ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-"

Transkript

1 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1.İdarenin adresi, Rektörlüğü Kalkanlı, Güzelyurt, KKTC olup Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : dir. 2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi :... Tel No : Faks No : Elektronik Posta Adresi : 2.3.Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4.Taraflar elden teslim veya iadeli taahhütlü posta tebligatı yolları ile bildirimde bulunabilir. Madde 3- Sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar Bu sözleşmede ve/veya sözleşmeye konu işin ifası esnasında geçen kavram ve terimler, metin başka türlü gerektirmedikçe sırası ile 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 3. maddesinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yer alan kavram ve terimlere verilen mana ile yorumlanır ve/veya okunur. Bu Sözleşmede yer alan; Yönetmelik : Satınalma ve İhale Yönetmeliği, İş ; Yolcu taşıma hizmeti (Servis), Kampus ; nu, İhale Komisyonu ; İhale işlerini yürütmekten sorumlu olarak atanan kurulu, Muayene ve Kabul İşlemleri ; Yolcu taşıma hizmetinde kullanılacak araçların İhale komisyonu tarafından onaylanmasına dair işlemler, 1

2 Hizmet Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, Yüklenici Vekili ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi, Üçüncü Kişi ; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri, Gün, Ay, Yıl ; Gün, takvim gününü; Ay, KKTC de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi, Sözleşme Bedeli ; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde İdarece alınacak hizmete ilişkin ödenecek parasal bedeli, Alt Yüklenici ; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, Yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, Sözleşmenin Süresi ; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli olduğu süreyi, İşe Başlama Tarihi ; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı tarihi, İşin Süresi ; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını, Muayene ve Kabul Formu ; İhale komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi, Yazılı Bildirim (yazı) ; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini, Yüklenici ; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, Ödemeye Esas Para Birimi ; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini, Taraf/Taraflar ; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi, Teklif ; Yüklenicinin İdareye sunduğu teklifi, Birinci Güzergah ; Gönyeli Belediye binasından başlayarak, Lefkoşa- Güzelyurt çevre yolu üzerinden kampusa geliş yolunu, İkinci Güzergah ; Lefke Mahkemeler önünden başlayarak Gemikonağından geçip Aydınköy ve Güneşköy anayolu üzerinden kampusa geliş yolunu, 2

3 Madde 5- Sözleşmenin Konusu 5.1.Sözleşmenin konusu, işbu sözleşme ve eklerinde görülen tanım, tafsilat ve şartlarla İdarenin Yükleniciden yolcu taşıma hizmeti (servis) alım işidir. 5.2.İş bu sözleşme ile temin edilecek hizmet sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde ifa edilmelidir. Madde 6- Yüklenicinin ve İdarenin Genel Yükümlülükleri 6.1.Hizmetin verilmesinde kullanılacak araçlar sağ direksiyonlu ve karayolları, trafik kanun ve tüzüğünün öngördüğü şartlar ile gerekli konfora haiz olacaktır. Yüklenici, yolcu taşıma işi için ilgili mercilerden gerekli izin ve belgeleri almaya, bulundurmaya, gerekli yerlerde tastik ettirmeye mecburdur. İzin ve belgelerden doğan aksaklıkların tümü Yükleniciye aittir. 6.2.Yolcu taşıma hizmeti, mesai günlerinde (Pazartesi-Cuma) resmi tatiller hariç haftanın beş günü verilecek olup, servislerin en geç saat de kampusda olması ve en geç saat 17:45 de kampusdan hareket etmesi sağlanacaktır. Servislerin bölgelere ve duraklara göre kalkış saatleri ise İdare tarafından belirlenerek Yüklenici firmaya bildirilecektir. 6.3.Araçlarda koltuk sayısı standartlara uygun ve her yolcu için emniyet kemerli olmalıdır. Ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecektir. Araç içerisinde işletme izni ve araç sigortasında belirtilen kişi sayısı dışında yolcu taşınmayacaktır. Araçlarda İdare tarafından bildirilecek isim listesi haricinde yolcu taşınmayacaktır. 6.4.Hizmetin verilmesinde kullanılacak 4-22 kişi aralığındaki araç tipleri için araçların modeli en fazla 10 yıllık 23 kişi ve üzeri aralığındaki araç tipleri için ise en fazla 15 yıllık olmalıdır. 6.5.Araçlar, akaryakıt ikmali ve bakımı yapılmış olarak servise çıkacaktır servis güzargahı boyunca araçların kaloriferi ve/veya kliması çalışır durumda bulundurulacaktır.servis başlangıç noktaları ve yolcu durakları haricinde yolcu indirme ve/veya yolcu bindirme yapılmayacaktır. Servisler zorunlu haller dışında güzergah dışına kesinlikle çıkmayacaktır. 6.6.Araçların temiz, bakımlı, insan sağlıgına uygun halde bulundurulması, fenni muayenelerin yapılmış olması, iç ve dış aksamları hasarsız olması gerekli olup her araçta noksansız olarak yıllık muayenesi, sigortası, yolcu sigortası, T izni vb. evrakların bulundurulması şarttır. 6.7.Araçların her türlü bakım, onarım ve masrafları ile, şoför, personel, akaryakıt, sigorta ve vergi vb.giderler Yükleniciye aittir. Yüklenici, bu gibi giderlerle ilgili İdare den hiçbir hak taleb edemez Araçların İdare nin hizmetinde bulunduğu zaman diliminde, araçlara İdarenin yolcuları dışında hiç kimse bindirilmeyecektir. 6.9.Araç şoförleri KKTC İç İşleri Bakanlığından alınan Profesyonel Sürücü Belgesine sahip olmalıdır. Şoförler servis süresince trafik kurallarına harfiyen uymalı kılık ve kıyafetlerine, konuşmalarına, hal ve hareketlerine dikkat etmelidir Seyahat süresince araç içerisinde sigara içilmeyecektir Son yolcu ininceye kadar standart güzergah üzerinde seyahat edilecek olup yolcu azlığı vb. nedenlerle yolcuların indirilmesi veya başka araca nakli söz konusu olmayacaktır. 3

4 6.12.Hizmete dair Yükleniciye yapılacak ödeme İdare sorumluluğunda olup yolculardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Hizmetin verilmesinde kullanılacak olan araçlar sözleşme öncesi İhale Komisyonu tarafından yerinde incelenerek Muayene ve Kabul Formu ile onaylanacaktır. Muayene ve Kabul Formunda hizmetin verilmesinde kullanılacak araçların plaka,model vb.. ayırd edici hususları belirtilecek olup İdare onayı olmaksızın araç değişimi yapılamayacaktır. Ancak,mücbir hallerde araç değişimi yoluna gidilebilecek olup Yüklenici bu durumu İdareye bildirmek zorundadır Özel günlerde servis saatlerinde değişiklik veya servis iptali yapılabilir. Bu durumda İdare 1 (bir) gün önceden Yükleniciye yazılı veya sözlü bildirim yapmakla mesuldur Servisi kullanacak yolcu sayılarına dair güncellemeler yılda 3 (üç) defa, Eylül, Şubat ve Haziran aylarında İdare tarafından yapılacak olup güncel yolcu sayıları ilgili yolcu listesinin oluşturulmasını takibeden 10 işgünü içerisinde Yükleniciye bildirilecektir Araçların zaman içinde yıpranması halinde araçların madde 6.3 de izah edilen koşullarda değiştirilmesini talep edebilir Yüklenici hizmetin verilmesine dair gerekli sevk ve idareyi sağlamak üzere İdareyle muhatap olacak olan Yüklenici Vekilini yazılı olarak İdareye bildirmek zorundadır. Herhangi bir nedenle Yüklenici Vekilinin değişmesi halinde bu durum ivedilikle İdareye bildirilmelidir Servisin tamamen iptali İdarenin bir hafta önce Yükleniciye yazılı bildirim yapılması suretiyle yapılabilir. Bu durumda Yüklenici servisin iptal tarihinden önce yerine getirdiği hizmete dair hak talebinde bulunabilir. Madde 7- Sözleşmenin Türü ve Bedeli İş bu sözleşme araç tipine bağlı olarak güzergahlar için belirlenen günlük gidiş-geliş sefer başı birim fiyat esasına dayalı olup sözleşme eki teklif birim fiyat cetvelinde görülen fiyatlarla Birinci güzergah için... kişilik araçla günlük gidiş-geliş sefer başı... TL İkinci güzergah için... kişilik araçla günlük gidiş-geliş sefer başı... TL dir. Bu çerçevede toplam sözleşme bedeli... TL olup, bu bedel güzergah, araç ve/veya hizmet verilecek gün sayısında değişiklik olması hali veya hallerinde madde 18 de belirtilen ek protokol düzenlenmesi sureti ile yeniden belirlenebilecektir. Madde 8- Sözleşme Bedeline Dahil Olan ve Hariç Olan Giderler 8.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin günlük gidiş-geliş sefer başı bedeline araç, şöför, yıllık muayene, araç sigortası, yolcu sigortası, T izni, vergi, resim, harç vb..giderler ile işin yapılmasına yönelik gerekli olan gerek ekipman gerekse sarfların teminine yönelik tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir. Yüklenici günlük gidiş-geliş sefer başı bedeli dışında İdareden herhangi bir ödeme talep edemez Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. 4

5 Madde 9- Sözleşmenin Ekleri 9.1.Nihai teklif mektubu ile ihale dosyası, 9.2.Madde 18 de izah edilen hallerde düzenlenecek olan protokoller, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Madde 10- Sözleşmenin Süresi Sözleşme imza tarihinden itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Madde 11- İşe Başlama Tarihi ve İşin Süresi 11.1.İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imza altına alındığı tarihi takiben en geç 15 takvim günü içerisinde Yüklenici işe başlayacaktır İşin Süresi: İşin toplam süresi 3 (üç) yıldır. Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler 12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe dair teminat tutarı güzergahlar bazında ayrı ayrı hesap edilecek olup İdare tarafından oluşturulacak sevis kullanıcı listesi dikkate alınarak güzergahlarda kullanılacak araç tiplerin tespit edilmesi neticesinde yaklaşık yıllık bedel hesap edilecek ve kati teminat tutarı yaklaşık bedelin %6 sı oranında olacaktır. Güzergah ve/veya araç tipi değişikliklerinin hizmet bedelinde değişiklik yaratması halinde yeni hesap edilecek bedel üzerinden ek teminat alınması yoluna gidilebilir Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve sözleşme eki dokümanların hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edilmesini müteakip 30 gün içerisinde Yükleniciye iade edilir Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 13- Ödeme Zamanı ve Şartları 13.1.İdare 60/2003 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetleme yasası uyarınca KDV den muaf hizmet alımı yapacak olup Yolcu taşıma hizmetine dair Yükleniciye yapılacak ödeme Yüklenicinin her ayın sonunda düzenleyeceği KDV den muaf fatura karşılığında 15 iş günü içerisinde yapılacaktır Madde 13.1 de bahsi geçen muafiyetin kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler olması halinde yeni yasa maddeleri uyarınca uygulama yapılacaktır. Madde 14- Artışlar Sözleşme süresi boyunca hizmetin verilmesine dair yıllık fiyat artışları aşağıda izah edilen formüle göre hesap edilecektir; Mevcut Taşımacılık Bedeli= Her bir araç tipi için belirlenmiş günlük gidiş-geliş taşımacılık bedelidir. Yeni Taşımacılık Bedeli= Her bir araç tipi için hesap edilecek bir sonraki yılın taşımacılık bedelidir. Yakıt Artış Oranı(YAO)=Bir önceki yılın ortalama Eurodizel yakıt fiyatları ortalamasının, aralık ayı yakıt fiyatına oranıdır. 5

6 Asgari Ücret Artış Oranı(AÜAO)= Bir önceki yıl içerisinde meydana gelen brüt asgari ücret artış oranıdır. TÜFE Artış Oranı(TAO)= Bir önceki yılın TÜFE(o ayın bir yıl önceki aynı ayına göre) oranı ortalamasıdır. YENİ TAŞIMACILIK BEDELİ = (YAO * %35 + AÜAO * %35 + TAO * %30) * MTB + MTB Madde 15- Sözleşmenin Devri Yüklenici iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini 3. şahıslara devir veya temlik edemez. Madde 16- Cezai Hükümler 16.1.Yüklenici servis araçlarını, güzergah başlangıç noktalarında ve mesai bitiminde kampus hareket noktalarında İdare ile mutabık kalınan saatlerde bulundurmaya mecburdur. Bulundurmadığı taktirde İdare o sefer için ödenecek olan ücretin 1/3 oranında Yükleniciye ceza kesebilir Zorunlu haller dışında bir aksaklık sonucu, Yüklenici tarafından hizmetin yerine getirilmemesi halinde o sefer için ücret ödenmeyeceği gibi, personelin ticari araçlarla kampusa gelmesinden doğacak maddi zarar Yükleniciden ceza tazminatı olarak alacağından kesilmesi suretiyle işlem yapılabilecektir Araç ve/veya şöför hakkında Yükleniciye, İdare tarafından bildirilecek memnuniyetsizliklerin yazılı bildirimi takibeden 3 (üç) iş günü içerisinde giderilmesi esastır. Süresinde gereği yapılmayan hallerde İdare o sefer için ödenecek olan ücretin 2/3 oranında Yükleniciye ceza kesebilir. Madde 17- Sözleşmenin Fesih Halleri 17.1.Aşağıda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin bu madde uyarınca feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Mücbir sebepler şunlardır; a) K.K.T.C. de genel seferberlik ilanı, b) Sel, deprem, yangın sonucu felakete sebep olan veya işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, (yerel makamlarca teyit edilmesi kaydı ile) c) Genel salgın hastalıklar, (Yerel resmi makamların kabul edeceği) d) İdarenin mücbir sebep olarak kabul edebileceği, Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan ve bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği haller, Yüklenici, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 7 gün içinde durumu İdareye yazılı olarak bildirmekle ve İdarenin bu durumu belgelemeye yönelik her türlü talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Mücbir Sebep başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır Yüklenici sözleşme süresi boyunca mücbir sebepler dışında taahhüdünden vazgeçemez. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşmesi fesih edilir. 6

7 17.3.İşbu sözleşme, taraflardan birinin diğerine yazılı bildirimi ile bildirim tarihinden itibaren 60 günlük ihbar süresi sonunda karşılıklı olarak feshedilebilir İşbu sözleşmenin cezai hükümler maddelerinde konu edilen hallerin bir ay içerisinde üçten fazla olması veya 1 yıllık dönemler halinde toplam onbeşden daha fazla gerçekleşmesi durumunda İdare bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir, Yüklenici İdare den herhangi bir nam altında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz Yüklenici nin yükümlülüğünü başkasına devretmesi halinde kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşmesi fesih edilir. Madde 18-Sözleşmeye Bağlı Ek Protokollerin Düzenlenmesi Hali Yıllık fiyat artışlarında, güzergah ekleme,çıkarma veya güzergah değişikliklerinde, araç tipi değişimi durumlarında hizmetin verilmesine dair fiyat değişiklikleri ortaya çıkması halinde bu değişiklikler taraflar arasında imza dilecek protokollerle yönetilecek olup protokoller iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. Madde 19-Anlaşmazlıkların Çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın İdare ve Yüklenici arasında çözümlenememesi durumunda konu ile ilgili KKTC mahkemeleri yetkilidir. Madde 20-Yürürlük İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21-Gizlilik Yüklenici İdare nin yazılı onayını almadan iş bu sözleşme ve ekleri kapsamında temin edeceği bilgiler hakkında üçüncü şahıslara bilgi vermeyeceğini iş bu sözleşme ile taahhüt eder. Madde 22- İmza Bu sözleşme 22 madde ve... sayfa ekten ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınarak, birer nüshası taraflarca (İdare ve Yüklenicide) alıkonulmuştur. İDARE YÜKLENİCİ 7

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı