TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS Nisan 2000 ICS ; Baskı YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER, YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN - KURALLAR The authorized services for lift- Elevators, escalator and passengers conveyors- Rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan Hazırlık Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kalite Uygunluk Markası (TSEK Markası) TSEK Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 ÖNSÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Hizmet Standardlarõ Hazõrlõk Grubu nca TS 12255:1999 nõn revizyonu olarak hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2000 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn daha önce yayõmlanmõş bulunan baskõlarõ geçersizdir. Bu standardõn hazõrlanmasõnda, milli ihtiyaç ve imkanlarõmõz ön planda olmak üzere, milletlerarasõ standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancõ ülkelerin standardlarõndaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakõnlõk ve benzerliklerin sağlanmasõna ve bu esaslarõn, ülkemiz şartlarõ ile bağdaştõrõlmasõna çalõşõlmõştõr. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici, imalatçõ ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapõlmõş ve alõnan görüşlere göre olgunlaştõrõlmõştõr.

4 İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU TARİFLER Merkez Yetkili Servis Yetkili Servis Asansör Yürüyen Merdiven Yürüyen Yolcu Bantõ KAPSAM GENEL KURALLAR İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ KURALLAR SERVİS BİNASI, MEKÂNLARI VE DESTEK HİZMETLERİYLE İLGİLİ KURALLAR TEKNİK DONANIMLA İLGİLİ KURALLAR PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR BELGELENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER... 3 ATIF YAPILAN STANDARDLAR... 5

5 YETKİLİ SERVİSLER - ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER,YÜRÜYEN YOLCU BANTLARI İÇİN KURALLAR 0 - KONU, TARİF, KAPSAM KONU Bu standard, asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolcu bantlarõnõn yetkili servisleri ile ilgili kurallara dairdir TARİFLER Merkez Yetkili Servis Merkez yetkili servisin tarifi, TS ) de verilmiştir Yetkili Servis Yetkili servisin tarifi TS de verilmiştir Asansör Asansörlerin sõnõf, tip, tür ve çeşitlerine göre tarifleri TS 863 ve 1108 de verilmiştir Yürüyen Merdiven Yürüyen merdiven, yatay düzlemle eğimli, aşağõ veya yukarõ hareket eden, sabit kurulu elektro mekanik tesistir Yürüyen Yolcu Bantõ Yürüyen yolcu bantõ, yatay düzlemle 30 den daha az eğimli, insan ve gerektiğinde yük taşõmak için ileri veya geri hareket eden, basamaksõz sabit kurulu elektro mekanik tesistir KAPSAM Bu standard, asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolcu bantlarõnõn yetkili servislerinin kurallarõnõ kapsar. NOT - Bu standardda bundan sonra, yetkili servis yerine servis asansör yürüyen merdiven veya yürüyen band yerine de taşõyõcõ sistem kelimesi kullanõlmõştõr. 1 - GENEL KURALLAR İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ KURALLAR Servis merkez yetkili servis özelliğinde olmalõdõr Serviste; Servis hizmetinin imalâtçõ ve/veya ithalâçõ firma tarafõndan verilmediği hallerde; servis yetki belgesinin düzenlenmesi ve bulundurulmasõ, Servisce hizmet kapasitesine uygun sayõda ve özellikte teknik eleman bulundurulmasõ, bunlarõn yetki, görev ve sorumluluklarõnõn belirlenmesi, yazõlõ olarak gösterilmesi ve bu bilgilerin saklanmasõ, Serviste çalõşan teknik elemanlarõn meslekî eğitimleri ve bu eğitimlerle ilgili belgelerin muhafazasõ, Servis çalõşanlarõ iş kõyafetleri özelliklerinin belirlenmesi, Taşõyõcõ sistemin parçalarõnõn servise getirilmesinin gerektiği hallerde bu parçalarõn sigorta ettirilme şartlarõ ve teslim alõnmasõ şekli, Montaj, ayar, tamir, bakõm, yedek parça ve malzeme vb. fiat tarifesinin bulundurulma şekli, 1)Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ, yayõm tarihleri, İngilizce ve Türkçe isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. 1

6 - Yetki belgesi ile hizmet veren servislerin imalâtçõ ve/veya ithalâçõ firmaca denetlenmesi ve buna ilişkin şartlar, Servis hizmetlerinin yazõlõ sözleşme esasõna göre verilmesinin şekli ve şartlarõ, Hizmet verilen taşõyõcõ sistemin iş görme fonksiyonlarõnõn doğrulatõlmasõ ile ilgili işlemler, Servis hizmeti verilen taşõyõcõ sistem için yeniden aynõ hizmetin gerektiği hallerde yapõlacak işler, Servis hizmet süresi, TS e uygun olmalõdõr Taşõyõcõ sistemlerin montajõ, ayarõ, deneyleri, tamiri ve bakõmõ, parça değişimi, servis hizmetleri kapsamõndadõr. Yetki belgesi alarak hizmet veren servislerin montaj, ayar ve deneylerinin yapabilmeleri için yetki belgesinde bu hususlarõn yer almasõ gerekir Servis taşõma sistemlerinin birine veya birkaçõna hizmet verebilir Sorumluluk ilgili servise ait olmak şartõyla, gerektiğinde taşõyõcõ sistemlerin servis hizmetlerinin bir kõsmi başka bir servis aracõlõğõ ile de verilebilir Taşõma sistemlerinin servis hizmetleri, imalâtçõsõ tarafõndan, imalât ortamõnda da verilebilir. Bu durumda servis hizmetleri için ayrõca teknik donanõm bulundurma şartõ aranmaz Taşõyõcõ sistemlerden insan taşõyan asansörler TS 863 e, yük taşõyan asansörler TS 1108 e uygun olmalõ, asansörlerin tamir ve bakõmõ TS 2168 e ve yürüyen merdiven ve yolcu bantlarõnõn tesiside TS EN 115 e göre yapõlmalõdõr SERVİS BİNASI, MEKÂNLARI VE DESTEK HİZMETLERİYLE İLGİLİ KURALLAR Servis tercihan bu meslek grubu için ayrõlmõş yerlerde olmalõdõr Müstakil servis amaçlõ yerlerde hizmet verilmesi halinde, servisin; İş yeri tabelâsõ, Serviste bulunan tuvalet ve lâvobonun özellikleri, Bulunmasõ halinde mekanik havalandõrmanõn, elektrik tesisatõnõn, topraklamanõn, temiz suyun ve tesisatõnõn, insan ve yük taşõyan asansörlerin özellikleri, Düşük ve aşõrõ akõm ile yangõna karşõ alõnacak tedbirler, Isõtõlma şekli ve õsõtma yakõtõnõn özellikleri, Otopark özellikleri TS e uygun olmalõdõr TEKNİK DONANIMLA İLGİLİ KURALLAR Serviste; Hizmet bilgilerinin yazõlõ hale getirilmesi, Hizmette kullanõlan teknik donanõmlarõnõn mülkiyet durumu, Kullanõlan elektrikli donanõmlarõn topraklanmasõ şekli, Ölçü ve deney cihazlarõnõn kalibrasyon yapõlmasõ şekli ve şartlarõ, Talep halinde hizmet verilen ürünün denenmesinin yapõlõş şekli TS e uygun olmalõdõr Serviste tamir edilen taşõyõcõ sistemlerin ayar ve deneyleri TS 863 ve TS 2168 e uygun şekilde yapõlmalõ, deneyleri yapan elektrik, veya elektronik ve makina mühendisinin imzalõ uygunluk raporu müşteriye verilmelidir Serviste, yetki veren imalâtçõ ve/veya ithalâçõ firmanõn öngördüğü teknik donanõmlarõn onaylõ bir listesi ve bu liste muhteviyatõ donanõmlar bulunmalõdõr Taşõyõcõ sistemlere tesis edildiği yerde hizmet verebilmek ve gerektiği hallerde bunlarõn parçalarõnõ servise taşõyabilmek için uygun özelliklerde servis aracõ bulunmalõdõr. 2

7 Serviste, de belirtilen donanõmlara ilâve olarak aşağõda belirtilen donanõmlarda olmalõdõr. Kaldõrma ekipmanlarõna ait özel takõm ve aparatlar/tertibatlar, Anahtar takõmlarõ (metrik-inch), Lokma takõmlarõ, Takometre (motor devrini ölçme), Kumpaslar, Mikrometreler, Komperatör, Sõvõ/gres yağlama ekipmanõ, Segman pensi, Yeterli sayõda ve çeşitte eğe, Karga burnu, Pul pensi, Alyen anahtar takõmõ (metrik/inch), Plâstik çekiç Matkap (0-16 mm), Zõmpara taşõ, Ampermetre, Voltmetre, Tamir masasõ Elektrik kontrol kalemi Serviste yürüyen merdiven ve/veya yürüyen yolcu bandõna hizmet verilmesi halinde, Madde ve Madde de belirtilen teknik donanõmlara ilâve olarak, Çalõşma şartlarõna uygun, yeterli sayõ ve kapasitede elektrikli vinç ve/veya caraskal (2 ton) Mekanik ve hidrolik çektirme, Palet sökme/takma makinasõ bulunmalõdõr PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR Serviste; teknik sorumlusu, imalâtçõ ve/veya ithalâtçõ firma tarafõndan servis hizmetleri konusunda eğitilmiş ve yetkilendirilmiş olmalõdõr Serviste; en az bir elektrik veya elektronik ve bir de makina mühendisi bulunmalõ ve bunlardan de belirtilen özelliğe sahip olanõ servisin teknik sorumlusu olarak görevlendirilmelidir. Servis hizmetlerinin imalâtçõ firmaca verildiği ve imalât hizmetleri için görevli elektrik veya elektronik ve makina mühendisi bulunduğu hallerde, servis için bu ünvanda eleman bulundurulmasõ şartõ aranmaz Servis; hizmet kapasitesine uygun sayõ ve seviyede teknik eleman bulundurulmalõ, bunlar taşõyõcõ sistemler konusunda eğitilmiş olmalõ, görevleri ile ilgili alanda yasal ustalõk, kalfalõk ve çõraklõk belgesine sahip olmalõdõr Serviste; çalõşan teknik elemanlarõn; Görev, yetki ve sorumluluklarõn belirlenmesi, Hizmet içi eğitimleri ve bu eğitimlere ait belgelerin saklanmasõ TS e uygun olmalõdõr BELGELENDİRME İLE İLGİLİ HUSUSLAR Servis, hizmet verdiği taşõyõcõ sisteme göre belgelendirilmelidir. Birden fazla sisteme hizmet verilmesi halinde bu sistemler belgede yer almalõdõr. 2 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Servis sahibi veya işletmecisi bu standardda belirtilen iş yeri için istenildiğinde uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu servisin Madde 1 deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir. 3

8 YARARLANILAN KAYNAKLAR Asansör Yönetmeliği (20 Aralõk Sayõ : 22499) 4

9 ATIF YAPILAN STANDARDLAR REFERENCES TS EN 115/Mart 1998 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar - Güvenlik Kurallarõ - Konstrüksiyon ve Tesisatõ İçin Safety Rules For The Construction and Installation of Escalator And Passenger Conveyors TS 863/Nisan 1995 Asansörler - İnsan Taşõmak İçin - Elektrikli Electric Lifts For Passenger TS 1108/Nisan 1995 Asansörler - Yük Taşõmak İçin - Elektrikli Electric Lifts For Goods TS 2168/Nisan 1976 Asansörler - Bakõm Kurallarõ (İnsan ve Yük Taşõma İçin - Elektrikle Çalõşan Maintenance Methods For Passenger And Weight Electric Lifts TS 12361/Aralõk 1997 Yetkili Tamir ve Bakõm Servisleri-Genel Kurallar The Competent Maintenance and Repair Services-General Rules 5

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3419 Nisan 2002 ICS 91.140.30 1. Baskı HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TESİSLERİ - PROJELENDİRME KURALLARI Ventilation and Air Conditioning Installation - Requirements

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 797 Mart 2006 ICS 67.080 20 TAZE FASULYE Green beans TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak

Detaylı

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 214 Şubat 2014 ICS 75.160.20 PİROLİTİK SIVI YAKIT - KULLANILMIŞ LASTİK VE PLASTİKLERİN PİROLİZİYLE ELDE

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 1445/Aralõk 1997 ÖN SÖZ Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 1991 tarihli toplantõsõnda kabul edilmiş, 19 Ocak 1996 ve 30 Aralõk 1997 tarihli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 8358 Aralık 2006 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - EV, İŞ YERİ VE YERLEŞİM ALANLARINDAKİ ZARARLILAR (HAŞERELER) İLE MÜCADELE HİZMETLERİ - GENEL KURALLAR Work places - Pest control

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 708 Nisan 2010 ICS 77.140.60 ÇELİK - BETONARME İÇİN - DONATI ÇELİĞİ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcing steel TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-2 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ Protection against lightning Part 2: Risk management TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS 91.140.60 1. Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 590 + A1 Haziran 2010 ICS 75.160.20 OTOMOTİV YAKITLARI DİZEL (MOTORİN) GEREKLER VE DENEY YÖNTEMLERİ Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods TS EN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 11602-2 Şubat 2005 ICS 13.220.10 YANGINDAN KORUNMA TAŞINABİLİR VE TEKERLEKLİ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER- BÖLÜM 2 : MUAYENE VE BAKIM Fire protection Portable and wheeled

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 11899 Nisan 2007 (TS 11899: 2000 + T1: 2003 dahil) 2.Baskı ICS 03.080.30; 13.060.99 YÜZME HAVUZLARI SUYUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM VE İŞLETMESİ İÇİN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 27001 Mart 2006 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TS EN 13892-1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 862-7 EN 3-7 + A1 Temmuz 2010 ICS 13.220.10 SEYYAR YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER BÖLÜM 7: ÖZELLİKLER, PERFORMANS GEREKLERİ VE DENEY METOTLARI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 1802 Şubat 2006 ICS 23.020.30 GAZ TÜPLERİ TAŞINABİLİR DİKİŞSİZ ALÜMİNYUM ALAŞIMLI GAZ TÜPLERİ İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE DENEY Transportable gas cylinders Periodic

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 15408-3 Nisan 2007 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ TEKNOLOJİSİ (IT) GÜVENLİĞİ İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ - BÖLÜM 3: GÜVENLİK GARANTİ

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER Hammadde, işgücü ve enerji gibi ürünlerin girdileri olan ana kaynakları en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Kayıpları minimum seviyeye indirerek maliyeti düşürme, kalite

Detaylı