BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem"

Transkript

1 En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4363 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÝKÝYÜZLÜ MÜ, YÜZSÜZ MÜ?.. l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GÖNLÜNÜZ VAR MI HALÂ? Elvan Levent BALIK Dolgun Dalgýçoðlu BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK Balýk mý býraktýnýz? "YUMURTA MI TAVUKTAN ÇIKAR, TAVUK MU YUMURTADAN" TARTIÞMALARINA BAYILIYORUZ... Mehmet Levent Özgün Kutalmýþ Erdoðan Baybars TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem Ýsyan ateþi Elektrik zammýna bir de sendikalarýmýza saldýrarak tuz biber eken AKP'li Mevlüt Çavuþoðlu'nun sözlerinden sonra toplumumuzda Ankara'ya karþý isyan giderek büyüyor. YKP, KTÖS, Baraka, Devrimci Komünist Birlik ve Komünist Emek Hareketi dün de TC Büyükelçiliði önünde pankartlý bir eylem yaptý ve "Ayþe evine dön" diye slogan attý... n Þener Elcil: Türkiye'den dayatýlan ekonomik pakete baðlý yapýlan zamlarý duyarlýlýk yaratmak açýsýndan pankartlý eylem yapýyor ve bildiri daðýtýyoruz. Toplumu harekete geçirmek amacýyla, iradenin Kýbrýs Türk halkýnda olduðunun bilinciyle, istersek herþeyi deðiþtirebileceðimizi bilerek bu eylemleri yapýyoruz... n 3. sayfada Ayný dert "Arkadaþlara güvenim tam" dedi... Yorgancýoðlu'ndan Zürih sürecine destek n Dün Futbol Federasyonu'nu ziyaret ederek Hasan Sertoðlu ve ekibiyle görüþen Özkan Yorgancýoðlu, "Bu ekibin ülkesini sevdiðine inancým tam. Bu arkadaþlara güvenmeliyiz, yanlýþ yapmayacaklarýný bilmeliyiz" diye konuþtu... n 4. sayfada Güneyde özelleþtirmelere karþý eylemler baþladý... n 11. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý ELEKTRÝÐÝ KESMEK ÝÇÝN BULA BULA KARA BUBA SOKAÐINI MI BULDULAR? Elektrikle ilgili yazýya tam da baþlarken, sevgili Ulus Ese aradý telefonla... Bir haber verdi... Manþetlik bir haber aslýnda... El-Sen elemanlarý Lefkoþa surlariçindeymiþ bugün... "Kara Buba" sokaðýna da gitmiþler... Ve baþlamýþlar borcu olanlarýn elektriðini kesmeye... Ulus'un Yakýn Doðu Üniversitesi'nde okuyan kýzý da o sokakta lira elektrik borcu varmýþ... Kesmeye davranmýþlar... Tartýþma çýkmýþ... Pazarlýk baþlamýþ... "500 lira verin, kesmeyelim" demiþler... Kýz 500 lirayý oradaki tanýdýklarýndan bulup vermiþ... Böylelikle karanlýkta kalmaktan kurtulmuþ... * Elektrik borcunu ödemeyen nice yaðlý kapýlar var bu memlekette... Devlet de (eðer varsa tabii) dahil... El-Sen bula bula fukara surlariçini mi buldu? Trilyonlarýn peþine düþeceðine, birkaç yüz liranýn peþine mi düþüyor yine? Kesmek için Maliye'nin kapýsýna dayandýlar daha önce... Kesemediler... Kovuldular! YDÜ'ye gittiler... Kovuldular! BRT'ye dokunamadýlar bile! Ödemeyen lüks otelleri taksitlere baðladýlar! Ve þimdi de bula bula fukara mahalleleri mi buldular? Neden? Ötekilerini diþi kesmez de, fukaralarý keser diye mi? Bu faturalar zamlý faturalar deðil daha... Bir de onlar gelmeye baþladýktan sonra seyreyleyin vaziyeti... Ödeyemeyen kim varsa, kapý kapý dolaþýp kesecekler herkesin elektriðini... Ödemeyen ayrýcalýklý kesimlerin faturalarýný da ödemeye mahkum edilen halk çekecek cezasýný... Geceleri bakacaksýnýz... Daðlardaki bayrak ýþýl ýþýl... Siz de karanlýkta... Oysa o bayraðýn elektriði de size ödetiliyor... Hem de zamlý... Orasý aydýnlýk... Sizin eviniz ise karanlýk! Haykýr haykýrabildiðin kadar artýk... Ne mutlu Türküm diyene! Bir baþkadýr benim memleketim! Korkma, sönmez bu daðlarda yanan beyaz sancak! * Þener Elcil ne demiþti: "El-Sen greve gitse, bu zamlar iki günde geri alýnýr"... CTP hükümeti zarar görmesin diye El-Sen greve gitmedi... Maþallah sendikacýlarýmýz da CTP'yi üzmemek için karanlýkta araçlý ve insansýz bir eylem yaptý... Ýnsansýz eylem insansýz uçaða benzemez... Biri hedefi vurursa, diðeri kendi kendini vurur! ÝKÝYÜZLÜ MÜ, YÜZSÜZ MÜ?.. Engellilerden farkýndalýk yürüyüþü Kýbrýs Türk Engelliler Federasyonu ile kardeþ örgütlerin üyeleri, 3 Aralýk Engelliler günü nedeniyle farkýndalýk yürüyüþü yaptý. Dereboyu'ndaki Barbarlýk Müzesi önünden Meclise kadar yürüyen topluluk meclis önünde basýn bildirisi okudu. Hazýrlanan bildiride, engellilerin KKTC Anayasasý'na göre tüm diðer bireyler gibi eþit yaþam haklarýna sahip addedildiði belirtilerek, milletvekillerine, "Yasada bahsedilen eþit yaþam hakký gerçekten burada gördüðünüz engellilerimize uygulanýyor mu" diye soruldu.bildiride ayrýca, "Eþit þekilde eðitim, eþit þekilde istihdam, eþit þekilde eriþim, dolaþým, sosyal güvence burada bulunan engellilere saðlanýyor mu" diye de soruldu. Bugün toplanan engellilerin, bin bir zorluk çekerek kendilerinin de bu toplumda yaþadýðýný göstermek ve 'Bizler de sizler gibi bu toplumun evlatlarýyýz, gençleriyiz, anneleriyiz babalarýyýz" diye baðýrmak için Meclis önüne geldikleri kaydedilen bildiride, artýk herkesin bu çýðlýðý duymasý ve vicdanýyla sorgulamasý istendi. Bildiride ayrýca, "Bizlerden utanmayýnýz, bizlerden korkmayýnýz bizleri de aranýzda görmek istiyorsanýz bizleri fark edin, fark ettirin. Bizleri yok sayamazsýnýz, bizler de varýz ve var olmaya devam edeceðiz" denildi. Çiziktir di Çiziktirdi Ýkiyüzlü olmak kötü... Ama "yüzsüz" olmak ikiyüzlü olmaktan da kötü... Dün söylediðinin bugün tam tersini söyleyenlerin keþfettikleri bir liman var... O limana sýðýnýrlar her zaman... -Dün dündür, bugün de bugün, derler... Keyif de alýrlar bundan hatta... Sýkýlmazlar... Bu adada hangisi daha çok bilmem... Ýkiyüzlüler mi? Yüzsüzler mi? Hangisinden daha çok çektik? Düþünün bakalým... Referandumda "hayýr" diyen Derviþ Eroðlu ile "evet" diyen Nikos Anastasiadis'e bakýn... Roller nasýl deðiþmiþ... Eroðlu "çözümcü" kesilmiþ birden! "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" havasý çalýyor Tayyip Erdoðan gibi... "Evet" diyerek tüm Kýbrýslýtürklerin kalbini fethetmiþ olan Anastasiadis ise baþka alem... Sanki "evet" diyen o deðil... Eroðlu "hayýr" dediðine piþman ise, Anastasiadis de "evet" dediðine piþman! Referandumda Anastasiadis'i yere göðe sýðdýrmayanlarýmýz, onu Tasos Papadopulos ile ayný yere koymaktan çekinmiyor þimdi. Mehmet Ali Talat'a ve Dimitris Hristofyas'a bakýn bir de... Muhalefette olduklarý sýralarda buluþurlar, koklaþýrlar, anlaþýrlar ve ortak bildiriler yayýnlarlardý... Ýkisi de solcu olduðunu söylerdi... Kýbrýs halký bir þans da onlara tanýdý ve doðrusu çok umutlandý... Ancak büyük hayal kýrýklýðýna uðradý. Yönetime geldikten sonra onlar da anlaþamadýlar... Ve bu þans da heba oldu... Neden anlaþamadýklarý konusunda saðlýklý hiçbir deðerlendirme yapýlamadý... Talat'a bakýlýrsa Hristofyas suçlu... Hristofyas'a bakýlýrsa Talat suçlu... Hristofyas, -Talat Denktaþlaþtý, dedi... Talat, -Hristofyas Papadopuloslaþtý, dedi... Konu kapandý... Beni asýl þaþýrtan Anastasiadis... Bir adamýn çok hýzlý deðiþimlere uðrayabileceði bir yer deðil Kýbrýs... Adanýn durumu belli... Kýrk yýldýr sabit... Bu durum bu kadar zamandýr hiç deðiþmez de, insan nasýl deðiþir? Ýlkelerin varsa var... Yoksa yok... Dün öyle, bugün böyle olur mu? Sormak lazým þimdi: Hangi Anastasiadis tamamdý? Dünkü mü? Bugünkü mü? Dün söylediði mi doðruydu, þimdi söylediði mi doðru? Bir de çok baþarýlý bulduðum halde zaman zaman beni þaþýrtan Kasulidis var... -Talat olsa, þimdi ortak açýklama istemeyebilirdik, dedi... Ciddi mi? Ýlle de iþgal altýnda olmadýðýmýza, ille de kendi hakkýmýzdaki kararlarý Türkiye'nin deðil, kendimizin verdiðine inandýracak bizi... Türkiye'nin inisiyatifi dýþýnda burada hiçbir iþ yapýlamadýðýný biliriz biz... Siyasi irademizin gaspedildiðine ve masadaki müzakerecimizin bizi deðil, Ankara'yý temsil ettiðine inanýrýz... Kasulidis ise ille de bizi böyle olmadýðýna inandýracak... Müzakere masasýndaki iradenin Türkiye'nin deðil, bizim irademiz olduðuna inandýðý anlaþýlýyor sözlerinden... Eðer gerçekten öyleyse, iþgal altýnda olduðumuzu söylemesin bir daha... Ýþgalciye raðmen siyasi irade bizdeyse, ne mutlu bize!.. Kýbrýs sorununu, müzakereleri falan deðerlendirirken, figüranlar üzerine yazý yazmak adetim deðil... Boþu boþuna nefes tüketmek istemem... Ama bu yazýda yine de tükettiðimin farkýndayým... Ne yapalým... Yaðmur yaðdý, böyle oldu iþte...

3 x istence e Elvan Levent GÖNLÜNÜZ VAR MI HALÂ? Ýsyan giderek büyüyor n Elcil: Türkiye'den dayatýlan ekonomik pakete baðlý yapýlan zamlarý, duyarlýlýk yaratmak açýsýndan pankart açma ve bildiri daðýtma eylemi yapýyoruz. Toplumu harekete geçirmek amacýyla, iradenin Kýbrýs Türk halkýnda olduðunun bilinciyle, istersek herþeyi deðiþtirebileceðimizi bilerek bu eylemleri yapýyoruz... (Mustafa Erkan )- Dün öðleden sonra saat sýralarýnda YKP, KTÖS, Baraka, Devrimci Komünist Birlik ve Komünist Emek Hareketi mensubu yaklaþýk 60 kiþilik bir grup Þehitler Abidesi çemberinde bir protesto eylemi gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz gün TC Elçiliði önünde yapýlan ve AKP Baþkan Yardýmcýlarýndan Mevlüt Çavuþoðlu'nun Kýbrýslýtürklere yönelik açýklamalarýna tepki gösteren örgütler dün de zamlara karþý eylem gerçekleþtirdiler. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil eylemle ilgili þunlarý söyledi: "Türkiye'den dayatýlan ekonomik pakete baðlý yapýlan zamlarý, duyarlýlýk yaratmak açýsýndan pankart açma ve bildiri daðýtma eylemi yapýyoruz. Toplumu harekete geçirmek amacýyla, iradenin Kýbrýs Türk halkýnda olduðunun bilinciyle, istersek herþeyi deðiþtirebileceðimizi bilerek bu eylemleri yapýyoruz" dedi Eylem sýrasýnda örgütler "Emperyalizmin dayattýðý ve uþaklarýnýn uyguladýðý paketleri reddediyoruz", "Ankara elini yakamýzdan çek", "Ankara ne paketini, ne paraný, ne memurunu istemiyoruz", "zam zam zam, asfalyalarýmýz atýyor", "Zamlar, yýkým paketleri, göç yasalarý, acentalarýn kýsýr döngüsü kader deðil" pankartlarýnýn açýldýðý eylemde KTÖS, Basýn Sen, Çað-Sen, DAÜ Bir-Sen, Týp-Ýþ, BKP, TDP, YKP, Kýbrýs Türk Taþeronlar birliði, Baraka, Devrimci Komünist Birlik, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði imzalý bildiri daðýtýldý. Eyleme katýlmayan örgütlere de yapýlan çaðrýda Cuma günü KTHY önünde toplanarak TC Elçiliði'ne doðru bir yürüyüþ yapýlacaðý belirtildi. Dün sabah radyoda oldukça ilginç bir program vardý. Boþanma mevzusu. Bir evliliðin hukuken sonladýrýlmasýnýn ne þekilde gerçekleþtiðinden bahsediyorlardý, program yapýmcýsý soruyor, avukat ise yanýtlýyordu. Didik didik ettiler meseleyi, 'niþan'dan baþladýlar zaten ki, en enteresan kýsmýydý programýn bana kalýrsa. Sonuçta niþan, evlilik öncesi bir tür formalite... Evlilikte olduðu gibi mahkemeye hesap vermek de gerekmezdi, beðenmeyen çeker giderdi yani... En azýndan ben öyle olduðunu zannediyordum. Ama, hiç de öyle deðilmiþ meðer... Meðer, 'niþan' denen þeyin de yasal yükümlülükleri bulunurmuþ çok aranýlýrsa eðer. Niþanýn bozulmasý halinde, taraflardan biri þikayetçi olursa bir yýl içinde mahkemeye baþvurabilirmiþ... Çok önemli bir nokta var burada 'es' geçilmemesi gereken ki, o da þu: Eðer niþanlýlýk boyunca verilmiþ hediyeler varsa, bunlar niþanýn bozulmasý halinde yasal olarak geri talep edilebilirmiþ... Hediye geri verilemeyecek durumdaysa eðer, hediyenin deðeri kadar para ödenirmiþ... Herkesin anlayabileceði bir dilde örnek de verdiler bununla ilgili radyoda: Yani bilmem kaç karat pýrlanta yüzük hediye ettiniz mesela niþanlýnýza. Niþan bozuldu ve dolayýsýyla geri istiyorsunuz yüzüðünüzü. Kaybettim, veremem, diye bir mazaret söz konusu olamaz, yüzüðü kaybettiyse, deðeri kadar para ödermiþ karþý taraf. Ya mal, ya para yani... Öyle memleket meselelerindeki gibi yaðma yok anlayacaðýnýz. Evlilik ciddi bir mesele sonuçta, çocuk oyuncaðý deðil, ailenin temeli, aile de kutsal... Bakýn, Egemen Baðýþ da deðinmiþ evlilik mevzusuna ve Kýbrýslýtürk ve Rumlarý evli bir çifte benzetmiþ. Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye'yi ise bu çiftin mutlu olmasýný isteyen ebeveynleri olarak gördüðünü söylemiþ. Ne dersiniz? Egemen Baðýþ, "Evliliðin kurtulmasý lazým", diyor, "Ancak evliliklerini kurtarmak isteyip istemediklerine damat ve gelin karar vermeli. Ya birleþmeliler, ya da boþanmalýlar"... Hiçbir ebeveynin evladýnýn ayrýlmasýný istemediðini ancak, buna bizim karar vermemiz gerektiðini de söylüyor. Çok düþündüm. Böyle anlayýþlý anaya insan kurban olmak istemez de ne ister, karar veremedim gerçekten. Ne kadar iyi niyetli bir yaklaþým. Biz rüyamýzda görsek inanmazdýk. Bu evli çift kýrk yýldýr ayrý yaþýyor çünkü. Ayrý yastýkta kýrk yýl... Pratikteki evlilik üç yýl sürmüþ, sonra ayrýlmýþlar. Yasal olmayan evlilikler bile yapmýþlar... Bundan sonra evlilik falan mý kalýr? Niþanlý çiftlerin bile geri talep etme haklarý varmýþ iþte verdikleri hediyeleri, niþanlýlýðýn sonlanmasý halinde. Bu çift kýrk yýldýr ayrý, yani de facto, çoktan bitmiþ bir evlilik ama kimse aldýðý hiçbir þeyi halâ geri vermemiþ diðerine. Özür de dilemiyor hiçbir taraf. Birbirlerinden özür dilemeden barýþýr mý hiç gelinle damat? Görüyorsunuz iþte, yýllardýr ne zaman anlaþmak için masaya otursalar, buz gibi kalkýyorlar... Herkes kendi evine gidiyor yine. Yaþlandýkça, talepleri azalmamýþ, daha da huysuz olmuþlar... Aþk da söndükçe sönmüþ... Alýþmýþlar da ayrýlýða zaten... Þimdi ise ebeveyn, kendileri karar vermeli, diyor, "Ya birleþmeliler, ya boþanmalýlar"... Gözlerimiz doldu. Türk filmlerinde de "gönlün var mý çocuðum halâ", diye sorarlardý, deðil mi?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Kabardý iþtahlarý bugünlerde hep yine Girdiler sýraya hakaret etmek için bize Aðzýnýn payýný Elcil verdi Egemen'e Unutma, teper de, çok varma üstümüze Kalay TALAT'TAN ZAM-ZUM KONUÞMALAR Mehmet Ali Talat gayet bilgiç, bir televizyon kanalýnda "Bu zam geri alýnamaz" diyordu. Neden? Çünkü Talat'a göre bu zammýn geri alýnmasý demek, yeni vergilerin gelmesi demekmiþ. Elektrik parasý ödemeyenlerin ödemesini saðlamak devletin boynunun borcuymuþ amma "devlet de elektrik parasý ödemez, ödesin" demek olmazmýþ. Bu kolay yolmuþ. Siz Bayrak Radyosunun Muhterem Dinleyicileri olarak zor olaný seçeceksiniz, seçmelisiniz. Siz, kullandýðýnýz elektriðin parasýný gazzýk fiyatýna ödeyeceksiniz ki, Talat'ýn bareasý KKTC Meclisi'nde yan gelip yatabilsin, sizin maaþýnýzýn 10 katý maaþýný takýr takýr alabilsin. Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK KATIR TEPMELERÝ... Alýþkanlýk etti Türkiye'nin yöneticileri... Amerika'dan, Putin'den, Ýngiliz'den, Alman ve Fransýz'dan tokatý yeyince aþaðýlanmanýn verdiði psikolojik baskýyla hemen KKTC'ye saldýrýyorlar... Eskiden beri bu böyle... Kompleksli bir toplumdurlar ya... "Bir Türk dünyaya bedeldir" derlerdi ya... Þimdi buna bir de müslümanlýðý ilave ettiler.. Kendilerini müslümanlýðýn tek lideri sanýyorlar... Halife zannedenler bile var içlerinde... Bizi iþgalleri altýna aldýlar, bunu da buradaki iþbirlikçi tayfasýyla yürütüyorlar... "Eþekler" diyorlar, aðzýmýzý açmaya çalýþýyoruz, karþýmýzda milliyetçi kesim çýkýyor... Bilirsiniz Denktaþ Kýbrýslýlarýn eþekler olduðu sözünü Makarios'tan duyduðunu söylüyordu... Biz "Kýbrýs Kýbrýslýlarýndýr" diyoruz ya, onun sözü buna karþýydý... Sonra yerini Talat'a býraktý... Ýyi de yetiþtirdi Talat'ý aslýnda... Tek bir fark var bana göre, o da Denktaþ'ýn espri yeteneðinin çok fazla olmasý... Bunu veremezdi Talat'a, çünkü yapý iþidir bu... Tayyip Erdoðan'dan Cemil Çiçek'e, Beþir Atalay'a... Tam bir aðzý olan konuþuyor hesabý... Aðzýný açan bize hakaret edip duruyor... Kimse de çýkýp, "Bre terbiyesizler, bre nankörler, bu memleketi hem iþgal ettiniz, hem de üstünden mi çýkýyorsunuz" demedi. Onlar da buradaki iþgali yýllardýr kullanýyorlar... Toplumumuzun iradesini elinden aldýlar... Ekonomik olarak çökerttiler... Refah seviyesinin Türkiye'nin çok üzerinde olan toplumumuzu onun altýna çekmeyi baþardýlar... Laik toplumu külliyelerle, ilahiyat okullarýyla, Kuran kurslarýyla köreltmeye ve þeriatçý bir toplum yaratmaya giriþtiler... Tüm bunlarýn yapýlmasý kolay olabilecek iþler deðil... Ýçeriyi tamamen teslim almalarý lazým... Ýþgalin zaruri iþidir bu... Yarattýklarý iþbirlikçiler ayný dökümden çýkmýþ gibi tümü de... Denktaþ- UBP'den sonra Talat-CTP'yi de görmedik mi? Þimdi daha farklý deðildir ki... CTP-Eroðlu da dirsek temasý içinde yürütüyor iþbirlikçiliklerini... Küfürbazlar kervanýna Egemen Baðýþ da katýldý... Bir çentik daha attý küfürnamesine! Kýbrýslýlarýn katýra benzediðini söyledi. Katýr gördü mü bilemem... Ama görmemiþse ona bir katýr göstermeli... Davet edelim, icabet ederse onu katýrýmýza bindirip Þam-ý Þerif'i gösterelim! Katýr inatçý ancak baþka bir özelliði var ki katýr kýsýrdýr, üretemez, üremez de... Eþekten sonra þimdi de katýr olduk... Katýrcýlar çok dikkatlidirler... Çünkü katýrýn tekmesi ne atta var, ne eþekte... Yemeye göre... Yorgancýoðlu'ndan KTFF'ye destek Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk futbolunun uluslararasý futbolun bir parçasý olmasý adýna çaba harcayan Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafýndan yürütülen sürece destek verdiðini, güveninin tam olduðunu belirtti. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, KTFF'yi ziyaret ederek Baþkan Hasan Sertoðlu ve ekibiyle görüþtü. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu, Cuma gün yapýlan oylamayla kulüplerin sürece destek verdiklerini, taslak metnin altýnýn daha sonra doldurulacaðýný belirtti. SERTOÐLU KTFF Baþkaný Sertoðlu, Baþbakan Yorgancýoðlu'na verdiði destek ve ziyareti için teþekkür etti. Zorlu bir süreçten geçildiðini belirten Sertoðlu, cuma gün yapýlan oylamayla kulüplerin KOP ve FIFA ile baþlatýlan sürecin devam etmesine onay verdiklerini kaydetti. Oylama sonrasýnda sürece karþý olan bazý kiþilerin ortalýðý karýþtýrmaya çalýþtýðýný söyleyen Sertoðlu, bu kiþilerin, FIFA Baþkanýna gönderilen mektupla ilgili çeþitli iddialarda bulunduðunu kaydetti. Mektubun gün içinde basýna daðýtýlacaðýný dile getiren Sertoðlu, "Sürece hazýr olduðumuzu, kulüplerin atýlan adýmlarý desteklediklerini belirten bir mektup yazdým" dedi. Sertoðlu, kulüpler arasýnda desteðini çekmek isteyenler varsa, yarýndan itibaren çekebileceklerini söyleyerek, "Eðer birliði bozmak, desteklerini çekmek isteyenler varsa, bozsunlar" dedi. Sertoðlu, "Oylamayý bugüne kadar yapýlanlara ve yapýlmak istenenler konusunda kulüplerin görüþünü almak için yaptýk. Onlar yapýlanlara destek verdiler, yürüdüðümüz yolda devam etmemizi desteklediler, Taslak metnin altý daha sonra doldurulacak" dedi. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk futbolunun ilerlemesini, uluslararasý futbolun bir parçasý olmasýný isteyen ve bunu saðlama adýna çaba harcayan bir ekip olduðunu söyledi. Yorgancýoðlu, "Bu ekibin ülkesini sevdiðine inancým tam. Bu arkadaþlara güvenmeliyiz, yanlýþ yapmayacaklarýný bilmeliyiz" ifadesini kullandý. Yorgancýoðlu, konuya olumsuz yaklaþan bazý siyasi çevrelerin, düþüncesinde deðiþiklik yaþanmaya baþladýðýný belirtti. Bir soruyu yanýtlayan Yorgancýoðlu, kulüpleri toplayýp nasihat etme ihtiyacý duymadýðýný, Baþbakan olarak bu sürece destek verdiðini kaydetti. 4 ARALIK Dünya Yaban Hayatý Koruma Günü n YEÞÝL BARIÞ HAREKETÝ: "DOÐAL YAPI VE YAÞAMA HER TÜRLÜ SALDIRI DURDURULMALI" Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir, "4 Aralýk Dünya Yaban Hayatý Koruma Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Betonlaþma sýnýrlanmalý, tarýmsal faaliyetler denetlenmeli, avcýlýk gözden geçirilmeli, doðal yapýya ve doðal yaþama her türlü saldýrý durdurulmalýdýr" dedi. Doðan Sahir, Dünya Yaban Hayatý Koruma Günü'nün, insanýn kendi varlýðýný sürdürebilmesi, yaban hayatý ve yaþamsal baðlarý hatýrlatma günü olduðunu ifade ederek, insanýn dünya üzerinde neden olduðu deðiþimlerin baþta insan olmak üzere tüm canlýlarýn geleceðini yakýndan ilgilendirdiðini söyledi. "Küresel iklim deðiþiklikleri ile birlikte mevsimlerin deðiþmesi, orman yangýnlarýnýn artýþý, bitki ve hayvan çeþitliliðinde azalma, kendini etkili bir biçimde hissettirmeye baþladý. Genel ortalamada yaðýþlarýn azalmasý ciddi bir kuraklýk tehlikesi habercisi. Ne var ki, bunlardan dersler çýkarmak yerine, kazanma hýrsý ile faaliyetlerimizi hala en arsýz biçimde sürdürmeye, doðal yaþam alanlarýný kendi malýmýz gibi kullanýp tüketmeye, bozmaya devam ediyoruz" diyen Sahir, bu olumsuz þartlarýn yaban hayatýný olumsuz etkilediðini vurguladý. Devlete bir an önce akýlcý kararlar üreterek, ülke gerçeklerine uygun, doðaya saygýlý, "uzun vadeli, sürdürülebilir bir politika" geliþtirmesi çaðrýsýnda bulunan Sahir, 'Sulak Alanlarý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Yasasý'nýn çýkarýlmasýný da talep etti. Çok iyi hatýrlýyoruz. "Saçmalamak da bir özgürlüktür" demiþti. Egemen Baðýþ iþte bu "saçmalama özgürlüðünü" kullanmaya devam ediyor hâlâ! Kýbrýslýtürklerle Kýbrýslýrumlar evli bir çifte benziyormuþ Egemen efendiye göre. Garantör ülkeler olan Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan da bu çiftin mutlu olmasýný isteyen ebeveynleriymiþ! Hiçbir ebeveyn evlâdýnýn ayrýlmasýný istemezmiþ ama buna da evli çiftin karar vermesi lâzýmmýþ! Evliliklerini kurtarmak, birleþmek mi istiyorlar, yoksa boþanmak mý?! "E da gözünüz kör olsun nerde varsanýz bir tane!" diyeceði geliyor insanýn. Býrakmadýnýz ki kendimiz karar verelim birleþmeye ya da boþanmaya. Madem ki biz karar vereceðiz... Ne dikilip duruyorsunuz baþýmýzda yýllardýr? Bugüne kadar kurulan her görüþme masasýnýn üstünde bir heyula gibi neden dolanýp duruyorsunuz? Birleþme ya da boþanma þartlarýný neden bize býrakmýyor da siz dikte ettiriyorsunuz? Bizim birleþmemiz ya da boþanmamýzdan neden kendinize çýkar saðlamaya çalýþýyorsunuz? Bu evlilikten elde edilen mal mülklerin üstüne neden oturdunuz? Bunlarý neden gaspettiniz? Evli çiftin bunlarý paylaþmalarýna neden müdahale ediyorsunuz? Bu nasýl bir ebeveynliktir ki çocuklarýnýzýn malýna göz koyuyorsunuz? Bugüne kadar sizin emir ve talimatlarýnýzýn dýþýnda boþanmak ya da birleþmek için en küçük bir adým atmamýza izin mi verdiniz de þimdi buna bizim karar vereceðimizi söyleyip kendinizi sütten çýkmýþ ak kaþýk olarak sunuyorsunuz? Bizi "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diyebilecek kadar "otur Arap kalk Arap" yapan siz deðil misiniz? "Bize sormadan þeyinizi bile kaldýramazsýnýz" diyen siz deðil misiniz? Size sormadan, sizin onayýnýzý almadan nasýl birleþebilir, nasýl boþanabiliriz?! Lâfa bak... Birleþme ya da boþanmaya damat ve gelin karar vermeliymiþ! Duyan da inanacak... Oysa nerde bizde buna karar verebilecek siyasi irade? Býrakmadýlar ki... Otur dediler oturduk! Kalk dediler kalktýk! Gel dediler geldik! Git dediler gittik! Þimdi ise dünyanýn gözünün içine baka baka, "Birleþmek de, boþanmak da sizin bileceðiniz iþ" yalanýný hiç sýkýlmadan söyleyebiliyorlar! Dünyada kendilerinden baþka herkesin aptal ve enayi olduðunu düþünüyorlar herhalde! Bir de þu katýr meselesi var... Tüm ahlâk sýnýrlarýný zorlayan bir hakaret! Ýnatçý ve dik kafalýymýþ Kýbrýslýlar! Bu özelliðimizle, adadaki en tanýnmýþ hayvan olan katýra benziyormuþuz! Ýnatçýlýðýyla bilinen katýrýn her iki tarafa da etkisi varmýþ! "Kýbrýslý diye bir millet yok, Kýbrýs eþekleri var" demiþti Rauf Denktaþ. Baðýþ da ondan mý esinlendi ne, bize katýrlýk bastý! Sevimli katýrcýklara sözümüz yok. Ama katýrlýðý bize hakaret etmek için kullanan Baðýþ'adýr sözümüz. Bunu da en güzel þekilde Þener Elcil söyledi. "Unutma, teper de!" Bizi yoða yazanlara... Keþke bir gün bir katýrlýk yapabilsek!

5 4 Aralýk 2013 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Eðitimde sorun olmadýðýný açýkladý Sayýn Bakan. Ýnsaf!.. Daha dün, 137 kiþinin girdiði sýnavdan 8 kiþi geçebildi ancak Daha büyük sorun mu olur? MÝÞ-MIÞLAR * Kýbrýs için geri sayým baþlamýþ. - Yapmayýn lütfen, böyle bilmeden konuþmayýn. Kýbrýs için hiç ileri sayým yapýlmadý ki Hepsi böyle geri sayým iþte. * Evine ve iþyerine solar sistemi kuranlar çoðalýyormuþ. - Hah Ýnsanlar kendi kendine yetmeye baþlarsa, KIB-TEK gitti gider. * Hasan Y. Iþýk, KKTC vatandaþlarýný casinolara girdiðini açýklamýþ. - Yurtdýþýndaydý, yeni haberi oldu galiba Hasan Bey, memlekete özgürlük geldi KKTC vatandaþlarýnýn girmediði yer kalmadý Yolunu bilenler, telli bölgelere bile giriyor artýk. * Bir hayraný Cem Yýlmaz ile akþam yemeði yemek için 55 bin TL vermiþ. - Allah Allah Kadýnlar da bu kadar bonkörleþti mi! * Asým Akansoy'a göre, eylemcilerin karþýsýna polis dikmektense, içeri çaðýrýp kahve ýsmarlamak daha olumluymuþ. - Anlaþýldý Eðer Akansoy kurultaydan Baþbakan olarak çýkarsa, ülkedeki kahve satýþlarýnda patlama yaþanacak. * Dýþiþleri Bakaný Nami, Maraþ'ýn kapsamlý çözümün bir parçasý olduðunu açýklamýþ. - Vallahi merak ediyorum... Bu kapsamlý çözümün daha kaç parçasý var acaba? * Egemen Baðýþ "Kýbrýslý Türkler ve Rumlar evli çift gibi" yakýþtýrmasý yapmýþ. - Kendini erkek tarafýndan sayýyordur mutlaka! * Maðusa Belediye Baþkaný Kayalp "Hedefimiz kentin tüm yollarýný asfaltlamaktýr" demiþ. -Görün iþte Belediyeciliðin doruk noktasý bu Hele yanýna bir de kaldýrým eklemeyi baþarýrsan, daha ne istersin yani. Al sana çaðdaþ köykent. Pulya festivalimiz bile yalan. Bakýn Hamsi olmayan memlekette, gerçek hamsi festivali düzenliyor adamlar Helal olsun! "Yumurta mý tavuktan çýkar, tavuk mu yumurtadan" tartýþmalarýna bayýlýyoruz... UBP de kurultay vardý. Küçük ün karþýsýna Kaþif çýkmýþtý. Küçük çok korkmuþ, telaþa kapýlmýþtý. Bir þekilde ele geçirmeyi baþardýðý iktidar koltuðunu býrakmak istemiyordu. Kim olsa istemezdi zaten! BÖYLE BÝR ANDI Ülkemizde çok bilinen ve çokça baþvurulan bir taktiði uygulamaya koydu. Ýstihdam yaptý. Ne var ki yüzüne gözüne bulaþtýrdý ve hiç ummadýðý bir anda siyasi hayatýný sýfýrladý. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ve Gün geldi, tekerlek döndü. Baþbakan olan Yorgancýoðlu, Küçük ün o günlerde iþe aldýðý geçicilerin sözleþme sürelerini uzatmayacaðýný açýkladý. Vay sen misin eski köye yeni adet getirecek olan! Her kafadan bir ses çýktý, dalga dalga yayýlmaya baþladý. Þimdi, tartýþmaya son olarak Toparlanýyoruz Hareketi de dahil oldu. Bu olay, devletin nasýl yönetildiðine dair bir örnekmiþ. Hýmmm Ýyi saptadýlar. Evet Hem de çok güzel bir örnektir bu. Ama Hatýrlatmakta fayda var. Ýlk örnek deðildir yani Her seçim öncesi yaþanan ve artýk bitmesi gereken, tiksinti verici bir örnektir. Kusasým gelir artýk! Konu ne olursa olsun Bugüne kadar saplandýðýmýz her sorun, yumurta tavuktan mý çýktý, tavuk yumurtadan mý? tartýþmasýna dönüþmekten kurtulamadý. Biri aþaðý çekiyor, diðeri yukarý kaktýrýyor. Bir yere varamayýþýmýzýn nedeni budur! Þu veya bu sebepten, bir süreliðine iþe adam almýþsýn. Süre doldu mu o insana teþekkür ederiz, buraya kadar demek, devlet ciddiyetinin gereðidir. Bunun tartýþmasý bile olmaz, olmamalý. Ama nerde o devlet Nerdeeee? Demiyorsun... Diyemiyorsun Ve sýrtýndaki kambur gün geçtikçe kabarýyor. Kabardýkça hantallaþýyorsun Hantallaþtýkça bocalýyorsun Bocalaya bocalaya da sonunda yýkýlýyorsun! Yaþadýðýmýz çýkmaz budur. Ýmanýný satayým, bunu bilmeyen da yoktur ama ne fayda!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜNLÜK BALIK (Ýstanbul)- Tutturmuþlar, "biz balýk tutmasýný bilirdik ama" cümleleri ile baþlayan savunmalara. Ve kendimizi, iþe yarardýk fakat sizin hükümetler bizlere, "oturun" dediler, biz de oturduk, sözleri ile ispat etmeye. Nasýl bir ülkede yaþýyoruz anlayamadým. Çarþýya çýkýyoruz daha çýkmadan trafikle burun buruna geliyoruz. -Oho, dedi arkadaþým, o yoldan gidilir mi, hem de bu saatte? Saate baktým Ne var ki saatte? Tam iþ saatiymiþ. Eskiden istediðim saatte geçer, giderdim Gideceðim yere de söz verdiðim saatte varýrdým. Güldü Yola baktým, bildiðimiz Gönyeli çemberinden sonraki Lefkoþa yolu. Yol farksýzdý eskiden. Ancak kamera koymuþlar az ileriye Kamerayý bildirmek için de tabela yerleþtirmiþler önüne. Tabeladaki uyarý þuydu aslýnda: Az ileride hýz kamerasý var, 50 km.'yi geçerseniz sol elin sað el bileðini yakalayýp, sað elin yumruðunu aþaðýya yukarýya sallayacak þekilde olursunuz, ona göre. Ýnanýlýr gibi deðildi o sabah. Akmayan o yol bildik yol deðildi artýk. Bildiðiniz ana-baba günüydü. Arabalara bakýyorum plakalarý Kýbrýs Dümenleri saðda, Kýbrýs Tekerlekleri, farlarý, stoplarý hep ayný, Kýbrýs Fakat bir þey var rahatsýz eden. Kýbrýslý olmayan þoförlerin orada olmamasý gerekirdi. Hepsi de yabancý. Eve girmek, evde tanýmadýðýnýz bir sürü insan görmek gibi bir þey bu. Buzdolabýndan su içemezsiniz onlar orada oldukça. Hani gelseler, senin otobüsünle gezseler mesele deðil. Senin taksini tutsalar, senin arabaný kiralasalar, yine mesele deðil. Ne trafik olur memlekette, ne de söz verdiðin saatte randevuya yetiþememek. Hatta arkadaþýnýz size, "bu saatte o yola girilir be hiç, delisin ama" bile diyemez. Tutturmuþlar, "biz balýk tutmasýný bilirdik ama" cümleleri ile baþlayan savunmalara. Ve kendimizi, iþe yarardýk fakat sizin hükümetler bizlere, "oturun" dediler, biz de oturduk, sözleri ile ispat etmeye. Oysa biz onlara kendimizi ispat etmek zorunda deðiliz. Onlarýn her kurduklarý dengesiz cümlecikleri temizlemeye de mecbur deðiliz. Bu topraklarýn sahipleri bizlersek Ve eðer bu ülkede ne varsa iyisi de, kötüsü de bize ait ise Onlara ne oluyor ve hatta onlar da kim oluyor Ýyisi mi onlarý muhatap alýp laflarýna laf yetiþtirmeye çalýþacaðýmýza, kendi iþimize bakalým. Bakalým da sussunlar "BÝR ELÝMÝ DE SEN TUTAR MISIN?"- Gençlik Dairesi'ne baðlý Gençlik Merkezleri ile Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlýlýk Merkezi öðrencilerinin özel gereksinimli gençlere de fýrsat tanýnmasý durumunda üretebileceklerine dikkat çekmek amacýyla "Bir Elimi de Sen Tutar Mýsýn?" projesi gerçekleþtirdi. Ýrfan Nadir 18 Yaþ Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eðitim gören gençlerin yaptýklarý resimler proje kapsamýnda Capital Bank'ýn katkýlarýyla kartpostal haline getirilerek bugünden itibaren satýþa sunuldu. Akaryakýta yine zam geldi Akaryakýt fiyatlarý, iki hafta içinde ikinci kez zamlandý. Akaryakýt fiyatlarýna gelen artýþla birlikte, kurþunsuz 95 oktan benzinin litresi 3 lira 34 kuruþtan 3 lira 37 kuruþa yükselirken; kurþunsuz 97oktan benzin, 3 lira 51 kuruþ iken 3 lira 54 kuruþ oldu. Euro dizelin fiyatý, 3 lira 51 kuruþtan, 3 lira 56 kuruþa yükseldi. Motorinin ve gazyaðýnýn ücreti ise 3 lira 14 kuruþtan, 3 lira 18 kuruþa çýktý. Belediye emekçileri Ekim maaþlarýný alamadý Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde Ekim ayý maaþlarýnýn henüz ödenmediðini söyledi. BES'ten yapýlan açýklamada Lefkoþa Türk Belediyesi'nde konuyu görüþecek yetkili olmadýðý, Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun Cuma gün geri dönmek üzere bugün Brüksel'e gittiði ve yerine asbaþkan veya yedek asbaþkaný görevlendirmediði kaydedildi. Bozat, "Lefkoþa Türk Belediyesi'nin bankalara olan borçlarý yapýlandýrýlmýþ özel bir finans AÇIKLAMA YOK- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ýngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'i kabul etti. Saat 15.00'te gerçekleþen ve sadece görüntü olanaðý verilen görüþmenin ardýndan basýna herhangi bir açýklama yapýlmadý. Dört belediye Brüksel'e gitti Lefkoþa, Güzelyurt, Gönyeli ve Gazimaðusa Belediye Baþkanlarý Avrupa Birliði (AB) kurum ve temsilcileri ile temaslarda bulunmak üzere dün Brüksel'e gitti. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar, Lefkoþa Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli ve Gazimaðusa Belediye Kýrgýzistan- KKTC Kültür Merkezi Baþkaný Erhan Arýklý Kýrgýzistan Cumhuriyeti ile KKTC arasýnda "siyasi, kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif iliþkileri kurmak ve geliþtirmek" amacý ile Lefkoþa'da Kýrgýzistan-KKTC Kültür Merkezi kurulduðu bildirildi. Merkezin Kurucular Kurulu Sekreteri Erhan Arýklý'nýn verdiði bilgiye göre, Merkezin bir baþka görevi de "KKTC'de bulunan Kýrgýzistan þirketinden yasa dýþý borçlanmasý da mahkemede çözümlenmiþtir. Bu geliþmeler ýþýðýnda Lefkoþa Türk Belediyesi'nin devlet katkýsýndan yýllardýr almadýðý temlikli alacaklarýndan artýk her ay yaklaþýk 1 milyon TL devlet katký payý ilk kez bu ay sonu itibarý ile belediye kasasýna aktarýlmýþtýr" dedi. Bozat, bu geliþmelere raðmen daha zor koþullarda her ay düzenli bir aylýk maaþ ödeyebilen belediye yönetiminin bu ay devlet katkýsýnýn bir kýsmýný almasýna karþýn ödeme yapmamasýnýn düþündürücü olduðunu belirtti. Baþkaný Oktay Kayalp 6 Aralýk'a kadar Brüksel'de temaslarda bulunacak ve Avrupa Birliði iþbirliðiyle gerçekleþtirilen projeler hakkýnda bilgi aktaracak. Belediye baþkanlarý Avrupa Komisyonu yetkilileri ile bir araya gelecek, Avrupa Parlamentosu'nda temaslarda bulunacak ve önümüzdeki döneme iliþkin beklentilerini aktaracak. uyruklu vatandaþlarýn hak ve hukuklarýný korumak ve bu amaçla Kýrgýzistan'ýn Ýstanbul Konsolosluðu ile irtibat halinde çalýþmak" olacak. Merkezin Kurucularý arasýnda Erdal Andýz, Hurþit Eminer, Erhan Arýklý, Ýlhan Kaki, Ömer Adal, Metin Çatan, Ayhan Arýklý, Hüseyin Manioðlu, Mehmet Hürcan, Ahmet Cennetoðlu yer alýyor. "KIZLI ERKEKLÝ GENÇLERÝ AÐIRLADIM, GURUR DUYDUM" Tayyip Erdoðan'ýn dershaneleri kapatmak istemesiyle birlikte Fethullah Gülen Cemaati ile baþlayan gerilim her gün yeni bir boyut kazanýyor. Taraf gazetesinin yayýnladýðý belgelerle devam eden bu gerilimden kimin kârlý çýkacaðý elbette bilinmiyor ama ister Gülen kazansýn, ister Erdoðan, Türkiye'nin "Ýmam Gülen- Ýmam Hatipli Erdoðan" kavgasýndan kârlý çýkmayacaðý kesin. Gerginlik sürerken, Cumhurbaþkaný Gül de Türkiye gündeminde yoðun tartýþmalara sebep olan kýzlý erkekli öðrenci polemiðine göndermede bulunarak yerini aldý saflaþmada. TÜBÝTAK Bilim ve Teþvik Ödülleri töreninde yaptýðý konuþmada bilim olimpiyatlarýnda ödül kazanan öðrencilerden bahsederek, "geçen hafta burada en mutlu günlerimden birini yaþadým. Kýzlý-Erkekli altýn madalyalý gençleri aðýrladým. Gurur duydum" dedi. Kýzlý erkekli gençler de Gül'le gurur duyuyor mu acaba? BANKA ADASI En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! KAZZIKLI EYLEM Mecliste mumlu eylem yapan sendikacýlar eylemlerini daha ileri taþýyacak ve Baþbakanlýk önünde kazzýklý eylem de yapacakmýþ! Geç kaldýlar... Çangar çoktan yaptý! DAHA MI ÝYÝYDÝ? "CTP CTP olmaktan çýktý" diyen Asým Akansoy dönüp bir de geriye baksýn. Özker Özgür'ü kovan ve yerine Talat'ý oturtan, sonralarý ÖRP'nin koynuna giren CTP daha mý iyiydi þimdikinden? ÝCAZETSÝZ BÝR TANE Maþallah, herþey dibe vururken serpilip geliþen ve yýldýzý parlayan bir tek basýn sektörü olmuþ toplumumuzda... Aslan gibi 14 gazetemiz var bugüne bugün... Ama icazetsiz olan bir tane! ARKAMIZDAKÝ 'Afrika'nýn arkasýnda kim mi var dediniz? Kim olacak? Bombacýlar ve tetikçiler! Týrnak... "Bugün eðer buradaki tartýþma ortamý sýðlaþýyorsa, ne yazýk ki bunda anlamsýz açýklamalar ve türlü aþaðýlamalarla bu küfürleri kýþkýrtan Türkiye yetkililerinin payý büyüktür. Eðer bir yerde bir küfür varsa, Sayýn Çavuþoðlu'nun dediði gibi saygýsýzlýk yapýlýyorsa, nedeni de basittir aslýnda. O toplumun saygýsýný kazanamamýþsýnýzdýr!" Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Bu gençlerin iþten atýlmalarý vicdanýný sýzlatýrmýþ. Bu tür düþünenlerin iþe, eðer ihtiyaç var ise, daha uygun olup da, tamamen iþsiz olanlarýn haline vicdanlarý hiç mi sýzlamaz? Vicdanlarý yalnýz UBP'lilere, hatta UBP'liler içinde bir kesime mi sýzlar?" Ünal AKÝFLER (Havadis) "Yeter artýk, yeter! Evimizi bize býrakýn, topraðýmýzý bize býrakýn, irademizi bize býrakýn, ne size, ne akýl hocalarýnýza, ne iþbirlikçilerinize, hiçbirinize ama hiçbirinize ihtiyacýmýz yok!" Mehmet ONUR (Ortam) "Sebebi ve üslubu ne olursa olsun, espri de olsa bir toplumu, bir 'hayvan' ile anmak kabul edilebilir bir þey olamaz." Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) Günün Kahramaný OKAN HACI ALÝ Geçtiðimiz yýlýn ihracat þampiyonu Mustafa Hacý Ali Ltd. (Kýrný Piliçleri) oldu toplumumuzda. Afrika ülkeleri, Irak, Suriye, Libya, Çin, Gürcistan ve Tacikistan'a toplam 10 milyon dolarýn üzerinde ihracat yapan þirketin direktörü Okan Hacý Ali, özellikle Avrupa ülkelerine ihracatta bazý sýkýntýlar yaþandýðýný, ancak yine aþýlamayacak engel olmadýðýný söyledi... Azimli bir iþadamýnýn bu sözleri kimseyi þaþýrtmamalý... Acý olan ne bilir misiniz? Bir Avrupa Birliði üyesi olduðumuz halde Avrupa ülkelerine mal satamamak...

7 4 Aralýk 2013 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI "Engelsiz Ada Ýçin El Ele" yürüyüþü 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Saðlýk Bilimleri Fakültesi ile Antik Maðusa Vakfý öncülüðünde "Engelsiz ada için el ele" sloganýyla yürüyüþ gerçekleþtirildi. Petek Pastanesi önünden Suriçi'ne düzenlenen yürüyüþe Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) Milletvekili Hakan Dinçyürek, DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hülya Harutoðlu, DAÜ Halka Ýliþkiler ve Basýn Müdürü Derviþ Ekþici, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi ile Ýrfan Nadir 18 Yaþ Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öðrenci ve öðretmenleri, DAÜ Saðlýk Bilimleri Fakültesi öðrencileri, Gazimaðusa Türk Maarif Koleji öðrencileri ve Gazimaðusa Kale Lions Kulübü üyeleri ile Antik Maðusa Vakfý yetkilileri katýldý. "Engelli Olmak Engel Deðildir", "Engelsiz Bedenler, Engelli Zihinler", "Aramýzda Hiçbir Engel Yok", "Engelliler Toplumun Aynasýdýr", "Engelleri Birlikte Aþalým", "Asýl Engelliler Onlarý Görmeyenlerdir" "Ýnsan Olmanýn Anahtarý Engelsiz Zihinlerde" yazýlý pankartlarýn taþýndýðý yürüyüþ sýrasýnda, engelliler için düzenleme yapýlmayan kaldýrýmlar ve yüksek yerler karanfil býrakýlarak protesto edildi. Gazimaðusa Milletvekili Hakan Dinçyürek yürüyüþte yaptýðý açýklamada, engellilerle yýlda bir kez deðil her zaman birlikte olmak gerektiðini belirtti. Günün, toplumsal farkýndalýk açýsýndan önemine iþaret eden Dinçyürek, halkýn engelillerle ilgili konularda Mecls'ten büyük beklentileri olduðunu, milletvekili olarak bu bilinçle çalýþtýðýný söyledi. Dinyürek, yeni yasalarýn yapýlmasý yanýnda mevcut yasalarýn uygulanmasý konusunda ellerinden gelen katkýyý koyduklaýrný söyleyerek, sorunlarýn çözümü için dayanýþma gerektiðini belirtti. ZAM ÞEFFAFLIK MIDIR? Kudret isimli Maðusalý bir vatandaþýmýz zamlardan þikayetçi oldu ve telefoniyen þikayetini söyledi. "Adým Kudret Ben zamlardan þikayetçiyim. UBP'nin yarattýðý ortam sayesinde halk bir kere daha CTP'ye oyunu verip onu seçti. Belki eski hatalarýndan ders almýþlardýr da bir daha halka raðmen halkýn anasýný bellemezler, diye düþünerek yaptý bunu. Onlar da seçim dönemlerinde, hatta hükümetten gittikten sonra alavere dalaverelerle kendilerini pazarladýlar. Biz Kýbrýslýlar da açýkgöz geçiniriz ama bu oyuna geldik. CTP hükümete gelir gelmez iþe zamlarla baþladý. Elini halkýn cebinden çýkarmaz oldu. Çarþambalarý duyardýk zam haberlerini, þimdi geliþigüzel Bir bakarsýnýz Salý günü, bir bakarsýnýz Pazartesi günü. CTP'de zammýn günü yok. Akýllarýna geldiðinde zam yapýyorlar. Bütçede para eksildi mi, hemen zam Yeme içmeler kaleminden para bitti mi? Hemen zam Müsteþarlar, özel kalem müdürleri ve bakanlarýn yurtdýþý yolluklarý kaleminden bakiye azaldý mý, gene zam Yemelerin içmelerin, gezip tozmalarýn haddi hesabý yok. Hangi bütçe yetiþir buna? Nasýlsa vatandaþ hazýrda bekliyor Zam yap, bunun paralarýný halktan al! Hükümet etmenin en kolay örneklerini veriyor bize buradaki hükümetler Üretim gittikçe bitiyor Umurlarýnda deðil Tüketim artýyor Dýþ ticaret yani ithalat ve ihracat arasýnda daðlar kadar fark var. Her þey ekside Bunu dengeleyeceklerine vur abalýya hesabý zam yapýp vatandaþýn parasýný alýyorlar Modern hýrsýzlýk demek deðilse nedir bunun adý? Elektriðe yapýlan ve toplumu yok etmeye yönelik olan %30'luk zam 'mecburiyetten"dir ayaklarýna yatýlarak ve CTP yanlýsý sendikalarýn da desteði ile þimdilik topluma yutturuldu. Önümüzdeki günler yenen hersenin nasýl çýkacaðýný göreceðiz. UBP'nin yaptýðý %20 elektrik zammý sýrasýnda CTP'li yöneticiler, en baþta da Yorgancýoðlu, 'Kurban bayramýnda halk kurban edildi' diyorlardý ve bu zammýn açýklamasýný yaparken birkaç sene içerisinde zammýn yüzde yüze çýkacaðýndan söz ediyorlardý. %20 yüzde yüze çýkmýþsa, yüzde 30 acaba nerelere çýkacak? Bir vatandaþ olarak sadece ben deðil, CTP'lisi de diðer partililer de CTP için ayný þeyi düþünüyorlar. Sadece CTP'nin hükümette olmasýndan fayda saðlayanlar ve çýkar bekleyenler destekliyorlar bu zammý. Onlar da devede kulak deðildirler. Seçimlerde CTP afiþlerinde ve gazetelere verdikleri ilanlarýnda '1 parti var' deniyordu. Kimse kusura bakmasýn biz toplum olarak aptalýz. UBP'ye kýzdýk CTP'yi getirdik. '1 parti var' dediklerinde toplum adýna iyi þeyler yapacaklarýný sandýk. Seçtiðimiz adamlar ortada. Yaptýklarý icraatlar da. Daha dün gece akaryakýta zam yaptýlar. 'Zam gece yarýsýndan sonra yürürlüðe girecek' diyerek de akýllarýnca bizi uyardýlar ve korudular. Yani söylemeden de yapabilirdik ha Ama bakýn sizi uyardýk, çünkü biz demokrasiye inanýyoruz. Þeffafýz demeye getiriyorlar BÝZÝM DUVAR Toplum olarak bu kadar kýsa dönemde '1 parti var' reklamýnýn, sizi bitirecek tek parti biziz anlamýna gittiðini ben anladým, anlamayanlar memleketi terk ettiklerinde, Ercan'dan çýkarken anlayacaklardýr." "EGEMEN"LÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ KATIRLARINDIR Bizim Mandra Son günlerde Kýbrýslýtürklere hakaret etmek için iþtahlarý iyice kabaran ve bu han-ý iþtiha ile aðýzlarýndan çýkaný kulaklarý duymayan AKP yetkilileri, hakaret yaðdýrmak için sýraya girerler. Mevlüt Çavuþoðlu'ndan sonra Egemen Baðýþ da "saçmalama özgürlüðünü" kullanarak Kýbrýslýlara katýrlýk basar. Baðýþ'ýn her türlü ahlâk kuralýný zorlayan hakareti mandrada þiddetli tepkilere neden olurken, sokaktaki adam, "Bu herif hiç katýr çiftesi yemedi galiba" diye imalý imalý söylenir.

8 8 4 Aralýk 2013 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Balýk mý býraktýnýz? AKP Genel Baþkan Yardýmcýlarýndan Mevlût Çavuþoðlu bir TV kanalýnda yaptýðý söyleþide Kýbrýs Türküne hakaret dolu tavsiyelerde bulunarak, "Biz her türlü yardýmý artýracaðýz, ama artýk balýk tutmaya baþlamanýn zamaný gelmiþtir" dedi. Program yapýmcýsý ünlü eski solcularýmýzdan Hasan Erçakýca ise tam bu noktada söze girip "Bize tutacak balýk mý býraktýnýz" diyeceðine, baþýný sesizce sallayarak Çavuþoðlu'nun söylediklerine onay vermiþtir. Defalarca yazdýk ve söyledik. Anlamayan veya anlamak istemeyen kafalara dank etmesi için yeniden yazýyorum. Kýbrýs Türkü ellilerden beri balýk tutmasýný sizden çok önce biliyordu. 74'e kadar Kýbrýslý Türk müteahhitler, Kýbrýslý Türk mühendis, mimar, ustabaþý ve iþçilerle Suudi Arabistan'da, Libya'da aldýklarý ihalelerle, yol, liman, havaalaný yapýyor, þehirler kuruyorlardý. Ne var ki 1974'den sonra kendi öz yurtlarýnda bu gibi ihalelere katýlma fýrsatlarý ellerinden alýndý. Yine ellili yýllardan beri Arap ülkeleriyle birlikte, Rum tarafýna da her türlü çorap ve iç çamaþýrý satan Þeytanoðlu, Gülok, Ratipler ve adýný unuttuðum firmalar Çavuþoðlu'nun TC hükümetleri sayesinde seksenlerden sonra birer birer kapandýlar. Týpký makarna fabrikasý gibi. 1974'e kadar kadýn baðý nedir bilmeyen Türkiyeli kadýnlar, ilk kadýn baðýyla Kýbrýs'tan yapýlan ithalâtla tanýþtý. Hem de Eczacýbaþý gibi firmalar bu ithalâtý yapýyordu. TC'li narenciyeciler ilk narenciye tesisi ile Kýbrýs'tan gönderilen paketleme tesisleri sayesinde tanýþtý. Her türlü plâstik kasa ile Türkiyeli üreticiler Kýbrýs'tan gönderilen kasalar sayesinde haberdar oldu. Mop'tan, kap telinden, ilk aleminyum kutulu koladan Kýbrýslý Türkler sayesinde haberdar oldunuz. Kýbrýs'ta ilk karton ambalaj üreten fabrika Maðusa'da kurulduðunda benzeri Türkiye'de yoktu. Üsare fabrikalarýmýz varken Türkiye'de yoktu. Bisküvi, akü, oto lastik kaplama, deodorant ve daha bu köþeye sýðdýramayacaðým çeþitte ve sayýda deðiþik fabrikalarýmýz vardý. Ne oldular? Türkiye'de deðiþen her hükümet kendi ekonomik doðrularýný bize empoze ettiði ve Mersin Kapýsý'ný kapatýrken, Maðusa Kapýsý'ný sonuna kadar açtýrdýðý için hepsi de kapandý. Þimdi Kýbrýs'ýn geçmiþi ile ilgili bilgi sahibi olmayan Çavuþoðlu gibiler, bize akýl verecek diye hakaret ediyorlar. "Biz her türlü yardýmý artýracaðýz" diyen Çavuþoðlu'na son olarak sevgili Ali Erel'in bir tespiti ve benim o tespite yaptýðým ilâve ile hatýrlatma yapayým. Yardýmlarý artýracaksýn paþam. Çünkü eðer biri köpeðini tasmasýndan zincirler ve onu bir kazýða baðlarsa ona bakmakla yükümlüdür. Çünkü o köpek serbestçe dolaþýp kendi yemeðini bulamaz. Üstüne üstlük evin gancellisini de sonuna kadar açar ve serbestçe dolaþan diðer köpekler gelip onun kabýndan da yerlerse, o köpeðe bir defa deðil on defa bakacaksýn. Köpek misalini kullandýðým için herkesten özür dilerim. Herkesi tenzih ederim ama Kýbrýs Türkünün içinde bulunduðu durumu baþka türlü izah edemezdim. TDP, DP'YÝ ZÝYARET ETTÝ DP topyekün durdurmaya karþý DENKTAÞ: 360 KÝÞÝYÝ KAPININ ÖNÜNE KOYALIM, ÝÞLER DÜZELSÝN MANTIÐI YANLIÞ... TOP YEKÜN DURDURMAYA DP/UG KARÞI DURACAK Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Kamu Reform Yasasý ile Kamu Görevlileri Yasasý'ný bakanlar kurulundan önümüzdeki hafta geçirip, Meclis'e göndereceklerini söyledi. Denktaþ, dün, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Cemal Özyiðit ve beraberindeki heyeti DP/UG Genel Merkezi'nde kabul edip, görüþtü. Denktaþ, kabulde yaptýðý konuþmada, kurultay istihdamlarýnýn durumu, Kýbrýs konusu ve diðer geliþmelere iliþkin açýklamalarda bulundu. Denktaþ, UBP kurultayý döneminde iþe alýnanlar konusuna da deðinerek, "Bir tarih koyup, toptan bir saldýrýyla 360 kiþiyi kapýnýn önüne koyalým, iþler düzelsin" mantýðýnýn son derece yanlýþ olduðunu söyledi.ülkede sýnavsýz, münhalsiz ve benzeri yöntemlerle iþe alýmlarýn sadece UBP döneminde olmadýðýna iþaret eden Denktaþ, yaklaþýk 7 bin kiþinin þu anda devlette bu yöntemle iþe alýnýp, çalýþýr durumda olduðunun göz ardý edildiðini belirtti. Denktaþ, "Hangi partili olursa olsun, bu çocuklarýn içinde çok ihtiyaçlý olanlar da var" dedi. Serdar Denktaþ, þöyle devam etti: Kadýnlara meme kanseri konusunda bilgi Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar Kanser Hastalarýna Yardým Derneði bünyesinde gerçekleþtirilen Ev Sohbet Programý'nda kadýnlara meme kanseri konusunda bilgi verdi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, dün Tuzla Bölgesi'nde yapýlan Ev Sohbet Programý'nda meme kanseri, meme kanserinde erken tanýnýn önemi ve meme taramasý konularý ele alýndý. "Keþke imkan olsa da bu istihdamlarý gerçekleþtirenleri cezalandýrabilsek. Baþsavcýlýk'tan gelen görüþ doðrultusunda bu mümkün deðil. Bu gençleri, bir tarih koyarak cezalandýrmak, bizi bir yere götürmeyecek. Ýþe gelmeyen ancak evine 5. maaþý götüren varsa, iþi savsaklayan varsa, bunlar ayýklanýr, o baþka bir þeydir. Ancak böyle top yekün durdurmaya biz DP/UG olarak karþý duracaðýz. Bunun olmamasý için de yöntemleri geliþtirmeye çalýþýyoruz" Baþkan yeniden Hamit Alkan Bedel Kýbrýs Türk Gözlükçüler Derneði'nin 2. genel kurulu yapýldý. Genel kurulun ardýndan gerçekleþtirilen toplantýda yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu belirlenirken, derneðin baþkanlýðýna yeniden Hamit Alkan Bedel seçildi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, yönetim disiplin ve denetleme kurullarý þu ÖZYÝÐÝT TDP Genel Baþkaný Cemal Özyiðit de konuþmasýnda, kurultayda belirlenen yeni yönetim olarak baþlattýklarý ziyaretler çerçevesinde DP/UG'yi ziyaret edip, Kýbrýs konusu ve diðer konularda görüþ alýþveriþinde bulunmayý amaçladýklarýný söyledi. Özyiðit, bugünün engelliler günü olduðuna iþaret ederek, istihdam baþta olmak üzere çeþitli sorunlarý bulunan engellilere el atýlmasý ve sorunlarýnýn çözümlenmesini arzu ettiklerini kaydetti. Yasalara uyulmadýðý yönünde þikâyetler olduðunu söyleyen Özyiðit, Hükümet'in bu konuda daha titiz davranmasýný istedi. Çaðlar, kadýnlara meme taramasýnýn nasýl yapýlacaðý konusunda da bilgi verdi, taramanýn erken tanýdaki rolüne dikkat çekti. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamada Ev Sohbet Programlarýyla ilgili bilgi almak isteyenlerin veya numaralý telefonlara ulaþabileceði ifade edildi. isimlerden oluþtu: Yönetim Kurulu: Hamit Alkan Bedel (baþkan), Süha Vekil (baþkan yardýmcýsý), Yüksel Akay (genel sekreter), Ayþe Akya Ulualp (veznedar), Hüseyin Mertkal (üye). Disiplin Kurulu: Erkan Kandemir (baþkan), Gencay Aksu (üye), Aygül Merithan (üye). Denetleme Kurulu: Ertan Kabidan (baþkan), Mehmet Karakuþ (üye), Þen Akat Þerhat (üye). Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ÖNEMLÝ ÝLÝÞKÝLER 4 bakanlýðýnýn yanýnda bir de Baþbakan Yardýmcýlýðý görevini sürdürebilen bir kiþiyi karantina altýna almalý... Ne olur, ne olmaz diye... Sonuçta bu kapasiteye sahip insanlar kolay yetiþmiyor... Özellikle de bizler gibi "balýk tutmayý bile bilmeyen" toplumlarda... Sakýn kendisine baðlý bakanlýklarýn isimlerini yazmýyorum diye Serdar Bey bana kýzmasýn... Yazamamamýn nedeni, bana ayrýlan köþenin onun "title"larýný yazmaya yetmiyor olmasýndandýr... Serdar Bey'in baþkanlýðýný yürüttüðü DP'nin yayýn organýnda baþyazarlýk yapan Erhan Arýklý'yý tanýmayanýnýz yoktur herhalde... Geçmiþte Arif Hoca'nýn "sevdiklerinden"... Þimdi ise, Serdar Bey'in gözdelerinden... Kendisi baþyazarlýðýnýn yanýnda, Kýrgýzistan-KKTC Kültür Merkezi Genel Sekreteri... Hem de çiçeði burnunda... Çünkü merkez henüz kurulalý 1 gün oldu... En azýndan "TAK" kuruluþ haberini dün geçti... Öncelikle Erhan Bey ve kurucu arkadaþlarýna hayýrlýsý olsun diyelim... Eminim bu dernek sayesinde Kýrgýzistan ile iliþkilerini geliþtirip, çok önemli iþlerin altýna imza atacaklardýr... Hatta Kýrgýzistan sayesinde KKTC'yi dünyaya tanýtacaklarýný açýklayacaklardýr... Ondan þüphemiz yok! Ancak bu derneði kimin ya da kimlerin finans ettiði yönünde kafalarda soru iþareti kalmamalý... Erhan Bey bizleri bu konuda bilgilendirirse seviniriz... Zaten kendisi sorulan sorulara cevap vermekten kaçýnmayan ve geçmiþte yaptýðý hatalarýn farkýna varýp, piþmanlýk duyabilmesini bilen bir insan... Mesela 4 bakanlýk ve bir Baþbakan Yardýmcýlýðý sahibi Serdar Denktaþ'ýn bu merkezle iliþkisi var mý? Varsa bu iliþkinin düzeyi nedir? Serdar Bey ve partisinin hükümette olduðu dönemde bu merkezin kurulmasý tesadüf mü? Ve bunun gibi daha açýklýða kavuþmasý gereken sorular... Üstelik yakýnda bir merkez de Kýrgýzistan'da açýlacakmýþ... Önce Pakistan, þimdi de Kýrgýzistan... Yakýnda Uganda, ardýndan da Papua Yeni Gine diye devam eder gider artýk... Tutmayýn bizi... Önemli iliþkiler bunlar... Dünyada baþarýyý yakalamýþ her ülkenin yolu mutlaka buralardan geçmiþtir... Yani, fesat düþünen birisi olsam, bu kiþiler devletin parasýný yeme derdindeler ve bu merkezleri kurarak üstünü örtmeye çalýþýyorlar diye düþüneceðim... Neyse ki, fesat düþünen deðil sadece bu tür merkezleri merak eden birisiyim... Merkezin kurucularý arasýnda, Erdal Andýz, Hurþit Eminer, Erhan Arýklý, Ýlhan Kaki, Ömer Adal, Metin Çatan, Ayhan Arýklý, Hüseyin Manioðlu, Mehmet Hürcan, Ahmet Cennetoðlu yer alýyor... Ben içlerinden en iyi Ayhan Arýklý'yý tanýyorum... Zaten kendisini inþaat sektöründeki baþarýlarýndan dolayý tanýmayan yok! O nedenle Kýrgýz halkýyla en iyi iliþkileri onun kuracaðýndan oldukça eminim... Ýçlerinde diðer tanýdýklarýmýn hepsi ne tesadüftür ki, DP'li... Sanýrým bu da büyük bir rastlantý olsa gerek... Sonuçta Serdar Bey vicdanlý bir insandýr, merkezlere para yardýmý yaparak devletin parasýný sokaða atmaz... Zaten bu amaçla kurulan bir merkezin kurucularý vatanýný ve milletini canýndan çok seven insanlar olmalý... Yani, devletten hiçbir katký beklemeyen ve kendi imkanlarý ile bu merkezi ayakta tutacak kiþiler... Þubat ayý 30 çekmeyi baþardýðýnda, inanýyorum ki bu kiþiler çabalarýnýn karþýlýðýný fazlasýyla alacaklar ve KKTC'yi dünyaya tanýtacaklardýr... Ha gayret...

9 9 4 Aralýk 2013 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Türkiye den Manzaralar ARÞÝV HOP ORADA DUR BAKAYIM CEMAAT 7 Þubat 2012 MÝT Darbesi'ne kadar, Gülen çevresi ile AKP arasýnda çatýþma yoktu. Olsaydý, askere operasyonlar yapýlamazdý. Üstelik; Fethullah Gülen'e yönelik suçlamalar, AKP döneminde yasal deðiþikliklerle fiilen düþürülmüþtü. Beraat kararý sonra geldi. Baþbakan hayretler içinde "Cemaat ne istedi de, bugüne kadar geri çevirdik" demiyor muydu sitemkar bir edayla? (Tabii nelerin istendiði ve yerine getirildiði meçhul!) O halde, bu belgeler neden ortaya atýlmýþtý? Bu kararýn söz konusu MGK'da 'tavsiye' niteliðinde alýndýðý söyleniyor. AKP'nin de bunu uygulamasýný kimse beklemiyordu herhalde. Yalçýn Akdoðan'ýn tabiriyle bu anlamda 'Yok hükmünde'dir! Zaten tersi olsaydý vesayetin yapýsýný deðiþtiren operasyonlara birlikte imza atýlamazdý. Bu, ortaklýktan daha çok pay talep edilmesi ile gündeme gelmiþtir. Erdoðan ise "Hop, orada dur bakayým!" yapmýþtýr. Eminim, bugün benzeri bir MGK kararý olsa, AKP o imzalarý rýzasýzlýkla atmaz, tam tersine seve seve uygulardý. Atilla AKAR (Yurt) TARÝH 3 KASIM 2012 Suçsuzluðunu kanýtlamak için gönüllü olarak Ýngiltere'ye giden ve kendini Ýngiliz adaletine teslim eden, ancak ummadýðý sürpizlerle karþýlaþan ve 10 yýl hapse mahkum edilen Asil Nadir'a aðýr bir ceza da tazminat davasýndan geldi... Ýzmir hatýrasý... Gözden kaçmayanlar... SORU ÝÞARETLERÝ BÝLE ÝSYAN EDER Derviþ Eroðlu'na "Ne olacak bu müzakereler?" diye soruyoruz. "KKTC bir Türk devletidir" diyor. "Ne olacak bu gazzýk fiyatýna elektrik?" diye soruyoruz, "Kýbrýslý Türkler yüzyýllar önce Türkiye'den geldiler" diyor. "Egemen Baðýþ Kýbrýslýtürkleri katýra benzetti, bu konuda ne düþünüyorsunuz" diyoruz, " Türkiye KKTC'nin anavatanýdýr, ortak yanýmýz Türk olmamýz. Ayrýmýz gayrýmýz yok" diyor. Bütün sorularýn cevabý ayný olunca, soru iþaretleri da isyan eder yani Nitekim etti de DÝPNOT Ýran'da son 34 gün içinde 17'si Kürt olmak üzere toplam 79 kiþi idam edildi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Saðlýkta baþarý ancak devlet-birey iþbirliðiyle gerçekleþebilir." Sibel SÝBER (Meclis Baþkaný) VÝRGÜL... ÇIRPINIYOR KARADENÝZ BEÞPARMAKLARA BAKTIKÇA Karadeniz Kültür Derneði, Kýbrýs'ýn kuzeyinde Karadeniz kültürünü yaþatmak için canla baþla çalýþýyor. Gerçekten de çok zor bir misyon üstlenmiþler. Göçmenlik zordur gerçekten. Zordur, insanýn gurbet ellerde kültürünü yaþatmaya çalýþmasý, doðduðu yerin hasretini çekmesi. Kendilerini "göçmen" sayan Baflýlarýn, Leymosunlularýn lafý mý olur Karadenizli göçmenlerin yanýnda!!! Bu yüzden takdir ediyoruz Karadenizli kardeþlerimizi. Karadeniz kültürü Kýbrýs'ta yaþamayacak da nerede yaþayacak Karadeniz'de mi? Baksanýza çýrpýnýyor Karadeniz bakýp KKTC'nin Beþparmaklarda ýþýldayan bayraðýna "Sokakta beni gören vatandaþlar hep çözümü soruyor." TALAT DEMEK ÇÖZÜM DEMEKTÝR Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) 17 milyon öðrenci, iktidarýn elinde oyuncak, 17 milyon öðrenci gericiliðin deney tahtasý Öyle anlaþýlýyor ki seçim sandýðýna ulaþýncaya kadar, dört ay daha yalan üretecekler. Kuruluþ ve kurtuluþ düþmanlýðýnýn, aydýnlanma ve devrim karþýtlýðýnýn; kuruluþa, kurtuluþa, aydýnlanmaya ve devrimlere olan öfkenin üstünü örtme umuduyla yalana sarýlacaklar. Kimi devlet ve siyaset adamý, kimi diplomat, kimi bilim insaný. Seç beðen al. Batan geminin mallarý. Aralarýnda yeni dönemin sivil paþalarý da, emperyalizmin dönek maþalarý da var. Ýþin kolayý bulunmuþ, boyun eðilmiþ, diz çökülmüþ, nabza göre þerbet verilmiþ. Uðrunda can verilen, demir çürütülen, volta eskitilen özgürlük, baðýmsýzlýk, eþitlik, hukuk unutulmuþ. 23 Nisan yok, Receb'in Regâib'i var. 19 Mayýs yok, Þaban'ýn Beraat'i var. 30 Aðustos'lar, 29 Ekim'ler yok. Ramazan'ýn þekeri var. Dün "devletin tiyatrosu olmaz" diyen irade, devr-i iktidarýnýn ilk gününden bu yana "kutlu doðum müsamereleri" ile ümmet tiyatrosu yapýyor. "Oyun belli oynayan belli de, izleyicisi kim bu oyunun" sorusu, öncelikle çocuklarýný büyük bir uysallýkla sorgusuz sualsiz "dört artý dört" karanlýðýna teslim eden anne ve babalardan KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yanýt bekliyor. Ýlkokuldan liseye 17 milyon öðrencisi var ülkenin. Ýktidarýn elinde oyuncak. Gericiliðin deney tahtasý oldu canýmýz çocuklar. Said-i Nursi'nin, Fethullah Gülen'in, Ýsmail Aða'nýn tutsaklarý. Nurcu, Nakþi, Vahabi, Selefi pazarýnýn günahkarlarý. Doktor Mengele'nin laboratuvar kobaylarý sanki. Bu bab'ta ne söylense uyuyor. Ülkesinin yazarlarýný önce "akbabalara" sonra "tasmalý köpeklere" benzeten; Batýlý aydýnlara "fikirlerini kiraya vermiþ ahlaksýzlar" diyen bir baþbakan için "modern dindar gençlik" elbette "dininin, kininin davacýsý" olan bir gençlikti. Çünkü kendisi de "kininin davacýsý olan" dönemin seçkin siyaset adamlarýndan biriydi. 17 milyon çocuðu "olmadý sil baþtan, bitmedi yeniden, yetmedi bir daha" hezeyanlarýna kurban etti. 17 milyon çocuk hangi pazarlýðýn öznesi, hangi sistemin kölesi olduðunu bilmeden korkuylakuþkuyla büyüdü. Ana okulundan üniversiteye siyaset erbabýnýn elinde hýrpalandý. 17 milyon annesi, 17 milyon babasý var çocuklarýn. 34 milyon vatandaþ. 34 milyon oy yani. Dahasý 17 milyon çocuðun okullarýnda iþ baþýnda 800 bin öðretmen, okulu da dersi de olmayan sokakta dert anlatmaya çalýþan 300 bin iþsiz öðretmen söz konusu. Onlarýn da eþleri, çocuklarý, akrabalarý var. Yalan dinleyen, yalana inanan, yalana doymayan milyonlar seçim sandýðýna ulaþýncaya kadar ümidin de düþmaný iktidarýn yalanlarýný dinleyecek mi? Yaþamlarýna müdahaleye göz yumacak mý? Yaþama müdahalenin önüne dikildiðinde gazla boðulmayý, suyla yanmayý, dövülmeyi, kelepçelenmeyi, kurþunlanmayý göze alacak mý? Dahasý bence en önemlisi, yaþama müdahalenin ne olduðunu anlatabilecek mi? Ümmet tiyatrosunun yaþama müdahale temsilini yarýn konuþmaya baþlayacaðýz. (Bu yazý ERBÝL TUÞALP'in "sol"da yayýmlanan "Ümmet tiyatrosu" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 4 Aralýk 2013 Çarþamba GÜNEYDEN... TRAFÝK KAZALARINDA KIBRIS GENÇ ÖLÜMLERÝNDE AB'DE ÝLK SIRALARDA Güney Kýbrýs'ýn trafik kazalarýnda genç insanlarýn ölümünde AB'de ilk sýralarda yer aldýðý haber verildi. Haravgi gazetesi, Avrupa Gençlik Forumu'nun yol güvenliðiyle ilgili Kasým tarihlerinde Ýtalya'da düzenlenen konferansta açýklanan verilere göre, Güney Kýbrýs'ýn trafik kazalarýnda genç insanlarýn ölümünde AB üye ülkeleri arasýnda ikinci sýrada yer aldýðýný kaydetti. Habere göre, konferansa katýlan kâr gütmeyen REACTION Youth for the Prevention örgütü Baþkaný Marios Stavru Güney Kýbrýs'ta gençlerin yol güvenliðinin üst düzeylerde bulunmasýna karþýn tüm alanlarda iyileþtirmelere ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Engelli gençlere Bakan Gürpýnar'dan destek sözü n ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANI AZÝZ GÜRPINAR, 18 YAÞ ÜSTÜ REHABÝLÝTASYON MERKEZLERÝNE DEVAM EDEN GENÇLERÝ KABUL ETTÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, dün, Maðusa, Girne ve Güneþköy 18 Yaþ üstü Rehabilitasyon Merkezleri'ne devam eden engelli gençleri kabul etti. Gençler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bankaný Gürpýnar'a hediyeler takdim ederek, Engelliler Günü olmasý nedeniyle þiir okudu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar kabulde yaptýðý konuþmada, üzerlerine düþen sorumluluklarýn farkýnda olduklarýný; engellilerin sosyal hayata daha aktif katýlýmý için çalýþtýklarýný söyledi. Engellilerin hayatýný kolaylaþtýracak projeleri hayata geçirmeye yönelik uðraþtýklarýný ifade eden Gürpýnar, engellilere sadece kamuda deðil, özelde de istihdamýný saðlamak gerekliliði üzerinde durdu. Gürpýnar, bu amaçla doðrultuda teþvik programlarý ve özel sektörde çalýþan özürlülerin ödeneklerinin bir kýsmýný verme planlarý olduðunu anlattý. Bahire Korel: Ýnsan odaklý politika gerekiyor n BKP, ENGELLERÝ AÞMAK ÝÇÝN ÝNSAN MERKEZLÝ VE ÝNSAN ODAKLI POLÝTÝKALARIN HAYATA GEÇÝRÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), engelleri aþmak için insan merkezli ve insan odaklý politikalarýn hayata geçirilmesi gerektiðini vurguladý. BKP, böyle bir politikayý hayata geçirme mücadelesine deva edeceði vurgulandý. BKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bahire Korel, 3 Aralýk Dünya Engellilerle Dayanýþma Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, tüm engellilerle dayanýþma ifade etti. Açýklamada, sosyal ve siyasal sistemin görmezden geldiði engelli bireylerin hayatýn her alanýnda eþitsizliklere ve dýþlanmaya maruz býrakýldýðý ifade edilerek, engelliliðin kader olmadýðýný, insan merkezli politikalarla birçok engelin ortadan kaldýrýlabileceðini kaydedildi. Günlük yaþantýdan toplumsal hayatýn her alanýnda ayrýmcýlýða uðrayan engellilerin, kendi baþlarýna ve onurlu bir þekilde bir hayat yaþamalarý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýnýn önemsendiði vurgulanan açýklamada, engellilerin temel insani ihtiyaçlara ulaþým, siyasal, sosyal ve iþ hayatýna katýlýmýný saðlamaya dönük politikalarýn hayata geçirilmesinin takipçisi olunacaðý belirtildi. Açýklamada, BKP'nin engelliliðe engel olmayý ve engellilerin toplumsal yaþama katýlýmýný saðlamak için gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleþtirmeyi, engelli örgütlerinin katkýlarý doðrultusunda politikalar geliþtirmeyi ve uygulamalarda bulunmayý kendisine görev edindiðini vurgulandý. BKP Yazýlý açýklamasýnda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG-DP/UG) Koalisyon Hükümeti'ne özetle þöyle çaðrýda bulundu: "Onurlu ve kendilerine yeterli bir yaþam sürdürmeleri için saðlýk, eðitim, çevre, kent yaþamý gibi alanlarda gerekli fiziksel ve maddi koþullarýn yaratýlmasý. Mevzuatta ve resmi kayýtlarda hala geçerliliðini koruyan, engelli bireylere yönelik muhtaç algýsýný güçlendiren "sakat, özürlü, çürük" gibi kelimelerin deðiþtirilmesi. Ýþ hayatýna katýlýmýnýn güçlendirilmesi için gerekli koruyucu önlemlerin alýnmasý, var olan istihdam kotalarýnýn artýrýlmasý, sosyal güvenlik alanýnda eþitsizliklerin giderilmesi, iþ bulamamýþ ya da çalýþamayacak durumdaki engellilere her ay asgari geçim düzeyini saðlayacak bir ücret ödenmesi. Engelli politikalarýnýn geliþtirilmesi için, tüm engelli kesimlerin toplumla tam olarak kaynaþtýrýlmasý yönünde çalýþmalarý engelliler için olduðu kadar, engelli olmayanlara yönelik de uygulanmasý. Belediyelerin her türlü ulaþým yolunu, devlet dairelerini, kamu kurum ve kuruluþlarýný engellilerin de rahatlýkla ulaþabileceði þekilde düzenlemeleri için harekete geçilmesi. Engellilerin eþit yurttaþ olarak yaþamasý için düzenlemelerin gerçekleþtirilmesi ve uygulamalarýn denetlenmesi sürecine ve engellilerle ilgili her türlü sorunun çözümüne engellilerin kendi örgütlenmeleri aracýlýðýyla katýlýmý, söz ve karar sahibi olmalarý." Lefkeliler sorunlarýný Baþdoktor Gül'e aktardý Lefke Bölgesi sivil toplum örgütlerini temsilen bir heyet Cengiz Topel Hastanesindeki sorunlarý yerinde görmek ve çözüm önerileri geliþtirmek için, dün Hastane Baþdoktoru Gül Öztoprak'ý ziyaret etti. Lefke Vakfý Kurucular Kurulu Baþkaný ve Lefke Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, yaptýðý yazýlý açýklamada Cengiz Topel Hastanesi'nin, Güzelyurt ilçesinde yaþayan yaklaþýk 30 bin kiþiye, bu ilçede bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu'nda öðrenim gören yaklaþýk 8 bin 500 öðrenciye hizmet verdiðini bildirdi. Hastaneye yurtdýþýnda yaþayan Lefkeliler ve çeþitli STÖ'ler tarafýndan birçok katký yapýldýðýnýn altýný çizen Oktay, bölge halkýnýn ve STÖ'lerinin çözemeyeceði ve merkezi hükümetlerin çözmesi gereken sorunlarýn, hükümetler tarafýndan dikkate alýnmadýðýný ve yýllarca ihmal edildiðini savundu. Cengiz Topel Hastanesi'nde, Ýdari Personel, Teknik hizmetlerde, Hemþire, bekçi, laboratuarda ve çeþitli iþlerde çalýþan yaklaþýk 90 personel bulunduðunu fakat buna karþýlýk 5 doktorun hizmet verdiðini kaydeden Oktay, yapýlan çalýþmalar ve alýnan bilgilere göre, hastanenin verimli, çaðdaþ saðlýk hizmeti verebilmesi çalýþabilmesi için doktorun görev yapmasý gerektiðini ifade etti. Cengiz Topel ile ilgili çalýþmaya Lefke Vakfý Baþkaný Vehit Nekibzade, Cengiz Topel Hastanesi Kalkýndýrma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Münever Çakmak, Lefke STÖ yöneticisi Av. Özgün Öykün, KKTC NÝKOLAS PAPADOPULOS'UN ÖZGEÇMÝÞÝ Fileleftheros gazetesi, DÝKO yeni Baþkaný Nikolas Papadopulos'un özgeçmiþine yer verdi. "Buna göre Nikolas Papadopulos, 22 Nisan 1973 yýlýnda Lefkoþa'da doðdu. Rum Yönetimi eski Baþkaný Tasos Papadopulos'un oðlu (ayrýca Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Konstantinos Yorgacis'in üvey kardeþi) olan Nikolas Papadopulos, Ay Andreu Ýlkokulu'ndan mezun olduktan sonra öðrenimine Ýngiliz Okulu'nda devam etti. Papadopulos daha sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öðrenim gördü ve buradan mezun oldu. Babasý Tasos Papadopulos'un kurduðu hukuk bürosunda çalýþan Nikolas Papadopulos, 2006 yýlýnda ilk kez milletvekili olarak seçildi yýlýnda ise DÝKO Baþkan Yardýmcýlýðý görevini icra etti. Nikolas Papadopulos, DÝKO Baþkan Yardýmcýlýðý görevini icra ederken partinin, Baþkanlýk seçimlerinde Nikos Anastasiadis'e destek vermesine karþý çýkmasý nedeniyle bu görevinden istifa etti. Rum Meclisi Maliye Komitesi Baþkaný da olan Papadopulos, evli ve dört çocuk babasýdýr. ÖZEL SEKTÖR ÇALIÞANLARINA 13'ÜNCÜ MAAÞIN ÖDENMEMESÝ CEZA GEREKTÝREN SUÇ Rum Çalýþma Bakaný Zeta Emilianidu, iþverenler dünyasýna seslendi ve 13'üncü maaþlarýn ödenmemesinin, ceza gerektiren suç olduðuna dair kendilerine net bir mesaj verdi. Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün Meclis'te açýklamalarda bulunan Emilianidu, 13'üncü maaþýn ödenmesinin yasa tarafýndan korunduðunu ve çalýþanýn iþvereni aleyhinde yasal süreç baþlatabileceðini söyledi. PARALI ASKER KARISINI TABANCAYLA TEHDÝT ETTÝ Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO)'da beþ yýllýk paralý gönüllü asker (EPÝ) olarak görev yapan bir kiþinin yasadýþý olarak tasarrufunda bulundurduðu tabancayla eþini tehdit ettiði haber verildi. Politis gazetesi, kadýnýn polise þikayeti üzerine yapýlan incelemede tabancanýn kurþunlarla birlikte askerin bir yakýnýnýn evinde bulunduðunu yazdý. Askerin yakýnýnýn tutuklandýðýný kaydeden gazete, asker hakkýnda da tutuklama emri çýkarýldýðýný belirtti. ANASTASÝADÝS "EROÐLU ÝLE BÝR DAHA GÖRÜÞMEM" Emekliler Cemiyeti Lefke Bölge Sorumlusu Þakir Öksüz, Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Dayýoðlu, Cengiz Topel Hastanesi Kalkýndýrma Derneði Üyesi Dt. Salih Çakmak, Lefke Çevre ve Tanýtma Derneði Üyesi Birsen Hacýmulla ve Lefke Vakfý Kurucular Kurulu Baþkaný ve Lefke Platformu Koordinatörü Teoman Oktay katýldý. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis Kýbrýs Türk tarafýnýn iç vatandaþlýkta, egemenliði oluþturucu devletçiklerin devredeceðinde ýsrar ettiðini, ortak açýklamadan kaçmak istediðinin de aþikâr olduðunu söyledi ve ortak açýklamada mutabakat saðlanmamasý halinde Derviþ Eroðlu ile bir daha görüþmeyeceðini açýkladý.

11 4 Aralýk 2013 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Dink davasýna Erhan Tuncel damgasýný vurdu: "Dink suikastýnda suçlu, cinayet þebekesi gibi çalýþan polis" Yeniden yakalanarak tutuklanan Erhan Tuncel, Dink cinayetine iliþkin mahkemede verdiði ifadesinde Emniyet içinde cemaatin kritik ismi olarak bilinen Ramazan Akyürek'i iþaret etti. Tuncel, daha önceki ifadelerinde Akyürek'i savunmuþ, maðdur olduðunu söylemiþti. (sol) CERRAH VE GÜLER'Ý KORUDU Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesi ile ilgili davanýn ikinci duruþmasý Çaðlayan Adliyesi'nde görüldü. Sanýk Erhan Tuncel Celalettin Cerrah ve Muammer Güler'i koruyup, övgüler düzerken, Ramazan Akyürek'in organizasyonu yaptýðýný söyledi. Erhan Tuncel tanýklýk yaptýðýný, sonra tanýk koruma programýna alýndýðýný ve þimdi nasýl sanýk olduðunu anlayamadýðýný vurguladý. Mahkeme, duruþmayý 7 Ocak'a erteledi. "TANIKTIM SANIK OLDUM" Tutuklu Sanýk Erhan Tuncel önce tanýk olduðunu, tanýk olduktan sonra tanýk koruma programýna alýndýðýný, buna raðmen hala nasýl yönlendirici olarak tutulduðunu anlamadýðýný söyledi ve "Tanýktým, sanýk oldum" dedi. Dink cinayetini iþleyen organizasyon tarafýndan yönlendirildiði þüphesi taþýdýðýný belirterek, "Bu organizasyonun adý ne bilmiyorum. Bu yapý kendilerini yargýlatmamak için mahkemenizi figüran olarak kullanmaktadýr" dedi. RAMAZAN AKYÜREK'ÝN ÇETESÝ Dönemin Ýstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la ilgili konuþan Tuncel, "Ogün'ü konuþturmayý baþardý. Ancak dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek kayýtlarý sildi. Dönemin Ýstanbul Valisi Muammer Güler delillerin karartýldýðý sýrada milletvekiliydi. Bir milletvekili bu organizasyonu karartamaz" dedi. Tuncel, Dink cinayeti operasyonunun Ramazan Akyürek'in çetesi ve Trabzon Jandarmasý'nýn yaptýðý bir operasyon olduðunu belirtti. ERGENEKON'DA DA ÝMZALARI VAR Bir cinayet þebekesi ile karþý karþýya olunduðunu söyleyen Tuncel, "Ramazan Akyürek'in tek baþýna bu organizasyonu yönetecek yeteneði bulunmaktadýr. Ýstanbul Emniyeti yanýltýlmýþtýr. Cinayeti engelleyebilecek ve aydýnlatabilecek durumdadýr. Ali Fuat Yýlmazer ise kayýtlarý silerek kendisine ulaþýlmamasýný engellemiþtir" diye konuþtu. Tuncel, bu 2 kiþinin konumunun cemaati aþtýðýna vurgu yaparak, "Bu 2 kiþinin AKP'li olduklarý söylenmektedir. Ancak, Dink cinayetinin ortaya çýkmasý için baþbakanýn gayreti ortadadýr. Baþbakanlýk teftiþ kurulu raporunu hazýrlanmýþtýr. Oslo görüþmelerini açýða çýkaran, þike, Redhack, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda da bu iki þahsýn imzasý vardýr. KCK operasyonlarýný yaparak onbinlerce kiþiyi tutuklamýþlardýr" dedi. "CÝNAYETÝ ENGELLEMEK ÝÇÝN ELÝMDEN GELENÝ YAPTIM" Cinayeti iþlediðine iþaret ettiði 2 kiþinin PKK'nin siyasallaþmasýnýn önüne geçip kaos yarattýklarýný öne süren Tuncel, "Ergenekon davasýnda cemaate ya da AKP'ye deðil kendilerine karþý olan kiþileri yargýlatmýþlardýr" dedi. Tuncel yargýtayýn bozma kararýnýn yerinde ama yetersiz olduðunu aktararak, "Ben cinayetin engellenmesi için elimden geleni yaptým. Yasin'e yapmamasý gerektiðini söyledim" diye konuþtu. YASÝN HAYAL: "MASUMUM" Davanýn diðer tutuklu sanýðý Yasin Hayal ise Hrant Dink'in resimlerini kendilerine Tuncel'in verdiðini belirterek, "Öldürülen bir insanýn resimlerini bilgisayardan çýkarmak azmettirmektir. Tuncel, olayý jandarmanýn yaptýðýný söylemiþtir. Benim masumiyetim ortaya çýkmýþtýr. Masum bir insana bu kadar iþkence yapýlmaz. Beraatimi talep ediyorum" dedi. TRABZON EMNÝYETÝ CÝNAYETTEN SORUMLU Hrant Dink ailesi avukatlarýndan Hakan Bakýrcýoðlu, Erhan Tuncel'den alýnan ifadeler dikkate alýndýðýnda Trabzon Emniyetinde görevli memurlarýn cinayetten sorumlu olduðunun anlaþýldýðýný, ayný þekilde Trabzon Emniyetinde görevli memurlarýn cinayetten sorumlu olduðunu, Ýl Jandarma komutaný Ali Öz ve bir kýsým görevlilerinde sorgulanmasýnýn birleþmesi gerektiðini söyledi. TUNCEL VE YASÝN'ÝN TUTUKLULUÐUNUN DEVAMINA Mahkeme verdiði kararda delilleri karartma ve kaçma ihtimali olduðundan Erhan Tuncel'Ýn tutukluluðunun devamýna, sanýk Ahmet Ýskender'in tebliðlere raðmen duruþmalara gelmemesinden ötürü yakalama emri çýkarýlmasýna, Yasin Hayal'in de tahliye talebinin reddine karar verdi. Gelecek duruþma 7 Ocak 2013 tarihinde Çaðlayan Adliyesi'nde görülecek. "SÝZ KATÝLLERÝ DE, ZANLILARI DA ÝYÝ BÝLÝRSÝNÝZ" Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili duruþma öncesinde Hrant'ýn Arkadaþlarý basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna konuþan sanatçý Sermiyan Midyat, aradan geçen 7 yýlda hiçbir devlet görevlisinin gerektiði biçimde yargýlanmadýðý, haklarýnda soruþturma talep edilen devlet görevlilerinin çoðunun terfi ettiðini belirterek, özetle þunlarý söyledi: "Bekledik ki cinayete iliþkin çok sayýda yeni ipucu içeren Fethiye Çetin'in 'Utanç Duyuyorum' kitabý sonrasýnda yargý çevreleri harekete geçsin. Çünkü kitabý okuyan herkes þu ana kadar bildiklerimizin ötesinde yeni ipuçlarý ile karþý karþýya kalýyordu. Ergenekon davasý biraz daha ciddiyetle ele alýnsa, bu cinayete iliþkin yeni bulgulara eriþilebileceðini bu kitapla birlikte bir kez daha gördük. Dink cinayetinin devletle iliþki içinde çeteler arasýnda nasýl da, deyim yerindeyse, ihaleye çýkarýldýðýný bir kez daha gördük, yeni ipuçlarý ile karþýlaþtýk. Ama hayýr. Yaprak kýpýrdamadý. O yüzden diyoruz ki, evet, katilleri de, zanlýlarý da iyi bilirsiniz. Biz de adalet talebinde inat etmeyi iyi biliriz." Özelleþtirmelere karþý eylemler baþlýyor Troyka'nýn Rum Yönetimi'ne, üzerinde uzlaþýlan kredi sözleþmesi kapsamýnda, üçüncü kredi diliminin serbest býrakýlmasý için Noel tatiline kadar Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT)'lerin özelleþtirilmesine iliþkin yol haritasý sunmasý þartý koþmasýnýn ardýndan, Rum kesiminde bugün KÝT'lerin özelleþtirilmesi planýna karþý eylemler baþlýyor. KÝT'lerin özelleþtirilmesi planýnýn, 186 milyon Euro'luk üçüncü dilim kredinin serbest býrakýlmasý için ön koþul olduðunu anýmsatan Alithia gazetesi, özelleþtirilmesi planlanan kurumlardan olan Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) çalýþanlarýnýn, bugün (dün) öðlen, bir saatlik iþ durdurma eylemi yapacaklarýný yazdý. CYTA'da örgütlü sendikalarýn ortak açýklamasýna göre, eyleminin uyarý niteliðinde olacaðýný yazan gazete, bunun, Rum Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki toplantýsýnda, özelleþtirme planý sunulmasýyla ilgili basýnda yer alan açýklama ve haberlere iliþkin bir protesto teþkil ettiðini kaydetti. Rum Limanlar Ýdaresi (ALK)'deki bir grup çalýþanýn da bugün iki saatlik iþ durdurma eylemi yapacaklarýný belirten gazete, çalýþanlarýn, Rum Limanlar Ýdaresi'nin özelleþtirilmesiyle ilgili senaryolarý protesto edeceklerini ifade etti. Limanlar Ýdaresi'nin eyleminde yalnýzca PEO (Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý) üyelerinin yer alacaðýný ifade eden gazete, SEK ve PASÝDÝ üyelerinin ise normal þekilde çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti. Politis ve Fileleftheros gazetelerinde yer alan haberlerde, Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK) çalýþanlarýnýn da yarýn sabah 09.00'da bir saatlik iþ durdurma eylemi yapacaklarý belirtildi. ÖÐRETMENLER DE ÝÞ DURDURMA EYLEMÝ YAPACAK Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum Ýlkokul Öðretmenleri Sendikasý (POED)'in ardýndan, Rum Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (OELMEK)'in de, Eðitim Bakanlýðýnýn, ilkokullardaki iþe alým sisteminin düzenlenmesi konusunda ileriye götürmekte olduðu öneriyi protesto etmek için iþ durdurma eylemi yapacaðýný açýkladýðý haber verildi. Gazeteye göre, ilkokul öðretmenleri gibi, orta eðitim kurumlarýnda hizmet veren öðretmenlerin de 11 Aralýk Pazartesi günü iki saatlik iþ durdurma eylemi yapacaklarýný yazan gazete, öðretmenlerin, ayný günün akþamüzeri ve atama listeleri için toplanacak olan Eðitim Konseyi toplantýsý sýrasýnda, Rum Baþkanlýk Konutu önünde eylem yapacaklarýný da ekledi. Haberde, öðretmenlerin sabah 07,30 ile 09,05 saatleri arasýnda iþ durdurma eylemi yapacaklarý belirtildi. 2 BÝN ÖÐRETMEN ÝKÝ AYDIR MAAÞ ALAMIYOR Gazete ilk sayfadan yayýmladýðý baþka bir haberinde ise, Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn akþamüzeri ve gece programlarýnda çalýþan yüzlerce öðretmenin, geçtiðimiz Ekim ayýndan bu yana maaþ almadýklarýný yazdý. Sayýlarý 2 bini aþan öðretmenlerin, okula gitmek için benzin alacak paralarý dahi olmadýðýný kaydeden gazete, bu kiþilerin, maaþ alamamalarýnýn yanýnda, sosyal sigortalarýný da ödemekle yükümlü olduklarýný ekledi. Rum çiftçilerin 7 Aralýk'taki eylemine toplu katýlým Rum Çiftçiler Birliði (EKA)'nýn, 7 Aralýk Cumartesi günü traktörleriyle ara bölgeye yönelme niyetlerinin, Rum kesimi genelindeki çiftçiler tarafýndan olumlu karþýlandýðý ve çiftçilerin, toplu bir þekilde etkinliðe katýlacaklarýný belirttikleri haber verildi. EKA'nýn organize ettiði eylemin, 7 Aralýk Cumartesi sabah saat 10.30'da gerçekleþtirileceðini bildiren Haravgi gazetesi, traktörler ve diðer tarým araçlarýnýn Astromerit (Bostancý)'daki trafik ýþýklarýnda toplanacaklarýný ve Astromerit (Bostancý)'dan Omorfo (Güzelyurt) istikametine olan Rum kontrol noktasýna yöneleceklerini kaydetti. Etkinliðin baþlýca talebinin, BM'nin, derhal ara bölge tüzüðünün uygulanmasýndan doðan sorumluluklarýný üstlenmesi ve ara bölgedeki topraklarý hak sahiplerine geri vermesi olduðunu anýmsatan gazete, sözde "Omorfo" belediyesi ile "Omorfo" bölgesi köylerinin, eylemi desteklemekte olduklarýný belirtti ve kýsaca eylem programýna yer verdi: "10.15: Katýlýmcýlarýn Astromerit trafik ýþýklarýnda toplanmasý, 11.00: Yürüyüþün baþlamasý, 11.30: Astromerit sýnýr kapýsýna varýþ, hayatýný kaybedenler ve kayýplar anýtýna zeytin dalý konulmasý ve aðaç dikilmesi, Muhtýra onaylanmasý ve Astromerit sýnýr kapýsýndan birkaç metre uzakta BM'ye takdim edilmesi." Gazete, EKA ve "Omorfo" bölgesi yerel yönetiminden oluþan bir heyetin, ara bölgedeki meþruiyetin tesis edilmesine yardýmcý olmalarý için, benzer bir muhtýrayý Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üye ülkesi büyükelçilerine takdim edeceklerini de ekledi. ÝKÝ AYDA 14 YENÝ AIDS VAKASI Güney'de 46 yeni AIDS vakasý Güney Kýbrýs'ta iki ayda 14, 2013 Ocak ayýndan Ekim ayýna kadar ise 46 yeni AIDS (HIV virüsü) vakasýnýn tespit edildiði belirtilirken, kayýtlý vakalardan çoðunun genç, eðitimli ve erkeklerden oluþtuðuna dikkat çekildi. Politis gazetesi "Erkek, Genç ve Eðitimli... AIDS Kýbrýs'ta Daha Çok Nereleri Vuruyor... Çoðu Yaþýnda" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'ta 2013 Ocak-Ekim aylarýnda kaydedilen 46 yeni AIDS vakasýndan 14'ünün iki ay içerisinde, Eylül-Ekim aylarýnda kaydedildiðini yazdý. Güney Kýbrýs'ta virüs enfeksiyon oranlarýnýn düþük; genel nüfusun yüzde 0,1'den az olmasýna karþýn, son yýllarda AIDS vakalarýnýn kaydedildiði "Kýbrýslýlarýn" sayýsýnda artýþ, yabancýlarýn sayýsýnda ise düþüþ olduðunu belirten gazete, toplam vakalarda da artýþ olduðunu; 2010'da 41, 2011'de 54 ve 2012'de 58 vakanýn tespit edildiðini aktardý. Habere göre Rum Saðlýk Bakanlýðý Genel Müdür Vekili Hristina Yannaki dün düzenlenen basýn toplantýsýnda, Rum Hükümetinin vakalardaki artýþýn nedenini araþtýrmakta olduðunu belirterek, ilaçlar için 2012 yýlýnda 4,3 milyon Euro, 2013 yýlýnda da 5 milyon Euro'luk harcama yaptýðýný söyledi. Rum Ulusal AIDS Programý Yetkilisi Yoannis Dimitriadis'in yaptýðý açýklamalara göre, 2013 Ekim ayýna kadar kaydedilen 46 vakadan 40'ý Güney Kýbrýs, 2'si yurtdýþý, 3'ü de KKTC'de yaþarken, geriye kalan 1'inin nerede yaþadýðýnýn bilinmiyor. Güney Kýbrýs'ta yaþayan 40 kiþinin 33'ü "Kýbrýslý" (30 erkek, 3 kadýn), 7'si de yabancý uyruklulardan (5 erkek, 2 kadýn) oluþuyor yýlýndan, 2012 yýlý sonuna kadar 423'ü "Kýbrýslý", 370'i de yabancý uyruklu olmak üzere toplamda 793 kiþide AIDS tespit edildi. AIDS kadýnlara kýyasla erkeklerde daha sýk görülüyor. Buna göre vakalarýn yüzde 31'i kadýnlar, yüzde 69'u erkeklerden oluþuyor. Yani 793 vakadan 550'si erkeler, 243'ü kadýnlarla ilgili. AIDS vakalarýnda gençler baþý çekiyor. Vakalardan yüzde 66'sý yaþlarýndaki, yüzde 30'u 40 yaþ ve üzerindeki, yüzde 4'ü de 0-19 yaþlarýndaki kiþilerden oluþuyor. AIDS'le diðer bölgelere göre en sýk Lefkoþa Rum kesimi (yüzde 43), Limasol (yüzde 25) ve Larnaka'da (yüzde 21) karþýlaþýlýyor. Ayrýca kayýtlý vakalardan çoðu; yüzde 41'i yüksek öðretim mezunu. Yüzde 27'si lise ve teknik okul mezunuyken, çok azý da ortaöðretim mezunu. Güney Kýbrýs'ta HIV virüsünün esas yayýlýmý ise cinsel yollarla gerçekleþiyor. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Haravgi: "Ýki Ayda 14 Yeni HIV Vakasý" Fileleftheros: "AIDS: Kýbrýs'ta Vaka Sayýlarýnda Artýþ" Simerini: "Ýki Ayda 14 Vaka... Kýbrýs'ta AIDS Taþýyýcýlarý Artýyor"

12 KÜLTÜR - SANAT 12 4 Aralýk 2013 Çarþamba Günün Manisi Emine Hür Ýyilikten vurun dem Kötülük yapma madem Kýskançlýk olmasaydý Kurulmazdý cehennem Kitap Dünyasý Erkeði Yönetme Sanatý Dr. Hamdi Kalyoncu YEDÝVEREN YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Barýþ, Tanrýnýn insanlara deðil, insanlarýn birbirine armaðanýdýr." Elie Wiesel TADIMLIK Ne zaman seni düþünsem Bir ceylan su içmeye iner Çayýrlarý büyürken görürüm Her akþam seninle Yeþil bir zeytin tanesi Bir parça mavi deniz Alýr beni Ýlhan Berk "Ne böyle sevdalar gördüm ne böyle ayrýlýklar" adlý þiirinden "ÝNSAN HAKLARI FÝLM FESTÝVALÝ" 10 ARALIK'TA YAPILACAK HOMOFOBÝ VE ÝNSAN TÝCARETÝNÝN VURGULANACAK "10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü" dolayýsýyla 10 Aralýk Salý gün saat 19.00'da ara bölgedeki üç noktada "Ýnsan Haklarý Film Festivali" gerçekleþtirilecek. Festivalin açýlýþý, Dayanýþma Evi'nde Amerika Birleþik Devletleri Büyükelçisi John Koenig ve Hollanda Krallýðý Büyükelçisi Brechje Schwachöfer'in katýlýmýyla yapýlacak. Homofobi ve insan ticaretinin vurgulanacaðý festival çerçevesinde 6 belgesel; Dayanýþma Evi, CCMC ve Fulbright Merkezi'nde gösterilecek. Hollanda Krallýðý ve Amerika Birleþik Devletleri Elçiliklerince sunulacak festival, izleyicilere, çeþitli ülkelerde yaþayan insan haklarý istismar edilmiþ kurbanlarýn hayatlarýndan kesitler akradacak. Üçü kýsa olmak üzere 6 film, insan ticareti, cinsiyet eþitliði, LGBT, çocuk iþçiliði gibi konularý irdeleyecek. Tüm gösterimlere giriþ ücretsiz olacak. Dayanýþma Evi'nde "Dreams Die Hard", "Call me Kuchu", CCMC'de "Forced Labour", "Solar Mama" ve Fulbright Merkezi'nde "The Queen and the Carpet Girl" ve "Tall as the Baobab Tree" gösterilecek. "TURNER PRIZE" BU YIL LAURE PROUVOST'UN Ýngiltere'de modern sanat ödülü "Turner Prize"ý bu yýl, Fransýz enstalasyon sanatçýsý Laure Prouvost kazandý. Prouvost ödülünü, Birleþik Krallýk'ta bu yýl kültür þehri seçilen Londonderry'de düzenlenen törenle alýrken, ayný zamanda 25 bin sterlinin de sahibi oldu. 29. kez verilen "Turner Prize" için heykel ve enstalasyon çalýþmalarýyla dört sanatçý kýsa listeye kaldý. Ödül için kýsa listeye kalan sanatçýlar arasýnda Prouvost'un yaný sýra David Shrigley, Lynette Yiadom- Boakye ve Tino Sehgal de yer aldý. Londra'da yaþayan 35 yaþýndaki Fransýz sanatçý Prouvost, bir fincan çaydan esinlendiðini söylediði "Wantee" isimli video çalýþmasýyla "2013 Turner Prize" ödülüne layýk görüldü. -Sanat dünyasýnýn tartýþmalý ödülü- Her yýl modern sanat dalýnda verilen "Turner Prize", Ýngiliz görsel ve modern sanatýndaki yeni akým, stil ve geliþmeleri ortaya koymak açýsýndan önem taþýyor. Bu ödül, 50 yaþýn altýnda Birleþik Krallýk'ta doðan, yaþayan ya da çalýþan bir sanatçýya, son 1 yýl içinde yaptýðý ve sergilediði eseri dolayýsýyla veriliyor. Önce baðýmsýz bir jüri, bu kriterlere uygun 4 sanatçýyý belirliyor. Daha sonra bu sanatçýlarýn eserleri, Tate Britain Müzesi'nde bir süre sergileniyor ve kazanan her yýl aralýk ayýnda açýklanýyor. Kazanan sanatçý, ödülün yaný sýra 25 bin sterlinin de sahibi oluyor yýlýndan bu yana verilen ve sanat dünyasýnýn en tartýþmalý ödülü olan Turner Prize, her yýl sergilenen çalýþmalarýn sanat olup olmadýðý konusunda yapýlan tartýþmalarla ve ödül törenlerindeki skandallarla gündeme geliyor. Þimdiye kadar ödülü kazananlar arasýnda Damien Hirst, Antony Gormley ve Elizabeth Price gibi sanatçýlar bulunuyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Ada" ile Ýstanbul'a gidiyor Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "ADA" oyunu, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý'nýn daveti üzerine 8-17 Aralýk tarihlerinde Kadýköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyirciyle buluþacak. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun "ADA" oyunuyla yapacaðý Ýstanbul turnesi Limasol Türk Kooperatif Bankasý'nýn katkýlarýyla gerçekleþecek. Ýstanbul turnesi ile ilgili bir açýklama yapan Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Kültür Sanat Koordinatörü ve oyunun yönetmeni Yaþar Ersoy, "ADA" oyununu Ýstanbul'da sunacak olmaktan onur duyduklarýný belirterek, daveti yapan Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'na, Lefkoþa Türk Belediyesi'ne ve katký veren Limasol Türk Kooperatif Bankasý'na teþekkür etti. Ersoy ayrýca dünyada süren özgürlük ve baðýmsýzlýk direniþlerine de vurgu yaparak, ADA oyununu direnen tüm insanlara adadýðýný belirtti. Ýstanbul'da toplam 7 kez sunulacak ADA oyununu Yaþar Ersoy Çatalköy Belediyesi'nin "sýnýr" oyunu Maðusa'da Her ay bir tiyatro oyununu Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro severlerle buluþturmaya devam eden Gazimaðusa Belediyesi, bu ay Çatalköy Belediyesi'nin "Sýnýr" oyununu konuk ediyor. Çatalköy Belediye Tiyatrosu sezonu birinci tur oyunu olan Muzaffer Ýzgü'nün yazdýðý, Derman Atik ve Cenk Gürçað'ýn birlikte yönettiði "Sýnýr" adlý oyun, 13 Aralýk Cuma akþamý saat 20.00'da Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Gazimaðusa Belediyesinden yapýlan açýklamada "Savaþ durumunun trajikliði ile dostluðun mizahýný harmanlayan kýrýlgan bir trajikomedi; bir barýþ oyunu olan Sýnýr, sýnýrsýz yaþamak isteðiyle, düþünülmüþ, yazýlmýþ ve uyarlayýp yönetti. Oyunda; Döndü Özata ve Özgür Oktay rol aldý. Oyunun dramaturgisini Aliye Umanel, yönetmen yardýmcýlýðýný Umut Ersoy, dekor kostüm tasarýmýný Özlem Yetkili, ýþýk tasarýmýný Fýrat Eseri, heykelleri Sevcan Çerkez, makyajýný Bilay Özgök, dekor realizatörlüðünü ve sahne amirliðini Rýza Þen, ýþýk uygulamasýný Mehmet Eseri, efekt uygulamasýný, afiþ ve bröþürünü Umut Ersoy, dekor iþçiliðini Mehmet Demir yaptý. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun ADA yorumunda iki siyasi mahkum orijinal metinde olduðu üzere erkek deðil kadýndýr. Yapýlan uyarlama ve yorumda iki kadýnýn direnci, yaþama sevinci, umudu ve zorba erkek devlete karþý "Ben dünyaya kin deðil sevgi paylaþmaya geldim" diyen onurlu baþkaldýrýþlarý, isyanlarý paylaþýlýr. Totaliter devlet, kendinden yana olmayan herkesi ezer ama kadýný iki kat ezer, sömürür. Ancak ADA'daki iki kadýnýn söyleyecek sözleri, yapacak eylemleri, direnecek yürekleri vardýr..." ayný anlayýþla sahneye konmuþ bir oyundur" ifadelerine yer verildi. Oyunda Evren Mercimekçi ve Mehmet Saygýer rol alýrken, oyunun reji asistanlýðýný Mehmet Soyluoðlu, dekor tasarýmý Niben Y. Uludaðlý müzik tasarýmý Kamil Atik tarafýndan yapýldý. Oyunun ýþýk uygulamasý, Ýlkþen Atik, efekt uygulamasý Gamze Doðruyol, suflözlüðü Susem Karahasan, dekor uygulamasý Levent Korol ve Emrah Beyazlý tarafýndan yapýlan oyunun afiþini Evren Mercimekçi tasarladý. Biletler koltuk numaralý olarak Gazimaðusa Belediyesi Halkla Ýliþkiler Birimi'nden 10 TL fiyatla satýlýyor. Daha ayrýntýlý bilgi belediye halkla iliþkiler biriminin nolu telefonundan alýnabiliyor. DEÐÝRMENCÝ'NÝN 35 ESERÝNÝN YER ALACAÐI SERGÝ CUMA GÜN AÇILACAK Ýsmet Deðirmenci'nin "Lost Landscape/ Kayýp Manzara" isimli resim sergisi Art Rooms at The House'da 6 Aralýk Cuma gün saat 18.30'da gerçekleþtirilecek. Deðirmenci'nin 35 eserinin yer alacaðý sergi 4 Ocak'a kadar Salý günleri hariç saatleri arasýnda ziyarete açýk olacak. GRUP YORUM'UN YAPIMCILIÐINI ÜSTLENDÝÐÝ "F TÝPÝ" FÝLMÝNÝN ÝLK GÖSTERÝMÝ BU AKÞAM YAPILACAK Türkiye'nin ünlü müzik gruplarýndan Grup Yorum'un yapýmcýlýðýný üstlendiði "F Tipi" filminin Ada'daki ilk gösterimi bu akþam saat 20.00'de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýlacak. Film gösterimi, Grup Yorum, Ýdil Kültür Merkezi, Komünist Emek Hareketi ve Barikat Gazetesi'nin düzenlediði ortak etkinlikte gerçekleþtirilecek. Film gösterimin ardýndan düzenlenecek panelde, Grup Yorum üyeleri izleyicilere film ile ilgili bilgi vererek sorularý yanýtlayacak. Bu akþamki etkinliðe "KTÖS, KTOEÖS, çað-sen, BES, Basýn-Sen, Güç-Sen, El-Sen, Tel-Sen, DAÜ-SEN, KSP, Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi, Baraka, Kýbrýs Poseidon Kültür ve Sanat Merkezi" destek veriyor. "ÝSKELE VE KARPAZ'DAN ESÝNTÝLER" FOTOÐRAF YARIÞMASI SONUÇLANDI JURÝ MEHMET GÖKYÝÐÝT'Ý BÝRÝNCÝLÝÐE, TEVFÝK ULUAL'I ÝKÝNCÝLÝÐE, BEKLAN ÝÞERÝ'YÝ ÜÇÜNCÜLÜÐE LAYIK GÖRDÜ Ýskele Sahil Lions Kulübü'nün geliriyle eðitime katký saðlamak üzere düzenlendiði "Ýskele ve Karpaz'dan Esintiler" fotoðraf yarýþmasý sonuçlandý. Jüri deðerlenilmesine göre, "Karpaz'ýn Ritmi" isimli fotoðrafý ile Mehmet Gökyiðit birinciliðe,"dipkarpaz'da Çoban" isimli fotoðrafý ile Tevfik Ulual ikinciliðe, "Ada" isimli fotoðrafý ile Beklan Ýþeri üçüncülüðe layýk görüldü. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, seçilen bazý fotoðraflardan 2014 Masa Takvimi oluþturulacak. Buna göre takvimde dereceye giren üç fotoðrafýn yaný sýra, Ayþe Gökyiðit, Mustafa Evirgen, Serhan Denizer, Ýlgen Uðurlu, Kemal, Bertunç Bayramoðlu, Mehmet Gökyiðit, Tevfik Ulual ve Beklan Ýþeri'nin fotoðraflarý yer alacak. 50 FOTOÐRAF SERGÝLENECEK "Ýskele ve Karpaz'dan Esintiler" fotoðraf yarýþmasý kapsamýnda 50 fotoðraf sergilenecek. Dereceye giren ilk üç fotoðraf ile takvimde yer alacak fotoðraflar da sergide yer alacak. Fotoðraflarý sergilenmeye hak kazanan diðer katýlýmcýlarýn isimleri ise þöyle: "Nur Aykan, Þenay Bayramoðlu, Doðay Erçað, Huriye Gürdallý, Sevgi Baykan Gülhan, Ebru Kýrmýzý, Ayþe Gökyiðit, Gülnur Tokay, Mehmetali Karahasan, Tevfik Ulual, Oya Ýlerici Pektunç, Mehmet Gökyiðit, Serhan Denizer, Ýlgen Uðurlu, Bertunç Bayramoðlu, Mustafa Evirgen."

13 4 Aralýk 2013 Çarþamba 13 ÜNÝVERSÝTELÝLERDEN KAN BAÐIÞI... KKTC Ülkü Ocaklarý, Thalassemia Derneði ve Kan Bankasý'nýn ortaklaþa düzenlediði kan baðýþý kampanyasýnýn ilk etabý, Lefke Avrupa Üniversitesi Saðlýk Birimleri Fakültesi'nde gerçekleþtirildi. KKTC Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kampanyada, personel ve öðrencilerin katýlýmýyla 25 ünite kan baðýþý yapýldý. Dernek baþkaný Adem Yurdagül, yaptýðý açýklamada, "Hayati önem taþýyan bir ünite kan baðýþlamak için bir araya gelen, önemi büyük bir sosyal sorumluluk örneði veren personel ve öðrenci arkadaþlarýma verdikleri destekten dolayý teþekkür ederim" dedi. Yurdagül, kan baðýþý kampanyasýna adadaki diðer üniversitelerde devam edileceði bilgisini verdi. FELLAHOÐLU ECZACILAR BÝRLÝÐÝ YETKÝLÝLERÝNÝ KABUL ETTÝ Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Kýbrýs Türk Eczacýlar Birliði Baþkaný Ebru Baþay ve Yönetim Kurulu üyesi Caneþ Devrim ile görüþtü. LTB'den verilen bilgiye göre, görüþmede birliðin sorunlarý ele alýndý. LTB Baþkaný Fellahoðlu, sorunlarýn çözümü için gerekli giriþimleri yapacaðýný kaydetti. BAÞBAKANLIK ÖNÜNDE "KAZIKLI" EYLEM Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bazý siyasi partiler, zamlarý protesto etmek amacýyla bugün Baþbakanlýk önünde "kazýklý" eylem yapacak. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý'nda, daha önce belirlenen eylem planlarýný görüþmek üzere dün yeniden bir araya gelen örgütler, toplantýda, yeni eylem planlarýný da deðerlendirdi. Örgütler, 6 Aralýk Cuma günü saat 17.00'de ise, Lefkoþa'da Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) eski binasý önünde toplanýp Dereboyu güzergâhýndan Meclis'e ve TC Lefkoþa Büyükelçiliði'ne yürüyecek; mumlar ve meþaleler ile "Aydýnlýktan Karanlýða" eylemi yapacak. ÖLDÜRME YERÝNE KISIRLAÞTIRMA Girne Belediyesi, Kyrenia Animal Rescue (KAR) ile birlikte sokak hayvanlarýna yönelik "Öldürmek Çözüm Deðil, Býrakýn Yaþasýnlar' adlý bir proje baþlattý. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile KAR Baþkaný Margaret Ray bugün belediyede basýn toplantýsý düzenleyerek sokak köpekleri problemini insani ve kalýcý bir çözüme ulaþtýrmayý amaçlayan projeyi tanýttý. Proje, sokak hayvanlarýný zehirli iðneyle öldürme yerine onlarý kayýt altýna alarak kýsýrlaþtýrmayý hedefliyor. ÇAM KESE BÖCEÐÝ MÜCADELESÝ BAÞLIYOR Orman Dairesi, cuma gününden itibaren ada genelinde çam kese böceði zararlýsýna karþý helikopterle havadan ilaçlama baþlatacaðýný açýkladý. 31 Aralýk'a kadar sürecek ilaçlama, çam kese böceði popülâsyonunun yüksek olduðu 7 bin 500 hektarlýk bir alanda gerçekleþecek. Ýlaçlama yapýlacak bölgeler, ilaçlama yapýlacak günden bir gün önce basýn ve yayýn kuruluþlarý aracýlýðý ayrýntýlý olarak duyurulacak. LÝMOSAL TÜRK KOOPERATÝF BANKASI'NDAN MÝNÝBÜS BAÐIÞI Limosal Türk Kooperatif Bankasý engelli gençlerin 18 yaþ üstü rehabilitasyon merkezlerine ulaþýmýnda kullanýlmak üzere Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na minibüs baðýþýnda bulundu. Minibüsün anahtarý Limosal Türk Kooperatif Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Kemaler tarafýndan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar'a verildi. Çocuklara sanatçý duyarlýlýðý Resim, heykel, ebru, fotoðraf sanatýnýn birçok usta sanatçýsý " Çocuklar Aðlamasýn " temalý karma resim sergisinde bir araya geldi. Bakýrköy Belediyesi'nin " Bakýrköy Ýspirtohane Kültür Merkezi Salonu'nda'da sanatçý Rahime Dizdaroðlu tarafýndan düzenlenen sergiye Kýbrýslý sanatçý Gülsün Karadayý özel davetli olarak katýldý. Çocuklara dikkat çekmek amacýyla gönüllü olarak, sosyal sorumluluk anlayýþýna katký çerçevesinde düzenlenen, sanatçý Karadayý'nýn karakalem bir eseriyle de yer aldýðý Ýstanbul bakýrköy'deki sergiye ilgi yoðundu. " Büyükler ne olur çocuklar aðlamasýn - dünyalarý aydýn hayatlarý ak olsun - yüzlerinden tebessüm eksik olmasýn - kýyamadýðýmýz saf temiz yürekli çocuklarýmýz aðlamasýn" temasýyla düzenlenen serginin açýlýþ etkinliðinde konuþan Karadayý, düzenleyen, eserleriyle destek veren, izlemeye gelen herkesi yürekten kutladýðýný belirtti. Lha Engellilere yönelik yasa önerisi TOPARLANIYORUZ HAREKETÝ, BAZI YASALARDA, ENGELLÝ BÝREYLERE YÖNELÝK YER ALAN ÝBARELERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ AMACIYLA YASA ÖNERÝSÝ HAZIRLADI Toparlanýyoruz Hareketi, ülkedeki mevcut bazý yasalarda, engelli bireylere yönelik yer alan ibarelerin deðiþtirilmesi amacýyla hazýrladýðý yasa önerisini kamuoyu ile paylaþtý. Toparlanýyoruz Hareketi, bu yasa önerisi çalýþmasýnýn sadece "tetikleyici" nitelikte olduðunu belirterek, engelli bireylerin ihtiyaç duyduklarý tüm yasal düzenlemeler konusunda olduðu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal bir farkýndalýk yaratýlmasý konusunda da gereken tüm desteði saðlamaya hazýr olduðunu bildirdi. Toparlanýyoruz Hareketi'nden yasa önerisi ile ilgili yapýlan yazýlý açýklamada, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesinde ve Ýnsan Haklarý Belgelerinde, "özürlü/sakat birey" ifadeleri yerine "engelli kiþi/birey" ifadesinin tercih edildiðine iþaret etti. Hareket, mevzuatta "sakat", "özürlü" ve "engelli" ifadelerinin ayný anda kullanýldýðýný, diðer taraftan, "özürlü", "sakat" ve "çürük" ifadelerinin toplumda yerleþtiðini iþaret etti. Orta ve uzun vadede toplumdaki bu algýnýn kýrýlmasý ve engelli bireylerin yaþadýklarý sýkýntýlara odaklanýlmasý, bununla birlikte yasal mevzuattaki bu türden ifadelerin deðiþmesinin gerektiðini ifade eden hareket, yasa önerisinin bu baðlamda hazýrlandýðýný vurguladý. SARAY HATIRASI- Derviþ Eroðlu, kardeþ okullar Edirne Yýldýrým Beyazýt (EYBL) Lisesi ve Namýk Kemal Lisesi (NKL) heyetlerini kabul etti. Eroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, ülkedeki okullarýn Türkiye'deki okullarla iþbirliði içinde olmasýnýn önemine vurgu yaptý. KKTC'nin bir Türk devleti olduðunu söyleyen Eroðlu, Kýbrýslý Türklerin yüzyýllar önce Türkiye'den geldiðini hatýrlatarak, Türkiye'nin KKTC'nin anavataný olduðunu ifade etti.

14 14 4 Aralýk 2013 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Taþkýnköy (Derya ButikMetropol Yolu Arasý) Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Kürþat Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: YDÜ-CBÜ ORTAK PROJESÝ ÖDÜL ALDI- Yakýn Doðu Üniversitesi-Celal Bayar Üniversitesi, "Kuzey Kýbrýs'ta HBsAg pozitif olgularýn serolojik, virolojik ve moleküler karakterizasyonu" ve "HCV enfeksiyonu tanýsýnda anti-hcv sinyal eþik deðerleri ile HCV RNA korelasyonu" isimli projeler, 21 ülkeden 852 bilim adamýnýn katýldýðý "VI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Týbbý Kongresi"nde sunuldu. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, "Kuzey Kýbrýs'taki HBsAg pozitif olgularýn serolojik, virolojik ve moleküler karakterizasyonu" isimli proje, sözel sunum olarak YDÜ Mikrobiyoloji Asistanlarýndan Ayþe Arýkan tarafýndan gerçekleþtirildi. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Kendini büyük 1 görmek, büyüklenmek. 1 2-Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut 2 hareketlerini 3 saðlayan organ. Gece yapýlan 4 sinema, tiyatro gösterisi. 3-Kaynar 5 suda kabuðuyla az 6 piþmiþ yumurta. Ters okunuþu 7 "Özgür." 4-Ýsim. Mert olmayan. 8 5-Türkiye Milli Ýstihbarat 9 Teþkilatý'nýn kýsa 10 yazýlýþý. Silah olarak kullanýlan, ucu sivri, 11 iki aðzý da keskin uzun býçak. Hayvan yuvasý. 6-Uzun konçlu, kapalý ayakkabý. Ýz, belirti. 7-Binek hayvaný. Bahçe içinde yapýlmýþ süslü ev. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 8-Kabul etmeme. Radyum'un kýsaltmasý. Ters okunuþu "Hazýrlanan çayýn renk ve koku bakýmýndan istenilen durumu". 9-Usanç anlatýr. Ters okunuþu "Doða üstü güçleri olduðuna inanýlan hayali diþi varlýk". 10-Hedefe rast getirememek. 11-Tutsaklýk. Beyaz. Dünkü bulmacanýn çözümü SpastikleriKoruma Cemiyeti Baþkanlýðýna Güliz Kaner seçildi Spastikleri Koruma Cemiyeti baþkanlýðýna Güliz Kaner seçildi. Kaner, 2014 yýlý hedeflerinin "18 yaþ üstü Yaþam Evi Projesi"ni hayata geçirmek olacaðýný dile getirdi. Spastikleri Koruma Cemiyeti'nden yapýlan açýklamaya göre, Cemiyet'in Genel Kurulu, çeþitli sektörden gönüllü bireyler, aileler ve derneklerin katýlýmýyla önceki gün yapýldý. Güliz Kaner'in baþkanlýðýndaki yeni Yönetim Kurulu'nun görev bölümü uyarýnca Sevgi Beyköylü As Baþkan; Sevilay Özkaraþahin Sekreter; Damla Fehmi Sayman; Nadire Sökmez, Seda Beþir, Tekin Birinci, Hüsniye Özer ve Yusuf Ünveren de üye olarak görev yapacak. Derneðin Onur Kurulu Emine Kaner, Doç. Dr. Biran Mertan ve Barýþ Baþel'den; Denetim Kurulu ise Ayþe Sevinç Gürünlü ve Reyhan Baha'dan oluþtu. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kötümserlik, pesimizm. 2-Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Kýbrýs adasýnýn altý kazasýndan batýda olaný. Terbiyum'un kýsaltmasý. Keçinin erkeði. 4-Duyuru. Yaydan çýkan. Ölüm veya bir felaketten doðan acý ve bu acýyý belirten davranýþlar, matem. 5-Yazýlmýþ bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazýyý yayýna hazýr duruma getiren kimse. Bir nota. 6-Gözü görmeyen, kör. Açýk elle yüze vurulan tokat. 7-Uykulu, sýkýntýlý veya yorgunluk duyulan bir anda aðzý geniþçe açarak soluk alýp vermek. Kuzu sesi. 8-Ters okunuþu "Ekmek ondan yapýlýr". Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Kullanma süresi. 9-Yýlýn üçüncü ayý. Ters okunuþu "Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman". 10-Ters okunuþu "Azotlu besinlerin vücutta yanmasýyla oluþan ve erimiþ bir durumda idrarla dýþarý atýlan azotlu madde". Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. 11-Bir olayýn gerçekleþeceðini önceden bilme. Temiz. ÝHTÝYAÇLI ÇOCUKLARA YÖNELÝK PROJE- Doðu Akdeniz Üniversitesi Çalýþanlarý Kooperatifi (DAÜ-KOOP) ihtiyacý olan çocuklara oyuncak bulmak için proje baþlattý. DAÜ-KOOP'dan yapýlan açýklamada "Sevgiyi Paylaþalým, Her Çocukta Buluþalým" sloganý ile projeye katký çaðrýsýnda bulunuldu. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 4 Aralýk 2013 Çarþamba 15

16 16 4 Aralýk 2013 Çarþamba

17 4 Aralýk 2013 Çarþamba 17 7

18

19 4 Aralýk 2013 Çarþamba Avcý, yol güvenliðini tehdit eden unsurlarý açýkladý Trafik Kazalarýný Önleme Derneði Baþkaný Salih Zeki Avcý, yol güvenliðini tehdit eden unsurlarla ilgili yazýlý açýklama yaptý. Avcý, Lefkoþa - Girne anayolu ile Gönyeli Çemberi- Boðazköy Kavþaðý arasýnda kalan anayola, giriþ-çýkýþlar yol koruma þeridi ile yasaklanmasýna raðmen, yol güvenliðini tehdit edecek þekilde giriþ çýkýþlar yapýldýðýný ifade etti. Gönyeli Çemberi - Boðazköy arasýndaki anayoldan Dikmen Belediye sýnýrlarýna giriþ yapýlabilmesi için toprak dolgu ile yol açýldýðýný belirten Avcý, bu yol için hazýrlanan girilmez levhalarýnýn "yerde atýl durduðunu" söyledi. KTAMS BAÞKANI KAPTAN ZAMLARI ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS)Baþkaný Ahmet Kaptan, akaryakýta yapýlan zammý eleþtirerek, halkýn alým gücünün günden güne düþtüðünü belirtti. Kaptan yaptýðý yazýlý açýklamada, elektrik zammýna da deðinerek, "UBP hükümetinin yapmýþ olduðu yolsuzluklarý ortaya çýkaracaðý vaadiyle iktidara gelen CTP/BG-DP /UG hükümeti bugün oldu bu yönde tek bir adým atmadý. Tek icraatý Satýlýk makineler 60'lýk þerit, 50'lik kalýnlýk, kalýnlýk planya, dikfireze, hava kompresörü. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 20 bin Stg. Tel: Boðazköy Kavþaðý - Gönyeli Çemberi arasýnda, yolun solunda olan binalardan ve ayný bölgede yolun solunda oluþturulan þantiye alanýndan anayola "kural dýþý ve güvenli olmayan giriþ - çýkýþ düzeni oluþturulduðunu" belirten Avcý, bu anayolda araçlarýn devrildiðini, duran araca çarpmalar sonucu ölümler yaþandýðýný ve karþýdan karþýya geçen iki yayanýn öldüðünü kaydetti. KKTC'de yol yapma yetkisinin Karayollarý, Kaymakamlýk ve Belediyelerde olduðunu söyleyen Avcý, yetkili makamlarýn insan hayatýný tehlikeye atacak düzenlemeler yaptýðýný; yetkili halkýn düþük olan alým gücünü zamlarla daha da düþürmek oldu" dedi. "KTAMS, çalýþanlarýn alým gücünün bu derece düþmesine dün sessiz kalmadýðý gibi bugün de sessiz kalmayacak" ifadesine yer veren Kaptan, "Sendikamýz diðer sivil toplum örgütleriyle birlikte en güçlü direniþin örgütleyicisi olacak" þeklinde konuþtu. Kaptan açýklamasýnda þunlarý ifade etti: TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan. Girneli Hamide Birsen Dürüst Yuk. Girne köyünde/mahallesinde kayýt No:7630 Pafta/Harita XII/20 E2 Ada 4 Parsel No tahtýndaki - Mevkiinde 2 dönüm, - evlek 1000 ayak kare tarlanýn 1/18 hissesini Girneli Rasim Tümkaya TL TL (yüz yirmi altý bin TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S.2123/13 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a) Satýlýk araba 95 model Toyota Starlet 2 kapý, otomatik vites, klimalý 8000 TL Tel: SATILIK Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý süt saðým makinasý ve Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli bebek puseti. Tel: makamlar bunu yapmamýþsa, yetkili olmayanlarýn yaptýðý yasadýþý uygulamalarýn yapýlmasýný engellemediðini ve göz yumduðunu öne sürdü. Bunun "Bilerek ve isteyerek yol güvenliðinin ve insan hayatýnýn tehlikeye atýlmasýna kasten katký konmasý" þeklinde algýlanmasý gerektiðini savunan Avcý, yetkililerin "aðýr ihmalde bulunduðunu ve/veya kusurlu bir þekilde davrandýðýný" iddia etti. Açýklamaya göre söz konusu açýklamalar ilgili makamlara da iletildi ve konuyla ilgili kendilerine 30 gün içinde bilgi verilmesi talep edildi. "Zam gerekçesi olarak otomatik tarife olduðunu söyleyen hükümet, asgari ücret ve kamu çalýþanlarýnýn maaþ artýþýna gelince otomatik tarifeyi unutmakta ve sýfýr artýþ diyebilecek kadar emek düþmanlýðý yapmaktadýr. Sol ideolojinin olmazsa olmazlarýndan olan adaletli gelir daðýlýmýný gündemine bile almayan sol iktidar partimiz CTP/BG, zamlar ile emekçilerin belini bir o kadar daha bükmektedir." GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Hamitköy'de anayol üzeri banka olabilecek mekan * Ortaköy'de hastane yaný 2+1 full eþyalý zemin kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire 600 TL * Metropol arkasýnda 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 2+1, 140 metrekare eþyalý daire * Haspolat belediye evlerinde 2+1 full eþyalý daire Satýlýk Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare bahçeli müstakil yeni ev * Çatalköy'de 3+1 müstakil yeni bitmiþ ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de 2+1 müstakil bahçeli eski ev * K. Kaymaklý Yaman bölgesinde kat daire TRÝANTAFÝLLÝDÝS KTFF ÝLE KOP ANLAÞMA METNÝNE KARÞI Tanýnmýþ Rum avukatlardan Kris Triantafillidis, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Rum Futbol Federasyonu(KOP) arasýnda Zürih'te imzalanan geçici anlaþma metninin, tehlikelere gebe olduðunu ileri sürdü. Alithia gazetesi spor eki, Triantafillidis'in geçici anlaþma metnini inceledikten sonra deðerlendirmelerde bulunduðunu yazdý. Habere göre Triantafillidis ortaya çýkan tüm bu konunun, geniþ zamanda, futbol ve genel olarak ülke için olumsuz sonuçlara sahip olacaðýný savundu. Bu anlaþmanýn tehlikelere gebe olduðunu ileri süren Triantafillidis, KTFF'nin ve kulüplerin faaliyetlerinin, (örneðin, yabancý takýmlarý, "Kýbrýs Cumhuriyeti topraðý olan" Kuzey'e maç yapmaya davet edip Kýbrýslý Türk takýmlarla oynamasýnýn mümkün olmasý gibi), meþruiyete sahip olmasý yönünde olduðunu ileri sürdü. Triantafillidis, Kýbrýs sorununun çözümlenmemesi durumunda bir sonraki adýmýn Kýbrýs Türk takýmlarýnýn FIFA ve UEFA organizasyonlarý ve diðer organizasyonlar çerçevesindeki kupa ve diðer müsabakalara katýlmasýnýn olabileceðini de savundu. "KIBRIS AKADEMÝK DÝYALOG" DERNEÐÝ'NDEN KTFF ÝLE KOP'A TEBRÝK Alithia gazetesi, "Kýbrýs: Akademik Diyalog" Derneði'nin, Zürih'te imzalanan geçici anlaþma metni ile Kýbrýs futbolunun birleþtirilmesi gidiþatýna yönelik attýklarý adýmlar nedeniyle KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu ile KOP Baþkaný Kostakis Kutsokumnis'i tebrik ettiðini yazdý. Habere göre söz konusu Dernek ayrýca anlaþmayý onayladýklarý için KTFF ile KOP yönetim kurullarý üyeleri ile federasyonlarýn genel kurullarýndaki futbol kulübü temsilcilerine yönelik tebriklerini de sundu. Dernek ayrýca bu anlaþmanýn hayata geçirilmesine destek vermeleri için de iki toplum liderine ve iki toplumdaki sivil toplum örgütlerine de çaðrý yaptý. Öte yandan Politis gazetesi BBC televizyonunun, KTFF ile KOP arasýnda imzalanan geçici anlaþma metni konusunda haber yaptýðýný ve anlaþmanýn1955'ten sonra Kýbrýs futbolunun yeniden birleþtirilmesini amaçladýðýna atýfta bulunduðunu yazdý. Habere göre söz konusu haberde KTFF Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Orçun Kamalý ile KOP Baþkaný Kostakis Kutsokumnis'in açýklamalarý da yer aldý. SATILIK DAÝRE Ortaköy'de (Lemar arkasý) 3 yatak odalý, 130 metrekare apt. dairesi satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Toygar Davulcu'ya 1 maç ceza K-Pet Süper Liginde 10. hafta maçlarý sonunda Toygar Davulcu 1 maç ceza aldý. Lefke ile Hamitköy arasýnda oynana karþýlaþmada Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu, Teknik Direktör ve/veya Antrenörlerin Ýtiraz ve Teknik alan ihlali suçundan bir maç ceza aldý. Ýlkokul Minikler Futbol Ligi nin Lefkoþa gruplarý tamamlandý 8 okul tur atladý Kýrmýzý kart cezalarý K-Pet Süper Lig B. Baðcýl'dan E. Samory Ndoumou (1 Maç) Serdarlý'dan Ümit Genç... (1 Maç) K-Pet 1.Lig Binatlý'dan Reþat Eðitmen... (1 Maç) Baf Ülkü Yurdu'ndan Ömer Gül (1 Maç) Düzkaya'dan C. Þenkahraman.. (1 Maç) K-Pet 2.Lig Karþýyaka'dan Olgun Dodak... (1 Maç) Tatlýsu'dan Tolga Nacisoy... (1 Maç) Mehmetçik'ten M. Karahasan.. (1 Maç) Eray Çoban... (2 Maç) Tatlýsu'dan M. Þahin Koydu... (1 Maç) Eþref Odabaþý... (1 Maç) Yusuf Kaptan Sahasý'ndaki zorlu karþýlaþmayý Yasin Uçar'ýn golü ile 1-0 kazanan Çaðlayan Ýlkokulu, grubundan çýkan son takým oldu Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi tarafýndan düzenlenen Ýlkokul Minikler Futbol Ligi'nin Lefkoþa gruplarýndaki mücadele dün oynanan iki karþýlaþma ile tamamlandý. Yusuf Kaptan Sahasý'ndaki zorlu karþýlaþmayý Yasin Uçar'ýn golü ile 1-0 kazanan Çaðlayan Ýlkokulu, grubundan çýkan son takým oldu. Saat 10:00'da baþlayan günün ilk karþýlaþmasýnda Necati Taþkýn Ýlkokulu rakibi Hamitköy'ü 3-2 maðlup etti. Günün ikinci ve en önemli karþýlaþmasýnda Çaðlayan Ýlkokulu ile Þehit Yalçýn Ýlkokulu karþý karþýya geldiler. Gruptan çýkmak için beraberliðin de yeterli olduðu Þehit Yalçýn Ýlkokulu bu karþýlaþmaya K-Pet 2'nci Ligi'nin 11'nci haftasýnda heyecan dorukta Ortaköy, Görneç deplasmanýna hazýrlanýyor K-Pet 2'nci Ligi'nin 10'uncu haftasýnda Girne Halk Evi ile 1-1 berabere kalan Ortaköy, 11'inci haftada zorlu Görneç deplasmanýna çýkacak Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun (KTFF) düzenlediði K-Pet 2'nci Lig'de heyecan dorukta. Geçitkale, Denizli ve Görneç arasýndaki liderlik yarýþý at baþý devam ediyor. 11'inci hafta 22 puanlý lider Geçitkale, puan cetvelinin 6'ncý sýrasýndaki Vadili konuk taraftar desteði ile geldi, ancak arzu edilen baþarýyý elde edemedi. Salih Iþýk'ýn yönelttiði karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda Yaþin Uçar'ýn golü ile 1-0'lýk galibiyete yükselen Çaðlayan Ýlkokulu, bu üstünlüðünü ikinci yarýda da korudu ve Gönyeli Ýlkokulu ile birlikte ikinci takým olarak edecek. 21 puanla liderin en yakýn takipçisi konumunda olan Denizli, puan cetvelinin 14'üncü sýrasýndaki Zümtürköy'ü konuk edecek. K-Pet 2'nci Lig'de 11'inci haftaný en önemli karþýlaþmasý, puan cetvelinin üçüncü sýrasýndaki Görneç ile Lefkoþa takýmlarýndan Ortaköy arasýnda oynanacak. K-Pet 2'nci Ligi'nin 10'uncu haftasýnda Girne Halk Evi ile 1-1 berabere kalan Ortaköy, 11'inci haftada dýþ sahada oynayacaðý Görneç karþýlaþmasýna "Mutlaka 3 puan" parolasý ile çýkacak. gruptan çýkmayý baþardý. Ýlkokul Minikler Futbol Ligi'nin Lefkoþa gruplarýndan çýkan 8 ilkokul þöyle oldu: Levent Ýlkokulu; 9 Eylül Ýlkokulu; Þehit Tuncer Ýlkokulu; Gönyeli Ýlkokulu; Haspolat Ýlkokulu; Deðirmenlik Ýlkokulu; Future Amerikan ve Çaðlayan Ýlkokulu; Teknik Direktör Halil Çimendað yönetimindeki yeþil kýrmýzýlý ekip Ortaköy, bu zor karþýlaþmadan çýkaracaðý 3 puan ile rahat bir nefes almak istiyor. K-Pet 2'nci Lig'de 10'uncu Hafta Sonuçlarý: Vadili-Dipkarpaz: 3-2 Mehmetçik-Karþýyaka: 0-0 Zümrütköy-Çanakkale: 0-1 Ortaköy-Girne H.E.: 1-1 Tatlýsu-Geçitkale: 1-1 Gaziköy-Görneç: 0-0 Çayönü-Denizli: sarý kart nedeni ile bir maç cezalý olan sporcular Ali Öztürk... Cihangir Mehmet Gürlü... Mehmetçik Erkan Gezici... Yalova Hüseyin Paþa... Ortaköy Yunus Emre Doðan... K. Kaymaklý Oðuzhan Duran... Çayönü Selahattin Çello... Ortaköy Ýsmail Bayraktar... Akýncýlar Salih Say...Lefke Fehim Yýlmaz... Deðirmenlik Ahmet Sönmez... Doðan T.B. Ali Özbahar...Lefke Melih Bulak... Çayönü Serhan Önet... Yenicami Hüseyin Konyalýoðlu...Ozanköy Sami Yahat... Mormenekþe Taner Bingöllü... Çetinkaya Osman Seyhan... Karþýyaka Abdurrahman Daðlý...Vadili Mustafa Karabetca... Denizli Zeki Aykol... Akýncýlar Kamil Ergenekon... Akýncýlar K-Pet 2'nci Lig Puan Durumu: TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Geçitkale Denizli Görneç Tatlýsu Karþýyaka Vadili Gaziköy Çanakale Dipkarpaz Ortaköy Girne H.E Mehmetçik Çayönü Zümrütköy ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4844 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ekrandaki canlý yayýnda Mustafa Akýncý farký farkedildi... Sibel Siber'in yayýný neden terketmek istediði anlaþýlmadý. Ya müzakereler de geç saatlere dek sürerse, masayý býrakýp kaçacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı