istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi PROGRAMI MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL"

Transkript

1 istanbul TICARET ODASI 1962 YILI BÜTÇESi iş PROGRAMI VE MALT PROGRAM RUBIN BASlMEVi IST ANB UL

2 Idare Hey'e/ince Oda Meclisine takdim edilen 1962 Bütçesi " Iş Proğramı ve Mali Proğram. "

3 içindekiler İŞ PROGRAMI Sahife No. I- GİRİŞ: 5 II- MEVZUAT KÜLLİYATI, KURULUMUZUN VE MESLEK KOMİTELERİNİN ÇALIŞMALARI :.. 8 ı - Mevzuat kıülliyatı; Kurulumuzun iç çalışmaları; Meslek Komitelerinin çalışmaları.. 9 III- İDARi TEŞKiLATlN ANA ÜNiTELERİNİN YAPACAGI ÇALIŞMALAR : 9 ı - Etüd ve Araştırma Şubesi; Dış Münasebetler ve Turizm; Neşriyat Şubesi; Sanayi Şubesi; Ticaret Şubesi; istihbarat ve Derecelendirme; 7 - Tescil Şubesi; 8 - Kütüphane Servisi: 9 - Levazım Servisi ıs ıs IV- YETİŞTİRME MEVZULARI : ı - Oda personeline ait kurslar;. 2 - IAzalarımızın çalıştırdıkları elemanlara ait kurslar; 3 - Talebe okutturmak ıs 16 ıs 1 - Dünya durumu, memleketimizin durumu, serbest teşebbüsün vazife ve mes'uliyetleri ve Odamızın bu çerçeve içinde bugüne kadar yaptığı tatbikat; 5 2- Mevzuat; 7 3 -Programın tatbikinde riayet olunacak prensipler... l -3-

4 Sahite No. V - İSTANBUL SANAYİ ODASI VE İSTANBUL TİCARET BORSASI İLE DEVAMLI İŞBİRLİGİ YAPILMASI VE BÖLGE ÇALIŞMALARI: İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile işbirliği; Börlge çalışmaları. 17 MALİ PROGRAM 19 BÖLÜM I GELiRLER: Fasıl ı : Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidat; Fasıl 2 : Munzam Aidat; Fasıl 3 : Harçlar; Fasıl 4 : lviisil Zamları ve Para Cezaları;... Fasıl 5 : Yayın Gelirleri; Fasıl 6 : Türlü Gelirler; Fasıl 7 : Tahsil edilecek alacaklar BÖLÜM II GiDERLER: Fasıl ı : Meımur ve Hizmetliler Masrafları; Fasıl 2 : Huzur Hakları;... Fasıl 3 : İdare Masrafları; Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl Fasıl 4 : Sergi ve Fuar lar; 5 : Sa bit Kıymetler; 6 : Yayın Masrafları; 7 : Yardımlar; 8 : Fev'kalade Masraflar; 9 : A:iıdatlar; Fasıl ı o : ihtiyat Akçesi

5 1962 YILI BOTÇESi iş PROGRAMI VE MALI PROGRAM olunmaktadır. Odamızın 1962 yılı iş proğramı ile merli proğramı ekli olarak takdim İş proğramı, 1962 yılında yapınağı kararlaştırdığımız işler ile çeşitli mevzuatın Odamıza tahmil ettiği işleri ihtiva etmekte; mail proğtam is e, iş proğramında derpiş edilen işlerin ilası için yapılması tahmin olunan sarfiyatı ve bu sarfiyatı karşılayacak olan kaynaklardan sağlanacağı umulan geliri belirtmektedir. İŞ PROGRAMI I~ GİRİŞ: Bu iş proğramının başlıca iki dayanağı vardır: - Dünya durumu; memleketimizin durumu; serbes.t teşebbüsün vazife ve mes'uliyetleri ve bu çerçeve içinde Odamızm bugüne kadar yaptığı tatbikat; -Mevzuat. Odamızın muhtelif servislerinde yürütülmekte olan ve iş talimatlann da sarahaten tanzim edilen gündelik işler hakkında bu iş proğrammda maruzatta bulunulmıyaoaktır. 1 - Dünya durumu: memleketimizin durumu; serbes t teşebbüsün vazife ve ınes'uliyıetleri ve Odamızın bu çerç eve içinde bugüne kadar yaptığı tatb1kıat: Bilindiği üzere bugün dünya, teknik, ekonomik ve politik yönlerden, bundan otuz yıl önce beşer havsalasının almayacağı tahavvüller ve terokkiler kaydetmiştir. Fezanm keşfi mevzuundaki yanş, istikbalimiz için neler getireceği bilinmiyen çok büyük bir hadisedir. İlınin her kolunda kaydedilen ilerleme'ler sınai istihsalin büyük kitlelerin refahını sağlayacak şekilde artmasını intaç etmektedir. Teknik ve bilhassa sınai bakımdan gelişen memleketlerde, husus! teşebbüs çok büyük rol oynamaktadır. Memleketimizde de, her sahada ilerlemenin ve millet olarak refaha kavuşmanın tek çaresi, ileri garp memleketlerinin yolunu takip etmekdir. Bu bakımdan memleketimizde de serbest teşebbüsün ağır vazife ve mes'uliyet1eri mevcuttur. Ancak, husus! teşebbüs yolu He ilerlemek ve milletçe re. faha kavuşmak mümkündür. Serbest teşebbüsün, mesleki teşekkülü olması itibariyle, Odamızın da mühim, ciddi ve ağır vazile ve mes'uliyetleri vardır. -5-

6 İktisadi sahada da dünyamız görülmemiş hareketlere s ahne olmaktadır. Bir taraftan geri kalmış memleketler, gelişmiş memleketler seviyesine ulaşmak için muazzam gayretler sarfederlerken, diğer taraftan da, ileri garp memleketleri, iktisadi bir entegrasyon meydana getirmek suretiyle ilerleme~ ler kaydetmektedir1er. İktisadi bakımdan mühim bir nokta da, gelişmiş milletierin inkişaf ha lindeki milletiere mali ve teknik yardım yapılması zoruretini kabul etmeleri ve derhal tatbikata geçmeleridir. İnkişaf halindeki memleketlerde dış yardımlardan azami faydanın sağlanması hususunda husus! teşebbüsün mühim ve müessir rolü mevcuttur. Yunanistan veı İtalya dış yardımlardan büyük raydalar sağlamış ve bugün nisbeten müreffeh bir seviyeye erişmişlerdir. Dır; yardımlardan istifade bakımından hususi te şebbüse düşen vazife ve mes'ull yetlerin ifasında, mesleki teşekkül olarak, Odamıza büyük bir pay düşmektedir. İstiklô:l harbinden bu yana sınai ve zirai sahada ilerleme gayretleri yanında, nüfusumuzun devamlı ve s ür' atli bir artış belirtmek isteriz. Ancak sınai ve zirai, yani umumi olarak iktisadi alandaki gayretierin kifayets~z kaldığı da izahtan varestedir. lmydettiğini mernnunlukla Yukanda. dünya durumunu kısaca tahlil ederek, hususi teşebbüsün vazife ve mes'uliyetlerini belirtmeye çalıştık. Şimdi de memleketimizin geçirdiği İstihaleleri ve halihazır durumu tahlil etmiye çalışarak memleke:timizdc hususi teşebbüsün vazife ve mes'uliyetlerini arz ve izah etmiye gayret edeceğiz. Bugün, millet olarak, birçok iktisadi sosyal ve kültürel problemlerle karşı karşıya bulunduğumuzu, milli selô:met ve emniyet bakımından kökleri çok derine giden problemleri halletmek mecburiyetinde olduğumuzu rnuhterem Medisimize hatırlatmak isteriz. Memleketmizde hususi teşehbüs bugüne kadar rolünü tam manasiyle ifa edemediği gibi, hakiki değerini de millete izah edememiştir. Artık husus! teşebbüsün hem milli kalkınma ve milli refahın sağlanmasında ne kadar müessir olduğunu telkin etmesi ve hem de bunlan temine müteveccih gayretlerini arttırması zaruridir. İkinci Cumhuriyetin sağlam temellere dayanması ve gelişmesi büyük çapta hususi teşebbüsün tutumuna ve davranışına bağlıdır. Hususi teşebbüs, Odalan kanalı ile, toplu ve teşkilatlı olarak bu vazifesini ila edebilir ve memleket idaresinde söz S'ahibi olabilir. Bu itibarla 1962 yılında yapacağımız mütevazi çalışmalar bu hususlan kendi çapında tahakkuk ettirmeye müteveccih olacaktır. Bu ltıadro içinde bilhassa, ileride mcrhiyetini ıcrrz ve izah edeceğimiz veçhile, Marmam ve Tl'lakya Bölgıeleri Oda vıe Borsalan ve İstanbul Sanayi Odası vıe Ticaret Borsası ile müştereken yaptığımız vıe 1962 yılında y.apmayı tasarladığımız çıalışmaları; Etüd ve Al'laşhrma Şubesine vereceğimiz yeni vıeçheyi 1962 yılında yıapmayı tasarladığımız ıal'laştırma1an; İmar ve İskan B'a~ kıcmlığmın Bölge Kialkınma Dairesi İstanbul Belediyesi V'e Turizm Bıakanlığı ile yıaptığımız ve yapacağımız müşterek çıalışma1an, Vergi Re:Eomı Komisyo- -6-

7 nu içinde yaptığımız vıe yıapacıağııruz çıalışmaları, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile kurmayı düşündüğümüz Enstitüyü, Dış memleketlerdeki S:ergi ve fuarlara katılmak için yıaptığımız 1ç,alışmaları, küçük sanıaylin kıcrlkındınl. ması mıe,vzuundaki progl'amıınızı ve nihayet tacirleri tenvir etmek maksadı ile neşretmeyi düşündüğümüz broşürleri, neşriyıatımıza vermeyi düşündüğümüz yıeni veçheyi, hazırlamaya baş1adığunız yeni ıadres kitabım, İstanbul radyosunda yayınlamıyıa başlıyıacağı:m.ı.z utücc,ann Saatiıı ni zikredebiliriz. Odamızın 1962 yılı iş programında ikinci ehemmiyetli dayanak mevzuattır. 2-Mevzuıat: Mevcut mevzuat Odamıza çeşitli v azifeler tahmil etmektedir. Bunları şu gruplarda toplamak mümkündür: a - Dış Ticaret Re iiminin tatbikatı : Bu başlık altında şu işleri aa - Sanayici tahsisleri; (Sanayi şubesince sıralamak mümkündür: yürütülmektedir.) bb - İthalatçı vesikaları; (Tescil şubesi tarafından yürütülmektedir.) cc - İthal mallan fiat tescil beyannamelerinin kabulü; çç - İhraç fiatlannın tescili; dd - Menşe şahadetnamesi verilmesi; ee - thr:aca.tçı ruhsatncımesi verilmesi; ff - Doğu Almanya tatbilrotı; gg - İm&l müddeü talepleri; hh - Dış Ticar.et ve Kambiyo rejiminin tatbikıatı ile ilgili olarak çeşitli vesikalann verilmesi; (cc, çç, dd, ee, ff, gg, hh, bendierindeki işleri Ticaret Şube sinin muhelif servisleri yürütmektedir.) b sayılı kanunun tatbikatı: Bu başlık altında da şu işleri toplamak mümkündür: - Rayiç fiatlarm tahkik ve tesbiti; - Faturo tasdiki; - Tacirler arasındaki hukuki durumlcınn (bilhass'a ithal&tçılarla ihrocatçı1ar arasında) tesbiti. (Fiqt sıervisi tarohndan yürütülmektedir.) Bu vazileler Odamızın kuruluş maksadı ile tamamen telif edilmernekle beraber, mevzuat bunlan ifa etmek hususunda bize mükellefiyeher tahmil etmektedir. 3 - Proğııamın tatbikinde riayet olunacak prensipler : Yukanda iki dayanağı olduğunu arzettiğimiz ve bunlann izahını yaptığımız 1962 yılı iş proğmmının tatbikinde aşağıdaki prensipler hakim olacaktır: cı - Bütün çalışmalarda azalam azami hlızmet gayesi güdülecektir. -7-

8 b - Herkese aym muamele yapılacak, hiç kimse farklı muameleye tabi tutulmıyacaktır. c - İşierin sür'atli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlere müraca at olunacak, idari teşkilata ge:r;ekli yetkiler verilecektir. - Pers.onelin bilgi se viyesi, açılacak çeşitli kurslarla yükseltilecek, bu şekilde hem işler sür'at iktisap edecek ve hem de tacirlerimizin daha fazla tenvir edilmeleri mümkün okcaktır. İş proğtamımn diğer bölümlerinçle, öncıe, mevzuat külliyatından, Kurulumuzun bu sene tatbil{ edeceği Ç'alışma metodundan bahsolunacak Meslek Komitelerinin raaliyetleri hakkında düşüncelerimiz açıklanacak, bilahare idari teşkilatın ana ünitelerinin 1962 yılında yapacağı çalışmalar hakkındcr izah'crt verilecek ve nihayet müşterek karakteri haiz mevzular hakkındaki tasavvurlanmız arzolunacaktır. II- MEVZUAT KÜLLİYATL KURULUMUZUN VE MESLEK KOMİTE LERİNİN ÇALIŞMALARI: 1 - Mevzuat KülliY'atı: Yill~sek malumlan olduğu veçhile, bütün çalışmalan bir nizarn içinde yürüıtmeik. vajzife ve selô:hiyeheri belirli ve vuzuhlu bir hale getirmek için Odamızın iç bünyesini tanzim eden mevzuatı bütünü ile yeniden hazırlamış bulunmaktayız. Bunlardan: a) Temel hedefler; b) İç Yönetmenlik; ç) Meslek Komiteleri İç Talimatı; ç) Meslek Komieteleri İç Talimatı; Yüksek Meclisimizin tasdiki ile yürürlüğe girecek, d) Teşkilô:t ve Personel Yönetmeliği; e) Yönetim Kurulu İç Talimatı; f) Bütün ünitelerin İş Talimatlan ise Kurulumuzun kararı ile hukuki bir hüviyet iktisap edecektir. İş Talimatlan hariç diğer mevzuatı bastırmak karanndayız. İş talimatlarında her bir servisin kuruluş maksadı, yapacağı işler, işlerin ne şekilde yapıldığı, işlerin rütin akışı ve çalışanlardan her birinin vazife, selô:hlyet ve mes'uliyetleri azami vuzuh ve detaylı tesbit edilmiştir. İşler ve işlerin yürütülüşü devamlı şekilde' islah ve tekô:mül halindedir. İş Talimatlarının günün şart ve icaplarına intibak ettirilmesi lazımdır. Bu sebeple iş talimatlan teksir ettirilerek alô:kalılara verilecektir. tutacağım Tab ettirilecek me vzuatın kô:ğıt ve baskı masraflarının ( ) lira tahmin.etmektey~z. 2 - Kurulumuzun İç çalışmalan: 1962 Yılında çalışmalanmızı, daha ziyade ana mes'eleler üzerinde durmak ve işleri murakabe etmek suretiyle yürütrneğe karar vermiş bulunmak-

9 tayız. Hakik!aten, Kurulumuz her sene yeniden seçilmektedir, idari teşkilat ise devamlıdır. Bu bakımdan idari teşkilatı kuvvetli, selahiyet ve mes'uliyetlerini müdrik tacire hizmet etmeyi şiar edinen bir kuruluş halinde getirmek lazımdır. Bu mülahazalardan hareket edils,rek idari teşkilata İş Talimatlan ile çeşitli yetkiler verilmekte, ayrıca Umumi Katipliğe birçok yetkilerimizin devredilmesi düşünülmektedir. Bu şekilde idari teşkilatın daha iyi, daha sür'atli çalışacağını ve hergün işleri biraz daha iyi yürüteceğini ümit etmekteyiz. Böyle bir çalışma sistemini tatbik sahasına koyduktan sonra, Hey'eti asgari haclde indirilecektir. mizin toplantıları 3 - Meslek Komitelerinin ço:lışmaiarı : Meslek gruplannın adetleri ve herbirinin ihtiv-a edeceği meslekler, üzerinde durulmağa değer görülmektedir. Esasen, Meclisinize vaki bazı müracaatların incelenmesi talimatı İdare Heyetine verilmiştir. MesLek grupları bu bakımdan ayrı bir inceleme konusu yapılacaktır. Bu incelemenin derhal yapılması iki bakımdan zaruridir. Halen 5590 No. lu Kanun yeniden hazırlan_. mağa çalışılmaktadır. Kanunda bu mevzulann ne şekilde yer alması gerektiği tesbit edilmelidir. Ayrıca 1963 yılı sonunda meslek komiteleri seçımıne g idilecektir. Şimdiden yapılacak incelemelerle meslek gruplan daha tatminkar ve ihtiyaca cev ap verir hale sokulmuş olacaktır. Meslek Komitelerinin çalışmalannın daha sür'atli ve verimli olabilmesi ve meslekleri sah-asında daha müessir hizmette bulunabilmesi maksa, dile bir iç talimat hazırlanmıştır. Bu talimatta meslek komitelerinin çalışma esaslarına dair bir çok hükümle.r v>ardır. Bu yıl her meslek komitesinden, me sleklerine dahil problemierin tesbiti ve bunlardan en acil olanlannın tayini istenecektir. Bu suretle, araştırma şubesinin ele alması gerekli mevzular ortaya çıkacaktır. Yine bu yıl meslek komitelerinin mensupları ile yılda en az bir defa toplantı yaparak veya anketlerle mensuplannın görüş ve istekledni sormaları istenecektir. Diğer taraftan, Meslek komitelerinin çalışmalarını daha disiplinli ve sür' atli bir tempo içinde yürütebilmek için, gündelik işlerin imkan nisbetinde servislerde sonuçlandınlması yolunu ihtiyar edeceğiz. Yine bu arada, Meslek komiteleri kmml-annın mevzulara göre tasnif edilerek kartlara işlenınesini sağlayacağız. Bu suretle muhtemel tedahüller ve birbirini nakseder mahiyetteiri kararlar bertar~f edilmiş olacaktır. raportörleri hakiiri manasiyle vazifelerini yapabilecek bir se Ayrıca, viye ye yükseltrneğe çalış>acağız. III- İDARI TEŞKiLAT ANA ÜNiTELERININ YAPACAGI ÇALIŞMALAR : 1 - Etüd ve Araştımıa Şubesinin ç,alışmalan : MalUmlan olduğu veçhile, Btüd ve Araştırm-a Şubesi Odamızın kuruluş maksadı ile ilgili çalışmal-ardan en mühimmini yapan bir teşkilat ünite- -9-

10 si dir. Şube 4 servise ayrılmaktadır. a - Alıaştırma Servisi : Bu yıl araştırma servisinin faaliyete geçmesine çalışılacaktır. Esas en TL caret Odasının asli va~ii.fesi çeşitli iktisadi konularda araştırm a yapmaktır. Serbest teşebbüs için araştırmanın ehemmiyeti malumunuzdur. Bugün seviyelerine ulaşınağa çalıştığımı~ garp memleketleri, bugünkü durumlarını araştırmaya verdikleri ehemmiyete medyundurlar. Memleketimi~de çeşitli konularda çektiğimi~ ı~dırapların başlıca sebebi, ciddi araştırmalara dayanmayan kararların alınmasıdır. Geırek azalanmızın hak ve menfa.atlerini korumak, gerekse hükumete vesair resmi malmmlara davamızı anlatmak ve yol göstermek için en müessir kuvvet araştırma yapmamızdır. Araştırmanın büyük ehemmiyetine mukabil, bu sahada eleman bulmak son derece güçtür. Araştırma servisleri lrurmağa çalışan ve ücre t h:::r kırnından azami hadiere çıkan Sınayi Kalkınma ve İş Bankaları' e1eman bul makta büyük güçlükler çelr..mektedirler. Uzun yıllardan beri araştırma faali- yetine dervlet olarak, hususi teşebbüs olarak ehemrniyet veren Amerikado dahi araştırma elemanı bulmak bir mesele halindedir. Bu memlekette araştırma.elemanı yetiştirmek için büyük gayretler sarfedilmektedir. Amerika veya Avrupadan araşhrma işlerinde tecrübeli bir eleman getirtmek ve yanına nıüstait ve araştırmaya kabiliyetli gençleri vererek bunları yetiştirme yolu da düşünülmektedir. Bunun için I.C.A. İdaresine müracaat ettikten başka, bir kaç büyük araştırma müessesesi ile muhabere halindeyiz. Odamızda kuracağımız araştırma sevisi araştırma faaliyeherimizde nüv.e teşkil edecektir. Her ı:-1 hazırlayacağımız proğramda yer alan konuların araştırılmasında üniversiteler, yüksek okullar, akademiler, bankalar ve hususi teşebbüs eılemanlarından faydalanılacaktır. Araştırma konularının tes- bitinde meslek komitelerinin istekleri bilhassa itibara alınacaktır. Bu yıl için tesbit ettiğ"imi:z: araştırma proğramına giren konular ilişik cedvelde gösterilmiştir. (Ek 1) Yüksek Meclisimizin lüzumlu göreceği konuların da bu proğrama dahil edileceği tabiidir. Dışarıda yaptırabileceğimiz araştırmalar için ve bu araştırma neticelerinin baskısı için de lira masraf yapacağımızı tahmin etmekteyiz. b - Etüd servisi : Etüd servisi bu sene faydalı çalışmalar yapamamıştır. Hakikaten, servisin faaliyeti sadece şefi ile şefe yardım eden dokümantasyon servisi memurlanndan bazılannın çalışmalanna inhisar etmiş, Neşriyat şubesindeki bir şef ve iki raportörün istifası dolayısiyle servis :ııaportörü Neşriyat şubesi emrinde çalıştınlmıştır. Bu sene servisin bütün münhallerini kıymetli elemaniada takviye e1- mek karanndayız. E tüd servisinin faaliyetini belirli bir proğrama bağlamak güçlüğü karşısında, bu mevzuda bir çalışma planı takdim edememekteyiz. Bu arada sadece, servis çalışmalannın sür' atle ve vukufla yürütülmesine gayret edileceğine bilhassa işaret etmek isteriz. -10-

11 c - Dokümantasyon servisi : Odamızın başlıca vazifesinin araştırma olduğunu arzetmiştik. Araştırmada en mühim vasıta dokümandır. Çeşitli dokümanların tasnifli bir şekilde muhafaza edilmesi ve araştıncıların dev,amlı şekilde emirleri altında bulunması zaruridir. Tabia,tiyle bu dokümanlardan Odamızın muhtelif servisleri de istifade edecektir. Dokümantasyon servisi bu sene kütüphane servisinin bünyesine intikal ettirilmektedir. Gerek dokümantasyon servisi ve gerekse kütüphane' için geniş ve mazbut bir yere şiddetle ihtiyaç vardır. Mevcut yerimizde bunları, arzu edilir seviyede ve kemalde, yapınağa imkô:n yoktur. Odamızın bir an evvel bir binaya kavuşması temenniye şayandır. Bu yıl Odcımızın yurt içinden ve dışından tedarik ede1ceği çeşitli dokümanlann neler olacağı ve bunların tasnif ve muhafaza esası ayrıca tesbit edilecektir. Bu şekilde bu sene başlıca teknolojik, fiat, istihsal istihlô:k, sanayi para ve kredi gibi çeşitli iktisadi ve ticari mevzularla ilgili dokümanların tedarikine çalışılacaktır. ç - İstatistik servisi : İs;tatistiğin bilhassa iktisadi mevzularda ve serbest te,şebbüsün çalışmalannda ne kadar ehemmiyet arzettiği yüksek malumlarıdır. Memleke1L mizde Hükumetin merkezi bir istatistik teşkilatı olduktan başka birçok resmi dairelerce de' istatistiki malumat toplamnokta ve neşredilmelciedir. Odarnız evvel& yurt içinde ve yurt dışmda neşredhen resmi ve hususi her türlü istatistiki bilgileri temine ve tasnifli şekilde muhafazaya çalışacaktır. Odamızm aynca ne gibi istatistikleri hangi maksatlarla tanzim et., mesi gerektiği ve bunlann nasıl tertip olunacağı tesbit edilcektir. Odamızın geçmiş yıllarda başarı ile yaptığı indeks çalışmalanna de. vam edilecektir. Diğer taraftan geçen senelerde olduğu gibi bu sene de limanırnızdan yapılan ihracata ait istatistikierin tertip edilmesine devam olunacaktır. Tertip edip yayınlamakta olduğumuz: indekslerde bu sene yenilik yapmaya kararlı bulunrnaktayız. Bilindiği üzere fiat indekslerini ihtiva eden bültenimizele on adet çeşitli fiat indeksi mevcuttur. İstanbul İktisat Fakültesi İstaüstik Enstitüsü He müştereken yapılan çalışmalar sonunda indeks mevzuunda aşağıda yazılı kararlar alınmıştır baz seneli dört ayrı İstanbul ücrıetli geçinme, indeksinin tertip ve neşrinde bir faide mülô:haza edilmediğinden münhasıran ücretlilerin tamamına ait bir tek uist,anbul Ücretliler qeçi.ntne indeksi» nin tertip ve neşri; ve 1948 temel seneli, eskidenberi tertip ve neşredilen, İstanbul Geçinme İndeksinin tertip ve neşrine nihayet verilmesi; baz seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatları indeksi ile yine 1948 baz seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksinin temel senelerinin 1953 yılına ircaı; baz seneli gerek 94 maddey.e ve gerekse 52 maddeye müstenit toptan eşya fiatlan indeksinin aynen muhafazası; -11-

12 1961 Ocak ayından itibaren indeks sayılanın ihtiva edecek ve pek yakında tab'ına başlanacak yeni bültenimizde şu fiat indeksleri bulunacaktır: temel seneli İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi; t,emel seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatları indeksi; temel seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksi; temel seneli 94 maddeye dayanan toptan eşya fiatlan indeksi; temel seneli 52 maddeye dayanan toptan eşya fiahan indeksi. Bu suretle günün ihtiyaçlarına daha yakından cevap vermek imkam temin edilmiş olacaktır. Bu yıl bas<tıracağımız indeksiere lira masraf yapacağımızı tabmin etmekteyiz. 2 - Dış Münasebetler v'e Turizm : 1962 yılında Dış Münasebetler ve Turizm Şubesini çok faal bir hale getirmek karanndayız. Bu yıl kaliteli bir adres kitabını yedi senelik bir tasıladan sonra ikinci defa neşredeceğiz. Bu kitabın bu sene bütçesine tahmil edeceği masraf, aşağıda müfre. datı gösterildiği veçhile lira olarak tahmin,olunmaktadır. 125 formalık 4000 baskı itibariyle,: - Matbaa (tertip, dizgi, baskı, katlama, dikiş, kapak) Beher forma liradan - ı inci hamur 500 top kağıt (topu 80.- liradan) - Cilt (adedi 5.- liradan) - Müteferrik Turizm konusunda da bu sene şu faaliyetlerde bulunulacaktır. Önce Trakya ve Marmara Bölgelerinin turistik ehemmiyetini belirten, turistik zenginliklerinden bahseden, bir turisli alakadar edebilecek mahall~r hakkında izahat veten, Bölgede mevcut turistik tesisler hakkında açıklamalar yapan bir broşür hazırlanması, Bölgede mevcut Oda ve Borsalann Burs,a' da son defa yaptıklan toplantıda kararlaşrtınlmıştır. Bu broşür Odamız tarafından tertiplenecelctir. Bunun Odamıza düşen masraf hissesi lira olarak tahmin edilmektedir. Masrafa Bölge dahilindeki diğex Oda ve Borsalar da kendi mali imkanlan ile mütenasip olarak iştirak edeceklerdir. Yine bu sene İmar ve İskan Bakanlığının Bölge Kalkınma Dairesi, İstanbul Belediyesi ve Turizm Bakanlığımn İstanbul teşkilatı ile işbirliği yaparak, Bölgenin turistik potansiyelini inceliyecek ve turistik gelişmeyi temin edecek husus1ann tesbitine çalışılacaktır. Bu çalışmanın Odamıza lira masraf tahmil edeceğini tahmin etmekteyiz. Yine bu sene, servisin tqcirlerimizi ve tüccar yardımc:ılarım tenvir etmek için çok faal bir çalışma yapmasım temin edeceğiz. -12-

13 Bu s:ene açacağımız kurslann, servis personelinin bilgi seviyesini art_ tıracağına, bu suretle, bu sahada çalışan memurlanrnızın daha faideli çalışmalar yapacağına inancımız vardır. Sergi ve Fuarlar mevzuunda bu sene yapılan teşebbüs ümit verici olmuştur. Ancak dış memleketlerdeki sergi ve fuarlara iştirak etme yetkisinin Odalar Birliğine ait olması, Odamızın bu vadide daha faal olmasını mümkün kılrnamaktadır. Bu mevzuda İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile müşterek hareket olunmaktadır. Üç teşekkül tarafından kurulmuş bulunan komite Ticaret Bakanlığı ve Odalar Birliği ile temas ederek hukuki ve maddi imkanlan inceleyip bir proğram hazırlıyacaktır. İmkanlar sağlandığı takdirde, bilhassa Batı Almanya'nın ziyadesiyle ehemmiyet arz eden Beynelmilel Münih El San'atları Sergisi ile Beynelmilel Fmnkfurt Fuanna iştirak e tmeyi düşünmekteyiz. Yaptığımız inceleme ve edindiğimiz malıdut tecrübe, herhangi bir fuara mütevazi ölçüdeki iştirakin asgari liralık masrafı icap ettir:eceği kanaatini vermiş bulunmaktcrdır. Bugün henüz durum tavazzuh etmediği ve bir plan ve proğr:am mevcut olmadığı için masraf mevzuunda kesin bir teklitte bulunulamamaktadır. Bununla berabe~ bu mevzua verilen ehemmiyeti belirtmek için şimdilik bütçeye liralık tahsisat konulması teklif olunmaktadır. 3 - Neşıiyat Şubesi: Malumları olduğu veçhile, Odamız iki aylık bir mecmua, haftalık bh gazete ve gayri muayyen zamanlarda, etüd, araştırma, rapor, mevzuat gibi çeşitli yayınlar yapma'ktadır. Bu sene Neşriyıat şubesince hazırlanacak yayınlar için yapılacağ ını tahmin ettiğimiz masrafların tutarı liradır. Bu arada haftalık gazelemizi gündelik bir gazete haline getirmek içi.rı gerekli incelemeleri yaptırdık M disimiz ve Yöneüm Kurulumuz üyelerinden müteşekkil bir komisyon bu me vzuda bir rapor ha1zırlamış bulunmaktadır. Ancak bunun büyük bir kadroyu ve masrafı icap ettirmesi muvacehesinde böyle büyük bir teşebbüse girebilmek için bu mevzuda daha da hazır.. lıklı olmayı münasip mütalaa ettik. Bu itibarla haftalık gaztemizin gündelik bir gazete haline getirilmesi mevzuundaki çalışmalar 1962 yılında itmam edilecektir. 4 - Scmayi Şubesi : Odamızı:1 mühim işlerinden biri de, adedi (7000) e varan küçük sana.. yici azalanmıza hizmet etmektir. hert garp memlekeıtlerinde bile küçük ve orta teşebbüsler memleketin belkemiği telakki edilmekte ve çeşitli yardımlar ve hizmetlerle bun}arın kuvvet1erindirilmesi ve inkişafı yolu tutulmaktadır. Odamız Sanayi şubesinin kuruluş maksadı ve vazifeleri, iş talimatında teferruaü ile tanzim edilmiştir. Kapasitelerin tesbiti, ham madde tedarik imkanlannın sağlan_ması, istihsal ve imal tarzları ve usulleri üzerinde araştırmalar yapıiarak verimli -13-

14 yollarm gösterilmesi, kredi imkanlan üzerinde çalışılması, makinelerdeki yeniliklerden bilgi verilmesi, mamullerinin yurt içinde tanıtılması ve teışhiri, Sanayi şubesinin başlıca işlerini ve hizmetlerini teşkil etmektedir. Sanayi şubesi bu vazifelerine ilaveten bu s.ene, bir yenilik olmak üzere, muhtelif iş kollannda prodüktivitenin arttınlması mevzuunda çok şumullü bir çalışmanın ilk hazırlıklannı yapınağa başlıyacaktır. İptida soğuk demir işlerini ele almayı düşünmekteyiz. Bir makina mühendisi ile bir araştırma memurundan müteşekkil bir ekip bu sanayi kolundaki küçük işletmelerden nümune olabilecek bir kaç müesse sede etüdler yapacak; kendi bilgi ve tecrübeleri ile yaptığı müşahede.leri değerlendirecek ve model bir işletmenin kuruluş ve işleyişini gösterir bir broşür hazırlıyacaktır. Bu broşür ilgili1e~e v:erilecek ve bir çok müessesede broşürde belirtilen hususlann tecrübeleri yapılmak suretiyle prodüktivitenin nasıl arttınlabileceği muşalıhas bir şekilde gösterilecektir. Bu tatbikat Avusturya Federal Ekonomi Odasına bağlı enstitünün çalışmalanndan mülhemdir. Bu vadide daha da ileri gidebilmek için mezkı1r enstitünün değerli müdürü M. Salzburn, bir müddet Odamızda çalışmak üzere memleketimize davet olunacaktır. Diğer taraftan Amerika'daki mürnasil teşkilattan da mütehassıs eleman teminine çalışılacaktır. Bundan başlro, küçük sanayiin imal ettiği mamullerin nümunelerini harun iki giriş methaline yer1eştireceğimiz panolarda teşhir etmek karanndayız. Bu şekilde halen ithal malı diye satılan veya memleketimizde imal edildikleri bilinmeyen çeşitli mallar müstehlike tanıtılmış olacaktır. Bu faaliyeıtler için yapılacağını tahmin.ettiğimiz masraftann detayları aşağıda gösterilmiştir. Personel (mühendis) Tesis masraflan ve kira Neşriyat 5 - Ticaret Şubesi : S62 yılında Ticaret Şubesinin bilhassa iki servısımn faaliyıetini düzenlemeye müteveccih çalışmalara dev-am edeceğiz. Bu arada fiat ve ihracat s~vislerinin çalışmalan için zarur1 gördüğümüz teşkilatı kurac-ağız. Bu teşkilat fi:at har eketlerinin kartlar üzerinde takip edilmeısini sağlayacaktır. İhracatçı tacirlerimizi dış fiatlar hakkında tenvir etmeğe müteveccih çalışmalara bu sene bilhassa ehemrniyet vereceğiz ve ihraç fiat1ctnnı aynca gazetemizde de yaymlayacağız. İthalat servisinin Fiat Tescil Dairesi ile ilgili çalışmalan son derece basitleştirilmiş ve sür'atlendirilmiştir yılında da aynı usulü tatbik etmek karanndayız. Ancak, Odalar Birliğinin belgeleri doğrudc:m doğruya ithalatçıya göndermek hususunda aldığı karardan sonra, Doğu Almanya tatbika.tı güçlükleri -14-

15 ve şikayetleri mucip olmaktadır. Bu mevzuda Birlik nezdinde teşebbüste bulunulmuştur. Ümit ettiğimiz karar alındıktan sonra bu güçlük de giderilmiş olacaktır. İthal&t servisinde işler günü gününe sonuçlandınlmaktadır. Bu halin aksamamasına bu yıl da bilhassa itina olunacaktır. 6 - istihbarat ve Derecelendirme Şubesi : Odamız istihbarat bakımından henüz mücehhez değildir. İstihbaratın gerek iç ve gerekse dış piyasalar bakımından çok önemli olduğu malumunuzdur. Ancak bunun için kuvvetli bir teşkilatın kurulması zaruridir. Odamız bünyesinde bir istihbarat teşkil&tımn kurulması için lüzumlu eleman adedi, elemanlarda aranacak vasıflar, istihbar edile:cek bilgilerin neler olacağı ve hangi membalardan nasıl toplanacağı, bu bilgilerin kaydı ve muhafazası ve dışarı verme şartlan ve usulleri bu yıl içinde araştırılacak ve vanlacak neticelere göre şubeye yeni bir hüviyet verilecektir. Bu sene şubenin normal işlerinin dışmda ayrıc-a 7500 firmanın durumları tetkik ettirilec.ek, 3000 yeni firmanın sermayeleri incelenecek, adresi meçhul 2500 firma hakkında inceleme yapılacaktır. 7 - Tescil Şubesi : Tescil şubesi çok sür'atli ve muntazam işleyen bir ünitedir. Bu sene tatbik edilen yeni çalışma metodu ile işler sadeleştiriimiş ve sür'atlendirilmiştir. Bu yıl da aynı şekilde har.eket edilecek ve işlerin daha da sür'atlendirilmesi sağlanacaktır. 8 ~ Kütüphane servisi : Kütüphane her türlü çalışmalarda zaruri bir müracaat. yeri dir. Halen, çok küçük bir kütüphanemiz vardır. Yer imkansızlığı kütüphanemizin zengin leştirilmesine en büyük engeli teşkil etmektedir. Kütüphanemiz çeşitli yönlerden tasnif edilmiş bulunmaktadır. Halen mevcut kitap adedi (3612) dir. Bu sene kütüphane servisi örnek bir çalışma yapmıştır. Kütüphanede mevcut kitaplar yeniden ve çeşitli yönlerden tasnife. tabi tutulmu';i. hatta muhtelif neşriyatta mevcut ehemmiyetli yazılar. mevzulan itibariyle tasnif edilmiştir. Bu s erıe yukanda da arzettiğimiz üzere, arşiv ve dokümantasyon servistni bir servis halinde kütüphaneye bağlıyacağız. Diğer taraftan, 1961 yılmda İstatistik servisince meydana getirilmeğe başlanılan istatistik kütüphanesini de kütüphane servisinin bünyesi içine alacağız yılında mübayaa etmeyi düşündüğümüz kitap vesair neşriyat için lira masraf yapacağımızı tahmin etmekteyiz. 9 ~ Levıazım servisi : Bu sene muhtelif teşkilat ünitelerinin ihtiyacı bulunan demirbaş eşyanın nelea- olduğu ve bunların muhtemel mübayaa fiatlan ekli cetve-lde gösterilmiştir yılında mübayaa edilecek demirbaş eşya tipleştirilıniştir. Ek olaııak takdim olunan cetvelde (Ek: 2) görüleceği üzere, 1962 yılın- -15-

16 liroclır. IV - YETİŞTİRME MEVZULARI : da mübayaa,olunacak demirbaş eşyanın muhtemel kıyınet tutan Bir memleketin her sahadaki inkişafında elemanın oynadığı mühim v:e müessir rol malumunuzdur. Odamızın bu saha ile ilgileurnesi çeşitli bakımlardan zaruridir. Bu ehemmiy;e1e binaendir ki, yabancı Ticaret Odalannda yetişlinneye hususi eh \illmiyet ve,rilmekte, Fransadcr bir çok mesleki mektepler Odalarca finanse ve idare edilmektedir. Odamız eleman yetiştirme işini üç bölümde mütalaa etmektedir. Birincisi Oda büny:esindeki elemanların ç~e!şitli kurslarla bilgilerini arttırmak ve bu suretle çalışmalarını daha verimli kılmak, ikincisi, azalarımızın çalıştırdıkları elemanların bilgilerini arttırmak ve bu suretle hem şahıslanna ve hem de müesseselerine daha yararlı hale getirmek, üçüncüsü, üniversitede, akademilerde ve mes1eki mekteplerde kabiliyetli ve fakat mali imkanı olmayan gençlete bu imkanı sağlamak. Memleketimizin servet dağılışı gözönünde tutuluma, bunun Odamız.a düşen ehemmiyetli vazifelerden biri olduğu takdir buyrulur. Şimdi sua ile bu mevzudaki 1962 yılı proğramını arzedeceğiz. 1 - Oda personeline ait kurslar : İç Yönetmelik Oda persone,linin bilgi seviyesini yükseltmek için Kurulumuza çeşitli kurslar açmak hususunda yetki vermiştir. Tarahmızca hazırlanan Te~şkilô:t ve Personel Yönetmeliğinde «kurs1arıı çeşitli yönle rden tanzim edilmiştir. açılmıştır yılında bir tecrübe mahiyetinde olmak üzere Muhasebe kursu 1962 yılında buna ilaveten, daktilo, steno, lisan (İngilizce, Fransızca, Almanca), kurslan ile lüzumlu görülecek diğer kurslar açılacaktır. Bu kursların idaresi için yapılmasını derpiş ettiğimi'z masrafların tutan liradır. 2 - A:ııalannuzın çalıştırdıktan elemanlara,ait kurslar: Çeşitli müesseselerde çalışmakta olan personele, muhasebe, ticari muhabere vesair ticari konularda bilgi vermek maksadiyle İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde kurslar açılmaktadır. Geçen yıl bu kurslar bir bülten ile azalanmızta duyurulmuş ve pek çok müracaat vaki olmuştur. Ancak bu kursta 500 kişiden fazlasını okutınağa mevcut imkanlar müsait değildir. Aynı kurslar bu yıl da devam ettirilecektir. yapılacaktır. Bu yıl bu kursa geçen yıllarda olduğu gibi liralık yardım 3 - T~alebe okuttunnak: Bu yıl kırk gencin Odamızca okutulması derpiş edilmektedir. Bu elemanların seçimi hususunda bir talimat hazırlanmış ve bir s1eçim komitesi kurulmuştur. Müracaat edenlerin hem,okuma kabiliyet ve deireceleri ve hem -16-

17 de mali ve ailevi durumlan bu seçimde müessir olmaktadır. Odamızın bu faaliyeti çok müsbet aidsler uyandırmaktadır. Yurt dışında talebe okutulması bu yıl tekrar ele alınmıştır. İzmir Ticaret Odası her yıl bir genci yurt dışına göndermektedir. Bu hakikat.en takclire değer bir harekettir. Odamız bu güne kadar, malumunuz olan Üçüzleri Almanya' da okı,ıtmaktadır. Bu yıl bunlarcı ilaveten bir gencin daha okurulması derpiş edilmektedir. Memlekette iyi, bilgili, dirayetli ve selabetli elemanların bolluğu, çeşitli resmi ve hususi işlerin bu gibi elemanlar elinde olması ne tice itibariyle hususi teşeocıbüsün menfaatinedir. Bir çok müsait gençlerin mali zorluklar yüzünden orta tahsilden ilersi ne gidemedikleri bir vakı.adır. Odamızın, geniş çapta bu gibilere yardım sağ- laması imkarn araştınlmaktadır. Araştırma neticesi ancak gelecek yıl proğramında arzedilecektir. V~ İSTANBUL SANAYİ ODASI VE İSTANBUL TICARET BORSASI İLE DEV AMLI İŞBİR LİGİ YAPILMASI VE BÖLGE ÇALIŞMALARI : - İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Borsası ile işbirliği : Memleketimizin iktisadi faaliyetlerinde en mühim ve en büyük rolü İstanbul oynamaktadır. Yine memleketin en büyük ticari mesleki teşekkülleri İstanbuldadır. Bunlar Ticaret Bors ası, Ticaret Odası ve Sanayi Odcısıdır. Haddizatında -ayrı ve müstakil birer teşkilat olm-akla beraber, sınai gayeleri itibarile bunların bir bütün oldukları şüphesizdir. Çeşitli iktisadi meseleler de, çeşitli cephelerden görüşleri müzakere ederek, gerek serbest teşebbüs ve g.erekse millet menfaatleri bakımlanndan en doğru yolu seçmek bu üç mesleki teşekkülün işbirliği sayesinde kahildir. Bu maksatl-a, 1961 yılında, Odaiarla Borsa İdare Heyetlerinin aylık toplantıları ihdas edilmiştir. Bu toplantılardan iyi neticeler alınmaktadır. Bunun müesseseleştirilmesine ve devamlı bir hale sokulmasına çalışılmaktadır. 2 - Bölge çalışmalan : Odamızın, 1960 yılı sonlannda başladığı ve 1961 yılında geliştirdiği reorganizasyon çalışmalannda takip ettiği gayelerin belli başlılanndan biri de; Oda faaliyetlerini, muamelat-a müte-allik günlük işlerin üstünde bir seviyeye ulaştırabilmektir. Od-amız bu suretle, iktisadi hayatın inkişafına yapıcı hizmetlerde bu_ lunarak memleket kalkınmasına yararlı olmak; yapacağı etüd ve araştımıalar sonunda elde edeceği malzeme ve bilgileri üyelerine ulaştırmak kendilerine, ticari :liaaliyetlerinin icrasında teknik yardımlarda bulunmak gayesini istihdaf etmektedir. Ancak, İstanbul Ticaret Odası zamanımızdcr iktisadi faaliyet ve mün-asebetlerin arzettikleri zincirleme karakterleri ile yaygın bir S ahada cereyan ettiklerini ve yekdiğeri ile sıkı illiyet münasebetleri bulunduğunu takdir eden bir teşekkül olarak, vazife ve selahiyet salıcısının 5590 sayılı kanunun derpiş ettiği gibi belediye hudutları çerçevesi ile malıdut olamıycıcağım mütalaa etmektedir. -17-

18 Bu sebepledir ki Odamız: Marmara ve Trakya bölgelerinin birleştiği noktada bulunan İstanbul şehrinin bu bölgelerle olan münasebetlerinin önemini ve oynadığı nazım rolü gözönünde tutarak. iktisadi faaliyetlerle ilgili çalışmalarında, diğer Odalar v:e Borsalada ve aynı zamanda bu gibi çalışmalan yapan müesseselerle işbirliği yapmak lüzumunu hissetmiş ve müşterek çalışmalann esaslarını ha1zırlamıştır. Bu cümleden olmak üzere Odamız : 1961 yılı başlarında, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve Marmara ve Trakya bölgelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalan ve Borsalan ile istişarelerde bulunarak (Marmara ve Trakya Oda ve Borsalan Bölqe Toplantılan ve Çalışmaları) nı vücude geürmiştir. Bu toplantı ve çalışmalarda, bölg.enin iktis adi kalkınmasını mümkün kılacak tedbirler üzerinde durolduğu gibi, istihsalin, ihracatın, turizmin ge- liştirmesi imkanlan araştırılmakta, küçük ve kapasiteleri malıdut Oda ve Borsalann faaliyetlerinde karşılaştıkları müşki.i.llerin hertaraf edilmesine gay. ret edilmektedir. Diğer taraftan Odamız; İrnar ve İskan Vekaleti İstanbul Bölge Planlama Müdürlüğü ile İstanbulun ve dolayısiyle bölgenin kalkındırılması hususunda gerekli plan ve etüdlerin hazırlanmasında işbirliği yapınağa karm vermiştir. Bu mevzuda yapılan temaslar sonunda : a) Bölge iktisadi planı, b) Marmara bölgesi zirai şartlar ve potansiyeli, etüdlerinin 1962 yılında müştereken ele alınması hususlannda mütabakata varılmıştır. Müsbet bir istikamette gelişmekte olan bu iki veçheli çalışmalanmızın 1962 yılının ikinci yansına doğru verimli bir neticeye bağlanaoağını ümit etmekteyiz. Bu çalışmaların Odamıza tahmil edeceği masraflar lira olarak tahmin edilmektedir. -18-

19 MALİ PROGRAM İş proğramında, yapacağımızı beılirttiğimiz işler için yapılacak mas~ roflaria muhtelif kaynaklardan sağlanacak gelir tahminleri aşağıda fasıl. madde ve yeku.n itibariyle arz ve izah edilmektedir. Görüleceği ÜiZiere, 1962 yılırun gelir tahmini lira, masraf tahmini de liradır. Bu yelilin 1961 yılı bütçe rakamlarına nazaran lira fazlalık arzetmektedir. Bunun sebebi, iş proğromında da arz ve i:zah edildiği v.eçhile, bu yıl Odamızın kuruluş maksadına dahil bulunan işlerin tahakkuku mevz.uundaki çalışmalma fazla ehernmiyet vermeımizdir. (Ek:3) Mali proğram GELİR ve GİDER bölümleırinden BÖLÜM I GELiRLER: tereleküp e tmektedir. Gelir bütçesi yedi fasıldan terekküb etmektedir yılı bütçesinde fasılların yeku.nu sekiz idi. Bu sene "Yapılacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlerıı faslı He "Vesika Harçlarııı faslı tek bir fasılda toplanmıştır. Bunun sebebi her iki fasılda yazılı olan maddelerin hakikati halde hizmet mukabilinde alınan harçlardan başka bir şey olmadığıdır. Bu şekilde mahiyeti itibariyle aym olan fakat ayn ayrı yerlerde gösterilen gelirler tek bir fasıl altında toplanmak sure.tiyle gereken vuzuh temin edilmektedir. FASIL:I KAYIT ÜCRETLERİ VE YILLIK AİDAT: 28/12/1953 tarihinde yüksek Meclisimizce hazırlanan kaydiye v.e aidat tarifesi artık bugünün şartlarına cevap vermemektedir. Bu tarifede TL. gibi günün aidat seviyesi ile hiçbir şekilde mütenasip olmayan hadler mevcuttur. Bu esaslar dairesinde 1962 yılında tahsil edileceğini tahmin ettiğimiz "Kayıt Ücretleri ve Yıllık Aidatıı ın yeku.nu ve bu yekılnun detaylan aşağıda gösterilmektedir. Odamıza kayıtlı taeirierin yıllık aidatının her hô:l ve kô:rda liradan daha aşağı olmaması icabedeceği noktasından hareket edilmek suretiyle tarife yeniden düzelnlenmiş ve yüksek Meclisimizin tasdikine arzolunmuştur. -19-

20 Fevkalô:de Der. kayıtlı 463 firmadan sermayelerinin %0 l i den A )) liradan B»» 32 )) )) C ll» 95 ll '750.-» Ç» ll D ll» 149 ll A ))» 520 )) B» 436» C 1036» Ç 2437 )) D D Dellô:l olarak )) 339 ll liradır. MUNZAM AİDAT: FASIL:2 lira olmak üzem cem'an sayılı kanunun 26 ncı maddesine göre Gelir V ergisine tabi azalanmızın ticari kazançlannın %0 5 i; Kurumlar Vergisine tabi azalanmızın da ödedikleri kurumlar vergisinin % 5 i munzam aidat olarak tahsil edilmektedir yılının munzam aidatı 1961 yılı gelirleri üzerinden alınacaktır. Bu tahminler 1961 yılı bütçesi seviyesinde tutulmuştur. Bu şekilde munzam aidat geliri: tahmin olunmuştur. Gelir vergisine tabi üyelerimiizden Kurumlar vergisine tabi üyelerimizden lira lira olmak üzere cem'an lira HARÇLAR: FASIL:3 Bir kısım azamıza yaptığımız hizmetler mukabilinde tahsil ettiğimiz harçlara ait tarife yenid n tanzim edilerek, tasdik edilmek üzere, yüksek Meclisimize takdim edilmektedir. Bu fasılda tevzi gelirleri ile ithal müsaadeleri gelirleri (1) olarak gösterilmiştir. Bunun sebebi bu hizmetlerin devamlılığı hakkında kat'i bir fikre sahip olamayışımızdır. Haldimten tevzi gelirleri, s'anayicilerimize yaptığımız tevziat mukabilinde aldığımıız harçlardır. İthô:l müsaadeleri gelirleri ise, Doğu Almanya tatbikatı dolayısiy1e ithalô:tcılanmızdan tahsil ettiğimiz meblô:ğlardır. Bu iki gelir kaleminin 1962 yılında da devamlılık arzedeceği şüphelidir. Zira her iki rejimin yeni bir hüviyet iktisab etmesi mümkün olabilir. -20-

İSTANBUL TİcARET ODASı

İSTANBUL TİcARET ODASı II İSTANBUL TİcARET ODASı. J '. -1964- i ıstanbul TİCARET ODAsı YURDUN ve TLJCCARIN HizMETiNDE Yazan: VEHBİ BELGİL 1964 içindekil R BiRİN ci KISIM ÖNSÖ'l VE TEMEL HEDEFLER tkinej: KISIlV! ODAN!N TUCCAHA

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI

T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHE'NDISLERI ODASI ,, T.M.M. O.B. ZIRAAT MUHENDISlERi ODASI 27-28 ŞUBAT 1964 T.M.M.O.B. ZiRAAT MÜHENDiSLERi ODAS[ X. DEVRE Faaliyet Raporu l3.vlt 27-28 Subat 1964 1'10 46..9'4-nn ve

Detaylı

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu

26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi. Toplantı Salonu 1962 AD 3728 \ -' II 26-27 Şubat 1962 ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Toplantı Salonu Üyemiz, G NDıEM Açılış 1-2 A...PU>,Y'Ll..U,.U 2 - 'müzake~ 3-1962 ve kabulü 4 - Dilek ve Vv!I..U'CJL.U.!I.J..I.'C.I.

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. is P,;? ve BO ESI N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105)

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 152 Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1/105) TC Başbakanlık U Aralık 1980 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı Sayı: 101-665/07769

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir.

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre karar verir. TÜRK TİCARET KANUNU Kanun Numarası: 6762 Kabul Tarihi: 29/06/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1956 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9353 BAŞLANGIÇ A - KANUNUN TATBİK SAHASI: I - TİCARİ HÜKÜMLER:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI

TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları Sıra No : 13 TÜ-RKIYEDE ZiRAI KREDI VE PROBLEMLERİ Hazırlayan Ziraat Mühendisleri Odası MARS MATBAASI ;';: ANKARA - 1964 Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 287 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 2751

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ

EG BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2013 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ 3 HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU KARARI 4-6 GELİR GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 7-10 TEŞKİLAT ŞEMASI 13 2013 YILI KADROLARI 15-20 HARCIRAH BAREMİ 21 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı