Samsun ekonomisi büyür mü?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun ekonomisi büyür mü?"

Transkript

1 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi Müdür Yard mc s Dilek ESK *** Mehmet ALTUN - Rüya SÜSLÜ Mukadder KESK NGÖZLER Araflt rma Servisi: Tel: (0216) Tel: (0216) e-posta: Haz rlayanlar DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Ç FTÇ ***???? Telefon: (0324)???? e-posta: Rag p GÖKER DÜNYA Gazetesi Bölge Temsilcisi TU K geçti imiz günlerde çeyrek büyüme h z n binde befl olarak aç klad. Oysa Hükümetle birlikte Türkiye de büyümenin yüzde 4 seviyesinde geçekleflmesini bekliyordu. Yani s f ra yak n büyüme durgunlu un iflareti olarak görülüyor. için göstergeler 2 y ldan bu yana durgunlu u zaten iflaret ediyordu..gözlemledi imiz kadar ile 2 y ldan bu yana tek bir yeni iflletme bacas n n tüttü ünü görmedik da.oysa yak n zamana kadar un gelece i için umut dolu idik. Moralimizi hep yüksek tutmaya çal fl rken, bu flehrin bir gün mutlaka bir s çrama yaparak kalk nmaya bafllayaca n umut ettik. fl-kur müdürünün önceki gün yapt aç klama da yaflayanlar n moralini de motivasyonunu da bozmaya yetti. Yanl fl anlafl lmas n sak n l Müdürü Öztekin Kaflukci suç ifllemifl de il ha. O, sadece rakamlar kamuoyu ile paylaflt. Kaflukci nin aç klamas na göre 15 gün içersinde iflsizlik sigortas ndan yararlanmak isteyenlerin say s 300 e ulaflm fl. Yani bir baflka deyiflle da her gün 20 kifli iflini kaybediyor. * * * Esnaf temsilcileri, cansuyu diye adland r lan Kobi kredilerinin esnafa da verilmesini istiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Metin Genççak r Sadaka istemiyoruz. Bize de kredi verin diye yapt aç klama da çarfl daki yang n n büyümekte oldu unu gösteriyordu. Ad n ister Can Suyu koyun ister baflka bir fley deyin ama biz de, ekonomin omurgas olan esnaf n güçlendirilmesi gerekti ine inananlardan z. Seçim öncesi çarfl ve pazarda bir hareket olacakt r. K sa sürede esnaf n nefes almas n sa lar bu geliflme ama uzun vadede yaflam sürdürmeye yeter mi, do rusu onu pek kestiremiyoruz. Ama sanayi de yang n bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Manzara flu ki: sanayide yüzler gülmüyor ama az da olsa iyi ifller yap lm yor de il. Borsan, Yeflilyurt, Makine Sanayi, Erçallar ve As Çelik, krize ra men yat r m yaparak büyümeyi sürdürüyorlar. Borsan n patronu Adnan Ölmez, ek yat r m müjdesi verirken, bu süreçte hiç iflçi ç karmam fl olman n hakl gurunu yafl yor. Yeflilyurt, gerek çelikhane de gerek haddehane de ve gerekse limanda öngördü ü yat r mlar n hiçbirini durdurmad mesela. Türkiye nin tek dukdil boru fabrikas na sahip Makine Sanayi de öyle. Burhan Erçal, da olmayan lüks s n f otomobil sat fl na bafllamak biliyoruz ki için haz rl k içindedir. * * * Serbest bölgeyi alan ortaklar yat r m planlar nda de ifliklik yapmad lar, Ceynak Liman n sat fl iflleminin onaylanmas n n hemen ard ndan 50 milyon dolarl k yat r ma bafllayaca n bir kez daha deklare etti. Alarko Rayl Sitsem Projesi nde inflaata bafllad bile. Sabanc gurubunun büyük bir enerji yat r m için da uygun yer arad n duyuyoruz. Bu bize büyük heyecan veriyor. Sabanc gurubunun çevreye zarar vermeyecek santral yat r m n n ekonominse sa layaca katk hiç flüphesiz da bozulan moralleri düzeltece i gibi gerek istihdama sonunun çözümü için yapaca katk ve gerekse yarataca katma de er ekonomisini ileriye tafl maya yetecektir. Reklam Müdürü Meral ÖGAT Reklam Planlama Müdürü Barbaros DARUGA Reklam Müdür Yard mc s Alev KOYAfi YETG N Merkez Globus Dünya Bas nevi Balamir Sokak No: Kavac k- Beykoz/ STANBUL Telefon: (0216) Faks: (0216) e-posta: web: Dizgi ve Bask Dünya Süper Veb Ofset A.fi Y l Mah Ba c lar / STANBUL Ücretsiz Dan flma Hatt /25

2 30 Aral k 2008 Sal 5 Yat r mc lar bekleyen flehir: Hasan Basri GÜZELO LU Valisi, Türk Milletinin var olma davas nda milli mücadeleyi bafllatan ve Cumhuriyetin kurulufluna götüren yolda ilk ad m n at ld kent özelli ine sahiptir. Karadeniz Çana- n n çekim merkezi ve Karadeniz Bölgesinin tek metropol kenti, kara, demir, deniz ve havayolu ulafl m na ayn anda sahip olan Türkiye deki 4 flehirden biri. Havaalan kargo ünitesinin yan s ra -Kavkaz (Rusya Liman Kenti) Tren Feribot Tafl mac l Projesi gelece in lojistik merkezi olma ad na at lm fl en önemli imza olarak görülmektedir. Mavi Ak m Do algaz Projesi nin ülkemize girifl noktas, DPT taraf ndan belirlenen 12 cazibe merkezi il aras nda yer almaktad r. * * * kendi yerel taraflar n n talebi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katk ve kat l mlar yla l Geliflme Stratejisi gerçeklefltirilmifltir. Haz rlanan bu plan do rultusunda için iki stratejik amaç belirlenmifltir. Bunlar; da geliflmeyi destekleyen bir ortam oluflturmak ve Yüksek katma de er üreten istihdam oluflumunu desteklemek olarak belirlenmifltir. Bu amaç do rultusunda; Tar m ve tar ma dayal sanayi, Uluslararas ticaret ve ihtisaslaflm fl hizmetler Uzman iflgücü istihdam eden sanayi üç temel geliflme dinami i olarak belirlenmifltir. Planl, iddial, ilerici ve tüm kurumlar n n kat l m yla bölgesinde çekim merkezi oluflturucu bir yaklafl mla dönüflüm süreci devam eden da geliflme dinamiklerine uygun kurumlar n yap lanmas na ve iflleyifline önem verilmektedir. Hayata geçirilen yap lanmalardan baz lar Türkiye için model oluflturmufltur. * * * Ortak hareket etme kültürü oluflturma, enerjileri sinerjiye dönüfltürme, tüm taraflar n benzer heyecan ve kararl l k sergilemesini sa lamay hedefleyen da bu ihtiyac n karfl lanmas na yönelik tüm taraflara ve sektörlere hizmet edecek kurumsal yap olarak Valili i Kalk nma Ofisi 27 Ocak 2007 tarihinde kurulmufltur. limiz ekonomisinin geliflmesi, yerel imkanlarla kalk nma hamlesinin bafllat lmas aç s ndan Bölgesel Kalk nma Ajanslar n n kurulmas, bu bölge merkezlerinden birisinin de olmas önemli bir konudur. Kalk nma Ofisinin 2 y l önce taraf m zdan düflünülerek yap lanmas, Kalk nma Ajans na da altl k niteli inde olmufltur. Bu aç dan bak ld nda geliflmeleri önceden görmüfl ve kendisini sürece haz r hale getirmifl bir ildir. * * * Merkezli olmak üzere Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan Kalk nma Ajans n n kurulufl kararnamesi 22 Kas m 2008 tarih say l resmi gazetede yay nlanm flt r. Kalk nma Ajans m z; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek, kaynaklar n yerinde ve etkin kullan m n sa lama ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk nma plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliflmeyi h zland rmak, sürdürülebilirli ini sa lamak, bölgeler aras ve bölge içi geliflmifllik farklar n azaltmak üzere çal flmalar na bafllam flt r. Kalk nma Ajans n n gelifltirdi i, haz rlad vea üretti i projeler ulusal ve uluslar aras kurulufllara sunulacak ve sa lanan destek ve hibeler bölgesel kalk nma mant içerisinde kullan - lacakt r. Kalk nma ajans m z sosyal, iktisadi ve ekonomik anlamda küçük ölçekli yat r mlar, sosyal ve fiziksel altyap projeleri, e itim, sa l k ve benzeri alanlara kadar de iflik konu bafll klar nda bölgesel bazda ortak bir politika, yat r m ve yönetim anlay fl n hayata tafl yacakt r. * * * Valili i Yat r m Koordinasyon Merkezi, özel sektör yat r mc lar n n kamu aya ndaki tüm ifllemlerini tek elden yürütmek üzere 27 Ocak 2007 tarihinde Kalk nma Ofisiyle eflzamanl olarak kurulmufltur. Yat r m n kolaylaflt - r lmas ve bürokratik engellerin kald r lmas yla un yat r mlar aç s ndan cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmifltir. Türkiye de ilk olarak kurulmas nedeniyle model al nan bir yap lanma olmufltur. 2008/10 Say l Baflbakanl k Genelgesi ile tüm illerde daki oluflumun benzeri olan Tek Ad mda Yat r m Bürolar n n kurulmas n n öngörülmesi ile birlikte Valili i Yat r m Koordinasyon Merkezinin ad tarihinden itibaren Tek Ad mda Yat r m Bürosu olarak de ifltirilmifltir. Tek Ad mda Yat r m Bürosu nun çal flma sistemi ise flu flekildedir. * * * l Özel daresi Ar-Ge Daire Baflkanl di er iki birimle eflgüdüm halinde a rl kl olarak potansiyel oluflturan alanlarda kümelenme modeliyle sektörel çal flmalar yürütmektir. Üzerinde çal flma yap lacak sektör veya konu vali- Bugünü çok iyi de erlendirmemiz gerekir Adnan SAKO LU Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan 2001 y l ekonomik krizi sonras siyasi istikrar ve ekonomik programa sad k kal nmas yla Türkiye ekonomisinde 2006 y l - n n sonuna kadar olan süreçte; Ekonomik göstergeler h zla iyileflmeye bafllam fl, Kamu daki mali disiplinin sa lanmas için önemli ad mlar at lm fl, Bankac l k sisteminde önemli iyilefltirmeler sa lanm fl, hracat m zda her y l yeni rekorlar k r lm fl, Cumhuriyet tarihinde ilk defa arka arkaya befl sene yüksek oranda büyüme gerçeklefltirilerek ortalama yüzde 7 gibi büyüme oran yakalanm fl, Enflasyonla mücadelede baflar l olunmufl, Do rudan yabanc sermaye girifli artm flt r. Bu kazan mlar n yan s ra, Her y l önlenemez biçimde artan cari aç k, stihdam art fl sa lanamay fl, Gelir da l m ndaki adaletsizli in halen iyilefltirilememesi, gibi önemli konularda ise hedeflenen baflar sa lanamam fl, hatta son iki y ld r yaflanan süreçte, elde edilen kazan mlar n da kaybedilmesi riskiyle karfl karfl ya kal nm flt r. Bu riski ortaya koyan en önemli unsur, siyasilerin gündemi ile ülkemizin s k nt lar n n ayn do rultuda olmamas d r. Hal böyle olunca da 2002 y l nda bafllayan istikrar süreci son dönemde yaflanan günlük siyasi çekiflmelerle zedelenmifltir. Ayr ca bu sürecin güçlükle sa lanan güven ortam na da zarar verece i unutulmamal d r. Çünkü güven, ürkek kufl misali tehlike hissetti i anda uçup gidecektir. Oysaki Dünya n n 2. büyük düz cam üreticisi, 5. büyük mücevherat üreticisi, 6. büyük çimento üreticisi, 8. büyük gemi üreticisi, 10. büyük turizm destinasyonu, Avrupa n n En büyük tekstil üreticisi, En büyük TV üreticisi, En büyük gübre üreticisi En büyük çorap üreticisi, En büyük vitrifiye üreticisi, En büyük döküm üreticisi, 2. büyük mega-yat üreticisi, 3. büyük kaplama üreticisi, 3. büyük demir-çelik üreticisi, 3. büyük jant üreticisi, 5. büyük buzdolab üreticisi, 7. büyük otomotiv üreticisi olan ülkemiz k saca dünyan n 17. büyük ekonomisidir. Bu baflar n n çok zorlu bir süreç sonunda, 85 y ll k cumhuriyet tarihi boyunca adeta ilmek ilmek dokunarak elde edildi i unutulmamal d r. Bizler, özel sektör olarak Türkiye yi bu konumundan daha da ileri götürmek için çal fl rken, siyasilerimizin eski k s r çekiflmeler, günlük siyasi polemiklerle zaman kaybetmeleri kazan mlar geriye götürdü ü gibi bizlerin enerjisini de tüketmektedir. Çünkü gelece i sat n alabilecek tek fley bugündür. BU- GÜNÜ çok iyi de erlendirmemiz gerekir.

3 6 30 Aral k 2008 Sal Burhan Erçal Kriz, verimlilik odakl çal flmalar yap larak afl labilir da 2001 y l ndan buyana Scan a Yetkili Servisi ve sat c s olarak hizmet vermeye bafllayan Erçal Grup, 8 y lda Türkiye nin en çok ikinci el a r vas ta satan kuruluflu oldu. Sürekli yeni yat r mlarla büyüyen gurup,17 bin 500 metrekaresi kapal olmak üzere 18 bin 500 metrekare alana kurdu u yeni plaza ile ifl kapasitesini bir önceki y la göre yüzde 35 oran nda artt rd. Sat fl ve servis hizmeti verilen Scania dan sonra markalar zincirine Krone yi de ekleyen gurup kuruluflundan bu yana iflbirli i yapt Do ufl Otomotiv in katk lar yla ikinci el otomotiv sat fl na da bafllayan Erçal Grup un Genel Koordinatörü Burhan Erçal, garanti ve güvenin sembolü haline gelmifl kurumsal bir marka olan DOD bayili i ile hem kendi müflterilerine hem 2. El otomotiv sektöründe hizmet veren di er kurulufllara da hizmet vermeye bafllad klar n söyledi. 45 kifli ile hizmet vermeye devam ediyor Karadeniz den Türkiye ye yay lm fl bir marka olmakla beraber koflulsuz müflteri memnuniyetini sa lam fl olman n bugün hakl gururunu yaflad klar n belirten Erçal Grup Genel Koordinatörü Burhan Erçal flunlar söyledi: 2001 y - l nda 8 kifli ile bafllad m z sat fl sonras hizmetlerimizin kadrosunu bugün tercih ve teveccühleri sayesinde bugün sadece bu departman m z 45 kifli ile hizmet vermeye devam etmektedir. Günümüz koflullar nda birçok firma eleman ç kartmay tercih ederken bizler yeni eleman istihdamlar gerçeklefltirmenin gururu ile ülke ve bölge ekonomimize yapm fl oldu umuz katk lardan dolay gururluyuz. Bunun için altyap yat r mlar m z ve pazarlama araçlar n günden güne gelifltiriyoruz, yeniliyoruz. Bu y l resmi aç l fl n yapt m z tesisimiz ça n gerektirdi i teknolojiden tutun da her türlü ihtiyac karfl layacak flekilde planlanm fl ve infla edilmifltir. Biz koflulsuz müflteri memnuniyetini gerçek anlamda uyguluyoruz. Toplam kaliteyi üst seviyelere tafl yarak, müflterilerimizin tüm sorunlar n çözmek öncelikli hedefimizdir. Müflterilerimizden kazand klar m z, yine müflterileriz ile paylaflmak bizlere ayr bir mutluluk vermektedir. Yurtd fl kaynakl krizden en az oranda etkilenecek ülkelerden birisinin de Türkiye olmas na ra men, ülkenin her yan nda yat r mlar n durma noktas na gelmesinin tek sebebi sadece kriz psikolojisinden kaynakland n da dile getiren Erçal A r vas ta sektörü ticaretin en önemli göstergesi ve atardamar d r, zira araçlar ticari oldu undan ticari yük tafl maktad rlar flayet yolda çok kamyon veya t r görebiliyorsan z ifller yolunda demektir herkes önce bir kere yollardaki kamyon trafi inin ak fl na baks n. Bu nedenle herkesin yand k bittik dedi i flu günlerde inan n servis girifllerimiz kimsenin konuflmad dönemlere göre yaklafl k yüzde 20 artm fl durumdad r. Tecrübelerimize dayanarak çevremize bakt m zda di er plaza ve servislerde de yaklafl k bu durumla karfl lafl laca aflikard r dedi. Kimse felaket telal yapmas n Krizle bafla ç kabilmenin en önemli flart n n moral ve motivasyonu kaybetmemekten geçti ini söyleyen Erçal Gurup Genel Koordinatörü Burhan Erçal daha sonra flöyle Organize Sanayi Bölgesi nde Kurulu bir çuval fabrikas n n kapanmas sonucu bir bankaya devredilen tesisin yan s ra 2.si limanlar nda olmak üzere 5 adet binay depo olarak kiralayan Erkut Nakliyat, 20 bin metrekare kapal alana sahip depo sistemi kurdu. Firma Sahibi Ali Pak, dökme yükleri muhafaza etmek için kiralad klar depo alan n n hedeflerini büyütmek için önemli bir araç oldu unu söyledi. Ali Pak, da bir lojistik merkezin de kurulmas gerekti ini belirterek, un Türkiye nin kuzey Anadolu dan Dünya ya aç lan tek kap s nda yük depolamak için alan bulman n mümkün olmad n söyledi. Pak, da bir lojistik merkezinin kurulmas durumunda bölge limanlar ndan yap lan yükleme ve boflaltma kapasitesinin 3 kat artaca n da ileri sürdü. konufltu: Süreci sa l kl yönetebilmek için maddi ve manevi sa lam bir yap oluflturarak iflimizi yapman n rahatl içersinde olmal y z. Ekonomi güven ve istikrar ortam nda geliflir. Felaket tellall na soyunanlar n kazand raca bir fley olmad gibi kaybettirece i çok fley olacakt r, bu kadar çok konuflanlar konufltuklar n n tam tersini ifade etmeye çal flsalar inan n piyasalar 15 günde kendine gelecektir. fladamlar m za tavsiyemiz, Hiç flüphesiz, bu s k nt l süreçler gelip, geçecektir. Böylesi durumlarda birbirimize daha çok güvenece iz. Bir araya gelece iz, daha çok dayan flma, yard mlaflma ve birlikte hareket edece iz. Birbirimizin moral ve destek kayna olaca z. fiirketlerimizi tekrar gözden geçirip, verimlilik odakl çal flmalar yapmal, israflar önlemeleri, harcama kalemlerimizi kontrol alt na almal, özellikle borçlanmalara dikkat etmeli, müflterilerimizle iliflkilerimizi gelifltirmeliyiz. Bu vatan hepimizin baflka vatan m z yok arkadafllar herkes bu karanl k puslu günlerde a z ndan ç - kana dikkat edecek olursa günefl do du unda ortal k ayd nland nda kimsenin yüzü k zarmayacakt r. Erkut Nakliyat, hedef büyüttü Ali Pak, 5 adet depoda kepçe, forklift ve kasa damperli t r ile k rkayaktan oluflan 14 araçl k filo oluflturduklar n da belirterek flöyle konufltu: tesislerinin yan s ra Ankara da fiaflmaz Nakliyeciler Sitesi nde bir flubemiz bulunuyor. A rl kla bu day ve yem hammaddesi tafl n yor. un yerli en büyük ihracatç lar Çak ro lu ve Ulusoy Grubu nun ithalat ve ihracat bakliyelerini biz tafl yoruz. Ayr ca, Çimpar ve Yibitafl Çimento nun, Yozgat ve Çorum fabrikalar n n çimento ihracat n n ve klinker, kömür ithalat n n yan s ra, gemi yükleme ve boflaltmas ile fabrikalara kadar nakliyeleri de flirketimiz taraf ndan yap l yor. Ali Pak, 2008 y l nda yükleme ve boflaltma iflleminin 600 bin ton olarak gerçekleflece ini, ifl kapasitelerinin önümüzdeki y l 900 bin tona ulaflaca n tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

4

5

6 Karadenizbirlik, ya l tohum üreticisinin can damar Ya l tohum ekimini yayg nlaflt rmak ve üreticisinden ald ürünleri fabrikalar nda de erlendirmek amac yla ilk olarak 1978 y l nda Karadeniz Bölgesi nde faaliyete bafllayan Karadeniz Ya l Tohumlar Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (Karadenizbirlik) bugün 78 bini aflan ortak say s ile ç Anadolu, Do u Anadolu, Güney Do u Anadolu ve Çukurova Bölgelerinde ya l tohum ekimini yayg nlaflt rma faaliyetlerini sürdürüyor. Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2008/2009 kampanya döneminde kilosu YTL den 51 bin ton ayçiçe i, kilosu YTL den bin ton soya sat n ald klar n ve üreticilere 39.5 Milyon YTL tutar nda ürün avans bedeli ödemesinde bulunuldu unu bildirdi. Faaliyet bölgelerinde y ll k ortalama 100 bin ton dolay nda ayçiçe i, 5-6 bin ton soya ve 4-5 Bin ton kanola üretimi gerçeklefltirildi ini dile getiren Erarslan, Karadenizbirlik in bu üretimin ortalama yüzde n, 21 kooperatifi arac l yla mübaya ederek ya l tohum üreticisine ve ekilifllerine kuruluflundan beri önemli katk lar sa lad n vurgulad. Ünal Erarslan, Karadenizbirlik in ana faaliyet bölgesi olan ilinde Havza, Bafra, Vezirköprü, Çarflamba ve Terme kooperatifleri arac l ile ayçiçe i, soya ve kanola eken bölge üreticisine y llard r her türlü tar msal deste i sa lay p al m garantisi verdi ini kaydetti. Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan flunlar söyledi: Ayn amaçla 2008 y l ekiliflleri için üretici ortaklar m - za 3.3 milyon YTL de erinde 173 Ton tohumluk, 330 Bin YTL de erinde 18 Ton zirai ilaç ve 9 Milyon YTL nakdi kredi da t larak toplam 12.6 milyon YTL tutar nda ödemede bulunulmufltur. Öte yandan Birli imiz ilinde 2008 y l nda KDV, stopaj ve SSK primi olmak üzere toplam yaklafl k 4 milyon YTL ödemede bulunarak il ekonomisine olan katk s n sürdürmüfltür. Piyasada oluflan olumsuz flartlara ra men Birli imiz üreticinin al n terini karfl lamak için azami gayret göstermektedir. Tüm dünyay dolay s yla ülkemizi etkileyen ekonomik kriz öncelikle ya l tohum ve ya larda istikrars zl a neden olmufl, geçen y la göre gerçekleflen yüksek rekolteyle beraber fiyatlarda ani düflüfller yaflanm flt r. Bu nedenle yeni hasat döneminde piyasada oluflan ürün fiyatlar istenen seviyede gerçekleflmemifltir. Karadenizbirlik taraf ndan üretilen Karadenizbirlik markal ayçiçek ya lar, üreticinin al n teri ile üretilmifl yüzde yüzlük Türk Mal olup y llard r bölge tüketicisinin güvenle tüketti i bir lezzet haline geldi i bildirildi. Tüketicilerin kriz ortam nda tercih edecekleri yerli mal ürünlerle krizden ç k flta katk sa lam fl olacaklar da belirtildi. Ünal Erarslan ya l tohumlarda Türkiye deki arz talep dengesinin oluflmas, fiyat istikrar n n sa lanmas için öncelikle devletçe ya l tohum üreticilerine verilecek olan destekler ve primlerin artt r lmas gerekti ini, prim ve destekleme miktar n n ürün ekiminden önce aç klanmas gerekti ini dile getirdi. 30 Aral k 2008 Sal 9 Ünal Erarslan

7 10 30 Aral k 2008 Sal Murat Turan Turanlar, Türkiye yi d fla ba ml l ktan kurtarmay hedefliyor Mehmet Turan Taraf ndan 1953 y l nda kurulan ve merkezi stanbul da bulunan Turanlar fiirketler Grubu, Hasan, Fuat - Nihat Turan kardefller taraf ndan gelifltirilerek günümüze kadar orman ürünleri endüstrisi, turizm, deniz nakliyat, g da sektörü ve müteahhitlik gibi birçok alanda faaliyetlerini baflar ile sürdürüyor. Turanlar Grup ticari faaliyetlerini kuruldu u günden bugüne kadar farkl üretim ve hizmet seçenekleri ile müflterisinin karfl s na ç kar yor. Turanlar Gurup Genel Koordinatörü Murat Turan, gurubun günümüzde Turizm, Orman ürünleri ve nflaat sektöründe faaliyetlerini sürdürdü ünü belirterek Turizm sektöründe Antalya Side deki 5 y ld zl Turan Prince Otel hem tatil köyü hem de otel olarak 1993 y l ndan bugüne kadar hizmet veriyor. Orman endüstrisi ve ka t sektörlerinde ki faaliyetlerimizi ise stanbul da ve da kurulu fabrikalar ile yürütüyoruz dedi. lçede iflsizlik yüzde 70 lere vard Murat Turan stanbul da yer alan ve bugün otomotiv firmalar n n onayl tedarikçisi olan Pelit Arslan kontrplak ve laminat fabrikas n n yan s ra 1995 y l nda kurulan Pelit Kal p Sistemleri tesisleri ile inflaat sektörü için kal p sistemleri ürettiklerini de belirterek, flunlar söyledi: Grubumuzun orman ürünleri sektöründe yer alan bir di er iflletmesi olan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Ka t Sanayi A.fi, 1996 y l nda Özellefltirme ile Grubumuza intikal etmifltir. Vezirköprü fabrikam z Özellefltirme ile sat lan 20 civar nda ki O.R.Ü.S. fabrikas aras nda tevsi edilerek iflletilen tek tesis olma özelli indedir. Vezirköprü gibi iflsizli in yüzde 60-yüzde 70 lere ulaflt ama buna ra men kalk nmada herhangi bir önceli- i ve/veya teflviki bulunmayan bir vatan köflesinde zor olan seçerek giriflti imiz büyük bir yat r m hamlesi sayesinde bugün gururla söyleyebiliriz ki; Anadolu nun bu unutulmufl yöresinde yer alan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Ka t Sanayi A.fi, son 1,5 sene içerisinde yapt m z yat - r mlar sayesinde, Karadeniz çevresi ülkelerde yer alan en büyük entegre orman ürünleri sanayi tesislerinden biri haline gelmifl ve hammaddeye, iç ve d fl hedef pazarlara yak nl ile bölgesinin ve çal flanlar n n gururu olmufltu. Turanlar Gurup Genel Koordinatörü Murat Turan Vezirköprü tesislerinin üretimi olan yonga levha, melamin kapl yonga levha, kontrplak, egzotik ve inflaatl k kereste, kontrtabla ve endüstriyel ahflap kal p sistemlerine ilaveten dünyada a aç ve ka t sektörünün ulaflt en son teknolojiye sahip MDF tesisinin bünyesinde ayr ca, Hafif panel tesisi, Ahflap desen boyama tesisi, Emprenye tesisi, Tutkal tesisi, laminat parke tesisinin de bulundu unu bildirdi. Rusya ve Ortado u pazar Turanlar Grubu nun araflt rmaya, ilerlemeye hep aç k oldu unu de söyleyen murat Turan flöyle devam etti: Grubumuz hiçbir zaman sürümden kazanmay ye lememifl; hep özellikleriyle tercih edilmek istemifltir. Orman ürünleri dal nda desen, kalite, dayan kl l k özelliklerimizin yan s ra bu özelliklerimizi her türlü kullan m alan na uygulayabilecek çeflitte orman ürünü üretebiliyor olmam z bize yetmemifl, içimizdeki innovasyon arzusu ve insan hayat na verdi- imiz de er suya dayan kl ürünlerimiz, yang na dayan kl ürünlerimiz, E1 ürünlerimiz ile de kendini göstermifltir. Bu ba lamda grubumuzun çok yönlülü ü gene bir orman ürünü olan ama çok farkl bir ahvalde bulunan özellikli ka tlar üretimine girmemize neden olmufltur. Özellikli ka- tlar üretim hatt m z n günlük 8,6 ton üretim kapasitesi ile bize sundu u ürün çeflitlili i muazzamd r: çay sektöründe çay ve demlik pofleti ka tlar, otomobil sektöründe otomobil filtre ka tlar, ev aletleri sektöründe elektrikli süpürge torbalar ka tlar, mobilya ve döfleme sektöründe overlay ka tlar bunlardan sadece bir kaç d r. Bu ürünlerin hepsi yerli tüketiciler ve Rusya ve Ortado u pazar aç s ndan ancak ithalat yoluyla ve temin edebildikleri s n rl kapasiteler do rultusunda elde edilebilen ürünlerdir. Biz, Almanya dan Çin e kadar bizden baflka üreticisi bulunmayan çay ve demlik pofleti üretimimizle start n verdi imiz bu özellikli ka t projemizle öncelikle Türkiye mizi bu ürün kalemlerinde gerçek anlamda ithalattan kurtarmak, daha sonra çevre ülkelere bu ürünleri ihraç etmek, yeni istihdam ve yan sanayi olanaklar gelifltirmek suretiyle Türkiye ekonomisine mühim bir katk da bulunmak amac nday z. Ayr ca gururla ekleyece imiz ve bak fl aç - m z n tasdiki fleklindeki bir husus da çay ve demlik pofleti üretimimizde ki araflt rma gelifltirme sürecimizin TÜB TAK taraf ndan da dikkate de er bulunmufl olmas ve desteklenmesi yönündeki çal flmalar n nihayete ermek üzere olmas d r.

8

9 12 30 Aral k 2008 Sal lyas Çiçek Üstün Avize, dan dünyay ayd nlat yor Üretti i avizeleri dünyan n de iflik ülkelerinde camii, saray ve binalara asma baflar s n gösteren Üstün Avize Ayd nlatma A.fi, 2008 y l nda üretti i Kutsal Mekanlar Koleksiyonu ile ayd nlatma sektöründe önemli bir farkl l k yaratt. Ar-Ge yat - r mlar yla kendine özel tasar mlar gelifltiren Üstün Avize Ayd nlatma A.fi nin ürünlerinin rakipleri taraf ndan taklit edildi ine dikkat çeken Yönetim Kurulu Baflkan lyas Çiçek, rekabetin zararlar ndan korunmak için gelifltirdikleri koleksiyonlar tescillendirdiklerini söyledi y l n ihracat yat r mlar yla tamamlayan Üstün Avize Ayd nlatma A.fi nin Almanya, Türkmenistan, Dubai, Katar ve Çeçenistan baflta olmak üzere birçok ülkedeki Camii, Saray ve binalara özel tasar m ürünü avizeler ast n vurgulayan Yönetim Kurulu Baflkan lyas Çiçek, Üstün Avize Markas yla tescillenen ve isim ve tasar m aç s ndan koruma alt na al - nan Kutsal Mekanlar ve Osmanl Model Koleksiyonlar baflta olmak üzere birçok özel ürünün uluslar aras standartlarda üretildi ini ifade etti. Üstün Avize nin özel olarak tasarlad Kutsal Mekanlar Koleksiyonu nun ilk defa, Kafkaslar n en büyük Camii özelli ine sahip Hac Ahmet Kadirov Camii nde kullan ld - n aç klayan lyas Çiçek; Büyükten küçü e Kabe ve onun etraf nda as lan Mescidi Nebevi ile Kubbetüs Sahra mescitleri ad verilen Kutsal Mekanlar koleksiyonunu daki fabrikam zda 5 ayl k bir Ar-Ge çal flmas n n ard ndan ürettik. da Ankara Yolu nda 34 y ld r avize imalat yapan Üstün Avize A.fi. bu proje ile sektöründe bir ilke imza att. Almanya için önemli olan ve Diyanet flleri Baflkan m z ve Almanya n n bölge eyalet baflbakan n n da kat ld Kültür Merkezi ne Osmanl Model avizemizi ast k. Bu, projeler lu bir ifladam olarak bizi heyecanland rd gibi flehrimizi de dünyada temsil etme onuru vermektedir ifadesini kulland y l ndan beri sürekli Ar- Ge yat r mlar ve özel projelere özel avize tasar mlar yla sektörde öncü olmaya çal flt klar n kaydeden Çiçek, baflta Osmanl Model olmak üzere birçok ürünlerinin küçük üreticiler taraf ndan taklit edilmeye çal fl ld n belirtti. CE, ISO, TÜV ve TSE bel- gelerine sahip tek avize üreticisi olduklar n hat rlatan Çiçek, gerçeklefltirilen tesis yat r mlar yla sadece model ve tasar m de il ayn zamanda ürünün kalitesini art rd klar n vurgulad. Çiçek; Sektörde kontrol mekanizmas n n olmamas nedeniyle piyasada TSE siz ve merdiven alt üreticilerin demirden taklit avizeler yapt na flahit oluyoruz. Bu sadece bizi de il sektörümüzdeki bütün avize üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bizim ifllerimiz butik diye tabir edebilece imiz özel tasar m ve ilgi gerektiren ayd nlatma projeleri oldu undan, genifl mekan ayd nlatmas yapt racak Camii, otel, kültür merkezi yöneticilerinin ulusal ve uluslar aras belli standartlar sa layan üreticileri tercih etmesini öneriyorum diye konufltu.

10 Galip Mühendislik 25 milyon YTL Ciro hedefliyor Karabük den Artvin e kadar uzanan Karadeniz sahil fleridinin yan s ra Do u Anadolu Bölgesine her türlü elektrik malzemesi satan Galip Mühendislik, bu y l 25 Milyon YTL. ciroya ulaflmay hedefliyor. Firma n n kardefl kuruluflu olan Galtek de Türkiye nin her noktas nda orta ve alçak gerilimden oluflan anahtar teslimi elektrik ifli yap yor. Galtek in bu y lki hedefi de 6 milyon YTL lik ciroya ulaflmak. Elektrik Mühendisi 2 arkadafl n mezuniyet sonras kurduklar Galip Mühendislik ve Galtek Firmalar her türlü elektrik malzemesinin yan s ra Orta ve Alçak Gerilimden oluflan elektrik tesisat n anahtar teslimi kuruyor. Cihat Y lmaz taraf ndan yönetilen Galip Mühendislik toptan ve perakende olmak üzere, elektrik kablosundan ayd nlatma ürünlerine ve endüstriyel elektrik malzemelerine (fialt malzemeleri) kadar her türlü elektrik malzemesi ürününü sat yor. Cihat Y lmaz, pazar bölgelerinin Karabük ten bafllayarak tüm Karadeniz sahil fleridinin yan s - ra Do u Anadolu da Sivas Erzincan ve Erzurum ile Kars, Ardahan Ve A r ilerinden olufltu unu söyledi. Ankara da da bir flubeleri bulundu unu belirten Cihat Y lmaz önceki y l 20 milyon YTL olan cirolar n bu y l 25 milyon YTL ye ç karmak oldu unu da sözlerine ekledi. Di er ortak Celil Kurada taraf ndan yönetilen Galtek ise Anahtar teslimi elektrik kurulum hizmeti veriyor. Orta ve Alçak gerilimden oluflan her türlü taahhüt iflini projelendirme aflamas ndan bafllayarak tesisat n kurulumuna ve iflletmeye haz r hale getirilene kadar her aflamada hizmet veriyor. Celil Kurada, Galtek in yurtiçinde her bölgede taahhüt ifli yapmas n n yan s ra Cezayir de ve Kuveyt de de anahtar teslimi tesisat ifli yapt n söyledi. Kurada, hedeflerinin Tüm Kuzey Afrika n n yan s - ra Ortado u ve Türki Cumhuriyetler de de anahtar teslimi ifl yapmak olu unu Bildirerek, Türki Cumhuriyetler e flimdilik Müteahhitler arac l ile pano gönderiyoruz. Buralarda fabrikalar n elektrik ifllerini bafllang çtan yani proje aflamas ndan anahtar teslimi yapar hale gelece iz dedi. Galtek olarak uluslararas standartlara uygun ifl yapmay önemsediklerini, bu nedenle, uluslararas alanda ifl yapabilmek için bütün standartlara uygunluk belgeleri ald klar n da belirterek, bilindi i üzere, bütün standart uygulamalar yani, ISO 9001:2000 Belgesi, ilgili kuruluflun ürün veya hizmetlerinin uluslararas kabul görmüfl bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlay fl n n sonucunda ortaya kondu u ve dolay s ile kuruluflun ürün ve hizmet kalitesinin süreklili inin sa lanabilece inin bir güvencesini belirler ifadesini kulland. Kurada, Galtek Mühendislik- Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti.nin de 6 mühendisi, 15 teknikeri, 15 teknisyeni, 8 ustas, 7 kalfas, 9 u yard mc personel olmak üzere toplam 60 personeli ile kalitenin sa lanmas ve gelifltirilmesi için azami özeni gösterdiklerini ifade etti. Kurada, ayr ca, Galtek personelinde sorumluluk duygusunun her fleyin önünde geldi ini ve prensip ve anlay fltan yola ç - karak çal flmalar n sürdürdü ünü bunun sonucu olarak da ISO 9001:2000 Belgesi ni almaya hak kazand klar n söyledi. Galtek üst yönetimi, dikkatli bir planlama ve kararl bir uygulama ile çal flanlar n n geliflimini her zaman destekleyerek, büyük çal flmalara imza atma konusunda kararl l kla ilerlemektedir. Bu arada Galtek in referanslar aras nda flu iflletmeler bulunuyor: Medikal Park Hastanesi, Turanlar Grup Vezira aç Orman Ürünleri Fabrikalar Hava Alan Helipet Tesisleri Terme Tersanesi gibi birçok büyük projeye ad n baflar yla yazd rm fl bulunmaktad r. 30 Aral k 2008 Sal 13 Cihat Y lmaz Celil Kurada

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı