SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN."

Transkript

1 SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST

2 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde, yüksek ö retimi bilen kifliler olarak, fikir özgürlü ünü akademik fanustan ç kar p toplumla buluflturmay, ça n e itim anlay fl n ülkemizin gereksinimleriyle bütünlefltirmeyi, araflt rmada öncü olmay, ö rencilerimiz ve ö retim kadromuzla birlikte evrensel boyutu yakalamay amaçl yoruz. Hedefimiz; bilgi sahibi oldu u kadar beceri sahibi mezunlar global boyutta ifl ve sanat dünyas n n hizmetine sunmak, ö retim kadromuzun dinamizmini ö rencilerimizin özgüvenine dönüfltürmek, oluflturaca m z kurumsal kültürümüzle Türk yüksekö retim sisteminde bir örnek olmak. Yar nlar avuçlar na almay düflleyen gençler, gelin ideallerimizi birlikte gerçeklefltirelim.

3 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS PROGRAMLARI flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) ngilizce flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) Uluslararas Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Program Bireysel Yetkinli e Yat r m; Günümüzde edinilen bilginin güncelli ini h zla kaybediyor olmas, hayat boyu ö renme olgusunun önemini daha da art rmaktad r. Bu nedenle "ö renmeyi ö renmifl", kendisini sürekli güncel tutabilen ve alan ndaki geliflmeleri yak ndan takip ederek uygulayabilen mezunlar yetifltirilebilmesi hedefimizdir. Bu hedefi gerçeklefltirirken, ö rencilerimizin alanlar ndaki bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve akademik araflt rmalar ile bilgi üretimine katk da bulunabilecekleri, etik de erlere sayg l ve kaliteli bir e itim ortam n n yarat lmas temel taahhüdümüzdür. Mezunlar m z n baflar s enstitümüzün baflar s olacakt r. MBA/MA flletme Yüksek Lisans Program Alt Uzmanl k Dallar Finansal Yönetim Enerji Yönetimi Uluslararas flletme Kurumsal Kaynak Planlamas (SAP Corporate Master Program ile entegre) nsan Kaynaklar Yönetimi Pazarlama Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi Yönetim ve Organizasyon KOB Yönetimi SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

4 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAM F NANSAL YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflme odakl geliflmelerin yan s ra Türkiye nin özellikle de stanbul un uluslararas ticaret merkezi niteli i kazanmas na paralel olarak finans sektöründe uzman ihtiyac daha da artm flt r. Uluslararas Finans Merkezi olarak da stanbul un seçilmifl olmas anlaml ve yerindedir. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Finans alt uzmanl k dal nda MBA/MA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA/MA (Finansal Yönetim) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL541 Yönetim Muhasebesi (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL542 Finansal Yönetim (Z) ISL550 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (Z) ISL642 Türev Piyasalar (S) ISL641 Yat r m Analizi ve Portföy Yönetimi (S) ISL552 Risk Yönetimi (S) ISL544 Finansal Tablolar Analizi (S) ISL548 Kurumsal Yönetim ve Finans (S) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

5 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ENERJ YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Günümüzde enerji sektöründeki geliflmeler ve enerji alan nda faaliyet gösteren flirketlerin say ve büyüklükleri dikkate al nd nda, enerji yönetiminin geliflen bir alan oldu u görülmektedir. Özellikle enerji üretim ve da t m flirketlerinde ve endüstride enerji politikalar ve uygulamalar üzerinde çal flabilecek yetkinli e sahip uzmanlara ihtiyaç artmaktad r. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Enerji Yönetimi alt uzmanl k dal MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür MBA (Enerji Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL671 Kurumsal Kaynak Planlamas I (S) ISL581 Ekonomi (Z) ISL673 Enerji Yönetimi (Z) ISL522 Yöneticiler için Enerji Hukuku (Z) ISL651 Enerji Piyasalar nda Yat r m Yönetimi (Z) ISL552 Risk Yönetimi (S) ISL571 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (SCM) (S) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL598 Tez

6 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA/MA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ( NG L ZCE) KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) ALT UZMANLIK DALI Kurumsal Kaynak Planlamas alt uzmanl k dal nda aç lan MBA/MA ngilizce flletme Yüksek Lisans Program ile günümüzde büyük flirketlerin ve kurumlar n yo un olarak kulland bütünleflik yönetim sisteminin teorik ve pratik altyap s ö rencilerimize aktar lacakt r. Yönetimin bütününe oldu u gibi her bir yönetim fonksiyonu için de etkileflimli, efl zamanl ve analize dayal ça dafl yönetim uygulamalar gelifltirilebilmesi bu suretle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, EMEA (Avrupa ve Orta Do u) bölgesinde sadece 5 üniversitede uygulanan SAP Corporate Master Program yap s da entegre edilmifltir. SAP iflbirli i ile teorik altyap uluslararas ifl uygulamalar ve örnek olaylar ile zenginlefltirilebilmekte ve gerçek anlamda ifl dünyas n n dinamiklerini yans tan teori ile prati in buluflmas temin edilebilmektedir. Bu program tamamlayan mezunlar m z, kurumsal kaynak planlamas (ERP) odakl yönetici yetkinli i kazan rken ayn zamanda SAP dan flmanl k sertifikas na da sahip olabilecektir. Tezsiz Program; 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Yanda belirtilen derslerden alt program zorunlu (Z) ve dört seçmeli (S) ders al nacakt r. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi çal flmas Ö retim Üyelerimizin akademik dan flmanl nda yap lacakt r. Program n üç dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. University SAP Alliances MBA (ERP) Ders Plan MAN511 MAN502 MAN671 MAN575 MAN673 MAN531 MAN564 Yönetim ve Organizasyon (Z) Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) Kurumsal Kaynak Planlamas I (Z) fl Süreçleri Yönetimi (Z) Kurumsal Kaynak Planlamas II (Z) nsan Kaynaklar Yönetimi (S) Müflteri liflkileri Yönetimi CRM (S) MAN541 MAN552 MAN571 MAN514 MAN577 MAN501 MAN598 Yönetim Muhasebesi ve Raporlama (S) Risk Yönetimi (S) Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi SCM (S) De iflim ve Yenilik Yönetimi (S) Yönetim Kontrol Sistemleri BI (S) Stratejik Yönetim ve Planlama Simülasyon (Z) Mezuniyet Projesi (Z)

7 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI PAZARLAMA YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Pazarlama, müflteriler için de er yaratmay, bunu tan tma ve sunmay, iflletmenin ve paydafllar n n (ilgili ç kar gruplar n n) yarar na olacak flekilde müflteri iliflkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisidir. Günümüzde, teknolojide sa lanan h zl geliflmeler ile birlikte rekabetin de boyutlar de iflmifl, pazarlama bak fl aç s n daha iyi ve daha do ru kavray p özümsemek tüm iflletme çal flanlar için adeta bir zorunluluk haline gelmifltir. Bu ihtiyac karfl lamak üzere, Enstitü olarak Pazarlama Yönetimi alt uzmanl k dal MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Pazarlama Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL561 Pazarlama Yönetimi (Z) ISL562 Bütünleflik Pazarlama letiflimi (Z) ISL563 Pazarlama Araflt rmas (Z) ISL564 Müflteri liflkileri Yönetimi (CRM) (S) ISL566 Tüketici Davran fl (S) ISL567 Stratejik Marka Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

8 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI NSAN KAYNAKLARI YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflmeyle birlikte ortaya ç kan yo un rekabet ortam nda, iflletmelerin baflar l ve uzun ömürlü olabilmeleri için insan kaynaklar ndan etkin bir flekilde yararlanmalar büyük önem tafl maktad r. Günümüz koflullar nda, teknolojideki ve hizmet sektöründeki h zl geliflime ba l olarak insan kalitesini art rmak iflletmelerin ortak amaçlar haline gelmifltir. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda nsan Kaynaklar Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA ( nsan Kaynaklar Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL515 Örgütsel Davran fl (Z) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (Z) ISL532 nsan Kaynaklar Yönetiminde Analitik Yaklafl mlar (Z) ISL517 Organizasyonel Tasar m (S) ISL512 Liderlik ve Giriflimcilik (S) ISL514 De iflim ve novasyon Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

9 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI TEDAR K Z NC R VE ÜRET M YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Rekabet koflullar n n giderek a rlaflt günümüz ifl dünyas nda, maliyet optimizasyonunun yan s ra, üretim ve tedarik zinciri sistemlerine bütünsel olarak bakabilmek baflar için olmazsa olmaz faktörler aras na girmifltir. flletmelerde lojistik faaliyetleri içsellefltirmifl iyi bir tedarik zinciri ve üretim yönetiminin rekabet gücüne, maliyetlere, talep de iflimin ve müflteri memnuniyetine etkisi yads namaz boyutlardad r. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL571 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (Z) ISL572 Üretim ve Operasyon Yönetimi (Z) ISL573 Malzeme Yönetimi ve Sat nalma (Z) ISL671 Kurumsal Kaynak Planlamas (S) ISL672 Stok Yönetimi (S) ISL574 Proje Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

10 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ULUSLARARASI filetme YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflen günümüz ifl dünyas nda, uluslararas yönetim becerileri iflletmeler için kritik baflar faktörü haline gelmifltir. Türkiye deki yabanc yat r m y llar itibariyle artmakta, ayn zamanda Türk firmalar da uluslararas rekabette önemli aktörler haline gelmektedir. Küreselleflmenin gerektirdi i bilgi ve beceriyi sa lamak üzere, sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda, Enstitü olarak Uluslararas flletme Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Uluslararas flletme Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL545 Uluslararas Finans (Z) ISL565 Uluslararas Pazarlama (Z) ISL581 Uluslararas Ticaret (Z) ISL542 Finansal Yönetim (S) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (S) ISL562 Bütünleflik Pazarlama letiflimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

11 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI KOB YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler (KOB ler), ülkemizde ekonomik büyümenin önemli aktörleri aras nda yer almaktad rlar. Sürekli de iflen pazar koflullar ve küreselleflme sürecinde, KOB lerin güçlü yöneticilik becerilerine sahip kaliteli iflgücüne olan ihtiyac giderek artmaktad r. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda KOB Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Kobi Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL512 Liderlik ve Giriflimcilik (Z) ISL513 KOB Yönetimi (Z) ISL514 De iflim ve novasyon Yönetimi (Z) ISL561 Pazarlama Yönetimi (S) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (S) ISL541 Yönetim Muhasebesi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

12 ULUSLARARASI T CARET HUKUKU YÜKSEK L SANS PROGRAMI Dünya ticaretinin ve ekonomisinin küreselleflmesi ve Türkiye nin d fl ticaretinin son y llarda gösterdi i geliflme sebebiyle uluslararas ticaret hukuku alan nda uzmanlaflm fl hukukçulara bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktad r. Küresel ifl dünyas nda önemli bir rol üstlenmeye bafllayan Türkiye nin ve özellikle de stanbul un bir uluslararas ticaret merkezine dönüflümü, uluslararas ticaret hukuku alan nda yetkin hukukçu kimli ini ön plana ç karmaktad r. Uluslararas ticaret hukuku, küreselleflen dünyan n hukukudur. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi nde küresel hukuku içsellefltiren yetkin hukukçular yetifltirmeyi hedefliyoruz. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden dört program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler hukuk seçmeli havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. Uluslararas Ticaret Hukuku Ders Plan HUK521 Türk Özel Hukukunda Güncel Geliflmeler I (Z) HUK522 Türk Özel Hukukunda Güncel Geliflmeler II (Z) HUK561 Uluslararas Ticari Sözleflmeler (Z) HUK562 Uluslararas Ticari Tahkim (Z) HUK 502 Uluslararas Mali Hukuk HUK 523 Uluslararas Fikri ve S nai Mülkiyet Hukuku HUK 525 Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Geliflmeler HUK 551 fiirket Birleflme ve Devralmalar HUK 553 Enerji Hukuku HUK 563 Yeknesak Hukuk (Hukukun Birlefltirilmesi) HUK 564 Uluslararas nflaat Hukuku HUK 571 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku HUK 597 Seminer HUK 599 Tez SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

13 ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY GLOBAL MODERN REALIST DYNAMIC MBA IN ERP WITH SAP MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) A postgraduate qualification offered through close collaboration with SAP Corporate to the business worlds. SAP is the largest enterprise software company in the world with over 105,000 customers in over 120 countries with a distinct position in the Turkey s largest companies. We have developed four-semester MBA graduate program designed to provide students with a balance of in-class courses and self-development options, together with SAP certification training and preferably on-the-job practical experience. This is the 6th SAP Corporate Master Program in the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. Students enrolled to the Kemerburgaz University MBA in ERP with SAP program will attend 10 graduate courses and receive SAP Business Associate and SAP Consultant certification trainings embedded to the program. This would be the exclusive graduate program which truly combines practice and theory. The graduates of the MBA in ERP with SAP program will have both MBA diploma and SAP certificates (Business Associate and Consultant) with unique competencies which will make him/her requested by the business community. Kemerburgaz University Graduate School of Social Sciences MBA in ERP with SAP Company Graduate Student SAP University SAP Alliances GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SCIENC

14 ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY GLOBAL MODERN REALIST DYNAMIC The postgraduate program is designed with the following courses and our students have to take six mandatory courses in addition to four selective courses based on their choices of provided expertise areas. ERP I and II courses will provide theoretical baseline for the program with detailed applications with SAP. With the completion of ERP I and II courses, students will be entitled to take SAP Business Associate Test. Management courses will support our student for the implementation of ERP projects in the future. Selective courses will equip our students with the competencies for the optional areas of expertise. This will also be supported by the embedded SAP consultancy training programs. All of the courses will use case studies as well as best practices in ERP with SAP applications. Students will also complete a graduation project in the area of their expertise with SAP applications. After completing all graduate programs and SAP trainings, students will be entitled to take SAP Business Consultant Test. SAP is the largest enterprise software company in the world with over 105,000 customers in over 120 countries with a distinct position in the Turkey s largest companies. We have developed four-semester MBA graduate program designed to provide students with a balance of in-class courses and self-development options, together with SAP certification training and preferably on-the-job practical experience. This is the 6th SAP Corporate Master Program in the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. Students enrolled to the Kemerburgaz University MBA in ERP with SAP program will attend 10 graduate courses and receive SAP Business Associate and SAP Consultant certification trainings embedded to the program. This would be the exclusive graduate program which truly combines practice and theory. The graduates of the MBA in ERP with SAP program will have both MBA diploma and SAP certificates (Business Associate and Consultant) with unique competencies which will make him/her requested by the business community. MAN511 MAN502 MAN671 MAN575 MAN673 MAN531 MAN564 MBA in ERP with SAP Management & Organization (M) MAN541 Managerial Accounting (S) Quantitative Methods in Management (M) MAN552 Risk Management (S) Enterprise Resource Planning I (M) MAN571 Supply Chain and Logistics Management (S) Business Process Management (M) MAN514 Change and Innovation Management (S) Enterprise Resource Planning II (M) MAN577 Management Control Systems with BI (S) Human Resources Management (S) MAN501 Strategic Management and Planning (M) Customer Relationship Management (S) MAN598 Graduation Project GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SCIENC

15 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ AKADEM K KADRO Prof. Dr. fiükran Nilvana ATADEN Z flletme Bölümü Ö retim Üyesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan fiükran Nilvana Atadeniz, lisans e itimini 1983 y l nda Bo aziçi Üniversitesi flletme Fakültesi nde, yüksek lisans (1987) ve doktora (1993) e itimlerini de Endüstriyel Yönetim alan nda Clemson Üniversitesi nde (ABD) tamamlam flt r. Prof. Atadeniz y llar aras nda Houston Üniversitesi nde Yard mc Doçent ve daha sonra Doçent olarak görev yapm flt r. fiubat 2011'den itibaren de stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan olarak görev yapmaktad r. Prof. Dr. Emre ALK N Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Rektör Yard mc s Emre Alkin, 1991 de stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1993 y l nda stanbul Üniversitesi'nde lisansüstü e itimini tamamlad y l nda doçent ; 2002 y l nda ise profesör unvan n ald y llar aras nda MKB Baflkan Dan flmanl, 2003 y l nda T M Genel Sekreterli i, Vergi Konseyi Üyeli i görevini yürüten Prof. Dr. Emre Alkin'in ayr ca Risk Management, Finansal Arac l n Evrimi, Bankalarda Risk Yönetimine Girifl, Dünden Bugüne Gaziantep isimli; biri ngilizce olmak üzere dört kitab bulunmaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Rektör Yard mc s ve Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi olarak görev yapmaktad r. Doç. Dr. Güner GÜRSOY Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Akademik kariyerine 1994 y l nda Naval Postgraduate School, ABD'de bafllam fl ve 2001 y l nda Bilkent Üniversitesi'nden finans alan nda doktora derecesini alm flt r. Yurt d fl nda tedarik ve mali kaynak yönetim projelerinde çal flm fl ve Pennsylvania State Üniversitesi bünyesinde ortak araflt rma projelerinde yer alm flt r. Akademik idari görevler anlam nda da Dekan Vekilli i, Enstitü Müdürlü ü, Rektör Dan flmanl görevlerini yürütmüfltür. Akademik anlamda, sermaye bütçelemesi, yat r m de erleme, lojistik yönetimi, tedarik, sat nalma, kurumsal yönetim ve finans alanlar nda çal flmalar bulunmaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktad r. Yrd. Doç. Dr. H. Gökhan AKAY Uluslararas Ticaret Bölümü Baflkan Gökhan Akay, 1996 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi ktisat Bölümü'nden mezun olmufltur. Yüksek Lisans derecesini ktisat alan nda Houston Üniversitesi'nde 2002 y l nda, doktora derecesini de ktisat alan nda Houston Üniversitesi'nde 2005 y l nda tamamlam flt r. Journal of Productivity Analysis, International Economic Journal, International Review of Economics and Finance'de de yay nlanm fl makaleleri bulunan Dr. Akay, y llar aras nda Trinity Üniversitesi'nde ö retim üyesi olarak çal flm flt r. Akademik ilgi alanlar uluslararas ticaret ve verimlilik analizidir. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Uluslararas Ticaret Bölümü Baflkanl görevindedir. Yrd. Doç. Dr. Saadet ÇET NKAYA flletme Bölümü Baflkan Saadet Çetinkaya, yönetim ve organizasyon konusunda çal flmaktad r. Bu alandaki doktora tezini Bo aziçi Üniversitesi'nde 2009'da tamamlam fl, daha sonra ayn kurumda yar zamanl ö retim üyesi olarak dersler vermifltir. Saadet Çetinkaya yüksek lisans ve lisans e itimini de iflletme alan nda tamamlam fl, bu süreçte finans ve strateji konular na odaklanm flt r. Lisans derecesini 1995 y l nda Bo aziçi Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini ise 1998 y l nda University of Pennsylvania - Wharton School of Business'tan alm flt r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde flletme Bölümü Baflkanl görevindedir. OSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

16 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ AKADEM K KADRO Yrd.Doç.Dr. Atilla Ç FTER Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Baflkan Atilla Çifter, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisat (ingilizce) Bölümü nde lisans, Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü nde doktora e itimini tamamlad. Dr. Çifter'in makaleleri aralar nda Physica A, Economic Modelling, Journal of Risk Finance, Journal of Economic Studies, Studies in Economics and Finance, International Review of Electrical Engineering, Internation Review on Computers and Software, International Journal of Statistics and Economics, Review of Middle East Economics and Finance'in de bulundu u uluslararas dergilerde yay nland. Araflt rma konular aras nda finansal ekonometri, finansal ekonomi, ekonofizik ve makroekonometri uygulamalar yer almaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Baflkanl görevindedir. Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Üniversite Genel Sekreteri Fahri Erenel, Kara Harp Okulu ktisat Lisans Program, Kara Harp Akademisi Ulusal Güvenlik / nsan Kaynaklar Yönetimi ve Beykent Üniversitesi E itim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programlar ndan mezun olmufl, stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nsan Kaynaklar Yönetimi Bilim Dal 'nda Doktora derecesini alm flt r. Akademik ilgi alanlar ; insan kaynaklar yönetimi, kamu yönetimi, personel temin ve seçim süreci ve performans de erlendirmesidir. Halen stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Genel Sekreter ve Uluslararas Lojistik Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd. Doç. Dr. Ayla ESEN flletme Bölümü Ö retim Üyesi Strateji, yönetim ve organizasyon alan nda uzmanlaflm fl olan Ayla Esen, 1999 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2001 y l nda alm fl, bir y l sonra yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r. Maastricht University'de 6 ayl k bir araflt rma döneminin ard ndan, 2008 y l nda Türkiye'de Stratejik flbirlikleri Dinamiklerinin De erlendirilmesi: Firma ve liflkiye Yönelik Faktörlerin flbirli i Performans Üzerindeki Etkisi konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar stratejik yönetim, stratejik iflbirlikleri, senaryo planlama teknikleri ve organizasyon teorisidir. Yrd. Doç. Dr. Ceyda Maden EY USTA Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Yönetim-organizasyon ve örgütsel davran fl alanlar nda uzmanlaflm fl olan Ceyda Maden Eyiusta, 2004 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2006 y l nda alm fl, ayn y l yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Yönetim-Organizasyon Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r y l nda Örgütlerde Kifli-Çevre Uyumu, Sosyal De iflim liflkileri ve Çal flan Tutumlar konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar kifli-çevre uyumunun farkl boyutlar, örgütlerdeki sosyal de iflim iliflkileri ve çal flma gruplar nda duygusal zekâ ve çat flma yönetimidir. Yrd. Doç. Dr. Emine Eser TELC Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Pazarlama yönetimi ve tüketici davran fllar alan nda uzmanlaflm fl olan Emine Eser Telci, 2003 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2005 y l nda alm fl, ayn y l yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Pazarlama Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r y l nda Al flverifl Merkezlerinde Tüketici Davran fllar : Faydac l ve Hazc Tüketiciler Aras ndaki Farklar Üzerine Bir Araflt rma konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar tüketici davran fllar, pazarlama yönetimi ve perakendecilik stratejileridir. OSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

17 BAfiVURU VE ÖN KAYIT Ç N GEREKL KOfiULLAR 4 y ll k lisans derecesine sahip olmak. Son üç y la ait Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Girifl S nav nda (ALES) herhangi bir puan türünden tezsiz programlar için en az 55 puan ve üstü, tezli programlar için en az 65 puan ve üstü almak. (Yeterli ALES puan na sahip olmayanlar özel ö renci statüsünde ders alabilirler; bu kifliler ALES puan koflulunu sa lad klar nda normal ö renci kay tlar yap l r ve özel ö renci statüsünde ald klar dersler, program n toplam ders yükünün yar s n geçmemek kofluluyla, programa say l r). Ön kay t formundaki bilgileri güncel ve do ru olarak doldurmak, ngilizce programlara baflvuruda ÜDS/KPDS s navlar ndan 70 veya üstü veya afla daki yabanc dil s navlar ndan bu puan n eflde eri bir puan veya üstü almak. Online Baflvuru Baflvurmak istedi iniz program tercihiniz ve program baflvurusunun de erlendirilmesinde faydalan lacak ve üçüncü kiflilerle paylafl lmayacak olan bilgilerinizi içeren Online Baflvuru Formu nun kapsaml ve do ru olarak doldurulman z, baflvuru de erlendirme sürecine olumlu yans yacakt r. Ön kay tlar ve bilgi için: KPDS/ÜDS 70 TOEFL IBT 65 TOEFL CBT 155 TOEFL PBT 470 IELTS 6 ngilizce programlara baflvuran ve geçerli bir ngilizce s nav notu bulunmayan adaylar için stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ngilizce Yeterlik S nav ndan baflar l olmak. Sorular n z için: (212) den 4099 Adres: fiiflli Merkez Mah. Mansur Sok. No: fiiflli/ stanbul SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362)

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı