TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Bu Standard metni 22 Aralık 2005 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında Kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS ICS ; ÖZEL SERVĐSLER - KARAYOLU MOTORLU ARAÇLARI ĐÇĐN - SINIFLANDIRMA VE KURALLAR Private services - For highvvay motor vehicles - Ciassification and rules TÜRK STANDARDLARI ENSTĐTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI Ön söz - Bu standard tasarısı, Türk Standardları Enstitüsü, Yetkili Servis Standardları Đhtisas Grubu tarafından Hazırlanmıştır.

3 Atıf yapılan standardlar References TS 266/Nisan 2005 "Sular - Đnsanî Tüketim Amaçlı Sular" "Water intended forhuman consumption" TS HD S2/Aralık 2004 TS HD S2/Kasım 2001 "Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 4: Güvenlik için koruma Grup 41 - Elektrik çarpmasına karşı koruma" "Electrical installations of buildings ~ Part 4: Protection for safety -Chapter 41: Protection against electric shock" "Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 5: Elektrik Donanımının Seçilmesi ve Montajı - Grup 51: Ortak Kurallar" "Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electirical equipment- Chapter 51: Comon rules TS HD S1/ Mart 2002 Binalarda Elektrik Tesisatı - Bölüm 5: Elektrik Donanımının Seçilmesi ve Montajı - Grup 54 : Topraklama Düzenlemeleri ve Koruyucu Đletkenleri "Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical eçuipment - Chapter 54: Earthing arrangement and protective conductors" TS863/Nisan1995 "Asansörler - Đnsan Taşımak Đçin - Elektrikli" "Electrical lifts for passenger" TS1108/Nisan1995 "Asansörler - Yük Taşımak Đçin - Elektrikli" "Electrical lifts for goods" TS1258/Ekim1983 "Temiz Su Tesisatı Hesap Kuralları" "Rules for calculation for installation water supply on building" TS 3419/Nisan 2002 "Havalandırma ve Đklimlendirme Tesisleri Projelendirme Kuralları" "Ventilation and air conditioning installation reçuirements of projecting" TS 3420/Haziran 1979 "Havalandırma ve Đklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları" "Principles for the disposition of ventilation and air conditioning installations" TS 4019/Şubat 1991 "Đlk Yardım Çantası - Genel Amaçlı" "First aid kit - General purpose " TS4156/Nisan 1995 "Yangın Önleme - Umumî Yerlerde - Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler - Genel" "General Rules for Fire Protection in Common Places Grouping, Equipment and Systems" TS 8357/Ocak 1999 TS EN /Nisan 2005 TS12201/Nisan1997 "Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler (VVC'Ier) Sınıflandırma ve Genel Kurallan" "The classification and requirements of public lavatories" "Cazibeli Drenaj Sistemleri - Bina içi - Bölüm 4: Atık Su Terfi Tesisleri - Tasarım ve Hesaplama" "Gravity darinage systems inside buildings - Part 4: Wastewater iifting plants - Layout and calculation" "Atıklar - Çöp Kapları - Kurallar"

4 TS12361/Mart2002 "Yetkili Servisler - Genel Kurallar" "Competant Services - General Rules" TS12369/Aralık1997 TS 12373/Ocak 1998 "Motor Tamircisi - Dizel" "Repairman-Diesel engines" "Motor Tamircisi - Benzinli" "Repairman-Gasoline engines" TS 12380/Şubat1998 TS12494/Kasım 1998 "Oto Tamircisi" "Auto mechanics" "Radyatör Bakım ve Onarımcısı-Đçten Yanmalı Motorlar Đı "Radiator maintenance and repairman for internal cor engines" TS 12518/Arahk 1998 "Oto Elektrikçisi" "Auto electrician" TS 12571/Nisan 1999 "Kaportacı" "Car body repairman" TS12572/Nisan1999 "Motor Yenileştirmecisi - Dizel ve Benzinli Motorlar Đçin" "Rebuilder for diesel and gasoline engines" TS 12590/Nisan 1999 "Oto Boyacısı" "Painter for vehicles

5 Đçindekiler 0 Konu, tarif, kapsam Konu Tarifler Kapsam Sınıflandırma, kategori, genel ve özel kurallar Sınıflandırma ve kategori Genel kurallar Çalışanlar ile ilgili kurallar Teknik donanım ile ilgili kurallar Yapısal özellikle ilgili kurallar Özel kurallar Belgelendirme ile ilgili kurallar Çeşitli hükümler...5 Yararlanılan kaynak...5 Ek Servislerde hizmet verilen araç kategorisine göre bulundurulması gereken en az personel...6 Ek Serviste bulunması gerekli alet, takım ve cihazlar...7 Ek Özel bilgi ve beceri gereksinimi nedeniyle, sözleşmeli dış kaynaklardan sağlanabilecek hizmetlerin listesi...8 Ek Kalibrasyonu gereken test ve ölcü aletleri

6 Özel servisler - Karayolu motorlu araçları için - Sınıflandırma ve kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu Standard, karayolu motorlu araçları özel servislerinin sınıflandırılması ve kurallarına dairdir. 0.2 Tarifler Özel servis Karayolu motorlu araçlarının bakım - onarım hizmetlerini verebilmek için gerekli olan makina, takım, teçhizat cihaz, yedek parça, malzeme vb. bulunduran; bünyesinde çalışan personelin eğitimini sağlayan ve bı hizmetlerin tamamının yapılmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan tesis Servis hizmeti Karayolu motorlu araçlarının bakım-onarımı, yedek parça temini ve değiştirilmesi, hizmet sistemi verıleriniı oluşturulması ile bu verilerin değerlendirilmesi vb. hizmetlerin tamamı Servis alanı Servis alanı, servis iş alanı ve idarî hizmet alanı olmak üzere iki kısımdan oluşur Servis iş alanı Karayolu motorlu araçlarının bakım-onarım hizmetlerinin verildiği, gerekli makina, takım, teçhizat ili cihazların yer aldığı ve yedek parçaların depolandığı kapalı alan Đdarî hizmet alanı Đdarî büro, müşteri kabul yeri, müşteri bekleme bölümü ile çalışanların ihtiyaçlarının (kıyafetlerir değiştirebildikleri, dinlenme ve yemek yedikleri yer ile WC - duş/lavabo vb. idari hizmet birimleri v çalışanlara ait sosyal ihtiyaçlar) karşılandığı kapalı alan. 0.3 Kapsam Bu standard, karayolu motorlu araçları özel servislerinin; sınıflandırılması ile bu araçların, motor, vite kutusu, aktarma organları, süspansiyon sistemi, elektrik ve elektronik sistemler, yardımcı sistemle (aksesuarlar), ilâve sistemler (tadilatlar), gövde (kaporta ve boya) vb. konularda verilmesi gerekli bakırr teşhis (diyagnostik) ve onarım hizmetlerinin genel kuralları (işletmecilik, çalışanların özellikleri, tekni donanım, yapısal özellikler ile ilgili kurallar) ile özel kurallarını kapsar. Not - Bu standard metninde bundan sonra "özel servis" yerine "servis"; "karayolu motorlu araçları" ifade: yerine de "araç" ifadesi kullanılmıştır. 1 Sınıflandırma, kategori, genel ve özel kurallar 1.1 Sınıflandırma Servisler özelliklerine göre; Birinci, Đkinci, Üçüncü sınıf olmak üzere üç sınıfa ayrılır Sınıflandırma iie ilgili kurallar Servis; Madde 'de belirtilen araçlara hizmet verebilmeli ve en az Ek 2'de belirtilen alet, Takım ve cihazlar ile madde deki fiziki özelliklere sahip olmalıdır.

7 Sınıf servislerde, iklimlendirme (klima) ve kaporta-boya hizmetleri aynı servis alanı içinde verilmelidir. 2. Sınıf servislerde ise bu hizmetler, işletmeciliği servis tarafından yapılması kaydıyla aynı servi: alanı içinde verilmesi şartı aranmaz. 3. Sınıf servislerde bu hizmetler, başka kuruluşlarla müşterek ve müteselsil sorumlulukla ilgili kuralları da içeren yazılı sözleşme yapılarak sağlanabilir. 1.2 Kategori Serviste hizmet verilecek araçların kategorileri; M1 Kategorisi : Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan ve"yolcu taşımaya yönelik motorlı araçlar, M2 Kategorisi : Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azamî kütlesi t ton'u aşmayan motorlu araçlar, M3 Kategorisi : Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik ve azamî kütlesi { ton'u aşan motorlu araçlar, N1 Kategorisi : Azamî kütlesi 3,5 ton'u aşmayan motorlu yük taşıma araçları, N2 Kategorisi: Azamî kütlesi 3,5 ton'u aşan, 12 ton'u aşmayan motorlu yük taşıma araçları, N3 Kategorisi: Azamî kütlesi 12 ton'u aşan motorlu yük taşıma araçları şeklinde gruplandırılır. 1.3 Genel kurallar Đşletmecilik ile ilgili kurallar Servis; hizmet yükümlülüğü içinde olan, özel bilgi, beceri gerektiren ve Ek 3'de belirtiler hizmetlerin bir bölümünü, müşterek ve müteselsil sorumlulukla ilgili kuralları da içeren yazılı sözleşme yaparak, alınan hizmete göre düzenlenmiş Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip bir başka kuruluştar sağlayabilir. Bu durumda hizmet alım şekil ve esasları sözleşmede yer almalıdır. Hizmet alımının bu şekilde yapıldığı hâllerde müşteri bilgilendirilmelidir. 3.Sınıf servislerde, ek 3'de yer alan boya, kaporta, iklimlendirme amaçlı eleman bulundurulma şartı, bu faaliyetlerin dış kaynaklardan temin edildiği hallerde aranmaz Servis tarafından verilecek hizmet süresi 30 iş gününü geçmemelidir Aracın kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılması hariç, aynı arızanın 1 yi içerisinde tekrarı hâlinde servis ücreti alınmamalıdır Serviste; işçilik, yedek parça, bakım-onarımla ilgili fiyat tarifeleri müşteriler tarafından rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek bir yere aşılmalı ve mobil olarak verilen hizmetlerde de benzer düzenleme yapılmalıdır Servise bırakılan araçlara; test sürüşü dahil olmak üzere, müşteriye teslim edilene kadar iş yer sigortası kapsamında araç sigortası yapılmalıdır Servis tarafından hizmet verilecek her araç için; marka, model, plâka, motor-şasi numaraları vb verilere göre müşteri bilgileri bilgisayar ortamına kayıt edilmeli; araçların bakım-onarım arıza, parça değişimi tamir vb. durumları istatistikî veri hâlinde hazırlanmalı ve bu bilgiler değerlendirilerek yedek parça ile malzeme stoku belirlenmeli, acil yedek parça ihtiyacını karşılayacak bir sistem bulunmalı ve bu dururr izlenebilmelidir Serviste, iki nüsha olarak hazırlanacak ve onaylı bir örneği tüketiciye verilecek servis fişinde en az; - Servisin unvanı, adresi, telefonu, telefaksı ve diğer erişim bilgileri, - Aracın servise teslimi veya araca ilişkin arızanın bildirim tarihi, - Aracın tüketiciye teslim tarihi, - Aracın arızası ve yapılan işlemler, - Varsa bakım, onarım ve yedek parça ücreti, - Servis yetkilisi ile aracı teslim alanın adı, soyadı ve imzası

8 Serviste kalacak servis fişine, test ve ölçüm raporu, varsa yedek parça çıkış fişleri ve faturanın bir örneği eklenmeli ve servis fişi bu şekli ile muhafaza edilmelidir Serviste müşteriye, araçla ilgili hizmet süresi ile bu sürenin bitiminden itibaren 90 takvim günü içerisinde aracını almadığı takdirde servisin sorumlu tutulamayacağı bildirilmeli ve bu husus servis fişinde yer almalıdır Servis, yolda kalan araçların yerinde onarımını yapabilecek mobil hizmete ve servise getirebilecek bir sisteme sahip olmalıdır Serviste, yüz yüze, mektupla, telefonla, anket vb. yoluyla müşteri memnuniyeti hakkında bilgi alınabilen bir sistem bulunmalıdır. Müşteri memnuniyetsizliğinin oluştuğu hallerde, uygunsuzlukları giderici tedbirler oluşturulmalı, uygulanmalı ve bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır Aracın iş görme fonksiyonlarının yerine getirildiği ve/veya arızasının giderildiği, servis tarafından doğrulanmalı veya doğrulatılmalıdır Servis, hizmet verilen araca ait değiştirilen yedek parçalan müşterinin talep etmesi hâlinde müşteriye vermelidir Servis sorumlusu, müşterinin talebi hâlinde, iş takip kayıtlarını veya bilgisayar ortamında oluşturulan iş takip programlarını göstermeli, verilen hizmetlerin izlenmesini sağlamalıdır Serviste, çevre sağlığı ile ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınmalı ve çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere meydan verilmemelidir Çalışma ortamının sıcaklığı en az 15 C olacak şekilde ısıtma sistemi bulunmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenmiş yakıt kullanılmalıdır Serviste karpit kazanı bulunmamalıdır Servis dışında açık havada çalışma yapılmamalıdır. 1.4 Çalışanlar ile ilgili kurallar Servisin teknik sorumlusu en az meslek yüksek okullarının makina, motor, elektrik veya elektronik bölümlerinden mezun olmalıdır Servislerde en az Ek 1'de gösterilen özellik ve sayıda personel bulunmalıdır Madde gereğince özel bilgi ve beceri ihtiyacı nedeniyle, sözleşmeli olarak Ek 3'te belirtilen hizmetlerin dışarıdan alınması hâlinde, bu hizmetlerin yürütülmesi için öngörülen personelin serviste istihdam edilmesi zorunluluğu aranmaz Servisin teknik elemanları, iş unvanlarına göre aşağıda belirtilen standardlarda ön görülen temel mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. - Mekaniker :TS ), TS 12373, TS 12380, TS TS ve TS Kaporta-doğrultmacı :TS Boyacı :TS Serviste, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında öngörülen tedbirler alınmalıdır Verilen hizmetlerde görülen uygunsuzluklar ile müşterilerden gelen istek ve şikayetler değerlendirilerek, yıllık eğitim programları düzenlenmeli, işe yeni başlayanlar için servise ve işe uyum programı uygulanmalı ve bu faaliyetler kayıt altına alınmalıdır. 1) Bu Standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve Đngilizce isimler metnin hasında verilmiştir

9 1.4.7Serviste çalışan teknik elemanlar Ek 1'de yer alan konuları kapsamında en az 40'ar saatlik programlarla eğitilmeli ve bu eğitimlere ait düzenlenen belgeler serviste bulundurulmalı veya müşteri bekleme yerinde aşılmalıdır Servis çalışanları, şekli ve rengi tek tip olan iş elbisesi giymelidir Servisin organizasyon şeması ve bu şemada yer alan personelin görevlerini belirtir liste ile görev tanımları kayıt altına alınmalıdır. Personel dosyalarında, çalışan personelin öğrenim durumu ve almış olduğu eğitimlere ilişkin kayıtlar bulunmalıdır Test ve ölçüme yönelik kullanılan sistem ve cihazları kullanan personel eğitilmeli ve bu eğitimler belgelendirilmelidir. 1.5 Teknik donanım ile ilgili kurallar Serviste, Ek 2'de verilen teknik donanımlara ilâve olarak, servisin sınıfına göre, hizmet amaçları doğrultusunda gerekli olan, imal veya ithâl edilen araçlara ait, özel takım, teçhizat ve cihazlar ile bunlara ait kullanma bilgileri bulundurulmalı ve bunlar sürekli olarak güncelleştirilmelidir Serviste, yeterli nitelik ve sayıda tamir, bakım-onarım, muayene, ölçme ve deney teçhizatı listesi ile bu liste muhteviyatı teçhizat bulunmalıdır Hizmet verilen araçlar için gerekli olan özel teknik donanımlar ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir Serviste bulunan ölçme cihazlarının fonksiyonları TS 12361'de belirtilen esaslar dahilinde kalibre edilmeli ve kalibrasyon işlemleri kayıt altına almalıdır. Bu kalibrasyon; Đthal edilen cihazlar için imalâtçı firma tarafından yapılabilmeli ve bu işlem belgelendirilmek Kendi kendini kalibre etme özelliği bulunan cihazlar için bu özellik belgelendirilmek Diğer cihazlar için imalâtçı firma tarafından veya izlenebilir bir lâboratuvar tarafından yapılabilmelidir. Kalibrasyon hizmetinde görevli eleman konusunda yeterli eğitim almış olması şartıyla, kalibrasyonu yapılan cihazlar emsal alınarak mukayese suretiyle servislerin cihazları kalibre edilebilir Özel bilgi ve beceri ihtiyacı nedeniyle, sözleşmeli olarak Ek 3'te belirtilen hizmetlerin dışarıdan alınması hâlinde, bu hizmetler için gerekli olan alet, cihaz ve ekipmanların serviste bulundurulması zorunluluğu aranmaz. 1.6 Yapısal özellikle ilgili kurallar Servisler sınıflarına göre en az aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır. Đş alanının en az yüksekliği (m) Servisler En az servis alanı (m 2 ) M1.N1 kategorisi araçlar için M2, M3, N2, N3 kategorisi araçlar için I. Sınıf 600 3,5 4,5 II. Sınıf 400 3,5 4,5 lll.sınıf 300 3,5 4, Servislerde yedek parça deposu ve malzeme yeri (takımhane), çalışanların soyunma odası, dinlenme ve yemek yeri (iş yerinde yemek veriliyor ise) ile teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC -duş/lâvabo, muhasebe birimi, oto kaporta boya ve oto elektrik yerleri, klima bakım onarım mahali bulunmalı, servisin idari hizmet alanı servis toplam alanının %15'inden az olmamalıdır.

10 1.6.3 Đş alanları, zemin üzerinde silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde işaretlenmeli ve her iş alanı isimlendirilmelidir. Đş alanları birbirine emniyetli geçişi engellemeyecek ve atölye iç yolları ayrılacak şekilde düzenlenmelidir. Her iş alanı, hizmet vereceği en büyük aracın kapılarının açık olması hâlinde rahatlıkla hizmet verilebileceği büyüklükte olmalıdır Servisin mekanik atölye aydınlatılmasında en az 150 lüks, kaporta ve boya atölyelerinin aydınlatılmasında en az 300 lüks, müşteri ve sosyal bölümlerin aydınlatılmasında ise en az 200 lüks şiddetinde ışık kaynağı kullanılmalıdır Servisin iş alanının zemini, kaymayacak ve kolayca temizlenecek-bir malzeme ile kaplanmalıdır. Zeminin uygun bir yerinde pis su çukuru bulunmalı, zemin bu suların kolayca akmasını sağlayacak eğimde yapılmalı ve bu çukurun ağzına metalden ızgara konulmalıdır. Ayrıca servis girişine de çamur tutucu ızgara konularak çamurların servise girmesi engellenmelidir. Pis su çukurunda toplanan sular, yağ ve benzin tutucudan geçirildikten sonra şehir kanalizasyonu veya fosseptik çukuruna verilmeli ve atık su tesisatı TS EN 'e uygun olmalıdır Serviste yapılan çalışmalar esnasında oluşan zararlı gazlan çıkış noktasında, çalışma ortamına yayılmadan emebilecek cebrî çekişli bölgesel hava emiş sistemleri bulunmalıdır Servis iş alanının duvarları kolayca temizlenebilecek malzeme ile kaplanmalı veya yağlı boya ile boyanmalıdır Serviste mekanik havalandırma tesisatı bulunması hâlinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye; elektrik tesisatı TS HD S2'ye, güvenlik korunması TS HD S2'ye göre yapılmalı, elektrikli cihazların topraklama tertibatları ile koruyucu iletkenleri TS HD S1'e, su tesisatı TS 1258'e, temiz su TS 266'ya, bulunması hâlinde insan taşıma asansörü TS 863 ve yük taşıma asansörü de TS 1108'e uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.7 Özel kurallar Servisin; Madde 'de belirtilen araçların tamamına hizmet vermesi halinde M1 ve N1 kategorisi ile N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlar için farklı giriş - çıkış bölümleri düzenlenmelidir Kanal + aks krikosu, N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde aranır. M1 ve N1 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde aranmaz M1 ve N1 kategorisi araçlara hizmet veren servislerde en az 2,5 ton veya hizmet verilen araç kategorisine uygun kapasitede lift bulunmalıdır. N2, N3, M2 ve M3 kategorisi araçlar için lift bulundurulma zorunluluğu aranmaz. 1.8 Belgelendirme ile ilgili kurallar Servisler, sınıflarına göre belgelendirilirler. Düzenlenecek Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde servisin hizmet verdiği motorlu araçların grupları da yer almalıdır. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Servis, belge kapsamında meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Türk Standardları Enstitüsüne bildirmelidir. 2.2 Servisin sahibi veya işletmecisi bu standardda belirtilen servis için istenildiğinde uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu servisin Madde 1 'deki kurallara uygun olduğunun belirtilmesi gereklidir.. Yararlanılan kaynak Özel servislerin incelenmesi ve yetkilileri ile yapılan görüşmeler sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Araçların Đmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik.

11 Ek1 Servislerde hizmet verilen araç kategorisine göre bulundun gereken en az personel sayısı Personel Sayısı Personelin Görevi 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Servis Sorumlusu Mekaniker Kaportacı - Doğrultmacı Boyacı Yedek Parça Sorumlusu Müşteri Kabul Elemanı Elektrikçi-Elektronikçi Muhasebe Elemanı 1 1 -

12 Ek 2 Serviste bulunması gerekli alet, takım ve cihazlar Sıra no Alet, takım ve cihazlar 1 Metrik veya inç açık ağızlı anahtar takımı 2 Metrik veya inç yıldız anahtar takımı 3 Metrik veya inç yıldız / açık ağızlı anahtar takımı 4 Metrik veya inç lokma takımı 5 Metrik veya inç alyen anahtar takımı 6 Penseler 7 Kargaburunlar 8 Yan keskiler 9 Çekiçler 10 Düz tornavida takımı 11 Yıldız tornavida takımı 12 Đş tezgâhı 13 Kumpas 14 Seyyar garaj lâmbası (akkor veya floresan lâmbalı) 15 Araç sehpaları 16 Araç takozları 17 Çamurluk örtüsü 18 Koltuk ve direksiyon kılıfı (naylon /vinil) 19 Elektrikli el matkabı 20 Metrik veya inç sentil 21 Tekerlek somun saplaması sökme/sıkma anahtarı 22 Havalı (darbeli) somun sıkma anahtarı 23 Basınçlı hava kompresörü (işletme basıncı en az 8 bar.) 24 Lâstik hava basıncı ölçme/şişirme saati 25 Multimetre (gerilim - akım - direnç) 26 Tork anahtarları 27 Vakum / basınç ölçü cihazları 28 Motor kompresyon ölçü cihazı 29 Akümülâtör şarj cihazı 30 Akümülâtör test cihazı 31 Far ayar cihazı 32 Akümülâtör yoğunluk ölçü cihazı 33 Antifıriz yoğunluk ölçü cihazı 34 Yağ doldurma ekipmanları 35 Kriko (gerekli kapasitede) 36 Buji lokması (gerekli ölçülerde) 37 Elektrikli havya 38 Klima gazı kaçak dedektörü/klima gazı kaçak seti 39 Kanal + aks krikosu 40 Lift (en az 2,5 ton veya hizmet verilen araç kategorisine uygun olmalıdır ) 41 Buharlı yıkama makinası 42 Şasi doğrultma 43 Punto kaynak makinası 44 Gazaltı (argon) kaynak makinası 45 Punto kaynak sökücü 46 Spiral zımpara makinası 47 Polisaj makinası 48 Boya fırını 49 Boya tabancası 50 Motor test cihazı 51 Gaz analiz cihazı veya markaya özel diognostik test cihazı 52 Klima gazı dolum cihazı 53 Fren hidrolik test cihazı ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI tst

13 Ek 3 Özel bilgi ve beceri gereksinimi nedeniyle, sözleşmeli dış kaynaklardan sağlanabilecek hizmetlerin listesi - Dizel yakıt pompası servisi, -Aks ölçüm ve ayarı (rot ayarı), - Motor yenileme, ölçme ve rektifiye işlemleri, Kaporta - boya servisi, - Şasi doğrultma işlemleri ( Ağır ticarî araçlar için ve/veya kaporta - boya-hizmetlerinin dışarıdan alınması hâlinde) - Döşeme servisi, - Elektronik sistemler, - TV, radyo, kaset/cd çalar ve seslendirme sistemleri onarımı, - Haberleşme sistemleri, - Yangın söndürücü bakım, test ve dolumu, - iklimlendirme sistemleri (klima), - Çekme ve kurtarma hizmetleri, - Yolcu taşıtlarında kullanılan özel sistemler ( buzdolabı, kahve makinesı, WC, vb. ) ICS ; TÜRK STANDARDI TASARISI tst

14 Ek 4 Kalibrasyonu gereken test ve ölçü aletleri - Multimetre, - Basınç ölçü cihazları (manometre, vakummetre, kompresyon ölçme, vb.), - Motor test cihazı, - Gaz analiz cihazı, - Aksların salgı kontrol cihazı, - Tekerlek balans cihazı, - Klima sistemleri gaz dolum cihazı,

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8358 Aralık 2006 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - EV, İŞ YERİ VE YERLEŞİM ALANLARINDAKİ ZARARLILAR (HAŞERELER) İLE MÜCADELE HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Work places - Pest control

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK

2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK 2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TAKOGRAF CĐHAZLARI SERVĐS HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ-

Kontrollü Kopya OAİB. ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- Sayfa No : 1/13 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -MOBİL VİNÇLER ve TAŞIMA SİSTEMLERİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 2 Ekim 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27717 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

BÖLÜM 2 02.10. 2010 TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÖLÜM 2 02.10. 2010 TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM 2 02.10. 2010 TARİHLİ TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SUNUMUN AMACI 1) Stoneridge Servis Ekipmanları Kullanarak Analog ve Dijital takograf Yetkili Servisi Olmanız İçin,

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -KOMPRESÖR- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4 4 6

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk.

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) Türk Makinesinin yurt

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28862 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- Kontorollü Kopya

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- Kontorollü Kopya Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -BASINÇLI KAPLAR-BRULÖRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4

Detaylı

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ-

Kontrollü Kopya OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -ASFALT PLENTİ- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4 4 7 0 1 8 0-4

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ

EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28712 EGZOZ GAZI EMĠSYON ÖLÇME CĠHAZLARI MUAYENE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı