Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 Sayfa no. 1/18 Ürün Güvenlik Bilgi Formu BÖLÜM 1. Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Unvanı 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Tanımlama/Kullanım Protettivo ravvivante per pietra naturale Şirket/iş sahibinin tanıtımı Şirket Unvanı FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Adres Via Garibaldi, 58 Mevki ve Ülke San Martino di Lupari (PD) ITALIA yetkili kişinin e-posta adresi, Güvenlik bilgileri formu sorumlusu tel faks Acil durum telefonu Acil bilgiler için danışınız TEL ITALIA: Ospedale Niguarda di Milano - ESPAÑA: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses - PORTUGAL: Centro de Informação Antivevenos (CIAV) -UNITED KINGDOM: NHS Direct or 111 (In England and Wales); NHS (In Scotland) -FRANCE: Centres Antipoison et de Toxicovigilance du Paris -DEUTSCHLAND: , Inst. f. Toxikologie Berlin - ÖSTERREICH: Vergiftungsinformationszentrale VIZ -NORGE: Norwegian Poison Information Centre -SWISS: 145 Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - Centre Suisse d''''information Toxicologique - Centro Svizzero d''''informazione Tossicologica -SWEDEN: 112 Giftinformationscentralen -DENMARK: Giftlinjen -POLSKA: Zakład Higieny -NETHERLANDS: National Poison Center - BELGIQUE: Centre Antipoisons - Ελλάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ HUNGARY: ETTSZ= Health Toxicological Information Service BÖLÜM 2. Tehlikelerin tanitimi. 2.1.Madde veya müstahzarın sınıflandırılması. Ürün, 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) hükümleri (ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Bu doğrultuda ürün, 1907/2006 (AT) Yönetmeliği hükümleri ve sonraki değişikliklerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir. Sağlık ve/veya çevreye yönelik olarak taşıdığı risklere ilişkin olası ilave bilgiler, işbu formun 11 ve 12. bölümlerinde bulunur /2008 Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar. Sınıflandırma ve tehlikelerin tanıtımı: Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 H226 H304 H319

2 Sayfa no. 2/ /548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki değişiklikleri ve uyarlamalar. Tehlike sembolleri: Xn R Cümleleri: Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur Etiket üzerinde belirtilmesi gereken bilgiler. 1272/2008 (AT) Yönetmeliği (CLP) ve sonraki değişiklikler ve uyarlamaları uyarınca tehlike etiketleri. Resimli işaretler: Uyarılar: Tehlike Tehlike bilgileri: H226 H304 H319 EUH066 Parlayıcı sıvı ve buharlar. Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Gözlerde ciddi tahrişe neden olur. Tekrarlanan maruz kalmalar, deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Tedbir önerileri: P101 P102 P210 P233 P280 P301+P310 P501 Kapsadıkları: Bir doktora danışılması halinde, ürün kabını veya etiketini yanınızda bulundurunuz. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutunuz. Çıplak alev / kıvılcım / aşınmış yüzeyler / ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Kabı iyice kapalı tutunuz. Eldiven / koruyucu giysiler giyiniz / gözleri / yüzü koruyunuz. YUTMA HALİNDE: derhal bir ZEHİR MERKEZİ veya bir doktor ile temas kurunuz. Ürünü / kabı... de bertaraf ediniz. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ 2.3. Diğer tehlikeler. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 3. Bileşimi/içindekiler hakkinda bilgi Maddeler. İlgili olmayan bilgiler Müstahzarlar.

3 Sayfa no. 3/18 Kapsadıkları: Tanıtımı. Kons. %. Sınıflandırma 67/548/AET. Sınıflandırma 1272/2008 (CLP). MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ C.A.S AT Xn R65, Notlar P Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Notlar P İNDEKS Tes. No KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) C.A.S R10, Xn R20/21, Xi R38, Notlar C Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Notlar C AT İNDEKS Tes. No ETİLBENZEN C.A.S F R11, Xn R20, Xn R48/20, Xn R65 Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373 AT İNDEKS BUTİL ALKOL C.A.S R10, Xn R22, Xi R37/38, Xi R41, R67, Notlar AT İNDEKS Tes. No STANNATE, DIOCTYLBIS((1-OXODODECYL)OXY) Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336 C.A.S ,1-0,5 Notlar Repr. 2 H361d, STOT RE 1 H372, Aquatic Chronic 3 H412 AT İNDEKS. - Tes. No TOLUEN C.A.S ,05 Üret. Kat. 3 R63, F R11, Xi R38, Xn R48/20, Xn R65, R67 AT İNDEKS Flam. Liq. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336 Not: Menzil üst değeri hariç. Risk (R) ibarelerinin ve tehlike açıklamalarının komple metinleri bilgi formunun 16. bölümünde bulunur. T+ = Çok Zehirli(T+), T = Zehirli(T), Xn = Zararli(Xn), C = Aşindirici(C), Xi = Tahrİş Edici(Xi), O = Yakici(O), E = Patlayici(E), F+ = Son Derece Parlayici(F+), F = Kolay Parlayici(F), N = Çevre İçin Tehlikeli(N) BÖLÜM 4. İlk yardim önlemleri İlk yardım tedbirlerinin tanımı. GÖZLER: Olası lensleri çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 30/60 dakika yıkayınız. Derhal bir doktora danışınız. DERİ: Kirlenmiş giysileri üzerinizden çıkarınız. Derhal bir duş alınız. Derhal bir doktora danışınız. YUTMA: Mümkün olduğu kadar çok miktarda su içiriniz. Derhal bir doktora danışınız. Doktor tarafından net şekilde izin verilmemiş ise, kusturmaya

4 Sayfa no. 4/18 çalışmayınız. SOLUNUM: Derhal bir doktor çağırınız. Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Yardım eden kişi için uygun tedbirleri alınız Başlıca belirtiler ve etkiler, gerek akut gerekse daha sonra ortaya çıkabilecek olanlar. Kapsanılan maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler, için 11. bölüme bakınız Derhal bir doktora danışılmasının gerekli olup olmadığının veya özel tedavilerin gerekli olup olmadıklarını belirtiniz. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri Yangın söndürücüler. UYGUN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Yangın söndürme teçhizatları: karbonik anhidrit, köpük, kimya tozu. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, tutuşabilir buharları dağıtmak ve kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su buharı kullanılabilir. UYGUN OLMAYAN YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATLARI Su jetleri kullanmayınız. Su, yangını söndürmek için etkili değildir, ancak patlama ve infilakları önleyerek, alevlere maruz kalmış kapalı kapların soğutulması için kullanılabilir Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler. YANGIN HALİNDE MARUZİYETTEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER Patlama tehlikesi doğurarak, ateşe maruz kalmış olan kapların içinde aşırı basınç meydana gelebilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler. GENEL BİLGİLER Ürünün ayrışmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak tehlikeli maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı koruma ile komple ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyona boşaltılmamaları gereken yangın söndürme sularını toplayınız. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki kanunlara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. EKİPMAN Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN469), itfaiyeciler için koruyucu eldivenler (EN 659) ve itfaiyeci çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar. BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayilma önlemleri Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum halinde süreçler. Tehlike olmadığı takdirde, kaçağın yayılmasını önleyiniz. Deri, gözler ve kişisel giysilerin kontamine olmasının önlenmesi için uygun koruyucu donanımları (güvenlik bilgi formunun 8`inci bölümünde yer alan kişisel koruyucu donanımlar dâhil) giyin. Bu bilgiler gerek çalışan görevliler gerekse acil durum müdahaleleri için geçerlidir.

5 Sayfa no. 5/ Çevresel önlemler. Ürünün kanalizasyonlara, yüzeysel sulara, yeraltı sularına sızmasını önleyiniz Sınırlandırma ve ıslah etme metot ve malzemeleri. Dışarı çıkmış olan ürünü uygun bir kap içine emdiriniz. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, atıl emici malzeme ile emdiriniz. Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Bölüm 7`deki kapların malzemesi için olası uyumsuzlukları kontrol ediniz. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, madde 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir Diğer bölümlere göndermeler. Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir. BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama Güvenli kullanım için koruyucu önlemler. Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Buharlar patlama ile yangın çıkarabilirler, pencereler ve kapılar açık tutularak ve çapraz bir havalandırma garanti edilerek birikim önlenilmesi gerekir. Uygun bir havalandırma olmadığı takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Sıvı aktarma işlemleri esnasında, büyük boyutlu ambalajlar halinde toprak hatlı bir elektrik prizine bağlayın ve anti statik ayakkabılar giyin. Sıvının borularda ve cihazlarda kuvvetli çalkalanması ve hızlı akması elektrostatik yüklerin oluşumuna ve birikimlerine sebep olabilir. Yangın ve patlama tehlikesini önlemek üzere hareket ettirme esnasında asla basınçlı hava kullanmayınız. Kapları, basınç altında olabileceklerinden, dikkat ile açınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin Olası uyumsuzluklar dahil, güvenli depolama şartları. Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından koruyarak muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin Özel kullanımlar. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 8. Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma Maruziyet sınır değerleri. Referans Standartlar: AUS Österreich Grenzwerteverordnung GKV 2011 BEL Belgique AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010 CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d`exposition aux postes de travail / Grenzwerte am

6 Sayfa no. 6/18 Arbeitsplatz CYP Κύπρος Κ..Π. 268/2001; Κ..Π. 55/2004; Κ..Π. 295/2007; Κ..Π. 70/2012 CZE Česká Republika Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer ESP España Publicación: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en Espana 2012 FIN Suomi HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 FRA France JORF n 0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n 102 GRB United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits GRC Ελλάδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19-9 Φεβρουαρίου 2012 HRV Hrvatska NN13/09- Institut za sigurnost Zagreb HUN Magyarország 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról IRL Éire Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011 ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 NLD Nederland Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18 NOR Norge Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære POL Polska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r SVK Slovensko NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007 SVN Slovenija Uradni list Republike Slovenije SWE Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 TUR Türkiye 2000/39/EC sayılı Direktifin ekidir EU OEL EU Yönetmeliği 2009/161/AB; Yönetmeliği 2006/15/AT; Yönetmeliği 2004/37/AT; Yönetmeliği 2000/39/AT. TLV-ACGIH ACGIH 2012 NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK DEU NDS POL XILENE (MISCELA DI ISOMERI) Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CYP DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU DERİ. VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ.

7 Sayfa no. 7/18 VLEP FRA DERİ. WEL GRB TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN DERİ. OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD DERİ. TLV NOR DERİ. NDS POL 100 NPHV SVK DERİ. MV SVN DERİ. MAK SWE DERİ. ESD TUR DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH ALCOOL BUTILICO Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS VLEP BEL VEL CHE MAK CHE TLV CZE DERİ. AGW DEU MAK DEU TLV DNK DERİ. VLA ESP 20 DERİ. VLEP FRA WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN OEL IRL 20 DERİ. OEL NLD 45 NDS POL NPHV SVK MAK SWE DERİ. TLV-ACGIH ETILBENZENE

8 Sayfa no. 8/18 Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CYP DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU DERİ. TLV DNK VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ. VLEP FRA 88, DERİ. WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ. MDK HRV AK HUN OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD DERİ. TLV NOR 20 5 DERİ. NDS POL NPHV SVK DERİ. MAK SWE ESD TUR DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH TOLUENE Eşik sınır değer. Tip Ülke ZAO/8saat STEL/15dak mg/m3 ppm mg/m3 ppm MAK AUS DERİ. VLEP BEL DERİ. TLV CZE DERİ. AGW DEU DERİ. MAK DEU TLV DNK DERİ. VLA ESP DERİ. HTP FIN DERİ. VLEP FRA 76, DERİ. WEL GRB DERİ. TLV GRC GVI HRV DERİ.

9 Sayfa no. 9/18 MDK HRV AK HUN OEL IRL DERİ. TLV ITA DERİ. OEL NLD TLV NOR DERİ. NDS POL NPHV SVK DERİ. MAK SWE DERİ. OEL EU DERİ. TLV-ACGIH 75,4 20 Açiklamalar: (C) = CEILING ; SOLUN = Solunabilir Fraksiyon ; TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon ; GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon. Solvent karışımları TLV: 130 mg/m Maruziyet kontrolleri. Uygun teknik önlemlerin alınmasının, kişisel koruma ekipmanlarına nispet ile daima öncelikli olması gerektiği ışığında, etkin bir yerel emme aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörünüz. EL KORUMA Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz (ref. EN 374 standardı). İş eldivenleri malzemesinin kati seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, degradasyon, kırılma süresi ve içine işleme. Müstahzarlar halinde, iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenler, kullanım süresi ve şekline bağlı olan bir aşınma süresine tabidirler. CİLT KORUMA Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkanınız. Çalışma ortamının patlama riski bulundurması halinde, antistatik giysiler tedarik etme olanağını değerlendiriniz. GÖZ KORUMA Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı). SOLUNUM KORUMA Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN standardı). Farklı doğalı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, işçinin dikkate alınmış eşik değerlerine maruziyetini sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum yollarını koruma araçlarının kullanılması gerekir. Her halükarda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır. Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) takınız. Solunum yolları koruma donanımının doğru seçilmesi için, EN 529 standardını referans olarak alınız.

10 Sayfa no. 10/18 ÇEVRESEL MARUZIYET KONTROLLERI. Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir. BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler Başlıca fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler. Fiziksel Durumu Renk Koku Koku eşiği. ph. Erime veya donma noktası. Ilk kaynama noktası. Kaynama derecesi. Alevlenme noktası. Buharlaşma hızı Katıların ve gazların parlayıcılıkları Alevlenme alt limiti. Alevlenme üst limiti. Patlama alt limiti. Patlama üst limiti. Buhar basıncı. Buharların Yoğunluğu Özgül ağırlığı. Çözünürlük Ayrışma katsayısı: n-otanol/su Kendiliğinden alevlenme ısısı. Ayrışma sıcaklığı. Viskozite Patlayıcı özellikleri Yanıcı özellikler sıvı tipico di solvente organico > 40 C. 0,862 Kg/l suda çözülemez 9.2. Diğer bilgiler. VOC (1999/13/AT Yönetmeliği) : 73,03 % - 629,54 g/litre. VOC (uçucu karbon) : 61,84 % - 533,04 g/litre. BÖLÜM 10. Kararlilik ve reaktivite/tepkime Reaktivite. Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur. TOLUEN: Güneş ışığı etkisi ile bozunur Kimyasal kararlılığı. Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

11 Sayfa no. 11/ Tehlikeli reaksiyon olanakları. Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. TOLUEN: Dumanlı sülfürik asit, nitrik asit, gümüş perkloratları, azot dioksit, metal olmayan halojenürler, asetik asit, organik nitro bileşikler ile temas nedeni patlama riski. Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Kuvvetli oksitleyici ajanlar, kuvvetli asitler, kükürt ile (ısı mevcudiyeti halinde) tehlikeli reaksiyona girebilir. ETİLBENZEN: Kuvvetli oksitleyiciler ile şiddetli reaksiyona girer ve farklı plastik materyal tiplerine saldırır. Hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir Kaçınılması gereken durumlar. Aşırı ısınma kaynağından kaçınınız. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız Kaçınılması gereken malzemeler. Bulunmayan bilgiler Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri. Termik ayrışma veya yangın halinde sağlık açısından potansiyel zararlı gaz ve buharlar meydana gelebilir. ETİLBENZEN: Metan, stiren, hidrojen, etan. BÖLÜM 11. Toksikoloji bilgisi Toksikolojik etkiler hakkında bilgi. Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız. Yutma veya kusma yolu ile az sıvı miktarlarının bile solunum sistemine girmesi, zatürree ve pulmoner ödeme sebep olabilir. Akut etkileri: Göz ile teması tahriş etkisi yapabilir; belirtileri kızarma, ödem, ağrı ve gözlerde yaşlanma olabilir. Buharların teneffüs edilmesi üst solunum yollarında orta derecede tahrişe neden olur; cilt ile teması orta derecede tahrişe neden olur. Yutma, yanmalı karın ağrısı, bulantı ve kusmayı içererek sağlık bozukluklarına sebep olabilir. TOLUEN: Beyin iltahabı ve polineurite sebep olarak merkezi ve periferik sinir sistemi üzerinde zehirli etki göstermektedir; cilt, bağ dokusu, kornea ve solunum sistemi üzerinde tahriş edici etki. ETİLBENZEN: Diğer benzer benzenler gibi, Merkezi Sinir Sistemi üzerinde, önceden baş dönmesi ve baş ağrısı ile birlikte (Ispesl) depresyon, narkoz gibi akut etki gösterebilir. Deri, bağ dokusu ve solunum sistemi için tahriş edicidir. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) LD50 (Oral).3523 mg/kg Rat LD50 (Deri).4350 mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).26 mg/l/4h Rat TOLUEN LD50 (Oral).5580 mg/kg Rat LD50 (Deri) mg/kg Rabbit

12 Sayfa no. 12/18 LC50 (Soluma).28,1 mg/l/4h Rat ETİLBENZEN LD50 (Oral).3500 mg/kg Rat LD50 (Deri) mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).17,2 mg/l/4h Rat BUTİL ALKOL LD50 (Oral).790 mg/kg Rat LD50 (Deri).3400 mg/kg Rabbit LC50 (Soluma).8000 ppm/4h Rat MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ LD50 (Oral).> 5000 mg/kg Rat LD50 (Deri).> 2000 mg/kg Rabbit BÖLÜM 12. Ekoloji bilgisi. Preparat hakkında özellikli bilgiler mevcut olmadıklarından ürünü çevreye atmadan iyi çalışma pratiklerini uygulayınız. Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız. Ürün su yollarına veya kanalizasyonlara ulaşmış veya toprak veya bitkileri kirletmiş ise yetkili makamlara haber veriniz. Su tabakası üzerinde etkileri minimuma indirmek için gerekli önlemleri uygulayınız Ekotoksisite. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ LC50 - Balık. EC50 - Yumuşakçalar. EC50 - Yosunlar / su Bitkileri. 8,2 mg/l/96h Pimephales promelas 4,5 mg/l/48h Daphnia magna 3,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata Kalıcılık ve bozunabilirlik. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik ayrışabilirlik: Veri Mevcut Değil. TOLUEN Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. ETİLBENZEN Suda çözülebilir. mg/l Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. BUTİL ALKOL Suda çözülebilir. mg/l

13 Sayfa no. 13/18 Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ Biyolojik olarak hızlı ayrışabilir Biyobirikim potansiyeli. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Ayırma katsayısı: n- 3,12 oktanol/su. BCF. 25,9 TOLUEN Ayırma katsayısı: n- 2,73 oktanol/su. BCF. 90 ETİLBENZEN Ayırma katsayısı: n- oktanol/su. 3,6 BUTİL ALKOL Ayırma katsayısı: n- 1 oktanol/su. BCF. 3, Hareketlilik. KİSİLEN (İZOMER KARIŞIMI) Ayırma katsayısı: Toprak/su. BUTİL ALKOL Ayırma katsayısı: Toprak/su. MAZOT (PETROL), HYDROTREATING AĞIR KESİRİ Ayırma katsayısı: Toprak/su. 2,73 0,388 1,78

14 Sayfa no. 14/ PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları. Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vpvb maddeleri içermez Diğer ters etkiler. Bulunmayan bilgiler. BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri Atık işleme metodu. Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki kanun hükümlerine göre değerlendirilmelidir. Bertaraf edilme, ulusal ve olası yerel kanunlara uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir. Ürünü kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarına atmayınız. Atıkların taşınması ADR `ye tabi olabilir. KONTAMİNE AMBALAJLAR Kontamine olmuş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanım veya imha edilmek üzere gönderilmelidir. BÖLÜM 14. Taşımacilik bilgisi. Taşıma, A.D.R. Anlaşması yürürlükteki baskısı ve uygulanabilir milli hükümlerde kapsanılan talimatlara uygun olarak tehlikeli malların taşınması için izin sahibi vasıtalar ile yapılmalıdır.taşıma orijinal ambalaj ile yapılmalı ve her halükarda ambalaj malzemesi kapsanan madde tarafından etki görmeyecek şekilde olmalı ve mal ile tehlikeli reaksiyonlara karşı hassas olmamalıdır.tehlikeli malı yükleyecek ve tahliye edecek olan görevliler müstahzarın riskleri hakkında uygun bir eğitimden geçirilmiş olmalı ve acil durum meydana gelmesi halinde alınacak olası önlemleri bilmelidir. Karayolu veya demiryolu taşımacılığı. ADR/RID Sınıfı: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 Nr. Kemler: 30 Limited Quantity. 5 L Tünellerde sınırlama kodu. (D/E) Teknik ismi: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE) Özel Hüküm: 640E Deniz taşımacılığı: IMO Sınıfı: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 EMS: F-E, S-D Deniz Kirletici. NO Uygun Taşıma Adı: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE)

15 Sayfa no. 15/18 Hava taşımacılığı: IATA: 3 UN: 3295 Packing Group: III Etiket: 3 Kargo: Ambalaj talimatları: 366 Maksimum miktar: 220 L Pass.: Ambalaj talimatları: 355 Maksimum miktar: 60 L Özel talimatlar: A3, A224 Uygun Taşıma Adı: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (ISODECANE AND N-DECANE) BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi Madde veya müstahzar için özel sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin norm ve mevzuatlar. Seveso Kategorisi /2006 (AT) Yönetmeliği XVII Ekinde kapsanılan ürün veya maddelere ilişkin kısıtlamalar. Ürün. Nokta Kapsanan maddeler. Nokta. 48 TOLUEN Candidate Listesinde (REACH Madde 59) yer alan maddeler. Hiçbiri. İzne tabi maddeler (REACH XIV Eki). Hiçbiri. 649/2012 (EC) Yönetmeliği uyarınca ihracat bildirim yükümlülüğüne tabi maddeler. Hiçbiri. Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri. Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri. Sağlık Kontrolleri.

16 Sayfa no. 16/18 Mevcut risk değerlendirme verilerinin, işçi sağlık ve güvenliğine ilişkin risklerin az olduğunu ve 98/24/EC direktifine uyulduğunu kanıtlamaları şartı ile bu kimyasal maddeye maruz kalmış işçiler sağlık kontrollerinden geçmeyecektir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi. Müstahzar ve kapsadığı maddelere ilişkin olarak bir kimyevi güvenlik değerlendirilmesi hazırlanmamıştır. BÖLÜM 16. Diğer bilgiler. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtile (H) tehlike bilgilerinin metni: Flam. Liq. 2 Parlayıcı sıvı, kategori 2 Flam. Liq. 3 Parlayıcı sıvı, kategori 3 Repr. 2 Üreme için zehirlilik, kategori 2 Acute Tox. 4 Akut zehirlilik, kategori 4 STOT RE 1 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - mükerrer maruz kalma, kategori 1 Asp. Tox. 1 Solunması halinde tehlikelidir, kategori 1 STOT RE 2 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - mükerrer maruz kalma, kategori 2 Eye Dam. 1 Ciddi göz hasarları, kategori 1 Eye Irrit. 2 Göz tahrişi, kategori 2 Skin Irrit. 2 Deri tahrişi, kategori 2 STOT SE 3 Maruz kalan organlar için özel zehirlilik - bir kez maruz kalma, kategori 3 Aquatic Chronic 3 Su ortamı için tehlikelidir, kronik zehirlilik, kategori 3 H225 H226 H361d H302 H312 H332 H372 H304 H373 H318 H319 H315 H335 H336 H412 EUH066 Kolay parlayıcı sıvı ve buharlar. Parlayıcı sıvı ve buharlar. Fetüs için zararlı olduğu şüphesi mevcuttur. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile teması zararlıdır. Solunursa zararlıdır. Organlara zarar verir uzun süreli veya mükerrer maruz kalma halinde. Yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. Organlara zarar verebilir uzun süreli veya mükerrer maruz kalma halinde. Ciddi göz hasarlarına neden olur. Gözlerde ciddi tahrişe neden olur. Deride tahrişe neden olur. Solunum yollarını tahriş edebilir. Uyku hali veya baş dönmesine neden olabilir. Uzun vadeli etkiler ile suda yaşayan organizmalar için zararlıdır. Tekrarlanan maruz kalmalar, deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Form`un 2-3 bölümlerinde belirtilen (R) risk cümleleri metinleri: R10 R11 ALEVLENIR. KOLAY ALEVLENIR.

17 Sayfa no. 17/18 R20 SOLUNMASı HALINDE ZARARLıDıR. R20/21 SOLUNDUĞUNDA VE CILT ILE TEMASıNDA SAĞLıĞA ZARARLıDıR. R22 YUTULMASı HALINDE ZARARLıDıR. R37/38 SOLUNUM SISTEMINI VE CILDI TAHRIŞ EDICIDIR. R38 R41 CILDI TAHRIŞ EDER. GÖZDE CIDDI HASAR RISKI. R48/20 ZARARLı: UZUN SÜRELI SOLUNMASı HALINDE SAĞLıĞA CIDDI HASAR TEHLIKESI. Repr. Cat. 3 Üreme için zehirlilik, gelişme, kategori 3. R63 R65 R67 DOĞMAMıŞ ÇOCUĞA ZARAR VERME OLASı RISKI. ZARARLı: YUTULMASı HALINDE AKCIĞERDE HASARA NEDEN OLABILIR. BUHARLARı UYUŞUKLUĞA VE BAŞ DÖNMESINE NEDEN OLABILIR. AÇIKLAMALAR: - ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması - CAS NUMBER: Chemical Abstract Service kayıt Numarası - CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon - CE NUMBER: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi) - CLP: EC1272/2008 Yönetmeliği - DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye - EmS: Emergency Schedule - GHS: Kimyasal maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için dünya genelinde harmonize edilmiş sistem - IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği - IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu - IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu - IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü - INDEX NUMBER: CLP`nin VI Ek`teki belirleme numarası - LC50: Ölümcül konsantrasyon %50 - LD50: Ölümcül konsantrasyon %50 - OEL: Mesleki maruziyet seviyesi - PBT: REACH`e göre kalıcı, biyobirikimli ve zehirli - PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu - PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi - PNEC: Öngörülen etkisiz konsantrasyon - REACH: EC 1907/2006 Yönetmeliği - RID: Tren ile tehlikeli maddeleri uluslar arası taşıma Yönetmeliği - TLV: Eşik sınır değer - ESD TAVAN DEĞERİ:mesleki maruziyet süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon. - TWA STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı - TWA: Zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırı - VOC: Uçucu organik bileşik - vpvb: REACH`e göre çok kalıcı ve çok biyobirikimli - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland). GENEL BİBLİYOGRAFİSİ: /45/AT Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler 2. 67/548/AET Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalar 3. Regulation (AB) 1907/2006 (REACH) 4. Regulation (AB) 1272/2008 (CLP) 5. Regulation (AB) 790/2009 (I Atp.CLP) 6. Regulation (AB) 453/ Regulation (AB) 286/2011 (II Atp.CLP) 8. Regulation (AB) 618/2012 (III Atp.CLP) 9. Regulation (AB) 487/2013 (IV Atp. CLP) 10. Regulation (AB) 944/2013 (V Atp. CLP) 11. Regulation (AB) 605/2014 (VI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

18 Sayfa no. 18/18 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi Kullanıcılar için bilgi: Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar. Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir. Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir. Önceki revizyona göre değişiklikler: Belirtilen kısımlarda değişiklik yapıldı: 03 / 12 / 16.

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Nihat EĞRİ * *İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) negri@csgb.gov.tr ;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı