C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 439"

Transkript

1 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, TERSĠNE LOJĠSTĠK AĞ MODELĠNĠN TAMSAYILI PROGRAMLAMAYLA TASARIMI: ÖMRÜNÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIM ÖRNEĞĠ Arzu ORGAN *, Ġrfan ERTUĞRUL ** ve Özle FEDAĠ DENĠġ *** Özet Eonoi, yasal ve eoloi nedenlerle iade edilen ürünlerin tedari zinciri içindei yönetii öneli onulardan biri haline geliģtir. Ürünlerin ullanıcılardan üreticilere doğru olan aıģına tersine loisti denetedir ve bu onu gittiçe artan öneinden dolayı iģlete yöneticilerinin ve aadeisyenlerin üzerinde durduları onulardan biri oluģtur. Bu çalıģada Denizli de örünü taalaıģ lastilerin geri azanıı için tersine loisti ağ tasarıı planlanıģ ve ara tasayılı doğrusal progralaa ullanılara odelleniģtir. Model altı farlı senaryo için oluģturuluģ ve LĠNGO optiizasyon prograıyla çözülüģtür. Her senaryo için toplaa bölgelerinden toplanaca örünü taalaıģ atı lasti itarı, taģıa aliyeti, geçici depo aça aliyeti ve elleçlee aliyetleri belirleniģtir. Modeldei aaç, örünü taalaıģ lasti geri azanıı için tersine loisti ağ odelini tasarlayara, giderler ile gelir arasındai farı en üçüleyece ürün aıģını sağlaatır. Bu çalıģada her senaryo için en uygun depo ve geri azanı tesisi, apasite ve onuu belirleniģtir. Anahtar Kelieler: Tersine Loisti, Kara Tasayılı Doğrusal Progralaa, Ağ Tasarıı, Örünü TaalaıĢ Lasti. Design of A Networ Model by Integer Prograing for The Recycling of Used Tires Abstract The anageent of the returned goods within the supply chain has becoe one of the significant issues due to econoic, legal and ecologic reasons. Goods strain fro users to produces is called reverse logistics; and this subect has been focused by anagers and acadeics because of its increasing iportance. At this study the odel was built for six different scenarios to be run by the LINGO optiization software. Aount of the collected used tires, costs of transportation, teporary warehouse and aterial handling are deterined for six different scenarios. The purpose of the odel is to design the reverse logistics networ odel for the recycling of the used tires in Denizli so that we obtain the strain of the goods which is iniizing the difference between incoes and expenses. For each scenario, an appropriate warehouse and recycling facility and their capacities and locations were deterined. Key Words: Reverse Logistics, Mixed Integer Linear Prograing, Networ Design, Used Tires. * Yrd.Doç. Dr. Pauale Üniversitesi Ġtisadi ve Ġdari Bililer Faültesi ĠĢlete Bölüü, ** Doç. Dr., Pauale Üniversitesi Ġtisadi ve Ġdari Bililer Faültesi ĠĢlete Bölüü, *** Öğr.Gör., Pauale Üniversitesi, Buldan Mesle Yüseoulu,

2 440 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ GĠRĠġ Tüeticilerin satın ala gücünün yüselesi nedeniyle her geçen gün atı itarı artatadır. Bunun sonucu olara, doğal aynaların gittiçe azalası, çevre onusunda endiģeleri de artıratadır. Bu apsada hüüetlerin oyuģ olduları anunlar ve ullanılıģ ürünlerden elde edilen eonoi yararların artası nedeniyle atıların geri azanıı öneli bir onu haline geliģtir. Geri dönüģü ve opostlaģtıra gibi yöntelerle atıların geri azanılası, eonoi bir değer oluģturara, üreti aliyetlerinde ve atı itarının azaltılasında öneli bir tasarruf sağlar. Geri azanılan atıların üreti girdileri içerisindei oranının artası ile eonoi faaliyetlerin doğal aynalar üzerindei ve atıların da çevre üzerindei basısı azalır. Bu yolla atı bertaraf alanlarına olan ihtiyaç azalır, bertaraf aliyetlerinde tasarruf sağlanır ve üretide ullanılan girdilerin bileģiinin değiģesi ile girdi ve üreti aliyetleri öneli ölçüde düģer. Bu azanıların eonoi etilerinin yanında, insan sağlığı ve çevre üzerinde öneli pozitif etiler yaratacağı açıtır (Kaçtıoğlu, ġengül, 2010:90). Yöneticiler, geri azanıın öneinin artası ile birlite, ürünlerin son ullanıcıdan iniu aliyetle nasıl geri toplanacağı sorunu ile arģılaģıģlardır. Ürünlerin nereden, nasıl, i tarafından ve ne zaan toplanacağı, toplanan ürünlerin nereye gönderileceği, toplaa erezlerinin olup olayacağı, geri dönüģü tesislerinin uzalığı, öneli probleler olara iģlete yöneticilerinin arģısına çııģtır. Bu duru, tü bu faaliyetleri gerçeleģtirebilece optiu ağ tasarı ihtiyacını doğuruģtur. Bu çalıģada, Denizli de ortaya çıan örünü taalaıģ lasti atılarının toplanası, taģınası, depolanası, sınıflandırılası ve geri dönüģü tesislerine gönderilesi için gereli olan tersine loisti ağ tasarıı gerçeleģtiriliģtir. GerçeleĢtirilen ağın iniu aliyetle optiizasyonunun sağlanası için ara tasayılı doğrusal progralaa etodu ullanılara bir odel geliģtiriliģtir. I.TERSĠNE LOJĠSTĠK Loisti, üģteri geresinilerini arģılaa aacıyla, haadde, yarı aul, aul ve ilgili bilgilerin üreti notasından tüeti notasına adar, etin ve düģü aliyetli bir Ģeilde aıģının ve depolanasının, planlanası, uygulanası ve ontrol edilesi Ģelinde tanılanatadır (Tibben-Lebe ve Rogers, 2002: 271). Loisti, tedari zincirinin bir parçasıdır ve ürünlerin, servislerin, paranın ve bilginin ileri ve geri aıģını apsaatadır. Loisti yönetii üle içi ve üle dıģı naliye, alzee taģıa, depolaa, stolaa, sipariģleri yerine getire,

3 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, dağıtı, üçüncü parti loistiği ve tersine loistiği apsaatadır (Stevenson, 1993:505). Loisti avraını endi içerisinde ileri loisti ve ters loisti ola üzere iiye ayrılatadır. Ġleri loisti, bir dağıtı analı içinde ürünlerin üreticilerden üģterilere doğru taģıasıdır. Tersine loisti ise bir dağıtı analı içinde ürünlerin üģterilerden terar geriye doğru üreticilere taģınasıdır (Murphy, 1986:12). Tersine loisti, daha ço, ürün iadelerini, ayna azaltıını, geri dönüģüleri, ateryal iaelerini, alzeelerin yeniden ullanıını, atıların ihasını, yenileeleri, tairleri ve yeniden üreti iģlelerini ifade eder (Stoc, 2001: 6). Tersine loisti, ullanıcıya artı gereeyen ullanılıģ üründen, pazarda yeniden ullanılabilen ürüne adar tü loisti ativiteleri apsayan bir süreçtir. Bu tanıa göre tersine loisti, dağıtı planlaası açısından, ullanılıģ ürünün son ullanıcıdan üreticiye doğru fizisel naliyesini içerir. Sonrai adı geri dönüģ ürünün üretici tarafından yeniden ullanılabilir ürün haline dönüģtürüle iģleidir (Karaçay, 2005:318). Literatürde tersine loisti avraı ile ilgili ço sayıda tanıa rastlanatadır. Örneğin; Dowlatshahi (2005), geri dönüģü, yeniden üreti ve iha için gönderilen ürünlerin sisteati bir Ģeilde iģlenesini içine alan bir süreç olara tanılaıģtır. Rogers ve Tibben-Lebe (1998), tersine loistiği ürünlerin en son varıģ notalarında değerlerini orua ya da ürünleri doğru bir Ģeilde iha ete için taģına olara ifade etetedir. Jayaraan vd. (2003), tersine dağıtı, he usurlu ve çevreye zararlı ürünlerin, he de ullanılabilir aa öürlerinin sonuna geliģ ürünlerin üģterilerin ellerinden alınıp taģınasını apsayan faaliyetler olara ifade etiģlerdir (Jayaraan vd., 2003: 128). Tersine loisti faaliyetleriyle iliģili olara en ço ullanılan tanı ise, ullanılıģ ürünün en son ullanıcıdan üreticiye fizisel olara taģınası olara arģııza çıatadır. Peraendeciler ve üreticiler de tersine loistiği farlı olara algılaatadırlar. Peraendeciler tersine loistiği, ullanılıģ ürünlerin tüeticilerden endilerine geri dönüģü olara, üreticiler ise hatalı ürünlerin ullanıcılardan geri dönüģü olara algılaatadırlar. Tersine loisti sistelerinin stratei fatörleri ise, stratei aliyet, genel alite, üģteri hizeti, çevresel onular ve yasal zorunlululardır. Tersine loistite iģleteye yöneli fatörler ise; fayda-aliyet analizi, taģıa, depolaa, tedari yönetii, geri dönüģü ve yeniden üreti ile paetlee olara belirtiliģtir (Dinç, Erol ve Yüceer, 2008:328). Tersine loisti, tedari ve dağıtı loistiğinde de geçerli olan çeģitli yönteler içeresine arģın, endi içerisinde endine özgü bazı yönteleri de

4 442 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ barındıratadır. Bunları aģağıdai Ģeilde sıralaa üündür (Uslu ve Açadağ, 2012:153) : Toplaa, genellile üreti alanı içinde dağılıģ olan atıların toplanası ile ilgili tü ativiteleri apsar. AyrıĢtıra, atıların farlı iģlelerden geçirile üzere daha üçü hacilere bölülenesini apsar. TaĢıa ve atara, atıların iha veya yeniden değerlendire iģlelerinin yapılacağı yerlere taģınasını apsar. Depolaa, taģıa ve ataradan önce veya atıların iģlenesinden önce yer alır. Depolaa esas olara, taģıa ve iģlee faaliyetlerinden en yüse verililiğin sağlanacağı atı itarının toplanası aacıyla ullanılır. Atıların değeri oladığından ya da düģü değerli oldularından stolara ayrılan seraye, gelenesel depolaa faaliyetlerinde olduğu gibi yüse değildir. ĠĢlee, atıların yeniden ullanılabilir hale getirilesi veya zararsız hale getirilesi iģlelerini apsar. Tersine loistite geri dönüģü bir ço üründe yapılabiletedir. Örneğin, Barros vd. (1998), Hollanda da i inģaat artılarından gelen uun geri dönüģü ağının tasarıını ele alıģlardır. Tasarılarında Ġi aģaalı loasyon odelini öneriģler ve sezgisel etot ullanara optiizasyonu gerçeleģtiriģlerdir. Kleineida vd. (2000), geri dönüģüü içeren üreti zinciri için bir odellee yönteini ele alıģlardır. Modelleri ontrol teorisindei etotları ullanılara inceleiģlerdir. Örne olay olara ağıt geri dönüģüünü seçiģlerdir. De Koster vd. (2001), beyaz ve ahverengi eģyaların geri dönüģüü üzerinde duruģ, çalıģalarında douz tedariçi deposunun iģlelerini inceleiģlerdir. Gelen ve giden aıları birleģtire ya da ayıra ararını verdiren fatörleri tespit edere, uygulaa için önerilerde bulunuģlardır. Kaçtıoğlu ve ġengül (2010) da yaptıları çalıģalarında Erzuru ilindei abala atılarının geri azanıları için tersine loisti çalıģası yapıģlar çalıģada ta sayılı doğrusal progralaa yönteini ullanıģlardır. Uslu ve Açadağ (2012) de yaptıları çalıģalarında ise, ilaç setöründe tersine loisti ve dağıtıın rolünü inceleiģlerdir. Tersine ağa giren birço ürünün önei son yıllarda daha da iyi anlaģılıģtır. Örünü taalaıģ lastiler (ÖTL) de bunlardan en önelilerinden birisidir. II. UYGULAMA Türiye de 2007 yılında yürürlülüğe giren ÖTL Kontrolü Yöneteliğinde i ; bisilet ve dolgu lastileri hariç, örünü taalaıģ diğer tü lastilerin atılardan ayrı olara toplanası, taģınası, geçici depolanası, geri azanılası, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçiģine iliģin yasal sınırlaa ve

5 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, yüülülüleri, alınaca önleler, yapılaca denetiler, tabi olunaca huui ve cezai sorululular belirleniģtir. Denizli de, ÖTL Yöneteliği ne göre geçici depolaa iznine sahip ya da bu onuda geri azanı lisansı alıģ bir fira bulunaatadır. Bu çalıģada Denizli de ortaya çıan ÖTL nin toplanası için, bir tersine loisti ağ tasarıı odelleesi yapılıģtır. Bu çalıģada, tersine loisti ağ tasarıı çalıģalarında yaygın olara ullanılan ara tasayılı doğrusal progralaa (Mixed Integer Linear Prograing: MILP) odeli uygulanıģ ve LĠNGO optiizasyon yazılıı ullanılara optiu çözüe ulaģılıģtır. Uygulaa bölüü, aģağıda 4 aģaada anlatılıģtır. 1. olara, ağ tasarıını yapabile için gereli olan aıģların tanıtıı yapılıģ ve gereli açılaalara yer veriliģtir. 2. aģaada, odelin alt yapısını oluģturabile için verilerin elde edilesi anlatılıģ, 3. aģaada ise ateatisel odel uruluģ ve 4. aģaada sonuçlar değerlendiriliģtir. A. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIMI PROBLEMĠ Örünü taalaıģ lasti geri azanıı için oluģturulan ağ, teelde 2 aıģtan oluģatadır. Bunlar belediyenin geçici toplaa notalarından (BTN) geçici depolara() olan aıģ, geçici depolardan geri azanı lisanslı tesislere (GKT) olan aıģtır. Bu aıģ Ģeil 1 de gösteriliģtir. Belediye Toplaa Geçici Geri Kazanı Notaları Depolar Tesisleri ġeil 1. Toplanan ÖTL nin Belediye Toplaa Notalarından Geçici Depolara ve Geri Kazanı Tesislerine Olan AıĢı. Tersine loisti odeli, lastiği araçlarında ullanara ÖTL oluģuuna sebep veren gerçe iģilerin ve lasti satıģı yaptıları için ellerinde ÖTL bulunan tüzel iģilerin, bu lastileri belediyenin toplaa notalarına (BTN) getiresi ile baģlaatadır. ÖTL, belediye toplaa notalarından geçici depolaa tesislerine () taģınır, daha sonra da ÖTL bu depolardan geri azanı lisanslı tesislerine

6 444 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ (GKT) taģınatadır. ÇeĢitli iģlelerden geçtiten sonra yeni bir ürün Ģelinde ortaya çıar, eonoi değeri olan ürünler piyasaya satılır ve bir gelir elde edilir. ÖTL için bu ağ tasarıının aıģı ayrıntılı olara aģağıda anlatılıģtır. Örünü Taalaış Lastilerin Belediye Toplaa Notalarında Toplanası ÖTL in tüeticiler tarafından belediye toplaa notalarına bıraıldığı varsayılıģtır. Önerilen ağda 5 toplaa notasının olacağı varsayılatadır. Belediye Toplaa Notasından Geçici Depoya Seviyat Lisans alıģ olan geçici depo tesisleri, belediyeler tarafından oluģturuluģ olan ÖTL toplaa notalarda toplanan ÖTL yi alara endi geçici depolarına taģırlar. Bu iģle için taģıa aliyetleri belirleniģtir. Geçici Depo Notasından Geri Kazanı Tesisine Seviyat Geçici depo yerlerinde ÖTL nin en fazla 6 ay depolanacağı yasal düzenleelerle sınırlandırılıģtır. Geçici depoda ÖTL nin elleçlenesi için gereli olan iģçi aliyetleri ve geçici depo aça için sabit aliyetler hesaplanıģtır. Geçici deponun yerleri tespit edilip, apasiteleri tahin ediliģtir. Geri Kazanı Tesisinden İincil Pazara ya da Bertaraf Tesisine Seviyat Geri azanı tesislerinde ÖTL genellile, ıra ve piroliz yönteleriyle geri dönüģtürületedir (http://www.lasder.org.tr/ ). Kıra yöntei ısaca lastilerin boyutlarının azaltılası anlaına gelir. Piroliz yöntei ise, çöp yığınları içindei ca ve etallerin ayrılasından sonra geriye alan ve iģe yaraaz gibi görünen organi addelerin; hava ullanıladan ısıtılara: gaz, sıvı yaıt ve öür e, yani arbon a dönüģtürülesi iģleidir. Piroliz iģlei atılara uygulanaca en azançlı ve en güvenli yöntedir. (Ağaç, http: //www.bedriagac.org/index.php/ proelerdenee/ last-ger- doenueue-tess ). Bu çalıģada daha fazla geri azanı elde edildiği için, piroliz yöntei tercih ediliģtir. Piroliz uygulaası sonucunda ÖTL içindei gazlar, yağlar, çeli tel ve is arası ayrıģtırılata ve eonoi değeri yüse addeler çıtı olara elde ediletedir. Bu yöntele elde edilen yüse alorifi değeri olan yağlar, olduğu gibi ullanılala beraber bir rafina iģlei sonrasında azot ve benzeri aaryaıt olara da ullanılabiletedir. Ayrıca yağlar, hiçbir değiģiliğe gere aladan eletri üretiinde yaıt veya çiento fabrialarında alternatif eneri aynağı olara ullanılatadır.

7 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Piroliz yönteinin diğer çıtısı olan gazlar ise yanıcı ola özelliği nedeniyle istenirse endi tesisinin eneri ihtiyacını arģılaada istenirse gaz olara ullanı sağlanara alternatif eneri aynağı olara ullanılatadır. Diğer ürün olan is/arbon arası ise auçu bazlı birço ürün için haadde olara ullanılabiletedir (http://www.lasder.org.tr/ anasayfa.aspx?menuid= ). Ortaya çıan ürünlerin iincil piyasalara seviyatı alıcı firalara ait olduğu için geri azanı tesislerinden bu piyasalara olan taģıa aliyeti odele dahil edileiģtir. B. MODELDEKĠ VERĠLERĠN ELDE EDĠLMESĠ ii Tersine loisti ağ tasarıı odelini oluģturabile için, öncelile ÖTL itarlarının belirlenesi gereetedir. Daha sonra geçici depo aliyetleri, taģıa aliyetleri, hesaplanası, geri azanı tesislerinin onu üelerinin belirlenesi ve belirlenen geri azanı tesislerine ÖTL nin taģınası sırasında ortaya çıan aliyetlerinin belirlenesi gereetedir. AĢağıda odelin oluģturulası için gereli bilgilere yer veriliģtir. 1.Geri Kazanılası Belenen Örünü TaalaıĢ Lasti Mitarlarının Belirlenesi Uygulanan odelde Denizli ili için toplanan atı itarını bula için her Ģehirde yılda iģi baģına 1 atı lasti üretilir uralı uygulanıģtır ( Stro, 1998:43, yılına göre Denizli nin nüfusu yalaģı iģidir. Aynı zaanda toplanan atı lastilerin % 90 nın otoobil lastiği ve % 10 nun ayon lastiği olduğu abul ediliģtir (Stro, 1998: 43). Atı bir ayon lastiğinin ağırlığı yalaģı 20 g, bir otoobil lastiğinin ağırlığı ise 10 g civarındadır (www.tenoloiarastiralar.co / ). Bu veriler ıģığında Denizli iline ait he otoobil lastiği olara, he de ayon lastiği olara, örünü taalaıģ lastilerin ağırlı hesaplaaları yapılıģ ve Tablo 1 de belirtiliģtir. Tablo 1. Denizli Ġline Ait Topla Örünü TaalaıĢ Lasti Ağırlı Hesaplaaları Lasti adedi Lasti ağırlığı(g) Lasti ağırlığı(ton) Otoobil lastiği Kayon lastiği Topla Tablo 1 e göre, Denizli Ģehri için topla ÖTL itarı adet olara bulunuģtur. Denizli de beģ toplaa notası olacağı varsayılıģtır. Bu toplaa notaları ilçelerin yaınlıları göz önüne alınara oluģturuluģtur.

8 446 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ 2.Geçici Depoların Özellilerinin ve Konu Yerlerinin Belirlenesi Geçici depo urabile için Çevre ve Oran Baanlığı nca lisans veriliģ olası gereetedir. Tasarlanan siste için geçici depo alanları tespit ediliren, Denizli ilçelerine ait nüfus sayısı göz önüne alınıģtır. Nüfusu üstünde olan ilçeler geçici depo onu yerler olara belirleniģtir. Ayrıca Denizli erezde de 5 depo onu notası belirleniģtir. Tablo 2. de nüfusu üstünde olan ilçeler ve nüfus sayıları veriliģtir. Tablo 2. Geçici Depo Konu Yerleri Ġlçeler Nüfus Acıpaya Buldan Çal Çaeli Çivril Kale Sarayöy Tavas Honaz Te bir ürün (lasti), söz onusu olduğu için depoların apasitesi ürün tonaları ile tanılanabiletedir. Geçici depoların apasiteleri ilçe depoları için yıllı ton, erez depolar için ton olara belirleniģtir. 3.Depo Maliyetlerinin Belirlenesi Depolardai en öneli aliyet alei sabit aliyetlerdir. Depoların Denizli erezde ve ilçelerde oluģturula aliyetleri farlı olacatır. Stolaa alanı olara ilçe depoları için ve erez için li alanlar olara planlanıģtır. Modelde 2 tip depo ategorisi belirleniģtir. Yıllı sabit aliyetleri, aortisan giderleri, yıllı sabit eneri giderleri, yıllı sabit ofis giderleri, arsa satın ala aliyeti ve yöneti giderlerinin toplaı ile hesaplanıģtır. Geçici depoların yıllı sabit aliyetleri ilçe depolar için yıllı TL ve erez depolar için TL olara hesaplanıģtır. Depolardai bir diğer öneli aliyet alei elleçlee aliyetidir. Elleçlee aliyetleri geçici depolardai iģçi aliyetleri göz önüne alınara hesaplanıģtır. Geçici depolardai iģçi sayıları, erez depoları için 10 ve ilçe depoları için 6 olara belirleniģtir. Her depoda bir çevre ühendisi çalıģacağı abul ediliģtir. Bu duruda ilçe depoların yıllı elleçlee aliyetleri TL, erez depolar için TL olara hesaplanıģtır. Geri azanı tesislerinin yıllı apasiteleri bu iģyerleriyle yapılan görüģeler ıģığında belirlenere çalıģada yer alıģtır.

9 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, TaĢıa Maliyetlerinin Belirlenesi TaĢıa aliyetlerini hesaplaren, araçların apasiteleri ve taģıa aliyetleri diate alınıģtır. Belediye toplaa notalarından, geçici depo tesislerine ve geçici depolardan da geri azanı tesislerine ÖTL taģınasını sağlayan araçlar ortalaa 15 ton apasiteli araçlardır. Tü araçlar için iloetre basına taģıa aliyeti 1,5 TL olara belirleniģtir. Bu duruda toplaa notalarından geçici depolara taģıa aliyeti ve geçici depolardan geri azanı tesislerine taģıa aliyeti *ton basına 0,1 TL olara belirleniģtir. 5.Geri Kazanı Tesislerinin ve Özellilerinin Belirlenesi Mevcut duruda Türiye de 15 lisanslı geri azanı tesis bulunatadır. Bu tesislerden sadece Asaray, Erzincan ve Konya/Merez de bulunan firalar, piroliz yönteini ullanatadır. Modelde geri azanı iģlei için piroliz yöntei seçildiğinden bu üç fira geri azanı tesisi olara onulandırılıģtır. Bu tesislerin apasiteleri firalarla ve LASDER yetileriyle yapılan görüģeler ıģığında belirleniģtir. Tablo 3 de geri azanı tesislerinin onu üeleri, apasiteleri ve Denizli ye olan uzalıları gösteriliģtir. Tablo 3: Geri Kazanı Tesislerinin Konu Küeleri, Kapasiteleri ve Denizli ye Olan Uzalıları Konu Kapasite ((Ton/Yıl) Denizli ye Uzalı () Asaray Erzincan Konya/Merez Geri DönüĢü Sonucu Ortaya Çıan Yararlı Maddelerin Ton Gelirlerinin Belirlenesi Geri dönüģü sonucu ortaya çıan yararlı addelerin gelirlerinin belirlenesi yaparen, ÖTL sonucu ortaya çıan gaz, arbon siyahı, yağ ve çeli telin satılası sonucu elde edilen gelirler diate alınıģtır. ĠĢlee giren lasti itarına ve cinsine göre yalaģı % 40 yağ, % 40 arbon siyahı, % 12 atı çeli tel, % 8 gaz ortaya çıatadır. % 8 oranında ortaya çıan gaz da ortalaa ³/gün gaz üretiini sağlaatadır. Modelde, bir ton yağın satıģ fiyatı 900 TL, bir ton arbon siyahının satıģ fiyatı 600 TL, bir ton atı çeli telin satıģ fiyatı 500 TL, gazın satıģ fiyatı TL olara diate alınıģtır. C. MATEMATĠKSEL MODELĠN KURULMASI 1.Modelin Aacı Modelin aacı, Denizli de oluģan ÖTL nin, belirlenen yerlerden toplanara geçici depolara ve oradan da geri azanı tesislerine gönderilesi ağında ortaya çıan aliyetleri iniu yapan aıģları sağlaatır. Bu aaç

10 448 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ doğrultusunda, olası geçici depo ve geri azanı tesis notaları üesinden uygun olanlar seçilecetir. İndisler i : Belediye toplaa notaları ( i =1,2,.., 5) : Geçici ilçe depo notaları ( =1,2,,9) : Geçici erez depo notaları ( =1,2,,5) : Geri azanı tesisi notaları ( =1,2,3) Karar Değişenleri X1 i : i. belediye toplaa notasından. geçici ilçe depo notasına giden ürün itarı (ton/yıl) X2 i : i. belediye toplaa notasından. geçici erez depo notasına giden ürün itarı (ton/yıl) X3 :. geçici ilçe depo notasından. geri azanı tesisine giden ürün itarı (ton/yıl) X4 :. geçici erez depo notasından. geri azanı tesisine giden ürün itarı (ton/yıl) Y1 :. geçici ilçe depo notasındai ürün itarı (ton/yıl) Y2 :. geçici erez depo notasındai ürün itarı (ton/yıl) z1 :. geri azanı tesisindei ürün itarı (ton/yıl) z2 :. geri azanı tesisindei gaz itarı (ton/yıl) z3 :. geri azanı tesisindei yağ itarı (ton/yıl) z4 :. geri azanı tesisindei arbon siyahı itarı (ton/yıl) z5 :. geri azanı tesisindei çeli tel itarı (ton/yıl) n1 :. geçici depo ola ya da olaa duruu (1/0) n2 :. geçici depo ola ya da olaa duruu (1/0) n3 :. geri azanı tesisi ola ya da olaa duruu (1/0) Paraetreler a i : i. belediye toplaa notasındai atı ÖTL itarı (ton/yıl) b1 i : i. belediye toplaa notası ile. geçici depo notası arasındai esafe b2 i : i. belediye toplaa notası ile. geçici depo notası arasındai esafe b3 :. geçici depo notası ile. geri azanı notası arasındai esafe

11 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, b4 :. geçici depo notası ile. geri azanı notası arasındai esafe c: belediye toplaa notalarından geçici depo notalarına ve geçici depolardan geri azanı tesisi notalarına taģıa aliyeti d1: geri azanı iģlei ile oluģan gaz oranı d2: geri azanı iģlei ile oluģan yağ oranı d3: geri azanı iģlei ile oluģan arbon siyahı oranı d4: geri azanı iģlei ile oluģan çeli tel oranı e1: gazdan elde edilen gelir e2: yağdan elde edilen gelir e3: arbon siyahından elde edilen gelir e4: çeli telden elde edilen gelir f :. geçici ilçe deposunun günlü sabit aliyeti f :. geçici erez deposunun günlü sabit aliyeti g :. geçici ilçe deposunun günlü elleçlee aliyeti g :. geçici erez deposunun günlü elleçlee aliyeti h :. geçici depo apasitesi (ton/yıl) h :. geçici depo apasitesi (ton/yıl) h :. geri azanı tesisi apasitesi (ton/yıl) Modellee Aaç Fonsiyonu Miniu topla aliyet = TaĢıa Maliyetleri + Elleçlee aliyetleri + Geçici Depo Tesislerin Sabit Maliyetleri Topla Gelir x1 i * b1 i * c x2i * b2i c MinZ * i * b3 * c x3 x4 * b4 + x i * gi x2i * g i i i 1 f * dv f * dv 2 * e1) ( z3 * e2) ( z4 * e3) ( z ( z5 * e4) (1)

12 450 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ Kısıtlar Aış ısıtları 2 x1 x a, i=1,2,..,5 (2) i i i i i x 1i y 1, =1,2,..,9 (3) i x 2i y 2 J=1,2,..,5 (4) i x4 x3 z1, =1,2,3 (5) x 3 y 1, =1,2,..,9 (6) x 4 y 2, =1,2,..5 (7) z1 * d1 z2, =1,2,3 (8) z1 * d2 z3, =1,2,3 (9) z1 * d3 z4, =1,2,3 (10) z1 * d4 z5, =1,2,3 (11) Kapasite Kısıtları y1 h * n1, =1,2,..,9 (12) y2 h * n2, =1,2,..,5 (13) z1 h * n3,=1,2,3 (14) Masiu Depo ve Tesis Sayısı n 1 9, =1,2,,9 (15) n 2 5 =1,2,...,5 (16)

13 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, n 3 3 =1,2,..,3 (17) Tasayı Kısıtı n 1, n2, n3 0, 1 (18) Negatif Olaa Kısıtı x 1, x2, x3, x4, y1, y2, z1, z2, z3, z4 0 (19) i i EĢitli (1), tü aliyetleri ve geliri içeren aaç fonsiyonudur. (2) i. toplaa notasından. geçici ilçe depo notalarına ve. erez depo notalarına giden ürün itarının i. toplaa notasındai ürün itarına denliğini gösteren ısıttır. (3). Geçici ilçe depo notalarına tü i. toplaa notalarından gelen ürün itarının geçici ilçe depodai ürün itarına den olası ısıtıdır. (4). Geçici erez depo notalarına tü i. toplaa notalarından gelen ürün itarının geçici erez depodai ürün itarına den olası ısıtıdır. (5). geri azanı tesisine tü. geçici ilçe depo notalarından ve. geçici erez depo notalarından gelen ürün aıģ itarının. geri azanı tesisindei ürün itarına den olası ısıtıdır. (6). geçici ilçe depo notasından tü. geri azanı tesislerine olan ürün aıģ itarının. ilçe depo notasındai ürün itarına den olası ısıtıdır. (7). geçici erez depo notasından tü. geri azanı tesislerine olan ürün aıģ itarının. erez depo notasındai ürün itarına den olası ısıtıdır. (8) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d1 ürün oranı ile elde edilen gaz itarının. geri azanı tesisindei gaz itarına denliği ısıtıdır. (9) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d2 ürün oranı ile elde edilen yağ itarının. geri azanı tesisindei yağ itarına denliği ısıtıdır. (10) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d3 ürün oranı ile elde edilen arbon siyahı itarının. geri azanı tesisindei arbon siyahı itarına denliği ısıtıdır. (11) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d4 ürün oranı ile elde edilen çeli tel itarının. geri azanı tesisindei çeli tel itarına denliği ısıtıdır. (12). geçici ilçe deposundai ürün itarının depo apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (13). geçici erez deposundai ürün itarının depo apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (14). geri azanı tesisindei ürün itarının geri azanı tesisi apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (15) olası istenen asiu.geçici ilçe depo ısıtıdır. (16) olası istenen asiu.geçici erez depo ısıtıdır. (17) olası istenen asiu. geri azanı tesisi ısıtıdır. (18) geçici depo ve geri azanı tesislerinin açılıp açılaası gereliliğini gösteren 0-1 tasayı ısıtıdır. (19) negatif olaa ısıtıdır.

14 452 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ D. MODEL SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ GeliĢiĢ ülelerde atıların toplana oranları %80-90 civarındadır. GeliĢete olan ülelerde ise bu oran ço düģütür. Bizi gibi geliģete olan ülelerde bu oran en fazla % 60 oranına adar çıabiletedir. Bu nedenle bu çalıģada ÖTL nin % 45 ile % 65 oranında toplanası duruu diate alınara senaryolar oluģturuluģ, ayrıca en iyi ihtial olan % 90 nın toplanası duruu da elenere 6 senaryo oluģturuluģtur. OluĢturulan senaryolarla atı lastilerin % 45, % 50, % 55, % 60, % 65 ve % 90 nın toplanası durularında ortaya çıaca aliyetler iniize edileye çalıģılıģtır. Senaryo 1: ÖTL nin % 45 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 45 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 4 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 5 de veriliģtir. Tablo 4: Senaryo 1 e Göre Belediye Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Toplaa Notası Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya 1. Bölge 425,7 2. Bölge 478,55 234,25 3. Bölge 435,6 4. Bölge 420,75 5. Bölge 1090,75 977,9 Tablo 5: Senaryo 1 e Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz 435,6 Acıpaya 738,5 239,4 LĠNGO prograından elde edilen verilere göre, belediye toplaa bölgelerinden toplanan ÖTL ler en iyi çözü olara Sarayöy, Buldan, Honaz ve Acıpaya geçici depolarına gönderiliģtir. Bu depolara gelen ÖTL de, önce Konya geri azanı tesisine, sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin % 45 inin toplanasına göre aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 2: ÖTL nin % 50 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 50 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 6 da veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları ise Tablo 7 de veriliģtir

15 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Tablo 6: Senaryo 2 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya 1. Bölge Bölge 384,5 407,5 3. Bölge Bölge 467,5 5. Bölge 917, Tablo 7: Senaryo 2 ye Göre Açılan Geçici Depolardan, Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz Acıpaya 1325 Senaryo 2 için belediye toplaa bölgelerinden toplanan ÖTL en iyi çözü için Sarayöy, Buldan, Honaz ve Acıpaya geçici depolarına gönderiliģtir. Bu depolara gelen ÖTL de, önce Konya geri azanı tesisine daha sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin %50 sini toplaayı öngören senaryo 2 için de aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 3: ÖTL nin % 55 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 55 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 8 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 9 da veriliģtir. Tablo 8: Senaryo 3 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal 1. Bölge 520,3 2. Bölge 290,45 580,75 3. Bölge 532,4 4. Bölge 514,25 5. Bölge 744,25 792, ,15 Tablo 9: Senaryo 3 e Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz 1325 Acıpaya Çal 326,15

16 454 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ Senaryo 3 için belediye toplaa notalarından toplanan ÖTL, senaryo 1 ve 2 ye göre açılan geçici depolara e olara Çal geçici deposuna da ÖTL gönderiģtir. Bu depolara gelen ÖTL de önce Konya geri azanı tesisine sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. Senaryo 3 de ÖTL nin % 55 inin toplanası öngörülüģ ve aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 4: ÖTL nin % 60 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 60 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 10 da veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 11 de veriliģtir. Tablo 10: Senaryo 4 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal 1. Bölge 567,6 2. Bölge 196, Bölge 580,8 4. Bölge Bölge , Tablo 11: Senaryo 4 ye Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz Acıpaya 1325 Çal 838 Senaryo 4 için belediye toplaa notalarından toplanan ÖTL, senaryo 1 ve 2 ye göre açılan geçici depolara e olara Çal geçici depoya da ÖTL gönderiģtir. Bu depolara gelen ÖTL de önce Konya geri azanı tesisine sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin %60 sinin toplaasını öngören senaryo 4 için aliyet TL olara hesaplanıģtır. Senaryo 5 : ÖTL nin % 65 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 65 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 12 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları ise aģağıdai Tablo 13 de veriliģtir.

17 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Tablo 12: Senaryo 5 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal Tavas 1. Bölge 614,9 2. Bölge 126,85 902,75 3. Bölge 629,2 4. Bölge 583,25 24,5 5. Bölge 422,25 695, Tablo 13: Senaryo 5 ye Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz Acıpaya 1325 Çal 1325 Tavas 24,5 ÖTL nin % 65 oranında toplanası senaryosuna göre, tü geçici depolara e olara Tavas geçici deposu açılıģtır. Geçici depolara gelen ÖTL buralardan Asaray ve Konya geri azanı tesislerine gönderiliģ ve aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 6: ÖTL nin % 90 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 90 oranında toplanasına göre, belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları aģağıdai Tablo 14 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları aģağıdai Tablo 15 da veriliģtir. Tablo 14: Senaryo 6 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal Tavas Kale 1. Bölge 851,4 2. Bölge ,2 385,8 Çaeli 3. Bölge 871,5 4. Bölge 841,5 5. Bölge 758, ,5

18 456 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ Tablo 15: Senaryo 6 ye Göre Açılan Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan Honaz 1325 Acıpaya Çal 1325 Tavas 1325 Kale 385,8 Çal 871,2 Senaryo 6 da ÖTL nin % 90 nın toplanasıyla elde edilen ÖTL itarı göz önüne alınara LĠNGO prograı çalıģtırılıģ, bu duruda ilave olara Kale ve Çaeli geçici depoları açılıģtır. Depolardan Asaray ve Konya geri azanı tesisine e olara, Erzincan geri azanı tesisine de ürün gönderiliģ ve topla aliyet TL olara bulunuģtur. Ġl beģ senaryo da topla aliyetler birbirine yaındır, senaryo 6 da ise açılan depo sayısının artası ve Erzincan geri azanı tesisine de ürün gönderilesi, aliyetlerin olduça yüselesine neden oluģtur. En düģü aliyet ÖTL nin % 45 inin toplanası senaryosuna göre bulunuģtur. Maliyet senaryo 1 için TL olara bulunuģtur. Toplanan ÖTL itarı senaryo 2 de % 5 arttırılıģ, bu duruda yeni depo açıladığı için sabit aliyetler değiģeiģ anca taģıa ve elleçlee aliyetlerindei artıģ nedeniyle topla aliyette TL li bir artıģ ortaya çııģ ve topla aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 3 ve 4 ise ilave olara yeni ii depo daha açılası senaryo 3 için topla aliyetin TL ve senaryo 4 için de TL olasına yol açıģtır. Senaryo 5 de ise ilave olara bir depo daha açılıģ ve yine sabit aliyetlerde i artıģ nedeniyle topla aliyet TL olara bulunuģtur. Ġl beģ senaryoda Asaray ve Konya geri azanı tesisine ürün gönderiliģtir. ÖTL nin % 90 nın toplanasını öngören Senaryo 6 için ise seiz geçici depo açılıģ ve üç geri azanı tesisine de ürün gönderildiği için en yüse topla aliyet değeri olan TL bulunuģtur. Bu duru da toplanan ÖTL itarının artasının topla aliyetleri yüselttiğini gösteriģtir. Her beģ senaryoda da erez depolara ürün gönderileiģtir. Bunun nedeni erezde depo açanın aliyetinin ilçelerde depo aça aliyetinden daha yüse olasıdır. SONUÇ ÇalıĢada ÖTL nin çevreye en az zarar verece Ģeilde geri azanıını sağlayan piroliz yöntei seçilere geri dönüģü ağ tasarıı ele alınıģtır. Literatürde ÖTL geri azanıı için ağ tasarıını içeren her hangi bir avrasal odele rastlanaıģtır. Yapılan bu tersine loisti ağ tasarıı çalıģasıyla,

19 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, açılaca geçici depolaa notalarının ve geri azanı tesis notalarının onu üelerinin seçilesi, toplanan ÖTL nin belediye toplaa notalarından geçici depolara ve oradan da geri azanı tesislerine gönderilece itarlarının ve taģıa aliyetlerini belirlenesi, açılaca depo ve tesislerin sabit ve iģlee aliyetlerinin belirlenesi yapılıģtır. Modelde Denizli beģ bölgeye ayrılıģ ve her bölge bir toplaa bölgesi olara düģünülüģtür. Denizli dei nüfusu geçen ilçeler geçici depo notası olara düģünülüģtür. Nüfusu altında olan ilçelerde endilerine yaın olan ilçelere dahil ediliģtir. KiĢi baģına bir atı lastiğin ortaya çıtığı abul ediliģtir Bu çalıģada ortaya çıaca ÖTL itarının % 45, % 50, % 55, % 60, % 65 ve % 90 nının toplanası duruunda topla aliyetlerin ne olacağı, diate alınara 6 senaryo inceleniģtir. ÖTL nin % 45 toplanası duruunda, topla aliyet TL, ÖTL nin % 50 toplanası duruunda TL, ÖTL nin % 55 toplanası duruunda, TL, ÖTL nin % 60 toplanası duruunda TL, ÖTL nin % 65 toplanası duruunda TL ve ÖTL nin % 90 toplanası duruunda TL bulunuģtur. En düģü aliyet, ÖTL nin % 45 inin toplanası öngörülüģ olan senaryo 1 için TL olara bulunuģtur. Toplanan ÖTL itarı senaryo 2 de % 5 arttırılıģ, bu duruda yeni depo açıladığı için sabit aliyetler değiģeiģ anca taģıa ve elleçlee aliyetlerindei artıģ nedeniyle topla aliyette TL li bir artıģ ortaya çııģ ve topla aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 3 ve 4 ise ilave olara yeni ii depo daha açılası senaryo 3 için topla aliyetin TL olasına ve senaryo 4 için de TL olasına yol açıģtır. Senaryo 5 de ise ilave olara bir depo daha açılıģ ve yine sabit aliyetlerde i artıģ nedeniyle topla aliyet TL olara bulunuģtur. Her beģ senaryoda da Asaray ve Konya geri azanı tesisine ürün gönderiliģtir. ÖTL nin % 90 nın toplanasını öngören senaryo 6 için seiz geçici depo açılıģ ve üç geri azanı tesisine de ürün gönderildiği için en yüse topla aliyet değeri olan TL bulunuģtur. Yapılan çalıģada çıan sonuçların ar yerine zarar getiresi anlaģılabilir bir durudur. Bunun nedeni, geri dönüģü sonucu ortaya çıan ürünler genellile hurda değerinde olduğundan piyasa satıģ fiyatları olduça düģü olatadır. Yapılan iģleler ee yoğun ağırlılı bir süreç içerdiğinden elleçlee aliyetleri yüse olatadır. Yine geçici depo ve geri dönüģü tesislerini aça için yapılan sabit aliyetlerin yüse olası topla aliyetlerin de yüse olasına neden oluģtur. Geri dönüģüe sadece eonoi değer olara baa yeterli değildir. Bu duru geri dönüģüün diğer boyutlarının göz ardı edilesine neden olacatır. Özellile çevre açısından yararları utlaa göz önüne alınalıdır.

20 458 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ ÖTL geri dönüģüü gerçeleģtiriliren en öneli onu atıların toplanası aģaasında ortaya çıatadır. Ortaya çıan ÖTL itarı aynağında toplanalıdır. Etin bir toplaa iģlei yapabile için lasti ullanıcıları yasal durudan haberdar edilip çevre onusunda bilinçlendirilelidir. Bu bilinçlene geri azanıdai yüse elleçlee aliyetlerinin düģesine de yardıcı olacatır. ÖTL aliyetlerinde en öneli alelerden biri taģıa aliyetleridir. TaĢıa aliyetlerini düģü tuta için geçici depoların ve geri dönüģü tesislerinin yeri iyi belirlenelidir. Depoların ve geri dönüģü tesislerinin toplaa notalarına yaın urulası taģıa aliyetlerini düģürebilecetir. Geçici depo ve geri azanı tesisi aça aliyetli olduğu için bu tip tesisler uruluren sadece urulduğu ilin değil çevre illerinde atı lasti itarı göz önüne alınabilir. Böylece biraç tane tesis aça yerine yüse apasiteli tesis açara ölçe eonoilerinden yararlanılabilir. Geçici depo ve geri azanı tesisi aça aliyetli olduğu için, tesis uruluları için Çevre ve ġehircili Baanlığından teģvi alınara aliyetler düģürülebilir. Bu çalıģada ullanılan ağ tasarıı geliģtirilere tü illerin atı lastilerinin geri azanıını apsayan bir çalıģada ullanılabilir. Ayrıca odele iincil piyasalara taģıa ağıda ilave edilebilir. Buna benzer tersine loisti onusunda i çalıģalar arttıça geri azanı onusunda öneli geliģeler gerçeleģecetir. KAYNAKLAR AĞAÇ, B. (2011), Lasti Geri DönüĢü Tesisi, http: //www.bedriagac.org/index.php/ proelerdenee/last-ger-doenueue-tess, ( ) BARROS, A.I., R. DEKKER, V. SCHOLTEN,(1998), A Two-Level Networ For Recycling Sand: A Case Study, European Journal of Operational Research 110, Çevre ve ġehircili Baanlığı (2011), ( ) DE KOSTER, M.B.M., M.A. Van De VENDEL and M.P. BRĠTO (2001), How to Organise Return Handling: An Explaratory Study With Nine Retailer Warehouses, ERIM Report Series in Manageent, ERS LIS, Erasus University Rotterda (International Journal of Retail & Distribution Manageent, Fortcoing)

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün.

= + ise bu durumda sinüzoidal frekansı. genlikli ve. biçimindeki bir taşıyıcı sinyalin fazının modüle edildiği düşünülsün. 4.2. çı Modülasyonu Yüse reanslı bir işaret ile bilgi taşıa, işaretin genliğinin, reansının veya azının bir esaj işareti ile odüle edilesi ile gerçeleştirilebilir. Bu üç arlı odülasyon yöntei sırasıyla,

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇOK AMAÇLI TESİS YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN OLASILIKLI LİNEER PROGRAMLAMA VE BULANIK AHP YÖNTEMLERİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU

TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇOK AMAÇLI TESİS YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN OLASILIKLI LİNEER PROGRAMLAMA VE BULANIK AHP YÖNTEMLERİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇOK AMAÇLI TESİS YERİ SEÇİMİ PROBLEMİNİN OLASILIKLI LİNEER PROGRAMLAMA VE BULANIK AHP YÖNTEMLERİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU Endüstri

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419 C.Ü. İtisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 419 TÜRKİYE DE DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE NETWORK VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. Bura

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Fizik 101: Ders 24 Gündem

Fizik 101: Ders 24 Gündem Terar Fizi 101: Ders 4 Günde Başlangıç oşullarını ullanara BHH denlelerinin çözüü. Genel fizisel saraç Burulalı saraç BHHte enerji Atoi titreşiler Proble: Düşey yay Proble: taşıa tuneli BHH terar BHH &

Detaylı

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması

Bir Kütle-Yay Sisteminde Belirli Bir Doğal Frekansı Değiştirmeksizin Ters Yapısal Değişiklik Yapılması Uluslararası Katılılı 7. Maina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 Bir Kütle-Yay Sisteinde Belirli Bir Doğal Freansı Değiştiresizin ers Yapısal Değişili Yapılası M. Hüseyinoğlu * O. Çaar Fırat University

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ VE BİR BİLGİSAYAR MODELLEMESİ THEORETICAL ANALYSIS OF VEHICLE VIBRATIONS AND A COMPUTER MODELLING

TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ VE BİR BİLGİSAYAR MODELLEMESİ THEORETICAL ANALYSIS OF VEHICLE VIBRATIONS AND A COMPUTER MODELLING Esişehir Osangai Üniversitesi MühMiFaDergisi CXIX, S, 6 Eng&ArhFa Esişehir Osangai University, Vol XIX, No:, 6 Maalenin Geliş Tarihi : 956 Maalenin Kabul Tarihi : 486 TAŞIT TİTREŞİMLERİNİN TEORİK ANALİZİ

Detaylı

TERSĠNE LOJĠSTĠK VE DENĠZLĠ ĠLĠNDE ÖMRÜNÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIMI ĠÇĠN TERSĠNE LOJĠSTĠK AĞ MODELĠNĠN TAMSAYILI PROGRAMLAMAYLA TASARIMI

TERSĠNE LOJĠSTĠK VE DENĠZLĠ ĠLĠNDE ÖMRÜNÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIMI ĠÇĠN TERSĠNE LOJĠSTĠK AĞ MODELĠNĠN TAMSAYILI PROGRAMLAMAYLA TASARIMI i TERSĠNE LOJĠSTĠK VE DENĠZLĠ ĠLĠNDE ÖMRÜNÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIMI ĠÇĠN TERSĠNE LOJĠSTĠK AĞ MODELĠNĠN TAMSAYILI PROGRAMLAMAYLA TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN ETKİN ÇİZELGELENMESİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN ETKİN ÇİZELGELENMESİNE YENİ BİR YAKLAŞIM KONTEYNER TERMİNALLERİNDE İSTİF VİNÇLERİNİN ETKİN ÇİZELGELENMESİNE YENİ BİR YAKLAŞIM ÖZET Uluslararası onteyner dağıtı ağlarının çıış apıları olan onteyner terinallerinin reabet oşullarını, terinallerin

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ

GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇAPRAZLAMANIN SÖZDE RASSAL POPULASYONLARA ETKİSİ GENETİK ALGORİTMALARDA TEK VE ÇOK NOKTALI ÇARAZLAMANIN SÖZDE RASSAL OULASYONLARA ETKİSİ ınar SANAÇ Ali KARCI Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Fırat Üniversitesi 239 Elazığ ÖZET Geneti

Detaylı

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ

YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ 273 YAPILARIN DIŞ DUVARLARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ ÜÇ FARKLI METODLA TESPİTİ Figen BALO Aynur UÇAR Mustafa İNALLI ÖZET Binalarda ısı enerjisi tasarrufu, ancak doğru uygulanış bir ısı yalıtıı ile

Detaylı

SOĞUK ŞEKĐLLENDĐRĐLMĐŞ ÖN AKS GÖVDESĐNĐN SONLU ELEMANLAR ANALĐZĐ YARDIMIYLA MEKANĐK TASARIMI

SOĞUK ŞEKĐLLENDĐRĐLMĐŞ ÖN AKS GÖVDESĐNĐN SONLU ELEMANLAR ANALĐZĐ YARDIMIYLA MEKANĐK TASARIMI OTEKON 2010 5. Otootiv Tenolojileri Kongresi 07 08 Haziran 2010, BURSA SOĞUK ŞEKĐLLENDĐRĐLMĐŞ ÖN AKS GÖVDESĐNĐN SONLU ELEMANLAR ANALĐZĐ YARDIMIYLA MEKANĐK TASARIMI Hasan Günal *, N. Sefa Kuralay **, M.

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (32) 2015, 53-65 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN YENİ BİR MODEL: ARAÇ VE HİZMET ROTALAMA PROBLEMİ (AHRP) VE AMPİRİK UYGULAMASI A NEW MODEL FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Detaylı

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. Lojistik Dağıtım Ağ Problemlerinde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ve Hedef Programlama ile Depo Seçimi Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Harran University Journal of Engineering HU Muh. Der. 01 (2017) p.1-13 HU J. of Eng. 01 (2017) p.1-13 Lojistik Dağıtı Ağ Problelerinde Analitik

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ

Makale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Maale KAZANLARDA EKSERJĐ ANALĐZĐ Arş. Gör. Kemal ÇOMAKLI * Prof. Dr. Bedri YÜKSEL ** Atatür Üniversitesi Mühendisli Faültesi Maine Müh. Böl. ERZURUM email: (*) comali@atauni.edu.tr (**) byusel@atauni.edu.tr

Detaylı

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu

Heterojen Filoya Sahip Elektrikli Araçların Rota Optimizasyonu Heterojen Filoya Sahip Eletrili Araçların Rota Optimizasyonu İler Küçüoğlu 1 *, Nursel Öztür 2 1 Uludağ Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 0 224 294 20 91, iucoglu@uludag.edu.tr

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

GERİ ÖDEMELERİN VE KİRA ÖDEMELERİNİN PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ OLDUĞU ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMANI MODELİ

GERİ ÖDEMELERİN VE KİRA ÖDEMELERİNİN PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ OLDUĞU ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMANI MODELİ Süleyan Deirel Üniversiesi İisadi ve İdari Bililer Faülesi Dergisi Y C7 S3 s475-484 Suleyan Deirel Universiy The Journal of Faculy of conoics and Adinisraive Sciences Y Vol7 No3 pp475-484 GRİ ÖDRİN V KİRA

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

(b) ATILIM Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl. ED Sistemleri için Etin Darbe Ayrıştırma ve Tehdit Kimlilendirme Algoritması Geliştirilmesi Development of Effective Pulse Deinterleaving and Threat Identification Algorithm for ESM Systems Ortaovalı H.

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÝTÜ TRIGA MARK-II REAKTÖRÜNDE ÞEBEKE FREKANSI ETKÝSÝNÝN DALGACIK ANALÝZÝYLE FÝLTRELENMESÝ

ÝTÜ TRIGA MARK-II REAKTÖRÜNDE ÞEBEKE FREKANSI ETKÝSÝNÝN DALGACIK ANALÝZÝYLE FÝLTRELENMESÝ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK-ELEKTRONÝK DERGÝSÝ YIL CÝLT SAYI : 1- : 1 : 1 ( 135 139 ) ÝTÜ TRIGA MARK-II REAKTÖRÜNDE ÞEBEKE FREKANSI ETKÝSÝNÝN DALGACIK ANALÝZÝYLE FÝLTRELENMESÝ

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 33,, 91, 13 J. of Thermal Science and Technology 13 TIBTD Printed in Turey ISSN 133615 BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Ayşegül

Detaylı

Türk Milleti bir ölür, bin dirilir

Türk Milleti bir ölür, bin dirilir Ne x t Le v e l A a d e mi Kaymaaml ı Sı navı nahazı r l ı Tür çeaçı Uçl usor u Banası Tür i ye de Bi ri l Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/ 5 Çanaya/ ANKARA 03124189999 Sevgili Kaymaam Adayları,

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences ÇOK KRİTERLİ ABC ANALİZİ PROBLEMİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ - İDEAL

Detaylı

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi

Hızlı Ağırlık Belirleme İçin Yük Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Tenoloji GU J Sci Part:C 4(3):97-102 (2016) Hızlı Ağırlı Belirleme İçin Yü Hücresi İşaretlerinin İşlenmesi Zehan KESİLMİŞ 1,, Tarı BARAN 2 1 Osmaniye

Detaylı

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z

autürk k a z a n c ı n ı z, k a z a n c ı m ı z autür R a a n c ı n ı, a a n c ı m ı Autür Türiye'nin il altınban ve altınmati ağı projesi Halımı en değerli varlığımı, profesyonelce çalışara dünyanın altın aynalarını eşfediyoru ve değerli hale getiriyoru.

Detaylı

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL MAK669 LINEER ROBUS KONROL s.seli@gyte.ed.tr 7..4 Dr değişeni geri beslee(state feedba) ontrol Dr değişeni geri besleeli ontrolde tü dr değişenlerinin elde edilebilir oldğ varsayılatadır. B ontrolün pratite

Detaylı

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI

TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK ENİYİLEME YAKLAŞIMI Uluslararası Yönetim İtisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 17, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, 2012 TALEBİN BELİRSİZ OLDUĞU TEDARİK ZİNCİRİ TASARIMINDA BULANIK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilileri Dergisi Siga 2005/3 THE FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SOFTWARE SELECTION PROBLEMS Hüseyin BAŞLIGİL * Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Ocak 2011 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 1 sh. 55-74 Oca 2011 STOKASTİK KULLANICI DENGESİ TRAFİK ATAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL METOTLAR KULLANILARAK ÇÖZÜLMESİ (HEURISTIC METHODS

Detaylı

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY

SOLUTION TO ENVIRONMENTAL ECONOMIC POWER DISPATCH PROBLEM IN HYDROTHERMAL POWER SYSTEMS WITH LIMITED ENERGY SUPPLY HAM ENERJİ KAYNAĞI KISITLI BİRİM İÇEREN HİDROTERMAL GÜÇ SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL EKONOMİK GÜÇ DAĞITIMI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Serdar ÖZYÖN 1 Celal YAŞAR 1 Hasan TEMURTAŞ 1 Dulupınar Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI

BİR İMALAT ŞİRKETİNİN İYİLEŞTİRME PROJESİ SEÇİMİNDE BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN UYGULANMASI Süleyan Deirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dersi Y.05, C.0, S.3, s.39-340. Suleyan Deirel University The Journal of Faculty of Econoics and Adinistrative Sciences Y.05, Vol.0, No.3,

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, 19-19, 9 Research Article / Araştırma Maalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Derya

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic) Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü BBM 23 Zaanuyulu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölüü Ders hakkında" Aykut Erde aykut@cs.hacettepe.edu.tr Oda: Tel: 297 75 / 46 Ofis Saati: Carşaba

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ

BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ İleri Teknoloji Bilileri Dergisi Cilt, Sayı, 46-54, 03 Journal of Advanced Technology Sciences Vol, No, 46-54, 03 BİYOCAĞRAFYA TABANLI OPTİMİZASYON METODU KULLANARAK ASENKRON MOTOR PARAMETRE TAHMİNİ Bilal

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM

SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM SÖZDE SPOT ELEKTRİK FİYATINI KULLANAN KISA DÖNEM HİDROTERMAL KOORDİNASYON PROBLEMİ İÇİN DELPHİ DİLİNDE YAZILMIŞ GÖRSEL BİR PROGRAM Celal YAŞAR 1 Salih FADIL 2 M.Ali TAŞ 3 13 Dumlupınar Üniversitesi Mühendisli

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör.

ENDEKS SAYILAR. fiyat, üretim, yatırım, ücret ve satış değişimlerinin belirlenmesi. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. ENDEKS SLAR Bir değişenin farlı birimler üzerinde veya zaman içerisindei değişimini oransal olara ifade sayılara ENDEKS SLAR adı verilir. Endes sayılar ısaca endesler olara ifade edilir. Kullanım alanları;

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİESİ EKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİSİ İKLİMLENDİRME VE SOĞUMA EKNOLOJİLERİ DERS NOLARI ORHAN KISA Maina Yüse Mühendisi Öğretim Görevlisi ANALYA-0 . SOĞUMANIN

Detaylı

Değerli Olimpiyat Severler.

Değerli Olimpiyat Severler. Değerli Olipiyat Severler. Çalışalarınıza arınca ararınca deste verebile aacıyla hazırlaış olduğuuz deneeleri sizlerle paylaşıyoruz. Deneelerle ilili örüş ve eleştirileriniz bizi için son derece önelidir.

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

ISIL ENGELLEYİCİ KAPLAMALARIN ETKİN ISI İLETİM KATSAYISININ TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ

ISIL ENGELLEYİCİ KAPLAMALARIN ETKİN ISI İLETİM KATSAYISININ TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ Esişehir Osanazi Üniersitesi Mühendisli Miarlı Faültesi Derisi Cilt:XXII, Sayı:, 009 Journal of Enineerin and Architecture Faculty of Esişehir Osanazi Uniersity, Vol: XXII, No:, 009 Maalenin Geliş Tarihi

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ

BURSA İLİNDEKİ BİR KONUTUN ISITILMASINDA KLİMA SİSTEMLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ TESKON 2017 / BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonuçlardan, teni bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BURSA

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER. Y.Müh.Haşim ACAR. Mühendislik A.Ş.

ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER. Y.Müh.Haşim ACAR. Mühendislik A.Ş. ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER Y.Müh.Haşim ACAR Mühendislik A.Ş. Türkiye de konuyla ilgili olarak tespit edebildiğim 100 civarında BİLİMSEL ARAŞTIRMA yapılmış

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

DEPREM DALGALARI CE VAP B CE VAP D. 2. Bir depremin yıkıcı etkisi depremin süresine, depremin şiddetine, zeminin özelliklerine bağlıdır.

DEPREM DALGALARI CE VAP B CE VAP D. 2. Bir depremin yıkıcı etkisi depremin süresine, depremin şiddetine, zeminin özelliklerine bağlıdır. 4. BÖÜM DEPREM DAGAARI TEST 1 ÇÖZÜMER DEPREM DAGAARI 1. Dep re in ı ı cı et i i dep re in ü re i ne, şid deti ne, oda no ta ı na uza lı ğı na ve ze i nin özelli ği ne bağ lı dır. Dep re in ı ı cı lı ğı,

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL ALPAAN YUFKA Y.LİSANS EEM ÖĞRENCİSİ HAZİRAN, 21 DANIŞMAN : DR. METİN ÖZKAN Yansı i/v ESOGU YAPAY ZEKA & ROBOK ARAŞTIRMA LAB. İÇERİK

Detaylı

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU Ege Aademi BaıĢ / Ege Academic Review 0 (2) 200: 627-649 TÜRĠYE DE HANEHALI YOSULLUĞU HOUSEHOLD POVERTY IN TUREY Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY, Celal Bayar Üniversitesi, Ġtisadi ve Ġdari Bilimler Faültesi,

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 567-573, 2006 Vol 21, No 3, 567-573, 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan

Detaylı

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 05, 3(), 9-8 LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI Nesrin ALKAN, Yüsel TERZİ, B. Barış ALKAN Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Faültesi, İstatisti

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yaısına uygun freansta oluşum gösteren değişendir. Şans Değişenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesili Şans

Detaylı