SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN."

Transkript

1 SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST

2 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde, yüksek ö retimi bilen kifliler olarak, fikir özgürlü ünü akademik fanustan ç kar p toplumla buluflturmay, ça n e itim anlay fl n ülkemizin gereksinimleriyle bütünlefltirmeyi, araflt rmada öncü olmay, ö rencilerimiz ve ö retim kadromuzla birlikte evrensel boyutu yakalamay amaçl yoruz. Hedefimiz; bilgi sahibi oldu u kadar beceri sahibi mezunlar global boyutta ifl ve sanat dünyas n n hizmetine sunmak, ö retim kadromuzun dinamizmini ö rencilerimizin özgüvenine dönüfltürmek, oluflturaca m z kurumsal kültürümüzle Türk yüksekö retim sisteminde bir örnek olmak. Yar nlar avuçlar na almay düflleyen gençler, gelin ideallerimizi birlikte gerçeklefltirelim.

3 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS PROGRAMLARI flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) ngilizce flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) Uluslararas Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Program Bireysel Yetkinli e Yat r m; Günümüzde edinilen bilginin güncelli ini h zla kaybediyor olmas, hayat boyu ö renme olgusunun önemini daha da art rmaktad r. Bu nedenle "ö renmeyi ö renmifl", kendisini sürekli güncel tutabilen ve alan ndaki geliflmeleri yak ndan takip ederek uygulayabilen mezunlar yetifltirilebilmesi hedefimizdir. Bu hedefi gerçeklefltirirken, ö rencilerimizin alanlar ndaki bilgi ve becerileri uygulayabilecekleri ve akademik araflt rmalar ile bilgi üretimine katk da bulunabilecekleri, etik de erlere sayg l ve kaliteli bir e itim ortam n n yarat lmas temel taahhüdümüzdür. Mezunlar m z n baflar s enstitümüzün baflar s olacakt r. MBA/MA flletme Yüksek Lisans Program Alt Uzmanl k Dallar Finansal Yönetim Enerji Yönetimi Uluslararas flletme Kurumsal Kaynak Planlamas (SAP Corporate Master Program ile entegre) nsan Kaynaklar Yönetimi Pazarlama Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi Yönetim ve Organizasyon KOB Yönetimi SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

4 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAM F NANSAL YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflme odakl geliflmelerin yan s ra Türkiye nin özellikle de stanbul un uluslararas ticaret merkezi niteli i kazanmas na paralel olarak finans sektöründe uzman ihtiyac daha da artm flt r. Uluslararas Finans Merkezi olarak da stanbul un seçilmifl olmas anlaml ve yerindedir. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Finans alt uzmanl k dal nda MBA/MA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA/MA (Finansal Yönetim) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL541 Yönetim Muhasebesi (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL542 Finansal Yönetim (Z) ISL550 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (Z) ISL642 Türev Piyasalar (S) ISL641 Yat r m Analizi ve Portföy Yönetimi (S) ISL552 Risk Yönetimi (S) ISL544 Finansal Tablolar Analizi (S) ISL548 Kurumsal Yönetim ve Finans (S) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

5 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ENERJ YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Günümüzde enerji sektöründeki geliflmeler ve enerji alan nda faaliyet gösteren flirketlerin say ve büyüklükleri dikkate al nd nda, enerji yönetiminin geliflen bir alan oldu u görülmektedir. Özellikle enerji üretim ve da t m flirketlerinde ve endüstride enerji politikalar ve uygulamalar üzerinde çal flabilecek yetkinli e sahip uzmanlara ihtiyaç artmaktad r. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Enerji Yönetimi alt uzmanl k dal MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür MBA (Enerji Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL671 Kurumsal Kaynak Planlamas I (S) ISL581 Ekonomi (Z) ISL673 Enerji Yönetimi (Z) ISL522 Yöneticiler için Enerji Hukuku (Z) ISL651 Enerji Piyasalar nda Yat r m Yönetimi (Z) ISL552 Risk Yönetimi (S) ISL571 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (SCM) (S) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL598 Tez

6 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA/MA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ( NG L ZCE) KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) ALT UZMANLIK DALI Kurumsal Kaynak Planlamas alt uzmanl k dal nda aç lan MBA/MA ngilizce flletme Yüksek Lisans Program ile günümüzde büyük flirketlerin ve kurumlar n yo un olarak kulland bütünleflik yönetim sisteminin teorik ve pratik altyap s ö rencilerimize aktar lacakt r. Yönetimin bütününe oldu u gibi her bir yönetim fonksiyonu için de etkileflimli, efl zamanl ve analize dayal ça dafl yönetim uygulamalar gelifltirilebilmesi bu suretle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, EMEA (Avrupa ve Orta Do u) bölgesinde sadece 5 üniversitede uygulanan SAP Corporate Master Program yap s da entegre edilmifltir. SAP iflbirli i ile teorik altyap uluslararas ifl uygulamalar ve örnek olaylar ile zenginlefltirilebilmekte ve gerçek anlamda ifl dünyas n n dinamiklerini yans tan teori ile prati in buluflmas temin edilebilmektedir. Bu program tamamlayan mezunlar m z, kurumsal kaynak planlamas (ERP) odakl yönetici yetkinli i kazan rken ayn zamanda SAP dan flmanl k sertifikas na da sahip olabilecektir. Tezsiz Program; 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Yanda belirtilen derslerden alt program zorunlu (Z) ve dört seçmeli (S) ders al nacakt r. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi çal flmas Ö retim Üyelerimizin akademik dan flmanl nda yap lacakt r. Program n üç dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. University SAP Alliances MBA (ERP) Ders Plan MAN511 MAN502 MAN671 MAN575 MAN673 MAN531 MAN564 Yönetim ve Organizasyon (Z) Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) Kurumsal Kaynak Planlamas I (Z) fl Süreçleri Yönetimi (Z) Kurumsal Kaynak Planlamas II (Z) nsan Kaynaklar Yönetimi (S) Müflteri liflkileri Yönetimi CRM (S) MAN541 MAN552 MAN571 MAN514 MAN577 MAN501 MAN598 Yönetim Muhasebesi ve Raporlama (S) Risk Yönetimi (S) Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi SCM (S) De iflim ve Yenilik Yönetimi (S) Yönetim Kontrol Sistemleri BI (S) Stratejik Yönetim ve Planlama Simülasyon (Z) Mezuniyet Projesi (Z)

7 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI PAZARLAMA YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Pazarlama, müflteriler için de er yaratmay, bunu tan tma ve sunmay, iflletmenin ve paydafllar n n (ilgili ç kar gruplar n n) yarar na olacak flekilde müflteri iliflkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisidir. Günümüzde, teknolojide sa lanan h zl geliflmeler ile birlikte rekabetin de boyutlar de iflmifl, pazarlama bak fl aç s n daha iyi ve daha do ru kavray p özümsemek tüm iflletme çal flanlar için adeta bir zorunluluk haline gelmifltir. Bu ihtiyac karfl lamak üzere, Enstitü olarak Pazarlama Yönetimi alt uzmanl k dal MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Pazarlama Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL561 Pazarlama Yönetimi (Z) ISL562 Bütünleflik Pazarlama letiflimi (Z) ISL563 Pazarlama Araflt rmas (Z) ISL564 Müflteri liflkileri Yönetimi (CRM) (S) ISL566 Tüketici Davran fl (S) ISL567 Stratejik Marka Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

8 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI NSAN KAYNAKLARI YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflmeyle birlikte ortaya ç kan yo un rekabet ortam nda, iflletmelerin baflar l ve uzun ömürlü olabilmeleri için insan kaynaklar ndan etkin bir flekilde yararlanmalar büyük önem tafl maktad r. Günümüz koflullar nda, teknolojideki ve hizmet sektöründeki h zl geliflime ba l olarak insan kalitesini art rmak iflletmelerin ortak amaçlar haline gelmifltir. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda nsan Kaynaklar Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA ( nsan Kaynaklar Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL515 Örgütsel Davran fl (Z) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (Z) ISL532 nsan Kaynaklar Yönetiminde Analitik Yaklafl mlar (Z) ISL517 Organizasyonel Tasar m (S) ISL512 Liderlik ve Giriflimcilik (S) ISL514 De iflim ve novasyon Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

9 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI TEDAR K Z NC R VE ÜRET M YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Rekabet koflullar n n giderek a rlaflt günümüz ifl dünyas nda, maliyet optimizasyonunun yan s ra, üretim ve tedarik zinciri sistemlerine bütünsel olarak bakabilmek baflar için olmazsa olmaz faktörler aras na girmifltir. flletmelerde lojistik faaliyetleri içsellefltirmifl iyi bir tedarik zinciri ve üretim yönetiminin rekabet gücüne, maliyetlere, talep de iflimin ve müflteri memnuniyetine etkisi yads namaz boyutlardad r. Bu çerçevede, Enstitü olarak yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Tedarik Zinciri ve Üretim Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL571 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi (Z) ISL572 Üretim ve Operasyon Yönetimi (Z) ISL573 Malzeme Yönetimi ve Sat nalma (Z) ISL671 Kurumsal Kaynak Planlamas (S) ISL672 Stok Yönetimi (S) ISL574 Proje Yönetimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

10 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI ULUSLARARASI filetme YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küreselleflen günümüz ifl dünyas nda, uluslararas yönetim becerileri iflletmeler için kritik baflar faktörü haline gelmifltir. Türkiye deki yabanc yat r m y llar itibariyle artmakta, ayn zamanda Türk firmalar da uluslararas rekabette önemli aktörler haline gelmektedir. Küreselleflmenin gerektirdi i bilgi ve beceriyi sa lamak üzere, sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda, Enstitü olarak Uluslararas flletme Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Uluslararas flletme Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL545 Uluslararas Finans (Z) ISL565 Uluslararas Pazarlama (Z) ISL581 Uluslararas Ticaret (Z) ISL542 Finansal Yönetim (S) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (S) ISL562 Bütünleflik Pazarlama letiflimi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

11 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ STANBUL KEMERBURGAZ ÜN VERS TES MBA filetme YÜKSEK L SANS PROGRAMI KOB YÖNET M (TÜRKÇE/ NG L ZCE) Küçük ve orta büyüklükteki iflletmeler (KOB ler), ülkemizde ekonomik büyümenin önemli aktörleri aras nda yer almaktad rlar. Sürekli de iflen pazar koflullar ve küreselleflme sürecinde, KOB lerin güçlü yöneticilik becerilerine sahip kaliteli iflgücüne olan ihtiyac giderek artmaktad r. Enstitü olarak sektörel ihtiyaçlar gözeterek yetkin mezunlar yetifltirmeye odakl yap m z kapsam nda KOB Yönetimi alt uzmanl k dal n içeren MBA flletme Yüksek Lisans program n tasarlad k. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden yedi program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler MBA havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi veya Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. MBA (Kobi Yönetimi) Ders Plan ISL511 Yönetim ve Organizasyon (Z) ISL502 Yönetimde Say sal Analiz Teknikleri (Z) ISL581 Ekonomi (Z) ISL501 Stratejik Yönetim ve Planlama (Z) ISL512 Liderlik ve Giriflimcilik (Z) ISL513 KOB Yönetimi (Z) ISL514 De iflim ve novasyon Yönetimi (Z) ISL561 Pazarlama Yönetimi (S) ISL531 nsan Kaynaklar Yönetimi (S) ISL541 Yönetim Muhasebesi (S) ISL598 Mezuniyet Projesi ISL599 Tez

12 ULUSLARARASI T CARET HUKUKU YÜKSEK L SANS PROGRAMI Dünya ticaretinin ve ekonomisinin küreselleflmesi ve Türkiye nin d fl ticaretinin son y llarda gösterdi i geliflme sebebiyle uluslararas ticaret hukuku alan nda uzmanlaflm fl hukukçulara bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktad r. Küresel ifl dünyas nda önemli bir rol üstlenmeye bafllayan Türkiye nin ve özellikle de stanbul un bir uluslararas ticaret merkezine dönüflümü, uluslararas ticaret hukuku alan nda yetkin hukukçu kimli ini ön plana ç karmaktad r. Uluslararas ticaret hukuku, küreselleflen dünyan n hukukudur. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi nde küresel hukuku içsellefltiren yetkin hukukçular yetifltirmeyi hedefliyoruz. Tezli programda ise 7 ders ve 1 seminer dersi almak durumundad r. Afla da belirtilen derslerden dört program zorunlu (Z) ve üç seçmeli (S) ders al nacakt r. Belirtilen seçmeli dersler d fl nda dersler hukuk seçmeli havuzundan da al nabilir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Tez yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. Uluslararas Ticaret Hukuku Ders Plan HUK521 Türk Özel Hukukunda Güncel Geliflmeler I (Z) HUK522 Türk Özel Hukukunda Güncel Geliflmeler II (Z) HUK561 Uluslararas Ticari Sözleflmeler (Z) HUK562 Uluslararas Ticari Tahkim (Z) HUK 502 Uluslararas Mali Hukuk HUK 523 Uluslararas Fikri ve S nai Mülkiyet Hukuku HUK 525 Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Geliflmeler HUK 551 fiirket Birleflme ve Devralmalar HUK 553 Enerji Hukuku HUK 563 Yeknesak Hukuk (Hukukun Birlefltirilmesi) HUK 564 Uluslararas nflaat Hukuku HUK 571 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku HUK 597 Seminer HUK 599 Tez SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

13 ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY GLOBAL MODERN REALIST DYNAMIC MBA IN ERP WITH SAP MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION IN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) A postgraduate qualification offered through close collaboration with SAP Corporate to the business worlds. SAP is the largest enterprise software company in the world with over 105,000 customers in over 120 countries with a distinct position in the Turkey s largest companies. We have developed four-semester MBA graduate program designed to provide students with a balance of in-class courses and self-development options, together with SAP certification training and preferably on-the-job practical experience. This is the 6th SAP Corporate Master Program in the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. Students enrolled to the Kemerburgaz University MBA in ERP with SAP program will attend 10 graduate courses and receive SAP Business Associate and SAP Consultant certification trainings embedded to the program. This would be the exclusive graduate program which truly combines practice and theory. The graduates of the MBA in ERP with SAP program will have both MBA diploma and SAP certificates (Business Associate and Consultant) with unique competencies which will make him/her requested by the business community. Kemerburgaz University Graduate School of Social Sciences MBA in ERP with SAP Company Graduate Student SAP University SAP Alliances GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SCIENC

14 ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITY GLOBAL MODERN REALIST DYNAMIC The postgraduate program is designed with the following courses and our students have to take six mandatory courses in addition to four selective courses based on their choices of provided expertise areas. ERP I and II courses will provide theoretical baseline for the program with detailed applications with SAP. With the completion of ERP I and II courses, students will be entitled to take SAP Business Associate Test. Management courses will support our student for the implementation of ERP projects in the future. Selective courses will equip our students with the competencies for the optional areas of expertise. This will also be supported by the embedded SAP consultancy training programs. All of the courses will use case studies as well as best practices in ERP with SAP applications. Students will also complete a graduation project in the area of their expertise with SAP applications. After completing all graduate programs and SAP trainings, students will be entitled to take SAP Business Consultant Test. SAP is the largest enterprise software company in the world with over 105,000 customers in over 120 countries with a distinct position in the Turkey s largest companies. We have developed four-semester MBA graduate program designed to provide students with a balance of in-class courses and self-development options, together with SAP certification training and preferably on-the-job practical experience. This is the 6th SAP Corporate Master Program in the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region. Students enrolled to the Kemerburgaz University MBA in ERP with SAP program will attend 10 graduate courses and receive SAP Business Associate and SAP Consultant certification trainings embedded to the program. This would be the exclusive graduate program which truly combines practice and theory. The graduates of the MBA in ERP with SAP program will have both MBA diploma and SAP certificates (Business Associate and Consultant) with unique competencies which will make him/her requested by the business community. MAN511 MAN502 MAN671 MAN575 MAN673 MAN531 MAN564 MBA in ERP with SAP Management & Organization (M) MAN541 Managerial Accounting (S) Quantitative Methods in Management (M) MAN552 Risk Management (S) Enterprise Resource Planning I (M) MAN571 Supply Chain and Logistics Management (S) Business Process Management (M) MAN514 Change and Innovation Management (S) Enterprise Resource Planning II (M) MAN577 Management Control Systems with BI (S) Human Resources Management (S) MAN501 Strategic Management and Planning (M) Customer Relationship Management (S) MAN598 Graduation Project GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SCIENC

15 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ AKADEM K KADRO Prof. Dr. fiükran Nilvana ATADEN Z flletme Bölümü Ö retim Üyesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan fiükran Nilvana Atadeniz, lisans e itimini 1983 y l nda Bo aziçi Üniversitesi flletme Fakültesi nde, yüksek lisans (1987) ve doktora (1993) e itimlerini de Endüstriyel Yönetim alan nda Clemson Üniversitesi nde (ABD) tamamlam flt r. Prof. Atadeniz y llar aras nda Houston Üniversitesi nde Yard mc Doçent ve daha sonra Doçent olarak görev yapm flt r. fiubat 2011'den itibaren de stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan olarak görev yapmaktad r. Prof. Dr. Emre ALK N Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Rektör Yard mc s Emre Alkin, 1991 de stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1993 y l nda stanbul Üniversitesi'nde lisansüstü e itimini tamamlad y l nda doçent ; 2002 y l nda ise profesör unvan n ald y llar aras nda MKB Baflkan Dan flmanl, 2003 y l nda T M Genel Sekreterli i, Vergi Konseyi Üyeli i görevini yürüten Prof. Dr. Emre Alkin'in ayr ca Risk Management, Finansal Arac l n Evrimi, Bankalarda Risk Yönetimine Girifl, Dünden Bugüne Gaziantep isimli; biri ngilizce olmak üzere dört kitab bulunmaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Rektör Yard mc s ve Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi olarak görev yapmaktad r. Doç. Dr. Güner GÜRSOY Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Akademik kariyerine 1994 y l nda Naval Postgraduate School, ABD'de bafllam fl ve 2001 y l nda Bilkent Üniversitesi'nden finans alan nda doktora derecesini alm flt r. Yurt d fl nda tedarik ve mali kaynak yönetim projelerinde çal flm fl ve Pennsylvania State Üniversitesi bünyesinde ortak araflt rma projelerinde yer alm flt r. Akademik idari görevler anlam nda da Dekan Vekilli i, Enstitü Müdürlü ü, Rektör Dan flmanl görevlerini yürütmüfltür. Akademik anlamda, sermaye bütçelemesi, yat r m de erleme, lojistik yönetimi, tedarik, sat nalma, kurumsal yönetim ve finans alanlar nda çal flmalar bulunmaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktad r. Yrd. Doç. Dr. H. Gökhan AKAY Uluslararas Ticaret Bölümü Baflkan Gökhan Akay, 1996 y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi ktisat Bölümü'nden mezun olmufltur. Yüksek Lisans derecesini ktisat alan nda Houston Üniversitesi'nde 2002 y l nda, doktora derecesini de ktisat alan nda Houston Üniversitesi'nde 2005 y l nda tamamlam flt r. Journal of Productivity Analysis, International Economic Journal, International Review of Economics and Finance'de de yay nlanm fl makaleleri bulunan Dr. Akay, y llar aras nda Trinity Üniversitesi'nde ö retim üyesi olarak çal flm flt r. Akademik ilgi alanlar uluslararas ticaret ve verimlilik analizidir. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Uluslararas Ticaret Bölümü Baflkanl görevindedir. Yrd. Doç. Dr. Saadet ÇET NKAYA flletme Bölümü Baflkan Saadet Çetinkaya, yönetim ve organizasyon konusunda çal flmaktad r. Bu alandaki doktora tezini Bo aziçi Üniversitesi'nde 2009'da tamamlam fl, daha sonra ayn kurumda yar zamanl ö retim üyesi olarak dersler vermifltir. Saadet Çetinkaya yüksek lisans ve lisans e itimini de iflletme alan nda tamamlam fl, bu süreçte finans ve strateji konular na odaklanm flt r. Lisans derecesini 1995 y l nda Bo aziçi Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini ise 1998 y l nda University of Pennsylvania - Wharton School of Business'tan alm flt r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde flletme Bölümü Baflkanl görevindedir. OSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

16 SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ AKADEM K KADRO Yrd.Doç.Dr. Atilla Ç FTER Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Baflkan Atilla Çifter, Dokuz Eylül Üniversitesi ktisat (ingilizce) Bölümü nde lisans, Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü nde doktora e itimini tamamlad. Dr. Çifter'in makaleleri aralar nda Physica A, Economic Modelling, Journal of Risk Finance, Journal of Economic Studies, Studies in Economics and Finance, International Review of Electrical Engineering, Internation Review on Computers and Software, International Journal of Statistics and Economics, Review of Middle East Economics and Finance'in de bulundu u uluslararas dergilerde yay nland. Araflt rma konular aras nda finansal ekonometri, finansal ekonomi, ekonofizik ve makroekonometri uygulamalar yer almaktad r. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Baflkanl görevindedir. Yrd. Doç. Dr. Fahri ERENEL Uluslararas Lojistik Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Üniversite Genel Sekreteri Fahri Erenel, Kara Harp Okulu ktisat Lisans Program, Kara Harp Akademisi Ulusal Güvenlik / nsan Kaynaklar Yönetimi ve Beykent Üniversitesi E itim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programlar ndan mezun olmufl, stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi nsan Kaynaklar Yönetimi Bilim Dal 'nda Doktora derecesini alm flt r. Akademik ilgi alanlar ; insan kaynaklar yönetimi, kamu yönetimi, personel temin ve seçim süreci ve performans de erlendirmesidir. Halen stanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nde Genel Sekreter ve Uluslararas Lojistik Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Yrd. Doç. Dr. Ayla ESEN flletme Bölümü Ö retim Üyesi Strateji, yönetim ve organizasyon alan nda uzmanlaflm fl olan Ayla Esen, 1999 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2001 y l nda alm fl, bir y l sonra yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r. Maastricht University'de 6 ayl k bir araflt rma döneminin ard ndan, 2008 y l nda Türkiye'de Stratejik flbirlikleri Dinamiklerinin De erlendirilmesi: Firma ve liflkiye Yönelik Faktörlerin flbirli i Performans Üzerindeki Etkisi konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar stratejik yönetim, stratejik iflbirlikleri, senaryo planlama teknikleri ve organizasyon teorisidir. Yrd. Doç. Dr. Ceyda Maden EY USTA Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Yönetim-organizasyon ve örgütsel davran fl alanlar nda uzmanlaflm fl olan Ceyda Maden Eyiusta, 2004 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2006 y l nda alm fl, ayn y l yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Yönetim-Organizasyon Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r y l nda Örgütlerde Kifli-Çevre Uyumu, Sosyal De iflim liflkileri ve Çal flan Tutumlar konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar kifli-çevre uyumunun farkl boyutlar, örgütlerdeki sosyal de iflim iliflkileri ve çal flma gruplar nda duygusal zekâ ve çat flma yönetimidir. Yrd. Doç. Dr. Emine Eser TELC Uluslararas Ticaret Bölümü Ö retim Üyesi Pazarlama yönetimi ve tüketici davran fllar alan nda uzmanlaflm fl olan Emine Eser Telci, 2003 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Uluslararas Ticaret Bölümü'nden mezun olmufltur. MBA derecesini Bo aziçi Üniversitesi'nden 2005 y l nda alm fl, ayn y l yine Bo aziçi Üniversitesi'nde flletme alan nda Pazarlama Anabilim Dal 'nda doktora çal flmalar na bafllam flt r y l nda Al flverifl Merkezlerinde Tüketici Davran fllar : Faydac l ve Hazc Tüketiciler Aras ndaki Farklar Üzerine Bir Araflt rma konulu tezle doktora çal flmalar n tamamlam flt r. Akademik ilgi alanlar tüketici davran fllar, pazarlama yönetimi ve perakendecilik stratejileridir. OSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

17 BAfiVURU VE ÖN KAYIT Ç N GEREKL KOfiULLAR 4 y ll k lisans derecesine sahip olmak. Son üç y la ait Akademik Personel ve Lisansüstü E itimi Girifl S nav nda (ALES) herhangi bir puan türünden tezsiz programlar için en az 55 puan ve üstü, tezli programlar için en az 65 puan ve üstü almak. (Yeterli ALES puan na sahip olmayanlar özel ö renci statüsünde ders alabilirler; bu kifliler ALES puan koflulunu sa lad klar nda normal ö renci kay tlar yap l r ve özel ö renci statüsünde ald klar dersler, program n toplam ders yükünün yar s n geçmemek kofluluyla, programa say l r). Ön kay t formundaki bilgileri güncel ve do ru olarak doldurmak, ngilizce programlara baflvuruda ÜDS/KPDS s navlar ndan 70 veya üstü veya afla daki yabanc dil s navlar ndan bu puan n eflde eri bir puan veya üstü almak. Online Baflvuru Baflvurmak istedi iniz program tercihiniz ve program baflvurusunun de erlendirilmesinde faydalan lacak ve üçüncü kiflilerle paylafl lmayacak olan bilgilerinizi içeren Online Baflvuru Formu nun kapsaml ve do ru olarak doldurulman z, baflvuru de erlendirme sürecine olumlu yans yacakt r. Ön kay tlar ve bilgi için: KPDS/ÜDS 70 TOEFL IBT 65 TOEFL CBT 155 TOEFL PBT 470 IELTS 6 ngilizce programlara baflvuran ve geçerli bir ngilizce s nav notu bulunmayan adaylar için stanbul Kemerburgaz Üniversitesi ngilizce Yeterlik S nav ndan baflar l olmak. Sorular n z için: (212) den 4099 Adres: fiiflli Merkez Mah. Mansur Sok. No: fiiflli/ stanbul SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

18 FEN B L MLER ENST TÜSÜ TEKNOLOJ VE NOVASYONA YÖN VER N, GELECE N M MARLARI S Z OLUN. stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü olarak, Türkiye nin teknolojide ve inovasyonda göstermifl oldu u üstün geliflmelere destek verebilecek yetkin profesyoneller ve akademisyenler yetifltirmeyi amaçl yoruz. Bu amaca ulaflmak üzere, ö rencilerimizin alanlar ndaki bilgi ve becerileri uygulayabilmelerine, akademik araflt rma ile yeni bilgi üretimine katk da bulunabilmelerine ve kendilerini sürekli gelifltirebilmelerine olanak sa layan bir e itim ortam n n yarat lmas hedefimizdir. Lisansüstü programlar m zdaki yüksek kalite standard ile üniversite-sanayi iflbirli inin gelifltirilmesi hedefimiz çerçevesinde, ARGE ye dayal büyümeyi esas alm fl kurulufl ve flirketlerin yetkin insan kaynaklar n n yetifltirilmesi ve ortak araflt rma projelerinin hayata geçirilmesi temel politikalar m zdand r.

19 FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS PROGRAMLARI Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Yüksek Lisans Program ngilizce Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli i Yüksek Lisans Program Biliflim Teknolojileri Yüksek Lisans Program ngilizce Biliflim Teknolojileri Yüksek Lisans Program Teknolojinin Gelece ine Davetlisiniz; Ö rencilerimizin alanlar ndaki bilgi ve becerileri uygulayabilmelerine, akademik araflt rma ile yeni bilgi üretimine katk da bulunabilmelerine ve kendilerini sürekli gelifltirebilmelerine olanak sa layan bir e itim ortam n n yarat lmas hedefimizdir. Lisansüstü programlar m zdaki yüksek kalite standard ile üniversite-sanayi iflbirli inin gelifltirilmesi hedefimiz çerçevesinde, ARGE ye dayal büyümeyi esas alm fl kurulufl ve flirketlerin yetkin insan kaynaklar n n yetifltirilmesi ve ortak araflt rma projelerinin hayata geçirilmesi temel politikalar m zdand r. Enstitümüz, ulusal ve uluslararas düzeyde üstün nitelikli, bilim ve teknolojinin geliflmesine katk da bulunan, toplumsal sorun ve gereksinimlere yönelik araflt rma ve gelifltirme çal flmalar na öncülük eden mezunlar yetifltirerek fark yaratacakt r. Elektrik ve Bilgisayar Yüksek Lisans Program Alt Uzmanl k Dallar Elektronik Mühendisli i letiflim Mühendisli i Bilgisayar Mühendisli i Yaz l m Mühendisli i Robotik ve Kontrol Mühendisli i FEN B L MLER ENST TÜSÜ

20 B L fi M TEKNOLOJ LER YÜKSEK L SANS PROGRAMI (TÜRKÇE/ NG L ZCE) flletmelerin ve bireylerin baflar s ve verimlili i biliflim teknolojilerini etkin kullanmalar ile do ru orant l d r. Bu do rultuda vizyonumuz bireyleri ve iflletmeleri biliflim teknolojileri konular nda e itmek ve h zla geliflen teknolojinin kullan c s ve uygulay c s haline getirmektir. Program m z n amac, biliflim teknolojileri uygulamalar n kullanarak çal flma alanlar n n verimliliklerini art ran, ifl dünyas na de er katan, üstün nitelikli bireyler yetifltirmektir. Tezsiz Program, 10 ders ve Mezuniyet Projesinden oluflmaktad r. Derslerin 6 tanesi alan seçmeli derslerinden seçilebilir. Geri kalan 4 ders ise tamamlay c seçmeli derslerden tercih edilebilir. Tamamlay c seçmeli dersler IT kodlu olabilece i gibi baflka alanlarda da olabilir. Program yüksek say da seçmeli ders içerip ö rencinin uzmanlaflmak istedi i alanda yo unlaflmas n hedeflemektedir. Ayr ca, seçilen uzmanl k alan na, çal fl lan veya hedeflenen sektöre, ilgi alan na göre belirlenecek bir konuda Mezuniyet Projesi yap lacakt r. Program n üç/dört dönemde (ö rencinin flartlar na ve çal flma koflullar na göre) tamamlanmas mümkündür. FEN B L MLER ENST TÜSÜ

SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ

SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS PROGRAMLARI flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) ngilizce flletme (MBA/MA) Yüksek Lisans Program (Tezli/Tezsiz) Uluslararas Ticaret Hukuku Yüksek

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

Son Kayıt Tarihi : 03 Şubat 2012

Son Kayıt Tarihi : 03 Şubat 2012 Son Kayıt Tarihi : 03 Şubat 2012 MBA/MA in the specialization area of Enterprise Resource Planning (ERP) integrated with SAP Corporate Master Program Graduate School of Social Sciences The Balance of Theory

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BULENT ECEVİT UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı nın amacı; sektörde yönetici konumunda faaliyet gösteren profesyonellere

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İstanbul Barosuna kayıtlı 0-5 yıllık avukatlar ile stajyer avukatlara % 50 burs

İstanbul Barosuna kayıtlı 0-5 yıllık avukatlar ile stajyer avukatlara % 50 burs İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İstanbul Barosuna kayıtlı 0-5 yıllık avukatlar ile stajyer avukatlara % 50 burs İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. İç Kontrol Sistemi Organizasyon El Kitabı 4.2.Görev Tanımları 4.2.1.Dekan Görev Tanımı İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖREV FORMU Yönetici/Yöneticileri Astları Prof. Dr. Mahmut KARTAL İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Rektör Akademik

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ;

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Bölüm Profili Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Lisans Programlarında hazırlık sınıfı dahil 281 öğrenci, Yüksek lisans programlarında 75 i tezli (69 u Türkçe

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir:

Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: ÜNİVERSİTE Yurtdışında üniversite yerleştirme işlemi öğrencinin akademik ve dil bilgisi düzeyine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir: 1. Doğrudan yerleştirme: Akademik ortalaması istenilen düzeyde

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme R dvan Berber berber@eng.ankara.edu.tr Mühendislik Dekanlar Konseyi MDK 18 Çanakkale

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

BAŞVURU KILAVUZU. A- YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI BAŞVURU KILAVUZU A- ve KONTENJAN VE KOŞULLARI a.1 - İşletme Anabilim Dalı a.15 - Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı a.2 - İktisat Anabilim Dalı a.16 - Felsefe Anabilim Dalı a.3 - Çalışma Ekonomisi Anabilim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü.

KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü. KARAR 6) İktisat Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mustafa ILDIRAR ın maddi hata hakkındaki yazısı ve eki görüşüldü. Ekonometri Bölümü öğrencilerinden 2007195019 numaralı Engin TUNÇ 2011-2012 öğretim

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18 Sayfa 1 / 18 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 10:00 LAB-1 Finansal Piyasalar ve Borsa Prof. Dr. Berna TANER Salı 13:30 D BLOK - 416 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Çarşamba 10:00 LAB-1 Finans

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları

Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme (AVM-404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Havayolu Filo Planlaması ve Çizelgeleme AVM-404 Bahar 3

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye. 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk

23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye. 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk KURUMSAL YÖNETĐM FĐNANSAL PLANLAMA & RĐSK YÖNETĐMĐ UFRS TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI 23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler Eğitimi 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı