Kullanım kılavuzunuz BEKO D B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: 3 2 Uyar>lar oluflabilir! Temizlemeden önce fifli prizden çekerek daima elektrik ba lant>s>n> kesin. Fifle >slak ellerle kesinlikle dokunmay>n. Fifli çekmek için kesinlikle kablodan tutmay>n, her zaman yaln>zca fifli tutarak çekin. Elektrik kablosu yada elektrik kablosu fifli ar>zal> ise yada cihaz herhangi bir baflka hata gösteriyorsa cihaz> çal>flt>rmay>n! elektrik kesilip geldi inde tekrar çaliflacak flekilde tasarlanmifltir. Açma/Kapatma tufluna basarak programi iptal edemezsiniz. Elektrik geldi inde makine kaldi i yerden devam edecektir Üretim esnasinda kalite kontrol ifllemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmifl olabilir.bunun makinenize hiçbir zarari yoktur. Bu ürün evde kullanilmak üzere tasarlanmifltir. Satin almifl oldu unuz ürünün kullanim ömrü 10 yildir.bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. Çamaflir makineniz 220 volta göre ayarlidir.düflük voltajda makineniz çaliflmayabilir. Evinizdeki sigortanin akim de eri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta ba latin. Transformatörlü ya da transformatörsüz kullanimda, topraklama tesisatini ehliyetli bir elektrikçiye yaptirmayi ihmal etmeyin.topraklama yapilmadan kullanma halinde, ortaya çikabilecek zarardan firmamiz sorumlu olmayacakir. Makinenizi kullanima hazir duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi'ni temiz su tesisatini ve su gideriniz uygun de ilse ehliyetli bir tesisatçiyi ça irin. Makineniz asla hali kapli zemin üzerine yerlefltirilmemelidir.aksi takdirde makineniz alttan hava alamayaca i için elektrikli parçalari afliri isinabilir.bu durum ise makinenizin arizalanmasina neden olabilir. Makine kurulurken sicak ve so uk su musluklarinin do ru balandi indan emin olun. Aksi takdirde çamaflirlariniz yikama sonunda sicak çikabilir ve yipranabilir. Makinenin flebeke kablosu/fifli bozuldu unda mutlaka yetkili servisi ça irin. Su girifl hortumlarinin eski olmamasina dikkat edin.eskimifl/kullanilmifl su girifl hortumlarinizi tekrar kullanmayiniz.çamaflirlarinizda leke birakmasina sebep olabilir. Temizlik maddeleri (petrol eter, s>v> leke ç>kar>c>, vb.) ile önceden ifllem görmüfl giysileri y>kamadan önce temiz su ile iyice durulay>n. Cihaz> bir su hortumu ile kesinlikle y>kamay>n! Elektrik çarpma tehlikesi 4 Yetkili Servis Ça >rmadan Önce Yap>lacaklar Soldan 1. yard>mc> fonksiyonun >fl> > yan>p sönüyorsa Çocuk kilidi konumundad>r.( Bkz. Çocuk kilidi ) Program takip göstegesi üzerindeki Program seçim dü mesi ara konumda kalm>flt>r. kapak ve y>kama >fl> > yan>p sönüyor, Program seçim dü mesini çevirerek program>n>z> tekrar ayarlay>n.uyar> devam ediyorsa yetkili bitti >fl> > sürekli yan>yorsa servisi ça >r>n. Makinenizi bafllattiktan kisa bir süre Kapi kilitlenmifltir.kapiyi tekrar açip kapayin ve yikama sonra Baflla/Bekle/<ptal tuflunun ifli i programini tekrar bafllatin. yanip sönmeye bafll>yorsa Program takip göstergesi üzerindeki Su kesik veya musluklar kapali olabilir.musluklarinizi kontrol edin.makinenizi kapatip tekrar çalifltirin. "Yikama" ifli i yanip sönüyorsa, Ariza devam ediyorsa makinenizin fiflini prizden çekin, musluklari kapatin ve yetkili servisi ça irin. Altyapi kaynakli problemler ( flebeke gerilimi, su basinci vb. ) yüzünden makine kendini korumaya almifl olabilir. Bu nedenle programi bafllatamaz veya program seçimi yapamazsaniz Baflla/Bekle/<ptal tufluna 3 sn. basarak makineyi fabrika ayarlarina getirin.(bkz. Program <ptali ) Makineniz çal>fl>rken sular kesilirse, Baflla/Bekle/<ptal tufluna bas>n, program çal>flmakta olan program ilerlemez. ilerleyecektir. Program> devam ettirmek için Program bafllatamiyor veya program seçimi yapilamiyorsa, Voltaj düflüklü ü sebebiyle makineniz durabilir Üretim esnasinda kalite kontrol ifllemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalmifl olabilir. Makinenizde program seçtiniz ve "Baflla/bekle/iptal" tufluna bast>n>z ama makine çal>flmad> Bir süre bekleyin voltaj normal seviyeye geldi inde makineniz çaliflmaya bafllayacaktir. Bunun makinenize hiçbir zarari yoktur. Makinenizin fifli toprakl> prize tak>lmam>fl, ön kapak kapanmam>fl veya sigorta atm>fl olabilir. Makinenizin alt>ndan su mu geliyor Su girifl ve boflaltma hortumlar>n> kontrol ediniz. <yi tak>lm>fl m>? Su girifl hortumunun contalar> yerine iyi oturmam>fl olabilir. <kisi de de ilse pompa filtresi tam kapal> olmayabilir. Al>nan su do rudan tahliye mi oluyor? Boflaltma hortumunun kullanma k>lavuzundaki gibi ba l> olup olmad> >n> kontrol ediniz. Su boflaltma esnas>nda pompadan Bu ses normaldir. su sesi gelebilir Deterjan çekmecesinden köpük mü Deterjan>n>z>n otomatik makineye uygun olup tafl>yor? olmad> >n> kontrol ediniz. Bir sonraki y>kamada önerilen miktarda deterjan kullan>n>z. Bazen durulama ve s>kma etkinli inden Do ru program seçti inizden, devir ayar/düflürme dü mesini do ru ayarlad> >n>zdan, seçti iniz programa (çamafl>rlar deterjanl> ç>k>yor veya yeteri kadar kuru ç>km>yor) memnun de ilseniz? uygun çamafl>r yükledi inizden emin olun, voltaj>n normal oldu u saatlerde tekrar deneyin. 5 3 Montaj taraf>ndan gerekli haz>rl>klar yap>lmal>d>r. <lk montaj ifllemi yetkili servis taraf>ndan ücretsiz olarak yap>lacakt>r. Tesisat>n>z haz>r de il ise ehliyetli bir tesisatç> 1. Ambalaj takviyesinin ç>kar>lmas> Ambalaj takviyesini sökmek için makineyi arkaya do ru e iniz, kurdeladan çekerek takviyeyi aliniz. 2. Nakliye emniyetlerinin ç>kar>lmas> Makine çal>flt>r>lmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle ç>kar>lmas> gerekir.

3 Bunun için, 1. "C" civatalar> uygun bir anahtar yard>m>yla saat yönünün tersine çevrilerek iyice gevfletilir. 2. Nakliye emniyetleri çekilerek ç>kar>l>r. 3.Nakliye emniyetlerinin boflaltt> > deliklere, ambalaj torbas>ndaki "P" plastik tapalar>, ok yönünde itilerek tak>l>r. Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye s>ras>nda tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini saklay>n. Çamafl>r makinenizi, yine nakliye emniyetleri tak>l> olarak tafl>y>n. C P 3. Ayaklar>n ayarlanmas> Makinenizin daha sessiz ve titreflimsiz çal>flabilmesi için, ayaklar>n>n üzerinde düzgün ve dengede durmas> gerekir. Makinenizin ayarlanabilir ayaklarinda önce plastik kontra somununu gevfletiniz. Aya > ayarlayarak dengeyi sa lad>ktan sonra plastik kontra somunu yukar> do ru s>k>flt>r>n>z Su ba lant>lar> ile s>k>n>z, ingiliz anahtar> kullanmay>n>z. Çift su giriflli modeller kör tapa kullan>larak tek su giriflli olarak da kullan>labilir. Kör tapa s>cak su vanas>na ba lanmal>d>r. Ba lant> yerinden su s>zmamas> için lastik conta kullan>lmal>d>r. a) Su girifl hortumu Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki su girifl vanalar>na ba lan>r. K>rm>z> yaz>l> hortum s>cak su girifli, mavi yaz>l> hortum ise so uk su girifli içindir. Ba lant> yerlerinde oluflabilecek su s>zmalar>n> engellemek için, hortum üzerine veya ambalaj> içine (çift su giriflli modellerde 4 adet, di er modellerde 2 adet) lastik conta konmufltur. Bu contalar>n, hortumun her iki taraf>ndaki ba lant>larda kullan>lmas> gerekir. Makina taraf>ndaki contalar hortum filtre kanal>na oturmal>d>r. Ba lant> yerleri su bas>nc> alt>nda oldugt;labilecek flekildedir. E er "Kapak" ledi yan>yor ise kap> aç>labilir. Çamaflirlarin makineye konulmasi: Çamafl>rlar> makinenin içine açarak ve s>k>flt>rmadan doldurun. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini d>fla çevirerek makineye yerlefltirin. Kapa > kapat>rken, kapak ile lastik körü ün aras>na çamafl>r s>k>flmamas>na dikkat edin. Ön kapa > iterek kapat>n>z. Ön kapak iyice kapanmazsa y>kama bafllamaz. M A X " iflaretli yeri asla geçmeyin. durumda yumuflat>c>y> yeniden doldurman>z gerekebilir. II, ana y>kama için toz deterjan gözü III. Sifon Yumuflat>c> gözü 5 Program Seçimi ve Makinenizin Çal>flt>r>lmas> Kontrol Panosu Açma / Kapatma tuflu Baflla/Bekle/<ptal tuflu Program takip göstertik programlar>nda bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Suda B>rakma Çamafl>rlar>n>z> pamuklu, sentetik, yünlü ve narin programlar>n bitiminde hemen boflaltmayacaksan>z, susuz ortamda buruflmalar>n> önlemek için suda b>rakma tufluna basarak çamafl>rlar> son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu ifllemden sonra "Baflla/Bekle/<ptal" tufluna 3 sn. basarak sikma yapmadan programi sonlandirabilirsiniz. <lave Durulama Bu fonksiyonu kullanarak mevcut durulama say>s>n> artt>rabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin çamafl>rlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolay> etkilenme riski azalm>fl olur. Devri Seçim Dü mesi Devir seçim dü mesi mevcut olan modellerde bu dü meyi kullanarak çamafl>rlar>n>z> 1000 devir/dakikaya kadar s>kt>rabilirsiniz. Makineniz çamafl>rlar>n>z> korumak için, sentetik programlar>nda 800 devir/dakika, yünlü programlar>nda 600 devir/dakika üzerinde s>kma yapmayacak-t>r. Ayr>ca çamafl>rlar>n>z> s>kma yapt>rmadan ç>kartmak isterseniz devir ayar dü mesini "S>kma Yok" Çocuk Kilidi "Çamafl>r y>karken tufllara bas>ld> >nda makinen>n program ak>fl>n>n etkilenmemesi için makinede çocuk kilidi bulunmaktad>r. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için; y>kama ifllemi bafllad>ktan sonra soldan 1.ve 2. yard>mc> fonksiyon tufllar>na ayn> anda 3 saniye boyunca bas>n. 1. yard>mc> fonksiyon dü mesinin >fl> > sürekli olarak yan>p sönecektir. >fl> > yan>p sönmeye bafllar. "Kapak" >fl> > sürekli yand> >nda kap> aç>labilir ve yeni program seçimi yap>labilir. Yeni bir program seçimi yaparak program> bafllatabilirsiniz. Makine çal>fl>rken program seçme dü mesinin konumu de ifltirilse bile seçilen program devam eder. Y>kama program>n> de ifltirmek için yukar>da tarif edilen flekilde, 3 saniye süresince için "Baflla/Beklet/<ptal" butonunu bas>l> tutarak "Program iptali" yapt>ktan sonra yeni program seçilebilir ve bafllat>labilir. Program Sonu Program sonland> >nda program takip göstergesindeki "Bitti" ifli i yanar. 2 dakika içinde, kap> aç>ld>ktan sonra "Bitti" ve "Kapak" ifliklari yanar, makine ikinci bir çal>flmaya haz>r hale gelir. Makine program sonundayken herhangi bir tufla bas>l>rsa ya da seçim dü mesinin konumu 12 de ifltirilirse "Bitti" ifli i söner, sadece "Kapak" ifli i yanar. Bu esnada kap> hala kilitliyse, aç>lana kadar Kapak ifli i yan>p söner. Makineyi kapatmak için "Açma/Kapatma" tufluna bas>n. Çamafl>rlar>n Boflalt>lmas> Makineniz, program sona erdi inde kendili inden durur. Musluklar> kapat>n. Tutamaktan tutup çekerek kapa > aç>n. "Açma/Kapatma" tufluna basarak makinenizi kapat>n. Çamafl>rlar> ç>kard>ktan sonra ön kapa > aç>k b>rakarak makinenin içini havaland>r>n. Körü ün içini kontrol edin ve silin.

4 6 Bak>m ve temizlik Deterjan Çekmecesi Toz deterjan art>klar> zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. için, musluklar> kapat>n>z. Su girifl hortumlar>n> çözünüz. tikand> >nda ya da 2 yilda bir temizlenmesi gerekebilir. Pompa filtresini temizlemek için suyun tahliye edilmesi gerekmektedir. Ayrica afla >daki durumlarda da suyun tamamen tahliye edilmesi gerekebilir: makineyi taflimadan önce (örne in ev taflirken) donma tehlikesi söz konusu oldu unda Kirlenen filtrenin temizlenmesi ve suyun tahliye edilmesi için: 1- Makinenin fiflini çekerek elektri i kesin. A Makinenin içinde 90ºC sicaklikta su olabilir. Bu nedenle filtre, hafllanma tehlikesinden kaçinmak için içerideki su so uduktan sonra temizlenmelidir. 2- Filtre kapa >ni açin. Filtre kapa > makinenizin modeline göre tek parça veya iki parça olabilir. <ki parça ise filtre kapa >nin üzerindeki tirna > afla >ya do ru bastirip parçayi kendinize do ru çekin. Tek parça ise, filtre kapa >ni iki yandan tutup çekerek üst taraftan açin. suyun pompa filtresi ç>kart>larak boflalt>lmas> gerekir. Su girifl hortumlar> da musluktan sökülerek boflalt>lmal>d>r. Kalan suyun tahliye edilmesi ve pompa filtresinin temizlenmesi Pompa çikifl hortumunu yuvasindan çekin. Hortumun ucuna genifl bir kap yerlefltirin. Hortumun ucundaki tipayi çekip çikartarak suyu kaba boflaltin. Kabin alabilece inden fazla su varsa tipayi tekrar hortuma takarak kaptaki suyu döktükten sonra boflaltma ifllemine devam edin. Hortumdan su tahliyesi bitince tipayi hortuma geri takarak hortumu yerine sabitleyin. Ürününüzde acil su boflaltma hortumu bulunmuyorsa afla >daki flekilde de gösterildi i gibi; 3- Bazi ürünlerimizde acil su boflatma hortumu bulunmakta bazi ürünlerimizde ise bulunmamaktadir. Ürününüzde acil su boflaltma hortumu bulunuyorsa afla >daki flekilde de gösterildi i gibi; Filtreden akacak olan suyun dolmasi için filtrenin önüne genifl bir kap yerlefltirin. Pompa filtresini su akmaya bafllayincaya kadar (saat yönünün tersine) çevirerek gevfletin. Akan suyu filtrenin önüne yerlefltirdi iniz kaba alin. Akan suyun emilmesi için bir bez bulundurulmasi yararli olacaktir. Alinacak hiç su kalmad> >nda pompa filtresini tamamen serbest kalana dek çevirin ve çikartin. Filtre içinde kalan kalintilari ve ayrica varsa pervane bölgesindeki lifleri temizleyin. Ürününüz sujeti özelli ine sahip ise filtreyi, mutlaka pompa içindeki uygun yuvasina takin. Filtreyi yerine takarken kesinlikle zorlamayin. Filtreyi yerine tam olarak oturtun, aksi takdirde filtre kapa >ndan su sizintisi görülebilir. 4- Filtre kapa >ni kapatin. Çift parça filtre kapakli ürününüzün filtre kapa >ni, tirna >n bulundu u yerden bastirarak kapatin. Tek parça filtre kapakli ürününüzün filtre kapa >ni, alt taraftaki tirnaklari yerine oturtup, üst tarafi bastirarak kapatin. 14 YILGARANT< De erli Müflterimiz, Afla >da belirtilen ürün gruplar>ndan herhangi birini sat>n alm>flsan>z, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir ücret karfl>l> >nda 7 y>la ç>karabilirsiniz. EK Garanti uygulamas>n>n esaslar> afla >da belirtilmifltir. EK garantiden yararlanabilmeniz için, sat>n alma ve montaj yap>ld> > tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde bu baflvuru formunu doldurarak yetkili servise baflvurman>z yeterli olacakt>r. Bu sürenin afl>lmas> durumunda EK garanti sat>n alma baflvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, ad>n>za düzenleyece i tahsilat makbuzunun taraf>n>zdan saklanmas> gerekmektedir. EK garanti, ürünün 3 y>ll>k garanti süresinin bitifl tarihinden itibaren bafllar ve tercih etti iniz sürenin sonunda biter. EK garanti uygulamas> Beko markal>; buzdolab> (mini ve tezgah seviyesi buzdolaplar> hariç), çamafl>r makinesi, bulafl>k makinesi, f>r>n (mini, midi ve mikrodalga f>r>nlar hariç) sat>n alan tüketiciler için geçerli olacakt>r. EK garanti uygulamas>n>n güncel tutar>n>, Beko yetkili sat>c>lar>ndan, Yetkili servislerinden veya nolu Beko Hizmet Merkezinden ö renebilirsiniz. ÖNEML< NOT: Sat>n ald> >n>z ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerekti inde ibraz edebilmeniz için, Arçelik A.fi. taraf>ndan gönderilecek Ek Garanti Sertifikas>n>n elinizde olmas> gerekmektedir. ulaflt>r>lacakt>r. durumunda ise flirketimizin herhangi bir sorumlulu unun bulunmad> >n> bilgilerinize sunar>z. Y. Servis Kodu/Ad> : Kafle / <mza Ek garanti baflvuru formu Cep Tel : Müflteri Ad> Soyad> : Ürünün Kullan>ld> > Adres Di er Lütfen di eri belirtiniz:.... Ev Yazl>k Telefon : 0 (......).... Di er Telefon : 0 (..) Adres :.

5 <lçesi :... <li :...

6 . Ürün modeli/kodu :.... Ürün seri no :... kullanma k>lavuzlar>nda yer alan hususlara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar. Yukar>da belirtilen ar>zalar>n giderilmesi ücret karfl>l> >nda yap>l>r. Ürünün kullan>m yerine montaj> ve nakliyesi ürün fiyat>na dahil de ildir. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal> sat>n ald> > sat>c>, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> >, ürün üzerindeki orijinal seri numaras> kald>r>ld> > veya tahrif edildi i takdirde bu garanti geçersizdir. Ürününüzün CE uygunluk de erlendirmesi Arçelik A.fi. tesislerinde yap>lm>flt>r. Ça r> Merkezi Di er Numara ARÇEL<K A.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) fi. Tuzla <stanbul Tel: (0-216) Fax: (0-216) Çamafl>r Makinesi GARANT< BELGES< BEKO Çamafl>r Makinesi'nin, kullanma k>lavuzunda gösterildi i flekilde kullan>lmas> ve Beko'nun yetkili k>ld> > Servis elemanlar> d>fl>ndaki flah>slar taraf>ndan bak>m, onar>m veya baflka bir nedenle müdahale edilmemifl olmas> flart>yla, bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> malzeme, iflçilik ve üretim hatalar>na karfl> ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. Garanti kapsam> içinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde yap>lan ifllemler için, iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka bir ad alt>nda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yap>lacak onar>mlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi 30 ifl günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmamas> durumunda Yetkili Sat>c>lar>m>za veya Firmam>za bildirildi i tarihten itibaren bafllar. Ürünün ar>zas>n>n 15 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A. fi. ürünün tamiri tamamlan>ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir ürünü, müflterinin kullan>m>na tahsis edecektir. Ar>zan>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. Ar>zan>n giderilmesi ürünün bulundu u yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yap>labilir. Müflterimizin buna onay> flartt>r. Ancak; - Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl> ar>zalar>n toplam>n>n alt>dan fazla olmas>yla üründen yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>, -Tamiri için gereken azami sürenin afl>lmas> -Yetkili Servis atölyelerince; mevcut olmamas> halinde s>ras>yla Yetkili sat>c>m>z, bayi, acente temsilcili imizden birisinin bölgeye en yak>n servis yetkilisiyle birlikte veya firmam>z yetkilisince düzenlenecek raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >,Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullan>lmas>na 4077 say>l> Tüketicinin Korunmas> Hakk>nda Kanun ile bu Kanun'a dayan>larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar>na Dair Tebli uyar>nca, T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü taraf>ndan izin verilmifltir. ARÇEL<K A.fi. GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YRD. Seri No: Tip: D B / D B / D B / D BS D B / D B / D B / D BS Adres: Teslim Tarihi, Yeri: Tel-Faks: Fatura Tarihi, No: Sat>c> Firma (Kafle ve <mza): Sat>c> Firma Ünvan>: Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanl> >'n>n 853 no'lu ve izin tarihli belgesine göre düzenlenmifltir. Bu bölümü, ürünü ald> >n>z Yetkili Sat>c> imzalayacak ve kafleleyecektir.

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791

Kullanım kılavuzunuz BEKO 398-SR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3577791 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO 398-SR için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 398-SR tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları 5063 F 5063 FY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 8121 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 8121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 8121 E Ürünü ilk kez çalıştırırken, mutlaka önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6230 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı