Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208"

Transkript

1

2 Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

3 ALD ve ALDF Serisi ALD ALDF Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

4 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler Montajda Uyulmasý Gereken Kurallar Hidroforun Çalýþtýrýlmasý Membranlý Tank (Basýnç Dengeleme Tanký) Membranlý Tankýn Baðlantýsý Membranlý Tankýn Ön Gaz Basýnç Ayarý Basýnç Þalteri Basýnç Þalteri Ayar Prosedürü Basýnç Þalteri Ayarlarý Set Basýncý ve Minimum Frekans Ayarý Minimum Frekansýn Belirlenmesi Minimum Frekans Ayarý Fabrika Çýkýþ Ayarlarý Basýnç Transmiteri Susuz Çalýþmaya Karþý Koruma Pompalardan Bir Tanesinin Sökülmesi Montaj Þemalarý 2 ve 3 Pompalý Hidrofor Dijital Kumanda Panolarý ALDF Digital Ekran Mesajlarý Elektrik Þemalarý Arýza Bulma Kýlavuzu Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tablosu ALD Hidrofor Boyutlarý ALDM Hidrofor Boyutlarý ALDFHidrofor Boyutlarý AT Uygunluk Beyaný

5 .

6 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kýlavuzda ALARKO Hidroforlarý ALD ve ALDF Serisi Dik Pompalý Hidroforlar ile ilgili kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Hidroforunuzu yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin yaný sýra hidrofora iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj, iþletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiþtir. Hidroforunuza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, hidroforu iþletmeye aldýktan sonra, size, hidroforun kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.

7 6 GENEL UYARILAR Bu kýlavuzda belirtilen iþlemler dýþýnda, çalýþtýrmak, ayarlamak veya bakýmýný yapmak gibi nedenlerle cihazýnýzýn hiç bir parçasýna veya ayarlarýna dokunmayýnýz. Temizlik, onarým, bakým gibi nedenlerle cihaza müdahele edilmeden önce tesisatýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir.

8 7 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz ALD ve ALDF serisi hidroforlarýn bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla Alarko Hidroforlarý, malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (üç) yýl ALARKO CARRIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak hidroforla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, hidroforu satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Hidroforunuzu iþletmeye almak, bakýmýný ve onarýmýný yapmak üzere eðitilmiþ ve yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da Türkiye nin her yerinden þehir içi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü ne ulaþabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. Alarko Hidroforlarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Hidroforlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde hidrofora servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeleri inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

9 8 GENEL ÖZELLÝKLER Bir hidroforun ana amacý, basýnçlý suyu tesisatta kullanýma her an hazýr bulundurmaktýr. Bir hidroforda baþlýca 3 ana kýsým vardýr. - Motor ve Pompa (Motopomp) - Otomatik Kontrol Ekipmanlarý - Basýnç Dengeleme Tanký (Ayrýca satýn alýnmalýdýr) Motopomp: Suyu basýnçlandýrýr. ALD hidrofor motorlarý trifaze ve düþey konumdadýr. Otomatik Kontrol Ekipmanlarý: Tesisattaki basýnç deðiþikliklerine ve besi suyunun bulunup bulunmamasýna göre hidroforun otomatik olarak çalýþmasýný saðlayan ekipmanlardýr. Basýnç Dengeleme Tanký: Ana amacý, su tesisatýndaki basýnç deðiþikliklerini dengelemek ve pompanýn devreye giriþ, çýkýþ sayýsýný (þalt sayýsý) en uygun sayýda tutmaktýr. Þekil 1: Üç Pompalý Hidrofor Þemasý 8 Parça Ýsimleri Manometre 1 2- Hidrofor Su Çýkýþý 2 3- Elektrik Panosu Kaide 5- Esnek Hortum 6-Hidrofor Tanký 3 7- Hidrofor Su Emiþi 8- Motopomp 9- Çekvalf Küresel Vana 7 11a- Basýnç Þalteri 4 11b- Basýnç Transmiteri Not Tek pompalý hidroforlarda küresel vana verilmez Tüm hidroforlarda tank ve esnek hortum ayrýca sipariþ verilmelidir. Standart teslimat kapsamýnda tank ve esnek hortum yoktur.

10 9 MONTAJDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Yer Seçimi: Hidroforlarýn çalýþacaðý yer, yaðmur, don gibi dýþ etkenlerden korunacak þekilde kapalý olmalýdýr. Çevresinde bulunabilecek, brülör, kazan gibi ýsý kaynaklarýndan etkilenmeyecek þekilde yerleþtirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakým ve onarým amacý ile rahatça dolaþýlabilecek boþluklar býrakýlmalýdýr. Hidrofor depodan beslenecek ise depo ile hidrofor arasýndaki uzaklýk (yatayda) en fazla 10 metre olmalýdýr. Su Emiþ Tesisatý: Hidrofor su deposundan beslenmelidir. Doðrudan þehir þebekesine baðlantý yapýlmamalýdýr. Deponun tabaný hidrofor ile ayný düzlemde olmalýdýr. Böylece hidrofor emiþ aðzýnda daima su bulunmasý garanti edilmiþ olur ve pompanýn hava yapmasý engellenir. Alt seviyedeki depodan emiþ kesinlikle yaptýrýlmamalýdýr. Bu tür uygulamalar sonucunda, hidroforda oluþabilecek hasarlar garanti kapsamýna girmez. Emme hattýndaki bütün baðlantýlar sýzdýrmaz olmalý, emme borusu içine hava girmemelidir. Pompalarýn su emiþinde zorlanmamalarý gerekir. Tek pompalý hidroforlarda, pompa emiþ borusu çapý su giriþ çapýndan bir boy büyük, iki ve üç pompalý hidroforlarda ise emiþ kollektörü çapýnda emiþ tesisatý çekilmelidir. Plastik borularýn iç çaplarý galvanize göre dardýr. Plastik boru kullanýlacaksa galvaniz borunun iç çapýný saðlayan boyut kullanýlmalýdýr. Diðer Tesisat Koþullarý: Hidrofor giriþine þiber vana, çýkýþýna þiber vana ve çek valf takýlmalýdýr. Böylece bakým ve onarým için hidroforun tesisattan ayrýlmasý mümkün olacaktýr. Hidroforun tesisata esnek hortumlarla baðlanmasý tercih edilmelidir. Böylece tesisattaki yükler hidrofora yansýmayacak ve ayrýca hidroforun titreþimi ve sesi tesisata geçmeyecektir. Hidroforun zemine civatalarla sabitlenmesi gerekir. Bu sayede titreþimden doðacak ses çok büyük oranda engellenir. Su Özellikleri: Hidrofor da kullanýlacak su temiz, katý partikülsüz ve sýcaklýðý 0-35 ºC arasýnda olmalýdýr. Ortam sýcaklýðý maksimum 40 ºC olmalýdýr. Hidroforun içerisindeki suyun donmasýna izin verilmemelidir.

11 10 Tavsiye edilen montaj þekilleri, bu kitapçýðýn ekindeki þemalarda gösterilmiþtir. Mekanik Salmastra Ömrünü Uzatmak Ýçin Alýnmasý Gereken Önlemler: Mekanik salmastra hidrofordaki en hassas parçalardan biridir. Montaj ve çalýþtýrma þartlarýndaki yanlýþlýklar veya yetersizlikler, salmastranýn hýzla bozulmasýna neden olur.mekanik salmastranýn normal ömrü, temiz, soðuk (20 C), katý partikülsüz, (içinde sodyum karbonat, kalsiyum karbonat bulunmayan) su þartlarýnda saattir. Mekanik salmastra, karbon ile seramik veya paslanmaz yüzey arasýnda su film tabakasý oluþmasý ilkesine göre çalýþýr. Çalýþma sýrasýnda oluþan bu su filmi tabakasý, yüzeylerin birbiri üzerinde sürtünmeden kaymasýný saðlar. Su ayný zamanda soðutma görevi de görür. Su filminin oluþmamasý ve salmastra yüzeylerinin, aralarýnda su tabakasý olmadan kuru kuruya birbirleri ile sürtünerek çalýþmalarý 3-5 dakika içerisinde yanarak bozulmalarýna neden olur. Mekanik salmastra aþaðýdaki yanlýþ veya yetersiz çalýþma koþullarýnda çok büyük bir risk altýndadýr; Motopomp alt seviyedeki depodan emiþ yapýyorsa: Bu tür montaj yapýlmamalýdýr. Emiþ ucunda bulunan klapenin kaçak yapma ihtimali vardýr. Bu durumda, emiþ borusundaki su depoya süzülür, boruda su kalmaz, pompa susuz çalýþýr. Motopomp ile depo arasýnda pislik tutucu, çek valf vs. varsa: Deponun tabaný, hidrofor tabaný ile ayný seviyede veya depo hidrofordan yüksekte ise, emiþ hattýnda çek valfe gerek yoktur. Çek valf, su akýþýný zorlaþtýrýr. Burasý ayný zamanda, potansiyel bir týkanýklýk noktasýdýr. Pislik tutucu ise, sýk sýk kontrol edilerek temizlenmelidir. Aksi takdirde yine su akýþý engellenecek ve pompa susuz veya yetersiz su ile çalýþacaktýr. Suyun içinde kum varsa: Kumlu su film tabakasý içine de girecek ve yüzeyleri aþýndýrarak sýzdýrmazlýðýn bozulmasýna neden olacaktýr.

12 11 HÝDROFORUN ÇALIÞTIRILMASI 1- Su ve elektrik tesisatýnýn uygunluðunu kontrol ediniz. 2- Su deposunda yeterli miktarda su olduðunu kontrol ediniz. 3- Susuz çalýþmaya karþý (varsa) korumanýn uygun olarak kurulu olduðunu kontrol ediniz. (Detaylý bilgi için sayfa 21 e bakýnýz) 4- Membranlý tankýn montajýnýn doðru yapýldýðýný ve ön gaz basýncýnýn uygun olduðunu kontrol ediniz. (Detaylý bilgi için sayfa 13 e bakýnýz) 5- Hidrofor pompasýna su giriþ vanasýný tamamen açýnýz. 6- Hidrofor pompasýnýn (varsa) hava atma tapasýný hafifçe gevþetiniz. Depodaki su seviyesi, bu noktadan daha yüksekteyse, bu tapadan bir süre sonra su sýzacaktýr. Eðer hidrofor emiþ yaparak çalýþacaksa bu kýsýmdan su doldurunuz. Daha sonra tapayý sýkýca kapatýnýz. 7- Pompayý / pompalarý kontrollü olarak kýsa süreli çalýþtýrýnýz. Pompa millerinin doðru yönde döndüðünü kontrol ediniz. Dönüþ yönleri ters ise, elektrik baðlantýsýndaki uçlarýn yerleri deðiþtirilmelidir. 8- Pompanýn / pompalarýn istenen basýnç aralýklarýnda çalýþtýðýný kontrol ediniz. (Pompanýn çalýþma basýnç aralýðýnýn ayarlanmasý iþlemi için sayfa 15 e bakýnýz) 9- Çok pompalý hidroforlarda pompalarýn her çalýþmada rotasyon yaptýðýný kontrol ediniz. Hep ayný pompa çalýþýyorsa basýnç þalteri baðlantýlarýnda hata vardýr. Þemadan kontrol ediniz. 10- Hidroforun devreye alýnma iþlemi bitmiþtir.

13 12 MEMBRANLI TANK (Basýnç Dengeleme Tanký) Hidroforlarda membranlý tank konusunda farklý uygulamalar vardýr; ALD ve ALDF Hidrofor: Kullanýcýnýn motopomp grubu ile birlikte membranlý tank kullanmasý gerekir. Bu tankýn seçimi, montajý ve basýnçlandýrýlmasý aþaðýda anlatýlmýþtýr. Not: Bu hesaplamalar, tank hacminin minimum deðerini bulmak içindir. Hesaplama sonucunda çýkan deðerden daha büyük tank kullanýlmasýnýn hiç bir sakýncasý yoktur. Tank hacmi büyüdükçe; - Sudaki basýnç dalgalanmalarý azalýr. - Motopompun devreye giriþ çýkýþ sesleri azalýr. - Motorun ömrü uzar. - Enerji gideri azalýr. Su tüketim debisinin sosyal kullanýma göre daha standart olduðu endüstriyel uygulamalarda daha küçük tank seçilebilir. V tank = V tank Q max P min P max ΔP a 0,33*Q max *(P max +10) ΔP*a : Kullanýlmasý gereken tankýn hacmi (litre) : Pompalarýn çalýþma basýncýndaki toplam debisi (litre/saat) : Pompalarýn çalýþtýrma basýncý (mss) : Pompalarýn durdurma basýncý (mss) : Pmax-Pmin : Motor için düþünülen þalt sayýsý (sayý/saat) Not: Bayýndýrlýk Bakanlýðý 1999 Birim Fiyat ve Tarifleri Kitabý ýnda þalt sayýsýnýn 1,1 kw a kadar motorlar için max. 180 defa/saat 1,1 kw ýn üzerindeki motorlar için max. 40 defa/saat olmasý gerektiði belirtilmiþtir. ALDF için seçilecek membranlý tankýn hacmi, ALD için hesaplanan membranlý tankýn en az %10' u büyüklüðünde olmalýdýr. Dikkat: Membranlý tankýn maksimum iþletme basýncý, pompanýn maksimum iþletme basýncýndan daha yüksek olmalýdýr.

14 MEMBRANLI TANKIN BAÐLANTISI Membranlý tankýn görevi þalt (Motorun 1 saat içerisinde devreye giriþ, çýkýþ sayýsý) sayýsýný azaltmaktýr. Böylece, motopompun küçük kullanýmlar için devreye girmesine gerek kalmaz. Dolayýsýyla, ne kadar büyük tank kullanýlýrsa þalt sayýsý o kadar azalacaktýr. Membranlý tanklarýn motopomp grubu ile baðlantýsý iki þekilde yapýlabilir. 1- Kollektöre Baðlantý: Hidrofor basma kollektörü üzerinde membranlý tank baðlantý çýkýþý vardýr. Tank buraya çelik örgülü esnek hortum, galvaniz boru veya plastik boru ile baðlanabilir. Bu baðlantýda en az hidrofor basma kollektöründeki membranlý tank çýkýþ çapýnda boru tesisatý kullanýlmalýdýr. Tesisat küçük çapta çekilirse, tank ile tesisat arasýndaki su transfer hýzý düþer. Tankdan gerekli verim alýnamaz. Hidroforun çalýþmasýnda aksamalar olabilir. 2- Tesisata Baðlantý: Tanký, doðrudan tesisata baðlamakta mümkündür. Bu durumda kollektördeki membranlý tank baðlantý ucu kapatýlmalýdýr ve tankýn motopomp grubuna toplam uzaklýðý 5 metreyi aþmamalýdýr. Aksi takdirde, basýnç þalterinin basýnç deðiþimlerini hissetmesi gecikir ve düzensiz çalýþma olabilir. 13 MEMBRANLI TANKIN ÖN GAZ BASINÇ AYARI Motopomp grubu tanksýz kullanýlamaz. Mutlaka devrede tank kullanýlmalýdýr. Çalýþma basýncý deðerlerinin uygun olmasý kaydýyla, konforal membranlý tanklar bu amaçla kullanýlabilir. Membranlý tanklar sevk edilirken içlerine çok az gaz basýlýr. Membranlý tankýn hava basýncý, kullaným þartlarýna göre ayarlanmalýdýr. Tank Basýncý = Hidrofor Çalýþma Basýncý (bar) ALDF için tank basýncý = Hidrofor set basýncý x 0,7 Örnek 1: Hidrofor 5-7 bar arasýnda çalýþtýrýlýyorsa, tankýn hava basýncý 4.5 bar olmalýdýr. Örnek 2: Presostat ayarlarý 5-7, ve 4-6 bar olan üç pompalý bir hidrofor tankýnýn basýncý 3.5 bar olmalýdýr. Aþaðýdaki tablo, ALD hidroforlar için,kullanýcýya yardýmcý olmak için hidroforlarýn Sayfa 16 daki basýnç deðerlerinde çalýþacaðý düþünülerek hazýrlanmýþtýr.

15 14 ALD Hidroforlar için Tanka Basýlmasý Gereken Hava Basýncý Deðerleri Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-1 5,5 406/ / / /10-1 3,5 408/ / / /10-1 5,5 610/ /7-1 4,5 615/9-1 6,5 615/10-1 7,5 620/ / /9-1 7,5 631/6-1 3,5 631/7-1 4,5 631/8-1 5 Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-2 5,5 406/ / / /10-2 3,5 408/ / / /10-2 5,5 610/ /7-2 4,5 615/9-2 6,5 615/10-2 7,5 620/ / /9-2 7,5 631/6-2 3,5 631/7-2 4,5 631/8-2 5 Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-3 5,5 406/ / / /10-3 3,5 408/ / / /10-3 5,5 610/ /7-3 4,5 615/9-3 6,5 615/10-3 7,5 620/ / /9-3 7,5 631/6-3 3,5 631/7-3 4,5 631/8-3 5 Hava basma iþlemi yapýlýrken hidroforun tesisattaki su ile baðlantýsý kesilmeli ve varsa hidrofordaki su boþaltýlmalýdýr. Aksi takdirde, binanýn statik su basýncý tank içinde ilave basýnca sebep olacak ve doðru ayarlama yapýlamayacaktýr. Hava basmak için kompresör veya pedallý hava pompasý kullanýlabilir. Dikkat: Hava ile suyun doðrudan temasta olduðu tanklarýn (galvaniz tanklar), hidrofor tanký olarak kullanýlmasý sakýncalýdýr. Çünkü bu tür tanklarda, tanktaki hava suyun içerisinde çözünür ve su ile birlikte devamlý tanktan dýþarý kaçar. Motopomp grubunda ise azalan bu havayý takviye edecek hava emiþ düzeneði yoktur. Dolayýsý ile motopomp, tankta azalan havayý takviye etmez. Hava bir süre sonra biter. Tank tamamen su ile dolarak iþlevini yapamaz hale gelir. Motorlarýn þalt sayýsý aþýrý þekilde yükselir. Dikkat: Membranlý tankýn içindeki havanýn basýncý periyodik olarak (her ay vs..) kontrol edilmelidir. Hava, MT içindeki lastik membrandan difüzyonla sürekli suya geçerek veya flanþ ve sibop baðlantýlarýnda sýzarak azalýr. Tank içinde hava basýncý düþerse, hidroforun þalt sayýsý artar. Dolayýsýyla ses ve sudaki dalgalanma artar.

16 15 BASINÇ ÞALTERÝ Tablo 2: Basýnç Þalteri Özellikleri Marka Model Kullaným Yeri Basýnç Sýnýrlarý Min. Fark Basýncý Max. Fark Basýncý Koruma Italtecnica PM/12 ALD / ALDF 3-12 bar 1,5 bar 4 bar IP44 Durdurma basýncý BASINÇ ÞALTERÝ AYARI ayar civatasý Çalýþtýrma basýncý Basýnç þalterinde iki adet yaylý civata ayar civatasý bulunur. Uzun civata çalýþtýrma basýncýný ayarlar. Kýsa civata ise durdurma basýncýný ayarlar. 1- Kýsa civatayý sonuna kadar gevþetiniz. 2- Uzun civatadan pompanýn devreye girme basýncýný ayarlayýnýz. 3- Daha sonra kýsa civatayý istediðiniz durma basýncýna ulaþýncaya kadar sýkýnýz. ALD HÝDROFORLARDA CÝHAZ TÝPÝNE GÖRE BASINÇ ÞALTERÝ AYARI Tek pompalý hidroforlarýn basýnç þalteri ayarlarý arka sayfadaki tabloya göre servis tarafýndan kullaným yerinde ayarlanmalýdýr. Ýki ve üç pompalý hidroforlarýn basýnç þalterleri fabrikada tablo 3 e uygun þekilde ayarlanýp gönderilir. Tek Pompalý Hidrofor: 15. sayfadaki Basýnç Þalteri Ayarý prosedürü uygulanýr. Ýki ve Üç Pompalý Hidrofor: Not: Ýki ve üç pompalý hidroforlarda, basýnç þalterinin su koçu darbesinden etkilenmesini önlemek için motopompun sinyali algýlamasýnda yaklaþýk 3 saniyelik gecikme vardýr. Ayar sýrasýnda bu gecikme, standart sapma olarak gözönünde bulundurulmalýdýr. Ayarlama yapýlmasý için hidroforun manuel modda çalýþtýrýlmasý gerekir. DÝKKAT: Manuel modda basýnç þalteri devrede olup, verdiði çýkýþa göre motopompu durdurup çalýþtýrmaktadýr.

17 16 Basýnç þalteri ayarý aþaðýdaki þekilde yapýlmalýdýr. 1. Hangi basýnç þalterlerinin, hangi deðerlere ayarlanmasý gerektiðini aþaðýdaki tabloya bakarak belirleyiniz. 2. Hidroforu manuel moda alýnýz. Bu amaçla sayfa 20'de gösterilen 2 no'lu düðmeye 10 sn. süre ile basýnýz. 3. Basýnç þalteri ayarlamasýný yaparken sadece bir motopompun kullanýlmasý yetecektir. Motopomp çalýþtýrýlarak tesisattaki basýnç arttýrýlacak, drenaj vanasýndan su boþaltýlarak (veya suyun tesisatta kullanýlmasý beklenerek) basýnç düþürülecektir. Basýnç þalterleri bu basýnç deðiþiklikleri sýrasýnda ayarlanmalýdýr. 4. Motopompu çalýþtýrýnýz. Bu amaçla 6 no ile gösterilen düðme kullanýlýr. Düðmeye bir kere basýldýðýnda motopomp çalýþmaya baþlar. Bir daha basýlýrsa motopomp durur. 5. Önce düþük basýnç þalterini ayarlayýnýz. Bu amaçla yukarýda bildirilen kýsa ve uzun civatalarý kullanýnýz. 6. Hidrofor iki pompalý ise, yüksek basýnç þalterinin de ayarlanmasý ile iþlem son bulur. Üç pompalý ise, düþük basýnç þalterinden sonra orta basýnç þalteri, sonra da yüksek basýnç þalteri ayarlanmalýdýr. 7. Basýnç þalteri ayar iþlemleri bittikten sonra sayfa 20'de gösterilen 3 no'lu düðmeye basýlarak hidroforu otomatik moda alýnýz. 8. Otomatik modda hidroforun istenen basýnç deðerlerinde çalýþtýðýný, motorlarýn sýralý olarak devreye girip çýktýklarýný kontrol ediniz. Tablo 3: Hidrofor Basýnç Þalteri Ayar Tablosu Tek pompalý Hidrofor 1. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ 403/ / /16-1 5,5-7,5 406/ ,5 406/ / /10-1 3,5-5,5 408/ / / /10-1 5,5-7,5 610/ /7-1 4,5-6,5 615/9-1 6,5-8,5 615/10-1 7,5-9,5 620/ / /9-1 7,5-9,5 631/6-1 3,5-5,5 631/7-1 4,5-6,5 631/ Ýki pompalý Hidrofor 1. Pompa 2. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ 403/10-2 3, ,5 403/ ,5-6,5 403/ ,5-6,5 406/ ,5 2, / ,5-5,5 406/ ,5-6,5 408/10-2 3,5-5, / ,5-6,5 408/ ,5-7,5 610/ ,5-6,5 610/10-2 5,5-7, / ,5-8,5 615/7-2 4,5-6, /9-2 6,5-8, /10-2 7,5-9, / ,5-6,5 620/ ,5-7,5 620/9-2 7,5-9, /6-2 3,5-5, /7-2 4,5-6, / ,5-6,5 Kalkýþ, duruþ deðerlerinin birimi Bar dýr. Üç pompalý Hidrofor 1. Pompa 2. Pompa 3. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ 403/ ,5-4, / ,5-6, /16-3 5,5-7, ,5-6,5 406/ ,5 2, ,5 406/ ,5-5, / ,5-6, /10-3 3,5-5, ,5-4,5 408/ ,5-6, / ,5-7, / ,5-6, /10-3 5,5-7, ,5-6,5 610/ ,5-8, /7-3 4,5-6, ,5-5,5 615/9-3 6,5-8, ,5-7,5 615/10-3 7,5-9, ,5-8,5 620/ ,5-6, / ,5-7, /9-3 7,5-9, ,5-8,5 631/6-3 3,5-5, ,5-4,5 631/7-3 4,5-6, ,5-5,5 631/ ,5-6,5 4-6

18 17

19 18 3. MÝNÝMUM FREKANSIN BELÝRLENMESÝ Minimum frekans set basýncýna göre Tablo-4 ten bulunur. ears Ttttt TABLO - 4 ALDF H DROFOR SET BASINCINA BA LI M N MUM FREKANS DE ERLER 403/10 403/15 403/16 406/11 406/15 406/18 408/10 408/14 408/17 610/8 610/10 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) 5,8 50 8,6 50 9,4 50 7,1 50 9, ,5 50 6,5 50 9, ,0 50 8, ,6 50 5,5 49 8,3 49 9,0 49 6,8 49 9, ,0 49 6,3 49 9, ,5 49 7, ,1 49 5,3 48 8,0 48 8,7 48 6,5 48 8, ,5 48 6,0 48 8, ,0 48 7,5 48 9,7 48 5,1 47 7,6 47 8,3 47 6,3 47 8, ,0 47 5,8 47 8, ,6 47 7,2 47 9,3 47 4,9 46 7,3 46 7,9 46 6,0 46 8, ,5 46 5,5 46 8, ,1 46 6,9 46 8,9 46 4,6 45 7,0 45 7,6 45 5,7 45 7, ,1 45 5,3 45 7,7 45 9,7 45 6,6 45 8,5 45 4,4 44 6,7 44 7,2 44 5,5 44 7,4 44 9,6 44 5,0 44 7,4 44 9,2 44 6,3 44 8,1 44 4,2 43 6,4 43 6,9 43 5,2 43 7,1 43 9,2 43 4,8 43 7,1 43 8,8 43 6,0 43 7,8 43 4,0 42 6,1 42 6,6 42 5,0 42 6,7 42 8,7 42 4,6 42 6,7 42 8,4 42 5,7 42 7,4 42 3,8 41 5,8 41 6,3 41 4,7 41 6,4 41 8,3 41 4,4 41 6,4 41 8,0 41 5,4 41 7,0 41 3,7 40 5,5 40 6,0 40 4,5 40 6,1 40 7,9 40 4,1 40 6,1 40 7,6 40 5,2 40 6,7 40 3,5 39 5,2 39 5,7 39 4,3 39 5,8 39 7,5 39 3,9 39 5,8 39 7,2 39 4,9 39 6,4 39 3,3 38 4,9 38 5,4 38 4,1 38 5,5 38 7,1 38 3,7 38 5,5 38 6,8 38 4,7 38 6,0 38 3,1 37 4,7 37 5,1 37 3,8 37 5,2 37 6,7 37 3,5 37 5,2 37 6,5 37 4,4 37 5,7 37 2,9 36 4,4 36 4,8 36 3,6 36 4,9 36 6,4 36 3,3 36 4,9 36 6,1 36 4,2 36 5,4 36 2,8 35 4,2 35 4,5 35 3,4 35 4,6 35 6,0 35 3,1 35 4,6 35 5,8 35 3,9 35 5,1 35 2,6 34 3,9 34 4,3 34 3,2 34 4,4 34 5,7 34 3,0 34 4,4 34 5,4 34 3,7 34 4,8 34 2,5 33 3,7 33 4,0 33 3,0 33 4,1 33 5,3 33 2,8 33 4,1 33 5,1 33 3,5 33 4,5 33 2,3 32 3,5 32 3,8 32 2,8 32 3,8 32 5,0 32 2,6 32 3,8 32 4,8 32 3,3 32 4,2 32 2,2 31 3,2 31 3,5 31 2,7 31 3,6 31 4,7 31 2,4 31 3,6 31 4,5 31 3,1 31 4,0 31 2,0 30 3,0 30 3,3 30 2,5 30 3,4 30 4,4 30 2,3 30 3,4 30 4,2 30 2,9 30 3,7 30 1,9 29 2,8 29 3,1 29 2,3 29 3,1 29 4,1 29 2,1 29 3,1 29 3,9 29 2,7 29 3,4 29 1,7 28 2,6 28 2,9 28 2,2 28 2,9 28 3,8 28 2,0 28 2,9 28 3,6 28 2,5 28 3,2 28 1,6 27 2,4 27 2,6 27 2,0 27 2,7 27 3,5 27 1,8 27 2,7 27 3,4 27 2,3 27 3,0 27 1,5 26 2,3 26 2,5 26 1,9 26 2,5 26 3,3 26 1,7 26 2,5 26 3,1 26 2,1 26 2, /7 620/8 610/12 615/7 615/9 615/10 620/9 631/6 631/7 631/8 S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) 11,5 50 7, , ,0 50 8,5 50 9, ,6 50 8,6 50 9, , ,1 49 7,4 49 9, ,6 49 8,1 49 8, ,1 49 8,3 49 9, , ,6 48 7,1 48 9, ,2 48 7,8 48 8,6 48 9,7 48 8,0 48 8,8 48 9, ,2 47 6,8 47 8,9 47 9,7 47 7,4 47 8,2 47 9,3 47 7,6 47 8,5 47 9,3 47 9,7 46 6,5 46 8,5 46 9,3 46 7,1 46 7,9 46 8,9 46 7,3 46 8,1 46 8,9 46 9,3 45 6,2 45 8,1 45 8,9 45 6,8 45 7,5 45 8,5 45 7,0 45 7,7 45 8,5 45 8,9 44 5,9 44 7,8 44 8,5 44 6,5 44 7,2 44 8,1 44 6,7 44 7,4 44 8,1 44 8,5 43 5,6 43 7,4 43 8,1 43 6,2 43 6,8 43 7,8 43 6,4 43 7,1 43 7,8 43 8,1 42 5,4 42 7,1 42 7,7 42 5,9 42 6,5 42 7,4 42 6,1 42 6,7 42 7,4 42 7,7 41 5,1 41 6,7 41 7,4 41 5,6 41 6,2 41 7,0 41 5,8 41 6,4 41 7,0 41 7,3 40 4,9 40 6,4 40 7,0 40 5,4 40 5,9 40 6,7 40 5,5 40 6,1 40 6,7 40 6,9 39 4,6 39 6,1 39 6,6 39 5,1 39 5,6 39 6,4 39 5,2 39 5,8 39 6,4 39 6,6 38 4,4 38 5,7 38 6,3 38 4,8 38 5,3 38 6,0 38 4,9 38 5,5 38 6,0 38 6,2 37 4,1 37 5,4 37 6,0 37 4,6 37 5,0 37 5,7 37 4,7 37 5,2 37 5,7 37 5,9 36 3,9 36 5,1 36 5,6 36 4,3 36 4,8 36 5,4 36 4,4 36 4,9 36 5,4 36 5,5 35 3,7 35 4,9 35 5,3 35 4,1 35 4,5 35 5,1 35 4,2 35 4,6 35 5,1 35 5,2 34 3,5 34 4,6 34 5,0 34 3,8 34 4,2 34 4,8 34 3,9 34 4,4 34 4,8 34 4,9 33 3,3 33 4,3 33 4,7 33 3,6 33 4,0 33 4,5 33 3,7 33 4,1 33 4,5 33 4,6 32 3,1 32 4,0 32 4,4 32 3,4 32 3,7 32 4,2 32 3,5 32 3,8 32 4,2 32 4,3 31 2,9 31 3,8 31 4,1 31 3,2 31 3,5 31 4,0 31 3,2 31 3,6 31 4,0 31 4,0 30 2,7 30 3,5 30 3,9 30 3,0 30 3,3 30 3,7 30 3,0 30 3,4 30 3,7 30 3,8 29 2,5 29 3,3 29 3,6 29 2,8 29 3,0 29 3,4 29 2,8 29 3,1 29 3,4 29 3,5 28 2,3 28 3,1 28 3,4 28 2,6 28 2,8 28 3,2 28 2,6 28 2,9 28 3,2 28 3,2 27 2,2 27 2,8 27 3,1 27 2,4 27 2,6 27 3,0 27 2,4 27 2,7 27 3,0 27 3,0 26 2,0 26 2,6 26 2,9 26 2,2 26 2,4 26 2,8 26 2,3 26 2,5 26 2,8 26 S0 ( Bar ) : Set basıncı F ( Hz ) : Set basıncına ba lı olarak frekans konvertörü üzerinden ayarlanacak min. frekans S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) sasad sadsa

20 19

21 20

22 21

23 22 SUSUZ ÇALIÞMAYA KARÞI KORUMA Alarko hidroforlarý için susuz çalýþmaya karþý koruma konusunda farklý uygulamalar vardýr. ALD Hidroforlarý: Koruma standart teslimat kapsamýndadýr. Su seviye flatörü kullanýlýr. ALDF Hidroforlar : Minimum basýnç ve su seviye flatörü korumasý mevcuttur. Þekil 2: Su Seviye Flatörünün Depoya Yerleþtirilmesi Depo boþ. Hidrofor Depo dolu. Hidrofor çalýþýr. çalýþmaz. POMPALARDAN BÝR TANESÝNÝN SÖKÜLMESÝ Ýki veya üç pompalý hidroforlarda, pompalardan birisinin onarým ya da bakým nedeniyle sökülmesi durumunda geriye kalan pompa veya pompalar elektrik baðlantýlarýnda deðiþiklik yapýlmasýna gerek kalmadan çalýþmasýna devam edebilir. Sistemin çalýþtýrýlabilmesi için aþaðýdaki yol izlenmelidir. Hidroforun enerji giriþindeki ana þalteri kapatýnýz. Pano içindeki, sökülecek pompaya ait sigortayý kapatýnýz. Pompanýn motor kablo baðlantýlarýný sökünüz. Açýða çýkan uçlarý izole ediniz. DÝKKAT: Sigortanýn yanlýþlýkla açýlmasý halinde bu uçlara enerji gelir. Bu nedenle, olasý tehlikeleri önlemek için kablo uçlarý açýlmayacak þekilde izole edilmelidir. Pompanýn su giriþ vanasýný kapatýnýz ve flanþlardan pompayý ayýrýnýz (Bu hattaki çek valf suyun geri gelmesine engel olacaktýr. Bu ucun körlenmesine gerek yoktur). Ana þalteri açarak sisteme enerji veriniz.

24 23 MONTAJ ÞEMALARI ALD ve ALDF Serisi HÝDROFOR 2. ÇEK VALF 3. VANA 4. FLATÖRLÜ MUSLUK 5. PÝSLÝK TUTUCU SÜZGEÇ Þekil 4

25 24 2 VE 3 POMPALI HÝDROFOR DÝJÝTAL KUMANDA PANOLARI Ýki ve üç pompalý hidroforlarda pano kapaðýna monteli, içinde mikroiþlemci ve LCD ekran bulunan kontrol paneli bulunmaktadýr. Kontrol paneli ön yüzü aþaðýda görülmektedir. Panel pompa sayýsýna göre deðiþir. Þekildeki pano üç pompalý hidrofora aittir. 1. LCD Ekran: Hidroforun o anki çalýþma modu ve diðer bilgiler görülebilir. 2. Manuel Butonu ve Iþýðý: Manuel moda geçiþ için kullanýlýr. Manuel modda pompalar basýnç þalteri kumandasýndan çýkarlar. Sadece 6 no ile gösterilen butonlara basýlarak durdurulabilir veya çalýþtýrýlabilirler. Yanlýþlýkla manuel moda geçilememesi için, buton ancak 8-10 saniye basýlý tutulursa manuel moda geçilebilir. Bu moddan çýkmak için otomatik butonuna basýlmasý veya panonun ana þalterinden enerjinin kesilmesi gerekir. 3. Otomatik Butonu ve Iþýðý: Otomatik moda geri dönmek için kullanýlýr. 4. Parametre Deðerleri Deðiþtirme Butonu: Bu buton þifre girilirken ve girildikten sonra iþlev görür. 5. Parametre Deðerleri Deðiþtirme Butonu: Bu buton þifre girilirken ve girildikten sonra iþlev görür. 6. Pompa Butonlarý: Pompalarý manuel modda durdurmak ve çalýþtýrmak için kullanýlýr. Ýlk basýldýðýnda, baðlý olduðu pompayý çalýþtýrýr, tekrar basýlýrsa durdurur. 7. Çalýþma Iþýklarý: Pompa çalýþýrken yeþil ýþýk yanar. 8. Arýza Iþýklarý: Pompada arýza olursa ve durmuþsa kýrmýzý ýþýk yanar.

26 25 Normal Çalýþma Sýrasýndaki Ekran Görünümü: Ekranda iki satýr vardýr. Alt satýr cihazýn konumunu-durumunu belirtir. Üst satýrda ise, hangi motorlarýn çalýþtýðý hangilerinin durduðu bilgisi ile ALARKO - CARRIER yazýsý 4-5 saniye aralýkla sürekli dönüþümlü olarak belirir. Otomatik çalýþma ýþýðý ve çalýþan pompanýn ýþýðý yanar. Arýza - Hata Mesajlarý: RST Hatasý: Motor kalkýþý veya çalýþmasý sýrasýnda iki faza kalýrsa yada þebeke baðlantýlarý hatalý yapýlmýþsa ekranda bu mesaj belirir. Termik Attý: Motorlardan herhangi birisinin termiði atarsa ekranda bu mesaj belirir. Rakam hangi motorun termiðinin attýðýný gösterir. Bu sýrada arýza ýþýðý da kýrmýzý yanar. Su Yok: Depo susuz kaldýðýnda pano enerjiyi keser ve ekranda bu ikaz belirir. Þifreli Bölüm: Bu bölüm sadece yetkili servislerin kullanýmý içindir. Þifre yazýlarak girilebilir. Hidroforun bazý ayarlarý yapýlýr ve geçmiþe yönelik bilgiler öðrenilebilir.

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63 ARIZA BULMA KILAVUZU Hidrofor Çalýþmýyor Ýse: a) Elektrik: Elektriðin olup olmadýðýný kontrol ediniz. b) Depo (ALD ve ALDF için): Depoda yeterli su olup olmadýðýný kontrol ediniz. Depoda su yoksa, susuz çalýþmaya karþý koruma devreye girmiþ ve elektriði kesmiþtir. Depo dolduðunda hidrofor tekrar çalýþacaktýr. c) Termik röle / ALD ve ALDF için): Atmýþ olabilir. Servise baþvurunuz. Hidrofor Çalýþýyor Fakat Musluklardan Su Akmýyor ya da Basýnçsýz Ýse: a) Vana: Hidrofor giriþ vanasýnýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. b) Pompanýn Hava Yapmasý: Hava alma tapasýný açýp su doldurunuz ve tapayý tekrar sýkýþtýrýnýz. c) Hava Sýzýntýsý: Emiþ hattýnda hava sýzýntýsý olabilir. Kontrol ediniz. Varsa engelleyiniz. d) Motor Dönüþ Yönü (ALD ve ALDF için): Ters olabilir. Pompa milinin etiket üzerindeki iþaretli ok yönünde döndüðünü kontrol ediniz. Dönüþ yönü ters ise, servise baþvurunuz. Hidrofor Çok Sýk Devreye Girip Çýkýyor Ýse: a) Delik Membran: Tank üzerindeki vidalý plastik sibop kapaðýný çýkarýnýz. Kalem gibi bir cisimle sibopa bastýrýnýz. Su geliyorsa membran yarýlmýþ ve görevini yapamýyor demektir. Membran deðiþmeli ve çalýþma basýncý x 0,9 bar basýnç ile basýnçlandýrýlmalýdýr. b) Az Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý eksik olabilir. Servise baþvurunuz. c) Aþýrý Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý fazla olabilir. Servise baþvurunuz. Tankdaki gazýn basýncý pompalarýn çalýþma basýncýndan 0,5 bar civarýnda düþük olmalýdýr. d) Basýnç þalteri ayarý yanlýþ olabilir.

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı