Kullanım kılavuzunuz BEKO D B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: 3 2 Uyar>lar oluflabilir! Temizlemeden önce fifli prizden çekerek daima elektrik ba lant>s>n> kesin. Fifle >slak ellerle kesinlikle dokunmay>n. Fifli çekmek için kesinlikle kablodan tutmay>n, her zaman yaln>zca fifli tutarak çekin. Elektrik kablosu yada elektrik kablosu fifli ar>zal> ise yada cihaz herhangi bir baflka hata gösteriyorsa cihaz> çal>flt>rmay>n! elektrik kesilip geldi inde tekrar çaliflacak flekilde tasarlanmifltir. Açma/Kapatma tufluna basarak programi iptal edemezsiniz. Elektrik geldi inde makine kaldi i yerden devam edecektir Üretim esnasinda kalite kontrol ifllemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmifl olabilir.bunun makinenize hiçbir zarari yoktur. Bu ürün evde kullanilmak üzere tasarlanmifltir. Satin almifl oldu unuz ürünün kullanim ömrü 10 yildir.bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. Çamaflir makineniz 220 volta göre ayarlidir.düflük voltajda makineniz çaliflmayabilir. Evinizdeki sigortanin akim de eri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta ba latin. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanimda, topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikçiye yaptirmayi ihmal etmeyin.topraklama yapilmadan kullanma halinde, ortaya çikabilecek zarardan firmamiz sorumlu olmayacakir. Makinenizi kullanima hazir duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni temiz su tesisatini ve su gideriniz uygun de ilse ehliyetli bir tesisatçiyi ça irin. Makineniz asla hali kapli zemin üzerine yerlefltirilmemelidir.aksi takdirde makineniz alttan hava alamayaca i için elektrikli parçalari afliri isinabilir.bu durum ise makinenizin arizalanmasina neden olabilir. Makine kurulurken sicak ve so uk su musluklarinin do ru balandi indan emin olun. Aksi takdirde çamaflirlariniz yikama sonunda sicak çikabilir ve yipranabilir. Makinenin flebeke kablosu/fifli bozuldu unda mutlaka yetkili servisi ça irin. Su girifl hortumlarinin eski olmamasina dikkat edin.eskimifl/kullanilmifl su girifl hortumlarinizi tekrar kullanmayiniz.çamaflirlarinizda leke birakmasina sebep olabilir. Temizlik maddeleri (petrol eter, s>v> leke ç>kar>c>, vb.) ile önceden ifllem görmüfl giysileri y>kamadan önce temiz su ile iyice durulay>n. Cihaz> bir su hortumu ile kesinlikle y>kamay>n! Elektrik çarpma tehlikesi 4 Yetkili Servis Ça >rmadan Önce Yap>lacaklar Soldan 1. yard>mc> fonksiyonun >fl> > yan>p sönüyorsa Çocuk kilidi konumundad>r.( Bkz. Çocuk kilidi ) Program takip göstegesi üzerindeki Program seçim dü mesi ara konumda kalm>flt>r. kapak ve y>kama >fl> > yan>p sönüyor, Program seçim dü mesini çevirerek program>n>z> tekrar ayarlay>n.uyar> devam ediyorsa yetkili bitti >fl> > sürekli yan>yorsa servisi ça >r>n. Makinenizi bafllattiktan kisa bir süre Kapi kilitlenmifltir.kapiyi tekrar açip kapayin ve yikama sonra Baflla/Bekle/<ptal tuflunun ifli i programini tekrar bafllatin. yanip sönmeye bafll>yorsa Program takip göstergesi üzerindeki Su kesik veya musluklar kapali olabilir.musluklarinizi kontrol edin.makinenizi kapatip tekrar çalifltirin. "Yikama" ifli i yanip sönüyorsa, Ariza devam ediyorsa makinenizin fiflini prizden çekin, musluklari kapatin ve yetkili servisi ça irin. Altyapi kaynakli problemler ( flebeke gerilimi, su basinci vb. ) yüzünden makine kendini korumaya almifl olabilir. Bu nedenle programi bafllatamaz veya program seçimi yapamazsaniz Baflla/Bekle/<ptal tufluna 3 sn. basarak makineyi fabrika ayarlarina getirin.(bkz. Program <ptali ) Makineniz çal>fl>rken sular kesilirse, Baflla/Bekle/<ptal tufluna bas>n, program çal>flmakta olan program ilerlemez. ilerleyecektir. Program> devam ettirmek için Program bafllatamiyor veya program seçimi yapilamiyorsa, Voltaj düflüklü ü sebebiyle makineniz durabilir Üretim esnasinda kalite kontrol ifllemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmifl olabilir. Makinenizde program seçtiniz ve "Baflla/bekle/iptal" tufluna bast>n>z ama makine çal>flmad> Bir süre bekleyin voltaj normal seviyeye geldi inde makineniz çaliflmaya bafllayacaktir. Bunun makinenize hiçbir zarari yoktur. Makinenizin fifli toprakl> prize tak>lmam>fl, ön kapak kapanmam>fl veya sigorta atm>fl olabilir. Makinenizin alt>ndan su mu geliyor Su girifl ve boflaltma hortumlar>n> kontrol ediniz. <yi tak>lm>fl m>? Su girifl hortumunun contalar> yerine iyi oturmam>fl olabilir. <kisi de de ilse pompa filtresi tam kapal> olmayabilir. Al>nan su do rudan tahliye mi oluyor? Boflaltma hortumunun kullanma k>lavuzundaki gibi ba l> olup olmad> >n> kontrol ediniz. Su boflaltma esnas>nda pompadan Bu ses normaldir. su sesi gelebilir Deterjan çekmecesinden köpük mü Deterjan>n>z>n otomatik makineye uygun olup tafl>yor? olmad> >n> kontrol ediniz. Bir sonraki y>kamada önerilen miktarda deterjan kullan>n>z. Bazen durulama ve s>kma etkinli inden Do ru program seçti inizden, devir ayar/düflürme dü mesini do ru ayarlad> >n>zdan, seçti iniz programa (çamafl>rlar deterjanl> ç>k>yor veya yeteri kadar kuru ç>km>yor) memnun de ilseniz? uygun çamafl>r yükledi inizden emin olun, voltaj>n normal oldu u saatlerde tekrar deneyin. 5 3 Montaj taraf>ndan gerekli haz>rl>klar yap>lmal>d>r. <lk montaj ifllemi yetkili servis taraf>ndan ücretsiz olarak yap>lacakt>r. Tesisat>n>z haz>r de il ise ehliyetli bir tesisatç> 1. Ambalaj takviyesinin ç>kar>lmas> Ambalaj takviyesini sökmek için makineyi arkaya do ru e iniz, kurdeladan çekerek takviyeyi aliniz. 2. Nakliye emniyetlerinin ç>kar>lmas> Makine çal>flt>r>lmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle ç>kar>lmas> gerekir.

3 Bunun için, 1. "C" civatalar> uygun bir anahtar yard>m>yla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevfletilir. 2. Nakliye emniyetleri çekilerek ç>kar>l>r. 3.Nakliye emniyetlerinin boflaltt> > deliklere, ambalaj torbas>ndaki "P" plastik tapalar>, ok yönünde itilerek tak>l>r. Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye s>ras>nda tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklay>n. Çamafl>r makinenizi, yine nakliye emniyetleri tak>l> olarak tafl>y>n. C P 3. Ayaklar>n ayarlanmas> Makinenizin daha sessiz ve titreflimsiz çal>flabilmesi için, ayaklar>n>n üzerinde düzgün ve dengede durmas> gerekir. Makinenizin ayarlanabilir ayaklarinda önce plastik kontra somununu gevfletiniz. Aya > ayarlayarak dengeyi sa lad>ktan sonra plastik kontra somunu yukar> do ru s>k>flt>r>n>z Su ba lant>lar> ile s>k>n>z, ingiliz anahtar> kullanmay>n>z. Çift su giriflli modeller kör tapa kullan>larak tek su giriflli olarak da kullan>labilir. Kör tapa s>cak su vanas>na ba lanmal>d>r. Ba lant> yerinden su s>zmamas> için lastik conta kullan>lmal>d>r. a) Su girifl hortumu Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su girifl vanalar>na ba lan>r. K>rm>z> yaz>l> hortum s>cak su girifli, mavi yaz>l> hortum ise so uk su girifli içindir. Ba lant> yerlerinde oluflabilecek su s>zmalar>n> engellemek için, hortum üzerine veya ambalaj> içine (çift su giriflli modellerde 4 adet, di er modellerde 2 adet) lastik conta konmufltur. Bu contalar>n, hortumun her iki taraf>ndaki ba lant>larda kullan>lmas> gerekir. Makina taraf>ndaki contalar hortum filtre kanal>na oturmal>d>r. Ba lant> yerleri su bas>nc> alt>nda oldugt;labilecek flekildedir. E er "Kapak" ledi yan>yor ise kap> aç>labilir. Çamaflirlarin makineye konulmasi: Çamafl>rlar> makinenin içine açarak ve s>k>flt>rmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini d>fla çevirerek makineye yerlefltirin. Kapa > kapat>rken, kapak ile lastik körü ün aras>na çamafl>r s>k>flmamas>na dikkat edin. Ön kapa > iterek kapat>n>z. Ön kapak iyice kapanmazsa y>kama bafllamaz. M A X " iflaretli yeri asla geçmeyin. durumda yumuflat>c>y> yeniden doldurman>z gerekebilir. II, ana y>kama için toz deterjan gözü III. Sifon Yumuflat>c> gözü 5 Program Seçimi ve Makinenizin Çal>flt>r>lmas> Kontrol Panosu Açma / Kapatma tuflu Baflla/Bekle/<ptal tuflu Program takip göstertik programlar>nda bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Suda B>rakma Çamafl>rlar>n>z> pamuklu, sentetik, yünlü ve narin programlar>n bitiminde hemen boflaltmayacaksan>z, susuz ortamda buruflmalar>n> önlemek için suda b>rakma tufluna basarak çamafl>rlar> son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu ifllemden sonra "Baflla/Bekle/<ptal" tufluna 3 sn. basarak sikma yapmadan programi sonlandirabilirsiniz. <lave Durulama Bu fonksiyonu kullanarak mevcut durulama say>s>n> artt>rabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin çamafl>rlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolay> etkilenme riski azalm>fl olur. Devri Seçim Dü mesi Devir seçim dü mesi mevcut olan modellerde bu dü meyi kullanarak çamafl>rlar>n>z> 1000 devir/dakikaya kadar s>kt>rabilirsiniz. Makineniz çamafl>rlar>n>z> korumak için, sentetik programlar>nda 800 devir/dakika, yünlü programlar>nda 600 devir/dakika üzerinde s>kma yapmayacak-t>r. Ayr>ca çamafl>rlar>n>z> s>kma yapt>rmadan ç>kartmak isterseniz devir ayar dü mesini "S>kma Yok" Çocuk Kilidi "Çamafl>r y>karken tufllara bas>ld> >nda makinen>n program ak>fl>n>n etkilenmemesi için makinede çocuk kilidi bulunmaktad>r. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için; y>kama ifllemi bafllad>ktan sonra soldan 1.ve 2. yard>mc> fonksiyon tufllar>na ayn> anda 3 saniye boyunca bas>n. 1. yard>mc> fonksiyon dü mesinin >fl> > sürekli olarak yan>p sönecektir. >fl> > yan>p sönmeye bafllar. "Kapak" >fl> > sürekli yand> >nda kap> aç>labilir ve yeni program seçimi yap>labilir. Yeni bir program seçimi yaparak program> bafllatabilirsiniz. Makine çal>fl>rken program seçme dü mesinin konumu de ifltirilse bile seçilen program devam eder. Y>kama program>n> de ifltirmek için yukar>da tarif edilen flekilde, 3 saniye süresince için "Baflla/Beklet/<ptal" butonunu bas>l> tutarak "Program iptali" yapt>ktan sonra yeni program seçilebilir ve bafllat>labilir. Program Sonu Program sonland> >nda program takip göstergesindeki "Bitti" ifli i yanar. 2 dakika içinde, kap> aç>ld>ktan sonra "Bitti" ve "Kapak" ifliklari yanar, makine ikinci bir çal>flmaya haz>r hale gelir. Makine program sonundayken herhangi bir tufla bas>l>rsa ya da seçim dü mesinin konumu 12 de ifltirilirse "Bitti" ifli i söner, sadece "Kapak" ifli i yanar. Bu esnada kap> hala kilitliyse, aç>lana kadar Kapak ifli i yan>p söner. Makineyi kapatmak için "Açma/Kapatma" tufluna bas>n. Çamafl>rlar>n Boflalt>lmas> Makineniz, program sona erdi inde kendili inden durur. Musluklar> kapat>n. Tutamaktan tutup çekerek kapa > aç>n. "Açma/Kapatma" tufluna basarak makinenizi kapat>n. Çamafl>rlar> ç>kard>ktan sonra ön kapa > aç>k b>rakarak makinenin içini havaland>r>n. Körü ün içini kontrol edin ve silin.

4 6 Bak>m ve temizlik Deterjan Çekmecesi Toz deterjan art>klar> zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. için, musluklar> kapat>n>z. Su girifl hortumlar>n> çözünüz. tikand> >nda ya da 2 yilda bir temizlenmesi gerekebilir. Pompa filtresini temizlemek için suyun tahliye edilmesi gerekmektedir. Ayrica afla >daki durumlarda da suyun tamamen tahliye edilmesi gerekebilir: makineyi taflimadan önce (örne in ev taflirken) donma tehlikesi söz konusu oldu unda Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi için: 1- Makinenin fiflini çekerek elektri i kesin. A Makinenin içinde 90ºC sicaklikta su olabilir. Bu nedenle filtre, hafllanma tehlikesinden kaçinmak için içerideki su so uduktan sonra temizlenmelidir. 2- Filtre kapa >ni açin. Filtre kapa > makinenizin modeline göre tek parça veya iki parça olabilir. <ki parça ise filtre kapa >nin üzerindeki tirna > afla >ya do ru bastirip parçayi kendinize do ru çekin. Tek parça ise, filtre kapa >ni iki yandan tutup çekerek üst taraftan açin. suyun pompa filtresi ç>kart>larak boflalt>lmas> gerekir. Su girifl hortumlar> da musluktan sökülerek boflalt>lmal>d>r. Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi Pompa çikifl hortumunu yuvasindan çekin. Hortumun ucuna genifl bir kap yerlefltirin. Hortumun ucundaki tipayi çekip çikartarak suyu kaba boflaltin. Kabin alabilece inden fazla su varsa tipayi tekrar hortuma takarak kaptaki suyu döktükten sonra boflaltma ifllemine devam edin. Hortumdan su tahliyesi bitince tipayi hortuma geri takarak hortumu yerine sabitleyin. Ürününüzde acil su boflaltma hortumu bulunmuyorsa afla >daki flekilde de gösterildi i gibi; 3- Bazi ürünlerimizde acil su boflatma hortumu bulunmakta bazi ürünlerimizde ise bulunmamaktadir. Ürününüzde acil su boflaltma hortumu bulunuyorsa afla >daki flekilde de gösterildi i gibi; Filtreden akacak olan suyun dolmasi için filtrenin önüne genifl bir kap yerlefltirin. Pompa filtresini su akmaya bafllayincaya kadar (saat yönünün tersine) çevirerek gevfletin. Akan suyu filtrenin önüne yerlefltirdi iniz kaba alin. Akan suyun emilmesi için bir bez bulundurulmasi yararli olacaktir. Alinacak hiç su kalmad> >nda pompa filtresini tamamen serbest kalana dek çevirin ve çikartin. Filtre içinde kalan kalintilari ve ayrica varsa pervane bölgesindeki lifleri temizleyin. Ürününüz sujeti özelli ine sahip ise filtreyi, mutlaka pompa içindeki uygun yuvasina takin. Filtreyi yerine takarken kesinlikle zorlamayin. Filtreyi yerine tam olarak oturtun, aksi takdirde filtre kapa >ndan su sizintisi görülebilir. 4- Filtre kapa >ni kapatin. Çift parça filtre kapakli ürününüzün filtre kapa >ni, tirna >n bulundu u yerden bastirarak kapatin. Tek parça filtre kapakli ürününüzün filtre kapa >ni, alt taraftaki tirnaklari yerine oturtup, üst tarafi bastirarak kapatin. 14 YILGARANT< De erli Müflterimiz, Afla >da belirtilen ürün gruplar>ndan herhangi birini sat>n alm>flsan>z, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir ücret karfl>l> >nda 7 y>la ç>karabilirsiniz. EK Garanti uygulamas>n>n esaslar> afla >da belirtilmifltir. EK garantiden yararlanabilmeniz için, sat>n alma ve montaj yap>ld> > tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu baflvuru formunu doldurarak yetkili servise baflvurman>z yeterli olacakt>r. Bu sürenin afl>lmas> durumunda EK garanti sat>n alma baflvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, ad>n>za düzenleyece i tahsilat makbuzunun taraf>n>zdan saklanmas> gerekmektedir. EK garanti, ürünün 3 y>ll>k garanti süresinin bitifl tarihinden itibaren bafllar ve tercih etti iniz sürenin sonunda biter. EK garanti uygulamas> Beko markal>; buzdolab> (mini ve tezgah seviyesi buzdolaplar> hariç), çamafl>r makinesi, bulafl>k makinesi, f>r>n (mini, midi ve mikrodalga f>r>nlar hariç) sat>n alan tüketiciler için geçerli olacakt>r. EK garanti uygulamas>n>n güncel tutar>n>, Beko yetkili sat>c>lar>ndan, Yetkili servislerinden veya nolu Beko Hizmet Merkezinden ö renebilirsiniz. ÖNEML< NOT: Sat>n ald> >n>z ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerekti inde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.fi. taraf>ndan gönderilecek Ek Garanti Sertifikas>n>n elinizde olmas> gerekmektedir. ulaflt>r>lacakt>r. durumunda ise flirketimizin herhangi bir sorumlulu unun bulunmad> >n> bilgilerinize sunar>z. Y. Servis Kodu/Ad> : Kafle / <mza Ek garanti baflvuru formu Cep Tel : Müflteri Ad> Soyad> : Ürünün Kullan>ld> > Adres Di er Lütfen di eri belirtiniz:.... Ev Yazl>k Telefon : 0 (......).... Di er Telefon : 0 (..) Adres :.

5 <lçesi :... <li :...

6 . Ürün modeli/kodu :.... Ürün seri no :... kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar. Yukar>da belirtilen ar>zalar>n giderilmesi ücret karfl>l> >nda yap>l>r. Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal> sat>n ald> > sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> >, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld> > veya tahrif edildi i takdirde bu garanti geçersizdir. Ürününüzün CE uygunluk de erlendirmesi Arçelik A.fi. tesislerinde yap>lm>flt>r. Ça r> Merkezi Di er Numara ARÇEL<K A.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) fi. Tuzla <stanbul Tel: (0-216) Fax: (0-216) Çamafl>r Makinesi GARANT< BELGES< BEKO Çamafl>r Makinesi'nin, kullanma k>lavuzunda gösterildi i flekilde kullan>lmas> ve Beko'nun yetkili k>ld> > Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Garanti kapsam> içinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde yap>lan ifllemler için, iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt>nda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za veya Firmam>za bildirildi i tarihten itibaren bafllar. Ürünün ar>zas>n>n 15 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. fi. ürünün tamiri tamamlan>ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan>m>na tahsis edecektir. Ar>zan>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. Ar>zan>n giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap>labilir. Müflterimizin buna onay> flartt>r. Ancak; - Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl> ar>zalar>n toplam>n>n alt>dan fazla olmas>yla üründen yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>, -Tamiri için gereken azami sürenin afl>lmas> -Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamas> halinde s>ras>yla Yetkili sat>c>m>z, bayi, acente temsilcili imizden birisinin bölgeye en yak>n servis yetkilisiyle birlikte veya firmam>z yetkilisince düzenlenecek raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullan>lmas>na 4077 say>l> Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ile bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. ARÇEL<K A.fi. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD. Seri No: Tip: D B / D B / D B / D BS D B / D B / D B / D BS Adres: Teslim Tarihi, Yeri: Tel-Faks: Fatura Tarihi, No: Sat>c> Firma (Kafle ve <mza): Sat>c> Firma Ünvan>: Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl> >'n>n 853 no'lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald> >n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 212 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+

Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ Derin - Dondurucu Kullanma Kilavuzu AL 234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3290 IN C A B Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde AEEE Yönetmeliğine uygundur. doğaya zarar vermeden üretilmiştir. PCB içermez. Çay Makinesi / Kullanma Kılavuzu

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2595 A+ D EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu cihazınızın normal bir sekilde

Detaylı

Ç N D E K L E R. www.arcelik.com.tr. 1. Bölüm: Teknik Özellikler...2. 4. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çal flt r lmas...8

Ç N D E K L E R. www.arcelik.com.tr. 1. Bölüm: Teknik Özellikler...2. 4. Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çal flt r lmas...8 De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan

Detaylı

Ç NDEK LER. 1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6. Bölüm: Montaj. 3. Bölüm: Ön haz rl k

Ç NDEK LER. 1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6. Bölüm: Montaj. 3. Bölüm: Ön haz rl k De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur

EEE Yönetmeligine Uygundur BK 3234 A+ EEE Yönetmeligine Uygundur 2 ve buz yüze için T Derin dondurucunuzda kapak kilidi var ise, derin dondurucunuzu kilitli tutun ve anahtarları çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde muhafaza

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu

AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu AL 2230 A++ Buzdolabı Kullanma Kılavuzu EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yalnızca belirli kosullar altında yanıcıdır) ile çalısan soğutucu

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

otomatik çamafl r makinesi

otomatik çamafl r makinesi otomatik çamafl r makinesi De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu

FLV S 2500 TWF. Elektrikli Oda Isıtıcısı. Kullanma Kılavuzu FLV S 2500 TWF Elektrikli Oda Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

FLV QS 2000 FLV QS 2800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu

FLV QS 2000 FLV QS 2800. Quartz soba. Kullanma Kılavuzu FLV QS 2000 FLV QS 2800 Quartz soba Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Ç N D E K L E R. 1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6.

Ç N D E K L E R.  1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Ç N D E K L E R. 1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6.

Ç N D E K L E R.  1. Bölüm: Teknik Özellikler. 5. Bölüm: Bak m ve temizlik. 2. Bölüm: Uyar lar. 6. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3 Islak-Kuru El Süpürgesi Kullanma K lavuzu BKK 1180 Y Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Ç N D E K L E R. 1. Bölüm: Teknik Özellikler Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çal flt r lmas...9

Ç N D E K L E R.  1. Bölüm: Teknik Özellikler Bölüm: Program seçimi ve makinenizin çal flt r lmas...9 De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28

2815 12120 3554 4. 56 / A 625 780 2.8 3.5 25 8.5 28 9. Atýk gereksinimleri... Ürünün taþýnmasý Ürünü baþka biryere taþýmanýz gerekirse, Yetkili Servis Merkezi ile iletiþim kurun. Enerji verimlilik oraný/seviyesi 9600 2815 12120 3554 4.50 / A 4. 56 / A 625

Detaylı

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198

M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 M s r Patlatma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 1198 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

hand blender kullanma kılavuzu

hand blender kullanma kılavuzu hand blender kullanma kılavuzu K 1254 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868

Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Termosifon Kullanma Kılavuzu AL 868 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SU FİLTRE WF 6200. Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SU FİLTRE WF 6200 Su Filtreli Yatık Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș WF 6200 Su Filtreli Elektrikli Süpürge

Detaylı

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver imizi seçtiğiniz için

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat)

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu

Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu Mısır patlatma makinesi Kullanma kılavuzu K 2578 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740

Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Narenciye Sıkıcı Kullanma K lavuzu AL 740 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

C Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı. B Elektrik çarpmasına karşı uyarı.

C Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. A Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı. B Elektrik çarpmasına karşı uyarı. 6083 H 6103 H Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle, ürünü

Detaylı

SU İNCİSİ WF 5200. Yatık Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

SU İNCİSİ WF 5200. Yatık Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU SU İNCİSİ WF 5200 Yatık Su Filtreli Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SU İNCİSİ WF 5200 Yatık Su Filtreli

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 291 E AL 281 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 291 E AL 281 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 291 E AL 281 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı