HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI"

Transkript

1 HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI Asuman ÖZGER * Anadolu Ünverstes, Svl Havacılık Y.O., Eskşehr Hakan OKTAL Anadolu Ünverstes, Svl Havacılık Y.O., Eskşehr Gelş Tarh: 02 Eylül 2008, Kabul Tarh: 31 Ekm 2008 ÖZET Topla-dağıt ağ yapısında, merkez konumda olan br tess, ana dağıtım üssü (ADÜ) olarak hzmet verr. Dğer tesslerden çıkan akışlar ADÜ de toplanır ve gruplandırılır. Akışların tamamı ya dğer ADÜ lere, ya da doğrudan varış noktalarına gönderlmek üzere bu merkezden ayrılır. Bu merkezleştrme ve operasyon ağını genşletme ölçek ekonomsnden yararlanma avantajını getrr. Havayolu şletmeler açısından topla-dağıt yapısındak uçuş ağı havayolu şletmelernn kârını arttırmakta, malyetlerde öneml ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Çalışmada temel olarak ADÜ yerleşm problemlerne yen boyut kazandırılması amaçlanmıştır. Uçak tplernn ve havayolu taşımacılığına at sektörel özellklern ADÜ yerleşmler üzerne etkler araştırılmıştır. Uçakların performansları ve hava taşımacılığının sektörel özellklernden yola çıkılarak kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problemne yönelk karma tamsayılı doğrusal model gelştrlmştr. Model GAMS yazılımı kullanılarak kodlanmış çözümde CPLEX çözücü kullanılmıştır. Modellerde kullanılan kısıt ve parametrelern ADÜ yer seçm ve atamalarında öneml etks olduğu sonucuna varılmıştır Anahtar Kelmeler: Hava Kargo Taşımacılığı, Topla-Dağıt Ağ Yapısı, Kapaste Sınırı Olmayan Çok Atamalı p- Ana Dağıtım Üssü Medyan Problem. INTEGER MODEL APPROACH FOR UNCAPACITATED MULTIPLE ALLOCATION p-hub MEDIAN PROBLEM IN AIR CARGO TRANSPORTATION ABSTRACT In the hub and spoke network structure, a faclty whch has the central locaton serves as a hub. Flows outgong from other facltes are collected and grouped n the hub. All of the flows depart from ths hub ether to other hubs or drectly to ther destnatons. Ths centralzaton and expanson of operatonal network provde the benefts of economes of scale. Hub and spoke networks ncrease the profts and decrease the costs of arlnes. In ths study, t s amed to develop a new aspect about hub locaton problems. The effects of arcraft types and characterstcs of the sector over the hub locatons have been nvestgated. Startng from the characterstcs of the ar transportaton and the arcraft performance mxed nteger lnear model related wth the uncapactated multple allocaton p-hub medan problem has been developed. Model was coded n GAMS software. CPLEX solver was used. It was found that the constrants and parameters have an mportant effect on the hub locaton and allocaton. Key words: Ar Cargo Transportaton, Hub and Spoke Networks, Uncapactated Multple Allocaton p-hub Medan Problem. * Sorumlu Yazar 47

2 1. GİRİŞ Topla-dağıt ağ yapıları; br ağ yapısı çnde akışların br merkez düğüm noktasında toplanması sonrasında gruplandırılarak bu düğüm noktasından dağıtılması prensbne dayalı br ağ yapısıdır. Bu merkezleştrme ve operasyon ağını genşletme ölçek ekonomsnden yararlanma avantajını getrr [1]. Bunun yanında havayolu şrketler açısından topla-dağıt yapısındak uçuş ağı havayolu şletmelernn kârını arttırmakta, malyetlerde öneml ölçüde tasarruf sağlamaktadır [2]. Ayrıca farklı sektörlerdek frmalar, kargo ağı çersndek br ADÜ nün yakınında durumunda, malyetlern azalması yönünden fayda görür [3]. Topla-dağıt ağ yapısı çersnde, merkez tessn/tesslern yernn, bu tesse yönlendrlecek tesslern ve bunlara bağlı olarak akışların belrlenmes yöneylem araştırması alanında genel olarak Ana Dağıtım Üssü (ADÜ) yerleşm problem olarak yer almaktadır. ADÜ yerleşm problemlernde üç temel parametre söz konusudur. Bu parametreler; Düğüm noktaları sayısı Düğüm noktaları arasındak akış trafğ veya talep mktarları Düğüm noktaları arasındak malyettr. ADÜ yerleşm problemlern kısıtlar ve amaç fonksyonu yönünden 4 farklı şeklde gruplandırmak mümkündür. p-adü medyan problem; toplam taşıma malyetn enküçükleyecek şeklde p sayıda açılacak ana dağıtım üslernn yerlern belrleme ve başlangıç-varış noktaları arasındak trafğn rotalanması amacıyla düğüm noktalarını bu üslere atama problemdr [4]. p-merkez ADÜ problem; p-merkez yerleşm problemne benzerdr. Amaç p sayıda açılacak ana dağıtım üslernn, maksmum seyahat malyetn enküçükleyecek şeklde yerleşm ve dğer düğüm noktalarının bu üslere atamalarının yapılması problemdr. Seyahat malyet olarak; başlangıçvarış noktaları arasındak seyahat malyet veya her br bağlantı hattının seyahat malyet ele alınablr [4]. ADÜ kapsama problem; tüm düğüm noktalarını kapsamak üzere seyahat malyetnn belrl br değere eşt veya altında olmasını sağlayacak ve açılacak ADÜ sayısını enküçükleyecek şeklde ana dağıtım üslernn yerleşm problemdr [4]. Sabt malyetl ADÜ yerleşm problem: toplam malyet enküçükleyecek şeklde ana dağıtım üslernn sayısını, yerlern belrleme ve başlangıçvarış noktaları arasındak trafğn rotalanması amacıyla düğüm noktalarını bu üslere atama problemdr. 2 Ana dağıtım üssü yerleşm problem, k alt problem kapsar. Bunlar ADÜ yer seçm ve düğüm noktalarının belrlenen ADÜ lere atanmasıdır. Bazı araştırmacılar problemn sadece atama yönünü ele almışlardır. En y atamalar ADÜ yer seçmlernden, en y ADÜ yer seçmler de atama kararlarından etklenecektr. Dolayısı le ADÜ ağ yapısı tasarımında yer seçm ve atama problemler brlkte ele alınmalıdır [5, 6]. ADÜ yerleşm problemnde tek ve çok atama olmak üzere k farklı atama yapısı söz konusudur. Tek atamalı yapılarda her düğüm noktasının gelen ve gden trafğ, tek br ADÜ üzernden gönderlr ve tek atamalı ADÜ yerleşm olarak smlendrlr. Çok atamalı yapılarda se her düğüm noktası, gelen ve gden akışları brden fazla ADÜ üzernden gönderr veya alır. Bu yapıdak problemler çok atamalı ADÜ yerleşm olarak smlendrlr [7]. Şekl 1 de tek atamalı ve çok atamalı ADÜ problemne örnek ağ yapıları görülmektedr. Şekller üzernde, j düğüm noktalarını h ADÜ ler göstermektedr. Tek atamalı yapıda örneğn 1 düğümü tek br ADÜ ye (h 1 ) atanırken çok atamalı yapıda 1 düğümü 1 den fazla ADÜ ye (h 1 ve h 2 ) atanmaktadır h 1 h 2 j h 4 3 j 5 (a) j 1 j 2 j 3 2 (b) Şekl 1. Tek atamalı ve çok atamalı ADÜ yerleşm problem örnek ağ yapıları ADÜ yerleşm problemler kapaste sınırı olan ve kapaste sınırı olmayan ADÜ yerleşm problemler olarak da ayrılır. Kapaste kısıtı sadece ADÜ nün kapastes le lgl olableceğ gb bağlantı hatlarının kapastes le lgl de olablr. ADÜ yerleşm problemlernde üç kabul söz konusudur: Her ADÜ çft arasında bağlantı vardır. ADÜ olmayan talep noktaları arasında doğrudan bağlantıya zn verlmez. ADÜ ler arasında yapılan taşımalarda ölçek ekonomsnden yararlanılır ve ADÜ ler arasındak brm taşıma malyetnn hesaplanmasında malyet azaltma katsayısı (α) kullanılır. Bazı çalışmalarda sözü edlen kabuller gevşetlmş olmakla brlkte aks belrtlmedkçe bu kabuller geçerldr. ADÜ yerleşm problemler keskl ve sürekl uzaylar çn tanımlıdır. Keskl uzayda talep noktalarının yan 3 1 h 1 h 2 h 3 4 j 5 j 1 j 2 j 4 j 3 48

3 başlangıç-varış noktalarının yer belldr. Sürekl uzayda se talep noktaları koordnat düzlemnde herhang br noktada tanımlıdır. Çalışmada keskl ADÜ yerleşm problemler dkkate alınmıştır ve kısaca ADÜ yerleşm problem şeklnde kullanılmıştır. 2. LİTERATÜR TARAMASI Aşağıdak bölümde çalışma kapsamında ele alınan kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan ve çok atamalı ADÜ yerleşm problemler le havayolu taşımacılığı uygulamaları konusunda yapılan çalışmalar ncelenmştr. ADÜ yerleşm problem lk olarak O Kelly [8] tarafından ortaya konmuştur. O Kelly çalışmasında düzlemsel yerleşm problemlerne yönelk model gelştrmş, ağ yapısında br ve k ADÜ bulunan temel modeller ortaya koymuştur. O Kelly [8] her n başlangıç-varış çft çn doğrudan atamalarla 2 kadar bağlantı hattı kullanılması yerne akışların ana dağıtım üsler üzernden gönderlmes durumunda bunun (n-1) e düşeceğne dkkat çekmş ve ADÜ oluşturmada malyet parametrelern ncelemştr [8]. Tek atamalı p-adü medyan problemnn lk modeln O Kelly [9] gelştrmştr. Model karel amaç fonksyonuna sahp kl modeldr. Amaç, toplam taşıma malyetn enküçüklemektr [9]. Karel tamsayı model, ADÜ yerleşm problemlernn temel olarak kabul edlmektedr. O Kelly nn modelnde N düğümler kümesn, akışın başlangıç noktasını, j akışın varış noktasını, k potansyel ADÜ noktasını, p açılacak ADÜ sayısını, den j ye akış mktarını, brm taşıma malyetn ve α (0,1) olmak üzere malyet azaltma katsayısını göstermektedr. X k düğümü k ADÜ ye atanmışsa 1, dğer durumlarda 0 değern alan kl değşkendr. X kk =1 olması k düğümünün ADÜ olduğunu, X kk =0 olması se k düğümünün ADÜ olmadığını fade eder. Buna göre O Kelly nn gelştrdğ model aşağıdak gbdr: kısıtları altında Xk = 1 ( 1) k X = p ( 2) k Xk X kk, k N ( 3) X k, k N ( 4) { 0,1} Enk Wj Ck.Xk + α.ckm.xk.x jm + C jm.x jm ( 5), j k k m m (1) ve (4) numaralı kısıtlar her düğümün sadece br ADÜ ye atanmasına, (3) kısıtı se atamaların sadece ana dağıtım üslerne yapılmasına zn verr. ADÜ sayısı, (2) kısıtı le sınırlandırılmıştır. Amaç fonksyonu (5), toplam taşıma malyetn enküçükler [9]. Çalışmaların etknlğn değerlendrmek amacıyla çoğunlukla CAB (Cvl Aeronatcs Board) ve AP (Australa Post) verlernn kullanıldığı görülmektedr. CAB verler 1970 yılında ABD de 25 şehrn havayolu yolcu akışı verlern çermektedr. CAB verler lk defa O Kelly [9] tarafından kullanılmıştır. AP ver kümes se Avustralya da 200 düğüm noktasını kapsayan posta dağıtım hzmetlerne at verlerdr [10]. Kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problemne (UMApHMP: Uncapactated Multple Allocaton p-hub Medan Problem) yönelk doğrusal tamsayılı model se lk olarak Campbell [11] tarafından gelştrlmştr. Modelde yukarıda tanımlanan parametre ve karar değşkenler aynı şeklde kullanılmıştır. Çalışmada, m potansyel ADÜ noktasını göstermektedr. -j-k-m arasındak brm taşıma malyet (6) le belrlenmektedr. C = C + α.c + C ( 6) jkm Campbell [11] modelde (2), (4) kısıtları yanında aşağıdak kısıtları ve amaç fonksyonunu kullanmıştır. kısıtları altında k km Xjkm = 1, j ( 7) k m X, j,k, m ( 8) jkm X kk Xjkm X mm, j,k, m ( 9) X jkm 0, j,k, m ( 10) Enk.Xjkm.Cjkm ( 11) k k m (7) kısıtı akışların br ADÜ çft üzernden gönderlmesn sağlar. (8) ve (9) kısıtları akışların ADÜ ler üzernden gönderlmesn garantler. (10) kısıtı le akış oranı karar değşken poztf değer alır. Amaç fonksyonu (11) toplam taşıma malyetn enküçüklemektedr. 20 düğümlü ve en fazla 5 ADÜ lü ağlar çn en y çözümler sayımlama yöntem le bulunmuştur [11]. Campbell [4] br dğer çalışmasında çok atamalı p- ADÜ medyan problemnde akış eşk değerlern ve bağlantı hatları çn sabt malyetler dkkate alan model önermştr. Campbell [11] n modelne tamsayı gevşetmes uygulandığında tamsayı olmayan sonuçlar elde edlmektedr ve çok sayıda kısm ADÜ ortaya çıkmaktadır. Bunu gdermek amacıyla Skorn-Kapov ve ark. [12] yen br karma tamsayılı model gelştrmştr. mj 49

4 O Kelly ve ark. [13] akışların smetrk olduğu kabulü ve toplam mesafeye göre pratk görünmeyen bazı güzergâhları çıkarmak amacıyla yen tanımlamalar yaparak, kesn çözüm veren matematksel model gelştrmştr. Skorn-Kapov ve ark. [12] nın gelştrdğ matematksel modelde düğüm sayısı arttıkça değşken ve kısıt sayısı kontrol edlemez şeklde büyür. Ernst ve Krshnamoorthy [14] daha az sayıda değşken le kısıtın yer aldığı model gelştrmştr. Çalışmada akışların belrlenmesnde, akış oranları değl akış mktarları karar değşkenler olarak kullanılmıştır [14]. Model hakkında ayrıntılı blg 2. Bölümde verlmştr. Boland ve ark. Ernst ve Krshnamoorthy [14] nn modelne yen kısıtlar ekleyerek br model ortaya koymuştur [15]. Özellkle alt sınırların belrlenmesnde Ernst ve Krshnamoorthy [14] nn modelne göre daha zayıf olduğu belrtlmştr [16]. ADÜ yerleşm problemlernden br olan sabt malyetl ADÜ yerleşm problemler de araştırmacıların lgsn çekmş ve bu konuda son yıllarda yapılan çalışmaların sayısı artış göstermştr. p-adü medyan problemnde ADÜ sayısı p le fade edlen br parametre olup, kullanıcı tarafından belrlenmektedr. Sabt malyetl ADÜ yerleşm problemlernde se ADÜ sayısı karar değşken olarak yer almakta ve çözüm sonucunda bulunmaktadır. O Kelly [17] sabt malyetl kapaste sınırı olmayan tek atamalı ADÜ yerleşm problemne (USAHLP: Uncapactated Sngle Allocaton Hub Locaton Problem) yönelk karel tamsayı model gelştrmştr. Çalışma sabt malyetl ADÜ yerleşm problemlernn temel olarak kabul edlmektedr. Campbell [4] tek/çok atamalı ve kapaste sınırlı/kapaste sınırı olmayan problemler çn doğrusal modeller ortaya koymuştur. Aşağıdak bölümde çalışmanın kapsamı gereğ kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problemne benzerlğnden dolayı kapaste sınırı olmayan çok atamalı ADÜ yerleşm problemler (UMAHLP: Uncapactated Multple Allocaton Hub Locaton Problem) konusundak çalışmalara yer verlmştr. Kapaste sınırı olmayan çok atamalı ADÜ yerleşm problemnn çözümüne yönelk olarak Klncewcz [18] dal-sınır algortması ve eşlenk artışa dayalı algortma gelştrmştr. Mayer ve Wagner [10] dal ve sınır algortmasına dayalı br prosedür ortaya koymuş, gelştrdkler prosedürün Klncewcz [18] n ortaya koyduğu algortmaya göre daha y çözümler verdğn vurgulamıştır [10]. Boland ve ark. [15], önşlem teknkler ve sıkılaştırma kısıtları gelştrmş, bu sayede problemn daha kısa sürede çözülebldğ belrtlmştr [15]. Marn ve ark. [19] çok atamalı ADÜ yerleşm problemne yönelk tamsayılı doğrusal modeller ortaya koymuştur. Modelde akışların 1 ya da 2 ADÜ üzernden gönderldğ kabul edlmş ve malyet fonksyonunun üçgen eştszlğn destekledğ prensb gevşetlmştr. Bunun yanında problem ön şleme tab tutularak problemn boyutu küçültülmüştür. Modellern, öncek modellere göre özellkle orta ve küçük boyutlu (n 30) problemlern çözümünde etkn olduğu vurgulanmıştır [19]. Canovas ve ark [20] eşlenk artış teknğne dayalı br sezgsel gelştrmştr. Camargo ve ark. [21] Benders ayrışım algortmasını ortaya koymuş, 200 düğümlü problemler çn kabul edleblr süre çersnde çözüm bulunabldğn belrtmşlerdr. Ana dağıtım üssü yerleşm problemler le lgl ayrıntılı blgye yakın tarhtek en son yapılan araştırma olan Alumur ve Kara [16] nın Network hub locaton problems: The state of the art başlıklı çalışmasından ulaşılablr. Topla-dağıt ağ yapılarının öneml br uygulama alanı havayolu le yolcu/kargo ve hızlı paket taşımacılığıdır. Çalışmanın bu bölümünde havayolu yolcu ve kargo taşımacılığı le hızlı paket taşımacılığı konusunda çalışmalar ncelenmştr. ADÜ yerleşm problemlernde kullanılan talep veya akış termler; taşımacılık sektörü uygulamalarında br şehr çft arasında uçak, tren, kamyon vb. taşıma araçları le taşınan yolcu sayısını veya yük mktarını, düğüm noktaları se havaalanları ve termnaller gb tessler fade etmektedr. Flynn ve Ratck [22], Essental Ar Servces programına yönelk br çalışma yapmıştır. Havayolu ulaşım sstemnde akışların ADÜ ler üzernden gönderlmes kabulünü gevşeterek, maksmum noktaya ulaşımı sağlamak ve havayolu malyetlern enküçüklemek amaçlarını kapsayan br model ortaya koymuştur [22]. Kuby ve Gray [23], Flynn ve Ratck [22] n çalışmasını gelştrerek besleyc ve duraklama noktalarını dkkate almıştır. Kuby ve Gray [23] bu sstemde, yük faktörü, ölçek ekonoms, süre kısıtları ve mesafe arasındak lşkler ele almıştır. Batı Amerka da paket taşımacılığı yapan Federal Express şrket çn toplam ağ malyetn enküçükleyen karma tamsayılı model ortaya koymuştur. Federal Express gb hızlı paket taşımacılığı yapan şrketler büyük ADÜ yanında küçük ya da bölgesel ADÜ ler de kullanırlar. Bu tp br topla-dağıt ağ yapısını Hall [24] modellemştr. Hall [24] hızlı paket taşımacılığında süre kısıtının ağ tasarımı üzerne etksn ncelemştr. Daskn ve Panayotopoulos [25], mevcut br topladağıt ağ yapısında kârı enbüyükleyecek şeklde güzergâhlara uçak atama model ortaya koymuştur. Dobson ve Lederer [26], Daskn ve Panayotopoulos 50

5 [25] un çalışmasını müşternn seçmn de ekleyerek genşletmştr. Çalışmada br havayolu şrketnn mevcut br topla-dağıt ağ yapısında kârını enbüyükleyecek şeklde uçuş çzelges ve güzergâh fyatlarını belrleyen model ortaya konmuştur. Yukarıda ele alınan çalışmalarda, topla dağıt ağ yapısı çersnde yer alan ADÜ lern konumları belldr ve çalışmalarda bu yapılara yen karakterstkler eklenmştr. Bununla beraber atamaların ADÜ yer seçmlernden, ADÜ yer seçmlernn de atamalardan etklendğ blnmektedr. Bunu dkkate alan araştırmacılar ADÜ lern sayısı ve konumunun çözümle brlkte belrlendğ modeller ortaya koymuştur. Ayrıca ADÜ olmayan düğümler arasında doğrudan bağlantıların kullanımı, ADÜ ler kurmak çn sabt malyetler, ADÜ lerde tıkanıklığı azaltmak çn kapaste kısıtları, bell br kullanımın altındak bağlantı hatlarının açılmasını engelleyen kısıtlar ve ADÜ ler arasındak bağlantı hatlarında yleştrlmş malyet fonksyonlarının kullanılması gb farklı amaç fonksyonu, kısıt ve parametrelern gelştrlmes le yen modeller ortaya konmuştur. Aykın [1] havayolu le yolcu taşımacılığına yönelk düğüm noktaları arasında doğrudan bağlantıların, br ve k ADÜ lü 3 farklı topla-dağıt ağ yapısını ncelemş ve modeller gelştrmştr. Aykın [1] çalışmada ayrıca sabt malyetler kullanmıştır. Aykın [27] br dğer çalışmasında havayolu taşımacılığına yönelk kapaste sınırlı lk model gelştrmştr. Maranov ve Serra [28], ADÜ olarak kullanılan havaalanlarında ortaya çıkan tıkanıklık problemn dkkate alan topla-dağıt ağ yapısı model gelştrmştr. O Kelly [29] hızlı paket taşımacılığı çn ADÜ lern konumlarının bell olmadığı topla-dağıt ağ yapısında büyük ve küçük ADÜ lern kullanıldığı yapıları ele almıştır [29]. Ayrıca O Kelly ve Bryan [30] taşıma malyetlernn akış mktarına bağlı olduğu br model gelştrmştr. Jallet, Song ve Yu [31], Aykın [1] ın çalışmasını gelştrerek br topla-dağıt ağ model ortaya koymuştur. Çalışmada, topla-dağıt ağ yapısının öncelğ olmadığı kabulü yapılmıştır. Sasak ve ark. [32] havayolu le yolcu taşımacılığına yönelk tek-duraklı p-adü yer seçm problem ortaya koymuştur. Sasak ve ark. [33] daha öncek çalışmalarına benzer şeklde tek-duraklı çok atamalı p- ADÜ medyan problem üzerne çalışmıştır. Problem p-medyan problemne benzer şeklde modellenmştr. Drezner ve Drezner [34] havayolu taşımacılığında yolcunun kat edeceğ toplam mesafey enküçüklemey amaçlayan tek-duraklı p-adü yerleşm problem ortaya koymuştur. Çalışmada çekm yasasına göre yen br model gelştrlmştr [34]. Havayolu yolcu taşımacılığında br başka öneml yön de fyatların ve rekabet ortamının etklerdr. Fyatlama ve topla-dağıt ağ yapısı arasındak lşk üzerne sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Maranov ve ark. [35] havayolu ve kargo taşımacılığına uygulanablr, rekabet ortamında müşter kazanma odaklı p-adü yer seçm ve ataması problemne yönelk model ortaya koymuştur [35]. 3. KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-adü MEDYAN PROBLEMİ MODELİ Günümüze kadar ADÜ yerleşm problem konusunda ulaşılablen çalışmalarda hava taşımacılığının kendne özgü karakterstklernn bu çalışmada dkkate alınan yönü le değerlendrlmedğ tespt edlmştr. Bu doğrultuda hava kargo taşımacılığının kendne özgü karakterstkler dkkate alınarak ana dağıtım üssü yerleşm problemlernn daha gerçekç br yapıya ve tüm havayolu şletmeler tarafından kullanılablr br ntelğe kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu sayede hava kargo taşımacılığının daha sağlıklı ve planlı gelşmes yönünde, katkıda bulunulması hedeflenmştr. Ernst ve Krshnamoorthy [14] nn gelştrdğ kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problem model, hava taşımacılığının sektörel özellkler dkkate alınarak yenden düzenlenmş, bu doğrultuda aşağıda sözü edlen ve doğrudan hava taşımacılığına özgü kısıtların ADÜ seçmn ne ölçüde etkledğ araştırılmıştır. Ayrıca havayolu şletme ve gerekl havaalanı alt yapı malyetler dkkate alınarak farklı uçak tplernn ADÜ yerleşm problemlerne etks ortaya konmuştur. Çalışmada referans olarak alınan Ernst ve Krshnamoorthy [14] nn kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problemne yönelk gelştrdğ modelde aşağıdak karar değşkenler kullanılmıştır. H k = Y kl : başlangıç noktasından çıkan k ve l ADÜ ler üzernden geçen akış mktarı. Z k başlangıç noktasından çıkıp k ADÜ ye yönlenen akış mktarı. X lj : başlangıç noktasından çıkıp l ADÜ üzernden geçen ve j noktasına ulaşan akış mktarı. Modelde O düğümünden çıkan toplam akışı ( O = ) göstermektedr. χ (0,1) ve j 1, k düğümü ADÜ olarak belrlenmşse 0, dğer durumlarda δ (0,1) olmak üzere χ ve δ sırasıyla düğüm-adü ve ADÜ-düğüm arasındak taşımalardak malyet azaltma 51

6 katsayısını, se ve j düğümler arasındak mesafey fade etmektedr. Ernst ve Krshnamoorthy [14] nn gelştrdğ model aşağıdak gbdr. Hk = k N k k N p Z = O l N lj X = W Ykl + Xkj Ylk Zk = l N j N l N j k O.Hk lj Wj.Hl ( 12) N ( 13), j N ( 14) 0, k N ( 15) Z, k N ( 16) X, j,l N ( 17) H k {0,1} tamsayı ve k ( 18) Xlj,Ykl,Zk 0, j,k,l N ( 19) kısıtları altında Enk χ. dk.zk + α. dkl.ykl + δ. dlj.x ( 20) lj N k N k Nl N l Nj N (12) kısıtı, ADÜ sayısının p le sınırlanmasını sağlamaktadır. (13), (14) ve (15) kısıtları, her başlangıç noktasının akışlarını gösteren kısıtlardır. (16) kısıtı, ADÜ olmayan br noktaya akışın yönlendrlmesn engellemektedr. (17) kısıtı se ADÜ olmayan br noktadan dğer noktalara akışın dağılmasını engellemektedr. (18) tamsayı kısıtıdır. (19) kısıtı le akış mktarı karar değşkenlernn poztf değer alması sağlanmaktadır. Amaç fonksyonu (20) toplam taşıma malyetn enküçüklemektedr. Bu modelle n sayıda 0/1 tamsayı değşken olmak üzere (2n 3 +n 2 +n) değşken, (4n 2 +n+1) sayıda kısıt söz konusudur. Problemn boyutu öncek modellere göre azalmıştır. Aşağıdak bölümde yen gelştrlen kısıtlar ve parametreler hakkında blg verlmştr Brm Taşıma Malyet Havayolu taşımacılığına uygulanan ADÜ yerleşm problem le lgl bugüne kadar yapılan çalışmalarda, brm taşıma malyetlernn teork olarak yer aldığı, ancak uygulamalarda ver yeterszlğ nedenyle kullanılmadığı görülmüştür. Dğer alanlardan (telekomünkasyon, posta dağıtımı vb) farklı olarak havacılıkta brm taşıma malyetlernn şletmeye, kullanılacak uçak tpne ve her güzergâha göre değşklk göstermes, bunun yanında yüksek malyetl olmasından dolayı, doğru sonuçlara ulaşablmek açısından brm taşıma malyetlernn modelde kullanılmasının gerekl olduğu belrlenmştr. Çalışmada referans olarak alınan uçak tpler ve her güzergâh çn brm taşıma malyetler (c j ) ayrı ayrı belrlenmş ve modelde kullanılmıştır Alt Yapı Malyet Br uçağın herhang br pstten kalkış-nş yapablmes; uçağın performans karakterstklerne, ağırlığına, meteorolojk koşullara ve pstn özellklerne bağlıdır. ADÜ yerleşm problemlernn uygulandığı telekomünkasyon, posta dağıtımı vb. alanlardan farklı olarak, havayolu taşımacılığında uçakların kalkış-nş yapacağı havaalanlarının kurulması veya yleştrlmes çok yüksek malyet gerektrmektedr. Bunun yanında ADÜ olarak atanacak havaalanları yoğun olarak kullanılacağından tesslern bu yoğun trafğ karşılayacak yeterlkte olması gerekldr. Tessler yetersz olan havaalanlarına ek yatırım yapmak gerekecektr. Dolayısıyla, ADÜ yerleşmlernn ve atamalarının gerçekç ve doğru br şeklde yapılablmes çn havaalanları le lgl ortaya çıkablecek malyetlern dkkate alınması gerektğ görülmüştür. Çalışmada k öneml malyet unsuru dkkate alınmıştır. Bunlar uçak tpne göre belrlenen pst malyet ve havaalanı kargo termnal çn kargo tess malyetdr. Amaç fonksyonu, havaalanı alt yapı malyetn de hesaba katacak şeklde aşağıdak gb düzenlenmştr. Burada daha önce tanımlanan parametre ve karar değşkenler aynı şeklde kullanılmakla brlkte farklı olarak aşağıdak parametreler eklenmştr. R k : k havaalanının pst malyet KM k : k havaalanının kargo tess malyet olmak üzere amaç fonksyonu denklem (21) de verlmştr. Enk χ.ck.dk.zk + α.ckl.dkl.ykl N k N k Nl N + δ.c lj..x lj + (R k + KM k ).H k ( 21) l N j N k Amaç fonksyonunun 1. bölümünde taşıma malyet, 2. bölümde havaalanının ADÜ olarak belrlenmes durumunda ortaya çıkablecek alt yapı malyet yer almaktadır. Amaç fonksyonu (21) toplam malyet en küçüklemektedr Menzl Kısıtı Uçak performans karakterstğ, uçağın belrl koşullar altında beklenen görev yerne getreblme kablyetdr. Uçakların performans karakterstkler brbrnden farklılık göstermektedr ve bu karakterstklerden br de uçağın menzldr. ADÜ yerleşm problemlernde mesafe, ADÜ yer seçmler ve atamalarını belrlemede öneml faktörlerden brdr. Havacılıkta bağlantı hattı olarak uçaklar kullanılması sebeb le topla-dağıt ağ yapısında uçağın menzlnn ADÜ-ADÜ, düğüm-adü ve ADÜ-düğüm arasındak mesafeden daha fazla olması gerekldr. Bu nedenle menzl kısıtı gelştrlmştr. u uçak tpn ve S u u tp uçağın menzln göstermek üzere kısıt aşağıdak gbdr. d.h S ( 22) k k u + 52

7 (22) kısıtı le ADÜ yerleşm ve atamalarında, ADÜ- ADÜ, düğüm-adü ve ADÜ-düğüm noktaları arasındak mesafenn uçağın menzlne göre daha düşük mesafelerde olması sağlanmış olur. Uçağın menzl; uçak boşken ve tam yüklü ken olmak üzere 2 durum çn belrlenr. ADÜ yerleşm problemlernde amaçlardan br de özellkle ADÜ ler arasında yüksek doluluk oranında taşımacılık yapmak olduğundan, uçağın 2 düğüm noktası arasında tam yükle dolu ken uçması gerekeblr. Dolayısıyla çalışmada maksmum kalkış ağırlığına göre belrlenmş olan menzl dkkate alınmıştır Kargo Trafğ Sürekllk Kısıtı Havaalanlarının kargo trafğ verler ncelendğnde bazı havaalanlarının bazı aylarda yoğun olarak kullanıldığı dğer aylarda se hç kullanılmadığı görülür. Buradak mevcut trafğn düzensz ve az olması sebebyle dğer taşıma modlarına kayma söz konusu olablr. Bunun yanında bazı havaalanları da trafk taleb yüksek olmasına rağmen yetersz alt yapıya sahp olmaları sebebyle kapastelernn altında kullanılmaktadır. Yıl çersnde düzenl trafğ olmayan ve yoğun olarak kullanılmayan ancak ADÜ olmaya aday havaalanlarına yatırım yapmak malyetn artmasına neden olablr. Oysa kargo trafğ düzenl ve belrl br mktarın üzernde olan ancak alt yapısı yetersz olan havaalanlarına yatırım yapmak daha doğru br yaklaşım olacaktır. Bu amaçla kargo trafğ sürekllğn kontrol eden br kısıt gelştrlmştr. Daha önce tanımlanan ADÜ karar değşken (H k ) aynı şeklde kullanılmıştır. T kargo mktarını, W a a havaalanının aylık toplam kargo trafğn fade etmek üzere kısıt aşağıdak gbdr: T.Hk Wa (ay,k) ( 23) (23) kısıtı, aylık kargo trafğ belrl br mktarın altında olan havaalanlarının ADÜ olarak atanmamasını garant eder. Kısıt, yılın tüm aylarındak trafğ dkkate alacak şeklde düzenlenmş olup yılın bell aylarını kapsayacak şeklde de düzenlenmes mümkündür. Gelştrlen kısıtlar ADÜ yerleşm problem tplernn tümünde uygun şeklde düzenlenerek kullanılablr. Çalışmada kısıtlar kapaste sınırı olmayan çok atamalı p-adü medyan problemne uygulanmış ve sonuçlar analz edlmştr. Çok atamalı p-adü medyan problemne yönelk gelştrlen tamsayılı doğrusal modelde (12)-(19), (22) ve (23) kısıtları altında (21) amaç fonksyonu yer almaktadır. 4. HESAPLAMA SONUÇLARI Çalışmada Türkye de kullanılan kargo uçakları arasında en fazla pst uzunluğu gerektren ve yoğunlukla kullanılan genş gövdel uçak kategorsne gren A300-B4 uçağı le dar gövdel uçak kategorsnde yer alan F tp kargo uçakları referans alınmıştır. İk farklı uçak tp seçlmesnn neden, uçak tplernn farklı kategorlerde yer alması, dolayısıyla gerek pst gerekllkler gerekse brm taşıma malyet yönünden cdd farklılıklar göstermelerdr. A300-B4, 44 ton yük alablen br kargo uçağıdır. F uçağı se en fazla 6 ton yük alablen, maksmum kalkış ağırlığında menzl 700NM le sınırlı olan br uçak tpdr. Malyetlern bu k farklı uçak tpne göre hesaplanması ve modellerde kullanılması; ADÜ yer seçm ve atamalarında uçak tpnn etksn belrleme ve uçaklar arasında kıyaslama olanağı da sağlamış olur. Farklı uçak tplerne göre pstlern uzunluk, genşlk ve mukavemet yönünden yeterllklernn değerlendrlmesnde ICAO (Internatonal Cvl Avaton Organsaton) yayınlarından olan Havaalanı Tasarım El Ktabından yararlanılmıştır [36, 37]. Bununla brlkte pst malyetlernn hesaplanmasında DLHİ (Demryolları Lmanlar ve Havaalanları İnşaatı) verler kullanılmıştır. Türkye dek hava kargo ağının belrlenmes amacıyla DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmes) nn 2005 yılı statstk yıllığı ncelenmş ve buna göre kargo taşımacılığında yoğunlukla kullanılan 17 havaalanı belrlenmştr [38]. Bu havaalanları; İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmr Adnan Menderes, Antalya, Dalaman, Adana, Trabzon, Bodrum Mlas, Çorlu, Dyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gazantep Oğuzel, Kars, Kayser, Malatya Erhaç, Van Fertmelen havaalanlarıdır. İstatstk yıllığında yer almayan ancak İstanbul Atatürk Havalmanının yoğunluğunun kaydırılableceğ düşünülerek bu havaalanlarına İstanbul Sabha Gökçen havaalanı da eklenmştr. Günümüze kadar yapılan ADÜ yerleşm problemlernn havayolu taşımacılığı alanına uygulamalarında, mesafeler öklt kuralına göre hesaplanmıştır. Çalışmada havaalanları arasındak mesafeler belrlenrken, Türk hava sahası dkkate alınmış ve çok sayıda havayolu şrket tarafından uçuş mesafes, uçuş süres, yüklenmes gereken yakıt mktarı gb çok sayıda blgy hesaplamada ve malyet analzlern yapmada kullanılan Graflght programı le aslına uygun şeklde belrlenmştr. Havaalanları arasındak kargo trafğ verler, Türk Hava Yolları Anonm Ortaklığının 2007 yılında gerçekleşen aylık kargo trafğ statstklernden alınmıştır. Brm malyet, br brm ürün üretmek çn sarf edlen malyet olup, çalışmada brm taşıma malyetler, uçuş başına toplam şletme gdernn arz edlen toplam yükün mesafe le çarpımından elde edlen (ton-ml) değere bölünmesyle hesaplanmıştır. Havayolu İşletmelernde toplam şletme gder; uçak, mürettebat, bakım, sgorta, amortsman, yakıt, yol ücret le blet satış ve reklâm, meydan şletme, yolcu servs ve dar 53

8 gderlern toplamından oluşur ve havayolu şrketne, kullanılan uçak tpne ve güzergâhlara göre farklılık gösterr [39, 40]. Çalışmada toplam şletme gderlernn hesaplanmasında MNG Hava Kargo İşletmesnn A300-B4 ve F tp kargo uçakları çn 2007 yılına at statstksel verler referans alınmış ve buradan hareketle her güzergâh çn ayrı ayrı brm taşıma malyetler hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan tüm parametreler hakkında ayrıntılı blg [41] numaralı kaynaktan ednleblr. Gelştrlen model karma tamsayılı doğrusal karar model yapısında olduğundan duyarlılık analz yöntemler uygulanamaz. Bu nedenle çalışmanın bu aşamasında ADÜ yerleşm problemlernde parametrelern ve modellern yapısının değşmes le brlkte sonuçların nasıl değştğn gözlemlemek amacıyla parametrelern farklı değerler le yen gelştrlen kısıtlar modele uygulanmış ve sonuçlar analz edlmştr. ADÜ ler arası malyet azalma katsayısı α=0,9; düğüm-adü, ADÜ-düğüm malyet azaltma katsayıları ( χ ve δ ) 1 olarak alınmıştır. Gelştrlen karma tamsayılı doğrusal model GAMS yazılımı kullanılarak programlanmış ve CPLEX çözücüsü le çözülmüştür. Aşağıda öncelkle yıllık akış trafğnn, alt yapı malyetlernn ve brm taşıma malyetlernn etkler ncelenmştr. Ardından menzl ve kargo trafğ sürekllk kısıtlarının ve ADÜ sayısının etkler ele alınmıştır. Son analzlerde tüm parametre ve kısıtlar brlkte kullanılarak sonuçlar değerlendrlmştr. Analz sonuçları Tablo 1 ve 2 de sunulmuştur Akış Trafğnn Etks Tüm başlangıç-varış noktaları arasındak akış trafğ değerler sabtken ( =sbt ve W =0); p=2 çn Dalaman ve Malatya; p=3 çn Dalaman, Esenboğa, Elazığ; p=4 çn Dalaman, Erzurum, Malatya ve Sabha Gökçen havaalanlarının ADÜ olarak belrlenmes; (Tablo 1 ve 2 de sırasıyla 1, 13 ve 25. analzler) akış trafğnn göz ardı edldğ durumlarda, ADÜ lern mesafelere göre belrlendğn göstermektedr. Özellkle taşımacılık sektöründe br güzergâhın açılmasının o k şehr arasındak talebe bağlı olduğu düşünüldüğünde, bu tür problemlerde akış trafğnn göz ardı edlmesnn doğru br yaklaşım olmayacağı açıkça görülmektedr. Gerçek akış verlernn parametre olarak grldğ Tablo 1 ve 2 de sırasıyla 2, 14 ve 26. analzler ncelendğnde ADÜ yerlernn değştğ görülmektedr. p=2 çn Esenboğa ve Atatürk; p=3 çn Adnan Menderes, Esenboğa, Atatürk; p=4 çn Adana, Adnan Menderes, Esenboğa ve Atatürk havaalanlarının ADÜ olarak belrlenmes; ADÜ lern yerlernn belrlenmesnde, kargo akış trafğnn ve düğümler arasındak mesafelern temel belrleycler olduğunu göstermektedr Alt Yapı Malyetlernn Etks Alt yapı malyetlernn çözüm sonuçlarına etksn gözlemlemek amacıyla modeln amaç fonksyonunda değşklk yapılarak, br havaalanının ADÜ olması durumunda ortaya çıkablecek alt yapı malyetler hesaba katılmıştır (3, 4, 15, 16, 27 ve 28. analzler). Havaalanı alt yapı malyetler A300-B4 ve F uçakları çn ayrı ayrı belrlenmş ve modele bu şeklde dahl edlmştr. ADÜ sayısının 2, 3, 4 değerler çn yapılan analz sonuçlarına göre her k uçak tp çn de aynı havaalanları ADÜ olarak belrlenmştr. Bahs geçen havaalanlarının ADÜ olarak belrlenmesnde ortak yan, belrlenen havaalanlarının ya alt yapı malyet gerektrmemes ya da çok az alt yapı malyet gerektrmesdr. p=4 olması durumunda elde edlen sonuçlar ncelendğnde A300- B4 uçağı kullanıldığında daha yüksek malyetn ortaya çıktığı görülmektedr. Bunun neden ADÜ olarak belrlenen havaalanlarından Adana Havaalanının alt yapı malyetnn olmasıdır. Dolayısıyla alt yapı malyetnn toplam malyet etkledğ açıkça görülmektedr. Bu da ADÜ problemlernde alt yapı malyetlernn de dkkate alınması gerektğn göstermektedr Brm Taşıma Malyetlernn Etks 5. ve 6., 17. ve 18., 29. ve 30. analzlerde sırasıyla p=2, p=3 ve p=4 olması durumlarında; amaç fonksyonunda A300-B4 ve F uçaklarının brm taşıma malyetler kullanılmıştır. Bu analzlere göre ADÜ lern yerlernn değşmedğ ancak malyetn çok farklılık gösterdğ gözlenmştr. Örneğn A300-B4 uçağının brm taşıma malyetlernn kullanıldığı 5. analzde bulunan toplam malyet, F uçağının brm taşıma malyetlernn kullanıldığı 6. analzde elde edlen toplam malyetn 1/4 ü kadardır. Her k malyet arasında yaklaşık 4 kat fark vardır. Dolayısıyla topla-dağıt ağ yapısı çernde malyet yönünden karşılaştırma yapıldığında, F uçağı kargo taşımacılığı çn uygun görünmemektedr. 54

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences TEK ATAMALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YERLEŞİM PROBLEMİNE YENİ BİR YAKLAŞIM VE HAVA KARGO UYGULAMASI A NEW

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi

GM-220 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL. Frekans Dağılımı Oluşturma Adımları VERİLERİN SUNUMU. Verilerin Özetlenmesi ve Grafikle Gösterilmesi VERİLERİN SUNUMU GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Br çalışadan elde edlen verler ha ver ntelğndedr. Ha verlerden blg ednek zor ve zaan alıcıdır. Ha verler çok karaşık durudadır. Verlern düzenlenes

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Sürdürülebilirlik: Doğal Kaynaklar Yönetiminin Değişen Yüzü

Sürdürülebilirlik: Doğal Kaynaklar Yönetiminin Değişen Yüzü Sürdürüleblrlk: Doğal Kaynaklar Yönetmnn Değşen Yüzü Hayr Önal Department of Agrcultural and Consumer Economcs Unversty of Illnos at Urbana-Champagn Paskalya Adası - Rapa Nu Orman Alanı Kaybı Dünya Nüfusu

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ VII. Ulusal Hdroloj Kongres 26-27 Eylül 2012, Süleyman Demrel Ünverstes, Isparta YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı