Kod No: F.1.1 Kitap Baskı Tarihi: 0110 Revizyon No: 0110

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod No: F.1.1 Kitap Baskı Tarihi: 0110 Revizyon No: 0110"

Transkript

1 SERV S K ML K REHBER

2 Kod No: F.1.1 Kitap Baskı Tarihi: 0110 Revizyon No: 0110

3 Giri 1 Bu rehber, ALARKO CARRI- ER servislerinin cephe, vitrin ve ma aza düzenlerini, araç giysi ve bas l dokümanlar n n kurumsal kimliklerini temsil eden grafik ve görsel ö elerin topland bir el kitab d r. Bütün servislerin cephe, vitrin ve ma aza düzenlerinde araç, giysi ve bas l dokümanlar nda bu rehberde tan mlanan ve örneklendirilen kural ve standartlara uyulmas gerekir. Kurumsal kimlik, bir kurumun kendini bir uyum içinde, tutarl bir biçimde tan tmas d r. Kamu oyunda bireylerin zihninde yer edebilmek için kuruma ait tüm ö elerin özenli ve tutarl olmas zorunludur y l ndan itibaren tüm ALARKO CARRIER servislerinin cephe, vitrin ve ma aza düzenlerine, araç, giysi ve bas l dokümanlar na yeni bir kimlik getirmek amac yla revizyona gidilmi tir. Grafik ve görsel ö elere ili kin uygulamalarda kar labilece iniz sorular n cevaplar n bu rehberde bulabilirsiniz. Bu rehberde dan man z gereken herhangi bir konu oldu unda reklam ve halkla ili kiler bölümü size yard mc olacakt r. Özellikle tabela ve d cephe standard nda yetkili bölümün onay al nmal d r.

4 Terminoloji 2 Di i: Koyu renk fon üzerine beyaz zemin renginin olu turulmas Futura-Book: A a da örne i verilen yaz fontu Pan.: Pantone katolo u bask i lerinde renk birli i ve uyumu sa lamak amac yla olu turulmu ve kodlanm standart renklerin yerald uluslararas boya rehberi. RAL: Elektrostatik boya i lerinde renk birli i ve uyumu sa lamak amac yla olu turulmu ve kodlanm standart renklerin yerald uluslararas boya rehberi.

5 Logo - Alarko Logosu 3/1 Yatay Alarko logosu, Carrier logosuyla birlikte Alarko Carrier ortak logosunda; yatay ve dikey Alarko logolar, Alarko markal ürünlerde marka olarak kullan l r. Alarko logosunun renkleri örnekte gösterilmi tir. Logo siyah ve tonlar nda tek renk olarak uygulanabilir.

6 Logo - Carrier Logosu 3/2 Carrier logosu, Alarko logosuyla birlikte Alarko Carrier ortak logosunda ve Carrier markal ürünlerde marka olarak kullan l r. Carrier logosunun biçimi ve rengi örnekte gösterilmi tir. Logo, siyah ve tonlar nda tek renk olarak uygulanabilir. Herhangi bir grafik düzenleme Carrier logosuna örnekteki kadar yakla abilir.

7 Logo - Alarko Carrier Ortak Logosu - Logo 1 3/3 Ortak logo, bu dosyada belirtilen resmi ve özel bask l evraklarda, irket, yetkili sat c ve servis tabelalar nda, reklam ve tan t mlarda, Alarko Carrier markal ürünlerde kullan l r. Alarko ve Carrier logolar n n renklerinde de i iklik yap lamaz. Siyah ve tonlar nda tek renk olarak uygulabilir. Herhangi bir grafik düzenleme logoya ancak örnekteki kadar yakla abilir. irket ismi, alta, Helvetica/Arial bold-kapital karakterinde, normal sat r aral nda, 7A geni li inde, ortalanarak yaz l r.

8 Logo - Alarko Carrier Ortak Logosu - Logo 2 3/3a Ortak logo, bu dosyada belirtilen resmi ve özel bask l evraklarda, irket, yetkili sat c ve servis tabelalar nda, reklam ve tan t mlarda, Alarko Carrier markal ürünlerde kullan l r. Alarko ve Carrier logolar n n renklerinde de i iklik yap lamaz. Siyah ve tonlar nda tek renk olarak uygulanabilir. (*) E er, logonun yan na herhangi bir grafik bir düzenleme gelecekse bu mesafe en az 2.5A olmal d r.

9 Logo - Yetkili Servis Logo Uygulamas 3/4 Bu logo, yetkili servislerin Alarko Carrier ile ilgili olarak haz rlad klar doküman ve ka tlarda kullan l r. Alarko Carrier logosu özgün renkleriyle kullan l r. Uygulama örneklerde gösterilmi tir. irket ad Alarko logosunun geni li inden büyük olamaz. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir.

10 Yaz - Yaz Karakteri 4 Alarko Carrier a ait kurumsal kimlik, dokümanlar nda ayn yaz karakteri kullan l r. Yaz karakteri Macintosh ortam nda Helvetica, Windows ortam nda Arial dir. Arial kullan mlarda e de eri olmayan Helvetica karakterler yerine en yak n Arial karakteri kullan l r.

11 Renkler - Standart Renkler 5 Standart renkler Alarko ve Carrier irketlerini, imalat ve sat yap lan ürün sistemlerini tan mlamada kullan l r. Örneklerde gösterilmi tir.

12 Cephe - Cephe Yap sal Özellikleri 6/1 D Cephe Alüminyum Do rama Malzeme: Ara, yan, ve üst kay tlar 7.5 cm. Alt kay t 12,5 cm geni li inde alüminyum fugas z düz profil. Renk: RAL 3020 (Bayrak K rm z ) D Cephe Al n ve Zemin Fayanslar Fayans: D cephede bulunan al n, duvarlar ve yer zeminleri fayans yap lacakt r. Fayans boyutu ve rengi: 33X33cm.- kum gri Fayans markalar : Toprak seramik scala gri birinci (33x33cm) Hitit Seramik Rutil beyaz (33x33cm)

13 Cephe - Cephe Tabelas 6/2 Ön cephe tabelas nda Alarko Carrier logosu bulunur. Yetkili servis logosu ve ad kullan lamaz. Tabelalar kl olarak da yap labilir. Küçük tabelalar vitrine ya da ön duvara yerle tirilir. Özel uygulamalar onaya ba l d r. Örneklerde gösterilen renkler kullan l r. Yaz karakteri Helvetica/Arial bold dir. Örnek l ve 2 de irketin ad tek sat ra s mazsa, ölçü ve oranlar korunmak ko- uluyla, zemin a a ya do ru geni letilerek iki sat r halinde yaz labilir.

14 Ma aza çi - Ma aza çi Çal ma Gruplar 7/1 Çal ma ve kar lama masas : Dükkan içi mü teri kar lama ve sekreter masas 120cm. laminat kaplama masa olacakt r. Renk: Aç k gri-siyahtan olu an grup. Dolap: Yetkili servis ücret tarifesi, yedek parça fiyat listesi, ürün katalogu, v.b. Dosya ve yaz lar n isti enmesi için laminat kaplama dolap olacakt r. Renk: Aç k gri Çal ma koltu u: Kuma kapl büyük boy çal ma koltu u kullan lacakt r. Renk: Bayrak k rm z Bekleme koltu u: Kuma kapl orta boy çal ma koltu u kullan lacakt r. Renk: Bayrak k rm z Duvar: Dükkan n bütün duvarlar yar mat sentetik veya su bazl boya ile boyanacakt r. Renk: Su beyaz. (Aç k ye ile kaçar)

15 Ma aza çi - Ma aza çi Yerle im 7/2

16 Ma aza çi - Ma aza çi Yerle im 7/3

17 Ma aza çi - Ma aza çi Yerle im 7/4

18 Dalg ç Pompa Servisi - Ma aza çi Yerleflim 7/5 WC DUfi MUHASEBE YEDEK PARÇA ODASI E T M SALONU MUTFAK YÖNET C ODASI

19 Dalg ç Pompa Servisi - Ma aza çi Yerleflim 7/6 TAM R ED LEN DALGIÇ POMPALAR TEST KUYUSU DEB METRE / MANOMETRE TEST PANOSU KREYN / CARASKAL POMPA TOPLAMA BÖLÜMÜ ARIZALI POMPALAR MÜfiTER BEKLEME SALONU MOTOR SARIM TEZGAHI MOTOR SARIM TEZGAHI BALANS TEZGAHI ( ste e ba l ) TAfiLAMA TEZGAHI ( ste e ba l ) TORNA TEZGAHI PRES TEZGAHI MATKAP TEZGAHI WC DUfi ELB SE DOLAPLARI ÇOK AMAÇLI TEZGAH

20 K yafet - Servis Elemanlar n n K yafetleri 8/1 BOY TULUM %100 Pam.Gab. Sanforlu Kuma tan. Ön fermuarl spatl. Gö üste 2 cep kapakl ç tl,- pantolonda,önde 2,arkada 2 cep. Sol gö üste(cep üstünde) Alarko etiketli BAH. TULUM %100 Pam.Gab. Sanforlu kuma tan. Gö üs cebi fermuarl ve Alarko etiketli. Bel lastikli KEP %100 Pam.Gab. Sanforlu kuma tan. 5 parça, Alarko etiketli. (*) LACOST TSHIRT. 30/1 Openent, gr/m 2 kuma tan Polo yaka pike tshirt. Sol gö üs Alarko etiketli.(*) GÖMLEK Teryycotton kuma tan k sa ve uzun kol gömlek. Sol gö üs cebinde Alarko etiketli

21 K yafet - Servis Elemanlar n n K yafetleri 8/2 KAZAK V Yaka apoletsiz YA MURLUK Gumi kuma tan. Boy fermuarl,kollar lastikli,gizli kap onlu. S rt ve gö üste Alarko etiketli MONT Gumi kuma tan robal mont. Ana renk lacivert roba rengi k rm z, roba ile ana renk aras nda beyaz erit. Yanlarda 2 adet yarma cepli ve fermuarl. Boydan fermuarl ve splatl. Spatta 3 adet ç t ç t belden lastikli mont. Gö üs ve s rtta Alarko etiketli YELEK %100Pam.Gab.sanforlu kuma tan robal. Ana renk lacivert, roba k rm z, ana renk ile roba aras nda beyaz eritli. Hakim yaka boydan fermuarl, gö üste 2 adet kapakl cep, sol cep kapa nda Alarko etiketli

22 Ta t - Servis Ta tlar Üzerine Uygulama 9 Alarko Carrier logosunun yetkili servis ta tlar na uygulanmas örneklerde gösterilmi tir. De i ik uygulamalarda ilgili birimin onay al n r. Logolar, her iki yan yüze ve uygunsa arka yüze, özgün renkleriyle, yüzey ortalanarak kullan l r. Yaz karakteri Helvetica/Arial bold kapital dir.

23 Tafl t - Dalg ç Servis Tafl tlar Üzeri Uygulama 9/2 Kullan m : Alarko Carrier logosunun yetkili servis tafl tlar na uygulanmas örneklerde gösterilmifltir. De iflik uygulamalarda ilgili birimin onay al n r. Logolar, her iki yan yüzeye ve uygunsa arka yüzeye, özgün renkleriyle, yüzey ortalanarak uygulan r. Yaz karakteri Helvetica / Arial bold kapital dir. Yetkili Servis fiirketinin Ad Yetkili Servis fiirketinin Ad

24 Belge - Yetkili Servis Belgesi 10 Bu belge servislerin yetkilendirilmesinde kullan l r. Boyutlar örnekte gösterilmi tir. De i tirilemez. Harf karakteri: Helvetica/Arial dir. Harf biçimi ve puntolar örnekteki yerlerine uygun olarak seçilir. Yetkili Servis Belgesi yaz s % 20 siyah zemin üzerine % 100 siyah bas l r. Yetkili servis ad n n bulundu u aç klama bölümüne % 10 siyah (gri) zemin üzerine ayn tonda filigran bask yap l r. Madalyonun yuvarlak olan k sm sar varak yald zd r ve içine Hizmette Üretimde Kalite yaz s gofre olarak dairesel biçimde yerle tirilir. Madalyon sa üstteki Carrier logosunu ortalar. Renkler örnekte gösterilmi tir. H ZMETTE KAL TE ÜRET MDE Yetkili Servis Sözle mesi'nde belirtilen ürünlerin i letmeye al nmas, kullan m süresi içinde olu abilecek ar zalar n n giderilmesi ve bak mlar n n yap lmas konusunda yetkili k l nm t r. smet GENCER Grup Koordinatör Yard mc s Sanayi ve Ticaret ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. Kemal BIÇAKÇI Grup Koordinatör Yard mc s Sat Sonras Hizmetler Bu belge tarihine kadar geçerlidir.

25 Kimlik Kart - Yetkili Servis Elemanlar Kimlik Kart 11 Bu kimlik kart yetkili servis taraf ndan düzenlenir ve onun sorumlulu undad r. Kartlarda yetkili servis logosu kullan lamaz. Logolar özgün renkleriyle kullan l r. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir. Ön yüzdeki Yetkili Servis ve irketin ad 14 punto, bolddur. Di er yaz lar 10 punto normaldir. Yetkili servis bant Carrier lacivertidir.

26 Mektup Zarf - Yetkili Servis Mektup Zarflar 12 Yetkili servisler Alarko Carrier logolu mektup zar ar n, Alarko Carrier la ilgili i lerinde kullan rlar. Zar ar 240 x 105 mm boyutlar nda, pencereli ve penceresiz olarak uygulanabilir. Zarf n üzerindeki logo için Bak. sayfa 3/4. Penceresiz zar arda adresler zarf n ortas ndan, sola blok olarak yaz lacakt r. irket ad Alarko logo geni li inden büyük olamaz.

27 Mektup Ka d - Yetkili Servis Mektup Ka d -1.Sayfa 13/1 Örnekteki mektup ka d Alarko Carrier n yetkili sat c ve servisleri taraf ndan Alarko Carrier la ilgili yaz malar nda kullan l r. Mektup ka d A4 (21x29.7) ölçüsündedir. Ka t, 90 gr. 1. hamur olacak, kesinlikle gramaj farkl l bulunmayacakt r. irket ad Alarko logosundan geni olamaz. PAPEL YAYLI SANDALYE LINEAKIT / BÜROS T / GRAMMER ÇALI MA VE BEKLEME KOLTU U

28 Mektup Ka d - Yetkili Servis Mektup Ka d -1.Sayfa 13/2 Yetkili servis mektup ka tlar nda devam sayfas örnektekine uygun düzenlenir. Üzerinde ba ka bilgi bulunamaz. Sadece yetkili servislerin Alarko Carrier ile ilgili yaz malar nda kullan l r. A4 (21x29.7) boyutundaki ka d n kalitesi 90 gr. 1. hamurdur. Kesinlikle gramaj farkl l bulunmayacakt r. irket ad Alarko logosundan geni olamaz. Logonun alt ndaki çizgi 0.5 puntodur.

29 Kartvizit - Yetkili Servis Kartvizitleri 14 Bu kartvizitler yetkili servis taraf ndan elemanlar için yapt r l r. Yetkili servis, kart üzerinde kendi logosunu kullanamaz. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir. Biçimleri örnekteki gibidir. Yetkili Servis yaz s 9, Ki i Ad Soyad 10, ki iyle ilgili bilgiler 7, adres bölümü 6.5, ayraç çizgisi 0.5 puntodur. irket ad örnekteki bölgenin d na ç kamaz. Ka t 300 gr. mat ku edir.

30 Sertifikalar - Yetkili Servis E itim Sertifikalar 15 Sertifikalar, irket içinde ya da d nda yap lan herhangi bir e itime kat l m belgelemek ya da servis elemanlar n yetkilendirmek için kullan l r. lgili birimin onay ile kat l m belgelerinde farkl uygulamalar yap labilir. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir. Puntolar örnekte gösterilmi tir.

31 Fatura- Yetkili Servis Faturas 16 Servis faturalar, örnekte görülen boyutlar ve aç klamalara uygun olarak servis taraf ndan düzenlenir. Gri olarak i aretlenen alt bölümün içerik ve çizgileri, gerekiyorsa, ilgili birimin onay ve yaz mda kullan lan bilgisayar program çerçevesinde de i ebilir. Boyutlar, biçimi ve içeri i örnekte gösterilmi tir. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir.

32 rsaliye - Yetkili Servis Sevk rsaliyesi 17 Servis sevk irsaliyeleri, örnekte görülen boyutlar ve aç klamalara uygun olarak servis taraf ndan düzenlenir. Gri olarak i aretlenen alt bölümün içerik ve çizgileri, gerekiyorsa, ilgili birimin onay ve yaz mda kullan lan bilgisayar program çerçevesinde de i ebilir. Boyutlar, biçimi ve içeri i örnekte gösterilmi tir. Yaz karakteri Helvetica/Arial dir.

33

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I KURUM TANITIM KLAVUZU SUNUfi K ymetli Millî E itim Camias, Bilinçli bir toplumun, e itimsiz var olamayaca en temel gerçektir. fade ve alg lar üzerine kurulu olan e itim sistemimiz

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU 2006 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem...19 1.1 Logotype...20 1.2 Logo nun Dikey Kullan m...21 1.3 Logo nun Yatay Kullan m...22 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar...23 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan

Detaylı

1.PENCEREELEMANLARI VE

1.PENCEREELEMANLARI VE Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET -1 AMAÇ Gerekli atölye ortam ile gerekli materyaller sa land nda ekran görüntü düzenlemesini yapabileceksiniz. ARA TIRMA Bir bilgisayar sistemine elektronik tablolama

Detaylı

HÜRR YET REKLAM TAR FES

HÜRR YET REKLAM TAR FES HÜRR YET REKLAM TAR FES 13 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 0. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No: 78 344 Bağcılar - İstanbul Türkiye Telefon: (0212) 677 00 00 1 Mart 13 Değerli İş Ortağımız, 1

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. Misyon / Vizyon...3 2. Kılavuz Hakkında...4 3. Genel Tema...5 3.1 Amblem Logotype ve Rasyonel...5 3.2 Amblem Logotype Oranı...6 3.3 Amblem Logotype Dişi Kullanımı...8 3.4 Amblem

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok

KONU. Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/67 TAR H: 24.12.2012 Türk Ürünlerinin Yurt D nda Markala mas, Türk Mal maj n Yerle tirilmesi ve TURQUALITY nin Desteklenmesi Hakk nda Tebli (Tebli No:2006/4) de De iklik Yap

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı