Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo ravvivante per pietra naturale Şirket/iş sahibinin tanıtımı Şirket Unvanı FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Adres Via Garibaldi, 58 Mevki ve Ülke San Martino di Lupari (PD) ITALIA yetkili kişinin e-posta adresi, Güvenlik bilgileri formu sorumlusu tel faks Acil durum telefonu Acil bilgiler için danışınız TEL ITALIA: Ospedale Niguarda di Milano - ESPAÑA: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses - PORTUGAL: Centro de Informação Antivevenos (CIAV) -UNITED KINGDOM: NHS Direct or 111 (In England and Wales); NHS (In Scotland) -FRANCE: Centres Antipoison et de Toxicovigilance du Paris -DEUTSCHLAND: , Inst. f. Toxikologie Berlin - ÖSTERREICH: Vergiftungsinformationszentrale VIZ -NORGE: Norwegian Poison Information Centre -SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - Centre Suisse d''''information Toxicologique - Centro Svizzero d''''informazione Tossicologica -SWEDEN: 112 Giftinformationscentralen -DENMARK: Giftlinjen -POLSKA: Zakład Higieny -NETHERLANDS: National Poison Center - BELGIQUE: Centre Antipoisons - Ελλάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ HUNGARY: ETTSZ= Health Toxicological Information Service BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanitimi. 2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması. Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir. Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur /2008 Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar. Sınıflandırma ve tehlikelerin tanıtımı: Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 H226 H304 H319

2 Sayfa no. 2/ /548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki değişiklikleri ve uyarlamalar. Tehlike sembolleri: Xn R Cümleleri: Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler. 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri. Resimli işaretler: Uyarılar: Tehlike Tehlike bilgileri: H226 H304 H319 EUH066 Parlayıcı sıvı ve buharlar. Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Gözlerde ciddi tahrişe neden olur. Tekrarlanan maruz kalmalar, deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Tedbir önerileri: P101 P102 P210 P233 P280 P301+P310 P501 Kapsadıkları: Bir doktora danışılması halinde, ürün kabını veya etiketini yanınızda bulundurunuz. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutunuz. Çıplak alev / kıvılcım / aşınmış yüzeyler / ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Kabı iyice kapalı tutunuz. Eldiven / koruyucu giysiler giyiniz / gözleri / yüzü koruyunuz. YUTMA HALİNDE: derhal bir ZEHİR MERKEZİ veya bir doktor ile temas kurunuz. Ürünü / kabı... de bertaraf ediniz. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ 2.3. Diğer tehlikeler. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi Maddeler. İlgili olmayan bilgiler Müstahzarlar.

3 Sayfa no. 3/18 Kapsadıkları: Tanıtımı. Kons. %. Sınıflandırma 67/548/AET. Sınıflandırma 1272/2008 (CLP). MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ C.A.S AT Xn R65, Notlar P Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Notlar P İNDEKS Tes. No KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) C.A.S R10, Xn R20/21, Xi R38, Notlar C Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Notlar C AT İNDEKS Tes. No ETİLBENZEN C.A.S F R11, Xn R20, Xn R48/20, Xn R65 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373 AT İNDEKS BUTİL ALKOL C.A.S R10, Xn R22, Xi R37/38, Xi R41, R67, Notlar AT İNDEKS Tes. No STANNATE, DIOCTYLBIS((1-OXODODECYL)OXY) Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336 C.A.S ,1-0,5 Notlar Repr. 2 H361d, STOT RE 1 H372, Aquatic Chronic 3 H412 AT İNDEKS. - Tes. No TOLUEN C.A.S ,05 Üret. Kat. 3 R63, F R11, Xi R38, Xn R48/20, Xn R65, R67 AT İNDEKS Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336 Not: Menzil üst değeri hariç. Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur. T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N) BÖLÜM 4. İlk yardim önlemleri İlk yardım tedbirlerinin tanımı. GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yıkayınız. Derhal bir doktora danışınız. DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alınız. Derhal bir doktora danışınız. YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su içiriniz. Derhal bir doktora danışınız. Doktor tarafından net şekilde izin verilmemiş ise, kusturmaya

4 Sayfa no. 4/18 çalışmayınız. SOLUNUM: Derhal bir doktor çağırınız. Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Yardım eden kişi için uygun tedbirleri alınız Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar. Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri Yangın söndürücüler. UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Yangın söndürme teçhizatları: karbonik anhidrit, köpük, kimya tozu. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, tutuşabilir buharları dağıtmak ve kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su buharı kullanılabilir. UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Su jetleri kullanmayınız. Su, yangını söndürmek için etkili değildir, ancak patlama ve infilakları önleyerek, alevlere maruz kalmış kapalı kapların soğutulması için kullanılabilir Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler. YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER Patlama tehlikesi doğurarak, ateşe maruz kalmış olan kapların içinde aşırı basınç meydana gelebilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler. GENEL BİLGİLER Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. EKİPMAN Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler için koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar. BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayilma önlemleri Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler. Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz. Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilgiler gerek çalışan görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için geçerlidir.

5 Sayfa no. 5/ Çevresel önlemler. Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz Sınırlandırma ve ıslah etme metot ve malzemeleri. Dışarı çıkmış olan ürünü uygun bir kap içine emdiriniz. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl emici malzeme ile emdiriniz. Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Bölüm 7`deki kapların malzemesi için olası uyumsuzlukları kontrol ediniz. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir Diğer bölümlere göndermeler. Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir. BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama Güvenli kullanım için koruyucu önlemler. Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Buharlar patlama ile yangın çıkarabilirler, pencereler ve kapılar açık tutularak ve çapraz bir havalandırma garanti edilerek birikim önlenilmesi gerekir. Uygun bir havalandırma olmadığı takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Sıvı aktarma işlemleri esnasında, büyük boyutlu ambalajlar halinde toprak hatlı bir elektrik prizine bağlayın ve anti statik ayakkabılar giyin. Sıvının borularda ve cihazlarda kuvvetli çalkalanması ve hızlı akması elektrostatik yüklerin oluşumuna ve birikimlerine sebep olabilir. Yangın ve patlama tehlikesini önlemek üzere hareket ettirme esnasında asla basınçlı hava kullanmayınız. Kapları, basınç altında olabileceklerinden, dikkat ile açınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları. Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından koruyarak muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin Özel kullanımlar. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma Maruziyet sınır değerleri. Referans Standartlar: AUS Österreich Grenzwerteverordnung GKV 2011 BEL Belgique AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010 CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d`exposition aux postes de travail / Grenzwerte am

6 Sayfa no. 6/18 Arbeitsplatz CYP Κύπρος Κ..Π. 268/2001; Κ..Π. 55/2004; Κ..Π. 295/2007; Κ..Π. 70/2012 CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer ESP España Publicación: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en Espana 2012 FIN Suomi HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 FRA France JORF n 0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n 102 GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου 2012 HRV Hrvatska NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb HUN Magyarország 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról IRL Éire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011 ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18 NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r SVK Slovensko NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007 SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 TUR Türkiye 2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir EU OEL EU Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği 2004/37/AT; Yönetmeliği 2000/39/AT. TLV-ACGIH ACGIH 2012 NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK DEU NDS POL XILENE (MISCELA DI ISOMERI) Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CYP DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU DERİ. VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ.

7 Sayfa no. 7/18 VLEP FRA DERİ. WEL GRB TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN DERİ. OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD DERİ. TLV NOR DERİ. NDS POL 100 NPHV SVK DERİ. MV SVN DERİ. MAK SWE DERİ. ESD TUR DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH ALCOOL BUTILICO Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS VLEP BEL VEL CHE MAK CHE TLV CZE DERİ. AGW DEU MAK DEU TLV DNK DERİ. VLA ESP 20 DERİ. VLEP FRA WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN OEL IRL 20 DERİ. OEL NLD 45 NDS POL NPHV SVK MAK SWE DERİ. TLV-ACGIH ETILBENZENE

8 Sayfa no. 8/18 Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CYP DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU DERİ. TLV DNK VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ. VLEP FRA 88, DERİ. WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD DERİ. TLV NOR 20 5 DERİ. NDS POL NPHV SVK DERİ. MAK SWE ESD TUR DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH TOLUENE Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU TLV DNK DERİ. VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ. VLEP FRA 76, DERİ. WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ.

9 Sayfa no. 9/18 MDK HRV AK HUN OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD TLV NOR DERİ. NDS POL NPHV SVK DERİ. MAK SWE DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH 75,4 20 Açiklamalar: (C) = CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon. Solvent karışımları TLV: 130 mg/m Maruziyet kontrolleri. Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörünüz. EL KORUMA Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standardı). İş eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme. Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler. CİLT KORUMA Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız. Çalışma ortamının patlama riski bulundurması halinde, antistatik giysiler tedarik etme olanağını değerlendiriniz. GÖZ KORUMA Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı). SOLUNUM KORUMA Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN standardı). Farklı doğalı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma araçlarının kullanılması gerekir. Her halükarda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Solunum yolları koruma donanımının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız.

10 Sayfa no. 10/18 ÇEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI. Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir. BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler. Fiziksel Durumu Renk Koku Koku eşiği. ph. Erime veya donma noktası. Ilk kaynama noktası. Kaynama derecesi. Alevlenme noktası. Buharlaşma hızı Katıların ve gazların parlayıcılıkları Alevlenme alt limiti. Alevlenme üst limiti. Patlama alt limiti. Patlama üst limiti. Buhar basıncı. Buharların Yoğunluğu Özgül ağırlığı. Çözünürlük Ayrışma katsayısı: n-otanol/su Kendiliğinden alevlenme ısısı. Ayrışma sıcaklığı. Viskozite Patlayıcı özellikleri Yanıcı özellikler sıvı tipico di solvente organico > 40 C. 0,862 Kg/l suda çözülemez 9.2. Diğer bilgiler. VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) : 73,03 % - 629,54 g/litre. VOC (uçucu karbon) : 61,84 % - 533,04 g/litre. BÖLÜM 10. Kararlilik ve reaktivite/tepkime Reaktivite. Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur. TOLUEN: Güneş ışığı etkisi ile bozunur Kimyasal kararlılığı. Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

11 Sayfa no. 11/ Tehlikeli reaksiyon olanakları. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. TOLUEN: Dumanlı sülfürik asit, nitrik asit, gümüş perkloratları, azot dioksit, metal olmayan halojenürler, asetik asit, organik nitro bileşikler ile temas nedeni patlama riski. Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kuvvetli oksitleyici ajanlar, kuvvetli asitler, kükürt ile (ısı mevcudiyeti halinde) tehlikeli reaksiyona girebilir. ETİLBENZEN: Kuvvetli oksitleyiciler ile şiddetli reaksiyona girer ve farklı plastik materyal tiplerine saldırır. Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir Kaçınılması gereken durumlar. Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız Kaçınılması gereken malzemeler. Bulunmayan bilgiler Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri. Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir. ETİLBENZEN: Metan, stiren, hidrojen, etan. BÖLÜM 11. Toksikoloji bilgisi Toksikolojik etkiler hakkında bilgi. Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız. Yutma veya kusma yolu ile az sıvı miktarlarının bile solunum sistemine girmesi, zatürree ve pulmoner ödeme sebep olabilir. Akut etkileri: Göz ile teması tahriş etkisi yapabilir; belirtileri kızarma, ödem, ağrı ve gözlerde yaşlanma olabilir. Buharların teneffüs edilmesi üst solunum yollarında orta derecede tahrişe neden olur; cilt ile teması orta derecede tahrişe neden olur. Yutma, yanmalı karın ağrısı, bulantı ve kusmayı içererek sağlık bozukluklarına sebep olabilir. TOLUEN: Beyin iltahabı ve polineurite sebep olarak merkezi ve periferik sinir sistemi üzerinde zehirli etki göstermektedir; cilt, bağ dokusu, kornea ve solunum sistemi üzerinde tahriş edici etki. ETİLBENZEN: Diğer benzer benzenler gibi, Merkezi Sinir Sistemi üzerinde, önceden baş dönmesi ve baş ağrısı ile birlikte (Ispesl) depresyon, narkoz gibi akut etki gösterebilir. Deri, bağ dokusu ve solunum sistemi için tahriş edicidir. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) LD50 (Oral).3523 mg/kg Rat LD50 (Deri).4350 mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).26 mg/l/4h Rat TOLUEN LD50 (Oral).5580 mg/kg Rat LD50 (Deri) mg/kg Rabbit

12 Sayfa no. 12/18 LC50 (Soluma).28,1 mg/l/4h Rat ETİLBENZEN LD50 (Oral).3500 mg/kg Rat LD50 (Deri) mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).17,2 mg/l/4h Rat BUTİL ALKOL LD50 (Oral).790 mg/kg Rat LD50 (Deri).3400 mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).8000 ppm/4h Rat MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ LD50 (Oral).> 5000 mg/kg Rat LD50 (Deri).> 2000 mg/kg Rabbit BÖLÜM 12. Ekoloji bilgisi. Preparat hakkında özellikli bilgiler mevcut olmadıklarından ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız. Ürün su yollarına veya kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili makamlara haber veriniz. Su tabakası üzerinde etkileri minimuma indirmek için gerekli önlemleri uygulayınız Ekotoksisite. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ LC50 - Balık. EC50 - Yumuşakçalar. EC50 - Yosunlar / su Bitkileri. 8,2 mg/l/96h Pimephales promelas 4,5 mg/l/48h Daphnia magna 3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata Kalıcılık ve bozunabilirlik. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik ayrışabilirlik: Veri Mevcut Değil. TOLUEN Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. ETİLBENZEN Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. BUTİL ALKOL Suda çözülebilir. mg/l

13 Sayfa no. 13/18 Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir Biyobirikim potansiyeli. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Ayırma katsayısı: n- 3,12 oktanol/su. BCF. 25,9 TOLUEN Ayırma katsayısı: n- 2,73 oktanol/su. BCF. 90 ETİLBENZEN Ayırma katsayısı: n- oktanol/su. 3,6 BUTİL ALKOL Ayırma katsayısı: n- 1 oktanol/su. BCF. 3, Hareketlilik. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Ayırma katsayısı: Toprak/su. BUTİL ALKOL Ayırma katsayısı: Toprak/su. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ Ayırma katsayısı: Toprak/su. 2,73 0,388 1,78

14 Sayfa no. 14/ PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları. Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vpvb maddeleri içermez Diğer ters etkiler. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri Atık işleme metodu. Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir. Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız. Atıkların taşınması ADR `ye tabi olabilir. KONTAMİNE AMBALAJLAR Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir. BÖLÜM 14. Taşımacilik bilgisi. Taşıma, A.D.R. Anlaşması yürürlükteki baskısı ve uygulanabilir milli hükümlerde kapsanılan talimatlara uygun olarak tehlikeli malların taşınması için izin sahibi vasıtalar ile yapılmalıdır.taşıma orijinal ambalaj ile yapılmalı ve her halükarda ambalaj malzemesi kapsanan madde tarafından etki görmeyecek şekilde olmalı ve mal ile tehlikeli reaksiyonlara karşı hassas olmamalıdır.tehlikeli malı yükleyecek ve tahliye edecek olan görevliler müstahzarın riskleri hakkında uygun bir eğitimden geçirilmiş olmalı ve acil durum meydana gelmesi halinde alınacak olası önlemleri bilmelidir. Karayolu veya demiryolu taşımacılığı. ADR/RID Sınıfı: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 Nr. Kemler: 30 Limited Quantity. 5 L Tünellerde sınırlama kodu. (D/E) Teknik ismi: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE) Özel Hüküm: 640E Deniz taşımacılığı: IMO Sınıfı: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 EMS: F-E, S-D Deniz Kirletici. NO Uygun Taşıma Adı: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE)

15 Sayfa no. 15/18 Hava taşımacılığı: IATA: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 Kargo: Ambalaj talimatları: 366 Maksimum miktar: 220 L Pass.: Ambalaj talimatları: 355 Maksimum miktar: 60 L Özel talimatlar: A3, A224 Uygun Taşıma Adı: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE) BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar. Seveso Kategorisi /2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar. Ürün. Nokta Kapsanan maddeler. Nokta. 48 TOLUEN Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler. Hiçbiri. İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki). Hiçbiri. 649/2012 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler. Hiçbiri. Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri. Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri. Sağlık Kontrolleri.

16 Sayfa no. 16/18 Mevcut risk değerlendirme verilerinin, işçi sağlık ve güvenliğine ilişkin risklerin az olduğunu ve 98/24/EC direktifine uyulduğunu kanıtlamaları şartı ile bu kimyasal maddeye maruz kalmış işçiler sağlık kontrollerinden geçmeyecektir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi. Müstahzar ve kapsadığı maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi hazırlanmamıştır. BÖLÜM 16. Diğer bilgiler. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni: Flam. Liq. 2 Parlayıcı sıvı, kategori 2 Flam. Liq. 3 Parlayıcı sıvı, kategori 3 Repr. 2 Üreme için zehirlilik, kategori 2 Acute Tox. 4 Akut zehirlilik, kategori 4 STOT RE 1 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - mükerrer maruz kalma, kategori 1 Asp. Tox. 1 Solunması halinde tehlikelidir, kategori 1 STOT RE 2 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - mükerrer maruz kalma, kategori 2 Eye Dam. 1 Ciddi göz hasarları, kategori 1 Eye Irrit. 2 Göz tahrişi, kategori 2 Skin Irrit. 2 Deri tahrişi, kategori 2 STOT SE 3 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 3 Aquatic Chronic 3 Su ortamı için tehlikelidir, kronik zehirlilik, kategori 3 H225 H226 H361d H302 H312 H332 H372 H304 H373 H318 H319 H315 H335 H336 H412 EUH066 Kolay parlayıcı sıvı ve buharlar. Parlayıcı sıvı ve buharlar. Fetüs için zararlı olduğu şüphesi mevcuttur. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile teması zararlıdır. Solunursa zararlıdır. Organlara zarar verir uzun süreli veya mükerrer maruz kalma halinde. Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Organlara zarar verebilir uzun süreli veya mükerrer maruz kalma halinde. Ciddi göz hasarlarına neden olur. Gözlerde ciddi tahrişe neden olur. Deride tahrişe neden olur. Solunum yollarını tahriş edebilir. Uyku hali veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun vadeli etkiler ile suda yaşayan organizmalar için zararlıdır. Tekrarlanan maruz kalmalar, deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri: R10 R11 ALEVLENIR. KOLAY ALEVLENIR.

17 Sayfa no. 17/18 R20 SOLUNMASı HALINDE ZARARLıDıR. R20/21 SOLUNDUĞUNDA VE CILT ILE TEMASıNDA SAĞLıĞA ZARARLıDıR. R22 YUTULMASı HALINDE ZARARLıDıR. R37/38 SOLUNUM SISTEMINI VE CILDI TAHRIŞ EDICIDIR. R38 R41 CILDI TAHRIŞ EDER. GÖZDE CIDDI HASAR RISKI. R48/20 ZARARLı: UZUN SÜRELI SOLUNMASı HALINDE SAĞLıĞA CIDDI HASAR TEHLIKESI. Repr. Cat. 3 Üreme için zehirlilik, gelişme, kategori 3. R63 R65 R67 DOĞMAMıŞ ÇOCUĞA ZARAR VERME OLASı RISKI. ZARARLı: YUTULMASı HALINDE AKCIĞERDE HASARA NEDEN OLABILIR. BUHARLARı UYUŞUKLUĞA VE BAŞ DÖNMESINE NEDEN OLABILIR. AÇIKLAMALAR: - ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması - CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası - CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon - CE NUMBER: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi) - CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği - DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - EmS: Emergency Schedule - GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem - IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği - IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu - IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu - IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü - INDEX NUMBER: CLP`nin VI Ek`teki belirleme numarası - LC50: Ölümcül konsantrasyon %50 - LD50: Ölümcül konsantrasyon %50 - OEL: Mesleki maruziyet seviyesi - PBT: REACH`e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli - PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu - PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi - PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon - REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği - RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği - TLV: Eşik sınır değer - ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon. - TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı - TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı - VOC: Uçucu organik bileşik - vpvb: REACH`e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). GENEL BİBLİYOGRAFİSİ: /45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler 2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar 3. Regulation (AB) 1907/2006 (REACH) 4. Regulation (AB) 1272/2008 (CLP) 5. Regulation (AB) 790/2009 (I Atp.CLP) 6. Regulation (AB) 453/ Regulation (AB) 286/2011 (II Atp.CLP) 8. Regulation (AB) 618/2012 (III Atp.CLP) 9. Regulation (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP) 10. Regulation (AB) 944/2013 (V Atp. CLP) 11. Regulation (AB) 605/2014 (VI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

18 Sayfa no. 18/18 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi Kullanıcılar için bilgi: Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar. Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir. Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir. Önceki revizyona göre değişiklikler: Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı: 03 / 12 / 16.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Bilgi Formu. PROTETTIVO PRE FUGATURA. 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA PRW 200. Bilgi Formu. PROTETTIVO PRE FUGATURA. 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA Sayfa no. 1/7 Bilgi Formu. 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FUGAPROOF. Bilgi Formu. 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA. tel. +39.049.9467300 faks +39.049.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FUGAPROOF. Bilgi Formu. 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA. tel. +39.049.9467300 faks +39.049. Sayfa no. 1/9 Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

6704-weber.therm flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6704-weber.therm flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/8 6704-weber.therm flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6704 Unvanı weber.therm flex 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

6189- weber SL Hydron Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6189- weber SL Hydron Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/9 6189- Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6189 Unvanı weber SL hydron 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. 6617 - WEBER.PRIM TG 5

Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S. 6617 - WEBER.PRIM TG 5 Sayfa no. 1/8 6617-Weber.Prim TG 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6617 Unvanı WEBER.PRIM TG 5 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım TEMİZ

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 9 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: Unvanı 6411P WEBER.DRY FDF PLUS 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Durante & Vivan s.p.a. DUDITERM 545/15

Durante & Vivan s.p.a. DUDITERM 545/15 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

6632 weber emprenye Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6632 weber emprenye Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/9 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6632 Unvanı weber emprenye 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

6387-Weber.kur A Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6387-Weber.kur A Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 6387-Weber.kur A Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6387 Unvanı WEBER.KUR A 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/13 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı Kimyevi ismi ve eşanlamlılar Zeminler için üniversal temizleyici

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

6676 weber.prim C 100 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6676 weber.prim C 100 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/8 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6676 Unvanı weber.prim C 100 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

6387 weber kür A Güvenlik Bilgi Formu

6387 weber kür A Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/8 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6387 Unvanı weber kür A 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

6228-Weber.tex UV Flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6228-Weber.tex UV Flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 6228-Weber.tex UV Flex Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6228 Unvanı WEBER.TEX UV FLEX 1.2. Madde

Detaylı

6508 weber.dress el sıvası Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6508 weber.dress el sıvası Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6508 Unvanı weber.dress el sıvası 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

6707-weber.therm B1 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6707-weber.therm B1 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/9 6707-weber.therm B1 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6707 Unvanı weber.therm B1 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 Ürün Firma tanımı Ürün ismi Ürün kodu Firma ismi Adres SELULOZiK TiNER TN200.00.0000 Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA Telefon 0312 815

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

6558 weber.art tavan Güvenlik Bilgi Formu

6558 weber.art tavan Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/8 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6558 Unvanı weber.art tavan 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/9 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6228 Unvanı weber.tex UV flex 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı Kimyevi ismi ve eşanlamlılar Polish per il ripristino del marmo lucido

Detaylı

6315 weber.kol porselen Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6315 weber.kol porselen Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/9 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6315 Unvanı weber.kol porselen 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

6670-Weber.Antifreeze Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6670-Weber.Antifreeze Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 6670-Weber.Antifreeze Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6670 Unvanı WEBER.ANTIFREEZE 1.2. Madde

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1301 Ürün Adı FIKSPUR 2K B (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, BİTÜM TAKVİYELİ, POLİÜRETAN ESASLI, SU YALITIM Tanımlama/ Kullanım MALZEMESİ MGBF

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. 1.1. Madde/Karışım kimliği. Unvanı. 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 6140P-Weber.tex plast sil Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: Unvanı 6140P WEBER.TEX PLAST SIL

Detaylı

6614 weber leke çıkarıcı Güvenlik Bilgi Formu

6614 weber leke çıkarıcı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6614 Unvanı weber leke çıkarıcı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1402 Ürün Adı FIXPROOF POLYUREA (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, SPRAY İLE UYGULANABİLİR, HOT-CURE POLİÜREA Tanımlama/ Kullanım ESASLI SU YALITIM

Detaylı

1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3. TEHLİKELERİN TANIMI. Ürünü Hakkında Bilgiler

1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3. TEHLİKELERİN TANIMI. Ürünü Hakkında Bilgiler 1. ÜRÜN / FİRMA TANIMI Ürünü Hakkında Bilgiler Ürün Adı: BAUPAK YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ KORUNT Tanımlama / Kullanım: Taze beton yüzeylere toz halinde uygulanan çimento esaslı, yüksek kalitede korunt agrega

Detaylı

6613-Weber Çimento Temizleyici Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6613-Weber Çimento Temizleyici Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 6613-Weber Çimento Temizleyici Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6613 Unvanı WEBER CIMENTO TEMIZLEYICI

Detaylı

I.M.A.F. S.p.A. NEOGUM

I.M.A.F. S.p.A. NEOGUM Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği. 1.1. Madde/Karışım kimliği. Unvanı. 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

6330-Weber.kol Fix Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6330-Weber.kol Fix Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 6330-Weber.kol Fix Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6330 Unvanı WEBER.KOL FIX 1.2. Madde veya

Detaylı

6613 weber çimento temizleyici Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6613 weber çimento temizleyici Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6613 Unvanı weber çimento temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı FUGAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı flex derz dolgusu 1.3

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No : 1/5 1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı SIVAMATİK 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Kullanımı Çimento esaslı hazır sıva 1.3 Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

6199 weber.min LN Güvenlik Bilgi Formu

6199 weber.min LN Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6199 Unvanı weber.min LN 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

6539 weber.prim UV Güvenlik Bilgi Formu

6539 weber.prim UV Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6539 Unvanı weber.prim UV 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

6614-Weber Leke Cıkarıcı Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6614-Weber Leke Cıkarıcı Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 6614-Weber Leke Cıkarıcı Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6614 Unvanı WEBER LEKE CIKARICI 1.2.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/13 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/14 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım SOLVENT

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/12 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

6164 weber.tex GRN sil Güvenlik Bilgi Formu

6164 weber.tex GRN sil Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6164 Unvanı weber.tex GRN sil 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/12 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

6554 weber.art soft matt Güvenlik Bilgi Formu

6554 weber.art soft matt Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6554 Unvanı weber.art soft matt 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

6556 weber.art matt Güvenlik Bilgi Formu

6556 weber.art matt Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6556 Unvanı weber.art matt 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

6354-Weber.joint DCM Ürün Güvenlik Bilgi Formu

6354-Weber.joint DCM Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 6354-Weber.joint DCM Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6354 Unvanı WEBER.JOINT DCM 1.2. Madde

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/14 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1502 Ürün Adı INTERFLEX PU-F 2K (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİÜRETAN ESASLI, DİLATASYON DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

6614 weber leke çıkarıcı Güvenlik Bilgi Formu

6614 weber leke çıkarıcı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6614 Unvanı weber leke çıkarıcı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Presumptive Phenolphthalein Blood Test Kit Ürün Kodu CB8126 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

6527 weber.rep EP grout Güvenlik Bilgi Formu

6527 weber.rep EP grout Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/11 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6527 Unvanı weber.rep EP grout A 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

6301 weber.kol seraçim max Güvenlik Bilgi Formu

6301 weber.kol seraçim max Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6301 Unvanı weber.kol seraçim max 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu

Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI Ürün Detayı: Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu Ticari İsmi: Vitra Fix Yüzey Koruyucu Üretici: Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/20 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Unvanı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 6 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod: 6543 Unvanı WEBER.TEC RK 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : POLIROAD SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI Hazırlama Tarihi : 09.07..2009 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-649 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : Poliroad Su Bazlı Yol Çizgi Boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı yolçizgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

weber.dry SS-7 A Güvenlik Bilgi Formu

weber.dry SS-7 A Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/12 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/karişimin ve şirketin/dağiticinin kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Kod: 6402-A Unvanı weber.dry SS-7- A 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Karışım : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

6560 weber.tec fix Güvenlik Bilgi Formu

6560 weber.tec fix Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1/10 Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kod: 6560 Unvanı weber.tec fix 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı