Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009"

Transkript

1 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor 08 Enerji verimlili i Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı 10 GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Panolarda yüksek katma de er

2 02 Baflyaz 2 o9 Baflyaz 02 S rr Kardefl Güncel Phoenix Contact Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl Phoenix Contact Mükemmel Hizmetler Sunar De erli dostlar m z, Bu say da sizlere Phoenix Contact n hizmet anlay fl n anlatmak ve sundu umuz hizmetlerden örnekler vermek istiyoruz. Amac m z neler yapt m z anlatmaktan çok hizmetlerimizi yak ndan tan man z, böylelikle onlardan daha iyi yararlanman z sa lamakt r. Yak n geçmifle dek imalat firmalar hem sat fl öncesindeki, hem de sat fl sonras ndaki hizmeti yaln zca bir destek unsuru olarak görürlerdi. Bu nedenle de servis faaliyetleri organizasyonun sadece küçücük bir k sm n oluflturur ve maliyet merkezi olarak nitelenirdi. Bu yap imalat firmalar n n partnerleri için de geçerliydi. Toptanc da bayi de servise pek önem vermezdi. Bugün bu anlay fl tamamen de iflmifltir. Art k servis, tamamlay c s oldu u üründen daha öncelikli görülen, sürekli gelifltirilen, inovasyon yap lan bir aland r. Endüstri dünyas n n temelde ürün de il, çözüm isteyen tüketicilerini tatmin etmenin ana yolu servis olmufltur. Bu de iflimi yakalayan ilk firmalardan biri olan Phoenix Contact servis alan nda da ilham veren yenilikleri ile siz de erli müflterilerine faydas ve de eri her geçen gün artan çözümler sunmaktad r. Sat fl öncesi servis konusundaki en önemli yenili imiz Clip Project yaz l m m zd r. Clip Project etkin biçimde entegre oldu u proje planlama sürecine h z ve do ruluk kazand rmaktad r. Clip Project proje verilerini do rudan E-plan'dan alabilir, uygun ürünleri seçer, malzeme listesini günceller ve eksikleri ilave eder. Türkçe içeri i, kapsaml dokümantasyon deste i ve ak ll arama yard mc lar yla Clip Project projelerinizi baflar ya götürecek en güçlü karar destek sisteminizdir. Dünya çap ndaki bir dev yenili imiz de E-shop hizmetimizdir. E-shop ile ürünlerimize 7/24 ulaflabilir, online siparifl vererek zaman ve paradan tasarruf edersiniz. Özel kullan c ad n z ve en yüksek veri güvenli i ile sipariflinizi verin. Fiyatlar ve stok durumunu sorgulay n, siparifllerinizin takibini yap n. E-shop yeni tedarik sisteminiz olsun. Yo un çaba harcayarak gerçeklefltirdi imiz bir hizmetimiz daha var. Gelecek y l n bafl nda tüm Phoenix Contact ürünlerini tamamen Türkçe kataloglar m zdan seçebileceksiniz. ki y ll k yo un bir eme in ürünü olan bu kataloglar sizlere s n rs z hizmet etme tutkumuzun bir sonucudur. Sayg de er dostlar m z gereksiniminiz olan bir ürün için bizimle görüflmeden, seçim ve kullan m s ras nda sundu umuz destekleri ö renmeden lütfen karar n z vermeyiniz. Phoenix Contact ürünleri ile donat lan cihazlar n dünyan n her yerinde yüksek verimle çal flaca ndan ve mükemmel hizmet anlay fl m z n güvencesinde olaca ndan emin olabilirsiniz. Sayg lar m zla. Gelece in enerjisi 03 Rüzgar enerjisi sistemleri için Phoenix Contact çözümleri 13 El aletlerinde kampanya Türkçe artık Phoenix Contact'ın ana dili ürünü içeren Phoenix Contact Kataloglar komple Türkçe! 15 e-shop Yeni elektronik ma azanız! Kapak Konusu PIT: Push-In Teknolojisi 04 PIT ile ba lantı yapmak di erlerinden hızlı ve zahmetsiz Söylefli Nursan Metalürji A.fi. 06 Ülkemizin en büyük sanayi kurulufllarından Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. 10 Do ru proje ve kaliteli elektromontaj ile panolarda yüksek katma de er Ak ll Teknoloji Enerji verimlili i 08 Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı ve yüksek verimli Phoenix Contact ürünleri Yeni Ürünler 12 LED teknolojili Bluemark V üniversal aflırı gerilim korumas 12 Analog Sinyal Çevirmeni Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 2 o9 Güncel 03 Gelece in enerjisi Rüzgar enerjisi sistemleri için Phoenix Contact çözümleri Rüzgar enerjisi, dünya çap nda enerji üretimi için giderek daha önemli hale gelmektedir. Güvenilir sistem tedarikçileri sayesinde, üretici ve iflletmeciler için h zl bir geçifl süreci ve pahal yat r mlar için yüksek bir bulunabilirlik sa lanm flt r. Güvenilir bir çözüm orta olarak Phoenix Contact, rüzgar tesisleri için kontrol, haberleflme a kurma ve afl r gerilimlere karfl koruma sistemlerinin kurulmas na dek uzanan genifl bir alanda kapsaml çözümler sunmaktad r. Rüzgar gücü son y llarda dünya genelinde çok olumlu geliflim göstermektedir. Bu geliflim bugüne kadar mali piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan konjoktürel belirsizliklere de büyük ölçüde meydan okumaktad r. Sürekli büyüyen bu pazarda Alman üretici ve tedarikçilerin pay ise giderek daha a r basmaktad r. Ayn flekilde rüzgar santrallerinin kurulmas nda ve bu sistemlerde kullan lan parçalar n üretilmesinde Almanya teknoloji ve pazar liderleri aras ndad r. Bundan dolay rüzgar endüstrisindeki büyüme giderek artan flekilde ihracata dayanmaktad r. hracat n pay flu an %75'lerdedir ve bunun geri kalan ile de Almanya'daki talep karfl lanmaktad r. edilmektedir. Alt yap komponentlerine yönelik genifl ürün yelpazesi, yedekli bir rüzgar park flebekesinin kurulmas için tüm imkanlar sunmaktad r. Rüzgar santrallerinde personelin ve tesisin korunmas için de çok genifl bir ürün yelpazesi mevcuttur. Phoenix Contact planlama, programlama ve devreye almadan sat fl sonras hizmetlere kadar tesisin tüm çal flma ömrü boyunca destek vermektedir. Kapsaml afl r gerilim koruma konsepti sayesinde y ld r m ve afl r gerilim hasarlar ndan kaynaklanan ar za durumlar ve bekleme süreleri ortadan kald r lmaktad r. Ayr ca ba lant teknolojisi flok/titreflime karfl dayan kl d r; korozyona ve tuza dayan m sayesinde deniz üzerindeki sistemlerde kullan m için çok uygundur. En önemli kozumuz güvenilirlik Bazı referanslarımız: * Enercon * Gamesa * GE Energy * Goldwind * Nordex * Repower * Sinovel * Suzlon * Vestas Phoenix Contact rüzgar enerjisi tesislerinin kontrol ve uzaktan izlemesine iliflkin olarak da kapsamlı çözümler sunuyor Genifl Ürün ve Çözüm Portföyü Phoenix Contact rüzgar enerjisi sektörü için tekli rüzgar santrallerinden rüzgar parklar na var ncaya dek entegre konseptler sunmaktad r. Bu konseptler rüzgar enerjisi sektöründeki kullan c lar ve tedarikçilerle diyaloglar kurularak sürekli olarak gelifltirilmektedir. Phoenix Contact' n ölçeklendirilebilir kontrol teknolojisi yüksek performansl bir iflletme yönetiminin temelini oluflturmaktad r. Olumsuz çevresel koflullara uyumlu endüstriyel tasar m sayesinde hem karada hem de denizdeki sistemler için yüksek sistem kullan labilirli i temin Bilhassa mali piyasalardaki son dalgalanmalar n oluflturdu u zeminde Phoenix Contact müflterileri orta ölçekli küresel oyuncularda finansal ba ms zl a ve imalat derinli ine önem vermektedir. Yüksek hizmet seviyesi, sürekli kalite ve 70'i aflk n ülkede uzmanlara do rudan eriflim imkan, Phoenix Contact' rüzgar enerjisi sektörü için güvenilir ve uzman bir teknoloji orta haline getirmektedir. Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu

4 04 Kapak Konusu 2 o9 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lantı yapmak di erlerinden hızlı ve zahmetsiz Phoenix Contact PIT (Push-In Technology) ile klemenslerde aletsiz ba lama tekni inde yeni standartlar belirliyor. Bu yeni ba lant teknolojisi çok düflük bir kablo itme kuvveti ile zaman ve maliyet tasarrufu sa l yor ve tüm kablo tipleri için kullan labiliyor. Bu teknoloji, fifl-soketli PIT Combiklemensleri ile birlikte kullan ld nda modüler makine konseptleri için yeni perspektifler ortaya ç k yor. Ray klemenslerde alet kullan m gerektirmeyen bu ba lant, daha önceleri yaln zca klemens ile ayn kesitteki tek telli kablolar için mümkün olmaktayd. Bu durum yeni klemens teknolojisi PIT ile art k de iflti. PIT klemensin özel yay yap s kabloyu klemense takmak için gerekli kuvveti %50 oran nda azalt r ve 0,34 mm 2 ile daha büyük kesit alan na sahip yüksüklü kablolar n do rudan ve alet gerektirmeden kolayca ba lanabilmesini sa lar. Kablonun içeri itilmesi esnas nda klemensin kontak yay otomatik olarak aç l r. PIT klemenslerde ba lant n n sökülmesi için klemens üzerine entegre edilmifl olan ve do rudan yay kontrol eden bir buton kullan l r. Bu buton sayesinde kabloyu ç karmak için herhangi bir tornavida ve hatta bir tükenmez kalem bile kullan labilir. Yay tufl yard m yla aç ld nda, 0,14 mm 2 ye kadar ufak kesitlerde tek telli veya çok telli kablolar n ba lanmas na imkan tan r. Klemensin genifl kablo girifli kablonun tellerinin da lmas n engeller. Hatas z ve do rudan temasa karfl korumal kullan m PIT pazardaki birçok ba lant tekni inden farkl d r. Bu tekni in kullan m olabildi ince kolay ve aç kt r. Kablolar n yanl fl flekilde ba lanmas ndan kaynaklanan kablaj hatalar ortadan kalkar. PIT klemensin aç kça ay rt edilmesini sa layan turuncu renkli buton küçük ama gözard edilemeyecek bir ayr nt d r. Bu buton sayesinde klemens üzerinde kablo girifli için tek bir aç kl k kald ndan kullan m çok kolayd r. Klemensin tam yal t ml olmas emniyet aç s ndan avantaj sa lar. Her ne kadar gerilim alt nda çal fl lmas ilgili normlara ayk r da olsa pratikte bu durum daima meydana gelmektedir. Ayr ca ölçüm ya da test ifllemleri ve çal fl r durumda yap lan ek kablaj ifllemlerine de ihtiyaç duyulmaktad r. PIT-Push-in ray klemenslerde %50 oran nda azalt lm fl itme kuvveti gereksinimi 0,34 mm2 ve daha büyük kesitli kablolar n alet kullanmaks z n tak lmas na olanak tan r

5 2 o9 Kapak Konusu 05 PIT üzerindeki buton klemensin iç taraf nda bulunan iletkenler ile do rudan temas edilmesini önledi inden güvenli bir kullan m sa lar. Clipline Complete ile tam entegrasyon PIT ürün ailesi 2,5 mm 2 'den itibaren tüm nominal kesit alan de erleri için kullan labilir. Ürün gam standart geçifl klemenslerinin yan s ra, çok katl klemensler, fonksiyon klemensleri ve fifl-soketli klemensleri de kapsar. PIT 2,5-COMBI gibi soketli klemensler modüler cihaz yap lar için önemli avantajlar sunar. stenen kutup say s nda fifller kullan c taraf ndan oluflturulabilir. PIT, Clipline complete ray klemens sisteminin bir parças d r. Vidal ba lant, yayl ba lant, h zl ba lant ve pabuç ba lant l di er Clipline Complete serilerinde oldu u gibi PIT de köprüler, test fiflleri ve etiketler gibi ayn aksesuarlar kullan r. Böylece depolama maliyetleri önemli ölçüde azalt labilmektedir. Sistem di er ba lant tipleriyle de uyumludur. Örne in 10, 16 ve 35 mm 2 kesitli besleme hat ba lant lar vidal veya yayl ba lant l klemensler ile, potansiyelin da t lmas ise pushin ya da h zl ba lant tekni i ile gerçeklefltirilebilir. PIT-Combi ile daha da esnek Ba ms z ünitelerin devreye al nmas, servisi ve nakliyesi esnas nda çok yüksek esneklik sunan PIT-Combi tipi fifl-soketli klemens bloklar, modüler makine veya pano konseptleri için oldukça caziptir. PIT-Combi klemens ve fiflleri ba ms z olarak kombine edilebilir. Uygulama için gerekli kutup say s tam olarak elde edilebilir ve kodlama yap larak fifllerin yanl fl yerlere tak lmas önlenebilir. Bu özellikler sabit kutup say l geleneksel tip konektörlere göre aç k bir avantaj sa lar. PIT-Combi, 24A/800V ile hem sinyal hem de güç kablolar için uygundur. Clipline complete - Ray klemenslerde komple çözüm Phoenix Contact' n üniversal ray klemens sistemi Clipline Complete, kontrol sistemlerine ve tesislere yüksek esneklik ve verim kazand r r. Farkl ba lant tiplerinin birbirine uyumu sayesinde her uygulama ba ms z olarak en etkin flekilde planlanabilir. Böylece depolama maliyetleri önemli oranda düflürülür. Elde edilen baz avantajlar: befl ba lant tekni i: vidal, yayl, push-in, h zl ve pabuçlu ba lant standart aksesuarlar: ba lant tekni inden ba ms z ancak birbiri ile uyumlu üniversal fonksiyon kanal : farkl kesite sahip klemensler, düflürücü köprüler vas tas yla ayn ray üzerinde kendi aralar nda ba lanabilir kapsaml test aksesuarlar : ba lant tekni inden ba ms z ancak birbiri ile uyumlu çiftli köprü kanal tüm klemens bloklar boyunca tek bir hat üzerinde uzan r tüm klemens büyüklükleri için tek bir hat üzerinde genifl alanl bask imkan. PIT fifllere tak labilen kablo muhafazalar da mevcuttur. Dayan kl l k gerektiren uygulamalar için tasarlanan plastik muhafaza, farkl kablo çaplar için entegre kablo gergi kilidi ve bükülmeye karfl korumaya sahiptir. Koruyucu muhafazalar, 2 ila 15 kutup say lar nda mevcuttur. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu

6 06 Söylefli 2 o9 Nursan Metalürji A.fi. Ülkemizin en büyük sanayi kurulufllarından Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı tercih ediyor Burhan Özdugan (solda) Nursan Metalürji A.fi. Bakım ve flletim Sorumlusu Bora Yurtsever Phoenix Contact Çukurova Bölge Sorumlusu UPDATE: Nursan Metalürji'nin üretim ak fl ne flekilde? Burhan Özdugan: Hammaddemiz olan hurda demiri ve çeli i de iflik ülkelerden temin ediyoruz. Hurday limandan kamyonlarla tesisimizdeki aç k hammadde depolama alan na naklediyoruz. Burada sepetlere doldurdu umuz hurday ark ocaklar na flarj olarak veriyoruz. Her dökümde iki veya üç flarj veriyoruz. Bu say hurdan n kalitesine, di er deyiflle yo unlu una göre de ifliyor. Hurda kalitesi yo unluk anlam na geliyor. Ark ocaklar üç adet elektrodun hurdalar üzerinde k sa devre oluflturup metali ergitmesi fleklinde çal fl yor. Verimlili ini artt rmak için oca a oksijen ve do al gaz kar fl m da üflüyoruz. Bu sistemin ismi kojet. Bu yeni uygulama metalin k sa sürede daha iyi ergimesini sa l yor. Bu da verimlilik art fl anlam na geliyor. Ergimenin tam oldu unu gözle anlayabiliyoruz. Ancak emin olmak için dald rma yönetimi ile kulland m z termokupl'lar n gösterdi i derecelere bak yoruz C bizim arad m z derecedir. Bu s cakl a ulaflan ocak döküm vinci ile potalara devriliyor. Potalar da araçlarla pota ocaklar na tafl n yor. Orada çeli e yolda kaybetti i s y elektrik arklar ile yeniden kazand r yoruz. Bu aflamada çeli in katk metalleri ekleniyor. Al nan numuneler laboratuara gidiyor. Çeli in oranlar tutturulmufl ise yolluklara dökülüyor. Orada kütükler olufluyor. Kütükleri de haddehanelerimize tafl yoruz. UPDATE: Bu sistemi siz mi kurdunuz? Burhan Özdugan: Biz kurmam fl, sat n alm flt k. Ancak çal flmaya bafllad ktan sonra piyasadan temin etti imiz çözümlerin bizi tatmin etmedi ini gördük. Bunun üzerine sistemi bafltan afla ya yeniledik, bu süreçte Phoenix Contact ürünleri kulland k. Phoenix Contact firmas n n sat fl ekibi bize büyük destek verdi. Hangi modelleri seçmemizin uygun olaca n, yararlar n ve nas l kullan lmalar gerekti ini anlatt. Biz de ark ocaklar n n panolar n komple de ifltirdik. Geçmiflte ar za oldu unda bak m personelimiz uzun süre çal flmak zorundayd lar. Bu da büyük ifl kay plar na yol açan bir durumdu. Phoenix Contact ürünleri ile hem ar za olas l n hem de durufl sürelerini k saltma olana oldu unu gördük. Bu olanaktan yararlanarak panolar m z n projelerini yeniden yapt k. Tasar m da iflçili i de biz yapt k. Phoenix Contact ürünleri sayesinde bir ayda tamamlanabilecek ifli birkaç gün içinde tamamlad k. UPDATE: Hangi Phoenix Contact ürünlerini kulland n z? Burhan Özdugan: Özellikle PLC ile röle modülleri aras ndaki ba lant lar çok zaman alacak bir iflti. Phoenix Contact Varioface sistem kablolamas ile bu ifli flafl rt c flekilde, çok k sa süre içinde bitirdik. Yaklafl k 40 kablo damar n ba lamak, kuplaj etmek, uçlar n götürüp s k flt rmak baya zaman al rd. Ama Phoenix Contact öyle bir soket gelifltirmifl ki, o soketi al p PLC kart n n üzerine tak yoruz. Birkaç saniye içinde ifli tamamlam fl oluyoruz. Ayr ca Phoenix Contact' n plotter' n da kulland m z için etiketlerin yaz lmas da hemen tamamland. Böylelikle ark ocaklar m z n panolar n çok sa l kl bir yap ya getirmifl olduk, herkes çok memnun kald. Sonra h z m z alamad k, bir de alt yollu haddehane flarj ünitesi yapmaya koyulduk. Orada da ayn flekilde hep Phoenix Contact ürünlerini kulland k. UPDATE: Ne güzel! Phoenix Contact sayesinde kendi iflinizi kendiniz yapm fls n z. Piyasadan alabilece- inizden daha iyi çözümlere kavuflmuflsunuz. Burhan Özdugan: Öyle oldu. Hem e lenceli bir çal flma oldu, hem de ortaya gerçekten kaliteli bir çözüm ç kt. Daha sonra toz toplama ünitesinin kapasitesini yüzde seksen artt rd k.

7 2 o9 Söylefli 07 Ünite dört ana fan ile bir booster fandan oluflmakta. O projede de yine Phoenix Contact çözümlerini; Varioface ürünlerini, etiketlerini, I/O modüllerini, büyük güç rölelerini, sigortal klemenslerini, led'li sigortal klemenslerini, normal klemenslerini ve güç kaynaklar n kulland k. Phoenix Conract n hem ürünlerinden hem hizmetlerinden çok memnun kald k. Keflke yeni projeler olsa da yine Phoenix Contact çözümlerini kullansak, çünkü sadece teknik sorunlar m z çözmekle kalm yoruz, yapt m z iflten ekip olarak zevk de al yoruz. Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Phoenix Contact firmas n iyi tan yoruz. Dostumuz olarak gördü ümüz bir firmad r. Her projemizde Phoenix Contact çözümlerinden baflkas n tercih etmiyoruz. Ark oca panolar m z, toz toplama sistemimizin panolar n ve s cak flarj ünitesinin panolar n Phoenix Contact ürünleri ile yapt k. Sa olsunlar Phoenix Contact çal flanlar bize çok yard mc oluyorlar. Kendi elemanlar m z gibi projelerimizde çal fl yorlar. Sabahtan gelip mesai bitinceye kadar bizimle çal fl yorlar. Ürünlerin kalitesi de belli zaten. Bizim için çok önemli konular bunlar. Aram zdaki iliflki bir defal k iliflki de il, uzun vadeli bir iliflki. fiimdiye kadar oldu u gibi bundan sonra da Phoenix Contact ile çal flaca z. UPDATE: Ne mutlu bize diyoruz. Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Nursan Metalürji A.fi. Fabrika Müdürü UPDATE: Baflar n z n s rr nedir? Mehmet Lütfi Nalçabasmaz: Burada ekip anlay fl, ekip çal flmas var. Baflar m z n s rr budur. Ekip çal flmas olmazsa en iyi liderle dahi anlaml bir baflar kazanamazs n z. Her tarafta gözünüz olamaz. Sorunu ekip arkadafllar m z fark ederler, bize iletirler. Hep birlikte tart fl r ve karar al r z. Sorunu hepimiz sahipleniriz. Örne in NURSAN'da toz sorundu. Tart flarak toz toplama ünitesi tasar mlad k, üretimini de biz yapt k. Bulunabilecek en iyi çözüm oldu. nsan m z kaliteli, kalitelerine güvenmek, önlerini açmak gerekiyor. Avrupa'l daha iyi düflüncesi kesinlikle do ru de il. Biz buray kurarken çeflitli alt sistemler için yabanc menfleli mühendislik firmalar ile görüfltük. Baz lar b rak n geliflmifl çözüm önermeyi, bizi anlamad lar bile. Kendi insan m za güvendi imizde gördük ki gidip araflt r yor, düflünüyor ve yarat c l n kullanarak verimli çözümler gelifltiriyor. Biz burada elektronik kartlar n dizayn n da yapt k. Pota oca n devreye alamam flt k. 400 ms bekleme süresi vard. Oturduk, sistemi inceledik ve bekleme süresini 20 ms'ye indirdik. Kartlar n tasar m n yapt k, simüle ettik, sonra da kendi elektronik atölyemizde imalat n yapt k. Burada bizim tek ihtiyac m z malzemedir. Tasar m m z hayata geçirmek için yaln zca do ru malzemeye ihtiyac m z var, baflka bir fleye de il! Ark oca ı panosundan bir kesit

8 08 Ak ll Teknoloji 2 o9 Enerji verimlili i Phoenix Contact'da enerjinin verimli kullanımı ve yüksek verimli Phoenix Contact ürünleri Phoenix Contact'ın Blomberg'deki üretim alanının çatısındaki fotovoltaik sistem Enerjinin bilinçli kullan m sanayide önemli bir baflar faktörü haline geldi. Phoenix Contact bir yandan kendi fabrikalar nda enerji kullan m n sa l kl bir yap ya kavufltururken di er yandan müflterilerine yüksek enerji tasarrufu sa layan ürün ve çözümler sunmay ihmal etmemektedir. Bu konudaki baflar uzmanlar m z n müflterilerimiz ile sürekli iletiflimde bulunmalar, onlar n gereksinimlerini analiz edip kavramalar ve ortaklafla proje gelifltirmeleri sayesinde gerçekleflmektedir. Phoenix Contact'taki uygulamalar Enerji verimi sa layan sistemlere Phoenix Contact uzun süredir ilgi göstermekteydi. fiirketimiz daha 1972 y l nda enjeksiyon makinelerinin oluflturdu u s n n geri kazan m na bafllam flt. O günden bu yana Blomberg'deki üretim merkezimizde enerji tüketimini optimize etmeye yönelik çok say da proje hayata geçirilmifltir. Bunlar aras nda; iç enerji ihtiyac n n karfl lanmas için kojenerasyon santralinin kurulmas, ayd nlatma sistemindeki balastlar n de ifltirilmesi, ya mur suyunun kullan m suyu olarak de erlendirilmesi ilk akla gelenlerdir. Güncel uygulamalar aras nda ise 2 MW gücünde iki yeni kojenerasyon santralinin kurulmas, büro alanlar n n iklimlendirilmesi için jeotermal enerjiden faydalan lmas ve tüm bunlardan daha önemlisi üretim alan n n çat s na yaklafl k 720 m 2 geniflli inde ve 78 kw güce sahip bir 'fotovoltaik' panel tesisat n n kurulmas bulunmaktad r. Tesisin elektrik flebekesine y lda toplam olarak yaklafl k kwh elektrik verece i öngörülmektedir. Daha yüksek enerji verimlili ine yönelik ürünler ve çözümler Phoenix Contact' n üretti i birçok ürün ve çözüm enerjinin verimli kullan lmas için önemli f rsatlar sunmakta ve endüstri kriterlerini belirlemektedir. Bu sayede AR&GE uzmanlar m z; makine, otomotiv, bina teknolojileri gibi çeflitli alanlardan gelen enerjinin daha rasyonel tüketimi beklentilerini karfl layacak ürünleri, prosesleri ve çözümleri gelifltirebilmektedirler. Gereksinimlerin analizi ve verilerin toplanmas Enerji ihtiyac n n bölümler ya da üretim kademeleri ayr m nda do ru olarak öngörülmesi, hangi cihaz ve ekipmanlarda nas l kullan ld klar n n analiz edilmesi etkin bir enerji yönetiminin ana planlama faaliyetlerindendir. Phoenix Contact buna yönelik olarak temel bileflenleri modüler olarak yap land r lm fl Inline Controller (ILC) tipi kontrol cihazlar ndan oluflan ethernet bazl çözümler sunmaktad r. Bu kontrol cihazlar kendisine ba l olan sayaçlardan dijital girifllerden ya da ba l bulunan veriyolu üzerinden gelen de erleri derleyerek daha sonra analiz edilmek üzere bir veri taban yönetim sistemine kaydetmektedir. Enerji Tasarruflu Yaz c ve Güç Kaynaklar Bir baflka örnek de k z l ötesi LED teknolojisi ile çal flan ve enerji tüketimini yaklafl k 65W'a düflüren yeni Bluemark LED yaz c d r. Bu yaz c s nma süresine ihtiyaç duymadan yazma ifllemine haz r hale geldi i ve fans z olarak çal flt ndan çok büyük enerji tasarrufu sa lamaktad r. Bu sayede Bluemark LED'in enerji tüketimi pazardaki di er yaz c lara k yasla yaklafl k %90 oran nda daha azd r. Phoenix Contact güç kaynaklar ise enerji tasarrufunun bir baflka örne ini sergilemektedirler. Bu ürün gam nda hem bina otomasyonu hem de endüstriyel uygulamalara tam manas yla uyum sa layacak çözümler sunulmaktad r. Normalde bina otomasyonunda kullan lan güç kaynaklar n n tam yükte çal flt klar süreler k sad r. Burada verimlilik, düflük boflta çal flma kay plar na daha yüksek oranda ba l d r.

9 Ak ll Teknoloji 09 Kojenerasyon santralleri 1987'den beri Blomberg'de enerji ve ısı üretiyor gücünün ve teknik uzmanlar n iletiflimini sa layarak enerji ve enerji üretimi alanlar ndaki uluslararas sat fl faaliyetlerine odaklanmaktad r. Burada en önemli husus enerjinin hem güvenli hem ekonomik olarak hem de yüksek verimle üretilmesi, iletilmesi ve da t lmas için müflterilere destek sa lamakt r. Yeni Step Power güç kaynaklar bu saptamay dikkate alarak gelifltirilmifltir. 230 VAC girifl geriliminde ve nominal yükte yüksek verimlili e sahip Step Power güç kaynaklar ciddi ölçüde düflük güç kayb na neden olmaktad r. Bilhassa boflta çal flma esnas nda bu kay plar 0.4 W' n alt na düflmektedir ki bu de er k yaslanabilir cihazlara göre yedi kat daha iyidir. Güç kaynaklar n n günde 24 saat çal flt endüstriyel ortamlarda verimlilik büyük önem tafl maktad r. Phoenix Contact' n Quint Power serisindeki ürünleri, tesisler ve özel üretime yönelik imal edilmifl makineler için gelifltirilmifltir ve öncelikli olarak verimlilik aç s ndan optimize edilmifltir. SFB teknolojisi (Selective Fuse Breaking - Selektif Sigorta Açt rma) ile donat lm fl olan üç fazl Quint-PS/3AC/24DC/10, nominal yükte % 93'ün üzerinde bir verime sahiptir ve 10 A nominal ak mda yaln zca 19 W güç kayb na sebep olmaktad r. Enerji üretimi ve da t m Enerji üretimi alan nda günümüzde yüksek teknolojili komponentler yan nda öncelikli olarak çözüme yönelik uzmanl k ve uygulama bilgisi aranmaktad r. Bu çerçevede Phoenix Contact sahip oldu u sektörel bilgileri Küresel Enerji & Santraller Sanayi Yönetimi birimi çat s alt nda birlefltirmifltir. Bu birim, flirket genelindeki tüm sat fl Bak m ve ar za durumlar ndaki kesinti sürelerinin asgariye indirilmifl olmas n n da iflletme verimine katk s büyüktür. Müflterilerin bu konuyla ilgili taleplerine cevap verebilmek için Phoenix Contact, örne in ray klemensler alan nda flebeke uygulamalar na yönelik ürün çözümleri gelifltirmifltir. Sürdürülebilir bir güç beslemesi sa lamada günefl ya da rüzgar gibi yenilenebilir enerji üretim yöntemleri gün geçtikçe önem kazanmaktad r. Bilindi i gibi Almanya rüzgar santrallerinin kurulmas ve ilgili çözümler konusunda dünya teknoloji ve pazar liderleri aras ndad r. Phoenix Contact, fotovoltaik panel sistemlerinden, tekli rüzgar santrallerine ve büyük rüzgar enerjisi parklar na kadar tüm enerji üretim tesislerinin sorunsuz flekilde çal flmas için entegre konseptler sunmaktad r. Sunulan çözümler aras nda kontrol sistemleri, haberleflme a kurma ve afl r gerilime karfl koruma sistemleri de bulunmaktad r. Ar zalar ve bekleme süreleri asgariye indirilerek ya da tamamen ortadan kald r larak verimlilik yükseltilmektedir. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Phoenix Contact enerjinin verimli flekilde üretimi ve kullanımı için genifl bir ürün ve servis çeflitlili i sunuyor

10 10 Söylefli 2 o9 GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Do ru proje ve kaliteli elektromontaj ile panolarda yüksek katma de er Musa Çorbac GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. Müdürü UPDATE: Musa bey GPANO hakk nda bilgi vermenizi rica ediyoruz. Musa Çorbac : fiirketimiz GES Genel Elektrik Sistemleri Ltd. fiti. olarak 1996 y l nda kurulmufl olup, 10 y ld r GPANO markas yla elektrik panosu üretmektedir. Alçak gerilimde, ana ve tali panolar, ayd nlatma ve kompanzasyon gibi geleneksel panolar n yan nda daha çok otomasyon panosu üretiyoruz. Müflteri portföyümüzün neredeyse tamam baflka panoculardan memnun olmayanlardan olufluyor. Bu da kendili inden gerçekleflti. GPANO çok iyi pano yap yormufl diyen dünya devi firmalar müflteri portföyümüze girdi. Genellikle yabanc menfleli ve büyük müflterilerle çal flmaktay z. Ayn müflterilerimizle her yeni projelerinde iflbirli i yapmaktay z. Ayn zamanda yurtd fl na; Irak'a, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerine ihracat da yapmaktay z. Maalesef proje konusunda Türkiye çok eksik. Gelen teklif isteme mektuplar sektörün hiç de iyi bir durumda olmad n göstermekte. Sadece proje haz rlamada de il, dokümantasyon konusunda çok eksiklik oldu unu görüyorum. Biz ise bu iki konuya büyük önem vermekteyiz. Projelere özendi imiz gibi dokümantasyon üzerinde de titizlikle durmaktay z. Zaman zaman müflterilerimiz birkaç y l önce yapt m z panolar n projelerini bizden isterler, biz de birkaç dakika içinde dijital arflivimizden ç kart r göndeririz. Bugüne kadar yapt m z tüm panolardaki kablolar da etiketlenmifltir. Detaylar bizim için çok önemlidir. grubunday z. Panolar m z n gövdelerini EAE'den temin etmekteyiz y l nda Tip Test belgemizi KEMA'dan ald k. Zannediyorum belge sahibi ilk yerli firmalardan biriyiz.. Y llard r ISO 9001 belgemiz var. Konumlanmam za gelince; GPANO yerli firmalar n üst segmentinde, tüm yabanc markalara en kaliteli yerli alternatif olarak tarif edilebilir. Yaz l ve görsel medyada hiçbir reklam m z yay nlanmad halde, kulaktan kula a yay lan GPANO imaj sayesinde çok seçkin bir müflteri portföyüne kavufltuk. Bu düzeye müflteri memnuniyetine odaklanmam z, çok iyi proje deste i vermemiz sonras nda ulaflt m z düflünüyorum. Bunu sa lamak için insan kaynaklar yönetimine de dikkat ediyoruz. fiirketimizde eleman sirkülasyonu bu nedenle çok düflük düzeydedir. UPDATE: Panoda kaliteyi belirleyen unsurlar nelerdir? Musa Çorbac : En önemli unsurlardan bir tanesi elektromontaj faaliyetleridir. Biz kaliteli kabini, sac karkas d flar dan tedarik edip kendi temel yeteneklerimizden biri olan elektromontaj ifllemleri ile üstün kaliteyi yakalamay ve müflterilerimize en yüksek de eri sunmay stratejimizin bir parças olarak belirledik. Bunun yan s ra en do ru komponentleri kullanmak gerekli. Bu nedenle komponent konusunda çok titiz ve özenli çal flmaktay z. Phoenix Contact vazgeçilmez komponent sa layıcılarımızdan biridir. UPDATE: Kendinizi nerede görüyorsunuz? Musa Çorbac : Pano sektörü çok de iflik flekillerde s n fland r labilir. Biz sac atölyesi olmayanlar Eskoop- kitelli'de bulunan G Pano, ürünlerine gösterdi i titizli i dıfl cephesine de yansıtıyor.

11 2 o9 Söylefli 11 G Panodaki tüm montajlar, e itimli çalıflanlar tarafından prosedüre uygun flekilde yap lmaktad r UPDATE: Neden Phoenix Contact? Musa Çorbac : Biraz tutucu bir firmay z. Partner olarak seçti imiz firmalardan kopmay z. 10 y ld r çal flt m z Phoenix Contact ürünleri bir kere bile sorun ç kartmam flt r. 10 senede hiç mi sorun ç kmaz? Phoenix Contact ürünleri ile ç kmad iflte!. Kalitenin detaylarda gizli oldu una inan yoruz. Pano kalitesini de Phoenix Contact' n yapmam z sa lad detaylarla yükseltiyoruz. Ayr ca Phoenix Contact sorumlular n her ça rd m zda yan m zda buluyoruz. Birinci elden ulaflabiliyoruz. Çok fazla çeflidi de var dolay s yla her bir uygulama için en uygun ürüne ulaflabiliyoruz. En geliflmifl en uzman ürünü Phoenix Contact katalogunda buluyoruz. Afl r gerilim koruma TRABTECH, modüler ray klemensler; CLIPLINE, bask l devre ba lant lar COMBICON, endüstriyel konnektörler, PLUSCON, güç kaynaklar ve INTERFACE'lerini kullan yoruz. Markalama cihazlar n, PLC rölelerini de kullan yoruz. Çünkü kulaktan duyma baz markalar olabiliyor. Biz müflterilerimize Phoenix Contact ürünleri kullanmak istedi imiz söyler, onlar ikna ederiz. Zaten iyi bir araflt rma yapt klar zaman kullan lmas gereken ürünlerin Phoenix Contact ürünleri olmas gerekti ini onlar da anlar ve bize hak verirler. Esasen bilinçli müflterilerimiz Phoenix Contact' n kataloglar n kullan yor ve bizden kodlar n vererek Phoenix Contact ürünlerini kullanmam z istiyor. Yak n zaman önce çok titiz bir müflterimiz senkronizasyon panosu için bu flekilde davrand, flurada flu ürünü istiyoruz, burada bu ürünü istiyoruz diyerek panonun içinde kullan labilecek her yerde Phoenix Contact ürünlerini adresledi. Çok teflekkürler Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Bundan baflka ifl gelifltirme konusuna çok önem veriyoruz, bunun için de Phoenix Contact gibi sürekli yenilikler yapan ve kendini gelifltiren bir firma ile birlikte geliflmek arzusu içindeyiz. Bu çal flma tarz m z devam ettirece iz çünkü bizim rakiplerimizden daha iyi olmam za katk da bulunuyor. 10 y ld r düzenli büyüyen bir firmay z. Bu y l içinde de %25 dolay nda büyüdük. Bunda Phoenix Contact' n büyük katk s bulunuyor. Zaman zaman müflterilerimiz bize komple proje gönderirler. Bu projelerin baz lar nda hangi markalar kullanmam z istedikleri de belirtilir. Bunlar aras nda de iflik markalar istedikleri olur. G Pano tip testli panolar üretiyor

12 12 Yeni Ürünler 2 o9 Analog Sinyal Çevirmeni 1600 sinyal kombinasyonu Phoenix Contact' n yeni MACX-MCR-UI- UI-UP analog izolasyon çeviricisi, 12.5 mm kal nl kta 1600 sinyal kombinasyonu sunmaktad r. Kullan c lar DIP siviç ayar ile istedi i sinyal kombinasyonunu set edebilir. Girifl taraf nda +/-50 mv'tan +/-100 V'a, +/-1 ma'den +/-10 ma'e unipolar ve bipolar sinyaller ve 1-5 V, 2-10 V ve 4-20 ma sinyaller mevcuttur. Ç k fl taraf nda, kullan c ayr ca unipolar veya bipolar voltaj sinyallerini +/-20 ma ve +/-10 V aral klar nda seçebilir. Bu girifl ve ç k fl sinyal aral klar serbestçe baflka bir sinyal ile kombine edilebilmek tedir. Ayr ca ç k fl karakteristi inde unipolar sinyalleri tersleme ç k fl karateristi ine sahip olup, sinyalleri 0-60 mv dan 20-0 ma e çevirebilirsiniz. Yüksek 10kHz frekans limiti özelli i ile zaman öncelikli aç k ve kapal çevrim kontrol uygulamalar nda kullan labilir. EN direktiflerine göre tehlikeli kontak voltajlar nda koruyucu-ay rma özelli i sa lamaktad r. SIL2 sertifikasyonuna sahip modül yay ba lant l olarak da temin edilmektedir. En hızlı ve en tasarruflu LED teknolojili Bluemark UV-LED teknolojisi ile donat lm fl yeni Bluemark LED yaz c enerjiyi çok verimli kullanarak enerji tüketimini %90 oran nda düflürür. Yaz c s nma süresine ihtiyaç duymadan her an yazmaya haz r durumdad r ve fans z oldu undan çok sessiz çal fl r. Bluemark'daki UV fl n özel mürekkebin h zl flekilde sertleflmesini sa lar. Böylece çok kaliteli bir bask yap larak hem silinmeye ve kaz nmaya karfl dayan kl l k hem de kimyasal maddelere karfl yüksek direnç temin edilir. Üstelik plastik etiketlerin yaz lmas bir ofis yaz c s nda ka t yazd rmak kadar kolayd r. Bluemark LED UniCard format nda tabakalar üzerine bask yapar. UniCard etiketler klemens, kablo ve cihaz etiketleme uygulamalar için farkl çeflit, renk ve ebatlarda mevcuttur. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Çok küçük ve güvenli 230 V üniversal afl r gerilim korumas Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu Kapsaml bir koruma konsepti çerçevesinde Tip 3 afl r gerilim korumas bir zorunluluktur. Phoenix Contact, BT-1S-230AC/A ile, ilgili tüm VDE ve IEC standartlar na uygun ve dolay s yla uluslararas uygulamalarda kullan labilen oldukça kompakt bir koruma modülü sunuyor. Blocktrab, maks. 2,5 mm 2 kesitli tek telli ve çok telli L-,N- ve PE kablolar için ikifler ba lant ya sahiptir. Ufak yap s sayesinde buatlara, prizlere, ba lant kutular na ve nihai cihazlara yerlefltirilmesi mümkündür. Do rudan ba lant tekni i sayesinde montaj çok kolayd r; sadece bir kablo soyma aleti olmas yeterlidir. Yanlar ndaki montaj pimleri sayesinde düz yüzeylere de sabitlenebilir. BT-1S-230AC/A'n n sesli fonksiyon izleme özelli i ve okunakl, uzun ömürlü etiketi yüksek emniyet ve kullan labilirlik sa lar. Her bir sistemin izolasyon testi, Blocktrab koruma modülü sökülmeksizin gerçeklefltirilebilir. Konu 09: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu

13 2 o9 Güncel 13 El aletlerinde kampanya El aletinde Phoenix Contact kalitesiyle yeniden tan fl n Profesyonel sonuçlar için profesyonel el aletleri kullan l r. Phoenix Contact elektrik mühendisli inin her alan nda kullan ma uygun profesyonel el aletleri, otomatik kablo iflleme aletleri ve ölçüm cihazlar na sahiptir. El aletlerimizin tümü kalite, hassasiyet, uzun süre dayan m ve kolay kullan m için tasarlanm flt r. fiimdi mevcut el aleti serimiz ergonomisi ve kullan lan malzemeler aç s ndan daha da gelifltirildi. Ayr ca ürün yelpazesine çok say da yeni el aleti eklendi. CUTFOX - Kablo kesme aletleri CUTFOX kesme aletleri sertlefltirilmifl b çaklar ile uzun bir ömre sahiptir. Kaymayan saplar, ergonomik tasar m ve özel güç transferi sa layan mekanik yap s sayesinde yormaz, kolay kullan l r. Geniflleyen ürün gam ile art k çap 100 mm'ye varan kablolar da kesmek mümkündür. Bu ürün serisinde ray ve kablo kanal kesme aletleri de bulunmaktad r. UNIFOX - Çok amaçl penseler ve yankeskiler Ayn zamanda keski ya da M6-10 anahtar olarak kullanabilece iniz, düz, aç l ya da e ik çeneli pense veya kargaburunlar iflinizde esneklik sa lar. WIREFOX - Kablo soyma aletleri WIREFOX soyma aletleri kablo izolasyonuna göre kendini ayarlayan b çaklar sayesinde kabloya zarar vermez ve h z kazand r r. Ergonomik, hafif ve güçlendirilmifl gövdesi a r s z bir çal flmay garanti eder. Standart izolasyonlu kablolar n yan s ra ekstra kal n, teflon, silikon izolasyonlu kablolar, koaksiyel kablolar, ASI kablolar ve fiber optik kablolar soymaya yönelik özel el aletleri de mevcuttur. CRIMPFOX - S kma penseleri CRIMPFOX s kma penseleri konnektörleri benzerleri ile k yasland nda %25'e varan oranda daha düflük kuvvetle s kmay mümkün k lar. Kilit mekanizmas sayesinde konnektörü yanl fll kla gere inden az s kmak mümkün de ildir. S kma penseleri bu özellikleri ile güvenli ve gaz s zd rmaz bir ba lant sa larlar. Yüksük, izoleli ve izolesiz pabuç s kma penselerinin yan s ra koaksiyel konnektörler, RJ 45, RJ 11, DSUB kontaklar ve çeflitli crimp kontaklar için ürünler de mevcuttur. SCREWFOX - Tornavidalar ve tork ayarl tornavidalar Phoenix Contact' n tornavidalar n n uçlar klemens vidalar için optimize edilmifltir. Hassas bir flekilde ayarlanabilen manuel ve elektrikli tork ayarl tornavida çeflitleri ürün gam n tamamlar. Torklu tornavidalar ile vidalar tam gerekti i ölçüde s kabilirsiniz. TESTFOX - Ölçüm cihazlar TESTFOX multimetreler, pens ampermetreler ve gerilim test cihazlar uluslararas standartlara uygun olarak tasarlanm fl ve onaylanm flt r. Bu ürünler kurulum ve sahadaki bak m ifllerinde ideal yard mc n zd r. El aletlerinde Phoenix Contact kalitesine flimdi özel tan t m fiyatlar yla sahip olabilirsiniz. El aleti broflürümüzü ve kampanya fiyat listesini indirmek için web sitemizi ziyaret ediniz. Konu 10: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. CUTFOX UNIFOX SCREWFOX TESTFOX

14 14 Güncel Sektörde bir ilk! 2 o9 Türkçe art k Phoenix Contact' n ana dili ürünü içeren Phoenix Contact Kataloglar komple Türkçe! 650 sayfalık Genel Katalog ile 140 sayfalık Markalama Katalo u Türkçe basıldı. Tedarik için lütfen arayınız. Phoenix Contact' n küresel düflünüp lokal hareket etme yaklafl m, müflterisinin ana dilini konuflma ve her zaman en iyi hizmeti sunma arzusu sonucu tüm kataloglar, broflürler ve web tabanl ürün seçim k lavuzlar Türkçelefliyor. ki y l aflk n süredir üzerinde büyük çaba harcanan tüm veri taban n n tercümesinde sona gelindi. Böylece Türkçe dili de art k Phoenix Contact' n ana dillerinden biri haline gelmifl olacak. Bunun ilk meyveleri geçti imiz aylarda devreye giren online al flverifl ve ürün seçim rehberi e-shop, ürün yelpazesinden al nt lar yap larak oluflturulan 650 sayfal k Genel Katalog ve 140 sayfal k Markalama Katalo u y l Ocak ay itibar yla da Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirerek, toplam 3000 sayfadan oluflan ve 'i aflk n ürünümüzü içeren CLIPLINE -745 sayfa - Endüstriyel Ba lant Teknolojisi Markalama Sistemleri ve Montaj Malzemeleri COMBICON sayfa - Cihaz Ba lant Teknolojisi ve Elektronik Bofl Kutular PLUSCON sayfa - Saha Cihazlar için Ba lant Teknolojisi ve Saha Kablolamas INTERFACE sayfa - Sinyal Dönüfltürücüler Anahtarlama Cihazlar Güç Kaynaklar TRABTECH sayfa - Afl r Gerilim Koruma AUTOMATION sayfa - Komponentler ve sistemleri kataloglar n müflterilerimize Türkçe sunaca z. Bu sayede, - En do ru ürün seçimi, uygun gibi görünen çok say da ürün içinden amaca ve kullan ma en uygun olan n k sa süre içinde zahmetsizce seçimi, - Ana dilimizi kullanarak ürünlerin nas l kullan lacaklar n n en k sa süre içinde, herhangi bir tereddüde düflmeksizin ö renilmesi olana, - Türkçe veri taban ile yeni ürünlerin varl ndan ve gelifltirilmifl, yeni özellikler eklenmifl ürünlerden en k sa süre içinde haberdar olabilme, en güncel bilgileri an nda ö renebilme, - letiflim sorunlar n n ortadan kald r lmas, mümkün olmaktad r. Tüm bunlar n yan nda bizim için her fleyden önemlisi müflterilerimize duydu umuz sayg y, onlara en iyi hizmeti sunma arzumuzu bir ölçüde yans tabiliyor olmam z. Konu 11: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu CLIPLINE, COMBICON, PLUSCON, INTERFACE, TRABTECH ve AUTOMATION katalogları Ocak 2010'da Türkçe yayınlanacak

15 2 o9 Güncel 15 e-shop Yeni elektronik ma azanız! Ürünler Bul & Seç Siparifl tekrar ya da siparifl tarihçesini ö renmek için al flverifl sepetine kayıt imkanı Tüm ürünler için kapsaml teknik kütüphane Teslimat 24 saat* Fiyatlar Müflteriye özel ve fleffaf Ak ll arama yard mc lar sayesinde teknik gereksinimlerinize uygun ürüne ulafl m Siparifller Süreci bafllatın Bulunabilirlik Stok durumunu sorgulayın Harici verileri h zl bir flekilde alma imkan fiifreli veri aktar m ve onayl sunucu sayesinde maksimum veri güvenli i 7/24 siparifl verme imkan Bayilerimiz taraf ndan memnuniyetle kabul edilen e-shop, üç ayd r baflar ile kullan lmakta Sorgu&Teklif Online Konu 12: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu *stoktaki tüm ürünler 24 saat içinde sevk edilir. Sorular n z ve baflvurular n z için: tel: Redaksiyon Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. Yaz flleri: Alper Özdemir / Pazarlama Koordinatörü Tel: , Faks: E-posta: Copyright: Phoenix Contact 2009 UPDATE Türkiye nin tüm haklar mahfuzdur. Genel Yay n Dan flman : Dr. Halefflan Sümen Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. stanbul Genel Merkez: K s kl Mah. Hanım Seti Sok. No: 38/A B. Çamlıca - Üsküdar stanbul/türkiye Tel : Fax: Okuyucu Formu 2 o9 Daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular iflaretleyip, taraf m za fakslay n z Ad / Soyad fiirket Adres Telefon / Faks e-posta

16 Profesyonellerin arad Kalite El Aletleri Afl r gerilim koruma Güç kaynaklar Direkt ba lant l klemensler Da t mda zaman ve yerden kazand ran montaj için Kombine y ld r m ve afl r gerilim koruma cihazlar Az yer kaplayan kolay sökülüp tak labilen koruma elemanlar ; her türlü elektrik panosunda kullan m için Güç kaynaklar En üst düzeyde iflletme süreklili i için Ray klemensler Profesyonel aletler Tüm tesisat ve pano montaj uygulamalar için Daha fazla bilgi için Tel: veya

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380

Ek kılavuz. Konnektör ISO 4400. Sınır seviyesi sensörleri için. Document ID: 30380 Ek kılavuz Konnektör ISO 4400 Sınır seviyesi sensörleri için Document ID: 30380 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Genel güvenlik uyarıları... 3.3 Ex alanlar için

Detaylı

Gizli Bilgi Yok Edilmeli!

Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Gizli Bilgi Yok Edilmeli! Evrak mha Makineleri Katalo u Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem Elektronik Veri Güvenli i Cihazlar. Elektro Sistem, 2000 y l ndan itibaren sektörde

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı