HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany"

Transkript

1 A

2 HHakkýmýzda Wood-Art-Germany Binlerce yýldan beri aðaç, sýhhi sahada olaðanüstü bir ambiansý temin etmekte. Aðacýn sýcak yansýmasý ile kusursuz el sanatýnýn buluºmasýný sizde yaºayýn. Wood-Art-Germany 2011 yýlýnýn baºindan beri kendisini, sýhhi alana ait birinci sýnýf saf aðaç ürünlerin teminatçýsý olarak tanýtmaktadýr. Ýtalyan tasarmýndan esinlenmiº bir imalathane olarak, en yüksek kaliteye sahip ve en yüksek talepleri karºilayacak saf aðaçtan yapýlmýþ sýhhi ürünleri gerçekci ºartlarda tasarlayýp, düºük sayýda üretmekteyiz. Burada, müºteri memnuniyeti, yüksek kalite ve günlük ºartlara uygunluk gibi unsurlar, en ön planda tutulmaktadýr. Bunlarýn gerçekleºme ºartlarý, kalifiye personel, modern ve yenilikçi üretim teknikleri ve ayný zamanda aðaç gibi bir doðal malzemeye baðlýlýktýr. Ýmalathanemiz kreatif ºekilleri, iddiali iºçilik ile birleºtirmektedir - %100 Made in Germany

3 ÜÜrünlerimiz hakkýnda Düºünçelerimizin pratiðe dönüºmesinden, tamamlanmýþ planlamaya kadar ki bölümü en modern 3 D CAD teknikleri ile kalifiye uzmanlar tarafýndan gerçekºtirilmektedir. Ürünlerimiz yüksek kaliteye sahip, doðal malzeme aðaçtan üretilmektedir. Bizlere malzemeyi temin eden partnerimiz, en yüksek kalitede nem oraný %8 olan aðacý, temin etmektedir. Üretimi, 'aðaç sýhhi obje' alanýnda uzun yýllýk tecrübesi olan uzman firma tarafýndan yapýlmaktadýr. Her modelimiz %90 el yapýmý ile ürtetilmektedir. Bunun için bir çok tabaka aðaç kesilip, rendelenmekte, zýmparalanarak, pimler ile birliºtirilerek yüksek basýnç altýnda tutkallanmakta. Ancak simetrik bir formu garantileme amacý ile, 5 eksenli bir CNC makinesi devreye girmektedir. Yüzey, cila iºlerinde uzman firma ve özel eðitimli personel tarafýndan, mükemmel hale getirilmektedir. Bu firma ayný zamanda belgeli kalite kontrol iºlemini üstlenip, ara depolama veya istenen yere kargolanmasýndan önce, söz konusu birinci sýnýf ürünlerin güvenli paketlenmesini gerçekleºtirmektedir.

4 Ü Ürünlerimiz Ürünlerimize ait özellikler standart olarak, aðacýn doðal halini öne çýkaran ipek parlaklýðýna sahip bir yüzey ile teslim edilmektedir. Özel isteðiniz doðrultusunda, sipariº ettiðiniz modelin çok parlak bir yüzey ile teslim edilmesi mümkün. Ürünlerimizin özellikleri arasýnda kreatif form, yüksek kalite ve günlük yaºama elveriºlilik mevcut. Avrupa standart boyutlarýnýn üstlenilmesi ile, ürünler yaklaºik her banyoya sýðar durumdadýr. Aðaç küvetin sýra dýþý görüntüsü, wellness veya 'back to nature' hissini taºiyan ve lüksü beraberinde getiren modern bir tarz ile eºleºmektedir. Aðacýn iyi dereceli ýsý yalýtýmý sayesinde. küvette ki su daha uzun süre ile sýcak kalmaktadýr. Ýstek üzerine küvetlerimizi, banyo keyfinizi daha fazla uzatacak enerji tasarruflu kýzýl ötesi bir ýsýtma ile almanýz mümkün. Ürünlerimizn yüzeyi çok tabakalý cila sistemi üzerine kurulmuºtur. Cilalamanýn son aºamasý bir patentli Nano tabakasý oluºturmaktadýr, bu tabaka yüzeye kir, kireç veya mikroplarýn sinmesini engellemektedir. Bu durumda su boncuk boncuk dökülüp, küvet tamamen, kalýntý oluºmadan, kendiliðinden kurumaktadýr. Üretici Nano teknolojinin 10 yýllýk bir iºlevini garantilemektedir. Ýþlevin sonradan yenilenmesi her zaman mümkün. Ürünlerimiz standart olarak, aðacýn doðal halini öne çýkaran ipek parlaklýðýna sahip bir yüzey ile teslim edilmektedir. Özel isteðiniz doðrultusunda, sipariº ettiðiniz modelin çok parlak bir yüzey ile teslim edilmesi mümkün.

5 B Bakým Ürünlerimizin bitim iºlemi nano partikeller içeren patentli, çok dayanýklý cila tabakasýndan oluºmaktadýr. Ürünlerimizin temizliði ve bakýmý kolay olmakla birlikte, banyodan sonra temiz su ile durulanýr. Temizleyici kullanýmý çok nadir durumlarda gerekmekdedir. Gerektiðinde lütfen ancak yumuºak bez ve hafif temizleyici kullanýp ardýndan saf su ile durulayýnýz. Sert banyo temizleyiciler, klor, aseton v.b. örneðin ojelerde kullanýlan maddeler, sert madde veya tahta süngerler yüzeye zarar verebilmekte ve kullanýlmamalýdýr. Yukarýda sayýlan temizlik maddelerinin birinin kullanýmý, garantinin iptaline yol açmaktadýr. Tamirat: ªayet ürünlerin birinde hasar oluºmuº ise (derin çizikler / düºen aðýr cisimlerden dolayý hasar). Bu durumda bir tamir her zaman mümkün. Küçük hasarlarda montajlý bir vaziyette, zýmparalama veya o bölgenin cilalanmasý ile mümkün.

6 GGaranti ve teminat Aðaç emsalsiz bir doða ürünüdür ve herzaman renk ile yapýsýnda sapmalar mümkün. Saf aðaç mobilyalarýnda olduðu gibi küçük eðri dallar dahil olabilir. Bu bir kusurun aksine ürünü benzersiz yapmaktadýr. Ürün yelpazesinin temeli özenle seçilmiº olan malzemelerdir. En üst kalitede aðaçlar, ayný zamanda patentli yapýþtýrýcý ve cila sistemleri kullanýlmaktadýr. Eðitimli elemanlar tarafýndan uygulanan %90 el iºçiliði, malzemede kalite kontrol ve ürünün paketlenmesine kadar bütün aºamalarýnda en yüksek kalitenin uygulanmasý temin edilir. Bütün ürünler için yüzeye, çatlak oluºmasýna ve su sýzýntýsýna ait, olay yaratýcý 10 yýllýk bir garanti mevcuttur. Bunun ºartlarý, itinalý montaj, ürünlerin usulüne uygun kullanýmý ve yüzeyin zarar görmemiº olmasý.

7 MModeller Seri ve Aðaç türleri Basic serisi Basic modellerimizi aºaðýda ki aðaç türlerinden üretmekteyiz: Avrupa meºesi Açýk renkli avrupa akçaaðacý kýsmi koyu benekli / renklenme Avrupa kirazý Kýrýmýzý kahverengi temel boyalý afrika Sipo Mahagoni Koyu kahverengi renkeldirme ile amerikan ceviz aðacý Kýrmýzý sedir aðacý Siyah renklendirilmiº tütsülenmiº meºe Eksklüsif Seri Bu seri de modellerimizi, sizin istekleriniz doðrultusunda, dünyanýn en eksklüsif ve deðerli aðaçlarýndan üretmekteyiz. Zebrano, Amaranth (erguvan aðacý), Tik (plantasyon) veya Cocobolo - yaratýcýlýðýmýzdan esinlenin. Ayný zamanda sizin özel isteklerinizi, ºekillendirme, boyut ve aðaç türü noktasýnda gerçekleºtirebiliriz. Bizi aramaktan çekinmeyin.

8 Avrupa mesesi Tütsülenmiº meºe Avrupa kiraz aðacý Cocobolo Avrupa Akçaaðaç Amerikan ceviz aðacý Tik aðacý Amaranth Sipo Mahagoni Kýrmýzý sedir aðacý Zebrano ilüstrasyona ait resim

9 Küvetler

10 Argegno Küvetler arasinda mekan mücizesi. Vücuda uygun sekillendirilmis köse küveti, düz çizgilerle ve en yüksek kaliteye sahip malzemesi göze çarpmaktadir. Ölçüler: Uzunluðu: 1400 mm Geniºliði: 1400 mm Yüksekliði: 600 mm

11 Como Premium kalitede aðaç küveti. Kubik temel ºekli ile, ayrýcalýklý banyo keyfi için, belirtilmiº kemer formu. 2 1 Ölçüler: Uzunluðu: 1800 mm Geniºliði: 800 mm Yüksekliði1: 660 mm/yüksekliði2: 580 mm

12 Bellagio Ovallenmiº köºeler bu küvete emsalsiz bir canlý dinamizm kazandýrmakta. Bu dalgalardan esinlenmiº bir klasik yaratýlmýþtýr. Ölçüler: Uzunluðu: 1800 mm Geniºliði: 800 mm Yüksekliði: 600 mm

13 2 Wood-Art-Germany Lenno Ýki kiºilik banyo keyifi için, çift kiºilik küvet. Zarafetin zirvesinde banyo keyfi. Ölçüler: Uzunluðu: 1900 mm Geniºliði1: 1080 mm/ G.2: 952 mm Yüksekliði1: 700 mm/y.2: 600 mm

14 Lecco Ana ºekli klasik olan bu model, çok amaçlý kullanýlabilir küvet kenarý ile göze çarpmaktadýr. Deðiºik montaj imkanlarý ile, her banyonun gözdesi. Gömme küvete ait ölçüler: Uzunluðu: 2400 mm Geniºliði: 950 mm Yüksekliði: 600 mm

15 Menaggio Yumuºak yuvarlaklýðý ve klasik ºekli ile tek kelime ile zamansýz güzelliðe sahip. Ölçüler: Uzunluðu: 1800 mm Geniºliði: 800 mm Yüksekliði: 600 mm

16 Lavabolar

17 San Siro Bu çift lavabo emsalsiz tasarýmý ile göze çarpmakta ve tek lavabo olarak, 600 mm uzunlukta alýnabilir. Asma modele ait ölçüler: Uzunluðu: 1000 mm Geniºliði: 500 mm Yüksekliði: 150 mm

18 Gravedona Çýkýntýlý ºekilleri ile ovalli köºeleri ile, tamamlayýcý, gösteriºli ve etkileyici. Ölçüler: Uzunluðu: 870 mm Geniºliði: 490 mm Yüksekliði: 150 mm

19 Musso Klasik yuvarlak ve zamansýz güzel. Aðaç seçimi ile lavabo özel bir nesneye dönüºmektedir. Ölçüler: Ø: 430 mm Yüksekliði: 140 mm

20 Tremezzo Dalga benzetmesi ile bir özel ambians saðlamakta. Ölçüler: Uzunluðu: 600 mm Geniºliði: 400 mm Yüksekliði: 127 mm

21 Cadenabbia Organik ºekillendirilmiº çift lavabo, banyonuza özel bir enerji getirmekte. Ölçüler: Uzunluðu: 1127 mm Geniºliði: 370 mm Yüksekliði: 126 mm

22 Brienno Bu saçak lavabosu çýkýntýlý ve ayný zamanda zarif bir ºekilde, her mekana uygun. Resimde yana konulacak büyük yer olarak gösterilmekte, dar olarak da Modell Ossucio olarak alýnabilir. Ölçüler: Uzunluðu: 800 mm/1000mm/1200mm Geniºliði: 500 mm Yüksekliði: 150 mm (Uzunluðu: 1200 mm'de, istek üzerine iki adet armatüre ait açýlmýþ delik)

23 Ossucio Uyumu bu köºeli, arkaya doðru derinleºen bu asma lavabola ile yakalayýn. Resimde küçük yan kenarlar ile, istek üzere geniº yan kenarlar Brienno modelinde olduðu gibi alýnabilir. Ölçüler: Uzunluðu: 800 mm/1000mm/1200mm Geniºliði: 500 mm Yüksekliði: 126 mm (Uzunluðu: 1200 mm'de, istek üzerine iki adet armatüre ait açýlmýþ delik)

24 Varenna Sade klasik formlar ve zamansýz zarafetin buluºmasý. Ölçüler: Uzunluðu: 600 mm Geniºliði: 350 mm Yüksekliði: 126 mm

25 D Wood-Art-Germany

26 Rezzonico Klasik zamansýz ve sade. Ölçüler: Uzunluðu: 800 mm/900mm Geniºliði: 800 mm/900 mm Yüksekliði: 55 mm Akýþ: sað ve sola mümkün

27 Molvedo Duº fincaný net çizgilerle ve konforlu bir boyut ile kendini göstermekte. Ölçüler: Uzunluðu: 1300 mm Geniºliði: 900 mm Yüksekliði: 55 mm Akýþ: sað ve sola mümkün

28 Rauheckstraße 17 D Abstatt Fon +49 (0) Fax +49 (0)

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Roto Sunroof Yaþamýn güneþli yüzü. Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin mükemmel entegrasyonu. Roto Sunroof: Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

ViegaVisign. Teknolojinin dizaynla buluştuğu nokta. Yeni perspektifler yeni özgürlükler: Viega-Visign gömme rezervuar kapakları.

ViegaVisign. Teknolojinin dizaynla buluştuğu nokta. Yeni perspektifler yeni özgürlükler: Viega-Visign gömme rezervuar kapakları. ViegaVisign Teknolojinin dizaynla buluştuğu nokta Yeni perspektifler yeni özgürlükler: Viega-Visign gömme rezervuar kapakları. Viega küvet aksesuarları: Fonksiyon ve ihtirasın yansıması. Çekici ve konforlu:

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı