Ticari Mu~terilerimiz icln. 31 Y1//1k Tecriibe ile Her Zaman Yammzdaytz, Mii~terilerimize Dogrudan Destek Veriyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Mu~terilerimiz icln. 31 Y1//1k Tecriibe ile Her Zaman Yammzdaytz, Mii~terilerimize Dogrudan Destek Veriyoruz."

Transkript

1 Ticari Mu~terilerimiz icln 31 Y1//1k Tecriibe ile Her Zaman Yammzdaytz, Mii~terilerimize Dogrudan Destek Veriyoruz.

2 7Taksit ETA:SQL FIRSAT ETA:SQL SERVIS ISTEMIYORUM ETA:SQL PAKETI Paket I Paket II Paket Ill Paket IV PaketV PaketVI Paket VIII lc;erik Stok +Cari+ Fatura +Kasa+ DOvizli Raparlar + KurTakibi Stok +Cari+ Fatura + irsaliye + Kasa+ DOvizli Raporlar + KurTakibi Stok + uri + Fatora + Muhasebe + c;ek/senet +Kasa+ Banka + DOvizli Raporlar + KurTakibi Stok + uri + Fatura + Muhasebe + c;ek/senet + lrsaliye +Kasa+ Banka + DOvizli Ra ortar +Kur Taki bi Stok +Uri+ Fatura + c;ek/senet + Banka + Kasa + DOvizli Raporlar + Kur Takibi Stok +earl+ Fatura + c;ek/senet + irsaliye + Kasa+ Banka + OOvizli Raporlar + KurTakibi Stok + uri + Fatura + Mvhasebe + c;ek/senet + lrsaliye + Sipari1 +Kasa + Banka + DOvizli Raportar +Kur Taki bi Stok +Cari+ Fatura + <;ek/senet + irsaliye + Sipari~ +Kasa+ Banka + Dovtzu Ra orlar+ KurTakibi PAKETLERi SERVIS ISTEMIYORUM AKSITLi FIYAT * 620TLx4 =2.100Tl(+KOV) 752TLX4 = 2.SSO TL +KOV TL X4 3.SSO n (+KOV) TL X4 a n (+KOV) 797TLx TLx a4.600tl(+kov) FIRSAT PAKETLERI 'TAKSITLI FIYAT 738 TL X4 = 2.SOO Tl (+KDV) 885 TL X4 = TL (+KOV TL X TL (+KOV) 1.387TLx Tl (+KOV) 944 TL X4 Stok + uri + Fatura + Muhasebe + c;ek/senet + lrsaliye + Sipadj + Oretim +Kasa + Sanka + OOviz:li Rapcrtar + KurTakibi "Servis lstemlyorum Paketlerimlz sadece 4 seatllk e~itlm J~erlr. Verslyon yenlleme garantlsl ve Servis i~ermemektedir. "Servis lstemiyorum Paketlerinden eski mujterilerimizde faydalanabilirler... MODULLER 4441 ETA

3 7Taksit V.8-SQL FIRSAT V.8-SQL SERVIS ISTEMIYORUM ETA:V.8 SQL PAKETI Paketl l~erik Stok +cad+ Fatura +Kasa+ +KutTakibi OOvizli Raporlat PAKETLERi SEl\ViS ISTEMIYORUM '1'fAKSITLI FIYAT 398 TL X4 =1.3SOTL(+KOV) FIRSAT PAKETLERi RAKSITLI FIYAT 472 TL X4 = TL (+KOV) Paket II Paket Ill Paket IV Stok +Cari+ Fatura + irsaliye +Kasa+ DOvizli Raporlar + KurTakibi Stok +Cari+ Fatura + Muhasebe + c;ek/senet +Kasa+ Banka + OOvizli Ra rlar +Kur Taki bi Stok +Cari+ Fatura + Muhasebe + c;ek/senet + lrsaliye +Kasa+ Banka + OOvizli Raporlar + KurTakibi 531TLx4 = 1.$00 TL (+KOV) 767TLx TL (+KOV) 885 TL X TL (+KOV) 620TL X4 =2.lOOTLC+KOV) 91STLx4 a3.100tlc+kov) TL X4 3.SSO Tl C+KOV) PaketV Stok +Cari+ Fatura + <;ek/senet + Sanka + Kasa+ DOvizli Raporlar + KurTakibi 57STLx4 678 TL X4 PaketVI Stok +Cari+ Fatura + C::ek/Senet + irsaliye + Kasa+ Banka + OOvizli Raporlar + KurTakibi Paket VIII Stok +cad+ Fatura + Muhasebe + c;ek/senet + lrsaliye + Sipari1 +Kasa + Banka + DOvizli Rapcrtar +Kur Taki bi ~tok +Cari+ Fatura + c;ek/senet + lrsaliye + Sipari~ +Kasa+ Banka + Dovizf Raporlar + KurTakibi Stok +Cari+ Fatura + Muhasebe + <;ek/senet + irsaliye + Sipari~ + Oretim + Kasa + Sanka + OOvizli Raporlar + KurTakibi "Servts lstemiyorum Paketlerimiz sedece 4 saatlik egitim ic;erir. Versiyon yenileme garantisi ve Servis i~ermemektedir. Servis ls-temiyorum Paketterfnden eski m0$terilerimizde faydalanabilirler... MO DULLER eta.com.tr

4 7 Taksit ETA'YA GE,IYORUM KAMPANYASI VERSIYON MUADIL PROGRAMLARDAN GEc;l$LERDE TOm Versiyonlarda 0/o 30'a varan indirimler * Kampanya indirimi ge~i~ yapilan yazrhmm faturasi, lisans. ve turn materyallerin iadesinin yap1lmas1 durumunda ge~erlidir. ~~~~~~~ Eski Mii~terilerimiz iein KULLANILAN VERSiYON Versiyon 6 Versiyon 7 ETA For Windows ETA:V.8 SQL SQL'E GE,IYORUM KAMPANYASI GEc;i$ YAPILAN VERSiYON ETA:SQL indirim Ofo 10 Alacag1n1z yeni verslyonden, eskt verslycn bedef du$uldukten sonra % 10 indirim yap1lmaktad1r. *Servis lstemiyorum ve Fiyat1 KO~Ok Marifeti BOyUk paketferinden ETA:SQL'e 1 y1i lcerlsfnde ge~i~ yap1hyorsa, ahnan paketlerin kampanya fiyatlert du~uruiur. MO DULLER R~NJ(jj ~O,Yµ,TL~ M~L:J.l~Ki8-,i~ S.ERi NO/MUHASEBEilVfMUHASEBEill~e,TiKET1V:AZOi~ 4441 ETA

5 7Taksit small business TL +KDV YERiNE %17 tizel TANITIM indirimi ile SADECE 999 TL +KDV ;:;:P- E", ~~ Yeni mii~terilerimizin ETA:SB ahmtannda ETA'YA GEt;IYORUM KAMPANYAMIZ do uygulanmaktadtr.

6 4 Taksit Fiyatsna 7 Taksit V.8-SQL'E GE~l~TE KOBILERE KOMPLE ~OZOM Versiyon 6, Versiyon 7, Eta For Windows versiyonlartmtzdan ve ticari paket/erinizden V.8-SQL'e qeciste ilave modiillere de lhtlyaant: varsa Paket VI, Paket VIII ve Paket IX'a qecistekl siiper indirim hrsattnt kaarmaym. ETA :V.8-SQL lc;erik GEc;I~ FIYATI (TEK KULLANICI) 4 TAKSiTLI FiYAT Paket VI Stok + Cari + Fatura + <;ek/senet + lrsaliye + Kasa + Banka + Dovizli Raporlar + Kur Takibi 1.SOOTL (+KDV) 443 Tlx4 Siiper Ftrsat Paket IX Stok + Cari + Fatura + <;ek/senet + lrsaliye + Siparls + Kasa + Banka + Dovizf Raporlar +Kur Takibi 1.900TL (+KDV) 561 Tlx4 Stok + Cari + Fatura + PaketVlll Muhasebe + <;ek!senet + 2.4SOTL lrsaliye + Siparis +Kasa+ Banka + Dovizli Raporlar + (+KDV) 723Tlx4 KurTakibi Paket VI 6 seat, Paket IX ve Paket VIII 8 saat Ilk e- ltim i(erir. BOtUn ptiketlerimlz 1 y1i servls garantis1 l~trmektedir. Kampanya modullerinin d $ ndaki modollerin g~i$ fiyat1 i~in V8'e Ge~iyorum karnpanyesma bak1ntt..

7 7 Taksit / V.B'E GE~IYORUM KAMPANYASI VERSiYON Versiyon 6'dan Ge~i~ Versiyon 7'den G~i~ KO~UL ETA:V.8-SQL Liste Fiyati Ozerinden ETA:V.8-SQL Liste Fiyato Ozerinden INOiRiM if>taksit l<;in O/o45 0/oSO EFW'dan Ge~i~ ETA:V.8-SQL Liste Fiyato Ozerinden O/o60 Paket I, II, V ve Paket VI 6 saatlik egitim, Paket Ill, IV, VIII, IX ve Paket X ise 8 saatlik egitim i~erir. BOtUn paketlerimiz 1 y1i servls garantisi i.. ermektedir. ETA:SB versiyonumuzdan V~S:SQL'e ge~ijte 199 TL'ye modui ilave edebilirsiniz. MO DULLER CARI BAZLI FiYAT TAKI Bi, eurce, MUHASEBE IV, ETiKET YAZDIRMA. MUHASEBE II 4441 ETA

8 7Taksit ~olc Kullan1c1l1 Fiyotlar Kampanya fiyatlafl tek kullama i~in ge~erlidir. <;ak kullamat: uygulamalarda kampanya/liste fiyatlarma ana makine aru /kl terminate kadar %50, daha sonrakl her terminal /{in tek kullamci tiyou iizerinden V-8:SQLl:le %10, ETA:SQL'de 96 I 5 i/ave edilir. Kredi Kartlar1na /lave Talcsit World Card ile yapilacak a/1mlarda 4 taksit fiyatlarma, 7 taksit yap1/maktadlf. World Card kampanyasmm guncel sartlann. yet kill sauamua sorunuz. Kredi Kart Tele ~elcim lslcontosu Kredl kart1y/a tek {eklmde yap1/an &Jemelerde 967 iskonta yap1/moktadlf. 2. Ma/cine lndirimi Servis istemiyorum Paketleri ve ETA:SB Small Business kampanya/aflm1z eski muiterilerimizede sat1lmaktadlf. Eski miijter/lerlmlze 2. maklne Ind/rim/ saaece Servis lstemlyorum Paketlerl'nde uygu/amr. Kampanyo Ko~ullan Programlarsiparij tarihinden itibaren en g~ 2 hatta idoae teslim edilir. Teslimat ETA Bilgisayar veya ETAyetkili sauas, torotmdan miiiteriye yerinde yapillf ve bilglsayarma yiiklenir. Bu kampanya 30 N/san 2015 tarlhine kadar ETA Bilgisayar tarafmdan sabit fiyat garantisi ile ger~eklejtirilmektedir. Peiin fiyat1m1z kampanya tiyaud«. Kampanya ka1ullarm1 ve odeme sortionn: ETA ve ETA Yetklli sauasmdan ogrenebilirsinlz. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan/1g1'mn tarih, no'/u Resmi Gazete'de yaymlanan TRKGM ndlu teblig uygun olarak saua firma garantisiyle yap1/maktadrr. ETA, bu braiur kapsammdaki bilgi ve koiullara ba!lfr degildirve bun Iara istinaden sarumlu tutulamaz. ETA, yaz1/1m ve bask1 batalannaar: veya dogabllecekyan/11 anlamalardan sorumlu degildlr ETA Bize ula~mak icin: Anlw : Izmir : Konya : eta.com.tr

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi

Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Nebim Winner Kobi/Kampanya Fiyat Listesi Son Güncelleme: 9 Ocak 0 Winner Sektörel Kobi... Winner Ticari Hesap Kobi... Winner Tek Mağaza Kobi... Opsiyon Fiyatlar... 6 Mobil... 8 Winner Sektörel Kobi Winner

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 26 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar Türk

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 21 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 21 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 21 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 20 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen

Detaylı

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel Açıklamalar 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen

Detaylı

KOBĐ ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

KOBĐ ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. KOBĐ ÜRÜNLERĐ FĐYAT LĐSTESĐ 22 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

VEGA WINDOWS VERSION PROGRAMLAR FİYAT LİSTESİ 01.OCAK.2014

VEGA WINDOWS VERSION PROGRAMLAR FİYAT LİSTESİ 01.OCAK.2014 VEGA WINDOWS VERSION PROGRAMLAR FİYAT LİSTESİ 01.OCAK.2014 1 İçindekiler Vegawin Program Modül Fiyat Listesi... 4 Şef'im Fiyat Listesi. 7 Alış Anlaşmaları Fiyat Listesi... 8 Armada Sıcak Satış ve Alış

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans fiyatları LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm

Detaylı

Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager. Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin!

Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager. Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin! Mağazanızın Yeni Yöneticisi : Shop Manager Shop Manager ile hayatınızı kolaylaştırın, verimliliğinizi arttırın ve rekabette öne geçin! Shop Manager, Türkiye nin uygulama yazılımları pazarının lider kuruluşu

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 15 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

Netsis Web Ürünlerini Hizmet Olarak Kiralama (SaaS) Modeli

Netsis Web Ürünlerini Hizmet Olarak Kiralama (SaaS) Modeli Netsis Web Ürünlerini Hizmet Olarak Kiralama (SaaS) Modeli 1 Giriş Netsis, yeni nesil Web tabanlı ürünlerini müşterilerine altyapı hizmetleri de dahil olacak şekilde internet üzerinden kiralama modeliyle

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 20 Nisan 2012 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 08 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatla

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar Türk

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ

İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ İŞLETMELERİ LİDERLİĞE TAŞIYAN GÜÇ Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan geleceğin liderlerine özel bir ERP Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar LOGO tarafından tavsiye edilen kullanıcı fiyat ve koşullarıdır. 2. Tüm fiyatlar

Detaylı

E5GIMTA5 ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S.

E5GIMTA5 ESNAF ve SANATKARLAR GIDA ve İHTİYAÇ MADDELERİ TEMİN TEDARİK SAN. Ve TİC.A.S. E5GIMTA5 Sayı :2014/ Konu : 2015 Yılı TOKBYS Hizmetleri ve Sözleşmeler Hk. 22/12/2014 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI' NA Sayın Başkanlarımız;1976 yılında kurulmuş olan ESGİMTAŞ

Detaylı