274 Y ll k Teknolojik Deneyim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "274 Y ll k Teknolojik Deneyim"

Transkript

1 Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör yap s sayesinde yanma sesi kazan n yan nda dahi hissedilmeyecek seviyededir. * Düflük gaz bas nçlar nda (5 mbar a kadar) bile sorunsuz çal fl r. * kcal/h kapasite aral nda modeller Thermostream teknolojisine sahiptir. Thermostream ile: 3 fiönt poma, üç yollu vana gibi ilave dönüfl suyu kontrol aksesuarlar na gerek kalmaz. 3 dönüfl suyu s cakl, minimum debi, alt kazan su s cakl gibi tüm iflletme s n rlar ortadan kalkar. 3 Yo uflma ve bunun getirece i korozyon riskleri oluflmadan önlenir. 3 Ömür boyu daha yüksek verim elde edilir (%94,6 maksimum verim). * Buderus'un gelifltirdi i özel alafl ml esnek döküm malzeme GL 180M (k r döküme göre %40 daha esnek) sayesinde s l gerilmelere dayan kl d r. Ayr ca dilim yüzeylerindeki koruyucu kabuk Barrier Skin ile korozyona karfl korumal d r Yüksek teknoloji, profesyonel kaliteli montaj ve bak mla desteklenmelidir. Bu yüzden tüm Is san Buderus ürün yelpazesi, yetkili uzman bayiler taraf ndan hizmetinize sunulmaktad r. Türkiye geneline da lm fl 300 ü aflk n yetkili bayimiz, Is san Buderus ürünleri ve uygulamalar hakk nda detayl bilgiler için hizmetinizdedir. Ürünlerimizi daha yak ndan tan mak için showroomlar m z ya da web sayfam z ziyaret edebilirsiniz. Is tma ihtiyaçlar n z için profesyonel dan flman n z Sessizli in konforunu yaflay n Teknik verilerde haber vermeden de ifliklik yapma hakk üretici firmaya aittir. ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY A.fi. MEEZ Bestekâr fievki Bey Sk. No.1 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 42 Balmumcu STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) , STANBUL ANADOLU BÖL. MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.16 Kofluyolu Kad köy STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , STANBUL MEEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samand ra STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.16 Kofluyolu Kad köy STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar No.129 Migros karfl s ADANA Tel. (0322) , Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi No.22 Dedeman Oteli karfl s ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) ANKARA SERV S MÜDÜRLÜ Ü Gersan San. Sit Sokak No. 35 Ergazi ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) , ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karfl s ANTALYA Tel. (0242) , Faks: (0242) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça BURSA Tel. (0224) , Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankas Konutlar Karfl s Gaziemir ZM R Tel. (0232) , Faks: (0232) Y ll k Teknolojik Deneyim AKILLI ISITMA S STEMLER

2 Atmosferik Brülörlü Genel Özellikler Paslanmaz Çelik % 100 Ön Kar fl ml Atmosferik Brülör Bekleri Logano G 334, GE 434, GE 534 Atmosferik Brülörlü TÜ YE KOfiULLARINA UYGUNLUK % 40 daha Esnek Döküm Teknolojisi (GL 180M): Buderus Buderus patentli GL 180M özel alafl m dökümden imal edilirler. Ayr ca yüzeyleri korozyon önleyici "Barrier Skin" koruyucu kabukla kapl d r. Bu özel teknoloji ile üretilen malzeme hem k r döküme göre % 40 daha esnek, lamel grafitli döküme göre daha sa lam, hem de korozyona karfl çok dayan kl d r. Bu sayede y la kadar ömre sahiptir ( zmir Palas Apartman 'na 1929 ve 1937 y l nda monte edilen 2 adet Buderus kazan hiçbir tamirat görmeden 66 ve 58 y l kullan lm flt r y l nda halen çal flmakta olan kazanlar do al gaza geçifl nedeniyle Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan ile de ifltirilmifltir). Düflük Voltajda Çal flabilme: Logamatic panel düflük voltajda (170 Volt'a kadar) problemsiz çal flma özelli ine sahiptir. Düflük Gaz Bas nçlar nda Çal flabilme: Özel mantar alevli yanma tekni i sayesinde do al gazda 5 mbar bas nca kadar çal flmaya devam eder. Yo un kullan m olan dönemlerde hattaki bas nç düflse bile Buderus Atmosferik Kazan kullan c lar so ukta kalmazlar. LPG kullan ld nda ise tanktaki gaz azald nda bile Buderus Atmosferik Kazan çal flmaya devam edecektir. Yak t yenilenene kadar sistem durmayacakt r (Yak t tank nda yak t belli bir seviyeye geldi inde yeni yak t siparifli verilmeldir.). Problemsiz Baca Çekifli: Buderus Atmosferik Kazanlarda gerekli baca çekifli 3 Pa (0,3 mmss)'d r. Kazan n kendi yüksekli i bile bu çekifle yeterlidir. D fl hava s cakl n n de iflimi kazan n çal flma flartlar n, verimini ve yanmay etkilemez. sa lanmas için ek bir önlem ve ekipman (kazan üç yollu vanas, flönt pompa vb.) gerekmez (GE 434 ve GE 434D için). %100 ÖN KARIfiIMLI BRÜLÖR Buderus Atmosferik Brülörlü da yanma, ön kar fl m prensibiyle gerçeklefltirilmektedir. Yanma havas ve gaz reaksiyon bölgesine ön kar fl ml olarak sokulmaktad r. Azot burada s dengeleyici olarak etki etmekte ve alevi so utmaktad r.bu sayede toplam yüzeyi büyük, çok say da küçük alev oluflmaktad r. Bu teknoloji sayesinde zararl gaz emisyonlar Almanya'da Çevre Korumas için flart koflulan Mavi Melek s n r de erlerinin bile alt na düflürülmüfltür: CO 0,5 mg/kwh ve NOx 30 mg/kwh. Özel Atmosferik Brülör yap s ile çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz yap s sayesinde y llarca sorunsuz çal fl r. Özel da t c boru Dönüfl suyunun s t lmas Kar fl m bölgesi Su yönlendirme kanatlar Yanma havas (% 100) Büyük yüzeyli ve iyi s veren müstakil alevler Brülör Yan c gaz Thermostream Teknolojisine Sahip Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan Dilimi Kazan gidifl suyu GERÇEK DÜfiÜK SICAKLIK KAZANI Almanya'da "Düflük S cakl k Kazan " tan m "sürekli olarak C dönüfl suyu s cakl klar nda çal flabilen kazan" olarak de ifltirilmifltir. Günümüzde flönt pompa vb. harici önlemler olmaks z n bu flart sa layan tek teknoloji Buderus patentli Thermostream Teknolojisi'dir. Buderus Patentli Thermostream Teknolojisi ne sahip kazanlar n özel konstrüksiyonlar, so uk dönüfl suyunun kazan içinde s cak cidarlara temas etmeden önce s cak ç k fl suyu ile kar flmas n ve s cakl n n yükselmesini sa lar. Bu tasar m ayn zamanda kazan içinde s cak k s mdan so uk k sma do ru do al bir ak fl sa lad için minimum debi flart n da kendili inden sa lam fl olur. Böylece yo uflma, termal gerilme ve kavrulma riskleri ortadan kalkar. Emniyetli, konforlu, ekonomik ve yüksek verimli bir iflletme sa lan r. YO UfiMA R SK N ORTADAN KALDIRAN ECOSTREAM KAZANLAR Özel kazan tasar m sayesinde yo uflma kontrolü için flönt pompa, flönt pompa vanas, flönt pompa çekvalfi vb. hiçbir harici aksesuara ihtiyaç duymaz. dönüfl suyu s cakl, minimum debi, kazan suyu alt s cakl gibi hiçbir iflletme s n rlamas Yo uflma ve bunun getirece i korozyon riski Thermostream ve ön kar fl ml brülör teknolojisi sayesinde %94,6'ya varan çok yüksek verimle çal fl r. Çok düflük zararl gaz emisyon de erleri ile çevre dostudur. Kazana dahil HT 3101 Kumanda Paneli ve kazan içerisindeki motorlu iki yollu vanas ile kazanda sa lanmas gereken iflletme s cakl klar ayarlan r ve garanti alt nda tutulur. Kazan n tesisata ba lant s nda s tma devreleri Logamatic Panel veya bina otomasyonu taraf ndan kontrol edilse bile, her hangi bir iflletme flart n n TAM GÜVENL VE KONFORLU ÇALIfiMA yonizasyon kontrolü, tam elektronik ateflleme, çift manyetik ventil, gaz ak fl emniyeti ve düflük gaz bas nçlar nda 5 mbar'a kadar çal flabilme özellikleriyle tam emniyeti konforla birlikte sunar. LER OTOMASYON TEKNOLOJ S En leri Teknoloji Logamatic Kumanda Paneli: Buderus Kazanlar, Buderus'un özel olarak gelifltirmifl oldu u Logamatic Kumanda Panelleri ile tam uyum içerisinde çal fl rlar. Logamatic Kumanda Panelleri, modüler yap lar sayesinde tek bir kazan ile 120 s tma devresine ba ms z olarak program verme ve kumanda edebilme, oda s cakl n ±0,1 C hassasiyetle sabit tutma, sistem optimizasyonu, boyler termik dezenfeksiyonu, telefon ile programlanabilme (Easycom ile) gibi özelliklere sahiptir. Ö renebilme yetene ine sahip Logamatic Kumanda Paneli bulundu u binada d fl hava s cakl n ve oda s cakl n ölçer. Bu de erlere göre s tma e risini otomatik olarak belirler. Sürekli olarak bu e riyi günceller. Böylelikle her bina kendi özel s tma e risiyle çal fl rken binada yap labilecek de iflikliklere (örne in ilave izolasyona) kolayl kla adapte olur. Konforu sabit tutarken yak t ekonomisi sa lar. Easycom ile Haberleflme ve Uzaktan Kontrol mkan : Easycom arac l ile telefon hatt üzerinden kazan n program de ifltirilebilir, kazan verileri al nabilir, kazana bilgi gönderilebilir; kazana girilen faks numaras na otomatik ar za faks çekebilir, ayarlanan telefon numaras na veya cep telefonuna sesli ar za mesaj b rakabilir. Haricen eklenen ekipmanlar için de 14 ayr mesaj al nabilir ("Bina kap s aç ld ", "su deposunda su bitti" gibi). Logamatic Panel ve Ecokom sistemi Buderus taraf ndan gelifltirildi i için sistem tam bir uyum içinde çal fl r. KOLAY MONTAJ Modüler Yap : Buderus dilimler halinde teslim edilir ve kazan dairesinde kurulurlar. Bu özelliklerinden dolay, gerek nakliyeleri gerekse montajlar çok kolayd r. Çat Kazan Dairesine Uygunluk: Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazanlar sessiz çal flt klar ndan, dilimler halinde teslim edilip yerinde monte edildiklerinden kazan dairesi kolayl kla çat da kurulabilir. Gerekli olan baca çekifli 0,3 mmss oldu u için bacayla ilgili bir çekifl problemi oluflmaz. Baca maliyeti azal r, bodrum kattan yer kazan l r. Gaz Yak tl Logamatic HS 4211 Kumanda Paneli Tek kazanl sistemlerde ek modül/panel olmadan d fl havaya ba l çal flma, bir boyler ve bir üç yollu vanas z s tma devresi kontrolü, modülasyonlu veya iki kademeli brülör kontrolü yapabilir. Üç yollu vanal s tma devresi gibi ilave kontroller uygun modüller al narak sa lan r. Türkçe yaz l m sayesinde kullan m kolayd r. Logamatic HS 4311 ve HS 4312 Kumanda Panelleri Logomatic HS 4311 kumanda paneli tek kazanl sistemde 8 ayr üç yollu vanal s tma devresine kumanda verebilir. ki veya üç kazanl sistemlerde ana panel görevini üstlenir. Çoklu kazan iflletim sistemlerinde HS 4311 panel, di er HS 4312 panellerin kontrolünü sa lar. Bu sistemde üç kazan n kontrolü ve buna ba l 22 ayr üç yollu vanal s tma devresi kontrolü mümkündür. stenirse toplam 120 s tma devresi kontrol edilebilir. Türkçe yaz l m sayesinde kullan m kolayd r.

3 Teknik Özellikler Logano 24, G 234 Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Villa Kaloriferleri ve Boyler Sistemi %100 ÖN KARIfiIMLI BRÜLÖR Buderus Atmosferik Brülörlü da yanma, ön kar fl m prensibiyle gerçeklefltirilmektedir. Yanma havas ve gaz reaksiyon bölgesine ön kar fl ml olarak sokulmaktad r. Azot burada s dengeleyici olarak etki etmekte ve alevi so utmaktad r.bu sayede toplam yüzeyi büyük, çok say da küçük alev oluflmaktad r. Bu teknoloji sayesinde zararl gaz emisyonlar Almanya'da Çevre Korumas için flart koflulan Mavi Melek s n r de erlerinin bile alt na düflürülmüfltür: CO 0,5 mg/kwh ve NOx 30 mg/kwh. % 40 DAHA ESNEK DÖKÜM TEKNOLOJ S (GL 180M) Buderus, Buderus patentli GL 180M özel alafl m dökümden imal edilirler. Ayr ca yüzeyleri korozyon önleyici "Barrier Skin" kabukla kapl d r. Bu özel tekonoloji ile üretilen malzeme hem k r döküme göre % 40 daha esnek, lamel grafitli döküme göre daha sa lam, hem de korozyona karfl çok dayan kl d r. Bu sayede y la kadar ömre sahiptir ( zmir Palas Apartman 'na 1929 ve 1937 y l nda monte edilen 2 adet Buderus kazan hiçbir tamirat görmeden 66 ve 58 y l kullan lm flt r y l nda halen çal flmakta olan kazanlar do al gaza geçifl nedeniyle Buderus Atmosferik Brülörlü Esnek Döküm Kazan ile de ifltirilmifltir). BUDERUS LOGANO 24 ESNEK DÖKÜM BRÜLÖRLÜ V LLA KALOR FERLER AA : Kazan gidifl, : Kazan dönüfl, VS: Is t c ak flkan girifli, EL: Doldurma, boflaltma, AB: Kullanma s cak su ç k fl, EK: So uk su girifli, EZ: Dolafl m girifl Kazan Tipi 24/24 24/32 Nominal Kapasite kcal/h Baca Gaz S cakl C Net A rl k kg Kazan Derinli i L mm Kazan Su Hacmi l Baca Ha lant s øaa DN VS AB R 1 EZ R EK/EL R Gaz Rp EL 929 min ,1 659 Su taraf direnci (mbar) LOGANO 24 L min 500 1,0 10,0 Su miktar (m 3 /h) Gaz Yak tl Logamatic HS 2107 Kumanda Paneli BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER LE HER AN TEM Z SICAK SU Buderus G124 ve G234, altlar na yerlefltirelen Buderus LT160 veya LT200 duoclean Hijyenik Boylerler ile kullan labilirler. Böylelikle s tman n yan s ra kullan m s cak suyu da sa larlar. Buderus duoclean Hijyenik Boylerler Su ile temas eden tüm yüzeyleri termoglasür (çift kat cam) malzeme ile kaplanm flt r. Bu cam bazl, üst yüzey koruyucu tabaka afl nmaya dayan kl ve içme suyuna karfl kimyasal olarak nötrdür. Bu sayede garantili hijyen ve sürekli korozyon korumas sa lar. Yüzeyi mikro düzeyde pürüzsüz oldu undan bakterilerin üreyebilece i, toplanabilece i ortamlar oluflmas na ve kireç birikmesine izin vermez. 10 cm'ye kadar poliüretan (CFC içermeyen) izolasyona sahiptir. Dolay s yla termos özelli indedir. Is t lan suyu Boyler Tipi LT 160 LT 200 Kapasitesi 10/45 C l/h Net A rl k kg Derinli i L B mm Maksimum flletme S cakl 110 C (Primer Devre) / 95 C (Sekonder Devre) Maksimum flletme Bas nc 16 bar (Primer Devre) / 10 bar (Sekonder Devre) BUDERUS LOGANO G 234 ESNEK DÖKÜM BRÜLÖRLÜ V LLA KALOR FERLER Gaz Rp E VS RSL B VSL EL Rp : Kazan gidifl, : Kazan dönüfl, VSL: Emniyet gidifl, RSL: Emniyet dönüfl, VS: Is t c ak flkan girifli, EL: Doldurma, boflaltma Kazan Tipi G 234/38 G 234/344 G 234/50 G 234/60 Nominal Kapasite kcal/h Baca Gaz S cakl C Net A rl k kg Kazan Geniflli i B 1 mm B 2 mm E mm Kazan Su Hacmi l Baca Ha lant s øaa DN AA B 1 0,4 LOGANO G min min 500 Su taraf direnci (mbar) 0,8 2,0 4,0 15,0 Su miktar (m 3 /h)

4 Teknik Özellikler LOGANO G 334 ECOSTREAM F KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi), DN 80, DN L KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi) (100) 400 (100) H AA (150) xEL Rp 184 C L B L K (500) Ø AA Rp1 Gaz R1 RSL/EL R1/G VSL Rp1 Rp1 : S cak su gidifl, : S cak su dönüfl, VSL: Emniyet gidifl, RSL: Emniyet dönüfl, EL: Boflaltma TEKN K B LG LER AA B L Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 334/8 GE 334/10 GE 334/12 GE 334/14 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw 77 98,2 119,7 141,6 Dilim Say s Kazan Boyutlar Kazan Uzunlu u L mm Kazan Geniflli i B mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN F mm Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,0492 0,0611 0,0751 0,0830 Tam yük kg/s 0,0540 0,0770 0,0879 0,0970 CO 2 Miktar K smi yük % 3,5 3,3 3,3 3,6 Tam yük % 5,6 5,0 5,3 5,9 Baca Ç k fl Kayb Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 4 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ye göre hesaplanm flt r, DIN 4705 e göre yap lan hesapta ise minimum baca gaz s cakl yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir AxRp1 TEKN K B LG LER : S cak su gidifl : S cak su dönüfl EL: Boflaltma AG: Genleflme deposu ba lant s (iste e ba l ) Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 434/14 GE 434/16 GE 434/18 GE 434/20 GE 434/22 GE 434/24 GE 434/26 GE 434/28 GE 434/32 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw Dilim Say s 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13 2x14 2x16 Kazan Boyutlar Kazan Uzunlu u L mm L K mm Kaide Ölçüleri Uzunluk mm Genifllik mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u L B mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN H AA mm Gaz Ba lant s 2XØ DN Rp Rp Rp Rp Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 C mm Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,0798 0,1187 0,1146 0,1197 0,151 0,1612 0,1671 0,1958 0,209 Tam yük kg/s 0,0925 0,1382 0,1393 0,1405 0,1903 0,1938 0,1997 0,2398 0,2497 CO 2 Miktar K smi yük % 4,0 3,1 3,7 4,0 3,5 3,6 3,8 3,5 3,8 Tam yük % 7,2 5,5 6,3 7,1 5,7 6,2 6,6 5,9 6,6 Baca Ç k fl Kayb Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 6 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ya göre hesaplanm flt r. DIN 4705 e göre yap lan hesapta ise minimum baca gaz s cakl yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir.

5 Teknik Özellikler D (534) ECOSTREAM Thermostream Teknolojisi = debi ve minimum dönüfl suyu s cakl k s n rlamas na son Is san Buderus Kazanlarda sa lanmas gereken iflletme flartlar KAZAN YERLEfi M (ÜSTTEN GÖRÜNÜfi) Kazan Tipi Kazan Suyu Debisi Dönüfl Suyu S cakl Gidifl Suyu S cakl flletme Kesintisi Üç Yollu Vana ile Is tma Devresi Kumandas C H 1 H 2 D 250 (150) Logano 24 Logano G 234 Logano G 334 flletme s cakl klar Logamatic Panel ile sa lan r. Logamatic Panel taraf ndan otomatik Kullan m zorunlu de ildir. Bununla beraber, düflük s cakl k s tma sistemlerinde (örne in; 55/45 C s tma sistemlerinde) kullan lmas avantajl d r. Yerden s tma sistemlerinde gereklidir. L B ØAA Ortak davlumbaz opsiyoneldir. Kazan Tipi Kazan Suyu Debisi Dönüfl Suyu S cakl Brülör 1. Kademesinde Kazan Kapasitesi (Temel Yük) flletme Kesintisi Brülör Aç k Konumundayken flletme S cakl klar H H4 500 Logano GE 434 Logano Plus* GE 434 Logano Plus* GE 534 Kazan n kapat lmas konusunda herhangi bir s n rlama flletme s cakl klar, kazana ait kumanda fonksiyonu taraf ndan sa lan r TEKN K B LG LER H3 900 Normal yaz lan ölçüler rahat bir iflletme için gerekli mesafeleri, parantez içindekiler ise minimum mesafeleri göstermektedir. Kaide üzeri hiçbir flekilde seramik veya benzeri kaygan malzeme ile kaplanmamal d r. Kazan dairesi yüksekli i yaklafl k mm olmal d r. Kazan Tipi GE 434D/36 GE 434D/40 GE 434D/44 GE 434D/48 GE 434D/52 GE 434D/46 GE 434D/64 Anma Is l Gücü kw kcal/h Yanma Is l Gücü kw Dilim Say s 4x9 4x10 4x11 4x12 4x13 4x14 4x16 Uzunluk L mm L K mm C mm D mm L B mm Yükseklik H mm H 1 mm H 2 mm H 3 mm H 4 mm Kazan Blo u Geçifl Uzunlu u mm Kazan Blo u Geçifl Geniflli i mm Baca Gaz Ç k fl Çap ØAA DN Gaz Ba lant s 4XØ DN Rp Rp Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Rp1 Net A rl k 1) kg Kazan Su Hacmi I Baca Gaz S cakl 2) K smi yük C Tam yük C Baca Gaz Debisi K smi yük kg/s 0,1667 0,1743 0,2078 0,2202 0,2324 0,3201 0,3532 Tam yük kg/s 0,2599 0,2707 0,3470 0,3561 0,3689 0,4952 0,5212 CO 2 Miktar K smi yük % 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,1 2,2 Tam yük % 6,8 7,4 6,3 6,8 7,2 5,7 6,3 Dikey/Yatay Baca Ç k fl Kayb 3) Pa 3 Maksimum Gidifl Suyu S cakl C 120 Maksimum flletme Bas nc bar 6 D. Gaz Ba lant Bas nçlar 3) mbar (min - maks) LPG Ba lant Bas nçlar 3) mbar 42,5-57,5 (min - maks) 1) Ambalajl a rl % 6-8 daha fazlad r. 2) DIN EN 656 ya göre, minimum baca s cakl, DIN 4705 e göre yap lan hesapta yaklafl k 6 K daha düflük olmaktad r. 3) Baca gaz ba lant s nda Te-parças n n kullan lmas durumunda. 4) Gaz ba lant bas nçlar regülatöre çekilmesi gereken bas nçlard r. Yanma bas nçlar 5 mbar a kadar düflebilmektedir. *Logano Plus serisi kazanlar, harici baca gaz eflanjörü kullan larak oluflturulan yo uflmal tip kazanlard r. dönüfl suyu s cakl ve minimum debi gibi s n rlamalar tamamen ortadan kalkt için: 1. Buderus Kazanlar Düflük S cakl k Kazan tan m na tam uyan tek kazanlard r. 2. Klasik, hatta modern çelik kazanlarda dahi bu flartlar n sa lanmas için gerekli olan flönt pompa, flönt pompa vanas, flönt pompa çekvalfi vb. ek ekipmanlar n kullan lmas na gerek kalmaz. Bu sayede bu ekipmanlar için yap lan ilk yat r m, iflletme ve bak m giderlerinden %100 tasarruf edilmifl olur. 3. Projelendirme kolaylafl r ve çok daha esnek bir hal al r; örne in tek kollektör sistemi uygulanarak kazan n 90/30 C iflletme flartlar nda dahi çal flmas mümkün olabilmektedir. 4. flletme emniyeti, di er kazanlardaki gibi ar za yapabilecek harici sistemlerle (flönt pompa ve dönüfl suyu kontrol otomasyonu gibi) de il, kazan konstrüksiyonu ile kendi içinde sa land ndan %100 güvenlidir. 5. kazan s cakl flart olmad ndan; a. Düflük s cakl k iflletmesinin faydalar ndan tam olarak yararlan l r. Ortalama kazan s cakl düflece i için durma ve iflletme kay plar azal r, verim artar. b. Tek kollektör sistemi ile toplam boru miktar, vana adedi, fittings çaplar, izolasyon miktarlar, kollektör adedi azal r ve tesisat ilk yat r m maliyetleri ciddi oranda düfler. Bu azalma özellikle uzaktan s tma (bölge s tmas ) sistemlerinde yat r m maliyetinde %50 lere varan avantajlar sa lar. Klasik sistem FR1 PK kazanl sistem FK FR2 kazan kullan ld nda yap lacak tasarruflar: 1. fiönt pompa ve ekipmanlar n n toplam kurulufl maliyetleri fiönt pompa Yedek pompa (istenirse) fiönt pompa kontrol modülü (kontrol paneline ilave edilir) Kapatma vanalar Çekvalf Boru ve fittings Borular ve vanalar n s izolasyonu Boru, fittings, vana vs. montaj iflçili i Elektrik tablosu ve donan m SH1 M M SH1 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet Elektrik tesisat 2. fiönt pompa, kazan kullan ld sürece elektrik tüketecek ve servis ihtiyac gösterecektir. Sürekli iflletme maliyeti oluflacakt r. PH1 PH1 THV THV HK1 HK1

6 Aksesuarlar LI ÖRNEK TES SAT fiemasi YANGIN EMN YET VANALARI Ortam s cakl 92 C ye ulaflt nda kendili inden gaz ak fl n keser ve yang n esnas nda 900 C civar ndaki s cakl klarda da s zd rmazl k sa lamaya devam eder. Vana içinde bir yay taraf ndan s k flt r lan ve 92 C s cakl kta eriyen bir malzeme taraf ndan tutulan bir kapatma küresi bulunur. Malzeme, erime s cakl na ulafl ld nda erir ve küreyi serbest b rak r. Küre, gaz ak fl n engeller ve bir bas nç oluflturur. Böylece kürenin arkas nda bulunan yay s cakl k etkisi ile fonksiyonunu kaybetse bile s zd rmazl k devam eder. Gaz ak fl istikametine do ru ve s cakl a karfl dayan kl olmayan ekipmanlardan önce monte edilirler. Montaj yeri örtülmemeli yani s cakl k ve fl n m etkisine karfl korunmamal d r. Paslanmaz çelikten imal edilir. Do al gaz veya LPG ile çal flan kazan, kombi, flofben, ocak vb. her türlü cihaz ile kullan labilir. ÜÇ ADET LI ÖRNEK TES SAT fiemasi ISISAN BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER TORTU ve P SL K AYIRICI Özellikle plastik borulardaki oksijen difüzyonu sonucunda tesisatta erozyon olur ve neticesinde oluflan tortu ve pislikler tesisatta dolaflmaya bafllar. Tesisatta çok say da klasik pislik tutucu kullan m nda; pislik ve tortunun al nmas amac yla servis için anahtar kullan larak pislik tutucunun aç lmas gerekir. Bu s rada sistemin durdurulmas gerekir ve konfor kesintiye u rar. Spirovent Tortu ve Pislik Ay r c, her tesisat için bir adet kullan l r ve pisli i boflaltmak için küresel boflaltma vanas aç larak, pislik tesisattan kolayca boflalt l r. Sistemin durdurulmas na gerek Su içinde bulunan bu kal nt, tortu ve pislik; ar zalara, pompa, motorlu vana ve di er armatürlerde afl nma ve verim düflüklü üne, sürekli artan bak m gereksinimlerine ve korozyona neden olmaktad r. Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bak m zahmetli bir ifltir ve teknik personel taraf ndan yap l r. Kullan c taraf ndan kolayca yap lamamas nedeniyle temizlik genellikle ihmal edilir. Bu yüzden de filtrelerde t kanmalar, hatta filtrenin do rudan su geçifl yolu üzerinde olmas nedeniyle su geçiflini tamamen bloke etmesi s kça görülür; dolay s yla sirkülasyon bozukluklar, s namama ve iflletmenin kesintiye u ramas bu tip tesisatlarda en büyük sorunlard r. Spirovent Tortu ve Pislik Ay r c lar tesisat n dönüfl hatt na monte edilmelidir. HAVA AYIRICI Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava ve gazlar su s cakl n n artmas yla gaz haline geçerek sistemdeki suyla birlikte dolaflmaya bafllar. Bu durum, tesisattaki metal malzemelerde (boru, armatür, kazan, kombi vb.) korozyona sebep oldu u gibi; ses, sirkülasyon bozukluklar, pompalarda kavitasyona neden olur. Radyatörlerin hava yapmas nedeniyle s namama sorunlar n da beraberinde getirir. Tüm bunlar müflteri memnuniyetsizli ine sebep olur. Özellikle oksijen bariyeri olmayan, plastik boru kullan lan tesisatlarda ve yerden s tma tesisatlar nda sisteme sürekli hava girifli oldu undan bu sorun daha da büyür. Spirovent Hava Ay r c özel tasar m ile sistemdeki mikro ölçekteki hava kabarc klar n bile ay r p tahliye edebilir. Otomatik pürjör, hava tüpü vb. önlemlerden farkl olarak hava tahliyesinin etkili yap labilmesi için pompan n durdurulmas gerekmez; hava sistem çal flmaya devam ederken sürekli olarak etkin bir flekilde tahliye edilir. Hava ay r c dan en iyi sonucun al nabilmesi için su s cakl n n en yüksek oldu u yere monte edilmelidir. Statik yüksekli in 15 metreye kadar oldu u tesisatlarda kullan labilir. KAPALI GENLEfiME DEPOLARI Özellikleri: Membran do al kauçuk yerine butil kauçuk malzemeden yap ld ndan suya geçebilen gaz azal r (Butil kauçuk do al kauçu a göre 20 kat daha az geçirgendir) ve depo ön bas nc nda düflme olmaz. Ayr ca butil kauçuk do al kauçu a göre daha hijyeniktir. N tipleri sabit membranl, E ve G tipleri de iflebilir membranl ; Variomat tipleri pompa kontrollü ve Reflexomat tipleri kompresör kontrollü kapal genleflme tanklar d r. Pompa veya kompresör kontrollü kapal genleflme tanklar özellikle büyük su hacimine sahip tesisatlarda tercih edilirler. Normal genleflme tanklar na göre daha az toplam tank hacmi ihtiyac gösterdiklerinden daha kolay nakledilirler ve kazan dairesinde daha az yer kaplarlar. Sistemdeki suyun s nmas ve so umas ile oluflan bas nç dalgalanmalar n pompas ile veya kompresörleri ile dengelediklerinden sistemde her zaman sabit bas nç sa lar. ISISAN BUDERUS duoclean H JYEN K BOYLER Avantajlar : Sistemin hava ile temas n keser, korozyonu azalt r. Suyun buharlafl p kaybolmas n azaltaca ndan çok az su eksilmesi olacakt r. Bas nç da l m eflitleyece inden her radyatörün s nmas daha dengeli olacakt r. Üst katlardaki dairelerde oluflan s namama problemi ortadan kalkacakt r. Kapal genleflme tanklar kazan n hemen yan na monte edildi inden çat ya kadar çekilecek borudan, izolasyondan, borular n her katta kaybettirdi i alandan ve iflçilikten tasarruf sa lar. Çat aras ndaki aç k genleflme kab nda bulunan suyun, kazan n çal flt r lmad zamanlarda oluflan donma tehlikesi söz konusu de ildir. Çat daki aç k genleflme tank ortadan kald r laca ndan buradaki s kayb önlenmifl olur. Örnek projelerdir. Detaylar ve farkl uygulamalar için firmam za baflvurunuz.

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems

Is tmada Enerji Ekonomisi Energy Saving of Heating Systems TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE TURKISH SOCIETY OF HVAC& SANITARY ENGINEERS Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat

Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Merkezi S cak Su ve Sirkülasyon Tesisat Kaz m K z lca, Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET S cak su ve sirkülasyon tesisat sa l m z ve bütçemizi çok ilgilendirmektedir. nsan n yaflam seviyesi ve al flkanl klar ile

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı