İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI"

Transkript

1

2

3 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir. İKS, okullarımızın belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekteki doküman belirlenmiş İlköğretim Kurumları Standartları nı içermektedir. Bu standartlar; 1. Eğitim Yönetimi 2. Öğrenme-Öğretim Süreçleri 3. Destek Hizmetler olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır. Bu Standart Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır. Standartlar İlköğretim kurumları hizmet ve uygulamalarının, alanları ve süreçleri itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı politikalarına, çocuk haklarına ve çocuğun yüksek yararına uygunluğunu minimum düzeyde sağlamaya, değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik beklenen hedefler veya temel ölçütleri ifade etmektedir. Alt Standartlar ise İlköğretim kurumlarında; standarda temel girdi sağlayacak kurumsal uygulama çıktılarını, standardın işlevselliğinin performansını, standardın tematik olarak yönetici, öğretmen, çocuk, veli gibi okul aktörleri açısından algılanması öngörülen durum ve etkilerini tanımlayan, gözlenebilen ve doğrulanabilen öğelerdir. Diğer bir deyişle Alt Standartlar okullarımızda verilen eğitim hizmeti kalitesinin belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkan fiziksel, insan kaynaklarının yanında, sunulan hizmetin işlevselliği, paylaşımı, verimliliği gibi diğer ölçütlerin de değerlendirilmesiyle oluşturulmuş ve kaliteli eğitim hizmetinin sunulabilmesi için okullarımızın taşıması gereken özellikler olarak ifade edilebilir. Alt standartların objektif bir şekilde ölçülebilmesi için mevcut durum, performans ve algılanan kalite göstergeleri olarak isimlendirilen bölümler de dokümanın içeriğini oluşturmaktadır.

4 Mevcut durum başlığı altında yer alan maddeler okullarımızda somut olarak görebileceğimiz belge niteliğindeki verilere işaret ederek bu verilerin varlık ve yoklukları üzerinden durum tespiti yapmayı hedeflemektedir. Yazılımda bu bölümün okul yöneticileri tarafından doldurulması gerekmektedir. Performans göstergeleri başlığı altında yer alan bölüm oran ve sıklık ifadelerinin bulunduğu kısımdır. Okullarımızın ön görülen ölçütlere ne kadar yakın olduğunun görülebilmesini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Yazılım üzerinden bu bölüm mevcut durum verilerine göre otomatik olarak hesaplayacaktır. Algılanan kalite göstergeleri ise yönetici, öğretmen, çocuk ve veli görüşlerinin alındığı bölümdür. Bu bölüm her paydaş için beş bölümden oluşmaktadır. Birinci sütun okulda bir şeyin cevaplayıcı tarafından algılanan yokluğunu, ikinci sütun algılanan varlığını, üçüncü sütun işlevselliğini ya da yürütüldüğünü, dördüncü sütun paylaşımı ya da katılımı, beşinci sütun ise yarar sağladığını ifade etmektedir. Elektronik ortamdaki yazılım üzerinde yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler Algılanan Kalite Göstergeleri için belirtilen puanlamaya uygun olarak değerlendirme yapabileceklerdir. Okullarımızdaki Mevcut Durum ve Kalite Göstergelerine dair verilen bilgilere de dayanılarak yapılan değerlendirme sonuçları sistem üzerinden otomatik olarak analiz edilerek raporlanacak ve sonuçlar; okul, ilçe, il ve merkez teşkilatı birimlerince eğitimi geliştirici çalışmalara kaynaklık edecektir.

5 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI AÇIKLAMA TABLOSU İlköğretim okullarındaki hizmet ve uygulamaların birbirleriyle ilişkili olanlarının bir arada olduğu standart gruplarıdır. Ölçümünün alt standartlar aracılığıyla yapıldığı, İlköğretim okullarındaki hizmet ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik beklenen hedefler, durumlar veya temel ölçütlerdir. Standarda ulaşılma düzeyinin göstergesi olan; okullardaki gözlenebilen, doğrulanabilen ve ölçülebilir öğelerdir. STANDART ALANI 1: EĞİTİM YÖNETİMİ Standart 1.2: OKUL, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK, ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ KORUYACAK VE ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARISINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YÖNETİLİR. Alt Standart Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Öğretmenler kurulu toplantı tutanakları 2 OGYE toplantı tutanakları 3 Öğretmenler kurulunda alınan karar sayısı.. 4 Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu karar sayısı GÖSTERGELERİ 1. Yıl içinde yapılan öğretmenler kurulu toplantı sıklığı (Ölçüt: yılda en az 3) 2. Yıl içinde yapılan OGYE toplantı sıklığı (Ölçüt:: yılda en az 3) 3. Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu kararlarının alınan kararlara oranı (%100) ALGILANAN KALİTE GÖSTERGELERİ Yok Var İşlevsellik Paylaşım Yarar Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılara öğretmenlerin düzenli katılımı sağlanmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar katılımcıların mutabakatı ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar öğretmenlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. Bu bölüm ilköğretim okullarındaki somut yani belge niteliğindeki verilere işaret eder. Okul yöneticileri tarafından doldurulması beklenmektedir. Performans göstergelerinin yer aldığı bu bölümde okullarımızın belirlenen ölçütün neresinde olduğu yazılım aracılığı ile hesaplanacaktır. Algısal Alan olarak ifade edilen bu bölümde dereceli puanlama anahtarları (rubrik) ile Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin alt standarda ilişkin görüşleri alınacaktır.

6 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI TABLOSU STANDART ALANI 1: EĞİTİM YÖNETİMİ Standart 1.1: OKULDA ETKİLİ BİR YÖNETİMİN SAĞLANMASINA YÖNELİK STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİR. Alt Standart Okul Gelişimi: Okulda, etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Standart 1.2: OKUL, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK, ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ KORUYACAK VE ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARISINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YÖNETİLİR. Alt Standart Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları: Personel, mesleki yeterliklerini belirlemeye ilişkin öz değerlendirmelerine ek olarak meslektaş, yönetici, çocuk ve veli görüşlerinden yararlanır. Alt Standart Mesleki Gelişim Etkinlikleri: Okul personeli, mesleki gelişimlerini çağdaş yaklaşımlar ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürür. Alt Standart Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. Alt Standart Çocukların Okul Yönetimine Katılımı: Çocukların okul yönetim sürecine etkin katılımı ile görüşlerini, eleştiri ve açıklamaları için uygun mekanizmalar vardır ve bunlar çocuklar tarafından aktif olarak kullanılmaktadırlar. Alt Standart Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: Velilerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. Alt Standart Oryantasyon Etkinlikleri: Okula yeni gelen çocuklar, veliler ve okul çalışanları için tanıtım ve bilgilendirme (oryantasyon) faaliyetleri yapılır. Alt Standart Çocuklara ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: Okul yönetimi çocukları ve okul personelini motive edici çalışmalar yapar. Alt Standart Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin özel bilgilerinin hizmete ve/veya kişiye özel gizliliği korunur. Alt Standart Çocuğun Akademik Başarısı: Okul, çocuğun hedefleri doğrultusunda akademik başarısının geliştirilmesi sürecini planlar, uygular ve değerlendirir. STANDART 1.3. OKUL YÖNETİM SÜREÇLERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANILIR. Alt Standart E-okul Kullanımı: Okul, eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinde e-okul sistem ini etkili kullanır. STANDART 1.4. OKULUN KAYIT KABUL ALANINDAKİ 6 14 YAŞ GRUBU TÜM ÇOCUKLARIN EĞİTİME KOŞULSUZ ERİŞİMLERİ SAĞLANIR. Alt Standart Nüfusa Kayıtlı Olan ve Okulun Kayıt Kabul Alanındaki 6-14 Yaş Grubu Tüm Çocukların Tespiti ve Kayıt Edilmesi: Okul, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı 6-14 yaş arası tüm çocukları kaydeder. Alt Standart Nüfusa Kayıtlı Olmayan ve Okulun Kayıt Kabul Alanındaki 6 14 Yaş Grubu Tüm Çocukların Tespiti ve Kayıt Edilmesi: Okul, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı olmayan 6-14 yaş arası kız ve erkek tüm çocukları kaydeder. STANDART 1.5. OKULA KAYITLI TÜM ÇOCUKLARIN EĞİTİME DEVAMLARI SAĞLANIR. Alt Standart Okula Kayıtlı Tüm Çocukların Devam Durumlarının İzlenmesi: Okul, kayıtlı kız, erkek tüm çocukların eğitime devamlarını sağlar. 1

7 STANDART ALANI 2: ÖĞRENME-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ STANDART 2.1. SINIF İÇİ UYGULAMALARI İLE TÜM ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ DESTEKLENİR. Alt Standart Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçlarını Belirleme: Öğrenme süreci planlanmadan önce çocukların gelişim ve öğrenme ihtiyaçları ile bireysel özelliklerini tanımaya yönelik değerlendirme çalışmaları yapılır. Alt Standart Sınıfta Öğrenme Etkinlikleri: Sınıf içi öğrenme etkinlikleri çocukların özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre planlanır ve bu etkinlikler program kazanımlarını destekler. Alt Standart Çocukta Çevre Bilincinin Geliştirilmesi: Okul, çocuklarda çevre bilincinin gelişimini destekler. Alt Standart 2.1.4: Öğrenme Materyalleri: Öğrenme materyalleri (BIT materyalleri dışında) çocuğun sürece katılımını ve öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılır. Alt Standart Bilgi, İletişim ve Eğitim Teknolojileri: Eğitim teknolojileri çocuğun sürece katılımını ve öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılır. Alt Standart Ölçme-Değerlendirme: Ölçme değerlendirme uygulamaları, program amaç ve kazanımları ile çocukların bireysel özellikleri dikkate alınarak planlanır ve sonuçları çocukların gelişimlerini destekleyecek şekilde kullanılır. Alt Standart Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri: Okul çocuklara, eğitsel rehberlik hizmetleri sunar. Alt Standart Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları: Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımları okuldaki kaynaştırma eğitim uygulamaları ile desteklenir. STANDART 2.2. OKUL İÇİ UYGULAMALAR İLE TÜM ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİ VE ÜST EĞİTİME, MESLEĞE, HAYATA YÖNELMELERİ DESTEKLENİR. Alt Standart Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler: Okul; sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinlik olanaklarını artırır ve çocukların bu etkinliklere katılımlarını destekler. Alt Standart Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme: Okul, üst öğrenime ve mesleki gelişim süreçlerinde çocuklara danışmanlık eder ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Alt Standart Eğitim-Öğretim Mekânları ve Olanakları: Okuldaki eğitim-öğretim mekânlarının çeşitliliği ve olanakları, çocukların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur. STANDART 2.3. OKUL ÇEVRE İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK EĞİTİM-ÖĞRETİMİN GELİŞMESİNİ VE OKULUN TOPLUMLA BÜTÜNLEŞMESİNİ DESTEKLER. Alt Standart Okulun Eğitim-Öğretim İçin Çevredeki Olanaklardan Yararlanması: Okul, çevre olanaklarından yararlanarak kurduğu işbirlikleri ile eğitimöğretimi geliştirir. Alt Standart Okulun Olanaklarının Çevre Tarafından Kullanılması: Okul, olanaklarını çevrenin kullanımına sunarak okul ve çevre bütünleşmesini sağlayıp, çocuğun çevresinin eğitimini destekler. 2

8 STANDART ALANI 3. DESTEK HİZMETLER (GÜVENLİK, SAĞLIK, BESLENME VE TEMİZLİK) STANDART 3.1. OKULDA GÜVENLİ VE UYGUN BİR FİZİKSEL ORTAM SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜR. Alt Standart Okulda Fiziki Güvenlik: Okul mekânları güvenlidir. Alt Standart Okul Yakın Çevresinin Güvenliği: Okulun yakın çevresi güvenlidir. Alt Standart Acil ve Riskli Durumlarda Güvenlik: Okulun acil ve riskli durumlar için planlama ve düzenlemeleri Alt Standart Okul Öğrenci Servis Araçları Hizmetleri: Okul servis araçlarında güvenlik önlemleri alınır. Alt Standart YIBO Pansiyon Mekânlarının Güvenliği: YIBO nun pansiyon mekânları güvenlidir. Alt Standart YIBO da Pansiyon Mekânlarının Fiziksel Uygunluğu: YIBO daki barınma mekânları ve donanım, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygundur. STANDART 3.2. OKULDA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR PSİKOSOSYAL ORTAM SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜR Alt Standart Kişisel Rehberlik ve Psikososyal Destek Hizmetleri: Çocukların sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yürütülür. Alt Standart Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar: Okul ve yakın çevresinde şiddet ve istismarı önlemeye yönelik tedbirler alınır. STANDART 3.3. OKULDA ÇOCUKLARA İHTİYAÇLARINA UYGUN, DESTEKLEYİCİ SAĞLIK VE BESLENME HİZMETLERİ VERİLİR. Alt Standart Okulda Sağlık Hizmetleri: Çocukların sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri yürütülür. Alt Standart Okul Beslenme Hizmetleri: Okulda sunulan yiyecekler ve içme suyu çocuklar için sağlıklı ve yeterlidir. Alt Standart YİBO da Ara Öğün Beslenme Uygulamaları: YİBO da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanır. STANDART 3.4. OKULDA SAĞLIĞA UYGUN TEMİZLİK HİZMETLERİ VERİLİR. Alt Standart Okul Temizlik Hizmetleri: Okuldaki temizlik hizmetleri sağlık kurallarına uygun şekilde yürütülür. Alt Standart Okul Tuvaletlerinin Sağlığa Uygunluğu: Okul tuvaletleri temiz ve sağlığa uygundur. Alt Standart YİBO da Yatakhanelerin Sağlığa Uygunluğu ve Temizliği: Çocukların yatakhaneleri temizdir, sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenir. Alt Standart YİBO da Banyoların sağlığa uygunluğu ve temizliği: YİBO ların banyoları temizdir, çocukların sağlıklı yıkanma ihtiyaçlarını karşılar. Alt Standart YİBO da Kişisel Temizlik ve Bakım Uygulamaları: YİBO da çocukların kişisel temizlik ve bakımları sağlanır. 1. EĞİTİM YÖNETİMİ STANDART ALANI: 5 STANDART: 14 ALT STANDART 2. ÖĞRENME ÖĞRETİM STANDART ALANI: 3 STANDART: 13 ALT STANDART 3. DESTEK HİZMETLER SATNDART ALANI: 4 STANDART: 16 ALT STANDART TOPLAM: 3 STANDART ALANI 12 STANDART 43 ALT STANDART 3

9 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI TABLOSU Standartlar, Alt Standartlar, Mevcut Durum ve Performans Girdileri ile Rubrikler (S-) : OKULLARIN DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAĞI VERİLER. İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BİLGİ OLARAK ELE ALINACAK MADDELER. STANDART ALANI 1: EĞİTİM YÖNETİMİ Standart 1.1: OKULDA ETKİLİ BİR YÖNETİMİN SAĞLANMASINA YÖNELİK STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİR. Alt Standart Okul Gelişimi: Okulda, etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Brifing dosyası 2 Okulda TKY çalışması yapılmaktadır. 3 TKY izleme ve değerlendirme çizelgesi 4 Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) 5 Okul gelişiminde TKY eğitimi almış OGYE üyelerinin sayısı 6 Yazılı durum analizi/öz-değerlendirme (paydaş, SWOT, PEST, Analizleri) sonuçları 7 Okulun Stratejik plan 1. Brifing dosyası güncellenme sıklığı (Ölçüt:Dönem başlarında, yılda 2 kez) 2. OGYE de görevli TKY eğitimi almış personel sayısının toplam OGYE içerisindeki personel sayısına oranı (Ölçüt:% 100) 3. Stratejik planda eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilen hedeflerin öngörülen hedeflere oranı (Ölçüt: %100) 4. OGYE toplantı sıklığı (bir eğitim öğretim yılında en az 3 defa) 5. Stratejik planda belirlenen süreye göre okul gelişim raporu hazırlama sıklığı (Yılda bir, haziran ayında) 6. TKY izleme ve değerlendirme çizelgesi hazırlama sıklığı yılda 2 kez. 8 OGYE toplantı sayısı 9 OGYE ye öğrenci katılımı 10 OGYE ye veli katılımı 11 Okulun TKY kapsamında kurum veya ekip bazında sunduğu proje sayısı.. 12 Okulun fon sağlamak amacıyla kurum bazında sunduğu proje 13 Stratejik planda belirlenen süreye göre okul gelişim raporu 14 OGYE ye yerel yönetim STK, meslek odası katılımı vardır (S-) 4

10 Okulun stratejik planı yoktur. Okulun stratejik planı Okulda stratejik planlamaya dayalı okul gelişim uygulamaları yürütülmektedir. Okulun stratejik planı yoktur. Okulun stratejik planı Okulda stratejik planlamaya dayalı okul gelişim uygulamaları yürütülmektedir. Okulda stratejik planlamaya yönelik yürütülen okul gelişim uygulamaları, öğretmenler, çocuklar, veliler ve diğer paydaşların katılımı ve işbirliği ile yapılmaktadır. Okulun stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında görüş ve önerilerim okul yönetimi tarafından dikkate alınmaktadır. Okulda stratejik planlamaya dayalı yürütülen okul gelişim uygulamaları, okulun hedef, amaç ve misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Okulda stratejik plana dayalı okul gelişim uygulamaları, okulun hedef, amaç ve misyonunun gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. ÇOCUK / ÖĞRENCİ ve Sorulmuyor. Standart 1.2: OKUL, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK, ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ KORUYACAK VE ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARISINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE YÖNETİLİR. Alt Standart Personelin Mesleki Gelişimini Değerlendirme Çalışmaları: Personel, mesleki yeterliklerini belirlemeye ilişkin öz değerlendirmelerine ek olarak meslektaş, yönetici, çocuk ve veli görüşlerinden yararlanır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1. Mesleki gelişim değerlendirme raporu 2 Yöneticilerin yönetsel yeterlikleri değerlendirme raporu 3 Yöneticilerin öz değerlendirme raporu/formu 4 Öğretmenlerin öz değerlendirme raporu/ formu 5 Yöneticilerin öğretmenleri değerlendirme raporu/ formu 6 7 Yöneticiler için müfettiş, yönetici, öğretmen, veli, çocuk değerlendirme kayıtları vardır Öğretmenler için yönetici, müfettiş, öğretmen, veli, çocuk değerlendirme kayıtları 8 Kurum Rehberlik Tebliği 9 Yönetici Teftiş formu 10 Öğretmen Teftiş formu 11 Kurum Denetim Raporu 1. Güncel Mesleki gelişim değerlendirme kayıtları güncelleme sıklığı (Ölçüt: en fazla 5 yılda bir) 2. Eğitim öğretim yılında yönetici tarafından rehberlik ve denetim amaçlı dersine girilen öğretmen sayısının okuldaki öğretmen sayısına oranı (% 100) 3. Okulda ilköğretim Müfettişleri tarafından yapılan denetim sıklığı (en fazla 2 yılda bir kez) 4. 2 yılda en az bir kez denetim ve rehberlik desteği alamayan öğretmenlerin, okuldaki toplam öğretmenlere oranı (S-) 5. Denetim ve değerlendirme sonucunda HİE ye katılan personel sayısının HİE ye teklif edilen personel sayısına oranı (S-) 6. Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında veli ve öğrenci memnuniyet anketi yapılma sıklığı (eğitim öğretim yılında 1 defa) 5

11 12 Okul müdürünün ders denetim kayıtları 13 Aday öğretmenlere rehber öğretmen görevlendiriliyor. 14 Aday öğretmen değerlendirme formu 15 Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında veli ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılıyor. 16 Denetim ve değerlendirme sonucunda HİE ye katılması teklif edilen personel sayısı 17 Denetim ve değerlendirme sonucunda HİE ye katılan personel sayısı. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmaları yoktur. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmaları yoktur. Okulda uygulanan memnuniyet anketleri hakkında bilgim yok. Okulda uygulanan memnuniyet anketleri hakkında bilgim yok. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmaları Okulda eğitim personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmaları Okulda uygulanan memnuniyet anketleri hakkında bilgim var. Okulda uygulanan memnuniyet anketleri hakkında bilgim var. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişimini değerlendirme çalışmaları eğitim personelinin özdeğerlendirmelerine yansıtılmaktadır. Okulda mesleki gelişimimi değerlendirme çalışmalarından aldığım geri bildirimleri, özdeğerlendirme çalışmalarımda kullanıyorum. ÇOCUK / ÖĞRENCİ (4-8. Sınıflar) Okulda müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler, mesleklerini daha iyi yapmak için görüşlerimizi düzenli olarak alırlar. Okulda müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler, mesleklerini daha iyi yapmak için görüşlerimizi düzenli olarak alırlar. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişimini değerlendirirken meslektaşlar, çocuklar ve velilerin de görüş ve önerileri alınmaktadır. Okulda mesleki gelişimimi değerlendirirken müfettiş, yönetici, meslektaşlarım, çocuklar ve velilerin de görüş ve önerilerini almaktayım. Okulda müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler mesleklerini nasıl daha iyi yapacaklarına ilişkin görüşlerimizi çalışmalarına yansıtırlar. Okulda müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler mesleklerini nasıl daha iyi yapacaklarına ilişkin görüşlerimizi çalışmalarına yansıtırlar. Okulda eğitim personelinin mesleki gelişimi değerlendirme çalışmaları, eğitim personelinin mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır. Okulda mesleki gelişimimi değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre kendi mesleki gelişimimi planlamaktayım. Bizim görüşlerimizi almaları, yöneticilerin okulu yönetmede, öğretmenlerin eğitim vermede daha başarılı ve iyi olmalarını sağlamaktadır. Okulda müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin işlerini nasıl yaptıkları hakkında velilerin görüşlerini almak, yöneticilerin okulu 6

12 yönetmede, öğretmenlerin eğitim vermede daha başarılı ve iyi olmalarına fayda sağlamaktadır. Alt Standart Mesleki Gelişim Etkinlikleri: Okul personeli, mesleki gelişimlerini çağdaş yaklaşımlar ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sürdürür. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Her yönetici ve öğretmenin bireysel mesleki gelişim planı 2 Okul içinde verilecek olan mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitim planlaması 3 Bir yılda mesleki gelişim etkinliklerine katılan toplam personel sayısı 4 Yıl içinde mahalli ve merkezi Hizmet içi eğitimlere katılan okul yöneticilerinin katıldığı Hizmet içi Eğitim sayıları 5 Yıl içinde mahalli ve merkezi Hizmet içi eğitimlere katılan öğretmen katıldığı Hizmet içi Eğitim sayıları 6 Son 3 yılda Okul yöneticilerinin katıldığı/yaptığı projeler ve araştırma sayıları.. 7 Son 3 yılda Okul yöneticilerin katıldığı sempozyum, kongre, panel, vb. sayısı.. 8 Son 5 yılda Okul yöneticileri tarafından yayımlanmış kitap, makale, vb. sayısı.. 9 Son 3 yılda Öğretmenlerin katıldığı/yaptığı projeler ve araştırmaların sayısı.. 10 Son 3 yılda Öğretmenlerin katıldığı sempozyum, kongre, panel, vb. sayısı.. 11 Son 5 yıl içinde Öğretmenler tarafından yayımlanmış kitap, makale, vb. sayı sı. 12 Son 3 yıl içinde destek personelin katıldığı HİE sayıları 13 Okulun mahalli düzeyde açılmasını talep ettiği HİE sayısı. 14 Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlık konularında HİE almış yönetici ve öğretmen sayısı.. 15 Dezavantajlı çocuklarla çalışma konularında HİE almış yönetici ve öğretmen sayısı.. 16 Çevre bilincinin geliştirilmesi konulu HİE almış yönetici ve öğretmen sayısı.. 1. Okulun mahalli düzeyde açılmasını talep ettiği HİE sayısının gerçekleştirilen HİE sayısına oranı (S-) 2. Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyete duyarlık konularında HİE almış yönetici ve öğretmen sayısının toplam sayıya oranına (S-) 3. Dezavantajlı (özel ilgiye ihtiyaç duyan ve risk altında olan) çocuklarla çalışma konularında HİE almış yönetici ve öğretmen sayısının toplam sayıya oranı (S-) 4. Yıl içinde mahalli ve merkezi Hizmet içi eğitimlere katılan yöneticilerin toplam yöneticilere oranı (Ölçek: % 50)(S-) 5. Yıl içinde mahalli ve merkezi Hizmet içi eğitimlere katılan öğretmenlerin toplam öğretmenlere oranı (Ölçek: % 25)(S-) 7

13 17 Yönetici ve öğretmenlerin HİE kapsamında aldığı belge sayısı Benim ve diğer okul personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmalarına dayalı en az yılda bir güncellenen mesleki gelişim planı yoktur. Benim ve diğer okul personelinin mesleki gelişim değerlendirme çalışmalarına dayalı en az yılda bir güncellenen mesleki gelişim planı Mesleki gelişim çalışmaları, mesleki gelişim planlarındaki öğrenme ihtiyaçlarına göre yürütülmektedir. Mesleki gelişim değerlendirme çalışmalarına dayalı en az yılda bir güncellenen mesleki gelişim planım yoktur. Mesleki gelişim değerlendirme çalışmalarına dayalı en az yılda bir güncellenen mesleki gelişim planım Mesleki gelişim çalışmaları, mesleki gelişim planlarımdaki öğrenme ihtiyaçlarımı karşılamaktadır. Mesleki gelişim çalışmalarının yürütülmesinde okul personelinin, öğrenme ve gelişim ihtiyaçları ile görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Okuldaki mesleki gelişim çalışmalarının yürütülmesinde, öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarım ile görüş ve önerilerim dikkate alınmaktadır. ÇOCUK / ÖĞRENCİ ve Sorulmuyor. Alt Standart Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı: Öğretmenlerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Öğretmenler kurulu toplantı tutanakları 2 OGYE toplantı tutanakları 3 Öğretmenler kurulunda alınan karar sayısı.. 4 Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu karar sayısı Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar yoktur. Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar Öğretmenlerin okul yönetimine katılımı için kurul ve komisyonlar Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılara öğretmenlerin düzenli katılımı sağlanmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar düzenli olarak Mesleki gelişim çalışmaları, okul personelinin mesleki gelişim planlarındaki hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. Okuldaki mesleki gelişim çalışmaları, mesleki gelişim planımda belirlediğim hedeflerimi gerçekleştirmeme katkı sağlamaktadır. 1. Yıl içinde yapılan öğretmenler kurulu toplantı sıklığı (Ölçüt: yılda en az 3) 2. Yıl içinde yapılan OGYE toplantı sıklığı (Ölçüt:: yılda en az 3) 3. Gerçekleştirilen Öğretmenler Kurulu kararlarının alınan kararlara oranı (%100) Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar katılımcıların mutabakatı ile alınmaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılarda kararlar bizlerin Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar öğretmenlerin okul yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. Okuldaki kurul, komisyon ve yönetsel kararların alındığı toplantılar bizlerin okul 8

14 yapılmaktadır. mutabakatı ile alınmaktadır. yönetimine katılımına katkı sağlamaktadır. ÇOCUK / ÖĞRENCİ ve Sorulmuyor. Alt Standart Çocukların Okul Yönetimine Katılımı: Çocukların okul yönetim sürecine etkin katılımı ile görüş ve eleştirilerini açıklamaları için uygun mekanizmalar vardır ve bunlar çocuklar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Okul Öğrenci Meclisi 2 Okul Öğrenci Kurulu 3 Öğretmenler kurulunda öğrenci temsilcisi Rehberlik yürütme komisyonunda öğrenci temsilcisi 4 5 ŞÖK te öğrenci temsilcisi 6 Öğrenci meclisi toplantıları sayısı 7 Öğrenci meclisi kararlar tutanakları 8 Okul Öğrenci Kurulu karar tutanakları Okul Aile Birliği Genel Kurulu na öğrenci temsilcisi 9 katılıyor. 10 Çocuklar için öneri, dilek kutuları 11 Okulda istek ve öneri kayıtları 12 Okulda yıllık tutanağa geçen istek ve öneri sayıları.. 13 Okulda istek ve önerilere verilen cevapların kayıtları 14 Okulda yıllık istek ve önerilere verilen cevap sayıları. 15 Çocukların uymaları için çocuklarla birlikte belirlenmiş bazı okul kuralları Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar yoktur. Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar aktif olarak işlemektedir. 1. Okul Öğrenci Meclisi toplanma sıklığı (her dönem en az 1 / yılda en az 2) 2. Okul öğrenci kurulu toplanma sıklığı (en az ayda 1) 3. Okuldaki istek ve öneri kutuları açılma sıklığı (hafta da bir) 4. Okulda cevap verilen istek ve öneri sayısının toplam istek öneri ve şikâyet sayısına oranı (%100) 5. Çocuk/öğrenci memnuniyet anketi uygulama sıklığı (yılda en az 1) 6. Öğrenci meclisindeki kız çocukların toplam temsilci sayısına oranı (% 50) 7. Öğrenci kurulundaki kız çocukların toplam temsilci sayısına oranı (% 50) Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalarda alınan kararlar, okul yönetimi tarafından uygulamalara yansıtılmaktadır. Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmaların kararları ve yürüttüğü çalışmalar, okul yönetiminin iyileştirilmesine 9

15 Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar yoktur. Okulda, boya rengi seçimi, kıyafet seçimi gibi kararlara katılabilmemiz için demokratik biçimde oluşturulmuş sınıf temsilciliği, Okul Öğrenci Meclisi gibi çalışmalar yoktur. Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar Okulda, boya rengi seçimi, kıyafet seçimi gibi kararlara katılabilmemiz için demokratik biçimde oluşturulmuş sınıf temsilciliği, Okul Öğrenci Meclisi gibi çalışmalar Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar aktif olarak işlemektedir. Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalarda alınan kararlar, okul yönetimi tarafından uygulamalara yansıtılmaktadır. ÇOCUK / ÖĞRENCİ (4-8. Sınıflar) Bizim okul yönetimine Bizim okul yönetimine katılımımız katılımımız için, sınıf için, sınıf temsilciliği, Okul Öğrenci temsilciliği, Okul Öğrenci Meclisi gibi çalışmalarda, görüş ve Meclisi gibi çalışmalar düzenli önerilerimiz, okulda uygulamalara şekilde yürütülmektedir. yansıtılmaktadır. Sorulmuyor Alt Standart Velilerin Okul Yönetimine Katılımı: Velilerin okul yönetim sürecine etkin katılımı sağlanır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Okul aile birliği 2 Okul aile birliği genel kurulu toplantısı yapılıyor. 3 Okul aile birliği yönetim kurulu toplantı karar defterine 4 kararlar işleniyor. Okul aile birliği denetim kurulu toplantı karar defterine kararlar işleniyor. 5 Okul veli toplantısına katılan veli sayısı 6 Velilerin katılımını arttırıcı faaliyetler 7 Okul veli sözleşmesi 8 OGYE çalışmalarına veli temsilcileri katılıyor. 9 Sınıf/Şube bazında yapılan veli toplantı sayısı. yarar sağlamaktadır. Çocukların okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalarda alınan kararlar ve yürüttüğü çalışmalar okul yönetiminin iyileştirilmesine yarar sağlamaktadır. Bizim okul yönetimine katılımımız için, sınıf temsilciliği, Okul Öğrenci Meclisi gibi çalışmaların sonuçları, sorunlarımızın giderilmesi ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasında yararlı olmaktadır. 1. Okul aile birliği genel kurulu toplantı sıklığı (yılda en az 1 kez) 2. Okul aile birliği yönetim kurulu, toplantı sıklığı (ayda en az bir) 3. Okul bazında Veli toplantısına katılan veli sayısının toplam veli sayısına oranı (S-) (% 50) 4. Sınıf/Şube bazında yapılan veli toplantı sıklığı (S-) (% 50) 10

16 10 Şube ö8ğretmenler kuruluna davet edilen veli sayısı. 11 Okul aile birliği yönetim kurulu yıllık mali raporunu açıklıyor. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar yoktur. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar yoktur. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar tüm velilere açıktır ve aktif olarak işlemektedir. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalar tüm velilere açıktır ve aktif olarak işlemektedir. ÇOCUK / ÖĞRENCİ Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalarda alınan kararlar, okul yönetimi tarafından uygulamalara yansıtılmaktadır. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmalarda alınan kararlar, okul yönetimi tarafından uygulamalara yansıtılmaktadır. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmaların kararları ve yürüttüğü çalışmalar okul yönetiminin iyileştirilmesine yarar sağlamaktadır. Velilerin okul yönetimine katılımı için uygun mekanizmaların kararları ve yürüttüğü çalışmalar okul yönetiminin iyileştirilmesine yarar sağlamaktadır. Sorulmuyor Velilerin okul yönetimine Velilerin okul yönetimine Velilerin okul yönetimine Veli toplantısı, Okul Aile Birliği gibi Veli toplantısı, Okul Aile katılımı için veli toplantısı, Okul katılımı için veli toplantısı, katılımı için veli toplantısı, Okul uygulamalarda alınan kararlara Birliği, vb. çalışmaların Aile Birliği gibi uygulamalar Okul Aile Birliği gibi Aile Birliği gibi uygulamalar veli katılmaktayız. sonuçları, sorunların yoktur. uygulamalar olarak hepimize açıktır ve giderilmesi ve ihtiyaçların bizler toplantılara katılıyoruz. karşılanmasında yararlı olmaktadır. Alt Standart Oryantasyon Etkinlikleri: Okula yeni gelen çocuklar, veliler ve okul çalışanları için tanıtım ve bilgilendirme (oryantasyon) faaliyetleri yapılır. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Okulun personelini tanıtıcı panolar 1. Panoların güncellenme sıklığı (Her dönem en az 1 kez) Anasınıfı, birinci sınıf ve ara sınıflara yeni gelen çocuklar için 2. Okulun internet sayfası güncelleme sıklığı (Her dönem en az 2 tanıtım ve bilgilendirme (oryantasyon) çalışmaları yapılıyor. 1 kez) Okula yeni gelen okul personeli için tanıtım ve bilgilendirme 3. Tanıtım etkinliklerine katılan veli sayısının toplam veli sayısına 3 (oryantasyon) çalışmaları yapılıyor. oranı (Ölçüt: % 100) 4 Velilere yönelik tanıtım çalışmaları 4. Tanıtım etkinliklerine katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci 5 Tanıtım çalışmalarına katılan veli sayısı. sayısına oranı(ölçüt: % 100) 5. Tanıtım çalışmalarından yararlanan personel sayısının toplam 11

17 6 Tanıtım etkinliklerine katılan öğrenci sayısı.. 7 Tanıtım çalışmalarından yararlanan personel sayısı.. 8 Okul internet sayfası (S-) 9 Okul tarafından çıkarılan dergi/gazete/broşür (S-) Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtmaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yoktur. Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtmaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yoktur. Okulumuzda okulu tanıtma çalışmaları yoktur. Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtmaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtmaya yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları Okulumuzda okulu tanıtma çalışmaları Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtıcı etkinlikler, zamanında ve düzenli olarak yürütülmektedir. Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtıcı etkinlikler, zamanında ve düzenli olarak yürütülmektedir. okul personeli sayısına oranı(ölçüt: % 100) Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtıcı etkinliklerde çocuklar, veliler ve okul personeliyle işbirliği yapılmaktadır. Okulu, okulun işleyişi ve çalışanları hakkında bilgilendirildim ve ben de bu çalışmalara katılmaktayım. ÇOCUK / ÖĞRENCİ (4-8.Sınıflar) Bu okula başladığımda, okul Okulu ve çalışanları tanıtıcı bana tanıtıldığı gibi her yeni bilgilendirme etkinliklerinin gelen arkadaşıma da düzenlenmesinde görüşlerim tanıtılıyor. dikkate alınmaktadır. Okula yeni gelen arkadaşlarıma okulumuzu tanıtırken ben de görev alıyorum. Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtma ve bilgilendirme etkinlikleri, çocuklar, veliler ve okul çalışanlarının okula uyumu ve okul süreçlerine katılımlarında yararlı olmaktadır. Okulu, okulun işleyişini ve çalışanlarını tanıtma ve bilgilendirme etkinlikleri, çocukların, benim ve tüm öğretmenlerin okula oryantasyonu ve okul süreçlerine katılımında yararlı olmaktadır. Okulu ve çalışanları tanıtma ve bilgilendirme etkinlikleri, okula alışma, okulu tanıma ve okulda neyi, nasıl yapacağımı bilmemde yararlı olmaktadır. Sorulmuyor. Alt Standart Çocuklara ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar: Okul yönetimi çocukları ve okul personelini motive edici çalışmalar yapar. 12

18 MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Yıl içinde çocuklar için sosyal-kültürel etkinlik yapılıyor. 2 Yıl içinde okul personeli için sosyal-kültürel etkinlik yapılıyor. 3 Yıl içinde gerçekleştirilen sosyal-kültürel faaliyetlerde görev alan çocuk sayısı.. 4 Yıl içinde okulda ödül için teklif edilen okul personeli sayısı 5 Yıl içinde okulda ödüllendirilen okul personeli sayısı. 6 Yıl içinde okulda ödüllendirilen çocuk sayısı.. 7 Yıl içinde çocukların motivasyonunu arttırmaya yönelik veli ziyareti yapılıyor. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler yoktur. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler yoktur. Okul yönetiminin olumlu davranışlarımızı ve çalışmalarımızı destekleyici ve takdir edici uygulamaları yoktur. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler Okul yönetiminin olumlu davranışlarımızı ve çalışmalarımızı destekleyici ve takdir edici uygulamaları Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler zamanında, objektif ve düzenli bir şekilde yürütülmektedir. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler zamanında, objektif ve düzenli bir şekilde yürütülmektedir. ÇOCUK / ÖĞRENCİ (4-8. Sınıflar) Okulumuzda olumlu davranışlarımızdan ve çalışmalarımızdan dolayı takdir edilmekte ve desteklenmekteyiz. 1. Yıl içinde çocuklar için gerçekleştirilen sosyal-kültürel etkinlik sıklığı (yılda en az 2) 2. Yıl içinde okul personeli için gerçekleştirilen sosyal-kültürel etkinlik sıklığı (yılda en az 2) 3. Yıl içinde ödül alan okul personelinin toplam okul personeline oranı 4. Yıl içinde okulda ödüllendirilen çocuk sayısının toplam çocuk sayısına oranı (S-) 5. Yıl içinde ödüle teklif edilen okul personelinin toplam okul personeli oranı (Ölçüt :% 20-25) 6. Yıl içinde gerçekleştirilen sosyal sosyal-kültürel faaliyetlerde görev alan çocuk sayısının toplam çocuk sayısına oranı (Ölçüt:% 30 ) Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler çocuklar, okul personeli, veliler ile ilgili kişi, kurum/kuruluşların katılım ve katkısıyla yürütülmektedir. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler çocuklar, okul personeli, veliler ile ilgili kişi, kurum/kuruluşların katılım ve katkısıyla yürütülmektedir. Okulumuzda desteklenecek ve takdir edilecek olumlu davranışlarımızın ve çalışmalarımızın belirlenmesinde ve uygulanmasında önerilerimiz dikkate alınmaktadır. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler çocuğun ve okul personelinin başarısını artırmaktadır. Okulda çocuklara ve okul personeline yönelik motivasyon artırıcı faaliyetler çocuğun ve okul personelinin başarısını artırmaktadır. Okulda olumlu davranışlarımızın ve çalışmalarımızın takdir edilmesi ve desteklenmesi bizleri cesaretlendirmektedir. Okulda çocuğumun olumlu Okulda çocuğumun olumlu Okulda çocuğum olumlu Çocuğumun okulunda Okulda çocuğumun olumlu 13

19 davranışlarını, çalışmalarını destekleyici ve takdir edici uygulamalar yoktur. davranışlarını, çalışmalarını destekleyici ve takdir edici uygulamalar davranış ve çalışmalarından dolayı takdir edilmekte ve desteklenmektedir. desteklenecek ve takdir edilecek olumlu davranış ve çalışmalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında görüş ve önerilerimiz dikkate alınmaktadır. Alt Standart Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin özel bilgilerinin hizmete ve/veya kişiye özel gizliliği korunur. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Okulda kişisel ve/veya hizmete özel bilgi ve belgelerin gizliliğini korumaya yönelik kurallar belirlenmiştir. 2 Okulda gizli yazılar dosyası 3 Hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında Öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışmaları/faaliyetleri 4 Hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında okul personeline yönelik bilgilendirme çalışmaları vardır 5 Hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında velilere yönelik bilgilendirme çalışmaları 6 Okul ve sınıf rehberlik etkinliklerinde gizlilik esaslarına uyulmaktadır. Okulun kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması hakkında belirlenen kuralları yoktur. Okulun kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması hakkında belirlenen kuralları yoktur. Okulun kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması hakkında belirlenen kuralları Okulun kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması hakkında belirlenen kuralları Okulda kişiye ve hizmete özel bilgiler gizli tutulmaktadır. Okulda kişiye ve hizmete özel bilgiler gizli tutulmaktadır. davranış ve çalışmalarının takdir edilmesi ve desteklenmesi onu cesaretlendirmektedir. 1. Öğrenciye, veliye, öğretmene ve diğer okul personeline kişiye ve hizmete özel gizli bilgilerin korunma güvencesi hakkında bilgilendirme sıklığı (Yılda en az 1 kez) Okulda kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunmasına dair kurallar belirlenirken öğretmenlerin, çocukların, velilerin ve diğer personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. Okulda kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunmasına dair kurallar belirlenirken öğretmenlerin, çocukların, velilerin Okulda kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması çocukların, velilerin ve personelin güvenlik, mahremiyet ve saygınlıklarının korunmasında yararlı olmaktadır. Okulda kişiye ve hizmete özel bilgilerin gizliliğinin korunması çocukların, velilerin ve personelin 14

20 Okulumuzda, benimle ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasına yönelik kurallar yoktur. Okulda çocuğum ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasına yönelik kurallar yoktur. Okulumuzda, benimle ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasına yönelik kurallar Okulda çocuğum ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasına yönelik kurallar ve diğer personelin görüş ve önerileri dikkate alınmaktadır. ÇOCUK / ÖĞRENCİ (4-8. Sınıflar) Okulumuzda herkesin özel Okulumuzda herkesin özel bilgileri gizli tutulmaktadır bilgilerinin korunmasına dair kurallar oluşturulurken çocukların görüşleri alınmaktadır. Okulda çocuğum ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasına özen gösterilmektedir. Okulda çocuğum ve ailemle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulmasında görüş ve önerilerimiz dikkate alınmaktadır. güvenlik, mahremiyet ve saygınlıklarının korunmasında yararlı olmaktadır. Okulumuzda herkesin özel bilgilerinin korunması okula güvenimizi artırmaktadır. Okulda bizimle ilgili gizli kalması gereken bilgilerin gizli tutulması güvenlik, mahremiyet ve saygınlığımızın korunmasında yararlı olmaktadır. Alt Standart Çocuğun Akademik Başarısı: Okul, çocuğun hedefleri doğrultusunda akademik başarısının geliştirilmesi sürecini planlar, uygular ve değerlendirir. MEVCUT DURUM EVET HAYIR 1 Okulun stratejik planında akademik başarının artırılmasına yönelik hedefi 2 SBS sınavına giren sınıf düzeylerine göre öğrenci sayısı (S-) 3 Okulun SBS puan ortalaması ve ülke sıralamasındaki sırası (S-). 4 Okulun sınıflara göre ağırlıklı yılsonu not ortalaması (4-8. sınıflar) (S-) 5 Okul içinde ölçme değerlendirme uygulamaları 6 Mezun olan öğrenci sayısı 7 Ortaöğretime kayıt yaptıran çocuk sayısı. 8 Öğrencilerin SBS puanları.. Merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilen çocuk sayısı Sınıf düzeylerine göre SBS sınavına giren öğrenci sayısının sınıf düzeylerine göre toplam öğrenci sayısına oranı (S-) 2. Okulun SBS puan ortalamasının ülke genelindeki sıralaması 3. Okulun SBS puan ortalamasının il genelindeki sıralaması 4. Okulun SBS puan ortalamasının ilçe genelindeki sıralaması 5. Okulda SBS puanlarının Türkiye ortalamasının altında olan çocuk oranı 6. Okulda SBS puanlarının Türkiye ortalamasının üstünde olan çocuk oranı 7. Okulda SBS puanlarının il ortalamasının altında olan çocuk oranı 8. Okulda SBS puanlarının il ortalamasının üstünde olan çocuk oranı 9. Okulda SBS puanlarının ilçe ortalamasının altında olan çocuk oranı 10. Okulda SBS puanlarının ilçe ortalamasının üstünde olan çocuk oranı 11. Ortaöğretime yerleşen çocuk sayısının sekizinci sınıfta eğitim gören 15

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim Hizmetleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 17.EYLÜL-30.EYLÜL Oryantasyon hizmetleri kapsamında 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Oryantasyon planı 1.-6.sınıf rehber öğretmenlerine

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI EĞİTİM DOKÜMANI Haziran / 2010 MEB İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Her hakkı saklıdır) İKS 1 İÇİNDEKİLER İKS NİN GENEL AMACI İKS nin İLKELERİ İKS TERMİNOLOJİSİ İKS, ÇOCUK

Detaylı

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAĞAN KAYMAKAMLIĞI TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA KONUSU: OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMIDIR 2015-2016 OKUL ÇALIŞMA EKİBİ OKUL MÜDÜRÜ MÜDÜR

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı )

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ. (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EVDE VE HASTANEDE EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNERGESİ (03/02/2010 tarihli ve 4 sayılı Makam Onayı ) Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2010/2629 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

REHBERLİK ÇALIŞMALARI Mükail KOPARAL Koordinatör Rehber Öğretmen Funda BİÇER Rehber Öğretmen 2012-2013 REHBERLİK ÇALIŞMALARI OKUL REHBERLİK SERVİSİ Okulumuz 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı rehberlik programında yer verilen

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında KHK Amaç Madde 1-Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin, Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ

T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ T.C GEDİZ KAYMAKAMLIĞI ALTINKENT İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Öğretim Çalışmaları: Öğretim Çalışmaları: 5-6-7 ve 8.sınıflarda kazanımlara ulaşma düzeyini ölçmek için 3 adet ölçme yapılarak, sonuçları

Detaylı

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ II. DÖNEM REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTI KARARLARI ALANYA - 2015 ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

EĞİTİMDE MOTİVASYON VE KATILIMCILIĞI ARTIRMA PROJESİ. Topyekun iyileştirme hareketi SAKARYA

EĞİTİMDE MOTİVASYON VE KATILIMCILIĞI ARTIRMA PROJESİ. Topyekun iyileştirme hareketi SAKARYA EĞİTİMDE MOTİVASYON VE KATILIMCILIĞI ARTIRMA PROJESİ Daha iyi bir eğitim için kaybedecek ne bir ferd, ne de zamanımız var. Topyekun iyileştirme hareketi SAKARYA 2015 Projenin Adı: Eğitimde Motivasyon Ve

Detaylı

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI. Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü..MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI. Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü..MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 65894265/903/5375864 7//204 Konu: Müdür Değerlendirme Formu..MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün //204 tarih ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı

Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: 3 Aday Öğretmenler İçin Eğitim Programı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır? Örgün Eğitim Öğretim -Doğrudan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Yönergesi Yönergeyle; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetlerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal PERFORMANS DEĞER ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal Performans, çalışanlara yönelik yapılırsa personel performans değerlendirmesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı AB HİBE FONLARINA YÖNELİK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

Erzincan Spor Lisesi ile Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İşbirliğinde Geliştirilen EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA PROTOKOLÜ

Erzincan Spor Lisesi ile Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İşbirliğinde Geliştirilen EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA PROTOKOLÜ Erzincan Spor Lisesi ile Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İşbirliğinde Geliştirilen EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA PROTOKOLÜ Erzincan 2016 1 EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ Erzincan

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI

ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI ÖZEL EĞĠTĠM SINIFLARI içindekiler Özel Eğitim Sınıfı Nedir? Özel Eğitim Sınıfları Nasıl Açılır ve Kapatılır? Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır? Okullarda Birden Fazla

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ REHBERLİK DANIŞMANLIK VE SOSYAL DESTEK MERKEZİ (ÖREM) YÖNERGESİ Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine verilecek rehberlik, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin amacına, faaliyet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DYNED Sistemi EBA-MEBBİS-EOKUL ile koordineli olarak veri alışverişi yapmaktadır. Bu sebeple E- Okul, MEBBİS ve EBA Profil Sayfalarındaki bilgilerin güncel olması gerekmektedir.

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı