C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 439"

Transkript

1 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, TERSĠNE LOJĠSTĠK AĞ MODELĠNĠN TAMSAYILI PROGRAMLAMAYLA TASARIMI: ÖMRÜNÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIM ÖRNEĞĠ Arzu ORGAN *, Ġrfan ERTUĞRUL ** ve Özle FEDAĠ DENĠġ *** Özet Eonoi, yasal ve eoloi nedenlerle iade edilen ürünlerin tedari zinciri içindei yönetii öneli onulardan biri haline geliģtir. Ürünlerin ullanıcılardan üreticilere doğru olan aıģına tersine loisti denetedir ve bu onu gittiçe artan öneinden dolayı iģlete yöneticilerinin ve aadeisyenlerin üzerinde durduları onulardan biri oluģtur. Bu çalıģada Denizli de örünü taalaıģ lastilerin geri azanıı için tersine loisti ağ tasarıı planlanıģ ve ara tasayılı doğrusal progralaa ullanılara odelleniģtir. Model altı farlı senaryo için oluģturuluģ ve LĠNGO optiizasyon prograıyla çözülüģtür. Her senaryo için toplaa bölgelerinden toplanaca örünü taalaıģ atı lasti itarı, taģıa aliyeti, geçici depo aça aliyeti ve elleçlee aliyetleri belirleniģtir. Modeldei aaç, örünü taalaıģ lasti geri azanıı için tersine loisti ağ odelini tasarlayara, giderler ile gelir arasındai farı en üçüleyece ürün aıģını sağlaatır. Bu çalıģada her senaryo için en uygun depo ve geri azanı tesisi, apasite ve onuu belirleniģtir. Anahtar Kelieler: Tersine Loisti, Kara Tasayılı Doğrusal Progralaa, Ağ Tasarıı, Örünü TaalaıĢ Lasti. Design of A Networ Model by Integer Prograing for The Recycling of Used Tires Abstract The anageent of the returned goods within the supply chain has becoe one of the significant issues due to econoic, legal and ecologic reasons. Goods strain fro users to produces is called reverse logistics; and this subect has been focused by anagers and acadeics because of its increasing iportance. At this study the odel was built for six different scenarios to be run by the LINGO optiization software. Aount of the collected used tires, costs of transportation, teporary warehouse and aterial handling are deterined for six different scenarios. The purpose of the odel is to design the reverse logistics networ odel for the recycling of the used tires in Denizli so that we obtain the strain of the goods which is iniizing the difference between incoes and expenses. For each scenario, an appropriate warehouse and recycling facility and their capacities and locations were deterined. Key Words: Reverse Logistics, Mixed Integer Linear Prograing, Networ Design, Used Tires. * Yrd.Doç. Dr. Pauale Üniversitesi Ġtisadi ve Ġdari Bililer Faültesi ĠĢlete Bölüü, ** Doç. Dr., Pauale Üniversitesi Ġtisadi ve Ġdari Bililer Faültesi ĠĢlete Bölüü, *** Öğr.Gör., Pauale Üniversitesi, Buldan Mesle Yüseoulu,

2 440 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ GĠRĠġ Tüeticilerin satın ala gücünün yüselesi nedeniyle her geçen gün atı itarı artatadır. Bunun sonucu olara, doğal aynaların gittiçe azalası, çevre onusunda endiģeleri de artıratadır. Bu apsada hüüetlerin oyuģ olduları anunlar ve ullanılıģ ürünlerden elde edilen eonoi yararların artası nedeniyle atıların geri azanıı öneli bir onu haline geliģtir. Geri dönüģü ve opostlaģtıra gibi yöntelerle atıların geri azanılası, eonoi bir değer oluģturara, üreti aliyetlerinde ve atı itarının azaltılasında öneli bir tasarruf sağlar. Geri azanılan atıların üreti girdileri içerisindei oranının artası ile eonoi faaliyetlerin doğal aynalar üzerindei ve atıların da çevre üzerindei basısı azalır. Bu yolla atı bertaraf alanlarına olan ihtiyaç azalır, bertaraf aliyetlerinde tasarruf sağlanır ve üretide ullanılan girdilerin bileģiinin değiģesi ile girdi ve üreti aliyetleri öneli ölçüde düģer. Bu azanıların eonoi etilerinin yanında, insan sağlığı ve çevre üzerinde öneli pozitif etiler yaratacağı açıtır (Kaçtıoğlu, ġengül, 2010:90). Yöneticiler, geri azanıın öneinin artası ile birlite, ürünlerin son ullanıcıdan iniu aliyetle nasıl geri toplanacağı sorunu ile arģılaģıģlardır. Ürünlerin nereden, nasıl, i tarafından ve ne zaan toplanacağı, toplanan ürünlerin nereye gönderileceği, toplaa erezlerinin olup olayacağı, geri dönüģü tesislerinin uzalığı, öneli probleler olara iģlete yöneticilerinin arģısına çııģtır. Bu duru, tü bu faaliyetleri gerçeleģtirebilece optiu ağ tasarı ihtiyacını doğuruģtur. Bu çalıģada, Denizli de ortaya çıan örünü taalaıģ lasti atılarının toplanası, taģınası, depolanası, sınıflandırılası ve geri dönüģü tesislerine gönderilesi için gereli olan tersine loisti ağ tasarıı gerçeleģtiriliģtir. GerçeleĢtirilen ağın iniu aliyetle optiizasyonunun sağlanası için ara tasayılı doğrusal progralaa etodu ullanılara bir odel geliģtiriliģtir. I.TERSĠNE LOJĠSTĠK Loisti, üģteri geresinilerini arģılaa aacıyla, haadde, yarı aul, aul ve ilgili bilgilerin üreti notasından tüeti notasına adar, etin ve düģü aliyetli bir Ģeilde aıģının ve depolanasının, planlanası, uygulanası ve ontrol edilesi Ģelinde tanılanatadır (Tibben-Lebe ve Rogers, 2002: 271). Loisti, tedari zincirinin bir parçasıdır ve ürünlerin, servislerin, paranın ve bilginin ileri ve geri aıģını apsaatadır. Loisti yönetii üle içi ve üle dıģı naliye, alzee taģıa, depolaa, stolaa, sipariģleri yerine getire,

3 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, dağıtı, üçüncü parti loistiği ve tersine loistiği apsaatadır (Stevenson, 1993:505). Loisti avraını endi içerisinde ileri loisti ve ters loisti ola üzere iiye ayrılatadır. Ġleri loisti, bir dağıtı analı içinde ürünlerin üreticilerden üģterilere doğru taģıasıdır. Tersine loisti ise bir dağıtı analı içinde ürünlerin üģterilerden terar geriye doğru üreticilere taģınasıdır (Murphy, 1986:12). Tersine loisti, daha ço, ürün iadelerini, ayna azaltıını, geri dönüģüleri, ateryal iaelerini, alzeelerin yeniden ullanıını, atıların ihasını, yenileeleri, tairleri ve yeniden üreti iģlelerini ifade eder (Stoc, 2001: 6). Tersine loisti, ullanıcıya artı gereeyen ullanılıģ üründen, pazarda yeniden ullanılabilen ürüne adar tü loisti ativiteleri apsayan bir süreçtir. Bu tanıa göre tersine loisti, dağıtı planlaası açısından, ullanılıģ ürünün son ullanıcıdan üreticiye doğru fizisel naliyesini içerir. Sonrai adı geri dönüģ ürünün üretici tarafından yeniden ullanılabilir ürün haline dönüģtürüle iģleidir (Karaçay, 2005:318). Literatürde tersine loisti avraı ile ilgili ço sayıda tanıa rastlanatadır. Örneğin; Dowlatshahi (2005), geri dönüģü, yeniden üreti ve iha için gönderilen ürünlerin sisteati bir Ģeilde iģlenesini içine alan bir süreç olara tanılaıģtır. Rogers ve Tibben-Lebe (1998), tersine loistiği ürünlerin en son varıģ notalarında değerlerini orua ya da ürünleri doğru bir Ģeilde iha ete için taģına olara ifade etetedir. Jayaraan vd. (2003), tersine dağıtı, he usurlu ve çevreye zararlı ürünlerin, he de ullanılabilir aa öürlerinin sonuna geliģ ürünlerin üģterilerin ellerinden alınıp taģınasını apsayan faaliyetler olara ifade etiģlerdir (Jayaraan vd., 2003: 128). Tersine loisti faaliyetleriyle iliģili olara en ço ullanılan tanı ise, ullanılıģ ürünün en son ullanıcıdan üreticiye fizisel olara taģınası olara arģııza çıatadır. Peraendeciler ve üreticiler de tersine loistiği farlı olara algılaatadırlar. Peraendeciler tersine loistiği, ullanılıģ ürünlerin tüeticilerden endilerine geri dönüģü olara, üreticiler ise hatalı ürünlerin ullanıcılardan geri dönüģü olara algılaatadırlar. Tersine loisti sistelerinin stratei fatörleri ise, stratei aliyet, genel alite, üģteri hizeti, çevresel onular ve yasal zorunlululardır. Tersine loistite iģleteye yöneli fatörler ise; fayda-aliyet analizi, taģıa, depolaa, tedari yönetii, geri dönüģü ve yeniden üreti ile paetlee olara belirtiliģtir (Dinç, Erol ve Yüceer, 2008:328). Tersine loisti, tedari ve dağıtı loistiğinde de geçerli olan çeģitli yönteler içeresine arģın, endi içerisinde endine özgü bazı yönteleri de

4 442 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ barındıratadır. Bunları aģağıdai Ģeilde sıralaa üündür (Uslu ve Açadağ, 2012:153) : Toplaa, genellile üreti alanı içinde dağılıģ olan atıların toplanası ile ilgili tü ativiteleri apsar. AyrıĢtıra, atıların farlı iģlelerden geçirile üzere daha üçü hacilere bölülenesini apsar. TaĢıa ve atara, atıların iha veya yeniden değerlendire iģlelerinin yapılacağı yerlere taģınasını apsar. Depolaa, taģıa ve ataradan önce veya atıların iģlenesinden önce yer alır. Depolaa esas olara, taģıa ve iģlee faaliyetlerinden en yüse verililiğin sağlanacağı atı itarının toplanası aacıyla ullanılır. Atıların değeri oladığından ya da düģü değerli oldularından stolara ayrılan seraye, gelenesel depolaa faaliyetlerinde olduğu gibi yüse değildir. ĠĢlee, atıların yeniden ullanılabilir hale getirilesi veya zararsız hale getirilesi iģlelerini apsar. Tersine loistite geri dönüģü bir ço üründe yapılabiletedir. Örneğin, Barros vd. (1998), Hollanda da i inģaat artılarından gelen uun geri dönüģü ağının tasarıını ele alıģlardır. Tasarılarında Ġi aģaalı loasyon odelini öneriģler ve sezgisel etot ullanara optiizasyonu gerçeleģtiriģlerdir. Kleineida vd. (2000), geri dönüģüü içeren üreti zinciri için bir odellee yönteini ele alıģlardır. Modelleri ontrol teorisindei etotları ullanılara inceleiģlerdir. Örne olay olara ağıt geri dönüģüünü seçiģlerdir. De Koster vd. (2001), beyaz ve ahverengi eģyaların geri dönüģüü üzerinde duruģ, çalıģalarında douz tedariçi deposunun iģlelerini inceleiģlerdir. Gelen ve giden aıları birleģtire ya da ayıra ararını verdiren fatörleri tespit edere, uygulaa için önerilerde bulunuģlardır. Kaçtıoğlu ve ġengül (2010) da yaptıları çalıģalarında Erzuru ilindei abala atılarının geri azanıları için tersine loisti çalıģası yapıģlar çalıģada ta sayılı doğrusal progralaa yönteini ullanıģlardır. Uslu ve Açadağ (2012) de yaptıları çalıģalarında ise, ilaç setöründe tersine loisti ve dağıtıın rolünü inceleiģlerdir. Tersine ağa giren birço ürünün önei son yıllarda daha da iyi anlaģılıģtır. Örünü taalaıģ lastiler (ÖTL) de bunlardan en önelilerinden birisidir. II. UYGULAMA Türiye de 2007 yılında yürürlülüğe giren ÖTL Kontrolü Yöneteliğinde i ; bisilet ve dolgu lastileri hariç, örünü taalaıģ diğer tü lastilerin atılardan ayrı olara toplanası, taģınası, geçici depolanası, geri azanılası, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçiģine iliģin yasal sınırlaa ve

5 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, yüülülüleri, alınaca önleler, yapılaca denetiler, tabi olunaca huui ve cezai sorululular belirleniģtir. Denizli de, ÖTL Yöneteliği ne göre geçici depolaa iznine sahip ya da bu onuda geri azanı lisansı alıģ bir fira bulunaatadır. Bu çalıģada Denizli de ortaya çıan ÖTL nin toplanası için, bir tersine loisti ağ tasarıı odelleesi yapılıģtır. Bu çalıģada, tersine loisti ağ tasarıı çalıģalarında yaygın olara ullanılan ara tasayılı doğrusal progralaa (Mixed Integer Linear Prograing: MILP) odeli uygulanıģ ve LĠNGO optiizasyon yazılıı ullanılara optiu çözüe ulaģılıģtır. Uygulaa bölüü, aģağıda 4 aģaada anlatılıģtır. 1. olara, ağ tasarıını yapabile için gereli olan aıģların tanıtıı yapılıģ ve gereli açılaalara yer veriliģtir. 2. aģaada, odelin alt yapısını oluģturabile için verilerin elde edilesi anlatılıģ, 3. aģaada ise ateatisel odel uruluģ ve 4. aģaada sonuçlar değerlendiriliģtir. A. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠK GERĠ KAZANIMI PROBLEMĠ Örünü taalaıģ lasti geri azanıı için oluģturulan ağ, teelde 2 aıģtan oluģatadır. Bunlar belediyenin geçici toplaa notalarından (BTN) geçici depolara() olan aıģ, geçici depolardan geri azanı lisanslı tesislere (GKT) olan aıģtır. Bu aıģ Ģeil 1 de gösteriliģtir. Belediye Toplaa Geçici Geri Kazanı Notaları Depolar Tesisleri ġeil 1. Toplanan ÖTL nin Belediye Toplaa Notalarından Geçici Depolara ve Geri Kazanı Tesislerine Olan AıĢı. Tersine loisti odeli, lastiği araçlarında ullanara ÖTL oluģuuna sebep veren gerçe iģilerin ve lasti satıģı yaptıları için ellerinde ÖTL bulunan tüzel iģilerin, bu lastileri belediyenin toplaa notalarına (BTN) getiresi ile baģlaatadır. ÖTL, belediye toplaa notalarından geçici depolaa tesislerine () taģınır, daha sonra da ÖTL bu depolardan geri azanı lisanslı tesislerine

6 444 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ (GKT) taģınatadır. ÇeĢitli iģlelerden geçtiten sonra yeni bir ürün Ģelinde ortaya çıar, eonoi değeri olan ürünler piyasaya satılır ve bir gelir elde edilir. ÖTL için bu ağ tasarıının aıģı ayrıntılı olara aģağıda anlatılıģtır. Örünü Taalaış Lastilerin Belediye Toplaa Notalarında Toplanası ÖTL in tüeticiler tarafından belediye toplaa notalarına bıraıldığı varsayılıģtır. Önerilen ağda 5 toplaa notasının olacağı varsayılatadır. Belediye Toplaa Notasından Geçici Depoya Seviyat Lisans alıģ olan geçici depo tesisleri, belediyeler tarafından oluģturuluģ olan ÖTL toplaa notalarda toplanan ÖTL yi alara endi geçici depolarına taģırlar. Bu iģle için taģıa aliyetleri belirleniģtir. Geçici Depo Notasından Geri Kazanı Tesisine Seviyat Geçici depo yerlerinde ÖTL nin en fazla 6 ay depolanacağı yasal düzenleelerle sınırlandırılıģtır. Geçici depoda ÖTL nin elleçlenesi için gereli olan iģçi aliyetleri ve geçici depo aça için sabit aliyetler hesaplanıģtır. Geçici deponun yerleri tespit edilip, apasiteleri tahin ediliģtir. Geri Kazanı Tesisinden İincil Pazara ya da Bertaraf Tesisine Seviyat Geri azanı tesislerinde ÖTL genellile, ıra ve piroliz yönteleriyle geri dönüģtürületedir (http://www.lasder.org.tr/ ). Kıra yöntei ısaca lastilerin boyutlarının azaltılası anlaına gelir. Piroliz yöntei ise, çöp yığınları içindei ca ve etallerin ayrılasından sonra geriye alan ve iģe yaraaz gibi görünen organi addelerin; hava ullanıladan ısıtılara: gaz, sıvı yaıt ve öür e, yani arbon a dönüģtürülesi iģleidir. Piroliz iģlei atılara uygulanaca en azançlı ve en güvenli yöntedir. (Ağaç, http: //www.bedriagac.org/index.php/ proelerdenee/ last-ger- doenueue-tess ). Bu çalıģada daha fazla geri azanı elde edildiği için, piroliz yöntei tercih ediliģtir. Piroliz uygulaası sonucunda ÖTL içindei gazlar, yağlar, çeli tel ve is arası ayrıģtırılata ve eonoi değeri yüse addeler çıtı olara elde ediletedir. Bu yöntele elde edilen yüse alorifi değeri olan yağlar, olduğu gibi ullanılala beraber bir rafina iģlei sonrasında azot ve benzeri aaryaıt olara da ullanılabiletedir. Ayrıca yağlar, hiçbir değiģiliğe gere aladan eletri üretiinde yaıt veya çiento fabrialarında alternatif eneri aynağı olara ullanılatadır.

7 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Piroliz yönteinin diğer çıtısı olan gazlar ise yanıcı ola özelliği nedeniyle istenirse endi tesisinin eneri ihtiyacını arģılaada istenirse gaz olara ullanı sağlanara alternatif eneri aynağı olara ullanılatadır. Diğer ürün olan is/arbon arası ise auçu bazlı birço ürün için haadde olara ullanılabiletedir (http://www.lasder.org.tr/ anasayfa.aspx?menuid= ). Ortaya çıan ürünlerin iincil piyasalara seviyatı alıcı firalara ait olduğu için geri azanı tesislerinden bu piyasalara olan taģıa aliyeti odele dahil edileiģtir. B. MODELDEKĠ VERĠLERĠN ELDE EDĠLMESĠ ii Tersine loisti ağ tasarıı odelini oluģturabile için, öncelile ÖTL itarlarının belirlenesi gereetedir. Daha sonra geçici depo aliyetleri, taģıa aliyetleri, hesaplanası, geri azanı tesislerinin onu üelerinin belirlenesi ve belirlenen geri azanı tesislerine ÖTL nin taģınası sırasında ortaya çıan aliyetlerinin belirlenesi gereetedir. AĢağıda odelin oluģturulası için gereli bilgilere yer veriliģtir. 1.Geri Kazanılası Belenen Örünü TaalaıĢ Lasti Mitarlarının Belirlenesi Uygulanan odelde Denizli ili için toplanan atı itarını bula için her Ģehirde yılda iģi baģına 1 atı lasti üretilir uralı uygulanıģtır ( Stro, 1998:43, yılına göre Denizli nin nüfusu yalaģı iģidir. Aynı zaanda toplanan atı lastilerin % 90 nın otoobil lastiği ve % 10 nun ayon lastiği olduğu abul ediliģtir (Stro, 1998: 43). Atı bir ayon lastiğinin ağırlığı yalaģı 20 g, bir otoobil lastiğinin ağırlığı ise 10 g civarındadır (www.tenoloiarastiralar.co / ). Bu veriler ıģığında Denizli iline ait he otoobil lastiği olara, he de ayon lastiği olara, örünü taalaıģ lastilerin ağırlı hesaplaaları yapılıģ ve Tablo 1 de belirtiliģtir. Tablo 1. Denizli Ġline Ait Topla Örünü TaalaıĢ Lasti Ağırlı Hesaplaaları Lasti adedi Lasti ağırlığı(g) Lasti ağırlığı(ton) Otoobil lastiği Kayon lastiği Topla Tablo 1 e göre, Denizli Ģehri için topla ÖTL itarı adet olara bulunuģtur. Denizli de beģ toplaa notası olacağı varsayılıģtır. Bu toplaa notaları ilçelerin yaınlıları göz önüne alınara oluģturuluģtur.

8 446 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ 2.Geçici Depoların Özellilerinin ve Konu Yerlerinin Belirlenesi Geçici depo urabile için Çevre ve Oran Baanlığı nca lisans veriliģ olası gereetedir. Tasarlanan siste için geçici depo alanları tespit ediliren, Denizli ilçelerine ait nüfus sayısı göz önüne alınıģtır. Nüfusu üstünde olan ilçeler geçici depo onu yerler olara belirleniģtir. Ayrıca Denizli erezde de 5 depo onu notası belirleniģtir. Tablo 2. de nüfusu üstünde olan ilçeler ve nüfus sayıları veriliģtir. Tablo 2. Geçici Depo Konu Yerleri Ġlçeler Nüfus Acıpaya Buldan Çal Çaeli Çivril Kale Sarayöy Tavas Honaz Te bir ürün (lasti), söz onusu olduğu için depoların apasitesi ürün tonaları ile tanılanabiletedir. Geçici depoların apasiteleri ilçe depoları için yıllı ton, erez depolar için ton olara belirleniģtir. 3.Depo Maliyetlerinin Belirlenesi Depolardai en öneli aliyet alei sabit aliyetlerdir. Depoların Denizli erezde ve ilçelerde oluģturula aliyetleri farlı olacatır. Stolaa alanı olara ilçe depoları için ve erez için li alanlar olara planlanıģtır. Modelde 2 tip depo ategorisi belirleniģtir. Yıllı sabit aliyetleri, aortisan giderleri, yıllı sabit eneri giderleri, yıllı sabit ofis giderleri, arsa satın ala aliyeti ve yöneti giderlerinin toplaı ile hesaplanıģtır. Geçici depoların yıllı sabit aliyetleri ilçe depolar için yıllı TL ve erez depolar için TL olara hesaplanıģtır. Depolardai bir diğer öneli aliyet alei elleçlee aliyetidir. Elleçlee aliyetleri geçici depolardai iģçi aliyetleri göz önüne alınara hesaplanıģtır. Geçici depolardai iģçi sayıları, erez depoları için 10 ve ilçe depoları için 6 olara belirleniģtir. Her depoda bir çevre ühendisi çalıģacağı abul ediliģtir. Bu duruda ilçe depoların yıllı elleçlee aliyetleri TL, erez depolar için TL olara hesaplanıģtır. Geri azanı tesislerinin yıllı apasiteleri bu iģyerleriyle yapılan görüģeler ıģığında belirlenere çalıģada yer alıģtır.

9 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, TaĢıa Maliyetlerinin Belirlenesi TaĢıa aliyetlerini hesaplaren, araçların apasiteleri ve taģıa aliyetleri diate alınıģtır. Belediye toplaa notalarından, geçici depo tesislerine ve geçici depolardan da geri azanı tesislerine ÖTL taģınasını sağlayan araçlar ortalaa 15 ton apasiteli araçlardır. Tü araçlar için iloetre basına taģıa aliyeti 1,5 TL olara belirleniģtir. Bu duruda toplaa notalarından geçici depolara taģıa aliyeti ve geçici depolardan geri azanı tesislerine taģıa aliyeti *ton basına 0,1 TL olara belirleniģtir. 5.Geri Kazanı Tesislerinin ve Özellilerinin Belirlenesi Mevcut duruda Türiye de 15 lisanslı geri azanı tesis bulunatadır. Bu tesislerden sadece Asaray, Erzincan ve Konya/Merez de bulunan firalar, piroliz yönteini ullanatadır. Modelde geri azanı iģlei için piroliz yöntei seçildiğinden bu üç fira geri azanı tesisi olara onulandırılıģtır. Bu tesislerin apasiteleri firalarla ve LASDER yetileriyle yapılan görüģeler ıģığında belirleniģtir. Tablo 3 de geri azanı tesislerinin onu üeleri, apasiteleri ve Denizli ye olan uzalıları gösteriliģtir. Tablo 3: Geri Kazanı Tesislerinin Konu Küeleri, Kapasiteleri ve Denizli ye Olan Uzalıları Konu Kapasite ((Ton/Yıl) Denizli ye Uzalı () Asaray Erzincan Konya/Merez Geri DönüĢü Sonucu Ortaya Çıan Yararlı Maddelerin Ton Gelirlerinin Belirlenesi Geri dönüģü sonucu ortaya çıan yararlı addelerin gelirlerinin belirlenesi yaparen, ÖTL sonucu ortaya çıan gaz, arbon siyahı, yağ ve çeli telin satılası sonucu elde edilen gelirler diate alınıģtır. ĠĢlee giren lasti itarına ve cinsine göre yalaģı % 40 yağ, % 40 arbon siyahı, % 12 atı çeli tel, % 8 gaz ortaya çıatadır. % 8 oranında ortaya çıan gaz da ortalaa ³/gün gaz üretiini sağlaatadır. Modelde, bir ton yağın satıģ fiyatı 900 TL, bir ton arbon siyahının satıģ fiyatı 600 TL, bir ton atı çeli telin satıģ fiyatı 500 TL, gazın satıģ fiyatı TL olara diate alınıģtır. C. MATEMATĠKSEL MODELĠN KURULMASI 1.Modelin Aacı Modelin aacı, Denizli de oluģan ÖTL nin, belirlenen yerlerden toplanara geçici depolara ve oradan da geri azanı tesislerine gönderilesi ağında ortaya çıan aliyetleri iniu yapan aıģları sağlaatır. Bu aaç

10 448 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ doğrultusunda, olası geçici depo ve geri azanı tesis notaları üesinden uygun olanlar seçilecetir. İndisler i : Belediye toplaa notaları ( i =1,2,.., 5) : Geçici ilçe depo notaları ( =1,2,,9) : Geçici erez depo notaları ( =1,2,,5) : Geri azanı tesisi notaları ( =1,2,3) Karar Değişenleri X1 i : i. belediye toplaa notasından. geçici ilçe depo notasına giden ürün itarı (ton/yıl) X2 i : i. belediye toplaa notasından. geçici erez depo notasına giden ürün itarı (ton/yıl) X3 :. geçici ilçe depo notasından. geri azanı tesisine giden ürün itarı (ton/yıl) X4 :. geçici erez depo notasından. geri azanı tesisine giden ürün itarı (ton/yıl) Y1 :. geçici ilçe depo notasındai ürün itarı (ton/yıl) Y2 :. geçici erez depo notasındai ürün itarı (ton/yıl) z1 :. geri azanı tesisindei ürün itarı (ton/yıl) z2 :. geri azanı tesisindei gaz itarı (ton/yıl) z3 :. geri azanı tesisindei yağ itarı (ton/yıl) z4 :. geri azanı tesisindei arbon siyahı itarı (ton/yıl) z5 :. geri azanı tesisindei çeli tel itarı (ton/yıl) n1 :. geçici depo ola ya da olaa duruu (1/0) n2 :. geçici depo ola ya da olaa duruu (1/0) n3 :. geri azanı tesisi ola ya da olaa duruu (1/0) Paraetreler a i : i. belediye toplaa notasındai atı ÖTL itarı (ton/yıl) b1 i : i. belediye toplaa notası ile. geçici depo notası arasındai esafe b2 i : i. belediye toplaa notası ile. geçici depo notası arasındai esafe b3 :. geçici depo notası ile. geri azanı notası arasındai esafe

11 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, b4 :. geçici depo notası ile. geri azanı notası arasındai esafe c: belediye toplaa notalarından geçici depo notalarına ve geçici depolardan geri azanı tesisi notalarına taģıa aliyeti d1: geri azanı iģlei ile oluģan gaz oranı d2: geri azanı iģlei ile oluģan yağ oranı d3: geri azanı iģlei ile oluģan arbon siyahı oranı d4: geri azanı iģlei ile oluģan çeli tel oranı e1: gazdan elde edilen gelir e2: yağdan elde edilen gelir e3: arbon siyahından elde edilen gelir e4: çeli telden elde edilen gelir f :. geçici ilçe deposunun günlü sabit aliyeti f :. geçici erez deposunun günlü sabit aliyeti g :. geçici ilçe deposunun günlü elleçlee aliyeti g :. geçici erez deposunun günlü elleçlee aliyeti h :. geçici depo apasitesi (ton/yıl) h :. geçici depo apasitesi (ton/yıl) h :. geri azanı tesisi apasitesi (ton/yıl) Modellee Aaç Fonsiyonu Miniu topla aliyet = TaĢıa Maliyetleri + Elleçlee aliyetleri + Geçici Depo Tesislerin Sabit Maliyetleri Topla Gelir x1 i * b1 i * c x2i * b2i c MinZ * i * b3 * c x3 x4 * b4 + x i * gi x2i * g i i i 1 f * dv f * dv 2 * e1) ( z3 * e2) ( z4 * e3) ( z ( z5 * e4) (1)

12 450 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ Kısıtlar Aış ısıtları 2 x1 x a, i=1,2,..,5 (2) i i i i i x 1i y 1, =1,2,..,9 (3) i x 2i y 2 J=1,2,..,5 (4) i x4 x3 z1, =1,2,3 (5) x 3 y 1, =1,2,..,9 (6) x 4 y 2, =1,2,..5 (7) z1 * d1 z2, =1,2,3 (8) z1 * d2 z3, =1,2,3 (9) z1 * d3 z4, =1,2,3 (10) z1 * d4 z5, =1,2,3 (11) Kapasite Kısıtları y1 h * n1, =1,2,..,9 (12) y2 h * n2, =1,2,..,5 (13) z1 h * n3,=1,2,3 (14) Masiu Depo ve Tesis Sayısı n 1 9, =1,2,,9 (15) n 2 5 =1,2,...,5 (16)

13 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, n 3 3 =1,2,..,3 (17) Tasayı Kısıtı n 1, n2, n3 0, 1 (18) Negatif Olaa Kısıtı x 1, x2, x3, x4, y1, y2, z1, z2, z3, z4 0 (19) i i EĢitli (1), tü aliyetleri ve geliri içeren aaç fonsiyonudur. (2) i. toplaa notasından. geçici ilçe depo notalarına ve. erez depo notalarına giden ürün itarının i. toplaa notasındai ürün itarına denliğini gösteren ısıttır. (3). Geçici ilçe depo notalarına tü i. toplaa notalarından gelen ürün itarının geçici ilçe depodai ürün itarına den olası ısıtıdır. (4). Geçici erez depo notalarına tü i. toplaa notalarından gelen ürün itarının geçici erez depodai ürün itarına den olası ısıtıdır. (5). geri azanı tesisine tü. geçici ilçe depo notalarından ve. geçici erez depo notalarından gelen ürün aıģ itarının. geri azanı tesisindei ürün itarına den olası ısıtıdır. (6). geçici ilçe depo notasından tü. geri azanı tesislerine olan ürün aıģ itarının. ilçe depo notasındai ürün itarına den olası ısıtıdır. (7). geçici erez depo notasından tü. geri azanı tesislerine olan ürün aıģ itarının. erez depo notasındai ürün itarına den olası ısıtıdır. (8) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d1 ürün oranı ile elde edilen gaz itarının. geri azanı tesisindei gaz itarına denliği ısıtıdır. (9) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d2 ürün oranı ile elde edilen yağ itarının. geri azanı tesisindei yağ itarına denliği ısıtıdır. (10) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d3 ürün oranı ile elde edilen arbon siyahı itarının. geri azanı tesisindei arbon siyahı itarına denliği ısıtıdır. (11) tü. geri azanı tesislerindei ürün itarından d4 ürün oranı ile elde edilen çeli tel itarının. geri azanı tesisindei çeli tel itarına denliği ısıtıdır. (12). geçici ilçe deposundai ürün itarının depo apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (13). geçici erez deposundai ürün itarının depo apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (14). geri azanı tesisindei ürün itarının geri azanı tesisi apasitesine eģit ya da üçü olasıdır. (15) olası istenen asiu.geçici ilçe depo ısıtıdır. (16) olası istenen asiu.geçici erez depo ısıtıdır. (17) olası istenen asiu. geri azanı tesisi ısıtıdır. (18) geçici depo ve geri azanı tesislerinin açılıp açılaası gereliliğini gösteren 0-1 tasayı ısıtıdır. (19) negatif olaa ısıtıdır.

14 452 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ D. MODEL SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ GeliĢiĢ ülelerde atıların toplana oranları %80-90 civarındadır. GeliĢete olan ülelerde ise bu oran ço düģütür. Bizi gibi geliģete olan ülelerde bu oran en fazla % 60 oranına adar çıabiletedir. Bu nedenle bu çalıģada ÖTL nin % 45 ile % 65 oranında toplanası duruu diate alınara senaryolar oluģturuluģ, ayrıca en iyi ihtial olan % 90 nın toplanası duruu da elenere 6 senaryo oluģturuluģtur. OluĢturulan senaryolarla atı lastilerin % 45, % 50, % 55, % 60, % 65 ve % 90 nın toplanası durularında ortaya çıaca aliyetler iniize edileye çalıģılıģtır. Senaryo 1: ÖTL nin % 45 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 45 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 4 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 5 de veriliģtir. Tablo 4: Senaryo 1 e Göre Belediye Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Toplaa Notası Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya 1. Bölge 425,7 2. Bölge 478,55 234,25 3. Bölge 435,6 4. Bölge 420,75 5. Bölge 1090,75 977,9 Tablo 5: Senaryo 1 e Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz 435,6 Acıpaya 738,5 239,4 LĠNGO prograından elde edilen verilere göre, belediye toplaa bölgelerinden toplanan ÖTL ler en iyi çözü olara Sarayöy, Buldan, Honaz ve Acıpaya geçici depolarına gönderiliģtir. Bu depolara gelen ÖTL de, önce Konya geri azanı tesisine, sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin % 45 inin toplanasına göre aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 2: ÖTL nin % 50 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 50 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 6 da veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları ise Tablo 7 de veriliģtir

15 C.Ü. İtisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Tablo 6: Senaryo 2 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya 1. Bölge Bölge 384,5 407,5 3. Bölge Bölge 467,5 5. Bölge 917, Tablo 7: Senaryo 2 ye Göre Açılan Geçici Depolardan, Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları (Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz Acıpaya 1325 Senaryo 2 için belediye toplaa bölgelerinden toplanan ÖTL en iyi çözü için Sarayöy, Buldan, Honaz ve Acıpaya geçici depolarına gönderiliģtir. Bu depolara gelen ÖTL de, önce Konya geri azanı tesisine daha sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin %50 sini toplaayı öngören senaryo 2 için de aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 3: ÖTL nin % 55 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 55 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 8 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 9 da veriliģtir. Tablo 8: Senaryo 3 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal 1. Bölge 520,3 2. Bölge 290,45 580,75 3. Bölge 532,4 4. Bölge 514,25 5. Bölge 744,25 792, ,15 Tablo 9: Senaryo 3 e Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz 1325 Acıpaya Çal 326,15

16 454 ORGAN, ERTUĞRUL ve DENİŞ Senaryo 3 için belediye toplaa notalarından toplanan ÖTL, senaryo 1 ve 2 ye göre açılan geçici depolara e olara Çal geçici deposuna da ÖTL gönderiģtir. Bu depolara gelen ÖTL de önce Konya geri azanı tesisine sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. Senaryo 3 de ÖTL nin % 55 inin toplanası öngörülüģ ve aliyet TL olara bulunuģtur. Senaryo 4: ÖTL nin % 60 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 60 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 10 da veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları Tablo 11 de veriliģtir. Tablo 10: Senaryo 4 Ġçin Toplaa Bölgelerinden Geçici Depolara Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Toplaa Notaları Sarayöy Buldan Honaz Acıpaya Çal 1. Bölge 567,6 2. Bölge 196, Bölge 580,8 4. Bölge Bölge , Tablo 11: Senaryo 4 ye Göre Açılan Geçici Depolardan Geri Kazanı Tesislerine Giden ÖTL Mitarları(Ton/Yıl) Asaray GKT Erzincan GKT Konya GKT Sarayöy 1325 Buldan 1325 Honaz Acıpaya 1325 Çal 838 Senaryo 4 için belediye toplaa notalarından toplanan ÖTL, senaryo 1 ve 2 ye göre açılan geçici depolara e olara Çal geçici depoya da ÖTL gönderiģtir. Bu depolara gelen ÖTL de önce Konya geri azanı tesisine sonra da Asaray geri azanı tesisine gönderiliģtir. ÖTL nin %60 sinin toplaasını öngören senaryo 4 için aliyet TL olara hesaplanıģtır. Senaryo 5 : ÖTL nin % 65 Oranında Toplanası Duruu ÖTL nin % 65 oranında toplanasına göre belediye toplaa erezlerinden, depolara gönderilen ÖTL itarları Tablo 12 de veriliģtir. Depolardan da geri azanı tesislerine gönderilen ÖTL itarları ise aģağıdai Tablo 13 de veriliģtir.

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik. Recycling of Wastes and Reverse Logistics

Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik. Recycling of Wastes and Reverse Logistics PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi PARADOKS, Journal of Economics, Sociology and Policy Atıkların Geri Dönüşümü ve Tersine Lojistik Recycling of Wastes and Reverse Logistics Ümran ŞENGÜL Arş.

Detaylı

TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Özel Sayı, ss. 325-344 TERS LOJĐSTĐK VE ŞĐRKETLERĐN MALĐYET YÖNETĐMĐ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Erol BULUT 1 Ali DERAN 2 Özet Ters lojistik, lojistik yönetim süreçlerini tersinden yapmayı

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE ULAġTIRMA MODELĠ ĠLE YENĠ BĠR DAĞITIM PLANI GELĠġTĠRME

BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE ULAġTIRMA MODELĠ ĠLE YENĠ BĠR DAĞITIM PLANI GELĠġTĠRME KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE ULAġTIRMA MODELĠ ĠLE YENĠ BĠR DAĞITIM PLANI GELĠġTĠRME Özet Ġrfan ERTUĞRUL AyĢegül TUġ IġIK ** İşletmelerin yönetiminde en önemli süreç,

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ÜRÜN GERİ KAZANIMI İÇİN LOJİSTİK ŞEBEKE TASARIMI: KANTİTATİF MODELLERİN TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA FIRSATLARI

ÜRÜN GERİ KAZANIMI İÇİN LOJİSTİK ŞEBEKE TASARIMI: KANTİTATİF MODELLERİN TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA FIRSATLARI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 25 Sayý: 3-4 Sayfa: (33-50) Makale ÜRÜN GERİ KAZANIMI İÇİN LOJİSTİK ŞEBEKE TASARIMI: KANTİTATİF MODELLERİN TARAMASI VE POTANSİYEL ARAŞTIRMA FIRSATLARI Kerem CİDDİ 1

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9) 2005 / 1 : 55-68 Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü İ.Figen Gülenç* Bilge Karabulut** Özet: Bir işletmedeki

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları İle Planlanması I. Ulusal Akdeniz Oran ve Çevre Sepozyuu, 26-28 Eki 20, Kahraanaraş KSÜ Mühendislik Bil. Der., Özel Sayı, 202 5 KSU J. Engineering Sci., Special Issue, 202 Oran Yollarının Dinaik Modelli CAD Prograları

Detaylı

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ - KONYA STOK TUTMA ALANLARI VE ENVANTER PLANLAMA ENTEGRASYONU

ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ - KONYA STOK TUTMA ALANLARI VE ENVANTER PLANLAMA ENTEGRASYONU ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ - KONYA STOK TUTMA ALANLARI VE ENVANTER PLANLAMA ENTEGRASYONU Murat DÜZGÜN Okan Üniversitesi, SBE - İngilizce İşletme Doktora Proğramı, duzgunmurat@yahoo.com

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KURULUM SÜRECĠ VE BĠR VAKA ÇALIġMASI Mustafa Cahid ÜNĞAN * ve Melih MET Özet Kurumsal

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr.

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN 2011 Her Hakkı Saklıdır T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ

LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ UYGULAMALARI VE RĠSK ANALĠZLERĠ Volkan PEKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI TEZ DANIġMANI

Detaylı

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar

Lojistikte Yeni Yaklaşımlar Murat ÖZ ** ÖZET Lojistik sektörü dünyada son kırk yıl içerisinde en fazla değişiklik gösteren ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığı zaman daha genç ve daha

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı