Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 Ç NDEK LER 3 G R fi 3 GARANT VE SERV S 3 UYARILAR 3 MODEL NOTASYONU 4 GENEL B LG LER 4 KAPAS TE / BASINÇ E R LER 5 TEKN K ÖZELL KLER 5 BRÜLÖR ANA PARÇALARI 7 BOYUTLAR 8 BRÜLÖRÜN KAZANA BA LANTISI 9 DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI 9 KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI 11 ELEKTRODLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZ SYONU 11 YANMA BAfiLI I TÜRBÜLATÖR AYARI 12 MEME 13 MEME SEÇ M 14 ARIZA 14 BAKIM 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ

2 G R fi 3 Bu k lavuzda ALARKO'nun ORTA ve A IR YA BRÜLÖRLER 'ne iliflkin KULLANIM ve BAKIM bilgilerini bulacaks n z. Cihaz n z yüksek verimle ve ekonomik çal flt rmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kitapç dikkatle inceleyiniz. Daha sonra da gerekti inde baflvurmak üzere saklay n z. Yetkili Bayi ve Servislerimiz, cihaz n z yerine koyduktan, ba lant lar n yapt ktan ve iflletmeye ald ktan sonra, size, cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlafl lmayan konular tekrar tekrar sorabilirsiniz. GARANT ve SERV S Kullan m k lavuzunda belirtilen esaslara, uyar lara ve standartlara uyulmak kofluluyla cihaz n z malzeme ve iflçilik hatalar na karfl sat fl tarihinden itibaren 3 (üç) y l ALARKO CARRIER garantisi alt ndad r. Garanti belgesi, cihaz ald n z bayimiz taraf ndan doldurularak ALARKO CARRIER'a gönderilecektir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlar n zda bile ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri her an hizmetinizdedir. Yetkili servis adreslerini cihaz n zla birlikte verilen Yetkili Servis Adres kitapç ndan bulabilirsiniz. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen minimum kullan m ömrü 10 (on) y ld r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içinde cihaza servis yap lmas n ve yedek parça sa lanmas n taahhüt eder. UYARILAR Brülör montaj n ve ilk iflletmeye alma ifllemlerini mutlaka Alarko Carrier Yetkili Bayi ve Servisi'ne yapt r n z. Bu k lavuzda belirtilen ifllemler d fl nda, çal flt rmak, ayarlamak, bak m n yapmak gibi nedenlerle cihaz n z n hiçbir parças na veya ayarlar na dokunmay n z. Brülörünüz için kazan kapasitesine uygun meme seçimi yap n z. Yak c cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE taraf ndan belirlenmifltir. Bu konuda, Alarko Carrier Bayisi'nden bilgi alabilirsiniz. Çal flma ve ön ifllemlerde belirtilen kurallar s ras yla önem tafl maktad r. Günlük çal flt rmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, ar za tespitlerinde mutlaka bu kurallar dikkate al n z. Mevsim bafl iflletmeye almay Yetkili Alarko Carrier Servisi'ne yapt r n z. Cihaz yan nda parlay c veya yan c s v / kat madde bulundurmay n z. Model Notasyonu R MS 9 V... D U U : Yüksek bas nçl (2800 d/d) D : Trifaze motorlu Z : 2 solenoid valfli, iki kademeli ve servomotor kumandal hava klapeli M: Modulating (Kademesiz ayarl ) V : Ön süpürme için solenoid valfi : Konstrüksiyon büyüklü ü M : Orta a r ya için MS : A r ya için R : Kapasite de iflimi meme dönüflü k s larak sa lanan tip

3 4 GENEL B LG LER Tam otomatik ve bas nçl püskürtmeli olan Alarko brülörleri, kapasite kontrol tipine göre tek çift kademeli ve modulating (kademesiz de iflimli), yakaca ya cinsine göre de, orta a r ya (M) ve a r ya (MS) olarak imal edilmektedirler. KAPAS TE / BASINÇ E R LER mbar mmss M31VZDU M11VD M11VDU M31VDU M31VD kg/saat mbar 10 mmss kw MS51VZDU MS51VDU/S 4 40 MS51VDU 2 20 MS51VD kg/saat mbar mmss kw RMS10VMDU MS10VZDU RMS9VMDU MS9VZDU MS71VDU MS71VZDU MS81VZDU kg/saat kw

4 TEKN K ÖZELL KLER 5 T PLER M11 VD M11 VDU M31 VD M31 VDU M31VZDU MS51 VD MS51 VDU MS51 VDU/S MS51 VZDU MS71 VDU MS71 VZDU MS81 VZDU MS9 VZDU RMS9 VMDU MS10 VZDU RMS10 VMDU KAPAS TE kg/saat Min. Max kw Min. 56,4 73, , ,4 676, , , Max ,6 338, , BRÜLÖR ANA PARÇALARI ISI YÜKÜ kcal/saat Max Min MOTOR A IRLIK W kg ENERJ BESLEMES 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz alt s l de eri: kcal/kg 1. BRÜLÖR GÖVDES : Alüminyum döküm. Özel bir boya ile kaplanm flt r. 2. FAN: Yüksek verimli. Dinamik ve statik balansl. Ses ve titreflime neden olmaz. 3. TÜRBÜLATÖR ve YANMA BAfiLI I: Yüksek s cakl a dayan kl paslanmaz çelikten. Havaya gerekli türbülans n ve yönün verilmesini, yak t zerrelerinin hava ile mükemmel kar fl m n, verimli yanmay gerçeklefltirir. 4. ATEfiLEME ELEKTRODLARI: Yüksek gerilime ve s cakl a dayan kl. Porselen izolasyonlu.

5 6 BRÜLÖR ANA PARÇALARI 5. ÜST KAPAK: Kapak aç larak brülör yanma bafll içindeki donan ma kolayl kla ulafl labilir. 6. FOTOSEL: lk harekette alevin oluflmamas veya çal flma s ras nda sönmesi halinde kumanda beyni vas tas yla brülörü durdurur. 7. BRÜLÖR MOTORU: Özel tasar ml, 380 V Trifaze veya 220 V Monofaze. 8. YAKIT POMPASI: Özel elastik kavrama ile motordan hareket al r. Orijinal, pompa alan nda dünyan n en güvenilir markalar ndan birisi. 9. KUMANDA BEYN : Brülörü belli bir programa göre çal flt r r. Normal çal flma s ras nda brülörün alev kontrolünü yapar. Alev ar za nedeniyle söndü ünde brülörü hemen durdurup ar za lambas n yakar. 10. ATEfiLEME TRAFOSU: 220 Volt, 10 kv / 14 kv. Sürekli çal flmaya uygun. 11. HAVA KLAPES GRUBU: El veya damper motor ile kumanda edilerek yanma havas debisi ayarlar. Hava ayar kolu sabitlendikten sonra çal flma s ras nda ayar bozulmaz. 12. YAKIT ÖN ISITICI: n bozulmadan h zla s t lmas n sa lar. Kuru tip. Ayar termostat ile birlikte alt ve üst limit termostatlar yla donat lm flt r. 13. ATEfiLEME KABLOLARI: Yüksek gerilime ve s cakl a dayan kl. 14. DAMPER MOTOR: ki kademeli brülörlerde, yak t debisine uygun olarak hava debisini otomatik olarak ayarlar. Durma halinde klapeyi tam kapatarak yanma hücresinin so umas n önler. 15. SOLENO D VENT L: Tek kademeli tiplerde 1, çift kademeli tiplerde 2 adet. Ön süpürme s ras nda yak t n devirdaim ettirilerek s t lmas n sa lar. Brülörün durmas s ras nda art püskürtmeyi önler. Güvenilir, orijinal dünya markas. 16. MENTEfiEL TESB T FLANfiI: Brülör kazana mentefleli bir flanflla ba lan r. Brülör sökülmeden, sa a veya sola döndürülerek servis yap labilir. 17. ELEKTR K PANOSU: M1 ve M3 tiplerinde motorun üstünde gövdeye ba l, di er brülörlerde çekmece kapa na yerlefltefltirilmifltir. Kullan m ve bak m kolayd r. 18. MEME KAFASI: lk hareket s ras nda yak t n memeden püskürtülmeden dolaflt r lmas n sa lar. 19. MEME: Filtreli, 7 bar bas nçl püskürtmeye göre kalibreli. Brülör kapasitesine göre kapasitesi ayarlanabilir.

6 BOYUTLAR (mm) 7 M11 VD M11 VDU M31 VD M31 VDU M31VZDU MS51 VD MS51 VDU MS51 VDU/S MS51 VZDU MS71 VDU MS71 VZDU MS81 VZDU MS9 VZDU RMS9 VMDU MS10 VZDU RMS10 VMDU BRÜLÖR T PLER A BOYUTLAR B ,5 C D E ØF G H J M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 K L M N O P , R R H1max

7 8 BRÜLÖRÜN KAZANA BA LANTISI Brülör kazana monte edilmeden önce mentefle flanfl n, 2 nolu mentefle çubuklar ve 7 nolu civatay sökerek gövdeden ay r n z. 5 nolu yanma bafll n ve 8 nolu türbülatörü, 6 nolu civatalar sökerek mentefle flanfl ndan ay r n z. 1 nolu mentefle flanfl, kazan üzerine 3 nolu civatalar ile 4 nolu conta kullanarak tespit ediniz. Kazan n içinden 5 nolu yanma bafll n ve türbülatörü, mentefle flanfl içine sürerek 6 nolu civatalar ile tespit ediniz (Türbülatör ile yanma bafll aras ndaki "A" ölçüsünü, fabrika ç k fl ölçüsünde muhafaza edilmelidir.) Brülörü, mentefle flanfl içine sürüp 2 nolu mentefle çubuklar ile ba lay p, 7 nolu civatalar ile sabitleyiniz.

8 9 DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (LKS 160) 1. kademe hava ayar kam, 2. kademe hava ayar kam ve 1. kademeden 2. kademeye geçifl kam ndan oluflmaktad r. LKS 160 Damper Motor stro u 90 dir ve bu stro a ulaflmas için geçen süre 5 saniyedir. 1. kademe hava ayar kam 2. kademe hava ayar kam 1. kademeden 2. kademeye geçifl kam. (2. kademe hava ayar kam n n C alt na ayarlanmal d r.) KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI Kontrol devresini oluflturan en önemli eleman beyindir. Beyin, kontrol devresinden gelecek sinyallerin do rulu una göre brülörün çal flmas n sa lar veya durdurup ar zaya geçirir. LOA BEY N KUMANDA SIRASI, ÇALIfiMASI VE ZAMANLARI A : Ön s t c l çal flma bafllang c A : Ön s t c s z çal flma bafllang c B : Alevin oluflma zaman C : Çift kademeli çal flma bafllang c D : Emniyet termostat veya presostat nedeniyle kontrollu kapan fl AB : Yol alma BD : Tek kademeli çal flma CD : Çift kademeli çal flma t1 t3 t2 t3n t4 Ön süpürme zaman Ön ateflleme zaman Emniyet zaman Son ateflleme zaman Alevin oluflmas ile 2 solenoid aç s aras nda geçen zaman 13 s 13 s 10 s 15 s 15 s

9 10 KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI EMN YET TERMOSTATI VEYA PRESOSTATI A A B C D ÖN ISITICI tw ALT L M T TERMOSTATI BRÜLÖR MOTORU TRAFO t1 t3 t3n t2 SOLENO D VANA1 t4 SOLENO D VANA2 FOTOSEL stenilen girifl sinyalleri Beynin ç kt sinyalleri Kazan emniyet termostat veya presostat ndan gelen uyar neticesinde s t c devreye girer. tw s t c da brülör motoruna hereket veren alt limit termostat n istenen s cakl alg lama süresidir. s cakl belli bir de ere ulaflt ktan sonra alt limit termostat brülör motoruna yol verir. Elektrodlar aras nda da k v lc m meydana gelir. Ön süpürme ve ön ateflleme süreleri bafllar. 1. kademe solenoid vanas na ak m gelir, vana yak t n dönüfl devresini kapat r. memeden püskürmeye bafllar. alevi k v lc m ile tutuflur. Fotosel oluflan alevi alg lar. 2. emniyet zaman sonuna kadar fotosel alevi alg layamazsa sistemi kitler ve brülörü devre d fl b rak r. BC aras ndaki tek kademeli çal flma s ras nda, trafo k v lc m oluflturmaya devam eder yani son ateflleme zaman oluflur. C noktas nda beyinden meme 2 flalterine ve damper motora gelen uyar neticesinde damper motor kam hareket eder. Hareketinin bafl nda anahtara basarak gönderdi i uyar ile 2. kademe solenoid vanas n açar ve 2. memeden de yak t püskürmeye bafllar. Bu arada damper motor hava klapesini tam kapasite durumuna getirmeye devam eder.

10 ELEKTROTLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZ SYONU 11 Üstteki flekiller vas tas yla türbülatör ile elektrotlar aras ndaki ölçülerin do ru olduklar n kontrol ediniz. Bu ölçülerin türbülatör üzerinde yap lacak her müdaheleden sonra kontrol edilmesi gerekmektedir. NOT: Türbülatör borusunun ayar k s mlar n n hasar görmesini önlemek için, türbülatör grubu yanma bafll ndan ç kart ld zaman, meme montaj ve sökme ifllemlerinde anahtar kullan lmas gerekir. YANMA BAfiLI ITÜRBÜLATÖR AYARI Yanma bafll yak t n hava ile iyice kar flmas için havaya yön ve hareket verilen yerdir. ve havan n ideal bir flekilde kar flt r labilmesi ve verimli bir yanman n oluflabilmesi için yanma bafll dizayn n n uygun olmas gerekir. Büyük püskürtme aç l memelerin kullan ld genifl yanma odalar nda türbülatör geriye al n r. Dolay s yla türbülatör yanma bafll n n daralan kesitini tamamen kapatt ndan havan n türbülatör yar klar aras ndan geçmesi sa lan r. Havan n h z azal p dönüfl hareketi kazand ndan alev boyu k sal r yani alev yay l r. Dar ve uzun yanma odalar nda ise türbülatörü ileriye almak suretiyle havaya h z kazand r l r. Zira havan n büyük bir k sm türbülatör ile yanma bafll aras ndaki kesitten kaçarak türbülans azalt r, dolay s yla alev Türbülatör geride uzar. Türbülatör ileride Türbülatör Ayar fiemas ve Tablosu Türbülatör ile yanma bafll n n ve memenin aras ndaki mesafelerin ayar afla daki flema ve tabloya göre yap l r. Yanma Bafll T P M11VD M11VDU M31VD M31VDU MS51VD MS51VDU MS51VZDU M71VDU M71VZDU MS81VZDU MS9 VZDU MS10 VZDU RMS9 VMDU RMS10 VMDU a b a b Ölçüler mm olarak verilmifltir.

11 12 MEME lerin üzerine üreticiler 7 atü bas nçta püskürttükleri yak t miktar n Amerikan galonu olarak, püskürtme aç s ve fleklini de rumuz olarak yazarlar. 2 US Galon 45 SS PÜSKÜRTME fiekl (içi normal boflluklu) PÜSKÜRTME AÇISI KAPAS TE (7 atü bas nçta kalibre) 60 S 60 S kg/h 2.00 USgal/h 0.60 kg/h 2.00 l/h 2.27 bas nc de ifltikçe memeden püskürtülen yak t miktar da de iflmektedir. Püskürtme aç s yanma odas n n büyüklü üne göre seçilir. Yanma odas uzun ve dar ise dar aç l memeler ( ), yanma odas genifl ve k sa ise genifl aç l memeler ( ) kullan lmal d r. Dar ve uzun yanma odas Genifl ve k sa yanma odas çi boflluklu memeler küçük kapasiteli brülörlerde, içi dolu olanlar ise büyük kapasiteli brülörlerde kullan l r. Bunun haricinde özel amaçl ve özel flekilli memelerde bulunur. Bu memelerin kullan m yerleri için meme imalatç s n n katalo unda tavsiye etti i aç klamalar dikkate al n r. STEINEN S SS H Q PH çi dolu çi normal boflluklu çi çok boflluklu Özel dolu Özel bofl

12 13 MEME pompan n bast bas nçl yak t yüksek h zla yanma odas na püskürtür. Yüksek h zla havaya çarpan yak t çok ince zerrelere ayr larak hava ile kolayl kla kar fl p buharlaflabilecek hale gelir MEME Ç YAPISI Püskürtme Aç s Filtre 2 Pirinç gövde 3 Te etsel yar klar 4 Püskürtme deli i konisi 5 Mercek tutucu 6 Döndürücü mercek 7 Girdap odas 8 Püskürtme deli i lerin üzerine üreticiler 7 atü bas nçta püskürttükleri yak t miktar n Amerikan galonu olarak, püskürtme aç s ve fleklini de rumuz olarak yazarlar. MEME SEÇ M Seçim ifllemi, a rya n kcal / kg'lik kalori gücüne (P.C.I) sahip oldu u gözönüne al narak, kazan n gücüne göre gerçeklefltirilir. Arka sayfadaki tabloda mazotun teorik veya tüketimsel ak fl oran n, meme (GPH cinsinden) ve pompa bas nc na (bar cinsinden) ba l olarak kg/saat ve kw cinsinden tüketim düzeyi verilmektedir. ki memeli brülörlerde, ak fl oran birinci memenin üzerinden %40, ikinci memenin üzerinden %60 oran nda olmak üzere bölünmüfltür. Ön s t lmal brülörler için etkili tüketim de erleri, arka sayfadaki tabloda verilen de erlerden yaklafl k olarak %10 daha azd r. ÖRNEK: Kazan gücü 290 kw, 12 bar'l k pompa bas nc için, en yak n de er kw'lik bir de erdir, buna 6 GPH'lik bir meme karfl l k gelmektedir. E er brülör iki memeliyse, ak fl oran na, birinci alev üzerine 2. GPH'lik bir meme ve ikinci alev üzerinde 3. GPH'lik meme ile bölünür. E er elde optimal bir meme yoksa, arzu edilen ak fl oran n elde etmek için pompan n bas nc n baz alarak meme seçimi yap lmal d r.

13 14 ARIZA n iyi s n p s nmad n kontrol ediniz. n s cakl düflükse, brülör ön s t c s n n termostat ayar n yükseltiniz (Bkz. TABLO:2) BEY N ARIZA LAMBASI YANIYORSA, Ateflleme elektrodlar nda k v lc mlanma olmuyorsa, elektrod ayarlar n kontrol ediniz. Elektrod uçlar aras nda takriben 34 mm. aral k olmal, uçlar n memeden uzakl takriben 24 mm. aras nda olmal d r. Buna ra men k v lc mlanma olmuyorsa trafo ç k fl ve elektrod girifl uçlar n kontrol ediniz. den yak t püskürtmüyorsa, yak t pompas, meme ve di er ilgili elemanlar kontrol edip, yak t gelmesini sa lay n z. Fotosel ve devresini kontrol ediniz. KUMANDA PANOSU ARIZA LAMBASI YANIYORSA, Termi e bas n z. Ar za lambas n n sönmesi gerekir. Sönmüyorsa üç dakika sonra termi e tekrar bas n z. Bu ifllemi en çok iki üç defa terar ediniz. Bunlara ra men netice alamazsan z ALARKO CARRIER YETK L SERV S NE BAfiVURUNUZ. BAKIM Kazan dairesini temiz tutunuz. hatt üzerindeki filtreleri haftada bir temiz mazotla temizleyiniz. En az iki ayda bir pompa filtresini temizleyiniz. Türbülatör hava aral klar na biriken kurum ve benzeri maddeleri temizleyiniz. Brülör memesini 1015 günde bir söküp mazotla temizleyiniz. Söktü ünüz memeyi bir süre temiz bir mazotta bekletiniz. Bunun için, her zaman yedek meme bulundurunuz. Uygun ve verimli bir yanma için, ayda bir meme de ifltirmeniz tavsiye edilir. Kazan duman borular n haftada bir temizleyiniz. Kazan yanma odas n ayda bir kontrol ediniz. Mevsim sonunda bacan z temizlettiriniz, brülörünüzün genel bak m n yapt r n z. Ayda bir baca gaz ndaki karbondioksit miktar n nz ölçtürülmesi, gerekiyorsa HAVA/YAKIT ayarlar n n yenilenmesi gerekir. TABLO: 1 Fueloil brülörleri için kapasiteye göre tavsiye edilen meme büyüklükleri, TEK MEMEL BRÜLÖRLER M11VD 511 kg/saat M11VDU 6,520 kg/saat M31VD 1530 kg/saat M31VDU 1535 kg/saat MS51VD 3060 kg/saat MS51VDU 3570 kg/saat MS51VDU/S 4090 kg/saat MS71VDU kg/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat

14 15 TABLO: 1 Fueloil brülörleri için kapasiteye göre tavsiye edilen meme büyüklükleri, K MEMEL BRÜLÖRLER meme 1 meme 1 M31VZDU 1555 kg/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS81VZDU 602 kg/saat meme 2 meme 2 TOPLAM TOPLAM kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS51 VZDU kg/saat MS9VZDU kg/saat TOPLAM TOPLAM meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS71 VZDU 351 kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS10VZDU kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat TOPLAM TOPLAM

15 16 TABLO: 2 Fueloil brülörlerinde ya cinsine göre s t c termostat ayarlar o C kg/h YA C NS RI (Redwood sn) 1200 M11VD MS71VDU MS51VD MS10VZDU MS81VZDU RMS9VMDU BRÜLÖR T Pi BRÜLÖR KAPAS TES kg/saat MEME KAPAS TES US Galon ISITICIDAN GEÇEN YA KAPAS TES kg/saat M11VDU M31VD M31VDU MS51VDU MS51VDU/S MS51VZDU MS71VZDU MS9VZDU RMS10VMDU M31VZDU

16 ELEKTR K fiemasi 17 M11 VD, M11 VDU

17 18 ELEKTR K fiemasi M31 VD, M3 1 VDU

18 ELEKTR K fiemasi 19 M31 VZDU

19 20 ELEKTR K fiemasi MS51 VD, MS51 VDU, MS51 VDU/S

20 ELEKTR K fiemasi 21 MS51 VZDU

21 22 ELEKTR K fiemasi MS71 VDU

22 ELEKTR K fiemasi 23 MS71 VZDU, MS81 VZDU

23 24 ELEKTR K fiemasi MS910 VZDU

24 ELEKTR K fiemasi 25 RMS910 VMDU

25 26 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ PROBLEM Brülör hiç çal flm yor. Brülör çal fl yor fakat k sa zamanda tekrar ar zaya geçiyor. geliyor, ateflleme olmuyor. Brülör pompas vazife görmüyor. MUHTEMEL NEDEN a) Is t c, görev yapm yor. b) Alt limit termostat çal flm yor. c) Is t c ayar termostatlar n n ayar yanl fl. d) Is t c ayar termostatlar çal flm yor. e) Tabloya gerekli üç faz gelmiyor. f) Kazan termostat ayar uygun de il. g) Beyin çal flm yor. a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) h) i) Pompa yak t basm yor veya bas nc düflük. Ateflleme olmuyor. Fotosel lambas fl iyi görmüyor. Fotosel lambas kirli. Fotosel lambas bozuk. t kal. Solenoid valf ar zal, veya yay gevflemifl yak t kaç r yor. Kumanda beyni ar zal. burun parças bozuk. Beyin ar zal., yeter derecede s nmam fl. kirlidir. Ateflleme k v lc m veya alev, yüksek hava h z dolay s yla görülüyor. Ateflleme trafosu bozuk. Beyin ile ateflleme trafosu aras ndaki ba lant gevflek. Yanl fl elektrod ayar ndan dolay, ateflleme k v lc m meme üzerine s çr yor. nin iç konisi hasarl. Hava çok fazla verilmifl. Püskürtme bas nc düflük. kirli veya su var. Pompa filtresi t kal. Pompa contalar bozuk, hava emiyor. ç diflliler afl nm fl ve bas nç tutmuyor. Motor ters dönüyor. Pompa, motordan dönme hareketini alam yor. borusu t kal. Motor, istenen devirde dönmüyor. ÇÖZÜMÜ Kontrol ediniz. a) b) c) d) e) f) Kontrol ediniz. Yükseltiniz. Kontrol ediniz. Kontrol ediniz. Temizleyiniz. Yenisini monte ediniz! Temizleyiniz. Kontrol ediniz. g) De ifltiriniz. h) De ifltiriniz. i) De ifltiriniz. k) Is t c ayar termostat n ayarlay n z. a) Temizleyiniz. b) Havay azalt n z. c) Yenisini tak n z. d) Kontrol ediniz. e) Yeniden ayarlay n z. f) De ifltiriniz. g) Azalt n z. a) Yeniden ayarlay n z. b) De ifltiriniz. c) Temizleyiniz. d) Yenisini tak n z. e) De ifltiriniz. f) Kontrol ediniz. g) Kontrol ediniz. h) i) Temizleyiniz. Kontrol ediniz.

26 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ 27 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ ile ilgili ar zalar. Brülör motoru çal flm yor. Brülör fazla koku yap yor ( s veya yak t kokusu). Fan ile ilgili ar zalar. a) kirlidir. K v lc ml yanma ve is teflekkül etmektedir. Yanma konisi çepeçevre teflekkül etmekte. b) nin iç konisi hasara u ram fl. c) gevflek b rak lm flt r. den yak t s z p kazan içinde k smen yanmakta. d) difl kapm flt r. Alev merkezde teflekkül etmemekte. e) yanl fl anahtar kullanmadan dolay deforme olmufl. f) filtresi kirlenmifl. a) Motor yanm fl. b) Motora gerekli gerilim gelmiyor. c) Motor termi i atm fl. d) Fazla s nmaktan dolay durmufl. e) Motora giden kablolarda temass zl k var. f) Beyinden motora giden hat kopmufl. a) Borulardan yahut depodan d flar ya yak t s z yor. b) kirlenmifl veya bozulmufl. c) Yanma havas az. d) Baca çekifli düflük. e) Baca fazla kurum ba lam fl. f) Baca hava s zd r yor. g) Kazan hava s zd r yor. h) Duman kanal hava s zd r yor. i) Yanma odas ebatlar hatal. a) Fan kanatlar kirli. b) Fan balans bozuk. c) Fan ses yap yor. (Gövdeye sürtüyor). d) Fan hava emip, basam yor kanatlar deforme olmufl. e) Fan kamas düflmüfl, setuskuru gevflemifl. f) Fan motor ba lant s çözülmüfl, bofla dönüyor. g) Fan motorunun dönüfl yönü ters. a) Temizleyiniz. b) Yenisini tak n z. c) Yeniden ayarlay n z. d) Yeniden ayarlay n z. e) De ifltiriniz. f) Temizleyiniz. a) De ifltiriniz. b) Kontrol ediniz. c) Kontrol ediniz. d) Kontrol ediniz. e) Kontrol ediniz. f) De ifltiriniz. a) b) c) d) e) f) g) h) i) S z nt y gideriniz. De ifltiriniz. Artt r n z Baca çap ve yüksekli ini tespit ediniz. Temizlettiriniz. Tamir ettiriniz. Tamir ettiriniz. Tamir ettiriniz. Tadilat yapt r n z. a) Temizleyiniz. b) Yenisini tak n z. c) Kontrol ediniz. d) Yenisini tak n z. e) Kontrol ediniz. f) Kontrol ediniz. g) Kontrol ediniz.

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU HAFİF YAĞ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : SY1 - TR 1/36 İÇİNDEKİLER KAPAK 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ, KAPSAM, UYGUNLUK BEYANI, GARANTİ ve SERVİS 3 TÜKETİCİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR ve

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS ALG SERİSİ DOĞAL GAZ ve LPG BRÜLÖRLERİ ALG 120/M, ALG 200/M, ALG 120/M LPG, ALG 200/M LPG MONTAJ, KULLANIM VE BAKIM

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı