TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Bu Standard metni 22 Aralık 2005 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında Kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS ICS ; ÖZEL SERVĐSLER - KARAYOLU MOTORLU ARAÇLARI ĐÇĐN - SINIFLANDIRMA VE KURALLAR Private services - For highvvay motor vehicles - Ciassification and rules TÜRK STANDARDLARI ENSTĐTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI Ön söz - Bu standard tasarısı, Türk Standardları Enstitüsü, Yetkili Servis Standardları Đhtisas Grubu tarafından Hazırlanmıştır.

3 Atıf yapılan standardlar References TS 266/Nisan 2005 "Sular - Đnsanî Tüketim Amaçlı Sular" "Water intended forhuman consumption" TS HD S2/Aralık 2004 TS HD S2/Kasım 2001 "Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik için koruma Grup 41 - Elektrik çarpmasına karşı koruma" "Electrical installations of buildings ~ Part 4: Protection for safety -Chapter 41: Protection against electric shock" "Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 5: Elektrik Donanımının Seçilmesi ve Montajı - Grup 51: Ortak Kurallar" "Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electirical equipment- Chapter 51: Comon rules TS HD S1/ Mart 2002 Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 5: Elektrik Donanımının Seçilmesi ve Montajı - Grup 54 : Topraklama Düzenlemeleri ve Koruyucu Đletkenleri "Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical eçuipment - Chapter 54: Earthing arrangement and protective conductors" TS863/Nisan1995 "Asansörler - Đnsan Taşımak Đçin - Elektrikli" "Electrical lifts for passenger" TS1108/Nisan1995 "Asansörler - Yük Taşımak Đçin - Elektrikli" "Electrical lifts for goods" TS1258/Ekim1983 "Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları" "Rules for calculation for installation water supply on building" TS 3419/Nisan 2002 "Havalandırma ve Đklimlendirme Tesisleri Projelendirme Kuralları" "Ventilation and air conditioning installation reçuirements of projecting" TS 3420/Haziran 1979 "Havalandırma ve Đklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları" "Principles for the disposition of ventilation and air conditioning installations" TS 4019/Şubat 1991 "Đlk Yardım Çantası - Genel Amaçlı" "First aid kit - General purpose " TS4156/Nisan 1995 "Yangın Önleme - Umumî Yerlerde - Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler - Genel" "General Rules for Fire Protection in Common Places Grouping, Equipment and Systems" TS 8357/Ocak 1999 TS EN /Nisan 2005 TS12201/Nisan1997 "Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler (VVC'Ier) Sınıflandırma ve Genel Kurallan" "The classification and requirements of public lavatories" "Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina içi - Bölüm 4: Atık Su Terfi Tesisleri - Tasarım ve Hesaplama" "Gravity darinage systems inside buildings - Part 4: Wastewater iifting plants - Layout and calculation" "Atıklar - Çöp Kapları - Kurallar"

4 TS12361/Mart2002 "Yetkili Servisler - Genel Kurallar" "Competant Services - General Rules" TS12369/Aralık1997 TS 12373/Ocak 1998 "Motor Tamircisi - Dizel" "Repairman-Diesel engines" "Motor Tamircisi - Benzinli" "Repairman-Gasoline engines" TS 12380/Şubat1998 TS12494/Kasım 1998 "Oto Tamircisi" "Auto mechanics" "Radyatör Bakım ve Onarımcısı-Đçten Yanmalı Motorlar Đı "Radiator maintenance and repairman for internal cor engines" TS 12518/Arahk 1998 "Oto Elektrikçisi" "Auto electrician" TS 12571/Nisan 1999 "Kaportacı" "Car body repairman" TS12572/Nisan1999 "Motor Yenileştirmecisi - Dizel ve Benzinli Motorlar Đçin" "Rebuilder for diesel and gasoline engines" TS 12590/Nisan 1999 "Oto Boyacısı" "Painter for vehicles

5 Đçindekiler 0 Konu, tarif, kapsam Konu Tarifler Kapsam Sınıflandırma, kategori, genel ve özel kurallar Sınıflandırma ve kategori Genel kurallar Çalışanlar ile ilgili kurallar Teknik donanım ile ilgili kurallar Yapısal özellikle ilgili kurallar Özel kurallar Belgelendirme ile ilgili kurallar Çeşitli hükümler...5 Yararlanılan kaynak...5 Ek Servislerde hizmet verilen araç kategorisine göre bulundurulması gereken en az personel...6 Ek Serviste bulunması gerekli alet, takım ve cihazlar...7 Ek Özel bilgi ve beceri gereksinimi nedeniyle, sözleşmeli dış kaynaklardan sağlanabilecek hizmetlerin listesi...8 Ek Kalibrasyonu gereken test ve ölcü aletleri

6 Özel servisler - Karayolu motorlu araçları için - Sınıflandırma ve kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu Standard, karayolu motorlu araçları özel servislerinin sınıflandırılması ve kurallarına dairdir. 0.2 Tarifler Özel servis Karayolu motorlu araçlarının bakım - onarım hizmetlerini verebilmek için gerekli olan makina, takım, teçhizat cihaz, yedek parça, malzeme vb. bulunduran; bünyesinde çalışan personelin eğitimini sağlayan ve bı hizmetlerin tamamının yapılmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan tesis Servis hizmeti Karayolu motorlu araçlarının bakım-onarımı, yedek parça temini ve değiştirilmesi, hizmet sistemi verıleriniı oluşturulması ile bu verilerin değerlendirilmesi vb. hizmetlerin tamamı Servis alanı Servis alanı, servis iş alanı ve idarî hizmet alanı olmak üzere iki kısımdan oluşur Servis iş alanı Karayolu motorlu araçlarının bakım-onarım hizmetlerinin verildiği, gerekli makina, takım, teçhizat ili cihazların yer aldığı ve yedek parçaların depolandığı kapalı alan Đdarî hizmet alanı Đdarî büro, müşteri kabul yeri, müşteri bekleme bölümü ile çalışanların ihtiyaçlarının (kıyafetlerir değiştirebildikleri, dinlenme ve yemek yedikleri yer ile WC - duş/lavabo vb. idari hizmet birimleri v çalışanlara ait sosyal ihtiyaçlar) karşılandığı kapalı alan. 0.3 Kapsam Bu standard, karayolu motorlu araçları özel servislerinin; sınıflandırılması ile bu araçların, motor, vite kutusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemle (aksesuarlar), ilâve sistemler (tadilatlar), gövde (kaporta ve boya) vb. konularda verilmesi gerekli bakırr teşhis (diyagnostik) ve onarım hizmetlerinin genel kuralları (işletmecilik, çalışanların özellikleri, tekni donanım, yapısal özellikler ile ilgili kurallar) ile özel kurallarını kapsar. Not - Bu standard metninde bundan sonra "özel servis" yerine "servis"; "karayolu motorlu araçları" ifade: yerine de "araç" ifadesi kullanılmıştır. 1 Sınıflandırma, kategori, genel ve özel kurallar 1.1 Sınıflandırma Servisler özelliklerine göre; Birinci, Đkinci, Üçüncü sınıf olmak üzere üç sınıfa ayrılır Sınıflandırma iie ilgili kurallar Servis; Madde 'de belirtilen araçlara hizmet verebilmeli ve en az Ek 2'de belirtilen alet, Takım ve cihazlar ile madde deki fiziki özelliklere sahip olmalıdır.

7 Sınıf servislerde, iklimlendirme (klima) ve kaporta-boya hizmetleri aynı servis alanı içinde verilmelidir. 2. Sınıf servislerde ise bu hizmetler, işletmeciliği servis tarafından yapılması kaydıyla aynı servi: alanı içinde verilmesi şartı aranmaz. 3. Sınıf servislerde bu hizmetler, başka kuruluşlarla müşterek ve müteselsil sorumlulukla ilgili kuralları da içeren yazılı sözleşme yapılarak sağlanabilir. 1.2 Kategori Serviste hizmet verilecek araçların kategorileri; M1 Kategorisi : Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan ve"yolcu taşımaya yönelik motorlı araçlar, M2 Kategorisi : Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azamî kütlesi t ton'u aşmayan motorlu araçlar, M3 Kategorisi : Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azamî kütlesi { ton'u aşan motorlu araçlar, N1 Kategorisi : Azamî kütlesi 3,5 ton'u aşmayan motorlu yük taşıma araçları, N2 Kategorisi: Azamî kütlesi 3,5 ton'u aşan, 12 ton'u aşmayan motorlu yük taşıma araçları, N3 Kategorisi: Azamî kütlesi 12 ton'u aşan motorlu yük taşıma araçları şeklinde gruplandırılır. 1.3 Genel kurallar Đşletmecilik ile ilgili kurallar Servis; hizmet yükümlülüğü içinde olan, özel bilgi, beceri gerektiren ve Ek 3'de belirtiler hizmetlerin bir bölümünü, müşterek ve müteselsil sorumlulukla ilgili kuralları da içeren yazılı sözleşme yaparak, alınan hizmete göre düzenlenmiş Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip bir başka kuruluştar sağlayabilir. Bu durumda hizmet alım şekil ve esasları sözleşmede yer almalıdır. Hizmet alımının bu şekilde yapıldığı hâllerde müşteri bilgilendirilmelidir. 3.Sınıf servislerde, ek 3'de yer alan boya, kaporta, iklimlendirme amaçlı eleman bulundurulma şartı, bu faaliyetlerin dış kaynaklardan temin edildiği hallerde aranmaz Servis tarafından verilecek hizmet süresi 30 iş gününü geçmemelidir Aracın kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılması hariç, aynı arızanın 1 yi içerisinde tekrarı hâlinde servis ücreti alınmamalıdır Serviste; işçilik, yedek parça, bakım-onarımla ilgili fiyat tarifeleri müşteriler tarafından rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek bir yere aşılmalı ve mobil olarak verilen hizmetlerde de benzer düzenleme yapılmalıdır Servise bırakılan araçlara; test sürüşü dahil olmak üzere, müşteriye teslim edilene kadar iş yer sigortası kapsamında araç sigortası yapılmalıdır Servis tarafından hizmet verilecek her araç için; marka, model, plâka, motor-şasi numaraları vb verilere göre müşteri bilgileri bilgisayar ortamına kayıt edilmeli; araçların bakım-onarım arıza, parça değişimi tamir vb. durumları istatistikî veri hâlinde hazırlanmalı ve bu bilgiler değerlendirilerek yedek parça ile malzeme stoku belirlenmeli, acil yedek parça ihtiyacını karşılayacak bir sistem bulunmalı ve bu dururr izlenebilmelidir Serviste, iki nüsha olarak hazırlanacak ve onaylı bir örneği tüketiciye verilecek servis fişinde en az; - Servisin unvanı, adresi, telefonu, telefaksı ve diğer erişim bilgileri, - Aracın servise teslimi veya araca ilişkin arızanın bildirim tarihi, - Aracın tüketiciye teslim tarihi, - Aracın arızası ve yapılan işlemler, - Varsa bakım, onarım ve yedek parça ücreti, - Servis yetkilisi ile aracı teslim alanın adı, soyadı ve imzası

8 Serviste kalacak servis fişine, test ve ölçüm raporu, varsa yedek parça çıkış fişleri ve faturanın bir örneği eklenmeli ve servis fişi bu şekli ile muhafaza edilmelidir Serviste müşteriye, araçla ilgili hizmet süresi ile bu sürenin bitiminden itibaren 90 takvim günü içerisinde aracını almadığı takdirde servisin sorumlu tutulamayacağı bildirilmeli ve bu husus servis fişinde yer almalıdır Servis, yolda kalan araçların yerinde onarımını yapabilecek mobil hizmete ve servise getirebilecek bir sisteme sahip olmalıdır Serviste, yüz yüze, mektupla, telefonla, anket vb. yoluyla müşteri memnuniyeti hakkında bilgi alınabilen bir sistem bulunmalıdır. Müşteri memnuniyetsizliğinin oluştuğu hallerde, uygunsuzlukları giderici tedbirler oluşturulmalı, uygulanmalı ve bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır Aracın iş görme fonksiyonlarının yerine getirildiği ve/veya arızasının giderildiği, servis tarafından doğrulanmalı veya doğrulatılmalıdır Servis, hizmet verilen araca ait değiştirilen yedek parçalan müşterinin talep etmesi hâlinde müşteriye vermelidir Servis sorumlusu, müşterinin talebi hâlinde, iş takip kayıtlarını veya bilgisayar ortamında oluşturulan iş takip programlarını göstermeli, verilen hizmetlerin izlenmesini sağlamalıdır Serviste, çevre sağlığı ile ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınmalı ve çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere meydan verilmemelidir Çalışma ortamının sıcaklığı en az 15 C olacak şekilde ısıtma sistemi bulunmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenmiş yakıt kullanılmalıdır Serviste karpit kazanı bulunmamalıdır Servis dışında açık havada çalışma yapılmamalıdır. 1.4 Çalışanlar ile ilgili kurallar Servisin teknik sorumlusu en az meslek yüksek okullarının makina, motor, elektrik veya elektronik bölümlerinden mezun olmalıdır Servislerde en az Ek 1'de gösterilen özellik ve sayıda personel bulunmalıdır Madde gereğince özel bilgi ve beceri ihtiyacı nedeniyle, sözleşmeli olarak Ek 3'te belirtilen hizmetlerin dışarıdan alınması hâlinde, bu hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen personelin serviste istihdam edilmesi zorunluluğu aranmaz Servisin teknik elemanları, iş unvanlarına göre aşağıda belirtilen standardlarda ön görülen temel mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. - Mekaniker :TS ), TS 12373, TS 12380, TS TS ve TS Kaporta-doğrultmacı :TS Boyacı :TS Serviste, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirler alınmalıdır Verilen hizmetlerde görülen uygunsuzluklar ile müşterilerden gelen istek ve şikayetler değerlendirilerek, yıllık eğitim programları düzenlenmeli, işe yeni başlayanlar için servise ve işe uyum programı uygulanmalı ve bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır. 1) Bu Standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve Đngilizce isimler metnin hasında verilmiştir

9 1.4.7Serviste çalışan teknik elemanlar Ek 1'de yer alan konuları kapsamında en az 40'ar saatlik programlarla eğitilmeli ve bu eğitimlere ait düzenlenen belgeler serviste bulundurulmalı veya müşteri bekleme yerinde aşılmalıdır Servis çalışanları, şekli ve rengi tek tip olan iş elbisesi giymelidir Servisin organizasyon şeması ve bu şemada yer alan personelin görevlerini belirtir liste ile görev tanımları kayıt altına alınmalıdır. Personel dosyalarında, çalışan personelin öğrenim durumu ve almış olduğu eğitimlere ilişkin kayıtlar bulunmalıdır Test ve ölçüme yönelik kullanılan sistem ve cihazları kullanan personel eğitilmeli ve bu eğitimler belgelendirilmelidir. 1.5 Teknik donanım ile ilgili kurallar Serviste, Ek 2'de verilen teknik donanımlara ilâve olarak, servisin sınıfına göre, hizmet amaçları doğrultusunda gerekli olan, imal veya ithâl edilen araçlara ait, özel takım, teçhizat ve cihazlar ile bunlara ait kullanma bilgileri bulundurulmalı ve bunlar sürekli olarak güncelleştirilmelidir Serviste, yeterli nitelik ve sayıda tamir, bakım-onarım, muayene, ölçme ve deney teçhizatı listesi ile bu liste muhteviyatı teçhizat bulunmalıdır Hizmet verilen araçlar için gerekli olan özel teknik donanımlar ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir Serviste bulunan ölçme cihazlarının fonksiyonları TS 12361'de belirtilen esaslar dahilinde kalibre edilmeli ve kalibrasyon işlemleri kayıt altına almalıdır. Bu kalibrasyon; Đthal edilen cihazlar için imalâtçı firma tarafından yapılabilmeli ve bu işlem belgelendirilmek Kendi kendini kalibre etme özelliği bulunan cihazlar için bu özellik belgelendirilmek Diğer cihazlar için imalâtçı firma tarafından veya izlenebilir bir lâboratuvar tarafından yapılabilmelidir. Kalibrasyon hizmetinde görevli eleman konusunda yeterli eğitim almış olması şartıyla, kalibrasyonu yapılan cihazlar emsal alınarak mukayese suretiyle servislerin cihazları kalibre edilebilir Özel bilgi ve beceri ihtiyacı nedeniyle, sözleşmeli olarak Ek 3'te belirtilen hizmetlerin dışarıdan alınması hâlinde, bu hizmetler için gerekli olan alet, cihaz ve ekipmanların serviste bulundurulması zorunluluğu aranmaz. 1.6 Yapısal özellikle ilgili kurallar Servisler sınıflarına göre en az aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır. Đş alanının en az yüksekliği (m) Servisler En az servis alanı (m 2 ) M1.N1 kategorisi araçlar için M2, M3, N2, N3 kategorisi araçlar için I. Sınıf 600 3,5 4,5 II. Sınıf 400 3,5 4,5 lll.sınıf 300 3,5 4, Servislerde yedek parça deposu ve malzeme yeri (takımhane), çalışanların soyunma odası, dinlenme ve yemek yeri (iş yerinde yemek veriliyor ise) ile teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC -duş/lâvabo, muhasebe birimi, oto kaporta boya ve oto elektrik yerleri, klima bakım onarım mahali bulunmalı, servisin idari hizmet alanı servis toplam alanının %15'inden az olmamalıdır.

10 1.6.3 Đş alanları, zemin üzerinde silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde işaretlenmeli ve her iş alanı isimlendirilmelidir. Đş alanları birbirine emniyetli geçişi engellemeyecek ve atölye iç yolları ayrılacak şekilde düzenlenmelidir. Her iş alanı, hizmet vereceği en büyük aracın kapılarının açık olması hâlinde rahatlıkla hizmet verilebileceği büyüklükte olmalıdır Servisin mekanik atölye aydınlatılmasında en az 150 lüks, kaporta ve boya atölyelerinin aydınlatılmasında en az 300 lüks, müşteri ve sosyal bölümlerin aydınlatılmasında ise en az 200 lüks şiddetinde ışık kaynağı kullanılmalıdır Servisin iş alanının zemini, kaymayacak ve kolayca temizlenecek-bir malzeme ile kaplanmalıdır. Zeminin uygun bir yerinde pis su çukuru bulunmalı, zemin bu suların kolayca akmasını sağlayacak eğimde yapılmalı ve bu çukurun ağzına metalden ızgara konulmalıdır. Ayrıca servis girişine de çamur tutucu ızgara konularak çamurların servise girmesi engellenmelidir. Pis su çukurunda toplanan sular, yağ ve benzin tutucudan geçirildikten sonra şehir kanalizasyonu veya fosseptik çukuruna verilmeli ve atık su tesisatı TS EN 'e uygun olmalıdır Serviste yapılan çalışmalar esnasında oluşan zararlı gazlan çıkış noktasında, çalışma ortamına yayılmadan emebilecek cebrî çekişli bölgesel hava emiş sistemleri bulunmalıdır Servis iş alanının duvarları kolayca temizlenebilecek malzeme ile kaplanmalı veya yağlı boya ile boyanmalıdır Serviste mekanik havalandırma tesisatı bulunması hâlinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye; elektrik tesisatı TS HD S2'ye, güvenlik korunması TS HD S2'ye göre yapılmalı, elektrikli cihazların topraklama tertibatları ile koruyucu iletkenleri TS HD S1'e, su tesisatı TS 1258'e, temiz su TS 266'ya, bulunması hâlinde insan taşıma asansörü TS 863 ve yük taşıma asansörü de TS 1108'e uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.7 Özel kurallar Servisin; Madde 'de belirtilen araçların tamamına hizmet vermesi halinde M1 ve N1 kategorisi ile N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlar için farklı giriş - çıkış bölümleri düzenlenmelidir Kanal + aks krikosu, N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde aranır. M1 ve N1 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde aranmaz M1 ve N1 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde en az 2,5 ton veya hizmet verilen araç kategorisine uygun kapasitede lift bulunmalıdır. N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlar için lift bulundurulma zorunluluğu aranmaz. 1.8 Belgelendirme ile ilgili kurallar Servisler, sınıflarına göre belgelendirilirler. Düzenlenecek Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde servisin hizmet verdiği motorlu araçların grupları da yer almalıdır. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Servis, belge kapsamında meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Türk Standardları Enstitüsüne bildirmelidir. 2.2 Servisin sahibi veya işletmecisi bu standardda belirtilen servis için istenildiğinde uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu servisin Madde 1 'deki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gereklidir.. Yararlanılan kaynak Özel servislerin incelenmesi ve yetkilileri ile yapılan görüşmeler sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Araçların Đmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik.

11 Ek1 Servislerde hizmet verilen araç kategorisine göre bulundun gereken en az personel sayısı Personel Sayısı Personelin Görevi 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Servis Sorumlusu Mekaniker Kaportacı - Doğrultmacı Boyacı Yedek Parça Sorumlusu Müşteri Kabul Elemanı Elektrikçi-Elektronikçi Muhasebe Elemanı 1 1 -

12 Ek 2 Serviste bulunması gerekli alet, takım ve cihazlar Sıra no Alet, takım ve cihazlar 1 Metrik veya inç açık ağızlı anahtar takımı 2 Metrik veya inç yıldız anahtar takımı 3 Metrik veya inç yıldız / açık ağızlı anahtar takımı 4 Metrik veya inç lokma takımı 5 Metrik veya inç alyen anahtar takımı 6 Penseler 7 Kargaburunlar 8 Yan keskiler 9 Çekiçler 10 Düz tornavida takımı 11 Yıldız tornavida takımı 12 Đş tezgâhı 13 Kumpas 14 Seyyar garaj lâmbası (akkor veya floresan lâmbalı) 15 Araç sehpaları 16 Araç takozları 17 Çamurluk örtüsü 18 Koltuk ve direksiyon kılıfı (naylon /vinil) 19 Elektrikli el matkabı 20 Metrik veya inç sentil 21 Tekerlek somun saplaması sökme/sıkma anahtarı 22 Havalı (darbeli) somun sıkma anahtarı 23 Basınçlı hava kompresörü (işletme basıncı en az 8 bar.) 24 Lâstik hava basıncı ölçme/şişirme saati 25 Multimetre (gerilim - akım - direnç) 26 Tork anahtarları 27 Vakum / basınç ölçü cihazları 28 Motor kompresyon ölçü cihazı 29 Akümülâtör şarj cihazı 30 Akümülâtör test cihazı 31 Far ayar cihazı 32 Akümülâtör yoğunluk ölçü cihazı 33 Antifıriz yoğunluk ölçü cihazı 34 Yağ doldurma ekipmanları 35 Kriko (gerekli kapasitede) 36 Buji lokması (gerekli ölçülerde) 37 Elektrikli havya 38 Klima gazı kaçak dedektörü/klima gazı kaçak seti 39 Kanal + aks krikosu 40 Lift (en az 2,5 ton veya hizmet verilen araç kategorisine uygun olmalıdır ) 41 Buharlı yıkama makinası 42 Şasi doğrultma 43 Punto kaynak makinası 44 Gazaltı (argon) kaynak makinası 45 Punto kaynak sökücü 46 Spiral zımpara makinası 47 Polisaj makinası 48 Boya fırını 49 Boya tabancası 50 Motor test cihazı 51 Gaz analiz cihazı veya markaya özel diognostik test cihazı 52 Klima gazı dolum cihazı 53 Fren hidrolik test cihazı ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI tst

13 Ek 3 Özel bilgi ve beceri gereksinimi nedeniyle, sözleşmeli dış kaynaklardan sağlanabilecek hizmetlerin listesi - Dizel yakıt pompası servisi, -Aks ölçüm ve ayarı (rot ayarı), - Motor yenileme, ölçme ve rektifiye işlemleri, Kaporta - boya servisi, - Şasi doğrultma işlemleri ( Ağır ticarî araçlar için ve/veya kaporta - boya-hizmetlerinin dışarıdan alınması hâlinde) - Döşeme servisi, - Elektronik sistemler, - TV, radyo, kaset/cd çalar ve seslendirme sistemleri onarımı, - Haberleşme sistemleri, - Yangın söndürücü bakım, test ve dolumu, - iklimlendirme sistemleri (klima), - Çekme ve kurtarma hizmetleri, - Yolcu taşıtlarında kullanılan özel sistemler ( buzdolabı, kahve makinesı, WC, vb. ) ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI tst

14 Ek 4 Kalibrasyonu gereken test ve ölçü aletleri - Multimetre, - Basınç ölçü cihazları (manometre, vakummetre, kompresyon ölçme, vb.), - Motor test cihazı, - Gaz analiz cihazı, - Aksların salgı kontrol cihazı, - Tekerlek balans cihazı, - Klima sistemleri gaz dolum cihazı,

ICS 03.080.30 BELGELENDİRME KRİTERİ HYB K 298/Kasım 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA CERTIFICATION CRITERIA

ICS 03.080.30 BELGELENDİRME KRİTERİ HYB K 298/Kasım 2012 BELGELENDİRME KRİTERİ BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA CERTIFICATION CRITERIA BELGELENDİRME KRİTERİ BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA CERTIFICATION CRITERIA HYB K 298 Kasım 2012 TSE K ICS 03.080.30 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - TARTI ALETLERİ MUAYENE SERVİSLERİNE

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13082 Ocak 2008 2. Baskı ICS 03.080.20 İŞ YERLERİ - HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Work places - Consultancy services for service sector

Detaylı

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI TANIM Motorlu taşıtlarda aracın mekanik, hidrolik, havalı, ABS, elektro manyetik şaft freni ve eksoz fren sistemlerindeki arızaları bulan, bakım ve onarımını yapan kişidir. A-GÖREVLERİ KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01

İşgücü İstemi Tarih/No : Yurtdışı İşgücü İstem No:... (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İşgücü İstem Formu (Form 1) Meslek Adı: Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri (A) İŞYERİ BİLGİLERİ Meslek Kodu: 7231.01 İstenen Meslek : Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri Mesleki ve Teknik Anadolu

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR

CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR CNG DÖNÜŞÜM YAPACAK FİRMALAR İÇİN PROSEDÜR 1- İş yerine TSE den Hizmet Yeterlilik Belgesi alınacaktır.(tse 12664-2) 2- Ana bayi ile Noter tasdikli sözleşme yapılacaktır. 3- CNG yetki belgeli bir mühendis

Detaylı

LPG DENET TANKLAR TM Yönetmeli i Madde 4.18

LPG DENET TANKLAR TM Yönetmeli i Madde 4.18 TANKLAR AİTM Yönetmeliği Madde 4.18 Araçlarda kullanılan LPG ve CNG tankının üzerinde, LPG ve CNG dönüşümü yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi ile birlikte LPG ve CNG tankı imalatçısının adı,

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR. İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Tesisin Adı : Tesisin Adresi : Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER (Aşağıdakilerle

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

OTOMOTİV ATÖLYESİ. Sorumlusu İsim: A.Engin ÖZÇELİK İletişim: Tel: 0 332 223 33 39 Email: eozcelik@selcuk.edu.tr

OTOMOTİV ATÖLYESİ. Sorumlusu İsim: A.Engin ÖZÇELİK İletişim: Tel: 0 332 223 33 39 Email: eozcelik@selcuk.edu.tr OTOMOTİV ATÖLYESİ Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe çalışacak

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Sol Ön Çamurluk

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarınca döner sermaye kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin 22.09.2008 tarihinden

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi)

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi) Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava içeren basınçlı depo. Basınçlı hava gerektiren diğer sistemlerde

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN SÜPÜRME MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Süpürme İş Makinesi Operatörü Yetiştirme 5. PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTOMOTİV MEKANİKCİSİ)

OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTOMOTİV MEKANİKCİSİ) TANIM Otomobil, kamyon, otobüs gibi motorlu araçlarda motorun yakıt, ateşleme, soğutma, yağlama ve supap sistemi, güç aktarma organları, ön düzen, fren ve direksiyon sistemlerinde, meydana gelen arızaları

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar EVET HAYIR ÇEVRE LİSANSI BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR Çevre Lisansının Konusu : Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama İlgili Yönetmelik : Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) TEKNİKERİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) TEKNİKERİ TANIM Radyo, telefon, data, faks ve haberleşme ile ilgili diğer cihaz ve sistemlerin imali, kurulması, değiştirilmesi ve işletilmesi, bakım ve onarımı konularında telekomünikasyon mühendisleri ile teknisyenleri

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30; 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12663/Nisan 2000 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12663 Nisan 2004 (TS 12663:2000 + T1: Kasım 2001+ T2: Şubat 2002 + T3: Mart 2002 + T4: Nisan 2004 dahil) 2. BASKI

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/66/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN DİREKSİYON DONANIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Motor Kaputu

Detaylı

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59)

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59) 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2003/59) Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli

Detaylı

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM

BULDOZER OPERATÖRÜ TANIM TANIM Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

Detaylı

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ TANIM Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : İş kamyonları (Kaya kamyon, toprak taşıyıcı araçlar, transmixser, kendi yürür

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Kasım 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27771 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 28/11/2008

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ

ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ ISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Sobalar Ekmek Kızartıcılar Tost Makineleri ve Fritözler Elektrikli Su Isıtıcılar Elektrikli Ütüler Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli sobaların

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

KAMYONETTEN MİNİBÜSE DÖNÜŞÜM AİTM

KAMYONETTEN MİNİBÜSE DÖNÜŞÜM AİTM KAMYONETTEN E DÖNÜŞÜM AİTM ve FREN Alpay Lök Mak.Y.Müh 19.08.2010 alpay@frenteknik.com www.frenteknik.com 19.08.2010 1 ZORUNLULUĞU Frenlerle İlgili Teknik Mevzuat 71/320/AT 30 Temmuz 2004 Tarihinde Devreye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava deposu basınçlı hava içeren basınçlı bir depodur. Basınçlı hava

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC9286 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 NM432300006A60927 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI

ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI ARAÇ BİLGİSİ VE EKONOMİK ARAÇ KULLANIMI 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

Detaylı

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ZEMİN DELGİ ( DELİK DELME, SONDAJ ) MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN ADI : Zemin Delgi (Delik Delme, Sondaj) İş Makinesi

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24310

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24310 Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24310 TEKERLEKLĠ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERĠNĠN DĠREKSĠYON DONANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ TĠP ONAYI YÖNETMELĠĞĠ (75/321/AT) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE Bu kontrol formu 2.04.206 tarih ve 2969 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmıştır. A. GENEL (TESİS

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DG821 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085236 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-220935 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JR7628 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-220935 Sayfa: 2 / 8 VF7NC9HR8CY622648 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GU6235 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD1760121J303481 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

AUTO CLINIC OLMAK İÇİN STANDART BİLGİ REHBERİ

AUTO CLINIC OLMAK İÇİN STANDART BİLGİ REHBERİ AUTO CLINIC OLMAK İÇİN STANDART BİLGİ REHBERİ 1 Asgari 200 metrekare kapalı uygulama alanı Müşteri bekleme salonu (TV, internet, sıcak ve soğuk servis, müzik, ) WC - Lavabo (Bay-Bayan) Tabela asılabilecek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC1195 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 W0L0SDL68E4102054 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JR5623 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 U5YHN516BDL040612 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC0884 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 U5YHN516BEL088853 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER

FORKLİFT OPERATÖRÜ A GÖREVLER TANIM Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir. A GÖREVLER Forklift

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-G7012 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 WVWZZZ6RZDY035085 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-023195 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR4818 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-023195 Sayfa: 2 / 7 VF15RTL0E55187381 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VG1281 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 NLHBB51CBDZ237427 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JR0179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 KMHCT41UBCU309844 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ASANSÖR KURUCUSU VE BAKIMCISI/ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCISI

ASANSÖR KURUCUSU VE BAKIMCISI/ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı