Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009"

Transkript

1 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor 08 Enerji verimlili i Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı 10 GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Panolarda yüksek katma de er

2 02 Baflyaz 2 o9 Baflyaz 02 S rr Kardefl Güncel Phoenix Contact Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl Phoenix Contact Mükemmel Hizmetler Sunar De erli dostlar m z, Bu say da sizlere Phoenix Contact n hizmet anlay fl n anlatmak ve sundu umuz hizmetlerden örnekler vermek istiyoruz. Amac m z neler yapt m z anlatmaktan çok hizmetlerimizi yak ndan tan man z, böylelikle onlardan daha iyi yararlanman z sa lamakt r. Yak n geçmifle dek imalat firmalar hem sat fl öncesindeki, hem de sat fl sonras ndaki hizmeti yaln zca bir destek unsuru olarak görürlerdi. Bu nedenle de servis faaliyetleri organizasyonun sadece küçücük bir k sm n oluflturur ve maliyet merkezi olarak nitelenirdi. Bu yap imalat firmalar n n partnerleri için de geçerliydi. Toptanc da bayi de servise pek önem vermezdi. Bugün bu anlay fl tamamen de iflmifltir. Art k servis, tamamlay c s oldu u üründen daha öncelikli görülen, sürekli gelifltirilen, inovasyon yap lan bir aland r. Endüstri dünyas n n temelde ürün de il, çözüm isteyen tüketicilerini tatmin etmenin ana yolu servis olmufltur. Bu de iflimi yakalayan ilk firmalardan biri olan Phoenix Contact servis alan nda da ilham veren yenilikleri ile siz de erli müflterilerine faydas ve de eri her geçen gün artan çözümler sunmaktad r. Sat fl öncesi servis konusundaki en önemli yenili imiz Clip Project yaz l m m zd r. Clip Project etkin biçimde entegre oldu u proje planlama sürecine h z ve do ruluk kazand rmaktad r. Clip Project proje verilerini do rudan E-plan'dan alabilir, uygun ürünleri seçer, malzeme listesini günceller ve eksikleri ilave eder. Türkçe içeri i, kapsaml dokümantasyon deste i ve ak ll arama yard mc lar yla Clip Project projelerinizi baflar ya götürecek en güçlü karar destek sisteminizdir. Dünya çap ndaki bir dev yenili imiz de E-shop hizmetimizdir. E-shop ile ürünlerimize 7/24 ulaflabilir, online siparifl vererek zaman ve paradan tasarruf edersiniz. Özel kullan c ad n z ve en yüksek veri güvenli i ile sipariflinizi verin. Fiyatlar ve stok durumunu sorgulay n, siparifllerinizin takibini yap n. E-shop yeni tedarik sisteminiz olsun. Yo un çaba harcayarak gerçeklefltirdi imiz bir hizmetimiz daha var. Gelecek y l n bafl nda tüm Phoenix Contact ürünlerini tamamen Türkçe kataloglar m zdan seçebileceksiniz. ki y ll k yo un bir eme in ürünü olan bu kataloglar sizlere s n rs z hizmet etme tutkumuzun bir sonucudur. Sayg de er dostlar m z gereksiniminiz olan bir ürün için bizimle görüflmeden, seçim ve kullan m s ras nda sundu umuz destekleri ö renmeden lütfen karar n z vermeyiniz. Phoenix Contact ürünleri ile donat lan cihazlar n dünyan n her yerinde yüksek verimle çal flaca ndan ve mükemmel hizmet anlay fl m z n güvencesinde olaca ndan emin olabilirsiniz. Sayg lar m zla. Gelece in enerjisi 03 Rüzgar enerjisi sistemleri için Phoenix Contact çözümleri 13 El aletlerinde kampanya Türkçe artık Phoenix Contact'ın ana dili ürünü içeren Phoenix Contact Kataloglar komple Türkçe! 15 e-shop Yeni elektronik ma azanız! Kapak Konusu PIT: Push-In Teknolojisi 04 PIT ile ba lantı yapmak di erlerinden hızlı ve zahmetsiz Söylefli Nursan Metalürji A.fi. 06 Ülkemizin en büyük sanayi kurulufllarından Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. 10 Do ru proje ve kaliteli elektromontaj ile panolarda yüksek katma de er Ak ll Teknoloji Enerji verimlili i 08 Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı ve yüksek verimli Phoenix Contact ürünleri Yeni Ürünler 12 LED teknolojili Bluemark V üniversal aflırı gerilim korumas 12 Analog Sinyal Çevirmeni Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 2 o9 Güncel 03 Gelece in enerjisi Rüzgar enerjisi sistemleri için Phoenix Contact çözümleri Rüzgar enerjisi, dünya çap nda enerji üretimi için giderek daha önemli hale gelmektedir. Güvenilir sistem tedarikçileri sayesinde, üretici ve iflletmeciler için h zl bir geçifl süreci ve pahal yat r mlar için yüksek bir bulunabilirlik sa lanm flt r. Güvenilir bir çözüm orta olarak Phoenix Contact, rüzgar tesisleri için kontrol, haberleflme a kurma ve afl r gerilimlere karfl koruma sistemlerinin kurulmas na dek uzanan genifl bir alanda kapsaml çözümler sunmaktad r. Rüzgar gücü son y llarda dünya genelinde çok olumlu geliflim göstermektedir. Bu geliflim bugüne kadar mali piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan konjoktürel belirsizliklere de büyük ölçüde meydan okumaktad r. Sürekli büyüyen bu pazarda Alman üretici ve tedarikçilerin pay ise giderek daha a r basmaktad r. Ayn flekilde rüzgar santrallerinin kurulmas nda ve bu sistemlerde kullan lan parçalar n üretilmesinde Almanya teknoloji ve pazar liderleri aras ndad r. Bundan dolay rüzgar endüstrisindeki büyüme giderek artan flekilde ihracata dayanmaktad r. hracat n pay flu an %75'lerdedir ve bunun geri kalan ile de Almanya'daki talep karfl lanmaktad r. edilmektedir. Alt yap komponentlerine yönelik genifl ürün yelpazesi, yedekli bir rüzgar park flebekesinin kurulmas için tüm imkanlar sunmaktad r. Rüzgar santrallerinde personelin ve tesisin korunmas için de çok genifl bir ürün yelpazesi mevcuttur. Phoenix Contact planlama, programlama ve devreye almadan sat fl sonras hizmetlere kadar tesisin tüm çal flma ömrü boyunca destek vermektedir. Kapsaml afl r gerilim koruma konsepti sayesinde y ld r m ve afl r gerilim hasarlar ndan kaynaklanan ar za durumlar ve bekleme süreleri ortadan kald r lmaktad r. Ayr ca ba lant teknolojisi flok/titreflime karfl dayan kl d r; korozyona ve tuza dayan m sayesinde deniz üzerindeki sistemlerde kullan m için çok uygundur. En önemli kozumuz güvenilirlik Bazı referanslarımız: * Enercon * Gamesa * GE Energy * Goldwind * Nordex * Repower * Sinovel * Suzlon * Vestas Phoenix Contact rüzgar enerjisi tesislerinin kontrol ve uzaktan izlemesine iliflkin olarak da kapsamlı çözümler sunuyor Genifl Ürün ve Çözüm Portföyü Phoenix Contact rüzgar enerjisi sektörü için tekli rüzgar santrallerinden rüzgar parklar na var ncaya dek entegre konseptler sunmaktad r. Bu konseptler rüzgar enerjisi sektöründeki kullan c lar ve tedarikçilerle diyaloglar kurularak sürekli olarak gelifltirilmektedir. Phoenix Contact' n ölçeklendirilebilir kontrol teknolojisi yüksek performansl bir iflletme yönetiminin temelini oluflturmaktad r. Olumsuz çevresel koflullara uyumlu endüstriyel tasar m sayesinde hem karada hem de denizdeki sistemler için yüksek sistem kullan labilirli i temin Bilhassa mali piyasalardaki son dalgalanmalar n oluflturdu u zeminde Phoenix Contact müflterileri orta ölçekli küresel oyuncularda finansal ba ms zl a ve imalat derinli ine önem vermektedir. Yüksek hizmet seviyesi, sürekli kalite ve 70'i aflk n ülkede uzmanlara do rudan eriflim imkan, Phoenix Contact' rüzgar enerjisi sektörü için güvenilir ve uzman bir teknoloji orta haline getirmektedir. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu

4 04 Kapak Konusu 2 o9 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lantı yapmak di erlerinden hızlı ve zahmetsiz Phoenix Contact PIT (Push-In Technology) ile klemenslerde aletsiz ba lama tekni inde yeni standartlar belirliyor. Bu yeni ba lant teknolojisi çok düflük bir kablo itme kuvveti ile zaman ve maliyet tasarrufu sa l yor ve tüm kablo tipleri için kullan labiliyor. Bu teknoloji, fifl-soketli PIT Combiklemensleri ile birlikte kullan ld nda modüler makine konseptleri için yeni perspektifler ortaya ç k yor. Ray klemenslerde alet kullan m gerektirmeyen bu ba lant, daha önceleri yaln zca klemens ile ayn kesitteki tek telli kablolar için mümkün olmaktayd. Bu durum yeni klemens teknolojisi PIT ile art k de iflti. PIT klemensin özel yay yap s kabloyu klemense takmak için gerekli kuvveti %50 oran nda azalt r ve 0,34 mm 2 ile daha büyük kesit alan na sahip yüksüklü kablolar n do rudan ve alet gerektirmeden kolayca ba lanabilmesini sa lar. Kablonun içeri itilmesi esnas nda klemensin kontak yay otomatik olarak aç l r. PIT klemenslerde ba lant n n sökülmesi için klemens üzerine entegre edilmifl olan ve do rudan yay kontrol eden bir buton kullan l r. Bu buton sayesinde kabloyu ç karmak için herhangi bir tornavida ve hatta bir tükenmez kalem bile kullan labilir. Yay tufl yard m yla aç ld nda, 0,14 mm 2 ye kadar ufak kesitlerde tek telli veya çok telli kablolar n ba lanmas na imkan tan r. Klemensin genifl kablo girifli kablonun tellerinin da lmas n engeller. Hatas z ve do rudan temasa karfl korumal kullan m PIT pazardaki birçok ba lant tekni inden farkl d r. Bu tekni in kullan m olabildi ince kolay ve aç kt r. Kablolar n yanl fl flekilde ba lanmas ndan kaynaklanan kablaj hatalar ortadan kalkar. PIT klemensin aç kça ay rt edilmesini sa layan turuncu renkli buton küçük ama gözard edilemeyecek bir ayr nt d r. Bu buton sayesinde klemens üzerinde kablo girifli için tek bir aç kl k kald ndan kullan m çok kolayd r. Klemensin tam yal t ml olmas emniyet aç s ndan avantaj sa lar. Her ne kadar gerilim alt nda çal fl lmas ilgili normlara ayk r da olsa pratikte bu durum daima meydana gelmektedir. Ayr ca ölçüm ya da test ifllemleri ve çal fl r durumda yap lan ek kablaj ifllemlerine de ihtiyaç duyulmaktad r. PIT-Push-in ray klemenslerde %50 oran nda azalt lm fl itme kuvveti gereksinimi 0,34 mm2 ve daha büyük kesitli kablolar n alet kullanmaks z n tak lmas na olanak tan r

5 2 o9 Kapak Konusu 05 PIT üzerindeki buton klemensin iç taraf nda bulunan iletkenler ile do rudan temas edilmesini önledi inden güvenli bir kullan m sa lar. Clipline Complete ile tam entegrasyon PIT ürün ailesi 2,5 mm 2 'den itibaren tüm nominal kesit alan de erleri için kullan labilir. Ürün gam standart geçifl klemenslerinin yan s ra, çok katl klemensler, fonksiyon klemensleri ve fifl-soketli klemensleri de kapsar. PIT 2,5-COMBI gibi soketli klemensler modüler cihaz yap lar için önemli avantajlar sunar. stenen kutup say s nda fifller kullan c taraf ndan oluflturulabilir. PIT, Clipline complete ray klemens sisteminin bir parças d r. Vidal ba lant, yayl ba lant, h zl ba lant ve pabuç ba lant l di er Clipline Complete serilerinde oldu u gibi PIT de köprüler, test fiflleri ve etiketler gibi ayn aksesuarlar kullan r. Böylece depolama maliyetleri önemli ölçüde azalt labilmektedir. Sistem di er ba lant tipleriyle de uyumludur. Örne in 10, 16 ve 35 mm 2 kesitli besleme hat ba lant lar vidal veya yayl ba lant l klemensler ile, potansiyelin da t lmas ise pushin ya da h zl ba lant tekni i ile gerçeklefltirilebilir. PIT-Combi ile daha da esnek Ba ms z ünitelerin devreye al nmas, servisi ve nakliyesi esnas nda çok yüksek esneklik sunan PIT-Combi tipi fifl-soketli klemens bloklar, modüler makine veya pano konseptleri için oldukça caziptir. PIT-Combi klemens ve fiflleri ba ms z olarak kombine edilebilir. Uygulama için gerekli kutup say s tam olarak elde edilebilir ve kodlama yap larak fifllerin yanl fl yerlere tak lmas önlenebilir. Bu özellikler sabit kutup say l geleneksel tip konektörlere göre aç k bir avantaj sa lar. PIT-Combi, 24A/800V ile hem sinyal hem de güç kablolar için uygundur. Clipline complete - Ray klemenslerde komple çözüm Phoenix Contact' n üniversal ray klemens sistemi Clipline Complete, kontrol sistemlerine ve tesislere yüksek esneklik ve verim kazand r r. Farkl ba lant tiplerinin birbirine uyumu sayesinde her uygulama ba ms z olarak en etkin flekilde planlanabilir. Böylece depolama maliyetleri önemli oranda düflürülür. Elde edilen baz avantajlar: befl ba lant tekni i: vidal, yayl, push-in, h zl ve pabuçlu ba lant standart aksesuarlar: ba lant tekni inden ba ms z ancak birbiri ile uyumlu üniversal fonksiyon kanal : farkl kesite sahip klemensler, düflürücü köprüler vas tas yla ayn ray üzerinde kendi aralar nda ba lanabilir kapsaml test aksesuarlar : ba lant tekni inden ba ms z ancak birbiri ile uyumlu çiftli köprü kanal tüm klemens bloklar boyunca tek bir hat üzerinde uzan r tüm klemens büyüklükleri için tek bir hat üzerinde genifl alanl bask imkan. PIT fifllere tak labilen kablo muhafazalar da mevcuttur. Dayan kl l k gerektiren uygulamalar için tasarlanan plastik muhafaza, farkl kablo çaplar için entegre kablo gergi kilidi ve bükülmeye karfl korumaya sahiptir. Koruyucu muhafazalar, 2 ila 15 kutup say lar nda mevcuttur. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu

6 06 Söylefli 2 o9 Nursan Metalürji A.fi. Ülkemizin en büyük sanayi kurulufllarından Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor Burhan Özdugan (solda) Nursan Metalürji A.fi. Bakım ve flletim Sorumlusu Bora Yurtsever Phoenix Contact Çukurova Bölge Sorumlusu UPDATE: Nursan Metalürji'nin üretim ak fl ne flekilde? Burhan Özdugan: Hammaddemiz olan hurda demiri ve çeli i de iflik ülkelerden temin ediyoruz. Hurday limandan kamyonlarla tesisimizdeki aç k hammadde depolama alan na naklediyoruz. Burada sepetlere doldurdu umuz hurday ark ocaklar na flarj olarak veriyoruz. Her dökümde iki veya üç flarj veriyoruz. Bu say hurdan n kalitesine, di er deyiflle yo unlu una göre de ifliyor. Hurda kalitesi yo unluk anlam na geliyor. Ark ocaklar üç adet elektrodun hurdalar üzerinde k sa devre oluflturup metali ergitmesi fleklinde çal fl yor. Verimlili ini artt rmak için oca a oksijen ve do al gaz kar fl m da üflüyoruz. Bu sistemin ismi kojet. Bu yeni uygulama metalin k sa sürede daha iyi ergimesini sa l yor. Bu da verimlilik art fl anlam na geliyor. Ergimenin tam oldu unu gözle anlayabiliyoruz. Ancak emin olmak için dald rma yönetimi ile kulland m z termokupl'lar n gösterdi i derecelere bak yoruz C bizim arad m z derecedir. Bu s cakl a ulaflan ocak döküm vinci ile potalara devriliyor. Potalar da araçlarla pota ocaklar na tafl n yor. Orada çeli e yolda kaybetti i s y elektrik arklar ile yeniden kazand r yoruz. Bu aflamada çeli in katk metalleri ekleniyor. Al nan numuneler laboratuara gidiyor. Çeli in oranlar tutturulmufl ise yolluklara dökülüyor. Orada kütükler olufluyor. Kütükleri de haddehanelerimize tafl yoruz. UPDATE: Bu sistemi siz mi kurdunuz? Burhan Özdugan: Biz kurmam fl, sat n alm flt k. Ancak çal flmaya bafllad ktan sonra piyasadan temin etti imiz çözümlerin bizi tatmin etmedi ini gördük. Bunun üzerine sistemi bafltan afla ya yeniledik, bu süreçte Phoenix Contact ürünleri kulland k. Phoenix Contact firmas n n sat fl ekibi bize büyük destek verdi. Hangi modelleri seçmemizin uygun olaca n, yararlar n ve nas l kullan lmalar gerekti ini anlatt. Biz de ark ocaklar n n panolar n komple de ifltirdik. Geçmiflte ar za oldu unda bak m personelimiz uzun süre çal flmak zorundayd lar. Bu da büyük ifl kay plar na yol açan bir durumdu. Phoenix Contact ürünleri ile hem ar za olas l n hem de durufl sürelerini k saltma olana oldu unu gördük. Bu olanaktan yararlanarak panolar m z n projelerini yeniden yapt k. Tasar m da iflçili i de biz yapt k. Phoenix Contact ürünleri sayesinde bir ayda tamamlanabilecek ifli birkaç gün içinde tamamlad k. UPDATE: Hangi Phoenix Contact ürünlerini kulland n z? Burhan Özdugan: Özellikle PLC ile röle modülleri aras ndaki ba lant lar çok zaman alacak bir iflti. Phoenix Contact Varioface sistem kablolamas ile bu ifli flafl rt c flekilde, çok k sa süre içinde bitirdik. Yaklafl k 40 kablo damar n ba lamak, kuplaj etmek, uçlar n götürüp s k flt rmak baya zaman al rd. Ama Phoenix Contact öyle bir soket gelifltirmifl ki, o soketi al p PLC kart n n üzerine tak yoruz. Birkaç saniye içinde ifli tamamlam fl oluyoruz. Ayr ca Phoenix Contact' n plotter' n da kulland m z için etiketlerin yaz lmas da hemen tamamland. Böylelikle ark ocaklar m z n panolar n çok sa l kl bir yap ya getirmifl olduk, herkes çok memnun kald. Sonra h z m z alamad k, bir de alt yollu haddehane flarj ünitesi yapmaya koyulduk. Orada da ayn flekilde hep Phoenix Contact ürünlerini kulland k. UPDATE: Ne güzel! Phoenix Contact sayesinde kendi iflinizi kendiniz yapm fls n z. Piyasadan alabilece- inizden daha iyi çözümlere kavuflmuflsunuz. Burhan Özdugan: Öyle oldu. Hem e lenceli bir çal flma oldu, hem de ortaya gerçekten kaliteli bir çözüm ç kt. Daha sonra toz toplama ünitesinin kapasitesini yüzde seksen artt rd k.

7 2 o9 Söylefli 07 Ünite dört ana fan ile bir booster fandan oluflmakta. O projede de yine Phoenix Contact çözümlerini; Varioface ürünlerini, etiketlerini, I/O modüllerini, büyük güç rölelerini, sigortal klemenslerini, led'li sigortal klemenslerini, normal klemenslerini ve güç kaynaklar n kulland k. Phoenix Conract n hem ürünlerinden hem hizmetlerinden çok memnun kald k. Keflke yeni projeler olsa da yine Phoenix Contact çözümlerini kullansak, çünkü sadece teknik sorunlar m z çözmekle kalm yoruz, yapt m z iflten ekip olarak zevk de al yoruz. Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Phoenix Contact firmas n iyi tan yoruz. Dostumuz olarak gördü ümüz bir firmad r. Her projemizde Phoenix Contact çözümlerinden baflkas n tercih etmiyoruz. Ark oca panolar m z, toz toplama sistemimizin panolar n ve s cak flarj ünitesinin panolar n Phoenix Contact ürünleri ile yapt k. Sa olsunlar Phoenix Contact çal flanlar bize çok yard mc oluyorlar. Kendi elemanlar m z gibi projelerimizde çal fl yorlar. Sabahtan gelip mesai bitinceye kadar bizimle çal fl yorlar. Ürünlerin kalitesi de belli zaten. Bizim için çok önemli konular bunlar. Aram zdaki iliflki bir defal k iliflki de il, uzun vadeli bir iliflki. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da Phoenix Contact ile çal flaca z. UPDATE: Ne mutlu bize diyoruz. Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Nursan Metalürji A.fi. Fabrika Müdürü UPDATE: Baflar n z n s rr nedir? Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Burada ekip anlay fl, ekip çal flmas var. Baflar m z n s rr budur. Ekip çal flmas olmazsa en iyi liderle dahi anlaml bir baflar kazanamazs n z. Her tarafta gözünüz olamaz. Sorunu ekip arkadafllar m z fark ederler, bize iletirler. Hep birlikte tart fl r ve karar al r z. Sorunu hepimiz sahipleniriz. Örne in NURSAN'da toz sorundu. Tart flarak toz toplama ünitesi tasar mlad k, üretimini de biz yapt k. Bulunabilecek en iyi çözüm oldu. nsan m z kaliteli, kalitelerine güvenmek, önlerini açmak gerekiyor. Avrupa'l daha iyi düflüncesi kesinlikle do ru de il. Biz buray kurarken çeflitli alt sistemler için yabanc menfleli mühendislik firmalar ile görüfltük. Baz lar b rak n geliflmifl çözüm önermeyi, bizi anlamad lar bile. Kendi insan m za güvendi imizde gördük ki gidip araflt r yor, düflünüyor ve yarat c l n kullanarak verimli çözümler gelifltiriyor. Biz burada elektronik kartlar n dizayn n da yapt k. Pota oca n devreye alamam flt k. 400 ms bekleme süresi vard. Oturduk, sistemi inceledik ve bekleme süresini 20 ms'ye indirdik. Kartlar n tasar m n yapt k, simüle ettik, sonra da kendi elektronik atölyemizde imalat n yapt k. Burada bizim tek ihtiyac m z malzemedir. Tasar m m z hayata geçirmek için yaln zca do ru malzemeye ihtiyac m z var, baflka bir fleye de il! Ark oca ı panosundan bir kesit

8 08 Ak ll Teknoloji 2 o9 Enerji verimlili i Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı ve yüksek verimli Phoenix Contact ürünleri Phoenix Contact'ın Blomberg'deki üretim alanının çatısındaki fotovoltaik sistem Enerjinin bilinçli kullan m sanayide önemli bir baflar faktörü haline geldi. Phoenix Contact bir yandan kendi fabrikalar nda enerji kullan m n sa l kl bir yap ya kavufltururken di er yandan müflterilerine yüksek enerji tasarrufu sa layan ürün ve çözümler sunmay ihmal etmemektedir. Bu konudaki baflar uzmanlar m z n müflterilerimiz ile sürekli iletiflimde bulunmalar, onlar n gereksinimlerini analiz edip kavramalar ve ortaklafla proje gelifltirmeleri sayesinde gerçekleflmektedir. Phoenix Contact'taki uygulamalar Enerji verimi sa layan sistemlere Phoenix Contact uzun süredir ilgi göstermekteydi. fiirketimiz daha 1972 y l nda enjeksiyon makinelerinin oluflturdu u s n n geri kazan m na bafllam flt. O günden bu yana Blomberg'deki üretim merkezimizde enerji tüketimini optimize etmeye yönelik çok say da proje hayata geçirilmifltir. Bunlar aras nda; iç enerji ihtiyac n n karfl lanmas için kojenerasyon santralinin kurulmas, ayd nlatma sistemindeki balastlar n de ifltirilmesi, ya mur suyunun kullan m suyu olarak de erlendirilmesi ilk akla gelenlerdir. Güncel uygulamalar aras nda ise 2 MW gücünde iki yeni kojenerasyon santralinin kurulmas, büro alanlar n n iklimlendirilmesi için jeotermal enerjiden faydalan lmas ve tüm bunlardan daha önemlisi üretim alan n n çat s na yaklafl k 720 m 2 geniflli inde ve 78 kw güce sahip bir 'fotovoltaik' panel tesisat n n kurulmas bulunmaktad r. Tesisin elektrik flebekesine y lda toplam olarak yaklafl k kwh elektrik verece i öngörülmektedir. Daha yüksek enerji verimlili ine yönelik ürünler ve çözümler Phoenix Contact' n üretti i birçok ürün ve çözüm enerjinin verimli kullan lmas için önemli f rsatlar sunmakta ve endüstri kriterlerini belirlemektedir. Bu sayede AR&GE uzmanlar m z; makine, otomotiv, bina teknolojileri gibi çeflitli alanlardan gelen enerjinin daha rasyonel tüketimi beklentilerini karfl layacak ürünleri, prosesleri ve çözümleri gelifltirebilmektedirler. Gereksinimlerin analizi ve verilerin toplanmas Enerji ihtiyac n n bölümler ya da üretim kademeleri ayr m nda do ru olarak öngörülmesi, hangi cihaz ve ekipmanlarda nas l kullan ld klar n n analiz edilmesi etkin bir enerji yönetiminin ana planlama faaliyetlerindendir. Phoenix Contact buna yönelik olarak temel bileflenleri modüler olarak yap land r lm fl Inline Controller (ILC) tipi kontrol cihazlar ndan oluflan ethernet bazl çözümler sunmaktad r. Bu kontrol cihazlar kendisine ba l olan sayaçlardan dijital girifllerden ya da ba l bulunan veriyolu üzerinden gelen de erleri derleyerek daha sonra analiz edilmek üzere bir veri taban yönetim sistemine kaydetmektedir. Enerji Tasarruflu Yaz c ve Güç Kaynaklar Bir baflka örnek de k z l ötesi LED teknolojisi ile çal flan ve enerji tüketimini yaklafl k 65W'a düflüren yeni Bluemark LED yaz c d r. Bu yaz c s nma süresine ihtiyaç duymadan yazma ifllemine haz r hale geldi i ve fans z olarak çal flt ndan çok büyük enerji tasarrufu sa lamaktad r. Bu sayede Bluemark LED'in enerji tüketimi pazardaki di er yaz c lara k yasla yaklafl k %90 oran nda daha azd r. Phoenix Contact güç kaynaklar ise enerji tasarrufunun bir baflka örne ini sergilemektedirler. Bu ürün gam nda hem bina otomasyonu hem de endüstriyel uygulamalara tam manas yla uyum sa layacak çözümler sunulmaktad r. Normalde bina otomasyonunda kullan lan güç kaynaklar n n tam yükte çal flt klar süreler k sad r. Burada verimlilik, düflük boflta çal flma kay plar na daha yüksek oranda ba l d r.

9 Ak ll Teknoloji 09 Kojenerasyon santralleri 1987'den beri Blomberg'de enerji ve ısı üretiyor gücünün ve teknik uzmanlar n iletiflimini sa layarak enerji ve enerji üretimi alanlar ndaki uluslararas sat fl faaliyetlerine odaklanmaktad r. Burada en önemli husus enerjinin hem güvenli hem ekonomik olarak hem de yüksek verimle üretilmesi, iletilmesi ve da t lmas için müflterilere destek sa lamakt r. Yeni Step Power güç kaynaklar bu saptamay dikkate alarak gelifltirilmifltir. 230 VAC girifl geriliminde ve nominal yükte yüksek verimlili e sahip Step Power güç kaynaklar ciddi ölçüde düflük güç kayb na neden olmaktad r. Bilhassa boflta çal flma esnas nda bu kay plar 0.4 W' n alt na düflmektedir ki bu de er k yaslanabilir cihazlara göre yedi kat daha iyidir. Güç kaynaklar n n günde 24 saat çal flt endüstriyel ortamlarda verimlilik büyük önem tafl maktad r. Phoenix Contact' n Quint Power serisindeki ürünleri, tesisler ve özel üretime yönelik imal edilmifl makineler için gelifltirilmifltir ve öncelikli olarak verimlilik aç s ndan optimize edilmifltir. SFB teknolojisi (Selective Fuse Breaking - Selektif Sigorta Açt rma) ile donat lm fl olan üç fazl Quint-PS/3AC/24DC/10, nominal yükte % 93'ün üzerinde bir verime sahiptir ve 10 A nominal ak mda yaln zca 19 W güç kayb na sebep olmaktad r. Enerji üretimi ve da t m Enerji üretimi alan nda günümüzde yüksek teknolojili komponentler yan nda öncelikli olarak çözüme yönelik uzmanl k ve uygulama bilgisi aranmaktad r. Bu çerçevede Phoenix Contact sahip oldu u sektörel bilgileri Küresel Enerji & Santraller Sanayi Yönetimi birimi çat s alt nda birlefltirmifltir. Bu birim, flirket genelindeki tüm sat fl Bak m ve ar za durumlar ndaki kesinti sürelerinin asgariye indirilmifl olmas n n da iflletme verimine katk s büyüktür. Müflterilerin bu konuyla ilgili taleplerine cevap verebilmek için Phoenix Contact, örne in ray klemensler alan nda flebeke uygulamalar na yönelik ürün çözümleri gelifltirmifltir. Sürdürülebilir bir güç beslemesi sa lamada günefl ya da rüzgar gibi yenilenebilir enerji üretim yöntemleri gün geçtikçe önem kazanmaktad r. Bilindi i gibi Almanya rüzgar santrallerinin kurulmas ve ilgili çözümler konusunda dünya teknoloji ve pazar liderleri aras ndad r. Phoenix Contact, fotovoltaik panel sistemlerinden, tekli rüzgar santrallerine ve büyük rüzgar enerjisi parklar na kadar tüm enerji üretim tesislerinin sorunsuz flekilde çal flmas için entegre konseptler sunmaktad r. Sunulan çözümler aras nda kontrol sistemleri, haberleflme a kurma ve afl r gerilime karfl koruma sistemleri de bulunmaktad r. Ar zalar ve bekleme süreleri asgariye indirilerek ya da tamamen ortadan kald r larak verimlilik yükseltilmektedir. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Phoenix Contact enerjinin verimli flekilde üretimi ve kullanımı için genifl bir ürün ve servis çeflitlili i sunuyor

10 10 Söylefli 2 o9 GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Do ru proje ve kaliteli elektromontaj ile panolarda yüksek katma de er Musa Çorbac GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Müdürü UPDATE: Musa bey GPANO hakk nda bilgi vermenizi rica ediyoruz. Musa Çorbac : fiirketimiz GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. olarak 1996 y l nda kurulmufl olup, 10 y ld r GPANO markas yla elektrik panosu üretmektedir. Alçak gerilimde, ana ve tali panolar, ayd nlatma ve kompanzasyon gibi geleneksel panolar n yan nda daha çok otomasyon panosu üretiyoruz. Müflteri portföyümüzün neredeyse tamam baflka panoculardan memnun olmayanlardan olufluyor. Bu da kendili inden gerçekleflti. GPANO çok iyi pano yap yormufl diyen dünya devi firmalar müflteri portföyümüze girdi. Genellikle yabanc menfleli ve büyük müflterilerle çal flmaktay z. Ayn müflterilerimizle her yeni projelerinde iflbirli i yapmaktay z. Ayn zamanda yurtd fl na; Irak'a, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerine ihracat da yapmaktay z. Maalesef proje konusunda Türkiye çok eksik. Gelen teklif isteme mektuplar sektörün hiç de iyi bir durumda olmad n göstermekte. Sadece proje haz rlamada de il, dokümantasyon konusunda çok eksiklik oldu unu görüyorum. Biz ise bu iki konuya büyük önem vermekteyiz. Projelere özendi imiz gibi dokümantasyon üzerinde de titizlikle durmaktay z. Zaman zaman müflterilerimiz birkaç y l önce yapt m z panolar n projelerini bizden isterler, biz de birkaç dakika içinde dijital arflivimizden ç kart r göndeririz. Bugüne kadar yapt m z tüm panolardaki kablolar da etiketlenmifltir. Detaylar bizim için çok önemlidir. grubunday z. Panolar m z n gövdelerini EAE'den temin etmekteyiz y l nda Tip Test belgemizi KEMA'dan ald k. Zannediyorum belge sahibi ilk yerli firmalardan biriyiz.. Y llard r ISO 9001 belgemiz var. Konumlanmam za gelince; GPANO yerli firmalar n üst segmentinde, tüm yabanc markalara en kaliteli yerli alternatif olarak tarif edilebilir. Yaz l ve görsel medyada hiçbir reklam m z yay nlanmad halde, kulaktan kula a yay lan GPANO imaj sayesinde çok seçkin bir müflteri portföyüne kavufltuk. Bu düzeye müflteri memnuniyetine odaklanmam z, çok iyi proje deste i vermemiz sonras nda ulaflt m z düflünüyorum. Bunu sa lamak için insan kaynaklar yönetimine de dikkat ediyoruz. fiirketimizde eleman sirkülasyonu bu nedenle çok düflük düzeydedir. UPDATE: Panoda kaliteyi belirleyen unsurlar nelerdir? Musa Çorbac : En önemli unsurlardan bir tanesi elektromontaj faaliyetleridir. Biz kaliteli kabini, sac karkas d flar dan tedarik edip kendi temel yeteneklerimizden biri olan elektromontaj ifllemleri ile üstün kaliteyi yakalamay ve müflterilerimize en yüksek de eri sunmay stratejimizin bir parças olarak belirledik. Bunun yan s ra en do ru komponentleri kullanmak gerekli. Bu nedenle komponent konusunda çok titiz ve özenli çal flmaktay z. Phoenix Contact vazgeçilmez komponent sa layıcılarımızdan biridir. UPDATE: Kendinizi nerede görüyorsunuz? Musa Çorbac : Pano sektörü çok de iflik flekillerde s n fland r labilir. Biz sac atölyesi olmayanlar Eskoop- kitelli'de bulunan G Pano, ürünlerine gösterdi i titizli i dıfl cephesine de yansıtıyor.

11 2 o9 Söylefli 11 G Panodaki tüm montajlar, e itimli çalıflanlar tarafından prosedüre uygun flekilde yap lmaktad r UPDATE: Neden Phoenix Contact? Musa Çorbac : Biraz tutucu bir firmay z. Partner olarak seçti imiz firmalardan kopmay z. 10 y ld r çal flt m z Phoenix Contact ürünleri bir kere bile sorun ç kartmam flt r. 10 senede hiç mi sorun ç kmaz? Phoenix Contact ürünleri ile ç kmad iflte!. Kalitenin detaylarda gizli oldu una inan yoruz. Pano kalitesini de Phoenix Contact' n yapmam z sa lad detaylarla yükseltiyoruz. Ayr ca Phoenix Contact sorumlular n her ça rd m zda yan m zda buluyoruz. Birinci elden ulaflabiliyoruz. Çok fazla çeflidi de var dolay s yla her bir uygulama için en uygun ürüne ulaflabiliyoruz. En geliflmifl en uzman ürünü Phoenix Contact katalogunda buluyoruz. Afl r gerilim koruma TRABTECH, modüler ray klemensler; CLIPLINE, bask l devre ba lant lar COMBICON, endüstriyel konnektörler, PLUSCON, güç kaynaklar ve INTERFACE'lerini kullan yoruz. Markalama cihazlar n, PLC rölelerini de kullan yoruz. Çünkü kulaktan duyma baz markalar olabiliyor. Biz müflterilerimize Phoenix Contact ürünleri kullanmak istedi imiz söyler, onlar ikna ederiz. Zaten iyi bir araflt rma yapt klar zaman kullan lmas gereken ürünlerin Phoenix Contact ürünleri olmas gerekti ini onlar da anlar ve bize hak verirler. Esasen bilinçli müflterilerimiz Phoenix Contact' n kataloglar n kullan yor ve bizden kodlar n vererek Phoenix Contact ürünlerini kullanmam z istiyor. Yak n zaman önce çok titiz bir müflterimiz senkronizasyon panosu için bu flekilde davrand, flurada flu ürünü istiyoruz, burada bu ürünü istiyoruz diyerek panonun içinde kullan labilecek her yerde Phoenix Contact ürünlerini adresledi. Çok teflekkürler Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Bundan baflka ifl gelifltirme konusuna çok önem veriyoruz, bunun için de Phoenix Contact gibi sürekli yenilikler yapan ve kendini gelifltiren bir firma ile birlikte geliflmek arzusu içindeyiz. Bu çal flma tarz m z devam ettirece iz çünkü bizim rakiplerimizden daha iyi olmam za katk da bulunuyor. 10 y ld r düzenli büyüyen bir firmay z. Bu y l içinde de %25 dolay nda büyüdük. Bunda Phoenix Contact' n büyük katk s bulunuyor. Zaman zaman müflterilerimiz bize komple proje gönderirler. Bu projelerin baz lar nda hangi markalar kullanmam z istedikleri de belirtilir. Bunlar aras nda de iflik markalar istedikleri olur. G Pano tip testli panolar üretiyor

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Planlama Yaz l m art k Türkçe! o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2007 03 Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23179 giriniz. EK M 2008 adresinde 23179 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Bildi iniz üzere, Endüstri Dünyas dergisi, her say s nda, Otomasyon, Sensörler, Ölçüm, Proses ekipmanlar, Hareket & Hareket

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı