istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL"

Transkript

1 istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

2 Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. "

3 içindekiler İŞ PROGRAMI Sahife No. I- GİRİŞ: 5 II- MEVZUAT KÜLLİYATI, KURULUMUZUN VE MESLEK KOMİTELERİNİN ÇALIŞMALARI :.. 8 ı - Mevzuat kıülliyatı; Kurulumuzun iç çalışmaları; Meslek Komitelerinin çalışmaları.. 9 III- İDARi TEŞKiLATlN ANA ÜNiTELERİNİN YAPACAGI ÇALIŞMALAR : 9 ı - Etüd ve Araştırma Şubesi; Dış Münasebetler ve Turizm; Neşriyat Şubesi; Sanayi Şubesi; Ticaret Şubesi; istihbarat ve Derecelendirme; 7 - Tescil Şubesi; 8 - Kütüphane Servisi: 9 - Levazım Servisi ıs ıs IV- YETİŞTİRME MEVZULARI : ı - Oda personeline ait kurslar;. 2 - IAzalarımızın çalıştırdıkları elemanlara ait kurslar; 3 - Talebe okutturmak ıs 16 ıs 1 - Dünya durumu, memleketimizin durumu, serbest teşebbüsün vazife ve mes'uliyetleri ve Odamızın bu çerçeve içinde bugüne kadar yaptığı tatbikat; 5 2- Mevzuat; 7 3 -Programın tatbikinde riayet olunacak prensipler... l -3-

4 Sahite No. V - İSTANBUL SANAYİ ODASI VE İSTANBUL TİCARET BORSASI İLE DEVAMLI İŞBİRLİGİ YAPILMASI VE BÖLGE ÇALIŞMALARI: İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile işbirliği; Börlge çalışmaları. 17 MALİ PROGRAM 19 BÖLÜM I GELiRLER: Fasıl ı : Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat; Fasıl 2 : Munzam Aidat; Fasıl 3 : Harçlar; Fasıl 4 : lviisil Zamları ve Para Cezaları;... Fasıl 5 : Yayın Gelirleri; Fasıl 6 : Türlü Gelirler; Fasıl 7 : Tahsil edilecek alacaklar BÖLÜM II GiDERLER: Fasıl ı : Meımur ve Hizmetliler Masrafları; Fasıl 2 : Huzur Hakları;... Fasıl 3 : İdare Masrafları; Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl 4 : Sergi ve Fuar lar; 5 : Sa bit Kıymetler; 6 : Yayın Masrafları; 7 : Yardımlar; 8 : Fev'kalade Masraflar; 9 : A:iıdatlar; Fasıl ı o : ihtiyat Akçesi

5 1962 YILI BOTÇESi iş PROGRAMI VE MALI PROGRAM olunmaktadır. Odamızın 1962 yılı iş proğramı ile merli proğramı ekli olarak takdim İş proğramı, 1962 yılında yapınağı kararlaştırdığımız işler ile çeşitli mevzuatın Odamıza tahmil ettiği işleri ihtiva etmekte; mail proğtam is e, iş proğramında derpiş edilen işlerin ilası için yapılması tahmin olunan sarfiyatı ve bu sarfiyatı karşılayacak olan kaynaklardan sağlanacağı umulan geliri belirtmektedir. İŞ PROGRAMI I~ GİRİŞ: Bu iş proğramının başlıca iki dayanağı vardır: - Dünya durumu; memleketimizin durumu; serbes.t teşebbüsün vazife ve mes'uliyetleri ve bu çerçeve içinde Odamızm bugüne kadar yaptığı tatbikat; -Mevzuat. Odamızın muhtelif servislerinde yürütülmekte olan ve iş talimatlann da sarahaten tanzim edilen gündelik işler hakkında bu iş proğrammda maruzatta bulunulmıyaoaktır. 1 - Dünya durumu: memleketimizin durumu; serbes t teşebbüsün vazife ve ınes'uliyıetleri ve Odamızın bu çerç eve içinde bugüne kadar yaptığı tatb1kıat: Bilindiği üzere bugün dünya, teknik, ekonomik ve politik yönlerden, bundan otuz yıl önce beşer havsalasının almayacağı tahavvüller ve terokkiler kaydetmiştir. Fezanm keşfi mevzuundaki yanş, istikbalimiz için neler getireceği bilinmiyen çok büyük bir hadisedir. İlınin her kolunda kaydedilen ilerleme'ler sınai istihsalin büyük kitlelerin refahını sağlayacak şekilde artmasını intaç etmektedir. Teknik ve bilhassa sınai bakımdan gelişen memleketlerde, husus! teşebbüs çok büyük rol oynamaktadır. Memleketimizde de, her sahada ilerlemenin ve millet olarak refaha kavuşmanın tek çaresi, ileri garp memleketlerinin yolunu takip etmekdir. Bu bakımdan memleketimizde de serbest teşebbüsün ağır vazife ve mes'uliyet1eri mevcuttur. Ancak, husus! teşebbüs yolu He ilerlemek ve milletçe re. faha kavuşmak mümkündür. Serbest teşebbüsün, mesleki teşekkülü olması itibariyle, Odamızın da mühim, ciddi ve ağır vazile ve mes'uliyetleri vardır. -5-

6 İktisadi sahada da dünyamız görülmemiş hareketlere s ahne olmaktadır. Bir taraftan geri kalmış memleketler, gelişmiş memleketler seviyesine ulaşmak için muazzam gayretler sarfederlerken, diğer taraftan da, ileri garp memleketleri, iktisadi bir entegrasyon meydana getirmek suretiyle ilerleme~ ler kaydetmektedir1er. İktisadi bakımdan mühim bir nokta da, gelişmiş milletierin inkişaf ha lindeki milletiere mali ve teknik yardım yapılması zoruretini kabul etmeleri ve derhal tatbikata geçmeleridir. İnkişaf halindeki memleketlerde dış yardımlardan azami faydanın sağlanması hususunda husus! teşebbüsün mühim ve müessir rolü mevcuttur. Yunanistan veı İtalya dış yardımlardan büyük raydalar sağlamış ve bugün nisbeten müreffeh bir seviyeye erişmişlerdir. Dır; yardımlardan istifade bakımından hususi te şebbüse düşen vazife ve mes'ull yetlerin ifasında, mesleki teşekkül olarak, Odamıza büyük bir pay düşmektedir. İstiklô:l harbinden bu yana sınai ve zirai sahada ilerleme gayretleri yanında, nüfusumuzun devamlı ve s ür' atli bir artış belirtmek isteriz. Ancak sınai ve zirai, yani umumi olarak iktisadi alandaki gayretierin kifayets~z kaldığı da izahtan varestedir. lmydettiğini mernnunlukla Yukanda. dünya durumunu kısaca tahlil ederek, hususi teşebbüsün vazife ve mes'uliyetlerini belirtmeye çalıştık. Şimdi de memleketimizin geçirdiği İstihaleleri ve halihazır durumu tahlil etmiye çalışarak memleke:timizdc hususi teşebbüsün vazife ve mes'uliyetlerini arz ve izah etmiye gayret edeceğiz. Bugün, millet olarak, birçok iktisadi sosyal ve kültürel problemlerle karşı karşıya bulunduğumuzu, milli selô:met ve emniyet bakımından kökleri çok derine giden problemleri halletmek mecburiyetinde olduğumuzu rnuhterem Medisimize hatırlatmak isteriz. Memleketmizde hususi teşehbüs bugüne kadar rolünü tam manasiyle ifa edemediği gibi, hakiki değerini de millete izah edememiştir. Artık husus! teşebbüsün hem milli kalkınma ve milli refahın sağlanmasında ne kadar müessir olduğunu telkin etmesi ve hem de bunlan temine müteveccih gayretlerini arttırması zaruridir. İkinci Cumhuriyetin sağlam temellere dayanması ve gelişmesi büyük çapta hususi teşebbüsün tutumuna ve davranışına bağlıdır. Hususi teşebbüs, Odalan kanalı ile, toplu ve teşkilatlı olarak bu vazifesini ila edebilir ve memleket idaresinde söz S'ahibi olabilir. Bu itibarla 1962 yılında yapacağımız mütevazi çalışmalar bu hususlan kendi çapında tahakkuk ettirmeye müteveccih olacaktır. Bu ltıadro içinde bilhassa, ileride mcrhiyetini ıcrrz ve izah edeceğimiz veçhile, Marmam ve Tl'lakya Bölgıeleri Oda vıe Borsalan ve İstanbul Sanayi Odası vıe Ticaret Borsası ile müştereken yaptığımız vıe 1962 yılında y.apmayı tasarladığımız çıalışmaları; Etüd ve Al'laşhrma Şubesine vereceğimiz yeni vıeçheyi 1962 yılında yıapmayı tasarladığımız ıal'laştırma1an; İmar ve İskan B'a~ kıcmlığmın Bölge Kialkınma Dairesi İstanbul Belediyesi V'e Turizm Bıakanlığı ile yıaptığımız ve yapacağımız müşterek çıalışma1an, Vergi Re:Eomı Komisyo- -6-

7 nu içinde yaptığımız vıe yıapacıağııruz çıalışmaları, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile kurmayı düşündüğümüz Enstitüyü, Dış memleketlerdeki S:ergi ve fuarlara katılmak için yıaptığımız 1ç,alışmaları, küçük sanıaylin kıcrlkındınl. ması mıe,vzuundaki progl'amıınızı ve nihayet tacirleri tenvir etmek maksadı ile neşretmeyi düşündüğümüz broşürleri, neşriyıatımıza vermeyi düşündüğümüz yıeni veçheyi, hazırlamaya baş1adığunız yeni ıadres kitabım, İstanbul radyosunda yayınlamıyıa başlıyıacağı:m.ı.z utücc,ann Saatiıı ni zikredebiliriz. Odamızın 1962 yılı iş programında ikinci ehemmiyetli dayanak mevzuattır. 2-Mevzuıat: Mevcut mevzuat Odamıza çeşitli v azifeler tahmil etmektedir. Bunları şu gruplarda toplamak mümkündür: a - Dış Ticaret Re iiminin tatbikatı : Bu başlık altında şu işleri aa - Sanayici tahsisleri; (Sanayi şubesince sıralamak mümkündür: yürütülmektedir.) bb - İthalatçı vesikaları; (Tescil şubesi tarafından yürütülmektedir.) cc - İthal mallan fiat tescil beyannamelerinin kabulü; çç - İhraç fiatlannın tescili; dd - Menşe şahadetnamesi verilmesi; ee - thr:aca.tçı ruhsatncımesi verilmesi; ff - Doğu Almanya tatbilrotı; gg - İm&l müddeü talepleri; hh - Dış Ticar.et ve Kambiyo rejiminin tatbikıatı ile ilgili olarak çeşitli vesikalann verilmesi; (cc, çç, dd, ee, ff, gg, hh, bendierindeki işleri Ticaret Şube sinin muhelif servisleri yürütmektedir.) b sayılı kanunun tatbikatı: Bu başlık altında da şu işleri toplamak mümkündür: - Rayiç fiatlarm tahkik ve tesbiti; - Faturo tasdiki; - Tacirler arasındaki hukuki durumlcınn (bilhass'a ithal&tçılarla ihrocatçı1ar arasında) tesbiti. (Fiqt sıervisi tarohndan yürütülmektedir.) Bu vazileler Odamızın kuruluş maksadı ile tamamen telif edilmernekle beraber, mevzuat bunlan ifa etmek hususunda bize mükellefiyeher tahmil etmektedir. 3 - Proğııamın tatbikinde riayet olunacak prensipler : Yukanda iki dayanağı olduğunu arzettiğimiz ve bunlann izahını yaptığımız 1962 yılı iş proğmmının tatbikinde aşağıdaki prensipler hakim olacaktır: cı - Bütün çalışmalarda azalam azami hlızmet gayesi güdülecektir. -7-

8 b - Herkese aym muamele yapılacak, hiç kimse farklı muameleye tabi tutulmıyacaktır. c - İşierin sür'atli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlere müraca at olunacak, idari teşkilata ge:r;ekli yetkiler verilecektir. - Pers.onelin bilgi se viyesi, açılacak çeşitli kurslarla yükseltilecek, bu şekilde hem işler sür'at iktisap edecek ve hem de tacirlerimizin daha fazla tenvir edilmeleri mümkün okcaktır. İş proğtamımn diğer bölümlerinçle, öncıe, mevzuat külliyatından, Kurulumuzun bu sene tatbil{ edeceği Ç'alışma metodundan bahsolunacak Meslek Komitelerinin raaliyetleri hakkında düşüncelerimiz açıklanacak, bilahare idari teşkilatın ana ünitelerinin 1962 yılında yapacağı çalışmalar hakkındcr izah'crt verilecek ve nihayet müşterek karakteri haiz mevzular hakkındaki tasavvurlanmız arzolunacaktır. II- MEVZUAT KÜLLİYATL KURULUMUZUN VE MESLEK KOMİTE LERİNİN ÇALIŞMALARI: 1 - Mevzuat KülliY'atı: Yill~sek malumlan olduğu veçhile, bütün çalışmalan bir nizarn içinde yürüıtmeik. vajzife ve selô:hiyeheri belirli ve vuzuhlu bir hale getirmek için Odamızın iç bünyesini tanzim eden mevzuatı bütünü ile yeniden hazırlamış bulunmaktayız. Bunlardan: a) Temel hedefler; b) İç Yönetmenlik; ç) Meslek Komiteleri İç Talimatı; ç) Meslek Komieteleri İç Talimatı; Yüksek Meclisimizin tasdiki ile yürürlüğe girecek, d) Teşkilô:t ve Personel Yönetmeliği; e) Yönetim Kurulu İç Talimatı; f) Bütün ünitelerin İş Talimatlan ise Kurulumuzun kararı ile hukuki bir hüviyet iktisap edecektir. İş Talimatlan hariç diğer mevzuatı bastırmak karanndayız. İş talimatlarında her bir servisin kuruluş maksadı, yapacağı işler, işlerin ne şekilde yapıldığı, işlerin rütin akışı ve çalışanlardan her birinin vazife, selô:hlyet ve mes'uliyetleri azami vuzuh ve detaylı tesbit edilmiştir. İşler ve işlerin yürütülüşü devamlı şekilde' islah ve tekô:mül halindedir. İş Talimatlarının günün şart ve icaplarına intibak ettirilmesi lazımdır. Bu sebeple iş talimatlan teksir ettirilerek alô:kalılara verilecektir. tutacağım Tab ettirilecek me vzuatın kô:ğıt ve baskı masraflarının ( ) lira tahmin.etmektey~z. 2 - Kurulumuzun İç çalışmalan: 1962 Yılında çalışmalanmızı, daha ziyade ana mes'eleler üzerinde durmak ve işleri murakabe etmek suretiyle yürütrneğe karar vermiş bulunmak-

9 tayız. Hakik!aten, Kurulumuz her sene yeniden seçilmektedir, idari teşkilat ise devamlıdır. Bu bakımdan idari teşkilatı kuvvetli, selahiyet ve mes'uliyetlerini müdrik tacire hizmet etmeyi şiar edinen bir kuruluş halinde getirmek lazımdır. Bu mülahazalardan hareket edils,rek idari teşkilata İş Talimatlan ile çeşitli yetkiler verilmekte, ayrıca Umumi Katipliğe birçok yetkilerimizin devredilmesi düşünülmektedir. Bu şekilde idari teşkilatın daha iyi, daha sür'atli çalışacağını ve hergün işleri biraz daha iyi yürüteceğini ümit etmekteyiz. Böyle bir çalışma sistemini tatbik sahasına koyduktan sonra, Hey'eti asgari haclde indirilecektir. mizin toplantıları 3 - Meslek Komitelerinin ço:lışmaiarı : Meslek gruplannın adetleri ve herbirinin ihtiv-a edeceği meslekler, üzerinde durulmağa değer görülmektedir. Esasen, Meclisinize vaki bazı müracaatların incelenmesi talimatı İdare Heyetine verilmiştir. MesLek grupları bu bakımdan ayrı bir inceleme konusu yapılacaktır. Bu incelemenin derhal yapılması iki bakımdan zaruridir. Halen 5590 No. lu Kanun yeniden hazırlan_. mağa çalışılmaktadır. Kanunda bu mevzulann ne şekilde yer alması gerektiği tesbit edilmelidir. Ayrıca 1963 yılı sonunda meslek komiteleri seçımıne g idilecektir. Şimdiden yapılacak incelemelerle meslek gruplan daha tatminkar ve ihtiyaca cev ap verir hale sokulmuş olacaktır. Meslek Komitelerinin çalışmalannın daha sür'atli ve verimli olabilmesi ve meslekleri sah-asında daha müessir hizmette bulunabilmesi maksa, dile bir iç talimat hazırlanmıştır. Bu talimatta meslek komitelerinin çalışma esaslarına dair bir çok hükümle.r v>ardır. Bu yıl her meslek komitesinden, me sleklerine dahil problemierin tesbiti ve bunlardan en acil olanlannın tayini istenecektir. Bu suretle, araştırma şubesinin ele alması gerekli mevzular ortaya çıkacaktır. Yine bu yıl meslek komitelerinin mensupları ile yılda en az bir defa toplantı yaparak veya anketlerle mensuplannın görüş ve istekledni sormaları istenecektir. Diğer taraftan, Meslek komitelerinin çalışmalarını daha disiplinli ve sür' atli bir tempo içinde yürütebilmek için, gündelik işlerin imkan nisbetinde servislerde sonuçlandınlması yolunu ihtiyar edeceğiz. Yine bu arada, Meslek komiteleri kmml-annın mevzulara göre tasnif edilerek kartlara işlenınesini sağlayacağız. Bu suretle muhtemel tedahüller ve birbirini nakseder mahiyetteiri kararlar bertar~f edilmiş olacaktır. raportörleri hakiiri manasiyle vazifelerini yapabilecek bir se Ayrıca, viye ye yükseltrneğe çalış>acağız. III- İDARI TEŞKiLAT ANA ÜNiTELERININ YAPACAGI ÇALIŞMALAR : 1 - Etüd ve Araştımıa Şubesinin ç,alışmalan : MalUmlan olduğu veçhile, Btüd ve Araştırm-a Şubesi Odamızın kuruluş maksadı ile ilgili çalışmal-ardan en mühimmini yapan bir teşkilat ünite- -9-

10 si dir. Şube 4 servise ayrılmaktadır. a - Alıaştırma Servisi : Bu yıl araştırma servisinin faaliyete geçmesine çalışılacaktır. Esas en TL caret Odasının asli va~ii.fesi çeşitli iktisadi konularda araştırm a yapmaktır. Serbest teşebbüs için araştırmanın ehemmiyeti malumunuzdur. Bugün seviyelerine ulaşınağa çalıştığımı~ garp memleketleri, bugünkü durumlarını araştırmaya verdikleri ehemmiyete medyundurlar. Memleketimi~de çeşitli konularda çektiğimi~ ı~dırapların başlıca sebebi, ciddi araştırmalara dayanmayan kararların alınmasıdır. Geırek azalanmızın hak ve menfa.atlerini korumak, gerekse hükumete vesair resmi malmmlara davamızı anlatmak ve yol göstermek için en müessir kuvvet araştırma yapmamızdır. Araştırmanın büyük ehemmiyetine mukabil, bu sahada eleman bulmak son derece güçtür. Araştırma servisleri lrurmağa çalışan ve ücre t h:::r kırnından azami hadiere çıkan Sınayi Kalkınma ve İş Bankaları' e1eman bul makta büyük güçlükler çelr..mektedirler. Uzun yıllardan beri araştırma faali- yetine dervlet olarak, hususi teşebbüs olarak ehemrniyet veren Amerikado dahi araştırma elemanı bulmak bir mesele halindedir. Bu memlekette araştırma.elemanı yetiştirmek için büyük gayretler sarfedilmektedir. Amerika veya Avrupadan araşhrma işlerinde tecrübeli bir eleman getirtmek ve yanına nıüstait ve araştırmaya kabiliyetli gençleri vererek bunları yetiştirme yolu da düşünülmektedir. Bunun için I.C.A. İdaresine müracaat ettikten başka, bir kaç büyük araştırma müessesesi ile muhabere halindeyiz. Odamızda kuracağımız araştırma sevisi araştırma faaliyeherimizde nüv.e teşkil edecektir. Her ı:-1 hazırlayacağımız proğramda yer alan konuların araştırılmasında üniversiteler, yüksek okullar, akademiler, bankalar ve hususi teşebbüs eılemanlarından faydalanılacaktır. Araştırma konularının tes- bitinde meslek komitelerinin istekleri bilhassa itibara alınacaktır. Bu yıl için tesbit ettiğ"imi:z: araştırma proğramına giren konular ilişik cedvelde gösterilmiştir. (Ek 1) Yüksek Meclisimizin lüzumlu göreceği konuların da bu proğrama dahil edileceği tabiidir. Dışarıda yaptırabileceğimiz araştırmalar için ve bu araştırma neticelerinin baskısı için de lira masraf yapacağımızı tahmin etmekteyiz. b - Etüd servisi : Etüd servisi bu sene faydalı çalışmalar yapamamıştır. Hakikaten, servisin faaliyeti sadece şefi ile şefe yardım eden dokümantasyon servisi memurlanndan bazılannın çalışmalanna inhisar etmiş, Neşriyat şubesindeki bir şef ve iki raportörün istifası dolayısiyle servis :ııaportörü Neşriyat şubesi emrinde çalıştınlmıştır. Bu sene servisin bütün münhallerini kıymetli elemaniada takviye e1- mek karanndayız. E tüd servisinin faaliyetini belirli bir proğrama bağlamak güçlüğü karşısında, bu mevzuda bir çalışma planı takdim edememekteyiz. Bu arada sadece, servis çalışmalannın sür' atle ve vukufla yürütülmesine gayret edileceğine bilhassa işaret etmek isteriz. -10-

11 c - Dokümantasyon servisi : Odamızın başlıca vazifesinin araştırma olduğunu arzetmiştik. Araştırmada en mühim vasıta dokümandır. Çeşitli dokümanların tasnifli bir şekilde muhafaza edilmesi ve araştıncıların dev,amlı şekilde emirleri altında bulunması zaruridir. Tabia,tiyle bu dokümanlardan Odamızın muhtelif servisleri de istifade edecektir. Dokümantasyon servisi bu sene kütüphane servisinin bünyesine intikal ettirilmektedir. Gerek dokümantasyon servisi ve gerekse kütüphane' için geniş ve mazbut bir yere şiddetle ihtiyaç vardır. Mevcut yerimizde bunları, arzu edilir seviyede ve kemalde, yapınağa imkô:n yoktur. Odamızın bir an evvel bir binaya kavuşması temenniye şayandır. Bu yıl Odcımızın yurt içinden ve dışından tedarik ede1ceği çeşitli dokümanlann neler olacağı ve bunların tasnif ve muhafaza esası ayrıca tesbit edilecektir. Bu şekilde bu sene başlıca teknolojik, fiat, istihsal istihlô:k, sanayi para ve kredi gibi çeşitli iktisadi ve ticari mevzularla ilgili dokümanların tedarikine çalışılacaktır. ç - İstatistik servisi : İs;tatistiğin bilhassa iktisadi mevzularda ve serbest te,şebbüsün çalışmalannda ne kadar ehemmiyet arzettiği yüksek malumlarıdır. Memleke1L mizde Hükumetin merkezi bir istatistik teşkilatı olduktan başka birçok resmi dairelerce de' istatistiki malumat toplamnokta ve neşredilmelciedir. Odarnız evvel& yurt içinde ve yurt dışmda neşredhen resmi ve hususi her türlü istatistiki bilgileri temine ve tasnifli şekilde muhafazaya çalışacaktır. Odamızm aynca ne gibi istatistikleri hangi maksatlarla tanzim et., mesi gerektiği ve bunlann nasıl tertip olunacağı tesbit edilcektir. Odamızın geçmiş yıllarda başarı ile yaptığı indeks çalışmalanna de. vam edilecektir. Diğer taraftan geçen senelerde olduğu gibi bu sene de limanırnızdan yapılan ihracata ait istatistikierin tertip edilmesine devam olunacaktır. Tertip edip yayınlamakta olduğumuz: indekslerde bu sene yenilik yapmaya kararlı bulunrnaktayız. Bilindiği üzere fiat indekslerini ihtiva eden bültenimizele on adet çeşitli fiat indeksi mevcuttur. İstanbul İktisat Fakültesi İstaüstik Enstitüsü He müştereken yapılan çalışmalar sonunda indeks mevzuunda aşağıda yazılı kararlar alınmıştır baz seneli dört ayrı İstanbul ücrıetli geçinme, indeksinin tertip ve neşrinde bir faide mülô:haza edilmediğinden münhasıran ücretlilerin tamamına ait bir tek uist,anbul Ücretliler qeçi.ntne indeksi» nin tertip ve neşri; ve 1948 temel seneli, eskidenberi tertip ve neşredilen, İstanbul Geçinme İndeksinin tertip ve neşrine nihayet verilmesi; baz seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatları indeksi ile yine 1948 baz seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksinin temel senelerinin 1953 yılına ircaı; baz seneli gerek 94 maddey.e ve gerekse 52 maddeye müstenit toptan eşya fiatlan indeksinin aynen muhafazası; -11-

12 1961 Ocak ayından itibaren indeks sayılanın ihtiva edecek ve pek yakında tab'ına başlanacak yeni bültenimizde şu fiat indeksleri bulunacaktır: temel seneli İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi; t,emel seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatları indeksi; temel seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksi; temel seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksi; temel seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiahan indeksi. Bu suretle günün ihtiyaçlarına daha yakından cevap vermek imkam temin edilmiş olacaktır. Bu yıl bas<tıracağımız indeksiere lira masraf yapacağımızı tabmin etmekteyiz. 2 - Dış Münasebetler v'e Turizm : 1962 yılında Dış Münasebetler ve Turizm Şubesini çok faal bir hale getirmek karanndayız. Bu yıl kaliteli bir adres kitabını yedi senelik bir tasıladan sonra ikinci defa neşredeceğiz. Bu kitabın bu sene bütçesine tahmil edeceği masraf, aşağıda müfre. datı gösterildiği veçhile lira olarak tahmin,olunmaktadır. 125 formalık 4000 baskı itibariyle,: - Matbaa (tertip, dizgi, baskı, katlama, dikiş, kapak) Beher forma liradan - ı inci hamur 500 top kağıt (topu 80.- liradan) - Cilt (adedi 5.- liradan) - Müteferrik Turizm konusunda da bu sene şu faaliyetlerde bulunulacaktır. Önce Trakya ve Marmara Bölgelerinin turistik ehemmiyetini belirten, turistik zenginliklerinden bahseden, bir turisli alakadar edebilecek mahall~r hakkında izahat veten, Bölgede mevcut turistik tesisler hakkında açıklamalar yapan bir broşür hazırlanması, Bölgede mevcut Oda ve Borsalann Burs,a' da son defa yaptıklan toplantıda kararlaşrtınlmıştır. Bu broşür Odamız tarafından tertiplenecelctir. Bunun Odamıza düşen masraf hissesi lira olarak tahmin edilmektedir. Masrafa Bölge dahilindeki diğex Oda ve Borsalar da kendi mali imkanlan ile mütenasip olarak iştirak edeceklerdir. Yine bu sene İmar ve İskan Bakanlığının Bölge Kalkınma Dairesi, İstanbul Belediyesi ve Turizm Bakanlığımn İstanbul teşkilatı ile işbirliği yaparak, Bölgenin turistik potansiyelini inceliyecek ve turistik gelişmeyi temin edecek husus1ann tesbitine çalışılacaktır. Bu çalışmanın Odamıza lira masraf tahmil edeceğini tahmin etmekteyiz. Yine bu sene, servisin tqcirlerimizi ve tüccar yardımc:ılarım tenvir etmek için çok faal bir çalışma yapmasım temin edeceğiz. -12-

13 Bu s:ene açacağımız kurslann, servis personelinin bilgi seviyesini art_ tıracağına, bu suretle, bu sahada çalışan memurlanrnızın daha faideli çalışmalar yapacağına inancımız vardır. Sergi ve Fuarlar mevzuunda bu sene yapılan teşebbüs ümit verici olmuştur. Ancak dış memleketlerdeki sergi ve fuarlara iştirak etme yetkisinin Odalar Birliğine ait olması, Odamızın bu vadide daha faal olmasını mümkün kılrnamaktadır. Bu mevzuda İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile müşterek hareket olunmaktadır. Üç teşekkül tarafından kurulmuş bulunan komite Ticaret Bakanlığı ve Odalar Birliği ile temas ederek hukuki ve maddi imkanlan inceleyip bir proğram hazırlıyacaktır. İmkanlar sağlandığı takdirde, bilhassa Batı Almanya'nın ziyadesiyle ehemmiyet arz eden Beynelmilel Münih El San'atları Sergisi ile Beynelmilel Fmnkfurt Fuanna iştirak e tmeyi düşünmekteyiz. Yaptığımız inceleme ve edindiğimiz malıdut tecrübe, herhangi bir fuara mütevazi ölçüdeki iştirakin asgari liralık masrafı icap ettir:eceği kanaatini vermiş bulunmaktcrdır. Bugün henüz durum tavazzuh etmediği ve bir plan ve proğr:am mevcut olmadığı için masraf mevzuunda kesin bir teklitte bulunulamamaktadır. Bununla berabe~ bu mevzua verilen ehemmiyeti belirtmek için şimdilik bütçeye liralık tahsisat konulması teklif olunmaktadır. 3 - Neşıiyat Şubesi: Malumları olduğu veçhile, Odamız iki aylık bir mecmua, haftalık bh gazete ve gayri muayyen zamanlarda, etüd, araştırma, rapor, mevzuat gibi çeşitli yayınlar yapma'ktadır. Bu sene Neşriyıat şubesince hazırlanacak yayınlar için yapılacağ ını tahmin ettiğimiz masrafların tutarı liradır. Bu arada haftalık gazelemizi gündelik bir gazete haline getirmek içi.rı gerekli incelemeleri yaptırdık M disimiz ve Yöneüm Kurulumuz üyelerinden müteşekkil bir komisyon bu me vzuda bir rapor ha1zırlamış bulunmaktadır. Ancak bunun büyük bir kadroyu ve masrafı icap ettirmesi muvacehesinde böyle büyük bir teşebbüse girebilmek için bu mevzuda daha da hazır.. lıklı olmayı münasip mütalaa ettik. Bu itibarla haftalık gaztemizin gündelik bir gazete haline getirilmesi mevzuundaki çalışmalar 1962 yılında itmam edilecektir. 4 - Scmayi Şubesi : Odamızı:1 mühim işlerinden biri de, adedi (7000) e varan küçük sana.. yici azalanmıza hizmet etmektir. hert garp memlekeıtlerinde bile küçük ve orta teşebbüsler memleketin belkemiği telakki edilmekte ve çeşitli yardımlar ve hizmetlerle bun}arın kuvvet1erindirilmesi ve inkişafı yolu tutulmaktadır. Odamız Sanayi şubesinin kuruluş maksadı ve vazifeleri, iş talimatında teferruaü ile tanzim edilmiştir. Kapasitelerin tesbiti, ham madde tedarik imkanlannın sağlan_ması, istihsal ve imal tarzları ve usulleri üzerinde araştırmalar yapıiarak verimli -13-

14 yollarm gösterilmesi, kredi imkanlan üzerinde çalışılması, makinelerdeki yeniliklerden bilgi verilmesi, mamullerinin yurt içinde tanıtılması ve teışhiri, Sanayi şubesinin başlıca işlerini ve hizmetlerini teşkil etmektedir. Sanayi şubesi bu vazifelerine ilaveten bu s.ene, bir yenilik olmak üzere, muhtelif iş kollannda prodüktivitenin arttınlması mevzuunda çok şumullü bir çalışmanın ilk hazırlıklannı yapınağa başlıyacaktır. İptida soğuk demir işlerini ele almayı düşünmekteyiz. Bir makina mühendisi ile bir araştırma memurundan müteşekkil bir ekip bu sanayi kolundaki küçük işletmelerden nümune olabilecek bir kaç müesse sede etüdler yapacak; kendi bilgi ve tecrübeleri ile yaptığı müşahede.leri değerlendirecek ve model bir işletmenin kuruluş ve işleyişini gösterir bir broşür hazırlıyacaktır. Bu broşür ilgili1e~e v:erilecek ve bir çok müessesede broşürde belirtilen hususlann tecrübeleri yapılmak suretiyle prodüktivitenin nasıl arttınlabileceği muşalıhas bir şekilde gösterilecektir. Bu tatbikat Avusturya Federal Ekonomi Odasına bağlı enstitünün çalışmalanndan mülhemdir. Bu vadide daha da ileri gidebilmek için mezkı1r enstitünün değerli müdürü M. Salzburn, bir müddet Odamızda çalışmak üzere memleketimize davet olunacaktır. Diğer taraftan Amerika'daki mürnasil teşkilattan da mütehassıs eleman teminine çalışılacaktır. Bundan başlro, küçük sanayiin imal ettiği mamullerin nümunelerini harun iki giriş methaline yer1eştireceğimiz panolarda teşhir etmek karanndayız. Bu şekilde halen ithal malı diye satılan veya memleketimizde imal edildikleri bilinmeyen çeşitli mallar müstehlike tanıtılmış olacaktır. Bu faaliyeıtler için yapılacağını tahmin.ettiğimiz masraftann detayları aşağıda gösterilmiştir. Personel (mühendis) Tesis masraflan ve kira Neşriyat 5 - Ticaret Şubesi : S62 yılında Ticaret Şubesinin bilhassa iki servısımn faaliyıetini düzenlemeye müteveccih çalışmalara dev-am edeceğiz. Bu arada fiat ve ihracat s~vislerinin çalışmalan için zarur1 gördüğümüz teşkilatı kurac-ağız. Bu teşkilat fi:at har eketlerinin kartlar üzerinde takip edilmeısini sağlayacaktır. İhracatçı tacirlerimizi dış fiatlar hakkında tenvir etmeğe müteveccih çalışmalara bu sene bilhassa ehemrniyet vereceğiz ve ihraç fiat1ctnnı aynca gazetemizde de yaymlayacağız. İthalat servisinin Fiat Tescil Dairesi ile ilgili çalışmalan son derece basitleştirilmiş ve sür'atlendirilmiştir yılında da aynı usulü tatbik etmek karanndayız. Ancak, Odalar Birliğinin belgeleri doğrudc:m doğruya ithalatçıya göndermek hususunda aldığı karardan sonra, Doğu Almanya tatbika.tı güçlükleri -14-

15 ve şikayetleri mucip olmaktadır. Bu mevzuda Birlik nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. Ümit ettiğimiz karar alındıktan sonra bu güçlük de giderilmiş olacaktır. İthal&t servisinde işler günü gününe sonuçlandınlmaktadır. Bu halin aksamamasına bu yıl da bilhassa itina olunacaktır. 6 - istihbarat ve Derecelendirme Şubesi : Odamız istihbarat bakımından henüz mücehhez değildir. İstihbaratın gerek iç ve gerekse dış piyasalar bakımından çok önemli olduğu malumunuzdur. Ancak bunun için kuvvetli bir teşkilatın kurulması zaruridir. Odamız bünyesinde bir istihbarat teşkil&tımn kurulması için lüzumlu eleman adedi, elemanlarda aranacak vasıflar, istihbar edile:cek bilgilerin neler olacağı ve hangi membalardan nasıl toplanacağı, bu bilgilerin kaydı ve muhafazası ve dışarı verme şartlan ve usulleri bu yıl içinde araştırılacak ve vanlacak neticelere göre şubeye yeni bir hüviyet verilecektir. Bu sene şubenin normal işlerinin dışmda ayrıc-a 7500 firmanın durumları tetkik ettirilec.ek, 3000 yeni firmanın sermayeleri incelenecek, adresi meçhul 2500 firma hakkında inceleme yapılacaktır. 7 - Tescil Şubesi : Tescil şubesi çok sür'atli ve muntazam işleyen bir ünitedir. Bu sene tatbik edilen yeni çalışma metodu ile işler sadeleştiriimiş ve sür'atlendirilmiştir. Bu yıl da aynı şekilde har.eket edilecek ve işlerin daha da sür'atlendirilmesi sağlanacaktır. 8 ~ Kütüphane servisi : Kütüphane her türlü çalışmalarda zaruri bir müracaat. yeri dir. Halen, çok küçük bir kütüphanemiz vardır. Yer imkansızlığı kütüphanemizin zengin leştirilmesine en büyük engeli teşkil etmektedir. Kütüphanemiz çeşitli yönlerden tasnif edilmiş bulunmaktadır. Halen mevcut kitap adedi (3612) dir. Bu sene kütüphane servisi örnek bir çalışma yapmıştır. Kütüphanede mevcut kitaplar yeniden ve çeşitli yönlerden tasnife. tabi tutulmu';i. hatta muhtelif neşriyatta mevcut ehemmiyetli yazılar. mevzulan itibariyle tasnif edilmiştir. Bu s erıe yukanda da arzettiğimiz üzere, arşiv ve dokümantasyon servistni bir servis halinde kütüphaneye bağlıyacağız. Diğer taraftan, 1961 yılmda İstatistik servisince meydana getirilmeğe başlanılan istatistik kütüphanesini de kütüphane servisinin bünyesi içine alacağız yılında mübayaa etmeyi düşündüğümüz kitap vesair neşriyat için lira masraf yapacağımızı tahmin etmekteyiz. 9 ~ Levıazım servisi : Bu sene muhtelif teşkilat ünitelerinin ihtiyacı bulunan demirbaş eşyanın nelea- olduğu ve bunların muhtemel mübayaa fiatlan ekli cetve-lde gösterilmiştir yılında mübayaa edilecek demirbaş eşya tipleştirilıniştir. Ek olaııak takdim olunan cetvelde (Ek: 2) görüleceği üzere, 1962 yılın- -15-

16 liroclır. IV - YETİŞTİRME MEVZULARI : da mübayaa,olunacak demirbaş eşyanın muhtemel kıyınet tutan Bir memleketin her sahadaki inkişafında elemanın oynadığı mühim v:e müessir rol malumunuzdur. Odamızın bu saha ile ilgileurnesi çeşitli bakımlardan zaruridir. Bu ehemmiy;e1e binaendir ki, yabancı Ticaret Odalannda yetişlinneye hususi eh \illmiyet ve,rilmekte, Fransadcr bir çok mesleki mektepler Odalarca finanse ve idare edilmektedir. Odamız eleman yetiştirme işini üç bölümde mütalaa etmektedir. Birincisi Oda büny:esindeki elemanların ç~e!şitli kurslarla bilgilerini arttırmak ve bu suretle çalışmalarını daha verimli kılmak, ikincisi, azalarımızın çalıştırdıkları elemanların bilgilerini arttırmak ve bu suretle hem şahıslanna ve hem de müesseselerine daha yararlı hale getirmek, üçüncüsü, üniversitede, akademilerde ve mes1eki mekteplerde kabiliyetli ve fakat mali imkanı olmayan gençlete bu imkanı sağlamak. Memleketimizin servet dağılışı gözönünde tutuluma, bunun Odamız.a düşen ehemmiyetli vazifelerden biri olduğu takdir buyrulur. Şimdi sua ile bu mevzudaki 1962 yılı proğramını arzedeceğiz. 1 - Oda personeline ait kurslar : İç Yönetmelik Oda persone,linin bilgi seviyesini yükseltmek için Kurulumuza çeşitli kurslar açmak hususunda yetki vermiştir. Tarahmızca hazırlanan Te~şkilô:t ve Personel Yönetmeliğinde «kurs1arıı çeşitli yönle rden tanzim edilmiştir. açılmıştır yılında bir tecrübe mahiyetinde olmak üzere Muhasebe kursu 1962 yılında buna ilaveten, daktilo, steno, lisan (İngilizce, Fransızca, Almanca), kurslan ile lüzumlu görülecek diğer kurslar açılacaktır. Bu kursların idaresi için yapılmasını derpiş ettiğimi'z masrafların tutan liradır. 2 - A:ııalannuzın çalıştırdıktan elemanlara,ait kurslar: Çeşitli müesseselerde çalışmakta olan personele, muhasebe, ticari muhabere vesair ticari konularda bilgi vermek maksadiyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde kurslar açılmaktadır. Geçen yıl bu kurslar bir bülten ile azalanmızta duyurulmuş ve pek çok müracaat vaki olmuştur. Ancak bu kursta 500 kişiden fazlasını okutınağa mevcut imkanlar müsait değildir. Aynı kurslar bu yıl da devam ettirilecektir. yapılacaktır. Bu yıl bu kursa geçen yıllarda olduğu gibi liralık yardım 3 - T~alebe okuttunnak: Bu yıl kırk gencin Odamızca okutulması derpiş edilmektedir. Bu elemanların seçimi hususunda bir talimat hazırlanmış ve bir s1eçim komitesi kurulmuştur. Müracaat edenlerin hem,okuma kabiliyet ve deireceleri ve hem -16-

17 de mali ve ailevi durumlan bu seçimde müessir olmaktadır. Odamızın bu faaliyeti çok müsbet aidsler uyandırmaktadır. Yurt dışında talebe okutulması bu yıl tekrar ele alınmıştır. İzmir Ticaret Odası her yıl bir genci yurt dışına göndermektedir. Bu hakikat.en takclire değer bir harekettir. Odamız bu güne kadar, malumunuz olan Üçüzleri Almanya' da okı,ıtmaktadır. Bu yıl bunlarcı ilaveten bir gencin daha okurulması derpiş edilmektedir. Memlekette iyi, bilgili, dirayetli ve selabetli elemanların bolluğu, çeşitli resmi ve hususi işlerin bu gibi elemanlar elinde olması ne tice itibariyle hususi teşeocıbüsün menfaatinedir. Bir çok müsait gençlerin mali zorluklar yüzünden orta tahsilden ilersi ne gidemedikleri bir vakı.adır. Odamızın, geniş çapta bu gibilere yardım sağ- laması imkarn araştınlmaktadır. Araştırma neticesi ancak gelecek yıl proğramında arzedilecektir. V~ İSTANBUL SANAYİ ODASI VE İSTANBUL TICARET BORSASI İLE DEV AMLI İŞBİR LİGİ YAPILMASI VE BÖLGE ÇALIŞMALARI : - İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile işbirliği : Memleketimizin iktisadi faaliyetlerinde en mühim ve en büyük rolü İstanbul oynamaktadır. Yine memleketin en büyük ticari mesleki teşekkülleri İstanbuldadır. Bunlar Ticaret Bors ası, Ticaret Odası ve Sanayi Odcısıdır. Haddizatında -ayrı ve müstakil birer teşkilat olm-akla beraber, sınai gayeleri itibarile bunların bir bütün oldukları şüphesizdir. Çeşitli iktisadi meseleler de, çeşitli cephelerden görüşleri müzakere ederek, gerek serbest teşebbüs ve g.erekse millet menfaatleri bakımlanndan en doğru yolu seçmek bu üç mesleki teşekkülün işbirliği sayesinde kahildir. Bu maksatl-a, 1961 yılında, Odaiarla Borsa İdare Heyetlerinin aylık toplantıları ihdas edilmiştir. Bu toplantılardan iyi neticeler alınmaktadır. Bunun müesseseleştirilmesine ve devamlı bir hale sokulmasına çalışılmaktadır. 2 - Bölge çalışmalan : Odamızın, 1960 yılı sonlannda başladığı ve 1961 yılında geliştirdiği reorganizasyon çalışmalannda takip ettiği gayelerin belli başlılanndan biri de; Oda faaliyetlerini, muamelat-a müte-allik günlük işlerin üstünde bir seviyeye ulaştırabilmektir. Od-amız bu suretle, iktisadi hayatın inkişafına yapıcı hizmetlerde bu_ lunarak memleket kalkınmasına yararlı olmak; yapacağı etüd ve araştımıalar sonunda elde edeceği malzeme ve bilgileri üyelerine ulaştırmak kendilerine, ticari :liaaliyetlerinin icrasında teknik yardımlarda bulunmak gayesini istihdaf etmektedir. Ancak, İstanbul Ticaret Odası zamanımızdcr iktisadi faaliyet ve mün-asebetlerin arzettikleri zincirleme karakterleri ile yaygın bir S ahada cereyan ettiklerini ve yekdiğeri ile sıkı illiyet münasebetleri bulunduğunu takdir eden bir teşekkül olarak, vazife ve selahiyet salıcısının 5590 sayılı kanunun derpiş ettiği gibi belediye hudutları çerçevesi ile malıdut olamıycıcağım mütalaa etmektedir. -17-

18 Bu sebepledir ki Odamız: Marmara ve Trakya bölgelerinin birleştiği noktada bulunan İstanbul şehrinin bu bölgelerle olan münasebetlerinin önemini ve oynadığı nazım rolü gözönünde tutarak. iktisadi faaliyetlerle ilgili çalışmalarında, diğer Odalar v:e Borsalada ve aynı zamanda bu gibi çalışmalan yapan müesseselerle işbirliği yapmak lüzumunu hissetmiş ve müşterek çalışmalann esaslarını ha1zırlamıştır. Bu cümleden olmak üzere Odamız : 1961 yılı başlarında, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve Marmara ve Trakya bölgelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalan ve Borsalan ile istişarelerde bulunarak (Marmara ve Trakya Oda ve Borsalan Bölqe Toplantılan ve Çalışmaları) nı vücude geürmiştir. Bu toplantı ve çalışmalarda, bölg.enin iktis adi kalkınmasını mümkün kılacak tedbirler üzerinde durolduğu gibi, istihsalin, ihracatın, turizmin ge- liştirmesi imkanlan araştırılmakta, küçük ve kapasiteleri malıdut Oda ve Borsalann faaliyetlerinde karşılaştıkları müşki.i.llerin hertaraf edilmesine gay. ret edilmektedir. Diğer taraftan Odamız; İrnar ve İskan Vekaleti İstanbul Bölge Planlama Müdürlüğü ile İstanbulun ve dolayısiyle bölgenin kalkındırılması hususunda gerekli plan ve etüdlerin hazırlanmasında işbirliği yapınağa karm vermiştir. Bu mevzuda yapılan temaslar sonunda : a) Bölge iktisadi planı, b) Marmara bölgesi zirai şartlar ve potansiyeli, etüdlerinin 1962 yılında müştereken ele alınması hususlannda mütabakata varılmıştır. Müsbet bir istikamette gelişmekte olan bu iki veçheli çalışmalanmızın 1962 yılının ikinci yansına doğru verimli bir neticeye bağlanaoağını ümit etmekteyiz. Bu çalışmaların Odamıza tahmil edeceği masraflar lira olarak tahmin edilmektedir. -18-

19 MALİ PROGRAM İş proğramında, yapacağımızı beılirttiğimiz işler için yapılacak mas~ roflaria muhtelif kaynaklardan sağlanacak gelir tahminleri aşağıda fasıl. madde ve yeku.n itibariyle arz ve izah edilmektedir. Görüleceği ÜiZiere, 1962 yılırun gelir tahmini lira, masraf tahmini de liradır. Bu yelilin 1961 yılı bütçe rakamlarına nazaran lira fazlalık arzetmektedir. Bunun sebebi, iş proğromında da arz ve i:zah edildiği v.eçhile, bu yıl Odamızın kuruluş maksadına dahil bulunan işlerin tahakkuku mevz.uundaki çalışmalma fazla ehernmiyet vermeımizdir. (Ek:3) Mali proğram GELİR ve GİDER bölümleırinden BÖLÜM I GELiRLER: tereleküp e tmektedir. Gelir bütçesi yedi fasıldan terekküb etmektedir yılı bütçesinde fasılların yeku.nu sekiz idi. Bu sene "Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlerıı faslı He "Vesika Harçlarııı faslı tek bir fasılda toplanmıştır. Bunun sebebi her iki fasılda yazılı olan maddelerin hakikati halde hizmet mukabilinde alınan harçlardan başka bir şey olmadığıdır. Bu şekilde mahiyeti itibariyle aym olan fakat ayn ayrı yerlerde gösterilen gelirler tek bir fasıl altında toplanmak sure.tiyle gereken vuzuh temin edilmektedir. FASIL:I KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT: 28/12/1953 tarihinde yüksek Meclisimizce hazırlanan kaydiye v.e aidat tarifesi artık bugünün şartlarına cevap vermemektedir. Bu tarifede TL. gibi günün aidat seviyesi ile hiçbir şekilde mütenasip olmayan hadler mevcuttur. Bu esaslar dairesinde 1962 yılında tahsil edileceğini tahmin ettiğimiz "Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidatıı ın yeku.nu ve bu yekılnun detaylan aşağıda gösterilmektedir. Odamıza kayıtlı taeirierin yıllık aidatının her hô:l ve kô:rda liradan daha aşağı olmaması icabedeceği noktasından hareket edilmek suretiyle tarife yeniden düzelnlenmiş ve yüksek Meclisimizin tasdikine arzolunmuştur. -19-

20 Fevkalô:de Der. kayıtlı 463 firmadan sermayelerinin %0 l i den A )) liradan B»» 32 )) )) C ll» 95 ll '750.-» Ç» ll D ll» 149 ll A ))» 520 )) B» 436» C 1036» Ç 2437 )) D D Dellô:l olarak )) 339 ll liradır. MUNZAM AİDAT: FASIL:2 lira olmak üzem cem'an sayılı kanunun 26 ncı maddesine göre Gelir V ergisine tabi azalanmızın ticari kazançlannın %0 5 i; Kurumlar Vergisine tabi azalanmızın da ödedikleri kurumlar vergisinin % 5 i munzam aidat olarak tahsil edilmektedir yılının munzam aidatı 1961 yılı gelirleri üzerinden alınacaktır. Bu tahminler 1961 yılı bütçesi seviyesinde tutulmuştur. Bu şekilde munzam aidat geliri: tahmin olunmuştur. Gelir vergisine tabi üyelerimiizden Kurumlar vergisine tabi üyelerimizden lira lira olmak üzere cem'an lira HARÇLAR: FASIL:3 Bir kısım azamıza yaptığımız hizmetler mukabilinde tahsil ettiğimiz harçlara ait tarife yenid n tanzim edilerek, tasdik edilmek üzere, yüksek Meclisimize takdim edilmektedir. Bu fasılda tevzi gelirleri ile ithal müsaadeleri gelirleri (1) olarak gösterilmiştir. Bunun sebebi bu hizmetlerin devamlılığı hakkında kat'i bir fikre sahip olamayışımızdır. Haldimten tevzi gelirleri, s'anayicilerimize yaptığımız tevziat mukabilinde aldığımıız harçlardır. İthô:l müsaadeleri gelirleri ise, Doğu Almanya tatbikatı dolayısiy1e ithalô:tcılanmızdan tahsil ettiğimiz meblô:ğlardır. Bu iki gelir kaleminin 1962 yılında da devamlılık arzedeceği şüphelidir. Zira her iki rejimin yeni bir hüviyet iktisab etmesi mümkün olabilir. -20-

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI

istanbul TiCARET ODASI BilANÇOSU KAT'i HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1980 BilANÇOSU VE KAT'i HESABI 1980 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31.12.1980 tarihindeki hesap durumunu gösteren ve 5590 sayılı Odalar Kanununa ve Muhasebe

Detaylı

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974

ISTANBUL. TiCARET ODASI 31. 12. 1973 BILANCOSU. K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 ISTANBUL TiCARET ODASI 31. 12. 1973.. BILANCOSU VE K A TJ i H E S A B 1 HOSNOTABIAT MATBAASI ISTANBUL-1974 1973 YILI BiLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU - AKTiF HESAPLAR - NAKİTLER: 14.903.832.60 Odanın nakit

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01 Kasa Hesabı 175.152,90 174.228,56 924,34 100.01.001 TL Merkez Kasası 175.152,90 174.228,56 924,34 102 BANKALAR 3.418.565,13 167.459,79 3.251.105,34 102.01

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830)

(Resmî Gazete ile yayımı : 2.6.1988 Sayı : 19830) 291 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Deniz Ticaret Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI 100 KASA HESABI 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01 Kasa Hesabı 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 100.01.001 TL Merkez Kasası 1.166.084,73 1.164.378,51 1.706,22 101 ALINAN ÇEKLER 11.305,00 11.305,00

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE

MİZAN 30/06/2016 İTİBARİYLE 0/06/2016 İTİBARİYLE Sayfa No: 1/ 6 90 KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00 Merkez TL Kasası 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00.00.001 TL KASA HESABI 204,798.5 204,47.98 24.55 0.00 102 BANKALAR 692,626.9

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

Yönetim Kurulu kararında bu Yönetmeliğin 8 ve 22 nci maddeleri hükümleri ile 5590 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır.

Yönetim Kurulu kararında bu Yönetmeliğin 8 ve 22 nci maddeleri hükümleri ile 5590 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır. TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TESBİT USULLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 26/12/1981

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( )

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI MİZAN ( ) 100 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01 KASA HESABI 212.555,66 212.232,70 322,96 100.01.001 TL MERKEZ KASASI 212.555,66 212.232,70 322,96 102 BANKALAR 3.302.932,74 356.624,31 2.946.308,43 102.01

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA

ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA ODA MECLiSi BAŞKANLIGINA Sayın Meclisinizin ilk toplantısında itimat buyurularak seçilen komisyonumuz, Yüksek Meclise teşekkürlerini arzeder. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sayın Başkaniıkça komisyonumuza

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 2003 BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU 17.12.2002 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2003 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel Kadro

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri

EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri EK I-7 Vergi harcaması olarak değerlendirilmeyen temel vergi kanun hükümleri 1- Gelir Vergisi Kanunu 1 Madde 15 Diplomat muaflığı 2 Madde 16 Ücret istisnası 3 Madde 23/11 Sosyal güvenlik ödemeleri 4 Madde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ

AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA VE İMHA İŞLEMLERİ AYIKLAMA: Arşiv Malzemesi ile cari işlemleri devresinde bir değere sahip olduğu halde, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş, ileride kullanılmasına ve muhafazasına

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149,092.56 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812,935.19 10 HAZIR DEĞERLER 18,574,977.37 32 TİCARİ BORÇLAR 316,281.41

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2017 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı