"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir""

Transkript

1 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk, barýþçý kimliði, liderlik yeteneði, üstün kiþiliði, hedefleri ve öngörüleriyle yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndan biridir. 3 TE Mavral'dan SMMMO ve Ziraat Odasý'na ziyaret AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral Bulut, SMMMO ve Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler seçimleri öncesinde Çorum Belediye Baþkan aday adayý olan Yeminli Mali Müþavir Ülker Mavral, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Mavral, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý'ný ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Genç Giriþimciler Kurulu (GGK), bütün kurul üyelerine yönelik bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de katýlýmýyla, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurul üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Çorum'un her alanda yüksek potansiyeli olan bir il olduðunu vurgulayarak, genç giriþimcilerin yeni yatýrýmlar konusunda hayli avantajlý olduklarýný vurguladý. 7 DE 5 TE 10 Kasým programý Anýt ve DTS'de yapýlacak "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle yarýn bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýnda program yapýlacak.burada Valilik ve diðer protokol üyelerinin Anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan saat 09.05'te 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunulacak. 2 DE "Atatürk'ün gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýmýzý devam ettirmeliyiz" Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. 3 TE "Projelerimizin hepsi uygulanabilirdir" AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn açýkladýðý projeler, Çorum halkýnýn gündemine oturdu.özellikle Çimento Fabrikasý'nýn kaldýrýlmasýný kararlý bir þekilde gündeme taþýyan Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn, mevcut stadyumun yeri ile ilgili açýklamasý da Çorum'da en çok konuþulan konular arasýndaki yerini aldý. Mehmet Karadað, dile getirdiði konularýn akþamdan sabaha akýl edilmiþ mevzular olmadýðýný, sadece söylemle kalmayýp detay projeleriyle ilgili teknik çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü aktardý. 5 TE Belediyeden "akýllý kavþak" paneli 5 TE Ýl Genel Meclisi, "ödeneklerin kullaným ilkelerini" belirledi Ýl Genel Meclisi, 2014 yýlýnda birliklere ayrýlan yardým ödeneklerinin kullaným ilkelerini belirledi. 6 DA Eninda Restoran'a görkemli açýlýþ Mehmet Yýldýrým ve Mustafa Keçeci'nin sahibi olduðu Eninda Restoran dün düzenlenen törenle açýldý. Mevlana Otoparký karþýnda bulunan Eninda Restoran'ýn açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ile çok sayýda davetli katýldý. ANATIPDER ve USAF iþbirliðinde hazýrlanan "Gine Cumhuriyetinin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma" adlý projesi tanýtýlacak. 6 DA 7 DE ANATIPDER projesini tanýtacak

2 Kiralýk Dükkân Çepni Mahallesi Eski Ankara caddesi üzerinde bulunan Balaban Ýþ haný giriþ ve 1. Kat içten merdivenli olmak üzere 2 kat toplam 120 Metrekare dükkan kiralýktýr. Müracaat Telefon: Kiralýk Ýþ Yeri 2 HABER 10 Kasým programý Anýt ve DTS'de yapýlacak "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle yarýn bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak Atatürk Anýtýnda program yapýlacak.burada Valilik ve diðer protokol üyelerinin Anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan saat 09.05'te 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunulacak. Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla göndere çekilen Türk bayraðý yarýya indirilecek.anýtta ki programýn ardýndan Atatürk Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan anma programý Devlet Tiyatro Salonunda saat 09.30'da yapýlacak. Ýmsâk : 04:30 Güneþ : 06:11 Ýþrak 07:03 Öðle : 11:34 Ýkindi : 14:16 Akþam : 16:38 Yatsý : 18:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 45. Hafta Günah iþlemiþ kimse, abdest alýr, sonra iki rekât namaz kýlar, sonra istiðfâr ederse, günahý affolur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝZ KÝMSEYE KÝN TUTMAYIZ Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Güçlü'den Rektör Alkan'a ziyaret Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü, AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Günay, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda a ziyaret ettiler. Üniversite ile ilgili geliþmelere ve ileriye dönük projeler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulan ziyarette Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü, Hitit Üniversitesinde bulunmaktan Yýl: 9 Sayý: 2623 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýlý çalýþmalardan dolay tebrik ederek, baþarý dileklerini iletti.tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü ve heyet üyelerinin üniversiteye yaptýklarý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da Hitit Üniversitesi olarak büyük bir çalýþma gayreti içerisinde olduðunu belirterek bu çalýþma sürecine katký saðlayan herkese teþekkür etti.heyet ziyaret sonrasýnda "Batýya Doðru Akan Nehir" konulu belgesele ait fotoðraflarý incelediler. Haber Servisi OKA yönetimi Samsun'da toplandý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu kasým ayý olan toplantýsý, Samsun'da yapýldý. Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'un Baþkanlýðý'nda toplantýya Vali Sabri Baþköy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir ve diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. Mali Destek Programlarýnýn Uygulama Süreçleri ve Raporlarýn deðerlendirilmesi, Ajansýn 2013 Yýlý Denetiminin yaptýrýlmasý, Ajansýn Aylýk Bilançosu, Yatýrým Destek Ofislerinin çalýþmalarý, Doðrudan Faaliyet Desteði ve Teknik Destek Uygulamalarý ile Güdümlü Proje Destekleri çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði OKA Yönetim Kurulu toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi.haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Biz kimseye kin tutmayýz Aðyar dahi dosttur bize Kanda ýssýzlýk var ise Mahalle vü þardýr bize Adýmýz miskindir bizim Düþmanýmýz kindir bizim Biz kimseye kin tutmayýz Kamu âlem birdir bize Vatan bize cennetdürür Yoldaþýmýz Kak'dürür Hak'tan yana yönelicek Baþka yollar dardýr bize Dünya bir avrattýr karý Yoldan iltir niceleri Sürün gitsin öyleleri Onu sevmek ardýr bize Dünya haramdýr haslara Helal olmuþ nekeslere Biz dünyayý dost tutmayýz Ol dünya murdardýr bize Yunus eydür Allah deriz Allah ile kapýlmýþýz Dergâhýna yüz tutuban Hemen bir ikrardýr bize YUNUS EMRE HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,025 2,025 EUR 2,716 2,717 STERLiN 3,245 3,261 JPY YENi 0,205 0,206 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL: ÞÝFA ECZANESÝ TEL: CEYHUN ECZANESÝ TEL: KÖÞKER ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Atatürk'ün gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýmýzý devam ettirmeliyiz" Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. "Ne mutlu ona ki, onun genç nesillere emanet ettiði ve 'en büyük eserim' diye nitelendirdiði Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayýþý ile taçlanmýþ olarak yine onun gösterdiði hedefler dahilinde varlýðýný devam ettirmektedir" ifadeleriyle mesajýna baþlayan Muzaffer Yýldýrým, "Demokratik, laik ve çaðdaþ deðerlerinden oluþan kiþiliðindeki bütünleþtirici kimliði ve bilimi kýlavuz edinmiþ olan anlayýþý ile Atatürkçü düþünce sistemi, TC. Devletini milleti ile sonsuza denk bölünmez bütün olarak yaþatacak, en büyük ateþleyici güçtür. Bu düþünce ve duygularla, ilke ve devrimlerinle hiç sönmeyecek bir meþale misali aydýnlattýðýn uygarlýk yolunda kararlý ve de istikrarlý ilerleyiþimizi sürdüreceðimize, manevi huzurunda söz veriyor ve sizi rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma" günü nedeniyle mesaj yayýnladý. Mesajýna, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk, barýþçý kimliði, liderlik yeteneði, üstün kiþiliði, hedefleri ve öngörüleriyle yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndan biridir. Atatürk'ün Ýstiklal Savaþý'nýn ardýndan kurduðu ve genç nesillere emanet ettiði Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüðünü yansýtan eþsiz bir eserdir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Cumhuriyetimizin en büyük hedefi, siyasi düþüncesi, cinsiyeti, dini inancý, etnik kökeni ne olursa olsun milletimizin tüm fertlerini vatandaþlýk temelinde birleþtirmek olmuþtur. Ne mutlu ki, onun genç nesillere emanet ettiði ve 'en büyük eserim' dediði Türkiye Cumhuriyeti, kuruluþ idealine uygun olarak, medeni milletler camiasýnýn saygýn bir üyesi haline gelmiþtir. Ülkemiz, temel insan hak ve özgürlüklerinin geliþmesi, hukukun üstünlüðünün saðlanmasý ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarýnýn geçerli kýlýnmasý yolunda çok önemli mesafeler kat etmiþ bulunmaktadýr. Gelecek nesillerimizin de ayný þuur ve inançla, bayraðý bizlerden devralacaklarýna inancýmýz tamdýr. Bu kararlýlýkla, ebediyete intikalinin 75. yýlýnda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamý Mustafa Kemal Atatürk'ü saygý ile anarken, silah arkadaþlarýný, Anadolu'yu bize vatan olarak kazandýran bütün kahramanlarýmýzý, þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnetle anýyorum" dedi. Haber Servisi Mustafa Lek'ten esnaf ziyareti AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan aday adayý Mustafa Lek, sanayi esnafý ziyaretlerinde bulunarak, sýkýntýlarý ve beklentileri ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. Mustafa Lek, sanayide çalýþan marangoz, mermer, oto tamircisi esnafýna sanayi ve þehir projeleri hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn derdini, sýkýntýsýný bildiðini ve bunlarý çözüme ulaþtýrmak için elinden gelen çabayý göstereceðini anlatan Lek, ayrýca çalýþma döneminde özellikle esnaf ve özel çalýþan iþyerlerine vermiþ olduðu danýþmanlýk hizmeti ile alýnacak devlet desteði ve projeler konusunda da hemþerilerinin yanýnda olacaðýný söyledi. "Projelerimizle Ýskilip'in hizmetindeyiz" sloganýyla yola çýkan Lek, projelerinin ayrýntýlarýný en yakýn zamanda basýn ve halkla paylaþacaðýný iletti. Ayrýca sanayide faaliyet gösteren iþyerlerinin yanýnda Çýraklýk Eðitim Merkezi'ni de ziyaret etti. Lek, "Biz size hizmet için yola çýktýk sizde bizlere destek olursanýz hep beraber Ýskilip için yapacak çok þeyimiz var" dedi. Mustafa Lek, ziyaretlerine ara vermeden devam edeceðini sözlerine ekledi. Fatih AKBAÞ Müftü Aþýk'tan Rektör Alkan'a ziyaret Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette üniversitede yapýlan çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu dile getiren Mehmet Aþýk, Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek 5 ciltten oluþan "Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir" adlý eseri takdim etti. Mehmet Aþýk ayrýca, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý'ndan oluþan yaklaþýk 20 set kitabý da üniversiteye hediye etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'a il genelinde yaptýðý yoðun çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Yýlmaz MERT Vali Baþköy, 'Geliþen Kentler Zirvesi'ne katýldý YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Tuðcu, Boztepe,Kýþla köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Yeniköy ve Eskialibey köyü. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatýrým Ortaklarý Derneði'nin (GYODER) Türkiye'nin güçlü potansiyel barýndýran kentler ve bölgelerini, bu kentlerdeki gayrimenkul yatýrým fýrsatlarýný ön plana çýkarmak amacýyla düzenlediði 'Geliþen Kentler Zirvesi'nin 5'incisini Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý himayesinde Samsun'da gerçekleþtirdi. Samsun Büyükþehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilen "Geliþen Kentler Zirvesi'ne; Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Vali Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen Giresun Valisi Hasan Karahan, Sinop Valisi Yavuz Selim Köþger, Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Yeldan, Canik Baþarý Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Ýlçe Kaymakamlarý, Samsun Ýl Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Karakurt, Sinop Belediye Baþkaný Baki Ergül, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, kamu kurumun ve kuruluþ müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý.açýlýþ konuþmasýný GYODER Baþkaný Aziz Torun'un yaptýðý 'Geliþen Kentler Zirvesi'nde, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre ve Þehircilik Bakaný Sayýn Erdoðan Bayraktar ile Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Suat Kýlýç da birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan iki oturum halinde yapýlan "Geliþen Kentler Zirvesi" Samsunum 2 Gemisi'nde düzenlenen resepsiyonun akabinde sona erdi. Haber Servisi

4 HABER 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "8 Kasým Dünya Radyoloji Günü" dolayýsýyla yayýnladýðý mesajýnda, "Sadece yýlýn bir gününde hatýrlanmak istemeyen Radyoloji teknisyen ve teknikeri çalýþanlarýnýn yýllardýr çözüm bekleyen sorunlarý artýk görmezden gelinmemeli, çalýþma koþullarý ve çalýþma süreleri acilen iyileþtirilmelidir" dedi. Radyoloji çalýþanlarýnýn mesleki risklerinin ortadan kaldýrýlmasý gerektiðine deðinen Saatçi, "Saðlýk Bakanlýðý, saðlýkta dönüþüm programýnýn en büyük paydaþlarý olan ve saðlýðýn her alanýnda görev yapan saðlýk çalýþanlarý için, paydaþ olmanýn gereðini yerine getirmeli ve mesleki risklerin ortadan kaldýrýlmasý yönünde ciddi adýmlar atmalýdýr. Bu baðlamda, radyoloji ünitelerini, "Radyasyon Güvenliði Yönetmeliði" çerçevesinde ele alarak, saðlýklý hizmet üretmesi yönünde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Alanla ilgili personel istihdamý yapýlarak, uzman dýþý, vasýfsýz çalýþtýrmanýn önüne geçilmelidir. Cihaz modernizasyonunun saðlanmasý, uygun havalandýrma ve izolasyonu ile birlikte yeterli fiziki çalýþma koþullarý oluþturularak saðlýklý hizmet üretir hale getirilmelidir" ifadelerini kullandý. Radyoloji çalýþanlarýnýn mesai saatlerinin günlük 5 saatten 7 saate çýkarýlmasýnýn kabul edilebilir olmadýðýnýn altýný çizen Saatçi, "Saðlýklarý açýsýndan son derece tehlikeli olan uygunsuz ortam ve çalýþma koþullarý nedeniyle yoðun radyasyona maruz kalan iyonlaþtýrýcý radyasyonla teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý yerler ile bu iþ veya iþlemlerde çalýþan personelin günlük çalýþma sürelerinin 5 saatten 7 saate çýkarýlmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Sendikamýzýn konu ile ilgili açtýðý dava devam etmektedir. Radyasyonun, insan saðlýðýný tehdit eden olumsuz etkilerine iliþkin onca bilimsel çalýþmalarýn varlýðýna raðmen, çalýþanlarýn mesai saatlerinin artýrýlmasýyla baþta kanser olmak üzere radyasyona baðlý birçok ölümcül hastalýða yakalanma riskini de beraberinde getirmesi "bir þey olmaz" mantýðýyla ifade edilemez" þeklinde kaydetti. Fýndýk, Pazar esnafýný dinledi "Radyoloji çalýþanlarýnýn sesine kulak verilmelidir" Osmancýk AK Parti Belediye Baþkan aday adaysý Salih Osman Fýndýk, tanýtým çalýþmalarý kapsamýnda Perþembe Pazar yerini ziyaret ederek halkýn sorunlarýný dinledi. Pazar yerinde, esnafýn ve Osmancýk halkýnýn problemleri dinleyen Fýndýk, Pazar yerinin temel sorunlarýna yönelik bilgi alýþveriþinde bulunarak gerekli notlarý aldý. Pazar yerindeki kargaþa ve karmaþayý düzelterek, park sorununa da el atacaðýný kaydeden Fýndýk, "Misyon ve vizyon sahibi olamayanlar proje üretemez, çaðýn teknolojisini yakalayamazlar" dedi. Fýndýk, ''Aday olmam ve seçilmem halinde öncelikle pazar ve çarþý esnafýnýn, mahallelinin ve Osmancýk'ta yaþayan bütün vatandaþlarýn meseleleriyle bizzat yakýndan ilgileneceðim. Ben halkýn seçtiði halkýn adamý olacaðým. Benim kapým herkese açýk olacak. Vatandaþlar bana sorun anlatmak için gelmeyecekler. Bana teþekkür etmek için gelecekler" þeklinde konuþtu. Haber Servisi Radyoloji çalýþanlarýnýn 'fiili hizmet süresi zammý' sorunun devam ettiðini belirten Saatçi, "Radyoloji çalýþanlarýnýn fiili hizmet süresi zammý hesabýnda mesai saatlerin tamamýný bu maddelerle geçirmedikleri gerekçesi ile yýllýk 360 güne tam 90 günlük fiili hizmet süresi zammý verilmemektedir. (SGK'nýn son dönemde verdiði görüþleri nedeniyle). Oysaki asker ve polisler yýllýk tam süreli (90 gün) olarak fiili hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmaktadýr. Radyoloji çalýþanlarý da tam süreli olarak yararlanmalýdýr. Uluslararasý Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP), Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý (IAEA) ve Avrupa Enerji Topluluðu (AURA- TOM) gibi birçok uluslararasý kuruluþun ilke olarak radyasyon kaynaklarýyla çalýþanlarýn günlük çalýþma sürelerini olabildiðince asgari seviyeye indirilmesi tavsiyesinin gereði yapýlmalýdýr. Saðlýk Sen olarak, saðlýkta yürütülen tüm projelerin ana merkezi ve paydaþý olan ancak, zahmette paydaþ görülüp, baþarýda paydaþ görülmeyen saðlýk çalýþanlarýna biçilen bu rol ve yaklaþýmý þiddetle reddediyor, onca olumsuzluklara raðmen, alanlarýnda baþarýnýn mimarlarý olan radyoloji çalýþanlarýnýn "8 Kasým Dünya Radyoloji Günü" kutluyoruz" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL Emeklilerden Lek'e tebrik Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý MHP Ýl Baþkanlýðýna getirilen Ýsmail Lek'i ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Kýnýklý, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek'e yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Lek, ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetimine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Felsefe ve Tarih Topluluðu "Mutluluðun Kazanýlmasý"ný müzakere etti Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinde Felsefe ve Tarih Topluluðu tarafýndan düzenlenen güz dönemi felsefi müzakere etkinliklerinin "Mutluluða Ulaþma Yolunda Öneriler" baþlýklý ilk müzakere etkinliðinde Farabi'nin Tenbih Alâ Sebili's-Saade adlý risalesi müzakere edildi. Farabi, Ýslam Felsefe geleneðinde Tahsilu's-Saade yani "Mutluluðun Kazanýlmasý" konusunda önemli eserler býraktýðýnýn belirtildiði programda Filozofun bu eserinde mutluluðun ne olduðu, nasýl elde edileceði, iyinin þartlarý, insanýn eylemlerinde nasýl orta yolu bulacaðý müzakere edildi, bu konularda çözüm önerileri sunuldu. Bu çerçevede insanýn saðlýklý ve huzurlu bir yaþam elde edebilmesindeki temel unsurlar tartýþmaya açýldý. Etkinlik Felsefe ve Tarih Topluluðu Baþkaný Abdullah Özkul'un açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Oturum Baþkanlýðýný Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un yaptýðý etkinlikte Ayþe Yýldýz, Þeyda Kiriþ ve Mirza Alaca'nýn yaptýklarý sunumlarýn ardýndan müzakere kýsmýna geçildi. "Mutluluða Ulaþma Yolunda Öneriler" adlý tartýþma programý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mevlut Uyanýk'ýn deðerlendirmeleriyle sona erdi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI KONUTLARDA DOÐAL GAZ KULLANIMI-5 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný a. Mutfakta: Genellikle ocak, fýrýn ve ocaklý fýrýn kullanýlmaktadýr. Mutfak cihazlarýnda da doðal gaz kullanýlýr. b. Su Isýtýcýlarý: Açýk bacalý su ýsýtýcýlarýnýn bulunduðu bölümde iyi çekiþ yapan bir baca bulunmalý ve cihaz mutlaka bu bacaya baðlanmalýdýr. Su ýsýtýcýsý mümkünse tam bacanýn altýna, bu mümkün deðilse baca hizasýndan en fazla 1 m. açýklýk bulunacak þekilde monte edilmelidir. Doðal çekiþli cihaz ile baca arasýna konulan atýk gaz borularýnda 90 derecelik dirseklerden kaçýnýlmalý, 135 derecelik dirsekler veya esnek tip borular tercih edilmelidir. Borular elle sökülmeyecek þekilde baðlanmalýdýr. Yeterli gaz, beslemesine uygun çapta döþenen gaz tesisatýna mutlaka bir ara musluðu konmalý ve musluk ile cihaz arasýnýn baðlantýsý ancak bir alet ile sökülebilir þekilde rekorla yapýlmalýdýr. Su ýsýtýcýsýnýn bulunduðu bölümün dýþa bakan camýnda veya duvarýnda ýsýtýcýya uygun ölçülerde bir havalandýrma oluþturulmalýdýr. Ancak, yapý aydýnlýðýna bakan pencere ve duvarlara, yanma için gerekli oksijen yeterli oranda saðlanacaðý için vantilasyon takýlmaz. Kullanma açýsýndan bacalý tip su ýsýtýcýlarý için en uygun yer mutfak hacimleridir. Ancak istenen koþullar (uygun havalandýrma ve baca olmasý kaydýyla) saðlandýðý takdirde mutfak dýþýndaki bölümlere de açýk bacalý su ýsýtýcýlarý iþletmenin onayý alýnarak monte edilebilir. Denge bacalý su ýsýtýcýlarý, dýþ atmosfere açýk, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma montaj talimatýna uyularak monte edilmelidir. Ancak yanýcý ve kolay tutuþabilir yapý elemanlarý bulunan duvar yüzeylerine (ahþap, lambri, kaðýt kaplama vb.) monte edilemez. Zemin katlarda bulunan, kapalý olmayan balkonlara açýlan ve insan elinin deðebileceði bölümlerde yerden 2 m yüksekliðe kadar olan yerlerdeki denge bacalý su ýsýtýcýlarýnýn dýþ atmosfere açýlan baca çýkýþlarý koruyucu bir kafes içine alýnmalýdýr. Koruyucu kafesler kötü hava koþullarýna dayanýklý ve yanmaz bir malzemeden yapýlmýþ olmalý, dýþtan duvara monte edilmeli ve yanmýþ gaz çýkýþ borusu ile metal koruyucunun baðlantýsý bulunmalýdýr. c. Sobalar: Gaz ile çalýþan sobalarýn açýk bacalý olan tiplerinin bulunduðu bölümde iyi çekiþ yapan bir baca bulunmalý ve mutlaka bacaya baðlanmalýdýr. Soba mümkünse tam bacanýn altýna, mümkün deðilse baca hizasýnda en çok 1 m. açýklýkta bulunacak þekilde monte edilmelidir. Sobalar sabit bir þekilde, konumuna göre baðlanmalýdýr. Sobanýn yakýn bir yerine mutlaka bir ara musluðu konmalý ve baðlantýsý soba tarafýndan rakorlu olmalýdýr. Baca baðlantýlarýndaki borularda 90 derecelik dirseklerden kaçýnýlmalýdýr. Yanýcý ve kolay tutuþabilir maddelerin bulunduðu bölümlere açýk bacalý soba konulmalýdýr. Açýk bacalý sobalarýn baca çýkýþlarýnda yönlendiricilerin olmasý gerekmektedir. Denge bacalý sobalar, dýþ atmosfere açýk, sabit bir duvar üzerine ve üretici firma montaj talimatlarýna uygun olarak monte edilmelidir. Montajda, sobalarýn soðuk hava akýmýnýn olduðu yerlere, özellikle pencere altlarýna, bölüm içindeki hava sirkülasyonunun en düzgün olacak þekilde saðlanabilmesi için yere yakýn olarak monte edilmesi kullaným açýsýndan yararlýdýr. Zemin katlarda bulunan, uygun balkonlara açýlan ve insan elinin deðebileceði bölümlerdeki dýþ atmosfere açýlan denge bacalý soba baca çýkýþlarý, aynen su ýsýtýcýlarýnda olduðu özelliklerde koruyucu kafes kullanýlmalýdýr. Sobalarýn yerleþtirilmesinde, yapýmcýnýn tavsiyelerine kesinlikle uyulmalýdýr. * BANA ÖÐRETMEDÝLER, SEN ÖÐREN YAVRUM! Mutfakta gaz kokusu hissedildiðinde, Kapýnýn, pencerenin hemen açýlacaðýný, Gaz vanasýnýn kesinlikle kapatýlacaðýný, Elektrik prizlerine dokunulmayacaðýný, Lambalar yanýyorsa kapatýlmayacaðýný, Yanmýyorsa asla ve asla açýlmayacaðýný, Kombinin, fýrýnýn fiþinin çekilmeyeceðini, Makineler çalýþýyorsa dokunulmayacaðýný, Hiç bir surette ateþ yakýlmayacaðýný, Kapýnýn ziline dahi basýlmayacaðýný, Buzdolabýnýn kapaðýnýn açýlmayacaðýný, Telsiz ve telefonla konuþulmayacaðýný, Gazý tahliye için, havanýn süpürüleceðini, Tehlike varsa 187 'ye acil iletileceðini, Evin adresinin de doðru belirtileceðini, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum! * Doðalgazýn, renksiz, kokusuz olduðunu, Tanýnsýn diye içine özel koku konduðunu, Çoðunun bunu çürük sarýmsak sandýðýný, LPG 'nin tersine havadan hafif kaldýðýný, Bu nedenle yoðunluðun havada olduðunu, Doðru tahliyenin çömelerek yapýldýðýný, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum! * Mutfakta ocaðýn düðmesiyle oynanmayacaðýný, Her temizlikte hortumun kontrolünün olacaðýný, Gece yatarken mutfak kapýsýnýn kapatýlacaðýný, Yatak odasýna 'Gazý kontrol ettin mi?' yazýlacaðýný, Kontrol edilmemiþse üþenmeden gidip bakýlacaðýný, Apartmanda saðlam yangýn cihazýnýn bulunacaðýný, Tüm vanalarýn açýk, kapalý konumun bilineceðini, Kollarýnýn sökülmeden daima takýlý duracaðýný, Öðrenmek için, aile boyu tatbikat yapýlacaðýný, Bunlara uyulursa herkesin güvende olunacaðýný, Bana öðretmediler, sen öðren yavrum Öðrende akýllý davran yavrum (Mahir Odabaþý )

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Projelerimizin hepsi uygulanabilirdir" "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Genç Giriþimciler Kurulu (GGK), bütün kurul üyelerine yönelik bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirdi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik'in de katýlýmýyla, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurul üyeleri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan TSO Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, Çorum'un her alanda yüksek potansiyeli olan bir il olduðunu vurgulayarak, genç giriþimcilerin yeni yatýrýmlar konusunda hayli avantajlý olduklarýný vurguladý. Çorum'a gelen turistlerin burada aðýrlanmasý, alýþveriþ yapmalarý konaklamalarý noktasýnda eksikliklerin bulunduðunu, dolayýsýyla genç giriþimcilerin bu eksikleri gidermek adýna yatýrýmlar yapabileceðine dikkat çeken Tepençelik, "Turizm konusu haricinde, kamuoyunun da malumu olduðu üzere ilimize savunma sanayi yatýrýmlarý getirmek için projeler üretiyoruz. Genç giriþimcilerimiz de savunma sanayine yönelik araþtýrmalar yapabilir, ortak yatýrýmlar yapabilirler. Ayrýca demiryolu konusu da gündemimizde olan bir konu. Demiryolu bugün olmasa bile orta vadede ilimize kazandýrýlacaðýna inanýyoruz. Dolayýsýyla genç giriþimcilerimiz bugünden, demiryolu sanayine yönelebilirler. Ýlimizin geleceðinin, bugünün genç giriþimcilerimizin ellerinde þekilleneceði gerçeðinden hareketle, hem kendiniz, hem de ilimiz, dolayýsýyla ülkemiz için hep birlikte çok çalýþmamýz gerekiyor" dedi. Toplantýda, TOBB Genç Giriþimciler Kurulu'nun kuruluþ amacý ve hedefleri hakkýnda bilgiler veren Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk, GGK'nýn, ülkemizde ve ilimizde gençler arasýnda giriþimciliði özendirmek ve yaygýnlaþtýrmak, bunun da ötesinde genç giriþimcilerin belli bir çatý altýnda toplanmasýný hedeflediðini aktardý. TOBB Çorum Genç Giriþimciler Kurulu olarak, TOBB'un ulusal bazda belirlediði genç giriþimciliðin yaygýnlaþtýrýlmasý ve özendirilmesi hedefi doðrultusunda yereldeki çalýþmalarý sürdürdüklerini belirten Çabuk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetimi ve kadrolarýnýn da bu konuda kendilerine her türlü desteði saðladýðýný, yol gösterdiðini kaydetti. Çabuk, "Genç Giriþimciler Kurulu'na katýlan bir arkadaþýmýz yalnýzca ilimizdeki genç giriþimcilerle deðil, Türkiye genelindeki bütün genç giriþimcilerin içerisinde bulunduðu bir aða dahil olmaktadýr. Dolayýsýyla yalnýzca Çorum'da deðil, Türkiye'nin her yerinde ticari anlamda iþ yapabilir, ortaklýklar kurabilirsiniz. Gerek TOBB bünyesinde düzenlenen ulusal bazlý toplantýlar, gerekse bölgesel bazda illerin düzenlediði toplantýlarla da geliþmelerden haberdar olabilir, ticari faaliyetlerinizi yönlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandý. Genç Giriþimciler Ýcra Kurulu olarak, üniversite-sanayi iþ birliði ve giriþimciliðin özendirilmesini kendilerine öncelikli gündem maddesi olarak belirlediklerini ifade eden Çabuk, "Bu kapsamda ilk olarak üniversitemizle diyalog kurarak hedeflerimizden bahsettik. Daha sonra çeþitli fakültelerde hocalarýmýzla birlikte derslere girerek giriþimciliðin ne olduðunu ilk aðýzlardan anlattýk. Üniversite öðrencilerimiz ayrýca, iþ hayatýna nasýl atýldýðýmýz, ne gibi aþamalardan geçtiðimiz ve ne gibi noktalara geldiðimi konularýnda tecrübelerimizi paylaþarak ufuklarýnýn geliþmesine katký saðlamaya çalýþtýk. Bu tür çalýþmalarýmýz, üniversite öðrencileri tarafýndan yanký buldu ve bazý arkadaþlarýmýzýn iþ yeri açmalarýna kadar destek olduk. Bunun haricinde, öncesinde birbirimizi hasbelkader tanýyan insanlar olarak Genç Giriþimciler Kurulu çatýsý altýnda bir araya geldik ve farklý ortaklýk yapýlarýyla iki ayrý þirket kurduk. Yani Genç Giriþimciler Kurulu'nun hedeflerine paralel olarak bir takým çalýþmalar yürüttük. Bundan sonraki süreçte de hedefimiz, giriþimciliði zirveye taþýmak ve ilimizden baþlayarak ülkemizin kalkýnmasýna katký saðlamaktýr. Bu hedef doðrultu da sizlerinde destek ve yarýmlarýna ihtiyacýmýz var. GGK Türkiye'de yeni bir yapýlanmadýr. Ben ve ekibim göreve geldiðimiz günden bu yana, bizden sonra görevi teslim edeceðimiz arkadaþlarýmýz için standarda ulaþmýþ bir GGK yapýsý kurmak için çabalýyoruz. Giriþimci yaz tatilinde bile olsa çalýþýr, tatile gittiði yerde kendisine, çevresindeki iþ dünyasýna ve iline faydalý olacak olaylarý gözetler ve geldiðinde dinlendiði zamaný en karlý þekilde iþ hayatýna yansýtýr" þeklinde konuþtu. Kurul üyelerinin tanýþmasý, yeni iþ fikirlerinin ortaya çýkartýlmasý, hatta üyeler arasýnda yeni ortaklýklarýn kurulmasý adýna önem taþýyan toplantýda, kurul üyelerinin Ýcra Komitesi'nden beklentileri ve önerileri de deðerlendirildi. Ýlk tanýþma toplantýsý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Haber Servisi AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn açýkladýðý projeler, Çorum halkýnýn gündemine oturdu.özellikle Çimento Fabrikasý'nýn kaldýrýlmasýný kararlý bir þekilde gündeme taþýyan Belediye Baþkan aday adayý Mehmet Karadað'ýn, mevcut stadyumun yeri ile ilgili açýklamasý da Çorum'da en çok konuþulan konular arasýndaki yerini aldý. Mehmet Karadað, dile getirdiði konularýn akþamdan sabaha akýl edilmiþ mevzular olmadýðýný, sadece söylemle kalmayýp detay projeleriyle ilgili teknik çalýþmalarýn da sürdürüldüðünü aktardý. Yaptýðý açýklamalarýnda zikrettiði tüm projelerin uygulanabilir olduðuna inandýðýný ve Çorum halkýnýn menfaati ve Çorum'un geliþimi açýsýndan olmazsa olmazlar olduðuna iþaret eden Karadað, "Çorum'un ufkunu açmak ve daha yaþanabilir bir kent haline getirmenin yolu her nereden geçiyorsa, biz o yolda yürümeye samimice niyetliyiz. Çorum'un genel menfaati, her türlü kazanýmýn önündedir. Çimento fabrikasý, ilimiz için her zaman deðerli bir yatýrým olmuþtur, ancak gelinen noktada taþýnmasý hem hemþehrilerimizin saðlýðý, hem de þehrimizin týkanmýþlýðýnýn önüne açmak için elzem hale gelmiþtir" dedi. Karadað, öte yandan toplum tarafýndan fazlasýyla benimsendiðine iþaret ettiði mevcut stadyumun konut ve iþ merkezi olarak düzenlenmemesi sözünün, vakti geldiðinde aynen hayata taþýnacaðýna tüm Çorumlu'nun þahitlik edeceðini, söz konusu alanýn örnek bir park alaný olarak Çorumlular'a hediye edilmesinde kararlý olduðunu açýkladý. "Birkaç günlük süre zarfýnda, yaptýðýmýz istiþareleri ve þehrin ortak aklýný gündeme taþýdýk. Gördük ki, doðru kararlar halkýmýz tarafýndan hemen kabul görüyor. Bu þehri Çorumlular'la birlikte yönetme sözümüz, bugünden halkýmýzda heyecan uyandýrdý. Bu konuda çok sayýda takdir ve teþekkür ifadeleri alýyorum. Þehri, o þehrin halkýyla bütünleþerek yönettiðiniz takdirde, hem doðru sonuçlara ulaþmak, hem de þehrimizi büyütmek mümkündür" diyen Karadað, "sevdamýz da derdimiz de Çorum" sözüyle çýktýðý hizmet yolunda, tek hedeflerinin Çorum'u geleceðe taþýmak olduðunu ifade etti. Haber Servisi Belediyeden "akýllý kavþak" paneli Çorum Belediyesi, altý farklý kavþakta uygulamak için çalýþmalarýný baþlattýðý akýllý kavþak sistemiyle ilgili panel düzenliyor. Büyükþehir belediyeleri dýþýnda ilk kez Çorum Belediyesi'nde uygulanacak olan Akýllý Kavþak Sistemlerini bilimsel bir bakýþ açýsý ile kamuoyuna anlatacak. Akýllý ulaþým sistemlerine önem veren belediyeler arasýnda yer alan Çorum Belediyesi, önemli isimlerin sunum yapacaðý Türkiye'de Akýllý Ulaþým Sistemleri adlý panel düzenliyor. Belediye Baþka Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn oturum baþkaný olarak katýlacaðý panelde Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Hediye Yüydeþ, Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Akbaþ ve ISSD Elektronik ve Sistem Mühendisi Çaðrý Yüzbaþýoðlu yer alacak. 13 Kasým 2013 Çarþamba günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda saat 14.00'da baþlayacak olan panele tüm Çorum halký davet edildi.

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı