GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler 69 Optional Activities 70

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler 69 Optional Activities 70"

Transkript

1 Sunuş Preface 2 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Nedir? 5 What is GE 00 Orientation Course? 6 Neden GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi? 5 Why GE 00 Orientation? 6 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinin Yükümlülükleri Nelerdir? 5 What are the Rules Regarding GE 00 Orientation, How is it Graded? 6 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinde Notlama Nasıl Yapılır? 5 How is GE 00 Course Grade Determined? 6 Kimler GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinden Muaftır? 5 Who are Exempt from GE 00 Orientation Course? 6 GE 00 Dersi Harf Notunun Hesaplanması 7 Computation of Your Letter Grade for GE 00 8 GE 00 Program Seçenekleri 9 Program Options for GE 00 0 Etkinlik Özet Programı 24 Course Summary Program GE 00 Etkinlikleri 29 GE 00 Activities 30 Açılış Programı 3 Opening Ceremony 32 STARS-SRS Kullanımı 3 Introduction to STARS-SRS 32 Bölüm Tanıtımları 3 Departmental Information Sessions 32 Kütüphane Semineri ve Kitap Ödünç Alma 33 Library Seminar and Book Borrowing 34 Bölüm Tanıtımları Programı 35 Departmental Information Sessions Program Seminer ve Söyleşiler 37 Seminars and Chat Sessions 38 Katılımlı Çalışma Grupları 49 Interactive Workshops 50 Spor, Sanat ve Kültür 59 Sports, Art and Culture 60 Spor 6 Sports 62 Açıklamalı Klasik Müzik Konserleri 6 Classical Music Lecture Concerts 62 Renk ve Kaligrafi 63 Colour and Calligraphy 64 Tartışmalı Film Gösterimleri 63 Film Screenings and Discussions 64 GE 00 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler 69 Optional Activities 70 Üniversite Ulaşım Programı 73 University Bus Schedule GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Etkinlikleri 76 İçin Özel Ulaşım Programı Bus Schedule for GE 00 Orientation Course

2 Bilkent Üniversitesi ne Ho Geldiniz! Sevgili ö rencimiz, öncelikle Bilkent Üniversitesi ailesine katõlmanõz dolayõsõyla sizi kutluyor ve burada geçirece iniz dönemin üstün ba arõlarla dolu olmasõnõ diliyoruz. Elinizde tuttu unuz bu kitapçõkta, önümüzdeki birkaç yõlõ geçirece iniz yeni ortama uyum sa lamanõza destek olacak Üniversite Hayatõna Giri dersiyle ilgili bilgileri ve bu kapsamda katõlmanõz beklenen etkinliklerin program ve içeriklerini bulacaksõnõz. GE 00 kodu ile üniversite ya amõnõzõn bu ilk dersi, niteli i bakõmõndan bölümünüzde daha sonra alaca õnõz derslerden oldukça farklõdõr; bir dizi etkinlikten olu maktadõr ve yeni girdi iniz bu ortamdan keyif almanõza yönelik kurgulanmõ tõr. Bu ders, Bilkent Üniversitesi ni ve üniversitenin ö rencilerine sundu u çe itli imkanlarla çevreyi tanõyabilmenizi, gelecekte ataca õnõz adõmlarõn temposunu belirlemenizi ve hedeflerinize ula manõzda üniversitenin payõna dü en yollarõ sergilemeyi amaçlamaktadõr. Sizi Bilkent Üniversitesi ne yönlendiren beklentilerinizi gerçe e dönü türmek için üniversite olarak bize dü en görev, sizlere sundu umuz akademik ortamõn yanõ sõra ki isel geli iminize ve toplum içinde etkin bir birey olarak yer almanõza destek olacak imkanlar sunmaktõr. Bu amaçla derse ayrõlan günler içinde yeni arkada larla, üniversitenin yönetici, akademik ve idari personelinden bir kõsmõyla tanõ acaksõnõz; burada geçirece iniz zaman süresince size destek verecek, kendinizi geli tirmeniz konusunda elinden gelen her türlü çabayõ gösterecek ki ilerle ileti im kuracaksõnõz. Kampüsü, yurtlarõ, sõnõflarõ, stüdyo ve laboratuvarlarõ, spor tesislerini, bo zamanlarõnõzõ de erlendirece iniz dõ ve iç mekanlarõ gezeceksiniz. Bilkent Üniversitesi ö rencilerinin olu turdu u ve faaliyetleri farklõ alanlara yayõlan ö renci kulüp ve topluluklarõnõ tanõyacak, ilginizi çeken olu umlara üye olacaksõnõz. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi; sadece ödevleriniz ve ara tõrmalarõnõz için de il, sosyal ve kültürel etkinlikleriniz için de u rak yeriniz olacak. Üniversite hayatõnõn en önemli özelliklerinden biri, kendinizi geli tirmek istedi iniz konularda size alan yaratmasõ ve kendinizi ke fetmenize olanak tanõmasõdõr. Bundan sonrasõ sizin çabalarõnõzla biçimlenecektir.

3 Welcome to Bilkent University! Dear Student, First and foremost, congratulations on joining the Bilkent University community. We wish you much success during your studies at Bilkent. This booklet will provide you with information about your first course in college, GE 00 Orientation, which is designed to introduce you to your new surroundings. GE 00 includes both required and elective sessions and activities. The booklet includes a list of the sessions you are expected to attend, and summaries of the content of those sessions. GE 00 Orientation is very different from the rest of the classes that you will be taking at Bilkent. By participating in the activities required for this course, you gain the opportunity to enjoy this new environment and familiarize yourself with the university and its many facilities. GE 00 Orientation has been designed as a program that will assist you in a variety of ways as you begin student life here, with the ultimate purpose of helping you reach your goals and expectations during your studies at Bilkent University. Besides creating an intellectually stimulating academic environment, our goal is to contribute to your personal development and provide you with the opportunity to become an active member of your new community. The activities included in the orientation program will allow you to make new friends and meet Bilkent administrators and staff members. You will communicate with people who will support you and help you get the best out of your college years. You will explore the campus, including the dormitories, classrooms, studios, laboratories, sports centers, and other indoor and outdoor facilities. You will be able join any of the university s numerous student clubs and societies, and will be introduced to Bilkent University Library, which is the go-to place for many social and cultural activities as well as a center for study and research. College life is especially important in that it facilitates opportunities for self-development and selfdiscovery. Above all, it prepares you for the time after college, when it will be in your hands to shape your own future. 2

4 GE 00 Üniversite Hayatõna Giri dersi, Eylül 205 Salõ günü ODEON adõnõ verdi imiz ve mezuniyet töreninize de ev sahipli i yapacak amfitiyatrodaki açõlõ töreniyle ba layacaktõr. Uluslararasõ ö rencilerimiz için ngilizce olarak düzenlenen açõlõ töreni ise yine aynõ gün Ahmed Adnan Saygun Merkezi Konser Salonu nda gerçekle tirilecektir. Üç gün sürecek programa ili kin tüm bilgiler bu kitapçõkta yer almaktadõr. Bu dersi ba arõlõ bir ekilde geçmek için üniversiteye kaydõnõz sonrasõ bilgisayar ortamõnda STARS sistemi aracõlõ õyla 3 program seçene i arasõndan yaptõ õnõz tercihte yer alan etkinlikleri takip etmeniz gerekmektedir. Uluslararasõ ö rencilerimiz için ise ngilizce etkinliklerden olu an ayrõ bir program bulunmaktadõr. Önünüzdeki üniversite yõllarõnõn co ku, ba arõ ve mutlulukla dolu olmasõnõ, bu sürecin sizin kendine güveni olan ve güvenilen, dü lerini ve dü üncelerini payla mayõ ve gerçekle tirmeyi bilen, ba arõlarõnõ toplumun her kesimine ula tõrabilecek B LKENTL LER olarak geli menize katkõda bulunmasõnõ dileriz. Bilkent Üniversitesi 3

5 The GE 00 Orientation course will start on Tuesday, September, 205 with an opening ceremony in the ODEON, the large amphitheater where you will one day receive your diploma during graduation. For our international students, an opening ceremony in English will take place on the same day in the Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall. All information you may need about this three-day program is included in this booklet. In order to complete this course with a passing grade, you will have to follow the activities included in the option you selected using the STARS system after the registration among 3 options offered. We wish you success and happiness during your studies at Bilkent. We hope that you will become confident, reliable graduates who can share their ideas and achieve their dreams, and whose success will benefit the whole of society. Bilkent University 4

6 GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Nedir? GE 00 Üniversite Hayatına Giriş dersi, üniversite hayatını ve Bilkent Üniversitesi ni daha iyi tanıyabilmeniz için düzenlenmiştir ve birçok etkinlikten oluşur. GE 00 Üniversite Hayatına Giriş dersi, tüm öğrencilerin alması gereken bir kredilik bir derstir. GE 00 dersinden aldığınız harf notu, bölümünüze başladığınız ilk yarı yılda not çizelgenize (transkript) yazılır. Neden GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersi? Çok çalıştınız ve artık üniversitedesiniz. Her yeni başlangıçta olduğu gibi aklınızda birtakım sorular olabilir: Üniversite nedir? Üniversiteli olmak nedir? Neden Bilkent Üniversitesi ndesiniz? Bilkent Üniversitesi nin size sunduğu olanaklar ve hizmetler nelerdir? Bilkent Üniversitesi nin kampüsleri ve yakın çevresi nasıldır? GE 00 Üniversite Hayatına Giriş dersi, bu soruların cevaplarını bulmanızda size yardımcı olacak. GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinin Yükümlülükleri Nelerdir?, 2 ve 3 Eylül 205 tarihlerinde yapılacak etkinliklere elinizdeki biletlerle katılmanız gerekmektedir. Etkinlikler veya 2 puandır. GE 00 dersinden aldığınız not, etkinliklerden alınan toplam puan sayısına göre hesaplanır. GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinde Notlama Nasıl Yapılır? Katıldığınız etkinliklerden alınan toplam puana göre, aşağıda yer alan Tablo de belirtildiği gibi A dan F ye kadar olan harf notlardan birisi başarı notunuz olarak verilecektir. (Bkz: sayfa 7 tablo ) Kimler GE 00 Üniversite Hayatına Giriş Dersinden Muaftır? Yatay veya dikey geçiş yapanlar Yüksek lisans, doktora öğrencileri Mezun olmuş, üniversitemize yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversitemiz öğrencisiyken GE 00 dersini alıp geçmiş ancak herhangi bir sebeple kaydı silinmiş, üniversitemize yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler 5

7 What is GE 00 Orientation Course? GE 00 Orientation is a one-credit required course consisting of a number of activities held over a three-day period. The grade will be included in your transcript for the first semester you study in your department. This intensive program will help you learn more about Bilkent University, academic procedures, course registration, and campus life. Why GE 00 Orientation? After successfully completing your studies to this point, you are now at university. Since this is a new beginning, you might have some questions in mind: What is a university? What does it mean being a university student? Why are you at Bilkent University? What kinds of services and opportunities are available at Bilkent University? What is campus life like at Bilkent University? GE 00 Orientation will help you find the answers to these questions. What are the Rules Regarding GE 00 Orientation, How is it Graded? GE 00 Orientation is a one-credit course, which all students are required to take during September, 2, and 3 The program includes activities, which are worth or 2 points each. Your GE 00 course grade is based on the points you accumulate by participating in these activities. How is GE 00 Course Grade Determined? You will receive a letter grade according to your total accumulated points, as indicated in Table on page 8. Who are Exempt from GE 00? Students transferring from another university MSc and PhD students Graduates of other universities Those who had taken GE 00 at Bilkent University, but are back as undergraduate students again 6

8 tablo GE 00 dersi harf notunun hesaplanması Etkinliklerden Alınan Toplam Puan Sayısı Harf notu Harf notu katsayısı 2 ya da daha fazla A 4.0 A B B B C C C-.7 4 D+.3 3 D.0 2 F 0 F 0 0 F 0 Örnek : GE 00 den A alan bir öğrencinin not çizelgesi: Ders Harf Notu Not Katsayısı Ders Kredisi Ağırlıklı Not ECON 0 B SOC 0 C MATH 05 D HCIV 0 C ENG 0 C GE 00 A TOPLAM Birinci yarıyıl sonunda not ortalaması GPA = CGPA = 34, / 7 = 2,0 başarılı Örnek 2: GE 00 den F alan bir öğrencinin not çizelgesi: Ders Harf Notu Not Katsayısı Ders Kredisi Ağırlıklı Not ECON 0 B SOC 0 C MATH 05 D HCIV 0 C ENG 0 C GE 00 F TOPLAM Yarıyıl sonunda not ortalaması GPA = CGPA = 30, / 7 =,77 başarısız Birinci yarıyıl sonundaki not ortalaması (GPA), genel not ortalaması (CGPA) değerine, bir dönem okunmuş olduğu için eşittir. Bu örneklerde görüldüğü gibi, diğer derslerden aldıkları notlar aynı olmasına rağmen GE 00 den A alan öğrencinin yarıyıl not ortalaması başarılı (satisfactory) iken F alan öğrencininki başarısız (unsatisfactory) duruma düşer. 7

9 table Computation of your letter grade for GE 00 Total Points for Activities Completed Grade (Letter) Grade (Numerical Equivalent) 2 or above A 4.0 A B B B C C C-.7 4 D+.3 3 D.0 2 F 0 F 0 0 F 0 Example : The transcript for a student who received A from GE 00 Course Letter Grade Numerical Course Credit Grade Points Equivalent Grade ECON 0 B SOC 0 C MATH 05 D HCIV 0 C ENG 0 C GE 00 A SUM Grade point average at the end of the first semester GPA = CGPA = 34. / 7 = 2.0 satisfactory Example 2: The transcript for a student who received F from GE 00 Course Letter Grade Numerical Course Credit Grade Points Equivalent Grade ECON 0 B SOC 0 C MATH 05 D HCIV 0 C ENG 0 C GE 00 F SUM Grade point average at the end of the semester GPA = CGPA = 34. / 7 =.77 unsatisfactory Please note that at the end of the first semester the grade point average (GPA) and the cumulative grade point average (CGPA) are the same. Please compare Example to Example 2. In the former, GE 00 grade is A, whereas in the latter it is F. The consequence is that even if all other grades are the same, the semester s grade point average for the former student is satisfactory whereas it is unsatisfactory for the latter. 8

10 GE 00 Program Seçenekleri Bu bölümde 3 program seçeneği yer almaktadır. Söz konusu programlar arasındaki 3 numaralı seçenek, uluslararası öğrencilerin seçimine açıktır ve İngilizce etkinliklerden oluşmaktadır. Tüm bu seçenekler, hem zamanınızı verimli kullanmanız hem de dersten tam not almanız hedeflenerek hazırlanmıştır. Etkinlik programlarını inceleyerek seçeneğinizi belirleyiniz. Belirlediğiniz seçeneği kaydetmek için 0 Ağustos 205 saat 09:00 ile 27 Ağustos 205 saat 7:30 arasında adresinden SRS ye (Student Review System) öğrenci numaranız ve kesin kayıtlar sırasında size verilen STARS şifrenizle giriş yapmalısınız. SRS'ye giriş yaptıktan sonra, Üst menüden "Information" satırını seçiniz; Alt menüden "GE-00" satırını seçiniz; Ekrandaki bilgilendirmeleri okuyup "GE 00 Seçenek Seçimi Yap" tuşunu tıklayınız; Takip etmek istediğiniz seçeneği kaydediniz. Kontenjanlar sınırlı olduğu için takip etmek istediğiniz seçenekte yer kalmamış olabilir. Bu durumda başka bir seçeneğe yönelebilirsiniz. Belirlediğiniz seçeneğe ait etkinlikler ve tarihler SRS de gösterilecektir. Katılmış olduğunuz etkinlikler ve almış olduğunuz puanları da SRS aracılığıyla takip edebilirsiniz. Servisin açık olduğu süreler içinde seçeneklerini kesinleştirmeyen öğrencilere otomatik olarak bir seçenek atanacaktır. Kitap Ödünç Alma, Spor ve STARS-SRS Kullanımı etkinliklerini kitapçıktaki ilgili sayfaları inceleyip, zamanınızın uygun olduğu dilimlerde gerçekleştirerek puanlarınızı alabilirsiniz. Katılmak istediğiniz Katılımlı Çalışma Grubu'nu seçmek için sayfa arasında yer alan açıklamaları inceleyiniz. 9

11 Program Options for GE 00 There are 3 program options in this section. Option 3 consists of activities in English and is intended for international students only. These options were designed so that you can use your time productively and also receive a full mark. Examine the programs in the options and find the option you would like to take. After you have selected an option, you need to register it in SRS (Student Review System) at between Monday, August 0 at 09:00 and Thursday, August 27 at 7:30. Use your student ID and the STARS password given to you during registration to log in to SRS. Once you are in SRS, Select Information from the SRS main menu; Select GE00 from the sub-menu; Read the information on the screen and click on the Select GE00 Option button; Select and record the option of your choice. Since there are limits on the number of students registering for a given option, there may be no places left in the option you have chosen. In that case, please select another option. The activities and dates of the option you have chosen are also available for viewing in SRS. You can track the activities in which you have participated as well as the points you have received. If you do not log in to SRS and select an option during the time when the service is available (see dates above), the system will automatically assign you an option. For Book Borrowing, Sports and STARS-SRS activities at your convenience, please examine their respective pages in this booklet. To choose a workshop, please examine pages

12 Seçenek / Option Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR) Merkez KampŸs Spor Salonu / Main Campus Sports Hall 6:00 Katõlõmlõ alõ ma Gruplarõ / Interactive Workshops (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms : :30 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) 6-62 Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR) Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall BšlŸmler / Departments :00 GšnŸllŸ Payla õmlar / Volunteering (TR) :00 Bilgi Okuryazarõ Olun a õ Yakalayõn! / Become Information Literate and Keep Up With the Pace of the Modern Age! (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall MF E Binasõ B Blok Mithat oruh Amfi / FE E Building B Block Mithat oruh Auditorium GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB-22 SEÇENEK OPTION Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 Kütüphane-Merkez Kampüs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online

13 Seçenek 2 / Option 2 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 6:00 Katõlõmlõ alõ ma Gruplarõ / Interactive Workshops (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms : :30 2:00 4:00 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) niversite Ortamõnda nsan ve De erleri /The Individual and Human Values at the University (TR) Tartõ malõ Film Gšsterimi / Film Screening & Discussion ki Dil, Bir Bavul : On The Way To School (TR) Mutfak Hikayeleri / Kitchen Stories (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall BšlŸmler / Departments Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB-22 GSTMF FFB-05 / FADA FFB-05 GSTMF FB-309 / FADA FB-309 SEÇENEK 2 OPTION 2 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 2

14 Seçenek 3 / Option 3 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 6:00 Katõlõmlõ alõ ma Gruplarõ / Interactive Workshops (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms : :30 2:00 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Tartõ malõ Film Gšsterimi / Film Screening & Discussion LŸtfen Ba a Sarõn / Be Kind Rewind (EN) Ko Lola Ko / Run, Lola, Run (TR) znel, znelerarasõ, Nesnel / Subjective, Intersubjective, Objective (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall BšlŸmler / Departments Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall GSTMF FFB-05 / FADA FFB-05 GSTMF FB-309 / FADA FB-309 EE Binasõ EE-0 Konferans Salonu / EE Building EE-0 Conference Hall 4:00 Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall SEÇENEK 3 OPTION 3 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 3

15 Seçenek 4 / Option 4 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :00 Bilgi Okuryazarõ Olun a õ Yakalayõn! / Become Information Literate and Keep Up With the Pace of the Modern Age! (TR) BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) MF E Binasõ B Blok Mithat oruh Amfi / FE E Building B Block Mithat oruh Auditorium BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 20:00 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) 6-62 Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 Katõlõmlõ alõ ma Grubu: DŸ Ÿnmenin Yollarõ / Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 2 4:00 Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall SEÇENEK 4 OPTION 4 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 4

16 Seçenek 5 / Option 5 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler / Evolution: What We All Need to Know (TR) V3 Amfiler Binasõ / V3 Lecture Halls 6:00 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 20:00 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) 6-62 Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 Katõlõmlõ alõ ma Grubu: DŸ Ÿnmenin Yollarõ / Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 2 4:00 Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall SEÇENEK 5 OPTION 5 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 5

17 Seçenek 6 / Option 6 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 0 Soruda Sigara / The Cigarette, in 0 Questions (TR) GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB-22 6:00 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 20:00 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR) 6-62 Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 Katõlõmlõ alõ ma Grubu: DŸ Ÿnmenin Yollarõ / Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 2 2:00 lkyardõm / First Aid (TR) 4-42 SBF A Binasõ C-Blok Amfi / FEASS A Building C-Block Auditorium SEÇENEK 6 OPTION 6 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 6

18 Seçenek 7 / Option 7 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Google ve Hayattaki Noktalarõ Birle tirmek / Google and Connecting the Dots in Life (TR) 4-42 EE Binasõ EE-0 Konferans Salonu / EE Building EE-0 Conference Hall 6:00 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 20:00 Tartõ malõ Film Gšsterimi: Facing Ali / Film Screening & Discussion: Facing Ali (TR) GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 Gelece imi Planlõyorum / IÕm Planning My Future (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 2:00 Katõlõmlõ alõ ma Grubu: DŸ Ÿnmenin Yollarõ / Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 2 SEÇENEK 7 OPTION 7 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 7

19 Seçenek 8 / Option 8 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON :30 u Matematik Dedikleri / That Thing Called Mathematics (TR) :00 0 Soruda Sigara / The Cigarette, in 0 Questions (TR) BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) SBF A Binasõ C-Blok Amfi / FEASS A Building C-Block Auditorium GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 2:5 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR / EN) 6-62 Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 GšnŸllŸ Payla õmlar / Volunteering (TR) MF E Binasõ B Blok Mithat oruh Amfi / FE E Building B Block Mithat oruh Auditorium 2:00 Katõlõmlõ alõ ma Grubu: DŸ Ÿnmenin Yollarõ / Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 2 SEÇENEK 8 OPTION 8 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 8

20 Seçenek 9 / Option 9 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Temel Afet Bilinci / Basic Disaster Awareness (TR) 4-42 V Amfiler Binasõ / V Lecture Halls 6:00 Google ve Hayattaki Noktalarõ Birle tirmek / Google and Connecting the Dots in Life (TR) 4-42 EE Binasõ EE-0 Konferans Salonu / EE Building EE-0 Conference Hall BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) Bölümler / Departments 2 Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 2:5 Açõklamalõ Klasik MŸzik Konseri / Classical Music Lecture Concerts (TR / EN) 6-62 Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :30 niversite Ortamõnda nsan ve De erleri / The Individual and Human Values at the University (TR) GSTMF F Binasõ FFB-22 / FADA F Building FFB-22 2:00 Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR) Merkez Kampüs Spor Salonu / Main Campus Sports Hall 4:00 Katõlõmlõ alõ ma Gruplarõ / Interactive Workshops (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms SEÇENEK 9 OPTION 9 Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 Kütüphane-Merkez Kampüs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet Üzerinden / Online 9

21 Seçenek 0 / Option 0 Gün Date Saat Time Etkinlik Activity Sayfa Page# Yer Place Puan Point :45 Açõlõ Programõ / Opening Ceremony (TR) 3-32 ODEON :30 Hayata Atõlõrken / Starting Out in the World (TR) ODEON 4:30 Katõlõmlõ alõ ma Gruplarõ / Interactive Workshops (TR) B Binasõ Derslikleri / B Building Classrooms 6:00 Hayatõmõzda Hukuk / Law in Daily Life (TR) :00 Tartõ malõ Film Gšsterimi / Film Screening & Discussion: Ay / Moon (TR) SBF A Binasõ C-Blok Amfi / FEASS A Building C-Block Auditorium MF E Binasõ B Blok Mithat oruh Amfi / FE E Building B Block Mithat oruh Auditorium BšlŸm Tanõtõmlarõ / Departmental Information Sessions (TR / EN) BšlŸmler / Departments 2 KŸtŸphane Semineri / Library Seminar (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall :00 Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR) Merkez KampŸs Spor Salonu / Main Campus Sports Hall 2:00 Sõnõfta Kalmanõn Yollarõ / How to Flunk (TR) Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall 4:00 GšnŸllŸ Payla õmlar / Volunteering (TR) MF E Binasõ B Blok Mithat oruh Amfi / FE E Building B Block Mithat oruh Auditorium SEÇENEK 0 OPTION 0 Kitap dÿnç Alma / Book Borrowing (TR / EN) Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN) 6-62 KŸtŸphane-Merkez KampŸs / Main Campus Library Yurtlar Spor Salonu / Student Dormitories Sports Hall STARS-SRS Kullanõmõ / Introduction to STARS-SRS 3-32 nternet zerinden / Online 20

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

Welcome Hoş Geldiniz. Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014

Welcome Hoş Geldiniz. Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014 Welcome Hoş Geldiniz Orientation Booklet Oryantasyon Kitapçığı 2013-2014 Index 2013-2014 Academic Year International Student Orientation Program (ISOP) 2 ISOP Phase 1: Welcome Program September 12-13,

Detaylı

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ SOSYAL ETKİNLİKLER TANITIM 2003-2004 KİTABI EXTRACURRICULAR ACTIVITIES HANDBOOK 2014-2015 GÖZTEPE İZMİR Tel : 232 355 05 55 e-mail:iderebasi@aci.k12.tr Dear Students, One of

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

AREL KOLEJİ 25.YILINDA

AREL KOLEJİ 25.YILINDA SAYI 32 NEWS BULLETIN OF AREL COLLEGE ŞUBAT / FEBRUARY AREL KOLEJİ 25.YILINDA THE 25th YEAR OF AREL COLLEGE AREL ÖĞRENCİLERİ YÜZMEDETÜRKİYE ŞAMPİYONU AREL STUDENTS ARE CHAMPION SWIMMERS IN TURKEY AZMİ

Detaylı

Sevgili Okurlar, Dear Readers,

Sevgili Okurlar, Dear Readers, Sevgili Okurlar, Dear Readers, Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi öğrencilerimizin heyecanlarını, sevinçlerini ve başarılarını birlikte yaşadık. Alfred Lord Whitehead ın

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children

ESK NEWS. Children s Day this year was celebrated by children Academic Year 2013/14 April 2014 Inside this issue: CONTENT Principal s Letter 2-3 World Book Day 4-7 Tips for Reading 8-9 Battle of the Bands 10-11 Y6 BRT1 Visit 12-13 IB Art Exhbition 14-17 Ecem Sınay

Detaylı

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu.

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Sayı Issue 38 Mart March 2013 itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Eyüboğlu is the first Turkish school to broadcast on itunes U Önsöz Preface Değerli Okuyucularımız, 44. yılımıza adım attığımız

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

Contents. İçindekiler

Contents. İçindekiler İçindekiler 2-Editorial 3-SCORE 5-SCORE Kongre 2014 7-Neglected Tour 2015 9-Pre Exchange Training 11-PRET Istanbul 2015 13-Ulusal Turlar 15-March Meeting 2015 Turkey Outgoings 17-Almanya da Fizyoloji 21-Brezilya

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015

Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 Eğitim: Eyüboğlu Eyüboğlu Newsletter Sayı Issue 42 Şubat February 2015 From Isolation to Collaboration Fizikte Nobel Ödülüne İlk Adım The First Step to Nobel Prize in Physics Yükseköğretime Geçişte Uluslararası

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bartın 2014 İçindekiler Önsöz...1 Çalıştay Bilgileri...2 Çalıştay Programı...

Detaylı

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school

ESK NEWS. Inside this issue: June 2013. The official newsletter of The English School of Kyrenia an exceptional school Academic Year June 2013 Inside this issue: Early Years Centre 1-2 Top in Cyprus 3 Headteacher for a Day 4-5 FESK Donation 6 International Day 7-10 MUNTR 11 Coordinate Graphing 12-13 Young Leaders Award

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS

YÖNETMELİKLER-Constitutions ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS Y ÖNETMELİKLER C ONSTITUTIONS ÖĞRENCİ BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Kuralları 2014-2015 Madde 1. Aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Bölüm 1: Oy sayma işlemi Müdür Yardımcısı ve onun seçtiği

Detaylı

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır.

PRÜ MYO programları altında sunulacak yöntemler, UniMET olarak bilinen revize edilmiş TÜDEV programlarına dayanmaktadır. Denizcilik meslek liseleri mezunları için kaçırılmayacak bir fırsat - TÜDEV in deneyiminden öğrenme A lifetime opportunity for graduates of maritime vocational schools - Learning from TUDEV s experience

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Part I. Program Information Program Title INTERIOR ARCHITECTRE Program code 72/ INAR Faculty / School ARCHITECTURE Department INTERIOR ARCHITECTURE

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this scholarship

Detaylı

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ

İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU. Turkey Figure Skating Champion, İlayda Bayar BAHADIR ÖZEN YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASI BİRİNCİSİ Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 13/ HAZİRAN 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 13 / JUNE 2015 İLAYDA BAYAR ARTİSTİK BUZ PATENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU Turkey Figure Skating Champion,

Detaylı