274 Y ll k Teknolojik Deneyim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "274 Y ll k Teknolojik Deneyim"

Transkript

1 Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör yap s sayesinde yanma sesi kazan n yan nda dahi hissedilmeyecek seviyededir. * Düflük gaz bas nçlar nda (5 mbar a kadar) bile sorunsuz çal fl r. * kcal/h kapasite aral nda modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile: 3 fiönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüfl suyu kontrol aksesuarlar na gerek kalmaz. 3 dönüfl suyu s cakl, minimum debi, alt kazan su s cakl gibi tüm iflletme s n rlar ortadan kalkar. 3 Yo uflma ve bunun getirece i korozyon riskleri oluflmadan önlenir. 3 Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim). * Buderus'un gelifltirdi i özel alafl ml esnek döküm malzeme GL 180M (k r döküme göre %40 daha esnek) sayesinde s l gerilmelere dayan kl d r. Ayr ca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk Barrier Skin ile korozyona karfl korumal d r Yüksek teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bak mla desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Is san Buderus ürün yelpazesi, yetkili uzman bayiler taraf ndan hizmetinize sunulmaktad r. Türkiye geneline da lm fl 300 ü aflk n yetkili bayimiz, Is san Buderus ürünleri ve uygulamalar hakk nda detayl bilgiler için hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yak ndan tan mak için showroomlar m z ya da web sayfam z ziyaret edebilirsiniz. Is tma ihtiyaçlar n z için profesyonel dan flman n z Sessizli in konforunu yaflay n Teknik verilerde haber vermeden de ifliklik yapma hakk üretici firmaya aittir. ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY A.fi. MEEZ Bestekâr fievki Bey Sk. No.1 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 42 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) , STANBUL ANADOLU BÖL. MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.16 Kofluyolu Kad köy STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , STANBUL MEEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samand ra STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.16 Kofluyolu Kad köy STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar No.129 Migros karfl s ADANA Tel. (0322) , Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi No.22 Dedeman Oteli karfl s ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) ANKARA SERV S MÜDÜRLÜ Ü Gersan San. Sit Sokak No. 35 Ergazi ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) , ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karfl s ANTALYA Tel. (0242) , Faks: (0242) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça BURSA Tel. (0224) , Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankas Konutlar Karfl s Gaziemir ZM R Tel. (0232) , Faks: (0232) Y ll k Teknolojik Deneyim AKILLI ISITMA S STEMLER

2 Atmosferik Brülörlü Genel Özellikler Paslanmaz Çelik % 100 Ön Kar fl ml Atmosferik Brülör Bekleri Logano G 334, GE 434, GE 534 Atmosferik Brülörlü TÜ YE KOfiULLARINA UYGUNLUK % 40 daha Esnek Döküm Teknolojisi (GL 180M): Buderus Buderus patentli GL 180M özel alafl m dökümden imal edilirler. Ayr ca yüzeyleri korozyon önleyici "Barrier Skin" koruyucu kabukla kapl d r. Bu özel teknoloji ile üretilen malzeme hem k r döküme göre % 40 daha esnek, lamel grafitli döküme göre daha sa lam, hem de korozyona karfl çok dayan kl d r. Bu sayede y la kadar ömre sahiptir ( zmir Palas Apartman 'na 1929 ve 1937 y l nda monte edilen 2 adet Buderus kazan hiçbir tamirat görmeden 66 ve 58 y l kullan lm flt r y l nda halen çal flmakta olan kazanlar do al gaza geçifl nedeniyle Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan ile de ifltirilmifltir). Düflük Voltajda Çal flabilme: Logamatic panel düflük voltajda (170 Volt'a kadar) problemsiz çal flma özelli ine sahiptir. Düflük Gaz Bas nçlar nda Çal flabilme: Özel mantar alevli yanma tekni i sayesinde do al gazda 5 mbar bas nca kadar çal flmaya devam eder. Yo un kullan m olan dönemlerde hattaki bas nç düflse bile Buderus Atmosferik Kazan kullan c lar so ukta kalmazlar. LPG kullan ld nda ise tanktaki gaz azald nda bile Buderus Atmosferik Kazan çal flmaya devam edecektir. Yak t yenilenene kadar sistem durmayacakt r (Yak t tank nda yak t belli bir seviyeye geldi inde yeni yak t siparifli verilmeldir.). Problemsiz Baca Çekifli: Buderus Atmosferik Kazanlarda gerekli baca çekifli 3 Pa (0,3 mmss)'d r. Kazan n kendi yüksekli i bile bu çekifle yeterlidir. D fl hava s cakl n n de iflimi kazan n çal flma flartlar n, verimini ve yanmay etkilemez. sa lanmas için ek bir önlem ve ekipman (kazan üç yollu vanas, flönt pompa vb.) gerekmez (GE 434 ve GE 434D için). %100 ÖN KARIfiIMLI BRÜLÖR Buderus Atmosferik Brülörlü da yanma, ön kar fl m prensibiyle gerçeklefltirilmektedir. Yanma havas ve gaz reaksiyon bölgesine ön kar fl ml olarak sokulmaktad r. Azot burada s dengeleyici olarak etki etmekte ve alevi so utmaktad r.bu sayede toplam yüzeyi büyük, çok say da küçük alev oluflmaktad r. Bu teknoloji sayesinde zararl gaz emisyonlar Almanya'da Çevre Korumas için flart koflulan Mavi Melek s n r de erlerinin bile alt na düflürülmüfltür: CO 0,5 mg/kwh ve NOx 30 mg/kwh. Özel Atmosferik Brülör yap s ile çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz yap s sayesinde y llarca sorunsuz çal fl r. Özel da t c boru Dönüfl suyunun s t lmas Kar fl m bölgesi Su yönlendirme kanatlar Yanma havas (% 100) Büyük yüzeyli ve iyi s veren müstakil alevler Brülör Yan c gaz Thermostream Teknolojisine Sahip Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan Dilimi Kazan gidifl suyu GERÇEK DÜfiÜK SICAKLIK KAZANI Almanya'da "Düflük S cakl k Kazan " tan m "sürekli olarak C dönüfl suyu s cakl klar nda çal flabilen kazan" olarak de ifltirilmifltir. Günümüzde flönt pompa vb. harici önlemler olmaks z n bu flart sa layan tek teknoloji Buderus patentli Thermostream Teknolojisi'dir. Buderus Patentli Thermostream Teknolojisi ne sahip kazanlar n özel konstrüksiyonlar, so uk dönüfl suyunun kazan içinde s cak cidarlara temas etmeden önce s cak ç k fl suyu ile kar flmas n ve s cakl n n yükselmesini sa lar. Bu tasar m ayn zamanda kazan içinde s cak k s mdan so uk k sma do ru do al bir ak fl sa lad için minimum debi flart n da kendili inden sa lam fl olur. Böylece yo uflma, termal gerilme ve kavrulma riskleri ortadan kalkar. Emniyetli, konforlu, ekonomik ve yüksek verimli bir iflletme sa lan r. YO UfiMA R SK N ORTADAN KALDIRAN ECOSTREAM KAZANLAR Özel kazan tasar m sayesinde yo uflma kontrolü için flönt pompa, flönt pompa vanas, flönt pompa çekvalfi vb. hiçbir harici aksesuara ihtiyaç duymaz. dönüfl suyu s cakl, minimum debi, kazan suyu alt s cakl gibi hiçbir iflletme s n rlamas Yo uflma ve bunun getirece i korozyon riski Thermostream ve ön kar fl ml brülör teknolojisi sayesinde %94,6'ya varan çok yüksek verimle çal fl r. Çok düflük zararl gaz emisyon de erleri ile çevre dostudur. Kazana dahil HT 3101 Kumanda Paneli ve kazan içerisindeki motorlu iki yollu vanas ile kazanda sa lanmas gereken iflletme s cakl klar ayarlan r ve garanti alt nda tutulur. Kazan n tesisata ba lant s nda s tma devreleri Logamatic Panel veya bina otomasyonu taraf ndan kontrol edilse bile, her hangi bir iflletme flart n n TAM GÜVENL VE KONFORLU ÇALIfiMA yonizasyon kontrolü, tam elektronik ateflleme, çift manyetik ventil, gaz ak fl emniyeti ve düflük gaz bas nçlar nda 5 mbar'a kadar çal flabilme özellikleriyle tam emniyeti konforla birlikte sunar. LER OTOMASYON TEKNOLOJ S En leri Teknoloji Logamatic Kumanda Paneli: Buderus Kazanlar, Buderus'un özel olarak gelifltirmifl oldu u Logamatic Kumanda Panelleri ile tam uyum içerisinde çal fl rlar. Logamatic Kumanda Panelleri, modüler yap lar sayesinde tek bir kazan ile 120 s tma devresine ba ms z olarak program verme ve kumanda edebilme, oda s cakl n ±0,1 C hassasiyetle sabit tutma, sistem optimizasyonu, boyler termik dezenfeksiyonu, telefon ile programlanabilme (Easycom ile) gibi özelliklere sahiptir. Ö renebilme yetene ine sahip Logamatic Kumanda Paneli bulundu u binada d fl hava s cakl n ve oda s cakl n ölçer. Bu de erlere göre s tma e risini otomatik olarak belirler. Sürekli olarak bu e riyi günceller. Böylelikle her bina kendi özel s tma e risiyle çal fl rken binada yap labilecek de iflikliklere (örne in ilave izolasyona) kolayl kla adapte olur. Konforu sabit tutarken yak t ekonomisi sa lar. Easycom ile Haberleflme ve Uzaktan Kontrol mkan : Easycom arac l ile telefon hatt üzerinden kazan n program de ifltirilebilir, kazan verileri al nabilir, kazana bilgi gönderilebilir; kazana girilen faks numaras na otomatik ar za faks çekebilir, ayarlanan telefon numaras na veya cep telefonuna sesli ar za mesaj b rakabilir. Haricen eklenen ekipmanlar için de 14 ayr mesaj al nabilir ("Bina kap s aç ld ", "su deposunda su bitti" gibi). Logamatic Panel ve Ecokom sistemi Buderus taraf ndan gelifltirildi i için sistem tam bir uyum içinde çal fl r. KOLAY MONTAJ Modüler Yap : Buderus dilimler halinde teslim edilir ve kazan dairesinde kurulurlar. Bu özelliklerinden dolay, gerek nakliyeleri gerekse montajlar çok kolayd r. Çat Kazan Dairesine Uygunluk: Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar sessiz çal flt klar ndan, dilimler halinde teslim edilip yerinde monte edildiklerinden kazan dairesi kolayl kla çat da kurulabilir. Gerekli olan baca çekifli 0,3 mmss oldu u için bacayla ilgili bir çekifl problemi oluflmaz. Baca maliyeti azal r, bodrum kattan yer kazan l r. Gaz Yak tl Logamatic HS 4211 Kumanda Paneli Tek kazanl sistemlerde ek modül/panel olmadan d fl havaya ba l çal flma, bir boyler ve bir üç yollu vanas z s tma devresi kontrolü, modülasyonlu veya iki kademeli brülör kontrolü yapabilir. Üç yollu vanal s tma devresi gibi ilave kontroller uygun modüller al narak sa lan r. Türkçe yaz l m sayesinde kullan m kolayd r. Logamatic HS 4311 ve HS 4312 Kumanda Panelleri Logomatic HS 4311 kumanda paneli tek kazanl sistemde 8 ayr üç yollu vanal s tma devresine kumanda verebilir. ki veya üç kazanl sistemlerde ana panel görevini üstlenir. Çoklu kazan iflletim sistemlerinde HS 4311 panel, di er HS 4312 panellerin kontrolünü sa lar. Bu sistemde üç kazan n kontrolü ve buna ba l 22 ayr üç yollu vanal s tma devresi kontrolü mümkündür. stenirse toplam 120 s tma devresi kontrol edilebilir. Türkçe yaz l m sayesinde kullan m kolayd r.

3 Teknik Özellikler Logano 24, G 234 Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Villa Kaloriferleri ve Boyler Sistemi %100 ÖN KARIfiIMLI BRÜLÖR Buderus Atmosferik Brülörlü da yanma, ön kar fl m prensibiyle gerçeklefltirilmektedir. Yanma havas ve gaz reaksiyon bölgesine ön kar fl ml olarak sokulmaktad r. Azot burada s dengeleyici olarak etki etmekte ve alevi so utmaktad r.bu sayede toplam yüzeyi büyük, çok say da küçük alev oluflmaktad r. Bu teknoloji sayesinde zararl gaz emisyonlar Almanya'da Çevre Korumas için flart koflulan Mavi Melek s n r de erlerinin bile alt na düflürülmüfltür: CO 0,5 mg/kwh ve NOx 30 mg/kwh. % 40 DAHA ESNEK DÖKÜM TEKNOLOJ S (GL 180M) Buderus, Buderus patentli GL 180M özel alafl m dökümden imal edilirler. Ayr ca yüzeyleri korozyon önleyici "Barrier Skin" kabukla kapl d r. Bu özel tekonoloji ile üretilen malzeme hem k r döküme göre % 40 daha esnek, lamel grafitli döküme göre daha sa lam, hem de korozyona karfl çok dayan kl d r. Bu sayede y la kadar ömre sahiptir ( zmir Palas Apartman 'na 1929 ve 1937 y l nda monte edilen 2 adet Buderus kazan hiçbir tamirat görmeden 66 ve 58 y l kullan lm flt r y l nda halen çal flmakta olan kazanlar do al gaza geçifl nedeniyle Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan ile de ifltirilmifltir). BUDERUS LOGANO 24 ESNEK DÖKÜM BRÜLÖRLÜ V LLA KALOR FERLER AA : Kazan gidifl, : Kazan dönüfl, VS: Is t c ak flkan girifli, EL: Doldurma, boflaltma, AB: Kullanma s cak su ç k fl, EK: So uk su girifli, EZ: Dolafl m girifl Kazan Tipi 24/24 24/32 Nominal Kapasite kcal/h Baca Gaz S cakl C Net A rl k kg Kazan Derinli i L mm Kazan Su Hacmi l Baca Ha lant s øaa DN VS AB R 1 EZ R EK/EL R Gaz Rp EL 929 min ,1 659 Su taraf direnci (mbar) LOGANO 24 L min 500 1,0 10,0 Su miktar (m 3 /h) Gaz Yak tl Logamatic HS 2107 Kumanda Paneli BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER LE HER AN TEM Z SICAK SU Buderus G124 ve G234, altlar na yerlefltirelen Buderus LT160 veya LT200 duoclean Hijyenik Boylerler ile kullan labilirler. Böylelikle s tman n yan s ra kullan m s cak suyu da sa larlar. Buderus duoclean Hijyenik Boylerler Su ile temas eden tüm yüzeyleri termoglasür (çift kat cam) malzeme ile kaplanm flt r. Bu cam bazl, üst yüzey koruyucu tabaka afl nmaya dayan kl ve içme suyuna karfl kimyasal olarak nötrdür. Bu sayede garantili hijyen ve sürekli korozyon korumas sa lar. Yüzeyi mikro düzeyde pürüzsüz oldu undan bakterilerin üreyebilece i, toplanabilece i ortamlar oluflmas na ve kireç birikmesine izin vermez. 10 cm'ye kadar poliüretan (CFC içermeyen) izolasyona sahiptir. Dolay s yla termos özelli indedir. Is t lan suyu Boyler Tipi LT 160 LT 200 Kapasitesi 10/45 C l/h Net A rl k kg Derinli i L B mm Maksimum flletme S cakl 110 C (Primer Devre) / 95 C (Sekonder Devre) Maksimum flletme Bas nc 16 bar (Primer Devre) / 10 bar (Sekonder Devre) BUDERUS LOGANO G 234 ESNEK DÖKÜM BRÜLÖRLÜ V LLA KALOR FERLER Gaz Rp E VS RSL B VSL EL Rp : Kazan gidifl, : Kazan dönüfl, VSL: Emniyet gidifl, RSL: Emniyet dönüfl, VS: Is t c ak flkan girifli, EL: Doldurma, boflaltma Kazan Tipi G 234/38 G 234/344 G 234/50 G 234/60 Nominal Kapasite kcal/h Baca Gaz S cakl C Net A rl k kg Kazan Geniflli i B 1 mm B 2 mm E mm Kazan Su Hacmi l Baca Ha lant s øaa DN AA B 1 0,4 LOGANO G min min 500 Su taraf direnci (mbar) 0,8 2,0 4,0 15,0 Su miktar (m 3 /h)

4 Teknik Özellikler LOGANO G 334 ECOSTREAM F KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi), DN 80, DN L KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi) (100) 400 (100) H AA (150) xEL Rp 184 C L B L K (500) Ø AA Rp1 Gaz R1 RSL/EL R1/G VSL Rp1 Rp1 : S cak su gidifl, : S cak su dönüfl, VSL: Emniyet gidifl, RSL: Emniyet dönüfl, EL: Boflaltma TEKN K B LG LER AA B L Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 334/8 GE 334/10 GE 334/12 GE 334/14 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw 77 98,2 119,7 141,6 Dilim Say s Kazan Boyutlar Kazan Uzunlu u L mm Kazan Geniflli i B mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN F mm Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,0492 0,0611 0,0751 0,0830 Tam yük kg/s 0,0540 0,0770 0,0879 0,0970 CO 2 Miktar K smi yük % 3,5 3,3 3,3 3,6 Tam yük % 5,6 5,0 5,3 5,9 Baca Ç k fl Kayb Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 4 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ye göre hesaplanm flt r, DIN 4705 e göre yap lan hesapta ise minimum baca gaz s cakl yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir AxRp1 TEKN K B LG LER : S cak su gidifl : S cak su dönüfl EL: Boflaltma AG: Genleflme deposu ba lant s (iste e ba l ) Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 434/14 GE 434/16 GE 434/18 GE 434/20 GE 434/22 GE 434/24 GE 434/26 GE 434/28 GE 434/32 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw Dilim Say s 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13 2x14 2x16 Kazan Boyutlar Kazan Uzunlu u L mm L K mm Kaide Ölçüleri Uzunluk mm Genifllik mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u L B mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN H AA mm Gaz Ba lant s 2XØ DN Rp Rp Rp Rp Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 C mm Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,0798 0,1187 0,1146 0,1197 0,151 0,1612 0,1671 0,1958 0,209 Tam yük kg/s 0,0925 0,1382 0,1393 0,1405 0,1903 0,1938 0,1997 0,2398 0,2497 CO 2 Miktar K smi yük % 4,0 3,1 3,7 4,0 3,5 3,6 3,8 3,5 3,8 Tam yük % 7,2 5,5 6,3 7,1 5,7 6,2 6,6 5,9 6,6 Baca Ç k fl Kayb Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 6 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ya göre hesaplanm flt r. DIN 4705 e göre yap lan hesapta ise minimum baca gaz s cakl yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir.

5 Teknik Özellikler D (534) ECOSTREAM Thermostream Teknolojisi = debi ve minimum dönüfl suyu s cakl k s n rlamas na son Is san Buderus Kazanlarda sa lanmas gereken iflletme flartlar KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi) Kazan Tipi Kazan Suyu Debisi Dönüfl Suyu S cakl Gidifl Suyu S cakl flletme Kesintisi Üç Yollu Vana ile Is tma Devresi Kumandas C H 1 H 2 D 250 (150) Logano 24 Logano G 234 Logano G 334 flletme s cakl klar Logamatic Panel ile sa lan r. Logamatic Panel taraf ndan otomatik Kullan m zorunlu de ildir. Bununla beraber, düflük s cakl k s tma sistemlerinde (örne in; 55/45 C s tma sistemlerinde) kullan lmas avantajl d r. Yerden s tma sistemlerinde gereklidir. L B ØAA Ortak davlumbaz opsiyoneldir. Kazan Tipi Kazan Suyu Debisi Dönüfl Suyu S cakl Brülör 1. Kademesinde Kazan Kapasitesi (Temel Yük) flletme Kesintisi Brülör Aç k Konumundayken flletme S cakl klar H H4 500 Logano GE 434 Logano Plus* GE 434 Logano Plus* GE 534 Kazan n kapat lmas konusunda herhangi bir s n rlama flletme s cakl klar, kazana ait kumanda fonksiyonu taraf ndan sa lan r TEKN K B LG LER H3 900 Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 434D/36 GE 434D/40 GE 434D/44 GE 434D/48 GE 434D/52 GE 434D/46 GE 434D/64 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw Dilim Say s 4x9 4x10 4x11 4x12 4x13 4x14 4x16 Uzunluk L mm L K mm C mm D mm L B mm Yükseklik H mm H 1 mm H 2 mm H 3 mm H 4 mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN Gaz Ba lant s 4XØ DN Rp Rp Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,1667 0,1743 0,2078 0,2202 0,2324 0,3201 0,3532 Tam yük kg/s 0,2599 0,2707 0,3470 0,3561 0,3689 0,4952 0,5212 CO 2 Miktar K smi yük % 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,1 2,2 Tam yük % 6,8 7,4 6,3 6,8 7,2 5,7 6,3 Dikey/Yatay Baca Ç k fl Kayb 3) Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 6 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ya göre, minimum baca s cakl, DIN 4705 e göre yap lan hesapta yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Baca gaz ba lant s nda Te-parças n n kullan lmas durumunda. 4) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir. *Logano Plus serisi kazanlar, harici baca gaz eflanjörü kullan larak oluflturulan yo uflmal tip kazanlard r. dönüfl suyu s cakl ve minimum debi gibi s n rlamalar tamamen ortadan kalkt için: 1. Buderus Kazanlar Düflük S cakl k Kazan tan m na tam uyan tek kazanlard r. 2. Klasik, hatta modern çelik kazanlarda dahi bu flartlar n sa lanmas için gerekli olan flönt pompa, flönt pompa vanas, flönt pompa çekvalfi vb. ek ekipmanlar n kullan lmas na gerek kalmaz. Bu sayede bu ekipmanlar için yap lan ilk yat r m, iflletme ve bak m giderlerinden %100 tasarruf edilmifl olur. 3. Projelendirme kolaylafl r ve çok daha esnek bir hal al r; örne in tek kollektör sistemi uygulanarak kazan n 90/30 C iflletme flartlar nda dahi çal flmas mümkün olabilmektedir. 4. flletme emniyeti, di er kazanlardaki gibi ar za yapabilecek harici sistemlerle (flönt pompa ve dönüfl suyu kontrol otomasyonu gibi) de il, kazan konstrüksiyonu ile kendi içinde sa land ndan %100 güvenlidir. 5. kazan s cakl flart olmad ndan; a. Düflük s cakl k iflletmesinin faydalar ndan tam olarak yararlan l r. Ortalama kazan s cakl düflece i için durma ve iflletme kay plar azal r, verim artar. b. Tek kollektör sistemi ile toplam boru miktar, vana adedi, fittings çaplar, izolasyon miktarlar, kollektör adedi azal r ve tesisat ilk yat r m maliyetleri ciddi oranda düfler. Bu azalma özellikle uzaktan s tma (bölge s tmas ) sistemlerinde yat r m maliyetinde %50 lere varan avantajlar sa lar. Klasik sistem FR1 PK kazanl sistem FK FR2 kazan kullan ld nda yap lacak tasarruflar: 1. fiönt pompa ve ekipmanlar n n toplam kurulufl maliyetleri fiönt pompa Yedek pompa (istenirse) fiönt pompa kontrol modülü (kontrol paneline ilave edilir) Kapatma vanalar Çekvalf Boru ve fittings Borular ve vanalar n s izolasyonu Boru, fittings, vana vs. montaj iflçili i Elektrik tablosu ve donan m SH1 M M SH1 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet Elektrik tesisat 2. fiönt pompa, kazan kullan ld sürece elektrik tüketecek ve servis ihtiyac gösterecektir. Sürekli iflletme maliyeti oluflacakt r. PH1 PH1 THV THV HK1 HK1

6 Aksesuarlar LI ÖRNEK TES SAT fiemasi YANGIN EMN YET VANALARI Ortam s cakl 92 C ye ulaflt nda kendili inden gaz ak fl n keser ve yang n esnas nda 900 C civar ndaki s cakl klarda da s zd rmazl k sa lamaya devam eder. Vana içinde bir yay taraf ndan s k flt r lan ve 92 C s cakl kta eriyen bir malzeme taraf ndan tutulan bir kapatma küresi bulunur. Malzeme, erime s cakl na ulafl ld nda erir ve küreyi serbest b rak r. Küre, gaz ak fl n engeller ve bir bas nç oluflturur. Böylece kürenin arkas nda bulunan yay s cakl k etkisi ile fonksiyonunu kaybetse bile s zd rmazl k devam eder. Gaz ak fl istikametine do ru ve s cakl a karfl dayan kl olmayan ekipmanlardan önce monte edilirler. Montaj yeri örtülmemeli yani s cakl k ve fl n m etkisine karfl korunmamal d r. Paslanmaz çelikten imal edilir. Do al gaz veya LPG ile çal flan kazan, kombi, flofben, ocak vb. her türlü cihaz ile kullan labilir. ÜÇ ADET LI ÖRNEK TES SAT fiemasi ISISAN BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER TORTU ve P SL K AYIRICI Özellikle plastik borulardaki oksijen difüzyonu sonucunda tesisatta erozyon olur ve neticesinde oluflan tortu ve pislikler tesisatta dolaflmaya bafllar. Tesisatta çok say da klasik pislik tutucu kullan m nda; pislik ve tortunun al nmas amac yla servis için anahtar kullan larak pislik tutucunun aç lmas gerekir. Bu s rada sistemin durdurulmas gerekir ve konfor kesintiye u rar. Spirovent Tortu ve Pislik Ay r c, her tesisat için bir adet kullan l r ve pisli i boflaltmak için küresel boflaltma vanas aç larak, pislik tesisattan kolayca boflalt l r. Sistemin durdurulmas na gerek Su içinde bulunan bu kal nt, tortu ve pislik; ar zalara, pompa, motorlu vana ve di er armatürlerde afl nma ve verim düflüklü üne, sürekli artan bak m gereksinimlerine ve korozyona neden olmaktad r. Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bak m zahmetli bir ifltir ve teknik personel taraf ndan yap l r. Kullan c taraf ndan kolayca yap lamamas nedeniyle temizlik genellikle ihmal edilir. Bu yüzden de filtrelerde t kanmalar, hatta filtrenin do rudan su geçifl yolu üzerinde olmas nedeniyle su geçiflini tamamen bloke etmesi s kça görülür; dolay s yla sirkülasyon bozukluklar, s namama ve iflletmenin kesintiye u ramas bu tip tesisatlarda en büyük sorunlard r. Spirovent Tortu ve Pislik Ay r c lar tesisat n dönüfl hatt na monte edilmelidir. HAVA AYIRICI Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava ve gazlar su s cakl n n artmas yla gaz haline geçerek sistemdeki suyla birlikte dolaflmaya bafllar. Bu durum, tesisattaki metal malzemelerde (boru, armatür, kazan, kombi vb.) korozyona sebep oldu u gibi; ses, sirkülasyon bozukluklar, pompalarda kavitasyona neden olur. Radyatörlerin hava yapmas nedeniyle s namama sorunlar n da beraberinde getirir. Tüm bunlar müflteri memnuniyetsizli ine sebep olur. Özellikle oksijen bariyeri olmayan, plastik boru kullan lan tesisatlarda ve yerden s tma tesisatlar nda sisteme sürekli hava girifli oldu undan bu sorun daha da büyür. Spirovent Hava Ay r c özel tasar m ile sistemdeki mikro ölçekteki hava kabarc klar n bile ay r p tahliye edebilir. Otomatik pürjör, hava tüpü vb. önlemlerden farkl olarak hava tahliyesinin etkili yap labilmesi için pompan n durdurulmas gerekmez; hava sistem çal flmaya devam ederken sürekli olarak etkin bir flekilde tahliye edilir. Hava ay r c dan en iyi sonucun al nabilmesi için su s cakl n n en yüksek oldu u yere monte edilmelidir. Statik yüksekli in 15 metreye kadar oldu u tesisatlarda kullan labilir. KAPALI GENLEfiME DEPOLARI Özellikleri: Membran do al kauçuk yerine butil kauçuk malzemeden yap ld ndan suya geçebilen gaz azal r (Butil kauçuk do al kauçu a göre 20 kat daha az geçirgendir) ve depo ön bas nc nda düflme olmaz. Ayr ca butil kauçuk do al kauçu a göre daha hijyeniktir. N tipleri sabit membranl, E ve G tipleri de iflebilir membranl ; Variomat tipleri pompa kontrollü ve Reflexomat tipleri kompresör kontrollü kapal genleflme tanklar d r. Pompa veya kompresör kontrollü kapal genleflme tanklar özellikle büyük su hacimine sahip tesisatlarda tercih edilirler. Normal genleflme tanklar na göre daha az toplam tank hacmi ihtiyac gösterdiklerinden daha kolay nakledilirler ve kazan dairesinde daha az yer kaplarlar. Sistemdeki suyun s nmas ve so umas ile oluflan bas nç dalgalanmalar n pompas ile veya kompresörleri ile dengelediklerinden sistemde her zaman sabit bas nç sa lar. ISISAN BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER Avantajlar : Sistemin hava ile temas n keser, korozyonu azalt r. Suyun buharlafl p kaybolmas n azaltaca ndan çok az su eksilmesi olacakt r. Bas nç da l m eflitleyece inden her radyatörün s nmas daha dengeli olacakt r. Üst katlardaki dairelerde oluflan s namama problemi ortadan kalkacakt r. Kapal genleflme tanklar kazan n hemen yan na monte edildi inden çat ya kadar çekilecek borudan, izolasyondan, borular n her katta kaybettirdi i alandan ve iflçilikten tasarruf sa lar. Çat aras ndaki aç k genleflme kab nda bulunan suyun, kazan n çal flt r lmad zamanlarda oluflan donma tehlikesi söz konusu de ildir. Çat daki aç k genleflme tank ortadan kald r laca ndan buradaki s kayb önlenmifl olur. Örnek projelerdir. Detaylar ve farkl uygulamalar için firmam za baflvurunuz.

Esnek olun, uzun yaflay n!

Esnek olun, uzun yaflay n! Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Üflemeli lü Esnek Döküm Kazanlar Kazan Tipi ogano G 5 ogano G 25 ogano GE 5 ogano GE 55 ogano GE 65 ogano Plus* GE 55 ogano

Detaylı

Buderus Ecostream Üflemeli Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar. Logano plus GE615. Esnek Olun, Uzun Yaşayın!

Buderus Ecostream Üflemeli Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar. Logano plus GE615. Esnek Olun, Uzun Yaşayın! Buderus Logano plus GE615 Esnek Olun, Uzun Yaşayın! 1 Thermostream Teknolojisi Kazan Tipi Logano G215 Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Minimum Debi Sınırlama yoktur Sınırlama yoktur Buderus Kazanlarda

Detaylı

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji [ ava ] Is tma izim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] Kazan Modeli ogano SE 425 ogano SE 635 ogano SE 735 ogano SK 425 ogano SK 625 ogano SK 725 Thermostream Teknolojisi = Minimum debi ve

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji

Is tma tekni ini de ifltiren teknoloji [ ava ] Is tma izim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Üflemeli rülörlü Çelik Kazanlar Kazan Tipi ogano SE 425 ogano SE 625 ogano SE 725 ogano SK 425 ogano SK 625 ogano SK 725 Thermostream

Detaylı

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER

Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim. [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] AKILLI ISITMA S STEMLER [ ava ] [ Su ] ISISAN BUDERUS duoclean JYEN K BOYLERLER ve AKÜMÜLATÖR TANKLARI [ Toprak ] [ Buderus ] Sudan daha de erli olan nedir? Temiz s cak su. 274 Y ll k Teknolojik Deneyim AKILLI ISITMA S STEMLER

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi 54 ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Buderus Üflemeli Brülörlü Logano SK655 Logano SK755 Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Merkezi ısıtmada ekonomik işletim ve akıllı çözümler Her Kapasitede Ekonomik ve Verimli Isıtma Çözümleri

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 8 - ISITMA TES SATI 8.1. ISITMADA YEN L KLER 8.2. ISITMA S STEMLER 8.3. MERKEZ ISITMA S STEMLER (Bina Alt ndan Is tma) 8.3.1. Yaklafl k Is Hesab 8.3.2. Hava Tahliyesi 8.3.3.

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

YIL ENERGY TOP W. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN TSEK. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP W. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN TSEK. 3GARANTi 54 ENERGY TOP W DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw ve 125 kw l k iki farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* Metal fiber paslanmaz çelik brülör Kanatç

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar. Logano SK655 Logano SK755. Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Buderus Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Logano SK655 Logano SK755 Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Merkezi ısıtmada ekonomik işletim ve akıllı çözümler Her Kapasitede Ekonomik ve Verimli

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Ömür Cam bazlı olmayan malzemeler klordan zarar görmektedir. Ancak termoglasür

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel)

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel) QAC34 / QAA 73 K X G2 : ekanik Oda termostat (opsiyonel) 1 : Hidrolik kit kapal genleflme tank (45-55-65 kw kazanlar için T 18 lt., 85-100 kw kazanlar için T 25 lt.) G2: Is tma tesisat kapal genleflme

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le DUVAR T YO UfiMALI KAZAN DUVAR T YO UfiMALI KAZAN % 109,8 (DIN 4702-T8) Verim % 107,6 (%30 K smi Yükte Ortalama Verim) Dijital Lcd Kumanda anosu Kapasite; 38.700-47.300-55.900-73.100-86.000 kcal/h 12 Kazana

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

YIL ECONCEPT 51 ECONCEPT 101. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51 ECONCEPT 101. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi 54 ECONCEPT 51 ECONCEPT 101 YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN Tek gövdede 53 kw veya 106 kw kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* Ferroli patentli döküm alüminyum

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 12 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

275 Y ll k Teknolojik Deneyim

275 Y ll k Teknolojik Deneyim [ Hava ] Is tma Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprak ] ogamax Plus [ Buderus ] Plazma Polimerizasyon Tekni i Bu teknik gaz formlu tekil moleküllerden oluflan özel bir kaplama yüzeyi oluflturarak

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

GÜNEfi ENERJ S S STEMLER GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su.

Buderus. duoclean Hijyenik Boylerler. duoclean Hijyenik Boylerler. Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. Buderus duoclean duoclean Sudan daha değerli olan nedir? Temiz sıcak su. duoclean Hijyenik Boylerler duoclean MKT Teknolojisi Buderus duoclean in iç yüzeyi 870-900 C sıcaklıkta termoglasür adı verilen

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ DENGE KABI FİYAT LİSTESİ PRICE LIST Akışkan tesisattan kazana dönerken ısı kaybeder.buda kazanda ışıl gerilmesine sebep olur.denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş suyun kazandan gelen sıcak

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 54 DOMICOMPACT B YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar

Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar Sudaki Hava ve Henry Kanunu Serbest hava için Spirotop otomatik hava Mikro kabarcıklar için Çözünmüş hava için Suda Çözünmüş Hava Miktarı l/m 3 Su Sıcaklığı C Henry Kanunu

Detaylı

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi 54 DOMIPROJECT KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION ** According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli,

Detaylı

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi DOMIPROJECT D KOMBİLER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli, ürünlerin

Detaylı

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER Premix yo uflma teknolojisi Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Yüksek verim (%109,1*) Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar

Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar Sağlıklı, Uzun Ömürlü Tesisatlar Sudaki Hava ve Henry Kanunu Serbest hava için Spirotop otomatik hava Mikro kabarcıklar için Çözünmüş hava için Suda Çözünmüş Hava Miktarı l/m 3 su Su Sıcaklığı C Henry

Detaylı

YIL ENERGY TOP W. HERMET K DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP W. HERMET K DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP W HERMET K DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 69.9 kw, 80 kw ve 123 kw l k üç farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* Metal fiber paslanmaz çelik

Detaylı

MERKEZ ISITMA S STEMLER

MERKEZ ISITMA S STEMLER MERKEZ ISITMA S STEMLER YEN Lectus 65,90,115 kw yo uflmal kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi %16-100 modülasyon aralı ı 15 kazana kadar kaskad çalıfltırabilme Düflük emisyon de erleri ile çevre

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2014 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2014 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 12.03.2014 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U042-U072) STOKLARLA SINIRLI KONVANSİYONEL KOMBİLER (U052

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2012 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2012 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2012 - I Güncelleme: 01.04.2012 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi 55 DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

konforal S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANTi 76-930 kw Avrupa Standartlar nda

konforal S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANTi 76-930 kw Avrupa Standartlar nda S v ve Gaz Yak tl Döküm Kazan Konforal GARANi - 90 kw Avrupa Standartlar nda Zengin Seçenek: 5.000-00.000 Kcal/saat kapasite aral nda model. Esnek Döküm ekni i: Döküm dilimli kazanlar, EN GJL 00 malzemeden

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2013 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2013 - III Güncelleme: 15.07.2013 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol F Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol F" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ %18 KDV HARİÇ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Versiyon: 2016 - II Güncelleme: 23.03.2016 BOSCH KOMBİLER KONVANSİYONEL KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER BOSCH DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

Hem Konforlu Hem Ekonomik

Hem Konforlu Hem Ekonomik [ Hava ] [ Su ] BasicPlus GB012 [ Toprak ] [ Buderus ] Hem Konforlu Hem Ekonomik BasicPlus GB012 Genel Özellikler Buderus lerle her zaman daha az yakıt tüketin Yakıt fiyatları hergün artarken ekonomi için

Detaylı

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER Yo uşma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,4 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 26 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * EN 677 standard na

Detaylı

M A D E I N U S A. Daima taze...

M A D E I N U S A. Daima taze... M A D E I N U S A Daima taze... Amerika ya 1850 li y llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir Alman göçmen grubu ile Amana kasabas kuruldu. Geçimlerini tar m ve hayvanc l kla sa lad klar

Detaylı

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan S v ve Gaz Yak tl Çelik Kazan 3 Geçiflli ACK 3 Serisi GARANTi 93.63 kw Düflük S cakl k Kazan Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan leri Teknoloji Ürünü: Kazanlarda kullan lan üretim, tasar

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus

Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Yüksek kapasiteli boyler Modul-plus Temiz kullanım sıcak suyu için doğru seçim 1 Neden Modul-plus? Modul Plus, tüm dünyada otel renovasyonları için temiz sıcak su üretiminde ilk tercihtir. Spor tesislerinde,

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA

2013 FİYAT LİSTESİ - ISITMA 2013 LİSTESİ - ISITMA Versiyon: 2013 - I Güncelleme: 02.01.2013 BUDERUS KOMBİLER KONVENSİYONEL KOMBİLER (U042-U052-U062) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB042-GB072) BUDERUS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR BUDERUS

Detaylı

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi 54 ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER Premix yo uflma teknolojisi Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Yüksek verim (%109,1*) Kompakt ölçüler 15 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi ** * EN 677 standartlar

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı