Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Nazan ERDUMLU *, William OXENHAM **, Bülent ÖZİPEK * * İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE ** North Carolina State University College of Textiles, Raleigh, NC/USA Özet Bu çalışmada, vortex, konvansiyonel ve kompakt ring iplik üretim sistemleri kullanılarak üretilen %100 karde ve penye pamuk ipliklerinin fiziksel özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Kompakt iplikler, delikli apron aracılığıyla aerodinamik yoğunlaştırma prensibinin kullanıldığı sistem ve manyetik yoğunlaştırma prensibinin kullanıldığı sistem olmak üzere iki farklı sistemde üretilmiştir. Yapılan deneysel çalışmanın sonucunda, vortex ipliklerin diğer ipliklere göre düzgünsüzlüğünün daha kötü, ince yer sayısının ise diğer ipliklerden önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. Ring ve kompakt iplikler ile karşılaştırıldığında, vortex ipliklerde kalın yer ve neps sayılarının ipliğin karde veya penye olmasına ve de üretim hızına bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, vortex ipliklerde tüylülüğün hem karde hem de penye ipliklerde kompakt ipliklere yakın, ring ipliklerden ise daha düşük olduğu, yine hem karde hem de penye ipliklerde vortex ipliklerin en düşük mukavemet ve kopma uzama değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: vortex, ring, kompakt, aerodinamik, manyetik, iplik. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Abstract In this study, it was aimed to investigate the physical properties of 100% carded and combed spun yarns by using vortex, conventional and compact ring yarn spinning systems. Compact yarns were produced on two different systems. One of the systems uses aerodynamic condensation principle via perforated apron, and the other is based on the magnetic condensation principle. The results of the experiments revealed that vortex spun yarns are more uneven than conventional and compact ring yarns, and the number of thin places is significantly higher in vortex spun yarns when compared to that of conventional and compact ring spun yarns. On the other hand, it was observed that the number of thick places and neps in vortex spun yarns depends on the yarn type as carded and combed, and the yarn delivery speed. Moreover, the results revealed that the hairiness in both carded and combed vortex spun yarns is comparable to that of compact spun yarns, and lower than that of ring spun yarns. With respect to tensile properties, the lowest tenacity and breaking elongation values were observed in vortex spun yarns in both carded and combed yarn samples. Keywords : vortex, ring, compact, aerodynamic, magnetic, yarn. Bu makaleye atıf yapmak için Erdumlu N., Oxenham W,, Özipek B., Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013,7(2) 7-15 How to cite this article Erdumlu N., Oxenham W,, Özipek B., Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Electronic Journal of Textile Technologies, 2013, 7(2)

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (2) GİRİŞ İplik üretiminde günümüze kadar çeşitli iplik eğirme teknolojileri geliştirilmiş ve farklı uygulama alanlarına yönelik olarak kullanım bulmuştur. Çok çeşitli hammadde kullanımına izin veren ve geniş bir numara aralığında iplik üretebilme özelliğine sahip olan ring iplik üretim teknolojisi, dünya genelinde en çok kullanılan sistemdir. Ancak, modern iplik üretim sistemleri ile karşılaştırıldığında bu sistemde proses aşamaları daha fazladır ve dolayısıyla ilave makine ve teçhizat gereksinimi sistemin yatırım maliyetini artırmaktadır. Kompakt iplik üretim sisteminin geliştirilmesi ile, yoğunlaştırma sonucunda çekim sisteminden çıkan lif demetinin oluşturduğu eğirme üçgeninin küçültülmesi dolayısıyla tüylülüğün azalması sağlanmış, bunun yanı sıra liflerin iplik yapısına daha iyi yerleşmeleri sonucunda iplik mukavemetinde, ipliğe daha az büküm verilebilme imkanının doğması ile de üretimde artış sağlanmıştır. Öte yandan, kompakt iplik üretim sisteminde de özellikle makine maliyetinin ve hava ile yoğunlaştırma prensibinin kullanıldığı sistemlerde enerji maliyetinin yüksek olduğu belirtilmektedir [1-3]. Murata Machinery Ltd. tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1997 yılında Osaka Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı nda tanıtılan vortex iplik eğirme sistemi, (MVS-Murata Vortex Spinner) hava jetli iplik üretim teknolojisinde önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Yüksek üretim hızı, işlem basamaklarının azaltılması, gerekli personel sayısı ile yer ihtiyacındaki azalma, otomasyon olanaklarının nispeten daha fazla ve daha kolay uygulanabilir olması, vortex iplik üretim sisteminin önemli avantajları olarak sıralanmaktadır. Sistemde üretilen ipliklerin tüylülüğün düşük olması ve dolayısıyla bu ipliklerden üretilen kumaşların boncuklanma ve aşınmaya karşı dayanımının yüksek olması, ayrıca yüksek hızda %100 karde pamuk ipliği üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve elde edilen ipliğin ring iplik yapısına büyük ölçüde benzerlik göstermesi, vortex iplik üretim teknolojisinin en dikkat çekici özellikleri olarak vurgulanmaktadır [4]. Vortex iplik özelliklerinin konvansiyonel ve kompakt ring iplik özellikleri ile karşılaştırmalı olarak incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır[5-7]. Örtlek ve Önal [5], viskon lifi kullanarak ürettikleri konvansiyonel ring, kompakt, vortex ve open-end rotor ipliklerin örme kumaşlardaki performanslarını inceledikleri çalışmalarında vortex ipliğin düzgünsüzlük değerinin kompakt ve konvansiyonel ring ipliklerden daha kötü olduğunu, ayrıca ince yer sayısının da yine kompakt ve konvansiyonel ring ipliklerden daha yüksek olduğunu gözlemişlerdir. Öte yandan, vortex ipliklerde kalın yer sayısının kompakt iplikten daha düşük, neps sayısının ise hem kompakt hem de konvansiyonel ring ipliklerden daha düşük olduğu belirtilmiştir. Beklenildiği gibi vortex iplikte tüylülük daha düşükken, yine vortex ipliklerde kopma kuvveti ve kopma uzaması değerlerinin kompakt ve konvansiyonel ring ipliklere göre daha düşük olduğu kaydedilmiştir. Tüylülük, kopma kuvveti ve kopma uzaması değerlerine ilişkin bu sonuç Kılıç ve Okur [7] tarafından, 100% penye pamuk, Tencel, ProModal, pamuk-tencel ve pamuk-promodal karışımları kullanarak üretmiş oldukları konvansiyonel ve kompakt ring ve vortex ipliklerin özelliklerini inceledikleri çalışmalarında doğrulanmıştır Aynı çalışmada Kılıç ve Okur [7], vortex ipliklerde düzgünsüzlük değeri ve ince ve kalın yer hatalarının konvansiyonel ve kompakt ring iplikler ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu, neps değerinde ise önemli bir fark gözlenmediğini ifade etmişlerdir. Beceren ve Nergis [6] ise konvansiyonel ring, kompakt ve vortex iplik eğirme sistemlerinde üretilen penye pamuk ipliklerinin ve bu ipliklerden üretilen örme kumaşların performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdikleri çalışmalarında, vortex ipliklerin kompakt ve konvansiyonel ring ipliklerle karşılaştırıldığında düzgünsüzlüğün daha kötü olduğu, ancak ince yer sayısında bir fark olmadığı sonucuna varmışlardır. Bununla birlikte vortex ipliklerde kompakt ve konvansiyonel ring ipliklere göre kalın yer sayısının daha düşük, neps sayısının ise daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, vortex iplikte tüylülük ve mukavemet değeri daha düşükken kopma uzama değeri daha yüksek bulunmuştur. 8

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (7) 7-15 Karde pamuk vortex ipliklerin düzgünsüzlük açısından ring iplikler ile karşılaştırıldığında daha kötü olduğu Örtlek ve Ülkü [8] ile Rameshkumar ve diğerleri [9] tarafından da ifade edilmiştir. Sözkonusu çalışmalarda, yine ince yer, kalın yer ve neps sayılarının vortex ipliklerde ring ipliklere göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, vortex iplikte ring ipliğe göre tüylülük ve mukavemet değeri daha düşükken kopma uzama değeri daha yüksek bulunmuştur. Soe ve diğerlerine [10] göre ise karde pamuk vortex ve ring ipliklerinde düzgünsüzlük ve ince yer sayısı açısından önemli bir fark gözlenmezken, kalın yer ve neps miktarı vortex ipliklerde daha yüksektir. Aynı çalışmada, vortex ipliklerde daha düşük mukavemet gözlenmiştir. Bu çalışmada ise vortex, konvansiyonel ring ve iki farklı yoğunlaştırma prensibine sahip kompakt iplik eğirme sistemlerinde üretilen karde ve penye pamuk ipliklerin fiziksel özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 2. MALZEME ve METOT Bu çalışmada, %100 pamuk karde ve penye iplik numuneleri üretilmiştir. Penye iplik üretiminde tarama derecesi %12 olarak belirlenmiştir. Hazırlanan şeritler 2 pasaj cerden sonra Rieter G5/2D tipi ring iplik makinesi ve bu makineye adapte edilmiş ve kompakt iplik üretimi icin yoğunlaştırmanın manyetik olarak sağlandığı RoCoS kompakt iplik üretim sistemine, ve Suessen konvansiyonel ring ve yoğunlaştırmanın delikli apron ile sağlandığı Suessen EliTe kompakt iplik üretim sistemine beslenerek ring ve kompakt iplik numuneleri üretilmiştir. 2. pasaj cerden bir kez daha geçirilen şeritler MVS 361 tipi vortex iplik makinesinde vortex iplik numunelerinin üretilmesinde kullanılmıştır. 3. pasaj cerden çıkan şeritlerden AFIS ölçüm cihazı kullanılarak elde edilen lif özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Çalışmada, Rieter G5/2D tipi ring iplik makinesi ve RoCoS kompakt iplik üretim sistemi Sistem A, Suessen ve Suessen EliTe iplik makinalarının kullanıldığı iplik eğirme sistemi Sistem B olarak ifade edilmiştir. Vortex iplik numuneleri 300 m/dk ve 425 m/dk olmak üzere iki farklı iplik üretim hızı kullanılarak üretilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan ipliklerin fiziksel özelliklerini tespit etmek amacıyla, düzgünsüzlük, ince yer, kalın yer ve neps sayıları, kopma mukavemeti, kopma uzaması ve tüylülük değerleri ölçülmüştür. Tüm deneyler, numuneler laboratuar şartlarında en az 24 saat süreyle kondisyonlandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Tablo 1. Lif özellikleri Özellik Birim Değer Karde Penye Ağırlık olarak ortalama lif uzunluğu (Lw) mm Sayı olarak ortalama lif uzunluğu (Ln) mm Ağırlık olarak üst çeyrek uzunluğu (UQLw) mm Ağırlık olarak kısa elyaf içeriği (SFCw) % Sayı olarak kısa elyaf içeriği (SFCn) % Lif inceliği µg/inç Olgunluk % İplik düzgünsüzlüğü, ince yer, kalın yer ve neps sayıları ve iplik tüylülüğünün ölçümü Uster Tester 3 düzgünsüzlük cihazında ASTM D1425/D1425M-09 [11] standardına göre gerçekleştirilmiştir. İpliklerin kopma mukavemeti ve kopma uzamaları ise TS EN ISO 2062 [12] standardına göre Uster Tensorapid cihazında ölçülmüştür. Kullanılan yöntemde cihazın çene hızı 250 m/dk olup numune uzunluğu 50 cm dir. 9

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (2) DENEYSEL ÇALIŞMALAR Çalışma kapsamında yer alan ipliklerin tespit edilen fiziksel özellikleri Şekil 1-8 de görülmektedir. Karde iplik numunelerinin düzgünsüzlük değerleri incelendiğinde vortex ipliklerin ring ve kompakt ipliklere yakın değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ancak, penye ipliklerde, ring ve kompakt ipliklerde daha iyi düzgünsüzlük değerleri elde edilmiştir. Penye iplik numunelerine ilişkin bu sonuç, Beceren ve Nergis [6] ile Kılıç ve Okur [7] tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile uygunluk göstermektedir. Karde ve penye kompakt iplik numunelerinin düzgünsüzlük değerleri incelendiğinde ise B sistemi ile, yani yoğunlaştırmanın delikli apron aracılığıyla aerodinamik olarak sağlandığı sistem ile üretilen ipliklerin daha iyi düzgünsüzlük değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Şekil 1. İplik Düzgünsüzlük Değerleri Şekil 2. İnce Yer Hataları 10

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (7) 7-15 Şekil 3. Kalın Yer Hataları Şekil 4. Neps Hataları Hem karde hem de penye iplik numunelerinde ince yer hataları karşılaştırıldığında, bu değerin vortex ipliklerde ring ve kompakt ipliklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuç yine Kılıç ve Okur [7] un elde ettikleri sonuçlar ile uyumluluk göstermektedir. Kalın yer hatasına ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise karde ipliklerde, özellikle düşük iplik üretim hızı kullanılarak üretilen vortex iplik kompakt numunelerinin hem konvansiyonel ring, hem de kompakt ipliklerden daha düşük miktarda kalın yer hatasına sahip olduğu görülmektedir. Penye ipliklerde ise yine düşük üretim hızı ile üretilen vortex ipliklerde kalın yer hatalarının A sistemi ile üretilen ring ve kompakt iplikler ile karşılaştırıldığında yakın değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak, yüksek üretim hızında bu değer ring ve kompakt ipliklere ait değerlerin oldukça üzerindedir. Penye ipliklerde ise yine düşük üretim hızı ile üretilen vortex ipliklerde kalın yer hatalarının A sistemi ile üretilen ring ve kompakt iplikler ile karşılaştırıldığında yakın değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. 11

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (2) 7-15 Ancak, yüksek üretim hızında bu değer ring ve kompakt ipliklere ait değerlerin oldukça üzerindedir. Karde ve penye ipliklerde neps hatalarına ilişkin ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında ise, kalın yer hatalarına ait sonuçların aksine düşük üretim hızı ile üretilen vortex iplik numunelerinin ring ve kompakt iplik numunelerine göre daha fazla neps miktarına sahip olduğu görülmektedir. Yüksek üretim hızı kullanıldığında ise penye ipliklerde en yüksek değer yine vortex iplik numunelerine ait iken, karde vortex ipliklerde bu değer B sistemi ile üretilen ipliklerle benzer seviyededir. Ring ve kompakt ipliklerde ince yer, kalın yer ve neps olmak üzere iplik hatalarının A sistemi ile üretilen ipliklerde daha yüksek olduğu görülmektedir. İpliklerin tüylülük değerleri incelendiğinde ise beklenildiği gibi tüm iplik tiplerinde penye ipliklerde daha düşük tüylülük elde edilmiştir. Vortex ipliklerde tüylülük hem karde hem de penye ipliklerde kompakt ipliklere yakın değerlere sahipken, ring ipliklere kıyasla düşüktür. Tüylülük ile ilgili elde edilen bu sonuçlar önceki çalışmalarla uyumluluk göstermektedir. Şekil 6-8 de sırasıyla ipliklerin kopma mukavemeti, kopma uzama ve kopma işi değerleri gösterilmektedir. Hem karde hem de penye ipliklerde en düşük mukavemet değerinin vortex ipliklere, en yüksek değerlerin ise kompakt ipliklere ait olduğu görülmektedir. İpliklerin kopma uzama değerleri incelendiğinde ise, yine vortex ipliklerin ring ve kompakt ipliklere kıyasla daha düşük kopma uzama değerine sahip olduğu görülmektedir. Beceren ve Nergis [6] tarafından yapılan çalışmada vortex ipliklerde kopma uzamanın ring ve kompakt ipliklerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu belirtilmişse de bu çalışmada elde edilen sonuçlar vortex ipliklerde kopma uzamanın ring ve kompakt ipliklerden daha düşük olduğu yönündedir ve bu sonuç Örtlek ve Önal [5] ın viskon ipliklerde elde ettikleri sonuçlar ve Kılıç ve Okur [7] un çalışmalarının sonuçları ile uyum içerisindedir. Şekil 5. Tüylülük Değerleri 12

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (7) 7-15 Şekil 6. Mukavemet Değerleri Şekil 7. Kopma Uzama Değerleri 13

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (2) SONUÇLAR Şekil 8. Kopma İşi Değerleri Bu çalışma, vortex iplik eğirme sisteminde üretilen karde ve penye iplikler ile konvansiyonel ring ve aerodinamik ve manyetik olmak üzere iki farklı yoğunlaştırma prensibinin üretilen ipliklerin performanslarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında üretilen ipliklerin düzgünsüzlük değerleri ve iplik hataları incelendiğinde, vortex ipliklerin diğer ipliklere göre düzgünsüzlüğünün daha kötü, ince yer sayısının ise diğer ipliklerden önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. Vortex ipliklerde iplik hatalarının miktarı iplik üretim hızından etkilenmektedir. Buna göre, iplik üretim hızı arttığında ince yer ve neps miktarı azalırken, kalın yer sayısı artmaktadır. Ring ve kompakt iplikler ile karşılaştırıldığında kalın yer ve neps hatalarının miktarı ipliğin karde veya penye olmasına ve de üretim hızına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İpliklerin tüylülük, mukavemet ve kopma uzama değerleri değerlendirildiğinde ise vortex ipliklerde tüylülüğün hem karde hem de penye ipliklerde kompakt ipliklere yakın, ring ipliklerden ise daha düşük olduğu, hem karde hem de penye ipliklerde vortex ipliklerin en düşük mukavemet ve kopma uzama değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. 5. KAYNAKLAR 1. Başal, G., (2003). The Structure and Properties of Vortex and Compact Spun Yarns, Doktora tezi, North Caroline State University, Raleigh, ABD. 2. Hoşsoy, İ., (2001). Kompakt ve Konvansiyonel Ring İplik Eğirme Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 3. Babaarslan, O. ve Vuruşkan, D., (2005), Kompakt İplik Eğirme Sistemleri: Tekstilde Yeri ve Önemi, Proceedings, Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Gaziantep. 4. ( ) 5. Örtlek, H.G., ve Önal, L., (2008). Comparative Study on the Characteristics of Knitted Fabrics Made of Vortex-Spun Viscose Yarns, Fibers and Polymers, 9, 2,

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (7) Beceren, Y. ve Nergis, B.U.,( 2008). Comparison of the Effects of Cotton Yarns Produced by New, Modified and Conventional Spinning Systems on Yarn and Knitted Fabric Performance, Textile Research Journal, 78, 4, Kılıç, M., ve Okur, A., (2011). The Properties of Cotton-Tencel and Cotton-Promodal Blended Yarns Spun in Different Spinning Systems, Textile Research Journal, 81, 2, Örtlek, H.G. ve Ülkü, S., (2004). Vortex İplik Üretim Sistemi (MVS) ve İplik Özellikleri, Tekstil & Teknik, Nisan, Rameshkumar, C., Anandkumar P., Senthilnathan P., Jeevitha R., ve Anbumani N., (2008). Comparative Studies on Ring, Rotor and Vortex Yarn Knitted Fabrics, AUTEX Research Journal, 8, 4, Soe, A.K., Takahashi, M., Nakajima, M., Matsuo, T., ve Matsumoto, T., (2004). Structure and Properties of MVS Yarns in Comparison with Ring Yarns and Open-End Rotor Spun Yarns, Textile Research Journal, 74 (9), ASTM D1425 / D1425M-09, (2009). Standard Test Method for Unevenness of Textile Strands Using Capacitance Testing Equipment, American Society for Testing and Materials. 12. TS EN ISO 2062, (2010). Tekstil-Paketlerden Alınan İplikler-Tek İpliğin kopma Mukavemetinin ve Kopma Uzamasının Tayini, Türk Standartları, Ankara. 15

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ebru ÇORUH FARKLI DÜZE TİPLERİ KULLANILARAK EĞRİLMİŞ OPEN-END ROTOR İPLİKLERİNDEN ÖRME SÜPREM KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

(REFEREED RESEARCH) Tuba BEDEZ ÜTE Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü e-mail: tuba.bedez@ege.edu.tr. Nida OĞLAKCIOĞLU. Pınar ÇELİK.

(REFEREED RESEARCH) Tuba BEDEZ ÜTE Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü e-mail: tuba.bedez@ege.edu.tr. Nida OĞLAKCIOĞLU. Pınar ÇELİK. (REFEREED RESEARCH) DOĞAL RENKLİ PAMUK VE ANGORA TAVŞANI LİFİ KARIŞIMINDAN ÜRETİLEN İPLİKLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜ KUMAŞLARIN ISIL KONFORUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON PROPERTIES OF NATURAL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ PES/VİS/LYCRA İÇERİKLİ ATKI ELASTAN DOKUMALARDA ÇEŞİTLİ DOKUMA FAKTÖRLERİNİN KUMAŞIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL

Detaylı

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems in Müşteri Dergisidir Vol. 20 / No. 52. Haziran 2008 / TR /2008

Rieter Spun Yarn Systems in Müşteri Dergisidir Vol. 20 / No. 52. Haziran 2008 / TR /2008 Rieter Spun Yarn Systems in Müşteri Dergisidir Vol. 20 / No. 52. Haziran 2008 / TR link 1 /2008 04 TECHNOLOGY Vizkon için R 40 teknolojisi 14 PRODUCT NEWS En uzun ring iplk makinası 19 RIETER INSIDE Rieter

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA ETKİLERİ ÖZET

MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA ETKİLERİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 17 SAYI 80 MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0055 Yahya Hışman Çelik 1 Cebeli Özek 2 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Gürkan Gürgüze 3 Received: July

Detaylı

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti

Türkiye de Tüketime Sunulan Bazı Süt Ürünlerine Hile Amacıyla İlave Edilen Bitkisel Yağların Gaz Kromotografisi ile Tespiti Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2014 (18-28) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No: 3, 2014 (18-28) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS

THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGICAL PROPERTIES OF PARTICLE BOARDS ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 2A0014 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: December 2008 Accepted: February 2009 Series : 2A ISSN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 0152 (11-23) AKU J. Sci.Eng.15 (2015) 0152 (11-23) DOI:

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ

SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ 1 SÜREKLİ KARBON ELYAF DEMETİNDEKİ HASARIN ELEKTRİKSEL YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ Ersin TOPTAŞ* Evren ÇAĞLARER** Nihat AKKUŞ*** *MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL E-mail: etoptas@marmara.edu.tr

Detaylı

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.127-141 KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ÖZTÜRK*, Altan ORAN** 1

Detaylı

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MICA POWDER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR BASED ELASTOMER MATERIALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 1-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye NR/SBR TİPİ ELASTOMER ESASLI MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERE MİKA TOZU ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE

Detaylı

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi

Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika Tozu Etkisinin İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Ayakkabı Tabanı Olarak Kullanılan NR/SBR Tipi Elastomer Esaslı Malzemenin Mekanik Özelliklerine Cam Küre ve Mika

Detaylı

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ

POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) POLİAKRİLONİTRİL LİF ÜRETİMİNDE KOAGÜLASYON BANYO SICAKLIĞININ LİF İÇYAPISINA ETKİSİNİN GENİŞ AÇI X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF COAGULATION

Detaylı

KUMAŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLANIMI: FILAMENT İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞ

KUMAŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLANIMI: FILAMENT İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞ (REFEREED RESERCH) KUMŞ POROZİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GÖRÜNTÜ MODELLEMESİNİN KULLNIMI: FILMENT İPLİKLİ DOKUM KUMŞ THE USGE OF IMGES MODELS FOR POROSITY DETERMINTION OF FBRICS: WOEN FBRICS OF FILMENT YRNS

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, 120-132, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS FIBER

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı