koordinasyon Daire Baflkanl ekipleri su tahliye çal flmalar, SK hat ve kanal temizli i çal flmas yaparken, At k Yönetim Müdürlü ü ve STAÇ ekipleri ise flampuanla yol y kama çal flmalar gerçeklefltiriyor. Destek Hizmetleri Daire Baflkanl ile Sa l k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl ise bölgede personelin ve vatandafllar n ihtiyaçlar n karfl l yor. 24 saat esas na göre çal flan stanbul tfaiyesi AHTAPOT pompalar yla flu ana kadar 30 bin 250 metreküp su tahliye etti. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz.

13 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 13 Belediyemizden hoflgörü diyar kardefl flehir K rcaali ye ziyaret Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Yard mc s Av. Beflir Aç kça, Belediye Meclis Üyeleri Aziz Demirtafl ve Suat Alkan dan oluflan bir heyet, 2006 y l nda Kardefl Kent protokolü imzalanarak kardefl flehrimiz olan K rcaali flehrini ziyaret etti. Bulgaristan'da en çok Türk 'ün yaflad, özellikle 93 harbinde Rus askerlerine geçit vermeyen yi itlikleriyle tan nan K rcaali yi ziyaret eden heyet, flehrin zengin tarihi ve kültürel miras na tan k oldu. K rcaali de kald klar süre içerisinde belediye baflkan, vali yard mc s ve il müftüsü ile görüflmeler gerçeklefltiren, tarihi Türkan Çeflme, Türk nüfusun ço unlukta oldu- u Cebel, K rcaali Yetimhanesi, Türk Diyanet Vakf taraf ndan yap lan mam Hatip Lisesi ve flehirdeki di er okullara ziyaretlerde bulunan heyet, Soma da flehit olan madencilerimiz için düzenlenen mevlide kat ld. fiehirde gerçeklefltirilen görüflmelerde taraflar bilgi ve deneyimlerini paylafl rken, sosyal ve kültürel iliflkilerin daha da güçlenmesi için ortak çal flmalar gerçeklefltirme karar ald lar. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Yard mc s Av. Beflir Aç kça, K rcaali Belediye Baflkanl ziyaretinde, Belediye Baflkan Hasan Azis e ilçemize ad n veren Gazi Osman Pafla n n portresini hediye etti. Gaziosmanpafla Gençli i AB Projesini tamamlad SADABAD PEDAL SESLER NE UYANDI Ka ıthane minik spor severlerin bisiklet heyecanına tanık oldu. Sadabad ı bisiklet yarıflıyla neflelendiren çocuklar dostluk ve rekabeti aynı anda yaflattılar. Ka ıthane Belediyesi nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenledi i Bisiklet Yarıflması Hasbahçe Caddesinde gerçekleflti. lk ve Ortaokul ö rencilerinin yarıfltı ı Bisiklet Yarıflı 2 km parkuruyla Sadabad (Aziziye) Camii arkasında son buldu. Ka ıthane Belediye Baflkanı Fazlı Kılıç ın startını verdi i bisiklet yarıflması e lenceli anlara sahne olurken, çocukların birinci olabilmek için verdi i mücadele aileleri tarafından desteklendi. 8. Sınıf Erkekler, 8. Sınıf Kızlar, 7.Sınıf Erkekler ve 7. Sınıf Kızlar kategorilerinde yarıflan ö rencilerden dereceye girenler ödüllerini Baflkan Kılıç ın elinden aldı. Mutlulu u yüzlerine yansıyan birinciler kupaları ile birlikte hatıra foto rafı çektirdi. Minik yarıflmacılar düzenlenen Bisiklet Yarıflması için Baflkan Kılıç a teflekkür ettiler. Çocukların mutlulu una ortak olan Baflkan Kılıç ise, Siz yarınlarımızın teminatısınız. E itim hayatınızda baflarılı olmanız, sporla iç içe yaflamanız, sa lıklı ve sosyal yönü geliflmifl bir birey olmayı seçmeniz bizler için çok önemli fleklinde konufltu. Baflkan Kılıç 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi yapılması planlan Bisiklet Yarıflması nın Soma da gerçekleflen facia nedeniyle ertelendi ini de ifade etti. GOP YEN MAHALLEMAG lar n n Mahalle Afet Gönüllüleri Vakf ile gerçeklefltirdi i Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal! isimli Gençlik Projesi 21 Temmuz 2013 tarihinde Ulusal Ajans tan onay gelmesi ile 1 A ustos 2013 tarihinde bafllad, 31 May s 2014 tarihinde son buldu. Gönüllülük esas na dayal gerçeklefltirilen proje ile Gaziosmanpafla Hürriyet Mahallesinde 20 kifliden oluflan Afet lk Müdahale Ekibi ve 15 kifliden oluflan Temel Afet Bilinci E itmen Ekibi kuruldu. Gençlik Grubu nun Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programlar Baflkanl n n destekledi i bu proje de Gaziosmanpafla için önemli kazan mlar elde edildi.kurulan Afet lk Müdahale Ekibi nin bölgede herhangi bir afet gerçekleflmesi durumunda görevlilerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilkyard m, arama kurtarma, halk koordine etme gibi görevleri gerçeklefltirmesi hedefleniyor. 20 kifli 3 hafta e itim ald Çal flma, 3-4 A ustos 2013 tarihlerinde projeyi anlatan broflürlerin Küçükköy de da t lmas ile bafllad. Mahalle Afet Gönüllüleri Tan t m Toplant s ile proje dâhilinde, Hürriyet Mahallesinde e itimlere kat lmak isteyenlerin kay tlar al nd ve her birine Kiflilik Envanteri Testi yap ld. Bu kiflilik envanteri testlerinden geçen 20 kifli, 3 hafta süren yo un bir e itim program na tabii tutuldu. Bu e itim program nda ilkyard m, yang n söndürme, hafif arama kurtarma hakk nda bilgi sahibi olan bu ekip e itimlerin ard ndan birer ay ara ile iki defa uygulama yaparak sertifika almaya hak kazand lar. Proje 16 lisede uyguland Temel Afet Bilinci E itmen Ekibi ile Gaziosmanpafla daki 16 Devlet Lisesinde deprem öncesi al nabilecek basit önlemlerin yan nda deprem an nda ve sonras nda yap labilecekler anlat ld. Ayr ca 16 adet Temel Afet Bilinçlendirme E itiminin verildi i program Gaziosmanpafla da Gönüllülü ün Yayg nlaflt r lmas konferans yla son bulacak.

14 14 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik ile söylefli Ça m z n en büyük sorunlar ndan otopark probleminin teknoloji ve insan odakl sistemi ile çözümler sa layan BB fltiraki olan S- PARK Genel Müdürü Mehmet ÇEV K sorular m z yan tlad. 1-Esnaf n önünü otopark olarak kullan yorsunuz o caddenin esnaf na bir ayr cal n z var m? Dükkânlar n n önüne gelen hizmetinizden esnaflar nas l yararlanabilir? SPARK, iflletmecilik yapt caddelerde ev sahiplerine ve esnaflara yönelik abonelik uygulamas ile daha uygun ücretlerde hizmet vermektedir. Abonelik ifllemi yapan hane ya da iflyeri sahipleri bulunduklar cadde üzerinde ayl k bir ücret ödeyerek çal flma saatleri içerisinde zaman k - s tlamas olmaks z n parklanma yapabilmektedir. 2- SPARK olmayan cadde esnaflar bulunduklar caddeye S- PARK hizmetinin gelmesi için neler yapmalar gerekiyor? SPARK, cadde ve sokaklarda UKOME (Ulafl m Koordinasyon Merkezi) karar ile iflletmecilik yapabilmektedir. Esnaflar n bulunduklar caddeye SPARK hizmetinin gelmesi için SPARK a iflletmeye al nma talebi göndermeleri gerekmektedir. adresinden ya da numaral Hizmet Hatt ndan baflvuru yapabilirler. Bulunduklar cadde iflletmecilik yap lmas na hukuki yönden ve parklaflma bak m ndan uygun ise gerekli ifllemler yap larak bölge hizmete aç labilir. 3- stanbul da kaç otopark n z ve kaç çeflit park sisteminiz var? SPARK, aç k, katl ve yol üstü otoparklar ile stanbullulara hizmet vermektedir. SPARK otoparkç l - n yan s ra Tekne Park, Heliport, Ak ll Bisiklet, Taksi ve Minibüs Duraklar ve Pazar Yeri flletmecili- i alan nda da yeni ve modern projeleri hayata geçirmektedir. 4- SPARK ta stanbul genelinde kaç araç park kapasitesine sahipsiniz kaç iflyerinde kaç kifli istihdam ediyorsunuz? SPARK, stanbul genelinde 600 farkl noktada yaklafl k 80 bin araç kapasiteli otoparklar nda 2500 personeli ile hizmet vermektedir. 5-Yapt n z baflar l çal flmalarla birçok kentte ve ülkelerde örnek al n yorsunuz. En çok hangi ülkelere örnek oldunuz ve sistemi ihraç ediyor musunuz? Otoparkç l k alan nda pek çok yenili e imza atan SPARK n baflar s ülke s n rlar n aflmaya devam ediyor. 8 y l k süreçte sektörün öncüsü konumuna yükselen SPARK, tecrübesini baflka ülkelere ihraç ediyor. Türkiye deki 81 il ve ilçelerin yan s ra Lahor, skenderiye, Tiran, Kahire, Lefkofla, Rabat ve Marakefl gibi dünya flehirlerine dan flmanl k hizmet veriyoruz. 6-Kay t d fl n n önlenmesinde ve ülke ekonomisine katk lar n z hangi düzeye ç kt? Y llard r illegal kifli ya da guruplar taraf ndan yasa d fl yollarla toplanan otopark gelirleri SPARK sayesinde kay t alt na al nd. SPARK, 8 y lda yaklafl k 1 milyar TL otopark gelirlerini ekonomiye kazand rd. 7-Tarihi yar m ada olan Fatih te, yerleflimini tamamlam fl ve otopark alan s k nt s olan Eyüp gibi ilçelerde otopark sorununa nas l çözümler getirmeyi planl yorsunuz? SPARK, gelifltirdi i teknolojik ve modern çözümlerle dar alanlarda daha fazla arac n parklanmas na imkân sa layan otopark modellerini kente kazand rd. Bu ilçelerde de dönem dolap, mekanik ve yar otomatik park sistemlerini devreye alarak çözüm ürettik, yeni projelerle çözüm üretmeye devam edece iz. 8- stanbul un hemen hemen her caddesinde art k iflini bilen ve güler yüzlü SPARK elemanlar n görmek mümkün. Personellerinizin bu baflar s n nas l yakalad - n z? SPARK kuruldu u günden bu yana Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet slogan yla çal flmalar n yürütmektedir. Bu anlamda tüm personele her y l periyodik olarak hizmet içi e itim seminerleri düzenlenmifltir. S- PARK son olarak hayata geçirdi i SPARK AKADEM ile otoparkç - l meslek haline dönüfltürmeyi ve personelini kendi ifl alan nda uzmanlaflt rmay hedeflemektedir. 9-Otopark ödemleri ile alakal yeni nesil ödeme flekilleriniz nelerdir? SPARK, el terminali ile ödeme sistemini hayata geçirerek otoparkç l k üzerine gelifltirilen yaz l m ve teknoloji sayesinde tüm süreci tek merkezden gözlemleyerek tahsilat konusundaki riskleri minimize etmifltir. Alternatif ödeme seçenekleri ile ilgili çal flmalar m z da devam etmektedir. 10- BB nin park et metro, metrobüs, marmaray ile devam et uygulamas n n siz neresindesiniz? Toplu tafl ma araçlar n teflvik etmek amac ile ücretsiz otopark sisteminiz var m, e er flimdiye kadar yoksa ilerde olmas için çal flmalar n z var m? Park Et Devam Et projesi Türkiye de ilk kez kurumumuz taraf ndan uygulanm flt r. Proje kapsam nda BB ve ulafl m alan ndaki ifltirakler ile koordineli çal flmalar yap larak toplu tafl maya yak n noktalarda otopark alanlar oluflturulmufl ve düflük fiyat politikas ile toplu tafl ma teflvik edilmifltir. Önümüzdeki süreçte de uygun noktalarda projenin kapsam n gelifltirerek düflük ücretler ile hizmet verilmesi planlanmaktad r. Yaz c, stanbul Ticaret Odas 'n n May s Ay Meclis Toplant s 'na Kat ld TO'nun sadece Türkiye'nin de il, dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri oldu unu ifade eden Yaz c, 1882 y l nda Sultan II. Abdülhamit'in ferman yla ilk yerli ticaret odas olarak kurulan TO'nun, bugün dünyan n 5., Avrupa'n n ise 1. en büyük ticaret odas oldu unu söyledi. Yaz c, TO'nun Türkiye'nin ticaret tarihinde oldu u gibi dünya ticaret tarihinde de bir kilometre tafl oldu unu vurgulad. Avrupa kentlerinin gayrimenkul alan nda beklenti ve geliflimlerine yönelik 2013 tarihli bir raporda, stanbul'un liderli i elinde bulundurdu una dikkati çeken Yaz c, "Raporda, 'Riskten kaçanlar için Berlin ve Londra, fakat f rsat için stanbul' vurgusu yap l yor. Raporun tespiti, de erlendirmesi son derece önemli. Bankac l k ve sigorta alan ndaki yeni yat r mc lar n yan s ra küresel ölçekte faaliyet yürüten sanayi ve ticaret erbaplar n n oluflturdu u kurulufllar, ofislerini art k stanbul'da da açmaya bafllad. Do u Avrupa, Kafkasya ve Orta Do u pazar na en kolay eriflimin lojistik merkezidir stanbul. Bu tercihi, bu flekilde de erlendirmek gerekir" diye konufltu. Yaz c, " stanbul Uluslararas Finans Merkezi Projesi" kapsam nda " stanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olmas " vizyonuyla çal flmalar n yürütüldü ünü hat rlatarak, bu çerçevede yap lan çal flmalara de- indi. Biri Avrupa yakas di eri Asya yakas nda olmak üzere stanbul'da 2 uluslararas deniz liman bulundu una iflaret eden Yaz c, flunlar kaydetti: "Böylesi dünya kenti olan stanbul'un fark nda olan hükümetimiz, bu flehri çok k ymetli tak larla güzellefltirmekte ve zenginlefltirmektedir. Bu tak lardan bir tanesi Marmaray projesidir. Yine üçüncü havaalan, bir cesaret bir vizyon ifli, inflallah onu da hayata geçirece iz. Bo az'dan bir baflka geçifli sa layan Avrasya Tüneli... Elbette sanayi, ticaret, üretim tesisleri, üretim faktörleri, sermaye önemli ama yapt n z, üretti inizi, en kolay, en seri flekilde pazarlara erifltirmenin altyap s na sahip bir flehir olmas da lojistik imkanlar da son derece önemli." -"Neredeyse Tüm hracat m z n Yar s stanbul'dan Yap l yor" Yaz c, Türkiye'nin 2013 y l ihracat n n 151 milyar 812 milyon dolar, stanbul'dan yap lan ihracat n ise 70 milyar 910 milyon dolar oldu unu hat rlatarak, "Yani neredeyse tüm ihracat m z n yar s stanbul'dan yap l - yor" dedi. Geçen y l toplam ithalat n 251 milyar 651 milyon dolar, stanbul'un ithalat - n n ise 136 milyar 601 milyon dolar oldu unu an msatan Yaz c, "Toplam ithalattaki stanbul'un pay yüzde 54. stanbul'un 2002 y - l nda 49 milyar 899 milyon dolar olan d fl ticaret hacmi, 2013 y l nda 207 milyar 506 milyon dolara yükselmifltir. Yani aras nda 4 kattan fazla artm flt r. 2013'te ülkemiz toplam vergi gelirlerinin yüzde 43,28'i stanbul'da toplanm flt r. Ülkemizde toplanan vergilerin yaklafl k yüzde 20'si gümrük vergileridir" bilgilerini de paylaflt. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. Eyüplü gençlere destek Eyüp teki lise son s n f ö rencilerine e itime destek da t m n n yap ld programlar devam ediyor. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, bugün Alibeyköy Anadolu Lisesi ve Alibeyköy Teknik Endüstri Meslek Lisesi nde düzenlenen e itime destek pay da - t m program na kat ld. Ö rencilere, 2014 y - l içinde ilk taksidi fiubat ta di eri ise May s ay nda olmak üzere toplam 500 tl. lik e itim harçl da t ld n belirten Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Sizlere çok güveniyorum. Sizlerin gözlerinizdeki fl lt, heyecan baflar l olaca n z iflaret ediyor. Hepinize e itim hayat n zda baflar lar diliyorum. Umar m belediyemizin bu deste i bir aç n z kapat r, bir eksi inizi al rs n z. Sizler için Belediyemiz Eyüp Stad nda düzenlenecek muhteflem bir flölen organize ediyor. Ayr ca gençlerimizi Yeflilp nar daki Vialand e lence merkezine götürece iz dedi. Ö rencilere e itime destek pay n da tt ktan sonra onlarla hat ra foto raf çektiren Remzi Ayd n, kendisi için yap lan sevgi tezahüratlar için de çok teflekkür etti.

15

16 18 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni HALK ÇOCUK SOKA INA EVET DED Esenler Belediyesi, Çocuk Soka projesi için halk n nabz n tuttu. Menderes Mahallesi 330. Sokak ta yaflayan sokak sakinleri, sand k bafl na giderek Çocuk Soka için oy kulland. Sokak sakinlerinin yüzde 85.7 si evet dedi. Esenler Belediyesi, hayata geçirmeyi planlad Çocuk Soka projesi kapsam nda, Menderes Mahallesi 330. Sokak ta yaflayan sokak sakinlerine, sokaklar n n trafi e kontrollü aç lmas n isteyip istemediklerini sordu. Hobi Bahçeleriyle Do a Terapisi Sultangazi Belediyesi, Marmara Belediyeler Birli i nin düzenledi i çevre panelinde, Sultangazilileri do- ayla buluflturan hobi bahçeleriyle ilgi oda oldu. Panelde hobi bahçelerinin özelliklerini anlatan Sultangazi Belediye Baflkan Yard mc s Rana Dan flman, Hobi bahçelerimiz, flehrin kalabal ve betonlaflan yap s ndan uzaklaflmak isteyenler için tam bir terapi merkezi oluyor dedi. Sultangazi Belediyesi, Marmara Belediyeler Birli i nin düzenledi i Belediyelerde Hobi Bahçeleri, Kent Bahçeleri, Ekolojik Pazarlar, Do al Gübre Yap m adl çevre panelinde hobi bahçelerini tan tt. Panelde konuflan Sultangazi Belediye Baflkan Yard mc s Rana Dan flman, Mimar Sinan Kent Orman nda hayata geçirilen hobi bahçelerinin yap m aflamas ndan bafllayarak tüm özelliklerini anlatt. Her geçen y l hobi bahçelerine olan ilginin art fl gösterdi ini kaydeden Baflkan Yard mc s Dan flman, Hobi bahçelerimiz flehrin kalabal ndan ve betonlaflan yap s ndan uzaklaflmak isteyenler için vazgeçilmez bir yer oluyor. Do ayla u raflan Sultangazililer için tam bir terapi merkezi görevini görüyor dedi. Kat l mc lar n sorular n da yan tlayan Dan flman, Sultangazi'de yap lan çal flmalarla kifli bafl na düflen yeflil alan miktar n n 0.2 metrekareden 5 metrekareye ç kar ld n söyledi. Çevre panelinde hobi bahçeleriyle ilgili Beykoz Belediyesi ile Arnavutköy Belediyesi de tan t m yapt. Panelde kat l mc belediyeler, hobi bahçelerine çok fazla talep gösterildi ini belirterek çal flmalar sürdüreceklerini söylediler. Çevre Paneli sonunda konuflmac - lara Marmara Belediyeler Birli i Çevre Yönetim Merkezi Direktörü Aynur Acar taraf ndan teflekkür plaketi takdim edildi. Menderes Mahallesi ndeki Anne Çocuk Merkezi nin bahçesinde gerçekleflen plebisitte, 330. sokak sakinleri, Çocuk Soka projesi için sand k bafl na giderek oy kulland lar. Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, Belediye Baflkan Yard mc s Nihat Karatafl ve Menderes Mahallesi Muhtar Bilal Koca n da haz r bulundu u plebisit tam bir flenlik havas nda geçti. Vatandafllar oylar n kullan rken Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu da bas n mensuplar na proje hakk nda bilgi verdi. Belediye Baflkan Göksu, Bu soka- çocuk soka na dönüfltürmeyi düflündük. Bu çerçevede seçmen listelerini ç kartt k. Bunu halka soral m istedik. Çünkü halka sorulmas gerekiyordu. Soka m zda 595 seçmen yafl yor. Sadece bu soka n sakinleri oy kullan - yorlar. E er soka n trafi e kapat lmas ve buran n Çocuk Sokma olmas konusunda tercihlerini yaparlarsa, bu soka Çocuk Soka olarak düzenleyece- iz. Türkiye de belki de ilk Çocuk Soka olacak. Bundan sonra çocuklar burada oynayacaklar. Bu alan tamamen bir çocuk kampüsüne dönüfltürülecek diye konufltu. ÇOCUKLARINI CANLI ZLEYEB LECEKLER Önemli olan bu sokakta oturanlar n Sultangazi Belediyesi, baflar l ö rencileri kültürel geziler ile ödüllendirmeyi sürdürüyor. Baflar l olan ortaokul ve lise ö rencileri, uzman rehberler eflli inde Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ve Karadeniz Bölgesi nin tarihi ve kültürel mekanlar n dolaflacak. Sultangazi Belediyesi, baflar l ö rencileri kültür gezileriyle ödüllendirmeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi taraf ndan; baflar l ö rencilere, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ve Karadeniz Bölgesi'ne kültürel gezi düzenlenecek. Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü nün düzenledi i etkinlikte ortaokul ö rencileri, Karadeniz Bölgesi ni gezecek. Lise ö rencileri ise Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin tarihi ve kültürel mekanlar gezdirilecek. Sultangazi Belediyesi geçti imiz y l baflar l olan ö rencileri, Konya ve Kapadokya ile Kosova ve Sancak flehirlerine kültürel mekan gezileriyle ödüllendirmiflti. mutlu olmas diyen Göksu, sand ktan ç kacak sonuca göre hareket edeceklerini kaydederek, Çocuk Soka projesini isteyenler ço unlukta oldu u takdirde, soka n kontrollü olarak trafi e kapat laca n ve sokakta çocuklar n oynayaca n söyledi. Soka n her taraf n n kameralarla donat laca na dikkat çeken Göksu, Anneler arzu ederlerse çocuklar n sokakta oynarken internetten takip edebilecekler. Herhangi bir durum kar fls nda gelip müdahale edebilecekler. Ayr ca bu sokak, Emniyet taraf ndan da 24 saat gözetim alt nda tutulacak dedi. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. Baflar l Ö rencilere Gezi Ödülü TÜMS AD: Merkez in indirim karar olumlu fakat yetersiz Merkez Bankas n n sürpriz bir flekilde politika faizi olarak kullan lan haftal k repo faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9,5'a çekmesine ifl dünyas n n yorumlar devam ediyor. TÜMS AD stanbul flube baflkan Eyüp Topal sürpriz indirim nedeniyle yapt aç klamada Merkez Bankas faiz oran n 9,5 e çekerek çok önemli ve de erli bir karar ald. Son zamanlarda elde etti imiz ekonomik istikrar n devam için al nan bu karar önemsiyoruz. Yüksek faiz kobilerin finansman na ciddi bir maliyet getirdi inden dolay bu karar çok önem arz etmektedir. Karar dolay s yla ülkemiz kobilerinin daha güçlü kalaca n düflünüyoruz. Al nan bu karar destekliyor fakat yeterli bulmuyoruz. Devam n n gelece inden ümitvar z dedi.

17

18 20 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Vali Mutlu dan belediye ziyaretleri stanbul Valisi Eyüp Belediyesi nde... stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Eyüp Belediyesi ni ziyaret etti. Vali Mutlu, Baflkan Remzi Ayd n tebrik ederek görevinde baflar lar diledi. Baflkan Remzi Ayd n da Vali Hüseyin Avni Mutlu ya ziyaretlerinden dolay çok teflekkür etti. VAL MUTLU DAN BAfiKAN AYDINER E Z YARET stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atila Ayd ner i makam nda ziyaret etti. Vali Mutlu, yeniden Bayrampafla Belediye Baflkan seçilen Atila Ayd ner e hay rl olsun ziyaretinde bulundu. Oldukça s cak bir atmosferde gerçekleflen ziyaret s ras nda Hüseyin Avni Mutlu, Bayrampafla Belediyesi nin sosyal sorumluluk, e itim, sa l k ve kültür projelerinden övgüyle söz etti. Vali Mutlu dan Baflkan Çelikbilek e Nezaket Ziyareti stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 2014 Yerel Yönetim Seçimlerinde baflar gösteren Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek e nezaket ziyareti gerçeklefltirerek hay rl olsun temennisinde bulundu. Beykoz un stanbul da yaflan labilir ilçelerin bafl nda geldi ini vurgulayan Vali Mutlu, Baflkan Çelikbilek i de kutlayarak, baflar l çal flmalar n devam n diledi. VAL MUTLU DAN GÖKSUYA TEBR K Z YARET stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu yu makam nda ziyaret ederek Hay rl olsun temennisinde bulundu ve yeni dönem için baflar dileklerini iletti. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun 30 Mart Mahalli dareler Seçimleri nin ard ndan lçe Belediye Baflkanlar na tebrik ziyareti devam ediyor. Vali Mutlu bu kapsamda Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu yu da makam nda ziyaret ederek Hay rl olsun temennisinde bulundu ve yeni dönemde de baflar lar n n devam etmesini diledi. Esenler in büyük bir de iflim ve geliflim içinde oldu unu dile getiren Vali Mutlu, yeni dönemde de bu sürecin devam edece- ine inand n kaydetti. VAL MUTLU DAN HAYIRLI OLSUN Z YARET stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir e hay rl olsun ziyaretinde bulundu. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir in yeniden seçilmesi dolay - s yla Fatih Belediyesi ne nezaket ziyaretinde bulunarak, hay rl ve baflar l bir dönem diledi. Sabah saatlerinde Belediye binas na gelen Vali Mutlu yu Baflkan Demir ve çal flma arkadafllar belediyenin giriflinde karfl lad. Vali Mutlu'dan Sultangazi'ye Ziyaret stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu; Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay' makam nda ziyaret ederek yeni hizmet döneminde baflar lar n devam diledi. Baflkan Altunay da Sultangazi'de yap lan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimleri nin ard ndan ilçe belediye baflkanlar na tebrik ziyaretleri sürüyor. Vali Mutlu, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay' makam nda ziyaret ederek yeni hizmet döneminde baflar lar n n devam diledi. Sultangazi büyük bir de iflimin içerisinde oldu una dikkat çeken Vali Mutlu, bundan sonra ki dönemde de hizmet bayra n n en yukar ya tafl naca na gönülden inand n söyledi. Dünya Çocuklar Sultangazi de Comenius Program kapsam nda Avrupa'n n de iflik ülkelerinde yurdumuza gelen ö renci ve ö retmenler, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay' makam nda ziyaret etti. Baflkan Altunay' a stanbul ve Sultangazi ile ilgili çeflitli sorular yönelten ö renciler, Soma'da yaflanan maden kazas ile ilgili üzüntülerini de dile getirdiler. Avrupa'n n kültür ve dil çeflitlili i ile de erleri hakk nda bilgi ve anlay fl oluflturmay amaçlayan, "Comenius Program "na kat lan ö renci ve ö retmenler Sultangazi Belediyesi'nin misafiri oldular. Polonya, Macaristan, Bulgaristan, ngiltere, Slovenya ve talya'dan gelen yaklafl k 50 kiflilik grup Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay' makam nda ziyaret etti. Comenius Projesi hakk nda Baflkan Altunay'a Eyüp Belediyesi, flyeri Ruhsatlar n Adrese Teslim Edecek... stanbul un 561. fetih y ldönümü dolay s yla stanbul 29 May s Üniversitesi, stanbul Büyükflehir Belediyesi iflbirli i ile II. Uluslararas Osmanl stanbulu Sempozyumu nu düzenliyor. 23 May s Cuma günü sempozyumun tan t m için bir bas n toplant s gerçeklefltirildi. Toplant da sempozyumun, Osmanl stanbul unun sosyal yaflam ndan musikisine, mimarisinden meslek odalar na, suç ve ceza anlay - fl ndan ticarete kadar pek çok konuya fl k tutaca ifade edildi May s bilgi veren grup stanbul ve Sultangazi ile ilgili çeflitli sorular yöneltti. Ziyarette ö renciler ayr ca Soma'da yaflanan maden kaza ile ilgili üzüntülerini de dile getirdiler. Grup daha sonra ilçedeki çeflitli yerleri gezerek yetkililerden bilgi ald. Eyüp Belediyesi, vatandafllar n bürokratik ifllemlere tak lmadan ifllerini kolayl kla halledebilecekleri uygulamalar hayata geçiriyor. Bunlardan ilki Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlü- ü taraf ndan uygulamaya kondu. Belediyeden iflyeri ruhsat almak için baflvuranlar art k gerekli evraklar teslim ettikten sonra hiç yorulmuyor ve bürokratik ifllemlerle u raflm yorlar. Eyüp Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü ekipleri, ruhsatlar ç kan iflyerlerini ziyaret ederek elden teslim ediyor ve gerekli imzalar al yorlar. Eyüplülerin bürokratik ifllemlerle u raflmamalar ve yorulmamalar için bu tür bir hizmeti bafllatt klar n belirten Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Çal flmalar m z sürüyor. Vatandafllar m z yormadan, kolayl kla belediyeyle ifllemlerini halledebilecekleri web sitesinden yapabilecekleri uygulamalar hayata geçirece iz. Ruhsatlar n iflyerlerine teslim çal flmas bunlar n ilki. Eyüplülerin ifllerini kolaylaflt racak icraatlara imza atmaya devam edece iz dedi. stanbul un sakl tarihi gün yüzüne ç k yor 2014 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum için dünyan n dört bir yan ndan, 100 e yak n akademisyen stanbul a geliyor. stanbul önemli bir buluflmaya ev sahipli i yapmaya haz rlan yor. stanbul 29 May s Üniversitesi nde düzenlenen II. Uluslararas Osmanl stanbul u Sempozyumu nda stanbul un Osmanl mparatorlu u dönemi tüm boyutlar yla tart fl lacak. Sempozyumda; Osmanl dönemi stanbul u tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik geliflmeler fl nda irdelenerek, kentin nas l bir Osmanl flehrine dönüfltü ü anlat - lacak. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz.

19

20 22 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi TANITIM bülteni Gaziosmanpafla Belediyesinin Teknik Baflkan Yard mc s atand Usta, Gaziosmanpafla için uzman kadro kuruyor Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta baflkan yard mc lar ve yeni yönetim kadrosunu hiç aceleye getirmeden sa lam ad mlarla ihtisas alanlar nda kendisi gibi ustalaflm fl ve uzmanlaflm fl kiflilerden oluflturmaya devam ediyor. Seçimlerin hemen akabinde Nisan ay nda Ömer Faruk Y ld z, Beflir Ac kca ve Serkan Acar siyasi baflkan yard mc l görevlerine getiren Usta, GO- PAfi Genel Müdürlü üne de Suat Alkan atam flt. Usta, May s ay nda da bürokrat baflkan yard mc lar ndan ilkinin atamas n Teknik Baflkan Yard mc - s n atayarak gerçeklefltirdi. Usta, Gaziosmanpafla y imar ve Kentsel dönüflüm için uzman kadro kuruyor Gaziosmanpafla Belediyesi bürokrat baflkan yard mc l kadrosunda görev yapmak üzere kendisini yapt hizmetlerle kan tlam fl Yüksek Mühendis Ahmet Bülbül atand. Ahmet Bülbül ün Teknik Baflkan Yard mc l na atanmas özellikle Kentsel dönüflüm gibi önemli bir projenin uyguland Gaziosmanpafla da Eminevim, Hatay da düzenledi i tapu teslim töreninde 100 aileye tapusunu teslim etti. Eminevim taraf ndan Hatay Ottoman Palas Otel de gerçeklefltirilen tapu teslim töreni ailelerin yüzünü güldürdü. 620 davetlinin kat ld programda, 100 aile tapusunu teslim ald. Emin Grup kurucusu ve Yönetim Kurulu Baflkan Emin Üstün, Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün ve flirket yöneticilerinin kat ld programa Hatay halk da yo un ilgi gösterdi. Buruk bir havada geçen programda Soma da hayat n kaybedenler an ld. Davetlilerin ve görevli çal flanlar n siyah kurdele takt gecede, tapu teslim töreni öncesi 301 iflçi için Kur'an- Kerim okundu ve dualar edildi. Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün törende yapt konuflmada, Eminevim olarak Hatay da ilk defa tapu teslimi gerçeklefltiriyoruz ve ilk kez sizlerle beraber oluyorum. Bu akflam burada bulunan ailelerin sevinçlerine ve mutluluklar na ortak olaca z. Asl nda bu sevinç hepimiz için buruk bir sevinç, çünkü ac m z gerçekten çok büyük. Soma da meydana gelen kazada hayat n kaybeden iflçilerimize rahmet diliyorum dedi. Geçmifl y llarda oldu u gibi ev alman n bugün de zor bir süreç oldu unu belirten Eminevim sat fl müdürü Sezai Gök, Peflin paras olan kolayl kla ev alabilir; ancak peflin paras olmayan birinin ev almas çok zor. Biz Eminevim olarak tam bu noktada devreye giriyoruz. Türkiye olumlu karfl land. Belediye Baflkan Usta Kadrosunu kendisi gibi uzman kiflilerden kuruyor, Kentsel Dönüflümün baflar ya ulaflmas için ne gerekiyorsa yap yor yorumlar yap ld. Yüksek Mühendis Ahmet Bülbül Kimdir tarihinde Kahramanmarafl ta do du. lkokulu, Ortaokulu, Liseyi 1992 y l nda Kahramanmarafl ta tamamlad. Yüksek ö retimini y llar aras nda (.T.Ü) STAN- BUL TEKN K ÜN VERS TES, NfiAAT FAKÜLTES, Geomatik Mühendisli i bölümünde tamamlad senesinde nflaat Fakültesi nden derece ile mezun oldu. Bülbül,.T.Ü. nflaat Fakültesi Ulaflt rma Mühendisli i nde Yüksek Lisans e itimine bafllad. Kültür Üniversitesi nflaat Fakültesi Geomatik Anabilim Dal nda Yüksek Lisans n tamamlad. Ö rencilik döneminde ve sonras nda birçok dernek ve vak f bünyesinde idari görevler ald. Kahramanmarafl Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i MA- RAfiDER de Yönetim Kurulu Üyesi. KENTMARAfi Derne i Kurucu Baflkanl yapt. Askerlik vazifesini 299. Dönem Deniz Kuvvetleri Komutanl zmir Poligon E itim Taburu ve Deniz Kuvvetleri Komutanl Krd. Ere li nflaat Tabur Komutanl nda tamamlayan Bülbül, evli ve iki çocuk babas olup ngilizce bilmektedir senesinde STANBUL BÜ- YÜKfiEH R BELED YES FEN fi- LER DA RE BAfiKANLI I ALT- YAPI H ZMETLER MÜDÜRLÜ- ÜNDE çal flma hayat na bafllayan Bülbül 200 ye yak n flantiyede projelendirme, kamulaflt rma, yap m dâhil, hizmete al nmas sürecinde fiilen Mühendis olarak çal flt. Bülbül ün görev ald bafll ca projeler Metrobus nflaatlar, Karayolu Tünel nflaatlar, Anaarter Yollar ve Otoyollar, Katl Kavflak nflaatlar, Hemzemin Kavflak nflaatlar, Dere Islahlar, Haliç Temizlik nflaat, Altyap Inflaatlar 2010 SENES NDE MARMARA ÜN VERS TES YAPI filer VE TEKN K DA RE BAfiKANLI I görevine y l nda, yat r mlardan sorumlu GENEL SEKRETER YAR- DIMCILI I. Bu görevi esnas nda Fakülte Bina nflaatlar, Sa l k Kampüsü nflaat, 720 Yatakl E itim Araflt rma Hastanesi, Enstitü Binalar, Difl Hekimli i Fakültesi ve Difl Hastanesi nflaat, Kültür Merkezi nflaatlar, Biliflim Merkezi nflaat, yap m iflini tamamlad. Bu ve benzeri çal flmalar ile birlikte birçok defa yurtiçi ve yurtd fl sempozyum ve çal fltaylarda ülkemi ve çal flt m kurumlar m büyük bir onur ve gururla temsil etti. Son olarak, May s 2014 tarihi itibar ile Gaziosmanpafla lçe Belediyesi Teknik Baflkan Yard mc l görevine atand. Eminevim Hatay da Ailelerin Yüzünü Güldürdü flartlar nda ev alma koflullar n kolaylaflt r yoruz ve sizlerin katk lar yla 23 y ld r bunu baflarmaktay z. Buradaki kalabal n büyük bir aile oldu unu düflünüyorum ve ben de bu ailenin bireyi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum diye konufltu. Yap lan konuflmalardan sonra tapusunu almaya hak kazanan ailelere tapular Emin Grup yönetimi taraf ndan teslim edildi. Programda tapusunu alan ailelerin sevinç ve mutlulu- u gözlerden kaçmad. Program n sonunda gerçekleflen hediye çekiliflinde heyecanl dakikalar yafland. Pek çok davetli birbirinden güzel hediyeler kazand. PERAKENDE, STANBUL SHOPP NG FEST Ç N BULUfiTU 7-29 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek stanbul Shopping Fest haz rl k çal flmalar tüm h z yla sürüyor. stanbul Shopping Fest cra Kurulu, festival heyecan n Lütfi K rdar Kongre Salonu nda düzenlenen toplant yla; al flverifl merkezi yöneticileri ve ma aza temsilcileriyle paylaflt Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Bahattin ÜRÜNDÜ Üründü Kardefller nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Perakende, turizm, g da, ulafl m, konaklama gibi birden çok sektörü harekete geçiren, Türkiye nin en önemli festivali stanbul Shopping Fest ( SF), dördüncü y l nda da perakendenin nabz n tutmaya devam ediyor. 10 milyar TL ciro ve 1,1 milyon yabanc turist hedefiyle 7-29 Haziran tarihleri aras nda düzenlenecek stanbul Shopping Fest için önceki gün Lütfi K rdar Kongre ve Toplant Salonu nda görkemli bir toplant düzenlendi. çerik dan flmanl n Soysal E itim Dan flmanl n n üstlendi i, Özlem Gürses in sunuculu unu üstlendi i toplant ya, stanbul Shopping Fest cra Kurulu üyeleri, perakende sektörünün önde gelen isimleri, al flverifl merkezi yöneticileri ve marka temsilcilerinden oluflan 2500 kifli kat ld. BAfiKANLAR SAHNEDE BULUfiTU stanbul Shopping Fest cra Kurulu Baflkan Yard mc s - Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Baflkan Vahap Küçük aç l fl konuflmas nda stanbul Shopping Fest in bu y lki ilk buluflmas n gerçeklefltiriyoruz. Festival bu y l önemli bir geliflme yafl yor. BB Baflkan Say n Kadir Topbafl n platformun bafl - na geçmesi, TO Baflkan Say n brahim Ça lar n cra Kurulu Baflkan olmas yla birlikte festival tüm stanbul un projesi olmufltur diyerek teflekkürlerini sundu. Küçük e sahnede efllik eden Birleflmifl Markalar Derne- i Baflkan Hüseyin Do an, Al flverifl Merkezleri Yat r mc lar Derne i Baflkan Hulusi Belgü, G da Perakendecileri Derne i Baflkan Yard mc s Merter Özay, Kategori Ma azac lar Derne i Baflkan Alp Önder Özpamukçu, Turizm Restaurant Yat r mc lar ve flletmecileri Derne i Baflkan Kaya Demirer de kat l mc lara ve stanbul Shopping Fest cra Kurulu na teflekkürlerini dile getirdiler. Efi KAYBETMEK M YOKSA MÜfiTER KAYBETMEK M MAL YETL? Toplant da aç l fl konuflmalar n n ard ndan sahneye ç kan letiflim Profesyoneli Ali Saydam Efl ve Müflteri Nas l Kaybedilir? bafll kl sunumunu gerçeklefltirdi. Haberi Qr Cod ile dan takip edebilirsiniz. Ramazan n habercisi Berat Kandilinizi tebrik eder, gecenin tüm insanl ve slam Alemine hay rlar getirmesini temenni ederim... Orhan ÖZSOY ÖZEL SEVG IfiI I Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı