LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin"

Transkript

1 L LAFTA (Bkz. Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i) F. Ergin Lags [Alm. Lag, Ve r z ö g e r u n g, P h a s e n v e r s c h i e b u n g] [Fr. D é c a l a g e ][ ng. L a g s] Maliye ve para politikas nda sorunun teflhisi, karar n al nmas, geçifl döneminin, aksiyonun zamanlanmas, ekonomideki dalgalanmalar n istikrara kavuflturulmas aç s ndan önemli gecikmelere yol açmaktad r. Gecikmeler (lags) üçe ayr lmaktad r: 1) ç gecikmeler: Teflhis ve karar süreçleriyle ilgilidir. 2) Geçifl gecikmeleri. 3) D fl gecikmeler. Harcama ve üretimle ilgilidir. ç gecikmelerden biri olan teflhis gecikmesi, para ve maliye politikas nda büyük farklar göstermemektedir. Karar gecikmesi para politikas nda daha k sa sürelidir ve Merkez Bankas n n kararlar na ba l d r. Maliye politikas ile ilgili kararlar ise, bunlar n parlamentoda görüflülmesi ve karara ba lanmas gerekti i için, daha uzun sürelidir. Geçifl dönemine ait gecikmeler hem para, hem de maliye politikas için oldukça uzun sürelidir. Para politikas finansal kurumlar arac l yla ifllemekte, bankalar n rezerv pozisyonlar n n de iflmesi zaman gerektirmektedir. Geçifl döneminin son aflamas nda hanehalk n n ve teflebbüslerin harcama kararlar yer almaktad r. Maliye politikas nda, vergilerde ve harcamalarda meydana gelen de iflmeler zaman gerektirmektedir. Hattâ baz projelerde k sa dönemde çok az fiili harcama yap labilmektedir. Örne in, bir köprünün yap m için gerekli sörvey, dizayn ve planlama çok uzun bir dönemi kapsamaktad r. D fl gecikmeler, harcama ve üretim süreçlerinden oluflmaktad r. Harcama gecikmesi, maliye politikas aç - s ndan daha k sa süreli olabilmektedir. Üretim gecikmesinin para ve maliye politikalar aç s ndan farkl olmas için bir neden yoktur. Yukar daki aç klamalar özetlemeye çal flal m. Zaman, t o... t 5 ile gösterildi inde, Zaman t o Sorun teflhis edilmemifltir (teflhis gecikmesi), t 1 Sorun teflhis edilmifltir (karar gecikmesi), t 2 Parlamento ve merkez bankas karar almaktad r (geçifl dönemi gecikmesi), t 3 Tüketici geliri ve faiz oranlar üzerinde etki (harcama gecikmesi), t 4 Hanehalk ve teflebbüslerin harcamalar üzerinde etki (üretim gecikmesi), t 5 Üretim ve istihdam üzerindeki etki. D. Demirgil Laissez Fair e [Alm. Laissez Faire][Fr. Laissez Faire][ ng. Laissez Fa - ire] Devletin müdahale etmedi i, piyasa kuvvetlerinin cari oldu u bir ekonomik politikay ifade eder. Laissez faire kelimeleri Frans zca olup, Fransa Maliye Bakan ve Merkantilizm taraftar Colbert e söylenmifltir. Colbert, kendisini ziyaret eden bir tüccara, Sizin için ne yapabilirim sorusunu yöneltmifl, tüccar da B rak n z biz yapal m (Laissez nous faire) fleklinde cevap vermifltir. Günümüzde de bu terim, müdahale etmeme politikas için kullan lmaktad r. (Bkz. B rak n z Yaps nlar B rak - n z Geçsinler) D. Demirgil Lange, Oskar ( ) Polonyal marksist iktisatç. Bat n n modern ekonomi gelene i ile marksist görüflleri, planlama ile pazar ekonomisinin verimlilik ölçütlerini kaynaflt rma çabas yla iktisat tarihinde özgün bir yer edinmifltir. Polonya da Tomaszow da do du. Poznan ve Krakow üniversitelerinde okudu da London School of Economics e girdi de Rockefeller bursu ile birçok Amerikan üniversitesinde dolaflt y l nda ö retim üyesi olarak Michigan Üniversitesi ne girerek ABD ye yerleflti y l nda Chicago Üniversitesi nde profesörlük ünvan n ald. Lange nin politika yaflam kinci Dünya Savafl n n son y llar nda, sürgündeki Polonya hükümeti ile Sovyet yanl s Polonyal direniflçiler aras nda çeliflkiler ortaya ç - k nca bafllad. Lange, sosyalistleri destekledi. Savafl sonunda kurulan sol kanat Polonya hükümetinin ABD Büyükelçisi oldu dan 1949 a kadar Polonya y Birleflmifl Milletler de temsil etti da Polonya n n birdenbire Stalinist ortodokslu a yönelmesinden sonra Lange geri ça r l p Polonya da önemsiz görevlere atand da Kruflçev döneminin getirdi i rahatlama Polonya da da hissedildi ve Lange nin esnek sosyalizm anlay fl yine geçerlik kazand. Lange Varflova Üniversitesi nde 1952 den 1955 e kadar rektörlük yapt ; 1955 y l ndan ölümüne kadar da profesör olarak görevini sürdürdü. Politik çal flmalar n n h zland savafl sonu y llar na dek Lange tam anlam yla Bat l bir iktisatç say labilirdi. Özellikle refah ekonomisi, faiz teorisi, arz ve talep 839

2 Laplace - Gauss Kanunu elastikli i gibi konularla ilgilenmifltir. Bunlar n yan s ra Marksist olmaktan çok Keynes çi bir yöntemle serbest rekabet sisteminin aksakl klar üzerinde durmufltur. Daha sonra özellikle sosyalist planlama konusuyla ilgilenen Lange, bu konuya önemli katk larda bulundu. Planl bir ekonominin fiyat mekanizmas yoluyla rasyonel kaynak da l m n sa layamayaca n, dolay s yla sosyalist sistemin verimsiz olaca n savunanlarla fliddetli bir polemi e girdi. Ona göre, rekabetçi kapitalist sistemdeki verimlilik ölçütleri, sosyalist bir planl ekonomide de sa lanabilirdi. Bunun için, devlete ait flirketlerin yöneticilerinin uymalar gereken kurallar saptad. Asl nda bu kurallar n uygulanmas, Walras ç Tatonne - ment sürecinin bir benzerini oluflturacakt. Böylece sosyalizm, iflsizlik ve sosyal eflitsizlik olmadan kapitalizm yoluyla elde edilen verimlili i, hattâ daha fazlas n sa layabilirdi. Planlama konusunda ise bir feed back sistemi öneriyordu: Uygulanan plan n sonuçlar gözlenerek aksakl klar n düzeltilmesi ve bu sürecin birçok kez tekrar... Lange, temel marksist görüflleri benimsemekle beraber, emek-de er teorisini do ru bulmuyordu. Bu kuram n ekonomi biliminde Marx tan sonra yeralan geliflmeleri yok saymak demek olaca n öne sürüyordu. Bafll ca eserleri, Marxian Economics and Modern Economic Theory (Review of Economic Studies, ), The Place of Interest in the Theory of P ro d u c t i o n (Review of Economic Studies, 3, ), S a y s Law: A Restatement and Critique (1942), Price Flexibility and E m p l o y m e n t(1944), Political Economy (1959), E c o n o - mic Development, Planning, and International Coopera - t i o n) (1968);, Essays on Economic Planning d i r. (1963) fi. Özgencil Laplace-Gauss Kanunu [Alm. Laplace-Gauss Verteilung ][Fr. Loi de Laplace- Gauss][ ng. Gaussian distribution, Normal distribution ] statistik analizlerin konusu olan kollektif nitelikteki (çeflitli tesadüfi etkenler alt nda olan) olaylar n da l m - n aç klamada en yayg n olarak kullan lan bölünme türü, Laplace-Gauss kanunu olarak da bilinen normal bölünmedir. Çeflitli tesadüfi nedenlerden ötürü sadece bir gözlemin ana kitle hakk nda sa l kl bir fikir veremedi i durumlarda, çok say da gözlemin incelenmesi ile araflt rma konusu olay n ana e ilimi belirlenebilmektedir. Canl varl klarla ilgili zekâ, boy, a rl k vb. de iflkenler, ayr - ca biyoloji, t p ve sosyal bilimlerin kapsam na giren birçok olay bu niteliktedir. Bu tür olaylarla ilgili yeterli say da birim incelendi inde, büyük say lar kanununun da etkisiyle, gözlemlerin ço unlu unun belirli bir de er etraf nda topland, buna karfl l k az say da gözlemin afl - r de erlere sahip oldu u görülecektir. Bu gözlemler, grafi i çan fleklinde olan bir frekans bölünmesi oluflturacaklard r ki, istatistikte bu bölünmeye normal bölünme denilmektedir. Normal bölünmenin gelifltirilmesinde en önemli katk lar olan matematikçiler, Abraham De Moivre ( ), Pierre S. Laplace ( ) ve Karl Gauss dur ( ). De Moivre, bölünmeyi ilk ortaya atan bilim adam olmas na ra men, çal flmalar ancak sonralar dikkat çekmifltir. Frans z matematikçi S. Laplace ise, gözlem say s artt kça olaylar n ana e ilimlerine ve ihtimallerine yaklafl laca n belirterek, tesadüfi etkenlerin rolü üzerinde durmufltur. Bu konuda Alman K.Gauss un çal flmalar n n en büyük üne sahip olmas nedeniyle e ri, Gauss E risi olarak da bilinmektedir. Simetrik bölünme türlerinden olan normal bölünme fonksiyonel olarak, Y = Normal E ri 1 σ 2π Laplace - Gauss Kanunu e -1/2 (X-µ) 2 /σ 2 denklemi ile ifade edilmektedir. Denklemde µ = aritmetik ortalama, σ = standard sapma, π = 3,14159 ve e = 2,71828 dir. X de iflkeni standard sapma cinsinden (z = X-µ/σ ) belirtilirse denklem, ortalamas 0 a ve standard sapmas 1 e eflit olan standard normal e ri denklemine dönüflecektir: 1 Y = e -1/2 z 2 2π Normal bölünme baz önemli özelliklere sahiptir. Bunlardan biri, flekilden de anlafl laca gibi, e rinin X eksenini kesmeyip eksene asemptot olmas d r. E rinin bir baflka özelli i, bölünmenin fleklinin (ordinat de erlerinin) denklemdeki bafll ca de iflken olan standard sapma taraf ndan belirlenmesidir. Böylece, de iflkenli in (da- lman n) bir ölçüsü olan standard sapman n de erinin yüksek olmas e rinin bas k olmas na, düflük olmas ise e rinin sivri olmas na yol açacakt r. E rinin alt ndaki alan, frekans bölünmelerinde toplam frekans, ihtimal bölünmelerinde de ihtimallerin toplam n (%100) belirtti inden ve normal bölünme sürekli bir bölünme oldu- undan, entegraller yard m yla belirli de erler aras ndaki alanlar hesaplanabilir. Bu yap ld nda, standard sapman n mutlak de erinden ba ms z olarak, normal bölünmede ortalamadan belirli say da standard sapma uzakl klar içinde, toplam frekans n ya da ihtimalin belirli yüzdelerinin bulundu u görülecektir. Bu do rultuda 840

3 Laspeyres ndeksi örne in, ortalamadan ± 1 standard sapma uzakl k içinde gözlemlerin %68,27 si, ± 2 standart sapma uzakl k içinde %95,45 i ve ± 3 standard sapma içinde %99,73 ü bulunacakt r. Bölünmesi normale uyan de iflkenler söz konusu oldu unda alan tablolar ndan yararlanarak, bir de iflken de erinin belirli bir uzakl k içinde bulunmas ihtimali hesaplanabilir. Normal bölünmeyi istatistik aç - dan önemli k lan hususlardan bir baflkas, ana kitle içinden örnek seçmede (örne e dahil gözlem say s en az 30 ise) örnekleme bölünmesinin normale uymas ve böylece ana kitle parametreleri hakk nda tahmin yapmada ve karar vermede normal bölünmeden yararlan labilmesidir. Bu hususlara ek olarak normal bölünme istatistikte önem tafl yan baz ihtimal bölünmelerinin, belirli koflullar alt nda, limitini oluflturmaktad r. Örne in, binom bö - lünmesinde elveriflli ve elveriflsiz hallerin ihtimalleri birbirine eflit ya da yak n ise, deney say s artt kça bölünme normale yaklaflmaktad r. Benzer flekilde örnek mevcudu artt kça t bölünmesi, kategori say s artt kça ki-kare bölünmesi ve ortalaman n de eri büyüdükçe Po - isson bölünmesinin flekli normal bölünmeye yaklaflmaktad r. (Bkz. Ana Kitle, Aritmetik Ortalama, Asimetri, Binom Bölünmesi, Bölünme, Büyük Say lar Kanunu, Hata, Ki-Kare Bölünmesi, Örnekleme Teorisi, Poisson Bölün - mesi, Standard Sapma, t Bölünmesi) B.A. Köksal Laspeyres ndeksi [Alm. Laspeyres-Index] [Fr. Indice de Laspeyres] [ ng. Laspeyres-Index, Laspeyres Formula] Birden fazla maddenin fiyat, miktar veya de erlerindeki de iflmeleri toplu olarak ve maddelerin toplam içindeki önemlerine göre yans tabilen tart l bileflik indeks türlerinden olan Laspeyres indeksinin ay r c özelli i, bu indeksin hesab nda tart olarak esas devre (bafllang ç devresi) ile ilgili göstergelerin kullan lmas d r. Haz rlanmak istenilen indeks bir fiyat indeksi ise, tart olarak bafllang ç devresi miktarlar n n kullan lmas ile Laspeyres fiyat indeksi elde edilmifl olacakt r. (p o ) ve (q o ) ile esas devre fiyat ve miktarlar, (p n ) ve (q n ) ile de indeksi hesaplanacak devrenin (cari devrenin) fiyat ve miktarlar gösterildi inde, Laspeyres indeksi, maddelerin (o) devresindeki miktarlar ile (n) devresindeki fiyatlar n çarp mlar n n toplam n n esas devre fiyat ve miktarlar n n çarp mlar n n toplam na bölünmesi ve sonucun 100 ile çarp lmas ile, p n q 0 Laspeyres indeksi = x 100 p 0 q 0 formülü yard m yla hesaplanacakt r. Örne in A, B ve C maddelerinin esas devre miktarlar 20, 30 ve 50, esas devre fiyatlar 6 TL., 3 TL., ve 2 TL., ve n devresindeki fiyatlar s ras yla 8 TL., 4 TL. ve 5 TL. ise, n devresine ait Laspeyres fiyat indeksi, p n q 0 (8x20)+(4x30)+(5x50) x 100 = x 100 = 171 p 0 q 0 (6x20)+(3x30)+(2x50) Lassalle, Ferdinand olarak hesaplanacakt r. Elde edilen 171 de erinin anlam, bafllang ç devresinden n devresine kadar ortalama olarak bu üç maddenin fiyatlar n n % 71 artm fl oldu udur. Bu indeksin hesaplanmas ndaki varsay m, bafllang ç devresinde sat n al nan miktarlar n di er devrelerde sabit kalaca ve sadece fiyatlar n de iflece idir. Ancak maddelerin fiyatlar yükselirken sat n al nan miktar n azald veya fiyatlar düflerken sat n al nan miktarlar n artt durumlarda, bu varsay mdan ötürü Laspeyres indeksi gerçek fiyat de iflmelerini tatmin edici flekilde yans tamayacakt r. Böylece, örne in, fiyatlar artarken sat n al nan miktarlarda azalmalar olabilece inden, p n q o, yani indeksin pay, gerçekte oldu undan daha yüksek bir de ere sahip olabilecek ve indekste yukar do ru bir sapma ortaya ç kacakt r. Maddelerin miktarlar ndaki art fllar n izlenmesinde de Laspeyres formülünden yararlan labilir. Ancak bu durumda tart olarak esas devre fiyatlar kullan lacak ve Laspeyres miktar indeksi, q n p 0 x 100 q 0 p 0 fleklini alacakt r. Bu formülde maddelerin fiyatlar n n de iflmedi i varsay ld ndan fiyatlar n de iflmesi halinde indekste bir sapman n ortaya ç kmas beklenebilir. (Bkz. Basit ndeks, Bileflik ndeks, Fisher deal ndeksi, Fiyat ndeksleri, ndeksler, Marshall-Edgewoth ndeksi) B. A. Köksal Lassalle, Ferdinand ( ) Ferdinand Lassalle Alman Sosyal Demokrat hareketinin kurucusu say l r. Devletçi bir sosyalizm anlay fl na sahipti. 11 Nisan 1825 te Breslau da do du. Yahudi as ll bir tüccar n o luydu. Berlin ve Breslau üniversitelerinde felsefe ve filoloji ö renimi gördü. Genç Hegelciler aras na kat ld. Hukukla ilgilendi, avukatl k yapt. Bir kontesin boflanma davas n kazand. 11 y l süren bu davay kazan nca kendisine ömür boyunca yüklü bir gelir ba latt ve hayat n n sonraki bölümünde parasal aç dan rahat etti y l nda Herakleitos felsefesini Hegel ci aç dan inceleyen bir kitap yay nlad de ise Müktesep Haklar Sistemi adl bir hukuk kitab yazd. Her iki kitap da önemli yank uyand rd. Lasalle in tarihe geçmesini sa layan ise, büyük örgütleyici yetene idir. Onun kurulmas nda bafll ca rolü üstlendi i Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ilk sosyalist kitle partisiydi ve uzun süre de bu niteli ini sürdürdü. Alman liberalizminin çekingenli i ve karars zl karfl s nda, nesnel temelleri çözülmesine ra men kararl ve sald rgan tutucu kesim aras ndaki görüfl ayr l, o günün Alman siyasi ortam n belirtiyordu. K.Marx bu ortam önceden görmüfl, çözüm olarak ise Alman iflçi s - n f n n kendi ba ms z siyasi tavr n belirlemesini ve 841

4 Latin Amerika Ortak Pazar üçüncü bir alternatif olarak sunmas n önermiflti. Lasalle de ayn fikirdeydi ve bunu gerçeklefltirmek için kendini bütün gücüyle örgütlenme çal flmas na verdi. lk ifl olarak, kurulacak flçi Partisi için bir program oluflturdu. Ricardo cu ücret teorisini de ücretlerin demir kanunu olarak sloganlaflt rd. 12 Nisan 1862 de bir dernekte aç klad program büyük bir yank uyand rd. Yay nlan r yay nlanmaz da Lassalle tutukland te Lassalle taraf ndan kurulan Alman Emekçileri Genel Derne i ile Marxistlerce kurulmufl Alman Sosyal Demokrat flçi Partisi tek bir örgütte birleflmek için çal flmalara bafllad lar. Bunun için Gotha da bir ortak program haz rland. Bu programda Lassalle in devletçi sosyalizminin etkileri aç kça gözleniyordu. Bu program Marx taraf ndan fliddetle elefltirildi; ama Marx n bu elefltirileri sonucu pek fazla de ifltiremedi. Lassalle iflçilere evrimci ve reformcu mücadeleyle devletin yap s n de ifltirmeyi öneriyordu. Böylece demokratlar n iktidarda oldu u bir refah devletini öngörüyordu. Lassalle 1864 y l nda bir aflk meselesi yüzünden Ulah Kontu von Racowiltcz ile giriflti i düelloda öldü. C. Ersoy Latin Amerika Ortak Pazar [Alm. Lateinamerikanische Wi r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t] [Fr. Marché Commun de l Amérique Latine] [ ng. Latin American Common Market] Latin Amerika ülkelerinin iç pazar n geniflleterek tümünün refah n art rmak yolundaki düflünceler üstünde uzun zaman çal fl ld ktan sonra, 1967 y l nda Punto El Del Este konferans nda bir sonuca ulaflm flt r. Bu konferansta Latin Amerika Ortak Pazar adl genifl bir serbest ticaret bölgesi projesi haz rland. Bu konferansta pazar n kuruluflunun 1985 te tamamlanmas örgörülmüfl, ancak bu amaca ulafl lamam flt r. C. Ersoy Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i [Alm. Latin American Free Trade Association] [Fr. As - sociation de libre échange de l Amérique Latine] [ ng. Latin American Free Trade Association] 1960 y l nda Montevideo da yap lan bir anlaflma ile kurulan Latin Amerika Serbest Ticaret Birli i ne bafllang çta yedi ülke kat lm flt r. Arjantin, Brezilya, Meksika, Paraguay, Peru, fiili ve Uruguay. Ekvador ve Kolombiya 1961 de, Venezuela 1966 da birli e kat lm flt r. Birlik, ithalat gümrük tarifelerinde önemli azalmalar gerçeklefltirilmifltir. Ancak ortak bir d fl gümrük tarifesinin armonizasyonu yönünde çok az ilerleme kaydedilmifltir y l ndaki toplant lar nda Latin Amerika ülkelerinin devlet baflkanlar, 1985 y l nda Latin Amerika için bir ortak pazar kurulmas na prensip karar vermifllerdir. LAFTA n n anlaflmada belirlenen hedeflerine ulaflamamas nedeniyle 1980 y l nda Acapulco da yap lan Bakanlar toplant s nda serbest ticaret birli ine yani bir Leontief Paradoksu yap verilmesi kararlaflt r lm fl ve 12 A ustos 1980 tarihinde imzalanan bir anlaflma ile de LAFTA n n yerine Latin Amerika Entegrasyon Birli i kurulmufltur. Bu yeni örgütün uzun vadeli amac da Latin Amerika ortak pazar n kurmakt r. D. Demirgil/fi. Akkaya Lehdar [Alm. Empfänger, Begünstigte] [Fr. Bénéficiaire] [ ng. Beneficiary] Türk Ticaret Kanunu, kambiyo senetlerinden olan poliçe ve bonoda, senet kime ya da kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyad n n gösterilmesini zorunlu bir flekil flart olarak öngörmüfltür. Gerçekten, TK m bent 6 uyar nca, poliçede m. 688, bent 5 e göre, bonoda lehdar n ad ve soyad yer almazsa, senet k ymetli evrak olarak geçerlik kazanamaz. Buna karfl l k, çekte lehdar n gösterilmesi zorunlu de ildir. Keflideci, çeki dilerse emre yaz l kayd ile veya bu kay t olmaks z n belirli bir kimse lehine düzenleyebilece i gibi, emre yaz l de- ildir veya benzer bir kay tla belirli bir kifli lehine, nihayet hâmiline de keflide edebilir. Kimin lehine keflide edildi i gösterilmemifl olan bir çek, hâmiline yaz l çek hükmündedir. (TK m. 697/3) Zorunlu olmamakla beraber, çekte de bir lehdar gösterilmiflse, t pk bonoda oldu- u gibi, poliçeye iliflkin hükümler burada da örnekseme yolu ile uygulan r. Türk hukukunda, hâmiline yaz l poliçe ve bono düzenleme imkân bulunmad için, senette yeteri kadar aç kl kla tesbit edilebilecek bir lehdar n yer alm fl olmas gerekir. Lehdar olarak bütün gerçek ve tüzel kifliler gösterilebilir. Hattâ poliçede keflidecinin bizzat kendisini de lehdar olarak yazmas mümkündür. Muhatab n da lehdar olmas nda herhangi bir sak nca yoktur. Lehdar olarak ad senet üzerinde yaz l bulunan kifli, hayali bir kimse de olabilir. Burada önem tafl yan husus, senetteki ad ve soyad n n fleklen geçerli bir ad ve soyad olmas d r. Lehdar n kesinlikle tek bir kifli olmas zorunlu de ildir. Birden fazla kifli lehdar olarak gösterilmiflse, bunlar, BK m. 148 ve TK m. 7 uyar nca, müflterek alacakl durumundad r. Bu kifliler, ortak imzalar ile senedi üçüncü bir kifliye ciro ederlerse, aralar nda müteselsil bir sorumluluk do ar. Kambiyo senetleri, kanunen emre yaz l say ld klar için, lehdar n ad n n yan nda emre kayd n n konulmas vazgeçilmez bir flekil flart niteli inde de ildir. TK m. 583, bent 6 ve TK m. 688, bent 5, senet kime veya kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyad - n n senet metninde yer almas n öngörmüfltür. Senedin önyüzünde ve metin içinde yer almak flart ile keflideci, senet lehdar n n ad n herhangi bir yere koyabilir. Ö. Teoman Leontief Paradoksu [Alm. L e o n t i e f - P a r a d o x] [Fr. Paradoxe de Leontief] [ ng. Leontief s paradox, Leontief s empirical findings] Hecksher-Ohlin teoremine göre, her ülke kendinde göre- 842

5 Leontief, Wassily li olarak bol bulunan ve ucuz olan üretim faktörünü yo- un kulland dallarda uzmanlaflmakta ve bu sektörde ihracata yönelmektedir. Heckscher-Ohlin teoremi birçok iktisatç taraf ndan ampirik testlere tâbi tutulmufltur. Bu testlerin sonuçlar hayli flafl rt c olmufltur. Bunlardan en ilgi çekici olan Leontief paradoksudur. Leontief, Amerika Birleflik Devletleri ihracat n n emek-yo un, ithalat n n ise sermayeyo un oldu u sonucuna varm flt r. fiu halde testten ç kan aç k sonuç Heckscher-Ohlin Teoremi nin yanl fl oldu udur. Çünkü Amerika Birleflik Devletleri gibi bir ülkede sermayenin göreli olarak bol, eme in ise k t faktör oldu- u aç kt r. Amerika Birleflik Devletleri nin ihracat emek-yo un mallardan olufltu una göre, bu ülkenin kendisinde göreli olarak bol bulunan faktörle üretti i mallarda uzmanlafl p bu mallar ihraç edece i yerde, k t faktörle üretti i mallarda ihracata gitmektedir. Bu ise Heckscher-Ohlin Teoremi nin sonuçlar na karfl t olan flafl rt c bir sonuçtur. Leontief in bu sonuca var rken kulland yöntem testin tutarl hakk nda kuflku uyand rm flt r. Ad geçen iktisatç, Amerika Birleflik Devletleri ndeki iflçi arz n emek birimleri ile de il de etkinlik birimleriyle hesaplam flt r. Ayr ca Amerikan iflçisinin ayn kapitalle çal flan yabanc iflçilerden üç kez daha etkin oldu unu ileri sürmüfltür. (Bkz. Heckscher-Ohlin Teoremi) E. Alkin Leontief, Wassily ( ) Girdi-ç kt analizlerinin yarat c s, St. Petersburg t a do du. Yüksek ö renimini St. Petersburg ve Berlin üni - versitelerinde yapt döneminde Kiel Üniversitesi nde araflt rmac olarak çal flt. Çin hükümetine ekonomik dan flmanl k yapmak üzere Nanking e gitti. Daha sonra ABD ye yerleflerek 1931 y l nda Ulusal Ekonomi Araflt rma Bürosu nda (NBER) araflt rmac olarak çal flmaya bafllad y l nda profesör ünvan ald. Leontief 1946 da Harvard Ekonomik Araflt rma Projesi (HERP) adl kuruluflu oluflturdu ve 1972 de kapat - lana dek bafl nda kald te Harvard dan istifa ederek New-York Üniversitesi nde çal flmaya bafllad y l nda Fransa taraf ndan Legion d Honneur niflan na lay k görüldü y l nda Almanya da Bernhard Harms, ödülü, 1973 y l nda ise Nobel Ödülü kazand. Girdi-ç kt analizleri üzerine ilk makaleleri Quanti - tative Input-Output Relations in the Economic System of United States (1936) ve The Structure of the American Economy, (1941) pek ilgi görmemiflti. Girdiç kt modelinin önemi kinci Dünya Savafl sonras ortaya ç kt. Bu dönemde Keynes çi tam istihdam politikalar n n yayg n kullan m, bunlar n do ru uygulanabilmesi aç s ndan girdi-ç kt modelinin tafl d önemin ortaya ç kmas n sa lad. Girdi-ç kt analizleri (öteki ad yla endüstrileraras ekonomi) giderek bir uzmanl k alan oldu. Adam Smith, Ricardo gibi klasik iktisatç lar ekonomiyi bir bütün olarak düflünürlerken, Leon Walras d fl ndaki neo-klasik iktisatç lar yaln zca k smi denge analizleriyle ilgilendiler. Walras ise tümüyle teorik iktisat ile Leontief, Wassily ilgilendi ve ampirik bir model gelifltirmedi. Leontief in girdi-ç kt modeli, ekonomiyi bir bütün olarak ele almas bak m ndan, Walras n bir devam say l rsa da, modelinin ampirik bir nitelik tafl mas ve pratikte çok genifl uygulama alan bulmas ile Walras n modelinden ayr - l r. Leontief in y llar n kapsayan ilk girdi-ç kt tablosu kapal bir modeldi ve 44 sektörü kaps yordu. Leontief bu tabloyu gelifltirerek teknik katsay lar tablosu nu türetti, bu tablodaki teknik katsay lar n sabit oldu unu varsay yordu. Sonunda bu katsay lar Leontief Ters Matrisi ni elde etmek için bir simultane denklemler sistemine sokuluyordu. Bu statik girdi-ç kt denklemi, her sektörün bir Dolar de erinde mal üretebilmek için di er sektörlerden dolayl ya da dolays z ne kadar mal gereksindi ini gösteriyordu. Leontief, o dönemdeki hesaplamalar n n imkânlar n gözönüne alarak 44 sektörü 10 a indirdi. Leontief in baflkanl ndaki fl statistikleri Bürosu (BLS) 1939 da 95 endüstrilik, 1947 de ise 500 endüstrilik tablolar gerçeklefltirdi. Bu son tablo 190 endüstriyi kapsayacak flekilde yeniden düzenlendi de Leontief aç k statik girdi-ç kt sistemini gelifltirdi. Bu sistemde endüstrilerin kendi aralar ndaki sat fllarla hükümete, kiflilere, d fl ülkelere yap lan nihai sat fllar birbirinden ayr l yordu. Bu yeni tabloda ilksel girdiler (hanehalk ndan sat n al nan emek, ithalat vb.) için ek s ralar ile toplam olarak hesaplamalar için nihai talebi veren ek nihai sat fllar sütunlar vard. Böylece d flsal nedenlerden ötürü nihai talepte meydana gelebilecek de iflikliklerin her sektörü nas l etkileyece i tabloda aç kça görülüyordu. Sütunlar toplam toplam talebi verirken, s ralar toplam katma de eri veriyordu. Nihai talepteki de iflmeler ise, istatistiki metodlar yoluyla yap lan tahminlere dayan - yordu. Leontief 1953 te yazd Studies in the Structure of the American Economy adl kitab nda ekonomik girdiç kt modelini ve bölgesel girdi ç kt modelini gelifltirdi. Do rusal fark denklemlerinden oluflan dinamik sistem, zaman içinde her sektörün kapasitesindeki de iflikliklerin gerektirdi i yat r m gereksinimini gösteren sermaye katsay lar matrisini içeriyordu. Bu modelde teknik katsay lar n sabit olmas zorunlulu u kalk yordu. Girdi-ç kt modelleri yayg nlaflt kça, dünya çap nda endüstrileraras ekonomi konferanslar yap lmaya baflland. Bu konferanslar modelin yeni kullan m imkânlar - n ortaya ç kard, Leontief ve yard mc lar Birleflmifl Milletler için yapt klar bir çal flmada, modeli dünya ekonomisinin gelece ini araflt rma amac yla kulland lar. The Future of the World Economy (1977) adl kitab nda dinamik ve bölgesel girdi-ç kt modellerinin dünya çap nda bir uygulamas n yapan Leontief, çal flmas nda dünyay 15 bölgeye ve 45 ekonomik sektöre bölerek, 2000 y l na kadar alternatif kalk nma stratejilerinin ne gibi etkileri olaca n araflt rd. Leontief in modelinin bir özelli i de, -Keynes de aralar nda olmak üzere- kendinden önceki geleneksel ekonomistlerin serbest piyasa ekonomisi varsay m na 843

6 Lerner, Abba karfl l k, bu türden kurumsal varsay mlara ba l olmamas d r. Model, liberal kapitalist bir ekonomiye uygulanabilece i gibi karma ya da sosyalist ekonomilere de uygulanabilir. (Bkz. Girdi-Ç kt Analizi) fi. Özgencil Lerner, Abba P. ( ) Besarabya da do du. Do umundan k sa bir süre sonra ailesi ngiltere ye göç etti inden, çocuklu unu, Londra da geçirdi y l nda London School of Economics e girdi. Lerner in bafll ca ilgi alanlar uluslararas ticaret, refah ekonomisi, sosyalist ekonomi, teorik makro ekonomi ve Keynes çi politikalar n uygulanmas d r. lk yaz lar, o zamanlar çok moda olan bir konuyu, geometrik tekniklerin ekonomiye uygulanmas n ele al yordu. Lerner bu teknikleri özellikle uluslararas ticarete uygulad. Yaz lar nda, faktör mobilitesinin olmad bir durumda, serbest ticaretin faktör gelirlerini ticaret yapan iki ülkede de eflitleyece ini gösterdi. Benzer sonuçlar 1948 de Paul Samuelson da buldu. lk çal flmalar ndan biri de Concept of Monopoly Power d r. Bu çal flmas nda tekel olgusunun, salt yo unlaflma oran gibi istatistiksel verilerle de il, toplum üstünde yaratt etkilerle de de erlendirilmesi gerekti ini vurguluyordu. Lerner 1944 te en önemli eseri say lan The Econo - mics of Control u yazd. Bu eserinde genel denge araçlar n kullanarak Pareto optimumunun eriflilebilirli ini gösterdi ve serbest piyasa ekonomilerinin bu konuda baflar s z kalmalar halinde, amaca eriflmek için devlet müdahalesinin yararl olabilece ini savundu. Functional Finance adl eserinde ise Keynes çi fikirlerin ekonomik politikaya uygulanmas n inceledi. Bugün Keynes çi fikirler denilince ço u kiflinin akl na baz mali politikalarla para politikalar gelir. Oysa bunlar n ço u Keynes in General Theory adl eserindeki fikirlerden yararlan larak baflkalar, özellikle Alvin Hansen ve Lerner taraf ndan formüle edilmifltir. Döviz kuru konusunda karfl t M. Friedman gibi esnek kuru savunan Lerner, 1970 li y llar n enflasyonist koflullar na karfl birtak m ekonomi politikalar gelifltirmeye çal flt. (Bkz. Keynes çi Ekonomi, Refah Ekonomisi) fi. Özgencil Lerner Koflulu [Alm. Lerner-Bedingung] [Fr. Loi de Lerner] [ ng. Ler - ner s Law] Devalüasyonun beklenen amac sa lamas için gerekli elastiklik koflullar topluca flöyle formüle edilebilir. e m + e x > 1 Bu ifadenin anlam fludur: Develüasyonun kendinden beklenen amac sa lamas, baflka bir deyiflle ödemeler dengesi aç klar n kapatabilmesi için, söz konusu ülke halk n n ithal mallar na talep eksikli i (e m ) ile o ülkenin ihraç mallar na d fl talep elastikli i (e x ) toplam n n en az üniteye eflit olmas gerekir. Marshall-Lerner koflulu ad da verilen bu koflul, d fl ekonomik iliflkilere konu olan mallar n arz elastikliklerini dikkate almaktad r. E. Alkin Likidasyon Liberalizm [Alm. Liberalismus] [Fr. Libéralisme] [ ng. Liberalism] Liberalizm dini inançlar n söz konusu oldu u hallerde, politik faaliyette ve ekonomik yaflamda endividualizm i, özgürlü ü ve tolerans benimsemifl ak mlar belirten genel terimdir. Dini sorunlarda, Liberalizm vicdan özgürlü ünü savunmufl, ba nazl a karfl ç km fl, mezhep ayr l klar n n alevlendirdi i sosyal gerginlikleri onaylamam fl ve kiflisel inançlara sayg gösterilmesini istemifltir. Liberalizm, politikada demokrasi ilkelerini desteklem i fl t i r. nsan haklar n n savunuculu unu yapm flt r. Liberaller, köleli in kald r lmas n, bireylerin bask alt nda yaflamaktan kurtar lmas n, vatandafllar n kanun önünde eflit olmalar n, genel oy hakk n n kutsall n ve hükümetlerin halka sorumlu tutulmas n istemifllerdir. Bireysel vatandafl haklar n n hikmet-i hükümet gerekçesinden üstün tutulmas na çal flm fllard r. Liberallerin politik doktrin ak mlar ndaki yerleri, statükonun süreklili ini arzulayan muhafazakârlar ile düzen de iflikli i özlemini duyan radikaller aras ndad r. Liberalizm halk içinden ç km fl, halkla beraber olan ve halk için çal flan, anayasal iktidar düzenlerini benimsemifl bir doktrindir. ktisadi Liberalizm, d flal m serbestli ini, gümrük vergilerinin indirilmesini, serbest rekabeti savunmufl ve devletin ekonomiye müdahalesine karfl ç km flt r. B rak n z yaps nlar, b rak n z geçsinler sözü, ktisadi Liberalizm in slogan d r. ktisadi Liberalizm, Büyük Sanayi Devrimi ça nda ngiltere de do mufltur. ngiliz liberalleri, Fizyokratlardan Vincent de Gournay in B rak n z yaps nlar, b rak - n z geçsinler sözünü, iktisat politikas na ana ilke olarak benimsemifllerdir. Whig ler ile 1830 da onlar n yerini alan Liberal Parti, d fl ticarette Merkantilizm e son verilmesini ve serbest mübadele sistemine geçilmesini hedef tutmufllard r. Liberal Parti nin paralelinde, Manchester Okulu da ayn amac n gerçekleflmesine çal flm flt r. ktisadi Liberalizm in öncülü ünü yapmfl ilk iktisatç lar, ifladamlar ve politikac lar flunlard r: Adam Smith, Ricardo, Jeremy Bentham, Richard Cobden, John Bright ve John Sturat Mill. (Bkz. Fizyokratlar, Klasikler, Adam Smith, John Bright, Richard Cobden, Davit Ricardo, John Stuart Mill, Merkantilizm, Manchester Okulu, Hi - mayecilik, Neo-Liberalizm) F. Ergin Likidasyon [Alm. Liquidierung] [Fr. Liquidation] [ ng. Liquidation] Dar anlam yla likidasyon, bir borcun ödenmesi demektir. Kapsaml anlam yla kullan ld nda ise, likidasyon ile, bir iflletmenin tasfiye edilmesi kastedilir. Tasfiye süresince, iflletmenin, bir yandan varl klar nakte (veya da- t labilir di er likit varl klara) dönüfltürülür; di er yandan da borçlar ödenir. Likidasyon süreci sonunda tüm borçlar ödendikten sonra geriye nakit (veya da t labilir di er likit varl klar) artarsa, bunlar da ortaklara da t l r. Y. Ercan 844

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

IBRD (Bkz. Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas )

IBRD (Bkz. Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas ) I bra [Alm. Erlass, Entbindung] [Fr. Remise de dette][ ng. Acquittance] Arapça kökenli sözcük. Türkçe: Aklama, temize ç karma. Bir kimseyi bir yükümlülük veya borçtan beri k lmak, kurtarmak anlam nda kullan

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z K sa Dönemde 10 Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 207 Uçurtmay havada tutabilmek, basit bir ifl gibi görünmesine karfl n, oldukça ciddi bir sorundur. Bu konuda deneyim sahibi

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n

Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n P Paasche ndeksi [Alm. Paasche- Index ] [Fr. Index de Paasche ] [ ng. Pa - asche index] Birden fazla maddenin fiyat, miktar ya da de erlerindeki de iflmeleri toplu olarak ve maddelerin önemlerine göre

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S

G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S G R fi MC L K, KALKINMA VE REKABET L fik S Hasan Fehmi K NAY YÜKSEK L SANS TEZ ktisat Anabilim Dal Dan flman : Yrd. Doç. Dr. Meriç SUBAfiI ERTEK N Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E AVRUPA B RL NDE HAK M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI Aral k 1998 (Yay n No. TÜS AD-T/98-12/247) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl /

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci

Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci 2 Bankalar n Kaydi Para Yaratma Süreci 23 Para Teorisi ve Politikas dersini alan ö rencilerin ilk ö rendikleri deyim, para a açta büyümez deyimidir. Benzer nitelikteki bir di er deyimse para helikopterden

Detaylı