ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ġlker ġengül 2. Doğum Tarihi: 04 ġubat Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. (M. D.) 4. Yabancı Dili: Ġngilizce (2010-ÜDS Sonbahar Dönemi: / Sağlık Bilimleri Yabancı Dil Puanı, 7 Ocak 2011). 5. Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp (Ġngilizce), ANKARA. Derece Bölüm/Program Üniversite / Okul Yıl Anaokulu Cumhuriyet Ġlkokulu (Diploma Notu: 5.00), Ünye, Ordu, Türkiye. Ġlkokul Ġnönü Ġlkokulu (Diploma Notu: 5.00; Okul Birincisi), Ünye, Ordu, Türkiye. Ortaokul Ünye Merkez Ortaokulu (Diploma Notu: 9,91; Okul Birincisi), Ünye, Ordu, Türkiye. Lise Ünye Lisesi (Diploma Notu: 9,98; Okul Birincisi), Ünye, Ordu, Türkiye. LĠSANS TIP FAKÜLTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (ĠNGĠLĠZCE TIP) ANKARA / TÜRKİYE. Y. LĠSANS TIP FAKÜLTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIPTA UZMANLIK, (ĠNGĠLĠZCE TIP) ANKARA, TÜRKİYE. ASĠSTAN DOKTOR (ARġ. GÖR.) GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ S. B. ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ ANKARA, TÜRKİYE

2 6. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : SONRADAN KOġULLANMANIN; REPERFÜZYONUN ĠLK DAKĠKALARINDAKĠ OLAYLARIN ĠNHĠBĠSYONU YOLUYLA, ĠNTESTĠNAL ĠSKEMĠ-REPERFÜZYON HASARINA ETKĠSĠ DANIġMAN: PROF. DR. OSMAN GÜLER (2005 yılında DOÇ. DR. OSMAN GÜLER) 7. Görevler: Derece Görev Yeri Yıl Y. LĠSANS SONRASI, PRATĠSYEN DOKTOR (TIP DOKTORU) S. B. TOKAT ERBAA YURTALAN SAĞLIK OCAĞI, YURTALAN, ERBAA,TOKAT,TÜRKİYE TIPTA UZMANLIK, ASĠSTAN DOKTOR (ARġ. GÖR.), S. B. ANKARA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ, (PROF. DR. SEÇKİN SARI, PROF. DR. MEHMET ALİ AKKUŞ, PROF. DR. OSMAN GÜLER) ANKARA, TÜRKİYE DOKTORA SONRASI (ZORUNLU HĠZMET) S. B. GÖLBAġI HASVAK DEVLET HASTANESĠ GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ, GÖLBAŞI, ANKARA, TÜRKİYE DOKTORA SONRASI KLĠNĠK / CERRAHĠ UYGULAMALAR T.C.YÜKSEK ĠHTĠSAS HASTANESĠ, GASTROENTEROLOJĠ CERRAHĠSĠ KLĠNĠĞĠ, GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ VE İLERİ LAPAROSKOPİK CERRAHİ OPERASYON PROSEDÜRLERİNE BİRİNCİ VE İKİNCİ ASİSTANS OLARAK KATILIM, (PROF. DR. MUSA AKOĞLU, PROF. DR. FUAT ATALAY, PROF. DR. E. BİROL BOSTANCI) 2006 ANKARA, TÜRKİYE. 2

3 DOKTORA SONRASI KLĠNĠK / CERRAHĠ UYGULAMALAR DEPARTMENT OF HEAD AND NECK SURGERY, GENT UIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY HOSPITALS OF GENT, TİROİD VE PARATİROİD CERRAHİSİ OPERASYON PROSEDÜRLERİNE BİRİNCİ VE İKİNCİ ASİSTANS DÜZEYİNDE KATILIM, (PROF. HUBERT VERMEERSCH, MD) 2008 GENT, BELÇİKA. DOKTORA SONRASI KLĠNĠK / CERRAHĠ UYGULAMALAR DEPARTMENT OF EAR-NOSE-THROAT (ENT), AZ SINT JAN AV HOSPITAL, MULTİPL ENDOKRİN CERRAHİSİ PROSEDÜRLERİNE BİRİNCİ VE İKİNCİ ASİSTANS VE KLİNİNİK GÖZLEMCİ OLARAK KATILIM, (RUDI KUHWEIDE, STEPHAN VLAMINCK, CATHERINE DICK, TOM VAUTERIN, MD, SPECIALISTS) 2008 BRUGGE, BELÇİKA. DOKTORA SONRASI KLĠNĠK / CERRAHĠ UYGULAMALAR DEPARTMENT OF ENDOCRINE SURGERY, HÔPITAUX DE MARSEILLE, HÔPITAUX DE LA TIMONE UNIVERSITY HOSPITALS OF MARSEILLE, ÇEŞİTLİ TİROİD, PARATİROİD VE ADRENAL CERRAHİSİ OPERASYON TEKNİKLERİ EĞİTİM SERTİFİKASI, (PROF. JEAN FRANCOIS HENRY, MD) 2008 MARSİLYA, FRANSA. DOKTORA SONRASI (ZORUNLU HĠZMET) S. B. GÖLBAġI HASVAK DEVLET HASTANESĠ GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ, GÖLBAŞI, ANKARA, TÜRKİYE. S. B. ORDU FATSA DEVLET HASTANESĠ, GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ, FATSA, ORDU, TÜRKİYE

4 YRD. DOÇ. DR. DEKAN YARDIMCISI, GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI KURUCU BAġKANI, GİRESUN, TÜRKİYE Yönetilen Yüksek Lisans, Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları Tezleri: 8.1. Yüksek Lisans Tezleri 8.2. Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik ÇalıĢmaları: 9. Projelerde yaptığı görevler: Avrupa Birliği Projesi Leonardo Da Vinci Mobility Programına Katılım (Op. Dr.), Gent, Brugge / BELÇĠKA (07/07/ /09/2008): Özellikle BaĢ-Boyun Cerrahisi ve Endokrin Cerrahi ilgi alanında, bilgi, görgü ve deneyimini artırmak. ÇeĢitli tiroid,paratiroid ve multiple endokrin cerrahisi ameliyat prosedürlerine birinci ve ikinci asistans düzeyinde katılım. Proje devamında Marsilya/FRANSA Hopitaux de La Timone, Endokrin Cerrahisi Departmanında çeģitli tiroid, paratiroid ve adrenal cerrahisi teknikleri ameliyat deneyimleri ve sertifikası. 4

5 10. İdari Görevler: Unvanı İdari Görevi / Görev Yeri Yıl CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ KURUCU BÖLÜM BAġKANI, S. B. GÖLBAġI-HASVAK DEVLET HASTANESĠ, GÖLBAŞI, ANKARA. GENEL CERRAHĠ KLĠNĠĞĠ KURUCU BAġKANI, S. B. GÖLBAġI-HASVAK DEVLET HASTANESĠ, GÖLBAŞI, ANKARA. CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠNĠ TEMSĠLEN DÖNER SERMAYE DAĞITIM KOMĠSYON ÜYELĠĞĠ, 2007 S. B. GÖLBAġI-HASVAK DEVLET HASTANESĠ, GÖLBAŞI, ANKARA. KURUCU AMELĠYATHANE SORUMLUSU, S. B. GÖLBAġI-HASVAK DEVLET HASTANESĠ, GÖLBAŞI, ANKARA. YRD.DOÇ.DR DEKAN YARDIMCISI, GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI KURUCU BAġKANI,

6 YRD.DOÇ.DR DEKAN VEKALETĠ, (Geçici Dönemlerde) YARDIMCI DOÇENT YABANCI DĠL SINAVI ASĠL JÜRĠ ÜYESĠ, 2009 SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ BAġHEKĠM VEKALETĠ (Geçici Dönemlerde), GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR VEKALETĠ (Geçici Dönemlerde), GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME (ADEK) ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ, YRD.DOÇ.DR DEKAN YARDIMCISI, (II. DÖNEM TEKRAR ATAMA)

7 YRD.DOÇ.DR DEKAN VEKALETĠ, (Geçici Dönemlerde) YARDIMCI DOÇENT YABANCI DĠL SINAVI YEDEK JÜRĠ ÜYESĠ, 2010 AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME ARAġTIRMA ALT KURUL (ADEK AAK) ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ, FATURA KONTROL KOMĠSYONU ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME, FAKÜLTE UZMANLIK GRUBU ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ, FAKÜLTE KURULU ÜYESĠ, FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ,

8 HASTANE YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, RADYODĠYAGNOSTĠK ANABĠLĠM DALI BAġKANI VEKĠLĠ, 2011 YARDIMCI DOÇENT YABANCI DĠL SINAVI ASĠL JÜRĠ ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ, 2011 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ, YARDIMCI DOÇENT YABANCI DĠL SINAVI ASĠL JÜRĠ ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ, 2011 EBELĠK BÖLÜMÜ, YILI YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU ASĠL JÜRĠ ÜYESĠ, 2011 DÖNEM-II, DÖNEM-III, DÖNEM-IV (2., 3. VE 4. SINIF), TIP FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ BURS DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU ASĠL ÜYESĠ,

9 ERASMUS KOORDĠNATÖRLÜĞÜ, TIP FAKÜLTESĠ TEMSĠLCĠ KOORDĠNATÖRÜ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, BOLOGNA SÜRECĠ, TIP FAKÜLTESĠ TEMSĠLCĠ KOORDĠNATÖRÜ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, DANIġMA KURULU ASĠL ÜYESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAġTIRMA HASTANESĠ, GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ, AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME (ADEK) ÜYESĠ (II. DÖNEM TEKRAR ATAMA), GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ, YARDIMCI DOÇENT YABANCI DĠL SINAVI ASĠL JÜRĠ ÜYESĠ,

10 11. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler: TÜRK CERRAHĠ DERNEĞĠ (TCD) ( ) TÜRKĠYE ENDOSKOPĠK VE LAPAROSKOPĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ (TELCD) ( ) ANKARA CERRAHĠ DERNEĞĠ (ACD) ( ) ENDOKRĠNOLOJĠDE DĠYALOG DERNEĞĠ (EDD) ( ) TÜRK TABĠPLER BĠRLĠĞĠ (TTB) ( ) ANKARA TABĠP ODASI (ATO) (2008 -) TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ (TKRCD) ( ) EUROPEAN THYROID ASSOCIATION (ETA)(ETA-Junior Member [ ]. ETA-Ordinary Member [2012 -]) ENDOKRĠN CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ (ECD) ( ). 12. Ödüller: TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Karadeniz Birincisi, Türkiye Üçüncüsü (Ünye Merkez Ortaokulu, Ünye, ORDU, 1989) TÜBİTAK UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) Program Ödülü (BaĢvuru No: , Yayın TeĢvik Değerlendirme Komisyonu, ULAKBĠM, TÜBĠTAK, 24 / 08 / 2009, Ankara, TÜRKĠYE). Deep soft tissue leiomyoma of the lower extremities: A report of a case. Acta Chir Belg 2009;109: Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel TeĢvik ve BaĢarı Ödül Töreni, 4. KuruluĢ Yıldönümü Etkinlikleri, Yeni Konferans Salonu, Güre YerleĢkesi, 17 Mart 2010, saat: 17:00, Giresun, TÜRKĠYE) Akademik Personel Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik ve Başarı Ödülü (Giresun Üniversitesi Rektörü tarafından, Akademik Personel TeĢvik ve BaĢarı Ödül Töreni, 5. KuruluĢ Yıldönümü Etkinlikleri, Rektörlük Konferans Salonu, Güre YerleĢkesi, 17 Mart 2010, saat: 14:30, Giresun, TÜRKĠYE). Teşekkür belgeleri: a. Giresun Üniversitesi Rektörü ( Tiroid Anatomi, Histoloji & Embryolojisi ve Tiroid Nodüllerine Güncel YaklaĢım Konferansı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Güre YerleĢkesi Yeni Konferans Salonu, 05 Ocak 2010, Giresun, TÜRKĠYE). b. Giresun Üniversitesi Rektörü ( Tiroid Ġnce-Ġğne Aspirasyon Biyopsisi Sitolojisi ve Güncel Bethesda Kriterleri Konferansı, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Güre YerleĢkesi Yeni Konferans Salonu, 27 Ocak 2010, saat: 13:30, Giresun, TÜRKĠYE). 10

11 13. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Haftalık Saati Öğrenci Dersin Adı Dersin Kodu Teorik Uygulama Sayısı EBE ANATOMĠ HEM ANATOMĠ Güz EBE FĠZYOLOJĠ 3-41 HEM FĠZYOLOJĠ 2-43 EBE ĠLKYARDIM 1-41 HEM ĠLKYARDIM 1-41 İlkbahar EBE ANATOMĠ HEM ANATOMĠ 2-74 EBE FĠZYOLOJĠ HEM FĠZYOLOJĠ 2-74 Güz IFBY ĠNSAN ANATOMĠ VE 2-35 FĠZYOLOJĠSĠ IOO ĠNSAN ANATOMĠ VE 3-35 FĠZYOLOJĠSĠ EMY 215 ĠNGĠLĠZCE 2-13 (II. ÖĞRETĠM) DÜZEY III İlkbahar

12 14. Kongre/Kurslar & Katılım/Sertifikalar Cerrahi Uygulamaların Etik ve Yasal Yönleri Kursu (Ankara Cerrahi Derneği & Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 2002) Meme Hastalıkları Kursu (Ankara Cerrahi Derneği Meme Grubu, Ankara, TÜRKĠYE, 2002) Yanık İlk Yardım ve Tedavisi (Ankara Cerrahi Derneği, Ankara, TÜRKĠYE, 8 Mart 2003) Kalsiyum Dengesi Bozuklukları ve Hiperparatiroidizm Kursu (Ankara Cerrahi Derneği & Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 2003) III. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği & Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 2005) Ulusal Cerrahi Kongresi 2006 & Türk Cerrahi Günleri (Türk Cerrahi Derneği Sungate Port Royal Otel, Kemer, Antalya, TÜRKĠYE, Mayıs 2006) Video Endoskopi Sertifikası (Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ankara, TÜRKĠYE, 01/01/ /06/2006) İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu (Türkiye Yüksek Ġhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, TÜRKĠYE, 03/05/ /08/2006) Meme Kanserinin Tedavisinde Komplikasyonlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Kursu (Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Ankara, TÜRKĠYE, 2007) Abdominal Travma Cerrahisi Kursu (Ankara Cerrahi Derneği, Ankara, TÜRKĠYE, 28 Nisan 2007) Tiroid Cerrahisi Kursu (Ankara Cerrahi Derneği, Ankara, TÜRKĠYE, 2007) Uygulamalı İleri Laparoskopik Cerrahi Kursu- Laparoskopik GÖRH, İnguinal-Ventral Herni Tedavisi (Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği & GATA Genel Cerrahi A.D., GATA, Ankara, TÜRKĠYE, 30 Nisan / 1-2 Mayıs 2007) European Venous Forum Congress (European Vascular Comitte for Continuing Medical Education, European Board of Vascular Surgery, Ġstanbul, TÜRKĠYE, 29 June 1 July 2007) Cerrahi Günleri - 3 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 2007). 12

13 Ulusal Uygulamalı Deneysel Cerrahi Kursu (Türk Cerrahi Derneği & GATA Genel Cerrahi A.D., GATA, Ankara, TÜRKĠYE, 29/11/ /11/2007) Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi (Türk Cerrahi Derneği & GATA Genel Cerrahi A.D., GATA, Ankara, TÜRKĠYE, 1/12/2007-2/12/2007) Karaciğer Metastazı Olan Kolorektal Kanser Olgularında Tedavi Yaklaşımları (Ankara Cerrahi Derneği - Kolorektal Cerrahi ÇalıĢma Grubu & Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 23/01/2008) Ankara Meme Hastalıkları Derneği Dönemi IV. Toplantısı (Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 24/01/2008) Rektovajinal Fistüller, Vaka Serisi ve Olgu Sunumu (Ankara Cerrahi Derneği-Kolorektal Cerrahi ÇalıĢma Grubu & Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 27/02/2008) Ankara Meme Hastalıkları Derneği Dönemi V. Toplantısı (Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 28/02/2008) Video Gösterimleri: Boyun Diseksiyonu, Aksiller Diseksiyon, İnguinal Diseksiyon (Ankara Cerrahi Derneği & Ankara Onkoloji Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ankara, TÜRKĠYE, 01/03/2008) Prof. Dr. İ. Lale Atahan Anısına Meme Kanser Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu (2008 Kursu) (Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 22/03/2008) Benign Anorektal Hastalıklar Kursu (Ankara Cerrahi Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKĠYE, 12/04/2008) Surgical Infection Society (SIS) Europe 21 st Annual Congress, 2008 (Surgical Infection Society [SIS], Antalya, TURKEY, 1 st 3 rd of May 2008) Ulusal Cerrahi Kongresi 2008 & Türk Cerrahi Günleri (Türk Cerrahi Derneği, Su Sesi Resort Otel & Ela Resort Otel, Belek, Antalya, Mayıs 2008) Certifification for Participation in the Leonardo Da Vinci Mobility Program of European Union (BELGIUM 07/07/ /09/2008) Participation in the Thyroid Surgery and Parathyroid Surgery Procedures as First or Second Assistent (Department of Head and Neck Surgery, University Hospitals Gent [Universitair Ziekenhuis Gent], Gent, BELGIUM, 10/07/ /09/2008). 13

14 Clinical Observation of Multiple Endocrine Surgical Procedures (Department of Ear, Nose and Throat, AZ Sint Jan AV Hospital, Brugge, BELGIUM, 4 th of August 8 th of August 2008) Certifification for Training in Several Techniques of Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (Department of Endocrine Surgery, University Hospitals Marseille [Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, Hôpitaux de La Timone], Marseille, FRANCE, 20/08/ /09/2008) Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Kursu (Training Workshop) (Uluslararası Katılımlı) / Ankara Cerrahi Günleri-4 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ankara, TÜRKĠYE, Cardiff University School of Medicine, Cardiff, Wales, UK, Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 15 Kasım 2008) Ankara Cerrahi Günleri-4 (Uluslararası Katılımlı) (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, Kasım 2008) Total Mezorektal Eksizyon Kursu (Uluslararası Katılımlı) / Ankara Cerrahi Günleri-4 (Uluslararası Katılımlı) (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Sheraton H&C Center, Ankara, TÜRKĠYE, 16 Kasım 2008) Akut Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Tedavisi Kursu (Ankara Cerrahi Derneği & Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Ankara, TÜRKĠYE, 10/01/2009) Vasküler Yaralanmalar Paneli (Ankara Cerrahi Derneği & Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ankara, TÜRKĠYE, 07/02/2009) Türk Cerrahi Derneği Genel Cerrahi Uzmanlık Alanı ve Yan Dallar Çalıştayı (Türk Cerrahi Derneği, Ankara, TÜRKĠYE, 21/02/2009) Yanık Kursu (Ankara Cerrahi Derneği & BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ankara, TÜRKĠYE, 11 Nisan 2009) Tiroid Cerrahisinde Sinir Moniterizasyonu Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 28 Nisan 2009) Laparoskopik Adrenalektomi Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 29 Mayıs 2009). 14

15 Ulusal Patoloji Kongresi (Ankara Patoloji Derneği & Patoloji Dernekleri Federasyonu, Acapulco Hotel, Girne, KIBRIS, 7 11 Ekim 2009) Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonu Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 9 Ekim 2009) Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 8 Ocak 2010) Tiroid Cerrahisinde Sinir Moniterizasyonu Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 6 ġubat 2010) Genel Cerrahide Hukuki Sorumluluklar Kursu (Türk Cerrahi Derneği & Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Trabzon,/ TÜRKĠYE, ġubat 2010) Karaciğer Transplantasyon Patolojisi ve Karaciğer Patolojisinde Güncel Konular (Anadolu Patoloji Derneği & Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Trabzon, TÜRKĠYE, 24 Nisan 2010) th International Thyroid Congress (ITC2010). Palais Des Congress, Paris, FRANCE, September 2010 (American Thyroid Association [ATA], European Thyroid Association [ETA], Latin American Thyroid Society, French Ministery of Health, French Ministery of Higher Education and Researche, Paris, FRANCE, September 2010) Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı, 9. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği, Uluslararası katılımlı, Cornelia Diamond Golf Resort&Spa, Belek, Antalya, TÜRKĠYE, 2 Aralık 2010) Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, (Endokrinolojide Diyalog Derneği, Uluslararası katılımlı, Cornelia Diamond Golf Resort&Spa, Belek, Antalya, TÜRKĠYE, 2-5 Aralık 2010) XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (Türk Tabipler Birliği & TTB - Uzmanlık Dernekleri EĢgüdüm Kurulu & Ġstanbul Tabip Odası, Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 14 Mart Salonu, Aralık 2010) Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyonu Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog 15

16 Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 25 ġubat 2011) Cerrahide Klinik Araştırma ve Tez Hazırlama Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği Web Tabanlı Görsel Eğitim Programları - Endokrinolojide Diyalog Derneği & Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D., Ġstanbul, TÜRKĠYE, 16 Nisan 2011) Türk Cerrahi Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı (Türk Cerrahi Derneği & Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon, TÜRKĠYE, Haziran 2011, [KonuĢmacı TartıĢmacı]) Attendance for English Conversation Class in (In Recognition of Being an Active, Engaged and Motivated Participant During the English Conversation Course by Tess Eisenhart and Christina Blomberg, Fullbright English Teachers and Yalcin Tepe, Ph.D., Professor, Director, Department of Foreign Languages, Giresun University, ) th ETA (European Thyroid Association)-CRN (Cancer Research network) and ESES (European Society of Endocrine Surgeons) Meeting, Kraków, POLAND, September 10th, 2011 (European Thyroid Association [ETA], Kraków, POLAND, September 10th, 2011) th Annual Meeting of ETA (European Thyroid Association), Kraków, POLAND, September 10th-14th, 2011 (European Thyroid Association [ETA], Kraków, POLAND, September 10th, 2011) Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı, 10. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Endokrinolojide Diyalog Derneği, Uluslararası katılımlı, Marititm Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya, TÜRKĠYE, 17 Kasım 2011) Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, (Endokrinolojide Diyalog Derneği, Uluslararası katılımlı, Marititm Pine Beach Kongre Merkezi, Belek, Antalya, TÜRKĠYE, Kasım 2011) TÜBİTAK-Bilgilendirme Toplantısı, Ulusal ve Uluslararası Akademik Araştırma Programları Bilim İnsanları Destekleri (TÜBĠTAK & Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, Güre YerleĢkesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu, 31 Ocak 2012, Giresun, TÜRKĠYE). 16

17 15.Hakemlik Yaptığı Dergiler: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Science Citation Index - Expanded) ( ) (SÜREKLĠ) Archives of Gynecology and Obstetrics (Science Citation Index - Expanded, Current Contents - Clinical Medicine, BIOSIS Previes, PubMed/Medline) (2010) (Olguya spesifik) International Journal of Biomedical Science (IJBS) (Chemical Abstract, Index Copernicus, EMBASE, For DOAJ, PubMed/Medline) ( ) (SÜREKLĠ) Journal of Huazhong University of Science and Technology (Medical Sciences) (Science Citation Index - Expanded (SciSearch), PubMed/Medline, SCOPUS, EMBASE, Chemical Abstracts Service (CAS), Google Scholar, CSA, Academic OneFile, Gale, IBIDS, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Summon by Serial Solutions) (2011) (Olguya spesifik) Histology and Histopathology (Science Citation Index, Science Citation Index - Expanded, Current Contents - Clinical Medicine, BIOSIS Previes, PubMed/Medline) (2012) (Olguya spesifik). 16. Yer Aldığı Kongre/Toplantı Bilimsel Kurulları Türk Cerrahi Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı, Haziran 2011, Trabzon. Türk Cerrahi Derneği & Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, TÜRKĠYE (KonuĢmacı TartıĢmacı). 17

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Adı Soyadı: Hatice KARABULUT Doğum tarihi: 14.05.1979 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) :

Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : Bilimsel Eserler Listesi Konuşmalar (Panel ve Konferanslar) : 1. Konferans: Onkoplastik meme cerrahisi I. Karadeniz Meme Kanseri Sempozyumu Rize, Ekim 2007 2. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SONER AKBABA Doğum Tarihi: 26 NİSAN 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y.Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Nazif Ekin Akalan. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Nazif Ekin Akalan. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Nazif Ekin Akalan Unvanı : Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (Birincilikle mezun) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1995 Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2013 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zuhal KUNDURACILAR Doğum Tarihi: 11 Ekim1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ABD CERRAHİSİ ABD TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ABD CERRAHİSİ ABD TIP FAKÜLTESİ 1/67 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (ŞUBAT 2013) İsim Prof. Dr. Türker Kılıç Mesleki Pozisyon Nöroşirurji Uzmanı, Profesör Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Medical

Detaylı

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : 1 Ek-4 PROF DR BİLSEN SİRMEN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Bilsen Sirmen 2. Doğum Tarihi : 12.05.1945 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Fizyoterapi-Rehabilitasyon Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel :

Adı Soyadı : Sadık Kara. Unvanı : Profesör. Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 01.03.1959. Tel : Adı Soyadı : Sadık Kara Unvanı : Profesör Doğum Yeri / arihi : Kayseri / 0.03.959 Tel : Posta Adresi : Fatih Üniversitesi, Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü Büyükçekmece, İstanbul E-posta : skara@fatih.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı