BASKETBOL FEDERASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASKETBOL FEDERASYONU"

Transkript

1 TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU

2 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI

3

4 BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2 Saha.8 Madde 3 Donan m...13 ÜÇÜNCÜ KURAL TAKIMLAR...14 Madde 4 Tak mlar...14 Madde 5 Oyuncular: Sakatl k...15 Madde 6 Kaptan: Görevleri ve Yetkileri...16 Madde 7 Antrenörler: Görevleri ve Yetkileri...16 DÖRDÜNCÜ KURAL OYUN DÜZEN...18 Madde 8 Oyun süresi, beraberlik ve uzatma periyodlar...18 Madde 9 Oyunun ba lamas ve bir periyodun veya oyunun sonaermesi...18 Madde 10 Topun statüsü Madde 11 Oyuncunun ve hakemin yeri...20 Madde 12 Hava at ve topa sahip olma s ras...20 Madde 13 Topla oynama...21 Madde 14 Topun kontrolü...22 Madde 15 At hali...22 Madde 16 Say : Yap lmas ve de eri...22 Madde 17 Topun oyuna sokulmas...23 Madde 18 Mola...24 Madde 19 Oyuncu de ikli i...25 Madde 20 Hükmen yenilgi...27 Madde 21 Kendili inden yenilgi...27 BE NC KURAL - HLALLER...29 Madde 22 hlaller...29 Madde 23 Saha d oyuncu ve saha d top...29 Madde 24 Dripling...29 Madde 25 Topla yürüme...30 Madde 26 Üç saniye Madde 27 Yak ndan savunulan oyuncu...31 Madde 28 Sekiz saniye...31 Madde 29 Yirmidört saniye...32 Madde 30 Topun geri sahaya dönmesi...33 Madde 31 Topa ve aksama müdahale...33 ALTINCI KURAL FAULLER...36 Madde 32 Fauller...36 Madde 33 Temas...36 Madde 34 Ki isel faul...40 Madde 35 Çift faul...41 Madde 36 Sportmenlikd faul...41 Madde 37 Diskalifiye edici faul...42 Madde 38 Teknik faul...43 Madde 39 Kavga...44

5 Sayfa 5/81 YED NC KURAL GENEL ARTLAR...46 Madde 40 Oyuncunun be inci faulü...46 Madde 41 Tak m faulleri: Cezas...46 Madde 42 Özel durumlar...46 Madde 43 Serbest at lar...47 Madde 44 Düzeltilebilir hatalar...49 SEK NC KURAL HAKEMLER, MASA GÖREVL LER, TEKN K GÖZLEMC LER: GÖREVLER VE YETK LER 51 Madde 45 Hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemciler...51 Madde 46 Ba hakem: Görevleri ve yetkileri...51 Madde 47 Hakemler: Görevleri ve yetkileri...52 Madde 48 Say görevlisi ve yard mc say görevlisi: Görevleri...53 Madde 49 Saat (süre) görevlisi: Görevleri...54 Madde 50 Yirmidört saniye görevlisi: Görevleri...54

6 Sayfa 6/81 YAGRAMLAR Diyagram 1 Saha Diyagram 2 K tlamal alan Diyagram 3 ki/üç say k at bölgeleri Diyagram 4 Hakem masas ve de iklik sandalyeleri Diyagram 5 Silindir prensibi Diyagram 6 Serbest at s ras nda oyuncular n pozisyonlar... 48

7

8 Sayfa 8/81 NC KURAL- OYUN Madde 1 Tan m 1.1 Basketbol oyunu Basketbol, be er ki iden olu an iki tak m aras nda oynan r. Her tak n amac rakibin sepetine say yapmak ve di er tak n say yapmas engellemeye çal makt r. Oyun; hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemci taraf ndan kontrol edilir. 1.2 Sepet: kendi sepeti/rakibinin sepeti Bir tak n hücum etti i sepet rakibin sepeti, savundu u sepet, kendi sepetidir. 1.3 Maç n galibi Oyun süresinin sonunda daha fazla say yapm olan tak m, maç n galibidir. NC KURAL SAHA VE DONANIM Madde 2 Saha 2.1 Oyun sahas 2.2 Çizgiler Oyun sahas düz, sert yüzeyli, s r çizgilerinin iç taraf ndan ölçüldü ünde 28 m uzunlu unda, 15 m geni li inde ve engellerden uzak olmal r. (Diyagram 1) Ulusal federasyonlar en az 26 m uzunluk ve 14 m geni li indeki sahalar kendi organize etti i maçlar için onay yetkisine sahiptir. Tüm çizgiler ayn renkte (tercihen beyaz), 5 cm geni li inde ve net ekilde görülebilir olmal r r çizgileri Oyun sahas dip çizgiler (oyun sahas n k sa taraf ) ve kenar çizgiler ile (oyun sahas n uzun taraf ) s rland lm r. Bu çizgiler oyun sahas na dahil de ildir. Oyun sahas, tak m s ras nda oturanlar da dahil, her türlü engelden en az 2 m uzakl kta olacakt r.

9 Sayfa 9/ 81 2 m 15 cm 6.25 m 15 m Diyagram 1 Oyun sahas

10 Sayfa 10/ Orta çizgi, orta daire ve yar m daireler Orta çizgi, kenar çizgilerin orta noktalar ndan, dip çizgiye paralel çizilecek ve kenar çizgilerden 15 cm d ar ta acakt r. Orta daire, sahan n ortas na çizilecek ve yar çap, dairenin d kenar ndan ölçüldü ünde 1.80 m olacakt r. Orta dairenin içi boyanm sa, k tlamal alanlarla ayn renkte olmal r. Yar m daireler her iki sahada çizilecek, yar çaplar d kenarlar ndan ölçüldü ünde 1.80 m ve orta noktalar serbest at çizgisilerinin orta noktas olacakt r. (Diyagram 2) Serbest at çizgileri ve k tlamal alanlar Her iki dip çizgiye paralel, birer serbest at çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin d kenarlar, dip çizgilerin iç kenar ndan 5.80 m uzakl kta ve 3.60 m uzunlu unda olacakt r. Orta noktalar iki dip çizginin orta noktalar birle tiren hayali çizgi üzerinde olacakt r. tlamal alanlar; dip çizgiler, serbest at çizgileri ve d kenarlar dip çizgilerin orta noktalar ndan 3 m uzakl kta ba layan ve serbest at çizgilerinin d kenarlar nda biten çizgiler aras nda kalan alanlard r. tlamal alan boyunca serbest at s ras nda oyuncular n dizilece i ribaund kulvarlar Diyagram 2 de gösterilmi tir Üç say bölgesi Bir tak n üç say bölgesi, (Diyagram 1 ve 3) rakibin sepetine yak n olan ve s rlar a da belirtilen bölge d nda, oyun sahas n tamam r. Bu bölge a daki çizgilerle belirlenmi tir: Dip çizgiden ba layan rakibin sepetinin tam orta noktas n iz dü ümününden 6.25 metre uzakl kta 2 dik, paralel çizgidir. z dü üm noktas n dip çizginin orta noktas n iç kenar na uzakl m dir. Paralel çizglierle kesi en, merkezi yukar da tan mlanan iz dü üm noktas olan ve yar çap d tan 6.25 m olan yar m daire Tak m s ra bölgeleri Tak m s ra bölgeleri, (Diyagram 1) oyun sahas n d nda, hakem masas ve tak m s ralar yla ayn tarafta i aretlenecektir. Her bölge, dip çizgilerden uzanan en az 2 m uzunlu unda bir çizgi ile, orta çizgiden 5 m uzakl kta ve kenar çizgiye dik aç, en az 2 m uzunlu unda bir çizgi ile s rland lacakt r. Tak m s ra bölgelerinde antrenörler, yedek oyuncular ve tak m ilgilileri için 14 er oturma yeri bulunmal r. Tak m s ra bölgelerine 2 m den daha az mesafede ba ka kimse bulunmayacakt r.

11 Basketbol Oyun Kuralar 2004 Haziran 2004 Sayfa 11/81 Diyagram 2 K tlamal alan Üç say çizgisi, üç say bölgesine dahil de ildir ki say bölgesi Hücumun yönü Üç say bölgesi Diyagram 3 ki ve üç say bölgeleri

12 Sayfa 12/ Hakem masas ve de iklik sandalyelerinin yerle imi (Diyagram 4) 1 = Yirmidört saniye operatörü 2 = Saat (süre) görevlisi 3 = Teknik gözlemcir 4 = Say görevlisi 5 = Yatd mc say görevlisi Saha Tak m ra bölgesi De iklik sandalyelerii De iklik sandalyeleri Tak m ra bölgesi Hakem masas Hakem masas ve görevlilerin sandalyeleri bir platforma yerle tirilmelidir. Spiker ve istatistikçiler masan n yan taraf nda veya arkas nda oturabilir. Diyagram 4 - Hakem masas ve de iklik sandalyeleri

13 Sayfa 13/ 81 Art. 3 Donan m Bir oyun için a daki donan m gereklidir: Poto ve pota aksamlar : Arkal klar Çember ve fileden olu an bask ya dayan kl sepetler Yast klar da dahil arkal k desttekleri Toplar Oyun saati Skorbord 24 saniye ayg Mola süresinin tutulmas için kronometre ya da uygun (görülebilir) bir cihaz ki (2) ayr, di erlerinden tamamen farkl ve yüksek sesli korna (Biri süre görevlisi ve say görevlisi, di eri ise 24 saniye görevlisi içindir) Say cetveli Oyuncu faul göstergeleri Tak m faul göstergeleri Topa sahip olma s ras gösteren ok Oyun alan Saha it ve yeterli düzeyde ayd nlatma

14 Sayfa 14/ 81 ÜÇÜNCÜ KURAL- TAKIMLAR Madde 4 Tak mlar 4.1 Tan m Bir tak m üyesi, yönetmeliklerdeki düzenlemelere göre (ya s rlamas ile ilgili k tlamala dahil) bir tak mda oynama izinini alm sa, oynamaya uygundur Bir oyuncu, oyunun ba lamas ndan önce say cetvelinde yer alm sa, diskalifiye edilmedi i ve 5 faul almad sürece, oynama hakk olan oyuncudur Oyun s ras nda unlar tak m üyesidir: Sahada oynayan veya oynama hakk bulunan oyuncu. Sahada oynamayan ancak oynama hakk bulunan yedek. 5 faulünü dolduran ve oynama hakk bulunmayan oyun d kalm oyuncu Oyun aras nda bütün oyuncular, oynama hakk olan oyuncular olarak kabul edilir. 4.2 Kural Tak mlar u ekilde olu ur: Kaptan dahil, oynama hakk bulunan en fazla 12 oyuncu. Bir antrenör ve e er varsa bir yard mc antrenör. Tak m s ras nda oturan ve özel sorumluluklar olan en fazla 5 ki i (menejer, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, çevirmen gibi) Oyun s ras nda her tak mdan 5 oyuncu sahada bulunur, bunlar yedek oyuncularla de tirilebilir A daki durumlarda bir yedek, oyuncu ve bir oyuncu yedek konumuna geçer: 4.3 Formalar Hakem, oyuna girmek isteyen yede i sahaya ça rd nda. Mola veya oyun aras nda, oyuna girmek isteyen oyuncu talebini say görevlisine iletti inde Oyuncular n formalar u ekilde olmal r: Önü ve arkas ayn renkte. Tüm oyuncular formalar ortlar n içine sokacaklard r. Tek parça formalara izin verilir. Yaz t bbi rapor olmad kça, ekli nas l olursa olsun, forman n içine ti ört giyilemez. Rapor al nm sa, ti ört forman n üstüyle ayn renkte olmal r. ortlar n önü ve arkas ayn ayn renkte olmal r, ancak ti örtle ayn renkte olmas zorunluluk de ildir. ortla ayn renkte olmak ko uluyla, orttan daha uzun iç giyimler (tayt) kullan labilir.

15 Sayfa 15/ Her oyuncu önünde ve arkas nda numaralarla belirgin ekilde z tl k olu turan forma giyeceklerdir. Numaralar aç kça seçilebilecek ve: rttakiler en az (20) cm yüksekli inde. Öndekiler en az (10) cm yüksekli inde. Numaralar en az (2) cm geni li inde. Tak mlar 4 ten ba lay p, 15 te biten numaralar kullanacakt r.ulusal federasyonlar istedikleri taktirde en fazla 2 haneli rakamlara kadar (1-99) izin verme hakk na sahiptir. Ayn tak n oyuncular, ayn numaralar kullanamaz. Formalarda kullan lacak reklamlar ve logolar numaralardan en az 5 cm uzakl kta olacakt r Tak mlar n en az 2 set formalar olmal ve: 4.4 Di er donan m Programda ismi ilk yaz lm olan tak m (evsahibi) aç k renk (tercihan beyaz) forma giyer. Programda ismi ikinci s rada yaz lm tak m (konuk) koyu renk forma giyer. Bununla birlikte iki tak m anla rsa, bunun tersini uygulayabilirler Oyuncular n kullanaca donan mlar, oyuna uygun olmal r. Oyuncunun boyunu uzatmaya dönük veya kendisine haks z avantaj sa layaca malzemeler kullanmas na izin verilmez Oyuncular di erlerine zarar verebilecek eyler giyemezler, bulunduramazlar. dakilere izin verilmez: Parmak, el, bilek ya da ön kol koruyucular, yumu ak kaplamal olsa dahi deri, plastik, metal ya da di er sert maddelerden yap lm destek ya da ateller. Kesmeye veya deriyi yüzmeye neden olabilecek nesneler (t rnaklar kesili olmal ). apka, bere, saç aksesuarlar ve tak lar. dakilere izin verilir: Di er oyunculara zarar vermeyecek ekilde kaplanm omuz, üst kol, uyluk ya da alt bacak koruyucu destekleri. Uygun ekilde imal edilmi se, dizlik. Sert malzemeden yap lm olsa bile sakat burun için koruyucu. Di er oyuncular için tehlike yaratmayacak gözlük. En fazla 5 cm geni li inde tek renkli, a nd olmayan kuma, yumu ak plastik veya kauç ktan yap lm saç band Kurallarda belirtilmemi maddelerin kullan, FIBA Teknik Komisyonu nun onay na ba r. Madde 5 Oyuncular: Sakatl k 5.1 Oyuncunun sakatl halinde, hakemler oyunu durdurabilirler. 5.2 Sakatl k meydana geldi inde top canl ysa, hakemler oyun tamamlanana kadar, yani topu kontrolünde bulunduran tak m say için ut atana, topun kontrolünü kaybedene, oyunu yava latana veya top ölene kadar düdük çalmayacaklard r. Bununla birlikte, acil müdahale gerektiren durumlarda hakemler oyuncuyu korumak için oyunu derhal durdurabilirler.

16 Sayfa 16/ Sakatlanan oyuncu derhal devam edemiyorsa (yakla k 15 saniye) veya tedavi görürse bu oyuncu de tirilir veya tak n yedek oyuncusu yoksa, oyuna 5 ten az oyuncu ile devam eder. (Böyle bir durumda sakatlanan oyuncu iyile irse 5. oyuncu olarak sahaya dönebilir) 5.4 Antrenör, antrenör yard mc lar, yedekler ve tak m ilgilileri sakatl k durumunda sakatlanan oyuncuya yard m etmek amac yla, hakemden izin alarak sahaya girebilirler. 5.5 Doktora göre, sakatlanan oyuncuya acil müdahale gerekiyorsa, doktor hakemden izin almadan sahaya girebilir. 5.6 Oyun s ras nda kanamas veya aç k yaras olan oyuncu de tirilmelidir. Bu oyuncu ancak kanamas durdurulduktan ve yaras tümüyle güvenli ekilde kapat ld ktan sonra oyuna dönebilir. 5.7 Sakatlanan veya kanamas, aç k yaras olan oyuncu hangi tak m taraf ndan al rsa al ns n, mola s ras nda iyile mi se, moladan sonra sahaya dönebilir. 5.8 Sakatlanan oyuncunun serbest at kullanmas gerekiyorsa, serbest at kendisiyle de en oyuncu taraf ndan yap r. Böyle bir durumda yerine giren oyuncu, saat çal madan tekrar de tirilemez. 5.9 Antrenör taraf ndan ilk 5 te ismi olan oyuncu oyun ba lamadan sakatlan rsa, de tirilebilir. Bu taktirde, di er tak m da, e er arzu ediyorsa, rakip tak mdan sakatland için de tirilen oyuncu say nda, de iklik yapabilir. Madde 6 Kaptan: Görevleri ve yetkileri 6.1 Kaptan, sahada tak temsil eden oyuncudur. Oyun s ras nda sadece top ölü ve oyun saati durmu ken, sayg tav rla olmak ko uluyla bilgi almak için hakemlerle ileti im kurabilir. 6.2 Kaptan, antrenörün görevini de üstlenebilir. 6.3 er bir tak m maç n sonucuna itiraz ediyorsa, kaptan oyun sonunda derhal say cetvelindeki itiraz durumunda kaptan n imzas bölümünü imzalayarak ba hakemi durumdan haberdar edecektir. Madde 7 Antrenörler: Görevleri ve yetkileri 7.1 Oyunun programda gözüken ba lama saatinden en az 20 dakika önce, her antrenör veya temsilcisi say görevlisine oynayacak oyuncular, numaralar, antrenör ve yard mc n isimlerini içeren bir liste verecektir. Say cetvelinde ismi bulunan oyuncular veya di erleri, oyun ba lad ktan sonra da gelseler, oynayabilirler (oyuncular) ya da görevlerini yapabilirler. (antrenörler ve tak m ilgilileri) 7.2 Oyunun ba lamas na en az 10 dakika kala, her iki antrenör, say cetvelini imzalamak suretiyle, oyuncular n isim ve numaralar n, antrenörlerin ve tak m üyelerinin isimlerinin do rulu unu onaylayacakt r. Ayn zamanda oyuna ba layacak ilk 5 oyuncuyu da i aretleyecektir. Bu lemi ilk olarak tak antrenörü yapacakt r. 7.3 Sadece antrenör, yard mc antrenör, yedek oyuncular ve tak m üyeleri tak m s ra bölgelerinde bulunabilirler.

17 Sayfa 17/ Antrenör ve yard mc antrenör oyun s ras nda istatistiki bilgi almak için sadece top ölü ve oyun saati durmu ken hakem masas na gidebilirler. 7.5 Oyun s ras nda sadece antrenör ayakta durabilir. Tak m s ra bölgesinde bulunmak ko uluyla oyun s ras nda oyuncular na direktif verebilir. 7.6 Yard mc antrenör varsa, ismi oyun ba lamadan önce say cetveline yaz lmal r. (imza atmas art de il). Antrenör herhangi bir nedenle devam edemeyecekse, yard mc antrenör bu durumda say cetvelini imzalayarak o nun bütün görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 7.7 Kaptan sahada ç karken, antrenör sahada o nun yerine kaptanl k görevini üstlenen oyuncunun numaras hakemlere bildirecektir. 7.8 Antrenör yoksa veya devam edemiyorsa ve say cetveline ismi yaz lm yard mc antrenör bulunmuyorsa (veya o da devam edemiyorsa) kaptan antrenörün görev ve yetkilerini üstlenir. Kaptan oyun sahas terk etmi olsa dahi, kaptanl k görevini sürdürebilir ancak diskalifiye veya sakatl k nedeniyle salonda bulunamayacaksa, yard mc kaptan n yerine antrenörlük görevini sürdürür. 7.9 Serbest at lar kullanacak oyuncu kurallarla belirlenmemi se, at lar yapacak oyuncuyu antrenör seçer.

18 Sayfa 18/ 81 DÖRDÜNCÜ KURAL OYUN DÜZEN Madde 8 Oyun süresi, beraberlik ve uzatma periyodlar 8.1 Oyun, her biri on (10) dakikal k, dört (4) periyoddan olu ur. 8.2 Birinci ile ikinci, üçüncü ile dördüncü ve her uzatma periyodundan önce iki (2) dakikal k ara verilir. 8.3 kinci periyoddan sonra onbe (15) dakikal k ara verilir. 8.4 Oyunun programda ilan edilen ba lama saatinden önce yirmi (20) dakikal k süre, oyun aras r. 8.5 Oyun aras u durumlarda ba lar: Oyunun programda ilan edilmi ba lama saatinden yirmi (20) dakika önce. Oyun saati bir periyodun bitti ini belirten sesli i aret verdi inde. 8.6 Oyun aras u durumlarda sona erer: Birinci periyodun ba nda, top hava at ndan sonra hava at na kat lanlardan biri taraf ndan legal olarak temas edildi inde. Di er bütün periyodlarda top d ardan oyuna sokulduktan sonra sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde. 8.7 Dördüncü periyodun sonunda skorda e itlik varsa, oyun e itlik bozulana kadar be er (5 er) dakikal k uzatma periyodlar ile devam eder. 8.8 Herhangi bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i aretten hemen önce veya sesli i aretle birlikte serbest at gerektiren faul karar verilmi se, fauller kulland r. 8.9 Yukar daki maddede belirtilen serbest at (lar) n sonucunda uzatma periyodu oynanmas gerekiyorsa; oyun süresinin bitiminden sonra verilen fauller oyun aras nda olmu kabul edilecek ve uzatma periyodunun ba lamas ndan önce uygulanacakt r. Madde 9 Bir periyodun veya oyunun sona ermesi 9.1 Birinci periyod top hava at na kat lanlardan biri taraf ndan legal olarak temas edildi inde ba lar. 9.2 Di er bütün periyodlar top d ardan oyuna sokulduktan sonra sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde ba lar. 9.3 Tak mlardan biri sahada be (5) oyuncu ile oynamaya haz r de ilse, oyun ba lamaz. 9.4 Programda ismi ilk yaz lan tak m (evsahibi) sahaya hakem masas taraf ndan bak rken, hakem masas n sol taraf ndaki tak m s ras ve sepeti al r. Bununla birlikte, iki tak m anla rsa tak m s ras veya sepeti veya her ikisini birden de tirebilir.

19 Sayfa 19/ Birinci ve üçüncü periyodlardan önce tak mlar rakip tak n sepetinin bulundu u yar sahada nma hakk na sahiptir. 9.6 kinci yar ba larken, tak mlar sepetleri de tirir. 9.7 Bütün uzatma periyodlar nda tak mlar dördüncü periyoddaki ayn sepetlere hücum etmeye ve savunmaya devam ederler. 9.8 Bir periyod, uzatma periyodu veya oyun oyun saati sürenin bitti ini belirten sesli i aret verdi inde sona erer. Madde 10 Topun statüsü 10.1 Top canl veya ölü olabilir Top u durumlarda canlan r: Hava at nda top hava at na kat lanlar taraf ndan legal olarak dokunuldu unda. Serbest at ta hakem topu, serbest at kullanacak oyuncuya verdi inde. Top d ardan oyuna sokulurken,oyuna sokacak oyuncu topu topu oyuna sokma noktas nda eline ald nda Top u durumlarda ölür: Sahadan veya serbest at tan say yap ld nda. Top canl iken hakemlerden biri düdük çald nda. Serbest at ta topun çemberden geçmeyece i belli ise ve at tan sonra: Ba ka serbest at (lar) varsa Ba ka bir ceza (serbest at ) ve/veya topu oyuna sokma hakk uygulanacaksa. Oyun saatinin bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i areti gelirse. Top bir tak n kontrolünde iken 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Say için at lan topta top havada iken, herhangi bir tak n oyuncusu a daki durumlardan sonra topa dokunursa: Hakemlerden biri düdük çald nda. Bir periyodun sona erdi ini belirten oyun saatinin sesli i areti geldi inde. 24 saniye ayg sesli i aret verdi inde A daki durumlarda top ölmez ve say say r: Say için at lan topta, top havada ise ve: Hakemlerden biri düdük çalm sa. Oyun saatinin bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i areti gelirse. 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Serbest at s ras nda, top havadayken hakem serbest at kullanan oyuncunun yapt hariç, ihlal için düdük çalarsa. Topu kontrolünde bulunduran rakip tak n bir oyuncusu at halinde iken bir oyuncu ona faul yapar ve at halindeki oyuncu faulden önce ba lam oldu u hareketin devam nda utunu tamamlarsa. daki durumlarda ise hakem daha önce u nedenlerle düdük çalm sa, say say lmaz: Bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i aret gelirse. 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Yepyeni bir at hali olursa.

20 Madde 11 Hakemin ve oyuncunun yeri Basketbol Oyun Kurallar 2004 Haziran 2004 Sayfa 20/ Bir oyuncunun yeri, sahada temas etti i noktaya göre belirlenir. Oyuncu s çrad nda, en son temas etti i yerde oldu u kabul edilir. S r çizgileri, orta çizgi, üç say çizgisi, serbest at çizgisi ve k tlamal alana belirleyen çizgiler buna dahildir Top bir hakeme temas etti inde, hakemin bulundu u zemine temas etmi kabul edilir. Madde 12 Hava at ve topa sahip olma s ras 12.1 Tan m Hava at, birinci periyodun ba nda oyunun ba lamas için ba hakemin orta dairede herhangi iki rakip oyuncu aras nda topu havaya atmas r Tutulmu top, rakip tak mlardan bir veya daha fazla oyuncun n bir ya da iki e, sertli e ba vurmaks n topun kontrolüne olanak vermeyecek ekilde topun üzerinde oldu unda olu ur Uygulama Hava at na kat lacak oyuncular, ayaklar orta dairenin kendi sepetlerine yak n olan yar n içine olmak üzere, bir aya orta çizgiye yak n olarak bulunacaklard r Dairenin çevresinde yan yana dizilen ayn tak m oyuncular, rakip oyuncu aralar na girmek istedi inde, buna izin vermek zorundad r Daha sonra ba hakem topu iki rakip oyuncu aras nda, yukar do ru (dik olarak) s çrad klar nda yeti emeyecekleri bir yüksekli e atacakt r Top, eri ebilece i en üst noktaya ula ktan sonra, s çrayan oyuncular n biri veya her ikisi taraf ndan eliyle (elleriyle) çelinmelidir Top legal olarak çelinene kadar, hava at na kat lanlar s çrama yerlerini terk edemezler Hava at na kat lan oyuncular, top di er oyunculara veya zemine temas edene kadar topu tutamazlar veya iki kezden fazla dokunamazlar Hava at na kat lan oyuncular topa dokunamam larsa, hava at tekrar edilir Top s çrayan oyuncular taraf ndan dokunulana kadar, dairenin etraf nda dizilmi olan oyuncular n vücutlar n herhangi bir k sm orta daireyi geçemez. Madde , , , ve uyulmamas ihlaldir Hava at durumlar u durumlarda hava at durumu do ar: Tutulmu top karar verildi inde. Top s r çizgileri d na ç kt nda hakemler en son dokunan oyuncu konusunda karars zlarsa veya farkl görü telerse. Tek veya son serbest at ta say olmam ve her iki tak mdan oyuncular ihlal yaparlarsa. Top sepetle arkal k aras na s nda (serbest at lar aras hariç) Top hiçbir tak n kontrolünde de ilken ve hiçbir tak n topu oyuna sokma hakk yokken top ölürse. Her iki tak ma verilen faullerin birbirini götürmesi sonucu uygulanacak ceza kalmam ve verilen ihlal veya faul karar ndan önce top hiçbir tak n kontrolünde de ilse.

21 Sayfa 21/81 Birinci periyod hariç, di er bütün periyodlar n ba lamas için Topa sahip olma s ras Topa sahip olma s ras, hava at gerektiren durumlarda topun s r çizgileri d ndan oyuna sokularak topun canlanmas r Hava at durumu do du unda, tak mlar s rayla hava at gerektiren pozisyonun oldu u yere en yak n s r çizgisi d ndan topu oyuna sokar Birinci periyodun ba nda, oyunun ba lamas için yap lan hava at ndan sonra topun kontrolünü kazanmam olan tak m, topa ilk sahip olma s ras al r Daha sonraki periyodlarda topa sahip olma s ras olan tak m, topu hakem masas n kar taraf ndaki kenar çizgisinin orta noktas ndan oyuna sokar Topa sahip olma s ras : Top, oyuna sokacak oyuncuya hakem taraf ndan verildi inde ba lar. u durumlarda ise sona erer: Top sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde. Topu oyuna sokan tak m bir ihlal yapt nda. Canl bir top sepetle arkal k aras na s nda Bir sonraki topu oyuna sokma hakk olan tak m, okun rakip tak n sepetine yönlendirilmesi ile belirlenir. Topu oyuna sokma i lemi tamamland ktan sonra, derhal okun yönü de tirilir Topa sahip olma s ras na göre topu oyuna sokmas gereken tak m bir ihlal yapt nda o tak m, ras kaybeder. Böyle bir durumda ok yönü derhal de tirilir ve bir sonraki hava at gerektiren durumda, ihlali yapan n rakibinin topu oyuna sokaca belirlenir. Daha sonra ihlali yapan tak n rakibi, topu oyuna sokma i lemini yerine getirir. (Topu oyuna sokma s ras na göre de il) Tak mlardan biri, Birinci periyod hariç, di er periyodlar n ba lamas ndan önce, veya Topu oyuna sokma s ras na göre top oyuna sokulurken, faul yaparsa, topa sahip olma s ras (ok yönü) de mez.. Bir periyodun ba lang nda top oyuna sokacak oyuncuya verildikten sonra ancak top sahadaki herhangi bir oyuncuya temas etmeden önce bir faul karar verilirse, faul oyun süresinde yap lm kabul edilir ve cezas ona göre uygulan r. Madde 13 Topla oynama 13.1 Tan m 13.2 Kural Oyun s ras nda, top sadece elle (ellerle) oynanabilir ve kurallar çerçevesinde herhangi bir yöne pas verilebilir, ( ut)at labilir, tiplenebilir, yuvarlanabilir ve dripling yap labilir Topla ko mak, bilerek baca n herhangi bir yeri ile vurmak veya bloke etmek, yumrukla vurmak ihlaldir. Topun istem d aya a çarpmas ihlal de ildir.

22 Sayfa 22/ Sepete alttan el sokarak pas veya ribaund s ras nda topa temas etmek ihlaldir. Madde 14 Topun kontrolü 14.1 Bir tak n top kontrolü, o tak mdan bir oyuncu canl bir topu tuttu u veya dripling yapt zaman ba lar Topun kontrolü u durumlarda devam eder: Top o tak mdan bir oyuncunun kontrolünde oldu unda. Top o tak n oyuncular aras nda pasla ld nda Topun kontrolü u durumlarda sona erer: Rakip oyuncu topun kontrolünü eline geçirdi inde. Top öldü ünde. Top oyuncunun elini serbest at da dahil, ut için terk etti inde. Madde 15 At halindeki oyuncu 15.1 ut, sahadan veya serbest at ta, topun oyuncu taraf ndan tutulmas ve daha sonra rakibin sepetine do ru at lmas r At hali: Tipleme, topun el(ler) ile rakinbin sepetine yönlendirilmesidir. Smaç, topun bir veya iki el ile rakibin sepetinin içine, a ya do ru zorlanarak at lmas r. Tipleme ve smaç, sahadan yap lan at kabul edilir. Oyuncu süre en hareketine ba lad nda, genellikle topu elinden ç karmadan önce ve hakemin yarg na göre rakibin sepetine ut, smaç veya tipleyerek say yapmaya yönelik hareketiyle ba lar. Top oyuncunun elini terk etti inde at hali sona erer, ancak oyuncu havada ise iki aya ile yere temas edene kadar at halinin sürdü ü kabul edilir. Say giri imindeki oyuncunun kolu, say yapmas n engellenmesi amac yla rakibi taraf ndan tutulabilir. Böyle bir durumda oyuncunun at halinde kabul edilmesi için topu elinden ç karmas art de ildir. Legal olarak at lan ad m say ile a hali aras nda ili ki yoktur At hali için süre en hareket: At a haz rlanan oyuncunun topu eliyle tuttu unda ve genellikle yukar do ru hareketiyle ba lar. Sahadan ut giri iminde kol veya vücut hareketlerini de kapsar. Tümüyle yeni bir hareket yap lm sa, at hali sona erer. Madde 16 Say : Yap lmas ve de eri 16.1 Tan m Canl bir top sepete üstten girer ve filenin içinde kal r veya fileden geçerse say yap lm olur.

23 Sayfa 23/ Topun küçük bir k sm çemberin içinde ve çemberin üst hizas n alt nda ise, top çemberden geçmi kabul edilir Kural Say lar, top tak n hücum etti i sepetten geçti inde u ekilde kaydedilir: Serbest at tan yap rsa bir (1) say, ki say k bölgeden yap rsa iki (2) say. Üç say bölgesinden yap rsa üç (3) say. Sonuncu veya tek serbest at ta top çembere çarpt ktan sonra bu topa hücum veya savunma oyuncusu temas eder ve top çemberden geçerse, 2 say Bir oyuncu istem d, topun kendi sepetinden geçmesine neden olursa, rakip tak n hanesine iki (2) say olarak i lenir ve rakip tak n sahadaki kaptan na kaydedilir Bir oyuncu topu bilerek kendi sepetine atar ve top çemberden geçerse, bu bir ihlaldir ve say geçerli say lmaz Bir oyuncu topun sepete alttan girmesine neden olursa, bu bir ihlaldir. Madde 17 Topun oyuna sokulmas : 17.1 Tan m Top saha d ndan topu oyuna sokacak oyuncu taraf ndan sahaya pas olarak at ld nda, top oyuna sokulmu olur Uygulama Hakem topu oyuna sokacak oyuncuya vermeli veya alabilece bir yere koymal r. Hakem u ko ullarda pas verebilir veya yere çarpt rarak atabilir: Hakem topu oyuna sokacak oyuncudan, 4 metreden fazla uzak olmamal. Topu oyuna sokacak oyuncu, hakemin kendisine gösterdi i do ru yerde olmal Topu oyuna sokacak oyuncu, arkal n tam arkas hariç, kurala ayk n oldu u veya oyunun durdu u yere en yak n, hakem taraf ndan kendisine gösterilen noktadan topu oyuna sokacakt r periyodun ba lang hariç bütün periyodlardan sonra veya teknik, sportmenlikd, diskalifiye edici faul durumlar nda (serbest at lardan sonra son serbest at n ba ar olup olmamas na bak lmaks n) top hakem masas n kar taraf ndaki kenar çizginin orta noktas ndan oyuna sokulur. Bu noktadan topu oyuna sokan oyuncuya top, orta çizgiyi iki aya n aras na ald nda verilir ve bu oyuncu sahan n herhangi bir yerindeki arkada na pas verebilir Canl bir topu kontrol eden veya kontrol etme hakk olan tak n bir oyuncusu ki isel faul yapt nda, top faulün oldu u yere en yak n noktadan oyuna sokulur Topun çemberden geçti i ancak sahadan veya serbest at tan yap lan say n geçerli olmad durumlarda, top serbest at çizgisinin uzant ndan oyuna sokulur Sahadan, tek veya son serbest at tan sonra say olmu sa: Say yiyen tak mdan herhangi bir oyuncu, dip çizginin herhangi bir noktas ndan topu oyuna sokar.

24 17.3 Kural Basketbol Oyun Kurallar 2004 Haziran 2004 Sayfa 24/81 Bu durum sahadan veya serbest at tan (tek veya son) ba ar lm say lardan sonra mola al nmas veya oyunun ba ka bir nedenle durdurulmas takiben hakemin topu oyuncuya vermesi halinde de geçerlidir. Topu oyuna sokan oyuncu, yanlara (sa a-sola) veya geriye do ru hareket edebilir ve top bu tak n oyuncular taraf ndan dip çizginin gerisinde veya üzerinde pasla labilir ancak 5 saniyenin say na ilk oyuncu topu eline ald nda ba lan r Topu oyuna sokan oyuncu unlar yapamaz: Topu elinden ç karmak için be (5) saniyeden fazla bekleyemez. Top heniz elindeyken sahaya temas edemez. Topu saha d na çarpt rarak oyuna sokamaz. Top ba ka bir oyuncuya temas etmeden sahadaki topa temas edemez. Topun do rudan sepetten geçmesine neden olamaz. Topu elinden ç kartmadan herhangi bir yöne bir (1) m den fazla ilerleyemez veya ayr iki yönde hareket edemez. Ancak ko ullar n izin verdi i kadar çizgiden direkt olarak geriye gidebilir Di er oyuncular unlar yapamaz: 17.4 Cezas Madde 18 Mola 18.1 Tan m 18.2 Kural Top at lmadan, vücutlar n herhangi bir k sm ile s r çizgisi hizas geçemezler. r çizgisine en yak n engel 2 metreden az ise, topu oyuna sokan oyuncuya 1 metreden daha fazla yakla amazlar. Madde 17.3 e uyulmamas ihlaldir. Top orijinal noktadan oyuna sokmas için rakip tak ma verilir. Mola, bir antrenörün veya yard mc antrenörün iste i üzerine oyuna verilmi bir arad r Her mola bir (1) dakika sürecektir Mola f rsat u durumlarda ba lar: Top ölü, oyun saati durmu ve hakem masayla ileti imi bitirdikten sonra. Say oldu unda (say yiyen tak m mola alabilir) Mola f rsat u durumlarda sona erer: lk veya tek serbest at için top serbest at kullanacak oyuncuya oyuncuya verildi inde. Top d ardan oyuna sokulurken top oyuna sokacak oyuncunun elinde oldu unda Her tak n birinci devrede iki (2), ikinci devrede üç (3) ve her uzatma periyodunda bir (1) mola hakk vard r.

MADDE 2: SAHA - Yeni üç sayı bölgesi - Ön sahada yeni topu oyuna sokma çizgisi - Şarjsız yarım daire - Yeni kısıtlamalı alan

MADDE 2: SAHA - Yeni üç sayı bölgesi - Ön sahada yeni topu oyuna sokma çizgisi - Şarjsız yarım daire - Yeni kısıtlamalı alan MADDE 2: SAHA - Yeni üç sayı bölgesi - Ön sahada yeni topu oyuna sokma çizgisi - Şarjsız yarım daire - Yeni kısıtlamalı alan MADDE 4.3 FORMALAR - Takımın tüm oyuncuları için aynı hakim renk çoraplar. -

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Basketbol Resmi Kuralları 2014

Basketbol Resmi Kuralları 2014 Basketbol Resmi Kuralları 2014 Onaylayan FIBA Genel Kurulu Barselona, İspanya, 2 Şubat 2014 1 Ekim 2014 tarihinden sonra geçerlidir. MAYIS 2014 TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 1 / 84 KURAL BİR - OYUN...

Detaylı

KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ

KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖZEL YETENEKLİLER V. ULUSAL ROBOT VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN (LEGO VE BASKI DEVRE) ROBOT YARIŞMASI KURALLARI BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Madde 1 (Amaç): Bu

Detaylı

Basketbol Resmi Kuralları 2012

Basketbol Resmi Kuralları 2012 Basketbol Resmi Kuralları 2012 Onaylayan FIBA Genel Kurulu Rio de Janeiro, Brezilya, 29 Nisan 2012 1 Ekim 2012 tarihinden sonra geçerlidir. KURAL BİR - OYUN... 6 MADDE 1 TANIMLAR... 6 KURAL İKİ SAHA VE

Detaylı

Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır.

Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır. Basketbol müsabakaları iki hakem tarafından yönetilir. Misafir takım sahayı seçme hakkına sahiptir. Her devreden sonra saha değişimi yapılır. Oyun, orta saha çizgisinde her takımdan birer oyuncu arasında

Detaylı

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK

MODÜL BİLGİ SAYFASI İÇERİK : 10X10 ÇAPRAZ DAMA OYUN KURALLARI SÜRE : 40/8 AÇIKLAMA : Öğrenci/Kursiyerin 10x10 çapraz dama oyun kurallarını tanıması ve incelemesi sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, uygun şartlar sağlandığında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ REKTÖRLÜK KUPASI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI FAKÜLTELER ARASI ÖĞRENCİ TURNUVALARI GENEL KURALLARI. Turnuvanın yürütülmesinden Beden Eğitimi Bölümü sorumludur. Her türlü olay karşısında Beden Eğitimi Bölümü tarafından alınan kararlar uygulanacaktır..

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ 2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ HATIRLATMA: 24 SANİYE SAATİ, KURAL KİTABININ HER YERİNDE ŞUT SAATİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 2.4.7 Şarjsız yarım daire alanları E S K İ Şarjsız yarım daire çizgileri, şarjsız yarım

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU Kuruluş: 1959 Ankara : Ankara Spor Salonu, 06330 Gar Ankara, Türkiye Telefon: +90 312 309 91 91 Faks: +90 312 309 92 92 İstanbul : TBF Binası, 10. Yıl Caddesi, 34020 Zeytinburnu

Detaylı

III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ

III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ III. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SPOR ŞENLİĞİ YARIŞMA TALİMATI GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL OYUN KURALLARI VE YORUMLARI DEĞİŞİKLİKLER

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL OYUN KURALLARI VE YORUMLARI DEĞİŞİKLİKLER 2017-2018 TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL OYUN KURALLARI VE YORUMLARI DEĞİŞİKLİKLER 37.2.3. Bir oyuncu 2 (iki) sportmenlik dışı faul veya 2 teknik faul ya da 1 teknik faul ve 1 sportmenlik dışı faul ile

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2017

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2017 RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2017 RESMİ YORUMLAR 1 Ekim 2017 den sonra geçerlidir 1 Ekim 2017 RESMİ BASKETBOL KURALLARI YORUMLARI 1 1 Ekim 2017 RESMİ BASKETBOL KURALLARI YORUMLARI 2 İÇERİK Giriş... 5 Md.

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1

BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 BAŞİSKELE ORTAOKULLAR ARASI SCRABBLE İNGİLİZCE KELİME TÜRETME- YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 KONU: Scrabble bir kelime türetme oyunu olup bir tabla üzerinde oynanır. Bu oyunun İngilizce kelimelerle ilçemiz

Detaylı

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek).

Madde 2. Takımlar Her takım 4 oyuncudan oluşur (3 oyuncu sahada, bir oyuncu yedek). 3x3 Resmi Oyun Kuralları Ocak 2015 Resmi FIBA Basketbol oyun kuralları sadece bu belgede belirtilen 3x3 oyun kuralları için değil bütün oyun durumları için geçerlidir. Madde 1. Saha ve Top Müsabaka 3x3

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR

RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR RESMİ BASKETBOL KURALLARI 2014 RESMİ YORUMLAR 1 Ş u b a t 2015 den sonra geçerlidir 1 Bu dokümanda yer alan yorumlar, FIBA Resmi Basketbol Kuralları 2014 ile ilgili FIBA Resmi Yorumlarıdır ve 1 Ş ub a

Detaylı

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI

MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI MİNİ-BASKET OYUN KURALLARI 2012 2013 SEZONU İÇİNDEKİLER MİNİ-BASKET OYUNUNUN FELSEFESİ... 3 OYUN 4 1. MİNİ-BASKET TANIM... 4 BOYUTLAR VE DONANIM 4 2. SAHA BOYUTLARI... 4 3. ÇİZGİLER... 4 4. DONANIM...

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR

GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR GÖZETMENLERİN SINAVLARDA UYACAĞI KURALLAR 1. Sınavın uygulanmasına ilişkin Kurallar gözetmenler tarafından yerine getirilir. 2. Gözetmen sınav saatinden en az 10 dakika önce aksi belirtilmedikçe sınav

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

BÖLÜM BİR OYUN ALANI VE GEREÇLERİ. Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır.

BÖLÜM BİR OYUN ALANI VE GEREÇLERİ. Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır. BÖLÜM BİR OYUN ALANI VE GEREÇLERİ 1. OYUN SAHASI Oyun sahası, oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur. Bu saha dikdörtgen ve simetrik olmalıdır. 1.1 ÖLÇÜLER Oyun alanı, 18 x 9 m. ölçülerinde bir dikdörtgendir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2013 YILINDA YAPILACAK AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ve MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE AÇIK ÖĞRETİM ORTOKULU SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR I. Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar: Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen

Detaylı

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR BAŞKANLIĞI Onaylayan IWBF GENEL KURULU Birmingham, İngiltere, 1 Ekim 2010 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerlidir 2001 yılında girdiğim Bedensel Engelli spor camiasıyla

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU MİNİ - BASKET OYUN KURALLARI SEZONU

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU MİNİ - BASKET OYUN KURALLARI SEZONU MİNİ - BASKET 2007-2008 SEZONU İÇİNDEKİLER OYUNUNUN FELSEFESİ...4 OYUN... 5 1. MİNİ - BASKET - TANIM...5 BOYUTLAR VE DONANIM... 5 2. SAHA - BOYUTLAR...5 3. ÇİZGİLER...5 4. DONANIM...5 TAKIMLAR... 6 5.

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ MEKANİĞİ. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörlüğü

MASA GÖREVLİLERİ MEKANİĞİ. Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörlüğü MASA GÖREVLİLERİ MEKANİĞİ Bir OYUN Bir DİL Bir METOT Masa Görevlileleri el kitabı, bütün görevlilerinin yönetim mekaniğini standardize etmek adına pratik bir çalışma metodu olarak tasarlanmıştır. Amacımız,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyun aşamalı bir araba oyunudur.oyuncunun yönlendirmesiyle ilerleyen araç engellerle ve Sorularla oluşturulmuş

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEM TERFİ SORU BANKASI

ULUSLARARASI HAKEM TERFİ SORU BANKASI 1. Çıkış hakeminin kullandığı Yeşil Kart ne anlam taşımaktadır? a. Sporcunun yarışmadan atıldığını belirtmek için yeşil kart gösterilir b. Çıkış cihazından veya tabancadan kaynaklanan hatayı belirtmek

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ TİS nde - EHLİYET ve - YETKİ Ehliyet TİS yapma ehliyeti, hukuken geçerli bir TİS nin tarafı olabilmeyi ifade eder. 1. İşçi Tarafının Ehliyeti

Detaylı

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2015

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2015 YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU OYUN KURALLARI 2015 İÇİNDEKİLER OYUNUN ÖZELLİKLERİ FASIL I KISIM I OYUN Bölüm Bir : Tesisler ve Donatım 1. Oyun Sahası 1.1 Ölçüler 1.2 Oyun sahasının yüzeyi 1.3 Oyun alanındaki çizgiler

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2. ÜNİLİG KIŞ SPOR OYUNLARI CURLİNG YARIŞMA TALİMATI

2. ÜNİLİG KIŞ SPOR OYUNLARI CURLİNG YARIŞMA TALİMATI 2. ÜNİLİG KIŞ SPOR OYUNLARI CURLİNG YARIŞMA TALİMATI GENEL VE TEMEL PRENSİPLER Üniversite Sporları Federasyonu Yarışma Talimatı, Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli olacaktır. GEREKLİ BELGELER

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

WRO - World Robot Olympiad 2016. Kategori: KURALLI KLASMAN Yaş grubu: Ortaokul (13-15 yaş arası) Türkiye için 5., 6., 7., 8.

WRO - World Robot Olympiad 2016. Kategori: KURALLI KLASMAN Yaş grubu: Ortaokul (13-15 yaş arası) Türkiye için 5., 6., 7., 8. WRO - World Robot Olympiad 2016 Kategori: KURALLI KLASMAN Yaş grubu: Ortaokul (13-15 yaş arası) Türkiye için 5., 6., 7., 8. Sınıflar Tema: Atık Ayrıştırma ( Waste Sorting) Güncelleme: 15 Ocak 2016 Bilim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler

Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler Oyun Kurallarında Temel Değişiklikler Bariz Gol Şansının Engellenmesi - DOGSO Kural 12 - BGŞ Bir bariz gol şansının engellenmesi Elle oynama (Nerede olduğu önemli değil): kırmızı kart Ceza alanı dışında

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı