Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: BLGSAYAR DESTEKL ÖRETMN FEN BLGS ÖRETMEN ADAYLARININ TUTUM VE AKADEMK BAARILARINA ETKS THE EFFECT OF COMPUTER ASSISTED TEACHING ON ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDES TO THE SCIENCE TEACHERS CANDIDATES Sinan ASLAN* Fikriye KIRBA ZENGN** Gamze KIRILMAZKAYA*** Öz Bu aratırmanın genel amacı; Genel Biyoloji Dersi Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusunda, öretmen adaylarının akademik baarıları arasında Bilgisayar Destekli Öretim (BDÖ) ile Geleneksel Öretime (GÖ) göre anlamlı farklılık olup olmadıını belirlemektir. Ayrıca BDÖ ile örenim gören öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının belirlenmesi de aratırmanın amaçları arasındadır. Çalıma, Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmenlii 2. Sınıf I. ve II. örenimde okuyan toplam 105 öretmen adayı üzerinde gerçekletirilmitir. Yarı deneysel modelde yürütülen çalımada dersler, Deney Grubunda BDÖ ile ve Kontrol Grubunda ise geleneksel yöntemle ilenmitir. BDÖ uygulamasının gerçekletirilmesi için konuya uygun yazılımlar kullanılmıtır. Bu yazılımlar, öretmen adayları tarafından kullanılmak suretiyle uygulanmıtır. Aratırmada veriler, toplam sekiz hafta süren deneysel ilem sonunda elde edilen akademik baarı puan ortalamaları ile öretmen adaylarının tutum ölçeine yönelik görülerinden elde edilmitir. Bu veriler, betimsel istatistiksel tekniklerle çözümlenmitir.çalımada ilgili verilerin analizinden, BDÖ nin, GÖ göre, öretmen adaylarının akademik baarılarına katkı saladıı ve bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını destekledii belirlenmitir. Kalıtım. Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Abstract Thisresearchwascarriedout on thetopic of celldivisionandheredity in general biology of Fırat ÜniversityInstitute of EducationSciencesDepartment of PrimaryEducationScienceTeachingclass 2 teachercandidates academic program. Thestudywascarriedoutwiththeparticipation of a total of 105 teachercandidatesstudying at primaryandsecondaryeducation of thescienceeducationsteachingdepartmentclass 2. Inthisstudy, thetraditionalteachingandcomputerassistedteachingmethodshavebeenused. Therelatedsubjectwasexplained in 8 weekswithcomputerassistedteachingmethodtotheteachercandidatesstudying at theprimaryteachingandalsowithtraditionalteachingmethodtotheteachercandidatesstudying at thesecondaryteaching. Theappropriatesoftwarewasusedforrealization of computerassistedteachingpractice. Thissoftware has beenappliedto be usedbyteachercandidates. Inthetraditionalteachingmethod, coursesweretaught in classroomwithclassicalmethods. Theteachingmethodsused in thestudytostudents' academicachievementandattitudestowardscomputersclasseswasinvestigatedwhetheror not theeffect.theexperimentalandscanningmodelshavebeenchosen in researchmodels. Thedependentvariables of thestudyarethebiologyachievementandattitudestowardscomputerscourses. However; selectedteachingmethodsaretheindependentvariables.consequently, theacademicachievements of teachercandidate in computerassistedteachingpracticehavebecomedifferentmeaningfully in comparisonwithtraditionalteachinggroup.computerassistedinstruction has beencarriedoutteachers' attitudetowardscomputerusescientific, emotionalandbehavioraldimensionsdifferedsignificantly in favor of the final application. Keywords:ScienceEducation, ComputerAssistedTeaching, TraditionalTeaching, Cell Division, Heredity. * Doktora örencisi, ** Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, Eitim Fakültesi, lköretim BölümüFen Bilgisi Öretmenlii, ***Dr.,

2 Giri kinci Dünya Savaı sonunda hızla artan teknolojik gelimeler biz insanların yaamını ve tüm hayatını etkilemeye ve ekillendirmeye balamıtır. Bu teknolojik gelimeleri yakından takip eden toplumlar sosyal, kültürel ve ekonomik yönden hızla ilerlemeye balamıtır. Gelimi ülkelerdeki toplumsal ve ekonomik sektörlerdeki i alanlarına yayılan bilgi teknolojisi, yaamın da ayrılmaz bir öesi haline gelmitir. Özellikle, günümüzde bu teknoloji yardımıyla sanayilemi toplum modelleri yerine çada anlamda bir Bilgi Toplumu modelinin kurulmasına yönelindii görülmektedir (Tekeli, 1994). Biliim teknolojisine dayalı olarak ekillenmeye balayan bilgi toplumunun itici gücü, bilgiyi ileyen bilgisayar olmaktadır. Nasıl ki, sanayi toplumuna geçiin motoru olma ilevini buharlı makineler üstlenmi ise, bilgi toplumuna geçii de biliim teknolojisinin temelindeki bilgisayarlar gerçekletirmektedir (Erkan, 1993). lk kez 1940 lı yıllarda kullanılmaya balayan bilgisayarlar hemen hemen yalnızca hesap ileri için kullanılmıtır. Ancak 1950 li yılların ortalarında bilgisayarlar bilginin düzenlenmesi ve denetim altına alınması için kullanılmaya balamıtır. Bunun da üretim ve ekonomik seviyeye etkisi yüksek ekilde olmutur. te bu yıllar bilgi çaının ve toplumun balangıç yılları olarak kabul edilmitir. Artık bilgisayarlama ve bilgilendirmenin etkileri gelimi toplumların geneline yayımlanmaya balamıtır (Alaku, 1991). Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra insan kaynaklarını gelitirmeye yapılan harcamaların en iyi yatırım olduu gerçeinin anlaılmasıyla birlikte, üretim sürecinde i gücünün önemi biraz daha ön plana çıkmıtır. Eitimin ulusal gelir artıı içindeki göreli payının yükselmesi, bilginin nerdeyse baımsız bir üretim öesi olarak ele alınmasına yol açmıtır. Üretim açısından ilevsel bilgiye sahip olanlar artık toplumun en ayrıcalıklıları arasına girmilerdir (imek, 1995). Günümüzde hiçbir toplumun, hiçbir ideolojinin önemini küçümseyemeyecei bilgisayarlar üretimden elenceye, yönetimden salık hizmetlerine, eitime kadar bütün toplumsal süreçlerden ayrılmaz bir parçası durumuna gelmitir (Keser, 1988). Bilim ve teknolojinin etkin olduu günümüzde bilginin, artık geleneksel biçimde aktarımı ve ezberlenmesi söz konusu deildir. Bu balamda Milli Eitim Bakanlıı ilköretim programının deitirilmesini hedeflemi, ezbere dayalı bilgi ile yüklenmi bireyler yetitirmek yerine; öretim kademelerinin tümünde örencideki yaratıcı düünceyi ortaya çıkararak bilimsel ve akılcı düünebilen, olayları sorgulayan, sorunların farkına varıp çözüm bulabilen, karar verme yetisine sahip olan, bilgi üreten, doaya saygılı, bilinçli ve öz güveni yüksek bireyler yetitirmeyi amaçlamıtır. Bu amaçla deitirilen fen bilgisi eitim programı eitim öretim yılında ilköretim okullarında uygulanmaya balanmıtır. Bakanlık bünyesinde bütün derslerle ilgili materyaller gelitirilip okullara gönderilmi, deitirilen yeni fen bilgisi eitim programı kasım 2000 tarih ve 2518 sayılı MEB Tebliler Dergisinde yayınlanmıtır. Buna göre örenci merkezli eitim tercih edilmektedir. Öretmenin, sadece bilgi aktaran deil aynı zamanda örencilere rehberlik eden bir eitim lideri olarak kendisini sürekli yenilemesi, örencilerine özgür bir eitim ortamı hazırlaması, soru sorma, eletirme ve düüncelerini özgürce ifade etme olanaı tanıması esastır. Öretmen, çada eitim anlayıı dorultusunda örencilerle birlikte aktif olan, onlarla birlikte örenen, onları yönlendiren ve örencilerin kendi balarına örenmelerine uygun ortam hazırlayan bir konumda olmalıdır (MEB, 2001). Eitim alanında bilgisayarlardan yararlanabilmek için, her eyden önce öretim elemanlarının ve örencilerin hazırlıı ve deneyim birikimi gerekmektedir. Bilgisayarların eitimde verimli olarak kullanılabilmesi için öncelikle öretim elemanlarının öretme-örenme sürecinin nasıl gerçekletii ve bu süreçte eitim teknolojisinin rolünün ne olduunu kavramı olması gerekir. Bunlar salandıktan sonra öretim elemanlarının eitim sürecinde bilgisayarlarla birlikte çalıma yetenei kazanmaları salanmalıdır (Korkmaz, 2003). Aratırmanın Önemi Bilindii gibi günümüzde toplumlar hızla deimektedir. Toplumların bu deiimi, teknolojiyi ve iletiim alanındaki gelimeleri beraberinde getirmektedir. Öretim alanındaki sorunların çözümünde karılaılan zorlukları amada, geleneksel yaklaımların yetersiz kaldıı düünülürse, günümüzde en iyi yaklaım bilgi teknolojilerinin saladıı olanaklardan yararlanmaktır. Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de etkili iletiim ve bireysel öretim aracı olarak nitelendirilen bilgisayarlardır (Keser, 1988).

3 Eitim alanında örenci sayısının hızla artması, öretmen/örenci oranlamasında ortaya çıkan öretmen yetersizlii ve bireylerin örenmesi gereken bilgi miktarının hızla artması sonucu, içeriin daha karmaık bir hale gelmesi gibi sorunları ortaya çıkarmıtır. Buna karın eitime olan talep sürekli artmı, bireylerin eitim olanaklarından daha fazla yararlanma istekleri bireysel öretimi önemli hale getirmitir. te gerek bilgisayara, gerekse eitime ilikin olarak belirtilen bu gibi nedenlerden dolayı, bilgisayarın eitimde kullanımı zorunlu hale gelmitir. Ayrıca bilgisayarın örenciyi daha fazla güdülemesi, yaam boyu eitimi desteklemesi, öretim programlarındaki esneklii arttırması da, eitimde bilgisayar kullanımının gerekçesi olarak ileri sürülmütür ( Keser, 1988). Öretim tekniklerinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Sınıf ortamında kullanılan tekniin konuya uygun olması, konunun örenilmesindeki baarıyı arttıracaktır. Teknolojinin gelimesiyle son yıllarda bilgisayarlar iyi bir eitim-öretim materyalleri olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar teknolojisi kullanılarak görsel özellikleri zengin eitim programları yapmak ve bunları gerekli durumlarda örencilerle paylamak mümkün olmutur. Bilgisayarların örenciler tarafından sevilen bir eitim materyali olması Bilgisayar Destekli Öretimi (BDÖ) nin, örenmedeki olumlu etkisini göstermektedir. Bu çalıma için seçilen Hücre Bölünmesi ve Kalıtım konusu da örencinin hayalinde canlandırmakta zorluk çektii pek çok mikroskobik olay içerir. Bu çalıma ile BDÖ uygulamalarından yararlanarak örenmeyi kolaylatırmanın önemi üzerinde durulacaktır. Deneysel olarak gerçekletirilen bu çalıma sonucunda elde edilen bilgilerin eitimcilerin çalımalarına katkı yapacaı düünülmektedir. Aratırmanın Amacı Aratırmanın temel amacı; Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmen Adayları nın, Genel Biyoloji Dersi nde Hücre Bölünmesi ve Kalıtım konularının öretiminde BDÖ yöntemi ile geleneksel yöntemin (GÖ) kullanılması sonucunda, öretmen adaylarının örenme düzeyi arasında anlamlı bir fark olup olmadıını ve BDÖ yönteminin, uygulanan deney grubu üzerinde bilgisayara karı tutumunun nasıl deitireceini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranmıtır: Deney grubunun BDÖ yöntemi uygulandıktan sonraki ve uygulanmadan önceki bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney ve kontrol gruplarının sontest akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Deney grubunun son test akademik baarı puanları, ön test akademik baarı puanlarından anlamlı bir ekilde yüksek midir? Kontrol grubunun son test akademik baarı puanları, ön test akademik puanlarından anlamlı bir ekilde yüksek midir? Aratırmanın Sınırlılıkları Bu aratırma; Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmenlii 2. Sınıf Öretmen Adayları nı kapsamaktadır bahar dönemi örenim gören Fen Bilgisi Öretmen Adayları ile sınırlıdır. Uygulanan yöntem Genel Biyoloji Dersi nin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusu ile sınırlıdır. Deney grubuna uygulanan bilgisayar destekli öretim ile ve kontrol grubuna uygulanan geleneksel yöntem ile sınırlıdır. Aratırmanın Yöntemi Model Fen Bilgisi Öretmen Adayları nın, BDÖ yöntemi ile GÖ yönteminin kullanılması sonucunda, örenme düzeyi arasında anlamlı bir fark olup olmadıını ve BDÖ yönteminin, uygulanan deney grubu üzerinde bilgisayara karı tutumunun nasıl deitireceini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalıma betimsel ve deneysel olmak üzere karma model olarak çalıılmıtır. Deneysel model olarak Öntest - Sontest Kontrol Gruplu akademik baarıya yönelik testler, betimsel model olarak da BDÖ yöntemi uygulanan öretmen adaylarına ise yine BDÖ yönteminden önce ve sonra olmak üzere iki aamalı Bilgisayar Tutum Ölçei testi kullanılmıtır. Geleneksel Öretim grubu bu çalımanın Kontrol Grubudur. Deney grubu ise Bilgisayar Destekli Öretim grubudur. Çalımanın deneysel deseni Tablo 1 de verilmitir.

4 Tablo 1: Çalımanın Deneysel Deseni Sınıf N Öntest Sontest BDÖ* 53 BTÖ ABT BTÖ ABT GÖ** 52 *Deney Grubu --- ABT **Kontrol Grubu Bu aratırmanın baımlı deikenleri, örencilerin hücre bölünmesi ve kalıtım konusundaki akademik baarıları ve bilgisayara yönelik tutumlarıdır. Aratırmanın baımsız deikenleri ise kullanılan öretim yöntemleri olup bunlar Bilgisayar Destekli Öretim ve Geleneksel Öretim dir. Aratırmanın Evreni Aratırmanın evreni öretim yılında Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmenlii Bölümü nde birinci (n=53) ve ikinci ötretimin (n=52) 2.sınıfında örenim gören toplam 105 öretmen adaylarından olumaktadır. Aratırmanın Örneklemi --- ABT Bu çalımada evrenin tümüne ulaılabilindii için ayrıca örnekleme ihtiyaç duymamıtır. Çalıma Grubunun Oluturulması Bu çalımada, deney ve kontrol gruplarını oluturmak için yansızlık salamada, grupların Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusu ön-test akademik baarı puanları ölçüt olarak alınmıtır. Ölçüt olarak alınan bu puanlar baımsız örneklemler t-testi ve Levene testi ile analiz edilmi ve Tablo 2 de gösterilmitir. Tablo 2: Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusu Ön Test Akademik Baarı Puanlarının Levene Testi ve Baımsız Örneklemler T-Testi Analiz Bulguları Konular Gruplar N X ss F p t sd p Hücre Bölünmesi Deney Grubu 53 2,84 1,53 Kontrol Grubu 52 2,80 1,52 0,03,956, ,890 Kalıtım Deney Grubu 53 5,52 1,81 Kontrol Grubu 52 5,51 1,99,340,561, ,980 Tablo 2 de Levene Testi sonuçlarına bakıldıında p>0.05 ve baımsız örneklemler t-testi sonuçlarına bakıldıında ise p >0.05 olduundan, çalımaya balamadan önce deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıtır. Gruplar eit varyanslı ve homojendir. Dolayısıyla grupların yansız oldukları belirlenmitir. Verilerin Toplanması Bu çalımada Genel Biyoloji Dersi nde BDÖ yönteminin kullanımına yönelik ilgi ve baarı testi uygulanmıtır. Verileri akademik baarı testi puanları ile tutum ölçei belirler. Verilerin Analizi Verilerin analizinde SPSS 16.0 paket programı kullanılarak; aritmetik ortalama verilerine baımlı ve baımsız t testleri yapılmıtır. Elde edilen verilerle deney ve kontrol grupları arasında karılatırmalar yapılmıtır. Bulgular ve Yorumlar Bilgisayar Tutum Ölçei Anket Analizi Aratırmada, Jones ve Clarke (1994) tarafından gerçekletirilen ve Uzunboylu (1995) tarafından Türkçe formu hazırlanan Bilgisayar Destekli Öretim Tutum Ölçei kullanılmıtır. Ölçek 40 maddeden olumaktadır. Aratırmacı tarafından bu ölçek; bilisel, davranısal, duygusal ve genel tutum olmak üzere üç boyutta incelenmitir. 40 maddenin 10 u bilisel, 16 sı duygusal ve 14 ü ise davranısal nitelikleri içermektedir. Tablo 3: Deney Grubuna Uygulanan Bilgisayar Tutum Ölçeinden Elde Edilen Baımlı t-testi Analizi Sonuçları Bilgisayar Tutum Ölçei X N ss t sd p Son test 179, ,38 Ön test 117, ,07 (Max. puan: 200, Min. puan:40) 19,318 52,000 Tablo 3 de görüldüü gibi deney grubuna uygulanan tutum ölçeinin ilk uygulamasında aritmetik ortalama 117,68 olarak saptanmıtır. BDÖ yöntemi uygulandıktan sonraki tutum ölçeinin aritmetik

5 ortalamasının artarak 179,82 olduu hesaplanmıtır. Bu aritmetik ortalamalara baımlı örneklem t-testi uygulanmıtır. Tablo 3 de de gözlenen 19,318 t deeri, 0,00 p deeri p<0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmutur. Bu durumda BDÖ yöntemi ile öretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının geliim gösterdii söylenebilir. Bilgisayar tutum ölçei Bilisel, Duygusal ve Davranısal boyutlarında analiz edildiinde elde edilen veriler Tablo 4 te verilmitir. Tablo 4: Bilgisayar Tutum Ölçei Alt Boyutlarından Elde Edilen Verilerin Baımlı Örneklemler T-Testi Analizi Sonuçları Bilgisayar Tutum Ölçei Alt Boyutları X N ss t sd p Bilisel Ön test 31, ,03 Son test 44, ,23 Duyusal Ön test 43, ,68 Son test 70, ,12 Davranısal Ön test 42, ,00 Son test 64, ,67 11,85 52,00 14,30 52,00 12,55 52,00 Bu tablodan bilisel boyutun aritmetik ortalaması 31,40 iken 44,70 e; duygusal boyutun aritmetik ortalaması 43,95 iken 70,40 a ve davranısal boyutun aritmetik ortalaması 42,31 iken 64;65 e yükseldii saptanmıtır. Boyutların ilk ve son aamaları arasında anlamlı bir fark bulunabilmesi için veriler baımlı örneklemler t-testi ile analiz edilmitir. Tablo 4 e göre tutum ölçeindeki t deeri bilisel boyut için 11,85 duygusal boyut için 14,30 ve davranısal boyut için 12,55 olarak saptanmıtır. Tüm boyutlarda 0,00 p deeri p<0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmutur. Elde edilen bu sonuçlara göre BDÖ yönteminin öretmen adaylarının bilisel, duygusal ve davranısal puanlarını etkiledii söylenebilir. Akademik Baarı Testleri Analizleri Akademik baarı testi (ABT) Hücre Bölünmesi ve Kalıtım konusu olmak üzere iki farklı test olarak öretmen adaylarına uygulanmıtır. ABT lerinin geçerlilik ve güvenirlilerinin hesaplanabilmesi için Genel Biyoloji Dersi ni daha önceden almı ve bu konuları ilemi olan; çalımanın yapıldıı süreçdeki Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmenlii 4. Sınıf birinci ve ikinci öretimde örenim gören toplam 86 öretmen adaylarına uygulanmıtır. Uygulanan toplam soru 50 adettir. Uzman görüleri de alınarak, hücre bölünmesi konusundan 10 adet, kalıtım konusundan 18 adet soru ile ABT hazırlanmıtır. Cronbach s Alpha deeri olarak saptanmıtır. Bu deer ABT nin güvenilir olduunu göstermektedir. ABT de alınabilecek maksimum puanlar Hücre Bölünmesi konusundan 10 puan, Kalıtım konusundan ise 18 puandır. Tablo 5 incelendiinde grupların öntest ve son test puanları görülmektedir. Tablo 5: Deney ve Kontrol Grubu Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusunun ABT Verileri Gruplar Testler N X ss Deney Grubu Kontrol Grubu Alınan Min. Puan Alınan Max. Puan Hücre Böl. Ön Test 53 2,84 1, Hücre Böl. Son Test 53 8,92 1, Kalıtım Ön test 53 5,52 1, Kalıtım Son test 53 16,01 1, Hücre Böl. Ön Test 52 2,80 1, Hücre Böl. Son Test 52 4,48 1, Kalıtım Ön test 52 5,51 1, Kalıtım Son test 52 13,42 1, Alınabilecek Max. Puan Deney ve Kontrol Gruplarının Son-test Akademik Baarı Puanları Arasındaki liki Öretmen adaylarından deney grubuna BDÖ yöntemi uygulandıktan sonra hücre bölünmesi ve kalıtım konusu ile ilgili son akademik baarı testi(abt) uygulanmıtır. Hücre bölünmesi konusu son ABT den elde edilen bulgular Tablo 4.4 de verilmitir. Tablo 6: Hücre Bölünmesi Son ABT nin Gruplar Arası Baımsız Örneklemler T-Testi Analizi Sonuçları Gruplar N X ss t sd p Deney grubu 53 8,92,93 18,94 10,00 Kontrol grubu 52 4,48 1,42

6 Tablo 6 incelendiinde gruplar arası baımsız örneklemler t-testi bulguları görülmektedir. Deney grubuna uygulanan BDÖ, kontrol grubuna uygulanan GÖ yöntemine göre BDÖ yönteminde daha fazla bir baarı salanmıtır. p<0,05 olduundan deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmitir. Kalıtım konusu son akademik baarı testi ile ilgi bulgular Tablo 7 de gösterilmitir. Tablo 7: Kalıtım KonusuSon ABT nin Gruplar Arası Baımsız Örneklemler T-Testi Analiz Sonuçları Gruplar N X ss t sd p Deney grubu 53 16,01 1,72 Kontrol grubu 52 13,42 1,99 7, ,00 Tablo 7 incelendiinde gruplar arası baımsız örneklemler t-testi bulguları p<0,05 olduundan deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmitir. Deney grubuna uygulanan BDÖ yönteminde, kontrol grubuna uygulanan GÖ yöntemine göre daha fazla baarı salanmıtır. Deney Grubu Ön Test ve Son Test Akademik Baarı Puanları Arasındaki liki Deney grubu öretmen adaylarına Hücre Bölünmesi Konusu, BDÖ yöntemi uygulanarak anlatılmıtır. Deney grubu öretmen adaylarının Hücre Bölünmesi Konusu nun son-test ile ön-test akademik baarı puanları arasındaki ilikiyi anlamak için baımlı örneklemler t-testi uygulanmıtır. Sonuçlar Tablo 8 de verilmitir. Tablo 8: Deney Grubu Hücre Bölünmesi Konusu Öntest-Sontest Baımlı Örneklemler T-Testi Analiz Sonuçları Hücre Bölünmesi N X ss t sd p Ön-test 53 2,84 1,53 Son-test 53 8,92 1,47 24,20 52,00 Tablo 8 e göre t deeri 24,20 ve p deeri 0,00 olarak saptanmıtır. p<0,05 manidarlık düzeyine göre son test lehine anlamlı farklılık gözlenmitir. Deney grubu öretmen adaylarının Kalıtım Konusu nun son-test ile ön-test akademik baarı puanları arasındaki anlamlı frklılıın olup olmadıını belirlemek için akademik baarı testi puanlarına baımlı örneklemler t-testi uygulanmı ve analiz sonuçları Tablo 9 da verilmitir. Tablo 9: Deney Grubu Kalıtım Konusu Öntest-Sontest Baımlı Örneklemler T-Testi Bulguları Kalıtım N X ss t sd p Ön-test 53 5,52 1,81 32,95 52,00 Son-test 53 16,01 1,72 Tablo 9 a göre t deeri 32,95 ve p deeri 0,00 olarak saptanmıtır. p<0,05 manidarlık düzeyine göre son-test lehine anlamlı farlılık olduu görülmütür. Kontrol Grubunun Ön Test ve Son Test Akademik Baarı Puanları Arasındaki liki Kontrol grubu öretmen adaylarına Hücre Bölünmesi Konusu GÖ yöntemi ile anlatılmıtır. GÖ nün etkisinin aratırılması için gruplara ön-test uygulanmıtır. Kontrol grubu öretmen adaylarının Hücre Bölünmesi Konusu nun son-test ile ön-test akademik baarı puanları arasındaki bulgular Tablo 10 da verilmitir. Tablo 10: Kontrol Grubu Hücre Bölünmesi Konusu Öntest-Sontest Baımlı Örneklemler T-Testi Bulguları Hücre Bölünmesi N X ss t sd p Ön-test 52 2,80 1,52 Son-test 52 4,48 1,42 7,00 51,00 Tablo 10 incelendiinde uygulanan ilk ve son akademik baarı testler arasında baımlı örneklemler t-testi analiz sonuçları görülmektedir. t deeri ve p deeri 0.00 olarak saptanmıtır. Son-test ile ön-test arasında son-test lehine p<0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı farklılık bulunmutur. Tablo 11 de Kalıtım konusunun kontrol grubu öretmen adaylarına uygulanan son-test ve ön-test akademik baarı ortalamaları arasındaki iliki gösterilmitir. Bu ilikinin hesaplanabilmesi için öntest ve sontest akademik baarı puanları baımlı örneklemler t-testi ile analiz edilmitir. Tablo 11: Kontrol Grubu Kalıtım Konusu Öntest-Sontest Baımlı Örneklemler t-testi Analizi Sonuçları Kalıtım N X ss t sd p Ön-test 52 5,51 1,95 Son-test 52 13,42 1,99 19,48 51,00

7 Tablo 11 e göre t deeri 19,482 ve p deeri 0.00 olarak saptanmıtır. P<0.05 manidarlık düzeyine göre son test lehine anlamlı farklılık gözlenitir. Sonuçlar Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öretmenlii Bölümü I. ve II. örenimin 2.sınıfında örenim gören öretmen adaylarının Genel Biyoloji Dersi Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Konusunda, akademik baarıları arasında Bilgisayar Destekli Öretim (BDÖ) ile Geleneksel Öretime (GÖ) göre anlamlı farklılık olup olmadıını belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada ulaılan sonuçlar alt amaçlara göre aaıda sunulmutur: Birinci Alt Amaca Yönelik Sonuçlar Birinci alt problem; Deney grubunun BDÖ yöntemi uygulandıktan sonraki ve uygulanmadan önceki bilgisayara yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? eklinde ifade edilmitir. Bu alt problemi sınamak için deney ve kontrol gruplarının toplam son-test ve ön-test genel tutum puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı ve Tablo 12 de verilmitir. Bu tabloda tutum ölçei alt boyutlarına ayrılmı ve öretmen adaylarının bilisel, duygusal ve davranısal alanlarda tutumları da dikkate alınmıtır. Genel tutum Bilisel Duygusal Davranısal Tablo 12: Deney Grubunun lk ve Son Tutum Ölçei Karılatırılması X N ss t sd p Ön test 117, ,07 Son test 179, ,38 Ön test 31, ,03 Son test 44, ,23 Ön test 43, ,68 Son test 70, ,12 Ön test 42, ,00 Son test 64, ,67 19,31 52,00 11,85 52,00 14,30 52,00 12,55 52,00 Tablo 12 de görüldüü gibi ilk aamada genel tutum puan ortalamaları 117,68 iken son aamada 179,82 olarak artmıtır. Bu artıın tutum ölçeinin alt boyutlarına göre incelendiinde; bilisel alan ilk aamada 31,40 iken son aamada 44,70 e; duygusal alan ilk aamada 43,95 iken son aamada 70,46 e; davranısal alan ise ilk aamada 42,31 iken son aamada 64,65 e yükselmitir. Grubun tutum ölçei ilk ve son aamaları puan ortalmarında farklılıklar gözlenmitir. Bu farklılıkları anlamlatırmak için baımlı örneklemler t-testi ile analiz edilmitir. Bu analiz sonuçları Tablo 12 ye göre genel tutum ve tutum ölçeinin alt alanları arasında p deeri 0,00 olarak hesaplanmıtır. p<0.05 manidarlık düzeyinde aralarında son test lehine anlamlı farklılık saptanmıtır. Bu durumda deney grubu öretmen adaylarına uygulanan BDÖ yöntemi adayların bilisel, duygusal ve davranısal alandaki tutumlarını olumlu yönde etkilemitir. Bunun sebebi bilgisayarın eitimdeki rolünü bilmediklerinden kaynaklanabilir. kinci Alt Amaca Yönelik Sonuçlar kinci alt problem; Deney ve kontrol gruplarının sontest akademik baarı puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? eklinde ifade edilmitir. Bu alt problemi sınamak için deney ve kontrol gruplarının toplam son-test puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı ve Tablo 13 de gösterilmitir. Tablo 13: Deney ve Kontrol Gruplarının Son-Test Akademik Baarı Puanlarının Karılatırılması N X ss t sd p Hücre Bölünm Deney Grubu 53 8,92 1,47 18, ,00 Kontrol Grub 52 4,48 1,42 Kalıtım Deney Grubu 53 16,01 1,72 Kontrol Grubu 52 13,42 1,99 7, ,00 Tablo 13 de görüldüü gibi hücre bölünmesi konusunun sontest akademik baarı ortalamaları; deney grubunun 8,92 kontrol grubunun ise 4,48 olarak hesaplanmıtır. Kalıtım konusunun sontest akademik baarı ortalamaları; deney grubunun 16,01 kontrol grubunun ise 13,42 olarak hesaplanmıtır. Ortalamaların farklı oluu gruplar arasında farkın olduunu göstermektedir. Bu farkı açıkça gösterebilmek için baımsız örneklemler t testi uygulanmıtır. Tablo 13 e göre gruplar arası p deeri 0,00 olarak hesaplanmı ve

8 p<0,05manidarlık düzeyine göre gruplar arası anlamlı bir fark olduu saptanmıtır. Dier etmenlerin etki yapmadıı düünülürse BDÖ nüngö ye göre daha etkili olduu savunulabilir. Üçüncü Alt Amaca Yönelik Sonuçlar Üçüncü alt problem; Deney grubunun son test akademik baarı puanları, ön test akademik baarı puanlarından anlamlı bir ekilde yüksek midir eklinde ifade edilmitir. Bu alt problemi sınamak için deney grubunun toplam son-test ve ön-test puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı ve Tablo 14 de gösterilmitir. Tablo 14: Deney Grubunun Son-Test ve Ön-Test Akademik Baarı Puanlarının Karılatırılması ve Baımlı Örneklemler T-Testi Analiz Sonuçları Hücre Bölünmesi Kalıtım Testler N X ss t sd p Ön-test 53 2,84 1,53 Son-test 53 8,92 1,47 Ön-test 53 5,52 1,81 Son-test 53 16,01 1,72 24,20 52,000 32,95 52,000 Tablo 14 e göre Hücre Bölünmesi öntest baarı puanı ortalaması 2,84 iken bu ortalama BDÖ uygulandıktan sonra 8,92 olmutur. Kalıtım öntest baarı puan ortalaması 5,52 iken bu ortalama sontestte 16,01 olmutur. Grubun öntestleri ile sontestleri arasındaki fark oldukça fazladır. Bu farklılıı anlamlandırmak için grubun akademik baarı testinden aldıkları toplam puanları baımlı örneklemler t testi ile analiz edilmitir. Tablo 5.3 e göre p deeri 0,00 olarak saptanmıtır. p<0,05 olduundan testler arasında anlamlı bi farklılık olutuu görülmütür. Deney grubuna uygulanan BDÖ ile öretmen adaylarının baarılarının artması salanmıtır. BDÖ yöntemi öretmen adaylarının ilgisini çekmi ve derse olan baarısını arttırmıtır. Ayrıca BDÖ yöntemi örenci merkezli olduu için örenilen bilgilerin yapılandırılmasını salamı ve akılda kalıcılık süresini arttırmıtır. Dördüncü Alt Amaca Yönelik Sonuçlar Dördüncü alt problem; Kontrol grubunun son test akademik baarı puanları, ön test akademik baarı puanlarından anlamlı bir ekilde yüksek midir eklinde ifade edilmitir. Bu alt problemi sınamak için kontrol grubunun toplam son-test ve ön-test puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmı ve Tablo 15 te gösterilmitir. Tablo 15: Kontrol Grubu Son-Test ve Ön-Test Akademik Baarı Puanlarının Karılatırılması ve Baımlı Örneklemler T-Testi Analiz Sonuçları Hücre bölünmesi Kalıtım Tablo 15 e göre Hücre Bölünmesi öntest baarı puanı ortalaması 2,80 iken bu ortalama GÖ uygulandıktan sonra 4,48 olmutur. Kalıtım Konusu öntest baarı puan ortalamsı 5,51 iken bu ortalama sontestte 13,42 olmutur. Grubun öntestleri ile sontestleri arasındaki fark oldukça fazladır. Bu farklılıı anlamlandırmak için grubun akademik baarı testinden aldıkları toplam puanları baımlı örneklemler t testi ile analiz edilmitir. Tablo 15 e göre p deeri 0,00 olarak saptanmıtır. p<0,05 olduundan testler arasında anlamlı bi farklılık olutuu görülmütür. Kontrol grubuna uygulanan GÖ ile öretmen adaylarının baarılarının arttıı görülmütür. Öneriler N X ss t sd p Ön-test 52 2,80 1,52 Son-test 52 4,48 1,42 Ön-test 52 5,51 1,95 Son-test 52 13,42 1,99 7,00 51,000 19,48 51,000 Bu çalımada ilgili literatür ve aratırma bulgularına dayalı olarak aaıdaki öneriler gelitirilmitir: 1. Öretmen adayları eitim ve öretim teknolojisi ile ilgili ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilmelidir. 2. Bilgisayar gibi teknolojik aletlerle öretimi kesitirmek, öretmen eitimi veren fakültelerin görevidir. Bu nedenle eitim fakülteleri, öretmen eitiminde eitim teknolojisi üzerinde önemle durmalıdır. 3. Fen Bilgisi öretmen adaylarının görsel ve yazılı kaynakları takip etmeleri tevik edilmeli, öretmen adaylarına üniversiteler tarafından kolaylık salanmalıdır. 4. Fen Bilgisi öretmen adaylarının eitim ve öretim teknolojisi ile ilgili güncel bilgilere sahip olabilmeleri için eitim fakülteleri teknolojiyi yakından takip edip kendisini güncellemelidir.

9 5. Eitim fakülteleri, ileride fen bilgisi öretmeni olacak öretmen adaylarının bilgisayar gibi eitim ve öretim teknolojisi aletlerini yeterli düzeyde kullanabilmelerini salamalıdır. Eitim fakültelerinin öretim programlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Hatta BDÖ gibi yöntemler için yazılım dersleri öretim programlarına eklenmelidir. Bilgisayar derslerinin yanı sıra akıllı tahta, tablet ve projeksiyon gibi teknolojik araçları kullanabilmeleri için öretmen adaylarına uygun dersler verilmelidir. 6. Fen Bilgisi öretmenleri derslerinde örenme ortamı salayabilmeleri için bilgisayarla barıık olmalı, bilgisayar laboratuarlarını amacına göre kullanmalıdır. Bilgisayar oyuncak deil bir araçtır. Bu yüzden fen bilgisi öretmenleri öretim yapacaı konuyla ilgili yazılımlarla, videolarla, animasyon ve simülasyonlarla ders ilemelidir. 7. Fatih Projesine göre MEB in eitim ve öretim teknolojisine önem verdii görülmektedir. Ama bu projede görünmekle kalınmamalı projenin eitim ve öretime daha yararlı olabilmesi ve projenin amaçlarına daha salıklı ulaılabilinmesi için denetimler arttırılmalıdır. KAYNAKÇA ALAKU, M. (1991). Bilgi Toplumu, Ankara: T.C. Kültür Bakanlıı. ERKAN, H. (1993). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelime, Ankara: Türkiye Bankası Yayınları, Genel Yayın No:326, Bilim Dizisi:8, 2. Baskı. JONES, T. and CLARKE, V.A. (1994). A computerattitudescaleforsecondarystudent. ComputersEducation. Vol: 22, No.4 KESER, H. (1988). Bilgisayar Destekli Eitim çin Bir Model Önerisi, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KORKMAZ, A. (2003). Hizmetöncesi Polis Eitiminde Bilgisayar Destekli Öretim Uygulamalarına likin Görüsler,Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. MEB, (2001). Tebliler Dergisi. MEK, N. (1995). Yazılımın Tasarım Standartlarının Bilgisayar Ortamında Örenmeye Etkisi. Yayınlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü. TEKEL, H. (1994). Bilgi Çaı. stanbul: Simavi Yayınları Deneme nceleme Dizisi. No:15

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET

ETMDE SATRANÇ. Atakan KÖKSAL ÖZET ETMDE SATRANÇ ÖZET Satranç, içinde farklı türde bir çok öge bulunduran, birbirine aykırı bir çok eylerden oluan ve ataklara dayalı bir eitimsel etkinlik olarak kabul edilmektedir. Eitimsel olarak ise,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey *

The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study in the Adana Province of Turkey * Elementary Education Online, 7(2), 468-484, 2008. lköretim Online, 7(2), 468-484, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The New Social Studies Curriculum from the Teachers Point Of View: A Study

Detaylı

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 145-162 145 PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Dilber BAHÇEC Ahi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 137-155 137 GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Davut AYDIN Ahi Evran

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı