Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208"

Transkript

1

2 Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

3 ALD ve ALDF Serisi ALD ALDF Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

4 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler Montajda Uyulmasý Gereken Kurallar Hidroforun Çalýþtýrýlmasý Membranlý Tank (Basýnç Dengeleme Tanký) Membranlý Tankýn Baðlantýsý Membranlý Tankýn Ön Gaz Basýnç Ayarý Basýnç Þalteri Basýnç Þalteri Ayar Prosedürü Basýnç Þalteri Ayarlarý Set Basýncý ve Minimum Frekans Ayarý Minimum Frekansýn Belirlenmesi Minimum Frekans Ayarý Fabrika Çýkýþ Ayarlarý Basýnç Transmiteri Susuz Çalýþmaya Karþý Koruma Pompalardan Bir Tanesinin Sökülmesi Montaj Þemalarý 2 ve 3 Pompalý Hidrofor Dijital Kumanda Panolarý ALDF Digital Ekran Mesajlarý Elektrik Þemalarý Arýza Bulma Kýlavuzu Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tablosu ALD Hidrofor Boyutlarý ALDM Hidrofor Boyutlarý ALDFHidrofor Boyutlarý AT Uygunluk Beyaný

5 .

6 5 GÝRÝÞ Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kýlavuzda ALARKO Hidroforlarý ALD ve ALDF Serisi Dik Pompalý Hidroforlar ile ilgili kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Hidroforunuzu yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým bilgilerinin yaný sýra hidrofora iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj, iþletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiþtir. Hidroforunuza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz. Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz. Yetkili satýcý ve servislerimiz, hidroforu iþletmeye aldýktan sonra, size, hidroforun kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.

7 6 GENEL UYARILAR Bu kýlavuzda belirtilen iþlemler dýþýnda, çalýþtýrmak, ayarlamak veya bakýmýný yapmak gibi nedenlerle cihazýnýzýn hiç bir parçasýna veya ayarlarýna dokunmayýnýz. Temizlik, onarým, bakým gibi nedenlerle cihaza müdahele edilmeden önce tesisatýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir.

8 7 GARANTÝ ve SERVÝS Bu kýlavuz ALD ve ALDF serisi hidroforlarýn bütün tipleri için geçerlidir. Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak koþuluyla Alarko Hidroforlarý, malzeme ve imalat hatalarýna karþý 3 (üç) yýl ALARKO CARRIER garantisindedir. Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak hidroforla birlikte verilen Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Ürün Garanti Belgesi, hidroforu satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el altýnda bulundurmalýsýnýz. Hidroforunuzu iþletmeye almak, bakýmýný ve onarýmýný yapmak üzere eðitilmiþ ve yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi kitapçýðýnda bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da Türkiye nin her yerinden þehir içi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü ne ulaþabilirsiniz. Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler için geçerlidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik beslemesindeki düzensizliklerden oluþabilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz. Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir. Alarko Hidroforlarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek üstün teknolojiye ve kaliteli malzemeye sahiptir. Hidroforlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içinde hidrofora servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt ederler. ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeleri inceleyebilirsiniz. Sorun çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.

9 8 GENEL ÖZELLÝKLER Bir hidroforun ana amacý, basýnçlý suyu tesisatta kullanýma her an hazýr bulundurmaktýr. Bir hidroforda baþlýca 3 ana kýsým vardýr. - Motor ve Pompa (Motopomp) - Otomatik Kontrol Ekipmanlarý - Basýnç Dengeleme Tanký (Ayrýca satýn alýnmalýdýr) Motopomp: Suyu basýnçlandýrýr. ALD hidrofor motorlarý trifaze ve düþey konumdadýr. Otomatik Kontrol Ekipmanlarý: Tesisattaki basýnç deðiþikliklerine ve besi suyunun bulunup bulunmamasýna göre hidroforun otomatik olarak çalýþmasýný saðlayan ekipmanlardýr. Basýnç Dengeleme Tanký: Ana amacý, su tesisatýndaki basýnç deðiþikliklerini dengelemek ve pompanýn devreye giriþ, çýkýþ sayýsýný (þalt sayýsý) en uygun sayýda tutmaktýr. Þekil 1: Üç Pompalý Hidrofor Þemasý 8 Parça Ýsimleri Manometre 1 2- Hidrofor Su Çýkýþý 2 3- Elektrik Panosu Kaide 5- Esnek Hortum 6-Hidrofor Tanký 3 7- Hidrofor Su Emiþi 8- Motopomp 9- Çekvalf Küresel Vana 7 11a- Basýnç Þalteri 4 11b- Basýnç Transmiteri Not Tek pompalý hidroforlarda küresel vana verilmez Tüm hidroforlarda tank ve esnek hortum ayrýca sipariþ verilmelidir. Standart teslimat kapsamýnda tank ve esnek hortum yoktur.

10 9 MONTAJDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Yer Seçimi: Hidroforlarýn çalýþacaðý yer, yaðmur, don gibi dýþ etkenlerden korunacak þekilde kapalý olmalýdýr. Çevresinde bulunabilecek, brülör, kazan gibi ýsý kaynaklarýndan etkilenmeyecek þekilde yerleþtirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakým ve onarým amacý ile rahatça dolaþýlabilecek boþluklar býrakýlmalýdýr. Hidrofor depodan beslenecek ise depo ile hidrofor arasýndaki uzaklýk (yatayda) en fazla 10 metre olmalýdýr. Su Emiþ Tesisatý: Hidrofor su deposundan beslenmelidir. Doðrudan þehir þebekesine baðlantý yapýlmamalýdýr. Deponun tabaný hidrofor ile ayný düzlemde olmalýdýr. Böylece hidrofor emiþ aðzýnda daima su bulunmasý garanti edilmiþ olur ve pompanýn hava yapmasý engellenir. Alt seviyedeki depodan emiþ kesinlikle yaptýrýlmamalýdýr. Bu tür uygulamalar sonucunda, hidroforda oluþabilecek hasarlar garanti kapsamýna girmez. Emme hattýndaki bütün baðlantýlar sýzdýrmaz olmalý, emme borusu içine hava girmemelidir. Pompalarýn su emiþinde zorlanmamalarý gerekir. Tek pompalý hidroforlarda, pompa emiþ borusu çapý su giriþ çapýndan bir boy büyük, iki ve üç pompalý hidroforlarda ise emiþ kollektörü çapýnda emiþ tesisatý çekilmelidir. Plastik borularýn iç çaplarý galvanize göre dardýr. Plastik boru kullanýlacaksa galvaniz borunun iç çapýný saðlayan boyut kullanýlmalýdýr. Diðer Tesisat Koþullarý: Hidrofor giriþine þiber vana, çýkýþýna þiber vana ve çek valf takýlmalýdýr. Böylece bakým ve onarým için hidroforun tesisattan ayrýlmasý mümkün olacaktýr. Hidroforun tesisata esnek hortumlarla baðlanmasý tercih edilmelidir. Böylece tesisattaki yükler hidrofora yansýmayacak ve ayrýca hidroforun titreþimi ve sesi tesisata geçmeyecektir. Hidroforun zemine civatalarla sabitlenmesi gerekir. Bu sayede titreþimden doðacak ses çok büyük oranda engellenir. Su Özellikleri: Hidrofor da kullanýlacak su temiz, katý partikülsüz ve sýcaklýðý 0-35 ºC arasýnda olmalýdýr. Ortam sýcaklýðý maksimum 40 ºC olmalýdýr. Hidroforun içerisindeki suyun donmasýna izin verilmemelidir.

11 10 Tavsiye edilen montaj þekilleri, bu kitapçýðýn ekindeki þemalarda gösterilmiþtir. Mekanik Salmastra Ömrünü Uzatmak Ýçin Alýnmasý Gereken Önlemler: Mekanik salmastra hidrofordaki en hassas parçalardan biridir. Montaj ve çalýþtýrma þartlarýndaki yanlýþlýklar veya yetersizlikler, salmastranýn hýzla bozulmasýna neden olur.mekanik salmastranýn normal ömrü, temiz, soðuk (20 C), katý partikülsüz, (içinde sodyum karbonat, kalsiyum karbonat bulunmayan) su þartlarýnda saattir. Mekanik salmastra, karbon ile seramik veya paslanmaz yüzey arasýnda su film tabakasý oluþmasý ilkesine göre çalýþýr. Çalýþma sýrasýnda oluþan bu su filmi tabakasý, yüzeylerin birbiri üzerinde sürtünmeden kaymasýný saðlar. Su ayný zamanda soðutma görevi de görür. Su filminin oluþmamasý ve salmastra yüzeylerinin, aralarýnda su tabakasý olmadan kuru kuruya birbirleri ile sürtünerek çalýþmalarý 3-5 dakika içerisinde yanarak bozulmalarýna neden olur. Mekanik salmastra aþaðýdaki yanlýþ veya yetersiz çalýþma koþullarýnda çok büyük bir risk altýndadýr; Motopomp alt seviyedeki depodan emiþ yapýyorsa: Bu tür montaj yapýlmamalýdýr. Emiþ ucunda bulunan klapenin kaçak yapma ihtimali vardýr. Bu durumda, emiþ borusundaki su depoya süzülür, boruda su kalmaz, pompa susuz çalýþýr. Motopomp ile depo arasýnda pislik tutucu, çek valf vs. varsa: Deponun tabaný, hidrofor tabaný ile ayný seviyede veya depo hidrofordan yüksekte ise, emiþ hattýnda çek valfe gerek yoktur. Çek valf, su akýþýný zorlaþtýrýr. Burasý ayný zamanda, potansiyel bir týkanýklýk noktasýdýr. Pislik tutucu ise, sýk sýk kontrol edilerek temizlenmelidir. Aksi takdirde yine su akýþý engellenecek ve pompa susuz veya yetersiz su ile çalýþacaktýr. Suyun içinde kum varsa: Kumlu su film tabakasý içine de girecek ve yüzeyleri aþýndýrarak sýzdýrmazlýðýn bozulmasýna neden olacaktýr.

12 11 HÝDROFORUN ÇALIÞTIRILMASI 1- Su ve elektrik tesisatýnýn uygunluðunu kontrol ediniz. 2- Su deposunda yeterli miktarda su olduðunu kontrol ediniz. 3- Susuz çalýþmaya karþý (varsa) korumanýn uygun olarak kurulu olduðunu kontrol ediniz. (Detaylý bilgi için sayfa 21 e bakýnýz) 4- Membranlý tankýn montajýnýn doðru yapýldýðýný ve ön gaz basýncýnýn uygun olduðunu kontrol ediniz. (Detaylý bilgi için sayfa 13 e bakýnýz) 5- Hidrofor pompasýna su giriþ vanasýný tamamen açýnýz. 6- Hidrofor pompasýnýn (varsa) hava atma tapasýný hafifçe gevþetiniz. Depodaki su seviyesi, bu noktadan daha yüksekteyse, bu tapadan bir süre sonra su sýzacaktýr. Eðer hidrofor emiþ yaparak çalýþacaksa bu kýsýmdan su doldurunuz. Daha sonra tapayý sýkýca kapatýnýz. 7- Pompayý / pompalarý kontrollü olarak kýsa süreli çalýþtýrýnýz. Pompa millerinin doðru yönde döndüðünü kontrol ediniz. Dönüþ yönleri ters ise, elektrik baðlantýsýndaki uçlarýn yerleri deðiþtirilmelidir. 8- Pompanýn / pompalarýn istenen basýnç aralýklarýnda çalýþtýðýný kontrol ediniz. (Pompanýn çalýþma basýnç aralýðýnýn ayarlanmasý iþlemi için sayfa 15 e bakýnýz) 9- Çok pompalý hidroforlarda pompalarýn her çalýþmada rotasyon yaptýðýný kontrol ediniz. Hep ayný pompa çalýþýyorsa basýnç þalteri baðlantýlarýnda hata vardýr. Þemadan kontrol ediniz. 10- Hidroforun devreye alýnma iþlemi bitmiþtir.

13 12 MEMBRANLI TANK (Basýnç Dengeleme Tanký) Hidroforlarda membranlý tank konusunda farklý uygulamalar vardýr; ALD ve ALDF Hidrofor: Kullanýcýnýn motopomp grubu ile birlikte membranlý tank kullanmasý gerekir. Bu tankýn seçimi, montajý ve basýnçlandýrýlmasý aþaðýda anlatýlmýþtýr. Not: Bu hesaplamalar, tank hacminin minimum deðerini bulmak içindir. Hesaplama sonucunda çýkan deðerden daha büyük tank kullanýlmasýnýn hiç bir sakýncasý yoktur. Tank hacmi büyüdükçe; - Sudaki basýnç dalgalanmalarý azalýr. - Motopompun devreye giriþ çýkýþ sesleri azalýr. - Motorun ömrü uzar. - Enerji gideri azalýr. Su tüketim debisinin sosyal kullanýma göre daha standart olduðu endüstriyel uygulamalarda daha küçük tank seçilebilir. V tank = V tank Q max P min P max ΔP a 0,33*Q max *(P max +10) ΔP*a : Kullanýlmasý gereken tankýn hacmi (litre) : Pompalarýn çalýþma basýncýndaki toplam debisi (litre/saat) : Pompalarýn çalýþtýrma basýncý (mss) : Pompalarýn durdurma basýncý (mss) : Pmax-Pmin : Motor için düþünülen þalt sayýsý (sayý/saat) Not: Bayýndýrlýk Bakanlýðý 1999 Birim Fiyat ve Tarifleri Kitabý ýnda þalt sayýsýnýn 1,1 kw a kadar motorlar için max. 180 defa/saat 1,1 kw ýn üzerindeki motorlar için max. 40 defa/saat olmasý gerektiði belirtilmiþtir. ALDF için seçilecek membranlý tankýn hacmi, ALD için hesaplanan membranlý tankýn en az %10' u büyüklüðünde olmalýdýr. Dikkat: Membranlý tankýn maksimum iþletme basýncý, pompanýn maksimum iþletme basýncýndan daha yüksek olmalýdýr.

14 MEMBRANLI TANKIN BAÐLANTISI Membranlý tankýn görevi þalt (Motorun 1 saat içerisinde devreye giriþ, çýkýþ sayýsý) sayýsýný azaltmaktýr. Böylece, motopompun küçük kullanýmlar için devreye girmesine gerek kalmaz. Dolayýsýyla, ne kadar büyük tank kullanýlýrsa þalt sayýsý o kadar azalacaktýr. Membranlý tanklarýn motopomp grubu ile baðlantýsý iki þekilde yapýlabilir. 1- Kollektöre Baðlantý: Hidrofor basma kollektörü üzerinde membranlý tank baðlantý çýkýþý vardýr. Tank buraya çelik örgülü esnek hortum, galvaniz boru veya plastik boru ile baðlanabilir. Bu baðlantýda en az hidrofor basma kollektöründeki membranlý tank çýkýþ çapýnda boru tesisatý kullanýlmalýdýr. Tesisat küçük çapta çekilirse, tank ile tesisat arasýndaki su transfer hýzý düþer. Tankdan gerekli verim alýnamaz. Hidroforun çalýþmasýnda aksamalar olabilir. 2- Tesisata Baðlantý: Tanký, doðrudan tesisata baðlamakta mümkündür. Bu durumda kollektördeki membranlý tank baðlantý ucu kapatýlmalýdýr ve tankýn motopomp grubuna toplam uzaklýðý 5 metreyi aþmamalýdýr. Aksi takdirde, basýnç þalterinin basýnç deðiþimlerini hissetmesi gecikir ve düzensiz çalýþma olabilir. 13 MEMBRANLI TANKIN ÖN GAZ BASINÇ AYARI Motopomp grubu tanksýz kullanýlamaz. Mutlaka devrede tank kullanýlmalýdýr. Çalýþma basýncý deðerlerinin uygun olmasý kaydýyla, konforal membranlý tanklar bu amaçla kullanýlabilir. Membranlý tanklar sevk edilirken içlerine çok az gaz basýlýr. Membranlý tankýn hava basýncý, kullaným þartlarýna göre ayarlanmalýdýr. Tank Basýncý = Hidrofor Çalýþma Basýncý (bar) ALDF için tank basýncý = Hidrofor set basýncý x 0,7 Örnek 1: Hidrofor 5-7 bar arasýnda çalýþtýrýlýyorsa, tankýn hava basýncý 4.5 bar olmalýdýr. Örnek 2: Presostat ayarlarý 5-7, ve 4-6 bar olan üç pompalý bir hidrofor tankýnýn basýncý 3.5 bar olmalýdýr. Aþaðýdaki tablo, ALD hidroforlar için,kullanýcýya yardýmcý olmak için hidroforlarýn Sayfa 16 daki basýnç deðerlerinde çalýþacaðý düþünülerek hazýrlanmýþtýr.

15 14 ALD Hidroforlar için Tanka Basýlmasý Gereken Hava Basýncý Deðerleri Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-1 5,5 406/ / / /10-1 3,5 408/ / / /10-1 5,5 610/ /7-1 4,5 615/9-1 6,5 615/10-1 7,5 620/ / /9-1 7,5 631/6-1 3,5 631/7-1 4,5 631/8-1 5 Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-2 5,5 406/ / / /10-2 3,5 408/ / / /10-2 5,5 610/ /7-2 4,5 615/9-2 6,5 615/10-2 7,5 620/ / /9-2 7,5 631/6-2 3,5 631/7-2 4,5 631/8-2 5 Tank TÝP Basýncý (bar) 403/ / /16-3 5,5 406/ / / /10-3 3,5 408/ / / /10-3 5,5 610/ /7-3 4,5 615/9-3 6,5 615/10-3 7,5 620/ / /9-3 7,5 631/6-3 3,5 631/7-3 4,5 631/8-3 5 Hava basma iþlemi yapýlýrken hidroforun tesisattaki su ile baðlantýsý kesilmeli ve varsa hidrofordaki su boþaltýlmalýdýr. Aksi takdirde, binanýn statik su basýncý tank içinde ilave basýnca sebep olacak ve doðru ayarlama yapýlamayacaktýr. Hava basmak için kompresör veya pedallý hava pompasý kullanýlabilir. Dikkat: Hava ile suyun doðrudan temasta olduðu tanklarýn (galvaniz tanklar), hidrofor tanký olarak kullanýlmasý sakýncalýdýr. Çünkü bu tür tanklarda, tanktaki hava suyun içerisinde çözünür ve su ile birlikte devamlý tanktan dýþarý kaçar. Motopomp grubunda ise azalan bu havayý takviye edecek hava emiþ düzeneði yoktur. Dolayýsý ile motopomp, tankta azalan havayý takviye etmez. Hava bir süre sonra biter. Tank tamamen su ile dolarak iþlevini yapamaz hale gelir. Motorlarýn þalt sayýsý aþýrý þekilde yükselir. Dikkat: Membranlý tankýn içindeki havanýn basýncý periyodik olarak (her ay vs..) kontrol edilmelidir. Hava, MT içindeki lastik membrandan difüzyonla sürekli suya geçerek veya flanþ ve sibop baðlantýlarýnda sýzarak azalýr. Tank içinde hava basýncý düþerse, hidroforun þalt sayýsý artar. Dolayýsýyla ses ve sudaki dalgalanma artar.

16 15 BASINÇ ÞALTERÝ Tablo 2: Basýnç Þalteri Özellikleri Marka Model Kullaným Yeri Basýnç Sýnýrlarý Min. Fark Basýncý Max. Fark Basýncý Koruma Italtecnica PM/12 ALD / ALDF 3-12 bar 1,5 bar 4 bar IP44 Durdurma basýncý BASINÇ ÞALTERÝ AYARI ayar civatasý Çalýþtýrma basýncý Basýnç þalterinde iki adet yaylý civata ayar civatasý bulunur. Uzun civata çalýþtýrma basýncýný ayarlar. Kýsa civata ise durdurma basýncýný ayarlar. 1- Kýsa civatayý sonuna kadar gevþetiniz. 2- Uzun civatadan pompanýn devreye girme basýncýný ayarlayýnýz. 3- Daha sonra kýsa civatayý istediðiniz durma basýncýna ulaþýncaya kadar sýkýnýz. ALD HÝDROFORLARDA CÝHAZ TÝPÝNE GÖRE BASINÇ ÞALTERÝ AYARI Tek pompalý hidroforlarýn basýnç þalteri ayarlarý arka sayfadaki tabloya göre servis tarafýndan kullaným yerinde ayarlanmalýdýr. Ýki ve üç pompalý hidroforlarýn basýnç þalterleri fabrikada tablo 3 e uygun þekilde ayarlanýp gönderilir. Tek Pompalý Hidrofor: 15. sayfadaki Basýnç Þalteri Ayarý prosedürü uygulanýr. Ýki ve Üç Pompalý Hidrofor: Not: Ýki ve üç pompalý hidroforlarda, basýnç þalterinin su koçu darbesinden etkilenmesini önlemek için motopompun sinyali algýlamasýnda yaklaþýk 3 saniyelik gecikme vardýr. Ayar sýrasýnda bu gecikme, standart sapma olarak gözönünde bulundurulmalýdýr. Ayarlama yapýlmasý için hidroforun manuel modda çalýþtýrýlmasý gerekir. DÝKKAT: Manuel modda basýnç þalteri devrede olup, verdiði çýkýþa göre motopompu durdurup çalýþtýrmaktadýr.

17 16 Basýnç þalteri ayarý aþaðýdaki þekilde yapýlmalýdýr. 1. Hangi basýnç þalterlerinin, hangi deðerlere ayarlanmasý gerektiðini aþaðýdaki tabloya bakarak belirleyiniz. 2. Hidroforu manuel moda alýnýz. Bu amaçla sayfa 20'de gösterilen 2 no'lu düðmeye 10 sn. süre ile basýnýz. 3. Basýnç þalteri ayarlamasýný yaparken sadece bir motopompun kullanýlmasý yetecektir. Motopomp çalýþtýrýlarak tesisattaki basýnç arttýrýlacak, drenaj vanasýndan su boþaltýlarak (veya suyun tesisatta kullanýlmasý beklenerek) basýnç düþürülecektir. Basýnç þalterleri bu basýnç deðiþiklikleri sýrasýnda ayarlanmalýdýr. 4. Motopompu çalýþtýrýnýz. Bu amaçla 6 no ile gösterilen düðme kullanýlýr. Düðmeye bir kere basýldýðýnda motopomp çalýþmaya baþlar. Bir daha basýlýrsa motopomp durur. 5. Önce düþük basýnç þalterini ayarlayýnýz. Bu amaçla yukarýda bildirilen kýsa ve uzun civatalarý kullanýnýz. 6. Hidrofor iki pompalý ise, yüksek basýnç þalterinin de ayarlanmasý ile iþlem son bulur. Üç pompalý ise, düþük basýnç þalterinden sonra orta basýnç þalteri, sonra da yüksek basýnç þalteri ayarlanmalýdýr. 7. Basýnç þalteri ayar iþlemleri bittikten sonra sayfa 20'de gösterilen 3 no'lu düðmeye basýlarak hidroforu otomatik moda alýnýz. 8. Otomatik modda hidroforun istenen basýnç deðerlerinde çalýþtýðýný, motorlarýn sýralý olarak devreye girip çýktýklarýný kontrol ediniz. Tablo 3: Hidrofor Basýnç Þalteri Ayar Tablosu Tek pompalý Hidrofor 1. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ 403/ / /16-1 5,5-7,5 406/ ,5 406/ / /10-1 3,5-5,5 408/ / / /10-1 5,5-7,5 610/ /7-1 4,5-6,5 615/9-1 6,5-8,5 615/10-1 7,5-9,5 620/ / /9-1 7,5-9,5 631/6-1 3,5-5,5 631/7-1 4,5-6,5 631/ Ýki pompalý Hidrofor 1. Pompa 2. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ 403/10-2 3, ,5 403/ ,5-6,5 403/ ,5-6,5 406/ ,5 2, / ,5-5,5 406/ ,5-6,5 408/10-2 3,5-5, / ,5-6,5 408/ ,5-7,5 610/ ,5-6,5 610/10-2 5,5-7, / ,5-8,5 615/7-2 4,5-6, /9-2 6,5-8, /10-2 7,5-9, / ,5-6,5 620/ ,5-7,5 620/9-2 7,5-9, /6-2 3,5-5, /7-2 4,5-6, / ,5-6,5 Kalkýþ, duruþ deðerlerinin birimi Bar dýr. Üç pompalý Hidrofor 1. Pompa 2. Pompa 3. Pompa tipi Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ Kalkýþ/Duruþ 403/ ,5-4, / ,5-6, /16-3 5,5-7, ,5-6,5 406/ ,5 2, ,5 406/ ,5-5, / ,5-6, /10-3 3,5-5, ,5-4,5 408/ ,5-6, / ,5-7, / ,5-6, /10-3 5,5-7, ,5-6,5 610/ ,5-8, /7-3 4,5-6, ,5-5,5 615/9-3 6,5-8, ,5-7,5 615/10-3 7,5-9, ,5-8,5 620/ ,5-6, / ,5-7, /9-3 7,5-9, ,5-8,5 631/6-3 3,5-5, ,5-4,5 631/7-3 4,5-6, ,5-5,5 631/ ,5-6,5 4-6

18 17

19 18 3. MÝNÝMUM FREKANSIN BELÝRLENMESÝ Minimum frekans set basýncýna göre Tablo-4 ten bulunur. ears Ttttt TABLO - 4 ALDF H DROFOR SET BASINCINA BA LI M N MUM FREKANS DE ERLER 403/10 403/15 403/16 406/11 406/15 406/18 408/10 408/14 408/17 610/8 610/10 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) F (Hz) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) ( Bar ) 5,8 50 8,6 50 9,4 50 7,1 50 9, ,5 50 6,5 50 9, ,0 50 8, ,6 50 5,5 49 8,3 49 9,0 49 6,8 49 9, ,0 49 6,3 49 9, ,5 49 7, ,1 49 5,3 48 8,0 48 8,7 48 6,5 48 8, ,5 48 6,0 48 8, ,0 48 7,5 48 9,7 48 5,1 47 7,6 47 8,3 47 6,3 47 8, ,0 47 5,8 47 8, ,6 47 7,2 47 9,3 47 4,9 46 7,3 46 7,9 46 6,0 46 8, ,5 46 5,5 46 8, ,1 46 6,9 46 8,9 46 4,6 45 7,0 45 7,6 45 5,7 45 7, ,1 45 5,3 45 7,7 45 9,7 45 6,6 45 8,5 45 4,4 44 6,7 44 7,2 44 5,5 44 7,4 44 9,6 44 5,0 44 7,4 44 9,2 44 6,3 44 8,1 44 4,2 43 6,4 43 6,9 43 5,2 43 7,1 43 9,2 43 4,8 43 7,1 43 8,8 43 6,0 43 7,8 43 4,0 42 6,1 42 6,6 42 5,0 42 6,7 42 8,7 42 4,6 42 6,7 42 8,4 42 5,7 42 7,4 42 3,8 41 5,8 41 6,3 41 4,7 41 6,4 41 8,3 41 4,4 41 6,4 41 8,0 41 5,4 41 7,0 41 3,7 40 5,5 40 6,0 40 4,5 40 6,1 40 7,9 40 4,1 40 6,1 40 7,6 40 5,2 40 6,7 40 3,5 39 5,2 39 5,7 39 4,3 39 5,8 39 7,5 39 3,9 39 5,8 39 7,2 39 4,9 39 6,4 39 3,3 38 4,9 38 5,4 38 4,1 38 5,5 38 7,1 38 3,7 38 5,5 38 6,8 38 4,7 38 6,0 38 3,1 37 4,7 37 5,1 37 3,8 37 5,2 37 6,7 37 3,5 37 5,2 37 6,5 37 4,4 37 5,7 37 2,9 36 4,4 36 4,8 36 3,6 36 4,9 36 6,4 36 3,3 36 4,9 36 6,1 36 4,2 36 5,4 36 2,8 35 4,2 35 4,5 35 3,4 35 4,6 35 6,0 35 3,1 35 4,6 35 5,8 35 3,9 35 5,1 35 2,6 34 3,9 34 4,3 34 3,2 34 4,4 34 5,7 34 3,0 34 4,4 34 5,4 34 3,7 34 4,8 34 2,5 33 3,7 33 4,0 33 3,0 33 4,1 33 5,3 33 2,8 33 4,1 33 5,1 33 3,5 33 4,5 33 2,3 32 3,5 32 3,8 32 2,8 32 3,8 32 5,0 32 2,6 32 3,8 32 4,8 32 3,3 32 4,2 32 2,2 31 3,2 31 3,5 31 2,7 31 3,6 31 4,7 31 2,4 31 3,6 31 4,5 31 3,1 31 4,0 31 2,0 30 3,0 30 3,3 30 2,5 30 3,4 30 4,4 30 2,3 30 3,4 30 4,2 30 2,9 30 3,7 30 1,9 29 2,8 29 3,1 29 2,3 29 3,1 29 4,1 29 2,1 29 3,1 29 3,9 29 2,7 29 3,4 29 1,7 28 2,6 28 2,9 28 2,2 28 2,9 28 3,8 28 2,0 28 2,9 28 3,6 28 2,5 28 3,2 28 1,6 27 2,4 27 2,6 27 2,0 27 2,7 27 3,5 27 1,8 27 2,7 27 3,4 27 2,3 27 3,0 27 1,5 26 2,3 26 2,5 26 1,9 26 2,5 26 3,3 26 1,7 26 2,5 26 3,1 26 2,1 26 2, /7 620/8 610/12 615/7 615/9 615/10 620/9 631/6 631/7 631/8 S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) 11,5 50 7, , ,0 50 8,5 50 9, ,6 50 8,6 50 9, , ,1 49 7,4 49 9, ,6 49 8,1 49 8, ,1 49 8,3 49 9, , ,6 48 7,1 48 9, ,2 48 7,8 48 8,6 48 9,7 48 8,0 48 8,8 48 9, ,2 47 6,8 47 8,9 47 9,7 47 7,4 47 8,2 47 9,3 47 7,6 47 8,5 47 9,3 47 9,7 46 6,5 46 8,5 46 9,3 46 7,1 46 7,9 46 8,9 46 7,3 46 8,1 46 8,9 46 9,3 45 6,2 45 8,1 45 8,9 45 6,8 45 7,5 45 8,5 45 7,0 45 7,7 45 8,5 45 8,9 44 5,9 44 7,8 44 8,5 44 6,5 44 7,2 44 8,1 44 6,7 44 7,4 44 8,1 44 8,5 43 5,6 43 7,4 43 8,1 43 6,2 43 6,8 43 7,8 43 6,4 43 7,1 43 7,8 43 8,1 42 5,4 42 7,1 42 7,7 42 5,9 42 6,5 42 7,4 42 6,1 42 6,7 42 7,4 42 7,7 41 5,1 41 6,7 41 7,4 41 5,6 41 6,2 41 7,0 41 5,8 41 6,4 41 7,0 41 7,3 40 4,9 40 6,4 40 7,0 40 5,4 40 5,9 40 6,7 40 5,5 40 6,1 40 6,7 40 6,9 39 4,6 39 6,1 39 6,6 39 5,1 39 5,6 39 6,4 39 5,2 39 5,8 39 6,4 39 6,6 38 4,4 38 5,7 38 6,3 38 4,8 38 5,3 38 6,0 38 4,9 38 5,5 38 6,0 38 6,2 37 4,1 37 5,4 37 6,0 37 4,6 37 5,0 37 5,7 37 4,7 37 5,2 37 5,7 37 5,9 36 3,9 36 5,1 36 5,6 36 4,3 36 4,8 36 5,4 36 4,4 36 4,9 36 5,4 36 5,5 35 3,7 35 4,9 35 5,3 35 4,1 35 4,5 35 5,1 35 4,2 35 4,6 35 5,1 35 5,2 34 3,5 34 4,6 34 5,0 34 3,8 34 4,2 34 4,8 34 3,9 34 4,4 34 4,8 34 4,9 33 3,3 33 4,3 33 4,7 33 3,6 33 4,0 33 4,5 33 3,7 33 4,1 33 4,5 33 4,6 32 3,1 32 4,0 32 4,4 32 3,4 32 3,7 32 4,2 32 3,5 32 3,8 32 4,2 32 4,3 31 2,9 31 3,8 31 4,1 31 3,2 31 3,5 31 4,0 31 3,2 31 3,6 31 4,0 31 4,0 30 2,7 30 3,5 30 3,9 30 3,0 30 3,3 30 3,7 30 3,0 30 3,4 30 3,7 30 3,8 29 2,5 29 3,3 29 3,6 29 2,8 29 3,0 29 3,4 29 2,8 29 3,1 29 3,4 29 3,5 28 2,3 28 3,1 28 3,4 28 2,6 28 2,8 28 3,2 28 2,6 28 2,9 28 3,2 28 3,2 27 2,2 27 2,8 27 3,1 27 2,4 27 2,6 27 3,0 27 2,4 27 2,7 27 3,0 27 3,0 26 2,0 26 2,6 26 2,9 26 2,2 26 2,4 26 2,8 26 2,3 26 2,5 26 2,8 26 S0 ( Bar ) : Set basıncı F ( Hz ) : Set basıncına ba lı olarak frekans konvertörü üzerinden ayarlanacak min. frekans S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) S0 ( Bar ) F (Hz) sasad sadsa

20 19

21 20

22 21

23 22 SUSUZ ÇALIÞMAYA KARÞI KORUMA Alarko hidroforlarý için susuz çalýþmaya karþý koruma konusunda farklý uygulamalar vardýr. ALD Hidroforlarý: Koruma standart teslimat kapsamýndadýr. Su seviye flatörü kullanýlýr. ALDF Hidroforlar : Minimum basýnç ve su seviye flatörü korumasý mevcuttur. Þekil 2: Su Seviye Flatörünün Depoya Yerleþtirilmesi Depo boþ. Hidrofor Depo dolu. Hidrofor çalýþýr. çalýþmaz. POMPALARDAN BÝR TANESÝNÝN SÖKÜLMESÝ Ýki veya üç pompalý hidroforlarda, pompalardan birisinin onarým ya da bakým nedeniyle sökülmesi durumunda geriye kalan pompa veya pompalar elektrik baðlantýlarýnda deðiþiklik yapýlmasýna gerek kalmadan çalýþmasýna devam edebilir. Sistemin çalýþtýrýlabilmesi için aþaðýdaki yol izlenmelidir. Hidroforun enerji giriþindeki ana þalteri kapatýnýz. Pano içindeki, sökülecek pompaya ait sigortayý kapatýnýz. Pompanýn motor kablo baðlantýlarýný sökünüz. Açýða çýkan uçlarý izole ediniz. DÝKKAT: Sigortanýn yanlýþlýkla açýlmasý halinde bu uçlara enerji gelir. Bu nedenle, olasý tehlikeleri önlemek için kablo uçlarý açýlmayacak þekilde izole edilmelidir. Pompanýn su giriþ vanasýný kapatýnýz ve flanþlardan pompayý ayýrýnýz (Bu hattaki çek valf suyun geri gelmesine engel olacaktýr. Bu ucun körlenmesine gerek yoktur). Ana þalteri açarak sisteme enerji veriniz.

24 23 MONTAJ ÞEMALARI ALD ve ALDF Serisi HÝDROFOR 2. ÇEK VALF 3. VANA 4. FLATÖRLÜ MUSLUK 5. PÝSLÝK TUTUCU SÜZGEÇ Þekil 4

25 24 2 VE 3 POMPALI HÝDROFOR DÝJÝTAL KUMANDA PANOLARI Ýki ve üç pompalý hidroforlarda pano kapaðýna monteli, içinde mikroiþlemci ve LCD ekran bulunan kontrol paneli bulunmaktadýr. Kontrol paneli ön yüzü aþaðýda görülmektedir. Panel pompa sayýsýna göre deðiþir. Þekildeki pano üç pompalý hidrofora aittir. 1. LCD Ekran: Hidroforun o anki çalýþma modu ve diðer bilgiler görülebilir. 2. Manuel Butonu ve Iþýðý: Manuel moda geçiþ için kullanýlýr. Manuel modda pompalar basýnç þalteri kumandasýndan çýkarlar. Sadece 6 no ile gösterilen butonlara basýlarak durdurulabilir veya çalýþtýrýlabilirler. Yanlýþlýkla manuel moda geçilememesi için, buton ancak 8-10 saniye basýlý tutulursa manuel moda geçilebilir. Bu moddan çýkmak için otomatik butonuna basýlmasý veya panonun ana þalterinden enerjinin kesilmesi gerekir. 3. Otomatik Butonu ve Iþýðý: Otomatik moda geri dönmek için kullanýlýr. 4. Parametre Deðerleri Deðiþtirme Butonu: Bu buton þifre girilirken ve girildikten sonra iþlev görür. 5. Parametre Deðerleri Deðiþtirme Butonu: Bu buton þifre girilirken ve girildikten sonra iþlev görür. 6. Pompa Butonlarý: Pompalarý manuel modda durdurmak ve çalýþtýrmak için kullanýlýr. Ýlk basýldýðýnda, baðlý olduðu pompayý çalýþtýrýr, tekrar basýlýrsa durdurur. 7. Çalýþma Iþýklarý: Pompa çalýþýrken yeþil ýþýk yanar. 8. Arýza Iþýklarý: Pompada arýza olursa ve durmuþsa kýrmýzý ýþýk yanar.

26 25 Normal Çalýþma Sýrasýndaki Ekran Görünümü: Ekranda iki satýr vardýr. Alt satýr cihazýn konumunu-durumunu belirtir. Üst satýrda ise, hangi motorlarýn çalýþtýðý hangilerinin durduðu bilgisi ile ALARKO - CARRIER yazýsý 4-5 saniye aralýkla sürekli dönüþümlü olarak belirir. Otomatik çalýþma ýþýðý ve çalýþan pompanýn ýþýðý yanar. Arýza - Hata Mesajlarý: RST Hatasý: Motor kalkýþý veya çalýþmasý sýrasýnda iki faza kalýrsa yada þebeke baðlantýlarý hatalý yapýlmýþsa ekranda bu mesaj belirir. Termik Attý: Motorlardan herhangi birisinin termiði atarsa ekranda bu mesaj belirir. Rakam hangi motorun termiðinin attýðýný gösterir. Bu sýrada arýza ýþýðý da kýrmýzý yanar. Su Yok: Depo susuz kaldýðýnda pano enerjiyi keser ve ekranda bu ikaz belirir. Þifreli Bölüm: Bu bölüm sadece yetkili servislerin kullanýmý içindir. Þifre yazýlarak girilebilir. Hidroforun bazý ayarlarý yapýlýr ve geçmiþe yönelik bilgiler öðrenilebilir.

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63 ARIZA BULMA KILAVUZU Hidrofor Çalýþmýyor Ýse: a) Elektrik: Elektriðin olup olmadýðýný kontrol ediniz. b) Depo (ALD ve ALDF için): Depoda yeterli su olup olmadýðýný kontrol ediniz. Depoda su yoksa, susuz çalýþmaya karþý koruma devreye girmiþ ve elektriði kesmiþtir. Depo dolduðunda hidrofor tekrar çalýþacaktýr. c) Termik röle / ALD ve ALDF için): Atmýþ olabilir. Servise baþvurunuz. Hidrofor Çalýþýyor Fakat Musluklardan Su Akmýyor ya da Basýnçsýz Ýse: a) Vana: Hidrofor giriþ vanasýnýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. b) Pompanýn Hava Yapmasý: Hava alma tapasýný açýp su doldurunuz ve tapayý tekrar sýkýþtýrýnýz. c) Hava Sýzýntýsý: Emiþ hattýnda hava sýzýntýsý olabilir. Kontrol ediniz. Varsa engelleyiniz. d) Motor Dönüþ Yönü (ALD ve ALDF için): Ters olabilir. Pompa milinin etiket üzerindeki iþaretli ok yönünde döndüðünü kontrol ediniz. Dönüþ yönü ters ise, servise baþvurunuz. Hidrofor Çok Sýk Devreye Girip Çýkýyor Ýse: a) Delik Membran: Tank üzerindeki vidalý plastik sibop kapaðýný çýkarýnýz. Kalem gibi bir cisimle sibopa bastýrýnýz. Su geliyorsa membran yarýlmýþ ve görevini yapamýyor demektir. Membran deðiþmeli ve çalýþma basýncý x 0,9 bar basýnç ile basýnçlandýrýlmalýdýr. b) Az Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý eksik olabilir. Servise baþvurunuz. c) Aþýrý Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý fazla olabilir. Servise baþvurunuz. Tankdaki gazýn basýncý pompalarýn çalýþma basýncýndan 0,5 bar civarýnda düþük olmalýdýr. d) Basýnç þalteri ayarý yanlýþ olabilir.

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No:

Kod No: D Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU

BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL SUNUM VE DÝNLENDÝRME TANKI KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 111 7 2 2 0 111 0 0 2 0 111 7 0 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

/2005 TR(TR)

/2005 TR(TR) 7214 1700-01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı