Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER 13 MEME SEÇ M. 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM - MUHTEMEL NEDEN - ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 Ç NDEK LER 3 G R fi 3 GARANT VE SERV S 3 UYARILAR 3 MODEL NOTASYONU 4 GENEL B LG LER 4 KAPAS TE / BASINÇ E R LER 5 TEKN K ÖZELL KLER 5 BRÜLÖR ANA PARÇALARI 7 BOYUTLAR 8 BRÜLÖRÜN KAZANA BA LANTISI 9 DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI 9 KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI 11 ELEKTRODLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZ SYONU 11 YANMA BAfiLI I TÜRBÜLATÖR AYARI 12 MEME 13 MEME SEÇ M 14 ARIZA 14 BAKIM 14 TABLOLAR 17 ELEKTR K fiemalari 25 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ

2 G R fi 3 Bu k lavuzda ALARKO'nun ORTA ve A IR YA BRÜLÖRLER 'ne iliflkin KULLANIM ve BAKIM bilgilerini bulacaks n z. Cihaz n z yüksek verimle ve ekonomik çal flt rmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kitapç dikkatle inceleyiniz. Daha sonra da gerekti inde baflvurmak üzere saklay n z. Yetkili Bayi ve Servislerimiz, cihaz n z yerine koyduktan, ba lant lar n yapt ktan ve iflletmeye ald ktan sonra, size, cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlafl lmayan konular tekrar tekrar sorabilirsiniz. GARANT ve SERV S Kullan m k lavuzunda belirtilen esaslara, uyar lara ve standartlara uyulmak kofluluyla cihaz n z malzeme ve iflçilik hatalar na karfl sat fl tarihinden itibaren 3 (üç) y l ALARKO CARRIER garantisi alt ndad r. Garanti belgesi, cihaz ald n z bayimiz taraf ndan doldurularak ALARKO CARRIER'a gönderilecektir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlar n zda bile ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri her an hizmetinizdedir. Yetkili servis adreslerini cihaz n zla birlikte verilen Yetkili Servis Adres kitapç ndan bulabilirsiniz. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen minimum kullan m ömrü 10 (on) y ld r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içinde cihaza servis yap lmas n ve yedek parça sa lanmas n taahhüt eder. UYARILAR Brülör montaj n ve ilk iflletmeye alma ifllemlerini mutlaka Alarko Carrier Yetkili Bayi ve Servisi'ne yapt r n z. Bu k lavuzda belirtilen ifllemler d fl nda, çal flt rmak, ayarlamak, bak m n yapmak gibi nedenlerle cihaz n z n hiçbir parças na veya ayarlar na dokunmay n z. Brülörünüz için kazan kapasitesine uygun meme seçimi yap n z. Yak c cihazlar ve kazan daireleri ile ilgili düzenlemeler TSE taraf ndan belirlenmifltir. Bu konuda, Alarko Carrier Bayisi'nden bilgi alabilirsiniz. Çal flma ve ön ifllemlerde belirtilen kurallar s ras yla önem tafl maktad r. Günlük çal flt rmalarda, uzun süreli durmalardan sonra, ar za tespitlerinde mutlaka bu kurallar dikkate al n z. Mevsim bafl iflletmeye almay Yetkili Alarko Carrier Servisi'ne yapt r n z. Cihaz yan nda parlay c veya yan c s v / kat madde bulundurmay n z. Model Notasyonu R MS 9 V... D U U : Yüksek bas nçl (2800 d/d) D : Trifaze motorlu Z : 2 solenoid valfli, iki kademeli ve servomotor kumandal hava klapeli M: Modulating (Kademesiz ayarl ) V : Ön süpürme için solenoid valfi : Konstrüksiyon büyüklü ü M : Orta a r ya için MS : A r ya için R : Kapasite de iflimi meme dönüflü k s larak sa lanan tip

3 4 GENEL B LG LER Tam otomatik ve bas nçl püskürtmeli olan Alarko brülörleri, kapasite kontrol tipine göre tek çift kademeli ve modulating (kademesiz de iflimli), yakaca ya cinsine göre de, orta a r ya (M) ve a r ya (MS) olarak imal edilmektedirler. KAPAS TE / BASINÇ E R LER mbar mmss M31VZDU M11VD M11VDU M31VDU M31VD kg/saat mbar 10 mmss kw MS51VZDU MS51VDU/S 4 40 MS51VDU 2 20 MS51VD kg/saat mbar mmss kw RMS10VMDU MS10VZDU RMS9VMDU MS9VZDU MS71VDU MS71VZDU MS81VZDU kg/saat kw

4 TEKN K ÖZELL KLER 5 T PLER M11 VD M11 VDU M31 VD M31 VDU M31VZDU MS51 VD MS51 VDU MS51 VDU/S MS51 VZDU MS71 VDU MS71 VZDU MS81 VZDU MS9 VZDU RMS9 VMDU MS10 VZDU RMS10 VMDU KAPAS TE kg/saat Min. Max kw Min. 56,4 73, , ,4 676, , , Max ,6 338, , BRÜLÖR ANA PARÇALARI ISI YÜKÜ kcal/saat Max Min MOTOR A IRLIK W kg ENERJ BESLEMES 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz 3~220/380V, Hz alt s l de eri: kcal/kg 1. BRÜLÖR GÖVDES : Alüminyum döküm. Özel bir boya ile kaplanm flt r. 2. FAN: Yüksek verimli. Dinamik ve statik balansl. Ses ve titreflime neden olmaz. 3. TÜRBÜLATÖR ve YANMA BAfiLI I: Yüksek s cakl a dayan kl paslanmaz çelikten. Havaya gerekli türbülans n ve yönün verilmesini, yak t zerrelerinin hava ile mükemmel kar fl m n, verimli yanmay gerçeklefltirir. 4. ATEfiLEME ELEKTRODLARI: Yüksek gerilime ve s cakl a dayan kl. Porselen izolasyonlu.

5 6 BRÜLÖR ANA PARÇALARI 5. ÜST KAPAK: Kapak aç larak brülör yanma bafll içindeki donan ma kolayl kla ulafl labilir. 6. FOTOSEL: lk harekette alevin oluflmamas veya çal flma s ras nda sönmesi halinde kumanda beyni vas tas yla brülörü durdurur. 7. BRÜLÖR MOTORU: Özel tasar ml, 380 V Trifaze veya 220 V Monofaze. 8. YAKIT POMPASI: Özel elastik kavrama ile motordan hareket al r. Orijinal, pompa alan nda dünyan n en güvenilir markalar ndan birisi. 9. KUMANDA BEYN : Brülörü belli bir programa göre çal flt r r. Normal çal flma s ras nda brülörün alev kontrolünü yapar. Alev ar za nedeniyle söndü ünde brülörü hemen durdurup ar za lambas n yakar. 10. ATEfiLEME TRAFOSU: 220 Volt, 10 kv / 14 kv. Sürekli çal flmaya uygun. 11. HAVA KLAPES GRUBU: El veya damper motor ile kumanda edilerek yanma havas debisi ayarlar. Hava ayar kolu sabitlendikten sonra çal flma s ras nda ayar bozulmaz. 12. YAKIT ÖN ISITICI: n bozulmadan h zla s t lmas n sa lar. Kuru tip. Ayar termostat ile birlikte alt ve üst limit termostatlar yla donat lm flt r. 13. ATEfiLEME KABLOLARI: Yüksek gerilime ve s cakl a dayan kl. 14. DAMPER MOTOR: ki kademeli brülörlerde, yak t debisine uygun olarak hava debisini otomatik olarak ayarlar. Durma halinde klapeyi tam kapatarak yanma hücresinin so umas n önler. 15. SOLENO D VENT L: Tek kademeli tiplerde 1, çift kademeli tiplerde 2 adet. Ön süpürme s ras nda yak t n devirdaim ettirilerek s t lmas n sa lar. Brülörün durmas s ras nda art püskürtmeyi önler. Güvenilir, orijinal dünya markas. 16. MENTEfiEL TESB T FLANfiI: Brülör kazana mentefleli bir flanflla ba lan r. Brülör sökülmeden, sa a veya sola döndürülerek servis yap labilir. 17. ELEKTR K PANOSU: M1 ve M3 tiplerinde motorun üstünde gövdeye ba l, di er brülörlerde çekmece kapa na yerlefltefltirilmifltir. Kullan m ve bak m kolayd r. 18. MEME KAFASI: lk hareket s ras nda yak t n memeden püskürtülmeden dolaflt r lmas n sa lar. 19. MEME: Filtreli, 7 bar bas nçl püskürtmeye göre kalibreli. Brülör kapasitesine göre kapasitesi ayarlanabilir.

6 BOYUTLAR (mm) 7 M11 VD M11 VDU M31 VD M31 VDU M31VZDU MS51 VD MS51 VDU MS51 VDU/S MS51 VZDU MS71 VDU MS71 VZDU MS81 VZDU MS9 VZDU RMS9 VMDU MS10 VZDU RMS10 VMDU BRÜLÖR T PLER A BOYUTLAR B ,5 C D E ØF G H J M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 K L M N O P , R R H1max

7 8 BRÜLÖRÜN KAZANA BA LANTISI Brülör kazana monte edilmeden önce mentefle flanfl n, 2 nolu mentefle çubuklar ve 7 nolu civatay sökerek gövdeden ay r n z. 5 nolu yanma bafll n ve 8 nolu türbülatörü, 6 nolu civatalar sökerek mentefle flanfl ndan ay r n z. 1 nolu mentefle flanfl, kazan üzerine 3 nolu civatalar ile 4 nolu conta kullanarak tespit ediniz. Kazan n içinden 5 nolu yanma bafll n ve türbülatörü, mentefle flanfl içine sürerek 6 nolu civatalar ile tespit ediniz (Türbülatör ile yanma bafll aras ndaki "A" ölçüsünü, fabrika ç k fl ölçüsünde muhafaza edilmelidir.) Brülörü, mentefle flanfl içine sürüp 2 nolu mentefle çubuklar ile ba lay p, 7 nolu civatalar ile sabitleyiniz.

8 9 DAMPER MOTOR LE YANMA HAVASI AYARI (LKS 160) 1. kademe hava ayar kam, 2. kademe hava ayar kam ve 1. kademeden 2. kademeye geçifl kam ndan oluflmaktad r. LKS 160 Damper Motor stro u 90 dir ve bu stro a ulaflmas için geçen süre 5 saniyedir. 1. kademe hava ayar kam 2. kademe hava ayar kam 1. kademeden 2. kademeye geçifl kam. (2. kademe hava ayar kam n n C alt na ayarlanmal d r.) KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI Kontrol devresini oluflturan en önemli eleman beyindir. Beyin, kontrol devresinden gelecek sinyallerin do rulu una göre brülörün çal flmas n sa lar veya durdurup ar zaya geçirir. LOA BEY N KUMANDA SIRASI, ÇALIfiMASI VE ZAMANLARI A : Ön s t c l çal flma bafllang c A : Ön s t c s z çal flma bafllang c B : Alevin oluflma zaman C : Çift kademeli çal flma bafllang c D : Emniyet termostat veya presostat nedeniyle kontrollu kapan fl AB : Yol alma BD : Tek kademeli çal flma CD : Çift kademeli çal flma t1 t3 t2 t3n t4 Ön süpürme zaman Ön ateflleme zaman Emniyet zaman Son ateflleme zaman Alevin oluflmas ile 2 solenoid aç s aras nda geçen zaman 13 s 13 s 10 s 15 s 15 s

9 10 KUMANDA BEYN ÇALIfiMA PROGRAMI EMN YET TERMOSTATI VEYA PRESOSTATI A A B C D ÖN ISITICI tw ALT L M T TERMOSTATI BRÜLÖR MOTORU TRAFO t1 t3 t3n t2 SOLENO D VANA1 t4 SOLENO D VANA2 FOTOSEL stenilen girifl sinyalleri Beynin ç kt sinyalleri Kazan emniyet termostat veya presostat ndan gelen uyar neticesinde s t c devreye girer. tw s t c da brülör motoruna hereket veren alt limit termostat n istenen s cakl alg lama süresidir. s cakl belli bir de ere ulaflt ktan sonra alt limit termostat brülör motoruna yol verir. Elektrodlar aras nda da k v lc m meydana gelir. Ön süpürme ve ön ateflleme süreleri bafllar. 1. kademe solenoid vanas na ak m gelir, vana yak t n dönüfl devresini kapat r. memeden püskürmeye bafllar. alevi k v lc m ile tutuflur. Fotosel oluflan alevi alg lar. 2. emniyet zaman sonuna kadar fotosel alevi alg layamazsa sistemi kitler ve brülörü devre d fl b rak r. BC aras ndaki tek kademeli çal flma s ras nda, trafo k v lc m oluflturmaya devam eder yani son ateflleme zaman oluflur. C noktas nda beyinden meme 2 flalterine ve damper motora gelen uyar neticesinde damper motor kam hareket eder. Hareketinin bafl nda anahtara basarak gönderdi i uyar ile 2. kademe solenoid vanas n açar ve 2. memeden de yak t püskürmeye bafllar. Bu arada damper motor hava klapesini tam kapasite durumuna getirmeye devam eder.

10 ELEKTROTLARIN TÜRBÜLATÖRE GÖRE POZ SYONU 11 Üstteki flekiller vas tas yla türbülatör ile elektrotlar aras ndaki ölçülerin do ru olduklar n kontrol ediniz. Bu ölçülerin türbülatör üzerinde yap lacak her müdaheleden sonra kontrol edilmesi gerekmektedir. NOT: Türbülatör borusunun ayar k s mlar n n hasar görmesini önlemek için, türbülatör grubu yanma bafll ndan ç kart ld zaman, meme montaj ve sökme ifllemlerinde anahtar kullan lmas gerekir. YANMA BAfiLI ITÜRBÜLATÖR AYARI Yanma bafll yak t n hava ile iyice kar flmas için havaya yön ve hareket verilen yerdir. ve havan n ideal bir flekilde kar flt r labilmesi ve verimli bir yanman n oluflabilmesi için yanma bafll dizayn n n uygun olmas gerekir. Büyük püskürtme aç l memelerin kullan ld genifl yanma odalar nda türbülatör geriye al n r. Dolay s yla türbülatör yanma bafll n n daralan kesitini tamamen kapatt ndan havan n türbülatör yar klar aras ndan geçmesi sa lan r. Havan n h z azal p dönüfl hareketi kazand ndan alev boyu k sal r yani alev yay l r. Dar ve uzun yanma odalar nda ise türbülatörü ileriye almak suretiyle havaya h z kazand r l r. Zira havan n büyük bir k sm türbülatör ile yanma bafll aras ndaki kesitten kaçarak türbülans azalt r, dolay s yla alev Türbülatör geride uzar. Türbülatör ileride Türbülatör Ayar fiemas ve Tablosu Türbülatör ile yanma bafll n n ve memenin aras ndaki mesafelerin ayar afla daki flema ve tabloya göre yap l r. Yanma Bafll T P M11VD M11VDU M31VD M31VDU MS51VD MS51VDU MS51VZDU M71VDU M71VZDU MS81VZDU MS9 VZDU MS10 VZDU RMS9 VMDU RMS10 VMDU a b a b Ölçüler mm olarak verilmifltir.

11 12 MEME lerin üzerine üreticiler 7 atü bas nçta püskürttükleri yak t miktar n Amerikan galonu olarak, püskürtme aç s ve fleklini de rumuz olarak yazarlar. 2 US Galon 45 SS PÜSKÜRTME fiekl (içi normal boflluklu) PÜSKÜRTME AÇISI KAPAS TE (7 atü bas nçta kalibre) 60 S 60 S kg/h 2.00 USgal/h 0.60 kg/h 2.00 l/h 2.27 bas nc de ifltikçe memeden püskürtülen yak t miktar da de iflmektedir. Püskürtme aç s yanma odas n n büyüklü üne göre seçilir. Yanma odas uzun ve dar ise dar aç l memeler ( ), yanma odas genifl ve k sa ise genifl aç l memeler ( ) kullan lmal d r. Dar ve uzun yanma odas Genifl ve k sa yanma odas çi boflluklu memeler küçük kapasiteli brülörlerde, içi dolu olanlar ise büyük kapasiteli brülörlerde kullan l r. Bunun haricinde özel amaçl ve özel flekilli memelerde bulunur. Bu memelerin kullan m yerleri için meme imalatç s n n katalo unda tavsiye etti i aç klamalar dikkate al n r. STEINEN S SS H Q PH çi dolu çi normal boflluklu çi çok boflluklu Özel dolu Özel bofl

12 13 MEME pompan n bast bas nçl yak t yüksek h zla yanma odas na püskürtür. Yüksek h zla havaya çarpan yak t çok ince zerrelere ayr larak hava ile kolayl kla kar fl p buharlaflabilecek hale gelir MEME Ç YAPISI Püskürtme Aç s Filtre 2 Pirinç gövde 3 Te etsel yar klar 4 Püskürtme deli i konisi 5 Mercek tutucu 6 Döndürücü mercek 7 Girdap odas 8 Püskürtme deli i lerin üzerine üreticiler 7 atü bas nçta püskürttükleri yak t miktar n Amerikan galonu olarak, püskürtme aç s ve fleklini de rumuz olarak yazarlar. MEME SEÇ M Seçim ifllemi, a rya n kcal / kg'lik kalori gücüne (P.C.I) sahip oldu u gözönüne al narak, kazan n gücüne göre gerçeklefltirilir. Arka sayfadaki tabloda mazotun teorik veya tüketimsel ak fl oran n, meme (GPH cinsinden) ve pompa bas nc na (bar cinsinden) ba l olarak kg/saat ve kw cinsinden tüketim düzeyi verilmektedir. ki memeli brülörlerde, ak fl oran birinci memenin üzerinden %40, ikinci memenin üzerinden %60 oran nda olmak üzere bölünmüfltür. Ön s t lmal brülörler için etkili tüketim de erleri, arka sayfadaki tabloda verilen de erlerden yaklafl k olarak %10 daha azd r. ÖRNEK: Kazan gücü 290 kw, 12 bar'l k pompa bas nc için, en yak n de er kw'lik bir de erdir, buna 6 GPH'lik bir meme karfl l k gelmektedir. E er brülör iki memeliyse, ak fl oran na, birinci alev üzerine 2. GPH'lik bir meme ve ikinci alev üzerinde 3. GPH'lik meme ile bölünür. E er elde optimal bir meme yoksa, arzu edilen ak fl oran n elde etmek için pompan n bas nc n baz alarak meme seçimi yap lmal d r.

13 14 ARIZA n iyi s n p s nmad n kontrol ediniz. n s cakl düflükse, brülör ön s t c s n n termostat ayar n yükseltiniz (Bkz. TABLO:2) BEY N ARIZA LAMBASI YANIYORSA, Ateflleme elektrodlar nda k v lc mlanma olmuyorsa, elektrod ayarlar n kontrol ediniz. Elektrod uçlar aras nda takriben 34 mm. aral k olmal, uçlar n memeden uzakl takriben 24 mm. aras nda olmal d r. Buna ra men k v lc mlanma olmuyorsa trafo ç k fl ve elektrod girifl uçlar n kontrol ediniz. den yak t püskürtmüyorsa, yak t pompas, meme ve di er ilgili elemanlar kontrol edip, yak t gelmesini sa lay n z. Fotosel ve devresini kontrol ediniz. KUMANDA PANOSU ARIZA LAMBASI YANIYORSA, Termi e bas n z. Ar za lambas n n sönmesi gerekir. Sönmüyorsa üç dakika sonra termi e tekrar bas n z. Bu ifllemi en çok iki üç defa terar ediniz. Bunlara ra men netice alamazsan z ALARKO CARRIER YETK L SERV S NE BAfiVURUNUZ. BAKIM Kazan dairesini temiz tutunuz. hatt üzerindeki filtreleri haftada bir temiz mazotla temizleyiniz. En az iki ayda bir pompa filtresini temizleyiniz. Türbülatör hava aral klar na biriken kurum ve benzeri maddeleri temizleyiniz. Brülör memesini 1015 günde bir söküp mazotla temizleyiniz. Söktü ünüz memeyi bir süre temiz bir mazotta bekletiniz. Bunun için, her zaman yedek meme bulundurunuz. Uygun ve verimli bir yanma için, ayda bir meme de ifltirmeniz tavsiye edilir. Kazan duman borular n haftada bir temizleyiniz. Kazan yanma odas n ayda bir kontrol ediniz. Mevsim sonunda bacan z temizlettiriniz, brülörünüzün genel bak m n yapt r n z. Ayda bir baca gaz ndaki karbondioksit miktar n nz ölçtürülmesi, gerekiyorsa HAVA/YAKIT ayarlar n n yenilenmesi gerekir. TABLO: 1 Fueloil brülörleri için kapasiteye göre tavsiye edilen meme büyüklükleri, TEK MEMEL BRÜLÖRLER M11VD 511 kg/saat M11VDU 6,520 kg/saat M31VD 1530 kg/saat M31VDU 1535 kg/saat MS51VD 3060 kg/saat MS51VDU 3570 kg/saat MS51VDU/S 4090 kg/saat MS71VDU kg/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat

14 15 TABLO: 1 Fueloil brülörleri için kapasiteye göre tavsiye edilen meme büyüklükleri, K MEMEL BRÜLÖRLER meme 1 meme 1 M31VZDU 1555 kg/saat kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS81VZDU 602 kg/saat meme 2 meme 2 TOPLAM TOPLAM kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS51 VZDU kg/saat MS9VZDU kg/saat TOPLAM TOPLAM meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS71 VZDU 351 kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat MS10VZDU kg/saat meme 1 meme 2 kg/saat usgal/saat kg/saat usgal/saat kg/saat TOPLAM TOPLAM

15 16 TABLO: 2 Fueloil brülörlerinde ya cinsine göre s t c termostat ayarlar o C kg/h YA C NS RI (Redwood sn) 1200 M11VD MS71VDU MS51VD MS10VZDU MS81VZDU RMS9VMDU BRÜLÖR T Pi BRÜLÖR KAPAS TES kg/saat MEME KAPAS TES US Galon ISITICIDAN GEÇEN YA KAPAS TES kg/saat M11VDU M31VD M31VDU MS51VDU MS51VDU/S MS51VZDU MS71VZDU MS9VZDU RMS10VMDU M31VZDU

16 ELEKTR K fiemasi 17 M11 VD, M11 VDU

17 18 ELEKTR K fiemasi M31 VD, M3 1 VDU

18 ELEKTR K fiemasi 19 M31 VZDU

19 20 ELEKTR K fiemasi MS51 VD, MS51 VDU, MS51 VDU/S

20 ELEKTR K fiemasi 21 MS51 VZDU

21 22 ELEKTR K fiemasi MS71 VDU

22 ELEKTR K fiemasi 23 MS71 VZDU, MS81 VZDU

23 24 ELEKTR K fiemasi MS910 VZDU

24 ELEKTR K fiemasi 25 RMS910 VMDU

25 26 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ PROBLEM Brülör hiç çal flm yor. Brülör çal fl yor fakat k sa zamanda tekrar ar zaya geçiyor. geliyor, ateflleme olmuyor. Brülör pompas vazife görmüyor. MUHTEMEL NEDEN a) Is t c, görev yapm yor. b) Alt limit termostat çal flm yor. c) Is t c ayar termostatlar n n ayar yanl fl. d) Is t c ayar termostatlar çal flm yor. e) Tabloya gerekli üç faz gelmiyor. f) Kazan termostat ayar uygun de il. g) Beyin çal flm yor. a) b) c) d) e) f) g) h) i) k) a) b) c) d) e) f) g) a) b) c) d) e) f) g) h) i) Pompa yak t basm yor veya bas nc düflük. Ateflleme olmuyor. Fotosel lambas fl iyi görmüyor. Fotosel lambas kirli. Fotosel lambas bozuk. t kal. Solenoid valf ar zal, veya yay gevflemifl yak t kaç r yor. Kumanda beyni ar zal. burun parças bozuk. Beyin ar zal., yeter derecede s nmam fl. kirlidir. Ateflleme k v lc m veya alev, yüksek hava h z dolay s yla görülüyor. Ateflleme trafosu bozuk. Beyin ile ateflleme trafosu aras ndaki ba lant gevflek. Yanl fl elektrod ayar ndan dolay, ateflleme k v lc m meme üzerine s çr yor. nin iç konisi hasarl. Hava çok fazla verilmifl. Püskürtme bas nc düflük. kirli veya su var. Pompa filtresi t kal. Pompa contalar bozuk, hava emiyor. ç diflliler afl nm fl ve bas nç tutmuyor. Motor ters dönüyor. Pompa, motordan dönme hareketini alam yor. borusu t kal. Motor, istenen devirde dönmüyor. ÇÖZÜMÜ Kontrol ediniz. a) b) c) d) e) f) Kontrol ediniz. Yükseltiniz. Kontrol ediniz. Kontrol ediniz. Temizleyiniz. Yenisini monte ediniz! Temizleyiniz. Kontrol ediniz. g) De ifltiriniz. h) De ifltiriniz. i) De ifltiriniz. k) Is t c ayar termostat n ayarlay n z. a) Temizleyiniz. b) Havay azalt n z. c) Yenisini tak n z. d) Kontrol ediniz. e) Yeniden ayarlay n z. f) De ifltiriniz. g) Azalt n z. a) Yeniden ayarlay n z. b) De ifltiriniz. c) Temizleyiniz. d) Yenisini tak n z. e) De ifltiriniz. f) Kontrol ediniz. g) Kontrol ediniz. h) i) Temizleyiniz. Kontrol ediniz.

26 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ 27 PROBLEM MUHTEMEL NEDEN ÇÖZÜMÜ ile ilgili ar zalar. Brülör motoru çal flm yor. Brülör fazla koku yap yor ( s veya yak t kokusu). Fan ile ilgili ar zalar. a) kirlidir. K v lc ml yanma ve is teflekkül etmektedir. Yanma konisi çepeçevre teflekkül etmekte. b) nin iç konisi hasara u ram fl. c) gevflek b rak lm flt r. den yak t s z p kazan içinde k smen yanmakta. d) difl kapm flt r. Alev merkezde teflekkül etmemekte. e) yanl fl anahtar kullanmadan dolay deforme olmufl. f) filtresi kirlenmifl. a) Motor yanm fl. b) Motora gerekli gerilim gelmiyor. c) Motor termi i atm fl. d) Fazla s nmaktan dolay durmufl. e) Motora giden kablolarda temass zl k var. f) Beyinden motora giden hat kopmufl. a) Borulardan yahut depodan d flar ya yak t s z yor. b) kirlenmifl veya bozulmufl. c) Yanma havas az. d) Baca çekifli düflük. e) Baca fazla kurum ba lam fl. f) Baca hava s zd r yor. g) Kazan hava s zd r yor. h) Duman kanal hava s zd r yor. i) Yanma odas ebatlar hatal. a) Fan kanatlar kirli. b) Fan balans bozuk. c) Fan ses yap yor. (Gövdeye sürtüyor). d) Fan hava emip, basam yor kanatlar deforme olmufl. e) Fan kamas düflmüfl, setuskuru gevflemifl. f) Fan motor ba lant s çözülmüfl, bofla dönüyor. g) Fan motorunun dönüfl yönü ters. a) Temizleyiniz. b) Yenisini tak n z. c) Yeniden ayarlay n z. d) Yeniden ayarlay n z. e) De ifltiriniz. f) Temizleyiniz. a) De ifltiriniz. b) Kontrol ediniz. c) Kontrol ediniz. d) Kontrol ediniz. e) Kontrol ediniz. f) De ifltiriniz. a) b) c) d) e) f) g) h) i) S z nt y gideriniz. De ifltiriniz. Artt r n z Baca çap ve yüksekli ini tespit ediniz. Temizlettiriniz. Tamir ettiriniz. Tamir ettiriniz. Tamir ettiriniz. Tadilat yapt r n z. a) Temizleyiniz. b) Yenisini tak n z. c) Kontrol ediniz. d) Yenisini tak n z. e) Kontrol ediniz. f) Kontrol ediniz. g) Kontrol ediniz.

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

ALM ve L Serisi Hafif Yağ Brülörleri ALM 5,7,14,22,30,30/2,40/2, L 9/10 VZDU KULLANIM, MONTAJ KILAVUZU ve SERVİS

ALM ve L Serisi Hafif Yağ Brülörleri ALM 5,7,14,22,30,30/2,40/2, L 9/10 VZDU KULLANIM, MONTAJ KILAVUZU ve SERVİS ALM ve L Serisi Hafif Yağ Brülörleri DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALM 5,7,14,22,30,30/2,40/2, ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 L 9/10 VZDU KULLANIM, MONTAJ KILAVUZU ve SERVİS Kod No: A.5.1.6 Kitap Baskı tarihi:

Detaylı

e) Kazan üzerindeki termostat veya prosestadların ayarlarını kontrol ediniz. g) Brülörün memelerini ve elektrotların konumlarını kontrol ediniz.

e) Kazan üzerindeki termostat veya prosestadların ayarlarını kontrol ediniz. g) Brülörün memelerini ve elektrotların konumlarını kontrol ediniz. Fuel-oil ve motorin brülörleri kullanma ve bakım talimatı : Brülörü çalıştırmadan önce kontrol edilecek hususlar a) Ana yakıt tankının uygun yakıt ile dolu olmasını sağlayınız. b) Tanktan brülöre geliş

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 40 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) Riello 40 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam bir ürün gam d r.

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Şekil 8.1 Fuel Oil Brülörü ve Ana Parçaları

Şekil 8.1 Fuel Oil Brülörü ve Ana Parçaları 8.1 Fuel Oil Brülörleri 8.1.1 Fuel Oil Yakan Brülörlerin yapıları Şekil 8.1 de görüldüğü gibi namlu biçimindeki gövde üzerine yanma için gerekli parçalar yerleştirilir. Yanmanın olabilmesi için yakıt,

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

GULLIVER RS-RSD SER LER

GULLIVER RS-RSD SER LER Teknik Broflür Do algaz GULLIVER RS-RSD SER LER Tek - ki Kademe Gaz Brülörleri RS 5 Tek Kademe 16 33 kw RS 5D ki Kademe 16/8 345 kw Riello Gulliver RS 5 serisi, yüksek yanma performans na ra men küçük

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Gaz Yakıtlı Brülörler

Gaz Yakıtlı Brülörler oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi.

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 4 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) 3 3 8 46 93 4 6 8 Riello 4 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl Teknik Broflür Çift Yak tl RLS Serisi Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler RLS 28 100/163 325 kw RLS 38 116/232 442 kw RLS 50 145/290 581 kw RLS 70 232/465 814 kw RLS 100 349/698 1163 kw RLS 130 465/930

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

GULLIVER BS/M SER LER

GULLIVER BS/M SER LER Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULLIVER BS/M SER LER Low NOx Oransal Gaz leri GULLIVER BS/M SER S 26/49 91 kw 48/79 195 kw 68/14 25 kw Riello Gulliver BS/M serisi oransal gaz brülörleri, Low NOx ( düflük

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama : 01G Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir.

Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir. C.BRÜLÖRLER Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir. Brülörler atmosferik ve üflemeli olmak üzere ikiye ayrılır. Atmosferik brülörler gaz

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir.

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir. Teknik Broflür Do algaz GAS P/M SER ER ORANSA GAZ BRÜÖRER GAS 1 P/M 6/1162 221 kw 8/1 388 kw 11/21 88 kw GAS P/M serisi brülörler 8 ile 88 kw aras nda kapasiteye sahiptirler. Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

GRYP2#028STDEUR017611

GRYP2#028STDEUR017611 (TR) Kullanma Kılavuzu SIAL S.p.A. Corso Inghilterra, 15 12084 Mondovì (CN) İtalya M o d e l GRYP 28 K o d GRYP2#028STDEUR017611 KULLANMA KILAVUZU 1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI 2. CİHAZIN TANITIMI 3. TEKNİK

Detaylı

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti

PNÖSO Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti PBK SERİSİ BASINÇLI HAVA KURUTUCU MONTAJ VE İŞLETME TALİMATI SAYFA : 1/ 5 KOD : P-T- 127 REVİZYON : 1 TARİH : 14.04.2006 D İ K K A T! 1- Serin, havadar, kuru ve tozsuz bir ortama yerleştiriniz. 2- Boru

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan

Çelik Kazan. S v ve Gaz Yak tl. 3 Geçiflli ACK 3 Serisi. Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan S v ve Gaz Yak tl Çelik Kazan 3 Geçiflli ACK 3 Serisi GARANTi 93.63 kw Düflük S cakl k Kazan Türkiye nin lk Yerli Üretim CE flaretli S caksu Kazan leri Teknoloji Ürünü: Kazanlarda kullan lan üretim, tasar

Detaylı

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ

ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler.

Bu seri brülörler, 16 ile 246 kw aras kapasitelerde dört farkl modelde üretilmektedirler. Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GUIVER BS SER ER ow NOx Tek Kademe Gaz Brülörleri 16 5 kw 35 91 kw 65 00 kw 110 50 kw Riello Gulliver BS serisi tek kademeli ow NOx ( düflük azot oksit emisyonlu ) gaz brülörleri,

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

MERKEZ ISITMA S STEMLER

MERKEZ ISITMA S STEMLER MERKEZ ISITMA S STEMLER YEN Lectus 65,90,115 kw yo uflmal kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi %16-100 modülasyon aralı ı 15 kazana kadar kaskad çalıfltırabilme Düflük emisyon de erleri ile çevre

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi

YARI OTOMATiK PELET KAZANI. Yeni Nesil Eco Mini Serisi YARI OTOMATiK PELET KAZANI Yeni Nesil Eco Mini Serisi Yarı Otomatik Pelet Kazanı. Yeni Nesil Eco Mini Serisi Bütçenize Uygun Bir Pellet Kazanı Eco-Mini serisi kazanlar, dikey tasarlanan borulari ve verim

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili

Dalg ç Pompalar AL 4 Sukadarde eerelrili Dalg ç Pompalar AL Su Su kadar de erli Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü kadar büyük bir göl arma an etti.

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı