YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ"

Transkript

1 YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ FİRMALARIN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - Birliğe ilişkin bilgiler Tanımlar 1.1. Bu Teknik Şartnamede geçen; a) Birlik: Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ni, b) Proje: Yaş Meyve Sebze Sektöründe Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesini, ç) Yüklenici: Yaş Meyve Sebze Sektöründe Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi İhtiyaç Analizini yapacak olan firmayı, d) Satın Alma Komisyonu: Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları ve bu kanun, yönetmelik ve usul ve esaslara uygun olarak oluşturulan Komisyonu, ifade eder Birliğin; a) Adı: Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği b) Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No.: 11 Nilüfer / BURSA c) Telefon numarası: Pbx (10 Hat) ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) Web sitesi: f) İlgili personelinin adı, soyadı, unvanı ve e-posta adresi: Önder EVCİ - Şef ) Madde 2- Satın Alma konusu mal ve hizmete ilişkin bilgiler 2.1. Satın alma konusu hizmetin; a) Adı: Yaş Meyve Sebze Sektöründe Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi İhtiyaç Analizi b) Miktarı ve türü: Bursa (15 firma), Hatay (2 firma), Antalya (3 firma) illeri veya şirket merkezi ve şirketin ilgili birimlerinin olduğu bütün illerde 20/yirmi firmanın eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi. c) Hizmetin yerine getirileceği yer: Bursa, Hatay, Antalya illeri veya şirket merkezi ve şirketin ilgili birimlerinin olduğu bütün iller olmakla beraber işbu şartname kapsamındaki iş, hizmet ve alımların gerektireceği yurtiçi ve yurtdışı gerekli olan her yer. 1

2 Madde 3 - Satın Almaya ilişkin bilgiler 3.1. a) Satın alma usulü: Yazılı Teklif Usulü b) Tekliflerin sunulacağı adres: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No.: 11 Nilüfer/ BURSA 3.2. Teklifler işbu şartnamenin 4 üncü maddesinde belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar 4 üncü maddede belirtilen yere verilebilecektir. Son teklif verme saatine kadar Birliğe ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; a) Tekliflerin sunulacağı yer: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası. b) Son teklif verme tarihi: 13/02/2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar c) Son teklif verme saati : 18: Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Birliğe ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz Birliğe verilen veya ulaşan teklifler, Birlik tarafından uygun görülmemesi halinde herhangi bir sebeple geri alınamaz. Madde 5 - Bildirim ve tebligat esasları 5.1. Bildirim ve tebligat, teklif mektubunda belirtilen faks numarasına, iadeli taahhütlü mektup yoluyla posta adresine veya imza karşılığı elden yapılır İadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirim ve tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır Faks ile yapılan bildirim ve tebligatlarda, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır İş ve hizmetin yerine getirilmesine ilişkin talimat ve uyarılar Birlik tarafından teklif mektubunda belirtilen elektronik posta adresine de yapılabilir. II- SATIN ALMAYA KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 6 Teklif Veremeyecek Kimseler 6.1. Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir: a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli. b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle, c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, 2

3 ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler, d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler, e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir. Madde 7 - Satın Alma dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, satın alma dışı bırakılacaktır: a) İflas eden, iflası ertelenen, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilan edilen, iflası ertelenen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. c) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Türkiye nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) Satın alma tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Birlik tarafından ispat edilen. g) Satın alma tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu Şartname ile Birlik tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) Bu Şartnamenin 6 ıncı maddesinde satın almaya katılamayacağı belirtildiği halde satın alma katılan. j) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satın almaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. k) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. l) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. m) Satın almada, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. Madde 8 - Teklif hazırlama giderleri 8.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik ten isteyemez. Madde 9 - Şartnamede değişiklik yapılması 9.1. İlan yapıldıktan sonra satın alma dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar 3

4 veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birliğe yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür. Madde 10 - Satın alma saatinden önce satın almanın iptal edilmesi Birlik tarafından gerekli görülen veya satın alma dokümanında yer alan belgelerde satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma saatinden önce satın alma iptal edilebilir Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 11 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. Madde 12 - Tekliflerin sunulma şekli İstenen belge ve ek bilgilere mutlaka yazılı teklifte yer verilmelidir. Teklifte, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Teklif, teklif veren tarafından imzalanmalıdır. Yazılı teklif ve işbu şartnamenin son sayfası imzalanmalıdır, işbu şartnamenin diğer sayfaları ise paraflanmalıdır. Yazılı teklifte, teklif veren firma veya şahsın ismi, tebligata esas açık adresi, teklif verdiği konu açıkça yazılarak imzalanır, mühürlenir veya kaşelenir. Madde 13 Yazılı teklifin şekli ve içeriği Yazılı teklifte; a) İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle imza sirkülerinde yer alan yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması, zorunludur. Madde 14 - Tekliflerin geçerlilik süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, Birliğin bu talebini kabul veya reddedebilir Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır. 4

5 Madde 15 Vergi, Harç ve Diğer Giderler Mal ve hizmet alımına, sözleşmeye, protokole ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi (damga vergisi dahil), resim, harçlar, sözleşme giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri işi alana aittir Yüklenici, (15.1) maddede yer alan gider kalemlerinde fark oluşması halinde, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 16 - Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar Birliğe (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir Teklifler, Birlik Satın Alma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Madde 17 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi Satın alma komisyonu kararı üzerine Birlik, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek Satın almayı iptal etmekte serbesttir. Birlik bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Madde 18 - Kesinleşen Satın Alma Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet Birlik Satın Alma Komisyon kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firma belirtilen süre zarfında Birlik e gelerek sözleşme imzalamak zorundadır Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlarla diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Madde 19 - İş Programı İstekli, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 işgünü içinde ayrıntılı kesin iş programını Birliğe teslim edecektir. Birlik, istekli tarafından teslim edilen bu iş programı üzerinde değişiklikler yapılmasını, açıklama getirilmesini ya da tamamen değiştirilmesini isteyebilir. V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 20 - Ödeme yeri ve şartları Satın Alma konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme aşağıdaki ödeme takvimi dahilinde Birlik tarafından işi alanın yazılı olarak bildirdiği hesap numarasına ödenecektir Ödemeler: %20 sözleşmenin imzalanmasını müteakip, % 50 projede yer alan firmalarla yapılan yüz yüze görüşmeler bittikten sonra, % 30 Proje Sonuç Raporu uygun bulunduktan sonra, Madde 21 Fiyat farkı ve süre uzatımı Yükleniciye fiyat farkı ödenmeyecektir. Yüklenici, gerek taahhüt süresi, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar, KDV hariç vergi 5

6 artışları veya yeni vergi ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve işçi ücretlerinin artması ve sair sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz Muayene ve kabul şekil ve şartları: Teslim edilen mal ve hizmet, şartname ve sözleşmede belirtilen hususlara uygun olmak zorundadır. Gerekli hallerde, muayene ve kabul komisyonu ya da teknik kontrol grupları vasıtasıyla bu uygunluk kontrol ettirilebilir Gelen malzemenin veya yapılan hizmetin teknik özellikleri, teknik şartname ve sözleşme ve diğer talimatlarda ve görüşmelerde ne şekilde belirtilmişse, gerekli görülmesi halinde yapılacak muayenede bunlar tek tek aranır ve kabul, bu muayene, genel teamül, kural ve standartlara göre yapılır Mal ve hizmetin kusurlu veya eksik olması halinde kusur veya eksik giderilinceye kadar ödeme yapılmaz. Mutat bir sürede giderilemeyecek kusur veya eksik varsa ya da kusur veya eksik mutat bir süre içerisinde giderilemezse, Birlik, her türlü haklı saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin fesih edilmesine karar verebilir. Madde 23 - Süre uzatımı verilecek haller ve şartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Birliğe yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur Birlikten kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller: Birliğin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 6

7 Madde 24 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi İşi alan, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde Birlik tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin 0,005 i (binde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. VI TEKNİK DETAYLAR Madde 25 - Giriş Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız için günümüz rekabet koşullarında çok önemli bir faktör halini alan Yaş Meyve Sebze İhracatçısı firmaların bilinçlendirilmesi yolu ile firmalarda çalışan personelin eğitiminin sağlanması ve eğitilen personelin eğitmen konumunda uzmanlar olması sağlanarak bir kısım yaş meyve sebze üreticilerine eğitim vermesinin sağlanması ve yaş meyve sebze alıcısı ülkelere yerinde ziyaretlerde bulunarak genel anlamda gıda güvenliği, spesifik olarak ise bitki koruma ve ilaç kalıntıları konularında bilgi ve tecrübelerinin arttırılması bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu doğrultuda Birliğimiz imkanları çerçevesinde üyelerimizin bu dönüşüm sürecine hazırlanmaları için yol gösterici ve destekleyici çalışmalar yapması bu alanda projeler üretmesi çerçevesinde söz konusu firmalara bu aktivitelerde sektörün beklentilerinin aktarılması, metotların yansıtılması ve iyi tarım uygulamaları ile ilgili sürdürülebilir yapıların firma bünyesinde oluşturulmasına destek faaliyeti planlanmakta olup bu faaliyetlerin tespiti amaçlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Devlet Yardımları Yaş Meyve Sebze Sektöründe Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi nde bir paket halinde entegre bir şekilde kullanılacaktır: Proje kapsamında, 1. Firmaların danışmanlık ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, 2. Firmaların gıda güvenliği temelinde ihracat artışı, pazar ve ürün çeşitliliğinin sağlanması, hedeflenmektedir. Proje 1 (bir) aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizi: Firmaların Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık alanındaki eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. Amaç: Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi, sektörün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde birlikte hareket etmesi amacıyla Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi nin, Uluslararası 7

8 Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından belirlenmiş Bursa, Hatay, Antalya illeri veya şirket merkezi ve şirketin ilgili birimlerinin olduğu bütün illerde 20/yirmi firmanın eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizinin Ekonomi Bakanlığı nca talep edilen şekilde yapılarak bu kapsamda verilecek olan eğitimlerin UİB tarafından uygun görülen yerlerde düzenlenmesi. Hedefler: Proje kapsamında, - İhtiyaç Analizi çalışmalarında Ekonomi Bakanlığı nın özellikle istediği, Proje Hazırlık Evresi, Ortak Vizyon Oluşturma Evresi, Makro&Mikro Rekabetçilik Analizleri, Sektördeki Trendler, Firma Analizleri, Yurtdışı Pazar Fırsatları, Proje Yol Haritası (3 Yıllık Stratejik Planlama) aşamalarına dikkat edilmesi ve bu aşamaların her bir basamağına sadık kalınacak şekilde ayrıntılı çalışmalar sunulması, - Gıda güvenliği sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınması konusunda firmaların ihtiyaçlarının tespiti, -Firmaların, zirai ilaçlar ve bunların doğru uygulama yöntemleri hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olup olmadığının tespiti ve bu konudaki eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, -Firmaların, ilaç kalıntısı konusunda dünya standartları ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve bilinçlendirilme ihtiyaçlarının tespiti, -Firmaların, ilaç kalıntıları başta olmak üzere gıda güvenliği hususunda bilinçlendirilme çalışmaları; eğitimler, yayınlar, saha ziyaretleri ve birebir uygulamalar hakkında bilgi birikimlerinin tespiti ve bu konudaki ihtiyaçlarının belirlenmesi, -Firmaların, gıda güvenliği ve özellikle bitki koruma konusunda dünyadaki yeni uygulamalar hakkında bilgi ve eğitim ihtiyaçlarının tespiti, Seçilen firmaların Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık alanındaki yetkinlik düzeylerinin analizi ve ihracat yapma kapasitelerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, Firmaların mevcut durumunun tespiti yapılarak, bundan sonraki süreçte (Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi) bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması amacıyla, dönüşümün gerektirdiği alt yapı ve üst yapı çalışmalarının neler olduğu (finansal, lojistik, yetkinlik, üretici formasyonu vb. konular,. ), süreçte ne gibi sıkıntıların bulunduğu, firmaların hangi aşamalardan geçeceği konularında ihtiyaçlarının tespit edilmesi, Firmaların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi Firmaların pazar hedeflerini gerçekleştirmesine ve düzenli ihracat yapmalarını sağlamaya yönelik iyileştirme alanlarının tespiti hedeflenmektedir. 8

9 Madde 26 Tekliflerin İçeriği İhtiyaç analizinin çalışma ve maliyet planı, ihtiyaç analizi yapılırken kullanılacak yöntem ve araçlar, ihtiyaç analizini yapacak şirket/kuruluşun konu ile ilgili tecrübesi ve referans mektubu, ihtiyaç analizi faaliyetinde görev alacak personele ilişkin bilgi ve Ekonomi Bakanlığı nın yayınlamış olduğu 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ i kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleştirecek firma tarafından düzenlenmesi esastır. Madde 27 Müeyyide İşi alan şirketin danışmanlık hizmetini işbu Teknik ve Teklif Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde yerine getirmemesi ya da bu Teknik ve Teklif Şartnameye aykırı hareket etmesi durumunda başkaca zarara ilişkin her türlü haklar da saklı kalmak kaydıyla işi alan şirkete hizmet teklif bedelinin % 5 i oranında müeyyide uygulanır. Madde 28 Değerlendirme Kriteri Sektör ve danışmanlık tecrübesi, referansları, iş ve çalışma planı, çalışacak personelin sayısı ve nitelikleri, danışmanlık hizmetine genel yaklaşımı ve ekonomik açıdan uygun fiyat teklifi satın alma komisyonu tarafından uygun bulunan şirketin teklifi en uygun teklif olarak kabul edilecektir. VII DİĞER HUSUSLAR Madde 29 - Birliğin Yetkileri ve Sair Hususlar Birlik, 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp satın alma komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde, satın almayı yapıp yapmamakta, ertelemekte, uygun bedeli tespitte ve uygun teklif sahipleri arasında ayrıca pazarlık yapmakta veya satım konusu hizmeti dilediğine istediği şartlarda vermekte serbesttir Bu teklif şartnamesinde bulunmayan hususlar için Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları ve bu kanun, yönetmelik ve usul ve esaslara dayalı olarak çıkartılan alt mevzuat hükümleri ve talimatlar geçerlidir İşbu şartnamedeki hükümler ile maddede belirtilen İhracatçı Birlikleri mevzuatı arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ilgili İhracatçı Birlikleri mevzuat hükümleri geçerlidir İstekli anılan işi teklif ve teknik şartnamedeki hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda uygunsuzluklar tespit edilip uyarıda bulunulur. Uygunsuzlukların devamı durumunda kendisine Birlik tarafından hiç bir ödeme yapılmayacağı gibi, Birliğin bu hizmeti bir başka firmaya yaptırmasından doğacak fiyat farkının ödenmesi de yükleniciye ait olacaktır. 9

10 29.5. İstekli, teklif şartnamesinde belirtilen işe başlama tarihlerinde işe başlamadığı veya işi süresinde ve/veya teknik ve teklif şartnamedeki ve imzalanacak olan sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak tamamlamadığı takdirde Birlik iş / hizmet / mal alımını iptal etmekte serbesttir Eğitim yeri Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenir. Madde 30 Denetim İşin devamı süresince Birlik veya görevlendireceği teknik kontrol grupları tarafından denetim gerçekleştirilebilir. Söz konusu denetim: a) Yüklenicinin yaptığı tüm iş ve işlemleri izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, b) Hizmeti süresince, gerekli görülen hallerde Yüklenici ile ikili görüşme yapmak, toplantı düzenlemek, c) Hizmetin tam ve eksiksiz yürütülmesi amacıyla, yüklenici tarafından alınması gerekli her türlü tedbiri belirlemek ve bunları yükleniciye bildirmek, hususlarını içerir. Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü Taraflar, işbu Şartname nin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak aralarındaki herhangi bir anlaşmazlığı, öncelikle aralarında müzakere yoluyla veya kendi seçecekleri diğer barışçıl yollarla çözeceklerdir Anlaşmazlıkların M. 31.1'e göre müzakere yolu veya diğer barışçıl yollarla çözülememesi halinde, işbu şartnameden doğan anlaşmazlıkların hallinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde ana madde ve 9 sahifeden ibaret olan işbu teklif şartnamesi ve teknik şartname, aşağıda şirket kaşesinde unvanı yazılı bulunan şirket yetkilisi tarafından okunup, anlaşılıp itirazsız olarak imzalanmıştır. TEKLİF SAHİBİ ŞİRKETİN UNVANI Şirket Yetkilisinin Adı ve Soyadı İmzası 10

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (ÇİB) ULUSLARARASI ÇELİK KONFERANSI ORGANİZASYONU TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - SATIN ALMANIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır.

Đdare depolama imkanları ve ihtiyaç durumuna göre teslim yerlerinde değişiklik yapabilir. d) Bu bent boş bırakılmıştır. 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 6.000 ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti mal alımı idari şartnamesi I - ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi 21 Kalem Muhtelif Spor Malzemesi Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011 11:00 İhale

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 11. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 11 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Yazıcı Toner Dolumu Yapılacaktır İhale Tarihi 25.01.2011 10:00 İhale Metni YAZICI TONER DOLUMU

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı