BASKETBOL FEDERASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASKETBOL FEDERASYONU"

Transkript

1 TÜRK YE BASKETBOL FEDERASYONU

2 2004 BASKETBOL OYUN KURALLARI

3

4 BASKETBOL OYUN KURALLARI 2004 Haziran 2004 Sayfa 4/81 NDEK LER NC KURAL - OYUN...8 Madde 1 Tan mlar...8 NC KURAL SAHA VE DONANIM...8 Madde 2 Saha.8 Madde 3 Donan m...13 ÜÇÜNCÜ KURAL TAKIMLAR...14 Madde 4 Tak mlar...14 Madde 5 Oyuncular: Sakatl k...15 Madde 6 Kaptan: Görevleri ve Yetkileri...16 Madde 7 Antrenörler: Görevleri ve Yetkileri...16 DÖRDÜNCÜ KURAL OYUN DÜZEN...18 Madde 8 Oyun süresi, beraberlik ve uzatma periyodlar...18 Madde 9 Oyunun ba lamas ve bir periyodun veya oyunun sonaermesi...18 Madde 10 Topun statüsü Madde 11 Oyuncunun ve hakemin yeri...20 Madde 12 Hava at ve topa sahip olma s ras...20 Madde 13 Topla oynama...21 Madde 14 Topun kontrolü...22 Madde 15 At hali...22 Madde 16 Say : Yap lmas ve de eri...22 Madde 17 Topun oyuna sokulmas...23 Madde 18 Mola...24 Madde 19 Oyuncu de ikli i...25 Madde 20 Hükmen yenilgi...27 Madde 21 Kendili inden yenilgi...27 BE NC KURAL - HLALLER...29 Madde 22 hlaller...29 Madde 23 Saha d oyuncu ve saha d top...29 Madde 24 Dripling...29 Madde 25 Topla yürüme...30 Madde 26 Üç saniye Madde 27 Yak ndan savunulan oyuncu...31 Madde 28 Sekiz saniye...31 Madde 29 Yirmidört saniye...32 Madde 30 Topun geri sahaya dönmesi...33 Madde 31 Topa ve aksama müdahale...33 ALTINCI KURAL FAULLER...36 Madde 32 Fauller...36 Madde 33 Temas...36 Madde 34 Ki isel faul...40 Madde 35 Çift faul...41 Madde 36 Sportmenlikd faul...41 Madde 37 Diskalifiye edici faul...42 Madde 38 Teknik faul...43 Madde 39 Kavga...44

5 Sayfa 5/81 YED NC KURAL GENEL ARTLAR...46 Madde 40 Oyuncunun be inci faulü...46 Madde 41 Tak m faulleri: Cezas...46 Madde 42 Özel durumlar...46 Madde 43 Serbest at lar...47 Madde 44 Düzeltilebilir hatalar...49 SEK NC KURAL HAKEMLER, MASA GÖREVL LER, TEKN K GÖZLEMC LER: GÖREVLER VE YETK LER 51 Madde 45 Hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemciler...51 Madde 46 Ba hakem: Görevleri ve yetkileri...51 Madde 47 Hakemler: Görevleri ve yetkileri...52 Madde 48 Say görevlisi ve yard mc say görevlisi: Görevleri...53 Madde 49 Saat (süre) görevlisi: Görevleri...54 Madde 50 Yirmidört saniye görevlisi: Görevleri...54

6 Sayfa 6/81 YAGRAMLAR Diyagram 1 Saha Diyagram 2 K tlamal alan Diyagram 3 ki/üç say k at bölgeleri Diyagram 4 Hakem masas ve de iklik sandalyeleri Diyagram 5 Silindir prensibi Diyagram 6 Serbest at s ras nda oyuncular n pozisyonlar... 48

7

8 Sayfa 8/81 NC KURAL- OYUN Madde 1 Tan m 1.1 Basketbol oyunu Basketbol, be er ki iden olu an iki tak m aras nda oynan r. Her tak n amac rakibin sepetine say yapmak ve di er tak n say yapmas engellemeye çal makt r. Oyun; hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemci taraf ndan kontrol edilir. 1.2 Sepet: kendi sepeti/rakibinin sepeti Bir tak n hücum etti i sepet rakibin sepeti, savundu u sepet, kendi sepetidir. 1.3 Maç n galibi Oyun süresinin sonunda daha fazla say yapm olan tak m, maç n galibidir. NC KURAL SAHA VE DONANIM Madde 2 Saha 2.1 Oyun sahas 2.2 Çizgiler Oyun sahas düz, sert yüzeyli, s r çizgilerinin iç taraf ndan ölçüldü ünde 28 m uzunlu unda, 15 m geni li inde ve engellerden uzak olmal r. (Diyagram 1) Ulusal federasyonlar en az 26 m uzunluk ve 14 m geni li indeki sahalar kendi organize etti i maçlar için onay yetkisine sahiptir. Tüm çizgiler ayn renkte (tercihen beyaz), 5 cm geni li inde ve net ekilde görülebilir olmal r r çizgileri Oyun sahas dip çizgiler (oyun sahas n k sa taraf ) ve kenar çizgiler ile (oyun sahas n uzun taraf ) s rland lm r. Bu çizgiler oyun sahas na dahil de ildir. Oyun sahas, tak m s ras nda oturanlar da dahil, her türlü engelden en az 2 m uzakl kta olacakt r.

9 Sayfa 9/ 81 2 m 15 cm 6.25 m 15 m Diyagram 1 Oyun sahas

10 Sayfa 10/ Orta çizgi, orta daire ve yar m daireler Orta çizgi, kenar çizgilerin orta noktalar ndan, dip çizgiye paralel çizilecek ve kenar çizgilerden 15 cm d ar ta acakt r. Orta daire, sahan n ortas na çizilecek ve yar çap, dairenin d kenar ndan ölçüldü ünde 1.80 m olacakt r. Orta dairenin içi boyanm sa, k tlamal alanlarla ayn renkte olmal r. Yar m daireler her iki sahada çizilecek, yar çaplar d kenarlar ndan ölçüldü ünde 1.80 m ve orta noktalar serbest at çizgisilerinin orta noktas olacakt r. (Diyagram 2) Serbest at çizgileri ve k tlamal alanlar Her iki dip çizgiye paralel, birer serbest at çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin d kenarlar, dip çizgilerin iç kenar ndan 5.80 m uzakl kta ve 3.60 m uzunlu unda olacakt r. Orta noktalar iki dip çizginin orta noktalar birle tiren hayali çizgi üzerinde olacakt r. tlamal alanlar; dip çizgiler, serbest at çizgileri ve d kenarlar dip çizgilerin orta noktalar ndan 3 m uzakl kta ba layan ve serbest at çizgilerinin d kenarlar nda biten çizgiler aras nda kalan alanlard r. tlamal alan boyunca serbest at s ras nda oyuncular n dizilece i ribaund kulvarlar Diyagram 2 de gösterilmi tir Üç say bölgesi Bir tak n üç say bölgesi, (Diyagram 1 ve 3) rakibin sepetine yak n olan ve s rlar a da belirtilen bölge d nda, oyun sahas n tamam r. Bu bölge a daki çizgilerle belirlenmi tir: Dip çizgiden ba layan rakibin sepetinin tam orta noktas n iz dü ümününden 6.25 metre uzakl kta 2 dik, paralel çizgidir. z dü üm noktas n dip çizginin orta noktas n iç kenar na uzakl m dir. Paralel çizglierle kesi en, merkezi yukar da tan mlanan iz dü üm noktas olan ve yar çap d tan 6.25 m olan yar m daire Tak m s ra bölgeleri Tak m s ra bölgeleri, (Diyagram 1) oyun sahas n d nda, hakem masas ve tak m s ralar yla ayn tarafta i aretlenecektir. Her bölge, dip çizgilerden uzanan en az 2 m uzunlu unda bir çizgi ile, orta çizgiden 5 m uzakl kta ve kenar çizgiye dik aç, en az 2 m uzunlu unda bir çizgi ile s rland lacakt r. Tak m s ra bölgelerinde antrenörler, yedek oyuncular ve tak m ilgilileri için 14 er oturma yeri bulunmal r. Tak m s ra bölgelerine 2 m den daha az mesafede ba ka kimse bulunmayacakt r.

11 Basketbol Oyun Kuralar 2004 Haziran 2004 Sayfa 11/81 Diyagram 2 K tlamal alan Üç say çizgisi, üç say bölgesine dahil de ildir ki say bölgesi Hücumun yönü Üç say bölgesi Diyagram 3 ki ve üç say bölgeleri

12 Sayfa 12/ Hakem masas ve de iklik sandalyelerinin yerle imi (Diyagram 4) 1 = Yirmidört saniye operatörü 2 = Saat (süre) görevlisi 3 = Teknik gözlemcir 4 = Say görevlisi 5 = Yatd mc say görevlisi Saha Tak m ra bölgesi De iklik sandalyelerii De iklik sandalyeleri Tak m ra bölgesi Hakem masas Hakem masas ve görevlilerin sandalyeleri bir platforma yerle tirilmelidir. Spiker ve istatistikçiler masan n yan taraf nda veya arkas nda oturabilir. Diyagram 4 - Hakem masas ve de iklik sandalyeleri

13 Sayfa 13/ 81 Art. 3 Donan m Bir oyun için a daki donan m gereklidir: Poto ve pota aksamlar : Arkal klar Çember ve fileden olu an bask ya dayan kl sepetler Yast klar da dahil arkal k desttekleri Toplar Oyun saati Skorbord 24 saniye ayg Mola süresinin tutulmas için kronometre ya da uygun (görülebilir) bir cihaz ki (2) ayr, di erlerinden tamamen farkl ve yüksek sesli korna (Biri süre görevlisi ve say görevlisi, di eri ise 24 saniye görevlisi içindir) Say cetveli Oyuncu faul göstergeleri Tak m faul göstergeleri Topa sahip olma s ras gösteren ok Oyun alan Saha it ve yeterli düzeyde ayd nlatma

14 Sayfa 14/ 81 ÜÇÜNCÜ KURAL- TAKIMLAR Madde 4 Tak mlar 4.1 Tan m Bir tak m üyesi, yönetmeliklerdeki düzenlemelere göre (ya s rlamas ile ilgili k tlamala dahil) bir tak mda oynama izinini alm sa, oynamaya uygundur Bir oyuncu, oyunun ba lamas ndan önce say cetvelinde yer alm sa, diskalifiye edilmedi i ve 5 faul almad sürece, oynama hakk olan oyuncudur Oyun s ras nda unlar tak m üyesidir: Sahada oynayan veya oynama hakk bulunan oyuncu. Sahada oynamayan ancak oynama hakk bulunan yedek. 5 faulünü dolduran ve oynama hakk bulunmayan oyun d kalm oyuncu Oyun aras nda bütün oyuncular, oynama hakk olan oyuncular olarak kabul edilir. 4.2 Kural Tak mlar u ekilde olu ur: Kaptan dahil, oynama hakk bulunan en fazla 12 oyuncu. Bir antrenör ve e er varsa bir yard mc antrenör. Tak m s ras nda oturan ve özel sorumluluklar olan en fazla 5 ki i (menejer, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, çevirmen gibi) Oyun s ras nda her tak mdan 5 oyuncu sahada bulunur, bunlar yedek oyuncularla de tirilebilir A daki durumlarda bir yedek, oyuncu ve bir oyuncu yedek konumuna geçer: 4.3 Formalar Hakem, oyuna girmek isteyen yede i sahaya ça rd nda. Mola veya oyun aras nda, oyuna girmek isteyen oyuncu talebini say görevlisine iletti inde Oyuncular n formalar u ekilde olmal r: Önü ve arkas ayn renkte. Tüm oyuncular formalar ortlar n içine sokacaklard r. Tek parça formalara izin verilir. Yaz t bbi rapor olmad kça, ekli nas l olursa olsun, forman n içine ti ört giyilemez. Rapor al nm sa, ti ört forman n üstüyle ayn renkte olmal r. ortlar n önü ve arkas ayn ayn renkte olmal r, ancak ti örtle ayn renkte olmas zorunluluk de ildir. ortla ayn renkte olmak ko uluyla, orttan daha uzun iç giyimler (tayt) kullan labilir.

15 Sayfa 15/ Her oyuncu önünde ve arkas nda numaralarla belirgin ekilde z tl k olu turan forma giyeceklerdir. Numaralar aç kça seçilebilecek ve: rttakiler en az (20) cm yüksekli inde. Öndekiler en az (10) cm yüksekli inde. Numaralar en az (2) cm geni li inde. Tak mlar 4 ten ba lay p, 15 te biten numaralar kullanacakt r.ulusal federasyonlar istedikleri taktirde en fazla 2 haneli rakamlara kadar (1-99) izin verme hakk na sahiptir. Ayn tak n oyuncular, ayn numaralar kullanamaz. Formalarda kullan lacak reklamlar ve logolar numaralardan en az 5 cm uzakl kta olacakt r Tak mlar n en az 2 set formalar olmal ve: 4.4 Di er donan m Programda ismi ilk yaz lm olan tak m (evsahibi) aç k renk (tercihan beyaz) forma giyer. Programda ismi ikinci s rada yaz lm tak m (konuk) koyu renk forma giyer. Bununla birlikte iki tak m anla rsa, bunun tersini uygulayabilirler Oyuncular n kullanaca donan mlar, oyuna uygun olmal r. Oyuncunun boyunu uzatmaya dönük veya kendisine haks z avantaj sa layaca malzemeler kullanmas na izin verilmez Oyuncular di erlerine zarar verebilecek eyler giyemezler, bulunduramazlar. dakilere izin verilmez: Parmak, el, bilek ya da ön kol koruyucular, yumu ak kaplamal olsa dahi deri, plastik, metal ya da di er sert maddelerden yap lm destek ya da ateller. Kesmeye veya deriyi yüzmeye neden olabilecek nesneler (t rnaklar kesili olmal ). apka, bere, saç aksesuarlar ve tak lar. dakilere izin verilir: Di er oyunculara zarar vermeyecek ekilde kaplanm omuz, üst kol, uyluk ya da alt bacak koruyucu destekleri. Uygun ekilde imal edilmi se, dizlik. Sert malzemeden yap lm olsa bile sakat burun için koruyucu. Di er oyuncular için tehlike yaratmayacak gözlük. En fazla 5 cm geni li inde tek renkli, a nd olmayan kuma, yumu ak plastik veya kauç ktan yap lm saç band Kurallarda belirtilmemi maddelerin kullan, FIBA Teknik Komisyonu nun onay na ba r. Madde 5 Oyuncular: Sakatl k 5.1 Oyuncunun sakatl halinde, hakemler oyunu durdurabilirler. 5.2 Sakatl k meydana geldi inde top canl ysa, hakemler oyun tamamlanana kadar, yani topu kontrolünde bulunduran tak m say için ut atana, topun kontrolünü kaybedene, oyunu yava latana veya top ölene kadar düdük çalmayacaklard r. Bununla birlikte, acil müdahale gerektiren durumlarda hakemler oyuncuyu korumak için oyunu derhal durdurabilirler.

16 Sayfa 16/ Sakatlanan oyuncu derhal devam edemiyorsa (yakla k 15 saniye) veya tedavi görürse bu oyuncu de tirilir veya tak n yedek oyuncusu yoksa, oyuna 5 ten az oyuncu ile devam eder. (Böyle bir durumda sakatlanan oyuncu iyile irse 5. oyuncu olarak sahaya dönebilir) 5.4 Antrenör, antrenör yard mc lar, yedekler ve tak m ilgilileri sakatl k durumunda sakatlanan oyuncuya yard m etmek amac yla, hakemden izin alarak sahaya girebilirler. 5.5 Doktora göre, sakatlanan oyuncuya acil müdahale gerekiyorsa, doktor hakemden izin almadan sahaya girebilir. 5.6 Oyun s ras nda kanamas veya aç k yaras olan oyuncu de tirilmelidir. Bu oyuncu ancak kanamas durdurulduktan ve yaras tümüyle güvenli ekilde kapat ld ktan sonra oyuna dönebilir. 5.7 Sakatlanan veya kanamas, aç k yaras olan oyuncu hangi tak m taraf ndan al rsa al ns n, mola s ras nda iyile mi se, moladan sonra sahaya dönebilir. 5.8 Sakatlanan oyuncunun serbest at kullanmas gerekiyorsa, serbest at kendisiyle de en oyuncu taraf ndan yap r. Böyle bir durumda yerine giren oyuncu, saat çal madan tekrar de tirilemez. 5.9 Antrenör taraf ndan ilk 5 te ismi olan oyuncu oyun ba lamadan sakatlan rsa, de tirilebilir. Bu taktirde, di er tak m da, e er arzu ediyorsa, rakip tak mdan sakatland için de tirilen oyuncu say nda, de iklik yapabilir. Madde 6 Kaptan: Görevleri ve yetkileri 6.1 Kaptan, sahada tak temsil eden oyuncudur. Oyun s ras nda sadece top ölü ve oyun saati durmu ken, sayg tav rla olmak ko uluyla bilgi almak için hakemlerle ileti im kurabilir. 6.2 Kaptan, antrenörün görevini de üstlenebilir. 6.3 er bir tak m maç n sonucuna itiraz ediyorsa, kaptan oyun sonunda derhal say cetvelindeki itiraz durumunda kaptan n imzas bölümünü imzalayarak ba hakemi durumdan haberdar edecektir. Madde 7 Antrenörler: Görevleri ve yetkileri 7.1 Oyunun programda gözüken ba lama saatinden en az 20 dakika önce, her antrenör veya temsilcisi say görevlisine oynayacak oyuncular, numaralar, antrenör ve yard mc n isimlerini içeren bir liste verecektir. Say cetvelinde ismi bulunan oyuncular veya di erleri, oyun ba lad ktan sonra da gelseler, oynayabilirler (oyuncular) ya da görevlerini yapabilirler. (antrenörler ve tak m ilgilileri) 7.2 Oyunun ba lamas na en az 10 dakika kala, her iki antrenör, say cetvelini imzalamak suretiyle, oyuncular n isim ve numaralar n, antrenörlerin ve tak m üyelerinin isimlerinin do rulu unu onaylayacakt r. Ayn zamanda oyuna ba layacak ilk 5 oyuncuyu da i aretleyecektir. Bu lemi ilk olarak tak antrenörü yapacakt r. 7.3 Sadece antrenör, yard mc antrenör, yedek oyuncular ve tak m üyeleri tak m s ra bölgelerinde bulunabilirler.

17 Sayfa 17/ Antrenör ve yard mc antrenör oyun s ras nda istatistiki bilgi almak için sadece top ölü ve oyun saati durmu ken hakem masas na gidebilirler. 7.5 Oyun s ras nda sadece antrenör ayakta durabilir. Tak m s ra bölgesinde bulunmak ko uluyla oyun s ras nda oyuncular na direktif verebilir. 7.6 Yard mc antrenör varsa, ismi oyun ba lamadan önce say cetveline yaz lmal r. (imza atmas art de il). Antrenör herhangi bir nedenle devam edemeyecekse, yard mc antrenör bu durumda say cetvelini imzalayarak o nun bütün görevlerini ve yetkilerini üstlenir. 7.7 Kaptan sahada ç karken, antrenör sahada o nun yerine kaptanl k görevini üstlenen oyuncunun numaras hakemlere bildirecektir. 7.8 Antrenör yoksa veya devam edemiyorsa ve say cetveline ismi yaz lm yard mc antrenör bulunmuyorsa (veya o da devam edemiyorsa) kaptan antrenörün görev ve yetkilerini üstlenir. Kaptan oyun sahas terk etmi olsa dahi, kaptanl k görevini sürdürebilir ancak diskalifiye veya sakatl k nedeniyle salonda bulunamayacaksa, yard mc kaptan n yerine antrenörlük görevini sürdürür. 7.9 Serbest at lar kullanacak oyuncu kurallarla belirlenmemi se, at lar yapacak oyuncuyu antrenör seçer.

18 Sayfa 18/ 81 DÖRDÜNCÜ KURAL OYUN DÜZEN Madde 8 Oyun süresi, beraberlik ve uzatma periyodlar 8.1 Oyun, her biri on (10) dakikal k, dört (4) periyoddan olu ur. 8.2 Birinci ile ikinci, üçüncü ile dördüncü ve her uzatma periyodundan önce iki (2) dakikal k ara verilir. 8.3 kinci periyoddan sonra onbe (15) dakikal k ara verilir. 8.4 Oyunun programda ilan edilen ba lama saatinden önce yirmi (20) dakikal k süre, oyun aras r. 8.5 Oyun aras u durumlarda ba lar: Oyunun programda ilan edilmi ba lama saatinden yirmi (20) dakika önce. Oyun saati bir periyodun bitti ini belirten sesli i aret verdi inde. 8.6 Oyun aras u durumlarda sona erer: Birinci periyodun ba nda, top hava at ndan sonra hava at na kat lanlardan biri taraf ndan legal olarak temas edildi inde. Di er bütün periyodlarda top d ardan oyuna sokulduktan sonra sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde. 8.7 Dördüncü periyodun sonunda skorda e itlik varsa, oyun e itlik bozulana kadar be er (5 er) dakikal k uzatma periyodlar ile devam eder. 8.8 Herhangi bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i aretten hemen önce veya sesli i aretle birlikte serbest at gerektiren faul karar verilmi se, fauller kulland r. 8.9 Yukar daki maddede belirtilen serbest at (lar) n sonucunda uzatma periyodu oynanmas gerekiyorsa; oyun süresinin bitiminden sonra verilen fauller oyun aras nda olmu kabul edilecek ve uzatma periyodunun ba lamas ndan önce uygulanacakt r. Madde 9 Bir periyodun veya oyunun sona ermesi 9.1 Birinci periyod top hava at na kat lanlardan biri taraf ndan legal olarak temas edildi inde ba lar. 9.2 Di er bütün periyodlar top d ardan oyuna sokulduktan sonra sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde ba lar. 9.3 Tak mlardan biri sahada be (5) oyuncu ile oynamaya haz r de ilse, oyun ba lamaz. 9.4 Programda ismi ilk yaz lan tak m (evsahibi) sahaya hakem masas taraf ndan bak rken, hakem masas n sol taraf ndaki tak m s ras ve sepeti al r. Bununla birlikte, iki tak m anla rsa tak m s ras veya sepeti veya her ikisini birden de tirebilir.

19 Sayfa 19/ Birinci ve üçüncü periyodlardan önce tak mlar rakip tak n sepetinin bulundu u yar sahada nma hakk na sahiptir. 9.6 kinci yar ba larken, tak mlar sepetleri de tirir. 9.7 Bütün uzatma periyodlar nda tak mlar dördüncü periyoddaki ayn sepetlere hücum etmeye ve savunmaya devam ederler. 9.8 Bir periyod, uzatma periyodu veya oyun oyun saati sürenin bitti ini belirten sesli i aret verdi inde sona erer. Madde 10 Topun statüsü 10.1 Top canl veya ölü olabilir Top u durumlarda canlan r: Hava at nda top hava at na kat lanlar taraf ndan legal olarak dokunuldu unda. Serbest at ta hakem topu, serbest at kullanacak oyuncuya verdi inde. Top d ardan oyuna sokulurken,oyuna sokacak oyuncu topu topu oyuna sokma noktas nda eline ald nda Top u durumlarda ölür: Sahadan veya serbest at tan say yap ld nda. Top canl iken hakemlerden biri düdük çald nda. Serbest at ta topun çemberden geçmeyece i belli ise ve at tan sonra: Ba ka serbest at (lar) varsa Ba ka bir ceza (serbest at ) ve/veya topu oyuna sokma hakk uygulanacaksa. Oyun saatinin bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i areti gelirse. Top bir tak n kontrolünde iken 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Say için at lan topta top havada iken, herhangi bir tak n oyuncusu a daki durumlardan sonra topa dokunursa: Hakemlerden biri düdük çald nda. Bir periyodun sona erdi ini belirten oyun saatinin sesli i areti geldi inde. 24 saniye ayg sesli i aret verdi inde A daki durumlarda top ölmez ve say say r: Say için at lan topta, top havada ise ve: Hakemlerden biri düdük çalm sa. Oyun saatinin bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i areti gelirse. 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Serbest at s ras nda, top havadayken hakem serbest at kullanan oyuncunun yapt hariç, ihlal için düdük çalarsa. Topu kontrolünde bulunduran rakip tak n bir oyuncusu at halinde iken bir oyuncu ona faul yapar ve at halindeki oyuncu faulden önce ba lam oldu u hareketin devam nda utunu tamamlarsa. daki durumlarda ise hakem daha önce u nedenlerle düdük çalm sa, say say lmaz: Bir periyodun sona erdi ini belirten sesli i aret gelirse. 24 saniye ayg sesli i aret verirse. Yepyeni bir at hali olursa.

20 Madde 11 Hakemin ve oyuncunun yeri Basketbol Oyun Kurallar 2004 Haziran 2004 Sayfa 20/ Bir oyuncunun yeri, sahada temas etti i noktaya göre belirlenir. Oyuncu s çrad nda, en son temas etti i yerde oldu u kabul edilir. S r çizgileri, orta çizgi, üç say çizgisi, serbest at çizgisi ve k tlamal alana belirleyen çizgiler buna dahildir Top bir hakeme temas etti inde, hakemin bulundu u zemine temas etmi kabul edilir. Madde 12 Hava at ve topa sahip olma s ras 12.1 Tan m Hava at, birinci periyodun ba nda oyunun ba lamas için ba hakemin orta dairede herhangi iki rakip oyuncu aras nda topu havaya atmas r Tutulmu top, rakip tak mlardan bir veya daha fazla oyuncun n bir ya da iki e, sertli e ba vurmaks n topun kontrolüne olanak vermeyecek ekilde topun üzerinde oldu unda olu ur Uygulama Hava at na kat lacak oyuncular, ayaklar orta dairenin kendi sepetlerine yak n olan yar n içine olmak üzere, bir aya orta çizgiye yak n olarak bulunacaklard r Dairenin çevresinde yan yana dizilen ayn tak m oyuncular, rakip oyuncu aralar na girmek istedi inde, buna izin vermek zorundad r Daha sonra ba hakem topu iki rakip oyuncu aras nda, yukar do ru (dik olarak) s çrad klar nda yeti emeyecekleri bir yüksekli e atacakt r Top, eri ebilece i en üst noktaya ula ktan sonra, s çrayan oyuncular n biri veya her ikisi taraf ndan eliyle (elleriyle) çelinmelidir Top legal olarak çelinene kadar, hava at na kat lanlar s çrama yerlerini terk edemezler Hava at na kat lan oyuncular, top di er oyunculara veya zemine temas edene kadar topu tutamazlar veya iki kezden fazla dokunamazlar Hava at na kat lan oyuncular topa dokunamam larsa, hava at tekrar edilir Top s çrayan oyuncular taraf ndan dokunulana kadar, dairenin etraf nda dizilmi olan oyuncular n vücutlar n herhangi bir k sm orta daireyi geçemez. Madde , , , ve uyulmamas ihlaldir Hava at durumlar u durumlarda hava at durumu do ar: Tutulmu top karar verildi inde. Top s r çizgileri d na ç kt nda hakemler en son dokunan oyuncu konusunda karars zlarsa veya farkl görü telerse. Tek veya son serbest at ta say olmam ve her iki tak mdan oyuncular ihlal yaparlarsa. Top sepetle arkal k aras na s nda (serbest at lar aras hariç) Top hiçbir tak n kontrolünde de ilken ve hiçbir tak n topu oyuna sokma hakk yokken top ölürse. Her iki tak ma verilen faullerin birbirini götürmesi sonucu uygulanacak ceza kalmam ve verilen ihlal veya faul karar ndan önce top hiçbir tak n kontrolünde de ilse.

21 Sayfa 21/81 Birinci periyod hariç, di er bütün periyodlar n ba lamas için Topa sahip olma s ras Topa sahip olma s ras, hava at gerektiren durumlarda topun s r çizgileri d ndan oyuna sokularak topun canlanmas r Hava at durumu do du unda, tak mlar s rayla hava at gerektiren pozisyonun oldu u yere en yak n s r çizgisi d ndan topu oyuna sokar Birinci periyodun ba nda, oyunun ba lamas için yap lan hava at ndan sonra topun kontrolünü kazanmam olan tak m, topa ilk sahip olma s ras al r Daha sonraki periyodlarda topa sahip olma s ras olan tak m, topu hakem masas n kar taraf ndaki kenar çizgisinin orta noktas ndan oyuna sokar Topa sahip olma s ras : Top, oyuna sokacak oyuncuya hakem taraf ndan verildi inde ba lar. u durumlarda ise sona erer: Top sahadaki ilk oyuncuya temas etti inde. Topu oyuna sokan tak m bir ihlal yapt nda. Canl bir top sepetle arkal k aras na s nda Bir sonraki topu oyuna sokma hakk olan tak m, okun rakip tak n sepetine yönlendirilmesi ile belirlenir. Topu oyuna sokma i lemi tamamland ktan sonra, derhal okun yönü de tirilir Topa sahip olma s ras na göre topu oyuna sokmas gereken tak m bir ihlal yapt nda o tak m, ras kaybeder. Böyle bir durumda ok yönü derhal de tirilir ve bir sonraki hava at gerektiren durumda, ihlali yapan n rakibinin topu oyuna sokaca belirlenir. Daha sonra ihlali yapan tak n rakibi, topu oyuna sokma i lemini yerine getirir. (Topu oyuna sokma s ras na göre de il) Tak mlardan biri, Birinci periyod hariç, di er periyodlar n ba lamas ndan önce, veya Topu oyuna sokma s ras na göre top oyuna sokulurken, faul yaparsa, topa sahip olma s ras (ok yönü) de mez.. Bir periyodun ba lang nda top oyuna sokacak oyuncuya verildikten sonra ancak top sahadaki herhangi bir oyuncuya temas etmeden önce bir faul karar verilirse, faul oyun süresinde yap lm kabul edilir ve cezas ona göre uygulan r. Madde 13 Topla oynama 13.1 Tan m 13.2 Kural Oyun s ras nda, top sadece elle (ellerle) oynanabilir ve kurallar çerçevesinde herhangi bir yöne pas verilebilir, ( ut)at labilir, tiplenebilir, yuvarlanabilir ve dripling yap labilir Topla ko mak, bilerek baca n herhangi bir yeri ile vurmak veya bloke etmek, yumrukla vurmak ihlaldir. Topun istem d aya a çarpmas ihlal de ildir.

22 Sayfa 22/ Sepete alttan el sokarak pas veya ribaund s ras nda topa temas etmek ihlaldir. Madde 14 Topun kontrolü 14.1 Bir tak n top kontrolü, o tak mdan bir oyuncu canl bir topu tuttu u veya dripling yapt zaman ba lar Topun kontrolü u durumlarda devam eder: Top o tak mdan bir oyuncunun kontrolünde oldu unda. Top o tak n oyuncular aras nda pasla ld nda Topun kontrolü u durumlarda sona erer: Rakip oyuncu topun kontrolünü eline geçirdi inde. Top öldü ünde. Top oyuncunun elini serbest at da dahil, ut için terk etti inde. Madde 15 At halindeki oyuncu 15.1 ut, sahadan veya serbest at ta, topun oyuncu taraf ndan tutulmas ve daha sonra rakibin sepetine do ru at lmas r At hali: Tipleme, topun el(ler) ile rakinbin sepetine yönlendirilmesidir. Smaç, topun bir veya iki el ile rakibin sepetinin içine, a ya do ru zorlanarak at lmas r. Tipleme ve smaç, sahadan yap lan at kabul edilir. Oyuncu süre en hareketine ba lad nda, genellikle topu elinden ç karmadan önce ve hakemin yarg na göre rakibin sepetine ut, smaç veya tipleyerek say yapmaya yönelik hareketiyle ba lar. Top oyuncunun elini terk etti inde at hali sona erer, ancak oyuncu havada ise iki aya ile yere temas edene kadar at halinin sürdü ü kabul edilir. Say giri imindeki oyuncunun kolu, say yapmas n engellenmesi amac yla rakibi taraf ndan tutulabilir. Böyle bir durumda oyuncunun at halinde kabul edilmesi için topu elinden ç karmas art de ildir. Legal olarak at lan ad m say ile a hali aras nda ili ki yoktur At hali için süre en hareket: At a haz rlanan oyuncunun topu eliyle tuttu unda ve genellikle yukar do ru hareketiyle ba lar. Sahadan ut giri iminde kol veya vücut hareketlerini de kapsar. Tümüyle yeni bir hareket yap lm sa, at hali sona erer. Madde 16 Say : Yap lmas ve de eri 16.1 Tan m Canl bir top sepete üstten girer ve filenin içinde kal r veya fileden geçerse say yap lm olur.

23 Sayfa 23/ Topun küçük bir k sm çemberin içinde ve çemberin üst hizas n alt nda ise, top çemberden geçmi kabul edilir Kural Say lar, top tak n hücum etti i sepetten geçti inde u ekilde kaydedilir: Serbest at tan yap rsa bir (1) say, ki say k bölgeden yap rsa iki (2) say. Üç say bölgesinden yap rsa üç (3) say. Sonuncu veya tek serbest at ta top çembere çarpt ktan sonra bu topa hücum veya savunma oyuncusu temas eder ve top çemberden geçerse, 2 say Bir oyuncu istem d, topun kendi sepetinden geçmesine neden olursa, rakip tak n hanesine iki (2) say olarak i lenir ve rakip tak n sahadaki kaptan na kaydedilir Bir oyuncu topu bilerek kendi sepetine atar ve top çemberden geçerse, bu bir ihlaldir ve say geçerli say lmaz Bir oyuncu topun sepete alttan girmesine neden olursa, bu bir ihlaldir. Madde 17 Topun oyuna sokulmas : 17.1 Tan m Top saha d ndan topu oyuna sokacak oyuncu taraf ndan sahaya pas olarak at ld nda, top oyuna sokulmu olur Uygulama Hakem topu oyuna sokacak oyuncuya vermeli veya alabilece bir yere koymal r. Hakem u ko ullarda pas verebilir veya yere çarpt rarak atabilir: Hakem topu oyuna sokacak oyuncudan, 4 metreden fazla uzak olmamal. Topu oyuna sokacak oyuncu, hakemin kendisine gösterdi i do ru yerde olmal Topu oyuna sokacak oyuncu, arkal n tam arkas hariç, kurala ayk n oldu u veya oyunun durdu u yere en yak n, hakem taraf ndan kendisine gösterilen noktadan topu oyuna sokacakt r periyodun ba lang hariç bütün periyodlardan sonra veya teknik, sportmenlikd, diskalifiye edici faul durumlar nda (serbest at lardan sonra son serbest at n ba ar olup olmamas na bak lmaks n) top hakem masas n kar taraf ndaki kenar çizginin orta noktas ndan oyuna sokulur. Bu noktadan topu oyuna sokan oyuncuya top, orta çizgiyi iki aya n aras na ald nda verilir ve bu oyuncu sahan n herhangi bir yerindeki arkada na pas verebilir Canl bir topu kontrol eden veya kontrol etme hakk olan tak n bir oyuncusu ki isel faul yapt nda, top faulün oldu u yere en yak n noktadan oyuna sokulur Topun çemberden geçti i ancak sahadan veya serbest at tan yap lan say n geçerli olmad durumlarda, top serbest at çizgisinin uzant ndan oyuna sokulur Sahadan, tek veya son serbest at tan sonra say olmu sa: Say yiyen tak mdan herhangi bir oyuncu, dip çizginin herhangi bir noktas ndan topu oyuna sokar.

24 17.3 Kural Basketbol Oyun Kurallar 2004 Haziran 2004 Sayfa 24/81 Bu durum sahadan veya serbest at tan (tek veya son) ba ar lm say lardan sonra mola al nmas veya oyunun ba ka bir nedenle durdurulmas takiben hakemin topu oyuncuya vermesi halinde de geçerlidir. Topu oyuna sokan oyuncu, yanlara (sa a-sola) veya geriye do ru hareket edebilir ve top bu tak n oyuncular taraf ndan dip çizginin gerisinde veya üzerinde pasla labilir ancak 5 saniyenin say na ilk oyuncu topu eline ald nda ba lan r Topu oyuna sokan oyuncu unlar yapamaz: Topu elinden ç karmak için be (5) saniyeden fazla bekleyemez. Top heniz elindeyken sahaya temas edemez. Topu saha d na çarpt rarak oyuna sokamaz. Top ba ka bir oyuncuya temas etmeden sahadaki topa temas edemez. Topun do rudan sepetten geçmesine neden olamaz. Topu elinden ç kartmadan herhangi bir yöne bir (1) m den fazla ilerleyemez veya ayr iki yönde hareket edemez. Ancak ko ullar n izin verdi i kadar çizgiden direkt olarak geriye gidebilir Di er oyuncular unlar yapamaz: 17.4 Cezas Madde 18 Mola 18.1 Tan m 18.2 Kural Top at lmadan, vücutlar n herhangi bir k sm ile s r çizgisi hizas geçemezler. r çizgisine en yak n engel 2 metreden az ise, topu oyuna sokan oyuncuya 1 metreden daha fazla yakla amazlar. Madde 17.3 e uyulmamas ihlaldir. Top orijinal noktadan oyuna sokmas için rakip tak ma verilir. Mola, bir antrenörün veya yard mc antrenörün iste i üzerine oyuna verilmi bir arad r Her mola bir (1) dakika sürecektir Mola f rsat u durumlarda ba lar: Top ölü, oyun saati durmu ve hakem masayla ileti imi bitirdikten sonra. Say oldu unda (say yiyen tak m mola alabilir) Mola f rsat u durumlarda sona erer: lk veya tek serbest at için top serbest at kullanacak oyuncuya oyuncuya verildi inde. Top d ardan oyuna sokulurken top oyuna sokacak oyuncunun elinde oldu unda Her tak n birinci devrede iki (2), ikinci devrede üç (3) ve her uzatma periyodunda bir (1) mola hakk vard r.

2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ 2014 KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ HATIRLATMA: 24 SANİYE SAATİ, KURAL KİTABININ HER YERİNDE ŞUT SAATİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 2.4.7 Şarjsız yarım daire alanları E S K İ Şarjsız yarım daire çizgileri, şarjsız yarım

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014

HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI 2014 HAKEMLİK REHBERİ VE TALİMATLARI - 2014 FIVB Resmi Voleybol Kuralları 2013-2016'yı takiben SUNUŞ Hakemlik Rehberi ve Talimatları, tüm uluslararası ve ulusal müsabakalar

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı