BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 125 Ç N D E K L E R E K M Hak Vermenin cı Yanı... METE KYOL 10 Demokrasi Çeşitlemeleri ORHN VEL DEDEO LU 17 Mustafa Kemal Trablus ta... YfiR ÖZTÜRK 22 Payitaht tan Başkente HMET YDEDE 25 Türk Pasaportu Taşımanın Zorlukları (II) GÜRBÜZ EVREN 29 Padişah Nasıl Yaşıyor, Çevresindekiler Neler Yapıyordu? KONUR ERTOP Sayfa: 39 DEVfi RMELER 34 Özgürlük Savaşçısı Rabia rtık Özgür ZM R TOLG 39 Devşirmeler MET N GÖREN 42 Sosyal Girişimciler Umut Kapısı ralıyor CHERYL TNRIVERD 48 Dünyayı Kurtarmaya Çalışan Örgüt: Greenpeace SENEM SENGÜL 57 Ernesto Rafael Guevara de la Serna MEHMET MUHS NO LU 62 Batı Medeniyeti nin Katliam ve Soykırım Sicili BRIfi TRKN 68 Müzelik Devrim SEMR TY 75 Maurice Utrillo YÜCEL KSOY 80 Dünyanın En Yaşlı Blog Yazarı ERY D NÇER 85 Sınıfta Gülen Var S BEL C LL 88 Babam İşsiz Kalmış MUZFFER ZGÜ 93 Yaşam Dün Değil, Bugün ve Yarındır ÖZÜM LRÇIN 97 Tilki Kurnazdır ERDO N SKMN 99 Kırgına Uğramak DR. MEHMET UHR 102 Çocukluk rkadaşım Pıtırcık Kaplumbağam fiebnem fien 110 Kötülerin Kaderi... MEHMET ÜNVER 115 Sevda... MET N TMER 117 Mars a Giderken... L MURT ERKORKMZ 123 Her Başarının rdında Çileli Bir Dönem Vardır PER BERK N 126 Uzaklardan... NURY BRTOSCHEK 131 Başarının İlk Koşulu: Kendine Güven Duygusu MESUDE KSUNGUR 134 sya nın Gecelerini Değiştiren ygıt: Karaoke PEL N HZR 138 Rüzgarın Kollarındaki Bağbozumu Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 Ekim SuDokular 84 Bilginizi Denetleyin Güzel Söz 133 Mankafa Poldi 147 UZKLRDN... nne ve Babalardan 148 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük ZLEN fien 143 yçiçeği Tarlaları ENG N ÜNSL Sayfa: 126

5 DN S ZE Mete kyol HK VERMEN N CI YNI... C ephede, yan n zdaki arkadafl n z n Benden buraya kadar dedikten sonra önce tüfe ini, sonra da kendini yere b rak p, sizi yaln z komas ndan farkl olmayan bir olay yaflad k geçen ay. Yazar m z li Naili Erdem, geçen ay k rg n bir sesle Benden buraya kadar dedi ve sonra da bu gönülsüz karar yla, Bütün Dünya daki gönüllü görevini b rakt. Onun bu karar n n yaratt beyinsel sanc m z n ve yüreksel ac - m z n ne denli uzun bir sürede kabuk ba layabilece inin hesab n yapt m z s rada, bu kez karar n n nedenini de duyduk ve... Bütün Dünya da y llard r onunla birlikte çal flan biz tüm arkadafllar, yüreklerimizden birer parçam z kopar lm fl gibi olduk. De miyormufl demek ki diyordu li Naili Erdem. Kimseler bir fley anlamak istemedikçe, kimseler neyin gerçekte ne oldu- unu ö renmek istemedikçe, tüm emekler bofl, tüm çabalar boflunaym fl, me er... Ve üzgün bir ifadeyle sürdürüyordu sözlerini: Üniversitede tutuflmaya bafllam flt Millete hizmet aflk m diyordu. Henüz çiçe i burnunda bir avukat oldu umda ise, tüm benli- imi alev alev sarm flt bu aflk. Beni ona en k sa sürede kavuflturabilecek en k sa yol, politika idi. Rahmetli babas, o lunun bu karar n ö renince babaca bir uyar da bulunmufl: Çok nankördür politika, o lum demifl. Hizmet aflk yla çal fl r, çabalars n, sonunda bakars n, kimseye bir fleyler anlatamam fls n. Sonra da, Ne kadar da hakl ym fl rahmetli babam diyerek, merhum babas ndan kalan kula- ndaki küpe sini yineliyordu: tatürk bile anlatmak istediklerini anlatamad bu millete... Baba uyar s n dinlemeyip girdi i politikada, özellikle Çal flma Bakanl ve özellikle Milli E itim Bakanl görevlerinde, Gençlik aflk millete hizmet le kavuflan li Naili Erdem, bu aflk yla son kez, Bütün Dünya da birlikteydi. Onun geçen ay, k rg n bir sesle Benden buraya kadar diyerek silah n ve cephesini b rakmas ndan duyumsad m z üzüntümüz, bizi yaln z komas ndand r ama... Yüreklerimizden birer parça kopar lm fl gibi olmam z n nedeni ise onun, baba küpesi ni an msamas ve merhum babas na hak verdi i bir ortam n varl d r. 7

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n li Naili Erdem, flu an S elimde Bütün Dünya dergisi var ve ben slam dinini seven bir kifli olarak oruçluyum. yn zamanda ulu önder tatürk e yürekten ba l laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için can m verecek kadar seven birisiyim. sla din, rk ayr m yapmadan birlik ve beraberlik içinde yaflamal y z, arkam zdan kuyumuzu kazanlara bunu göstermeliyiz. Baflka Türkiye olmad - na göre gidecek yerimiz de yok. Bunun için hep beraber oyunlara gelmeden bütünleflip beraber olal m ve ülkemize sahip ç kal m. Yazd klar n z o kadar hofluma gidip hislerime derman oldu ki, elimde olmadan bu yaz y yazma ihtiyac duydum. Umar m derginizi ve yaz n z milyonlarca kifli okuyordur. Sizin gibi ayd nlar m z oldu u için gurur duyuyorum ve Bütün Dünya dergisinde eme i geçen herkese hürmetlerimi yolluyorum, esen kal n. Nuran kdo an, Bursa. erhabalar Nuray Han m, M yaflam n gerçek de erini, unutulmaya mahkum etmek için, teknoloji elinden geleni fluursuz bir flekilde yap yor. Gelece imizi daha rahat, daha kolay, daha zahmetsiz, bir dü meye basarak bütün ifllerimizi halletme yolunda sanki oy birli i ile karar alm fllar gibi, durmadan yeni teknolojik malzemeler üretiyorlar. Bu ürettiklerini bizlere dayata dayata gerçek yaflam n de erleri yavafl yavafl bir sis perdesinin arkas ndan kaybolup, ebediyen geri dönmemek üzere uçup gidecek. O zaman insano lu için çok geç olacak. Ne yaz k ki herkese, yat na binip mavi düflün peflinden koflma flans verilmedi. Olsun, biz de flans m z Mevlana da arar z, hoflgörülü olmak için o bize yeter de artar bile... Yeniden okyanuslara yelken açmam zda yard mc olur. lbert Einstein ne demifl, Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bütün sand n z, sand n z gibi olsun dile iyle sevgi ve sayg lar. suman Tavac. YZRIMIZIN YNITI: erhabalar suman Han m, Mbir yandan teknolojinin yaflant m za sa lad kolayl klardan yararlan rken, öte yandan sizin de vurgulad n z gibi gerçek yaflam n de erlerinden uzaklaflmamak için dengeyi sa lamaya çabal yoruz. Sand klar m zda y llar önce yaz lm fl mektuplar hâlâ dururken, telefonumuza kaydetti imiz tüm numaralar bir anda uçup gidince Eyvah, flimdi ne yapaca- m? diyoruz panik içinde... Sokaklarda ne a açlara t rmanan çocuklar var ne de yeflil oyun alanlar... Yan yana gelince birbirleriyle ne konuflaca n bilemeyen gençler yar m saat önce ayr ld klar arkadafllar yla messenger da karfl - lafl nca bizim anlamad m z bir dilde saatlerce konufluyorlar. Ben bunlar teknolojinin yan etkileri olarak tan ml yorum. Yani ne teknolojisiz ne de tamamen teknolojiye ba ml yaflamak. San r m, en güzeli, insansal de erlerimizi yitirmeden, dengeyi sa layabilmek. abeyimin mavi düflüne gelince, y llarca çevresindeki herkes bu düflün hayalden öteye gidemeyece ine inan rken, o tüm olumsuz sözlere kulaklar n t kad ve çal flmaya devam etti. K sacas sizin de yazd n z gibi hayallerinden vazgeçmedi i için düflünü gerçeklefltirebildi. sla vazgeçmeyece iniz hayallerinizin olmas dile iyle sevgi, selam ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek ütün Dünya dergisini sürekli al yorum ve oku- B maktan büyük bir zevk duyuyorum. Nedeni ise bana geçmiflten yani küçüklü ümden bir fleyler veriyor olmas. Günümüzde geçmiflimizi hat rlatacak ve yaflatacak çok an var. Sizlere bu an lar m z yaflatt n z için çok teflekkür ederim. Sayg lar mla, Serkan Saatçi, Karfl yaka, zmir. öyle hayat dolu bir dergi haz rlam fl oldu unuz için siz- B lere teflekkür ediyorum. Dergimizin ç k fl n her ay sab rs zl kla bekliyorum ve Nuray Bartoschek Han m n hayat dolu yaz lar n çok be eniyorum. bdülkadir spir, Erzurum. eflke okuyucular aras nda bir K kampanya bafllat p nadolu daki köy okullar na da bu dergiyi ulaflt rabilsek. Sayg lar mla, fieref Erzen, Lefkofla, KKTC. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu Demokrasi Cesitlemeleri Demokrasi sözcü ü üzerinde Türk Dili aç s ndan düflüncelerini ö renmek ister. ye bafllarlar. Roosevelt, Pafla n n duracak, onun kökenine smet Pafla da savafl n müttefiklerce kazan laca n söyler ve e ilecek de ilim. Demokrasi kavram na, çeflitli an lardan, Savafltan sonra Bat demokrasisini ülkemizde uygulayaca z, der. yaz lardan al nt larla yapaca m nokta vurufl larla de inece im. Roosevelt bunu duyunca: Pafla, Mustafa Ekmekçi, okuru ve sak n bu ifle giriflme, bu ifl ancak dostu Turan Örs ün smet Pafla yla ilgili bir an s n yaz s na smet Pafla anlat rken Tacet- Bat da olur, Do u da olmaz, der. flöyle aktarm flt : tin Özgüder sorar: Paflam, siz mi 1968 y l ustos ay içindeydi. Bir gün yak n akrabam, Pafla bu soruya çok içerler... hakl ç kt n z, Roosevelt mi?.. CHP stanbul l Baflkan Tacettin Ekmekçi, yaz s n flu kiflisel Özgüder: kflam saat sular nda smet Pafla bize gelecek, merika hep böyledir. meri- görüflüyle sonland r r: sen de gel, dedi. kan yöneticileri demokrasinin Do- Saat tam de Pafla geldi. u ülkelerinde olamayaca na (...) O s ralarda ö renci olaylar inanm fllar, demokrasileri de il, vard. Demokrasi bunal ml günler geçiriyordu. Konu, demokralerdir. (Cumhuriyet, 8 Mart 1987) cuntalar desteklemeyi ye lemiflsiden aç l nca smet Pafla, Size bir *** an m anlatay m dedi. Emekli Elçi Yavuz Gör anlat yor: 1943 y l ral k ay, smet Pafla Kahire ye ça r l d r. Orada kaç ay önce, deneyimli 5-6 Hari genel seçimlerinden bir- beylik görüflmeler biter. Bir gün ciyeci ile birlikte bir toplant da Baflkan Franklin Roosevelt, Pafla y ça r r, özel olarak görüflme- olan demokrasi sürecine bulundum. Ço u, yaklaflmakta umutla bak yorlard. çlerinden, genellikle pek az konuflan bir meslektafl, Söyleyece im fleylerin gerçekleflmemesini diliyorum. ma düflünüyorum ki demokrasi, Mustafa Kemal in bizim toplumumuza, Osmanl n n kal t olan toplumumuza enjekte etmeye muvaffak oldu- u bir voronov afl s d r.[*] Zaman geçtikçe bunun etkisi azalacak; yine eski tas, eski hamam... Demokrasi yolunday z, ama genlerimiz acaba buna yatk n m? dedi. (Cumhuriyet, Ekim 1995) *** Ismet nönü, 1950 seçimleri sonras yönetimi Demokrat Parti ye devreder. d Demokrat olan partinin iktidara gelmesiyle birlikte ülkeye de demokrasi de il ama demirkrasî gelir...(!) Köfle bafl nda iki flifle flarab deviren halktan baz kifliler, gecenin ileri saatlerinde tatürk Bulvar nda, K z lay meydan nda nara at p çevreyi tedirgin ettiklerinde kendilerini uyaranlara Demokrasi var, size ne! derler... TBMM nin 1950 deki yasama dönemi, Ulus taki 2. binas nda, Demokrat Parti nin ezici ço unlu- u ile bafllar. nkara ya gelen milletvekilleri çevredeki otellere yerleflirler. Bu milletvekillerinden biri de Ulus ta, tatürk Bulvar üzerinde, Merkez Bankas n n karfl s ndaki Park otelde kalmakta ve her sabah aya nda fl p d k terlik, s rt nda çizgili pijamas yla bulvar n karfl taraf na geçip Merkez Bankas n n yak n ndaki Karpiç lokantas na kahvalt ya gider. Karpiç, o günlerin nkaras n n en gözde tek lokantas yd ve çok üst düzeyde kifliler orada yemek yerdi. DP li bu milletvekili, bir sabah yine otelden ç k p tam bulvar geçerken Ulus gazetesi muhabirinin objektifine yakalan r ve ertesi gün gazeteye bafll k olur. Gazetecinin sorular na karfl Milletvekilinin verdi i yan t ilginçtir: Biz memlekete demokrasi getirdik, istedi- im yerde istedi im k l kla oturur yemek yerim, size ne?.. Sand a dayanan rejimin demokrasi olmad n, oy çoklu- undan baflka koflullar n da olmas gerekti ini düflünemeyen Demokrat Baflbakan da, ezici ço- unlu un hofllu uyla, TBMM kürsüsünden hayk r r: Siz isterseniz fleriati bile getirirsiniz!.. Demokrat Baflbakan h z n alamaz, bir baflka gün söyledi i Odunu aday göstersem milletvekili seçtiririm! sözüyle ünlenir... Otomotiv Sanayisi Derne i Sekreteri Ercan Tezer, kendisiyle yap lan bir söyleflide flöyle der: Trafik de bir çeflit demokrasi provas d r. Trafikte can ve mal güvenli i kolektif paylafl mla gerçekleflebilir. Demokratik ülkelerde daha az trafik kazas olmas onlar n demokrasi anlay fllar n n sonucudur. vrupa dan araçla do uya do ru yol al rsan z bu fark kademe kademe hissedersiniz. (Hürriyet 60. y l eki, 1 May s 2008) 10 11

8 BD EK M 2008 BD EK M 2008 Baflbakan Tansu Çiller 8 Ocak 1995 tarihli bas n toplant s nda Halk m za daha fazla demokrasi vermek istiyoruz demiflti. Bu nas l bir demokrasidir ki, siyasi iktidar onu kasas nda saklar, yeri geldikçe halk n a z na bir parmak bal pardon demokrasi çalar, oy karfl l : Ne kadar oy, o kadar demokrasi mi, demek istenir? Devlet kasas ndan halka torba torba nohut, fasulye, pirinç ya da çuvallarla kömür da t l r gibi... *** lhan Selçuk un demokrasiye bak fl gerçekçi: Demokrasinin anayurdu vrupa d r. Peki, bu olay nas l gerçekleflti?.. fiu sözcüklerin alt n çizelim: Rönesans... Reform... Hümanizma... yd nlanma... vrupa, bu aflamalardan geçerek ça dafl demokrasiye ulaflt ; demokrasinin altyap s nda a rl kl iki olgu var: yd nlanma... Sanayileflme te Türkiye Cumhuriyetinde ne ayd nlanma kültürünü benimsemifl bir toplum vard ; ne de sanayi devrimiyle güçlenen burjuva s n f oluflmufltu. skersivil-ayd n öncülü ünde ve Türkiye nin kendine özgü koflullar nda demokratik-devrim i yürütmek tek ç kar yoldu. (Cumhuriyet, 11 Temmuz 1997) yd nlanma n n ilk fl klar ndan birini oluflturan Galileo, kilisenin dinci otoritesini k rarak, akl n ve bilimin yolunu açm flt r. Bu yolun demokrasiye ulaflt n bilmeyen kifli eksik kalm fl demektir. (Cumhuriyet, 19 ustos 2008) *** Hüsnü. Göksel, bir yaz s nda ne güzel söyler: Demokrasi bir ahlak sorunudur. hlaks z adam demokrasiyi içine sindiremez. Demokrasi bir fazilettir. Erdemsiz adam demokrat olamaz. Demokrasi ciddi bir ifltir. Ciddiyetten uzak olan demokrat olamaz. Demokrasi onurlu yaflama sanat d r. Onurumun k r ld n duyuyorum. Demokrasi, hoyrat ayaklar alt nda kolayca ezilen narin bir çiçektir. Eziklik duyuyorum. Bugün Türk ayd n n n görevi bu rüzgâr n önünde savrulan kiflilerle u raflmak de il, onlar bu konuma getiren gücün kayna n bulmaya yönelmek olmal d r. Sartre, Umut eylemin ç k fl noktas d r, demifl: Gücümüz umudumuzdur. (Cumhuriyet, 30 Haziran 1990) *** E itimciler de demokrasi ve e itimi konusu üzerinde önemle dururlar. Doç. Dr. Savafl Büyükkaragöz de lkokul Program ve Demokrasi E itimi bafll kl yaz s nda flöyle der: Topluma uyum sa lamada ve kiflilik gelifliminde e itim kurumlar n n çok önemli bir rolü vard r yafl çocuklar n n devam etmek zorunda oldu u ilkö retim birinci kademesinde uygulanan ilkokul program n n, ö rencilere bilgi, beceri, de er duygusu, al flkanl k ve demokratik tutum kazand rma yönünden etkinli inin bilinmesi büyük bir önem arz etmektedir. okullar demokratik ortam içinde, Ilkö retim çocuklarda iflbirli i, paylaflma ve kat lmay gerçeklefltirmek için çeflitli faaliyetler içinde bulunmak zorundad r. *** TBMM de X, XI ve I. dönemler Tunceli milletvekili olarak bulunan Ö retmen Fethi Ülkü den dinlemifltim lerin bafllar nda, yabanc dillerini gelifltirmek için Paris e gönderilen birkaç genç Frans zca ö retmeninden biri Fethi Bey dir. O y llarda ( ) Türkiye nin Paris Büyükelçisi Numan Menemencio lu dur. Menemencio lu bir gün kültür atafleli i arac l yla Fethi ö retmeni ça rt r ve der ki Bir Frans z bayan sosyolog geldi bana, Türk çocuklar n n oynad oyunlara iliflkin bilgi istedi. Yafl m gere i bunlar n ço unu unuttum. Sizler gençsiniz, daha iyi an msars n z, lütfen bu bayan ile görüflünüz. Fethi Bey ve arkadafllar bu sosyolog ile tan fl r: Yetmifl küsur milletin çocuk oyunlar na iliflkin bilgi sa lam fl olan bayan, yedi göbek önce Türkiye den göç etmifl bir aileden oldu unu, kendisini Türk soyundan kabul etti i için araflt rmas nda Türk çocuklar n n oyunlar na daha genifl bir yer vermek istedi ini söyleyerek sorular na bafllar. Fethi Bey, bildi- i bütün oyunlar anlat r; ama hangi oyunu anlatsa bayan Peki, arada m z kç l k yapan olursa nas l çözümleniyor, bir yapt r m var m, bunu uygulayacak bir hakem var m diye sorar. Cirit oyunu d fl nda hiç birinde hakem yoktur. Bu oyunda cirit at ld nda yaralanma olabilir; ama bu kas tl de- il, oyun gere idir, hakemler de- erlendirir der. Sonunda sosyolog bayan araflt rmas n n amac n flöyle aç klar: Bütün dünya uluslar demokrasiye gönül verdiler. Ço u, demokrasinin ne oldu unu bile bilmeden buna özendi. Ben bir tan ya varmak istiyorum. Gözlemlerime göre, çocukken oyunlar n hakemli oynamaya al flm fl ülke insanlar, hakem gerektiren davran fllara daha kolay uyum sa l yor, kifli haklar na daha sayg l oluyor, dolay s yla da demokrasiyi kolayl kla benimsiyorlar. ngiltere kaynakl ayaktopu Orne in, oyununda bir hakemin bulunmas, o ülkede demokrasinin geliflmesinin bir göstergesidir. Onun d - fl ndaki ülkeler sadece demokrasicilik oynuyorlar. Fethi Bey an s n flöyle ba lam flt : O zaman Türkiye yi ve oyunlar m z ; neden birbirimizle kolay kaynaflamad m z ; niçin 12 13

9 BD EK M 2008 bir kooperatifi, bir flirketi devaml yürütemedi imizi anlam fl oldum. Türkiye ye döndükten sonra e itimle ilgili bütün toplant larda bu konuyu anlatmaya çal flt m ve e itimcilerimizden çocuklar - m za hakemli oyunlar bulup oynatmalar n önerdim... *** Elimde geçen aylarda yay mlanm fl bir gazete kesi i var. Erzurum Kültür Müdürlü ü kurs aç p topaç, çelikçomak, koza, k ztaklas, birdirbir, uzuneflek gibi kaybolmaya yüz tutmufl oyunlar çocuklara ö retmeye karar vermifl. Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü, Çocuklar günün büyük bir bölümünü bilgisayar ve televizyon bafl nda geçiriyorlar. Onlar n daha sa l kl yaflamalar n sa lamak ve kültürel yozlaflmalar n n önüne geçmek için folklor araflt rmac lar m zla bu oyunlar n kurallar n belirleme çal flmalar yap yoruz diyor. 14 caba, folklor araflt rmac lar bu oyunlar, Fethi Ülkü ö retmenin özlemini gerçeklefltirecek biçimde, hakemli oyunlar haline getiremezler mi? Bilmem, demokrasi anlay - fl m z h zland rmaya katk s olur mu?.. Hani, Melih Cevdet nday yazm flt ya (Hürriyet, 11 Ocak 1995): Ülkemizde çok partili seçim yolunu açan smet nönü, bir gün yak n dostlar ndan birine, Ne dersin, bu ifle yüz y lda al flabilir miyiz? demifl de... [*] Sergei Voronon ( ), Rus kökenli bir Frans z (geriatri) araflt rmac s li y llarda bir gençlik afl s keflfetmifl ya da öyle san lm fl; sonradan, beklenen sonuçlar vermedi i anlafl lm fl... Bir gazeteci, akıl hastalı ı klini ini gezerken delilerin bahçedeki havuza atladıklarını gördü ve baflhekime dönerek Mükemmel dedi. Hastalarınızın her türlü gereksinimini karflıladı ınızı görüyorum. Baflhekim gazeteciye teflekkür ettikten sonra sözlerine devam etti: Siz bir de su doldurabildi imiz zaman gelin de görün! Havuzun bofl oldu unu ö renen gazeteci dehflet içinde tramplenin altına kofltu ve heyecanla atlamaya hazırlanan deliye atlamamasını, havuzun içinde su olmadı ını söyledi. Hasta, gazeteciye gayet sakin yanıt verdi: Zararı yok! dedi. Zaten ben de yüzme bilmiyorum! 1. aceze (arapça) a) sadaka b) yard m c) hibe ç) acizler 2. bâb (arapça) a) pencere b) kap c) sofa ç) koridor 3. cenân (arapça) a) yürek b) sevgili c) niflanl ç) dul 4. daktiloskopi (yunanca) a) daktilo ile yazmak b) sekretere dikte etmek c) suçluyu parmak izinden tan ma ç) daktilonun parças 5. çüst (farsça) a) tembel b) çevik c) köfle ç) daire 6. nâdân (farsça) a) cahil b) nankör c) hay rs z ç) vefas z 7. dansör (frans zca) a) kan ba fllayan b) kan ba fllanan c) mesle i dans olan kad n ç) mesle i dans olan erkek LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 8. dâr-ül-fünûn (arapça) a) s nma yeri b) üniversite c) konservatuar ç) savafl alan 9. davya (frans zca) a) testere b) tavla c) diflçi kerpeteni ç) z mpara 10. eb âd (arapça) a) en ve boy b) bât l c) ilelebet ç) sülâle 11. fütüvvet (arapça) a) fethetmek b) güreflmek c) gençlik ç) ihtiyarl k 12. gabari (frans zca) a) yükün geniflli i b) yükün yüksekli i c) s v yük a rl ç) kat yük a rl 13. hacle (arapça) a) soyunma odas b) bekleme odas c) lohusa odas ç) gelin odas 14. ictinâb (arapça) a) kat lma b) çekimser c) sak nma ç) onama 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk aceze (arapça) ç) acizler. 2. bâb (arapça) b) kap. 3. cenân (arapça) a) yürek. 4. daktiloskopi (yunanca) c) suçluyu parmak izinden tan ma. 5. çüst (farsça) b) çevik. 6. nâdân (farsça) a) cahil. 15 inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 7. dansör (frans zca) ç) mesle i dans olan erkek. 8. dâr-ül-fünûn (arapça) b) üniversite. 9. davya (frans zca) c) diflçi kerpeteni. 10. eb âd (arapça) a) en ve boy. 11. fütüvvet (arapça) c) gençlik. 12. gabari (frans zca) b) yükün yüksekli i. 13. hacle (arapça) ç) gelin odas. 14. ictinâb (arapça) c) sak nma. Paranı ver, selam ver, gönlünü ver, canını ver ama... Gizini verme. Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama... Yerinde sayma. Eflini be en, iflini be en, arkadaflını be en ama... Kendini be enme. Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama... Hiçbir zaman bofl verme. Fidan büyüt, yoksul doyur, çocuk besle ama... Kin besleme. Davet et, hayret et, affet ama... hanet etme. Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol ama... Bölücü olma. Elini aç, gözünü aç, kapını aç ama... zını açma. Zulmü devir, nefsi devir ama... Çam devirme. Rakibini geç, sınıfını geç ama... Gülüp geçme. til, atıl ama... Satılma. MUSTF KEML TRBLUS T... Osmanl n n parçalanma, bölünme sürecinin sürmesini planlayan Büyük Devletler olarak adland r lan ngiltere, Fransa, vusturya-macaristan, lmanya ve Rusya d fl nda art klardan pay kapma niyetinde bir ülke daha vard : talya. Kayg yla umut, h rsla tatmin edilmemifl istekler aras nda kalm fl bir ülke olan talya, Büyük Devletler in en zay f üyesiydi ve bu nedenle Osmanl yla savafl meydan nda de- il, bar fl masas nda uzlaflmas gerekiyordu. talya, bir bardak suda f rt na kopmas n ya da oldu bitti an n bekliyordu. B k p usanmadan diplomatik kartlardan evler yapmaya çal - flan talyan d fliflleri bakan bofl durmuyordu. Osmanl ya karfl onun toprak bütünlü ünü savunan yüzünü gösterirken, öteki yüzü avdan pay na düflen parçan n peflindeydi Paris Bar fl Konferans nda, Büyük Devletler, Osmanl n n toprak bütünlü ünü garanti etti; ama 1908 e gelince bu ka- t üzerinde kald. Kuzey den Rusya Kars, rdahan ve Batum u, vusturya-macaristan Balkanlar, Fransa Tunus u, ngiltere ise Rusya n n daha fazla ilerlemesini engellemek için uzatt dostluk eliyle (!) M s r ve K br s iflgal etti. z nl klar n ve öteki kesimlerin koruyuculu u için yar flan devletlerle bo uflan Osmanl n n bafl etmek zorunda kald gerçek sorun, yabanc yat r mlard. D fl borç ç gibi katlan yordu de devletin gelirinin yüzde 44 ü borç ödemeye giderken 1907 e gelindi inde devlet gelirinin yüzde 31 i borçlara de il, borçlar n faizini ödemeye ayr lm flt. Borç bata ndaki Osmanl ya uzanan eller, onu kurtarmak için de il, ondan ne koparabileceklerinin peflindeydi. talya bar flç s zma planlar 17

11 BD EK M 2008 yap yordu. Savafl d fl yollardan s zmalarla Osmanl ile talya aras ndaki kriz bafllad ve bu sonunda düflmanl a dönüfltü. Banco di Roma talyan Hükümeti nin bar flç yollarla s zma y kullanmas, politikas için seçti i bir araçt. Libya ya, savafla gerek kalmadan, aflama aflama el koymay hedefliyordu. Önce vahfli rekabet kurallar n uygulayarak tüm iflletmeleri ele geçirmeye giriflti. Bu yaln zca Osmanl n n de il, raplar n, Maltal, Rum ve Yahudi tüccarlar n da nefretini uyand rd. En büyük çabas ise genifl araziler sat n almak oldu. talyan bas n üzerinde oldukça etkili gücü olan Banco di Roma, Libya daki bas n da yan na çekmek için ilginç yöntemler kulland. Libya göz göre göre Osmanl n n avuçlar ndan slak bir sabun gibi kayarken, Mustafa Kemal in elefltirilerini, uyar lar n dikkate almak yerine savunmaya, sald r - ya geçenler onu ülkenin siyasi anlamda kalbi olan Selanik ten uzaklaflt rmak istediler. Ona dan flmadan kendisini Trablusgarp a göndermeyi kararlaflt rd lar. Böylece hem yaklaflmakta olan ttihat ve Terakki Cemiyeti kongresine kat lmas önlenecek hem de Trablusgarp ta yok edilecekti. Mustafa Kemal in bindi i gemi Trablusgarp a demirledi. R ht m yoktu. Bir kay kç onu k y ya götürdü. stanbul da yöneticiler, Böyle gelmifl, böyle gider diyorlard. Öncekiler gibi Mustafa Kemal in de burada kafas n kuma gömüp olup bitenlere kay ts z kalaca san l yordu. Yan ld klar n çok k sa zamanda gördüler. Kenti ve bölgeyi avuç içine alan belediye baflkan n n tüm kar fl kl klar n bafl oldu unu anlayan Mustafa Kemal, Getirin bana bu Hasune Pafla y! buyru unu verdi. Bu emir karfl s nda flafl ran askerler büyük bir nezaketle dokunulmaz z rhl belediye baflkan n istemeden Mustafa Kemal in karfl s na ç kard lar. Mustafa Kemal asi belediye baflkan yla uygun bir biçimde görüfltü. Namus sözü ald ktan sonra serbest b rakt. Çok geçmeden gelen, Trablusgarp ve çevresindeki afliretler birleflip gece kenti bas p Mustafa Kemal i öldürecekler bilgisi herkesi telaflland rd. Haberi getiren polis müdürü, bölge komutan - na bir fley yapmayacaklar n, hedeflerinin Mustafa Kemal oldu unu söyleyince, Mustafa Kemal, Siz kendinizi koruyun dedi. Bana bir fley olmaz! Mustafa Kemal bölge komutan na dönerek, Bu adam onlardand r, fakat b rak n z öyle olsun! dedi. fliretler kenti iflgal edip bir camide topland. Mustafa Kemal yan na çok iyi rapça bilen yaverini ald ve camiye gitti. Kalabal yararak, Sizi yönetenler neredeyse, beni hemen oraya götürünüz! diye emretti. Mustafa Kemal odaya girer girmez kap y kapatt. Odada bulunanlar görünce gözlerine inanamad. Odadaki insanlar Osmanl Devleti nin hizmetinde nahiye müdürlü ü, kaymakaml k ya da mutasarr fl k yapan, ama kendi ç karlar n kollayanlard. ac n çürü ü içindeydi. Mustafa Kemal onlar n gözlerinin içine bakarak, Siz kimsiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? diye hayk rd. Odadakiler, Mustafa Kemal in orduyla gelip kendilerini kuflatt - n sand klar için korkuya kap ld lar. Osmanl n n temsilcisi, nahiye müdürü, kaymakam, mutasarr f olduklar n vurgulayarak kendilerini tan tt lar Devrimi ile ç karlar n n s f ra indi ini vurgulay p stedi imiz fley ç kar m z n s f r olmamas d r! dediler. Daha sonra Mustafa Kemal eylemin bafl n çeken fleyhle görüfltü. fieyh ona, Sen kimsin, yetkin nedir? diye sordu. Mustafa Kemal de cebinden yetki belgesini ç kar p gösterdi. fieyh de cebinden o belgenin ayn s olan üç belgeyi uzatt. Kendisine de ersiz bir belge verilip aldat ld n anlayan Mustafa Kemal, Buyrun, belgeyi y rtabilirsiniz dedi. Ben belgeye gereksinimi olmayan, buraya seninle konuflmak için belgesiz gelen bir adam m. Görevini tamamlay p geri dö

12 BD EK M 2008 nece i s rada ünü k sa zamanda yay lan Mustafa Kemal, Bingazi den bir mektup ald : Buraya u ramadan gitme! Bingazi de Mustafa Kemal i gelece ini duyan insanlar karfl lad. Konaklayaca otelin salonunda otururlarken, Bingazi komiseri telaflla içeri girdi, heyecanl bir sesle fieyh Mansur Hazretleri teflrif ediyorlar! dedi. Bingazi ye gelmeden bilgilenen Mustafa Kemal, fieyh Mansur un yörede kral gibi oldu unu, devlet daireleri, polis ve jandarmay ve yöredeki alay avucunun içine ald n ö renmiflti. Yetkililer el pençe divan durup kap da fleyhi bekliyordu. Mustafa Kemal e gördükleri yetmiflti. Mustafa Kemal fleyh geldi i için kalkmad gibi, ona oturmas için yer de göstermedi. Gözlerini dikerek, fieyh Mansur, sen hiç s k lmaz m s n? diye sordu. Buradaki devlet örgütünü kendi hüküm ve iradene ba layaca n zannederek bir tak m cüretkârl klarda bulunuyorsun. Bu küstahl - n n derecesini anlam yor musun? Ben sana haddini bildirece im! Herkes donup kalm flt. fieyh salonu terk ederken yetkilileri bir korku ve telafl ald. Bayram yaklafl yordu. Mustafa Kemal bölge komutan ndan tüm askerleri biraraya toplamas - n, onlarla bafltan sona görüflmek istedi ini söyledi: rkadafllar sizi kutlar m. Dünyan n bir ucunda Osmanl mparatorlu u nun bu unutulmufl köflesinde ne büyük bir s - k nt yla, güçlükle askerli i uyguluyorsunuz. Ben stanbul ve Makedonya ya vard mda sizi örnek olarak anlataca m. Sizin de hofllanaca n z bir tatbikat yapt - raca m. ster misiniz? Yürekten Evet! sesleri üzerine Mustafa Kemal tatbikat plan haz rlad. Düflsel düflman yenece i s rada alay hiç tahmin etmedi i düflman n bat dan geldi ini haber ald. Bu düflman alt eden alay, bu kez kendi sa ndan beliren düflmana yöneldi. Orada fieyh Mansur un evi bulunuyordu. Bir anda evinin askerlerle çevrildi ini gören ve askerlerin tatbikat yapt n bilmeyen fleyh beyaz bayrakl bir adam n göndererek Teslim! dedi. Mustafa Kemal, Peki kabul ediyorum. Bu akflam benimle konuflmaya gelsin flimdi kuflatmay kald r yorum diye haber gönderdi. kflam görüflmede fieyh Mansur, Mustafa Kemal in ne yapmak istedi ini anlamad ; ama ikna oldu. Osmanl n n daha do rusu devlet egemenli i yeniden kurulmufltu. 100 y l önce bu anlaml ifllere imza atan Mustafa Kemal in 29 Ekim 1908 günü Hanya da stikbal gazetesinde bir mektubu yay mland. radan yüz y l geçmesine karfl n mektubun içeri i ve tafl d anlam günümüz için geçerlili ini koruyor: ziz vatandafl, süreden beri Bingazi ve Bingazi memurlar ndan baz s Bir hakk nda gazetenizde yazmakta oldu unuz bilginin pek basit görüfl ve düflünceli insanlar n araflt rma, inceleme ve usa vurma yapmadan gönderdi i mektuplara dayand - na kuflku edilemez. Gazetenizin böyle flahsi garaza dayan larak yap lan ihbarlar n yay mlanmas na arac olmas, Bingazi de birçok onurlu kimsenin birbirine kuflkulu gözlerle bakmas na, kurulmas ve pekifltirilmesi ulusun esenli i ve vatan n mutlulu u ad na pek gerekli olan kardefllik duygular na zarar verebilir. Ulus bireyleri aras nda arabozuculu u de il, birlik ve beraberli i sa lamaya, birbirinden intikam alma duygusunu do urtmaya de il, bask ve zulüm devrinin kiri olan kötü duygular n kalplerden at lmas na yarayacak olgunlukta ak ll ca makaleler ya- BD EK M 2008 y mlanmas na gayret edilirse gazetenizin flerefi yükselir, hizmeti yararl olur. Eski hükümetin büyüttü ü zulüm bilinmektedir. Yanl fl bilgiye dayanarak baz namus ve hamiyet sahiplerinin de o bask c tak ma kar flt r lmas pek büyük hatad r. Bir aydan fazla bir süreden beridir vatan m z n frika s nda yolculuk yap yor ve yerel durumu, kamuoyunu, karfl l kl duyguyu araflt r yorum. Buna dayanarak, gazetenizde yay mlanmas na arac l k edilen konular n gerçe e yaklaflmad yan nda çok zararl oldu unu söyleyebilirim. Gazetelerimizin ahlak m za yükseklik, duygular m za temizlik ve maneviyat m za güç verecek makalelerin sergilendi i yer oldu unu görmek isteriz. Vicdan m n temizli ine emin olunuz kardeflim. Kurmay K demli Yüzbafl M. Kemal. Üç y l sonra Mustafa Kemal yine geri gelecekti. lk savafl n yapmak üzere Osmanl topraklar n iflgal eden talyanlar a karfl savaflmak için... Düflündü ümüz, söylemek istedi imiz, söyledi imizi sandı- ımız, söyledi imiz, karflımızdakinin duymak istedi i, duydu- u, anlamak istedi i, anladı ını sandı ı, anladı ı arasında farklar vardır. flte bu nedenlerle, kiflilerin birbirlerini yanlıfl anlamaları için hemen her zaman, ortada en az 9 olasılık vardır

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim!

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 *Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506. E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 126 2007-09 * *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! E itim ve mesleki haklar m z için birleflelim! Sayfa 4 Rüzgar

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı