(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi"

Transkript

1 Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Þevket Erzen * HABERÝ 11 DE 13 OCAK 2014 PAZARTESÝ orum Gazeteciler Cemiyeti nin programýna çok sayýda meslek mensubu katýldý. Cemiyet üyeleri 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde buluþtu * HABERÝ 10 DA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gazeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet tarafýndan düzenlenen Fotoðraf, Öykü ve Karikatür Yarýþmalarý'nýn bu yýlda düzenleneceðini belirterek, katýlým çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 11 DE Akman BÝDERGÝ nin ilk sayýsýný Baþkan a hediye etti orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. * HABERÝ 11 DE (.HAK:30) 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte konuþan Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, "Memleketimize en yüksek faydayý saðlamak için, mesleðimizi en güzel þekliyle yapmaya çalýþýyoruz." dedi. Cemiyet imizin fotoðrafý orum un sembolü oldu Muhsin ler ahýný kimsede býrakmaz BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin üzerinden yaklaþýk 5 yýl geçmesine raðmen iktidarýn gerçekleri ortaya çýkarmaya yönelik hiçbir gayretin içinde olmamasýna sert tepki gösterdi. Erdal Özkan NURDER ve Ýpekyolu Derneði, Mevlid Kandili nedeniyle ortak kutlama programý düzenledi. Tasavvufi dernekler Mevlid i birlikte kutladý Peygamberi rehber edinen her sýkýntýyý aþar * HABERÝ 3 DE 41 üniversite ile anlaþtýk Hitit Üniversitesi ile BaküSlavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Hitit in anlaþtýðý üniversite sayýsý 41 e yükseldi. * HABERÝ 6 DA Yerel seçimler öncesi yapýlacak çalýþmalar görüþüldü. Yerel seçime hazýrlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti orum Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. * HABERÝ 14 DE Elektrik kesintisi maðdur etti Trafo bakýmda vatandaþ soðukta Gurbetçiler hükümetin destekçisi AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýndaki heyetle 17 Aralýk operasyonunu Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, dün akþam TRT Haber'e canlý yayýnda çalýþmalarý özetledi. alýk YEDAÞ a baðlý ekipler dün Ulukavak Mahallesi Sarýlýk Mevkii ndeki bir trafoyu bakýma aldý. Sabah saat dan akþam e kadar elektrik verilemeyen mahallede ikamet eden vatandaþlar maðdur oldu. * HABERÝ 12 DE Öðrenci servisleri çarpýþtý * HABERÝ 7 DE Tarihi eser operasyonu * HABERÝ 7 DE 30 bin araç pazara çýktý AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Almanya Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulun- * HABERÝ 5 DE Fransa da operasyonu anlattý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Fransa'da Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýldý. orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA orum Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili Kutlama Programý dün gerçekleþti. Organizasyon hakkýnda açýklama yapan NURDER Baþkaný Murat Kayacý, Hz. Peygamberi rehber edinenler her türlü sýkýntýyý aþar diye konuþtu. * HABERÝ 12 DE Ýki günlük çalýþma kapsamýnda son geliþmeler deðenlendirildi. * HABERÝ 14 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ tarafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak hastanenin temelini Kafkas hastane temeli attý * HABERÝ 2 DE Hikmet Göktepe güven tazeledi orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. 3 adayýn yer aldýðý genel kurulda 157 oy alan Hikmet Göktepe güven tazeleyerek dördüncü kez baþkanlýk görevine seçildi. * HABERÝ 12 DE Hikmet Göktepe Özkan Þanal yeniden baþkan orum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Mevcut baþkan Özkan Þanal yeniden seçildi. Özkan Þanal * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Otobüs kaçýrtan saat (.HAK:2381) Hürriyet Parký kenarýndaki dijital saatin rakamlarýnýn daha belirgin olmasý ve termometre yerleþtirilmesi isteniyor. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364) orum Belediyesi'nin Hürriyet Parký arkasýna yerleþtirdiði saat vatandaþa otobüs kaçýrtýnca farkedilmiþ. Bir deðil birden fazla okur, benzer þikâyeti aktarýnca dikkatimizi çekmiþti. Anlatýlanlara göre, Hürriyet Parký arkasýnda otobüslerin hareket saatini belirleyen dijital saat normalden iki dakika ileri gidiyormuþ. Zaman farký nedeniyle otobüsler kalkýnca haliyle bazý vatandaþlar yetiþemiyor, bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalýyorlarmýþ. orum Belediyesi dijital saatte yaþanan yanlýþýn farkýna varmýþ. Hemen gerekli düzenleme yapýlmýþ. Vatandaþ dijital saatin yenilenmesinden dolayý otobüs kaçýrmýyor ama, bir süre önce kaldýrýlan termometrenin rakamlarý dana belirgin olan bir saatle birlikte yenilenmesi isteniyor. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ tarafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak hastanenin temelini attý. Kafkas hastane temeli attý aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ Starafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak olan 400 yataklý Devlet Hastanesi nin temel atma törenine katýldý. Hastane temel atma törenine, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik in yaný sýra AK Parti Þanlýurfa Milletvekilleri Seydi Eyüpoðlu, Yahya Akman, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez, Saðlýk Bakan Yardýmcý Agah Kafkas, TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin, AK Parti Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Celalettin Güvenç, Ýl Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu, Akçakale Belediye Baþkaný Abdulhakim Ayhan, Bozova Belediye Baþkaný Hasan Arusoðlu, Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, AK Parti Ýl Baþkaný Av.Yusuf Eðilmez, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Yavuzi Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ý. Halil Mutlu, partili belediye baþkan aday adaylarý katýldý. Törende bir konuþma yapan Kafkas, Þanlýurfa da yapýlmasý planlanan bin 700 yataklý þehir hastanesi projesinin 1 ay içerisinde ihaleye çýkacaðýný, 170 milyon TL ye mal olacak bu hastanenin inþaatýnýn, 2015 yýlýnda tamamlanacaðýný belirterek, Hükümetimiz 4 yýlda 400 Proje taahhüdü arasýnda yer alan Þanlýurfa Þehir Hastanesi için ihaleye çýkýyor dedi yýlýnda bitecek Bu yatýrýmla Eyyübiye bölgesinin saðlýk problemini çözeceðini vurgulan Kafkas þöyle dedi; Türkiye de en çok yeni doðan ünitesi olan bir hastanemiz olacak. Yaklaþýk 170 trilyonluk bir yatýrýmdan bahsediyoruz. Eskiden bir temel atýlýrdý 10 yýl sürerdi. Ancak þimdi öyle deðil temelini attýðýmýz zaman bitiþ tarihini açýklýyoruz. Bu hastane normalde 2016 yýlýnda bitecekti ancak bu 2015 yýlýnýn sonlarýna doðru bitmiþ olacak, belki daha da erken bitebilir. Þanlýurfa nýn, 2002 yýlýnda 2 bin 585 saðlýk çalýþaný olduðunu, þimdi ise 8 bin 841 tane saðlýk çalýþanýnýn bulunduðunu söyleyen Kafkas, Bebek ölüm hýzýnda Dünya standartlarýný yakalamýþ durumdayýz, þu anda bebek ölüm hýzý yüzde 9 larda. Hastanelerde doðum oraný yüzde 95 lere çýktý. Þanlýurfa da bugün 248 tane ambulans var. Önümüzdeki ay Þanlýurfa ya 13 tane daha ambulans göndereceðiz. Þanlýurfa dan 69 hastayý uçakla baþka yerlere götürmüþüz. AK Parti iktidarýnda insanýmýzýn hayatta kalmasý süresi 5 yýl uzamýþtýr 17 Aralýk ýn aktörleri bu kez yakýndan çýktý Parti Yalova Milletvekili Coþkun: "Sandýkta ara- bulamayanlar, milletten istediðini alama- AKdýðýný yanlar baþka oyunlarýn peþine düþtü" "Beddualarla karýþýk bir süreç yaþadýk, çok üzüldük. Müslüman Müslümana deðil, bir baþkasýna bile beddua etmez" "Bir cemaat olgusu altýnda görev yapanlar, hizmet edenler o çerçeve içerisinde kalmalý, herkes de saygý duymalý" AK Parti MKYK Üyesi Bolat: "Sessiz gitmekte fayda var, çok ürkütmüþüz etraftakileri" "Seçimlerde olmayýnca, sokak isyanlarýyla, vandalizmle, yargý vesayeti ile askeri vesayetle iktidar deðiþtirmek artýk bugünün Türkiye'sinde inþallah bir daha olmayacak. AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coþkun, sandýkta aradýðýný bulamayanlarýn, milletten istediðini alamayanlarýn baþka oyunlarýn peþine düþtüðünü söyledi. Coþkun, Avrupa Türk Demokratlar Birliði'nin (UETD) Zürih'te düzenlediði Ýþ Adamlarý Tanýþma Programý'na katýlarak konuþma yaptý. AK Parti iktidarýnýn çalýþmalarý ve yatýrýmlarýyla büyüyen Türkiye'nin birilerini rahatsýz ettiðini belirten Coþkun, "Sandýkta aradýðýný bulamayanlar, milletten istediðini alamayanlar baþka oyunlarýn peþine düþtü" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2013 yýlýnýn mayýs ayýnda çok büyük projeleri açýkladýðýný anýmsatan Coþkun, Gezi Parký olaylarý ile bir bardak suda fýrtýna koparýldýðýný ve birilerinin düðmeye bastýðýný kaydetti. Parti olarak ulaþýlmayan, dokunulmayan, karýþýlmayan yerlere dokunduklarýný dile getiren Coþkun, "Gezi olaylarý bir alaboraydý, masum insanlarý da kattýlar. Dýþ dünyadaki itibarýmýzý zedelemek için ellerinden ne geliyorsa yaptýlar" dedi. -"O karanlýklarýn içerisinde namluyu bize de yönelttiler" Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý mitinglerle bu dönemin atlatýldýðýna iþaret eden Coþkun, 17 Aralýk'ta yine birilerinin düðmeye bastýðýný ancak bu seferki aktörlerin yakýndan çýktýðýný söyledi. Coþkun, þöyle konuþtu: "Aðlayarak, inleyerek, cebinizdekini, gönlünüzdekini alanlar, o karanlýklarýn içerisinde namluyu bize de yönelttiler. Beddualarla karýþýk bir süreç yaþadýk, çok üzüldük. Müslüman Müslümana deðil, bir baþkasýna bile beddua etmez. Kendilerine verilen imkan ve fýrsatlarý, nankörlük yaparak, dýþarýdan aldýklarý destek ve yardýmlarla karþýmýza çýkmaya çalýþtýlar." Türkiye'nin vesayet rejiminden kurtulduðunu düþündükleri sýrada, karþýlarýna yargýnýn çýktýðýný ifade eden Coþkun, bunun da tedbirinin alýnacaðýný söyledi. Coþkun, "Bir cemaat olgusu altýnda görev yapanlar, hizmet edenler o çerçeve içerisinde kalmalý, herkes de saygý duymalý. Biz hep bu nazarla baktýk ve böylesine destek verdik" dedi. -"Bazýlarýný ürkütmüþüz" AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Bolat ise yaptýðý konuþmada, Ak Parti iktidarýyla Türkiye'de güven ve istikrar ortamýnýn saðlandýðýný ve Türkiye'nin her alanda yükseliþe geçtiðini söyledi. AK Parti'nin attýðý adýmlardan rahatsýz olan çevreler olduðunu belirten Bolat, "Sessiz gitmekte fayda var, çok ürkütmüþüz etraftakileri" dedi yýlýnýn mayýs ayýnda birden düðmeye basýldýðýný ifade eden Bolat, Gezi Parký olaylarýnýn bir Otobüslerin yolcu indirip bindirdiði alanýn hemen karþýsýnda bulunan dijital saatin iki dakika geri kalmasý vatandaþa otobüs kaçýrttý. Yanlýþlýk kýsa sürede farkedilerek düzeltildi. Temel Coþkun darbe teþebbüsüne dönüþtüðünü kaydetti. Gezi Parký olaylarý sýrasýnda yabancý ülkelerden iktidara karþý çok fazla açýklama yapýldýðýna iþaret eden Bolat, bugünlerde Almanya'nýn Hamburg kentinde yaþanan olaylar konusunda ise hiçbir açýklama yapýlmadýðýna dikkati çekti. Demokrasi ve çoðulcu parlamenter rejimin kurallarýnýn belli olduðuna iþaret eden Bolat, "Seçimlerde olmayýnca, sokak isyanlarýyla, vandalizmle, yargý vesayeti ile askeri vesayetle iktidar deðiþtirmek artýk bugünün Türkiye'sinde inþallah bir daha olmayacak. Millet buna izin vermeyecek" diye konuþtu. Toplantýda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Tanju Sümer, MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Akbal, Gazeteci Yazar Sami Özey, Bern Büyükelçiliði Ticaret Müþaviri Ömer Faruk akýr, UETD Ýsviçre Baþkaný Emre Yýlmaz, UETD Ýsviçre Ekonomi Birimi Baþkaný Murat Hoþ birer konuþma yaptý. Toplantýya Türkiye'nin Zürih Baþkonsolosu Aslý Oral ve Bern Büyükelçiliði Basýn Müþaviri Hacý Mehmet Gani de katýldý. -Avrupa çýkarmasý AK Parti Grup Baþkanvekili ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal baþkanlýðýndaki 10 milletvekili, Ýsviçre, Almanya, Fransa ve Ýsveç'te çeþitli programlara katýlarak Türk vatandaþlarýný "17 Aralýk" operasyonu konusunda bilgilendiriyor. Heyette, milletvekilleri Mahir Ünal ve Temel Coþkun'un yaný sýra Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, orum Milletvekili Cahit Baðcý, Ordu Milletvekili Ýhsan Þener, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer ve ankýrý Milletvekili Ýdris Þahin yer alýyor. (A.A.) TEÞEKKÜR Hastalýðýmýn teþhis ve tedavisini baþarýyla gerçekleþtirerek saðlýðýma kavuþmama vesile olan orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Doktorlarýndan Göðüs Cerrahisi Uzm. Sayýn Dr. Ömer Cenap Gülyüz e, 1. kat hemþire, hasta bakýcý ve çalýþanlarýna göstermiþ olduklarý yakýn ilgi ve hizmetten dolayý teþekkürü bir borç bilirim. Azmi Kuzgun

3 Muhsin ler ahýný kimsede býrakmaz güzel bir insandan daha mý önemlidir? Ya da bizim bilmediðimiz bir iliþkiler aðý mý vardýr? BP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Þehit lideri- Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin ünkü; bugün gösterdiðiniz gayretin onda biri- Bmiz üzerinden yaklaþýk 5 yýl geçmesine raðmen iktidarýn ni göstermiþ olsaydýnýz, Muhsin Baþkan'ýn suikasti gerçekleri ortaya çýkarmaya yönelik hiçbir gayretin içinde olmamasýna sert tepki gösterdi. Özkan, yaptýðý açýklamada, þu görüþlere yer verdi; Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin üzerinden 4 yýl 9,5 ay veya diðer bir deyiþle 1725 gün geçti. Bunca zaman geçmesine raðmen iktidarý elinde bulunduranlar, bu olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili neredeyse hiçbir þey yapmadýlar. Hiçbir gayret göstermediler. Hatta zaman zaman bu olayýn üstünü kapatmak ister gibi bir görüntü sergilediler. Bunlarýn ýþýðýnda son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili gayret ve mücadeleye baktýðýmýzda, üzüntümüz daha da artmaktadýr. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan çoktan çözülmüþ olurdu. Söyleyeceðimiz söz çoktur. Bugün için bu kadarla yetinmek istiyoruz ve herkesin gerçek manada hakka ve hukuka uygun davranmasýný istiyoruz. Kendilerine dokunulduðunda Allah'ý, hakký hukuku hatýrlamak deðil, her zaman O'nun gösterdiði yolda yürümeleri gerektiðini bir kez daha hatýrlatýyoruz. Kazanmak için her þey mubahtýr zihniyeti doðru deðildir. Muhsin Yazýcýoðlu sadece Allah'ýn rýzasýný Kazanmak içirt gayret gösterdi, o adýna layýk þekilde Muhsince yaþadý. Hiçbir yolsuzluk, hýrsýzlýk, haksýzlýðýn içerisinde olmadý ve bütün hayatýný onlarla mücadele ile geçirdi. Yiðit yaþadý, güzel yaþadý ve bu þekilde sonsuzluðun sahibine Yolsuzluk iddialarý ve ayakkabý kutularýndan çýkan milyon dolarlarla kavuþtu. Bütün bunlarý kamuoyunun takdirine sunuyoruz. ilgili iktidar mensuplarýnýn, bu olaylarý kapatmak için gösterdiði çaba ve verdiði mücadeleyi anlamakta zorluk çekiyoruz ve kamu oyu Ve diyoruz ki; Allah Muhsin'leri sever ve Muhsin'lerin ahým önünde soruyoruz; Yandaþlarýnýzýn yolsuzluk iddialarý ve ayakkabý kimsede býrakmaz. kutularýndan çýkan milyon dolarlar, Muhsin Yazýcýoðlu gibi yiðit ve Üniversite sýnavý kaldýrýlmalý adýnlarý, Gençleri Enegellileri KBilinçlendirme ve Destekleme Derneði Baþkaný Ýclal Poyraz, eðitim sisteminde sistemimizde deðiþiklik yapýlarak üniversite sýnavýnýn kaldýrýlmasýný önerdi. Poyraz'ýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Maalesef mevcut eðitim sistemimiz gençlerimizin % 30'una hitap etmektedir. Yani çocuklarýmýzýn % 30 unun akademik baþarýsý yüksektir. Geri kalan % 70 heba olmaktadýr. Bu gençlerimizi de kazanabilmek için 9 tür zekaya hitap eden eðitim sistemimiz oluþturulmalýdýr. ocuklarýmýzýn ilgi ve yeteðine göre 4. sýnýftan sonra branþlaþtýrarak üniversite ye kadar dalýnda hazýrlanarak üniversite sýnavýna gerek kalmadan üniversiteye rahatlýkla girebilmelilerdir. Ýþte o zaman dershanelere ve özel hocalara gerek kalmadan gençlerimiz üniversiteye girmiþ olacaklardýr. Sonuçta gençlerimiz; dershaneler de soru çözmeyle vakit geçirme yerine arkadaþlarý ve ailesiyle daha çok beraber olma imkaný bularak daha sosyal, bencil olmayan, paylaþýmcý, dayanýþmacý gençler olarak geleceðimiz olacaktýr. Ýstediði, sevdiði mesleði yapma imkaný saðlanmýþ olacaðý için de mutlu ve baþarýlý bireyler yetiþtirmiþ olacaðýz. Ýclal Poyraz orum Eðitim Sevenler Derneði tarafýndan etkinbik düzenlendi. PAZARTESÝ 13 OCAK Herkes O nu okuyor kampanyasý baþladý Erol Taþkan Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'i orum Eðitim Sevenler Derneði hakkýyla tanýmak ve tanýtmak için (ESDER) tarafýndan orum'da organizesi yürütülen Her- Türkiye genelinde, "Herkes O'nu yola çýkan Peygamber Yolu Derneði, kes O'nu Okuyor Kampanyasý'nýn Okuyor" kampanyasýný baþlattý. orum Eðitim Sevenler Derneði olarak tanýtým toplantýsý yapýldý. Peygamber Yolu Derneði ile bu kampanyayý orum yerelinde yürütmek ESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, dernek üyelerinin de yer aldýðý toplantýda, Peygamber Efendi- için protokol yaptýk. Kampanya kapsamýnda, ortaokul kategorisindekiler miz'in hayatýnýn tanýtýlýp, herkese Rahime Kaya'nýn Efendiler Efendisi öðretilmesinin amaçlandýðý projede, Peygamber Yolu Derneði ile iþ- Erdem Hýzarbaþ Hz. Muhammed kitabýný, lise kategorisindekiler Reþit Haylamaz'ýn Efendimiz adlý eserini, yetiþkin kategorisindekiler birliði yaptýklarýný ve projenin orum yürütücüsünün ESDER olduðunu bildirdi. ise Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Sonsuz Nur adlý eserini okuyacaklar. 24 Mart'a Umre ziyaretinden, pek çok hediyeye kadar ödüllerin bulunduðu yarýþma hakkýnda kadar verilen sürenin sonunda tüm katýlýmcýlar sýnava tabi tutulacak. Sýnava katýlmak isteyenler, kitaplardan kendisine uygun olaný kitapev- açýklama yapan Hýzarbaþ, þunlarý söyledi; "Peygamber Efendimiz (S.A.V.), insanlýk semasýna lerinden alabilecek ve sýnav için kayýt yaptýracak. Sýnava katýlmak isteyenler, "herkesonu- bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlatmýþtýr. O'nun getirdiði mesaj bir huzur kaynaðýdýr. Ýnsanlýða yeniden bu huzuru götürmenin okuyor.com" sitesinden kayýt yaptýrabilecek. Son baþvuru tarihi 24 Mart'týr. Sýnavlar 31 yegâne çaresi, insanýmýza O'nu ve O'nun getirdiði nuru tanýtabilmektir Mart-12 Nisan arasýnda yapýlacak Sýnavda 3 kategoride dereceye giren 23'er kiþiye çeþitli Malumunuz Efendimiz (S.A.V.), sadece ödüller verilecektir. 17 Nisan 2014 Perþembe yaþadýðý dönemin insanlarýna gönderilmemiþtir; O, gelmiþ ve gelecek tüm zamanlarýn pey- Sevenler Derneði olarak 7'den 70'e tüm orum günü ödül töreni yapýlacaktýr. orum Eðitim gamberidir. Peygamber olarak yaþadýðý 23 yýlýn halkýmýzý Efendiler Efendisi'nin hayatýný okumaya davet ediyoruz. içinde, kýyamete kadar yaþanmasý muhtemel bütün problemlerin cevabý vardýr. MAÐAZANIZ ALDEMÝRLER OTOMOTÝV 10 OCAK MART 2014 ARASINDA NET %40 - %50 BÜYÜK ÝNDÝRÝM BAYRAMI BAÞLADI Tel: (.HAK:3370) YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel:

4 4 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Kahverengi Kafe'de açýk büfe kahvaltý Erol Taþkan ahverengi Kafe-Restoran'da Pazar Kgünleri açýk büfe kahvaltý hizmeti baþlatýldý. Kahverengi Kafe yetkilileri, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle basýn mensuplarýný konuk ederek iþletmenin hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi 2. Stad Sokak'ta hizmet veren Kahverengi Kafe-Restoran'da düzenlenen kahvaltýya Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz ev sahipliði yaptý. Basýn Mensuplarýnýn gününü kutlayan Kahverengi Kafe Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz, iþyeri hakkýnda genel bilgiler verdi. Kahverengi Kafe Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz, iþletme sahibi Rafet Altuntaþ'ýn 2007 yýlýnda hizmete açtýðý Kahverengi Kafe'nin baþta Ýtalya olmak üzere dünyaca ünlü kahve markalarýný orum'a getirdiðini hatýrlattý. Yavuz, þu bilgileri verdi; "Ýtalyan mutfaðýnýn çeþitleri pizza, makarna, salata, burger ve dürüm çeþitlerini müþterilerimizin damak zevkine sunuyoruz. orumlular'a kahve keyfini yaþatmaya devam ediyoruz. Deneyimli ve eðitimli personelimiz ve tanýnmýþ ustalarla hizmet veriyoruz. Personelimiz Ýstanbul'da eðitim aldý. orum halkýna daha iyi bir hizmet sunma çabasýndayýz. Ýþletmemizde her pazar açýk büfe kahvaltýyý ilâve ettik. Her akþam canlý müzik eþliðinde leziz yemek ve kahveyi yudumlamak, günün yorgunluðunu atmak için sizleri buraya bekliyoruz. Canlý müzik için artý bir ücret kesinlikle almýyoruz. Her zaman yeniliklerin devam edeceðini söylüyoruz. Ayrýca bayanlarýn günleri, niþan ve doðum günleri için özel organizasyonlara hizmet veriyoruz." Ýþletme Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi 2. Stad Sokak'ta hizmet veriyor. Kahverengi Kafe-Restoran'da Pazar günleri açýk büfe kahvaltý hizmeti baþlatýldý. TAZÝYE ç Hastalýklarý ve Meta- Hastalýklar Uzma- Ýbolik ný Dr. Onur Yozbatýran, yemeklerden sonra gelen uyku durumunun sindirim süreciyle yakýndan iliþkili olduðunu ifade ediyor. Yemek sonrasýnda hemen herkes kendini yorgun hisseder, hatta uyumak ister. Özellikle büyük porsiyonlar tüketildikten sonra yorgunluk hissi daha da artar. Doktorburada.com konuyla ilgili yaptýðý araþtýrmada, Ýç Hastalýklarý ve Metabolik Hastalýklar Uzmaný Dr. Onur Yozbatýran'ýn görüþlerini aldý. Dr. Yozbatýran; bu durumun sindirim süreciyle yakýndan iliþkili olduðunu ifade ediyor. Ýmam Hatip Lisesi ve Ýlahiyat Fakültesi Vakfý (ÝMVAK) Baþkaný Sayýn Sait Kömürcü nün muhterem annesi Kahverengi Kafe yetkilileri, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle basýn mensuplarýný konuk etti. Yemekten sonra uykunuz geliyorsa... Sindirim metabolizmasý yemek yendikten sonra sindirim için bol miktarda enerjiye ihti- Yemek sonrasýnda hemen herkes kendini yorgun hisseder, hatta uyumak ister. yaç duyuyor. Yediðimiz porsiyon ne kadar büyükse o kadar lik Hastalýklar Uzmaný Dr. Onur Ýç Hastalýklarý ve Metabo- fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Harcanan bu enerji sonratýracak þekilde beslenmemek Yozbatýran insülin salýnýmýný arsýnda duyulan yorgunluk bazen gerektiðine dikkat çekerek "'Ýnsülin etkisiyle triptofan salýný- uyuklamalara bile neden oluyor. Porsiyon azaltmak uykunuzun gelmesini azaltabilir ama kan þekerinin yükselmesine cemýnda artýþ olur. Ýnsülin salýnýmý yalnýzca ne kadar deðil, ne yediðiniz de çok önemli. ünkü karbonhidrat aðýrlýklý beslenirvap olarak gerçekleþir. Ne kadar yemek sonrasý kan þekerinde sek kan þekeri o kadar hýzlý yükselir ve insülin de hýzlý cevap görülen artýþýn hýzý ve miktarý yenilen besinlere göre deðiþiklik gösterir. Karbonhidratlý bemý da hýzlý olur ve sonuçta bir verir. Böylelikle triptofan salýnýsinler tüketildikten sonra kan uyku hali meydana gelir. Ani insülin yükselmesi ayný zamanda þekerinde bir artýþ meydana gelir. daha çabuk acýkmamýzý da saðlar ki bu da hiç istemediðimiz Kanda bulunan þekerin bir diðer olumsuz etkidir. Yani bütün hücrelere girmesi pankreas bezinden salgýlanan in- beslenmemize dikkat ederek hem yemek sonrasý uyku halinden hem de çabuk acýkmaktan sülinin yardýmýyla olur. Ýnsülin daha sonra triptofan aminoasidini üretir. Triptofan, se- korunabiliriz." Ne yemeli? rotonin hormonunun üretiminde de aktiftir. Serotonin hormonu da uykuyu tetikleyen, kunuzun gelmesini istemiyorsa- Yemek yedikten sonra uy- uykudan sorumlu olan hormondur. ok fazla karbonhid- yerine tercih etmeniz gereken nýz bol karbonhidratlý besinlerin rat içeren besinleri tükettiðinizde serotonin üretimi artar yemiþ, balýk ve tavuk gibi kan yiyecekler arasýnda sebze, kuru ve uyku halinde artýþa, hatta þekerini etkilemeyen yiyecekler uyuklamalara neden olur. ilk sýrada geliyor.(ajanslar) Hayrettin Karaman Oyunu bozmak için el ele Doðru bakan ve gerçeði görenler þu hükümde/tespitte ittifak ediyorlar: evre, yolsuzluk, diktatörlük kavramlarý ve her zaman olan bazý münferit vakalar kullanýlarak baþlatýlan kalkýþmalar, operasyonlar, medya savaþlarý içeriden ve dýþarýdan Türkiye'yi çökertmek/engellemek içindir. Türkiye niçin çökertilecek ve engellenecek? ünkü Türkiye; çarpýk, zalim, sömürücü ve sömürgeci dünya düzenine/sistemine hayýr demeye baþlamýþ, mazlum milletlerin yanýnda yer alarak daha adil, insani ve adalet dairesinde barýþçý bir dünyanýn oluþmasý için yola koyulmuþtur. Yalnýz gayri Müslim ülkeler deðil, bazý zalim Ýslam ülkeleri de bu savaþta Türkiye'nin karþýsýnda, emperyalistlerin safýnda yer almaktadýrlar. Emperyalist Batý, ümmetin varlýk ve birlik garantisi olan Osmanlý'yý, savaþarak deðil, unsurlarý birbirine düþürerek ve Müslümanlarý kendi aralarýnda savaþtýrarak yýktýlar. Parçalanýp zayýf düþen bir devleti savaþta yenmek, biçilmiþ buðday saplarýný toplamak gibidir. Müslümanlarýn niyeti/maksadý ne olursa olsun, 'ümmete savaþ açmýþ, zalim düzenin devamýndan yana' olan sömürgeci/sömürücü devletlerle iþbirliði yapamaz, onlara destek veremez ve onlardan medet umamazlar. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettikleri sürece ümmet kendine yeter; 'ötekinden imdat isteyenler zaferden ümidi kesmelidirler'. Yeni Türk dýþ politikasýný tenkit etmek, iyi niyetle tavsiyelerde bulunmak her vatandaþýn hakkýdýr. Ama halkýn büyük çoðunluðunun oyunu alarak iktidara gelmiþ ve halkýna hesap verme durumunda olan iktidarýn da 'bir dýþ politika' belirleyip uygulama hakký vardýr. Daha iyiyi ve doðruyu bulmak için tartýþmak, fikir alýþ veriþinde bulunmak makul ve makbul, 'beðenmiyorum diye düþmanlarla iþbirliði yapmak' gayr-i meþru ve zararlýdýr. are: Derin ideolojik ihtilaf sebebiyle iktidara karþý olanlar bir yana ayný kýbleye yönelen bütün insanýmýzýn, bu yýkýcý savaþ karþýsýnda el ele vermeleri gerekiyor. Aðaç, çevre, yolsuzluk gibi bahanelere (oltalara) takýlmadan asýl maksadý görmek ve bu suikastý önlemeyi öncelemek gerekiyor. Unutmayalým ki, en büyük yolsuzluk 'vesayetin avdetidir'. 'Biz barýþ istiyoruz, meþru olmayan yapý içinde yokuz, devlet içinde devlet olmak gibi bir hedefimiz de yok ' diyenler bir dakika gecikmeden dillerini ve davranýþlarýný deðiþtirmelidirler. Türkiye'ye karþý açýlmýþ savaþta, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeden düþmanýn iþine yarayacak dil ve davranýþ içinde olmak iç (kardeþler arasý) barýþýn en büyük engelidir. Dün (Cumartesi günü) gazetelerde yer alan 'çok geniþ sivil toplum dayanýþmasý ve iktidar desteði' ümitlerimizi yeþertiyor. Bütün Türkiye'yi kaplayan bu 'el ele duruþ'un dýþýnda hiçbir 'kardeþ' kalmamalýdýr. Girmeden tefrika bir millete düþman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Haným Kömürcü nün vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Bilal Keleþ orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný (.HAK:208) Hüseyin Kýr orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü (BASIN:17) BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Nurhayat KIRATOÐLU nun annesi Semiha KIRATOÐLU nun vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhume ye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. ORUM SMMM ODASI YÖNETÝM KURULU

5 Gurbetçiler hükümetin destekçisi vrupa Birliði ATürkiye Delegasyonu Eðitim ve Öðretim Sektör Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balcý ve Müberrea Balcý'nýn kýzý Hak-Ýþ Konfederasyonu Gençlik Komitesi Baþkaný ITUC-PERC Gençlik Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Tuðba, Gülten ve Abdülbaki Aydýn'ýn oðlu Samet ile Ankara'da düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdiler. iftin nikâh þahitliðini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, AK AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Almanya Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýndaki heyetle 17 Aralýk operasyonunu Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, dün akþam TRT Haber'e canlý yayýnda çalýþmalarý özetledi. Duisburg ve evresi Ýþadamlarý Derneði ile Kuzey Ren Vestfalya Akademisyenler Birliði ni ziyaret eden Baðcý, Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulundu. Baðcý, ziyaretin çok olumlu havada gerçekleþtiðini ve Türkiye kökenli vatandaþlarýn 17 Aralýk süreci ile ilgili tepkili olduklarýný ve hükümetin çalýþmalarýný desteklediklerini savundu. Uslu nikah þahidi oldu Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Elâzýð Milletvekili Zülfü Demirbað, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan yaptý. Keyifli geçen nikahta orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun, damat Samet Aydýn'a Tuðba'nýn ayaðýna þimdi basmasýna fýrsat verirsen ömür boyu damarýna basýlmaktan kurtulursun esprisi nikah þahitlerini ve genç çifti güldürdü. Nikâh defterini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan gelin Tuðba Aydýn'a teslim etti. Uslu genç çifte Nikah þanidi olan Salim Uslu nun Tuðba'nýn ayaðýna þimdi basmasýna fýrsat verirsen ömür boyu damarýna basýlmaktan kurtulursun esprisisalonu güldürdü. ömür boyu mutluluklar diledi. Uslu, nikah merasiminde; TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Hak - Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, 21. Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih elik, Vali Þehabettin Harput ile bir süre sohbet ettikten sonra Adalet Komisyonu çalýþmalarýna katýlmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar döndü. PAZARTESÝ 13 OCAK Orhan Hakalmaz ile Türkü Yolunda programýnda bu hafta orum türküleri seslendirildi. orumlular Türkü Yolu nda er hafta Perþembe Hakþamlarý TRT Müzik ekranlarýnda canlý olarak yayýnlanan Orhan Hakalmaz ile Türkü Yolunda programýnda bu hafta orum türküleri seslendirildi. Ankara orumlu Dernekler Federasyon unun organizesi ile gerçekleþen canlý yayýna, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 22. Dönem Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, orumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri aðýr ve orumlular katýldý. orum türkülerinin seslendirildiði gecede Alaca ve Dodurga kaymakamlarý ile orumlular telefonla baðlanarak düþüncelerini aktardýlar. Programa telefon ile katýlan Sungurlulu Aþýk Ýbrahim Armutçu ise, orum Milletvekili Salim Uslu ya okuduðu þu dizelerle büyük bir jest yaptý; Ýnsana aþýladýðý güzel duyguyu, hep kendisinde öðrendik biz iyi huyu, kendimden kutlarým Salim Uslu yu ömür boyu mutlu olun efendim. Caným kurban olsun gerçek duyguya, ömür boyu teþekkür borçluyum Salim Uslu ya ömür boyu mutluluklar dilerim efendim. Canlý yayýn Þu Uzun Gecenin Gecesi Olsam adlý orum türküsüyle sona erdi. Orhan Hakalmaz programa katýlan misafirlere teþekkür etti. Uslu dan kandil mesajý orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mevlid Kandili ni kutladý. Uslu, Rahmet Peygamberi Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümünü bir kez daha birlikte idrak ediyoruz. Bu önemli gün ülkemizde Mevlid Kandili olarak kutlanmasý, Peygamberimize duyulan eþsiz, derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmamýzý saðlamaktadýr. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandili nin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, orumlu hemþerilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandili ni kutluyorum. dedi. AMASYA'DA DEVREN SATILIK Ü YILDIZLI () KAPLICA (TERMAL TESÝS) (.HAK:201) FAAL DURUMDA OTEL, RESTAURANT, 2 ADET TERMAL HAVUZ ve TÜRK HAMAMI, 2 ADET YAZLIK AIK YÜZME HAVUZU, ÖZEL HAVUZLU AÝLE KABÝNLERÝ, SAUNA, TUZ ODASI, TOPLANTI SALONU, OK AMALI SALONLAR, AIK, KAPALI FÝTNESS, PÝKNÝK ALANLARI, APARTLAR. MÜRACAAT: (.HAK:3458)

6 6 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Beytepe Camii nde dualý açýlýþ Müftü Mehmet Aþýk, Baþkan Külcü yü teþekkür etti. Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatý tamamlandý. orum Belediyesi Beytepe Camii'ne bayanlar için namaz kýlma yeri ve kütüphane yaptýrdý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatýnýn tamamlanmasý nedeniyle Cuma Namazý sonrasý program düzenlendi. Programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir, Müftü Mehmet Aþýk ve cemaat katýldý. orum Belediyesi'nin Beytepe Camii'ne yaptýrdýðý bayanlar namaz kýlma alaný ile kütüphane dualarla hizmete girdi. Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, programda yaptýðý konuþmada Haziran 2013'te baþlayan ek inþaat çalýþmasýnýn 4 ay içerisinde tamamlandýðýný belirterek, bu dönemde kendilerine her türlü yardýmý yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Müftü Mehmet Aþýk ise, cami cemaatinin inþaat çalýþmalarýna verdiði destek için teþekkür etti. Müftü Aþýk, orum Belediyesi'nin katkýlarý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de teþekkür ederek "Allah, cami inþaatýmýza destek veren herkese sevaplarýnýn karþýlýðýný her iki cihanda da verir inþallah" dedi. ' Rabbim bu hizmetlere bizi memur eyledi' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, "Rabbim bu hizmetlere bizi memur eyledi" dedi. Külcü, Belediye Kanunu'na yeni bir madde eklendiðini, bu madde ile belediyelerin artýk ibadethane yaptýrabildiðini hatýrlatarak "Bu kanunu çýkaran herkese teþekkür ediyorum. Bugün önümüz açýldý. Ýmkânlarýmýz doðrultusunda milletimizin hayrýna hizmet yapýyoruz. Kur'anda 'Allah'ýn evlerini Allah'a iman edenler ve O'ndan korkanlar imar ederler.' buyuruluyor. Biz de bu yolda yürümeye gayret ediyoruz. Rabbim müsaade ederse önümüzdeki beþ yýlda, camiler, Kur'an kurslarý, abdesthaneler gibi çok güzel hazýrlýklarýmýz var." Diye konuþtu. Abdibey Cami, Ulu Cami ve Hýdýrlýk Camilerinde de güzel çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatan Külcü, "Allah bu hizmetlerden yararlanmayý bütün mü'min insanlara nasip etsin. Beytepe Cami'mizin ek inþaatýnda emeði geçen hemþehrilerimi kutluyorum" þeklinde konuþtu. Belediye Basýn Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü yü teþekkür plaketi verdi. Rektör Külcü ye plaket verdi H itit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ýn, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ziyaretinde bulunduðu bildirildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi Kampüsü ve üniversiteye katkýlarýndan dolayý Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Alkan, Baþkan Külcü'nün her zaman yanlarýnda olduðunu, bu nedenle de teþekkür plaketi takdim ettiklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, plaket için teþekkür ederken, orum Belediyesi olarak Hitit Üniversitesi'ne bundan önce olduðu gibi sürekli olarak bundan sonra da destek olmaya devam edecekleri sözünü verdi. HUZEM sýnavý yapýldý H itit Üniversitesi uzaktan eðitim yoluyla verilen ortak derslerin final sýnavý geçtiðmiiz cuma günü yapýldý. orum merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde ayný saatte baþlayan sýnavda test yöntemi uygulandý. Öðrencilere A ve B kitapçýðý olmak üzere farklý soru kitapçýklarý daðýtýlan sýnava yaklaþýk Belediye Basýn 4600 öðrenci katýldý. Bazý birimlerde ise dersliklerin öðrenci sayýsýna yeterli gelmemesi nedeniyle öðleden sonra ikinci bir oturum daha düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HUZEM biriminin hýzlý bir geliþme kaydettiðini ve kurumsallaþtýðýný belirterek, önümüzdeki süreçte daha ileri adýmlar atacak olan merkezin üniversiteye büyük katkýlar saðlayacaðýný dile getirdi. Bakü Üniversitesi ile iþbirliði Hitit Üniversitesi ile Bakü-Slavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Yapýlan açýklamaya göre, bir dünya üniversitesi olmayý hedefleyen üniversitenin dünyanýn çeþitli yerlerinden ikili iþbirliði anlaþmalarý yapmaya devam ettiði belirtilerek, son olarak Azerbaycan da bulunan Bakü-Slavyan Üniversitesi ile akademik iþbirliði protokolü imzalandýðý, anlaþma sayýsýnýn 41 e yükseldiði belirtildi yýlýna kadar geçerli olacak protokol ile öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi, ortak araþtýrma çalýþmalarý ve derslerin düzenlenmesi, seminer ve akademik toplantýlara katýlým, yayýnlanmýþ akademik materyallerin ve diðer bilgilerin deðiþimi, yüksek lisans ve doktora tezlerine akademik destek saðlama, özel kýsa-dönem akademik programlar düzenleme gibi faaliyetler mümkün olacak. BAÞSAÐLIÐI Deðerli aile dostumuz ve iþ ortaðýmýz Sami ve Sait Kömürcü nün anneleri orum Belediyesi Beytepe Camii'ne bayanlar için namaz kýlma yeri ve kütüphane yaptýrdý. Belediye den kandil lokumu orum Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle cami ve mescitlerde vatandaþlara ikram edilmek üzere 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Belediye'nin her kandilde geleneksel hale getirdiði kandil lokumu daðýtýmý Mevlid Kandili'nde de devam etti. Kandilde daðýtýlmak üzere özel olarak hazýrlanan lokumlar orum'da tüm cami ve mescitlerde yatsý namazý öncesinde cemaate ikram edildi. orum Belediyesi 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Haným Kömürcü Belediye Basýn Kadýnlara beslenme semineri orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi nin (AEM) Ýl Müftülüðü ile birlikte düzenlediði seminerlerinin 7.si Dumlupýnar Kýz Kur an Kursu nda gerçekleþtirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Diyetisyen Yasemin Taylan tarafýndan verilen seminerde, programa katýlan bayanlara beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatýldý. Beslenmede doðru bilinen yanlýþlar konusunda programa katýlan bayanlarý uyaran Yasemin Taylan, kadýnlarýn sorularýný da tek tek cevapladý. vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Seminer Dumlupýnar Kýz Kur an Kursu nda gerçekleþtirildi. (.HAK:206) Belediye Basýn nün Özkoç Toprak Sanayi Mehmet Güllü-Kenan Güllü

7 PAZARTESÝ 13 OCAK Tek odalý evde yaþam savaþý orum un Ýskilip ilçesine baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda evi yanan Ömer Alat (63), tek odalý harabe bir evde yaþam mücadelesi veriyor. obanlýk yaparak geçimine saðlamaya çalýþan Ömer Alat, eþinin yýllar önce vefat ettiðini söyledi. 2 çocuðunun bulunduðunu onlarýnda il dýþýnda yaþadýðýný dile getiren Alat, hayýrsever vatandaþlardan kendisine uzanacak yardým eli bekliyor. Yangýnda evini kaybettiðini dile getiren alat, Artýk köyde gidecek bir yerimde kalmadý. Ýskilip e gelerek 50 TL kira karþýlýðýnda bir odalý ev tuttum. Yaþamýmý bu evde sürdürmeye çalýþýyorum. Kira parasýný bile karþýlamakta güçlük çekiyorum. Yangýnla birlikte her þeyimi kaybettim. Evim yanmadan önce aldýðým kömür yardýmý yanan evimle birlikte kül olmuþtu. Allah razý olsun kaymakamlýðýmýz yeniden kömür ve bir miktar para yardýmýnda bulundu (ÝHA) Yangýnda evi yanan Ömer Alat tek odalý harabe bir evde yaþam mücadelesi veriyor. Tarihi eser operasyonu orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü tarafýndan bir yolcu minibüsüne düzenlenen operasyonda, deðiþik dönemlere ait 13 adet tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, orum-mecitözü karayolunda bir yolcu minibüsünü takibe aldý. Bir süre aracý takip eden KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, Elvan elebi beldesi yakýnlarýnda minibüsü durdurdu. KOM ekipleri, minibüste bulunan bir þahsýn yanýnda taþýdýðý torbada deðiþik dönemlere ait 2 adet mermer heykel, 1 adet bronz heykel, 2 altýn sikke, 3 tane bronz sikke, 1 gümüþ sikke, 1 Ýsa motifli tablet, 2 tane gözyaþý þiþesi ve 1 tane bronz haç ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý operasyon düzenledi. eserlere jandarma ekipleri tarafýndan el konul- du. Olayla ilgili so- ruþturma yor.(ýha) on atamalarla Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnan Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, görevini Hasan Hüseyin Bahar'a devretti. Mersin Emniyet Müdürlüðü bahçesinde yapýlan devir teslim törenine, Emniyet Müdür yardýmcýlarý, Þube Müdürleri, merkez ve ilçe emniyet müdürleri ve amirler katýldý. Yeni Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, 5 yýl boyunca Mersin Emniyet Müdürü görevini yürüten Arif Öksüz'e hizmetlerinden ötürü plaket ve çiçek hediye etti. Emni- Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, görevini Hasan Hüseyin Bahar'a devretti. yet Müdür yardýmcýlarýsin'den ayrýldý. Devir Bahar, þube müdürleriyna ve polis memurlarýna teslim töreninin ardýnle toplantý yaptý. veda eden Arif Öksüz dan Mersin Emniyet HASAN HÜSEise duygulanarak MerMüdürü Hasan Hüseyin YÝN BAHAR KÝM? Ýl Basýn Kontrol Kurulu belirlendi Ý lçelerde yayýnlanan gazetelerin 2014 yýlý içinde resmi ilan yayýnlanma haklarýnýn doðup doðmadýðýný denetlemek üzere Ýl Ba- Fatih Akbaþ sýn Kontrol Kurulu oluþturuldu. Basýn Kontrol Kurulunun gazete temsilcisi ise dün kurayla belirlendi. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü nde gerçekleþtirilen kura çekiminde gazete temsilcisi olarak Tek Yýldýz Gazetesi Haber Müdürü Fatih Akbaþ Ýl Basýn Kontrol Kuruluna seçildi. Ýl Basýn Kon- trol Kurulunda Baþkan olarak Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet elik üye olarak ise Deftarlýk Þefi Yaþar Þakar ve Tek Yýldýz Gazetesi Haber Müdürü Fatih Akbaþ yer alýyor. Ýl Basýn Kontrol Kurulu Alaca, Osmancýk, Ýskilip ve Sungurlu ilçelerinde yayýnlanan gazeteleri ilan mevzuatý açýsýndan denetleyecek. alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yatýrým iþleri, onarým ve þebeke yenileme çalýþmalarý kapsamýnda þehir merkezinin bazý kýsýmlarý ve Osmancýk ilçe ve köylerinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 13, 14, 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde saatleri arasýnda Zafer 3. Caddeleri, Zafer 7, 8, 9, 10, 11, 14 ve 21. sokaklarda; ayný günler saatleri arasýnda Gökdere köyüne baðlý Kýzýlkaya Mah., Pamuklu Mah. ve Doðan köyde; yine ayný tarih ve saatlerde Yukarý Zeytin köyüne baðlý Yanalak Mah. Cevizli Mah. ve Muhasebe Mahallesinde programlý olarak enerji kesintisi yapýlacak. (.HAK:146) Merkez ve köylerde enerji kesintisi Kore Gazisi son yolculuðuna uðurlandý orum un Kargý ilçesine baðlý Gökçedoðan köyünde yaþayan Kore gazisi Abdulkadir Sevim (84) hayatýný kaybetti. Kore gazisi Abdulkadir Sevim için, Gökçedoðan köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üsteðmen Süleyman Erden, gazinin yakýnlarý ve köylüler katýldý. Kore gazisi Sevim in cenazesi torunu Mustafa Aktepe tarafýndan kýldýrýlan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýna defnedildi. Kore gazisi Abdulkadir Sevim için, Gökçedoðan köyünde askeri tören düzenlendi. Erden, Sevim in ailesine taziye Cenaze törenini büyük oðlu Muhsin ziyaretinde bulundu. ardýndan Kaymakam Sevim e Türk Ziyarette Ýlçe Erdoðan ve Ýlçe bayraðýný teslim Jandarma Komutaný Jandarma Komutaný etti.(ýha) Üsteðmen Süleyman Erden, Sevim in sürü- Bahar, görevi teslim aldý S Kargý da yaþayan Kore gazisi Abdulkadir Sevim (84) hayatýný kaybetti yýlýnda Polis Akademisinden Komiser Yardýmcýsý olarak mezun olan Mersin Ýl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, sýrasýyla Polis Akademisi Baþkanlýðý, Kahramanmaraþ, Samsun, Tokat, orum Ýl Emniyet Müdürlükleri ile Balýkesir Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaptý. En son Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Polis Baþmüfettiþi olarak görevli iken 10 Ocak 2014 tarihinde Mersin Ýl Emniyet Müdürü olarak görevine baþlayan Hasan Hüseyin Bahar, evli ve 2 çocuk babasýdýr.(ýha) Öðrenci servisleri çarpýþtý O smancýk ta öðrenci servisleri çarpýþtý. Kazada öðrenciler hafif yaralandý. kaza Osmancýk Karayolu Ýkbal kavþaðýnda meydana geldi. Gazi Yýlmaz (54) yönetimindeki öðrenci servis minibüsü, Avni Yaþar (20) yönetimindeki öðrenci servis minibüsü ile çarpýþtý. Kazada sürücüler ile birlikte öðrenciler Emircan Kurtaran (12), Beyza Zorlu (17), Ümmü Gülsüm Yiðit (18), Ümmü Gülsüm Yýldýrým (16), Kader Deniz (17), Merve Kurtçu (18), Furkan Yýldýrým (17), Gül Tüzün (17) ve Þadi Özçelik (17) yaralandý. Yaralýlar, kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Osmancýk ta öðrenci servisleri çarpýþtý. Kazada öðrenciler hafif yaralandý.

8 Özkan Þanal güven tazeledi PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Emre Kut Bakkal ve Bayiler Odasý Genel Kurulu nda üç aday yarýþtý. orum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Dün saat 10.00'da Anitta Otel'de düzenlenen genel kurul, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Divan Heyeti Ýsmet Uslu baþkanlýðýnda Vedat Aksungur, Fatih Balcý ve Hüseyin oban'dan oluþtu. Bakkallar ve Bayiler Odasý'nýn faaliyet ve denetim kurulu raporlarý ile tahmini bütçesi okunarak onaylandýktan sonra seçimlere geçildi. Üç ayrý listenin yarýþtýðý seçimde adaylar birer konuþma yaptý. Umut Velidedeoðlu, deðiþen günümüz koþullarýnda ulusal marketlerle rekabet þansý kalmayan esnafýn yaþadýðý zorluklarý çok iyi bildiðini, bu sorunlarýn meslek odasý vasýtasýyla gerekli mercilerde daha yoðun olarak dile getirilmesi gerektiðini söyledi. Vahap Akyol ise, seçimin bir yarýþ olduðunu belirterek, bu yarýþý kim kazanýrsa kazansýn kapýdan tek yumruk olarak çýkýlacaðýný dile getirdi. Mevcut Baþkan Özkan Þanal da, göreve geldiði ilk günden itibaren esnaf için mücadele ettiðini ve doðruluk rotasýnda hizmet etmenin haklý gururunu yaþadýðýný belirti. Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. 561 üyenin oy kullandýðý seçimde 9 oy ise geçersiz sayýldý. orum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na mevcut baþkan Özkan Þanal 393 oyla tekrar Seçimlerde Umut Velidedeoðlu 79, Vahap Akyol ise 80 oy aldý. Özkan Þanal baþkanlýðýnda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Bolat, Mustafa Þahin Aþçý, Murat oban, Adem Özmen, Aþýr Þahan, Ferhat elik, Denetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hazýmlý, Sefa Bayrak, Ali Rýza Alabay oldu. Divan Heyeti Ýsmet Uslu baþkanlýðýnda oluþturuldu. Özkan Þanal Yoðun ilginin olduðu genel kurul Anitta Otel de düzenlendi. ilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý'nýn Genel Kurulu 16 Ocak'ta Oda üyeleri yeni baþkanlarýný seçti. orum ilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu 16 Ocak Perþembe günü gerçekleþtirilecek. Oda Baþkaný Halil Taþkaldýran, ESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyesi çilingirci, sobacý ve tenekeci esnafýný katýlmaya davet etti. Mevcut Baþkan Halil Taþkaldýran'ýn tekrar aday olduðu ve muhte- Halil Taþkaldýran melen tek listeyle gidilecek olan genel kurul saat 12.00'de baþlayacak. Necmettin Uzun projelerini anlattý Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, projelerini açýkladý. O Emre Kut to Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, projelerini açýkladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde meslektaþlarý ile bir araya gelerek adaylýðýný açýklayan Uzun, proje ve hedeflerine dair bilgi verdi. Uzun, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýnda hep yanlarýnda olduðunu belirterek projelerini anlattý. "6331 sayýlý Ýþ saðlýðý ve Ýþ güvenliði yasasý ile ilgili olarak esnafýmýza hizmet edecek bir ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurmak için giriþimlerde bulunacaðýz ve hizmet maliyetini en düþük seviyede tutmaya çalýþacaðýz. Bir bilgi iþlem merkezi oluþturacaðýz. Bu sayede teknolojiyi kullanýp üyelerimizi hýzlý bir þekilde her konuda bilgilendirip çoðulcu bir yönetim saðlayacaðýz. Odamýz siyaset üstü bir duruþ sergileyecek, kýrgýnlýðýn deðil, birlik ve baþarýnýn adresi olacak. Eðer bir kazanç söz konusu olacaksa, bu da üyelerimizin yaþam ve çalýþma standartlarýný yükseltmek yönünde olacaktýr. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluþlarýnýn ürünlerini ve kendilerini tanýtmasý amacý ile sanayi sitelerimizde seminerler düzenlenmesini saðlayacaðýz. Fuar organizasyonlarýný düzenli takip edip, üyelerimizin katýlmalarýný saðlayacaðýz. Oda üyelerimizin SGK ile ilgili iþlemlerine yardýmcý olup so- runlarýnýn çözümü için elimizden gelen gayreti sarf edeceðiz. Üyelerimize yeni çýkan vergi mevzuatlarý hakkýnda bilgi verilmesi amacý ile toplantýlar ve seminerler düzenlenmesini saðlayacaðýz. Esnafýmýza karþý karþýya kaldýðý yangýn vb. tabii afetlerden odamýz imkanlarý ölçüsünde yardýmcý olacaðýz. Oda üyelerimizin mutlu ve acýlý günlerinde duygularýna ortak olmak için azami hassasiyet göstereceðiz. Odamýz bünyesine web sitesi kurarak orum Oto Tamircileri Odasý'nýn faaliyetlerini güncel tutacaðýz. Esnafýmýzýn birlik ve beraberliðini saðlamak amacý ile en az yýlda bir kere aileleri ile birlikte aktiviteler düzenleyeceðiz. eþitli firmalarla anlaþarak oda üyelerine indirim imkaný saðlayacaðýz. Üye kimlik kartý olmayan esnafýmýz kalmayacak. Maddi durumu yerinde olmayan oda üyesi çocuklarýna eðitim bursu saðlamak için giriþimlerde bulunacaðýz. Sanayi içerisindeki terkedilmiþ araçlar yetkili mercilerle görüþülerek top- latýlacak, çirkin görüntülere müsaade edilmeyecek. Emniyet Müdürlüðü ve orum Sanayi Sitesi Kooperatifi ile istiþare yaparak, orum Sanayi Sitesine MOBESE kurulmasý çalýþmalarýný hýzlandýracaðýz. Sanayi giriþ ve çýkýþlarýna özel güvelik kulübeleri yapýlacak ve giriþ çýkýþlarý kontrol altýnda tutulacaðýz. Þehir içerisinde bisiklet ve motosiklet kullanýmýnýn artýrýlmasý için yetkili merciler nezdinde giriþimlerimiz olacak ve bu maðduriyeti ortadan kaldýracaðýz. Kanun gereði otopark olan bir yere en az 60 metre park yasaðý uygulanmaktadýr. Ancak þehrimizde bu uygulamaya riayet edilmemektedir. Otopark iþletmecilerinin bu maðduriyetini de Belediye Zabýta Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Amirliði ile istiþare yaparak çözeceðiz. Gerçek Usul vergiye tabi esnaflarýmýzdan þartlarý uyanlarý Basit Usul vergilendirmeye geçiþleri için gerekli olan teknik desteði odamýz genel sekreterliði tarafýndan verilecek olup, Basit Usul vergilendirmeye tabi Necmettin Uzun esnaflarýn defterleri de yine odamýz genel sekreterliði tarafýndan takibinin yapýlmasýný saðlayacaðýz. ýraklýk Eðitim Merkezi ile sürekli istiþare halinde olarak iþyerlerinin çýrak ihtiyacýný merkezden karþýlamaya gayret göstereceðiz. Hurdacý esnafýmýzýn en büyük sorunlarýndan birisi olan yer sorununu belediyemiz ve gerekli kurum ve kuruluþlarla görüþerek ortadan kaldýrýlmasýný ve ihtiyacýn giderilmesi için gerekli çalýþmalarý yapýlacaktýr." KSS Yapý Kooperatifi Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban ise, KSS'ye yapýlan projeler hakkýnda bilgiler vererek, Oto Tamirciler Odasý'na gelecek yeni baþkanýn yanýnda olacaklarý mesajýný verdi. KSS de düzenlenen programa çok sayýda esnaf katýldý. ESOB Basýn BAÞSAÐLIÐI Haným Kömürcü Kooperatifimiz Üyesi Kömürcü Toprak Sanayi Sahibi Sait-Sami Kömürcü nün muhterem anneleri nün vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan etin Baþaranhýncal (.HAK:209) 8

9 PAZARTESÝ 13 OCAK bin araç pazara çýktý orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; ikinci el otomobil piyasasýnda yaþanan arz patlamasý geçen yýl da devam etti. Ýkinci el piyasasýnda yaþanan arz artýþýyla ilgili açýklama yapan sektör temsilcileri, Sýfýr kilometre araç satýþlarýndaki hareketliliðe raðmen 2013 yýlýný beklentilerin altýnda kapattýk diye konuþtular. Otomotiv sektörü açýsýndan verimli sayýlabilecek bir yýl geride kalýrken ikinci ele olan talebin geçmiþ yýllara oranla duraðan seviyede kaldýðýný ifade eden sektör temsilcileri, 2014 yýlýna yeni ümitlerle merhaba dediklerini ifade ettiler. 9 Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. PAZARA AKIN VAR Ýkinci el tutkunlarýnýn gözdesi olan orum Oto Pazarý, 2013 yýlýnda 40 bine yakýn kiþiyi aðýrladý. Haftada ortalama 700 e yakýn kiþinin gezdiði Oto Pazarý, 2013 de otomobil tutkunlarýnýn akýnýna uðradý. BEKLENTÝLER AYNI Kýþ mevsiminin dondurucu soðuðuna raðmen hareketli görüntülere sahne olan Oto Pazarý, çok sayýda araç ve ikinci el tutkununa evsahipliði yapýyor. Soðuða aldýrmadan pazara koþan ikinci el tutkunlarýnýn en büyük beklentisi, fiyatlarýn biraz daha makul düzeye gerilemesi. Ýkinci el fiyatlarýnýn hala beklentilerin üzerinde seyrettiðini ifade eden vatandaþlar, piyasa koþullarýnýn geçmiþ yýllarý arattýðýný dile getirdiler. orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn orum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C4 1.4 Attraction 2011 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Doblo 1.6 D 2011 Fiat Fiorino 1.3M.jet C Act 2012 Fiat Linea 1.4 Turbo Emoti 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004 Honda Civic 1.6 ÝES 2000 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDi2012 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Lada Vega Sport 15i 2001 Mercedes 190 E Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Corsa 1.2 Enjoy 2004 Opel Vectra 2.0 GL 1993 Peugeot Partner Tepee 2011 Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RNE 1998 Renault Broadway GTE 1991 Renault Clio Symbol Renault Kangoo 1.4 Pampa 2001 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5 DCI M2007 Renault Laguna 2.0 RXE 1998 Renault Megane 1.6Dynam 2004 Fiyatý (TL) 30 bin 17 bin bin bin 28 bin 26 bin 22 bin 20 bin 9 bin bin bin 8 bin 11 bin 18 bin 18 bin bin 36 bin 4 bin 11 bin bin 12 bin bin 15 bin 25 bin 16 bin 23 bin Renault Megane 1.6 Expres 2011 Renault Symbol 1.5 DCI 2010 Renault Toros STW Renault Toros STW Suzuki Vitara 1.6 JLX 1993 Tofaþ Doðan SLX 1996 Tofaþ Þahin Toyota Avensis 2.0 Sol 2000 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 GLÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T 1997 Volkswagen Polo 1.4 Trend bin 29 bin 6 bin 8 bin bin 8 bin bin 19 bin 15 bin 15 bin bin 32 bin 20 bin 21 bin bin 500 Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARA Modeli Ford Transit bin 500 Ford Transit 100V bin 500 Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter City Van bin 500 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Cemiyet üyeleri 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde buluþtu G Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, programda birlik ve beraberlik mesajý verdi. Erol Taþkan azeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Ýkinci Bahar Lokantasý'nda Cemiyet üyelerini aðýrladý. ok sayýda Cemiyet üyesinin buluþtuðu gecede, birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleþtirilen kutlama yemeðine Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet elik, Basýn Ýlan Kurumu orum Þube Müdürü Osman Bolluk, Cemiyet Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Özkaleli, Sadýk Örgel, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri Mus- tafa Demirer, Serdar Özer, Murat Özülke, Cemiyete baðlý gazete, televizyon, dergi, internet siteleri, radyo çalýþanlarý ve Cemiyet üyeleri katýldý. Geceye katýlan Cemiyet üyeleri birbirleriyle sohbet etme ve mesleki konularý görüþme imkaný buldu. Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, kýsa bir selamlama konuþmasý yaptýðý toplantýda, katýlýmlarý nedeniyle teþekkür ettiði Cemiyet üyelerine, her türlü görüþ ve eleþtirilere açýk olduklarýný söyledi. Erzen, birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaptýðý gecede, tüm basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Yemeðe çok sayýda meslek mensubu katýldý. Gazeteciler günlerini kutladýlar. Cemiyet üyesi köþe yazarlarý ve eðitimciler de hazýr bulundu. Prograam yoðun ilgi oldu. Kutlama yemeði Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Cemiyet üyeleri Ýkinci Bahar da konuk edildi. Cemiyet üyeleri programda sohbet etme fýrsatý buldu. Merkez ve ilçelerden cemiyet üyeleri programa iþtirak etti. ok sayýda Cemiyet üyesinin buluþtuðu gecede, birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü kutlandý. Tüm basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutlandý.

11 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Erol Taþkan 10 Þevket Erzen, "Gazeteciler Cemiyeti gücünü, siz deðerli üyelerimizin gücünden almaktadýr." diye konuþtu. orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte konuþan Gazeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, "Memleketimize en yüksek faydayý saðlamak için, mesleðimizi en güzel þekliyle yapmaya çalýþýyoruz." dedi. Ýkinci Bahar Lokantasý'nda düzenlenen programda, Cemiyet yemeðine katýlan üyelerine teþekkür eden Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti'nin gücünün, üyelerinin birlik ve beraberliðinden geldiðini, herkesin alýn teri ve göz nuru ile mesleðini yaparak, rýzýk peþinde olduðunu ifade etti. Zaman zaman mesleki ikilikler çýksa da, Cemiyet üyelerinin birliðini koruyup, mesleðe ve meslektaþa katkýlarýný sürdürdüðünü vurgulayan Erzen, "Gazeteciler Cemiyeti gücünü, siz deðerli üyelerimizin gücünden almaktadýr." diye konuþtu. Her zaman eleþtiri ve önerilere açýk olduklarýný sözlerine ekleyen Þevket Erzen, "Siz deðerli üyelerimizin katýlýmý bizlere güç vermektedir. Her türlü görüþ ve önerilere açýðýz. Lütfen bizi uyarýn, eleþtirin, hatýrlatmalarda bulunun. Bunlardan asla rahatsýzlýk duymadýðýmýz gibi, bilakis olumlu ve iyi niyetli tüm eleþtirilerden memnuniyet duymaktayýz. Teþriflerinden dolayý tüm Cemiyet üyelerine teþekkür ediyor ve 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi. 11 Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Þahin Özübüðru, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Þahin Özübüðrü kutladý O Özübüðrü, yönetimde yer alan aday arkadaþlarý Serkan Kaya, Erdoðan Sarýoðlu ve Erdal Özkan ile birlikte Hakimiyet'e nezaket to Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Þahin Özübüðru, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. ziyaretinde bulundu. Özübüðrü, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Osmancýk ta 10 Ocak yemeði O smancýk'ta basýn mensuplarý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile Yolcu Ýskender'de bir araya geldi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Emniyet Müdürü Uður alýþkan ve Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz'ýn onur konuðu olarak katýldýðý programa orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü ile gazeteciler katýldý. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Osmancýk'ta basýn mensuplarý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile Yolcu Ýskender'de bir araya geldi. Üçüncü, bu önemli günün 1961 yýlýnda kabul edilen ve gazetecilerin sosyal haklarý ile ilgili bir kanun vesilesi ile kutlanmaya baþlandýðýný belirterek, basýnýn yasama, yargý ve yürütmenin yanýnda dördüncü kuvvet olarak kabul edildiðini belirtti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, gazeteciliðin zor bir meslek olduðunu, özellikle yerel medyayý önemsediklerini kaydetti. Osmancýk Öðretmene ilginç sürpriz O Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Cemiyet imizin fotoðrafý orum un sembolü oldu G azeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet tarafýndan düzenlenen Fotoðraf, Öykü ve Karikatür Yarýþmalarý'nýn bu yýlda düzenleneceðini belirterek, katýlým çaðrýsýnda bulundu. Erzen, "Düzenlediðimiz yarýþmalar, þehrimizin sanat ve kültür hayatýna deðerli katkýlar saðlýyor. Mesela geçen yýlýn birinci olan fotoðrafý, adeta o- Salih Karslýoðlu, Mustafa Mertek ile Bidergi Ekibi yemeðin konuklarý arasýnda yeririnm aldý. rum'un simgesi haline dönüþtü." dedi. Yarýþmalarda elde edilen kazanýmýn en büyüðünün, þehre saðlanan kazaným olduðuna dikkat çeken Þevket Erzen, mesleki anlamda yaþanan geliþme ve mutluluklarýn yaný sýra, þehrin sanat ve kültürel hayatýna da önemli katkýlarý bulunan yarýþmalarda, derece yapan bir kare fotoðrafýn, þehrin sembolü haline gelmesini örnek gös- Akman BÝDERGÝ nin ilk sayýsýný Baþkan a hediye etti orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan BÝDERGÝ Sahibi Atakan Akman, Ýkinci Bahar Lokantasý'nda düzenlenen gecede, BÝDERGÝ'nin ilk sayýsýný Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen'e ve cemiyet üyelerine takdim etti. Erzen, ilk sayýsýný beðeniyle ve takdirle karþýladýklarý BÝDERGÝ'nin orum'un basýn hayatýna renk katacaðýna inandýðýný belirterek, hayýrlý olmasý temennisinde smancýk Akþemseddin Ýlkokulu nda 10 Ocak Gazeteciler günü ilginç bir þekilde kutlandý. Okulun 3/A sýnýfýnda öðrenim gören minikler bir sürpriz yaparak öðretmenlerinin soyadýnýn yer aldýðý Tanyeri isimli aylýk gazete çýkardýlar. Tanyeri gazetesinin imtiyaz sahibinin sýnýf öðretmenleri Kemal Tan olduðunu belirten minikler gazete ile ilgili bütün ayrýntýlarý düþünmüþ. Sýnýftaki bütün öðrencilerin Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu nda 10 Ocak Gazeteciler günü ilginç bir þekilde kutlandý. rol aldýðý gazetenin künyesinde genel yayýn yönetmeninden, yazý iþleri müdürü, iletiþim, köþe yazarlarý vb. bütün yapacaklarýz bütün etkinlikleri Tanyeri Gazetesinde yayýnlayacaklarýný ifade ettiler. Eren Er kutladý E ren Er Dersanesi 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Dersane tarafýndan göndeliren mesajda, Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemize ulaþan tebrik mesajlarý þöyle: Lale Stüdyo sahibi Memduh Tuluk; Güçlü kaleminizle bizleri her konuda aydýnlatýyor, çok þeyler öðretiyorsunuz. Meslek aþkýnýzla gece gündüz demeden çalýþýyor, tatil nedir bilmiyorsunuz. Takdir ve þükranlarýmla 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü gönülden kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Yerel basýnýmýzýn saygý deðer mensuplarýnýn alýþan Gazeteciler Günü nü en içten dileklerimizle kutlar, mesleki Osmancýk Hemþehrilerimizin bilgilendirilmesi ve ilimize ýþýk tutulmasý amacýyla, yerel medyada görev yapan kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için mesleðin zorluklarýna raðmen, ciddi fedakârlýklarla görevlerini yerine getiren deðerli basýn mensublarýnýn alýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. yaþantýnýzda saðlýk, mutluluk ve baþarýlarla dolu nice yýllara eriþmenizi diler, saygýlar sunarýz. - Basýnýn demokrasinin en temel unsurlarýndan biridir. Özgür ve tarafsýz bir basýnýn demokrasiyi güçlendirirken, saðlýklý bir kamuoyu oluþmasýna, halkýn gerçekleri öðrenmesine, bireysel hak ve özgürlüklerin geliþmesine deðerli katkýlar saðlýyor. Basýn çalýþanlarý, çok önemli ve güç bir görevi karþýlaþtýklarý tüm zorluklara raðmen fedakarlýkla sürdürüyor. Mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen dünyanýn farklý bölgelerinde, çatýþmalarda, savaþlarda, can güvenliklerini de riske atarak haber peþinde koþan gazeteciler gerçekten saygýyý ve takdiri fazlasýyla hak eden bir anlayýþla görevlerini yerine getiriyor. Bu vesile ile 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, saygýlar sunuyorum. Kutlamalar 10 Yaþar Yýlmaz Fenerbahçe Basketbol Okulu; orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. ayrýntýlarý ele alan minikler, gazetenin okulun açýk olduðu 8 ay boyunca ayda bir yayýnlanacaðýný belirterek, ay boyunca Emekli Tapu-Sen memuru Ahmet Küçük; Hakimiyet Gazetesi nin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný temenni ederim. PTT Ankara Baþmüdürlüðü çalýþanlarýndan hemþehrimiz Murat Ölçer: - orum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn Gazeteciler Günü nü tebrik ediyorum. Bizimkiler Lokantasý yönetici ve çalýþanlarý: - alýþan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Genç çizer Furkan Þimþek:

12 12 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Hikmet Göktepe yeniden baþkan NURDER ve Ýpekyolu Derneði, Mevlid Kandili nedeniyle ortak kutlama programý düzenledi. Tasavvufi dernekler mevlidi birlikte kutladý Genel kurulda üç aday yarýþtý. Yeniden baþkan seçilen Hikmet Göktepe, Federasyon Baþkaný Kaya ya hediye verdi. Recep Mebet orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. Afra Düðün Salonu nda düzenlenen genel kurulda 364 üyeden 279 u oy kullanýrken 3 oy da geçersiz sayýldý. 3 adayýn yer aldýðý genel kurulda Hikmet Göktepe, Duran Semerci ve Erol alýþkan baþkanlýk için yarýþtý. Genel kurul sonucunda 157 oy alan Hikmet Göktepe güven tazeleyerek dördüncü kez Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkanlýðý na seçildi. Diðer adaylardan Duran Semerci 76 oy alýrken Erol alýþkan ise 43 oyda kaldý. Divan heyetine Federasyon Genel Baþkaný Abdullah Kaya baþkanlýk etti. Genel kurulda, Hikmet Göktepe ve ekibi kazanan taraf oldu. BÝRLÝK ve BERABERLÝK AÐRISI Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Genel Baþkaný Abdullah Kaya baþkanlýðýndaki divan heyetinde Erol Göbüt, Ýlhan Uysal ve Süleyman Aykaç görev aldý. Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulda saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Genel kurulun açýþ konuþmasýný yapan Divan Baþkaný Abdullah Kaya, adaylarý tebrik ederek toplantýnýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Mesleki açýdan birlik ve beraberliðin önemine vurgu yapan Kaya, En kötü teþkilat bile, teþkilatsýzlýktan iyidir. O nedenle meslek odalarýnýn esnaf açýsýndan önemi büyük. Teþkilatýn kötüsü olmaz ama yöneticinin kötüsü olabilir. Bu tür durumlarda teþkilatý yýpratmadan yönetici deðiþtirilebilir dedi. Kýrgýnlýklarýn yaþanmadýðý güzel bir kongre dileðinde bulunan Kaya, ýkacak sonuç ne olursa olsun esnafýmýz arasýndaki dostluðun, birlik ve beraberliðin güçlenmesini arzu ediyoruz diye konuþtu. GENEL BAÞKANA HEDÝYE Afra Düðün Salonu nda gerçekleþen genel kurula bazý oda baþkanlarý da katýldý. Yönetim, denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý ile devam eden genel kurulda, bilanço, gelir-gider hesaplarý oylanarak ibra edildi. Yeni dönem çalýþma programýna iliþkin bilgilerin de verildiði genel kurulda bazý ekonomi kalemleri ile ilgili ücret tespiti yapýldý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan divaný yöneten Federasyon Genel Baþkaný Abdullah Kaya ya iþlemeli bakýr levha hediye edildi. Kaya nýn hediyesini orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe takdim etti. CENTÝLMENLÝK ÖRNEÐÝ Genel kurulda aday olan isimler sýrayla söz alarak üyelere hitap ettiler. Adaylar, duygu ve düþüncelerini paylaþarak mesajlar verdiler. Genel kurulda 364 üyeden 279 u oy kullanýrken 3 oy da geçersiz sayýldý. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan baþkan adaylarý sýrasýyla birer konuþma yaparak duygu ve düþüncelerini dile getirdiler. Oylama öncesi kol kola girerek basýn mensuplarýna görüntü veren adaylar, yaptýklarý konuþmalarda verdikleri mesajlar ve saðduyulu yaklaþýmlarý ile takdir topladýlar. Genel kurulda üyelere hitaben bir teþekkür konuþmasý yapan Hikmet Göktepe, Yönetimde yer alan arkadaþlarýmla birlikte her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduk ve olmaya devam edeceðiz dedi. Yeni dönemde, ilk günki heyecanla görevini sürdürme kararlýlýðýnda olduðunu vurgulayan Göktepe, bazý eleþtirilere de cevap verdi. Baþkanlýðýný üstlendiði odayý her platformda baþarý ile temsil ettiðinin altýný çizen Göktepe, Aþk ve þevkle üyelerimize hizmet için çalýþmaya devam edeceðim diye konuþtu. Yapýlan oylama neticesinde Hikmet Göktepe 4 yýllýðýna yeniden Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkanlýðý na seçilirken Yönetim Kurulu Soner Özgür Yýlmaz, Erol Güngör, Ersoy Erdem, M. Ali Canday, Osman Altunkaya ve Uður Sivri den oluþtu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Zeynal Öncel, Ýsmail Özyýlmaz ve Mehmet Þanlý seçildi. Üyeler, genel kurula büyük ilgi gösterdi. Recep Mebet orum Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili Kutlama Programý dün gerçekleþti. Hýdýrlýk Camii nde sabah namazýný müteakiben düzenlenen çay ve simit ikramý ile baþlayan program dahilinde Sevgi Evleri, huzurevi ve hastane ziyarethürriyet Meydaný nda kurulan çadýrda vatandaþa helva daðýtýldý. lerinin yaný sýra bazý salon ve açýkhava etkinlikleri gerçekleþtirildi. Nurani Eðitim ve Kültür Derneði (NURDER) ile Ýpekyolu Derneði iþbirliðinde organize edilen etkinlikler çerçevesinde Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda Mevlid Kandili Özel Programý düzenlendi. Döner ikramýnýn da yapýldýðý etkinliðe vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Hafýz Þaban Erci nin Kuran-ý Kerim geçirmeli, O nun kutlu mesajlarýna ve sünnetine ittilavetiyle baþlayan programda Ýl Vaizi Mustafa tiba etmeliyiz diye konuþtu. Vehbi Köklükaya nýn konferansý ile semazen göstüm orum halkýnýn Mevlid Kandili ni tebrik terisi ve tasavvuf musýkisi konserleri yer aldý. ederek, hayýrlara vesile olmasý dileyen Kayacý, kut- PEYGAMBERÝ REHBER EDÝNENLER SIKINTILARI AÞAR lama organizasyonuna destek veren herkese teþekkür etti. NURDER Baþkaný Murat Kayacý ve Ýpekyolu Derneði Baþkaný Nurullah Ýpek in de hazýr bulunduðu programa orum halký büyük ilgi gösterdi. Mevlid Kandili kutlamalarý hakkýnda açýklama yapan Murat Kayacý, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum gününü idrak etmek bizim için en büyük þeref dedi. Allah Resulünü sevmek, sevdirmek tüm müminlerin gayesi olsa gerek diyen Kayacý, Ýslâm aleminin günümüzde yaþadýðý sýkýntýlarýn temelinde Hz. Peygamber in þanýna yakýþýr kýymet verilmemesinden kaynaklanýyor. Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamberimiz e olan baðlýlýðýmýzý gözden Öðle namazýný müteakiben Ulucamii de lokum daðýtýmý ile devam eden kutlamalar dahilinde Hürriyet Meydaný nda halka döner ve helva ikram edildi. Gazi, Ýnönü ve Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret eden Dernek yetkilileri esnafýn kandilini de tebrik ettiler. Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu nun Mevlid Kandili kutlama programý Mimar Sinan Mahallesi Kýrklar Sitesi ndeki mevlid-i þerif organizasyonu ve yemek ikramýnýn ardýndan dualarla sona erdi. DÖNER ve HELVA ÝKRAMI Elektrik kesintisi maðdur etti Trafo bakýmda vatandaþ soðukta Recep Mebet alýk YEDAÞ a baðlý ekipler dün Ulukavak Mahallesi Sarýlýk Mevkii ndeki bir trafoyu bakýma aldý. Sabah saat dan akþam e kadar elektrik verilemeyen mahallede ikamet eden vatandaþlar maðdur oldu. Haber Merkezimizi telefonla arayarak þikayetlerini dile getiren mahalle sakinleri, YEDAÞ ýn uyguladýðý enerji kesintisine tepki gösterdiler. oluk-çocuk sabahtan beri soðukta kaldýk diyen vatandaþlar, kýþ gününde yapýlan bakým çalýþmasýný eleþtirdiler. Trafodaki çalýþmayla ilgili bilgi veren yetkililer ise planlanlý kesintinin müteahhit firmanýn iþlemlerinden kaynaklý bir müddet daha uzadýðýný dile getirdiler. Haberimiz yayýna hazýrladýðý saatlerde trafodaki çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Dekan dan Azimli nin iddialarýna cevap D icle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan, Dicle Üniversitesi'ndeyken 'cemaat mobbingi'ne maruz kaldýðýný söyleyen orum Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný ileri sürdü. Yeni Þafak'a açýklama yapan Ünalan, Mobbing yapmadýk baþlýklý haberde þu ifadeleri kullandý: "Mehmet Azimli, yazdýðý 'Siyeri Farklý Okumak I' adlý kitabýnda müsteþriklerin etkisinde kalarak temel inançlarý- Yeni Þafak a konuþan Dekan Ünalan, Azimli nin iddialarýna cevap verdi. mýza aykýrý beyanlarda bulundu. Ülkemizdeki üniversitelerce kabul edilmeyiþinin sebebi, 'cemaat' falan deðil, kendisinin ilahiyat hocalýðý ile baðdaþmayan bu duru- mudur. Ýmam-hatiplerin önünü açan, Kur'an-ý Kerim ve siyer derslerini koyan, baþörtüsü problemini çözen hükümetimize duacýyýz, Mehmet Azimli, gördüðü bas- kýnýn sebebinin, Ýlim Yayma Cemiyeti nin kuruluþunda hizmetinin olduðunu iddia etmektedir. Bu iddia da iftiradýr. Bu cemiyet baþ tacýmýzdýr." (Yeni Þafak)

13 PAZARTESÝ 13 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:12 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: OCAK Bir müminin kalbini hoþ tutmak, bana nâfile hac yapmaktan iyi gelir. Ebû Bekir Kettânî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM VEFAT EDENLER 1- Büyükkeþlik Köyü nden gelme Güzide Bozok. 2- Erzurum dan gelme Ýsmail Kurudal ýn gelini Ayhan Kurudal ýn eþi, Sevim Kurudal. 3- Kuyumcu Köyü nden gelme Emine Büyükkoca. 4- Kuþsaray Köyü nden Kemal Ünkap. 5- Belediye Temizlik Ýþleri çalýþaný Atila Üstad ýn babasý Hacý Ömer Üstad. 6- Metin ve Mustafa Bektaþ ýn babasý Celal Bektaþ. 7-Büðüroðlu Köyü nden Ýsmet Büðüroðlu. 8- Ovakarapýnar Köyü nden Gülizar Ünsal. 9- Marangoz Mehmet Kýratoðlu nun eþi Semiha Kýratoðlu. 10- Doç.Dr. Ufuk obanoðlu nun babasý Ýsmail obanoðlu. 11- Palabýyýk Köyü nden Mavuþ Top. 12- Sait Kömürcü nün annesi Haným Kömürcü. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Efendimizin merhameti hakkýnda Deðerli Okurlarým!... lardý ki; vaktinde doyurulmalarý, sularýnýn ihmâl Bu yazýmýz da; Peygamberimizin çocuklara ve hayvanlara karþý þefkati ve merhameti hakkýnda olacaktýr. onlara sopa ve eza verilmemesi hususlarýný hep anlatýr ve edilmemesi, güçlerinin üstünde yük yüklenmemesi, yarýn mahþerde insanlarýn hayvan hakkýnda sorumlu olacaklarýný ifâde eder, Amme Sûresi'nin 40. Âyetini hatýr- Efendimizin merhameti o kadar yüksekti ki; Cenâb-ý Hak Tevbe Sûresi Âyet 128'de O'nün merhameti hakkýnda þöyle buyurmaktadýr: "Andolsun size kendinizden latýrdý. Hayvanlar da haklarýný insanlardan alacaklar. Bu hak alma iþlemi tamamlandýktan sonra "Kün" emriyle öyle bir peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz hayvanlar toprak olacaklar. Ýþte Mahþerin o dehþetli ânýný O'na çok aðýr gelir. O size çok düþkün, mü'minlere karþý gören kâfirler "Âh keþke nolaydý, bizlerde dünyaya hayvan olarak gelsek þimdi toprak olsaydýk" diyecekler. Bu çok þefkatlidir, merhametlidir..." Cenâb-ý Hak bu Âyet-i Kerîmesinde Habîbi'ni kendine mahsus ismiyle þereflendirerek; RAÛF ve RAHÎM isimleriyle vasfetmekte- Âyette anlatýlmak istenen husus; insanlardan hayvan haklarýnýn alýnmasý hususudur. Kâfirlerin mümkün olmayan dir. Ashabdan Hz. Enes (R.A.); Efendimiz'in þefkat ve istekleri ise mahþerin dehþetini göstermektedir. Efendimiz merhameti hususunu þöyle anlatmaktadýr: "Efendimiz Hafýz Recep hayvanlarýn da his sahibi olduklarýný bildirmiþtir. Musa çocuklara ve hayvanlara karþý fevkalâde bir merhamet ve CAMCI Peygamberin devrinde bir kiþinin çölde giderken susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeðe, orada bulunan kuyu- þefkat gösterirdi. Bu hususta Resûl-ü Ekrem'den daha merhametli bir kimse görmedim. Mekke'nin havasý çok dan ayakkabýsý ile su çýkarýp köpeðe içirmek suretiyle hayâta sýcak olmasý münâsebetiyle halk; çocuklarýný belli bir yaþa kadar, döndürmesi Allah'ýn Rahmeti'ne ve Cennet'e girmesine sebep teþkil etmiþtir. Ve yine bir kedinin aç kalýp ölmesine sebep olan bir havasý daha elveriþli, uzak kabilelerde süt anneleri bulurlar, hem fasih lisan ve hem de iyi yetiþmeleri için belli kabilelere verirlerdi. kadýnýn da Cehennemlik olduðunu haber vermiþlerdir. Bir gün Efendimiz de oðlu Ýbrahim'i böyle bir sütannesine teslim etmiþti. açlýktan karný içine çökmüþ bir deve gördü ve: "Hayvanlarýnýzdan O'nun çocuk üzerindeki sevgi ve merhameti o kadar yüksekti ki; dolayý Allah'ýn size azâb etmesinden korkunuz..." buyurdular. Hz. bizleri de beraberine alýr, Ýbrahim'i görmek için oralara kadar Âiþe Validemiz diyor ki; bir gün deveme sert muamele ettiðimi giderdik. Akþama kadar Ýbrahim'i sever, O'nunla meþgul olur, Allah Resulü gördü ve bana dedi ki: "Ya Âiþe hayvanlara rifk ve akþam geri dönerdik. Ve yine Sahabe'den Üsâme diyor ki: merhametle muamele ediniz. Ýyi biliniz ki merhamet eseri olmayan "Küçüklüðümüzde Efendimiz bir dizine beni, diðer dizine de torunlarý Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i alýr, bizleri sever okþar ve sonra kimse bütün hayýrlardan mahrumdur." Bir insanda merhamet hissinin bulunmasý Cenâb-ý Haklan çok büyük lütuf ve ihsanýdýr. þöyle dua ederdi: (Allah'ým ben bunlarý seviyor ve merhamet ediyorum. Sen de bunlarý sev ve merhamet et) derdi." Yolda rastladýðý Þunu iyi bilmeliyiz ki; insanlarý dâima huzursuz kýlan; cemiyet hayatýnýn can damarý olan fazilet ve ferâgatkârhk gibi bütün manevî çocuklara selam verir ve onlarý kendi hayvanýna bindirmekten son deðer ve rabýtalarý ortadan kaldýran en büyük hastalýk, cemiyetin derece hoþlanýr, onlarla þakalaþýr, hoþlarýna gidecek latîf sözler fertlerinden merhamet hissinin yok olmasýdýr. Cana kýymalar, mala söylerdi. Bir defa çocuklarý yarýþ yaparken görmüþler ve onlarla kýymalar, ýrz ve namusa tecâvüzler, bütün bütün zulümler, koþmuþlardýr. Bu hali gören bir bedevi þaþkýn bir halde; "Ey cinayetler hep merhametsizlikten ve Allah Korkusunun bulunmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Allah'ýn Resulü; biz çocuklarý pek sevmeyiz ve öpmeyiz" deyince, buna karþýlýk Efendimiz; "Allah sizin kalbinizden merhameti kaldýrmýþ ise ben ne yapayým..." buyurdular. Ve yine: "Sakýn ola ki Deðerli Dostlar!... harpte çocuklarý asla öldürmeyiniz. Zira onlar doðuþta Fýtrat-ý Ýslâm Bu kýsa yazýma Peygamber Âþýký Süleyman elebi Hazretleri'nin üzere doðmuþlardýr. Sonra anne ve babalan hangi dîne mensuplarsa þu mýsrasý ile son veriyorum: kendi inançlarý üzerine çocuklarýný yetiþtirirler." Merhaba ey asý ümmet melcei Deðerli Okuyucularým!... Merhaba ey çaresizler eþfai Bu hususta Peygamber Efendimizin binlerce örnekleri var, bunlarýn hepsini anlatmak, yazmak bu kýsa yazýmýzýn hacmini aþar. Biz Merhaba ey Rahmeten lil Âlemin Merhaba sensin þefi a l müznibîn burada birkaç örnekle Efendimizin çocuk sevgisi ve onlara karþý duyduðu merhamet ve þefkat hissini belirtmek istedik. ocuklar Evet Aziz Dostlarým!... üzerinde Efendimizin bu davranýþý bizler için örnek olmalý. Efendimizin dünyâya teþrif buyurduklarý Mübarek Rebîülevvel Bilhassa asrýmýzýn çocuk terbiyecileri; þefkat ve sevginin çocuðun ayýnýn ilk haftasý içerisinde bulunuyor ve o büyük Nebî'ye, terbiye ve karakterindeki müsbet tesirlerini anlatmakla bitiremiyorlar. Ýþte en büyük eðitimci olan Allah Resulü tâ on dört küsur asýr Merhaba Ey Âlemlerin Sevgilisi, Þefîimiz, Melceimiz; bizleri Peygamber Efendimiz'e sesleniyor ve diyoruz ki; evvel bu prensiplere göre hareket etmiþlerdir. Ümmetliðe kabul buyur. Âh ire t'te Þefaatinden mahrum kýlma Yâ Deðerli Dostlar!... Resûlallah!... Allah Resulü çocuklara karþý olan bu duyarlýlýðýný, hayvanlara Deðerli Okuyucularým!... karþý da göstermiþ, bizlere örnek olmuþ ve tavsiyelerde bulunmuþtur. Bu yazýmýzda birkaç örnek de hayvanlara karþý olan merletimiz ve vatanýmýz için olduðu kadar, beþeriyetin selâmetine Hepinizi sevgiyle selâmlýyor, bu Kutlu Doðumu devletimiz, milhametinden bahsetmek istiyorum. vesile kýlmasýný Yüce Rabbimden dua ediyorum. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Azýz Dostlar!... Efendimiz hayvanlarýn bakýmý hususunda o kadar titiz davranýr- Sanatýn dili Medyadan öðreniyoruz ki; Batýlý bazý ülkelerde Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli romaný yoðun ilgi görüyormuþ. Hem okurlarca, hem de edebiyat çevrelerince dikkatle okunuyormuþ. Bazý edebiyat eleþtirmenleri bu romaný: "Yirminci yüzyýlý temsil edebilecek nitelikte mizahi bir roman olarak" deðerlendirmiþler, evrenselliðini vurgulamýþlar. Haberi okuyunca sevindim. Bir yazarýmýzýn batý dünyasýnda tanýnmasý, edebi deðerinin fark edilmesi sanatýmýz DEÐÝNMELER lardaki geliþmeleri yakýndan takip eden Tanpýnar, dinamik bir sanatçýdýr. Deneme, roman, makale, þiir, edebiyat tarihi, hikaye gibi farklý türlerde eser veriþi onun bu zengin bakýþýnýn bir göstergesidir. Kültürümüzün tarihi dokusuna önem veren bir üslubun temsilcisi olan Tanpýnar, her türlü fikre ve anlayýþa açýk, uzlaþmacý, iyimser ve de çoðul bakýþ açýlarýný rahatlýkla kullanabilen özgün bir kalemin sahibidir. Dilimize hakim bir edebiyatçý olan Tanpýnar, insanýn iç dünyasýný esas alýyor sanat eserini oluþturmada. açýsýndan önemli. Üstelik Tanpýnar'ýn bizim pen- Ýnsaný anlamaya çalýþýrken, hem dikkatli ve hem de hoþgörülüdür. cerelerimizden biri olmasý da yerinde. Bir diðer nokta da, Þahin Tanpýnar'ýn adý geçen romanýnýn çevrilmesinde Orhan ERTÜRK Hayatýn diliyle sanatýn dili arasýndaki ince ve nitelikli Pamuk'un yönlendirmesinin olmasý. Tanpýnar'dan etkilendiðini sürekli açýklayan Orhan Pamuk, edebiyatýmýzýn farklý kültür çevrelerince tanýnmasýna somut bir destek daha vermiþ oluyor haliyle. baðlarý, basite almayan yazarýmýz, o baðlarý kendi sezgisiyle zen- ginleþtirmeye çalýþýr dilimizin imkanlarýný zorlaya zorlaya. Onun üslupçuluðunun bir kýsmý buradan, bir kýsmý da hayatý estetize ederek anlatma cabasýndan kaynaklanýr ki; Tanpýnar'ýn sanatýný olgunlaþtýran temel deðerler de bunlardýr zaten. Ýþin aslýna bakýlýrsa, Tanpýnar dýþ dünyada yýllar önce tanýnmayý hak eden bir yazar ve þairimizdir. O, bir dünya sanatçýsýdýr edebiyat estetiði baðlamýnda. Yaþamýn iç ritmini musiki ve mimarideki kompozisyonlarla Tanpýnar, insanlýkla ilgili konulara etraflýca bakabilen, peþin yakalamayý isteyen Tanpýnar, modern bir sanatçýnýn bütün özelliklerini hem eserleriyle hem de estetik arayýþlarýyla ortaya koyar. hükümlere önem vermeyen, yoðun psikolojik dikkatlere sahip birikimli bir aydýndýr. Kendi deðerlerimize yoðun ilgi duyar. Medeniyet unsuru haline gelen insanlýk deðerlerine de kapalý tutmaz zihni- Onun her cümlesi, dünyaya açýk, yaþamýn ruhunu veren sanatýn dilini verir bize. Bu baðlamda Tanpýnar, her zaman evrensel okumalara elveriþli eserleriyle gündemde kalacaktýr. O, okurunu düþünni. Yeniyi ve ilerlemeyi hayatýn merkez kuvvetlerinden biri olarak kabul ettiði için, duraðanlýktan ve kültürel darlýktan hoþlanmaz. meye, anlamaya, yeni güzellikleri üretmeye kendine has tarzýyla Magazinden de uzak duruyordu. Tanpýnar yaþadýðý dönemde edebiyatýn dýþýna çýkmadý. teþvik eden þairimiz, yazarýmýzdýr. O, kuþkusuz, modern kültürel tecrübeyi bize sanatýn diliyle, estetik yorumlamalar eþliðinde sunan çaðdaþ ve demokratik bir bakýþ açýsýdýr tüm hassasiyetiyle. Bu günkü Türkçemize Tanpýnar'ýn bu yöndeki katkýsý araþtýrmaya deðer bir Tanpýnar, dünyaya açýk bir sanatçý. O, entelektüel kararsýzlýðý estetik tavrýnýn odaðýna aldýðý için her türlü kültürel birikimden faydalanmaya müsait bir alýmlayýcý zihni yapýya sahip. Bilim ve konudur. sanat- Kadir Yüktaþýr com Akþemseddin Hazretleri 1 Anadolu'nun manevi erlerinden biri idi Akþemseddin hazretleri 1389 yýlýnda Þam da doðmuþtur. Nesebi hazreti Ebubekir (ra) efendimize dayanýr. 15. asrýn en büyük sufisi ünvanýný almýþtýr. orum-osmancýk ilçesinde müderris oldu. Hacý Bayramý Veli hazretlerinin mürididir. "Ýstanbul'un fethini müjdeleyen Hacý Bayramý Veli hazretleri: "Bizin köse (Akþemseddin)ile Fatih sultan ile Ýstanbul u onlar alacaklardýr" müjdesini vermiþti. Fatih Sultan Mehmed in hocasýdýr. Saçý ve sakalý, elbisesi beyaz olduðu için kendisine "Ak þemseddin" denilmiþtir yýlýn da 15 ocak günü Bolu Göynük te vefat etmiþtir. Ýstanbul musahara altýndadýr. Fakat fetih bir türlü gerçekleþmiyor,genç Fatih büyük bir heyecan halin de Akþemseddin hazretlerine: "Hocam fetih neden gerçekleþmez?" "Sultaným Bizans içinde Cibali Baba adýn da meczup bir veli vardýr. "Aman bu gavurcuklarým ölmesin, ben onlarýn hidayetine vesile olacaðým" diyerek atýlan toplarý kerameti ile top patlamadan Halice atmaktadýr, böylece fethe engel olmaktadýr, sebebi budur." (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 86,802 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER UÐUR BAHABEY CAD.17/A ESKÝ GÖÐÜS HASTALIKLARI HAST.KAR ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ARÞISI ARASINDA) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 86,819 (Posta Kodu )

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE

* HABERÝ 4 DE * HABERÝ 7 DE Hutbede yarýþtýlar Ýmam Hatip Liseleri (ÝHL) arasýnda Türkçe Hutbe Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin organize ettiði yarýþmada Sungurlu ÝHL'den Furkan Balkanlýoðlu birinci,

Detaylı

Baþbakan a Çorum daveti. Alperenler haksýzlýk karþýsýnda susmaz

Baþbakan a Çorum daveti. Alperenler haksýzlýk karþýsýnda susmaz Baþbakan a Çorum daveti AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nu Çorum a davet etti. Davutoðlu, davete olumlu karþýlýk verdi. *

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 (Ç.

AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 (Ç. AK Parti Kadýn Kollarý engellilerin gönüllerine tercüman oldu Çorum Mutfaðýnda Güzelleme iddialý Engelsiz bir dünya istiyorlar AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen Engelsiz Bir Dünyada Yaþamak

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Çorum olimpiyata talip

Çorum olimpiyata talip Büyük Otel de gerçekleþtirilen genel kurulda MÜSÝAD Çorum Þubesi nin yeni baþkaný M. Ahmet Köksal oldu. MÜSÝAD da Köksal dönemi MÜSÝAD Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurul Toplantýsý nda yeni yönetim oluþturuldu.

Detaylı

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Sanayi arsalarý esnafýn Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE Ankara da Bahar Konseri Toplu olarak satýlan 5 adet

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindeki heyet Milli Eðitim Müdürlüðü nü ziyaret etti. Fosilimizi istiyoruz Sungurlu nun Kavþut bölgesinde bir çobanýn ihbarý sonucu günümüzden yaklaþýk 30 milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosili bulundu. Fosil bilim

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı