1. GiRiġ. 2. ġev DURAYLIĞINA GENEL BAKIġ GĠRĠġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GiRiġ. 2. ġev DURAYLIĞINA GENEL BAKIġ. 2.1. GĠRĠġ"

Transkript

1 Ġçindekiler ÖZET GiRiŞ ŞEV DURAYLIĞINA GENEL BAKIŞ GİRİŞ Yenilme Türleri Kayma Türü Yenilmeler Kayma Dışı Yenilmeler Analiz Yöntemleri Malzeme Özellikleri Geriye Doğru Analiz Yöntemi Şev Duraylığına Etki Eden Faktörler Şev Tasarımı Şevlerin Yenilmelere Karşı Sağlamlaştırılması SİİRT MADENKÖY BAKIR OCAĞININ ŞEV STABİLİTESİ Genel Bilgi Yerel Jeoloji Şev Hareketleri Jeoteknik Bilgiler KAYNAKLAR

2 ÖZET Açık işletmelerde ve yüksek şevli karayollarının yapımında, proje safhasında ilk olarak ele alınması gerekli konu olan, ortaya çıkacak şevlerin stabilitelerinin sağlanması, mühendislik açısından büyük öneme sahiptir. Şevlere verilmesi düşünülen açının arttırılması her ne kadar ekonomik yönden istenilir ise de, ortaya çıkabilecek şev bozulmaları nedeni ile uğranılacak maddi ve insan hayatı şeklindeki zararlar, elde edilecek avantajları yok edebilir. Sonuç olarak; mühendisten beklenen, emniyet ile ekonomi arasındaki optimum noktayı yani, şeve verilmesi gerekli optimum eğim açısını bulmak olacaktır. Şev stabilitesi problemi yerkabuğu üzerinde mühendislik işlemlerinin başlaması ile ortaya çıkmış ve uzun süreden beri üzerinde çalışılmakta olan bir konudur. Önceleri teknik imkânların yetersizliği nedeni ile pek fazla olmayan şev yüksekliklerinin, son zamanlarda, bilhassa metal madenlerde, çok fazla arttırılması yoluna gidilmektedir. Az yükseklikli şevlerde meydana gelen bozulmaların genellikle düşük mukavemetli ve zemin olarak adlandırılan malzeme içinde olmaları nedeni ile zemin mekaniği prensipleri, bu sorunu cevaplayabiliyordu ve şev malzemesinin kaya olması halinde az yükseklikli şevlerde bir stabilite problemi bulunmamakta idi. Ancak şev yüksekliklerinin artması nedeni ile kaya şevlerinde de bozulmaların görülmesi zemin mekaniği prensipleri İle açıklanamamaktadır. Bu nedenle kaya şevlerinin stabilitesi problemi ayrıca incelenmesi gerekil bir konu olmuştur. Şev duraylığına ilişkin çalışmalar genellikle iki tür ortam için yoğunluk kazanmıştır. Bunlar, ayrışmamış ve sağlam kayaç içeren kaya kütlesi ile zeminler (ayrık kayaç) dir. Kömür içeren formasyonlar davranış özellikleri bakımından bu iki ortam arasında yer alırlar ve çoğunlukla daha karmaşık bir yenilme mekanizması gösterirler. Bu yazıda, kaya şevleri için yapılan duraylık analizlerine ilişkin genel bilgi verilmiştir. 2

3 1. GiRiġ Şev stabilitesine ilişkin kuramsal çalışmaları 300 yıl geriye götürmek mümkündür(golder, 1972). Bu çalışmalar genellikle iki tür ortam için yoğunluk kazanmıştır. Bunlar, ayrışmamış, sağlam kayaçlardan oluşan kaya kütlesi ile zeminlerdir. Süreksizlikler içeren ve malzemesi daha sağlam olan kaya kütlesi ile ayrık, daneli kayaç olan zeminin mekanik davranışları birbirinden farklıdır. Yerkabuğunu oluşturan malzemeler yelpazesinin iki ucunu temsil eden bu ortamlar içinde açılan şevlerin duraylığına ilişkin olarak yapılan kuramsal ve deneysel çalışmalar şev tasarımına yönelik sonuçlar vermiştir. Özellikle, zemin şevlerinin duraylık analizleri büyük bir hassasiyet ve doğrulukla yürütülebilmektedir. Kaya dolgu ve döküm alanlarının şevleri ite düzensiz ve çok sayıda süreksizlik içerdiği için yaklaşıklıkla sürekli ortam (quasicontinuum) mekaniği kuramlarının geçerli olduğu varsayılan çok çatlaklı kayaçlarda açılan şevlerde de yine zemin mekaniği prensipleri uygulanabilmektedir. Yelpazenin diğer ucunda bulunan kaya kütlesi süreksiz bir ortam olup, davranışı çok daha çeşitli ve karmaşıktır. Bu ortamlar için kullanılan duraylık analiz yöntemlerinin yetersiz kaldığı koşullarda, mühendisin deneyimlerine dayanarak karar vermesi gerekebilir. Kömür içeren formasyonlar, davranış özellikleri bakımından, zemin ile sağlam kayaçların oluşturduğu kaya kütlesi arasında yer alırlar. Bu nedenle, çoğunlukla belirlenmesi daha güç olan yenilme mekanizmaları gösterirler. Hoek ve Bray bu mekanizmalardan birkaçına kısaca değinerek, bunlar için daha farklı analiz yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Literatürde, kömürlü seviyelerde yer alan şevlerin duraylığına ilişkin çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından yetersiz kaldığı görülür. 2. ġev DURAYLIĞINA GENEL BAKIġ 2.1. GĠRĠġ Kaya kütlesinin sürekli bir ortam olmayıp faylar, eklem takımları ve tabakalanma düzlemleri gibi yapısal bozukluklar (süreksizlikler) içerdiği bilinmektedir. Kaya malzemesinin çok zayıf olmadığı durumlarda, şevin davranışını bu süreksizliklerin kontrol edeceği açıktır. Böyle ortamlarda karşılaşılabilecek duraysızlık, bu süreksizliklerden biri ya da birkaçı boyunca meydana gelecek yenilmeler sonucunda olacaktır. 3

4 Örtü tabakasını oluşturan toprak, zemin ya da ufalanmış ayrışmış kayaçlarda ise belirgin bir yapısal süreksizlik görülmediğinden, yenilme kaymaya karşı direncin en az olduğu noktalar boyunca olur. Bu tür ortamlarda meydana gelen duraysızlıklara ilişkin gözlemlerde kayma yüzeyinin genellikle dairesel biçimde olduğu saptanmıştır. Zeminlere uygulanan duraylık analizlerinin büyük bir kısmında bu gözlem esas alınmıştır Yenilme Türleri Şev yenilmelerinin mekaniği çok çeşitli olabilmektedir. Şev duraylık analizlerinin, özellikle denge sınırı yönteminin, sağlıklı olabilmesi yenilme mekanizmasının doğru olarak belirlenmesine bağlıdır. Ayrıca, duraysız şevlerde alınacak önlemler duraysızlığın nedeni ile yakından ilgilidir. Knill, Hutchinson ve Coates şev duraysızlıklarını yenilme mekanizmasına göre sınıflandıran araştırmacılardan yalnızca birkaçıdır. Bunlardan Hutchinson'un "Şevlerde Kütle Hareketlerine Göre Jeomorfolojik Sınıflandırma" başlığını taşıyan sınıflandırması en kapsamlısı olup akma (krip), donmuş zemin olayı ve heyelanlar olmak üzere üç ana davranış gurubunu içermektedir. Knill'in sınıflandırması da üç ana kategori ile aynı doğrultudadır. Bunlar, a) Kaya düşmeleri b) Kaya kaymaları c) Akma dır. Coates ise, kaya düşmesi, rotasyonal kayma, düzlemsel kayma ve blok kayması olmak üzere şev duraysızlıklarını dörde ayırmıştır. Bu duraysızlık türleri Şekil 1'de verilmiştir. Richards, son 15 senedir araştırılan devrilme türü duraysızlığı da içine alan sınıflamasında altı tür yenilme mekanizması öngörmüştür. Bunlar Şekil 2'de görülmektedir. Jennings, Piteau, Goodman ve Bray gibi araştırmacılar bu duraysızlık türlerinden bazılarını kendi içlerinde alt sınıflara ayırmışlardır. Ulusay, Sherman ve Smith kaynak göstererek, altı ayrı dairesel kayma tipi vermiştir. 4

5 Şekil 2.1. Coates a göre şeve duraysızlık türleri Literatür araştırmasından elde edilen bilgiler ışığında şevlerdeki duraysızlık türlerini aşağıdaki şekilde iki ana gruba daha sonra da alt gruplara ayırmak mümkündür Kayma Türü Yenilmeler Bu tür yenilme, belirli yüzey ya da yüzeyler boyunca makaslama direncinin aşılmasından ortaya çıkar. Kayma, süreksizlik düzlemi ya da düzlemleri gibi belirgin bir yüzey boyunca olacağı gibi, dairesel kaymada ya da kaya malzemesinin yenilmesinde olduğu gibi daha önceden belirlenmemiş bir yüzey boyunca da olabilir. Buna göre kayma türü yenilmeleri aşağıdaki gibi alt gruplara ayırmak olasıdır. a- Belirgin düzlem ya da düzlemler tarafından sınırları çizilen kayma 1. Düzlemsel kayma 2. Kama tipi kayma Bunları ayrıca kendi içinde basit, basamaklı ve poligonal olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. b- Dairesel kayma c- (a) ve (b) yi içeren kayma 5

6 Kayma DıĢı Yenilmeler Bu tür yenilmelerde, yenilme mekaniğinin gereği olarak kayma oluşuyorsa da edilgen niteliktedir. Bunları da üç gruba ayırmak mümkündür. a- Devrilme türü yenilmeler b- Kaya düşmeleri ve blok akması c- Kayanın alterasyonu sonucu dökülmeler Analiz Yöntemleri Şev duraylık analizleri üç değişik yöntemle yürütülebilir. Bunlar, a- Ampirik ve gözlemsel yaklaşım b- Denge sınırı yöntemi c- Gerilme analizi yöntemi Ampirik yöntem daha önceki deneyimlerle model ve prototip üzerinde yapılan ölçümlere dayanır. Denge sınırı yöntemi zeminin ya da kaya kütlesinin (özellikle süreksizliklerin) makaslama dayanımına dayandırılmış olup genellikle Coulomb-Navier yenilme kriterinden faydalanır. Gerilme analizi yöntemi kaya kütlesinin deformasyon ve dayanım karakteristiklerinin çalışılmasını içerir. Gerilme analizini foto elastik yöntem ya da Sonlu Elemanlar Yöntemi gibi nümerik bir teknikle yapmak mümkündür. Bilgisayar kapasitelerindeki artışlar ve nümerik yöntemlerdeki gelişmeler nedeniyle foto elastik yöntem günümüzde kullanılmamaktadır. Şev duraylık analizlerinde en çok kullanılan yöntem denge sınırı yöntemidir. Çünkü, analiz "emniyet katsayısı" olarak adlandırılan kesin bir cevapla sonuçlanır. Denge sınırı yöntemi, özet olarak, önceden belirlenmiş olası kayma yüzeyindeki kaymayı oluşturan kuvvetlerle kaymaya karşı koyan kuvvetlerin karşılaştırmasını yapar. Uygulamada kolaylık ve çabukluk sağlamak için grafikler ya da tablolar geliştirilen hesaplamalar en aza indirilmiştir. Hoek ve Bray 6

7 Şekil 2.2. Açık İşletmelerde gözlenen şev yenilmeleri tarafından dairesel kayma, düzlemsel ve kama tipi kayma analizleri, Zambak tarafından devrilme analizi için hazırlanan diyagramlar söylenebilir. Her ne kadar denge sınırı yöntemi şev duraylık analizleri için çok kullanışlı bir yöntem ise de kayma yüzeyinin önceden bilinmesi ya da tahmin edilmesi zorunluluğu vardır. Ayrıca, kayan kütlenin rijit-tam plastik davrandığının varsayılması bu yöntemin kusurudur, çünkü yenilmenin progresif karakteri göz önüne alınmamaktadır. Düzlemsel kayma analizinde olduğu gibi problemi iki boyuta indirgeyerek analiz basitleştirilirse de bu her zaman olası 7

8 değildir. Problemin üç boyutlu ele alınması gerektiğinde Londe ve arkadaşları tarafından geliştirilen analitik, John tarafından kullanılan grafiksel yönteme (stereografik projeksiyon) başvurulabilir. Bölüm 2.2'de verilen yenilme mekanizmalarından kayma türünde olanlar için denge sınırı yöntemi, kayma yüzeyinin doğru olarak belirlenmesi koşuluyla, güvenilir sonuçlar verecektir Malzeme Özellikleri Gerek kaya içinde gerekse de zeminde açılan şevlerin duraylık analizleri yukarıda belirtildiği gibi genellikle denge sının yöntemiyle yürütülür. Bu yöntemin uygulamasında gerekli malzeme özellikleri kohezyen, içsel sürtünme açısı ve yoğunluktur. Kohezyon ve içsel sürtünme açısı, en iyi şekilde, makaslama gerilmesi ile normal gerilme (kayma yüzeyine dik olarak etki eden kuvvetlerin yarattığı gerilme) arasındaki ilişkiyle açıklanabilir (Şekil 3). Bu ilişki matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilir. Şekil 2.3. Kaymaya nede olan makaslama gerilmesi ile normal gerilme arasındaki ilişki r = Makaslama gerilmesi C = Kohezyon a = Normal gerilme =İçsel sürtünme açısı 8

9 Kohezyon ve içsel sürtünme açısını tayin etmek için kullanılan iki ana yöntem vardır. a- Makaslama deneyi b- Üç eksenli basınç deney Makaslama deneyi süreksizliklerin makaslama dayanım parametrelerini (C ve 0) tesbit etmek üzere laboratuvarda ya da yerinde (in-situ) yapılabilir, özellikle arazide kullanılmak üzere geliştirilen ve Ross-Brown ve Walton (1975) tarafından ayrıntılı olarak tanıtılan "direkt makaslama aygıtı" ile çapı 10 cm'ye kadar olan karot numuneleri test etmek olasıdır. Zemin, pasa ya da çok kınklı kayalarda üç-boyutlu deneyin uygulanması gerekir. Eklem yüzeylerinin makaslama dayanımı Barton (1973) tarafından önerilen aşağıdaki ampirik bağıntıyla da bulunabilir. r = a ' Tan (0J, + JRC Log 10 (JCS/a')) Burada, r : makaslama direnci a' : etkin normal gerilme 01 : düz, pürüzsüz kaya yüzeyinin temel içsel sürtünme açısı JRC: eklem pürüzlülük katsayısı JCS : eklem duvarını oluşturan kayanın tek eksenli basınç dayanımıdır. Hoek ve Bray (1977) kaya şev duraylık analizlerinde şevi oluşturan kaya kütlesinin geometrisinden sonra gelen en önemli faktörün kayma yüzeyinin makaslama dayanımı olduğunu belirterek bunda olacak küçük değişikliklerin güvenli şev yüksekliği ya da şev açısından önemli değişikliklere neden olacağını vurgulamışlardır. Birçok süreksizlik düzlemini ve kaya malzemesi yenilmesini içeren karmaşık bir yenilme mekanizmasının beklendiği durumlarda makaslama deney sonuçlan şev dizaynında direkt olarak kullanılmayıp kaya kütlesinin arazide beklenen davranışına göre değiştirilmelidir. Ayrıca, süreksizlik yüzeyleri makaslama dayanımının, ayrışma etkisi, yüzey pürüzlülüğü, suyun varlığı ve basıncı ve ölçek ile değişeceği unutulmamalıdır. 9

10 2.5. Geriye Doğru Analiz Yöntemi Süreksizlik yüzeylerinin makaslama dayanımının laboratuvarda ya da yerinde (in situ) yapılan deneylerle tayinindeki ve yorumlanmasındaki güçlükler nedeniyle "geriye doğru analiz" yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde; yenilme esnasında kayma yüzeyindeki tüm makaslama direncinin aşıldığı varsayılarak, mevcut şev yenilmelerinin geriye doğru analizi yapılır, C ve 0 bulunur. Fakat, T ve o arasındaki ilişkinin yüzey pürüzlülüğü nedeniyle doğrusal olmadığı unutulmamalıdır. Bu eksikliğine rağmen geriye doğru analiz yöntemi kayma yüzeyinin, yerindeki (in - situ) makaslama direnci hakkında fikir edinmek için önemli bir kaynaktır ġev Duraylığına Etki Eden Faktörler Kaya ve zeminlerde açılan şevlerin davranışına ilişkin yürütülen ayrıntılı çalışmalar duraylığı aşağıda özetlenen üç ana faktörün kontrol ettiğini ortaya koymuştur. a) ġev geometrisi ve jeolojik yapısal özellikler: Kaya içinde açılan şevlerde herhangi bir duraysızlığın kinematik olasılığı ve türü şev geometrisi ve konumu ile jeolojik yapı tarafından belirlenir. Bu bakımdan, - Şev yüksekliği - Şev açısı - Süreksizliklerin eğimi ve eğim yönü - Süreksizliklerin boyutu (sürekliliği), sıklığı - Gerilme çatlağının derinliği (mevcutsa) belirlenmelidir. b) Yeraltı suyu koģulları: Yeraltı suyunun şev duraylılığına etkisi çok yönlü olup en önemlisi, i) çatlak suyu basıncı olarak, ii) boşluk suyu basıncı olarak olası kayma yüzeylerindeki makaslama dayanımını azaltmasıdır. Şev duraylığındaki kritik önemine karşın en az araştırılan parametre yeraltı su basıncıdır. Bunun nedeni ise, kaya kütlesindeki su basıncı dağılımı hakkında fikir verebilecek yöntemlerden ikisinin de (kaya kütlesinin geçirgenliği ve yeraltı su kaynaklarının göz önüne alınarak yeraltı su akış yönlerinin saptanması ve sondaj kuyularındaki su seviyelerinin ya da piyezometrelerle su basıncının 10

11 ölçülmesi) uygulama ve yorumlamada zorlukları içermesidir. Dolayısıyla, duraylık analizleri ya gözlemlere dayanan su koşulları için ya da genellikle uygulandığı üzere değişik su durumları varsayılarak "hassasiyet analizi" şeklinde yürütülür. Hoek ve Bray (1977) ve Brawner (1982) suyun duraylığı azaltan diğer etkilerini ise şöyle sıralamışlardır: - Şev tepesindeki ya da yüzeyindeki gerilim çatlaklarını doldurarak yarattığı yanal itki ile kaymayı oluşturan kuvvetlerin artmasına neden olur. - Patlatmanın yarattığı hidrodinamik şok boşluk su basıncında artmalara neden olarak makaslama dayanımını azaltır. - Süreksizlikleri, boşlukları dolduran su (rutubet olarak) kayanın birim ağırlığını artırarak makaslama gerilmesinde az da olsa artışa neden olur ki, bu duraylığı azaltır. Ayrıca, kiltaşı ve benzeri kayalarda nem oranının değişmesi ayrışmanın hızlanmasına ve böylece duraylığın bozulmasına neden olur. - Kışın yeraltı suyunun donması çatlakların genişlemesine ve drenaj yollarının kapanarak su basıncının artmasına neden olabilir. - Hem yüzey toprağının hem de çatlaklardaki dolgunun erozyona uğraması duraylığı azaltır. Drenaj kanallarının tıkanmasına yol açabilir. - örtü tabakasını oluşturan toprak ya da artık malzemenin "sıvılaşmaya" uğramasına neden olabilir. c) Malzeme özellikleri: Bölüm 2.4'de ifade edildiği gibi şev duraylık analizinde kullanılan malzeme özellikleri, - Kohezyon - İçsel sürtünme açısı - Kaya ya da zeminin yoğunluğudur. Bu parametreler denge sınırı yöntemine göre güvenlik katsayısının hesaplanmasında kullanıldığından özellikle C ve <p deki küçük değişiklikler güvenli şev yüksekliği ve şev açısında önemli değişiklikler meydana getirmektedir. 11

12 Yukarıda bahsedilen üç ana faktöre ek olarak patlatmadan oluşan sismik ivmenin yarattığı kuvvetler, kaya kütlesinin dayanımı, şevdeki gerilmeler ve deformasyonlar, şevin planda ve kesitte görülen bükeyliği, iklim koşulları ve zaman da ayrıntılı şev duraylık analizlerinde dikkate alınmalıdır ġev Tasarımı Genel olarak şevlerin stabilite analizlerinin her aşamasında aşağıdaki adımlar izlenmelidir, -Tasarım sektörlerinin sınırlarını belirle. -Her sektör için tasarım gereksinimlerini belirle örneğin rampa konumları, tutma basamaklarının öz. -Potansiyel duraysızlık türlerini belirle. (kinematik analiz) -Basamak yüksekliği va açısı gibi tasarım değişkenlerini belirle. -Gerekli inceleme verilerinin ve analizlerin raporlara alındığını kontrol et. -En dik ekonomik şev açılarını belirle. -Şevlerin duraylılığını analiz et. (stabilite analiziyle güvenlik katsayısı bulunur) -Duraysızlığın dekapaj maliyetine, ana nakliyat yolları, cevher hazırlama tesisleri gibi kritik yapılara ve üretim planlamasına etkilerini belirle. -Önceki iki aşamada elde ediloen verileri kullanarak kazanç maliyet karşılaştırması yap ve optimum şev açılarını belirle. -Optimum şev açılarını ocak planına uyarla. -Sınır hattında deliklerle patlatma için saha denemeleri planla -Kritik şevler için izleme sistemi tasarla -Gerekli olan durumlarda mekanik sağlamlaştırma sistemleri tasarla ( kaya saplamaları) -Sağlıklı veri elde edebilecek yerlerde deneme şevleri tasarla. 12

13 2.8. ġevlerin Yenilmelere KarĢı SağlamlaĢtırılması -Şevleri drenajla veya şev açılarını düşürerek duraylı yapmak mümkün değilse kaya saplamaları, çelik halat veya dübel gibi mekanik yöntemlerle sağlamlaştırılabilir. -Kayma olasılığı olan kaya blokları gerdirmeli kaya saplamaları veya çelik halatlarla gerideki sağlam kütleye raptedilerek duraylı hale getirilirler. -Devrilme olasılığında ise, yine bu mekanik yöntemlerle, ya topuktaki bloğun hareket etmesi önlenerek ya da kolonları birbirine bağlayıp bloklar arası kayma engellenerek şevin duraylı olması sağlanır. 3.SĠĠRT MADENKÖY BAKIR OCAĞININ ġev STABĠLĠTESĠ 3.1.Genel Bilgi Bu çalışma Siirt İli Madenköy İlçesinde bulunan bakır madeninin mevcut açık işletmede oluşan yüzey çatlaklarının arazi çalışması sırasında incelenmesi ve jeolojik veriler ışığında şev stabilitesinin incelenmesini içerir. Şekil 3.1. Şevlerin genel görünümü 13

14 3.2. Yerel Jeoloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu arazileri jeoloji yönünden, Anadolu Bloku (plakası) ve Arap bloku (Plakası) diye ikiye ayrılır. Bu ayrım bölgesel coğrafya ile belirlenmiştir. Şöyle ki; Doğu Anadolu deyimi Anadolu bloğunu, Güney-Doğu Anadolu deyimi ise Arap bloğunu tanımlar. Muş-Bitlis dağlarının güney yamaçları ve dolayları Anadolu ve Arap Bloklarını birbirinden ayırır. Şekil 3.2. İki bloğu sınırlayan aktif tektonik zon ve bu zon üzerinde bulunan maden sahasının yerini belirleyen bulduru haritası. Anadolu blokunun güney kısmını oluşturan ve yüksek sıradağlar biçiminde gelişmiş olan Muş-Bitlis Masifi, tüm uzunluğu boyunca Arap Bloku üzerine, güney yönünde, kimi yerde bindirmiş, kimi yerde ise şariyaj napları şeklinde ilerlemiştir. Bunun sonucunda; Arap Blokunun kuzey sınırlarında oluşmuş kimi oluşuklar da birbirleri üzerine bindirmiş ve naplanmışlardır. 14

15 Anadolu Bloku, Muş-Bitlis masifinin güney yamaçları aracılığıyla Arap Blokuna dokunmaktadır. Ancak bu dokunma çoğu yerde çizgisel değildir. Kimi kesimlerde birkaç km genişliğinde ve iki blok arazilerinin aralarında naplanmaları sonucunda oluşmuş bir tektonik zon halindedir. Genellikle bu tektonik zonda, iki blokun arazileri ile naplanmış halde ofiyolitler ve fliş oluşukları bulunur. Anadolu Bloku ile Arap Blokunu sınırlayan ve yukarda kısaca tanımlanan zon Türkiyenin birinci derecede önemli tektonik zonudur. Henüz aktif olan bu tektonik zon Toros dağlarının güney yamaçlarını izleyerek Ege Denizine yönelmektedir. Yukarıda tanımlanan iki tektonik zon Kambriyen yaşlı olmalıdır. Ancak henüz canlılığını koruyan bu önemli iki zon diğer bütün orojenezlerden, özellikle Alpin orojenezinden etkilenmişlerdir. Bunun sonucunda da; güneye yönelik ters fay, bindirme, şariyaj ve naplar oluşmuştur. Muş-Bitlis Masifi (Muş-Bitlis sıradağları), güneydoğu-kuzeybatı yönelimli olup, yaklaşık 300 km uzunluk ve 45 km genişliğe sahiptir. Burada yapılan araştırmalarda karekteristik faunaları ile birlikte yalnız üst Permiyen ve Paleosen oluşukları saptanmıştır. Bu masif de görülen kalın kalker ve dolomitik kalker oluşuklarının taban kısmı, kristalen şistler ve fillitik seviyelerle arakatkılı haldedir. Bu taban kısmının Karbonifer olması gerektiği kabul edilmiş ve bu kalın oluşukların hepsi Permo-Karbonifer olarak sınıflandırılmıştır (Türkünal, S. 1980) 3.3. ġev Hareketleri Söz konusu çalışmaya konu olan Madenköy ilçesindeki Bakır madeni 2. Bölümde de kısaca değinildiği gibi Türkiye nin birinci derecede önemli tektonik zonu üzerinde bulunmaktadır. Bu durum, madenin bulunduğu kesimin hem jeolojik, hem de kırık sistemleri açısından olağanüstü kompleks bir yapı arz etmesine sebep olmaktadır. Bölgede, üzerinde bulunduğu zona bağlı olarak hem ana kırık sistemleri, hem de yerel kırıklar bulunmakta, bu da işletme arazisini stabilite açısından negatif etkilemektedir. Bölgede yoğun olarak etkin olan kar ve yağmur suları ise durumu daha da kötüleştirmektedir. Ana kırık sistemlerini saptamak amacıyla daha evvel Golder Associates firmasınca yapılan bir araştırmada, üzerinde bulunulan tektonik zona bağlı olarak oluşmuş ve işletme arazisini etkileyen 4 farklı kırık sistemi ortaya konmuştur. İşletme sınırları içerisindeki söz konusu ana 15

16 çatlak sistemleri 300 den fazla kırığın ölçülmesiyle saptanmış olup, şu şekilde gruplandırılmıştır; ÇT 1: K 65 D, 55 KB ÇT 2: K 60 B, 65 KD ÇT 3: K 10 B, 45 GB ÇT 4: D B, 30 G Yukarıda verilmiş bulunan bu 4 ana çatlak sisteminin dışında, ayrıca sayısız yerel çatlak bu 4 lü sisteme eşlik etmekte ve var olan karmaşık durumu daha da yoğunlaştırmaktadır. Tüm bu sisteme bir de yeraltı işletmesinin sebep olduğu oturma çatlakları eklendiğinde, yüzeyde ana kırık sistemi, yerel kırıklar ve oturma çatlaklarından oluşan bir kırık yumağı oluşmaktadır. Sadece var olan ana çatlak sistemleri göz önüne alındığında, bölgede oluşabilecek şev hareketleri kama kayması ve devrilme olasılığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Golder Associates firmasınca da gerçekleştirilen çatlak analizi değerlendirmesi sonucunda ana çatlak takımının konumu Şekil 3.1. de, arazi üzerindeki çatlak sistemleri ise 3.2. de gösterilmiştir. Şekil 3.3. İşletme sınırları içerisindeki ana çatlak sistemlerinin stereonet üzerinde gösterimi. 16

17 Şekil 3.4. Çatlak sistemlerinin arazi üzerindeki görünümü. Yukarıda açıklanan ana kırık sistemleri, yerel kırıklar ve oturma çatlaklarının sebep olduğu kırıkların etkin olduğu kısım genel olarak, kesit alınmış olan yamaç boyunca kabaca 2 m ile 17 m. arasında değişen kalınlığa sahip bulunan bir kesimdir. Bu kısım Şekil 3.3 de parçalanmış, ayrışmış zon olarak gösterilmiş ve bu kısma ait bir kırık sistematiği geliştirilmemiştir. Bunun dışındaki zon ise jeolojik ayrım gözetilmeden ana kaya olarak kabul edilmiş ve kırık sistematiği olarak 4 farklı çatlak takımı olan ana çatlak sistemi kabul edilmiştir. Ana çatlak sisteminde ÇT3 ile ÇT4 çatlak takımlarının kesişme doğrusu, sistemdeki en dikkat edilmesi gerekli yönelim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doğrunun eğimi 30 olduğundan ve kaymanın ancak bu doğru eğiminin, şev aynasının kayma yönünde ölçülen yatımından küçük olması halinde gerçekleşeceğinden, şev aynası eğiminin 30 altında kabul edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 17

18 3.4. Jeoteknik Bilgiler Bölgedeki jeolojik formasyonların jeoteknik özelliklerinin anlaşılabilmesi için İşletme tarafından verilen ve 1981 yılından MTA tarafından Golder Assoc. firmasına yaptırtılan Siirt Madenköy Maden Tasarımı için Kaya Mekaniği Değerlendirilmesi isimli çalışmadan faydalanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, aşağıdaki tabloda verilen formasyonlara ait malzemelerin kohezyon, içsel sürtünme açısı ve tek eksenli basınç dayanımı değerleri bulunmuştur. Açık işletmedeki mevcut kayma hareketleri için alınan kesit üzerinde formasyonların tanımlamaları, yine bu çalışma eklerinde verilen sondaj loglarından hareket edilerek üretilmiştir. Tablo 3.1. Jeolojik formasyonların mekanik özellikleri. Kayaç Tipi Tek Eksenli Basınç Kohezyon (MPa) Ġçsel Sürtünme Açısı ( 0 ) Dayanımı (MPa) Sipilit Porfiri Sipilit Diyabaz Cevher

19 KAYNAKLAR BARTON, N. & KJAERNSLI, B., Shear Strength of Rockfill, J. Geotech. Eng. Div., Proc. A.S.C.E., Vol. 107, 1981, pp BRAWNER, CO., Open Pit Slope Stability Around the World, CIM Bulletin, 1977, pp COATES, D.F., Rock Mechanics Principles, Dept. of Energy, Mines and Resources, Mines Branch Monograph 874, GOLDER, H.O., The Stability of Natural and ManMade Slopes in Soil and Rock, Geotechnical Practice For Stability in Open Pit Mining (Editors: C O. Brawner and V. Milligan), AIME, New York, 1972, pp HOEK, E. &BRAY, J.W., Rock Slope Engineering (2nd Edition), Institution of Mining and Metallurgy London, 1977,402 HOEK, E. (1972) : Rock Slope Engineering (Rock Stability in open cast Mining) Imperial College, Rock Mechanics Progress Report, No. 8. LONDE, P., VIGIER, G. & VORMERINGER, R., Stability of Rock Slopes-Graphical Methods, J.Soil Mch. and Found. Div., Proc. ASCE, Vol. 96/SM4, 1970, pp ROSS-BROWN, D.M. & WALTON, G., A Portable Shear Box For testing Rock Joints, Rock Mechanics Vol. 7, No. 3, 1975, pp SHERMAN, C.W., Elements of Soil Mechanics, SME Mining Engineering Handbook, AIME, Sect. 6, 1973, pp ULUSAY, R., Şev Stabilité Analizlerinde Kullanılan Pratik Yöntemler ve Jeoteknik Çalışmalar, M.T.A. Enstitüsü Yayınlarından, Eğitim Serisi No. 25, 1982, 141 sayfa ZANBAK, C, Design Charts For Rock Slopes Sus ceptible to Toppling, J. of Geotech. Eng. Div., Proc. A.S.C.E., Vol. 109, No. 8, 1983, pp

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

Seyitömer Dragline Panosu Şevlerinin Duraylılığının İncelenmesi

Seyitömer Dragline Panosu Şevlerinin Duraylılığının İncelenmesi Seyitömer Dragline Panosu Şevlerinin Duraylılığının İncelenmesi The Investigation of the Stability of Slopes at Seyitömer Dragline Panel Abdurrahim ÖZGENOĞLU * Günhan PAŞAMEHMETOĞLU ** ÖZET Bu bildiride,

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ

SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ SIR (KAHRAMANMARAŞ) BARAJ SAHASINDA YAPILAN KESME DENEYLERİ A. Günhan PAŞAMEHMETOĞLU (*) Celal KARPUZ (*) Aydın BİLGİN (*) Abdurrahim ÖZGENOĞLU (*) Cahit CAN (*) Hüseyin ERDOĞAN (**) Refik BİLALOĞLU (

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Artvin Çoruh University Natural Disasters Application and Research Center Journal of Natural Hazards

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.163./12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi 2004 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

KAPIKAYA (MALATYA) BARAJ YERİNDEKİ KAYA ŞEVLERİNİN KİNEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAPIKAYA (MALATYA) BARAJ YERİNDEKİ KAYA ŞEVLERİNİN KİNEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri C.19, S.2, s. 151-164, Aralık 2002 Bulletin of Faculty of Engineering of Cumhuriyet University, Serie A-Earth Sciences, V.19,

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

İmalat Taşınanlarının Açık Ocak Şev Duraylılığına Etkisi (Bir Durum İncelemesi)

İmalat Taşınanlarının Açık Ocak Şev Duraylılığına Etkisi (Bir Durum İncelemesi) MADENCİLİK Eylül September 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 3 İmalat Taşınanlarının Açık Ocak Şev Duraylılığına Etkisi (Bir Durum İncelemesi) Effect of Mining Subsidence on Slope Stability (A Case Study) Mehmet

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa Özgür KESKİN ÇUKUROVA YÖRESİ KUVARSİT İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ŞEV DİZAYNI VE ŞEV STABİLİTE ANALİZLERİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI DOÇ.DR. MEHMET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı Doklar

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi H. FUTİJA Japonya Çeviren : Jeoloji F. Müh. NECDET TÜRK DÜYF Jeoloji Mühendisliği Bölümü, tzmir ÖZ; Japonya'da, rezervuarlardaki

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003

DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR. Yaşar ar EREN-2003 DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR KIRIKLAR VE FAYLAR Yaşar ar EREN-2003 6.DOĞRULTU ATIMLI FAYLAR Bu faylar genellikle dikçe eğimli, ve bloklar arasındaki hareketin yatay olduğu faylardır. Doğrultu atımlı faylar (yanal,

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. 1 Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

Kaya Şevlerinin Stabilitesi Ve Stereografik İzdüşüm Yöntemi İle Stabilité Analizi

Kaya Şevlerinin Stabilitesi Ve Stereografik İzdüşüm Yöntemi İle Stabilité Analizi Kaya Şevlerinin Stabilitesi Ve Stereografik İzdüşüm Yöntemi İle Stabilité Analizi Caner ZANBAK * ÖZET Bu makalede açık işletmelerde ve yüksekliği fazla kazılarda, önemli problemlerden biri öten, kaya şevlerinin

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ*

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ* Jeoloji Mühendisliği s. 43,57-63,1993 Geological Engineering, n. 43,57-63,1993 BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ* Haydar İLKER - TMMOB Jeoloji Mühendisleri

Detaylı

KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞ-GAZİANTEP DEVLET YOLU)

KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞ-GAZİANTEP DEVLET YOLU) İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 23, S. 1, SS. 18, Y. 2010 KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİNİN ŞEV TASARIMINA ETKİSİ (KAHRAMANMARAŞGAZİANTEP DEVLET YOLU) EFFECTS OF ROCK MASS PROPERTIES ON ROCK SLOPE DESIGNS (KAHRAMANMARAŞGAZİANTEP

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ

BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.2, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XVIII, No: 2, 2003 BOZÜYÜK, YEDİLER YERLEŞİM ALANI KAYMASININ STABİLİTE ANALİZİ Gülgün YILMAZ 1, Emre

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU

TEKNİK ŞARTNAME 2-ARMUTÇUK YENI KUYU KARO SAHASININ JEOLOJIK - JEOTEKNIK DURUMU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARMUTÇUK TİM ARMUTÇUK YENİ KUYU KARO SAHASI UYGULAMA PROJESİ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

( * ) İsmail Eriş ( * ) Mahir Vardar

( * ) İsmail Eriş ( * ) Mahir Vardar ISTANBUL METROSU TAKSİM - 4. LEVENT GÜZERGAHI TEMEL KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ VE DURAYLIK SORUNLARI ( * ) İsmail Eriş ( * ) Mahir Vardar ÖZET Yeraltı kazı çalışmaları sırasında oluşan stabilité

Detaylı