TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:"

Transkript

1 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : İmza Tarihi :

2 21. DÖNEM TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ ĠÇĠNDEKĠLER MADDE NO BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO 1 - Taraflar SözleĢmenin Amacı Kapsam ve Yararlanma Sendika ÇalıĢmalarının ĠĢyerinde Üyelere Duyurulması 4 BÖLÜM II ÇALIġANLARIN Ġġ GÜVENCESĠ VE GENEL HAKLAR 5 - ĠĢten Çıkarılma ve ĠĢ Güvencesi ĠĢyeri Sendika Temsilcileri, Görevleri, Temsilcilik Teminatı ve Temsilcilik Odası Sendika Yöneticiliğinin Teminatı Deneme ve Staj Süresinde Hizmet SözleĢmesi Fesihleri Tezkiye Değerlendirmesi ve Yükselme KoĢulları Trafik Kazaları ve Cezalarında Sürücünün Sorumluluğu Tutukluluk Gözetim Altına Alınmak ve Mahkumiyet Halinde Fesih ve Tekrar ĠĢe 6 BaĢlatma BÖLÜM III ÇALIġMA KOġULLARI 12 - Bankaya Alınacak Personelin Deneme ve Staj Süreleri ÇalıĢma Saatleri ÇalıĢılmıĢ Gibi Sayılan Haller ve Süreler Fazla ÇalıĢma Fazla ÇalıĢma Ücreti Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde ÇalıĢma Tayin Geçici Görevlendirme ĠĢtiraklerde Görevlendirme Tayin ve Görev Seyahat Yevmiyesi ĠĢe GiriĢ Ücreti ve Aylık Ücret Tanımı Yıllık Ücretli Ġzin Mazeret Ġzinleri Doğum ve Emzirme Ġzni Hastalık Ġzni Ücretsiz Ġzin Sendikal Ġzinler Askerlik Görevi Nedeniyle Saklı Haklar Talim ve Manevra Ġçin Askere Alınma Hali 12 2

3 MADDE NO SAYFA NO BÖLÜM IV DĠSĠPLĠN HÜKÜMLERĠ 32 - Disiplin Kurulu Disiplin KovuĢturmasına ĠliĢkin Genel Ġlke ve Esaslar Disiplin Cezaları Disiplin Kurulu Kararlarına KarĢı Ġtiraz Yolları ve Kararların KesinleĢmesi Disiplin Cezasını Gerektiren Eylem ve DavranıĢlar 14 BÖLÜM V PARASAL HÜKÜMLER 37 - Parasal Hakların Ödeme ġekli Ücret Zammı Ġkramiye Tazminat Zamları Kasa Tazminatı Sosyal Yardımlar Giyim Yardımı Temettü Jestiyon, Kambiyo, Sigorta, Mevduat ve Performans Primi Ödenmesi Sürekli ÇalıĢmayı Özendirici Ödüller Kredi verilmesi Kıdem Tazminatı Fesih Ġhbar Süreleri ÇalıĢma Belgesi Sendika Aidat Kesintisi ĠĢçilerle Ġlgili Yayınların Sendikaya Gönderilmesi Yürürlük ve Süre 19 EK MADDELER (6 MADDE) 3

4 21. DÖNEM TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ Bölüm I GENEL HÜKÜMLER Madde 1: TARAFLAR Bu iģletme Toplu ĠĢ SözleĢmesinin tarafları, TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ile BANKA VE SĠGORTA ĠġÇĠLERĠ SENDĠKASI (BASS)'dır. Madde 2: SÖZLEġMENĠN AMACI Bu Toplu ĠĢ SözleĢmesinin amacı; hizmet sözleģmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, iģyerinde düzenli ve verimli çalıģmayı sağlamak, üretimi arttırmak, iģverenin ve iģçilerin hak ve çıkarlarını dengelemek, karģılıklı iyi niyet ve güvenle iģ barıģını ve iģ güvencesini sağlamak, iģçi ve iģveren arasında sözleģmenin uygulanmasından doğacak uyuģmazlıkları uzlaģtırıcı yollarla çözmektir. Madde 3: KAPSAM VE YARARLANMA Bu iģletme toplu iģ sözleģmesi yer olarak, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü, Ģubeleri ile tüm iģyerleri ve eklentilerini kapsar. Toplu ĠĢ SözleĢmesinden, taraf ĠĢçi Sendikasına üye iģçiler yararlanırlar. Sendika üyesi olmayanlar toplu iģ sözleģmesinden yararlanamazlar. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, BaĢ Hukuk DanıĢmanı, BaĢkanlar, Bölge Müdürleri, BaĢ Hukuk DanıĢman Yardımcısı, TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcıları, Müdürler veya Müdürlük görevini yürütmek üzere görevlendirilenler, Hukuk DanıĢmanları, Savunma Sekreteri, MüfettiĢ ve MüfettiĢ Yardımcıları, Teknik Müdür, Bağlı ġube Müdürlüğü görevi verilenler, Hukuk DanıĢman Yardımcıları, DanıĢmanlar, yurtdıģı Ģubelerde çalıģanlar, Avukatlar ve sağlık görevlileri (hemģire unvanlılar hariç) ile BiliĢim Teknolojileri (BT) Görevlileri unvan grubunda çalıģan tüm personel bu sözleģmenin kapsamı dıģındadır. Madde 4: SENDĠKA ÇALIġMALARININ ĠġYERĠNDE ÜYELERE DUYURULMASI Sendikanın, çalıģmalarıyla ilgili olarak üyelerini bilgilendirmesini sağlamak amacıyla; iģveren, personelin Bankada kullandığı elektronik posta adreslerini Sendikaya bildirir. Madde 5: ĠġTEN ÇIKARILMA VE Ġġ GÜVENCESĠ Bölüm II ÇALIġANLARIN Ġġ GÜVENCESĠ VE GENEL HAKLAR 1) Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinde, 4857 sayılı Kanunun 17, 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümleri uygulanır. (Bu TĠS nin 49 uncu maddesi hükmü saklıdır.) 2) Toplu iģçi çıkarma, 4857 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi esaslarına göre yapılabilir. ĠĢçinin, 4857 sayılı Kanuna göre dava açma hakkı saklıdır. Madde 6: ĠġYERĠ SENDĠKA TEMSĠLCĠLERĠ, GÖREVLERĠ, TEMSĠLCĠLĠK TEMĠNATI VE TEMSĠLCĠLĠK ODASI (A) ĠĢyeri Sendika Temsilcilerinin Bildirilmesi ĠĢyeri sendika temsilcilerinin isimleri, atamayı takip eden 15 gün içinde sendika tarafından iģverene bildirilir. 4

5 (B) Görevleri ĠĢyeri sendika temsilcileri iģyerlerinde Sendika üyeleri ile ilgili yasaların, yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinin, amaçlarına uygun bir biçimde uygulanıp, uygulanmadığını izlemek, bu konularda saptadıkları eksiklik ve aksaklıkları sözlü veya yazılı olarak iģyeri yöneticisine bildirmek, gerekli önlemlerin alınmasını önermekle görevlidirler. ĠĢyeri sendika temsilcileri bu görevlerini yerine getirmek ve daha verimli bir çalıģma düzeni sağlamak amacıyla, iģyeri yöneticileriyle çalıģma saatleri içinde, haftalık görüģmeler yapabilirler. (C) Teminatı ĠĢveren, sendikanın yasa çerçevesi içinde, iģyerlerine atayacağı iģyeri Sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini, haklı bir sebep olmadıkça, sebebini kesin ve açık bir Ģekilde belirtmedikçe feshedemez. ĠĢyeri Sendika temsilcilerinin, iģyerleri değiģtirilemez; Ģu kadar ki, ĠĢverence, ihtiyaç belirtilmesi halinde, iģyeri, Sendikanın rızası alınarak değiģtirilebilir. ĠĢyeri sendika temsilcilerinin yasalardan doğan hakları saklıdır. (D) Temsilcilik Odası ĠĢveren, imkânları dâhilinde Genel Müdürlük ve Bölgelerinde bir sendika temsilcilik odası temin etmeye gayret eder. Madde 7: SENDĠKA YÖNETĠCĠLĠĞĠNĠN TEMĠNATI 1) Sendika yönetim ve denetim kurullarında veya baģkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıģtıkları iģyerinden ayrılan iģçilerin hizmet akdi askıda kalır. Bu iģçiler Sendikadaki görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleri ile çekilmek suretiyle son bulması halinde ayrıldıkları iģyerinde iģe yeniden alınmak üzere baģvurabilirler. Bu baģvuru, sendikada yöneticilik görevinin sona ermesinden baģlayarak üç ay içinde kullanılabilir. ĠĢveren talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu iģçileri o andaki Ģartlarla eski iģlerine veya aynı bölgede eski iģlerine uygun bir diğer iģe almak zorundadır. ĠĢveren, Personel Yönetmeliğinde yer alan yükselme esaslarına göre değerlendirme yapar. Bu durumda baģta kıdem tazminatı olmak üzere, tazminatların hesabında iģçinin iģyerinde çalıģtığı süreler göz önünde tutulur ve fesih anında emsalleri için geçerli ücret ve iģ Ģartları esas alınır. 2) Birinci fıkra uyarınca iģbaģı yaptırılan iģçiye, atandığı göreve daha önceki toplu iģ sözleģmesi ile sağlanmıģ olan hak ve çıkarlar aynen uygulanır. 3) Birinci fıkra uyarınca Sendika BaĢkanlığında, Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliklerinde görev alması nedeniyle iģyerinden ayrılan iģçilerden 1 'inci fıkra çerçevesinde yeniden iģe alınma hakkını kullanmak istemeyenlere baģvurusu halinde, baģvuru tarihindeki emsallerine ödenen son ücret ve parayla ölçülmesi mümkün toplu iģ sözleģmesinden ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutularak akdi tazminat ödenir. Bu tazminat ödeme tarihindeki kıdem tazminatı tavanını aģamaz. Madde 8: DENEME VE STAJ SÜRESĠNDE HĠZMET SÖZLEġMESĠ FESĠHLERĠ Bankaya ataması yapılan personel, üç aylık deneme süreli ve geçici olarak atanır. Deneme süresi içinde, karakteri, çalıģkanlığı, iģe uyumu ve ahlakı itibariyle bankacılık mesleğine ve/veya Bankanın kurumsal ilke ve anlayıģlarına uygun olmadığı anlaģılanlar, atandıkları yerin en üst düzeydeki yöneticisi tarafından Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığına bir yazıyla bildirilir. BaĢarısız olan personelin iģ akdi, deneme süresi içinde feshedilir. Staj süresi, personelin iģe baģlama tarihinden itibaren, dört yıllık yüksekokul mezunlarında altı ay, diğerlerinde ise bir yıldır. Staj süresi sonunda; a) BaĢarılı ya da çok baģarılı tezkiye alanların kesin ataması yapılır. b) Orta tezkiye alanların staj süresi altı ay uzatılır. Staj süresinin uzatılmasına karar verilenlerin, uzatılan süre sonunda da orta tezkiye almaları halinde iģ akitleri feshedilir. 5

6 c) BaĢarısız tezkiye alanların ise iģ akitleri feshedilir. Herhangi bir unvana atanan personelin her türlü memurluk hak ve kıdemleri fiilen göreve baģladıkları tarih itibariyle (geçici atama tarihi), yükselmeye esas memurluk kıdemleri ise kesin atama tarihi (stajyerliğin kalktığı tarih) itibariyle hüküm ifade eder. Ayrıca, herhangi bir unvana hariçten ilk defa atama yapılması halinde, üç aylık deneme süreli olarak atama yapılır ve üçüncü ayın sonunda baģarısız bulunarak çalıģması uygun görülmeyenlerin iģ akitleri feshedilir. Madde 9: TEZKĠYE DEĞERLENDĠRMESĠ VE YÜKSELME KOġULLARI Bankada çalıģan tüm personel için, her yıl, ĠĢverenin Personel Yönetmeliği nde belirtilen esas ve ilkeler dahilinde tezkiye belgeleri düzenlenerek Genel Müdürlüğe gönderilir. Personelin unvanda yükselmesi, ĠĢverenin Personel Yönetmeliğindeki esaslar dahilinde gerçekleģtirilir. Madde 10: TRAFĠK KAZALARI VE CEZALARINDA SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU A) Görevlerini yerine getirirken kullandıkları araçla trafik kazalarına maruz kalan personel araçlarda meydana gelen hasarlardan kusursuz veya hafif kusurlu ise sorumlu tutulamaz. B) Grup nakli ve diğer görevlerin yerine getirilmesi sırasında iģveren ya da vekillerince verilen talimatların yerine getirilmesi, zaman yetersizliği ve benzeri hallerle kaçınılmaz olarak trafik kurallarının ihlaline ve ceza tertibine yol açmıģsa, trafik cezası, ilgili müdürün, zamanın kısıtlı olduğu ve benzeri halleri doğrulayan yazılı görüģü ile iģveren tarafından karģılanır. C) (A) ve (B) fıkralarındaki hallerde ve bu fıkralardaki yaralanmalı kazalarda iģveren hukuki giderleri karģılar ve ilgiliye bir avukat temin eder. Madde 11: TUTUKLULUK GÖZETĠM ALTINA ALINMAK VE MAHKUMĠYET HALĠNDE FESĠH VE TEKRAR ĠġE BAġLATMA 1)Sendika üyesi iģçi, herhangi bir suçla tutuklandığı ve/veya gözetim altına alındığı ve gözetim altına alınma ve/veya tutukluluk hali 6 ayı aģtığı takdirde hizmet akdi iģveren tarafından feshedilir. 6 aya kadar süren gözetim altına alınma ve/veya tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan ve/veya gözetim altına alınan süreler kadar iģçi ücretsiz izinli kabul edilir. 2) Tutukluluğun; (a) KovuĢturmaya yer olmadığı, (b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, (c) Beraat kararı verilmesi, (d) Kamu davasının düģmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 6 ay içinde son bulması ve iģçinin bu tarihten itibaren 1 hafta içinde iģe dönmeyi talep etmesi halinde iģveren tarafından emsallerinin hakları ile iģe alınır. 6 ay sonunda yapılan baģvuru halinde boģ yer varsa iģe alınır. Bu halde iģe tekrar alınan iģçinin eski kıdem hakları saklıdır. 3) Adi suçlardan (bu maddenin 5'inci bendindeki suçlar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken hizmet akitleri feshedilen sendika üyelerinden 6 ay içinde tahliye edilenler, bir hafta içinde baģvurması halinde iģveren tarafından tekrar iģe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde hizmet akitleri feshedilir. ġu kadar ki, 5'inci fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır. 4) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam eden ve hizmet akitleri feshedilen sendika üyelerinden; a) Altı ay veya daha az ceza alanlar, b) Altı aydan daha fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle altı aydan fazla ceza aldığı halde altı aydan önce tahliye edilenler, bir hafta içinde baģvurmaları halinde iģverenin takdiri ile tekrar iģe alınabilirler. 6

7 5) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karģı iģlenen suçlardan hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir surette tekrar iģe alınmazlar. 6) ĠĢverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan Ģoförler bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde altı ay içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona erme Ģartı ile iģçiler; a) Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonundan itibaren yedi gün içinde, b) Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmıģ olması durumunda, ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde, baģvurmaları halinde eski iģlerine alınırlar. Altı aydan fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar iģe baģlatma iģverenin takdirine bağlıdır. 7) Bankada yaptığı görev nedeniyle ve fiilen yürüttüğü iģ kapsamında, haksız bir suçlamaya maruz kalan, bu haksız suçlama nedeniyle iģinden uzaklaģtırılan ve adli soruģturma kapsamında gözetim altına alınan veya tutuklanan iģçilerden, Banka tarafından yapılan soruģturma sonucunda suçlu bulunmayanların ve haklarında herhangi bir Ģekilde mali sorumluluk kararı verilmeyenlerin, iģten ayrı kaldıkları altı aylık süreyle sınırlı olarak alamadıkları maddi hakları ve sair hakları bakımından uğradıkları mağduriyetleri Banka tarafından giderilir. Bölüm III ÇALIġMA KOġULLARI Madde 12: BANKAYA ALINACAK PERSONELĠN DENEME VE STAJ SÜRELERĠ Bankaya alınacak personelin staj süresi dört Yılık fakülte bitirmiģ olanlarda altı ay, diğerlerinde bir yıl olup bunun ilk üç ayı deneme süresidir. Madde 13: ÇALIġMA SAATLERĠ ĠĢyerinde çalıģma saatleri sabah , öğleden sonra 'dir. Bu uygulama haftanın ilk beģ günü devam eder. Öğle dinlenmesi bir saat olup çalıģma saatlerine dahil değildir. GiĢe ve veznesi bulunan iģyerlerinde, giģe ve vezneler sabah 9.00 ila 12.30, öğleden sonra saatleri arasında açık bulundurulur. GiĢe ve veznelerin kapanıģ saatinde iģyerinin giriģ kapısı da kapatılır. Bakanlar Kurulu veya Bankalar Birliği tarafından ülke genelindeki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların çalıģma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi durumunda, buna paralel düzenlemeler ĠĢveren ve Sendika tarafından yapılır. Madde 14: ÇALIġILMIġ GĠBĠ SAYILAN HALLER VE SÜRELER 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 66. maddesinde sayılan süreler ile bir iģi yapmak üzere aynı Ģehir içinde bir iģyerine ve/veya Ģehrin il sınırı dıģındaki bir iģyerine gönderilme halinde yolda geçen ve iģin görülmesi için geçen süreler, iģçinin çocuğunu emzirmesi için geçen süreler, çalıģma süresinden sayılır. Madde 15: FAZLA ÇALIġMA Bankacılık mesleğinin gerekleri, kamusal iģlerle görevlendirilmiģ olması ve genel olarak bankanın yararı gibi nedenlerle normal çalıģma saatleri dıģında aģağıda sıralanan koģullarda ve ücreti ödenmek kaydıyla sendika üyelerine fazla çalıģma yaptırılır. Birim yöneticileri yılbaģlarında ve fazla çalıģma yaptırılmasını gerekli gördükleri zamanlarda Bölge ÇalıĢma Müdürlüklerinden ve Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinden yaptırılacak fazla çalıģma için izin alırlar. 7

8 Fazla çalıģma iģyerlerindeki birim yöneticilerinin görevlendireceği bir yetkilinin denetimi altında yapılır. Sendika iģyeri temsilcisi denetim görevinde bu yetkiliye yardımcı olur. Haftanın ilk beģ günü mesai bitiminden sonra yapılacak fazla çalıģma günde üç saati geçemez. Sendika üyeleri fazla çalıģmayı önceden kabul etmiģ sayılırlar ve bu kapsamda kabul ettiklerine dair iģverene yazılı olarak beyanda bulunurlar. Fazla çalıģmanın uygulanmasında üyenin haklı görülecek özürleri göz önünde tutulur. Fazla çalıģma ücretinin tahakkukunda çalıģma çizelgesi esastır. Bu çizelgeler fazla çalıģmayı denetleyen ve kendisine bu görevinde yardımcı olan kiģilerce düzenlenir ve imzalanır. Çizelgenin bir örneği iģyeri sendika temsilcisine verilir. ĠĢveren fazla çalıģma ücretinin tahakkukunu bu çizelgelere dayanarak yapar ve fazla çalıģma parası tam olarak ödenir. Madde 16: FAZLA ÇALIġMA ÜCRETĠ Fazla çalıģma hesabına esas saat ücreti BASS üyesinin aylık ücretinin 174'e bölünmesi yoluyla bulunacak miktarın % 50 fazlasıdır. Ancak hesaplanan fazla çalıģmaya esas saat ücreti 15,00.-TL den az olamaz. Saat kesirleri için de aynı esaslar uygulanır. Saat baģına düģen ücretin kuruģ kesirleri liraya tamamlanır. Bu sözleģmenin 18.maddesinde belirtilen günlerde yapılan çalıģmalarda fazla çalıģma ücreti, yukarıdaki fıkrada bulunan miktarın % 100 fazlasıdır; 18. madde ile belirli günlerde yapılan çalıģmalarda iki saatin altındaki süreler için iki saat karģılığı; iki saatin üzerindeki çalıģmalarda ise tam gün karģılığı fazla mesai ücreti ödenir. Fazla çalıģma ücretleri, en geç fazla çalıģmanın yapıldığı tarihi izleyen ayın ilk haftası içinde ödenir. Fazla çalıģma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Madde 17: HAFTA TATĠLĠ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATĠL GÜNLERĠ Ulusal bayram ve genel tatil günleri yasada belirlenen günlerdir. Hafta tatili cumartesi ve pazar günüdür. Madde 18: ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıģma yapılması halinde çalıģanlara, çalıģtıkları günlerin ücretleri bir kat fazlasıyla ödenir. Madde 19: TAYĠN ÇalıĢanların, bulundukları Ģehirdeki iģyerleri arasındaki tayini ile Ģehirlerarası tayinleri, iģin gereklerine ve ihtiyaçlara göre iģveren Banka tarafından yapılır. Üyeye aynı Ģehirdeki tayinlerde iki iģgünü, Ģehirlerarası tayinlerde on gün iģe baģlama izni verilir. Bu fıkra anlamında "Ģehirlerarası tayin" üyenin bulunduğu il sınırları dıģındaki herhangi bir mahaldir. ġehirlerarası tayinlerde kendi isteği ile gitmek isteyenler ile eģ, sağlık ve ailevi durumu uygun olanlara kadro durumuna göre öncelik tanınır. Bu yapılırken, aile birliğinin ve bütünlüğünün korunmasına özen gösterilir. Banka personelinin herhangi bir nedenle bulundukları yerlerden baģka bir yere tayin talepleri, her yılın temmuz ve ağustos aylarında değerlendirmeye alınır. Bu nedenle nakil talebi olan personel mazeretlerini / gerekçelerini ve nakil istediği yerleri açıkça belirtmek suretiyle talebini en geç her yılın nisan ayının sonuna kadar göndermek (Ġnsan Kaynakları WEB sayfası üzerinden giriģ yapmak ve/veya dilekçe vermek suretiyle) zorundadır. Bunun dıģındaki dönemlerde gelen talepler değerlendirmeye alınmaz. Ancak, zorunlu haller nedeniyle (eģ durumu, sağlık vb.) sonradan gelen taleplerin değerlendirilmesinde ĠĢveren Banka yetkilidir. Bankaca tayinlerde, zorunlu haller hariç olmak üzere, belirtilen dönemlere uyulması esastır. Madde 20: GEÇĠCĠ GÖREVLENDĠRME ĠĢin gereği açısından zorunluluk duyulan hallerde, yılda üç ayı geçmemek üzere geçici görevlendirme yapılabilir. 8

9 Üyeye, geçici görevli olduğu sürece, Bankanın Harcırah Yönetmeliği hükümlerine göre yevmiye ödenir. Geçici görev emrini alan personel, aynı Ģehirde görevlendirme ise ve belirli bir tarih belirtilmemiģse ertesi iģ günü, baģka bir Ģehirde görevlendirme ise 3 iģ günü içerisinde yeni görev yerine baģlamak zorundadır. Ancak Genel Müdürlükçe uygun görülen durumlarda göreve baģlama tarihi ertelenebilir. Sendikanın, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, ġube Yönetim Kurulu, ġube Denetleme Kurulu ile ġube Disiplin Kurulunun yöneticileri geçici olarak görevlendirilemezler. Madde 21: ĠġTĠRAKLERDE GÖREVLENDĠRME ĠĢveren Bankaca, Bankanın ve/veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve/veya Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Vakfı iģtiraklerinde geçici olarak görevlendirilen Sendika üyelerinin, bu toplu iģ sözleģmesi ile sağlanan hakları aynen Bankada çalıģıyormuģ gibi devam eder. Madde 22: TAYĠN VE GÖREV SEYAHAT YEVMĠYESĠ Personelin tayin ve görev seyahatlerinde ödenecek harcırah ve yevmiyeleri Banka Yönetim Kurulunca tespit edilir. Görev seyahatinde ödenecek yevmiye, söz konusu görev mesai saatleri içinde bitse bile bir tam gün olarak ödenir. Grup nakillerinde bu hüküm uygulanmaz. Tayin edilen ya da görev seyahatine gönderilen üyelere buna iliģkin yazılı emrin tebliğ edilmesini takiben, dilediklerinde, harcırah ve yol giderlerini karģılamak amacıyla avans verilir. Avans, Ģubelerde birim baģlarının, Genel Müdürlükte ise iģverenin belirleyeceği koģullarda görevli kılınan birim baģının onayı ile ödenir. Avans, görev seyahatlerinde seyahatin bitimini takip eden hafta içinde; tayinlerde yeni göreve baģlamayı takip eden 15 gün içinde hazırlanacak beyannamelerinin onayını takip eden 15 gün içinde kapatılır. MADDE 23: ĠġE GĠRĠġ ÜCRETĠ VE AYLIK ÜCRET TANIMI ĠĢletmede, bu Toplu ĠĢ SözleĢmesi süresi içinde iģe giriģ ücreti, yasal asgari ücretin altında olmamak koģuluyla iģverence tespit edilip uygulanır. Uygulama ve iģe giriģ ücreti sendikaya bildirilir. Aylık ücret, iģçinin her türlü tazminat, tahsisat, ödenek, yardım ve benzeri gibi yan ödemeleri hariç olmak üzere esas iģi karģılığında her ay almakta olduğu ücrettir. Madde 24: YILLIK ÜCRETLĠ ĠZĠN ĠĢveren bankaca verilecek yılık izin, hastalık izni ve mazeret izinlerinde bu toplu iģ sözleģmesindeki hükümler uygulanır tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; tarihinden önce Bankada iģe baģlamıģ olan personel için, Bankada bir tam hizmet yılını dolduranlara, doldurdukları tarihten baģlamak üzere, o takvim yılı içinde yirmialtı iģ günü ücretli izin verilir ve sonrasında Bankada iģe baģlamıģ veya baģlayacak olan personel için; Bankada bir tam hizmet yılını dolduranlara, doldurdukları tarihten baģlamak üzere, o takvim yılı içinde 4857 sayılı ĠĢ Kanunu nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler kadar ücretli izin verilir. Buna göre; a) Hizmet süresi bir yıldan beģ yıla kadar (beģ yıl dahil) olanlara, ondört iģ günü, b) Hizmet süresi beģ yıldan fazla onbeģ yıldan az olanlara yirmi iģgünü, c) Hizmet süresi onbeģ yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı iģgünü, yıllık ücretli izin verilir. 9

10 Ayrıca, bankada fiilen altı hizmet ayını dolduranlara, bir tam hizmet yılını doldurdukları tarihte hak edecekleri yıllık izne mahsuben, en fazla, bir yılın sonunda hak edecekleri iznin yarısı kadar izin verilebilir. Yıllık izin sürelerinin hesabında, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu na uygun olarak, cumartesi iģ gününden sayılır Yıllık izinlerin kullanılması zorunlu olup, yılık izinlerin tamamı bir defada veya en fazla ikiye bölünmek suretiyle kullanılabilir. Yılık izinden vazgeçmek olanaksızdır. EĢlere talepleri halinde aynı dönemde izin kullandırılır. Madde 25: MAZERET ĠZĠNLERĠ ÇalıĢanlara, aģağıdaki hallerde karģılarında belirtilen sürelerde ücretli mazeret izni verilir. - Evlenme halinde beģ iģgünü, - EĢinin doğum yapması halinde üç iģgünü, - Çocuğunun evlenmesi halinde iki iģgünü, - EĢinin, çocuğunun, ana veya babasının veya eģinin anne ve babasının, torunu ile kardeģlerinin ölümü halinde beģ iģgünü, bunların kazaya uğraması veya ağır hasta olması halinde iki iģgünü, - Ev veya mallarının yangın, su baskını, yer sarsıntısı sonucu zarara uğraması veya bulunduğu bölgede genel bir doğal afetin baģ göstermesi halinde, olayın durumu ve sonucunun ağırlığına göre on iģgününe kadar, - Aynı mahalde ev değiģtirme halinde iki iģgünü, -Zorunlu sebepler dolayısıyla çalıģanlara yukarıda sayılan izinler arasında bulunmayan ve bizzat kendilerince yapılması gereken hallerde, Müdürleri tarafından bir defada 2 iģgününü geçmemek üzere bir yılda toplam on iģgününe kadar, ücretli izin verilebilir. Mazeret izinleri Yılık izinlerden mahsup edilemez. Madde 26: DOĞUM VE EMZĠRME ĠZNĠ Kadın iģçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıģtırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıģtırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın iģçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iģyerinde çalıģabilir. Bu durumda, kadın iģçinin çalıģtığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Ġsteği halinde kadın iģçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre Yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın iģçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıģtırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Kadın iģçilere çocuklarını emzirmeleri için doğumdan itibaren bir yıl süreyle, günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını iģçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalıģma süresinden sayılır. Ancak süt izni toplu olarak kullandırılamaz. Ancak, emzirme ve doğum izinleri konusunda bu sözleģmenin yürürlük süresi içinde gerçekleģebilecek mevzuat değiģikliklerinin iģçi lehine hükümleri üyelere uygulanır. 10

11 Madde 27: HASTALIK ĠZNĠ ÇalıĢanların hastalanmaları halinde kendilerine, ilgili sağlık kurumu ve kuruluģları veya doktorlar tarafından üç ay içerisinde bir defada on güne kadar, ikinci defada on güne kadar verilen sağlık izinleri iģverence aynen ücretli izin Ģeklinde kullandırılır. Üç aylık sürenin hesaplanmasında sağlık izninin baģladığı gün dikkate alınır. Yirmi günden sonra hastalığı nedeniyle rapor almak zorunluluğu doğarsa, bu raporun devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden heyet raporu Ģeklinde olması gerekir, personel heyet raporu alırsa ücretli izinli sayılır, aksi halde hakkında ücretsiz izin hükümleri uygulanır. ĠĢveren, SözleĢme kapsamındaki her iģyerinde ilkyardım için gerekli sağlık malzemelerini bulundurur. Madde 28: ÜCRETSĠZ ĠZĠN ÇalıĢanlara, aģağıda sıralanan hallerde ve gerektiğinde durumu belgelenmek koģuluyla Genel Müdürlükçe; a) Doğum sonrası Sendika üyelerinden isteyenlere doğum sonrası izinlerinin bitiminden sonra bir yıla kadar, b)çalıģanların eģ ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ya da babasının ağır ve uzun süreli hastalığı halinde bir yıla kadar, c)bankacılık meslek bilgi ve kültürünü geliģtirmek, bu konuda araģtırmalar yapmak veya yabancı dil bilgisini geliģtirmek, artırmak için yurt dıģında sağladığı imkanların değerlendirilmesi amacıyla bir yıla kadar, d)eģin yurtdıģında görevlendirilmesi halinde her defasında bir yıldan çok olmamak üzere iki yıla kadar; e)genel Müdürlüğün takdirine bağlı olarak kiģiye özgü sair hallerde takdir edilecek süre kadar, ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin kullanan personele aynı Ģartların tekrarı halinde yeniden ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin talebi yazılı olarak yapılır. Ücretsiz izne ayrılanlara ücret, ikramiye, tazminat ve sosyal yardımları ödenmez. Toplu ĠĢ SözleĢmesi dönemi içinde altı aya kadar olan ücretsiz izin süreleri için toplu iģ sözleģmesi ile kararlaģtırılan ücret zamları yapılır. Ücretsiz iznin altı ayı aģan bölümü için ise ücret zamlarında kıstelyevm uygulanır. ĠĢverence talepleri üzerine ücretsiz izin verilenler, Ģartları uygunsa, yükselme sınavlarına girebilirler; baģarılı oldukları takdirde ücretsiz iznin bitiminden itibaren yeni unvanları geçerli olur. Ancak yükselme için gerekli olan sürelerden ücretsiz izin süreleri düģülür. Ücretsiz izne ayrılan personel, izin bitiminden itibaren onbeģ gün içinde göreve baģlamak için Bankaya müracaat etmezse görevi terk etmiģ sayılır. Personelin Bankaya süresinde müracaatı halinde Bankaca uygun görülen görevle, iģyerlerinden birisine atanır. Personel, kendisine göreve baģlamasına iliģkin tebligatın yapılmasından itibaren onbeģ gün içerisinde göreve baģlamadığı takdirde hizmet akdi feshedilir. Madde 29: SENDĠKAL ĠZĠNLER Sendikaca isimleri ve iģyerleri en az dört gün önce iģverene yazılı olarak bildirilmek kaydıyla; 1) Sendikanın ve sendika Ģubelerinin yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine toplantıları süresince, 2) Yurt içinde ve/veya dıģında sendika konuları ile ilgili seminer, konferans ve genel kurula katılmaları istenecek sendika üyelerine iģin durumu ve olanaklar göz önünde bulundurularak yönetim kurulu, seminer, konferans ve genel kurul toplantıları süresince, en çok otuz güne kadar ücretli izin verilir. Sendikanın bütün üyelerine verilecek izinlerin toplamı bir takvim yılında 450 gün/iģçiyi geçemez; Ģu kadar ki, sendika ve sendika Ģubeleri 11

12 genel kurullarının toplanabilmesi için katılacak yönetici ve delegeler bakımından "bir takvim yılında 450 gün /iģçiyi geçmez" kuralı uygulanmaz. Madde 30: ASKERLĠK GÖREVĠ NEDENĠYLE SAKLI HAKLAR Niteliği ne olursa olsun askerlik görevinin yerine getirilmesi sebebiyle görevinden ayrılmak zorunda bulunan çalıģanların kendi arzularını yazılı olarak bildirmek suretiyle; a) Askerlik görevini tamamladıktan sonra yine bankadaki görevine devam etmek isteyenlerin askerlikten terhis tarihinden itibaren bir ay içinde iģverene müracaatları halinde bu istekleri, askerlik görevi süresince hizmet akdi askıya alınarak ve kıdem tazminatı askerlikten sonraki hizmetleri ile birleģtirilerek yerine getirilir. Bunların ücret ve diğer ödemeleri askerlik sonrası emsallerinin seviyesine çıkarılır. ikramiyelerden kambiyo, mevduat ve sigorta primlerinden yararlanamazlar. Ancak askerlik süresi içinde verilen bilcümle Askerlik görevini tamamladıktan sonra bankadaki görevine devam etmek istemeyenlerden, iģ akitleri ĠĢ Kanununun 14'üncü maddesi, 1 inci bendi, 3 no.lu hükmü uyarınca askerlik görevine baģlayacakları tarih itibariyle fesih ettiklerini yazılı olarak bildirenlerin kıdem tazminatı ödenir. Bu kiģilerin her ne nam altında olursa olsun bankaya olan borçları ödenecek tazminattan mahsup edilir. Bunlardan askerlik dönüģü bankaya girmek isteyenleri iģe alıp almamakta iģveren serbesttir. Madde 31: TALĠM VE MANEVRA ĠÇĠN ASKERE ALINMA HALĠ Muvazzaf askerlik görevi dıģında her ne nedenle olursa olsun askere alınanlar bu durumlarını tevsik etmek kaydıyla ücretli izinli sayılırlar. Bu süre içinde Milli Savunma Bakanlığı'nca ücret ödenmesi halinde bu ücret ile Bankaca ödenmesi gereken ücret arasındaki fark ödenir. Madde 32: DĠSĠPLĠN KURULU (a) Disiplin Kurulu'nun OluĢumu Bölüm IV DĠSĠPLĠN HÜKÜMLERĠ Disiplin Kurulu ĠĢveren Banka tarafından bankada çalıģan personel arasından atanacak bir baģkan ve iki üye ile Sendikanın, sendika yöneticileri veya bankada çalıģan üyeleri arasından atayacağı üç üyeden oluģur. Taraflar atadıkları üye kadar yedek üye de atarlar. Üyelerin özürleri halinde toplantıya yedekleri katılır. Kurulda her üyenin bir oyu vardır. Kurul kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eģitliği halinde baģkanın bulunduğu taraf ekseriyeti temin etmiģ sayılır. ĠĢveren tarafından seçilen üyeler, sendika üyesi iseler, bunların sendika üyeliği sıfatı askıya alınır ve kurulda iģvereni temsil eder. (b) ÇalıĢma ġekli Disiplin Kurulu, BaĢkanın daveti üzerine en az dört üye ile toplanır. Kurula sevk edilen sendika üyelerine ait müfettiģ soruģturma raporları veya sair soruģturma evrakı ile sicil dosyası ve kendisine isnat olunan suçla ilgili tüm belgeler Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığınca kurula verilir. Disiplin Kurulu incelemelerini yaparken, kurula sevk edilmiģ olan sendika üyesini isteği halinde kendisini dinleyebilir. Disiplin Kurulu, gerekli gördüğünde soruģturmanın geniģletilmesine karar verebilir. Disiplin Kurulu kararları gizlidir. Disiplin Kurulu'nda görüģülen tüm hususlarda Disiplin Kurulu üyeleri bu ilkeye uyarak hiçbir Ģekilde açıklamada bulunamazlar. 12

13 (c) Büro ve sekreterlik hizmetleri Disiplin Kurulu çalıģmalarında gerekli büro ve sekreterlik hizmetleri Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığı'nca görevlendirilecek elemanlar tarafından yürütülür. Madde 33: DĠSĠPLĠN KOVUġTURMASINA ĠLĠġKĠN GENEL ĠLKE VE ESASLAR 1-Disiplin Kurulu kararı Genel Müdür veya Banka Yönetim Kurulunca üye aleyhine değiģtirilemez. ġu kadar ki, Disiplin Kurulu nun oybirliği ile verdiği kararları dıģında kalan kararların Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından, gerekçesi belirtilerek, tekrar görüģülmesinin istenmesi ve Kurulun önceki kararında ısrar etmesi halinde Genel Müdür veya Banka Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunca tertip edilen cezayı değiģtirebilir. 2- Yetkili veya yetkisiz personele Disiplin Kurulunca verilecek uyarma ve kınama cezaları Genel Müdürün onayı ile diğer cezalar ise Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 3- Uyarma cezası, müfettiģ soruģturmasına gerek duyulmaksızın birim/ģubenin en üst düzeydeki yöneticisi veya Genel Müdür Yardımcılarının teklifi ve Genel Müdürün Onayı ile resen verilebilir. 4- Fiil, suç teģkil eden ve ilgili maddelerde sayılan fiillerden herhangi birisine tam olarak uymadığı takdirde Banka menfaatleri ile doğmuģ veya doğması muhtemel Banka zararları da göz önüne alınarak personel en yakın fiile verilen ceza ile cezalandırılır. 5- Hakkında verilen cezanın kesinleģtiği tarihten itibaren bir yıl içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiili iģleyen personelin yeni fiili için bu fiilin gerektirdiği cezanın bir derece ağırı olan ceza verilir. 6- Personele fiiline uygun veya en yakın cezanın verilmesi esas olmakla birlikte, sonradan meydana gelen olumlu geliģmeler personel lehine dikkate alınarak, Disiplin Kurulu'nda üç alt ceza önerilebilir. 7- Aynı soruģturma raporunda cezayı gerektiren birden fazla fiil belirtilmiģ ve bu fiiller Disiplin Kurulu'nca sabit görülmüģ ise, personel bu fiillerin gerektirdiği cezaların en ağırı ile cezalandırılır. 8- Sendika üyesinin disiplin cezası ile cezalandırılmıģ olması Bankanın uğramıģ olduğu zararın tazminini isteme veya suç iģleyen hakkında genel ceza kovuģturması açılması için ilgili kamu makamlarına baģvurma haklarını ortadan kaldırmaz. 9- Yetki veya unvan indirilmesi cezası gerektiren fiilleri ikinci defa iģleyen memurlara bu ceza yerine iģten çıkarma cezası uygulanır. 10- Uyarma cezasından daha ağır bir ceza verilen sendika üyesi, cezanın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, hakkında verilen cezaya, onay makamı nezdinde bir kez itiraz edebilir. Onay makamı nezdinde yapılan itiraz, 4857 sayılı ĠĢ Kanunun 20'nci maddesindeki dava açma süresini durdurmaz. Ġtiraz hakkında verilen karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu karar kesindir. Uyarma cezasına ise itiraz edilemez. 11- Disiplin Kurulunca tertip edilen cezalar ilgiliye yazılı olarak ve imzası karģılığında tebliğ edilir. Ġlgili tebellüğden imtina eder ve bildirimi imzalamaz ise durum o yerde tutanakla tespit edilir. Bu halde tebligat yapılmıģ sayılır. Bunların dıģında tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre de yapılabilir. 12- Disiplin kovuģturmasında cezalandırmaya konu eylem sonucu meydana gelen zararın maddi veya manevi önem derecesi, suçu iģleyenin kusur derecesi ve kasıt unsuru göz önünde bulundurulur. Madde 34: DĠSĠPLĠN CEZALARI UYARMA; Üyelere, görevinde veya davranıģında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Yükselmeyi durdurmaz. KINAMA; Üyelere, görevinde veya davranıģlarında kusurlu görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir. Yükselmeyi durdurmaz. 13

14 YÜKSELMENĠN DURDURULMASI; Üyenin, bulunduğu unvan bakımından yükselmesinin bir yıldan iki yıla kadar durdurulmasıdır. YETKĠ VEYA UNVAN ĠNDĠRĠLMESĠ; Yetkili üyenin yetkisinin veya unvanının veya her ikisinin birden indirilmesi veya tamamen kaldırılmasıdır. ĠġTEN ÇIKARMA; Üyenin bir daha görev verilmemek kaydıyla Banka ile iliģiğinin kesilmesidir. Bu cezayı alan üye cezanın kesinleģtiği tarihi takiben çalıģtığı dönemle iliģkili olarak ödenecek temettü, jestiyon ve sair ödemelerden yararlandırılmaz. Madde 35: DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARINA KARġI ĠTĠRAZ YOLLARI VE KARARLARIN KESĠNLEġMESĠ Hakkında uyarma cezasından daha ağır bir ceza uygulanan sendika üyesinin Disiplin Kurulu kararına karģı itiraz hakkı vardır. Bu hak cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren on gün içinde kullanılabilir. Ġtiraz mercii ve onay makamı uyarma ve kınama cezalarında Genel Müdür, diğer cezalarda Yönetim Kuruludur. Ġtiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Onay makamının itiraz üzerine vereceği karar kesindir. Madde 36: DĠSĠPLĠN CEZASINI GEREKTĠREN EYLEM VE DAVRANIġLAR A) UYARMA 1-Görevin yerine getirilmesinde kayıtsızlık veya düzensizlik göstermek, 2-Görev yerini temiz ve düzenli tutmamak, 3-AğırbaĢlılığa uymayan hareketlerde bulunmak, 4-ĠĢ arkadaģlarına veya emri altındakilere kaba veya nezakete aykırı davranıģlarda bulunmak, 5-Özürsüz veya izinsiz ayda iki kez göreve geç gelmek veya erken ayrılmak, 6-Görev ile ilgili evrak ve dosyaların korunmasına dikkat etmemek, 7-ĠĢ saatlerinde iģ arkadaģlarını gereksiz yere iģten alıkoymak veya iģ saatlerinde arkadaģ ziyaretinde bulunmak, 8-Kılık kıyafetine görevinin gerektirdiği itinayı göstermemek, 9-ĠĢi uzatacak veya israfa neden olacak yazıģmalar yapmak, 10-ĠĢ sahipleri dıģında gelen kiģilerle iģ saatleri içinde görüģmeyi alıģkanlık haline getirmek, 11-Birim baģlarınca Genel Müdürlük ile vaki yazıģmalarda, mazereti yokken yazıģmayı imzalamaktan kaçınmak. B) KINAMA 1-Usulüne göre baģvurulması gereken makamı sebepsiz aģmak, 2-Görevi ile ilgili yazıģmalarda saygısız ifade kullanmak, 3-Banka binalarının pis ve çirkin görünmesine sebebiyet vermek veya bunları denetlemede ihmal göstermek, 4-MüĢterilerle yeterince ilgilenmemek, geçerli bir sebep olmaksızın müģterileri bekletmek, 5-Birlikte çalıģılması gereken hallerde özürsüz olarak çalıģmalara katılmamak veya katıldığı çalıģmalarda iģbirliğini ve ahenkli çalıģmayı bozacak veya aksatacak davranıģlarda bulunmak, 6-Özürsüz veya izinsiz ayda dört kez göreve geç gelmek veya görevinden erken ayrılmak veya ay içinde bir gün göreve gelmemek, 7-Kasıtlı olmasa bile Bankaya ait defter, kayıt ve belgeleri kaybetmek veya kaybına sebebiyet vermek, 8-ĠĢ arkadaģları ve mahiyetindekilerle geçimsizlik etmek yahut astları, üstleri veya iģ arkadaģları hakkında yersiz eleģtirilerde bulunmak, 9-Hizmet dıģında Banka mensupluğunun gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak durum, tutum ve davranıģlarda bulunmak, 10-Banka menfaatlerini korumak amacıyla gerekli emniyet tedbirlerini almamak veya bu husustaki mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmek, 11-Kullanılması veya muhafazası kendisine bırakılmıģ olan eģya, makine veya teçhizatı kaybetmek veya hasara uğratmak, 12-Yer değiģtirme, atama, yükselme gibi özlük hakları ile ilgili konularda aracı kullanmak, 13-Onur kırıcı ve çevresinin eleģtirisine konu olacak davranıģlarda bulunmak, 14-Genel Müdürlükçe veya mevzuata uygun resmi makamlarca istenilen bilgileri zamanında vermemek, 15-Mizanlar, otomasyon günlük vaziyet cetvelleri ve diğer dokümanları risk ve kontrol cetvelleri ve bu gibi müddetli evrakları zamanında göndermemek, 16-Bekçinin görev baģında uyuduğunun tespit edilmesi, 17-Hasta olmadığı halde görevinden kaçınmak maksadıyla rapor almak, 18-ġube plasman limitinde, limitin %5'ine kadar (% 5 dahil) veya firma kredisinde kredi miktarının % 5'ine kadar (% 5 dahil) depasman 14

15 yapmak, 19-ÇeĢitli kurum ve kuruluģlara veya üçüncü kiģilere görevi gereği sahip olduğu bilgileri Bankanın piyasa değerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde herhangi bir art niyet ve menfaat temini olmadan bilmeyerek açıklamalarda bulunmak, ayrıca gerekli bildirimlerin, herhangi bir kasıt olmaksızın zamanında ve doğru olarak yapılamaması nedeniyle yetkili kurullar (SPK, ĠMKB vb.) tarafından Banka aleyhine bir cezanın verilmesine neden olmak. 20- Bankamız müģterilerinin bilgilerinin yetkisiz kiģilerle paylaģıldığı yönünde Ģikayette bulunmaları halinde, Bankamız personelinin söz konusu bilgileri yetkisiz kiģilerle paylaģtığı hususunda tespit yapılamasa dahi, ilgili müģterinin talebi ya da Bankamız mevzuatı veya yasal mevzuat gibi geçerli bir gerekçe olmaksızın sorguladığının tespit edilmesi, C) YÜKSELMENĠN DURDURULMASI 1- Görevli olduğu birimin çalıģma ahengini bozacak Ģekilde arkadaģları ile geçimsizlik çıkarmak veya iģ arkadaģlarına karģı suçlamalarda bulunmak ve iddialarını ispatlayamamak veya haksız Ģikâyetlerde bulunmak, 2-Üstlerine karģı kaba ve nezakete aykırı davranıģlarda bulunmak, 3-Ġstirahat raporundan yararlanarak iģyerinin bulunduğu yerden izinsiz ayrılmak yahut istirahat raporunda yazılı hastalıkla bağdaģmayacak faaliyetlerde bulunmak ya da yaģantı sürdürmek, 4-ġikâyet ve ihbarları saklamak veya Banka mevzuatına göre gereğini yapmamak, 5-Üstleri tarafından verilen usul ve mevzuata uygun emirleri veya mevzuata göre yapılması gereken görevleri haklı bir neden olmaksızın yerine getirmemek, 6-Genel Müdürlüğe bilerek yanlıģ bilgi vermek veya yalan beyanda bulunmak, 7-Maksatlı tezkiye vermek, 8-SoruĢturma sırasında haklı bir nedene dayanmaksızın tanık sıfatıyla ifade vermekten kaçınmak veya kendisinden istenilen belge ve vesikaları ibraz etmemek ya da saklamak yahut hangi Ģekilde olursa olsun soruģturmayı güçleģtirmek, 9-Astları veya iģ arkadaģlarına karģı onur kırıcı davranıģlarda bulunmak, 10-Eğlence sınırını aģacak Ģekilde kumar oynamak, 11-Yalan dolana veya toplum kurallarına aykırı davranıģlara baģvurarak üst, ast ve iģ arkadaģlarını maddi ve manevi zarara sokmak veya huzursuzluğa itmek yahut bu tür davranıģlarla çalıģma ahengini bozmak, 12- Saklanması ve müģterilere verilmesi Banka mevzuatı ile özel hükümlere bağlanmıģ çek karnesi ve sair belgeleri gereği gibi saklamamak veya bunları yetkisiz kiģilere vermek ya da müģterilere usulüne uymadan vermek, 13- Ayda iki günden çok dört günden az izinsiz ve özürsüz göreve gelmemek, 14- Emri altındakilerden borç almayı alıģkanlık haline getirmek, 15- Masraf limitlerinde aģım yapmak veya yetkisiz mubayaada bulunmak, 16- Banka içindeki ve dıģındaki yaģantısıyla veya çıkardığı olaylarla Banka itibarına gölge düģürmek, 17-MüĢterilere karģı, kaba ve saygısız davranıģlarda bulunmak, 18-Harp, ihtilal, ayaklanma, yangın gibi olağanüstü hallerde emir almaksızın veya zorunlu bir sebep olmaksızın görevinden ayrılmak, 19-ġube plasman limitinde, limitin % 10'una kadar (% 10 dahil) depasman yapmak veya firma kredisinde, kredi miktarının % 10'una kadar (%10 dahil) depasman yapmak, D) YETKĠ VEYA UNVAN ĠNDĠRĠLMESĠ 1-MüĢterilerden doğrudan veya dolaylı olarak iģ ve insan iliģkilerinin gereği olan hediye ölçüsünü açıkça aģan hediye kabul etmek, 2-Hesapları tutturmak maksadıyla gerçek dıģı kayıtlar tesis etmek veya ettirmek, 3-Üstlerine karģı onur kırıcı veya amirlik otoritesini sarsıcı davranıģlarda bulunmak, 4- Göreve sarhoģ gelmek, 5- Siyasal düģüncelerini iģine yansıtmak veya görevin yerine getirilmesinde siyasal düģünce, kiģisel yakınlık, antipati, garez veya bunlara benzer nedenlerle müģteriler veya Banka mensupları arasında ayrım yapmak, 6- Kasten yanlıģ istihbarat vermek suretiyle Genel Müdürlüğü kredi verdirmeye yöneltici tekliflerde bulunmak, 7- ġube plasman limitinde, limitinin % 20'sine kadar (% 20 dahil) depasman yapmak veya firma kredisinde, kredi miktarının % 20'sine kadar (% 20 dahil) depasman yapmak, 8- Plasman yönetiminde ileride risk yaratabilecek nitelikte iģlemler yapmak, 9-Banka bilgi iģlem sisteminde kendisine ait kullanıcı kodu ve Ģifresini baģkasına söylemek, kullandırmak veya dikkatsizlik ve basiretsizlik göstererek yetkisiz kiģilerin öğrenmesine neden olmak suretiyle banka zararına sebebiyet vermek veya risk doğurucu iģlemlere zemin hazırlamak. 10-Görevin ifasında basiretli ve tedbirli hareket etmemek. 15

16 E) ĠġTEN ÇIKARMA 1-Bankanın yetkili organları tarafından verilen görev ve izinler dıģında her türlü Ģirket veya ticaret ve sanayi müesseselerinde yahut sair resmi veya özel kuruluģlarda görev almak, 2-Tayin dolayısıyla Bankadan karģılığını istemek üzere gerçek dıģı fatura veya masraf belgesi almak 3-Göreve içkili gelmeyi alıģkanlık haline getirmek veya görevi baģında içki içmek, 4-Ayda dört gün veya yılda on gün izinsiz veya özürsüz göreve gelmemek, 5-Banka müģterileriyle doğrudan veya dolaylı olarak açık veya gizli ortaklık kurmak, 6-Banka veya müģterilerle ilgili sırları, bilgileri veya belgeleri basına veya yetkili olmayan kiģilere vermek. 7-Bankaya ait olan veya Bankaya vedia olarak bırakılmıģ rehin edilmiģ para, mal veya kıymetleri zimmetine geçirmek veya bunları çıkar sağlayarak ya da sağlamadan baģkalarına vermek yahut sair suretlerle Banka veya müģterileri aleyhine kendisine çıkar sağlayacak Ģekilde görevini kötüye kullanmak, 8-Banka ile ilgili belge, evrak ve kayıtları herhangi bir maksatla yok etmek, değiģtirmek veya sahte belge düzenlemek 9-MüĢterilerden borç para almak, 10-Mevzuata aykırı eylem veya iģlemleriyle Bankanın veya herhangi bir Ģubenin bankacılık faaliyetleriyle ilgili yetkilerinin kaldırılmasına veya kısıtlanmasına neden olmak, 11- Yasa dıģı örgütlere üye olmak veya toplumun genel huzurunu kaçıracak yasa dıģı faaliyetlere katılmak, 12-Görev ve yetkilerini kötüye kullanarak her ne nam altında olursa olsun menfaat sağlamak, 13-Bankaca alacağın tahsili dolayısıyla satılığa çıkarılan malların artırılmasına gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak katılmak, 14- Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık yapmak, ırza geçmek veya kasten adam öldürmek, zimmet, ihtilas, irtikâp, inancı kötüye kullanmak suçlarından birisini iģlemiģ olmak, 15- Kanuni grev hali dıģında hangi amaç, hangi sıfat ve hangi suretle olursa olsun, iģyerlerinde iģi durdurmak veya yavaģlatmak yahut diğer çalıģanları bu eylemlere teģvik etmek ya da diğer çalıģanların çalıģmalarını engellemek, 16- Bankaya giriģ esnasında ya da görev yaptığı süre içerisinde gerçeğe uygun olmayan belge veya bilgi vererek Bankayı yanıltmak, 17-Üstlerine, astlarına ve müģterilere karģı fiili tecavüzde veya ağır hakarette bulunmak ya da silahla tehdit etmek, 18-Kumar oynatmak, 19-Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen sınırlara kadar borçlanılabilmesi dıģında Bankadan doğrudan veya dolaylı yollarla herhangi bir Ģekilde usulsüz para almak, 20-Astlarına veya üstlerine karģı ahlak dıģı davranıģlarda bulunmak veya sarkıntılık etmek, 21- KarĢılıksız çek, provizyon, havale emri vermek veya karģılığı bulunmayan çekleri muameleye kabul etmek suretiyle usulsüz kredi kullandırarak Banka zararına sebebiyet vermek, 22-Mevzuatın ve emirlerin öngördüğü yeterli ve geçerli teminat sağlanmadan veya Bankanın kredi kullandırma konusundaki usul ve mevzuatına uyulmadan, teminat, kefalet, aval, kabul taahhüdü, nakit veya diğer Ģekillerde kredi kullandırmak, a) Miktarı ne olursa olsun kayıtlara uğratmadan teminat ve kefalet mektubu veya kabul taahhüdü vermek, nakden ödemede bulunmak, b) ġube plasman limitinde, limitin % 20'sini aģan miktarda depasman yapmak veya firma kredisinde kredi miktarının % 20'sini aģan miktarda depasman yapmak, depasmanın sorumlusu kiģiden, yaptığı depasmanın miktar ve süresi ile orantılı olarak cari faiz oranı üzerinden faiz alınabilir. 23- Bilgisayar ve iletiģim teknolojilerini kullanarak verilerin alınması, girilmesi, değiģtirilmesi ve silinmesi yoluyla, dijital ortamda tutulan belgeler üzerinde değiģiklik yapılması, bilgilerin kopyalanması, sisteme eriģim bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle kendisine çıkar sağlamak veya bunları üçüncü kiģilere vermek, 24-Bilgisayar ya da iletiģim sistemine görev ve yetkisi olmadan eriģerek sistemi bozmak, yok etmek, değiģtirmek veya eriģilmez kılmak, sisteme veri yerleģtirmek, var olan verileri baģka bir yere göndermek ve sair yollarla zarar vermek, 25- Banka bilgi iģlem sistemi, network ağı, telefon santrali, kamera sistemleri, her türlü elektronik sistemler ve iletiģim araçlarını kullanarak çalıģma arkadaģlarının, müģterilerin veya 3.Ģahısların özel hayatının gizliliğine müdahale etmek, söz konusu iletiģim araçlarını Bankamız personelinin, müģterilerin veya 3.Ģahısların kiģilik haklarına zarar vermek amacıyla kullanmak ya da internet sayfaları vb. bilgisayar iletiģim kanallarıyla üstlerine ya da astlarına karģı hakaret etmek suretiyle çalıģma ahengini bozmak veya banka itibarını zedelemek, 26-ÇeĢitli kurum ve kuruluģlara veya üçüncü kiģilere görevi gereği sahip olduğu bilgileri Bankanın piyasa değerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde herhangi bir menfaat karģılığında açıklamalarda bulunmak ve bilgi vermek, ayrıca gerekli bildirimleri zamanında ve doğru olarak yapmayarak yetkili kurullar (SPK, ĠMKB vb) tarafından Banka aleyhine bir cezanın verilmesine neden olmak, 27- Banka bilgi iģlem sisteminde baģkasına ait kullanıcı kodu ve Ģifresini herhangi bir Ģekilde öğrenerek, bu kullanıcı kodu ve Ģifresini kullanmak suretiyle Banka zararına sebebiyet vermek veya risk doğurucu iģlemler yapmak, 28- ÇalıĢma arkadaģlarına ya da 3.Ģahıslara cinsel tacizde bulunmak veya Banka içi veya dıģındaki gayri ahlaki yaģantısı ile Bankamız imajının zedelenmesine sebebiyet vermek. Yukarıdaki fıkralarda sayılmayan haller dıģında suç teģkil eden bir fiilin iģlenmesi halinde DĠSĠPLĠN KURULU kıyasen yukarıda belirtilen cezalardan birini verebilir. 16

17 BÖLÜM V PARASAL HÜKÜMLER Madde 37: PARASAL HAKLARIN ÖDEME ġeklġ Bu iģletmede Toplu ĠĢ SözleĢmesiyle belirlenen ücret ve diğer ödemeler, (aksi bu ödemeleri düzenleyen hükümlerde belirtilmemiģse) her ayın ilk günü ödenir. Banka, sendika üyesinin talep etmesi halinde, üyeye yaptığı her ödemenin, miktarını ve kesintilerini gösteren bir ücret pusulasını, imzalı veya iģverenin iģaretini taģıyan bir belge vererek tevsik eder. Madde 38: ÜCRET ZAMMI A) Birinci yıl 1. 6 Aylık dönem: - Seyyanen ücret zammı tarihinde Bankada çalıģan personelden tarihindeki çıplak brüt aylık ücreti; 2.000,00 TL nin altında olan personele 80,00 TL; 2.001,00 TL ve üzerinde olanlara 40,00 TL tutarında seyyanen zam uygulanacaktır. - Nispi zam Seyyanen zam uygulandıktan sonra personelin çıplak brüt aylık ücretlerine % 5 oranında nispi zam uygulanacaktır. B) Birinci yıl 2. 6 Aylık dönem: tarihinde Bankada çalıģan personelin tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %3 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Endeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %3 ten fazla olması halinde Ekim 2013 ayının Nisan 2013 aylarına göre değiģim oranında zam uygulanması, C) Ġkinci yıl 1. 6 aylık dönemde; tarihinde Bankada çalıģan personelin tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %3 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Endeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %3 ten fazla olması halinde Nisan 2014 ayının Ekim 2013 aylarına göre değiģim oranında zam uygulanması, D) Ġkinci yıl 2. 6 aylık dönemde; tarihinde Bankada çalıģan personelin tarihindeki çıplak brüt aylık ücretine %3 oranında nispi zam uygulanacaktır. Ancak T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Endeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) %3 ten fazla olması halinde Ekim 2014 ayının Nisan 2014 aylarına göre değiģim oranında zam uygulanması. Madde 39: ĠKRAMĠYE a) Her iģçiye (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının en geç 15. günü ödenmek üzere) aylık ücret tutarında yılda dört ikramiye verilir. b) Üç aylık ikramiye döneminin tamamını çalıģmamıģ olanlara ikramiyeleri çalıģtıkları süre ile orantılı olarak ödenir. b) Ölen üyelerin eģ ve çocuklarına ölüm tarihini izleyen ilk ikramiye ödenir. Madde 40: TAZMĠNAT ZAMLARI Personele halen uygulanmakta olan makam, sorumluluk ve verimlilik, özel uzmanlık, zırhlı araç, giģe yetkilisi ve ATM tazminatları, makine tazminatları, yabancı dil tazminatları ve lisanslama tazminatları tarihinden itibaren ekli listede gösterilen tutarlarda ödenir.(ek: 1) 17

18 tarihinden geçerli olmak üzere ekli listede gösterilen tazminatlara T.C. BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Endeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) Nisan 2014 ayının Nisan 2013 aylarına göre değiģim oranında zam uygulanacaktır. Madde 41: KASA TAZMĠNATI Para ödeme veya para tahsil iģlerini fiilen yapan ve Ģubelerde bir kiģi olarak belirlenen para ve kıymetlerden sorumlu personele, a) Kasa yetkilisi, kasa yetkili yardımcısı, kasa sorumluları ve kasa sorumlu yardımcılarına çıplak brüt aylık ücretlerinin % 25' i oranında, b) (a) fıkrasında belirtilen kasa tazminatı alanların yerine geçici olarak bakanlara bu göreve baktıkları sürece çıplak brüt aylık ücretlerinin % 15'i oranında, c) Bir Ģubede para ve kıymetlerden sorumlu personel yoksa para ve kıymetlerden sorumlu personel tayin edilinceye kadar yerine bakan personele bu göreve baktıkları sürece çıplak brüt aylık ücretinin %15'i oranında, kasa tazminatı ödenir. Madde 42: SOSYAL YARDIMLAR Personele halen ödenmekte olan sosyal yardımlar ekli listede gösterilen tutarlarda ödenir. (EK:1) Yemek Yardımı ise; -- BüyükĢehir Belediyesi teģkilatı olan illerde tarihi itibariyle her iģ günü için 12,00-TL üzerinden yemek kuponu veya kartı verilmesi, -- Diğer illerde tarihi itibariyle her iģ günü için 9,00-TL üzerinden yemek kuponu veya kartı verilmesi, suretiyle ödenir. Madde 43: GĠYĠM YARDIMI Güvenlik amiri, güvenlik Ģefi, güvenlik görevlisi, bekçi, hizmetli, garaj yetkilisi, Ģoför, aģçıbaģı, aģçı, aģçı yardımcısı, baģgarson, Ģef garson, garson, baģteknisyen, Ģef teknisyen, teknisyen ve teknisyen yardımcısı unvanlı personel ile hukuk müdürlüklerinde dava ve icra takibi yürüten takip amiri, takip Ģefi ve takip memuru unvanındaki personel veya unvanı yukarıda belirtilenler olmamakla birlikte fiilen bu iģleri yapan personele, iģverenin belirleyeceği Ģartlar ve miktarlarda yılda iki kez giyim yardımı yapılır. Madde 44: TEMETTÜ ÇalıĢanlara, Bankanın kuruluģ yasası ve ana sözleģmesi hükümlerine göre her yıl kârından ayrılacak miktarda temettü hissesi ödenir. Madde 45: JESTĠYON, KAMBĠYO, SĠGORTA, MEVDUAT VE PERFORMANS PRĠMĠ ÖDENMESĠ ĠĢveren, çalıģanlara Banka Yönetim Kurulunun saptayacağı koģullarda, jestiyon, kambiyo, sigorta, mevduat artırma ve performans primi ödeyebilir. Madde 46: SÜREKLĠ ÇALIġMAYI ÖZENDĠRĠCĠ ÖDÜLLER ĠĢverence, Bankanın kuruluģ günü olan 13 Nisan tarihinde düzenlenecek bir tören ile Türkiye Vakıflar Bankasında geçen ve kıdem tazminatı süresine esas olan; a) 15 yıl hizmeti tamamlamıģ bulunanlara banka amblemli altın, b) 20 yıl hizmeti tamamlamıģ bulunanlara altın kol saati, ödül olarak verilir. 18

19 Diğer hallerde ödüllendirme ve/veya takdirname verilmesinde Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 13 Nisan tarihinden sonra yukarıda belirlenen süreleri tamamlayanların ödülleri bir sonraki yılda verilir. Hizmet süresini arada tamamlayıp vefat edenlere ait ödüller yasal mirasçılarına verilir. Madde 47: KREDĠ VERĠLMESĠ ĠĢçilere kredi, Bankacılık Kanunu hükümlerine göre iģveren tarafından düzenlenecek yönetmelikteki esaslara göre verilebilir. Ġkraz kredisi faiz oranı, % 20 den fazla olamaz. Toplu ĠĢ SözleĢmesi dönemi içerisinde faiz oranlarının düģmesi halinde tekrar görüģülerek faiz oranı yeniden belirlenebilir. Madde 48: KIDEM TAZMĠNATI ĠĢçilere, ĠĢ Kanunu'nda belirtilen "kıdem tazminatına hak kazandıran" hallerin ortaya çıkmasında her yıl için 40 günlük ücreti üzerinden (yasal kıdem tazminatı tavanını aģmamak üzere) yasa hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenir. Hak edilmiģ kıdem tazminatının ödenmesinin geciktirilmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 49: FESĠH ĠHBAR SÜRELERĠ Süreli fesihlerde, 4857 Sayılı ĠĢ Kanununun 17'nci maddesinin 2'nci fıkrasının (b),(c) ve (d) bentlerindeki bildirim süreleri birer hafta artırılarak uygulanır. Madde 50: ÇALIġMA BELGESĠ Banka, iģinden ayrılan iģçiye yaptığı iģi, süresini ve iģin niteliğini gösterir bir belge verir, bu belgede iģten ayrılma ve/veya çıkarma nedenleri de gösterilir. Madde 51: SENDĠKA AĠDAT KESĠNTĠSĠ Üyelerin, Sendika ana tüzüğüne göre ödemekle yükümlü oldukları aidat miktarı Sendikaca iģverene bildirilir. ĠĢveren herhangi bir ücret talep etmeksizin, Sendikaca bildirilen aidat tutarlarını üyelere yapılacak aylık ücret ödemelerinden keserek, Sendikanın göstereceği hesaba yatırır. Kesintileri gösterir liste her ayın en geç 10'uncu gününe kadar Sendikaya gönderilir. Sendikaca istenilen yasal aidat ve kesintileri iģveren aynen yerine getirmekle yükümlü olup, sorumluluk Sendikaya aittir. Madde 52: ĠġÇĠLERLE ĠLGĠLĠ YAYINLARIN SENDĠKAYA GÖNDERĠLMESĠ ĠĢveren, iģçilerle ilgili konularda çıkardığı genelge, tebliğ, sirküler ve tayin ve terfi çizelgeleri gibi yayınlarını Sendikaya göndermekle yükümlüdür. Madde 53: YÜRÜRLÜK VE SÜRE Bu iģletme toplu iģ sözleģmesi; elli üç madde ve altı ek maddeden ibaret olup, tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Ġki yıl sürelidir. Ek Madde 1: Bu sözleģmenin imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında Bankadan ayrılmıģ olanlar ve vefatları halinde kanuni mirasçıları SözleĢme ile kararlaģtırılan parasal haklardan aynen yararlanırlar. Ek Madde 2: ĠĢveren, yaģlılık aylığı almaya hak kazanmadan vefat eden üyenin okuyan çocuklarına banka yönetiminin belirleyeceği miktarda öğrenim bursu verir. Ek Madde 3: ĠĢveren, iģe almada, hizmet iliģkisi devam ederken vefat eden üyenin çocuklarına öncelik tanır. 19

20 Ek Madde 4: ÇalıĢan personelden uyumsuz, verimsiz, sürekli rapor alan, iģe geç gelip erken ayrılan, ortaklaģa yapılması gereken çalıģmalara katılmayan vb. davranıģları ile huzursuzluk yaratan personelin Bankamıza kazandırılması, iģ barıģı ve verimi ile personel arasında çalıģma uyumunun artırılması, Bankamız imajına yakıģır örnek personel yetiģtirilmesi amacıyla o birimin ya da Ģubenin en üst yöneticisi ile Müdür Yardımcısı, (yoksa Üst Yetkili, Yetkili, Yetkili Yrd.) çalıģtığı servisin üst unvanında olan personel ile sendika iģyeri temsilcisi olmak üzere en az dört üyeden oluģan Personel Değerlendirme Komitesi kurulur. Personel Değerlendirme Komitesi, personel hakkında olumsuz hareketlerin ne olduğunu belirten bir tutanak düzenleyerek, kiģiyi yazılı olarak uyarır. Uyarılan personelin durumunda bir düzelme olmaz ise tekrar bir tutanak düzenleyerek konuyu Genel Müdürlüğe (Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığına) iletir. Diğer taraftan görevlerinde olağanüstü çaba ve baģarı gösteren, müģterilere örnek olacak Ģekilde iyi davranan, arkadaģlarıyla iyi geçinmeyi ve ekip çalıģmalarında istekli ve baģarılı olmayı alıģkanlık haline getiren, banka gelirlerini önemli ölçüde artıracak veya masraflardan tasarruf sağlayacak yeni önerilerde bulunan, tahsili tehlikeye düģen banka alacaklarını üstün çaba ve gayretle koruyarak, zarar ve ziyanı önleyen personele de bu komite tarafından teģekkür yazısı verilir ve durum Genel Müdürlüğe iletilir. Ek Madde 5: Bu sözleģmenin yürürlük süresi içinde gerçekleģebilecek mevzuat değiģikliklerinin iģçi lehine hükümleri üyelere uygulanır. Ek Madde 6: Bankanın ihtiyaç duyduğu birim ve Ģubelerde yeterli personel istihdam edilebilmesi ve kurulacak bölge sistemi içerisinde personelin eğitim, tayin ve terfilerinin kurallara bağlanabilmesi için Banka Yönetimi ile Sendika arasında bir çalıģma yapılarak sonucunda yönetmelik hazırlanması, çıkan yönetmeliğin de Toplu ĠĢ SözleĢmesinin eki olması ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi konularında mutabakata varılmıģtır. T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ADINA BASS SENDĠKASI ADINA HALĠL AYDOĞAN TURGUT YILMAZ METĠN RECEP ZAFER MUSTAFA EREN MĠTAT ġahġn SALĠH KALFA OSMAN DEMREN ġahġn ÖZKAYA MEHMET EMĠN KARAAĞAÇ AKĠF KALENDER EMĠNE ġġrġn EROL SARDOĞAN MURAT KOYGUN Ö. FARUK DELĠKANLI ENGĠN GÜNDAġ 20

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ŞİFA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir

Yıllık izin süreleri iģ sözleģmeleri ve toplu iģ sözleģmeleri ile artırılabilir HASTALIK VE YILLIK İZİN İŞÇİLERİN ÜCRETLİ İZİNLERİ: 1 5 Yıl arasıda hizmeti olanlar 14 gün, 5 15 Yıl arasında hizmeti olanlar 20 gün, 15 Yıldan daha fazla hizmeti olanlar 26 gün, Yıllık ücretli izin alabilirler.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Bu sözleşme, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı