"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir""

Transkript

1 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk, barýþçý kimliði, liderlik yeteneði, üstün kiþiliði, hedefleri ve öngörüleriyle yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndan biridir. 3 TE Mavral'dan SMMMO ve Ziraat Odasý'na ziyaret AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral Bulut, SMMMO ve Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum Belediye Baþkan aday adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Mavral, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Genç Giriþimciler Kurulu (GGK), bütün kurul üyelerine yönelik bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de katýlýmýyla, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurul üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Çorum'un her alanda yüksek potansiyeli olan bir il olduðunu vurgulayarak, genç giriþimcilerin yeni yatýrýmlar konusunda hayli avantajlý olduklarýný vurguladý. 7 DE 5 TE 10 Kasým programý Anýt ve DTS'de yapýlacak "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle yarýn bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýnda program yapýlacak.burada Valilik ve diðer protokol üyelerinin Anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan saat 09.05'te 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunulacak. 2 DE "Atatürk'ün gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýmýzý devam ettirmeliyiz" Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. 3 TE "Projelerimizin hepsi uygulanabilirdir" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn açýkladýðý projeler, Çorum halkýnýn gündemine oturdu.özellikle Çimento Fabrikasý'nýn kaldýrýlmasýný kararlý bir þekilde gündeme taþýyan Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn, mevcut stadyumun yeri ile ilgili açýklamasý da Çorum'da en çok konuþulan konular arasýndaki yerini aldý. Mehmet Karadað, dile getirdiði konularýn akþamdan sabaha akýl edilmiþ mevzular olmadýðýný, sadece söylemle kalmayýp detay projeleriyle ilgili teknik çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü aktardý. 5 TE Belediyeden "akýllý kavþak" paneli 5 TE Ýl Genel Meclisi, "ödeneklerin kullaným ilkelerini" belirledi Ýl Genel Meclisi, 2014 yýlýnda birliklere ayrýlan yardým ödeneklerinin kullaným ilkelerini belirledi. 6 DA Eninda Restoran'a görkemli açýlýþ Mehmet Yýldýrým ve Mustafa Keçeci'nin sahibi olduðu Eninda Restoran dün düzenlenen törenle açýldý. Mevlana Otoparký karþýnda bulunan Eninda Restoran'ýn açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ile çok sayýda davetli katýldý. ANATIPDER ve USAF iþbirliðinde hazýrlanan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý projesi tanýtýlacak. 6 DA 7 DE ANATIPDER projesini tanýtacak

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri 2 HABER 10 Kasým programý Anýt ve DTS'de yapýlacak "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle yarýn bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýnda program yapýlacak.burada Valilik ve diðer protokol üyelerinin Anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan saat 09.05'te 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunulacak. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla göndere çekilen Türk bayraðý yarýya indirilecek.anýtta ki programýn ardýndan Atatürk Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan anma programý Devlet Tiyatro Salonunda saat 09.30'da yapýlacak. Ýmsâk : 04:30 Güneþ : 06:11 Ýþrak 07:03 Öðle : 11:34 Ýkindi : 14:16 Akþam : 16:38 Yatsý : 18:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 45. Hafta Günah iþlemiþ kimse, abdest alýr, sonra iki rekât namaz kýlar, sonra istiðfâr ederse, günahý affolur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝZ KÝMSEYE KÝN TUTMAYIZ Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Güçlü'den Rektör Alkan'a ziyaret Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü, AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda a ziyaret ettiler. Üniversite ile ilgili geliþmelere ve ileriye dönük projeler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü, Hitit Üniversitesinde bulunmaktan Yýl: 9 Sayý: 2623 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolay tebrik ederek, baþarý dileklerini iletti.tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü ve heyet üyelerinin üniversiteye yaptýklarý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da Hitit Üniversitesi olarak büyük bir çalýþma gayreti içerisinde olduðunu belirterek bu çalýþma sürecine katký saðlayan herkese teþekkür etti.heyet ziyaret sonrasýnda "Batýya Doðru Akan Nehir" konulu belgesele ait fotoðraflarý incelediler. Haber Servisi OKA yönetimi Samsun'da toplandý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu kasým ayý olan toplantýsý, Samsun'da yapýldý. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un Baþkanlýðý'nda toplantýya Vali Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir ve diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. Mali Destek Programlarýnýn Uygulama Süreçleri ve Raporlarýn deðerlendirilmesi, Ajansýn 2013 Yýlý Denetiminin yaptýrýlmasý, Ajansýn Aylýk Bilançosu, Yatýrým Destek Ofislerinin çalýþmalarý, Doðrudan Faaliyet Desteði ve Teknik Destek Uygulamalarý ile Güdümlü Proje Destekleri çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi.haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Biz kimseye kin tutmayýz Aðyar dahi dosttur bize Kanda ýssýzlýk var ise Mahalle vü þardýr bize Adýmýz miskindir bizim Düþmanýmýz kindir bizim Biz kimseye kin tutmayýz Kamu âlem birdir bize Vatan bize cennetdürür Yoldaþýmýz Kak'dürür Hak'tan yana yönelicek Baþka yollar dardýr bize Dünya bir avrattýr karý Yoldan iltir niceleri Sürün gitsin öyleleri Onu sevmek ardýr bize Dünya haramdýr haslara Helal olmuþ nekeslere Biz dünyayý dost tutmayýz Ol dünya murdardýr bize Yunus eydür Allah deriz Allah ile kapýlmýþýz Dergâhýna yüz tutuban Hemen bir ikrardýr bize YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,025 2,025 EUR 2,716 2,717 STERLiN 3,245 3,261 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL: ÞÝFA ECZANESÝ TEL: CEYHUN ECZANESÝ TEL: KÖÞKER ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Atatürk'ün gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýmýzý devam ettirmeliyiz" Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. "Ne mutlu ona ki, onun genç nesillere emanet ettiði ve 'en büyük eserim' diye nitelendirdiði Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayýþý ile taçlanmýþ olarak yine onun gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýný devam ettirmektedir" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Demokratik, laik ve çaðdaþ deðerlerinden oluþan kiþiliðindeki bütünleþtirici kimliði ve bilimi kýlavuz edinmiþ olan anlayýþý ile Atatürkçü düþünce sistemi, TC. Devletini milleti ile sonsuza denk bölünmez bütün olarak yaþatacak, en büyük ateþleyici güçtür. Bu düþünce ve duygularla, ilke ve devrimlerinle hiç sönmeyecek bir meþale misali aydýnlattýðýn uygarlýk yolunda kararlý ve de istikrarlý ilerleyiþimizi sürdüreceðimize, manevi huzurunda söz veriyor ve sizi rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk, barýþçý kimliði, liderlik yeteneði, üstün kiþiliði, hedefleri ve öngörüleriyle yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndan biridir. Atatürk'ün Ýstiklal Savaþý'nýn ardýndan kurduðu ve genç nesillere emanet ettiði Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüðünü yansýtan eþsiz bir eserdir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Cumhuriyetimizin en büyük hedefi, siyasi düþüncesi, cinsiyeti, dini inancý, etnik kökeni ne olursa olsun milletimizin tüm fertlerini vatandaþlýk temelinde birleþtirmek olmuþtur. Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiði ve 'en büyük eserim' dediði Türkiye Cumhuriyeti, kuruluþ idealine uygun olarak, medeni milletler camiasýnýn saygýn bir üyesi haline gelmiþtir. Ülkemiz, temel insan hak ve özgürlüklerinin geliþmesi, hukukun üstünlüðünün saðlanmasý ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarýnýn geçerli kýlýnmasý yolunda çok önemli mesafeler kat etmiþ bulunmaktadýr. Gelecek nesillerimizin de ayný þuur ve inançla, bayraðý bizlerden devralacaklarýna inancýmýz tamdýr. Bu kararlýlýkla, ebediyete intikalinin 75. yýlýnda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk'ü saygý ile anarken, silah arkadaþlarýný, Anadolu'yu bize vatan olarak kazandýran bütün kahramanlarýmýzý, þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnetle anýyorum" dedi. Haber Servisi Mustafa Lek'ten esnaf ziyareti AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Mustafa Lek, sanayi esnafý ziyaretlerinde bulunarak, sýkýntýlarý ve beklentileri ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Mustafa Lek, sanayide çalýþan marangoz, mermer, oto tamircisi esnafýna sanayi ve þehir projeleri hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn derdini, sýkýntýsýný bildiðini ve bunlarý çözüme ulaþtýrmak için elinden gelen çabayý göstereceðini anlatan Lek, ayrýca çalýþma döneminde özellikle esnaf ve özel çalýþan iþyerlerine vermiþ olduðu danýþmanlýk hizmeti ile alýnacak devlet desteði ve projeler konusunda da hemþerilerinin yanýnda olacaðýný söyledi. "Projelerimizle Ýskilip'in hizmetindeyiz" sloganýyla yola çýkan Lek, projelerinin ayrýntýlarýný en yakýn zamanda basýn ve halkla paylaþacaðýný iletti. Ayrýca sanayide faaliyet gösteren iþyerlerinin yanýnda Çýraklýk Eðitim Merkezi'ni de ziyaret etti. Lek, "Biz size hizmet için yola çýktýk sizde bizlere destek olursanýz hep beraber Ýskilip için yapacak çok þeyimiz var" dedi. Mustafa Lek, ziyaretlerine ara vermeden devam edeceðini sözlerine ekledi. Fatih AKBAÞ Müftü Aþýk'tan Rektör Alkan'a ziyaret Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette üniversitede yapýlan çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu dile getiren Mehmet Aþýk, Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek 5 ciltten oluþan "Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir" adlý eseri takdim etti. Mehmet Aþýk ayrýca, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý'ndan oluþan yaklaþýk 20 set kitabý da üniversiteye hediye etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a il genelinde yaptýðý yoðun çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Yýlmaz MERT Vali Baþköy, 'Geliþen Kentler Zirvesi'ne katýldý YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu, Boztepe,Kýþla köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Yeniköy ve Eskialibey köyü. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatýrým Ortaklarý Derneði'nin (GYODER) Türkiye'nin güçlü potansiyel barýndýran kentler ve bölgelerini, bu kentlerdeki gayrimenkul yatýrým fýrsatlarýný ön plana çýkarmak amacýyla düzenlediði 'Geliþen Kentler Zirvesi'nin 5'incisini Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý himayesinde Samsun'da gerçekleþtirdi. Samsun Büyükþehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilen "Geliþen Kentler Zirvesi'ne; Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Vali Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Giresun Valisi Hasan Karahan, Sinop Valisi Yavuz Selim Köþger, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Yeldan, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Ýlçe Kaymakamlarý, Samsun Ýl Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Karakurt, Sinop Belediye Baþkaný Baki Ergül, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, kamu kurumun ve kuruluþ müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý.açýlýþ konuþmasýný GYODER Baþkaný Aziz Torun'un yaptýðý 'Geliþen Kentler Zirvesi'nde, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Erdoðan Bayraktar ile Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Suat Kýlýç da birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan iki oturum halinde yapýlan "Geliþen Kentler Zirvesi" Samsunum 2 Gemisi'nde düzenlenen resepsiyonun akabinde sona erdi. Haber Servisi

4 HABER 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "8 Kasým Dünya Radyoloji Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajýnda, "Sadece yýlýn bir gününde hatýrlanmak istemeyen Radyoloji teknisyen ve teknikeri çalýþanlarýnýn yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarý artýk görmezden gelinmemeli, çalýþma koþullarý ve çalýþma süreleri acilen iyileþtirilmelidir" dedi. Radyoloji çalýþanlarýnýn mesleki risklerinin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðine deðinen Saatçi, "Saðlýk Bakanlýðý, saðlýkta dönüþüm programýnýn en büyük paydaþlarý olan ve saðlýðýn her alanýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarý için, paydaþ olmanýn gereðini yerine getirmeli ve mesleki risklerin ortadan kaldýrýlmasý yönünde ciddi adýmlar atmalýdýr. Bu baðlamda, radyoloji ünitelerini, "Radyasyon Güvenliði Yönetmeliði" çerçevesinde ele alarak, saðlýklý hizmet üretmesi yönünde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Alanla ilgili personel istihdamý yapýlarak, uzman dýþý, vasýfsýz çalýþtýrmanýn önüne geçilmelidir. Cihaz modernizasyonunun saðlanmasý, uygun havalandýrma ve izolasyonu ile birlikte yeterli fiziki çalýþma koþullarý oluþturularak saðlýklý hizmet üretir hale getirilmelidir" ifadelerini kullandý. Radyoloji çalýþanlarýnýn mesai saatlerinin günlük 5 saatten 7 saate çýkarýlmasýnýn kabul edilebilir olmadýðýnýn altýný çizen Saatçi, "Saðlýklarý açýsýndan son derece tehlikeli olan uygunsuz ortam ve çalýþma koþullarý nedeniyle yoðun radyasyona maruz kalan iyonlaþtýrýcý radyasyonla teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý yerler ile bu iþ veya iþlemlerde çalýþan personelin günlük çalýþma sürelerinin 5 saatten 7 saate çýkarýlmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Sendikamýzýn konu ile ilgili açtýðý dava devam etmektedir. Radyasyonun, insan saðlýðýný tehdit eden olumsuz etkilerine iliþkin onca bilimsel çalýþmalarýn varlýðýna raðmen, çalýþanlarýn mesai saatlerinin artýrýlmasýyla baþta kanser olmak üzere radyasyona baðlý birçok ölümcül hastalýða yakalanma riskini de beraberinde getirmesi "bir þey olmaz" mantýðýyla ifade edilemez" þeklinde kaydetti. Fýndýk, Pazar esnafýný dinledi "Radyoloji çalýþanlarýnýn sesine kulak verilmelidir" Osmancýk AK Parti Belediye Baþkan aday adaysý Salih Osman Fýndýk, tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda Perþembe Pazar yerini ziyaret ederek halkýn sorunlarýný dinledi. Pazar yerinde, esnafýn ve Osmancýk halkýnýn problemleri dinleyen Fýndýk, Pazar yerinin temel sorunlarýna yönelik bilgi alýþveriþinde bulunarak gerekli notlarý aldý. Pazar yerindeki kargaþa ve karmaþayý düzelterek, park sorununa da el atacaðýný kaydeden Fýndýk, "Misyon ve vizyon sahibi olamayanlar proje üretemez, çaðýn teknolojisini yakalayamazlar" dedi. Fýndýk, ''Aday olmam ve seçilmem halinde öncelikle pazar ve çarþý esnafýnýn, mahallelinin ve Osmancýk'ta yaþayan bütün vatandaþlarýn meseleleriyle bizzat yakýndan ilgileneceðim. Ben halkýn seçtiði halkýn adamý olacaðým. Benim kapým herkese açýk olacak. Vatandaþlar bana sorun anlatmak için gelmeyecekler. Bana teþekkür etmek için gelecekler" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Radyoloji çalýþanlarýnýn 'fiili hizmet süresi zammý' sorunun devam ettiðini belirten Saatçi, "Radyoloji çalýþanlarýnýn fiili hizmet süresi zammý hesabýnda mesai saatlerin tamamýný bu maddelerle geçirmedikleri gerekçesi ile yýllýk 360 güne tam 90 günlük fiili hizmet süresi zammý verilmemektedir. (SGK'nýn son dönemde verdiði görüþleri nedeniyle). Oysaki asker ve polisler yýllýk tam süreli (90 gün) olarak fiili hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmaktadýr. Radyoloji çalýþanlarý da tam süreli olarak yararlanmalýdýr. Uluslararasý Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý (IAEA) ve Avrupa Enerji Topluluðu (AURA- TOM) gibi birçok uluslararasý kuruluþun ilke olarak radyasyon kaynaklarýyla çalýþanlarýn günlük çalýþma sürelerini olabildiðince asgari seviyeye indirilmesi tavsiyesinin gereði yapýlmalýdýr. Saðlýk Sen olarak, saðlýkta yürütülen tüm projelerin ana merkezi ve paydaþý olan ancak, zahmette paydaþ görülüp, baþarýda paydaþ görülmeyen saðlýk çalýþanlarýna biçilen bu rol ve yaklaþýmý þiddetle reddediyor, onca olumsuzluklara raðmen, alanlarýnda baþarýnýn mimarlarý olan radyoloji çalýþanlarýnýn "8 Kasým Dünya Radyoloji Günü" kutluyoruz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Emeklilerden Lek'e tebrik Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý MHP Ýl Baþkanlýðýna getirilen Ýsmail Lek'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Kýnýklý, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'e yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Lek, ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Felsefe ve Tarih Topluluðu "Mutluluðun Kazanýlmasý"ný müzakere etti Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinde Felsefe ve Tarih Topluluðu tarafýndan düzenlenen güz dönemi felsefi müzakere etkinliklerinin "Mutluluða Ulaþma Yolunda Öneriler" baþlýklý ilk müzakere etkinliðinde Farabi'nin Tenbih Alâ Sebili's-Saade adlý risalesi müzakere edildi. Farabi, Ýslam Felsefe geleneðinde Tahsilu's-Saade yani "Mutluluðun Kazanýlmasý" konusunda önemli eserler býraktýðýnýn belirtildiði programda Filozofun bu eserinde mutluluðun ne olduðu, nasýl elde edileceði, iyinin þartlarý, insanýn eylemlerinde nasýl orta yolu bulacaðý müzakere edildi, bu konularda çözüm önerileri sunuldu. Bu çerçevede insanýn saðlýklý ve huzurlu bir yaþam elde edebilmesindeki temel unsurlar tartýþmaya açýldý. Etkinlik Felsefe ve Tarih Topluluðu Baþkaný Abdullah Özkul'un açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Oturum Baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un yaptýðý etkinlikte Ayþe Yýldýz, Þeyda Kiriþ ve Mirza Alaca'nýn yaptýklarý sunumlarýn ardýndan müzakere kýsmýna geçildi. "Mutluluða Ulaþma Yolunda Öneriler" adlý tartýþma programý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mevlut Uyanýk'ýn deðerlendirmeleriyle sona erdi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI KONUTLARDA DOÐAL GAZ KULLANIMI-5 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný a. Mutfakta: Genellikle ocak, fýrýn ve ocaklý fýrýn kullanýlmaktadýr. Mutfak cihazlarýnda da doðal gaz kullanýlýr. b. Su Isýtýcýlarý: Açýk bacalý su ýsýtýcýlarýnýn bulunduðu bölümde iyi çekiþ yapan bir baca bulunmalý ve cihaz mutlaka bu bacaya baðlanmalýdýr. Su ýsýtýcýsý mümkünse tam bacanýn altýna, bu mümkün deðilse baca hizasýndan en fazla 1 m. açýklýk bulunacak þekilde monte edilmelidir. Doðal çekiþli cihaz ile baca arasýna konulan atýk gaz borularýnda 90 derecelik dirseklerden kaçýnýlmalý, 135 derecelik dirsekler veya esnek tip borular tercih edilmelidir. Borular elle sökülmeyecek þekilde baðlanmalýdýr. Yeterli gaz, beslemesine uygun çapta döþenen gaz tesisatýna mutlaka bir ara musluðu konmalý ve musluk ile cihaz arasýnýn baðlantýsý ancak bir alet ile sökülebilir þekilde rekorla yapýlmalýdýr. Su ýsýtýcýsýnýn bulunduðu bölümün dýþa bakan camýnda veya duvarýnda ýsýtýcýya uygun ölçülerde bir havalandýrma oluþturulmalýdýr. Ancak, yapý aydýnlýðýna bakan pencere ve duvarlara, yanma için gerekli oksijen yeterli oranda saðlanacaðý için vantilasyon takýlmaz. Kullanma açýsýndan bacalý tip su ýsýtýcýlarý için en uygun yer mutfak hacimleridir. Ancak istenen koþullar (uygun havalandýrma ve baca olmasý kaydýyla) saðlandýðý takdirde mutfak dýþýndaki bölümlere de açýk bacalý su ýsýtýcýlarý iþletmenin onayý alýnarak monte edilebilir. Denge bacalý su ýsýtýcýlarý, dýþ atmosfere açýk, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma montaj talimatýna uyularak monte edilmelidir. Ancak yanýcý ve kolay tutuþabilir yapý elemanlarý bulunan duvar yüzeylerine (ahþap, lambri, kaðýt kaplama vb.) monte edilemez. Zemin katlarda bulunan, kapalý olmayan balkonlara açýlan ve insan elinin deðebileceði bölümlerde yerden 2 m yüksekliðe kadar olan yerlerdeki denge bacalý su ýsýtýcýlarýnýn dýþ atmosfere açýlan baca çýkýþlarý koruyucu bir kafes içine alýnmalýdýr. Koruyucu kafesler kötü hava koþullarýna dayanýklý ve yanmaz bir malzemeden yapýlmýþ olmalý, dýþtan duvara monte edilmeli ve yanmýþ gaz çýkýþ borusu ile metal koruyucunun baðlantýsý bulunmalýdýr. c. Sobalar: Gaz ile çalýþan sobalarýn açýk bacalý olan tiplerinin bulunduðu bölümde iyi çekiþ yapan bir baca bulunmalý ve mutlaka bacaya baðlanmalýdýr. Soba mümkünse tam bacanýn altýna, mümkün deðilse baca hizasýnda en çok 1 m. açýklýkta bulunacak þekilde monte edilmelidir. Sobalar sabit bir þekilde, konumuna göre baðlanmalýdýr. Sobanýn yakýn bir yerine mutlaka bir ara musluðu konmalý ve baðlantýsý soba tarafýndan rakorlu olmalýdýr. Baca baðlantýlarýndaki borularda 90 derecelik dirseklerden kaçýnýlmalýdýr. Yanýcý ve kolay tutuþabilir maddelerin bulunduðu bölümlere açýk bacalý soba konulmalýdýr. Açýk bacalý sobalarýn baca çýkýþlarýnda yönlendiricilerin olmasý gerekmektedir. Denge bacalý sobalar, dýþ atmosfere açýk, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma montaj talimatlarýna uygun olarak monte edilmelidir. Montajda, sobalarýn soðuk hava akýmýnýn olduðu yerlere, özellikle pencere altlarýna, bölüm içindeki hava sirkülasyonunun en düzgün olacak þekilde saðlanabilmesi için yere yakýn olarak monte edilmesi kullaným açýsýndan yararlýdýr. Zemin katlarda bulunan, uygun balkonlara açýlan ve insan elinin deðebileceði bölümlerdeki dýþ atmosfere açýlan denge bacalý soba baca çýkýþlarý, aynen su ýsýtýcýlarýnda olduðu özelliklerde koruyucu kafes kullanýlmalýdýr. Sobalarýn yerleþtirilmesinde, yapýmcýnýn tavsiyelerine kesinlikle uyulmalýdýr. * BANA ÖÐRETMEDÝLER, SEN ÖÐREN YAVRUM! Mutfakta gaz kokusu hissedildiðinde, Kapýnýn, pencerenin hemen açýlacaðýný, Gaz vanasýnýn kesinlikle kapatýlacaðýný, Elektrik prizlerine dokunulmayacaðýný, Lambalar yanýyorsa kapatýlmayacaðýný, Yanmýyorsa asla ve asla açýlmayacaðýný, Kombinin, fýrýnýn fiþinin çekilmeyeceðini, Makineler çalýþýyorsa dokunulmayacaðýný, Hiç bir surette ateþ yakýlmayacaðýný, Kapýnýn ziline dahi basýlmayacaðýný, Buzdolabýnýn kapaðýnýn açýlmayacaðýný, Telsiz ve telefonla konuþulmayacaðýný, Gazý tahliye için, havanýn süpürüleceðini, Tehlike varsa 187 'ye acil iletileceðini, Evin adresinin de doðru belirtileceðini, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum! * Doðalgazýn, renksiz, kokusuz olduðunu, Tanýnsýn diye içine özel koku konduðunu, Çoðunun bunu çürük sarýmsak sandýðýný, LPG 'nin tersine havadan hafif kaldýðýný, Bu nedenle yoðunluðun havada olduðunu, Doðru tahliyenin çömelerek yapýldýðýný, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum! * Mutfakta ocaðýn düðmesiyle oynanmayacaðýný, Her temizlikte hortumun kontrolünün olacaðýný, Gece yatarken mutfak kapýsýnýn kapatýlacaðýný, Yatak odasýna 'Gazý kontrol ettin mi?' yazýlacaðýný, Kontrol edilmemiþse üþenmeden gidip bakýlacaðýný, Apartmanda saðlam yangýn cihazýnýn bulunacaðýný, Tüm vanalarýn açýk, kapalý konumun bilineceðini, Kollarýnýn sökülmeden daima takýlý duracaðýný, Öðrenmek için, aile boyu tatbikat yapýlacaðýný, Bunlara uyulursa herkesin güvende olunacaðýný, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum Öðrende akýllý davran yavrum (Mahir Odabaþý )

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Projelerimizin hepsi uygulanabilirdir" "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Genç Giriþimciler Kurulu (GGK), bütün kurul üyelerine yönelik bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de katýlýmýyla, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurul üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Çorum'un her alanda yüksek potansiyeli olan bir il olduðunu vurgulayarak, genç giriþimcilerin yeni yatýrýmlar konusunda hayli avantajlý olduklarýný vurguladý. Çorum'a gelen turistlerin burada aðýrlanmasý, alýþveriþ yapmalarý konaklamalarý noktasýnda eksikliklerin bulunduðunu, dolayýsýyla genç giriþimcilerin bu eksikleri gidermek adýna yatýrýmlar yapabileceðine dikkat çeken Tepençelik, "Turizm konusu haricinde, kamuoyunun da malumu olduðu üzere ilimize savunma sanayi yatýrýmlarý getirmek için projeler üretiyoruz. Genç giriþimcilerimiz de savunma sanayine yönelik araþtýrmalar yapabilir, ortak yatýrýmlar yapabilirler. Ayrýca demiryolu konusu da gündemimizde olan bir konu. Demiryolu bugün olmasa bile orta vadede ilimize kazandýrýlacaðýna inanýyoruz. Dolayýsýyla genç giriþimcilerimiz bugünden, demiryolu sanayine yönelebilirler. Ýlimizin geleceðinin, bugünün genç giriþimcilerimizin ellerinde þekilleneceði gerçeðinden hareketle, hem kendiniz, hem de ilimiz, dolayýsýyla ülkemiz için hep birlikte çok çalýþmamýz gerekiyor" dedi. Toplantýda, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu'nun kuruluþ amacý ve hedefleri hakkýnda bilgiler veren Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, GGK'nýn, ülkemizde ve ilimizde gençler arasýnda giriþimciliði özendirmek ve yaygýnlaþtýrmak, bunun da ötesinde genç giriþimcilerin belli bir çatý altýnda toplanmasýný hedeflediðini aktardý. TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu olarak, TOBB'un ulusal bazda belirlediði genç giriþimciliðin yaygýnlaþtýrýlmasý ve özendirilmesi hedefi doðrultusunda yereldeki çalýþmalarý sürdürdüklerini belirten Çabuk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetimi ve kadrolarýnýn da bu konuda kendilerine her türlü desteði saðladýðýný, yol gösterdiðini kaydetti. Çabuk, "Genç Giriþimciler Kurulu'na katýlan bir arkadaþýmýz yalnýzca ilimizdeki genç giriþimcilerle deðil, Türkiye genelindeki bütün genç giriþimcilerin içerisinde bulunduðu bir aða dahil olmaktadýr. Dolayýsýyla yalnýzca Çorum'da deðil, Türkiye'nin her yerinde ticari anlamda iþ yapabilir, ortaklýklar kurabilirsiniz. Gerek TOBB bünyesinde düzenlenen ulusal bazlý toplantýlar, gerekse bölgesel bazda illerin düzenlediði toplantýlarla da geliþmelerden haberdar olabilir, ticari faaliyetlerinizi yönlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandý. Genç Giriþimciler Ýcra Kurulu olarak, üniversite-sanayi iþ birliði ve giriþimciliðin özendirilmesini kendilerine öncelikli gündem maddesi olarak belirlediklerini ifade eden Çabuk, "Bu kapsamda ilk olarak üniversitemizle diyalog kurarak hedeflerimizden bahsettik. Daha sonra çeþitli fakültelerde hocalarýmýzla birlikte derslere girerek giriþimciliðin ne olduðunu ilk aðýzlardan anlattýk. Üniversite öðrencilerimiz ayrýca, iþ hayatýna nasýl atýldýðýmýz, ne gibi aþamalardan geçtiðimiz ve ne gibi noktalara geldiðimi konularýnda tecrübelerimizi paylaþarak ufuklarýnýn geliþmesine katký saðlamaya çalýþtýk. Bu tür çalýþmalarýmýz, üniversite öðrencileri tarafýndan yanký buldu ve bazý arkadaþlarýmýzýn iþ yeri açmalarýna kadar destek olduk. Bunun haricinde, öncesinde birbirimizi hasbelkader tanýyan insanlar olarak Genç Giriþimciler Kurulu çatýsý altýnda bir araya geldik ve farklý ortaklýk yapýlarýyla iki ayrý þirket kurduk. Yani Genç Giriþimciler Kurulu'nun hedeflerine paralel olarak bir takým çalýþmalar yürüttük. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz, giriþimciliði zirveye taþýmak ve ilimizden baþlayarak ülkemizin kalkýnmasýna katký saðlamaktýr. Bu hedef doðrultu da sizlerinde destek ve yarýmlarýna ihtiyacýmýz var. GGK Türkiye'de yeni bir yapýlanmadýr. Ben ve ekibim göreve geldiðimiz günden bu yana, bizden sonra görevi teslim edeceðimiz arkadaþlarýmýz için standarda ulaþmýþ bir GGK yapýsý kurmak için çabalýyoruz. Giriþimci yaz tatilinde bile olsa çalýþýr, tatile gittiði yerde kendisine, çevresindeki iþ dünyasýna ve iline faydalý olacak olaylarý gözetler ve geldiðinde dinlendiði zamaný en karlý þekilde iþ hayatýna yansýtýr" þeklinde konuþtu. Kurul üyelerinin tanýþmasý, yeni iþ fikirlerinin ortaya çýkartýlmasý, hatta üyeler arasýnda yeni ortaklýklarýn kurulmasý adýna önem taþýyan toplantýda, kurul üyelerinin Ýcra Komitesi'nden beklentileri ve önerileri de deðerlendirildi. Ýlk tanýþma toplantýsý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Haber Servisi AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn açýkladýðý projeler, Çorum halkýnýn gündemine oturdu.özellikle Çimento Fabrikasý'nýn kaldýrýlmasýný kararlý bir þekilde gündeme taþýyan Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn, mevcut stadyumun yeri ile ilgili açýklamasý da Çorum'da en çok konuþulan konular arasýndaki yerini aldý. Mehmet Karadað, dile getirdiði konularýn akþamdan sabaha akýl edilmiþ mevzular olmadýðýný, sadece söylemle kalmayýp detay projeleriyle ilgili teknik çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü aktardý. Yaptýðý açýklamalarýnda zikrettiði tüm projelerin uygulanabilir olduðuna inandýðýný ve Çorum halkýnýn menfaati ve Çorum'un geliþimi açýsýndan olmazsa olmazlar olduðuna iþaret eden Karadað, "Çorum'un ufkunu açmak ve daha yaþanabilir bir kent haline getirmenin yolu her nereden geçiyorsa, biz o yolda yürümeye samimice niyetliyiz. Çorum'un genel menfaati, her türlü kazanýmýn önündedir. Çimento fabrikasý, ilimiz için her zaman deðerli bir yatýrým olmuþtur, ancak gelinen noktada taþýnmasý hem hemþehrilerimizin saðlýðý, hem de þehrimizin týkanmýþlýðýnýn önüne açmak için elzem hale gelmiþtir" dedi. Karadað, öte yandan toplum tarafýndan fazlasýyla benimsendiðine iþaret ettiði mevcut stadyumun konut ve iþ merkezi olarak düzenlenmemesi sözünün, vakti geldiðinde aynen hayata taþýnacaðýna tüm Çorumlu'nun þahitlik edeceðini, söz konusu alanýn örnek bir park alaný olarak Çorumlular'a hediye edilmesinde kararlý olduðunu açýkladý. "Birkaç günlük süre zarfýnda, yaptýðýmýz istiþareleri ve þehrin ortak aklýný gündeme taþýdýk. Gördük ki, doðru kararlar halkýmýz tarafýndan hemen kabul görüyor. Bu þehri Çorumlular'la birlikte yönetme sözümüz, bugünden halkýmýzda heyecan uyandýrdý. Bu konuda çok sayýda takdir ve teþekkür ifadeleri alýyorum. Þehri, o þehrin halkýyla bütünleþerek yönettiðiniz takdirde, hem doðru sonuçlara ulaþmak, hem de þehrimizi büyütmek mümkündür" diyen Karadað, "sevdamýz da derdimiz de Çorum" sözüyle çýktýðý hizmet yolunda, tek hedeflerinin Çorum'u geleceðe taþýmak olduðunu ifade etti. Haber Servisi Belediyeden "akýllý kavþak" paneli Çorum Belediyesi, altý farklý kavþakta uygulamak için çalýþmalarýný baþlattýðý akýllý kavþak sistemiyle ilgili panel düzenliyor. Büyükþehir belediyeleri dýþýnda ilk kez Çorum Belediyesi'nde uygulanacak olan Akýllý Kavþak Sistemlerini bilimsel bir bakýþ açýsý ile kamuoyuna anlatacak. Akýllý ulaþým sistemlerine önem veren belediyeler arasýnda yer alan Çorum Belediyesi, önemli isimlerin sunum yapacaðý Türkiye'de Akýllý Ulaþým Sistemleri adlý panel düzenliyor. Belediye Baþka Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn oturum baþkaný olarak katýlacaðý panelde Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hediye Yüydeþ, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Akbaþ ve ISSD Elektronik ve Sistem Mühendisi Çaðrý Yüzbaþýoðlu yer alacak. 13 Kasým 2013 Çarþamba günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda saat 14.00'da baþlayacak olan panele tüm Çorum halký davet edildi.

6 HABER TEK 6 Ýl Genel Meclisi, "ödeneklerin kullaným ilkelerini" belirledi cari hesaplardaki giderler için kullanýlmasý uygun bulunmuþtur. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarýlan birlik yardým ödeneklerinin 2014 yýlýndan itibaren geçerli olmak üzere yukarýda belirtilen ilkeler çerçevesinde kullanýlmasý, harcamalarýn muhasebe mevzuatýna göre sonuçlandýrýlmasý, plan ve bütçe komisyonumuzca da uygun görülmüþtür." Kubilay Kaan YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ýl Genel Meclisi, 2014 yýlýnda birliklere ayrýlan yardým ödeneklerinin kullaným ilkelerini belirledi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan 2014 yýlýnda birliklere ayrýlan yardým ödeneklerinin kullaným ilkeleri hakkýnda hazýrlanan rapor, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal, "Birlik ve ilgili harcama birimleri arasýnda yazýlý bir anlaþma yapýlmak kaydýyla yüzde 80 oranýndaki bütçenin projeli iþlerde kullanýlmasý uygun bulunmuþtur" dedi. Proje gerektirmeyen iþlerin birlik encümeni tarafýndan alýnacak karara istinaden %10 oranýndaki bütçenin genel amaca yönelik iþlerde kullanýlabileceðini belirten Soysal, þu bilgileri verdi: "Zorunlu olmasý halinde, 5355 sayýlý mahalli idare birlikler kanununun 16. maddesinde yer alan orandaki bütçenin Cumhuriyet Lisesi okul baþkanýný seçti Plan, Proje Yatýrým'ýn bütçesi 8 milyon 916 bin TL Ýl Özel Ýdaresi Plan, Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü'nün 2014 yýlý bütçesinin 8 milyon 916 bin 500 lira olduðu açýklandý. Ýl Genel Meclisinin dün yapýlan oturumunda Ýl Özel Ýdaresi müdürlüklerinin bütçeleri görüþülmeye devam edildi. Bütçenin 5 milyon lirasýnýn ilköðretim yeni bina yapýmlarýna kullanýlacaðýný belirten Plan, Proje, Yatýrým ve Ýnþaat Müdürü Mehmet Fatih Þahbaz, bu ödenek ile Ulukavak'ta 16 derslikli ortaokul ve 6 derslikli anaokulu, Osmancýk'ta 18 derslikli ortaokul ve spor salonu yapýlacaðýný bildirdi. Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve Spor Salonu için 1.6 milyon, küçük onarýmlar için 476 bin, büyük onarýmlar için 260 bin lira ayrýldýðýný belirten Þahbaz, kamulaþtýrma için 1.5 milyon liralýk harcama yapacaklarýný açýkladý. Bu yýl Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden ayrýlan ödenekle 7.9 milyon liralýk iþ yapýldýðýný kaydeden Þahbaz, 2014 yýlý ödeneðinin 2013'e göre yüzde arttýðýný bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Cumhuriyet Lisesi'nde öðrenci temsilciliði seçimi gerçekleþtirildi. Öðrenci temsilciliði için iki adayýn yarýþtýðý seçim heyecanlý ve demokratik bir havada yapýldý. Öðrenci temsilciliði için kullanýlan geçerli oylarýn 554'ünü alan Osman Akar yeniden okul temsilciliðine seçildi. Kullanýlan geçerli oylarýn 204'ünü ise diðer aday aldý. Seçim sonrasýnda öðrenci temsilciliði seçimine iliþkin bir konuþma yapan Cumhuriyet Lisesi Müdürü Vural Sucu, yeniden okul temsilciliðine seçilerek güven tazeleyen Osman Akar'ý tebrik etti. Öðrenci temsilciliði seçiminin demokratik bir þekilde tamamlanmasýna katý yapan adaylara, seçime katýlým saðlayan Cumhuriyet Lisesi öðrencilerine, öðretmenlerini de tebrik etti. Yeniden Cumhuriyet Lisesi öðrenci temsilcisi olarak seçilen Osman Akar ise Cumhuriyet Lisesi'nin kendisini bir kez daha bu görev için seçmesinden dolayý teþekkür etti. Seçim sürecindeki demokratik yarýþýn, demokratik bir süreçle devam edeceðini vurgulayan Akar, öðrenci temsilciliði için sürdürülen seçim çalýþmalarýnda kendisine destek veren bütün öðrenci arkadaþlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Sungurlu'da göçü tersine çevirmek için çalýþacaðýz" ANATIPDER projesini tanýtacak ANATIPDER ve USAF iþbirliðinde hazýrlanan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý projesi tanýtýlacak.tanýtým programý 12 Kasým 2013 Salý günü saat 11.00'de Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Haber Servisi Adalet ve Kalkýnma Partisi Sungurlu Belediye Baþkan aday adayý Okay Erözgün, seçilmesi durumunda Sungurlu için gerçekleþtireceði projeleri açýklamaya devam ediyor.sungurlu'yu marka þehir yapmak için yoðun çaba sarf edeceklerini belirten Erözgün, "Sungurlu Çorum'un en fazla göç veren ilçesi konumunda. Bunu tersine çevirmek için çalýþacaðýz. Ýlçede istihdam imkânlarý oluþturarak, hayat standartlarýný yükselterek tersine göçü teþvik edeceðiz" dedi. Göreve geldiklerinde kadýnlara ve engellilere özel önem vereceklerinin altýný çizen Erözgün, sadece kadýnlarýn kullanabileceði Kadýn Yaþam Merkezi kuracaklarýný söyledi. Ayrýca kadýnlarýn yönetimde temsil edilmesini saðlayacaklarýný, belediye meclis üyelerinin en az yüzde 25'inin kadýnlardan oluþacaðýný kaydeden Erözgün, kuracaklarý kadýn kooperatifleri arakatký yapacak ortamý hazýrlayacaklarýný hem de kadýnlarýn el becerilerinin geliþmesi için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Okay Erözgün, engelli vatandaþlar için yapacaklarý icraatlarý anlatýrken de þöyle konuþtu: "Öncelikle engelsiz bir þehir oluþturacaðýz. Gerek altyapý ve gerekse diðer yatýrýmlarýmýzla engelli vatandaþlarýmýzýn þehrin tüm imkânlarýndan faydalanmasýný saðlayacaðýz.'engelli vatandaþlar için 7/24 hizmet verecek koordinasyon merkezi kuracaklarýný ifade den Erözgün, " engelli vatandaþlarýmýz için belediye bütçesinden pay ayýracaðýz. Öncelikle tam donanýmlý sadece engellilere hizmet edecek engelli ambulansý alacaðýz. Engelli vatandaþlarýmýzýn yönetimde temsili için belediye meclisi listelerinde kontenjan ayýracaðýz"

7 HABER 7 Eninda Restoran'a görkemli açýlýþ Mehmet Yýldýrým ve Mustafa Keçeci'nin sahibi olduðu Eninda Restoran dün düzenlenen törenle açýldý. Mevlana Otoparký karþýnda bulunan Eninda Restoran'ýn açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan Eninda Restoran'ýn açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri kesti.sonrasýnda ise Mehmet Yýldýrým konuklarýna restoran hakkýnda bilgi verdi.eninda Restoran 6 katýnda ayný anda toplam 320 kiþiye hizmet verebilecek. Restoranýn 1. katý geniþ kapsamlý toplantý salonu, 2. katý VÝP salonu, 3. katý cafe restoran, 4. katý aile restoraný, 5. katý restoran mutfaðý, 6. kat restoran ve idare binasý olarak hizmet verecek. Yasin YÜCEL Mavral'dan SMMMO ve Ziraat Odasý'na ziyaret Arslanbay'dan Baþkan Külcü'ye teþekkür ziyareti AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral Bulut, SMMMO ve Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum Belediye Baþkan aday adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Mavral, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda oda Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ile görüþen Baþkan aday adayý Mavral, mesleki konularda fikir alýþveriþinde bulunurken, Çorum için yapacaðý projelerden de bahsetti. Daha sonra Çorum Ziraat Odasý'ný ziyaret eden Ülker Mavral, Ziraat odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sayan ile görüþtü. Sayan'dan Ziraat Odasý hakkýnda Çorum çiftçisi ile ilgili bilgiler alan Ülker Mavral, belediyecilik yönetim anlayýþýndan sivil toplum kuruluþlarýnýn farklý bir yerinin olduðunu vurgularken, Çorum'u yönetirken de baþta STK'lar olmak üzere herkesin fikir ve görüþlerine ihtiyaçlarýnýn olacaðýný vurguladý. Uður ÇINAR 'Biyolojik Tropizm Yeni Doku Oluþumu' anlatýldý Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi etkinlikleri kapsamýnda 'Biyolojik Tropizm Yeni Doku Oluþumu' konulu konferans gerçekleþti. Konferans dün Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç.Dr.Þebnem Gülen gerçekleþtirdi. Gülen "Bilimsel etkinliklerde genç bilim dallarýna sahip olduðumuz için hocalarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof.Dr.Mahmut Nedim Doral ise günümüz ortopedi ve geliþen teknolojiyle ilgili yenilikleri ve çalýþmalarý aktardý. Kubilay Kaan YÜCEL Adýný Star TV'de yayýnlanan "O Ses Türkiye" adlý programa katýlarak tüm Türkiye'ye duyuran Çorum Belediyesi THM koro üyelerinden Öznur Arslanbay, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Baþkan Külcü'ye verdiði destek nedeniyle teþekkür eden Arslanbay, ikinci turda da baþarýlý olarak Çorum'u en iyi þekilde temsil etmek istediðini belirtti. Katýldýðý "O Ses Türkiye" adlý müzik yarýþmasýnda Þebnem Ferah'ýn Sil Baþtan adlý eserini seslendiren Öznur Arslanbay, ikinci turdan sonra tüm Çorum halkýný kendisini SMS'lerle (kýsa mesaj) desteklemeye davet etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Öznur Arslanbay'ýn ablasý Özge Arslanbay'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Baþkan Külcü de Öznur'u baþarýsý nedeniyle kutladý. Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu'nun halk müziðinin sevdirilmesi ve özendirilmesi amacýyla önemli çalýþmalar yaptýðýna deðinen Külcü, ayný zamanda THM koro üyesi olan Arslanbay'a yarýþmanýn bundan sonraki bölümlerinde baþarýlar diledi. Baþkan Külcü, ayrýca Çorum'un ve Çorum Belediyesi'nin adýný en güzel þekilde duyuran Arslanbay'ý tebrik etti. Haber Servisi Rektör Alkan'dan 10 Kasým mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan 10 Kasým Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayýnladý.rektör Alkan mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Dünyanýn saygý duyduðu büyük liderlerden Mustafa Kemal Atatürk, hem askeri hem de siyasi dehasýyla Türkiye'yi sayýlý devletler arasýna sokmayý baþarmýþ bir liderdir. "Cumhuriyet"in temel deðerlerine sahip çýkmak ve "Büyük Türkiye" idealine hayat vermek için azim, inanç ve kararlýlýkla çalýþmak ise hepimizin temel görevidir. Ölümünün 75. yýlýnda Kurtuluþ Savaþý'nýn Baþkomutaný Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyetin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygýyla anýyoruz." ANATIPDER'ten Rektör Alkan'a ziyaret Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Ethem Zobacý Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde ki son geliþmeler ile ilgili büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade eden Ethem Zobacý, Üniversite, ANATIPDER, TÝKA, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði ve USAF iþbirliðinde 12 Kasým 2013 Salý günü saat 11.00'de Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý proje hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitenin projeye her türlü desteði vereceðini belirterek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Eriþen'den Baðcý'ya veda ziyareti Kendi isteði ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüðü Baþmühendis kadrosuna atanan Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý' ya veda ziyaretinde bulundu. Baðcý ziyarette yaptýðý deðerlendirme, "Osman Eriþen'in ilimizden ayrýlmasý bizim için sürpriz oldu. Çalýþmalarýndan memnun olduðumuz bir arkadaþýmýzdý. Ormanlaþtýrma hamlesi ve envanter çalýþmalarý ile ilimize önemli katkýlarý oldu. Ailevi nedenlerden dolayý ayrýlmasý nedeniyle kendisine baþarýlar diliyoruz" diyerek Osman Eriþen'e nezaket gösterip veda ziyaretinde bulunmasý nedeniyle de teþekkür etti. Haber Servisi

8 Kumar Adam elindeki son 500 dolarla kumar oynamaya karar verir ve Las Vegas'in yolunu tutar... Ve inanilmaz bir talih; tam 3 milyon dolar kazanir.hemen otel yonetiminin kendisine tahsis ettigi kral dairesine çýkar ve karýsýna telefon eder: "Hayatým, evde misin?" "Evet kocacýðim." "Ýyi. Hemen hazýrlan o zaman. Çabuk bavulunu hazýrla. Kumarhanede tam 3 milyon dolar kazandým." Kadýn sevinç dolu bir çýðlýk atar "Ayyyyyyyyyyy harikasin!! Hemen hazýrlaný yorum.. Peki ama nereye? Paris?; Karayipler?; Acapulco?; Güney Amerika?..." Adam cevap verir: "Umrumda deðil. Sadece eve döndüðümde çoktan gitmiþ ol." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Kemik iliði nakli Bekleyenlere müjde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan faaliyete geçirilecek TÜRKÖK projesi ile ilk imzalar atýldý. Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý arasýnda Uygun Gönüllü Vericilerin Belirlenmesi ve Örneklerin Alýnmasý Protokolü imzalandý. Çalýþma kapsamýnda Türk Kýzýlayý 12 bölge kan merkezinde gönüllü ilik verici merkezleri kuracak. Önümüzdeki mart veya nisan ayýnda faaliyete geçmesi planlanan proje kapsamýnda 5 yýl içinde 500 bin vericiye ulaþýlmasý hedefleniyor.saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Saðlýk Bakanlýðý ile Türk Kýzýlayý arasýnda gerçekleþtirilecek ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesinin ilk adýmý olan 'Uygun Gönüllü Vericilerin Belirlenmesi ve Örneklerin Alýnmasý Protokolü'nün imza törenine katýldý. Programa katýlan Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, saðlýk alanýnda çok önemli bir çalýþmanýn ilk aþamasýný oluþturan uygun vericilerin belirlenmesi ve örneklerinin alýnmasý protokolünü imzaladýklarýný söyledi. Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý'nýn kök hücre nakli tedavisi bekleyen hastalar için önemli bir projeye baþladýðýný belirten Akar, "Türkiye'de kök hücre nakli tedavisi olmasý gereken hastalar için Türkök bünyesindeki kemik iliði bankasýna gönüllü olarak kemik iliði veya kök hücre baðýþlamak isteyen baðýþçý adaylarý bulmak amaçlanýyor. Kýzýlay gönüllü verici merkezleri kuracak." diye konuþtu.protokol ile birlikte ülke genelinde hizmet verecek Kýzýlay'ýn 12 bölge kan merkezinde gönüllü verici merkezleri kuracaklarýný ifade eden Akar, "Bu merkezlerin her birinde kök hücre baðýþçýlarýnýn bilgilendirilmesi ve kaydý için bir gönüllü verici kazaným uzmaný görev alacak. Kýzýlay'a baðlý bu merkezlerin çalýþma süreçlerinin belirlendiði yönetim izleme ve deðerlendirme kalite ve performans çalýþmalarýnýn yapýldýðý Kýzýlay Kök Hücre Koordinasyon Merkezi kurulacak." þeklinde konuþtu.ülkemizde her yýl yaklaþýk 1 milyon kiþinin kan baðýþýnda bulunduðunu belirten Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Bu protokolün uygulamaya girmesiyle birlikte 'kemik iliði vericisi olacak mýsýnýz' sorusu ile gönüller muhatap olacak. Umut ediyorum kan baðýþçýlarýmýzýn yüzde yüzünden olumlu cevap alýnacaktýr. Böylece oluþturulmak istediðimiz havuzla önemli bir kaynaða ulaþýlacak. Kýzýlayýmýzýn kuruluþundaki felsefesine yeni bir hizmet alaný da katýlmýþ olacak." dedi. "40 BÝN OLAN BAÐIÞÇI SAYISINI 500 BÝNLERE ÇIKARMAYI HEDEFLÝYORUZ" Gönüllü vericiler sayesinde doku tiplemesindeki veri tabanýnýn daha da güçlü olacaðýný belirten Müezzinoðlu, "Deðiþik üniversitelerimizdeki veri sayýmýz net olmamakla birlikte 40 bin civarýnda olan ilik verici gönüllüleri sayýmýzýn gelecek sene bu tarihlerde 200 binlerin üzerine çýkmasýný hedefliyoruz. Önümüzdeki hedefimiz Türkiye'deki veri tabanýmýzýn 500 binli rakamlara çok hýzla çýkmasýný hedefliyoruz. Ýnþallah TÜRKÖK ihale süreçlerini baþlatýyoruz. Yazýlým ihalesi süreci ile birlikte mart veya nisan ayý baþlarý ile birlikte sistemi fiilen kurmuþ ve çalýþýr hale getirmiþ olacaðýz." açýklamasýnda bulundu. "ADALET BAKANLIÐI ÝLE ORGAN BAÐIÞI KONUSUNDA HUKUKÝ DÜZENLEME YAPACAÐIZ" Konuþmalarýn ardýndan Saðlýk Bakanlýðý ve Türk Kýzýlayý arasýnda Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) Projesi protokolü imzalandý. Ýmzalarýn ardýndan Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu basýn mensuplarýnýn sorularýn cevapladý. Bir gazetecinin, 'Vatandaþlarýn ölümünden önce organlarýný baðýþlamasýna raðmen ailelerin organ baðýþýna izin vermediði durumlar oluyor. Bu konuda ne gibi çalýþmalar yapacaksýnýz?' sorusu üzerine Müezzinoðlu, þunlarý söyledi: "Organ baðýþýnda en büyük sýkýntýlardan biri organ baðýþýnda bulunan vatandaþýmýz herhangi bir nedenle beyin ölümü gerçekleþtikten sonra birinci derece varislerinin oradaki kararý ile hukuken muhatap olmamýz ve onun saðlýðýnda belirlediði organlar veya yalnýz kalp ve karaciðerimi baðýþladým diyebilir bu anlamda baðýþýna muhalif bir karar birinci derece varislerinde gelebiliyor bugünkü hukuki altyapýmýzdan dolayý. Geçen yýl 1450 civarýnda beyin ölümü gerçekleþmiþ ve organ baðýþýnda bulunan vatandaþýmýzýn yakýnlarýnýn 1150 civarýnda olaný olumsuz beyanda bulunmuþlar. Biz bu anlamda 1150 civarýnda organ baðýþýnda bulunan vatandaþýn organlarýný deðerlendirememiþiz. Bu 1150 vatandaþýn yaþamýnda bulunduðu o beyaný gerçekleþtirmiþ olsaydýk bugün belki 2 bin civarýnda hastaya organlar nakledilmiþ olacaktý ve bu vatandaþlarýn hayata tutunmasýna vesile olabilirdik. Adalet Bakanlýðýmýz ile görüþtüm. Saðlýk Bakanlýðý ve Adalet Bakanlýðý'nýn hukukçularý birlikte çalýþýyor. Bu anlamda saðlýðýnda yapýlan beyanýn geçerliliði konusunda hukuki bir düzenleme yapýlabilir mi, nasýl bir düzenleme yapabiliriz bunu hukukçu arkadaþlarýmýzýn çalýþmasýndan sonra netlik kazanacak. Saðlýðýnda organlarýný baðýþlamýþ biri olarak kendi adýma yarýn böyle bir durum olduðunda eþimin veya çocuklarýmýn o duygusal andaki kararlarý ne bugünkü irademi olumsuz etkilemeli ne de baþka bir vatandaþ için ihtiyacý olanlar için bu anlamdaki maðduriyete vesile olmalý. Bunu kamuoyuna iyi anlatmamýz lazým. O psikoloji zor bir durumdur. Bir evlattýr, bir annedir, bir babadýr. O anlamda onun 'rýzan var mý' sorusu ile muhatap olmasý doðru mu, o da önemli. Medyadan bu anlamda ciddi bir desteðe ihtiyacýmýz var. Bu görüþmelerden sonra kýsa sürede bunu tamamlayabilirsek önümüzdeki haftalarda torba kanun Genel Kurul'a gediðinde bunu da içine alabiliriz. Farklý paydaþlarýn görüþlerini alabiliyoruz. Süreç uzarsa mutlaka bunu takip eden, bu anlamda bütün paydaþlarýn hadiseye toplumsal yararýnýn, saðlýklý bir insanýn saðlýklý anýnda verdiði iradenin hukukunun korunmasý anlamýnda takipçisi olacaðýz. Hýzla yasal düzenlemeyi yapacak duruma gelmeyi arzu ediyoruz."baþka bir gazetecinin, 'TÜR- KÖK projesi tam anlamýyla ne zaman hayata geçecek?' sorusuna ise Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Akar þu cevabý verdi: "Çalýþmalar baþladý. 4 ay içinde kemik iliði için örnek alabilecek ve bakanlýða teslim edecek seviyeye geleceðiz. Hazýr bir zemin üzerinde 12 bölge kan merkezinde teþkilatý hemen kuracaðýz, bir de koordinasyon merkezini oluþturarak belki 4 aydan da evvel Saðlýk Bakanlýðýmýza raporumuzu vereceðiz. Ýlk 5 yýlda 250 bin donöre ulaþmak istiyoruz, yýlda 50 bin donör sayýsýna tekabül ediyor." cevabýný verdi. 22:50 20:00 20:00 8 Moðol: Cengiz Han Dokuz yaþýndayken gelecekteki eþini seçmek için babasýyla yola koyulan Timuçin, Börte'yle tanýþýr. Onu eþ olarak seçer ve beþ yýl sonra evlenmek üzere geri döneceðine söz verir. Ancak dönüþ yolunda babasý Yesugey düþmanlarýnca zehirlenir ve ölür. Babasýnýn ardýndan Timuçin'in hayatý açlýk ve yoksulluk içinde geçer. Köle bile olur. Ancak yaþý ilerledikçe güçlüklerin üstesinden gelmeyi öðrenerek dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri haline gelir. Moðol üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaþarak esaretten kurtuluþunu ve Moðol Ýmparatorluðu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanýna sahip oluþunu konu alýyor. Adýný Kalbime Yazdým Ömer hastanede yaþam savaþý verirken, Leyla da Ömer ile ilgili bütün anýlardan kurtulmaya, her þeyi arkasýnda býrakýp, Mardin'de yeni bir hayat kurmaya karar vermiþtir. Elbette kaderin onlara oynadýðý oyundan, ikisi de henüz habersizdir. Önce Ömer'le evlenemeyeceðini öðrenen, ardýndan da saldýrýyý duyan Dicle, bu aþk uðruna savaþmaktan vazgeçmeyecektir. Ömer'e giden yolda karþýsýna çýkan her þeyi, bir bir ezip geçmeye devam edecektir. Halil ise Ömer'e yapýlan saldýrýnýn faili olarak tutuklandýðý için deliye dönmüþtür. Bozbeyler'i, Pehlivanlar'ý ve Leyla'yý, Mardin'deki hastanenin koridorlarýnda, büyük sürprizler beklemektedir. Bugünün Saraylýsý Ýstanbul cemiyet hayatýndan Katiboðlu ailesi, içinde bulunduklarý dar boðaz yüzünden dillere destan yalýlarýný satmak zorunda kalmanýn acýsýný yaþamaktadýr. Yalýyý ailenin eski kahyasýnýn satýn almasý, Ata Katiboðlu için duygusal bir depremdir adeta... Ata nýn eþi Üftade nin deyimiyle 'Sonunda Katiboðlu ailesi için ayaklar baþ olmuþtur'... Aile bu depremi atlatmaya çalýþýrken eski kahya Yaþar ve güzeller güzeli kýzý Ayþen, Kayseri den Ýstanbul a gelip, yalýdaki hayatlarýna adým atar. Ata ve Yaþar arasýndaki sýrlarla dolu geçmiþin sessiz hesaplaþmasý ve güzelliðini yýllar önce ölen annesinden alan Ayþen'in Ýstanbul'la imtihaný baþlamýþtýr. Þener Þen 26 Aralýk 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Þen'in oðlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatýna Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda sahneye çýkarak baþladý. Babasý gibi sinema sanatçýsý olmak istemeyen Þener Þen, kendisini tiyatro oyunculuðuna adadý. Ancak tiyatrodan elde ettiði kazanç yetmediði için sinemaya girmek zorunda kaldý. Dublajdan tanýdýðý yönetmenlere, Figüran olarak beni de çaðýrýn. Ama bir þartým var, yevmiyemi o gün alayým der.sinemaya ilk adým attýðý yýllarda figüranlýk dahil her iþi yaptý. Beþ yýl boyunca - bazý filmlerde sadece dans etmek veya baþrol oyuncusundan dayak yemek gibi- küçük rolerde yer aldý. Kariyerinde büyük bir dönüm noktasý olan 1975 yýlýnda Ertem Eðilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sýnýfý'nda 'Badi Ekrem' tiplemesi ile büyük sükse yaptý. Ayný filmde Ýnek Þaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiþ bir ikili oluþturdu ve o yýllarda büyük giþe hasýlatý yapan Süt Kardeþler, Þabanoðlu Þaban, Tosun Paþa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralý ve Davaro gibi filmlerde oynadý.þener Þen, 1984'e kadar yardýmcý roller oynadý. O dönemde Anadolu piyasasýna hâkim olan iþletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eðilmez'e yaptýklarý baský sonucunda artýk baþrollerde oynamasý gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve Ýlyas Salman'la birlikte yaptýðý filmlerde oynadýðý uyanýk, üçkâðýtçý, sahtekâr, dolandýrýcý tiplemleri canlandýrmýþ olan Þen bu kez halkýn istediðini yapmamayý seçti. Onlarýn istediði filmi yapmam, baþrol oynayacaksam kendi istediðim filmi yaparým diyerek isyan bayraðýný çekti ve Baþar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk kez baþrole çýktý.[kaynak belirtilmeli] Filmde canlandýrdýðý Ali Rýza Bey karakteri iþine son derece baðlý bir mutemettir. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiði söylentileri ortalýða yayýlýnca itibar görür ve el üstünde tutulmaya baþlar. Ertem Eðilmez'in bu film için ona Eðer bu film tutmazsa senin hayatýn baþlarken biter. Bir daha bir fýrsat yakalayamazsýn. Ama öbürünü seçersen yýlda beþ, altý film yaparsýn, para da kazanýrsýn demesine raðmen, Namuslu o yýlýn en iyi iþ yapan filmleri arasýna girdi ve Þener Þen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açýldý. KARÝDESLÝ MAKARNA Malzemeler 1 Paket Burgu Makarna 500 gr Ayýklanmýþ Karides 1 Su Bardaðý Domates Ezmesi 1 Taze Soðan 1 Dilim Limon 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Çorba Kaþýðý Kaþar Rendesi 1 Çorba Kaþýðý Galeta Unu 2-3 Dal Kýyýlmýþ Maydanoz Tuz, Birkaç Karabiber Tanesi Yemeðin Tarifi Karabiber taneleri, 1 tutam tuz ve limonu 1 su bardaðý suda 1 0 dakika kaynatýp süzün. 1 bardak su ekleyip tekrar kaynatýn. Karidesleri ilave edip 2 dakika haþlayýn ve kevgirle haþlama suyundan alýn. Taze soðaný kýyýp 2 kaþýk yað kaþýk haþlama suyunda piþirin. Domates ve 1 tutam maydanoz ilave edip 5 dakika daha piþirin. Haþlama suyunu ekleyip 10 dakika sonra ateþten alýn. Karidesleri ilave edin. Makarnayý diri kývamda haþlayýn. Süzüp peynir ve karidesli karýþýmý ilave edin. Yaðlanmýþ fýrýn kalýbýna döküp galeta unu serpin ve fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. Baþarýnýn sýrrýný bilmiyorum ama baþarýsýzlýðýn Yolu herkesi memnun etmeye çalýþmaktan geçer. (Bill Cosby) 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 17:15 kapanmadan kazan 19:00 Ana haber 20:00 Bugünü Saraylýsý 22:00 Bugünün Saraylýsý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:00 Oradan Oraya 20:40 Sevimli Hýrsýz 22::20 Cezalandýrýcý Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Adýný Kalbime Yazdým 23:45 Makina Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Çýðlýk 4 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Osmanlý Tokadý 22:50 Moðlar Cenðiz Han Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 18.00Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 20:30 Þefkar Tepe 23:10 Ayna

9 HABER 9 Çorumspor'un iddialarýna Valilik'ten cevap CHP'den 10 Kasým'da Atatürk için mevlid CHP Ýstanbul Milletvekili ve eski müftü hemþehrimiz Ýhsan Özkes, 10 Kasým'da Atatürk için Eminönü Yeni Cami'nde mevlid okutacak. Özkes yaptýðý açýklamada, CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde ihtiyaç duyan partililerin müracaatýyla 10 Kasým'larda ve 18 Mart Çanakkale Þehitlerini anma günlerinde, camilerde ulu önder Atatürk, silah arkadaþlarý ve tüm aziz þehitler için mevlid-i þerif okutulduðunu belirtti. Bu yýl da, Atatürk'ün 75'inci ölüm yýl dönümü ve Cumhuriyetin 90. yýlýnda olunmasý nedeniyle, 10 Kasým Pazar günü öðle namazýndan sonra Fatih Ýlçesi Eminönü Yeni Cami'nde mevlid okutacaðýný belirten Özkes, "Mevlid programýnda, Sadettin Evginer, Mehmet Emin Güler, Aziz Bahriyeli, Bekir Büyükbaþ ve Kadir Konya Kuraný Kerim, mevlid-i Þerif, ilahi ve dua okuyacaklardýr. Yeni Cami din görevlileri de programda yer alabilecektir. Öteden beri kimi partililerimizce yapýlan mevlid-i þerif programlarý bu defa daha organizeli ve daha katýlýmcý olarak yapýlmaktadýr" dedi. Kendisinin siyasetçi olmasý nedeniyle mevlid programýnda dua okumayacaðýný kaydeden Özkes, "Müftü iken, camide dini programda bir siyasetçinin okuyucu olarak yer almasýna karþýydým. Sosyal demokrat bir siyasetçi olarak dinin siyasete alet edilmesine bugün de karþýyým" ifadelerini kullandý. Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nu da mevlid programýna davet ettiðini belirten Özkes, þunlarý dedi: "Atatürk'ün radyodan naklen ilk defa mevlid okutturmasýný ve her yýl Çanakkale þehitleri için mevlid-i þerif okutmasýný dikkate alarak Atatürk'e 10 Kasým'da mevlid okutarak ruhunu þad etmek istedim. Öte yandan 10 Kasým'larda, 29 Ekim'lerde, 18 Mart'larda, 30 Aðustos'larda yaklaþýk 85 yýldýr camilerde rahmetle ve minnetle anýlan Atatürk son yýllarda anýlmaz hale geldi. 10 Kasým Pazar günü Atatürk için camide mevlid okutarak, Atatürk'ün camide anýlmasýna ve unutulmamasýna katký vermek istedim. Bugün camilerimizde ezan okunuyorsa ve özgürce ibadetlerimizi yapabiliyor isek bunu önce Allah'a sonra Atatürk'e borçluyuz. Bu itibarla tüm Ýstanbullularý, partili partisiz herkesi 10 Kasým'da Yeni Cami'de okunacak mevlide davet ediyorum." Çorum Valiliðinden yapýlan açýklamada Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak'ýn Emniyet Müdürlüðüne yönelik eleþtirilerine cevap verildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: "3 Kasým 2013 Pazar günü, Ýlimiz Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda oynanan Çorumspor-Kýrýkkalespor Bal Ligi Futbol Müsabakasýyla ilgili olarak, Emniyet Müdürlüðümüzce alýnan, güvenlik tedbirleri, bir Çorumsporlu yönetici tarafýndan karalayýcý mahiyette tenkit edilmiþ ve bu konudaki haberler tarihli yerel gazetelerde yeralmýþtýr. Yapýlan açýklamalar incelendiðinde bazý olumsuz deðerlendirmelerin, eksik bilgiden ve önyargýlardan kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Açýklamalarda gündeme getirilen hususlar kamuoyunu doðru bilgilendirmek adýna aþaðýda izah edilmiþtir. Emniyetin, Çorumspor taraftarlarým stada kimlik kontrolü yaparak almaya kadar sýký bir denetime tabi tutmakla birlikte, konuk takým taraftarlarýnýn tribündeki 49 koltuðu kýrmasýna seyirci kalarak çifte standart uyguladýðý belirtilmiþtir. Taraftarlarýn stadyuma giriþleri sýrasýnda herhangi bir kimlik kontrolü yapýlmamýþtýr. Ancak, gençlerden oluþan kiþilik bir grubun C tribününe toplu olarak girmek istemeleri üzerine, görevli memurlar tarafýndan kim olduklarýný anlamaya yönelik sorular sorulmuþ, bunun üzerine bir kulüp yetkilisinin, grubun alt yapýda spor yapan gençler olduðu ve antrenmandan geldiklerinden üzerlerinde tanýtýcý belgelerinin bulunmadýðým beyan etmesi üzerine stadyuma giriþleri saðlanmýþtýr. Bilakis, 6222 sayýlý kanun kapsamýnda Müsabakalarý seyirden men cezasý alan MKE Kýrýkkalespor taraftarlarýnýn stadyuma giriþini engellemek amacýyla kimlik kontrolü yapýlarak tribünlere alýnmýþtýr. Misafir takým seyircileri tarafýndan kýrýldýðý iddia edilen 49 adet koltukla ilgili olarak, seyircilerin müsabaka sýrasýnda koltuklan kýrarak Çorumspor taraftarlarýna, futbolcularýna, teknik heyetine veya hakemlere yönelik saha içerisine attýklarý yönünde bir taþkýnlýklarý tespit edilemediðinden adli iþlem yapýlamamýþtýr.ancak, saha sorumlusu Hamdi Coþkun tarafýndan sonradan yapýlan kontrollerde misafir takým tribünündeki bazý koltuklarýn kýrýldýðýnýn tespit edilmesi üzerine, bu konuda iþlem yapmakla yetkili Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arduç'a konu iletilerek durumun bir tutanakla tespiti saðlanmýþ, tanzim edilen evraklar, zararýn tazmini için ASKF' ye gönderilmiþtir. Bununla birlikte, tarihinde yine Çorum Þehir Stadyumunda oynanan Çorumspor-Siirtspor maçýnda da koltuklarý kýrarak þiddete baþvuran Siirtspor taraftarlarýna polis tarafýndan iþlem yapýlmadýðý iddiasý gerçek dýþýdýr. Bu maçta, konuk taraftarlar arasýndan sis, maytap ve torpil tabir edilen maddelerin atýldýðý, maç sonrasýnda oturduklarý koltuklarý kýrarak saha içi ve dýþýna attýklarý tespit edilmiþtir. Belirlenen þahýslar hakkýnda Emniyet Müdürlüðümüz tarafýndan, tarih ve 1233 sayýlý yazý ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulmuþ ve konu ile ilgili soruþturma Savcýlýk aþamasýnda devam etmektedir.haberlerin devamý ve içeriðinde yer alan, "Emniyet Müdürümüz aslýnda bizi uyarmýþ sanki Çorumspor yönetimi olarak sezon baþýnda Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyaretimizde, bize Çorum'a iki takýmýn fazla geldiðini söylemiþti. Demek kî tek takýma düþürmek için Emniyet Müdürünün de çalýþmalar yaptýðýný görüyoruz" þeklindeki beyanlar gerçeði yansýtmamaktadýr. Çorumspor Yönetim Kurulu üyelerinin, Ýl Emniyet Müdürlüðü Makamýný ziyaretlerinde samimi bir hava içerisinde geçen konuþmalarýn çarpýtýldýðý ve yanýltýcý bir yorumla kamuoyuna aktarýldýðý görülmüþtür. 08/11/2013 günlü gazetelerde ise "Yasaklý isem federasyon bana neden sahaya giriþ kartý verdi" baþlýðý ile açýklama yapan Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, Türkiye Futbol Federasyonunun kendisine sahaya giriþ kartý vermesine raðmen Emniyet Görevlilerinin stada giriþine izin vermediðini beyan etmektedir. Öncelikle sahip olduðu kart, Kulüp Yöneticisi olduðunu gösteren bir kart olup, müsabaka alanýna giriþ yetkisi veren bir kart deðildir. Kulüp Baþkaný ve Yöneticilerinin müsabaka alanýnda, TFF tarafýndan belirlenmiþ akreditasyon alanlarýndan hangilerine girebileceði TFF Akreditasyon Talimatý ile belirlenmiþtir. Her müsabakada saha içerisine giriþ için ayný ayrý akreditasyon kartý verilmektedir. Buna göre Kulüp Baþkaný ve kulüp tarafýndan federasyona önceden bildirilen üç yönetici sadece müsabaka öncesi saha içerisine girebilirler. Ancak, müsabakanýn baþlamasýna 18 Dakika kala saha içerisinden ayrýlmak zorundadýrlar. Eðer, Federasyon Temsilcisi veya Dördüncü Hakem gerek görürse daha öncede çýkarabilmektedir. Müsabaka sonrasýnda ise, 6222 Sayýlý Sporda Þiddetin ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunun 16.Maddesînde; müsabakanýn bitmesini müteakip, müsabaka alanýnýn tamamen tahliyesine kadarki süre içerisinde yetkisiz kiþilerin saha içerisine girmesi yasaklanmýþtýr. Bunun takibi ise TFF Temsilcisi ve Dördüncü Hakem tarafýndan yapýlmaktadýr. Kulüp Yöneticisi Güngör Atak hakkýnda, 05/05/2013 tarihinde Ýlimizde oynanan Çorumspor-Siirtspor Futbol Müsabakasýnda, müsabakanýn bitmesini müteakip kurallara aykýrý olarak saha içerisine girmesi nedeniyle TFF Temsilcisinin uyanlarý sonucu Ýþlem yapýlmýþ ve tanzim edilen evraklar Cumhuriyet Savcýlýðýna gönderilmiþtir. Konu hakkýndaki tahkikat Cumhuriyet Savcýlýðýnca yürütülmekte olup, bu aþamada Emniyet Müdürlüðümüzce herhangi bir inisiyatif kullanýlmasý söz konusu deðildir. Emniyet Müdürlüðümüzün kentimizin en önemli deðerleri arasýnda yer alan futbol kulüplerimize karþý olumsuz bir yaklaþým içerisinde bulunmasý asla mümkün deðildir, özellikle önleyici polislik açýsýndan binlerce gencimizi spor alanlarýna çekerek sokaðýn tehlikelerinden ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutan spor kulüplerimizin çalýþmalarý Teþkilatýmýz tarafýndan her zaman takdirle karþýlanmýþtýr. Ayrýca, bazý Çorumspor Yöneticilerinin de kýt imkanlarla kulübü ayakta tutmaya çalýþtýklarý ve bu uðurda büyük fedakarlýk gösterdikleri tarafýmýzdan bilinmektedir. Emniyet Teþkilatý, profesyonel bîr kurum olup, hizmetlerini her zaman objektif kriterler doðrultusunda yürütmektedir. Spor Müsabakalarýnda alýnan tedbîrler, 6222 Sayýlý Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun kapsamýnda alýnmakta olup, müsabaka sýrasýnda yaþanan olumsuzluklar hakkýndaki iþlemler de yine bu yasa çerçevesinde yapýlmaktadýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." Spor Servisi Bakan Yýldýz: Elektrik alanýnda Avrupa'ya girdiðimiz teyit edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, elektrik piyasasýndaki ileri düzeyde uyum göz önünde bulundurulduðunda elektrik alanýnda Türkiye'nin Avrupa'ya girdiðinin Ýlerleme Raporu'nda teyit edildiðini söyledi. Bakan Taner Yýldýz, 2013 Yýlý AB Türkiye Ýlerleme Raporu'nun Enerji Faslý kýsmýný yazýlý açýklamayla deðerlendirdi. Avrupa Birliði'nin yayýnladýðý 2013 Ýlerleme Raporu'nda genel olarak Türkiye'nin enerji alanýnda AB ile gayet ileri düzeyde uyumlu olduðu ifade edildiðine iþaret eden Yýldýz, bu ifade ile Bakanlýðýnýn enerji alanýnda gerçekleþtirdiði yoðun çalýþmalarýn sonuçlarýnýn teyit edildiðini kaydetti. Yýldýz, gelinen baþarýlý süreci þöyle anlattý: "Özellikle arz güvenliði noktasýnda, TANAP Projesi'nin Ev sahibi Hükümet Anlaþmasý'nýn Bakanlar Kurulumuzda onaylanmasýna, geçtiðimiz yasama yýlýnda kanunlaþan Türk Petrol Kanunu'na ve Avrupa ile elektrik þebekesinin baðlanmasý anlamýna gelen ENTSO- E iþletmesinde son faza geçilmesine özellikle vurgu yapýlmýþtýr. Ayrýca Gürcistan ile asenkron elektrik baðlantýsý inþasýnda ileri düzeyde ilerleme saðlandýðý belirtilmiþtir. Yine elektrik piyasasýnda, Mart 2013'te kabul edilen yeni Elektrik Piyasasý Kanunumuz ile rekabet gücü daha yüksek ve AB'nin 3. Enerji Paketi Direktifleriyle daha uyumlu bir iç elektrik pazarý tesis ettik. Raporda da elektrik piyasasý alanýnda uyumun tatmin edici düzeye ulaþtýðý belirtilmektedir. Bakanlýk olarak elektriðin toptan satýþýnýn organizasyonu ve mali uzlaþtýrmayý saðlamak amacýyla EPÝ- AÞ'ý kurduk. Elektriðin daðýtým ve perakende faaliyetlerinin ayrýþtýrýlmasý, serbest tüketici limitinin pazarýn yüzde 85 oranýnda teorik açýlýþýna izin verecek düzeye indirilmesi, elektrik daðýtým özelleþtirmeleri elektrik piyasasýnda gerçekleþen diðer ilerlemelerdir. TEÝAÞ'ýn ENTSO-E ile senkron paralel iþletme çalýþmalarý ve elektrik piyasasýndaki ileri düzeyde uyum göz önünde bulundurulduðunda elektrik alanýnda Avrupa'ya girdiðimiz Ýlerleme Raporu'nda teyit edilmektedir." Bakan Yýldýz, elektrik piyasasýnda gerçekleþtirilen hukuki altyapý ve düzenlemeler ile saðlanan ileri uyum düzeyinin bir benzerinin Doðalgaz Piyasasý Kanunu çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ile bu sektörde de temin edileceðine dikkat çekti.yenilenebilir enerji alanýnda da birçok ilerleme saðlandýðýna vurgu yapan Yýldýz, "Lisanssýz elektrik üretimi için üst sýnýr 1 MW'ye yükseltildi. Rüzgar ve güneþ enerjisi ölçüm standartlarý revize edildi, 2012 sonunda elektriðin yüzde 27'sinin yenilenebilir enerjiden üretildi. Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payý göz önüne alýndýðýnda AB ortalamasýnýn da üstündedir." dedi.þu anda Avrupa Parlamentosu'nun AB'ye açýlmasýný tavsiye ettiði 4 fasýldan birinin enerji faslý olduðunu dile getiren Bakan Taner Yýldýz, "Türkiye'nin teknik olarak enerji faslýnýn açýlmasýna hazýr olduðunu AB de bilmektedir. Bundan sonra enerji faslýnýn açýlmamasý yönünde alýnacak bir karar, mutlaka siyasi bir karar olacaktýr. Türkiye uluslararasý enerji projeleri ile kendi enerji arz güvenliðinin yaný sýra bir yandan ihracatçý ülkelerin pazar ve güzergâhlarýný çeþitleþtirirken; diðer yandan ithalatçý ülkeler için de kaynak çeþitlendirmesine yapýcý katký saðlamaktadýr. Burada asýl önemli olan Türkiye'nin geliþtirdiði projelerle; Avrupa Birliði'nin katkýsý olmadan Avrupa'nýn enerji arz güvenliðine katký sunma çabasýdýr. Geliþtirdiðimiz uluslararasý projeler, aslýnda Türkiye'nin AB'ye girmesini saðlayacak projeler deðil, AB'yi Türkiye'ye borçlu çýkaracak projelerdir." ifadelerini kullandý. Engelli KPSS 27 Nisan 2014'te yapýlacak Engelli personel atamasý yapýlabilmesini saðlamak amacýyla yeniden deðerlendirilen 2014 Engelli KPSS, 27 Nisan 2014 tarihinde yapýlacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2014EKPSS) hakkýnda güncel bilgi için adaylar ÖSYM internet adresi (http://www.osym.gov.tr/) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü internet adresini (http://www.eyh.gov.tr/) takip edebilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý hakkýnda yazýlý açýklama yaptý. Bakanlýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ÖSYM tarafýndan 2014 yýlý için kamu kurum ve kuruluþlarýna daha fazla sayýda engelli personel atamasý yapýlabilmesini saðlamak amacýyla yeniden deðerlendirilen 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn (2014-EKPSS) 27 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verildiði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "Dünyanýn ve Türkiye'nin ülke genelinde yapýlan ilk engelli memur seçme sýnavý 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde, 968 sýnav binasýnda ve 12 bin 128 sýnav salonunda baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmiþti. Engelli memur adaylarýnýn merkezi bir sýnavla, objektif kriterlere göre kamudaki istihdamý için hazýrlanan bu ilk sýnavýn yürütülmesinde toplam 41 bin 756 personel görev aldý. Sýnava, özür durumu yüzde 40 ve üzerinde olan; ortaöðretim, ön lisans veya lisans düzeyinde mezun veya mezun olabilecek durumdaki toplam 60 bin 375 aday baþvurdu." Yöntemi, felsefesi ve sonuçlarý itibarýyla dünyada bir ilk olma özelliðini taþýyan sýnavýn, sorularýn hazýrlanmasýndan sýnav süresinin belirlenmesine kadar adaylarýn özür gruplarýný dikkate alýnarak yapýldýðý belirtilen açýklamada, sýnav salonlarýnýn ulaþýlabilir tarzda dizaynýna kadar sýnavýn her aþamasýnda adaylarýn durumuna özel tedbirler alýnarak gerçekleþtirildiði vurgulandý. Ýlk engelli memur seçme sýnavý sonrasýnda yapýlan 2012 yýlýndaki ilk yerleþtirmelerde 5 bin 264 ve 2013 yýlýnda da 5 bin 92 engelli adayýn memur olarak göreve baþladýðý vurgulanan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Sýnav sonucu ile böylece yaklaþýk 1 senelik süre içerisinde 11 bin 180 aday engelli memur olarak yerleþtirilmeye hak kazandý yýlýnda yapýlan Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS) ismi; engellilerin her alanda önlerindeki engel ve eþitsizlikleri ortadan kaldýrmak ve bu bakýþ açýsýnýn yayýlmasý için 2013 yýlýnda yapýlan yasa deðiþiklikleri ile kanun ve diðer mevzuattaki 'özürlü', 'sakat', 'çürük' gibi ayrýmcý ifadelerin kaldýrýlmasý sonrasýnda, Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (EKPSS) olarak deðiþtirildi. ÖSYM tarafýndan daha öncesinde 31 Aðustos 2014 tarihinde yapýlacaðý duyurulan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn (2014-EKPSS) uygulanma tarihi, 2014 yýlýnda sýnava katýlacak adaylara, 2014 yýlý için kamu kurum ve kuruluþlarýna daha fazla sayýda engelli personel atamasý yapýlabilmesini saðlamak amacýyla yeniden ele alýndý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ÖSYM tarafýndan yeniden deðerlendirilen sýnavýn 27 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verildi. ÖSYM'nin internet sayfasýnda yayýmlanan '2014 Sýnav Takvimi' de bu doðrultuda yeniden düzenlendi Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2014- EKPSS) hakkýnda güncel bilgi için adaylar; ÖSYM Ýnternet Adresi (http://www.osym.gov.tr/) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü Ýnternet Adresi'ni (http://www.eyh.gov.tr/) takip edebilirler."

10 HABER 10 Türkiye'de diyabet bilinci oraný yüzde 37,2 Sanayi üretimi arttý Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi Eylül ayýnda bir önceki aya göre yüzde 5.8 artýþla oldu. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi yüzde 6.4 oranýnda artýþla deðerini aldý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi yýlýn üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1 artýþla düzeyinde gerçekleþirken, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi geçen yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 3.7 artýþla oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Eylül 2013 Sanayi Üretim Endeksi verilerini açýkladý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi Eylül ayýnda bir önceki aya göre yüzde 5.8 artýþla düzeyinde gerçekleþti. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi yüzde 6.4 oranýnda artýþla deðerini aldý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý Eylül ayýnda bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 4.9 artýþla 103.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.6 artýþla ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 1.3 artýþla oldu. -TAKVÝM ETKÝSÝNDEN ARINDIRILMIÞ SANAYÝ ÜRETÝMÝ YÜZDE 6.4 ARTTI- Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6.4 artýþla deðerini aldý. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 4.3 azalýþla olurken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 artýþla 125, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 1.3 artýþla 1.3 artýþla düzeyinde gerçekleþti. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝSÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE EN YÜKSEK ARTIÞ DAYANIKLI TÜKETÝM MALI ÝMALATINDA- Ana Sanayi Gruplarý sýnýflamasýna göre, 2013 yýlý Eylül ayýnda bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 12.2 ile dayanýklý tüketim malý imalatýnda gerçekleþti. Sermaye malý imalatý yüzde 8.9 artýþla 132.7, ara malý imalatý yüzde 5.7 oranýnda artýþla ara malý imalatý, dayanýksýz tüketim malý imalatý yüzde 4.6 artýþla 117 deðerini aldý. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, 2013 yýlý Eylül ayýnda bir önceki aya göre azalýþ yüzde 6.1 ile diðer ulaþým araçlarý imalatýnda gerçekleþti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi yýlýn 3. çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre yüzde 1 artýþla düzeyinde gerçekleþti. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý üçüncü çeyreðinde bir önceki çeyreðe göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 3.3 azaldý, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 0. 3 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi yýlýn üçüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 3.7 artýþla düzeyinde gerçekleþti. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yýllý) incelendiðinde, 2013 yýlý üçüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 4.5 azaldý, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1 arttý, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 0.4 azaldý Türkiye genelinde 18 yaþ üstü nüfusu temsil etme yeteðine sahip 7 bölge ve 81 ilden toplam bin kiþinin katýldýðý araþtýrma sonuçlarýna göre, Türkiye'de diyabet bilinci oraný yüzde 37,2 iken, Türk halký diyabete kaynaklýk eden sebeplerin yüzde 64,9'unu yanlýþ biliyor. Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof.Dr.Temel Yýlmaz,Türkiye genelinde yaptýklarý araþtýrmaya göre diyabet bilinci oranýnýn yüzde 37,2 olduðunu, Türk halkýnýn diyabete kaynaklýk eden sebeplerin yüzde 64,9'unu yanlýþ bildiðini söyledi. Dünya genelinde diyabetin artan hýzýna karþý farkýndalýk saðlamak ve diyabetin önlenmesi için her yýl 14 Kasým Dünya Diyabet Günü olarak anýlýyor. Türkiye Diyabet Vakfý ve Konsensus Araþtýrma ve Danýþmanlýk þirketi bu önemli gün öncesinde diyabet algýsý ve bilincinin ölçülmesi Diyabet Farkýndalýk Araþtýrmasý (DÝFA) baþlýklý araþtýrmanýn sonuçlarýný açýkladý."diyabeti Durduralým" projesi kapsamýnda gerçekleþtirilen araþtýrmaya, Türkiye genelinde 18 yaþ üstü nüfusu temsil etme yeteðine sahip 7 bölge ve 81 ilden toplam bin kiþi katýldý. Telefon yoluyla yapýlan ankete katýlanlarýn 498'i erkek ve 502'si ise kadýn oldu. -KATILIMCILARIN YÜZDE 93.2'SÝ KENTTE YAÞIYOR- Araþtýrmanýn sonuçlarý Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof.Dr.Temel Yýlmaz ve Konsensus Araþtýrma ve Danýþmanlýk Þirketi'nden Murat Sarý'nýn katýlýmýyla düzenlenen basýn toplantýsýyla açýklandý. Toplantýda araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 93,2'sinin kentte, yüzde 6,8'inin de kýrda yaþadýðýný belirten Prof. Dr. Temel Yýlmaz, yüzde 5,8'inin üniversite mezunu, yüzde 47,7'sinin yüksekokul ve akademi mezunu, yüzde 40,5'inin lise ve dengi okul mezunu, yüzde 22,7'sinin ortaokul mezunu, yüzde 22,7'sinin ilkokul mezunu ve yüzde 4,1'inin de hiçbir eðitim kurumundan mezun olmadýðýný söyledi. Prof.Dr.Yýlmaz, araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 55,6'sýnýn çalýþmadýðýný, yüzde 36,9'unun ücretli çalýþtýðýný ve yüzde 7,5'luk grubun da kendi iþinde çalýþtýðýný dile getirerek,"ankete katýlanlarýn yüzde 74,9'u evli, yüzde 22'si bekar ve yüzde 3,1'i dul" dedi. -DÝYABETÝN NEDENÝNÝ BÝLENLERÝN ORANI YÜZDE 21- Araþtýrmanýn sonuçlarý hakkýnda bilgi veren Prof.Dr.Temel Yýlmaz, Türkiye genelinde yapýlan araþtýrmada katýlýmcýlara 6 soru yöneltildiðini ve ilgi çekici yanýtlarýn ortaya çýktýðýný söyledi. Diyabet konusundaki farkýndalýðýn anlaþýlmasý açýsýndan önem taþýyan "Diyabete neden olan en önemli sebep nedir" sorusuna verilen yanýtlara bakýldýðýnda, yüzde 36 kalýtsal, yüzde 16 çok fazla þekerli yiyecek yemek,yüzde 6,5 düzensiz yemek yemek,yüzde 5,2 aþýrý kilo, yüzde 3 sigara içmek, yüzde 2,5 stres, yüzde 1,2 normalden fazla çalýþmak, yüzde 0,9'u spor yapmamak þeklinde yanýt verdiði görüldü. Prof.Dr. Yýlmaz,"Bu sonuçlar deðerlendirildiðinde, Türk halkýnýn diyabete kaynaklýk eden sebeplerin yüzde 64,9'unu yanlýþ bildiði ortaya çýkýyor. Bu soruya doðru yanýt verenlerin oraný yüzde 21,2 olurken, hiç bilmeyenlerin oraný da yüzde 13,9 oldu" dedi. -DÝYABETÝN NEDENÝ HANGÝ ORGAN?- "Diyabette esas bozukluða sebep olan iç organ hangisidir" sorusuna verilen yanýtlar ise yüzde 27,8i pankreas, yüzde 13,8 karaciðer, yüzde 9,1 mide, yüzde 7,8 böbrek, yüzde 25,1 bilmiyorum þeklinde oldu. Profg.Dr. Yýlmaz, "Sonuçlar, diyabette esas bozukluða neden olan iç organla ilgili yüzde 60,9 ile çoðunluðun yanlýþ bilgiye sahip olduðunu gösteriyor. Bu konuda doðru cevap verenlerin oraný yüzde 13,7 olurken, hiç bilmeyenlerin oraný ise yüzde 25,4 oldu"deðerlendirmesini yaptý. "Diyabetin belirtileri nelerdir" sorusuna ise katýlýmcýlarýn yüzde 19,7'si aðýz kuruluðu, yüzde 10,6'sý aþýrý susama, yüzde 10,6'sý sýk tuvalete çýkma ve yüzde 38,3'i bilmiyorum þeklinde yanýt verdi. Diyabetin belirtilerini doðru bilenlerin oraný yüzde 48,9 olurken, yanlýþ bilenlerin oraný yüzde 12,3. bilmeyenlerin oraný ise yüzde 38,8 oldu. -YÜZDE 85 AÇLIK KAN ÞEKERÝ SINIRINI BÝLMÝYOR- "Açlýk kan þekeri sýnýrýnýn ne olduðunu biliyor musunuz" sorusuna ise katýlýmcýlarýn yüzde 85,2'sinin bilmiyorum, yüzde 14,8'nin de biliyorum yanýtý vermesi dikkati çekti. Prof. Dr. Yýlmaz'a göre, bu soruya verilen yanýtlardan toplumdaki doðru bilgi oranýnýn yüzde 4,5, yanlýþ bilgi oranýnýn yüzde 10,2 ve hiç bilinmeme oranýnýn da yüzde 85,3 olduðu ortaya çýktý. Açlýk kan þekeri sýnýrýný bilenlerin oraný ise yüzde 85,3 ile oldukça düþük seviyede kaldý. Yanlýþ bilenlerin oraný yüzde 10,2 olurken, doðru bilenlerin oraný ise yüzde 4,5 oldu."ýnsülin denince aklýnýza ne geliyor" sorusuna katýlýmcýlar yüzde 43,6 diyabet, yüzde 23,3 hiçbir þey, yüzde 22 iðne, yüzde 6,3 ilaç oranlarýnda yanýt verdi. Ýlbank, 74 yenilenebilir enerji projesini deðerlendirmeye aldý Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn talimatýyla Ýlbank, yenilenebilir enerji projelerinde yerel yönetimlere öncülük etmeye ve destek olmaya devam ediyor. Banka, yenilenebilir enerji alanýnda 74 proje talebini deðerlendirmeye aldý. Hýzlý nüfus artýþý ve doðal kaynaklarýn hýzla tüketilmesi ile ortaya çýkan enerji sorununa katký saðlama noktasýnda önemli adýmlar atan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn ilgili kuruluþu olan Ýlbank, enerjide daha az dýþa baðýmlý bir ülke hedefi ile belediyelerin yenilenebilir enerji projelerinde öncü olmayý sürdürüyor. Ýlbank Genel Müdürü Tuncay Karaman, yaptýðý deðerlendirmede, bankaya, yenilenebilir enerji konusunda deðiþik bölgelerdeki belediyelerden jeotermal etüt, sondaj, test ve proje çalýþmalarý ile güneþ, rüzgar ve mikro HES sistemleriyle belediye hizmetleri kapsamýndaki enerji verimliliði ve enerji ihtiyaçlarýnýn çözümü kapsamýnda 74 proje talebinin geldiðini belirtti. Bu projelerin daha da artmasý için gayret gösterdiklerini ve konuya hassasiyetle yaklaþmaya devam edeceklerini bildiren Karaman "Bankamýza gelen proje talepleriyle ilgili üretim planlamalarý, teknolojik geliþmelere ve mevzuat düzenlemelerine baðlý olarak diðer yenilenebilir enerji kullaným potansiyelindeki geliþmeler dikkatle takip edilerek belediyeleri yönlendirmekteyiz. Baþvurularý çok hýzlý bir þekilde deðerlendirip çalýþmalarý hemen baþlatabiliyoruz. Banka olarak bu alanda yerel yönetimlere uygun finansman saðlamanýn yaný sýra her türlü teknik ve danýþmanlýk desteði saðlamaktayýz." ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda Ýlbank'a belediyelerce 50 adet jeotermal etüt, 1 adet jeotermal sondaj müþterek kontrollük ve uygulama, 2 adet jeotermal iletim hattý proje, 4 adet jeotermal test, 2 adet jeotermal (yer altý ýsý transferi) talebi olmak üzere toplam 59 adet jeotermal sistemlerle ilgili talepte bulunuldu. Bunlardan 12 adetinin jeotermal etüt raporunun hazýrlandýðý, 16 adet jeotermal etüt saha çalýþmasýnýn devam ettiði ve 1 adet jeotermal sondaj kuyusunun ise tamamlandýðý ifade edildi. Taleplerden 1 adet jeotermal iletim hattý ön proje raporunun hazýrlandýðý, 2 adet jeotermal test çalýþmasý ile 1 adet yer altý ýsý transferi ön etüt çalýþmasýnýn tamamlandýðý belirtildi.güneþ enerjisi, rüzgar enerjisi ve mikro HES sistemleri ile ilgili gelen 15 talepten 9 adedinin güneþ enerjisi sistemleri, 2 adetinin rüzgar enerjisi sistemleri ve 4 adetinin ise mikro HES sistemleri yapýlmasý hususu ile ilgili olduðu kaydedildi. 8 adet talebin ise etüt çalýþmalarýnýn tamamlandýðý bildirildi. Türkiye'nin tüm bölgelerinden baþvuru yapýlýrken en yüksek talep 7 proje ile Tokat, 6 proje ile Balýkesir ve 4 proje ile Afyonkarahisar belediyelerinden geldi. Banka, yerel yönetimlerin içme suyu, katý atýk ve atýksu arýtma tesislerinin aydýnlatýlmasý ve sistem enerjisinin karþýlanmasý, park, bahçe, cadde ve sokak aydýnlatmalarý, þehir içi dekoratif aydýnlatma sistemlerinin yenilenebilir enerjiye uygun hale dönüþtürülmesi, jeotermal ve içme suyu terfi sistem enerjilerinin karþýlanmasý ile jeotermal etüt, sondaj, test-ölçüm, jeotermal entegre sistemlerin, yer ve su kaynaklý ýsý pompalarý sistemlerinin ve biyogaz-biyokütle sistemlerinin kurulmasý için tüm süreçte gerekli desteði saðlýyor. Çaðlayan: Son çeyrek sanayi açýsýndan daha iyi olacak Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, ihracatýn da katkýsý ile 2013 yýlýnýn son çeyreðinin sanayi açýsýndan daha iyi olacaðýný vurguladý. Çaðlayan, Avrupa'da faiz indiriminin Türkiye açýsýndan pozitif etki yapacaðýný bildirdi. Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Sanayi Üretim Endeksi verilerine iliþkin deðerlendirmede bulundu. Birinci çeyrekte yüzde 1.3, 2. çeyrekte yüzde 3.2 yükselen sanayi üretim endeksinin 3. çeyrekte yüzde 3.8 arttýðýna dikkat çeken Bakan Çaðlayan, "Bugün açýklanan Eylül ayý sanayi üretim endeksinin olduðunu gördük. Eylül'de yüzde 6.4, son 3 ayda yüzde 3.8 artýþ var (arýndýrýlmamýþ veri). Bu aynen büyümemizi de belirleyecektir. 3. çeyrekte büyümenin zayýf olmayacaðýna yönelik ciddi bir iþaret var elinizde" dedi. -"DÜÞÜK OLMAYAN BÝR BÜYÜME GÖRÜLMEYECEÐÝNÝ TAHMÝN EDÝYORUZ"- Turizm, tarým ve inþaatýn da 3. Çeyrek büyüme hýzý üzerinde etkisi yüksek olduðu için sadece sanayi üretimine bakýp büyümenin kaç puan geleceðini söylemenin mümkün olmadýðýný vurgulayan Bakan Çaðlayan, ancak düþük olmayan bir büyüme görüleceðini tahmin ettiklerini dile getirdi. Sanayi üretimindeki artýþta hem ihracatýn hem iç talebin olumlu etkisi bulunduðunu dile getiren Çaðlayan, "Genel ihracatýmýzda ciddi bir kýpýrdanma olmasa da altýn dýþý ihracatýmýzda özellikle sanayi ürünleri ihracatýmýzda artýþlar devam ediyor. Kasým ve Aralýk'ta daha da canlý artýþlar göreceðimizi düþünüyorum ihracat anlamýnda. Bu da sanayi üretimini pozitif etkileyecektir" dedi. -"AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAÝZ DÝRÝMÝ TALEBÝ OLUMLU ETKÝLEYECEK"- Çaðlayan, Avrupa'daki göreceli iyileþme ile bölgeye ihracatta artýþ görüldüðünü vurguladý. AB'de büyümenin bu yýl da çok zayýf olacaðýný, ancak ithalatlarýnda artýþýn bekledikleri gibi yýl ortasýnda baþladýðýný dile getiren Çaðlayan, bundan en olumlu etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olduðunu kaydetti.dün Avrupa Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan faiz indiriminin bu anlamda talebi olumlu etkileyeceðini kaydeden Çaðlayan, "Ancak euronun deðer kaybý da aleyhimize çalýþan bir durum. Euro'da düþüþün ciddi boyuta ulaþmamasý durumunda, dünkü faiz indiriminin gerek sanayi üretimi, gerek ihracat ve istihdam açýsýndan Türkiye için büyümeyi destekleyici bir geliþme olduðunu ifade edebilirim. Bunun etkilerini 2014 baþýnda görürüz."

11 Çorumspor için kritik hafta SPOR 11 Son lig maçýnda MKE Kýrýkkalespor karþýsýnda beklemediði bir maðlubiyet alan Çorumspor yarýn Aksaray deplasmanýnda Aksaray Belediyespor ile karþý karþýya gelecek. Atatürk Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Çok zorlu bir mücadeleye sahne olacak Atatürk Stadý'nda oynanacak Aksaray Belediyespor-Çorumspor karþýlaþmasýný Afyon bölgesi hakemi Tayfun Sarý yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Aksaray Atatürk Stadý'nda Aksaray Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki maçta Sarý'nýn yardýmcýlýklarýný ayný bölge hakemi Yaðýz Karabýyýk ve Süleyman Gücek yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Halil Ýbrahim Çetinbaþ. Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, hafta içinde yaþanan geliþmelerden dolayý moralsiz olmalarýna raðmen Aksaray Belediyespor maçýna ellerinden gelen oranda iyi hazýrlýklar yaptýklarýný belirterek bu karþýlaþmadan puan almalarý gerektiðini söyledi. Sakatlýðý devam eden Orhan ve bakaya durumundaki Timuçin'in bu karþýlaþmada forma giyemeyeceðini belirten teknik adamýn kýrmýzý siyahlý takýmý þu onbir ile çýkarmasý bekleniliyor: Ali, Osman Seçgin, Mehmet Ali, Moubarak, Abdussamed, Abdullah, Arif, Batuhan, Þakir, Ümit, Hüseyin. ADNAN YALÇIN Hitit Üniversitesi de baþvurusunu yaptý 22 Kasým'da yapýlacak açýlýþ maçýyla baþlayacak olan Futsal Turnuvasý'na daha önceden katýlacaðýný bildiren Hitit Üniversitesi gerekli tüm evraklarý tamamlayarak baþvurusunu yaptý. Dün Çorum Gazetesi'ni ziyaret ederek Spor Yönetmeni Yusuf Ýslam Kaya ile görüþen üniversite adýna gazeteyi ziyaret eden Emrah Yýlmaz, evraklarý Kaya'ya teslim ederken, turnuvanýn hem kendileri açýsýndan hem de Çorum adýna güzel geçeceðine inandýðýný söyledi. Hitit Üniversitesi takýmý olarak turnuvada yer alacaklarýný belirten Yýlmaz, takýmda Belediyespor'un eski teknik direktörü Hayrettin Gümüþdað gibi bazý öðretim üyelerinin ve öðrencilerinde yer aldýðýný sözlerine ekledi. Öte yandan Orman Ýþletme Müdürlüðü ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý da kayýtlarýný yaptýrarak turnuvada yer alacak diðer takýmlar olarak kayda geçtiler. SPOR SERVÝSÝ Güneþ: "Tüm olumsuzluklara raðmen " HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Çorumspor teknik Direktörü Sunay Güneþ yarýn deplasmanda oynayacaklarý Aksaray Belediyespor karþýlaþmasýndan tüm olumsuzluklara raðmen puan beklediklerini söyledi. Sezon baþýndan itibaren iyi oynadýklarý maçlarda dahi bireysel hatalardan, þansýzlýklardan maç kazanamadýklarýný hatýrlatan Güneþ, yaþanan son geliþmeden dolayý Timuçin ile vedalaþtýklarýný maçtan sonra da Abdullah ile vedalaþacaklarýný bunlara ilaveten Orhan'ýn da bu maçta oynamayacaðýný belirterek "Tüm olumsuzluklara raðmen sahaya puan için çýkacaðýz" dedi. Bu zorlu dönemde yinede yanýmýzda olan herkese teþekkür ediyorum diyen Güneþ, bugüne kadar bu denli þansýz ve bu denli olumsuzluklar içinde var olma mücadelesi veren bir takým görmediðini ifade ederek. "Biz yinede Çorumspor için elimizden gelenin en iyisini yapmak için sonuna kadar mücadelemizi vereceðiz. Umarým. Bu þehrin önde gelenleri de artýk Çorumspor'a karþý harekete geçerler" diyerek açýklamasýna son verdi. ADNAN YALÇIN Ýskilip'i zor maç bekliyor Mustafa Tuncay Ligde kötü gidiþine son vermek isteyen Ýskilip Belediyespor yarýn sahasýnda Nevþehir Gençlikspor ile çok zorlu bir müsabakaya çýkacak. Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý'nda yarýn saat 13.30'da baþlayacak olan Ýskilip Belediyespor-Nevþehir Gençlikspor karþýlaþmasýný Giresun bölgesi hakemi Mustafa Tuncay yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Ýskilip ilçe sahasýnda oynanacak maçta Tuncay'ýn yardýmcýlýklarýný ise Giresun bölgesi hakemleri Helim Aksoy ve Murat Kalpakçýoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Oðulcan Ergülü. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Nevþehirspor karþýlaþmasýnda alacaklarý galibiyet ile kötü gidiþe son vermek istediklerini kötü sonuçta da ligde kendilerini zor günlerin beklediðini söyledi. Kýrmýzý kart cezalýsý Ýlker ile sakatlýklarý süren Mustafa Veran ve Eray'dan yoksun sahaya çýkacak olan Ýskilip Belediyespor'da Teknik Direktör Nihat Armutçu'nun Nevþehir Gençlikspor karþýlaþmasýna þu 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Volkan, Engin, Emrecan, Salih, Turgay, Sefa, Ali, Hüseyin, Muhammed Thioune, Mustafa Uçar, Osman Gýdýk ADNAN YALÇIN Armutçu: "Varoluþ maçýna çýkacaðýz" Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, hafta sonunda grubun iddialý takýmlarýndan Nevþehirspor ile ligde yeniden var olma maçýna çýkacaklarýný söyledi. Nihat Armutçu, üst üste aldýklarý maðlubiyetlerin ardýndan ligde þampiyonluk hedefi olan rakiplerine karþý sahaya ligde yeniden var olma maçlarýna çýkacaklarýnýn altýný çizerek bu maçý kaybetmeleri halinde ligde kendilerini çok zor günlerin bekleyeceðine vurgu yaptý. Hafta içinde hazýrlýklarýný yapmalarýna karþýn sakatlýklarý devam eden Mustafa Veran, Eray ve kart cezalýsý Ýlker'in olmayýþý oyun düzenlerini bozduðunu ifade eden Armutçu, her türlü olumsuzluklara raðmen sahaya çýkýp onurlarý ile kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Her maçta olduðu gibi bu maçta da taraftarlarýna çok güvendiðini de sözlerine ekleyen Armutçu, þu anda ligde en çok seyirciyi oynayan takým olduklarýný hatýrlatarak taraftarlarýnýn zorlu karþýlaþma da itici güçleri olacaðýný ifade etti Armutçu, sözlerini sahaya Ýskilip'e ve Çorum'a layýk bir þekilde mücadele etmek için sahaya çýkacaklarýný belirterek tamamladý. ADNAN YALÇIN

12 Sarý kartlýlar dikkat! Çorum Belediyespor'da sarý kart alarmý devam ediyor. Sezon baþýndan itibaren sarý kart görme oranýnda geçtiðimiz sezona göre patlama yaþayan Belediyespor'da halen 3 sarý kartlý olarak Emir, Kývanç, Yakup bulunuyor. Bu futbolcular yarýn oynanacak Çorum Beldiyespor-68 Yeni Aksarayspor maçýnda sarý kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçý olan Elazýð Belediyespor karþýlaþmasýnda forma giyemeyecekler. Timuçin ayrýldý, Abdullah da maç sonunda vedalaþacak ÇORUMSPOR'A AÐIR DARBE! Belediyespor kritik maçta Yeni Aksarayspor galibiyet için geliyor Türkiye 3.ligine baþladýðý ilk sezonunda ilk 7 hafta da aldýðý sonuçlarla dikkatleri çeken ardýndan ligin son dört haftasýn da aldýðý kötü sonuçlarla zirveden kopan Yeni Aksarayspor, Pazar günü Çorum Belediyespor önünde kazanarak kötü gidiþe son vermek istiyor. SAVUNMANIN 2 ÝSMÝ OYNAMAYACAK 68 yeni Aksarayspor'da önemli Çorum deplasmaný öncesinde defansta oynayan iki oyuncu kart cezalýsý olduklarý için forma giyemeyecekler. Stoper Ýbrahim Konuksever Batman Petrolspor müsabakasýnda gördüðü sarý kartla 4 sarý kart cezalýsý durumuna düþerken, Sað bekte oynayan Vakkas Kör'de sakatlanýp sedyeyle dýþarý çýkarken hakeme itirazdan dolayý direkt kýrmýzý kart görüp takýmýný 10 kiþi býrakmýþtý. Kart cezalýsý olan, iki baþarýlý savunma oyuncusu Çorum Belediye Spor maçýnda görev alamayacaklar. Kaptan Yasin Yeþilyurt ve Hakan Doðan'ýn tedavisi tamamlandý. Bu arada sað kanat oyuncusu Ramazan Çoþkuner'in sakatlýðýnýn geçtiði ancak sakatlanma fobisini yenemediði için eksikliði hissediliyor. ÞANSIZLIÐI KIRMAK ÝSTÝYORUZ Teknik Direktör Ýsa Doðan yaptýðý açýklamada "Çorum Belediye Spor deplasmanýndan puan alarak üzerimizdeki þanssýzlýðý kýrmak istiyoruz. Bir haftada ardý ardýna üç maç oynayacaklarýný belirterek pazar günü Çorum Spor, ardýndan Çarþamba günü Elibol Sandýklý Spor Çorumspor'un bakaya futbolcularý Timuçin Türegün ve Abdullah Saðlam futbolu býrakarak asker ocaðýnýn yolunu tuttu. Çorumspor Yönetiminden edinilen bilgilere göre, önceki gün Çorumspor çift kale antrenmanýna katýlmayan Timuçin Türegün'ün yönetim ve futbolcu arkadaþlarý ile helalleþip Çorum'dan ayrýldý. Bir futbolcusunu yarýn oynanacak olan Aksaray Belediyespor öncesinde kaybeden kýrmýzý siyahlýlarýn Aksaray Belediyespor maçý sonrasýnda da Abdullah Saðlam ile vedalaþacaðý öðrenildi. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma adýna büyük mücadele veren Çorumspor'un iki önemli futbolcusunu kaybederek lig yarýþýnda büyük yara aldý. Kümede kalma yarýþýnda gardý düþen, sezon baþýndan itibaren olumsuzluklarla uðraþan kýrmýzý siyahlý yönetimin çok üzgün olduðu öðrenilirken kümede kalma adýna nasýl bir yol haritasý çizeceði merak ediliyor. ADNAN YALÇIN ile oynadýktan sonra, Pazar günü Ünye Spor maçý ile üç maçlýk seriyi tamamlayacaðýz. Hedefimiz en az iki galibiyet, bir beraberlik almak. Bunun için çalýþýyoruz." Dedi. HEDEFÝMÝZ DEPLASMAN GALÝBÝYETÝ Yeni Aksaray Spor Kulüp Baþkaný Ali Karakuþ alýnan baþarýsýz sonuçlar ardýndan futbolcularýna ve teknik heyete destek vermeye ve sahip çýkmaya devam ediyor. "Takýmýn içinde bulunduðu þanssýzlýðý bir an evvel kýrmak zorundayýz. Yeni Aksaray Spor'un toparlanmasýnýn bir maça baðlý olduðunu söyleyen Baþkan Karakuþ "Takýmýn aldýðý baþarýlý sonuçlarý da, baþarýsýz sonuçlarý da alan bu oyuncular. Takýma destek verilmediðini ve sahip çýkýlmadýðýný söyleyerek geçtiðimiz hafta maðlup olduðumuz Batman Petrol takýmýnýn maliyeti ile bizim takýmýn maliyeti arasýnda daðlar var. Ancak biz buna raðmen, pozisyonlara girdik. Fakat maalesef deðerlendiremedik. Buradan diyorum, hocalarýmýn da futbolcularýmýn da arkasýndayým. Kimseye laf söyletmem. Onlarýn kalacak tesisi bile yok. Evlerinde kimi zaman aç, kimi zaman susuz kaldýlar. Ama kimseye el açmadýlar. Bundan önce Darýca ve Orhangazi maçlarýný kazanan ekibinde bu oyuncular olduðunu unutmamalýyýz. Çorum Belediye Spor ile deplasmanda oynayacaðýmýz bu maçta puanla dönüp çýkýþýmýzý tekrar devam ettirmek istiyoruz." dedi. SPOR SERVÝSÝ Aksaray maçýnýn hakemi Kocaeli den Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda 68 Yeni Aksarayspor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Kocaeli bölgesi hakemlerinden Doðan Altun yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 13.30'ta baþlayacak maçta Altun'un yardýmcýlýklarýný ise ayný bölgeden Murat Kurt ile Sakarya bölgesinden Ahmet Alemdar yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi ise Kocaeli bölgesinden Sait Tuzcu. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta heyecan yarýn oynanacak maçlarla devam ediyor. Çorum Belediyespor yarýn Bölgesel Amatör Lig'de þampiyonluk yarýþý yaptýðý 68 Yeni Aksarayspor ile bu kez 3. Lig mücadelesinde kritik maçta karþýlaþacak. Kocaeli bölgesi hakemi Doðan Altu'un yöneteceði karþýlaþma saat 13.30'ta baþlayacak. Haftaya 10 maçta 15 puanla 8.sýrada girecek olan Çorum Belediyespor'un hedefi, son haftalarda hasret kalýnan 3 puana ulaþmak olacak. Belediyespor'da bu maç öncesi tek sýkýntý golcü futbolcularýn formsuz oluþu ve maçlarda 1 gol sýnýrýnýn üzerine çýkýlamamasý. SON 4 MAÇTA SADECE 1 PUAN Ligin 7. Haftasýnda 12 puanla lig sýralamasýnda 4. Sýrada yer alan 68 Yeni Aksarayspor bu haftadan itibaren müthiþ düþüþ yaþadý. Son 4 haftada sadece Balçova Beldiyespor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan alabilen konuk takým 68 Yeni Aksarayspor haftaya 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle topladýðý 13 puanla 13. sýrada giriyor. SAKAT VE CEZALI OYUNCU YOK Son haftalarda ilk kez sakat ve cezalý futbolcusu bulunmayan Belediyespor'un 68 Yeni Aksarayspor karþýsýna þu 11 ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý, Osman Bodur, Ýmam, Nedim, Yakup, Macit, Vedat, Oðuzhan Saraçoðlu, Murathan, Emir, Buðra. SPOR SERVÝSÝ Özbað: " Zirve için yenmekten baþka bir düþüncemiz yok" Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, 68 Yeni Aksarayspor maçýyla baþlayan 3 maçlýk periyodu 9 puanla geçmek istediklerini söyledi. Son 2 haftada beraberlikler ile zirve yarýþýnda biraz geri kaldýklarýný belirten Özbað, Aksarayspor karþýsýnda galibiyetten baþka bir sonucu düþünmediklerinin altýný çizdi. Teknik adam þu deðerlendirmeleri yaptý " Önümüzde üç maç var ve bunlarý bir hafta içinde oynayacaðýz. Yarýn evimizde Aksaray, Çarþamba günü Elazýð Belediyespor ile deplasmanda oynayacaðýz. Bu iki maçtan üçer puanla ayrýldýðýmýz takdirde önümüzdeki hafta sonu grup lideri Düzyurtspor ile zirveye ortak olma maçýna çýkacaðýz. Takým olarak gerek sahada gerekse kadroda istikrarý yakalayamadýk. Bazý futbolcularýmýzdan beklenen performansý alamayýnca mecburen arayýþ içine giriyoruz. Biz elimizdeki kadroyu en iyi þekilde deðerlendirerek sahaya en çok koþan ve mücadele edecek isimleri çýkartmak çabasýndayýz. Hafta baþýndan itibaren bu bilinç içinde hazýrlandýk ve tek hedefimiz iç saha maçýndan üç puanla ayrýlarak üste tutunmak ve alttan kopmak anlamýna geliyor. Tabiki kendi sahamýzda oynayacaðýmýz maçta taraftarýmýzýn vereceði destekle sahadan üç puanla ayrýlmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Taraftarlarýmýza galibiyet sevincini yaþatmak istiyoruz" dedi. ADNAN YALÇIN Tribün liderleri taraftarý maça davet etti Çorum Belediyespor tribün liderleri Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýskalý, taraftarlarý yarýn oynanacak olan Çorum Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor maçýna davet etti. Çorum sevdalýlarýnýn Çorum Belediyespor'a sahip çýkmalarýný isteyen Zembil ve Ahýskalý sadece Kent merkezi deðil, ilçelerde yaþayan vatandaþlara da seslenerek yarýn saat 13.30'da Aksarayspor ile oynanacak müsabakada Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ný doldurmalarýný istedi. SPOR SERVÝSÝ

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Doç. Dr. Andreas Schachner. Çorum a bir kadýn eli Ülker MAVRAL BULUT Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý

Doç. Dr. Andreas Schachner. Çorum a bir kadýn eli Ülker MAVRAL BULUT Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý (Ç.HAK:3136) Hititler ciðerin falýna bakýyormuþ 9 KASIM 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Doç. Dr. Andreas Schachner Hitit Medeniyeti'nin baþkenti Hattuþa'daki arkeolojik kazýlarda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

2 DE. AK Parti düzenlediði toplantýyla Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýný teþkilatlarýna

2 DE. AK Parti düzenlediði toplantýyla Çorum Belediye Baþkan aday adaylarýný teþkilatlarýna 1 KASIM 01 PERÞEMBE www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Çorum'a elektrikli "Ciddi ve objektif bir anket yapýlýrsa aday adaylarý arasýnda en önde çýkarým" AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað,

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı