(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Ç.HAK:30) * HABERÝ 14 DE. Gurbetçiler hükümetin destekçisi"

Transkript

1 Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Þevket Erzen * HABERÝ 11 DE 13 OCAK 2014 PAZARTESÝ orum Gazeteciler Cemiyeti nin programýna çok sayýda meslek mensubu katýldý. Cemiyet üyeleri 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde buluþtu * HABERÝ 10 DA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gazeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet tarafýndan düzenlenen Fotoðraf, Öykü ve Karikatür Yarýþmalarý'nýn bu yýlda düzenleneceðini belirterek, katýlým çaðrýsýnda bulundu. * HABERÝ 11 DE Akman BÝDERGÝ nin ilk sayýsýný Baþkan a hediye etti orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. * HABERÝ 11 DE (.HAK:30) 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte konuþan Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, "Memleketimize en yüksek faydayý saðlamak için, mesleðimizi en güzel þekliyle yapmaya çalýþýyoruz." dedi. Cemiyet imizin fotoðrafý orum un sembolü oldu Muhsin ler ahýný kimsede býrakmaz BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin üzerinden yaklaþýk 5 yýl geçmesine raðmen iktidarýn gerçekleri ortaya çýkarmaya yönelik hiçbir gayretin içinde olmamasýna sert tepki gösterdi. Erdal Özkan NURDER ve Ýpekyolu Derneði, Mevlid Kandili nedeniyle ortak kutlama programý düzenledi. Tasavvufi dernekler Mevlid i birlikte kutladý Peygamberi rehber edinen her sýkýntýyý aþar * HABERÝ 3 DE 41 üniversite ile anlaþtýk Hitit Üniversitesi ile BaküSlavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Hitit in anlaþtýðý üniversite sayýsý 41 e yükseldi. * HABERÝ 6 DA Yerel seçimler öncesi yapýlacak çalýþmalar görüþüldü. Yerel seçime hazýrlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti orum Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. * HABERÝ 14 DE Elektrik kesintisi maðdur etti Trafo bakýmda vatandaþ soðukta Gurbetçiler hükümetin destekçisi AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýndaki heyetle 17 Aralýk operasyonunu Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, dün akþam TRT Haber'e canlý yayýnda çalýþmalarý özetledi. alýk YEDAÞ a baðlý ekipler dün Ulukavak Mahallesi Sarýlýk Mevkii ndeki bir trafoyu bakýma aldý. Sabah saat dan akþam e kadar elektrik verilemeyen mahallede ikamet eden vatandaþlar maðdur oldu. * HABERÝ 12 DE Öðrenci servisleri çarpýþtý * HABERÝ 7 DE Tarihi eser operasyonu * HABERÝ 7 DE 30 bin araç pazara çýktý AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Almanya Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulun- * HABERÝ 5 DE Fransa da operasyonu anlattý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Fransa'da Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýldý. orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA orum Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili Kutlama Programý dün gerçekleþti. Organizasyon hakkýnda açýklama yapan NURDER Baþkaný Murat Kayacý, Hz. Peygamberi rehber edinenler her türlü sýkýntýyý aþar diye konuþtu. * HABERÝ 12 DE Ýki günlük çalýþma kapsamýnda son geliþmeler deðenlendirildi. * HABERÝ 14 DE Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ tarafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak hastanenin temelini Kafkas hastane temeli attý * HABERÝ 2 DE Hikmet Göktepe güven tazeledi orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. 3 adayýn yer aldýðý genel kurulda 157 oy alan Hikmet Göktepe güven tazeleyerek dördüncü kez baþkanlýk görevine seçildi. * HABERÝ 12 DE Hikmet Göktepe Özkan Þanal yeniden baþkan orum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Mevcut baþkan Özkan Þanal yeniden seçildi. Özkan Þanal * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Otobüs kaçýrtan saat (.HAK:2381) Hürriyet Parký kenarýndaki dijital saatin rakamlarýnýn daha belirgin olmasý ve termometre yerleþtirilmesi isteniyor. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364) orum Belediyesi'nin Hürriyet Parký arkasýna yerleþtirdiði saat vatandaþa otobüs kaçýrtýnca farkedilmiþ. Bir deðil birden fazla okur, benzer þikâyeti aktarýnca dikkatimizi çekmiþti. Anlatýlanlara göre, Hürriyet Parký arkasýnda otobüslerin hareket saatini belirleyen dijital saat normalden iki dakika ileri gidiyormuþ. Zaman farký nedeniyle otobüsler kalkýnca haliyle bazý vatandaþlar yetiþemiyor, bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kalýyorlarmýþ. orum Belediyesi dijital saatte yaþanan yanlýþýn farkýna varmýþ. Hemen gerekli düzenleme yapýlmýþ. Vatandaþ dijital saatin yenilenmesinden dolayý otobüs kaçýrmýyor ama, bir süre önce kaldýrýlan termometrenin rakamlarý dana belirgin olan bir saatle birlikte yenilenmesi isteniyor. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ tarafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak hastanenin temelini attý. Kafkas hastane temeli attý aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, TOKÝ Starafýndan Þanlýurfa nýn Eyyubi ye Bölgesi nde yapýlacak olan 400 yataklý Devlet Hastanesi nin temel atma törenine katýldý. Hastane temel atma törenine, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik in yaný sýra AK Parti Þanlýurfa Milletvekilleri Seydi Eyüpoðlu, Yahya Akman, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez, Saðlýk Bakan Yardýmcý Agah Kafkas, TOKÝ Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Þahin, AK Parti Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Celalettin Güvenç, Ýl Genel Sekreteri Uður Büyükhatipoðlu, Akçakale Belediye Baþkaný Abdulhakim Ayhan, Bozova Belediye Baþkaný Hasan Arusoðlu, Birecik Belediye Baþkaný Faruk Pýnarbaþý, AK Parti Ýl Baþkaný Av.Yusuf Eðilmez, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Likoðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Yavuzi Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ý. Halil Mutlu, partili belediye baþkan aday adaylarý katýldý. Törende bir konuþma yapan Kafkas, Þanlýurfa da yapýlmasý planlanan bin 700 yataklý þehir hastanesi projesinin 1 ay içerisinde ihaleye çýkacaðýný, 170 milyon TL ye mal olacak bu hastanenin inþaatýnýn, 2015 yýlýnda tamamlanacaðýný belirterek, Hükümetimiz 4 yýlda 400 Proje taahhüdü arasýnda yer alan Þanlýurfa Þehir Hastanesi için ihaleye çýkýyor dedi yýlýnda bitecek Bu yatýrýmla Eyyübiye bölgesinin saðlýk problemini çözeceðini vurgulan Kafkas þöyle dedi; Türkiye de en çok yeni doðan ünitesi olan bir hastanemiz olacak. Yaklaþýk 170 trilyonluk bir yatýrýmdan bahsediyoruz. Eskiden bir temel atýlýrdý 10 yýl sürerdi. Ancak þimdi öyle deðil temelini attýðýmýz zaman bitiþ tarihini açýklýyoruz. Bu hastane normalde 2016 yýlýnda bitecekti ancak bu 2015 yýlýnýn sonlarýna doðru bitmiþ olacak, belki daha da erken bitebilir. Þanlýurfa nýn, 2002 yýlýnda 2 bin 585 saðlýk çalýþaný olduðunu, þimdi ise 8 bin 841 tane saðlýk çalýþanýnýn bulunduðunu söyleyen Kafkas, Bebek ölüm hýzýnda Dünya standartlarýný yakalamýþ durumdayýz, þu anda bebek ölüm hýzý yüzde 9 larda. Hastanelerde doðum oraný yüzde 95 lere çýktý. Þanlýurfa da bugün 248 tane ambulans var. Önümüzdeki ay Þanlýurfa ya 13 tane daha ambulans göndereceðiz. Þanlýurfa dan 69 hastayý uçakla baþka yerlere götürmüþüz. AK Parti iktidarýnda insanýmýzýn hayatta kalmasý süresi 5 yýl uzamýþtýr 17 Aralýk ýn aktörleri bu kez yakýndan çýktý Parti Yalova Milletvekili Coþkun: "Sandýkta ara- bulamayanlar, milletten istediðini alama- AKdýðýný yanlar baþka oyunlarýn peþine düþtü" "Beddualarla karýþýk bir süreç yaþadýk, çok üzüldük. Müslüman Müslümana deðil, bir baþkasýna bile beddua etmez" "Bir cemaat olgusu altýnda görev yapanlar, hizmet edenler o çerçeve içerisinde kalmalý, herkes de saygý duymalý" AK Parti MKYK Üyesi Bolat: "Sessiz gitmekte fayda var, çok ürkütmüþüz etraftakileri" "Seçimlerde olmayýnca, sokak isyanlarýyla, vandalizmle, yargý vesayeti ile askeri vesayetle iktidar deðiþtirmek artýk bugünün Türkiye'sinde inþallah bir daha olmayacak. AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coþkun, sandýkta aradýðýný bulamayanlarýn, milletten istediðini alamayanlarýn baþka oyunlarýn peþine düþtüðünü söyledi. Coþkun, Avrupa Türk Demokratlar Birliði'nin (UETD) Zürih'te düzenlediði Ýþ Adamlarý Tanýþma Programý'na katýlarak konuþma yaptý. AK Parti iktidarýnýn çalýþmalarý ve yatýrýmlarýyla büyüyen Türkiye'nin birilerini rahatsýz ettiðini belirten Coþkun, "Sandýkta aradýðýný bulamayanlar, milletten istediðini alamayanlar baþka oyunlarýn peþine düþtü" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 2013 yýlýnýn mayýs ayýnda çok büyük projeleri açýkladýðýný anýmsatan Coþkun, Gezi Parký olaylarý ile bir bardak suda fýrtýna koparýldýðýný ve birilerinin düðmeye bastýðýný kaydetti. Parti olarak ulaþýlmayan, dokunulmayan, karýþýlmayan yerlere dokunduklarýný dile getiren Coþkun, "Gezi olaylarý bir alaboraydý, masum insanlarý da kattýlar. Dýþ dünyadaki itibarýmýzý zedelemek için ellerinden ne geliyorsa yaptýlar" dedi. -"O karanlýklarýn içerisinde namluyu bize de yönelttiler" Baþbakan Erdoðan'ýn yaptýðý mitinglerle bu dönemin atlatýldýðýna iþaret eden Coþkun, 17 Aralýk'ta yine birilerinin düðmeye bastýðýný ancak bu seferki aktörlerin yakýndan çýktýðýný söyledi. Coþkun, þöyle konuþtu: "Aðlayarak, inleyerek, cebinizdekini, gönlünüzdekini alanlar, o karanlýklarýn içerisinde namluyu bize de yönelttiler. Beddualarla karýþýk bir süreç yaþadýk, çok üzüldük. Müslüman Müslümana deðil, bir baþkasýna bile beddua etmez. Kendilerine verilen imkan ve fýrsatlarý, nankörlük yaparak, dýþarýdan aldýklarý destek ve yardýmlarla karþýmýza çýkmaya çalýþtýlar." Türkiye'nin vesayet rejiminden kurtulduðunu düþündükleri sýrada, karþýlarýna yargýnýn çýktýðýný ifade eden Coþkun, bunun da tedbirinin alýnacaðýný söyledi. Coþkun, "Bir cemaat olgusu altýnda görev yapanlar, hizmet edenler o çerçeve içerisinde kalmalý, herkes de saygý duymalý. Biz hep bu nazarla baktýk ve böylesine destek verdik" dedi. -"Bazýlarýný ürkütmüþüz" AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Bolat ise yaptýðý konuþmada, Ak Parti iktidarýyla Türkiye'de güven ve istikrar ortamýnýn saðlandýðýný ve Türkiye'nin her alanda yükseliþe geçtiðini söyledi. AK Parti'nin attýðý adýmlardan rahatsýz olan çevreler olduðunu belirten Bolat, "Sessiz gitmekte fayda var, çok ürkütmüþüz etraftakileri" dedi yýlýnýn mayýs ayýnda birden düðmeye basýldýðýný ifade eden Bolat, Gezi Parký olaylarýnýn bir Otobüslerin yolcu indirip bindirdiði alanýn hemen karþýsýnda bulunan dijital saatin iki dakika geri kalmasý vatandaþa otobüs kaçýrttý. Yanlýþlýk kýsa sürede farkedilerek düzeltildi. Temel Coþkun darbe teþebbüsüne dönüþtüðünü kaydetti. Gezi Parký olaylarý sýrasýnda yabancý ülkelerden iktidara karþý çok fazla açýklama yapýldýðýna iþaret eden Bolat, bugünlerde Almanya'nýn Hamburg kentinde yaþanan olaylar konusunda ise hiçbir açýklama yapýlmadýðýna dikkati çekti. Demokrasi ve çoðulcu parlamenter rejimin kurallarýnýn belli olduðuna iþaret eden Bolat, "Seçimlerde olmayýnca, sokak isyanlarýyla, vandalizmle, yargý vesayeti ile askeri vesayetle iktidar deðiþtirmek artýk bugünün Türkiye'sinde inþallah bir daha olmayacak. Millet buna izin vermeyecek" diye konuþtu. Toplantýda, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Tanju Sümer, MÜSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Akbal, Gazeteci Yazar Sami Özey, Bern Büyükelçiliði Ticaret Müþaviri Ömer Faruk akýr, UETD Ýsviçre Baþkaný Emre Yýlmaz, UETD Ýsviçre Ekonomi Birimi Baþkaný Murat Hoþ birer konuþma yaptý. Toplantýya Türkiye'nin Zürih Baþkonsolosu Aslý Oral ve Bern Büyükelçiliði Basýn Müþaviri Hacý Mehmet Gani de katýldý. -Avrupa çýkarmasý AK Parti Grup Baþkanvekili ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal baþkanlýðýndaki 10 milletvekili, Ýsviçre, Almanya, Fransa ve Ýsveç'te çeþitli programlara katýlarak Türk vatandaþlarýný "17 Aralýk" operasyonu konusunda bilgilendiriyor. Heyette, milletvekilleri Mahir Ünal ve Temel Coþkun'un yaný sýra Manisa Milletvekili Selçuk Özdað, orum Milletvekili Murat Yýldýrým, orum Milletvekili Cahit Baðcý, Ordu Milletvekili Ýhsan Þener, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat, Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer ve ankýrý Milletvekili Ýdris Þahin yer alýyor. (A.A.) TEÞEKKÜR Hastalýðýmýn teþhis ve tedavisini baþarýyla gerçekleþtirerek saðlýðýma kavuþmama vesile olan orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Doktorlarýndan Göðüs Cerrahisi Uzm. Sayýn Dr. Ömer Cenap Gülyüz e, 1. kat hemþire, hasta bakýcý ve çalýþanlarýna göstermiþ olduklarý yakýn ilgi ve hizmetten dolayý teþekkürü bir borç bilirim. Azmi Kuzgun

3 Muhsin ler ahýný kimsede býrakmaz güzel bir insandan daha mý önemlidir? Ya da bizim bilmediðimiz bir iliþkiler aðý mý vardýr? BP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Þehit lideri- Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin ünkü; bugün gösterdiðiniz gayretin onda biri- Bmiz üzerinden yaklaþýk 5 yýl geçmesine raðmen iktidarýn ni göstermiþ olsaydýnýz, Muhsin Baþkan'ýn suikasti gerçekleri ortaya çýkarmaya yönelik hiçbir gayretin içinde olmamasýna sert tepki gösterdi. Özkan, yaptýðý açýklamada, þu görüþlere yer verdi; Þehit liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu'nun þehadetinin üzerinden 4 yýl 9,5 ay veya diðer bir deyiþle 1725 gün geçti. Bunca zaman geçmesine raðmen iktidarý elinde bulunduranlar, bu olayýn aydýnlatýlmasýyla ilgili neredeyse hiçbir þey yapmadýlar. Hiçbir gayret göstermediler. Hatta zaman zaman bu olayýn üstünü kapatmak ister gibi bir görüntü sergilediler. Bunlarýn ýþýðýnda son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili gayret ve mücadeleye baktýðýmýzda, üzüntümüz daha da artmaktadýr. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan çoktan çözülmüþ olurdu. Söyleyeceðimiz söz çoktur. Bugün için bu kadarla yetinmek istiyoruz ve herkesin gerçek manada hakka ve hukuka uygun davranmasýný istiyoruz. Kendilerine dokunulduðunda Allah'ý, hakký hukuku hatýrlamak deðil, her zaman O'nun gösterdiði yolda yürümeleri gerektiðini bir kez daha hatýrlatýyoruz. Kazanmak için her þey mubahtýr zihniyeti doðru deðildir. Muhsin Yazýcýoðlu sadece Allah'ýn rýzasýný Kazanmak içirt gayret gösterdi, o adýna layýk þekilde Muhsince yaþadý. Hiçbir yolsuzluk, hýrsýzlýk, haksýzlýðýn içerisinde olmadý ve bütün hayatýný onlarla mücadele ile geçirdi. Yiðit yaþadý, güzel yaþadý ve bu þekilde sonsuzluðun sahibine Yolsuzluk iddialarý ve ayakkabý kutularýndan çýkan milyon dolarlarla kavuþtu. Bütün bunlarý kamuoyunun takdirine sunuyoruz. ilgili iktidar mensuplarýnýn, bu olaylarý kapatmak için gösterdiði çaba ve verdiði mücadeleyi anlamakta zorluk çekiyoruz ve kamu oyu Ve diyoruz ki; Allah Muhsin'leri sever ve Muhsin'lerin ahým önünde soruyoruz; Yandaþlarýnýzýn yolsuzluk iddialarý ve ayakkabý kimsede býrakmaz. kutularýndan çýkan milyon dolarlar, Muhsin Yazýcýoðlu gibi yiðit ve Üniversite sýnavý kaldýrýlmalý adýnlarý, Gençleri Enegellileri KBilinçlendirme ve Destekleme Derneði Baþkaný Ýclal Poyraz, eðitim sisteminde sistemimizde deðiþiklik yapýlarak üniversite sýnavýnýn kaldýrýlmasýný önerdi. Poyraz'ýn açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Maalesef mevcut eðitim sistemimiz gençlerimizin % 30'una hitap etmektedir. Yani çocuklarýmýzýn % 30 unun akademik baþarýsý yüksektir. Geri kalan % 70 heba olmaktadýr. Bu gençlerimizi de kazanabilmek için 9 tür zekaya hitap eden eðitim sistemimiz oluþturulmalýdýr. ocuklarýmýzýn ilgi ve yeteðine göre 4. sýnýftan sonra branþlaþtýrarak üniversite ye kadar dalýnda hazýrlanarak üniversite sýnavýna gerek kalmadan üniversiteye rahatlýkla girebilmelilerdir. Ýþte o zaman dershanelere ve özel hocalara gerek kalmadan gençlerimiz üniversiteye girmiþ olacaklardýr. Sonuçta gençlerimiz; dershaneler de soru çözmeyle vakit geçirme yerine arkadaþlarý ve ailesiyle daha çok beraber olma imkaný bularak daha sosyal, bencil olmayan, paylaþýmcý, dayanýþmacý gençler olarak geleceðimiz olacaktýr. Ýstediði, sevdiði mesleði yapma imkaný saðlanmýþ olacaðý için de mutlu ve baþarýlý bireyler yetiþtirmiþ olacaðýz. Ýclal Poyraz orum Eðitim Sevenler Derneði tarafýndan etkinbik düzenlendi. PAZARTESÝ 13 OCAK Herkes O nu okuyor kampanyasý baþladý Erol Taþkan Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'i orum Eðitim Sevenler Derneði hakkýyla tanýmak ve tanýtmak için (ESDER) tarafýndan orum'da organizesi yürütülen Her- Türkiye genelinde, "Herkes O'nu yola çýkan Peygamber Yolu Derneði, kes O'nu Okuyor Kampanyasý'nýn Okuyor" kampanyasýný baþlattý. orum Eðitim Sevenler Derneði olarak tanýtým toplantýsý yapýldý. Peygamber Yolu Derneði ile bu kampanyayý orum yerelinde yürütmek ESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, dernek üyelerinin de yer aldýðý toplantýda, Peygamber Efendi- için protokol yaptýk. Kampanya kapsamýnda, ortaokul kategorisindekiler miz'in hayatýnýn tanýtýlýp, herkese Rahime Kaya'nýn Efendiler Efendisi öðretilmesinin amaçlandýðý projede, Peygamber Yolu Derneði ile iþ- Erdem Hýzarbaþ Hz. Muhammed kitabýný, lise kategorisindekiler Reþit Haylamaz'ýn Efendimiz adlý eserini, yetiþkin kategorisindekiler birliði yaptýklarýný ve projenin orum yürütücüsünün ESDER olduðunu bildirdi. ise Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Sonsuz Nur adlý eserini okuyacaklar. 24 Mart'a Umre ziyaretinden, pek çok hediyeye kadar ödüllerin bulunduðu yarýþma hakkýnda kadar verilen sürenin sonunda tüm katýlýmcýlar sýnava tabi tutulacak. Sýnava katýlmak isteyenler, kitaplardan kendisine uygun olaný kitapev- açýklama yapan Hýzarbaþ, þunlarý söyledi; "Peygamber Efendimiz (S.A.V.), insanlýk semasýna lerinden alabilecek ve sýnav için kayýt yaptýracak. Sýnava katýlmak isteyenler, "herkesonu- bir güneþ gibi doðarak bütün karanlýklarý aydýnlatmýþtýr. O'nun getirdiði mesaj bir huzur kaynaðýdýr. Ýnsanlýða yeniden bu huzuru götürmenin okuyor.com" sitesinden kayýt yaptýrabilecek. Son baþvuru tarihi 24 Mart'týr. Sýnavlar 31 yegâne çaresi, insanýmýza O'nu ve O'nun getirdiði nuru tanýtabilmektir Mart-12 Nisan arasýnda yapýlacak Sýnavda 3 kategoride dereceye giren 23'er kiþiye çeþitli Malumunuz Efendimiz (S.A.V.), sadece ödüller verilecektir. 17 Nisan 2014 Perþembe yaþadýðý dönemin insanlarýna gönderilmemiþtir; O, gelmiþ ve gelecek tüm zamanlarýn pey- Sevenler Derneði olarak 7'den 70'e tüm orum günü ödül töreni yapýlacaktýr. orum Eðitim gamberidir. Peygamber olarak yaþadýðý 23 yýlýn halkýmýzý Efendiler Efendisi'nin hayatýný okumaya davet ediyoruz. içinde, kýyamete kadar yaþanmasý muhtemel bütün problemlerin cevabý vardýr. MAÐAZANIZ ALDEMÝRLER OTOMOTÝV 10 OCAK MART 2014 ARASINDA NET %40 - %50 BÜYÜK ÝNDÝRÝM BAYRAMI BAÞLADI Tel: (.HAK:3370) YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel:

4 4 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Kahverengi Kafe'de açýk büfe kahvaltý Erol Taþkan ahverengi Kafe-Restoran'da Pazar Kgünleri açýk büfe kahvaltý hizmeti baþlatýldý. Kahverengi Kafe yetkilileri, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle basýn mensuplarýný konuk ederek iþletmenin hizmetleri hakkýnda bilgi verdi. Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi 2. Stad Sokak'ta hizmet veren Kahverengi Kafe-Restoran'da düzenlenen kahvaltýya Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz ev sahipliði yaptý. Basýn Mensuplarýnýn gününü kutlayan Kahverengi Kafe Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz, iþyeri hakkýnda genel bilgiler verdi. Kahverengi Kafe Ýþletme Müdürü Hüseyin Yavuz, iþletme sahibi Rafet Altuntaþ'ýn 2007 yýlýnda hizmete açtýðý Kahverengi Kafe'nin baþta Ýtalya olmak üzere dünyaca ünlü kahve markalarýný orum'a getirdiðini hatýrlattý. Yavuz, þu bilgileri verdi; "Ýtalyan mutfaðýnýn çeþitleri pizza, makarna, salata, burger ve dürüm çeþitlerini müþterilerimizin damak zevkine sunuyoruz. orumlular'a kahve keyfini yaþatmaya devam ediyoruz. Deneyimli ve eðitimli personelimiz ve tanýnmýþ ustalarla hizmet veriyoruz. Personelimiz Ýstanbul'da eðitim aldý. orum halkýna daha iyi bir hizmet sunma çabasýndayýz. Ýþletmemizde her pazar açýk büfe kahvaltýyý ilâve ettik. Her akþam canlý müzik eþliðinde leziz yemek ve kahveyi yudumlamak, günün yorgunluðunu atmak için sizleri buraya bekliyoruz. Canlý müzik için artý bir ücret kesinlikle almýyoruz. Her zaman yeniliklerin devam edeceðini söylüyoruz. Ayrýca bayanlarýn günleri, niþan ve doðum günleri için özel organizasyonlara hizmet veriyoruz." Ýþletme Üçtutlar Mahallesi Ilýca Caddesi 2. Stad Sokak'ta hizmet veriyor. Kahverengi Kafe-Restoran'da Pazar günleri açýk büfe kahvaltý hizmeti baþlatýldý. TAZÝYE ç Hastalýklarý ve Meta- Hastalýklar Uzma- Ýbolik ný Dr. Onur Yozbatýran, yemeklerden sonra gelen uyku durumunun sindirim süreciyle yakýndan iliþkili olduðunu ifade ediyor. Yemek sonrasýnda hemen herkes kendini yorgun hisseder, hatta uyumak ister. Özellikle büyük porsiyonlar tüketildikten sonra yorgunluk hissi daha da artar. Doktorburada.com konuyla ilgili yaptýðý araþtýrmada, Ýç Hastalýklarý ve Metabolik Hastalýklar Uzmaný Dr. Onur Yozbatýran'ýn görüþlerini aldý. Dr. Yozbatýran; bu durumun sindirim süreciyle yakýndan iliþkili olduðunu ifade ediyor. Ýmam Hatip Lisesi ve Ýlahiyat Fakültesi Vakfý (ÝMVAK) Baþkaný Sayýn Sait Kömürcü nün muhterem annesi Kahverengi Kafe yetkilileri, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle basýn mensuplarýný konuk etti. Yemekten sonra uykunuz geliyorsa... Sindirim metabolizmasý yemek yendikten sonra sindirim için bol miktarda enerjiye ihti- Yemek sonrasýnda hemen herkes kendini yorgun hisseder, hatta uyumak ister. yaç duyuyor. Yediðimiz porsiyon ne kadar büyükse o kadar lik Hastalýklar Uzmaný Dr. Onur Ýç Hastalýklarý ve Metabo- fazla enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Harcanan bu enerji sonratýracak þekilde beslenmemek Yozbatýran insülin salýnýmýný arsýnda duyulan yorgunluk bazen gerektiðine dikkat çekerek "'Ýnsülin etkisiyle triptofan salýný- uyuklamalara bile neden oluyor. Porsiyon azaltmak uykunuzun gelmesini azaltabilir ama kan þekerinin yükselmesine cemýnda artýþ olur. Ýnsülin salýnýmý yalnýzca ne kadar deðil, ne yediðiniz de çok önemli. ünkü karbonhidrat aðýrlýklý beslenirvap olarak gerçekleþir. Ne kadar yemek sonrasý kan þekerinde sek kan þekeri o kadar hýzlý yükselir ve insülin de hýzlý cevap görülen artýþýn hýzý ve miktarý yenilen besinlere göre deðiþiklik gösterir. Karbonhidratlý bemý da hýzlý olur ve sonuçta bir verir. Böylelikle triptofan salýnýsinler tüketildikten sonra kan uyku hali meydana gelir. Ani insülin yükselmesi ayný zamanda þekerinde bir artýþ meydana gelir. daha çabuk acýkmamýzý da saðlar ki bu da hiç istemediðimiz Kanda bulunan þekerin bir diðer olumsuz etkidir. Yani bütün hücrelere girmesi pankreas bezinden salgýlanan in- beslenmemize dikkat ederek hem yemek sonrasý uyku halinden hem de çabuk acýkmaktan sülinin yardýmýyla olur. Ýnsülin daha sonra triptofan aminoasidini üretir. Triptofan, se- korunabiliriz." Ne yemeli? rotonin hormonunun üretiminde de aktiftir. Serotonin hormonu da uykuyu tetikleyen, kunuzun gelmesini istemiyorsa- Yemek yedikten sonra uy- uykudan sorumlu olan hormondur. ok fazla karbonhid- yerine tercih etmeniz gereken nýz bol karbonhidratlý besinlerin rat içeren besinleri tükettiðinizde serotonin üretimi artar yemiþ, balýk ve tavuk gibi kan yiyecekler arasýnda sebze, kuru ve uyku halinde artýþa, hatta þekerini etkilemeyen yiyecekler uyuklamalara neden olur. ilk sýrada geliyor.(ajanslar) Hayrettin Karaman Oyunu bozmak için el ele Doðru bakan ve gerçeði görenler þu hükümde/tespitte ittifak ediyorlar: evre, yolsuzluk, diktatörlük kavramlarý ve her zaman olan bazý münferit vakalar kullanýlarak baþlatýlan kalkýþmalar, operasyonlar, medya savaþlarý içeriden ve dýþarýdan Türkiye'yi çökertmek/engellemek içindir. Türkiye niçin çökertilecek ve engellenecek? ünkü Türkiye; çarpýk, zalim, sömürücü ve sömürgeci dünya düzenine/sistemine hayýr demeye baþlamýþ, mazlum milletlerin yanýnda yer alarak daha adil, insani ve adalet dairesinde barýþçý bir dünyanýn oluþmasý için yola koyulmuþtur. Yalnýz gayri Müslim ülkeler deðil, bazý zalim Ýslam ülkeleri de bu savaþta Türkiye'nin karþýsýnda, emperyalistlerin safýnda yer almaktadýrlar. Emperyalist Batý, ümmetin varlýk ve birlik garantisi olan Osmanlý'yý, savaþarak deðil, unsurlarý birbirine düþürerek ve Müslümanlarý kendi aralarýnda savaþtýrarak yýktýlar. Parçalanýp zayýf düþen bir devleti savaþta yenmek, biçilmiþ buðday saplarýný toplamak gibidir. Müslümanlarýn niyeti/maksadý ne olursa olsun, 'ümmete savaþ açmýþ, zalim düzenin devamýndan yana' olan sömürgeci/sömürücü devletlerle iþbirliði yapamaz, onlara destek veremez ve onlardan medet umamazlar. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettikleri sürece ümmet kendine yeter; 'ötekinden imdat isteyenler zaferden ümidi kesmelidirler'. Yeni Türk dýþ politikasýný tenkit etmek, iyi niyetle tavsiyelerde bulunmak her vatandaþýn hakkýdýr. Ama halkýn büyük çoðunluðunun oyunu alarak iktidara gelmiþ ve halkýna hesap verme durumunda olan iktidarýn da 'bir dýþ politika' belirleyip uygulama hakký vardýr. Daha iyiyi ve doðruyu bulmak için tartýþmak, fikir alýþ veriþinde bulunmak makul ve makbul, 'beðenmiyorum diye düþmanlarla iþbirliði yapmak' gayr-i meþru ve zararlýdýr. are: Derin ideolojik ihtilaf sebebiyle iktidara karþý olanlar bir yana ayný kýbleye yönelen bütün insanýmýzýn, bu yýkýcý savaþ karþýsýnda el ele vermeleri gerekiyor. Aðaç, çevre, yolsuzluk gibi bahanelere (oltalara) takýlmadan asýl maksadý görmek ve bu suikastý önlemeyi öncelemek gerekiyor. Unutmayalým ki, en büyük yolsuzluk 'vesayetin avdetidir'. 'Biz barýþ istiyoruz, meþru olmayan yapý içinde yokuz, devlet içinde devlet olmak gibi bir hedefimiz de yok ' diyenler bir dakika gecikmeden dillerini ve davranýþlarýný deðiþtirmelidirler. Türkiye'ye karþý açýlmýþ savaþta, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeden düþmanýn iþine yarayacak dil ve davranýþ içinde olmak iç (kardeþler arasý) barýþýn en büyük engelidir. Dün (Cumartesi günü) gazetelerde yer alan 'çok geniþ sivil toplum dayanýþmasý ve iktidar desteði' ümitlerimizi yeþertiyor. Bütün Türkiye'yi kaplayan bu 'el ele duruþ'un dýþýnda hiçbir 'kardeþ' kalmamalýdýr. Girmeden tefrika bir millete düþman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Haným Kömürcü nün vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Bilal Keleþ orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný (.HAK:208) Hüseyin Kýr orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü (BASIN:17) BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Nurhayat KIRATOÐLU nun annesi Semiha KIRATOÐLU nun vefatýndan dolayý üzüntümüzü belirtir, Merhume ye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. ORUM SMMM ODASI YÖNETÝM KURULU

5 Gurbetçiler hükümetin destekçisi vrupa Birliði ATürkiye Delegasyonu Eðitim ve Öðretim Sektör Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balcý ve Müberrea Balcý'nýn kýzý Hak-Ýþ Konfederasyonu Gençlik Komitesi Baþkaný ITUC-PERC Gençlik Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Tuðba, Gülten ve Abdülbaki Aydýn'ýn oðlu Samet ile Ankara'da düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdiler. iftin nikâh þahitliðini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, AK AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Almanya Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir Ünal'ýn baþkanlýðýndaki heyetle 17 Aralýk operasyonunu Türkiye kökenli vatandaþlara anlatmak üzere Avrupa turuna çýkan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, dün akþam TRT Haber'e canlý yayýnda çalýþmalarý özetledi. Duisburg ve evresi Ýþadamlarý Derneði ile Kuzey Ren Vestfalya Akademisyenler Birliði ni ziyaret eden Baðcý, Duisburg ta TRT Haber e deðerlendirmelerde bulundu. Baðcý, ziyaretin çok olumlu havada gerçekleþtiðini ve Türkiye kökenli vatandaþlarýn 17 Aralýk süreci ile ilgili tepkili olduklarýný ve hükümetin çalýþmalarýný desteklediklerini savundu. Uslu nikah þahidi oldu Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Elâzýð Milletvekili Zülfü Demirbað, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan yaptý. Keyifli geçen nikahta orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu nun, damat Samet Aydýn'a Tuðba'nýn ayaðýna þimdi basmasýna fýrsat verirsen ömür boyu damarýna basýlmaktan kurtulursun esprisi nikah þahitlerini ve genç çifti güldürdü. Nikâh defterini ise TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan gelin Tuðba Aydýn'a teslim etti. Uslu genç çifte Nikah þanidi olan Salim Uslu nun Tuðba'nýn ayaðýna þimdi basmasýna fýrsat verirsen ömür boyu damarýna basýlmaktan kurtulursun esprisisalonu güldürdü. ömür boyu mutluluklar diledi. Uslu, nikah merasiminde; TBMM eski Baþkaný Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Hak - Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, 21. Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih elik, Vali Þehabettin Harput ile bir süre sohbet ettikten sonra Adalet Komisyonu çalýþmalarýna katýlmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar döndü. PAZARTESÝ 13 OCAK Orhan Hakalmaz ile Türkü Yolunda programýnda bu hafta orum türküleri seslendirildi. orumlular Türkü Yolu nda er hafta Perþembe Hakþamlarý TRT Müzik ekranlarýnda canlý olarak yayýnlanan Orhan Hakalmaz ile Türkü Yolunda programýnda bu hafta orum türküleri seslendirildi. Ankara orumlu Dernekler Federasyon unun organizesi ile gerçekleþen canlý yayýna, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, 22. Dönem Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, orumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri aðýr ve orumlular katýldý. orum türkülerinin seslendirildiði gecede Alaca ve Dodurga kaymakamlarý ile orumlular telefonla baðlanarak düþüncelerini aktardýlar. Programa telefon ile katýlan Sungurlulu Aþýk Ýbrahim Armutçu ise, orum Milletvekili Salim Uslu ya okuduðu þu dizelerle büyük bir jest yaptý; Ýnsana aþýladýðý güzel duyguyu, hep kendisinde öðrendik biz iyi huyu, kendimden kutlarým Salim Uslu yu ömür boyu mutlu olun efendim. Caným kurban olsun gerçek duyguya, ömür boyu teþekkür borçluyum Salim Uslu ya ömür boyu mutluluklar dilerim efendim. Canlý yayýn Þu Uzun Gecenin Gecesi Olsam adlý orum türküsüyle sona erdi. Orhan Hakalmaz programa katýlan misafirlere teþekkür etti. Uslu dan kandil mesajý orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Mevlid Kandili ni kutladý. Uslu, Rahmet Peygamberi Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümünü bir kez daha birlikte idrak ediyoruz. Bu önemli gün ülkemizde Mevlid Kandili olarak kutlanmasý, Peygamberimize duyulan eþsiz, derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmamýzý saðlamaktadýr. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandili nin tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, orumlu hemþerilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandili ni kutluyorum. dedi. AMASYA'DA DEVREN SATILIK Ü YILDIZLI () KAPLICA (TERMAL TESÝS) (.HAK:201) FAAL DURUMDA OTEL, RESTAURANT, 2 ADET TERMAL HAVUZ ve TÜRK HAMAMI, 2 ADET YAZLIK AIK YÜZME HAVUZU, ÖZEL HAVUZLU AÝLE KABÝNLERÝ, SAUNA, TUZ ODASI, TOPLANTI SALONU, OK AMALI SALONLAR, AIK, KAPALI FÝTNESS, PÝKNÝK ALANLARI, APARTLAR. MÜRACAAT: (.HAK:3458)

6 6 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Beytepe Camii nde dualý açýlýþ Müftü Mehmet Aþýk, Baþkan Külcü yü teþekkür etti. Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatý tamamlandý. orum Belediyesi Beytepe Camii'ne bayanlar için namaz kýlma yeri ve kütüphane yaptýrdý. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Beytepe Cami'ne yapýlan kütüphane ve bayanlar için namaz kýlma yeri inþaatýnýn tamamlanmasý nedeniyle Cuma Namazý sonrasý program düzenlendi. Programa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Alper Zahir, Müftü Mehmet Aþýk ve cemaat katýldý. orum Belediyesi'nin Beytepe Camii'ne yaptýrdýðý bayanlar namaz kýlma alaný ile kütüphane dualarla hizmete girdi. Beytepe Camii Müezzini Rýfat Sert, programda yaptýðý konuþmada Haziran 2013'te baþlayan ek inþaat çalýþmasýnýn 4 ay içerisinde tamamlandýðýný belirterek, bu dönemde kendilerine her türlü yardýmý yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Müftü Mehmet Aþýk ise, cami cemaatinin inþaat çalýþmalarýna verdiði destek için teþekkür etti. Müftü Aþýk, orum Belediyesi'nin katkýlarý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de teþekkür ederek "Allah, cami inþaatýmýza destek veren herkese sevaplarýnýn karþýlýðýný her iki cihanda da verir inþallah" dedi. ' Rabbim bu hizmetlere bizi memur eyledi' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, "Rabbim bu hizmetlere bizi memur eyledi" dedi. Külcü, Belediye Kanunu'na yeni bir madde eklendiðini, bu madde ile belediyelerin artýk ibadethane yaptýrabildiðini hatýrlatarak "Bu kanunu çýkaran herkese teþekkür ediyorum. Bugün önümüz açýldý. Ýmkânlarýmýz doðrultusunda milletimizin hayrýna hizmet yapýyoruz. Kur'anda 'Allah'ýn evlerini Allah'a iman edenler ve O'ndan korkanlar imar ederler.' buyuruluyor. Biz de bu yolda yürümeye gayret ediyoruz. Rabbim müsaade ederse önümüzdeki beþ yýlda, camiler, Kur'an kurslarý, abdesthaneler gibi çok güzel hazýrlýklarýmýz var." Diye konuþtu. Abdibey Cami, Ulu Cami ve Hýdýrlýk Camilerinde de güzel çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatan Külcü, "Allah bu hizmetlerden yararlanmayý bütün mü'min insanlara nasip etsin. Beytepe Cami'mizin ek inþaatýnda emeði geçen hemþehrilerimi kutluyorum" þeklinde konuþtu. Belediye Basýn Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü yü teþekkür plaketi verdi. Rektör Külcü ye plaket verdi H itit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ýn, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ziyaretinde bulunduðu bildirildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi Kampüsü ve üniversiteye katkýlarýndan dolayý Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Alkan, Baþkan Külcü'nün her zaman yanlarýnda olduðunu, bu nedenle de teþekkür plaketi takdim ettiklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, plaket için teþekkür ederken, orum Belediyesi olarak Hitit Üniversitesi'ne bundan önce olduðu gibi sürekli olarak bundan sonra da destek olmaya devam edecekleri sözünü verdi. HUZEM sýnavý yapýldý H itit Üniversitesi uzaktan eðitim yoluyla verilen ortak derslerin final sýnavý geçtiðmiiz cuma günü yapýldý. orum merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde ayný saatte baþlayan sýnavda test yöntemi uygulandý. Öðrencilere A ve B kitapçýðý olmak üzere farklý soru kitapçýklarý daðýtýlan sýnava yaklaþýk Belediye Basýn 4600 öðrenci katýldý. Bazý birimlerde ise dersliklerin öðrenci sayýsýna yeterli gelmemesi nedeniyle öðleden sonra ikinci bir oturum daha düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HUZEM biriminin hýzlý bir geliþme kaydettiðini ve kurumsallaþtýðýný belirterek, önümüzdeki süreçte daha ileri adýmlar atacak olan merkezin üniversiteye büyük katkýlar saðlayacaðýný dile getirdi. Bakü Üniversitesi ile iþbirliði Hitit Üniversitesi ile Bakü-Slavyan Üniversitesi arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Yapýlan açýklamaya göre, bir dünya üniversitesi olmayý hedefleyen üniversitenin dünyanýn çeþitli yerlerinden ikili iþbirliði anlaþmalarý yapmaya devam ettiði belirtilerek, son olarak Azerbaycan da bulunan Bakü-Slavyan Üniversitesi ile akademik iþbirliði protokolü imzalandýðý, anlaþma sayýsýnýn 41 e yükseldiði belirtildi yýlýna kadar geçerli olacak protokol ile öðrenci ve öðretim üyesi deðiþimi, ortak araþtýrma çalýþmalarý ve derslerin düzenlenmesi, seminer ve akademik toplantýlara katýlým, yayýnlanmýþ akademik materyallerin ve diðer bilgilerin deðiþimi, yüksek lisans ve doktora tezlerine akademik destek saðlama, özel kýsa-dönem akademik programlar düzenleme gibi faaliyetler mümkün olacak. BAÞSAÐLIÐI Deðerli aile dostumuz ve iþ ortaðýmýz Sami ve Sait Kömürcü nün anneleri orum Belediyesi Beytepe Camii'ne bayanlar için namaz kýlma yeri ve kütüphane yaptýrdý. Belediye den kandil lokumu orum Belediyesi, Mevlit Kandili nedeniyle cami ve mescitlerde vatandaþlara ikram edilmek üzere 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Belediye'nin her kandilde geleneksel hale getirdiði kandil lokumu daðýtýmý Mevlid Kandili'nde de devam etti. Kandilde daðýtýlmak üzere özel olarak hazýrlanan lokumlar orum'da tüm cami ve mescitlerde yatsý namazý öncesinde cemaate ikram edildi. orum Belediyesi 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Haným Kömürcü Belediye Basýn Kadýnlara beslenme semineri orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi nin (AEM) Ýl Müftülüðü ile birlikte düzenlediði seminerlerinin 7.si Dumlupýnar Kýz Kur an Kursu nda gerçekleþtirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Diyetisyen Yasemin Taylan tarafýndan verilen seminerde, programa katýlan bayanlara beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatýldý. Beslenmede doðru bilinen yanlýþlar konusunda programa katýlan bayanlarý uyaran Yasemin Taylan, kadýnlarýn sorularýný da tek tek cevapladý. vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Seminer Dumlupýnar Kýz Kur an Kursu nda gerçekleþtirildi. (.HAK:206) Belediye Basýn nün Özkoç Toprak Sanayi Mehmet Güllü-Kenan Güllü

7 PAZARTESÝ 13 OCAK Tek odalý evde yaþam savaþý orum un Ýskilip ilçesine baðlý Karaçukur köyünde çýkan yangýnda evi yanan Ömer Alat (63), tek odalý harabe bir evde yaþam mücadelesi veriyor. obanlýk yaparak geçimine saðlamaya çalýþan Ömer Alat, eþinin yýllar önce vefat ettiðini söyledi. 2 çocuðunun bulunduðunu onlarýnda il dýþýnda yaþadýðýný dile getiren Alat, hayýrsever vatandaþlardan kendisine uzanacak yardým eli bekliyor. Yangýnda evini kaybettiðini dile getiren alat, Artýk köyde gidecek bir yerimde kalmadý. Ýskilip e gelerek 50 TL kira karþýlýðýnda bir odalý ev tuttum. Yaþamýmý bu evde sürdürmeye çalýþýyorum. Kira parasýný bile karþýlamakta güçlük çekiyorum. Yangýnla birlikte her þeyimi kaybettim. Evim yanmadan önce aldýðým kömür yardýmý yanan evimle birlikte kül olmuþtu. Allah razý olsun kaymakamlýðýmýz yeniden kömür ve bir miktar para yardýmýnda bulundu (ÝHA) Yangýnda evi yanan Ömer Alat tek odalý harabe bir evde yaþam mücadelesi veriyor. Tarihi eser operasyonu orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü tarafýndan bir yolcu minibüsüne düzenlenen operasyonda, deðiþik dönemlere ait 13 adet tarihi eser ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, tarihi eser kaçakçýlýðý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, orum-mecitözü karayolunda bir yolcu minibüsünü takibe aldý. Bir süre aracý takip eden KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, Elvan elebi beldesi yakýnlarýnda minibüsü durdurdu. KOM ekipleri, minibüste bulunan bir þahsýn yanýnda taþýdýðý torbada deðiþik dönemlere ait 2 adet mermer heykel, 1 adet bronz heykel, 2 altýn sikke, 3 tane bronz sikke, 1 gümüþ sikke, 1 Ýsa motifli tablet, 2 tane gözyaþý þiþesi ve 1 tane bronz haç ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý operasyon düzenledi. eserlere jandarma ekipleri tarafýndan el konul- du. Olayla ilgili so- ruþturma yor.(ýha) on atamalarla Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnan Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, görevini Hasan Hüseyin Bahar'a devretti. Mersin Emniyet Müdürlüðü bahçesinde yapýlan devir teslim törenine, Emniyet Müdür yardýmcýlarý, Þube Müdürleri, merkez ve ilçe emniyet müdürleri ve amirler katýldý. Yeni Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, 5 yýl boyunca Mersin Emniyet Müdürü görevini yürüten Arif Öksüz'e hizmetlerinden ötürü plaket ve çiçek hediye etti. Emni- Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, görevini Hasan Hüseyin Bahar'a devretti. yet Müdür yardýmcýlarýsin'den ayrýldý. Devir Bahar, þube müdürleriyna ve polis memurlarýna teslim töreninin ardýnle toplantý yaptý. veda eden Arif Öksüz dan Mersin Emniyet HASAN HÜSEise duygulanarak MerMüdürü Hasan Hüseyin YÝN BAHAR KÝM? Ýl Basýn Kontrol Kurulu belirlendi Ý lçelerde yayýnlanan gazetelerin 2014 yýlý içinde resmi ilan yayýnlanma haklarýnýn doðup doðmadýðýný denetlemek üzere Ýl Ba- Fatih Akbaþ sýn Kontrol Kurulu oluþturuldu. Basýn Kontrol Kurulunun gazete temsilcisi ise dün kurayla belirlendi. Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü nde gerçekleþtirilen kura çekiminde gazete temsilcisi olarak Tek Yýldýz Gazetesi Haber Müdürü Fatih Akbaþ Ýl Basýn Kontrol Kuruluna seçildi. Ýl Basýn Kon- trol Kurulunda Baþkan olarak Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet elik üye olarak ise Deftarlýk Þefi Yaþar Þakar ve Tek Yýldýz Gazetesi Haber Müdürü Fatih Akbaþ yer alýyor. Ýl Basýn Kontrol Kurulu Alaca, Osmancýk, Ýskilip ve Sungurlu ilçelerinde yayýnlanan gazeteleri ilan mevzuatý açýsýndan denetleyecek. alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, yatýrým iþleri, onarým ve þebeke yenileme çalýþmalarý kapsamýnda þehir merkezinin bazý kýsýmlarý ve Osmancýk ilçe ve köylerinde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 13, 14, 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde saatleri arasýnda Zafer 3. Caddeleri, Zafer 7, 8, 9, 10, 11, 14 ve 21. sokaklarda; ayný günler saatleri arasýnda Gökdere köyüne baðlý Kýzýlkaya Mah., Pamuklu Mah. ve Doðan köyde; yine ayný tarih ve saatlerde Yukarý Zeytin köyüne baðlý Yanalak Mah. Cevizli Mah. ve Muhasebe Mahallesinde programlý olarak enerji kesintisi yapýlacak. (.HAK:146) Merkez ve köylerde enerji kesintisi Kore Gazisi son yolculuðuna uðurlandý orum un Kargý ilçesine baðlý Gökçedoðan köyünde yaþayan Kore gazisi Abdulkadir Sevim (84) hayatýný kaybetti. Kore gazisi Abdulkadir Sevim için, Gökçedoðan köyünde askeri tören düzenlendi. Törene Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan, Ýlçe Jandarma Komutaný J.Üsteðmen Süleyman Erden, gazinin yakýnlarý ve köylüler katýldý. Kore gazisi Sevim in cenazesi torunu Mustafa Aktepe tarafýndan kýldýrýlan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýna defnedildi. Kore gazisi Abdulkadir Sevim için, Gökçedoðan köyünde askeri tören düzenlendi. Erden, Sevim in ailesine taziye Cenaze törenini büyük oðlu Muhsin ziyaretinde bulundu. ardýndan Kaymakam Sevim e Türk Ziyarette Ýlçe Erdoðan ve Ýlçe bayraðýný teslim Jandarma Komutaný Jandarma Komutaný etti.(ýha) Üsteðmen Süleyman Erden, Sevim in sürü- Bahar, görevi teslim aldý S Kargý da yaþayan Kore gazisi Abdulkadir Sevim (84) hayatýný kaybetti yýlýnda Polis Akademisinden Komiser Yardýmcýsý olarak mezun olan Mersin Ýl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar, sýrasýyla Polis Akademisi Baþkanlýðý, Kahramanmaraþ, Samsun, Tokat, orum Ýl Emniyet Müdürlükleri ile Balýkesir Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaptý. En son Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnda Polis Baþmüfettiþi olarak görevli iken 10 Ocak 2014 tarihinde Mersin Ýl Emniyet Müdürü olarak görevine baþlayan Hasan Hüseyin Bahar, evli ve 2 çocuk babasýdýr.(ýha) Öðrenci servisleri çarpýþtý O smancýk ta öðrenci servisleri çarpýþtý. Kazada öðrenciler hafif yaralandý. kaza Osmancýk Karayolu Ýkbal kavþaðýnda meydana geldi. Gazi Yýlmaz (54) yönetimindeki öðrenci servis minibüsü, Avni Yaþar (20) yönetimindeki öðrenci servis minibüsü ile çarpýþtý. Kazada sürücüler ile birlikte öðrenciler Emircan Kurtaran (12), Beyza Zorlu (17), Ümmü Gülsüm Yiðit (18), Ümmü Gülsüm Yýldýrým (16), Kader Deniz (17), Merve Kurtçu (18), Furkan Yýldýrým (17), Gül Tüzün (17) ve Þadi Özçelik (17) yaralandý. Yaralýlar, kaza yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA) Osmancýk ta öðrenci servisleri çarpýþtý. Kazada öðrenciler hafif yaralandý.

8 Özkan Þanal güven tazeledi PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Emre Kut Bakkal ve Bayiler Odasý Genel Kurulu nda üç aday yarýþtý. orum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Olaðan Genel Kurulu yapýldý. Dün saat 10.00'da Anitta Otel'de düzenlenen genel kurul, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Divan Heyeti Ýsmet Uslu baþkanlýðýnda Vedat Aksungur, Fatih Balcý ve Hüseyin oban'dan oluþtu. Bakkallar ve Bayiler Odasý'nýn faaliyet ve denetim kurulu raporlarý ile tahmini bütçesi okunarak onaylandýktan sonra seçimlere geçildi. Üç ayrý listenin yarýþtýðý seçimde adaylar birer konuþma yaptý. Umut Velidedeoðlu, deðiþen günümüz koþullarýnda ulusal marketlerle rekabet þansý kalmayan esnafýn yaþadýðý zorluklarý çok iyi bildiðini, bu sorunlarýn meslek odasý vasýtasýyla gerekli mercilerde daha yoðun olarak dile getirilmesi gerektiðini söyledi. Vahap Akyol ise, seçimin bir yarýþ olduðunu belirterek, bu yarýþý kim kazanýrsa kazansýn kapýdan tek yumruk olarak çýkýlacaðýný dile getirdi. Mevcut Baþkan Özkan Þanal da, göreve geldiði ilk günden itibaren esnaf için mücadele ettiðini ve doðruluk rotasýnda hizmet etmenin haklý gururunu yaþadýðýný belirti. Konuþmalarýn ardýndan seçime geçildi. 561 üyenin oy kullandýðý seçimde 9 oy ise geçersiz sayýldý. orum Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkanlýðý'na mevcut baþkan Özkan Þanal 393 oyla tekrar Seçimlerde Umut Velidedeoðlu 79, Vahap Akyol ise 80 oy aldý. Özkan Þanal baþkanlýðýnda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Bolat, Mustafa Þahin Aþçý, Murat oban, Adem Özmen, Aþýr Þahan, Ferhat elik, Denetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hazýmlý, Sefa Bayrak, Ali Rýza Alabay oldu. Divan Heyeti Ýsmet Uslu baþkanlýðýnda oluþturuldu. Özkan Þanal Yoðun ilginin olduðu genel kurul Anitta Otel de düzenlendi. ilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Odasý'nýn Genel Kurulu 16 Ocak'ta Oda üyeleri yeni baþkanlarýný seçti. orum ilingirciler, Sobacýlar ve Tenekeciler Esnaf Odasý'nýn Olaðan Genel Kurulu 16 Ocak Perþembe günü gerçekleþtirilecek. Oda Baþkaný Halil Taþkaldýran, ESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyesi çilingirci, sobacý ve tenekeci esnafýný katýlmaya davet etti. Mevcut Baþkan Halil Taþkaldýran'ýn tekrar aday olduðu ve muhte- Halil Taþkaldýran melen tek listeyle gidilecek olan genel kurul saat 12.00'de baþlayacak. Necmettin Uzun projelerini anlattý Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, projelerini açýkladý. O Emre Kut to Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, projelerini açýkladý. Küçük Sanayi Sitesi'nde meslektaþlarý ile bir araya gelerek adaylýðýný açýklayan Uzun, proje ve hedeflerine dair bilgi verdi. Uzun, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýnda hep yanlarýnda olduðunu belirterek projelerini anlattý. "6331 sayýlý Ýþ saðlýðý ve Ýþ güvenliði yasasý ile ilgili olarak esnafýmýza hizmet edecek bir ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurmak için giriþimlerde bulunacaðýz ve hizmet maliyetini en düþük seviyede tutmaya çalýþacaðýz. Bir bilgi iþlem merkezi oluþturacaðýz. Bu sayede teknolojiyi kullanýp üyelerimizi hýzlý bir þekilde her konuda bilgilendirip çoðulcu bir yönetim saðlayacaðýz. Odamýz siyaset üstü bir duruþ sergileyecek, kýrgýnlýðýn deðil, birlik ve baþarýnýn adresi olacak. Eðer bir kazanç söz konusu olacaksa, bu da üyelerimizin yaþam ve çalýþma standartlarýný yükseltmek yönünde olacaktýr. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluþlarýnýn ürünlerini ve kendilerini tanýtmasý amacý ile sanayi sitelerimizde seminerler düzenlenmesini saðlayacaðýz. Fuar organizasyonlarýný düzenli takip edip, üyelerimizin katýlmalarýný saðlayacaðýz. Oda üyelerimizin SGK ile ilgili iþlemlerine yardýmcý olup so- runlarýnýn çözümü için elimizden gelen gayreti sarf edeceðiz. Üyelerimize yeni çýkan vergi mevzuatlarý hakkýnda bilgi verilmesi amacý ile toplantýlar ve seminerler düzenlenmesini saðlayacaðýz. Esnafýmýza karþý karþýya kaldýðý yangýn vb. tabii afetlerden odamýz imkanlarý ölçüsünde yardýmcý olacaðýz. Oda üyelerimizin mutlu ve acýlý günlerinde duygularýna ortak olmak için azami hassasiyet göstereceðiz. Odamýz bünyesine web sitesi kurarak orum Oto Tamircileri Odasý'nýn faaliyetlerini güncel tutacaðýz. Esnafýmýzýn birlik ve beraberliðini saðlamak amacý ile en az yýlda bir kere aileleri ile birlikte aktiviteler düzenleyeceðiz. eþitli firmalarla anlaþarak oda üyelerine indirim imkaný saðlayacaðýz. Üye kimlik kartý olmayan esnafýmýz kalmayacak. Maddi durumu yerinde olmayan oda üyesi çocuklarýna eðitim bursu saðlamak için giriþimlerde bulunacaðýz. Sanayi içerisindeki terkedilmiþ araçlar yetkili mercilerle görüþülerek top- latýlacak, çirkin görüntülere müsaade edilmeyecek. Emniyet Müdürlüðü ve orum Sanayi Sitesi Kooperatifi ile istiþare yaparak, orum Sanayi Sitesine MOBESE kurulmasý çalýþmalarýný hýzlandýracaðýz. Sanayi giriþ ve çýkýþlarýna özel güvelik kulübeleri yapýlacak ve giriþ çýkýþlarý kontrol altýnda tutulacaðýz. Þehir içerisinde bisiklet ve motosiklet kullanýmýnýn artýrýlmasý için yetkili merciler nezdinde giriþimlerimiz olacak ve bu maðduriyeti ortadan kaldýracaðýz. Kanun gereði otopark olan bir yere en az 60 metre park yasaðý uygulanmaktadýr. Ancak þehrimizde bu uygulamaya riayet edilmemektedir. Otopark iþletmecilerinin bu maðduriyetini de Belediye Zabýta Müdürlüðü ve Emniyet Müdürlüðü Trafik Þube Amirliði ile istiþare yaparak çözeceðiz. Gerçek Usul vergiye tabi esnaflarýmýzdan þartlarý uyanlarý Basit Usul vergilendirmeye geçiþleri için gerekli olan teknik desteði odamýz genel sekreterliði tarafýndan verilecek olup, Basit Usul vergilendirmeye tabi Necmettin Uzun esnaflarýn defterleri de yine odamýz genel sekreterliði tarafýndan takibinin yapýlmasýný saðlayacaðýz. ýraklýk Eðitim Merkezi ile sürekli istiþare halinde olarak iþyerlerinin çýrak ihtiyacýný merkezden karþýlamaya gayret göstereceðiz. Hurdacý esnafýmýzýn en büyük sorunlarýndan birisi olan yer sorununu belediyemiz ve gerekli kurum ve kuruluþlarla görüþerek ortadan kaldýrýlmasýný ve ihtiyacýn giderilmesi için gerekli çalýþmalarý yapýlacaktýr." KSS Yapý Kooperatifi Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban ise, KSS'ye yapýlan projeler hakkýnda bilgiler vererek, Oto Tamirciler Odasý'na gelecek yeni baþkanýn yanýnda olacaklarý mesajýný verdi. KSS de düzenlenen programa çok sayýda esnaf katýldý. ESOB Basýn BAÞSAÐLIÐI Haným Kömürcü Kooperatifimiz Üyesi Kömürcü Toprak Sanayi Sahibi Sait-Sami Kömürcü nün muhterem anneleri nün vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Cenab-ý Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil ile baþsaðlýðý diliyoruz. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan etin Baþaranhýncal (.HAK:209) 8

9 PAZARTESÝ 13 OCAK bin araç pazara çýktý orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. OTOPARK ýn araþtýrmasýna göre; ikinci el otomobil piyasasýnda yaþanan arz patlamasý geçen yýl da devam etti. Ýkinci el piyasasýnda yaþanan arz artýþýyla ilgili açýklama yapan sektör temsilcileri, Sýfýr kilometre araç satýþlarýndaki hareketliliðe raðmen 2013 yýlýný beklentilerin altýnda kapattýk diye konuþtular. Otomotiv sektörü açýsýndan verimli sayýlabilecek bir yýl geride kalýrken ikinci ele olan talebin geçmiþ yýllara oranla duraðan seviyede kaldýðýný ifade eden sektör temsilcileri, 2014 yýlýna yeni ümitlerle merhaba dediklerini ifade ettiler. 9 Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. PAZARA AKIN VAR Ýkinci el tutkunlarýnýn gözdesi olan orum Oto Pazarý, 2013 yýlýnda 40 bine yakýn kiþiyi aðýrladý. Haftada ortalama 700 e yakýn kiþinin gezdiði Oto Pazarý, 2013 de otomobil tutkunlarýnýn akýnýna uðradý. BEKLENTÝLER AYNI Kýþ mevsiminin dondurucu soðuðuna raðmen hareketli görüntülere sahne olan Oto Pazarý, çok sayýda araç ve ikinci el tutkununa evsahipliði yapýyor. Soðuða aldýrmadan pazara koþan ikinci el tutkunlarýnýn en büyük beklentisi, fiyatlarýn biraz daha makul düzeye gerilemesi. Ýkinci el fiyatlarýnýn hala beklentilerin üzerinde seyrettiðini ifade eden vatandaþlar, piyasa koþullarýnýn geçmiþ yýllarý arattýðýný dile getirdiler. orum da 2013 yýlýnda 30 bine yakýn ikinci el araç Oto Pazarý nda satýþa sunuldu. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn orum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C4 1.4 Attraction 2011 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2006 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Doblo 1.6 D 2011 Fiat Fiorino 1.3M.jet C Act 2012 Fiat Linea 1.4 Turbo Emoti 2008 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004 Honda Civic 1.6 ÝES 2000 Hyundai Accent 1.3 LS 1998 Hyundai i20 Troy 1.4 CRDi2012 Hyundai Elantra 1.8 GT 1996 Lada Vega Sport 15i 2001 Mercedes 190 E Opel Astra 1.6 GL 2000 Opel Corsa 1.2 Enjoy 2004 Opel Vectra 2.0 GL 1993 Peugeot Partner Tepee 2011 Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa RNE 1998 Renault Broadway GTE 1991 Renault Clio Symbol Renault Kangoo 1.4 Pampa 2001 Renault Kangoo 1.5 DCI M2005 Renault Kangoo 1.5 DCI M2007 Renault Laguna 2.0 RXE 1998 Renault Megane 1.6Dynam 2004 Fiyatý (TL) 30 bin 17 bin bin bin 28 bin 26 bin 22 bin 20 bin 9 bin bin bin 8 bin 11 bin 18 bin 18 bin bin 36 bin 4 bin 11 bin bin 12 bin bin 15 bin 25 bin 16 bin 23 bin Renault Megane 1.6 Expres 2011 Renault Symbol 1.5 DCI 2010 Renault Toros STW Renault Toros STW Suzuki Vitara 1.6 JLX 1993 Tofaþ Doðan SLX 1996 Tofaþ Þahin Toyota Avensis 2.0 Sol 2000 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 GLÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Golf 1.6 Comf 2001 Volkswagen Passat 1.8 T 1997 Volkswagen Polo 1.4 Trend bin 29 bin 6 bin 8 bin bin 8 bin bin 19 bin 15 bin 15 bin bin 32 bin 20 bin 21 bin bin 500 Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARA Modeli Ford Transit bin 500 Ford Transit 100V bin 500 Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 VW Transporter 2.5 TDI bin VW Transporter City Van bin 500 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Cemiyet üyeleri 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nde buluþtu G Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, programda birlik ve beraberlik mesajý verdi. Erol Taþkan azeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle Ýkinci Bahar Lokantasý'nda Cemiyet üyelerini aðýrladý. ok sayýda Cemiyet üyesinin buluþtuðu gecede, birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleþtirilen kutlama yemeðine Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet elik, Basýn Ýlan Kurumu orum Þube Müdürü Osman Bolluk, Cemiyet Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Özkaleli, Sadýk Örgel, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri Mus- tafa Demirer, Serdar Özer, Murat Özülke, Cemiyete baðlý gazete, televizyon, dergi, internet siteleri, radyo çalýþanlarý ve Cemiyet üyeleri katýldý. Geceye katýlan Cemiyet üyeleri birbirleriyle sohbet etme ve mesleki konularý görüþme imkaný buldu. Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, kýsa bir selamlama konuþmasý yaptýðý toplantýda, katýlýmlarý nedeniyle teþekkür ettiði Cemiyet üyelerine, her türlü görüþ ve eleþtirilere açýk olduklarýný söyledi. Erzen, birlik ve beraberliðin önemine vurgu yaptýðý gecede, tüm basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Yemeðe çok sayýda meslek mensubu katýldý. Gazeteciler günlerini kutladýlar. Cemiyet üyesi köþe yazarlarý ve eðitimciler de hazýr bulundu. Prograam yoðun ilgi oldu. Kutlama yemeði Cumartesi günü gerçekleþtirildi. Cemiyet üyeleri Ýkinci Bahar da konuk edildi. Cemiyet üyeleri programda sohbet etme fýrsatý buldu. Merkez ve ilçelerden cemiyet üyeleri programa iþtirak etti. ok sayýda Cemiyet üyesinin buluþtuðu gecede, birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü kutlandý. Tüm basýn mensuplarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutlandý.

11 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Mesleðimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz Erol Taþkan 10 Þevket Erzen, "Gazeteciler Cemiyeti gücünü, siz deðerli üyelerimizin gücünden almaktadýr." diye konuþtu. orum Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen yemekte konuþan Gazeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, "Memleketimize en yüksek faydayý saðlamak için, mesleðimizi en güzel þekliyle yapmaya çalýþýyoruz." dedi. Ýkinci Bahar Lokantasý'nda düzenlenen programda, Cemiyet yemeðine katýlan üyelerine teþekkür eden Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti'nin gücünün, üyelerinin birlik ve beraberliðinden geldiðini, herkesin alýn teri ve göz nuru ile mesleðini yaparak, rýzýk peþinde olduðunu ifade etti. Zaman zaman mesleki ikilikler çýksa da, Cemiyet üyelerinin birliðini koruyup, mesleðe ve meslektaþa katkýlarýný sürdürdüðünü vurgulayan Erzen, "Gazeteciler Cemiyeti gücünü, siz deðerli üyelerimizin gücünden almaktadýr." diye konuþtu. Her zaman eleþtiri ve önerilere açýk olduklarýný sözlerine ekleyen Þevket Erzen, "Siz deðerli üyelerimizin katýlýmý bizlere güç vermektedir. Her türlü görüþ ve önerilere açýðýz. Lütfen bizi uyarýn, eleþtirin, hatýrlatmalarda bulunun. Bunlardan asla rahatsýzlýk duymadýðýmýz gibi, bilakis olumlu ve iyi niyetli tüm eleþtirilerden memnuniyet duymaktayýz. Teþriflerinden dolayý tüm Cemiyet üyelerine teþekkür ediyor ve 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi. 11 Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Þahin Özübüðru, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Þahin Özübüðrü kutladý O Özübüðrü, yönetimde yer alan aday arkadaþlarý Serkan Kaya, Erdoðan Sarýoðlu ve Erdal Özkan ile birlikte Hakimiyet'e nezaket to Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Þahin Özübüðru, 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. ziyaretinde bulundu. Özübüðrü, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýnýn 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü'nü kutladý. Osmancýk ta 10 Ocak yemeði O smancýk'ta basýn mensuplarý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile Yolcu Ýskender'de bir araya geldi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Emniyet Müdürü Uður alýþkan ve Ýlçe Jandarma Komutaný Ýrfan Kýymaz'ýn onur konuðu olarak katýldýðý programa orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Orhan Güçlü ile gazeteciler katýldý. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Osmancýk'ta basýn mensuplarý 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü dolayýsý ile Yolcu Ýskender'de bir araya geldi. Üçüncü, bu önemli günün 1961 yýlýnda kabul edilen ve gazetecilerin sosyal haklarý ile ilgili bir kanun vesilesi ile kutlanmaya baþlandýðýný belirterek, basýnýn yasama, yargý ve yürütmenin yanýnda dördüncü kuvvet olarak kabul edildiðini belirtti. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, gazeteciliðin zor bir meslek olduðunu, özellikle yerel medyayý önemsediklerini kaydetti. Osmancýk Öðretmene ilginç sürpriz O Erzen den Cemiyet yarýþmalarýna katýlým çaðrýsý Cemiyet imizin fotoðrafý orum un sembolü oldu G azeteciler Cemiyet Baþkaný gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Yönetmenimiz Þevket Erzen, Cemiyet tarafýndan düzenlenen Fotoðraf, Öykü ve Karikatür Yarýþmalarý'nýn bu yýlda düzenleneceðini belirterek, katýlým çaðrýsýnda bulundu. Erzen, "Düzenlediðimiz yarýþmalar, þehrimizin sanat ve kültür hayatýna deðerli katkýlar saðlýyor. Mesela geçen yýlýn birinci olan fotoðrafý, adeta o- Salih Karslýoðlu, Mustafa Mertek ile Bidergi Ekibi yemeðin konuklarý arasýnda yeririnm aldý. rum'un simgesi haline dönüþtü." dedi. Yarýþmalarda elde edilen kazanýmýn en büyüðünün, þehre saðlanan kazaným olduðuna dikkat çeken Þevket Erzen, mesleki anlamda yaþanan geliþme ve mutluluklarýn yaný sýra, þehrin sanat ve kültürel hayatýna da önemli katkýlarý bulunan yarýþmalarda, derece yapan bir kare fotoðrafýn, þehrin sembolü haline gelmesini örnek gös- Akman BÝDERGÝ nin ilk sayýsýný Baþkan a hediye etti orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olan BÝDERGÝ Sahibi Atakan Akman, Ýkinci Bahar Lokantasý'nda düzenlenen gecede, BÝDERGÝ'nin ilk sayýsýný Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen'e ve cemiyet üyelerine takdim etti. Erzen, ilk sayýsýný beðeniyle ve takdirle karþýladýklarý BÝDERGÝ'nin orum'un basýn hayatýna renk katacaðýna inandýðýný belirterek, hayýrlý olmasý temennisinde smancýk Akþemseddin Ýlkokulu nda 10 Ocak Gazeteciler günü ilginç bir þekilde kutlandý. Okulun 3/A sýnýfýnda öðrenim gören minikler bir sürpriz yaparak öðretmenlerinin soyadýnýn yer aldýðý Tanyeri isimli aylýk gazete çýkardýlar. Tanyeri gazetesinin imtiyaz sahibinin sýnýf öðretmenleri Kemal Tan olduðunu belirten minikler gazete ile ilgili bütün ayrýntýlarý düþünmüþ. Sýnýftaki bütün öðrencilerin Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu nda 10 Ocak Gazeteciler günü ilginç bir þekilde kutlandý. rol aldýðý gazetenin künyesinde genel yayýn yönetmeninden, yazý iþleri müdürü, iletiþim, köþe yazarlarý vb. bütün yapacaklarýz bütün etkinlikleri Tanyeri Gazetesinde yayýnlayacaklarýný ifade ettiler. Eren Er kutladý E ren Er Dersanesi 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutladý. Dersane tarafýndan göndeliren mesajda, Ocak alýþan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemize ulaþan tebrik mesajlarý þöyle: Lale Stüdyo sahibi Memduh Tuluk; Güçlü kaleminizle bizleri her konuda aydýnlatýyor, çok þeyler öðretiyorsunuz. Meslek aþkýnýzla gece gündüz demeden çalýþýyor, tatil nedir bilmiyorsunuz. Takdir ve þükranlarýmla 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü gönülden kutlar, saðlýk, sýhhat ve esenlikler dilerim. Yerel basýnýmýzýn saygý deðer mensuplarýnýn alýþan Gazeteciler Günü nü en içten dileklerimizle kutlar, mesleki Osmancýk Hemþehrilerimizin bilgilendirilmesi ve ilimize ýþýk tutulmasý amacýyla, yerel medyada görev yapan kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için mesleðin zorluklarýna raðmen, ciddi fedakârlýklarla görevlerini yerine getiren deðerli basýn mensublarýnýn alýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. yaþantýnýzda saðlýk, mutluluk ve baþarýlarla dolu nice yýllara eriþmenizi diler, saygýlar sunarýz. - Basýnýn demokrasinin en temel unsurlarýndan biridir. Özgür ve tarafsýz bir basýnýn demokrasiyi güçlendirirken, saðlýklý bir kamuoyu oluþmasýna, halkýn gerçekleri öðrenmesine, bireysel hak ve özgürlüklerin geliþmesine deðerli katkýlar saðlýyor. Basýn çalýþanlarý, çok önemli ve güç bir görevi karþýlaþtýklarý tüm zorluklara raðmen fedakarlýkla sürdürüyor. Mesleðin yýpratýcý ve zor þartlarýna raðmen dünyanýn farklý bölgelerinde, çatýþmalarda, savaþlarda, can güvenliklerini de riske atarak haber peþinde koþan gazeteciler gerçekten saygýyý ve takdiri fazlasýyla hak eden bir anlayýþla görevlerini yerine getiriyor. Bu vesile ile 10 Ocak alýþan Gazeteciler Gününüzü kutluyor, saygýlar sunuyorum. Kutlamalar 10 Yaþar Yýlmaz Fenerbahçe Basketbol Okulu; orum Basýn sektörünün en genç üyesi olan BÝDERGI, Gazeteciler Cemiyeti'nin 10 Ocak yemeðine de misafir oldu. ayrýntýlarý ele alan minikler, gazetenin okulun açýk olduðu 8 ay boyunca ayda bir yayýnlanacaðýný belirterek, ay boyunca Emekli Tapu-Sen memuru Ahmet Küçük; Hakimiyet Gazetesi nin 10 Ocak alýþan Gazeteciler Günü nü kutlar, baþarýlarýnýzýn devamýný temenni ederim. PTT Ankara Baþmüdürlüðü çalýþanlarýndan hemþehrimiz Murat Ölçer: - orum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýnýn Gazeteciler Günü nü tebrik ediyorum. Bizimkiler Lokantasý yönetici ve çalýþanlarý: - alýþan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Genç çizer Furkan Þimþek:

12 12 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Hikmet Göktepe yeniden baþkan NURDER ve Ýpekyolu Derneði, Mevlid Kandili nedeniyle ortak kutlama programý düzenledi. Tasavvufi dernekler mevlidi birlikte kutladý Genel kurulda üç aday yarýþtý. Yeniden baþkan seçilen Hikmet Göktepe, Federasyon Baþkaný Kaya ya hediye verdi. Recep Mebet orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. Afra Düðün Salonu nda düzenlenen genel kurulda 364 üyeden 279 u oy kullanýrken 3 oy da geçersiz sayýldý. 3 adayýn yer aldýðý genel kurulda Hikmet Göktepe, Duran Semerci ve Erol alýþkan baþkanlýk için yarýþtý. Genel kurul sonucunda 157 oy alan Hikmet Göktepe güven tazeleyerek dördüncü kez Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkanlýðý na seçildi. Diðer adaylardan Duran Semerci 76 oy alýrken Erol alýþkan ise 43 oyda kaldý. Divan heyetine Federasyon Genel Baþkaný Abdullah Kaya baþkanlýk etti. Genel kurulda, Hikmet Göktepe ve ekibi kazanan taraf oldu. BÝRLÝK ve BERABERLÝK AÐRISI Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlarý Federasyonu Genel Baþkaný Abdullah Kaya baþkanlýðýndaki divan heyetinde Erol Göbüt, Ýlhan Uysal ve Süleyman Aykaç görev aldý. Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulda saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Genel kurulun açýþ konuþmasýný yapan Divan Baþkaný Abdullah Kaya, adaylarý tebrik ederek toplantýnýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Mesleki açýdan birlik ve beraberliðin önemine vurgu yapan Kaya, En kötü teþkilat bile, teþkilatsýzlýktan iyidir. O nedenle meslek odalarýnýn esnaf açýsýndan önemi büyük. Teþkilatýn kötüsü olmaz ama yöneticinin kötüsü olabilir. Bu tür durumlarda teþkilatý yýpratmadan yönetici deðiþtirilebilir dedi. Kýrgýnlýklarýn yaþanmadýðý güzel bir kongre dileðinde bulunan Kaya, ýkacak sonuç ne olursa olsun esnafýmýz arasýndaki dostluðun, birlik ve beraberliðin güçlenmesini arzu ediyoruz diye konuþtu. GENEL BAÞKANA HEDÝYE Afra Düðün Salonu nda gerçekleþen genel kurula bazý oda baþkanlarý da katýldý. Yönetim, denetim kurulu raporlarýnýn okunmasý ile devam eden genel kurulda, bilanço, gelir-gider hesaplarý oylanarak ibra edildi. Yeni dönem çalýþma programýna iliþkin bilgilerin de verildiði genel kurulda bazý ekonomi kalemleri ile ilgili ücret tespiti yapýldý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan divaný yöneten Federasyon Genel Baþkaný Abdullah Kaya ya iþlemeli bakýr levha hediye edildi. Kaya nýn hediyesini orum Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkaný Hikmet Göktepe takdim etti. CENTÝLMENLÝK ÖRNEÐÝ Genel kurulda aday olan isimler sýrayla söz alarak üyelere hitap ettiler. Adaylar, duygu ve düþüncelerini paylaþarak mesajlar verdiler. Genel kurulda 364 üyeden 279 u oy kullanýrken 3 oy da geçersiz sayýldý. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan baþkan adaylarý sýrasýyla birer konuþma yaparak duygu ve düþüncelerini dile getirdiler. Oylama öncesi kol kola girerek basýn mensuplarýna görüntü veren adaylar, yaptýklarý konuþmalarda verdikleri mesajlar ve saðduyulu yaklaþýmlarý ile takdir topladýlar. Genel kurulda üyelere hitaben bir teþekkür konuþmasý yapan Hikmet Göktepe, Yönetimde yer alan arkadaþlarýmla birlikte her zaman esnafýmýzýn yanýnda olduk ve olmaya devam edeceðiz dedi. Yeni dönemde, ilk günki heyecanla görevini sürdürme kararlýlýðýnda olduðunu vurgulayan Göktepe, bazý eleþtirilere de cevap verdi. Baþkanlýðýný üstlendiði odayý her platformda baþarý ile temsil ettiðinin altýný çizen Göktepe, Aþk ve þevkle üyelerimize hizmet için çalýþmaya devam edeceðim diye konuþtu. Yapýlan oylama neticesinde Hikmet Göktepe 4 yýllýðýna yeniden Elektrikçiler ve Su Tesisatçýlarý Odasý Baþkanlýðý na seçilirken Yönetim Kurulu Soner Özgür Yýlmaz, Erol Güngör, Ersoy Erdem, M. Ali Canday, Osman Altunkaya ve Uður Sivri den oluþtu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Zeynal Öncel, Ýsmail Özyýlmaz ve Mehmet Þanlý seçildi. Üyeler, genel kurula büyük ilgi gösterdi. Recep Mebet orum Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili Kutlama Programý dün gerçekleþti. Hýdýrlýk Camii nde sabah namazýný müteakiben düzenlenen çay ve simit ikramý ile baþlayan program dahilinde Sevgi Evleri, huzurevi ve hastane ziyarethürriyet Meydaný nda kurulan çadýrda vatandaþa helva daðýtýldý. lerinin yaný sýra bazý salon ve açýkhava etkinlikleri gerçekleþtirildi. Nurani Eðitim ve Kültür Derneði (NURDER) ile Ýpekyolu Derneði iþbirliðinde organize edilen etkinlikler çerçevesinde Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda Mevlid Kandili Özel Programý düzenlendi. Döner ikramýnýn da yapýldýðý etkinliðe vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Hafýz Þaban Erci nin Kuran-ý Kerim geçirmeli, O nun kutlu mesajlarýna ve sünnetine ittilavetiyle baþlayan programda Ýl Vaizi Mustafa tiba etmeliyiz diye konuþtu. Vehbi Köklükaya nýn konferansý ile semazen göstüm orum halkýnýn Mevlid Kandili ni tebrik terisi ve tasavvuf musýkisi konserleri yer aldý. ederek, hayýrlara vesile olmasý dileyen Kayacý, kut- PEYGAMBERÝ REHBER EDÝNENLER SIKINTILARI AÞAR lama organizasyonuna destek veren herkese teþekkür etti. NURDER Baþkaný Murat Kayacý ve Ýpekyolu Derneði Baþkaný Nurullah Ýpek in de hazýr bulunduðu programa orum halký büyük ilgi gösterdi. Mevlid Kandili kutlamalarý hakkýnda açýklama yapan Murat Kayacý, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum gününü idrak etmek bizim için en büyük þeref dedi. Allah Resulünü sevmek, sevdirmek tüm müminlerin gayesi olsa gerek diyen Kayacý, Ýslâm aleminin günümüzde yaþadýðý sýkýntýlarýn temelinde Hz. Peygamber in þanýna yakýþýr kýymet verilmemesinden kaynaklanýyor. Mevlid Kandili vesilesiyle Peygamberimiz e olan baðlýlýðýmýzý gözden Öðle namazýný müteakiben Ulucamii de lokum daðýtýmý ile devam eden kutlamalar dahilinde Hürriyet Meydaný nda halka döner ve helva ikram edildi. Gazi, Ýnönü ve Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret eden Dernek yetkilileri esnafýn kandilini de tebrik ettiler. Tasavvuf Yolu Dernekler Federasyonu nun Mevlid Kandili kutlama programý Mimar Sinan Mahallesi Kýrklar Sitesi ndeki mevlid-i þerif organizasyonu ve yemek ikramýnýn ardýndan dualarla sona erdi. DÖNER ve HELVA ÝKRAMI Elektrik kesintisi maðdur etti Trafo bakýmda vatandaþ soðukta Recep Mebet alýk YEDAÞ a baðlý ekipler dün Ulukavak Mahallesi Sarýlýk Mevkii ndeki bir trafoyu bakýma aldý. Sabah saat dan akþam e kadar elektrik verilemeyen mahallede ikamet eden vatandaþlar maðdur oldu. Haber Merkezimizi telefonla arayarak þikayetlerini dile getiren mahalle sakinleri, YEDAÞ ýn uyguladýðý enerji kesintisine tepki gösterdiler. oluk-çocuk sabahtan beri soðukta kaldýk diyen vatandaþlar, kýþ gününde yapýlan bakým çalýþmasýný eleþtirdiler. Trafodaki çalýþmayla ilgili bilgi veren yetkililer ise planlanlý kesintinin müteahhit firmanýn iþlemlerinden kaynaklý bir müddet daha uzadýðýný dile getirdiler. Haberimiz yayýna hazýrladýðý saatlerde trafodaki çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Dekan dan Azimli nin iddialarýna cevap D icle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Abdülkerim Ünalan, Dicle Üniversitesi'ndeyken 'cemaat mobbingi'ne maruz kaldýðýný söyleyen orum Hitit Üniversitesi Ýslam Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin iddialarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný ileri sürdü. Yeni Þafak'a açýklama yapan Ünalan, Mobbing yapmadýk baþlýklý haberde þu ifadeleri kullandý: "Mehmet Azimli, yazdýðý 'Siyeri Farklý Okumak I' adlý kitabýnda müsteþriklerin etkisinde kalarak temel inançlarý- Yeni Þafak a konuþan Dekan Ünalan, Azimli nin iddialarýna cevap verdi. mýza aykýrý beyanlarda bulundu. Ülkemizdeki üniversitelerce kabul edilmeyiþinin sebebi, 'cemaat' falan deðil, kendisinin ilahiyat hocalýðý ile baðdaþmayan bu duru- mudur. Ýmam-hatiplerin önünü açan, Kur'an-ý Kerim ve siyer derslerini koyan, baþörtüsü problemini çözen hükümetimize duacýyýz, Mehmet Azimli, gördüðü bas- kýnýn sebebinin, Ýlim Yayma Cemiyeti nin kuruluþunda hizmetinin olduðunu iddia etmektedir. Bu iddia da iftiradýr. Bu cemiyet baþ tacýmýzdýr." (Yeni Þafak)

13 PAZARTESÝ 13 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:12 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:31 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: OCAK Bir müminin kalbini hoþ tutmak, bana nâfile hac yapmaktan iyi gelir. Ebû Bekir Kettânî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM VEFAT EDENLER 1- Büyükkeþlik Köyü nden gelme Güzide Bozok. 2- Erzurum dan gelme Ýsmail Kurudal ýn gelini Ayhan Kurudal ýn eþi, Sevim Kurudal. 3- Kuyumcu Köyü nden gelme Emine Büyükkoca. 4- Kuþsaray Köyü nden Kemal Ünkap. 5- Belediye Temizlik Ýþleri çalýþaný Atila Üstad ýn babasý Hacý Ömer Üstad. 6- Metin ve Mustafa Bektaþ ýn babasý Celal Bektaþ. 7-Büðüroðlu Köyü nden Ýsmet Büðüroðlu. 8- Ovakarapýnar Köyü nden Gülizar Ünsal. 9- Marangoz Mehmet Kýratoðlu nun eþi Semiha Kýratoðlu. 10- Doç.Dr. Ufuk obanoðlu nun babasý Ýsmail obanoðlu. 11- Palabýyýk Köyü nden Mavuþ Top. 12- Sait Kömürcü nün annesi Haným Kömürcü. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Efendimizin merhameti hakkýnda Deðerli Okurlarým!... lardý ki; vaktinde doyurulmalarý, sularýnýn ihmâl Bu yazýmýz da; Peygamberimizin çocuklara ve hayvanlara karþý þefkati ve merhameti hakkýnda olacaktýr. onlara sopa ve eza verilmemesi hususlarýný hep anlatýr ve edilmemesi, güçlerinin üstünde yük yüklenmemesi, yarýn mahþerde insanlarýn hayvan hakkýnda sorumlu olacaklarýný ifâde eder, Amme Sûresi'nin 40. Âyetini hatýr- Efendimizin merhameti o kadar yüksekti ki; Cenâb-ý Hak Tevbe Sûresi Âyet 128'de O'nün merhameti hakkýnda þöyle buyurmaktadýr: "Andolsun size kendinizden latýrdý. Hayvanlar da haklarýný insanlardan alacaklar. Bu hak alma iþlemi tamamlandýktan sonra "Kün" emriyle öyle bir peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz hayvanlar toprak olacaklar. Ýþte Mahþerin o dehþetli ânýný O'na çok aðýr gelir. O size çok düþkün, mü'minlere karþý gören kâfirler "Âh keþke nolaydý, bizlerde dünyaya hayvan olarak gelsek þimdi toprak olsaydýk" diyecekler. Bu çok þefkatlidir, merhametlidir..." Cenâb-ý Hak bu Âyet-i Kerîmesinde Habîbi'ni kendine mahsus ismiyle þereflendirerek; RAÛF ve RAHÎM isimleriyle vasfetmekte- Âyette anlatýlmak istenen husus; insanlardan hayvan haklarýnýn alýnmasý hususudur. Kâfirlerin mümkün olmayan dir. Ashabdan Hz. Enes (R.A.); Efendimiz'in þefkat ve istekleri ise mahþerin dehþetini göstermektedir. Efendimiz merhameti hususunu þöyle anlatmaktadýr: "Efendimiz Hafýz Recep hayvanlarýn da his sahibi olduklarýný bildirmiþtir. Musa çocuklara ve hayvanlara karþý fevkalâde bir merhamet ve CAMCI Peygamberin devrinde bir kiþinin çölde giderken susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeðe, orada bulunan kuyu- þefkat gösterirdi. Bu hususta Resûl-ü Ekrem'den daha merhametli bir kimse görmedim. Mekke'nin havasý çok dan ayakkabýsý ile su çýkarýp köpeðe içirmek suretiyle hayâta sýcak olmasý münâsebetiyle halk; çocuklarýný belli bir yaþa kadar, döndürmesi Allah'ýn Rahmeti'ne ve Cennet'e girmesine sebep teþkil etmiþtir. Ve yine bir kedinin aç kalýp ölmesine sebep olan bir havasý daha elveriþli, uzak kabilelerde süt anneleri bulurlar, hem fasih lisan ve hem de iyi yetiþmeleri için belli kabilelere verirlerdi. kadýnýn da Cehennemlik olduðunu haber vermiþlerdir. Bir gün Efendimiz de oðlu Ýbrahim'i böyle bir sütannesine teslim etmiþti. açlýktan karný içine çökmüþ bir deve gördü ve: "Hayvanlarýnýzdan O'nun çocuk üzerindeki sevgi ve merhameti o kadar yüksekti ki; dolayý Allah'ýn size azâb etmesinden korkunuz..." buyurdular. Hz. bizleri de beraberine alýr, Ýbrahim'i görmek için oralara kadar Âiþe Validemiz diyor ki; bir gün deveme sert muamele ettiðimi giderdik. Akþama kadar Ýbrahim'i sever, O'nunla meþgul olur, Allah Resulü gördü ve bana dedi ki: "Ya Âiþe hayvanlara rifk ve akþam geri dönerdik. Ve yine Sahabe'den Üsâme diyor ki: merhametle muamele ediniz. Ýyi biliniz ki merhamet eseri olmayan "Küçüklüðümüzde Efendimiz bir dizine beni, diðer dizine de torunlarý Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i alýr, bizleri sever okþar ve sonra kimse bütün hayýrlardan mahrumdur." Bir insanda merhamet hissinin bulunmasý Cenâb-ý Haklan çok büyük lütuf ve ihsanýdýr. þöyle dua ederdi: (Allah'ým ben bunlarý seviyor ve merhamet ediyorum. Sen de bunlarý sev ve merhamet et) derdi." Yolda rastladýðý Þunu iyi bilmeliyiz ki; insanlarý dâima huzursuz kýlan; cemiyet hayatýnýn can damarý olan fazilet ve ferâgatkârhk gibi bütün manevî çocuklara selam verir ve onlarý kendi hayvanýna bindirmekten son deðer ve rabýtalarý ortadan kaldýran en büyük hastalýk, cemiyetin derece hoþlanýr, onlarla þakalaþýr, hoþlarýna gidecek latîf sözler fertlerinden merhamet hissinin yok olmasýdýr. Cana kýymalar, mala söylerdi. Bir defa çocuklarý yarýþ yaparken görmüþler ve onlarla kýymalar, ýrz ve namusa tecâvüzler, bütün bütün zulümler, koþmuþlardýr. Bu hali gören bir bedevi þaþkýn bir halde; "Ey cinayetler hep merhametsizlikten ve Allah Korkusunun bulunmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Allah'ýn Resulü; biz çocuklarý pek sevmeyiz ve öpmeyiz" deyince, buna karþýlýk Efendimiz; "Allah sizin kalbinizden merhameti kaldýrmýþ ise ben ne yapayým..." buyurdular. Ve yine: "Sakýn ola ki Deðerli Dostlar!... harpte çocuklarý asla öldürmeyiniz. Zira onlar doðuþta Fýtrat-ý Ýslâm Bu kýsa yazýma Peygamber Âþýký Süleyman elebi Hazretleri'nin üzere doðmuþlardýr. Sonra anne ve babalan hangi dîne mensuplarsa þu mýsrasý ile son veriyorum: kendi inançlarý üzerine çocuklarýný yetiþtirirler." Merhaba ey asý ümmet melcei Deðerli Okuyucularým!... Merhaba ey çaresizler eþfai Bu hususta Peygamber Efendimizin binlerce örnekleri var, bunlarýn hepsini anlatmak, yazmak bu kýsa yazýmýzýn hacmini aþar. Biz Merhaba ey Rahmeten lil Âlemin Merhaba sensin þefi a l müznibîn burada birkaç örnekle Efendimizin çocuk sevgisi ve onlara karþý duyduðu merhamet ve þefkat hissini belirtmek istedik. ocuklar Evet Aziz Dostlarým!... üzerinde Efendimizin bu davranýþý bizler için örnek olmalý. Efendimizin dünyâya teþrif buyurduklarý Mübarek Rebîülevvel Bilhassa asrýmýzýn çocuk terbiyecileri; þefkat ve sevginin çocuðun ayýnýn ilk haftasý içerisinde bulunuyor ve o büyük Nebî'ye, terbiye ve karakterindeki müsbet tesirlerini anlatmakla bitiremiyorlar. Ýþte en büyük eðitimci olan Allah Resulü tâ on dört küsur asýr Merhaba Ey Âlemlerin Sevgilisi, Þefîimiz, Melceimiz; bizleri Peygamber Efendimiz'e sesleniyor ve diyoruz ki; evvel bu prensiplere göre hareket etmiþlerdir. Ümmetliðe kabul buyur. Âh ire t'te Þefaatinden mahrum kýlma Yâ Deðerli Dostlar!... Resûlallah!... Allah Resulü çocuklara karþý olan bu duyarlýlýðýný, hayvanlara Deðerli Okuyucularým!... karþý da göstermiþ, bizlere örnek olmuþ ve tavsiyelerde bulunmuþtur. Bu yazýmýzda birkaç örnek de hayvanlara karþý olan merletimiz ve vatanýmýz için olduðu kadar, beþeriyetin selâmetine Hepinizi sevgiyle selâmlýyor, bu Kutlu Doðumu devletimiz, milhametinden bahsetmek istiyorum. vesile kýlmasýný Yüce Rabbimden dua ediyorum. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Azýz Dostlar!... Efendimiz hayvanlarýn bakýmý hususunda o kadar titiz davranýr- Sanatýn dili Medyadan öðreniyoruz ki; Batýlý bazý ülkelerde Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli romaný yoðun ilgi görüyormuþ. Hem okurlarca, hem de edebiyat çevrelerince dikkatle okunuyormuþ. Bazý edebiyat eleþtirmenleri bu romaný: "Yirminci yüzyýlý temsil edebilecek nitelikte mizahi bir roman olarak" deðerlendirmiþler, evrenselliðini vurgulamýþlar. Haberi okuyunca sevindim. Bir yazarýmýzýn batý dünyasýnda tanýnmasý, edebi deðerinin fark edilmesi sanatýmýz DEÐÝNMELER lardaki geliþmeleri yakýndan takip eden Tanpýnar, dinamik bir sanatçýdýr. Deneme, roman, makale, þiir, edebiyat tarihi, hikaye gibi farklý türlerde eser veriþi onun bu zengin bakýþýnýn bir göstergesidir. Kültürümüzün tarihi dokusuna önem veren bir üslubun temsilcisi olan Tanpýnar, her türlü fikre ve anlayýþa açýk, uzlaþmacý, iyimser ve de çoðul bakýþ açýlarýný rahatlýkla kullanabilen özgün bir kalemin sahibidir. Dilimize hakim bir edebiyatçý olan Tanpýnar, insanýn iç dünyasýný esas alýyor sanat eserini oluþturmada. açýsýndan önemli. Üstelik Tanpýnar'ýn bizim pen- Ýnsaný anlamaya çalýþýrken, hem dikkatli ve hem de hoþgörülüdür. cerelerimizden biri olmasý da yerinde. Bir diðer nokta da, Þahin Tanpýnar'ýn adý geçen romanýnýn çevrilmesinde Orhan ERTÜRK Hayatýn diliyle sanatýn dili arasýndaki ince ve nitelikli Pamuk'un yönlendirmesinin olmasý. Tanpýnar'dan etkilendiðini sürekli açýklayan Orhan Pamuk, edebiyatýmýzýn farklý kültür çevrelerince tanýnmasýna somut bir destek daha vermiþ oluyor haliyle. baðlarý, basite almayan yazarýmýz, o baðlarý kendi sezgisiyle zen- ginleþtirmeye çalýþýr dilimizin imkanlarýný zorlaya zorlaya. Onun üslupçuluðunun bir kýsmý buradan, bir kýsmý da hayatý estetize ederek anlatma cabasýndan kaynaklanýr ki; Tanpýnar'ýn sanatýný olgunlaþtýran temel deðerler de bunlardýr zaten. Ýþin aslýna bakýlýrsa, Tanpýnar dýþ dünyada yýllar önce tanýnmayý hak eden bir yazar ve þairimizdir. O, bir dünya sanatçýsýdýr edebiyat estetiði baðlamýnda. Yaþamýn iç ritmini musiki ve mimarideki kompozisyonlarla Tanpýnar, insanlýkla ilgili konulara etraflýca bakabilen, peþin yakalamayý isteyen Tanpýnar, modern bir sanatçýnýn bütün özelliklerini hem eserleriyle hem de estetik arayýþlarýyla ortaya koyar. hükümlere önem vermeyen, yoðun psikolojik dikkatlere sahip birikimli bir aydýndýr. Kendi deðerlerimize yoðun ilgi duyar. Medeniyet unsuru haline gelen insanlýk deðerlerine de kapalý tutmaz zihni- Onun her cümlesi, dünyaya açýk, yaþamýn ruhunu veren sanatýn dilini verir bize. Bu baðlamda Tanpýnar, her zaman evrensel okumalara elveriþli eserleriyle gündemde kalacaktýr. O, okurunu düþünni. Yeniyi ve ilerlemeyi hayatýn merkez kuvvetlerinden biri olarak kabul ettiði için, duraðanlýktan ve kültürel darlýktan hoþlanmaz. meye, anlamaya, yeni güzellikleri üretmeye kendine has tarzýyla Magazinden de uzak duruyordu. Tanpýnar yaþadýðý dönemde edebiyatýn dýþýna çýkmadý. teþvik eden þairimiz, yazarýmýzdýr. O, kuþkusuz, modern kültürel tecrübeyi bize sanatýn diliyle, estetik yorumlamalar eþliðinde sunan çaðdaþ ve demokratik bir bakýþ açýsýdýr tüm hassasiyetiyle. Bu günkü Türkçemize Tanpýnar'ýn bu yöndeki katkýsý araþtýrmaya deðer bir Tanpýnar, dünyaya açýk bir sanatçý. O, entelektüel kararsýzlýðý estetik tavrýnýn odaðýna aldýðý için her türlü kültürel birikimden faydalanmaya müsait bir alýmlayýcý zihni yapýya sahip. Bilim ve konudur. sanat- Kadir Yüktaþýr com Akþemseddin Hazretleri 1 Anadolu'nun manevi erlerinden biri idi Akþemseddin hazretleri 1389 yýlýnda Þam da doðmuþtur. Nesebi hazreti Ebubekir (ra) efendimize dayanýr. 15. asrýn en büyük sufisi ünvanýný almýþtýr. orum-osmancýk ilçesinde müderris oldu. Hacý Bayramý Veli hazretlerinin mürididir. "Ýstanbul'un fethini müjdeleyen Hacý Bayramý Veli hazretleri: "Bizin köse (Akþemseddin)ile Fatih sultan ile Ýstanbul u onlar alacaklardýr" müjdesini vermiþti. Fatih Sultan Mehmed in hocasýdýr. Saçý ve sakalý, elbisesi beyaz olduðu için kendisine "Ak þemseddin" denilmiþtir yýlýn da 15 ocak günü Bolu Göynük te vefat etmiþtir. Ýstanbul musahara altýndadýr. Fakat fetih bir türlü gerçekleþmiyor,genç Fatih büyük bir heyecan halin de Akþemseddin hazretlerine: "Hocam fetih neden gerçekleþmez?" "Sultaným Bizans içinde Cibali Baba adýn da meczup bir veli vardýr. "Aman bu gavurcuklarým ölmesin, ben onlarýn hidayetine vesile olacaðým" diyerek atýlan toplarý kerameti ile top patlamadan Halice atmaktadýr, böylece fethe engel olmaktadýr, sebebi budur." (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 86,802 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER UÐUR BAHABEY CAD.17/A ESKÝ GÖÐÜS HASTALIKLARI HAST.KAR ESER OSMANCIK CAD. NO:44/C (ULU CAMÝ - YAZI ARÞISI ARASINDA) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 86,819 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Fransa da operasyonu anlattý AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrým, hafta sonu Fransa'da Avrupa Türk Demokratlar Birliði (UETD)'nin çalýþmalarýna katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, iki günlük çalýþma kapsamýnda AK Parti orum Milletvekili Murat Yýldýrým Franza Lorrainne bölgesinde çok sayýda programa iþtirak ederek Avrupa'daki vatandaþlarýmýza Türkiye'de yaþanan geliþmeleri paylaþtý ve onlarýn dertlerini ve beklentilerini dinledi. AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen program kapsamýnda Yýldýrým, Metz Camisi'nde kýlýnan Cuma Namazýnýn ardýndan çeþitli STK'larý ziyaret etti. Boulay Kütüphanesi'nde bulunan Pierre Loti Türk Kitaplarý Bölümü'nde Boulay Belediye Baþkaný ve Boulay Meclis Üyelerinden Turgay Kaya ile bir araya gelen Yýldýrým, akþam yaklaþýk 200 kiþi ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrý, Fransa da yaþayan vatandaþlarýmýzla buluþtu. Ýki günlük çalýþma kapsamýnda son geliþmeler deðenlendirildi. Türk ve Fransýz bölgesel medya temsilcilerinin de katýldýðý programda Strazburg Baþkonsolosu Serdar Cengiz Bey ile bir konuþma yaptý. Program sonrasýnda Sarreguemines STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Yýldýrým, cumartesi günü sabah UETD Ýcra Kurulu ile kahvaltýda buluþtu. Metz bölgesinde gerçekleþtirilen esnaf ziyaretinin ardýndan Fameck bölgesinde Strazburg Baþkonsolosumuz Serdar Cengiz'in katýlýmý ile vatandaþlarýmýzla buluþan Yýldýrým Sosyalist Partisi Miletvekili ve Belediye Baþkaný Michel Liebgott ile bir araya geldi. Yine Bouzonville de vatandaþlarýmýzla buluþan Yýldýrým, dün Maizieres Les Metz'de 50 kadar iþ adamý ile kahvaltýda bir araya geldi. Yýldýrým'a ziyareti süresince Yýldýrým'a UETD Lorraine Temsilcisi Ziya Bayýndýr eþlik ettiler. Avcý ve Atýcýlar istiþare etti orum Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði üyeleri, önceki gün dernek salonunda bir araya gelerek av sezonu ile ilgili fikir alýþ veriþinde bulundu. Dernek Baþkaný Yusuf Bayramoðlu baþkanlýðýnda yürütülen toplantýya, Milli Parklar Þube Þefi Yüksel Þimþir ve Hayri Kömür ün yaný sýra çok sayýda avcý katýldý. Yapýlan toplantý sonucunda mevcut av sistemi ve önümüzdeki sezondan avcýlarýn beklentileri bir rapor haline getirildi. Avcýlar tarafýndan hazýrlanýlan rapor Ýç Anadolu Merkez Av Komisyonu Baþkanlýðý na iletilecek. Toplantýda ele alýnan konularý paylaþan Dernek Baþkaný Bayramoðlu, þunlarý kaydetti; AVBÝS sistemi üzerinden yapýlan rezervasyonlarda ileri tarihli rezervasyona müsaade edilmesi. Program yapmak isteyen ekipler için 1520 gün öncesinden izin almaya müsaade edilmesi. Tavþan-keklik avýnýn ayný bölgelerde ayný þekilde yapýlmasýndan dolayý kontrolün daha saðlýklý olabilmesi için ayný anda yasak yada ayný anda serbest edilmesi. AVBÝS üzerinden alýnan izinlerin ayný gün içerisinde av baþlangýç saatinden önce (ortalama güneþ doðmadan önce) deðiþtirilebilmesi yada iptal edilebilmesine olanak saðlanmasý. Göçmen kuþlarda kotalarýn Avrupa standartlarýna uygun hale getirilmesi, daha yaygýn avlanmasýna müsade edilecek sistemin gelmesi. Kolluk kuvvetlerinin av konusunda resmi kanallarla bilgilendirilmesi ve gerek kontrol gerekse kaçak avýn engellenmesi konusunda daha duyarlý hale getirilmesi. Kaçak av konusunda vatandaþlarýn baþvurabilecekleri sabit bir telefon numarasýnýn olmasý, ( gibi) þikayetlerin kayýt altýna alýnmasý. Avcý yoðunluðunun yaþandýðý bölgelerde avcýlarýn bahsi geçen limitlerdeki av sayýlarýna ulaþamadýklarý dikkate alýnarak limitlerin sayýsýnýn yerelde düþürülmesine olanak saðlanmasý. (orum Kumçelteði avlaðý orum merkezde ördek avýnýn yapýlacaðý yegane yerlerden orum Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Derneði üyeleri istiþare etti. ðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, bir okulda çocuðun bir öðretmeni tarafýndan dersi dinlemediði gerekçesi ile okul müdürüne þikâyeti ile baþlayan, daha sonra da okul müdürünün öðrenci A. ye þiddet uyguladýðý iddiasý üzerine basýn açýklamasý yaptý. Konu ile ilgili olarak Eðitim Sen orum Þubesi nin A.. nin velisi ile görüþtüðünü ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin den de bilgi aldýðýný ifade eden Öztürk, Kabul etmediðimiz bu þiddet olayý ile ilgili olarak aile tarafýndan ilgili yerlere þikâyette bulunulmuþ idari ve adli soruþturma baþlatýlmýþtýr. dedi. Eðitim Sen olarak her türlü þiddetin ve baskýnýn karþýsýndayýz. diyen Öztürk, Böylesi bir þiddet olayýný kabul etmiyoruz ve Yerel seçim hazýrlýðý B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti orum Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Anitta Otel'de gerçekleþtirilen istiþare toplantýsýna, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile birlikte il yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yerel seçimler öncesi yapýlacak çalýþmalarýn görüþüldüðü toplantýda konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, yönetim kurulu üyelerine AK Parti hükümetinin orum'da yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ceylan, 30 Mart yerel seçimlerinde yapýlacak çalýþmalar ile ilgili de yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Baþkan Külcü ile teþkilat mensuplarý seçim strateji üzerine konuþtu. Yerel seçimler öncesi yapýlacak çalýþmalar görüþüldü. ise, istiþare toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, "Benim olmadýðým yerde baþka kimse yoktur anlayýþý ile seçim çalýþmalarýný yürüteceðiz. Biz, dün olduðundan daha fazla çalýþmak, orum'a hizmet etmek zorundayýz. orum, bu ekibi, AK Parti'yi çok seviyor. Yaptýðýmýz iþler, mil- letimizin gönlünde taht kurdu. Yeni dönemde de yeni projelerimizle gönüllerde taht kurmaya devam edeceðiz" dedi. Belediye Basýn Tarým ve sanayi buluþmalý Ýstiþare Dernek Baþkaný Yusuf Bayramoðlu baþkanlýðýnda düzenlendi. birisidir ancak mevcut Koruma ve kontrol yada ava yasak olan kotalar avcý konusunda yerel olarak yerlerde av yapýlmasýna yoðunluðundan dolayý uzman görülebilecek göz yumabilmekteler. ördek avýnýn kýsa sürede avcý derneklerinin Domuz kotasýnýn bitmesini saðlamaktadýr. yetkili hale getirilmesi yabancý avcýya ayrýlan oðu avcý 1 yada 2 gerekmektedir. % 50'lik limitinin % ördek vurabilirken gün Köy muhtarlarýnýn 30'a düþürülmesi. baþýna kotalardan 6 av konusunda bilgili Merkez Av ördek düþmektedir.) hale getirilmesi Komisyonu'nda görevli Av denetimi yapan gerekmektedir. avcýlarýn sayýsýnýn orum yereldeki Bugünkü haliyle artýrýlarak, avcýlarla ekiplerin araç ve muhtarlar ava serbest ilgili kararlarýn daha personel olarak yetersiz olan alanlarda avcýlara doðru ve saðlýklý kaldýðý görülmektedir. sýkýntýlar çýkarabilmekte alýnmasýnýn saðlanmasý. Þiddet ve baskýnýn karþýsýndayýz E Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti orum Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. kýnýyoruz. Türkiye'de büyüyen çocuklar þiddetle kuþatýlmýþlardýr. Þiddet olayýný sistem üretmektedir. Ülkemizde yapýlan araþtýrmalar, hemen hemen tüm çocuklarýn evlerinde, okullarýnda ve içinde yaþadýklarý topluluklarda þiddete tanýk olduklarýný, üstelik çok sayýda çocuðun bu olgudan doðrudan etkilendiðini göstermektedir. Þiddet çocuklarýn kendilerini ifade yeteneklerini, okul performanslarýný, sosyalleþmelerini, öz saygýlarýný ve genel olarak duygusal anlamdaki saðlýklarýný olumsuz etkilemektedir. Bizler toplumun bütün kesimlerini þiddet ile mücadeleye davet ediyoruz. Biz, çocuða karþý þiddetin kabul edilemez ve önlenebilir ulusal düzeyde çocuða karþý þiddetin önlenmesi için baþta karar vericiler olmak üzere tüm kamuoyunu Mehmet Öztürk harekete geçmeye davet ediyoruz. Þiddetten arýnmýþ deðerleri yaygýnlaþtýralým. diye konuþtu. orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ni ziyaret etti. Bektaþ, ziyarette Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ten birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Tarým ve sanayinin buluþturulmasý gerektiðini dile getiren Bektaþ, bunun gerçekleþtirildiði taktirde tarýmsal sanayinin de geliþeceðini ve ilin ekonomisine daha büyüt katma deðer saðlanacaðýný söyledi. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinin örnek bir çalýþmaya imza atarak hayvan yetiþtiricilerini tek çatý altýnda topladýðýný dile getiren Bektaþ, Ýldeki damýzlýk sýðýr yetiþtiricileri büyük bir birliktelik kurmuþlar. Birliðin 4 bine yakýn üyesi bulunurken, günlükte birliðimizde yaklaþýk 100 ton süt üretimi planlanmýþ. Ancak bu sütü iþleyecek tesisimiz yok. Süt iþleyen tesislerimiz kurulursa bu aile daha da geniþleyecek. Hem hayvancýlýk geliþecek, hem de sektörel bazda sanayide çeþitlilik kazanacaktýr. Onun için tarým ve sanayi entegrasyonunu önem- orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ni ziyaret etti. Ali Bektaþ, birliðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. siyoruz. Unutulmamalýdýr ki hayvancýlýk geliþmeden tarým geliþmez dedi. Bektaþ, yapacaklarý her çalýþmada Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliðine her türlü konuda destek olmaya hazýr olduklarýný açýkladý. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise, 1999 yýlýnda kurulan birliðin 3 bin 800 üyesinin bulunduðunu belirtti yýlýnda devlete 7 milyon TL, katma deðer vergisi ödediklerini dile getiren Cinbek, yýllýk ise 16 ila 20 milyon TL civarýnda cirolarý olduðunu belirtti. Süt üretimi ve pazarlanmasý konusunda üzerlerine düþen her þeyi en iyi þekilde yaptýklarýný kaydeden Cinbek, orum da üretilen sütün iþlenmek için baþka illere götürüldüðünü sözlerine ekledi. Ziyarette Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, borsa meclis baþkan yardýmcýsý Ýsmail Turan Ünlü, meclis üyesi Mustafa Þükrü Abraþ ve Tescil Müdürü Süleyman ifçi hazýr bulundu.(ýha)

15 PAZARTESÝ 13 OCAK Ýnsanlýðý onurlandýrdý S aadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Mevlid Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýnda Peygamber Efendimizin yaþamýndan da bahseden Cýdýk, þunlarý yazdý; 12 Ocak 2014 Pazar gecesi, tüm insanlýðý onurlandýrmak üzere dünyamýzý teþrif eden Ýki Cihan Güneþi Sevgili Peygamberimizin mevlid-i þeriflerinin yýldönümünü idrak edeceðiz. Kendisi insanlýðýn onuru olan Sevgili Peygamberimizin insanlýða getirdiði varlýk anlayýþýnda insan, yaratýlmýþlarýn en saygýný ve varlýðýn özüdür. Ýnsanýn fýtrat ve yaratýlýþ itibariyle onurlu bir varlýk olmasý, Ýslâm ýn varlýk, bilgi ve deðer anlayýþýný þekillendiren en temel unsurlardan biri olmuþtur. 12 Ocak 2014 Pazar akþamý Mevlid Kandili, yani Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed in, ay takvimi- ne göre doðduðu gecedir. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu levvel ayýnýn on ikinci pazartesi gecesi Mekke de dünyaya gelmiþtir. Yeryüzünde önemli geliþmelere sebep olan bu kutlu doðum, insanlýk tarihinin en önemli olaylarýndan birisidir. ünkü onun dünyaya geldiði dönemde, insanlar her türlü deðer ölçülerini yitirmiþ, yollarýný þaþýrmýþlardý. Küfür ve haksýzlýk gönülleri karartmýþ, Allah a giden yoldan uzaklaþtýrmýþtý. Sosyal hayat bozulmuþ, ahlâk tamamen kokuþmuþtu. Kadýnlar esir muamelesi görüyor, bir eþya gibi alýnýp satýlýyor, kýz çocuklarý acýmasýzca diri diri topraða gömülüyordu. Dünyada insanýn en çok ihtiyaç duyduðu þey olan huzur, can ve mal güvenliði kalkmýþ gibiydi. Dünyanýn birçok köþesi kanlý boðuþmalara sahne oluyordu. Cihanýn ýslahý bir peygamberin gönderilmesine muhtaçtý. Bütün ümitler, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdele- Faruk Cýdýk diði âhir zaman peygamberine yönelmiþti. Ýþte Peygamberimiz Hz. Muhammed, böyle bir zamanda dünyaya gelmiþti. Bu gecenin sabahý gerçekten de nurlu bir sabahtý. Ýnsanlýk için yepyeni bir gün doðmuþ, aydýnlýk bir devir açýlmýþtý. Bir fazilet güneþi ve hidâyet meþ alesi olan Sevgili Peygamberimiz in gönderiliþi, Yüce Allah ýn bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur an-ý Kerim de þöyle buyurulmuþtur: Ýçlerinden, kendilerine Allah ýn ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, ken- dilerine kitap ve hikmeti öðreten bir peygamber göndermekle Allah, mü minlere büyük bir lütufta bulunmuþtur. Halbuki onlar önceleri apaçýk bir sapýklýk içindeydiler. Kur an-ý Kerim in ifadesiyle O, âlemlerin Rabbinden, âlemlere rahmet olarak gönderildi. Âlemlerin Efendisi Peygamberimizin doðumunu anarken, yalnýz mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi daðýtmak yeterli deðildir. Onun doðumunu anmaktan asýl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkýný, fazîletini, adâlet ve doðruluðunu hatýrlamak ve bunlarý hayatýmýzda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah ýn sevgisine, hoþnutluðuna ve baðýþlamasýna ermenin yegane yolu, Hz. Peygamber in yolundan gitmektir. Peygamberimizin dünyaya teþrif ettiðinde yolsuzluk, rüþvet olaðandý, soylu diye sayýlan kiþiler dokunulmaz, halk kýsmý ise hem maddi hem manevi olarak eziliyordu. Aileler kýz çocuklarýný diri diri gömüyorlardý, kadýna þiddet zirve yapmýþtý, kan ve gözyaþý her tarafý kaplamýþtý, fakirlik ve sömürü kapýlarýný açan faiz bir dünya gerçeði olmuþtu. Bütün dünya karanlýklar içinde, bir kurtarýcýnýn gelmesini dört gözle bekliyordu. Yahudi ve Hýristiyanlar ýn çoðunluðu bekledikleri son peygamberin kendi içlerinden çýkmamasý üzerine nefislerine uyarak bildikleri halde onu inkar ettiler. Peygamberimiz zulüm düzenini yýkarak adil bir düzen kurdu. Kur an-ý Kerim de þöyle buyurulur: (Ey Muhammed!) De ki: Allah ý seviyorsanýz bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah son derece baðýþlayýcý ve esirgeyicidir. Bu ayette de belirtildiði gibi, Allah ý hoþnut etmek, O nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür. Ýnsanlýðý kurtuluþa götüren Kutlu Doðum M emur-sen Ýl Temsilcisi ve SaðlýkSen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doðum gecesi olan Mevlit Kandiliyle ilgili mesaj yayýnladý. Saatçi, þöyle dedi; Tüm insanlara rahmet olarak gönderilen ve son peygamber olan Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) in doðum günü olarak kutladýðýmýz Mevlit Kandili nizi tebrik ederiz. M. Akif þöyle der: On dört asýr evvel yine böyle bir gece idi/kumdan ayýn ondördü bir öksüz çýkýverdi. O âlemlerin Rabbinden, "Âlemlere rahmet olarak gönderildi." Asýrlara sýðmayacak inkýlâplarý birkaç sene içerisinde gerçekleþtirdi. Evlâtlarýný di- ri diri topraða gömen babalar O'na ve getirdiði prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleþtiler, dünyaya insanlýk, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. Ýnsanlar O'nun tek emriyle, kökü yüzlerce yýl derinde olan alýþkanlýklarýný býraktý. O, yirminci asýr insanýnýn yüzyýlda yerleþtiremediði hakký, hukuku, adaleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarýný bir solukta yerleþtirdi. Böylece cehâlet asrý bir saâdet asrý olup, çýktý. Nihayet asýr, asýrlara taþtý. Ve O, çaðlar ötesiyle kucaklaþtý. Kutlu doðum insanlýðýn kurtuluþu için gönderilen en büyük nimetlerin baþýnda geliyor. Kuran ahlakýný hayatýna þiar edinen peygamberimizin örnekliði insanlýk için her zaman yol haritasý olmaya devam edecektir. Bizlere düþen ise En hayýrlýnýz, ahlakça en güzel olanýnýzdýr diyen son peygamberin bu mirasýna sahip çýkmak, þefkatine mazhar olmak ve ahlakýna talip olmaktýr. Bu her mümin için ulaþýlmasý gereken nihai bir hedef olmalýdýr Kur an ve bütün ahlaki erdemleri þahsýnda toplayan Hz. Peygamber, tüm insanlýða bir kurtuluþ ve diriliþ çaðrýsý yapmýþtýr. Ýþte Mevlid Kandili ve diðer mübarek gün ve geceler, bu çaðrýyý gönlümüzde, zihnimizde ve hayatýmýzda diri ve canlý tutmak adýna fýrsat günleridir. Sevgili Peygamberimizin hayatý bizlere yaþanabilir en güzel örnek olarak takdim edilmiþtir. Hz. Peygamberi örnek almak, ancak O nun insan- lýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý daveti hayatýmýza yansýtmakla ve güzel ahlakýný bir bilinç ve hayat tarzý olarak davranýþlarýmýzýn mihveri yapmakla mümkündür. Ýnsanlýðýn her zaman ve mekânda Hz. Peygamber'in teblið ettiði ilâhî mesaja ve bu mesajýn hayata geçirilmiþ þekli olan onun sünnetine ihtiyacý vardýr. O'nu örnek almak, Kuran a uymaktýr. Her yýl büyük bir coþku ve özlemle kutladýðýmýz Mevlit Kandili nin, insanlýðýn kurtuluþuna, dünyanýn deðiþik coðrafyalarýnda akan gözyaþlarýnýn dinmesine vesile olmasýný dileriz. Bu duygu ve temennilerle, Sevgili Peygamberimizin dünyayý þereflendirmesinin yýldönümü olan Mevlid kandilinin bütün insanlýða rahmet ve huzur getirmesini, O nu ve insanlýða getirdiði en büyük hediye olan Kur an ý yakýndan tanýmamýza ve çaðrýsý etrafýnda birleþmemize vesile olmasýný Yüce Mevlâ dan niyaz eder, Memur-Sen camiasýnýn, vatandaþlarýmýzýn, soydaþlarýmýzýn ve bütün Ýslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim. lara karþý sergilediði tutum ve davranýþlarda bize örnek olmakta, yaþamakta olduðumuz hayata ve geleceðimize ýþýk tutmaktadýr. Bu baðlamda bizlere düþen vazife; her sözü ve davranýþý insanlýðýn ufkunu açan Peygamberimizi, içimizde ve çevremizde yeniden anlamak ve O nun bize kazandýrdýðý, kardeþlik, sevgi, dostluk, güven, samimiyet, tevazu, hoþgörü, sadakat, vefa, halkýnýn yanýnda yer alma, hak ve doðru olaný temsil etme gibi deðerlere hayatýmýzda iþlerlik kazandýrmak ve özellikle genç nesillerin Peygamberimizi daha yakýndan tanýmasýna imkan yaratarak, O nu ve getirdiði evrensel mesajý özümsemelerine olanak saðlamak olmalýdýr. Bu duygu ve düþüncelere halkýmýzýn,saðlýk çalýþanlarý arkadaþlarýmýzýn, tüm ulusumuzun ve Ýslam dünyasýnýn Mevlid Kandilini kutlar, bu anlamlý gecenin hayýrlara vesile olmasýný, ATTDER yönetimi adýna temenni ediyorum Ahmet Saatçi ATTDER den kandil mesajý A TTDER Þube Baþkaný Osman Tök, saðlýk çalýþanlarýnýn, vatandaþlarýn ve tüm Ýslâm aleminin mevlit kandilini kutladý. Sevgili peygamberimizin doðum günü münasebeti ile kutlanan Mevlid Kandili nin çok deðer verilen önemli günlerimizden biri olduðunu belirten Baþkan Osman Tök, þöyle dedi; Müslümanlarýn nazarýnda müstesna bir yeri olan bu gece; Hz. Peygamberimiz in örnek haya- týný, yüce ahlakýný ve evrensel mesajlarýný; insanlýða tanýtmak ve anlatmak maksadýyla asýrlardan beri Mevlid Kandili adýyla kutlanmaktadýr. Hazreti Peygamberimiz, insaný merkez kabul eden, insaný insan yapan deðerleri öne çýkaran, bütün insanlara barýþ, mutluluk ve huzur getiren bir dinin ve anlayýþýn peygamberidir. Duygularýnda sevgi, þefkat, merhamet ve hoþgörüyü; iliþkilerinde hakký, doðruyu, güzeli ve vefayý; ibadet- Osman Tök lerinde ihlas ve samimiyeti öne çýkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Hazreti Peygamberimiz; sözlerinde ve bu sözlerin ifade ettiði anlamlarda, bütün varlýk- Mevlit Kandili kutlu olsun Mustafa Demirer M HP Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Fikri Kýsar, Mevlid Kandili ni kutladý. Kýsar mesajýnda, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) alemleri þereflendirdiði Velâdet ( Mevlid) kandiliniz kutlu olsun. Resullullah Fikri Kýsar Efendimiz (S.A.V) Rebiulevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesinde kainata teþrif etmiþlerdir. Bu mübarek gecenin maneviyatýnýn da vesilesi ile Cenabý Allah'tan milli birlik ve beraberliðimizin güçlenmesi, vatanýmýzýn her türlü bela ve þerden kurtulmasýný temenni etmekteyiz. ifadelerine yer verdi. Kandil önemli bir fýrsat orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Hz. Muhammed'in (SAV) doðum yýldönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle Okay Erözgün kutlama mesajý yayýnladý orum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Hz. Muhammed'in (SAV) doðum yýldönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda," Sevgili Peygamberimizin getirdiði kutlu mesaja ve bu mesajýn hayata geçirilmiþ þekli olan sünnetine, insanlýðýn bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacý vardýr. Böyle bir peygamberin ümmeti olma þerefine eriþtiðimiz için ne kadar þükretsek azdýr " dedi. Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet ýtak, Lokantacýlar Odasý Baþkanlýðý adaylýðýný açýkladý. Ýsmet ýtak, çok sayýda meslektaþýnýn katýldýðý yemekli toplantýda baþkan adaylýðýný açýkladý. 'Odamýzý hak ettiði yere taþýmak için adayým' Ý Erol Taþkan kinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet ýta, Lokantacýlar Odasý Baþkanlýðý adaylýðýný, düzenlediði yemekli toplantýyla açýkladý. ok sayýda oda üyesinin katýldýðý istiþare toplantýsýnda konuþan Ýsmet ýtak, Lokantacýlar Odasý'ný hak ettiði noktaya taþýmak için aday olduðunu belirterek, "Bu kutlu göreve yeniden talibim." dedi. Uzun süre baþarýlý bir oda baþkanlýðý sergileyen ve federasyon yönetim kurulu üyesi olarak da hizmet eden Ýsmet ýtak, misafirleri ile tek tek ilgilendiði yemekte, herkesin vereceði karara sonuna kadar saygýlý olacaðýný iþaret etti. Tüm meslektaþlarýna ulaþmaya çalýþtýðýný, ancak bazý meslektaþlarýnýn þehir dýþýnda olmasý nedeniyle ulaþamadýðýný ifade eden ýtak, yaptýðý kýsa selamlama konuþmasýnda Mevlit Kandili'ni de tebrik etti. Ulaþamadýðý esnaftan da helallik isteyen Ýsmet ýtak, yapýlacak oda genel kurulunda, yeniden hizmete talip olduðunu, kutlu görev olarak tanýmladýðý oda baþkanlýðý için meslektaþlarýndan destek istedi. ýtak, Lokantacýlar Odasý'ný hak ettiði noktaya taþýmak için aday olduðunu belirtti. Ýsmet ýtak, misafirleri ile tek tek ilgilendi. Ýstiþare toplantýsýna çok sayýda üye katýldý. ýtak, yapýlacak oda genel kurulunda, yeniden hizmete talip olduðunu belirtti. Ýsmet ýtak, oda baþkanlýðý için meslektaþlarýndan destek istedi.

16 16 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Üniversite hastanelerinin sorunlarý masaya yatýrýlacak S aðlýk-sen Genel Merkezi tarafýndan üniversite hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalýþan kamu görevlilerinin sorunlarýna yönelik bir çalýþtay düzenlenecek. Bugün Ankara Ýçkale Otel de düzenlenecek çalýþtayla ilgili açýklama yapan Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve SaðlýkSen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, çalýþtayda, üniversitelerin saðlýk sistemi içindeki yeri, üniversite hastanelerinin geleceði, üniversite hastanelerindeki sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alýnacaðýný kaydetti. Üniversite hastanelerinde çalýþanlarýn sorunlarýný birinci aðýzdan duymak ve çözüm önerileri geliþtirmek için bu çalýþtayý düzenlediklerini belirten Saatçi, alýþtay kapsamýnda üniversite hastaneleri çalýþanlarýný akademisyenler, asistanlar, saðlýk hizmetleri sýnýfý çalýþanlarý ile genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardýmcý hizmetler sýnýfý çalýþanlarý olarak gruplara ayýrdýk, her alanda yaþanan sorunlarý gerçekçi bir þekilde tespit etmeyi ve çözüme kavuþturmayý hedeflemekteyiz. dedi. alýþtaya her meslek grubundan çalýþanýn katýlacaðýný ifade eden Saatçi, Düzenlediðimiz Ahmet Saatçi çalýþtaya Türkiye nin önde gelen üniversite hastanelerinin yöneticileri, çeþitli branþlardan akademisyen, asistan, hemþire, laborant, saðlýk teknikeri, röntgen teknisyeni, radyoloji teknisyeni, eczacý, anestezi teknisyeni, diþ protez teknisyeni, týb- bý sekreter, genel idari hizmet çalýþanlarý, teknik hizmetler ve yardýmcý hizmet çalýþanlarý katýlacaktýr. çalýþtay sonrasý bir rapor hazýrlanacaktýr. Hazýrlayacaklarý raporun hem sorunlara dikkat çekmek hem de sorunlarýn çözümüne katký sunmaya yönelik olacaktýr. Raporda dile getirilecek konular çözüme kavuþana kadar konunun takipçisi olacaðýz. Üniversite hastanelerinin geleceðinin de konu edileceði çalýþtayda, hastanelere yönelik konu baþlýklarý da 4 maddede toplandý. Hastanelerin sorunlarýna yönelik oluþturulan konu baþlýklarý ve içerikleri ise þu þekilde: Mali konularla ilgili sorunlar (Döner sermaye ile ilgili sorunlar, maaþ ve maaþý oluþturan katsayýlar ile ilgili sorunlar), Özlük haklarý ile ilgili sorunlar (Atama ve nakil sorunlarý, görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sorunlarý, keyfi rotasyon uygulamalarý), Diðer özlük haklarý sorunlarý (Fiili hizmet süresi zammý, intibak, derece-terfi vb.), Mesleki sorunlar, alýþma koþullarý ile ilgili sorunlar (Þiddet, altyapý eksikliði vb.), Yönetsel sorunlar ve Üniversiteler arasýndaki uygulama farklýlýklarý. 3 metodla deprem eðitimi A tatürk Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencilerine Eðlen-Öðren-Uygula metodlu deprem ve korunma eðitimi verildi. Deprem ve korunma yollarýný anasýnýfý öðrencilerine oyunlaþtýrarak anlatan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Anasýnýflarýna verilen eðitim çok önemli ama maalesef afet eðitimi ülkemizde yanlýþ veriliyor. Ben bunu yýllardýr dile getiriyorum. ünkü bu çocuklara sunuyla deprem eðitimi verilmez. Düdükle, pet þiþeyle, minderle olur. Bir yýl sonra gittiðim sýnýflarda anlattýklarýmý unutmadan tekrar anlattýklarýna þahit oluyoruz. dedi. Miniklere verilen oyunlu eðitimin ardýndan üst sýnýf öðrencilere de gruplar halinde deprem konulu konferans verildi. ocuklarýn dikkatle dinlediði seminer sonrasýnda merak ettikleri sorular Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý tarafýndan cevaplandýrýldý. Semineri Okul Müdürü Mustafa Fuçular, müdür yardýmcýlarý ve öðretmenler de dinledi. Odabaþý, depremle ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra deprem olmasý durumunda yýkýntý altýnda mahsur kalýnýrsa neler yapýlabileceðini de þöyle anlattý: Panik ve korku havasýný en aza indirmeye gayret edip; kendinize moral vermeye çalýþýnýz. Kurtarma ekiplerinin size mutlaka ulaþmaya çalýþacaklarýný hayal ediniz. Konya da çöken binada bir öðrenci 6 gün sonra çýkarýldý. ocuða kaç gün kaldýn diye sor- dular, çocuk 2 gün diye cevap verdi. 6 gün kaldýn dediler fakat çocuk kabul etmedi. Peki nasýl kaldýn dediklerinde, Öðretmenimizden duymuþtum, çocuklar enkaz altýnda kalýrsanýz kendinize moral verin, kendinizi sevdiðiniz insanlarla beraber hissedin. Ben de onu uygulamaya çalýþtým dedi. Öðretmenin dersiyle ilgili anlattýðý tüm bilgiler yerine sadece bir cümle iþe yaradý. Neticede hayat kurtardý. Öðretmenlerimiz branþý ne olursa olsun, afetlere hazýrlýk için hayat dersini bir cümle ile de olsa sürekli vermelidir. Cep telefonu yanýnýza düþmüþse ve hatlar kesilmeyip çalýþýyorsa, hemen sizi tanýyan bir yakýnýnýza ulaþmaya çalýþýn ve ulaþabilirseniz bulunduðunuz yeri ona tarif ediniz. Enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalýþýnýz. Durmadan baðýrmak yerine, ara sýra kontrollü olarak imdat diye baðýrýnýz. Hareket alanýnýz kýsýtlýysa, kendinizi zorlamayýnýz. evrenizde cam kýrýklarý, elektrik kablolarý varsa daha dikkatli hareket etmeye çalýþýnýz. Aðzýnýza toprak dolup; baðýrma imkanýz yoksa, sert bir cisimle su borusuna, kalorifer peteðine vb. sert cisimlere vurarak yerinizi belirtmeye çalýþýnýz. Kanamanýz varsa, ayný zamanda da çok susamýþsanýz ve yanýnýzda yeterli miktarda su bulunsa bile içmeyiniz. Parmaðýnýzý suya batýrarak dudaðýnýzý ýslatarak susuzluðunuzu gidermeye çalýþýnýz. Yavaþ a hayýrlý olsun ziyareti orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ESÝAD), ekmeköy Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Mahir Yavaþ'ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Ziyarete ESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý, Yargýtay üyesi Zihni Doðan, ekmeköy Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þenol etin, ESÝAD yönetiminden Ýbrahim Sezikli, Arif Lapacý ve ORKÝSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon katýldý. Yavaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. ekmeköy Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Mahir Yavaþ'ý makamýnda ziyaret edildi. 11. sýnýflara meslek tanýtýmý Atatürk Ýlkokulu ana sýnýfý öðrencilerine Eðlen-Öðren-Uygula metodlu deprem ve korunma eðitimi verildi. Öðrenciler deprem seminerine yoðnu ilgi gösterdi. Muhtarlar ziyaret etti Deprem ve korunma yollarý anasýnýfý öðrencilerine anlatýldý. A laca mahalle muhtarlarý, Alaca Engelliler Derneði ne nezaket ziyaretinde bulundu. Özhan Mahalle Muhtarý Muharrem Bal, Ayhan Mahalle Muhtarý Medani Bey, Günhan Mahalle Muhtarý Hayrettin Tonbul, Cumhuriyet orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði kutlama ziyaretinde bulundu. Alaca mahalle muhtarlarý, Alaca Engelliler Derneði ne nezaket ziyaretinde bulundu. Mahalle Muhtarý Eyyüp Deve ile Akören köyünden iþadamý Ýbrahim Þirinoðlu, derneðin faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini belirttiler. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirip teþekkür etti. orum Anadolu Lisesi 11. sýnýf öðrencilerine mühendislik ve mimarlýk meslekleri tanýtýldý. Ýl Özel Ýdaresinde görevli Yüksek Mimar Merve Uysal, Ýnþaat Mühendisi Ýsmail Kapucu, Ziraat Mühendisi Selami Yaman, Jeoloji Mühendisi Þükrü Koçak, Harita Mühendisi Rüþtü Kýlýçoðlu, Makine Mühendisi Ömer Beyoðlu ve Ýnþaat Þefi Mustafa Sarýkabak ýn katýldýðý programda, meslek sahipleri aldýklarý eðitim, çalýþma alanlarý, mesleklerinin güzel ve zor yanlarýný öðrencilerle paylaþtýlar. Öðrenciler, ilgi ile takip ettikleri programda, merak ettikleri sorulara cevap alma fýrsatý buldular. Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci, mezun olan öðrencilerin çoðunluðunun mühendislik branþlarýný seçtiðini, bu nedenle davetlerini kabul ederek öðrencileri bilinçli tercih yapmalarý konusunda aydýnlatan orum Ýl Özel Ýdaresi nde görevli mimar ve mühendislere teþekkür etti. Ýl Özel Ýdaresi nde görevli mühendisler mesleði anlattý. orum Anadolu Lisesi 11. sýnýf öðrencilerine mühendislik ve mimarlýk meslekleri tanýtýldý. ÝHA muhabirinin mutlu günü hlas Haber Ajansý ÝMuhabiri Sungurlu Serkan Þansever, evlilik yolunda ilk adýmýný attý. ÝHA Sungurlu Muhabiri Serkan Þansever ile Burcu Nikbay, orum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen törenle niþanlandýlar. Niþan törenine çiftin aileleri, akrabalarý, ve davetliler katýldý. iftin yüzükleri aile büyükleri tarafýndan takýldý. Niþan töreni eðlencenin ardýndan son buldu.(ýha) Ýhlas Haber Ajansý Sungurlu Muhabiri Serkan Þansever, evlilik yolunda ilk adýmýný attý.

17 PAZARTESÝ 13 OCAK U 14 grup maçlarý hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi imentospor ve orum Belediyespor play-off ta U 14 gruplarda son maçlar sonunda A grubundan orum Belediyespor, B grubundan ise imentospor takýmlarý final grubuna yükselmeyi baþardýlar. Son hafta maçlarý öncesinde Osmancýkgücüspor ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý final grubu biletini almýþlardý. SAHA : II Nolu Sentetik. HAKEM : Barýþ Karakuþ ÝMENTOSPOR: Ebubekir, Elvan, Mehmet, Ab- dullah, Enes, Mert, Niyazi, Mertcan Kýlýç, Elvan Mert, Arda, Mertcan ýtak, M.Ali, Mehmet, Kaan, Ö.Faruk, Halitcan. OSMANCIKSPOR: Ata Eren, Onur, R.Erdem, Y.Baki, Ahmet, Burak, Y.Emre, Mert, Aykut, aðrý, Turan, Erdem, Hasan. GOLLER: 28. ve 51. dakikalarda Arda, ve 60. dakikalarda Niyazi, 35. dak. Elvan, 53. dak. Mertcan ýtak (imentospor), 65. dak. Turan (Osmancýkspor). 1. Küme U 19 da beþinci hafta tamamlandý Eti, imento ya yine fark attý: Küme U 19 Lideri Eti Lisesi Gençlikspor, 1. Küme Büyükler de farklý yendiði imentospor u U 19 liginde de yine farklý yendi. Ancak bu kez maçýn 70 dakikalýk bölümü 2-2 lik beraberlikle geçilirken 10 kiþi oynayan imentospor önünde Eti Lisesi son yirmi dakikada tam 7 gol bularak farklý skorla galibiyete ulaþtý. Maçýn ilk yarýsý karþýlýklý atýlan gollerle 2-2 berabere sonuçlandý. Ýlk yarýnýn 39. dakikasýnda imentospor dan Nurullah tartýþmalý yardýmcý hakem kararý ile oyundan atýlýnca yeþil beyazlý takým ikinci yarýyý 10 kiþi oynamak zorunda kaldý. Ýkinci yarýda 70. dakikaya kadar rakibi önünde iyi direnen imentospor son yirmi dakikada yediði golden sonra oyundan tamamen düþtü ve yirmi dakikada yedi gol yedi. Sahadan 9-2 lik skorla galip ayrýlan Eti Lisesi Gençlikspor 13 puanla liderliðini sürdürürken imentospor bu haftayýda puansýz kapattý. SAHA : Sentetik. 1 Nolu HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Halil Sönmez, Emre Alagöz. ETÝ LÝSESÝ GENLÝKSPOR : Ahmetcan, Hasret (Gazican), Satýlmýþ, Seydi Eren (Murat), Ercan, Recai, Ýsmail, Raif, Aykut (Berkan), Taylan, Umut. ÝMENTOSPOR : Serhat, Furkan, Y. Burak, Halil, Fatih, Yusuf, Oðuzhan (Abdullah), Abdulkadir (Sefa), Nurullah, Mertcan, Emrecan, Ýsmet. 1. yarýsý karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberebbitti. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Ýbrahim le galibiyet golünü bulan Gençlerbirliði rakibine kalan bölümde gol izni vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sevincini yaþadý. Bu sonuçla Gençlerbirliði 5 puana yükseldi ve iki basamak birden yükseldi, orum Belediyespor ise 4 puanda kaldý. Kazanamayan iki takým yine berabere Ligde oynadýðý dört maçtan üçünden beraberlikle ayrýlan orumspor ile üç maçtan ikisinden berabere ayrýlan Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçta takýmlar yine kazanamadý ve karþýlaþma 2-2 beraberlikle sonuçlandý. SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yalçýn Kara, Abdullah Akkoyun, Berkant Arman. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Bahattin, Ahmet, Furkan, Emrah, Murat, Serhat, Sadýk (Yavuz), Mustafa, Metin, Fahri (Tunahan). ORUMSPOR : Ömer, Ö. Gökhan (Ali Mert), Cihat, Ümit, Hasan (Ömer), Mehmet, Recep, Mikail, Muhammet, Mustafa (Oðuzhan), Ercan. GOLLER: 6. dak. Hasan, 88. dak. Ö. Faruk (orumspor), 31. dak. Mustafa, 37. dak. Serhat (Ýl Özel Ýdarespor). 1. Küme U 19 Liginde en fazla berabere kalan iki takýmýn maçýndan yine beraberlik çýktý. Dört maçta üç beraberlik alan orumspor ile üç maçta iki beraberlik alan Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçta orumspor Hasan la ilk dakikalarda öne geçti. Ýlk yarýnýn son bölümünde Mustafa ve Serhat ýn golleriyle ilk yarýyý 2-1 önde tamamlayan Ýl Özel Ýdarespor oldu. Ýkinci yarýda tüm hatlarý ile beraberlik golü için yüklenen orumspor girdiði pozisyonlardan yararlanamadý. Maçýn son dakikalarýnda Ö. Faruk la beraberlik golünü bulan orumspor sahadan 2-2 lik beraberlikle ayrýldý. Bu sonuçla orumspor 7 puanla üçüncü sýrada kalýrken Ýl Özel Ýdarespor 3 puanla bir basamak geriledi. SAHA: 2 No'lu Dýþ HAKEM: Özkan Kaya ÝL ÖZEL ÝDARE GENLÝKSPOR: Bedirhan, Abdullah, Nafican, Furkan, Ahmet, Engin, Yusuf, Ogün, Burak, Ýbrahim, Emre Okutan, Emre Koç, Yusuf, Gaffar, Nuri, Mücahit, Mehmet. H.E. KÜLTÜRSPOR: Rahman, Fatih, Melih, Yunus, Doðukan, Ýskender, Enes, Ahmet, Levent, Hüsnü, Batuhan, Tahsin, Metin, M.Berat, Mikail, Ozan, Onur, Burak. GOLLER: 12. ve 21. ve 40. dakikalarda Burak, 19. dak. Ogün (Ýl Özel Ýdare), 60. dak. Levent, 64. dak. Doðukan (HE Kültürspor). SAHA : II Nolu Sentetik. HAKEM : Ömür Soytemiz. ORUM BELEDÝYESPOR : Burak, Emrah, Eray, Berkay, Emirhan, Yaþar, Alican, Murathan, Emrecan, Elvan, Metehan Yurtbaþ, Can, Arda, Metehan Yüksel, Deniz, Tahsin, Batuhan, Eren. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Abdulkerim, Necati, Tunahan Zengin, Halil, Ege, Murat, Kenan, Oðuzhan, Uður, Ali, Ahmet, Özcan, Tunahan Duman, Serkan, Onat. GOLLER: ve 31. dakikalarda Emrecan, 12. dak. Metehan, 24. ve 54. dakikalarda Elvan, 58. dak. Batuhan, 69. dak. Ali Can (orum Belediyespor), 42. dak. Murat Can, 65. dak. Kenan, 68. dak. Halil (Osmancýkgücüspor), Belediye ye Gençlerbirliði darbesi: 1-2 Küme U 19 da alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým orum Belediyespor ile Gençlerbirliði arasýndaki maçtan 2-1 galip ayrýlan Gençlerbirliði ilk galibiyetini aldý. Üç maçta iki beraberlik ve bir maðlubiyet alan Gençlerbirliði ile üç maçtan bir galibiyet, bir beraberlik ve bir maðlubiyet alan orum Belediyespor arasýndaki maçýn ilk Saha Osmancýkgücü nü 8-3 yenen orumbelediye final grubunda KIRMIZI KART : 39. dak. Nurullah (imentospor). GOLLER: 3. dak. Oðuzhan, 33. (penaltý) dak. Yusuf (imentospor), ve 90. dakikalarda Raif, 22. ve 89. dakikalarda Taylan, 85. ve 87. dakikalarda Ýsmail, 88. dak. Ercan (Eti Lisesi Gençlikspor) SAHA : Mimar Sinan. HAKEMLER : Özkan Kaya, Mehmet Tuðluk, Ercan Davarcýoðlu. ORUM BELEDÝYESPOR : Uður, Ö. Faruk, Ahmet, Burak, Cemalettin, Y. Emre, Adil Murat, Fatih Mehmet, Özkan, Mert, Gökhan (Abdurrahman). GENLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul, Abdulkerim, Samet (Fatih), Emirhan, Ýbrahim, Ahmet, Hamza, Þaban, Batuhan, Nebil, Emin. GOLLER: 11. dak. Batuhan, 55.. dak. Ýbrahim (Gençlerbirliði), 45. dak. Gökhan (orum Belediyespor). Özel Ýdare, Kültür ün umutlarýný bitirdi: 4-2 Gençlerbirliði: 4 - Sungurluspor: 5 SAHA : II Nolu Sentetik. HAKEM : Yunus Dursun. GENLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Zarif Cem, Haþim Can, Yunus Emre, Memduh, Serhat, Kerep, Hasan, Alper, Yavuz, Hüseyin, Yasin, Bedirhan, Sefa, Batuhan, Doðukan, Mustafa Okan Biþiren, Mustafa Gündoðdu. SUNGURLUSPOR : Ýlker, Tayfun, Mehmet, Berkay, Ethem, Necmi, Alihan, Seyit, Gökhan, Ýbrahim, Semih, Mikail, Recep, Abdulkadir. GOLLER: 12. dak. Alper, 34. dak., Kerep, 43. ve 69. dakikalarda Yavuz (Gençlerbirliði), 37. ve 65. dakikalarda Gökhan, 47. dak. Necmi, 55. dak. Semih, 67. dak. Mikail (Sungurluspor). Orhangazi de denenenler Aydýn tarafýndan beðenilmedi O rhangazispor'da Yalovaspor ile oynanan hazýrlýk maçýnda denenmek için gelen 5 futbolcu ilk yarýda forma giydi. Almanya, Avusturya ve Türkiye'deki bazý liglerde futbol oynamýþ olan 5 isim teknik heyetten geçer not alamadý. Orhangazispor'da ara transfer çalýþmalarý sürerken, takýma denenmek için gelen Almanya Nürnberg alt yapýsýndan Hayrettin, Gençlerbirliði A2 takýmýndan Arda, Almanya'dan Rüþtü ve Avusturya'dan Burak Yalovaspor ile oynanan hazýrlýk maçýnda forma giydi. Maçýn ilk yarýsýnda forma giyen 5 isim teknik kadro tarafýndan geçer not alamadý. Balçova, Derince ye farklý maðlup: 0-3 D erince Belediyespor, devre arasý kampýnda da esiyor. Sarý-Lacivertli ekip, 3. hazýrlýk maçýnda da güven bir görüntü çizdi, orum Belediyespor'un grubundaki Balçova Belediye'yi 3-0 yendi. Derince Belediyespor'un kamp yaptýðý Limak Arcadia Otel sahasýndaki mücadelede oldukça etkili bir oyun sergileyen Derince Belediye, 14. dakikada yeni transferi Zafer ile 10 öne geçti. Ýlk yarý bu sonuçla kapandýktan sonra ikinci yarýda genç oyuncu Volkan sahne aldý. Ýki gol birden atarak maçýn yýldýzý olan Volkan, mücadelenin de skorunu belirledi. (3-0) Derince Belediyespor, Balçova maçýnda her iki yarýda da farklý 11'lerle mücadele ederek, mümkün olduðunca fazla oyuncuya þans verdi. Karþýlaþmayý Derince Belediye Baþkaný Dr.Aziz Alemdar ile Kulüp Baþkaný Þahin avuþoðlu da takip etti. Alaca Belediyespor: 2- Mimar Sinan: 1 SAHA : II Nolu Sentetik. HAKEM : Baran Avcý. ALACA BELEDÝYESPOR : Ka- dir Kellegösz, Fatih, Zafer, Kadir Dilmen, Süleyman, M,. Yusuf, Mahmut, Alperen, Emirhan, A. Emir, Engin, Esat, Fýrat, A. aðrý, Y. Emre, Ahmet. MÝMAR SÝNAN GENLÝKSPOR : Abdurrahman, Harun, Dilaver, Orhan, Ömer, Sezer, Burak, Engin, Enes, Fatih, Furkan, Ömür, Ýbrahim, Doðan.. GOLLER: 12. ve 62. dakikalarda A. Emir (Alaca Belediyespor), 44.dak. Doðan (Mimar Sinan Gençlikspor).

18 18 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Olimpiyat þampiyonlarý orum da hazýrlanýyor TOHM Grokeromen Güreþ kampý orum da sürüyor. 8 Ocak ta Anitta Otel de baþlayan kamp okullarýn yarý yýl tatilinde ara verilecek ve ardýndan yýl sonuna kadar tüm öðrenciler orum daki okullara kayýt yaptýrarak hem öðrenim görecekler hemde çalýþacaklar. Kampta orum dan beþ güreþçi bulunuyor. O Ýskilip Belediyespor a tatlý ziyaret Kampta bulunan orumlu güreþçiler Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ile birlikte B ölgesel Amatör Lig deki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýný Ýskilip de sürdürüyor. Önceki gün yapýlan antrenmaný ziyaret eden Dr. Feyzullah Özcan ve Burak Kýyar futbolculara tatlý ikram ettiler. Özcan ve Kýyar, ligin ikinci yarýsýnda Ýskilip Belediyespor a baþarýlar dilediler. Teknik Direktör Nihat Armutçu da ilçe halkýndan gelen her türlü desteðin önemli olduðunu belirterek bu ziyaretten dolayý iki arkadaþýnýda teþekkür etti. limpiyatlara hazýrlýk amacý ile baþlatýlan TOHM grekoromen güreþ kampý orum Anitta Otel de baþladý. Geçtiðimiz yýl yapýlan ilk etabýn ardýndan ikinci etap için 41 sporcu ve üç antrenör yönetiminde Anitta Otel de kampa baþlayan geleceði þampiyonlarý günde çift antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürüyorlar. Teknik Sorumlu Akif Canbaþ ve antrenör Adem Aslan ile Zafer Baþar yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren TOHM kampýnda þampiyon adaylarýna fiziksel ve tekniksel gerekli tüm bilgiler veriliyor. Türkiye Þampiyonalarý nda gösterdikleri performansa göre Federasyon tarafýndan belirlenen isimlerden oluþan kamp kadrosunda orum dan beþ isim bulunuyor. Engin etin, Özgür Yiðit, Mehmet eker, Ümit Kýrçiçek ve Sefa Oypan Olimpiyat hazýrlýk kampýnda yer alan isimler. Kampta Teknik Sorumlu olarak görev yapan Akif Canbaþ, tüm branþlarda olduðu gibi Güreþ de de Olimpiyatlarda baþarýlý olmak için baþlatýlan bu çalýþmanýn geleceðin þampiyonlarýný çýkaracaðýný belirterek Deðiþik merkezlerde çalýþan elit sporcular bir arada ve rekabetin çok daha yüksek olduðu bir çalýþma ortamýnda hazýrlanýyorlar. Bu çalýþmalarda sporculara hem fiziksel en önemliside teknik anlamda bilgiler veriliyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarda onlarýn yeteneklerini öne çýkartmaya çalýþýyoruz. Etap etap yapýlacak olan bu kamplarda çalýþan güreþçilerin kategorilerinde yýl içerisinde yapýlacak Avrupa ve Dünya Þampiyonalarýnda baþarýlý sonuçlar alacaklarýna inanýyorum dedi. orum da yapýlan ilk etap kampýndan Federasyon un son derece memnun kaldýðý ikinci etabýnda ayný güzellikte devam ettiðini belirten kamp sorumlularý Anitta Otel de gerekli tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlýndýðýný belirttiler. Akif Canbaþ, bu etabýn 20 Ocak ta okullarýn yarý yýl tatiline girmesiyle 15 gün ara verileceðini bu dönemde tüm sporcularýn okullarýnýn kayýtlarýnýn orum a alýnacaðýný ve ikinci dönem boyunca çalýþmalarýn orum da devam edeceðini belirtti. Dünya Þampiyonasý ilk adýmý atýldý 2 THOM kampýnda antrenörler güreþçileri zorlu müsabakalara hazýrlýyorlar Ünyespor da beþ futbolcu ayrýldý S por Toto 3.Lig 2.Grup ta mücadele eden Ünyespor da 3 gündür antrenmanlara çýkan ve dün itibariyle serbest kalan oyuncular kulüpten birer birer ayrýldýlar. Ligin ilk devresinde alacaklarýnýn ödenmemesini gerekçe göstererek kulübü federasyona veren ve devre arasý verilen iznin ardýndan takýma katýlan ve 3 gündür takýmla birlikte idmanlara çýkan futbolcular akitleri yerine getirilmemesi nedeniyle serbest kalacaklarý 10 Ocak 2014 tarihi itibariyle yeþil-beyazlý takýmdan ayrýldýlar. Sportif Direktör Orhan Ýhtiyaroðlu nun verdiði bilgiye göre en son Perþembe günü yapýlan antrenmana katýlan futbolculardan Oktay Yiðit, kaleci Ömer Sepici, Hurþit Taþçý, Mustafa Daðdeviren, Özkan Yaþar kulübü terk eden futbolculardan oldular. Kulübü alacaklarý karþýlýðýnda federasyona veren ve verilen iznin ardýndan dönmeyen ve Ünye deki çalýþmalara katýlmayan futbolcularýn deðiþik takýmlarla görüþtükleri, hatta bazýlarýnýn baþka takýmlarýn kamplarýna katýldýklarý gelen bilgiler arasýnda. Yönetim kaosunu fýrsat bilen ve rapor alarak Ünye ye gelmeyen futbolcularýn sözleþmelerinin fesih hakkýný almadan baþka takýmlarýn kamplarýna ka- týlmalarý kafalarda soru iþaretleri býraktý. Yaþanan yönetim kaosunun ardýndan elindeki son oyuncularý da kaybeden yeþil-beyazlý takýmda yönetim oluþturma çabalarý ise bir yandan devam ediyor. Futbolcusuz ve yönetimsiz kalan Ünyespor un Pazar günü iþ adamlarýnca yapýlacak olan yönetim oluþturma toplantýsý böylelikle çok daha önem kazanmýþ oldu. Muhittin ve Emre gemiyi terk etmediler! Futbolcularýnýn büyük kýsmý takýmdan ayrýlan Ünyespor da alt yapýdan gelen Ömer Keskin, Taha Kenanoðlu, Samet Biber, Yunus Þimþek ve kaleciler Tanzer Kargoðlu ile Beytulla Yýldýrým dýþýnda sezon baþý transferlerinden gemiyi terk etmeyen Adana Demirspor dan kiralýk gelen Muhittin Tümbül ve yeþilbeyazlý takýmýn ön liberosu Emre Erol. Her iki futbolcu da kulübü federasyona vermemiþ ve takýma zamanýnda katýlarak çalýþmalarýna baþlamýþlardý. Yeþilbeyazlý takýmda ameliyat olan Eyüpspor dan kiralýk Uður Adem Gezer ve stoperlerden Halim Demirok un ilerleyen günlerde takýma katýlmalarý bekleniyor Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý için ilk adým adýldý. Hitit Üniversiesi Organizasyon Komitesi þampiyona konaklama iþlemi için Anitta Otel le resmi sözleþme imzalandý. 016 Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý için çalýþmalar baþladý. Organizenin orum a verilmesinin ardýndan Hitit Üniver- sitesi bünyesinde oluþturulan ekip ilk olarak Anitta Otel de inceleme yaptý ve ön görüþme yaparak fiyat aldý, Þampiyona Koordinatörü Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Organizasyon Komitesi üyeleri Yrd. Doç Dr. Erkan Hitit Üniversitesi kafilesi Anitta Otel de kamp yapan THOM Grekoromen milli takým kampýný ziyaret ederek antrenörlerle görüþtüler Demirkan, Daire Baþkaný Hüseyin Özden, BESYO Müdürü Doç., Dr Faruk Yamaner, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile görüþtüler. Organizasyon Koordinatörü Erdan Kanýk, orum adýna büyük önem taþýyan bu organizeyi baþarýlý þekilde yapmak için hazýrlýklarýna baþladýklarýný ilk olarak Anitta Otel ile görüþerek fiyat aldýklarýný bu görüþmelerinin diðer iller oteller ile devam edeceðini söyledi. Hitit Üniversitesi Komitesi Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen ile Okullar Güreþ de Endüstri Meslek üstünlüðü O Yaþ Okullar Grekoromen Güreþ de de Merkez Endüstri Meslek Lisesi þampiyonluðu kazandý. Serbest Stil de de þampiyonluðu kazanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi grekoromende de bu baþarýsýný sürdürdü. kullararasý Yaþ Grekoromen Güreþ il birinciliðinde de Merkez Endüstri Meslek Lisesi takým halinde þampiyonluðu kazandý. Cumartesi günü Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Spor Salonu nda yapýlan il birinciliðinde Merkez Endüstri Meslek Lisesi takým halinde þampiyonluðu kazanýrken Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ikinciliði Merkez Ýmam Hatip Lisesi ikinci Spor Lisesi ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara ise madalyalarý verildi. Sýkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Þampiyonasý nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Müsa- bakalar sonunda sýkletlerinde ilk üç sýrayý alan güreþçiler ve okullarý þöyle: kilo: 1.Ramazan Bolat (Merkez EML), 2.Ümit Ýpek (Sungurlu EML), 3. E.Said Yardýmcý (Sungurlu Anadolu). 46 kilo: 1.Bilal Akbýyýk (Merkez EML), 2. Özgür Ýnce (Merkez ÝHL), 3.Sezgin Barakoðlu (Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen). 50 kilo: 1.Ý.Berkay Yýldýran (Sungurlu EML), 2.Ziya Yalmancý (Sungurlu Þehit Mahmut Peþmen). 54 kilo: 1.Sefa Oypan (Spor Lisesi), 2.Serhat Öztemel (Merkez EML), 3.Alican Kaynak (Sungurlu EML), 3. Bünyamin Kaynarca (Sungurlu EML). 58 kilo: 1.Ýsa Aslan (Merkez ÝHL), 2.Yasin Havyar (Merkez ÝHL), 3.S.Affan Özçiftçi (Merkez EML), 3.Muammer Þahin (Merkez EML). 63 kilo: 1.Özgür Yiðit (Merkez ÝHL), 2. Kenan Yazýcý (Merkez EML), 3. Ahmet Kývrak (Sungurlu EML), 3. Þamil Kurutoprak (Sun- gurlu ÝHL). 69 kilo: 1.Hüseyin Canbolat (Sungurlu EML), 2.Selim Oslu (Spor Lisesi), Serkan Elmas (Merkez ÝHL), 3. Erkan Kaleli (Sungurlu EML). 76 kilo: 1.Fatih Kurnaz (Sungurlu Lisesi), 2. Yasin Köylü (Ticaret Meslek Lisesi), Onur oban (Merkez EML). 85 kilo: 1.Ýlhami Yunus Büyükpatlak (Merkez EML), 2. Yusuf Kayýkçý (Merkez EML) kilo: 1.Emirhan Güvenoðlu (Sungurlu EML), 2. Kamber Garipoðlu (Sungurlu EML). Dereceye girenlerin kupalarýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi

19 PAZARTESÝ 13 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 13 OCAK orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gaitada Gizli Kan Hýzlý Taný Kiti alýmý iþi. Yer: orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: OCAK Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Birliði Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2014 yýlý kit karþýlýðý kan gaz. analizörü kullanýmý uygulama alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi toplantý salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü orum-obruk Dutludere Dodurga pompaj sulamalarý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No 24 ankaya Ankara Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK orum Belediye Baþkanlýðý imento alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli (.HAK:2559) kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 55 BY876 plakalý, 2001 model Opel marka, Vectra 2.0 NB tipli, metalik mavi renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit yaný, Kültür Yedieminli Otoparký orum Saat: OCAK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 76 kalem (özellikli) ameliyathane týbbi sarf malzemesi 5 ayda 1 milyon kiþi gribe yaka- Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, grip vakalarýnýn geçen yýllara göre azaldýðýný belirterek, Eylül ayýndan bu yana 1 milyon kadar kiþinin hastalýða yakalandýðýný söyledi. Bakan Müezzinoðlu, "Geçen yýl Eylül ve Mayýs aylarý arasýndaki gribe yakalanan vatandaþ sayýmýz 6-7 milyon, Eylül ayýndan bugüne kadar gribe yakalanan vatandaþ sayýmýz yaklaþýk 1 milyonlara yeni geliyor" dedi. Grip konusunda her yýl karþýlaþýlan bir durumun yaþandýðýný belirten Bakan Müezzinoðlu, Eylül ayýndan bu yana 1 milyon kiþinin gribe yakalandýðýný açýkladý. Müezzinoðlu, "Bu Eylül ayýndan Mayýs ayýna kadar, grip enfeksiyonu zaman zaman çýkýþlar, iniþler yapýyor. Geçen yýla göre bu zamana kadar yaþadýðýmýz, geçen yýldan çok deðil, daha az. Geçen yýl Eylül ve Mayýs aylarý arasýndaki gribe yakalanan vatandaþ sayýmýz 6-7 milyon, Eylül ayýndan bugüne kadar gribe yakalanan vatandaþ sayýmýz yaklaþýk 1 milyonlara yeni geliyor. Mayýs ayýna kadar bu þekilde devam edersek, bu sene 3 milyonlarda olacak. Þu anda 2012 ve 2013 grip periyodunda olaðanüstü bir pozitif yok, tam aksine daha az bir grip muhataplýðý var, ilaç sýkýntýmýz da yok" diye konuþtu. YÝTÝK Ýþyerimize ait Arçelik A.Þ. Beko 200 TR Sicil No: yazarkasamýzý ve belgelerini kaybettik. Hükümsüzdür. Aykut KAÐIZMAN Ömer Faruk oðlu 1991 orum Doðumlu (.HAK:210) YÝTÝK nolu faturalarý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman ÞAHÝN Ali oðlu 1943 Ýskilip Doðumlu Nakliyeci Þenyurt Mah. Soyanlar Sok. No: 43 OSMANCIK Osmancýk Mal Müd. V. No: (.HAK:207) SATILIK BÜRO DAÝRE Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sokakta (Zafer arþýsý Yaný) (.HAK:136) Kiralýk Kantin Mülkiyeti Oto Galericiler Kooperatifine ait olan Oto Galericiler Sitesinde bulunan Kantin uygun fiyatla kiraya verilecektir. Ýlanen duyurulur (.HAK:47) 1+1 büro daire satýlýktýr alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Kameriye alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: PRESTÝJ ELEKTRÝK * Güvenlik ve Telefon Santral Sistemleri * Kablolu ve Kablosuz Ýnternet Sistemleri * IP Telefon Sistemleri (.HAK:18) Gülabibey Mah. Nurettinbey 2 Sokak No:18/A PAZARLAMA ELEMANI ARANIYOR Þirketimizde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, B sýnýfý ehliyeti olan yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bay pazarlama elemaný aranmaktadýr. (.HAK:200) ELEMANLAR ARANIYOR Asmalý Ocakbaþý nda çalýþtýrýlmak üzere * Kebap Ustasý olarak yetiþtirilecek personel * Paket servis elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tel: (.HAK:178) (.HAK:139) Mür. Tel: Gönül Toptan Gýda Adres: Karakeçili Mh. Kültür Sk. Kýsmet ay Ocaðý Yaný Sahibinden Acil Satýlýk iftlik 11 dönüm arazi, 650 m2 kapalý alan, elektrik, su mevcut Ankara yolu üzeri Sazdeðirmeni Köyü. Ýrtibat numarasý Medet KIROÐLU LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (.HAK:50) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM Acil Satýlýk Dükkan Varinli Cad. 360 m2, 34 metre cepheli Mür. Tel: Satýlýk Kýymetli Bina Kubbeli Cad. Eski Ankara Cad. No: 88 de bulunan 5 katlý bina, giriþ katýnda 230 m2 dükkan kiralýk olmak (.HAK:205) üzere bina komple satýlýktýr. Mür. Tel: aranýyor. Tel: iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:3506) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. KAPALI OTO PAZARI OTO PARKIMIZDA CUMARTESÝ GÜNLERÝ ARA ALIM-SATIMI YAPILACAKTIR. KAPALI OTO PAZARIMIZIN GÝRÝÞ ÜCRETÝ 5 TL.DÝR. ARA ALIM-SATIMI YAPACAK HALKIMIZI CUMARTESÝ GÜNÜ OTO PARKIMIZA BEKLÝYORUZ. YUNUS EMRE KAPALI OTOPARK epni Mahallesi Kubbeli 1.Sokak No: (.HAK:141) Kiralýk Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 15. Cadde de bulunan kapalý alan 280 m2 açýk alan 170 m2 (.HAK:54) (.HAK:203) Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere, Muhasebe bilgisine sahip askerliðini tamamlamýþ en az 2 yýllýk tecrübeli bay eleman ile en az lise mezunu, bilgisayar ofis programlarýna hakim bayan elemanlar alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orta Anadolu Tarým Gýda San ve Tic A.Þ. (.HAK:15) dükkan sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: Organize San. Böl. 5. Cd No: 3 ORUM Tel :

20 PAZARTESÝ 13 OCAK 2014 Ýstanbulspor dan Murat Akgül Belediyespor da orum Belediyespor, Pendikspor dan Gökhan Demir in ardýndan iki transferide Ýstanbulspor dan Murat Akgül ü alarak yaptý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Teknik Heyetin raporu doðrultusunda hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayarak ikinci transferide Murat Akgül ile yaptýklarýný söyledi. Özbayram, orum lularýn sahip çýkmasý halinde sezon sonunda bu takýmýn 2. lige çýkacaðýndan emin olduklarýný belirterek destek istedi. orum Belediyespor forvet arkasý arayýþýnda Ýstanbulspor dan Murat Akgül ile anlaþtý. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Murat Akgül ün kulübünden serbest kaldýðýný ve gerekli belgeleri alarak yarýn veya en geç çarþamba günü orum a gelerek resmi sözleþmeye imza atacaðýný söyledi. Özbayram, ikinci yarýda þampiyonluk hedefine ulaþmak için hiç bir fedekarlýktan kaçýnmadýklarýný ve Teknik Heyetin raporu doðrultusunda iki transferi kadroya kattýklarýný belirterek orumlular bu takýma sahip çýktýðý takdirde ligin ikinci yarýsýnda orum u layýk olduðu üst liglere taþýmanýn ilk adýmýný atacaðýmýza inanýyorum dedi. orum Belediyespor lu futbolcu A. Bugra Erdoðan a orum da baþarýlý bir operasyon yapýldý. Cuma günü Antalya kampýnda oynanan dördüncü hazýrlýk maçýnda Ümraniyespor karþýsýnda rakibi ile girdiði ikili mücadele sýrasýnda burnu ve elmacýk kemiðinde kýrýk oluþan Buðra cumartesi günü geldiði orum da baþarýlý bir operasyon yapýldý. Cuma akþamý yaþanan bu talihsiz olayýn ardýndan cumartesi günü Ankara da KBB uzmanýndan alýnan randevu Ýstanbulspor dan Murat Akgül ile uçakla Ankara ya geçen Buðra burada yapýlan muayenisinde operasyonun plastik cerrahi servisinde yapýlmasýnýn uygun olacaðý belirtildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde Plastik Cerrahlarý ile yapýlan görüþmenin ardýndan orum a gelen Buðra cumartesi akþam saatlerinde Dr. Emrah Sözen tarafýndan baþarýlý bir operasyon yapýldý. Operasyonla burun kýrýðý yerine getirilen Buðra nýn elmacýk kemeðindeki kýrýk içinde ufak bir müdahele yapýldý. Buðra, ameliyatýn çok baþarýlý geçtiðini bugün burnundaki tamponlarý aldýracaðýný on gün sonrada atelleri alýnacaðýný belirterek bu süre içinde elmacýk kemiðinin iyileþmesini bekleyeceklerini söyledi. Buðra, doktorun üç haftalýk bir bekleme süresi öngördüðünü belirterek en kýsa sürede iyileþerek takýmla birlikte çalýþmalara baþlamayý amaçladýðýný söyledi. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram orum Belediyespor un ara transfer döneminde kadrosuna kattýðý Murat Akgül 1990 Sivas Yýldýzeli doðumlu. Futbola 2000 yýlýnda Sivas Volkanspor amatör takýmýnda baþlayan Akgül daha sonra Gençlerbirliði alt yapýsýnda üç yýl oynadýktan sonra 2008 yýlýnda ilk profesyonel imzayý bu kulüpte attý. Daha sonra Ýnegölspor, Keçiörengücü, Gençler- Buðra ya orum da baþarýlý operasyon Ümraniyespor maçýnda burnu ve elmacýk kemiðinde kýrýk oluþan Buðra, orum da Plastik Cerrahi Uzmarý Dr. Emrah Sözen tarafýndan cumartesi günü baþarýlý operasyon geçirdi. On günlük dinlenecek olan Buðra nýn üç hafta sahalardan uzak kalacaðý açýklandý. birliði, Yalovaspor, Anadolu Üsküdar ve Darýca Gençlerbirliði formalýrýný giyen Murat Akgül geçen sezon baþýnda Ýstanbuspor ile 2015 yýlýna kadar sözleþme imzaladý. Ligin ilk yarýsýnda Ýstanbulspor un 15 maçýnda forma giyen Murat Akgül beþ gol atarken bir kýrmýzý birde sarý kart gördü. Murat Akgün ün kulüpten alacaklarýna karþýlýk Futbol Federasyonu na baþvurduðu ve serbest kaldýðý öðrenildi. Bugün gerekli evraklarý hazýrlayacak olan Murat Akgül ün bir iki gün içinde orum a gelerek resmi söyleþme imzalamasý beklenriyor. Profesyonel liglerde bugüne kadar 143 maça çýkan Murat Akül 33 gol atmýþ. orum Belediyespor Antalya kampýndaki son ha- maçýnda Turgutluspor a 3-1 yenildi. Kamp- zýrlýk ta yaptýðý dört hazýrlýk maçýnda iki galibiyet ve iki beraberlik alan orum Belediyespor dün saat de son hazýrlýk maçýnda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Turgutluspor ile karþýlaþtý. Teknik Direktör Sedat Özbað, Turgutluspor karþýsýna yine deðiþik bir orumspor Alaca da 2-1 galip SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER: Yüksel Basar, Erdoðan Yandým, Fatih Derviþoðlu. ALACA BELEDÝYESPOR: Elvan, Sezai (Hüseyin), Yusuf, Kerem, Bünyamin, Serkan (Sinan), Erdem, Ruhi, Ahmet, Serdar, Lokman. Ulukavakspor, Merzifon önünde prova yaptý: 4-1 Ulukavakspor final grubu maçlarý öncesinde yaptýðý provada Merzifon Gençlikspor u 4-1 yenerken tüm futbolculara forma þansý verdi. Amatör Küme Final Merzifon Gençlikspor u bolculara forma þansý han, Doðukan ve Sefa 1. Grubunda þampiyonluk 4-1 yendi. verdi. Maçýn ilk yarýsýnda forma giydi. Ýkinci yarýda mücadelesi vere- cek olan Ulukavakspor zorlu maçlar öncesinde yaptýðý hazýrlýk maçýnda 1 nolu sahada dün oynanan maçta Ulukavakspor rakibi önünde kadrosundaki tüm futmut, Ulukavakspor Mah- Fevzi, Ceylan, Bülent, Samet, Oðuzhan, Hakan, Hakverdi, Batusan, ise, Kadir, Mahir, Hacek Yusuf, Tuncay, Þaban, Talip, Fatih ve Yasin mücadele ettiler. Rakibi önünde baþtan sona kadar üstün bir futbol ortaya koyan Ulukavakspor rakibi önünde ilk yarýyý Doðukan ýn attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda fizik üstünlüðünü iyi kullanan Ulukavakspor, Hasan ve Tuncay ýn golleriyle rakibi önünde 3-0 öne geçti. Konuk takým 81. dakikada Oðuzhan ýn golüyle skoru 3-1 yaparken maçta son sözü Tuncay söyledi ve takýmýný 4-1 galip getiren golü attý. Bir gün izin orum Belediyespor da 10 günlük kampýn ardýndan futbolculara bir gün izin verildi. 2 Ocak ta Antalya Belek te toplanarak ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayan Belediyespor 10 gün süren kampýný dün sabah yaptýðý Turgutluspor maçý ile tamamladý. Maçýn ardýndan öðlen yemeðini yiyerek otelden ayrýlan orum Belediyespor kafilesi tam kadro olarak orum a döndü. Teknik Direktör Sedat Özbað yeni orum Belediyespor, Turgutlu ya 3-1 le teslim Antalya kampýndaki sor hazýrlýk maçýnda Turgutluspor ile karþýlaþan orum Belediyespor rakibi önünde ilk yarýyý 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda Emir le skoru eþitleyen kýrmýzý siyahlýlar sekiz dakika içinde Ferdi nin iki golüne engel olamayýnca Belediyespor rakibine 3-1 maðlup oldu ve ilk maðlubiyetini son maçýnda aldý. SAHA: Limak Atlantis Delüks ORUM BELEDÝYESPOR: Utku (Muhammed Zahid), Osman Bodur (Okan), Emre (Yakup), Ýmam, Nedim, M.Akif (Sefa), Ender (Mehmet Keleþ), Furkan (Oðuzhan Saraçoðlu), Gökhan (Emir), Eray, Murathan (Vedat) TURGUTLUSPOR : Metin, Hüseyin, Engin, Görkem, Barýþ, Ýbrahim, Oðuz, Gökhan, Ferit, Ferdi, Sabit GOLLER: 45. dak. Gökhan, 70. ve 78. dakikalarda Ferdi (Turgutluspor), 65. dak. Emir (orum Belediye) ORUMSPOR : Tugay, Samet Sur, Samet, Mübaerek, Mehmet Ali (Enver), Avne, Batuhan, Emir, Hüseyin, Arif, Uður. GOLLER: 37. ve 49. dakikalarda Emir (orumspor), 61. dak. Serdar (Alaca Belediyespor). ölgesel Amatör Lig Btemsilcilemizden orumspor, 1. Küme Final Grubunda mücadele edecek olan Alaca Belediyespor ile Alaca da oynadýðý maçý Emir in attýðý gollerle 2-1 kazandý. Alaca ilçe sahasýnda oynanan maçta iki takýmda önümüzdeki hafta sonu baþlayacak zorlu lig mücadelesi öncesinde eksiklerini görmek amacýyla mücadele ettiler. Maçta orumspor rakibi önünde ilk yarýnýn sonlarýnda bulduðu golle öne geçti. 37. dakikada ceza sahasýna yapýlan ortayý Alaca Belediyespor savunmasý kafayla uzaklaþtýrdý bu topu yayýn üzerinde göðsüyle indiren Emir düzeltti ve sert bir vuruþla topu köþeden transfer Gökhan ýn eþyalarýný almak için bir gün izin aldýðýný ve Ýstanbul a geçtiðini belirterek diðer tüm takýmýn orum a döndüðünü söyledi. Özbað, bugünü dinlenerek geçireceklerini ve yarýndan itibaren ikinci yarýnýn ilk haftasýnda evlerinde oynayacaklarý Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi. Özbað, Buðra dýþýnda sakat futbolcularýnýn bulunmadýðýný söyledi. orum Belediyespor un dün Turgutluspor maçýna çýkan ilk onbiri maç öncesi tertiple çýktý ve ikinci yarýda çok sayýda deðiþiklik yaptý. Karþýlýklý ataklarla geçen maçýn ilk yarýsýnda iki takýmda hücumda fazla üretken olamadý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Turgutluspor Gökhan ýn ayaðýndan bulduðu golle devreyi 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Belediyespor deðiþiklikler yaparak baþladý ve oyunun kontrolünüde eline geçirdi. Rakip kalede kurduðu baský ile pozisyon bulan orum Belediyespor 65. dakikada Emir in golüyle skoru 1-1 yaptý. Beraberlik golünden sonrada rakibi önünde topa daha çok sahip olan pozisyonlar bulan Belediyespor bu dakikalarda savunmasýnda boþluklar verdi Turgutluspor un etkili ismi Ferdi sekiz dakika içinde Belediyespor kalesine iki gol býrakýnca maçta 3-1 Turgutluspor un üstünlüðü ile sona erdi. Alaca Belediyespor aðlarýna göndererek orumspor u 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýyý orumspor bu golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýyada etkili baþlayan orumspor 49. dakikada ikinci golü yine Emir le buldu. Bu dakikada orta alandan aldýðý topla ceza yayý üzerine kadar gelen Emir burdan sert ve düzgün bir vuruþla topu ikinci kez Alaca Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 2-0 yaptý. Maçýn 61. dakikasýnda Alaca Belediyespor u umutladýran gol geldi. Bu dakikada Serdar topla sað kanatta buluþtu çaprazdan ceza sahasýna girdi ve uzak köþeye sert bir vuruþla skoru 1-2 yapan golü attý. Kalan dakikalarda Alaca Belediyespor un beraberlik çabasý sonuç vermedi ve orumspor sahadan 2-1 galip ayrýldý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı