Samsun ekonomisi büyür mü?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun ekonomisi büyür mü?"

Transkript

1 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi Müdür Yard mc s Dilek ESK *** Mehmet ALTUN - Rüya SÜSLÜ Mukadder KESK NGÖZLER Araflt rma Servisi: Tel: (0216) Tel: (0216) e-posta: Haz rlayanlar DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Ç FTÇ ***???? Telefon: (0324)???? e-posta: Rag p GÖKER DÜNYA Gazetesi Bölge Temsilcisi TU K geçti imiz günlerde çeyrek büyüme h z n binde befl olarak aç klad. Oysa Hükümetle birlikte Türkiye de büyümenin yüzde 4 seviyesinde geçekleflmesini bekliyordu. Yani s f ra yak n büyüme durgunlu un iflareti olarak görülüyor. için göstergeler 2 y ldan bu yana durgunlu u zaten iflaret ediyordu..gözlemledi imiz kadar ile 2 y ldan bu yana tek bir yeni iflletme bacas n n tüttü ünü görmedik da.oysa yak n zamana kadar un gelece i için umut dolu idik. Moralimizi hep yüksek tutmaya çal fl rken, bu flehrin bir gün mutlaka bir s çrama yaparak kalk nmaya bafllayaca n umut ettik. fl-kur müdürünün önceki gün yapt aç klama da yaflayanlar n moralini de motivasyonunu da bozmaya yetti. Yanl fl anlafl lmas n sak n l Müdürü Öztekin Kaflukci suç ifllemifl de il ha. O, sadece rakamlar kamuoyu ile paylaflt. Kaflukci nin aç klamas na göre 15 gün içersinde iflsizlik sigortas ndan yararlanmak isteyenlerin say s 300 e ulaflm fl. Yani bir baflka deyiflle da her gün 20 kifli iflini kaybediyor. * * * Esnaf temsilcileri, cansuyu diye adland r lan Kobi kredilerinin esnafa da verilmesini istiyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i Baflkan Metin Genççak r Sadaka istemiyoruz. Bize de kredi verin diye yapt aç klama da çarfl daki yang n n büyümekte oldu unu gösteriyordu. Ad n ister Can Suyu koyun ister baflka bir fley deyin ama biz de, ekonomin omurgas olan esnaf n güçlendirilmesi gerekti ine inananlardan z. Seçim öncesi çarfl ve pazarda bir hareket olacakt r. K sa sürede esnaf n nefes almas n sa lar bu geliflme ama uzun vadede yaflam sürdürmeye yeter mi, do rusu onu pek kestiremiyoruz. Ama sanayi de yang n bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Manzara flu ki: sanayide yüzler gülmüyor ama az da olsa iyi ifller yap lm yor de il. Borsan, Yeflilyurt, Makine Sanayi, Erçallar ve As Çelik, krize ra men yat r m yaparak büyümeyi sürdürüyorlar. Borsan n patronu Adnan Ölmez, ek yat r m müjdesi verirken, bu süreçte hiç iflçi ç karmam fl olman n hakl gurunu yafl yor. Yeflilyurt, gerek çelikhane de gerek haddehane de ve gerekse limanda öngördü ü yat r mlar n hiçbirini durdurmad mesela. Türkiye nin tek dukdil boru fabrikas na sahip Makine Sanayi de öyle. Burhan Erçal, da olmayan lüks s n f otomobil sat fl na bafllamak biliyoruz ki için haz rl k içindedir. * * * Serbest bölgeyi alan ortaklar yat r m planlar nda de ifliklik yapmad lar, Ceynak Liman n sat fl iflleminin onaylanmas n n hemen ard ndan 50 milyon dolarl k yat r ma bafllayaca n bir kez daha deklare etti. Alarko Rayl Sitsem Projesi nde inflaata bafllad bile. Sabanc gurubunun büyük bir enerji yat r m için da uygun yer arad n duyuyoruz. Bu bize büyük heyecan veriyor. Sabanc gurubunun çevreye zarar vermeyecek santral yat r m n n ekonominse sa layaca katk hiç flüphesiz da bozulan moralleri düzeltece i gibi gerek istihdama sonunun çözümü için yapaca katk ve gerekse yarataca katma de er ekonomisini ileriye tafl maya yetecektir. Reklam Müdürü Meral ÖGAT Reklam Planlama Müdürü Barbaros DARUGA Reklam Müdür Yard mc s Alev KOYAfi YETG N Merkez Globus Dünya Bas nevi Balamir Sokak No: Kavac k- Beykoz/ STANBUL Telefon: (0216) Faks: (0216) e-posta: web: Dizgi ve Bask Dünya Süper Veb Ofset A.fi Y l Mah Ba c lar / STANBUL Ücretsiz Dan flma Hatt /25

2 30 Aral k 2008 Sal 5 Yat r mc lar bekleyen flehir: Hasan Basri GÜZELO LU Valisi, Türk Milletinin var olma davas nda milli mücadeleyi bafllatan ve Cumhuriyetin kurulufluna götüren yolda ilk ad m n at ld kent özelli ine sahiptir. Karadeniz Çana- n n çekim merkezi ve Karadeniz Bölgesinin tek metropol kenti, kara, demir, deniz ve havayolu ulafl m na ayn anda sahip olan Türkiye deki 4 flehirden biri. Havaalan kargo ünitesinin yan s ra -Kavkaz (Rusya Liman Kenti) Tren Feribot Tafl mac l Projesi gelece in lojistik merkezi olma ad na at lm fl en önemli imza olarak görülmektedir. Mavi Ak m Do algaz Projesi nin ülkemize girifl noktas, DPT taraf ndan belirlenen 12 cazibe merkezi il aras nda yer almaktad r. * * * kendi yerel taraflar n n talebi, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katk ve kat l mlar yla l Geliflme Stratejisi gerçeklefltirilmifltir. Haz rlanan bu plan do rultusunda için iki stratejik amaç belirlenmifltir. Bunlar; da geliflmeyi destekleyen bir ortam oluflturmak ve Yüksek katma de er üreten istihdam oluflumunu desteklemek olarak belirlenmifltir. Bu amaç do rultusunda; Tar m ve tar ma dayal sanayi, Uluslararas ticaret ve ihtisaslaflm fl hizmetler Uzman iflgücü istihdam eden sanayi üç temel geliflme dinami i olarak belirlenmifltir. Planl, iddial, ilerici ve tüm kurumlar n n kat l m yla bölgesinde çekim merkezi oluflturucu bir yaklafl mla dönüflüm süreci devam eden da geliflme dinamiklerine uygun kurumlar n yap lanmas na ve iflleyifline önem verilmektedir. Hayata geçirilen yap lanmalardan baz lar Türkiye için model oluflturmufltur. * * * Ortak hareket etme kültürü oluflturma, enerjileri sinerjiye dönüfltürme, tüm taraflar n benzer heyecan ve kararl l k sergilemesini sa lamay hedefleyen da bu ihtiyac n karfl lanmas na yönelik tüm taraflara ve sektörlere hizmet edecek kurumsal yap olarak Valili i Kalk nma Ofisi 27 Ocak 2007 tarihinde kurulmufltur. limiz ekonomisinin geliflmesi, yerel imkanlarla kalk nma hamlesinin bafllat lmas aç s ndan Bölgesel Kalk nma Ajanslar n n kurulmas, bu bölge merkezlerinden birisinin de olmas önemli bir konudur. Kalk nma Ofisinin 2 y l önce taraf m zdan düflünülerek yap lanmas, Kalk nma Ajans na da altl k niteli inde olmufltur. Bu aç dan bak ld nda geliflmeleri önceden görmüfl ve kendisini sürece haz r hale getirmifl bir ildir. * * * Merkezli olmak üzere Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan Kalk nma Ajans n n kurulufl kararnamesi 22 Kas m 2008 tarih say l resmi gazetede yay nlanm flt r. Kalk nma Ajans m z; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar aras ndaki iflbirli ini gelifltirmek, kaynaklar n yerinde ve etkin kullan m n sa lama ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalk nma plan ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliflmeyi h zland rmak, sürdürülebilirli ini sa lamak, bölgeler aras ve bölge içi geliflmifllik farklar n azaltmak üzere çal flmalar na bafllam flt r. Kalk nma Ajans n n gelifltirdi i, haz rlad vea üretti i projeler ulusal ve uluslar aras kurulufllara sunulacak ve sa lanan destek ve hibeler bölgesel kalk nma mant içerisinde kullan - lacakt r. Kalk nma ajans m z sosyal, iktisadi ve ekonomik anlamda küçük ölçekli yat r mlar, sosyal ve fiziksel altyap projeleri, e itim, sa l k ve benzeri alanlara kadar de iflik konu bafll klar nda bölgesel bazda ortak bir politika, yat r m ve yönetim anlay fl n hayata tafl yacakt r. * * * Valili i Yat r m Koordinasyon Merkezi, özel sektör yat r mc lar n n kamu aya ndaki tüm ifllemlerini tek elden yürütmek üzere 27 Ocak 2007 tarihinde Kalk nma Ofisiyle eflzamanl olarak kurulmufltur. Yat r m n kolaylaflt - r lmas ve bürokratik engellerin kald r lmas yla un yat r mlar aç s ndan cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmifltir. Türkiye de ilk olarak kurulmas nedeniyle model al nan bir yap lanma olmufltur. 2008/10 Say l Baflbakanl k Genelgesi ile tüm illerde daki oluflumun benzeri olan Tek Ad mda Yat r m Bürolar n n kurulmas n n öngörülmesi ile birlikte Valili i Yat r m Koordinasyon Merkezinin ad tarihinden itibaren Tek Ad mda Yat r m Bürosu olarak de ifltirilmifltir. Tek Ad mda Yat r m Bürosu nun çal flma sistemi ise flu flekildedir. * * * l Özel daresi Ar-Ge Daire Baflkanl di er iki birimle eflgüdüm halinde a rl kl olarak potansiyel oluflturan alanlarda kümelenme modeliyle sektörel çal flmalar yürütmektir. Üzerinde çal flma yap lacak sektör veya konu vali- Bugünü çok iyi de erlendirmemiz gerekir Adnan SAKO LU Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan 2001 y l ekonomik krizi sonras siyasi istikrar ve ekonomik programa sad k kal nmas yla Türkiye ekonomisinde 2006 y l - n n sonuna kadar olan süreçte; Ekonomik göstergeler h zla iyileflmeye bafllam fl, Kamu daki mali disiplinin sa lanmas için önemli ad mlar at lm fl, Bankac l k sisteminde önemli iyilefltirmeler sa lanm fl, hracat m zda her y l yeni rekorlar k r lm fl, Cumhuriyet tarihinde ilk defa arka arkaya befl sene yüksek oranda büyüme gerçeklefltirilerek ortalama yüzde 7 gibi büyüme oran yakalanm fl, Enflasyonla mücadelede baflar l olunmufl, Do rudan yabanc sermaye girifli artm flt r. Bu kazan mlar n yan s ra, Her y l önlenemez biçimde artan cari aç k, stihdam art fl sa lanamay fl, Gelir da l m ndaki adaletsizli in halen iyilefltirilememesi, gibi önemli konularda ise hedeflenen baflar sa lanamam fl, hatta son iki y ld r yaflanan süreçte, elde edilen kazan mlar n da kaybedilmesi riskiyle karfl karfl ya kal nm flt r. Bu riski ortaya koyan en önemli unsur, siyasilerin gündemi ile ülkemizin s k nt lar n n ayn do rultuda olmamas d r. Hal böyle olunca da 2002 y l nda bafllayan istikrar süreci son dönemde yaflanan günlük siyasi çekiflmelerle zedelenmifltir. Ayr ca bu sürecin güçlükle sa lanan güven ortam na da zarar verece i unutulmamal d r. Çünkü güven, ürkek kufl misali tehlike hissetti i anda uçup gidecektir. Oysaki Dünya n n 2. büyük düz cam üreticisi, 5. büyük mücevherat üreticisi, 6. büyük çimento üreticisi, 8. büyük gemi üreticisi, 10. büyük turizm destinasyonu, Avrupa n n En büyük tekstil üreticisi, En büyük TV üreticisi, En büyük gübre üreticisi En büyük çorap üreticisi, En büyük vitrifiye üreticisi, En büyük döküm üreticisi, 2. büyük mega-yat üreticisi, 3. büyük kaplama üreticisi, 3. büyük demir-çelik üreticisi, 3. büyük jant üreticisi, 5. büyük buzdolab üreticisi, 7. büyük otomotiv üreticisi olan ülkemiz k saca dünyan n 17. büyük ekonomisidir. Bu baflar n n çok zorlu bir süreç sonunda, 85 y ll k cumhuriyet tarihi boyunca adeta ilmek ilmek dokunarak elde edildi i unutulmamal d r. Bizler, özel sektör olarak Türkiye yi bu konumundan daha da ileri götürmek için çal fl rken, siyasilerimizin eski k s r çekiflmeler, günlük siyasi polemiklerle zaman kaybetmeleri kazan mlar geriye götürdü ü gibi bizlerin enerjisini de tüketmektedir. Çünkü gelece i sat n alabilecek tek fley bugündür. BU- GÜNÜ çok iyi de erlendirmemiz gerekir.

3 6 30 Aral k 2008 Sal Burhan Erçal Kriz, verimlilik odakl çal flmalar yap larak afl labilir da 2001 y l ndan buyana Scan a Yetkili Servisi ve sat c s olarak hizmet vermeye bafllayan Erçal Grup, 8 y lda Türkiye nin en çok ikinci el a r vas ta satan kuruluflu oldu. Sürekli yeni yat r mlarla büyüyen gurup,17 bin 500 metrekaresi kapal olmak üzere 18 bin 500 metrekare alana kurdu u yeni plaza ile ifl kapasitesini bir önceki y la göre yüzde 35 oran nda artt rd. Sat fl ve servis hizmeti verilen Scania dan sonra markalar zincirine Krone yi de ekleyen gurup kuruluflundan bu yana iflbirli i yapt Do ufl Otomotiv in katk lar yla ikinci el otomotiv sat fl na da bafllayan Erçal Grup un Genel Koordinatörü Burhan Erçal, garanti ve güvenin sembolü haline gelmifl kurumsal bir marka olan DOD bayili i ile hem kendi müflterilerine hem 2. El otomotiv sektöründe hizmet veren di er kurulufllara da hizmet vermeye bafllad klar n söyledi. 45 kifli ile hizmet vermeye devam ediyor Karadeniz den Türkiye ye yay lm fl bir marka olmakla beraber koflulsuz müflteri memnuniyetini sa lam fl olman n bugün hakl gururunu yaflad klar n belirten Erçal Grup Genel Koordinatörü Burhan Erçal flunlar söyledi: 2001 y - l nda 8 kifli ile bafllad m z sat fl sonras hizmetlerimizin kadrosunu bugün tercih ve teveccühleri sayesinde bugün sadece bu departman m z 45 kifli ile hizmet vermeye devam etmektedir. Günümüz koflullar nda birçok firma eleman ç kartmay tercih ederken bizler yeni eleman istihdamlar gerçeklefltirmenin gururu ile ülke ve bölge ekonomimize yapm fl oldu umuz katk lardan dolay gururluyuz. Bunun için altyap yat r mlar m z ve pazarlama araçlar n günden güne gelifltiriyoruz, yeniliyoruz. Bu y l resmi aç l fl n yapt m z tesisimiz ça n gerektirdi i teknolojiden tutun da her türlü ihtiyac karfl layacak flekilde planlanm fl ve infla edilmifltir. Biz koflulsuz müflteri memnuniyetini gerçek anlamda uyguluyoruz. Toplam kaliteyi üst seviyelere tafl yarak, müflterilerimizin tüm sorunlar n çözmek öncelikli hedefimizdir. Müflterilerimizden kazand klar m z, yine müflterileriz ile paylaflmak bizlere ayr bir mutluluk vermektedir. Yurtd fl kaynakl krizden en az oranda etkilenecek ülkelerden birisinin de Türkiye olmas na ra men, ülkenin her yan nda yat r mlar n durma noktas na gelmesinin tek sebebi sadece kriz psikolojisinden kaynakland n da dile getiren Erçal A r vas ta sektörü ticaretin en önemli göstergesi ve atardamar d r, zira araçlar ticari oldu undan ticari yük tafl maktad rlar flayet yolda çok kamyon veya t r görebiliyorsan z ifller yolunda demektir herkes önce bir kere yollardaki kamyon trafi inin ak fl na baks n. Bu nedenle herkesin yand k bittik dedi i flu günlerde inan n servis girifllerimiz kimsenin konuflmad dönemlere göre yaklafl k yüzde 20 artm fl durumdad r. Tecrübelerimize dayanarak çevremize bakt m zda di er plaza ve servislerde de yaklafl k bu durumla karfl lafl laca aflikard r dedi. Kimse felaket telal yapmas n Krizle bafla ç kabilmenin en önemli flart n n moral ve motivasyonu kaybetmemekten geçti ini söyleyen Erçal Gurup Genel Koordinatörü Burhan Erçal daha sonra flöyle Organize Sanayi Bölgesi nde Kurulu bir çuval fabrikas n n kapanmas sonucu bir bankaya devredilen tesisin yan s ra 2.si limanlar nda olmak üzere 5 adet binay depo olarak kiralayan Erkut Nakliyat, 20 bin metrekare kapal alana sahip depo sistemi kurdu. Firma Sahibi Ali Pak, dökme yükleri muhafaza etmek için kiralad klar depo alan n n hedeflerini büyütmek için önemli bir araç oldu unu söyledi. Ali Pak, da bir lojistik merkezin de kurulmas gerekti ini belirterek, un Türkiye nin kuzey Anadolu dan Dünya ya aç lan tek kap s nda yük depolamak için alan bulman n mümkün olmad n söyledi. Pak, da bir lojistik merkezinin kurulmas durumunda bölge limanlar ndan yap lan yükleme ve boflaltma kapasitesinin 3 kat artaca n da ileri sürdü. konufltu: Süreci sa l kl yönetebilmek için maddi ve manevi sa lam bir yap oluflturarak iflimizi yapman n rahatl içersinde olmal y z. Ekonomi güven ve istikrar ortam nda geliflir. Felaket tellall na soyunanlar n kazand raca bir fley olmad gibi kaybettirece i çok fley olacakt r, bu kadar çok konuflanlar konufltuklar n n tam tersini ifade etmeye çal flsalar inan n piyasalar 15 günde kendine gelecektir. fladamlar m za tavsiyemiz, Hiç flüphesiz, bu s k nt l süreçler gelip, geçecektir. Böylesi durumlarda birbirimize daha çok güvenece iz. Bir araya gelece iz, daha çok dayan flma, yard mlaflma ve birlikte hareket edece iz. Birbirimizin moral ve destek kayna olaca z. fiirketlerimizi tekrar gözden geçirip, verimlilik odakl çal flmalar yapmal, israflar önlemeleri, harcama kalemlerimizi kontrol alt na almal, özellikle borçlanmalara dikkat etmeli, müflterilerimizle iliflkilerimizi gelifltirmeliyiz. Bu vatan hepimizin baflka vatan m z yok arkadafllar herkes bu karanl k puslu günlerde a z ndan ç - kana dikkat edecek olursa günefl do du unda ortal k ayd nland nda kimsenin yüzü k zarmayacakt r. Erkut Nakliyat, hedef büyüttü Ali Pak, 5 adet depoda kepçe, forklift ve kasa damperli t r ile k rkayaktan oluflan 14 araçl k filo oluflturduklar n da belirterek flöyle konufltu: tesislerinin yan s ra Ankara da fiaflmaz Nakliyeciler Sitesi nde bir flubemiz bulunuyor. A rl kla bu day ve yem hammaddesi tafl n yor. un yerli en büyük ihracatç lar Çak ro lu ve Ulusoy Grubu nun ithalat ve ihracat bakliyelerini biz tafl yoruz. Ayr ca, Çimpar ve Yibitafl Çimento nun, Yozgat ve Çorum fabrikalar n n çimento ihracat n n ve klinker, kömür ithalat n n yan s ra, gemi yükleme ve boflaltmas ile fabrikalara kadar nakliyeleri de flirketimiz taraf ndan yap l yor. Ali Pak, 2008 y l nda yükleme ve boflaltma iflleminin 600 bin ton olarak gerçekleflece ini, ifl kapasitelerinin önümüzdeki y l 900 bin tona ulaflaca n tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

4

5

6 Karadenizbirlik, ya l tohum üreticisinin can damar Ya l tohum ekimini yayg nlaflt rmak ve üreticisinden ald ürünleri fabrikalar nda de erlendirmek amac yla ilk olarak 1978 y l nda Karadeniz Bölgesi nde faaliyete bafllayan Karadeniz Ya l Tohumlar Tar m Sat fl Kooperatifleri Birli i (Karadenizbirlik) bugün 78 bini aflan ortak say s ile ç Anadolu, Do u Anadolu, Güney Do u Anadolu ve Çukurova Bölgelerinde ya l tohum ekimini yayg nlaflt rma faaliyetlerini sürdürüyor. Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2008/2009 kampanya döneminde kilosu YTL den 51 bin ton ayçiçe i, kilosu YTL den bin ton soya sat n ald klar n ve üreticilere 39.5 Milyon YTL tutar nda ürün avans bedeli ödemesinde bulunuldu unu bildirdi. Faaliyet bölgelerinde y ll k ortalama 100 bin ton dolay nda ayçiçe i, 5-6 bin ton soya ve 4-5 Bin ton kanola üretimi gerçeklefltirildi ini dile getiren Erarslan, Karadenizbirlik in bu üretimin ortalama yüzde n, 21 kooperatifi arac l yla mübaya ederek ya l tohum üreticisine ve ekilifllerine kuruluflundan beri önemli katk lar sa lad n vurgulad. Ünal Erarslan, Karadenizbirlik in ana faaliyet bölgesi olan ilinde Havza, Bafra, Vezirköprü, Çarflamba ve Terme kooperatifleri arac l ile ayçiçe i, soya ve kanola eken bölge üreticisine y llard r her türlü tar msal deste i sa lay p al m garantisi verdi ini kaydetti. Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan flunlar söyledi: Ayn amaçla 2008 y l ekiliflleri için üretici ortaklar m - za 3.3 milyon YTL de erinde 173 Ton tohumluk, 330 Bin YTL de erinde 18 Ton zirai ilaç ve 9 Milyon YTL nakdi kredi da t larak toplam 12.6 milyon YTL tutar nda ödemede bulunulmufltur. Öte yandan Birli imiz ilinde 2008 y l nda KDV, stopaj ve SSK primi olmak üzere toplam yaklafl k 4 milyon YTL ödemede bulunarak il ekonomisine olan katk s n sürdürmüfltür. Piyasada oluflan olumsuz flartlara ra men Birli imiz üreticinin al n terini karfl lamak için azami gayret göstermektedir. Tüm dünyay dolay s yla ülkemizi etkileyen ekonomik kriz öncelikle ya l tohum ve ya larda istikrars zl a neden olmufl, geçen y la göre gerçekleflen yüksek rekolteyle beraber fiyatlarda ani düflüfller yaflanm flt r. Bu nedenle yeni hasat döneminde piyasada oluflan ürün fiyatlar istenen seviyede gerçekleflmemifltir. Karadenizbirlik taraf ndan üretilen Karadenizbirlik markal ayçiçek ya lar, üreticinin al n teri ile üretilmifl yüzde yüzlük Türk Mal olup y llard r bölge tüketicisinin güvenle tüketti i bir lezzet haline geldi i bildirildi. Tüketicilerin kriz ortam nda tercih edecekleri yerli mal ürünlerle krizden ç k flta katk sa lam fl olacaklar da belirtildi. Ünal Erarslan ya l tohumlarda Türkiye deki arz talep dengesinin oluflmas, fiyat istikrar n n sa lanmas için öncelikle devletçe ya l tohum üreticilerine verilecek olan destekler ve primlerin artt r lmas gerekti ini, prim ve destekleme miktar n n ürün ekiminden önce aç klanmas gerekti ini dile getirdi. 30 Aral k 2008 Sal 9 Ünal Erarslan

7 10 30 Aral k 2008 Sal Murat Turan Turanlar, Türkiye yi d fla ba ml l ktan kurtarmay hedefliyor Mehmet Turan Taraf ndan 1953 y l nda kurulan ve merkezi stanbul da bulunan Turanlar fiirketler Grubu, Hasan, Fuat - Nihat Turan kardefller taraf ndan gelifltirilerek günümüze kadar orman ürünleri endüstrisi, turizm, deniz nakliyat, g da sektörü ve müteahhitlik gibi birçok alanda faaliyetlerini baflar ile sürdürüyor. Turanlar Grup ticari faaliyetlerini kuruldu u günden bugüne kadar farkl üretim ve hizmet seçenekleri ile müflterisinin karfl s na ç kar yor. Turanlar Gurup Genel Koordinatörü Murat Turan, gurubun günümüzde Turizm, Orman ürünleri ve nflaat sektöründe faaliyetlerini sürdürdü ünü belirterek Turizm sektöründe Antalya Side deki 5 y ld zl Turan Prince Otel hem tatil köyü hem de otel olarak 1993 y l ndan bugüne kadar hizmet veriyor. Orman endüstrisi ve ka t sektörlerinde ki faaliyetlerimizi ise stanbul da ve da kurulu fabrikalar ile yürütüyoruz dedi. lçede iflsizlik yüzde 70 lere vard Murat Turan stanbul da yer alan ve bugün otomotiv firmalar n n onayl tedarikçisi olan Pelit Arslan kontrplak ve laminat fabrikas n n yan s ra 1995 y l nda kurulan Pelit Kal p Sistemleri tesisleri ile inflaat sektörü için kal p sistemleri ürettiklerini de belirterek, flunlar söyledi: Grubumuzun orman ürünleri sektöründe yer alan bir di er iflletmesi olan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Ka t Sanayi A.fi, 1996 y l nda Özellefltirme ile Grubumuza intikal etmifltir. Vezirköprü fabrikam z Özellefltirme ile sat lan 20 civar nda ki O.R.Ü.S. fabrikas aras nda tevsi edilerek iflletilen tek tesis olma özelli indedir. Vezirköprü gibi iflsizli in yüzde 60-yüzde 70 lere ulaflt ama buna ra men kalk nmada herhangi bir önceli- i ve/veya teflviki bulunmayan bir vatan köflesinde zor olan seçerek giriflti imiz büyük bir yat r m hamlesi sayesinde bugün gururla söyleyebiliriz ki; Anadolu nun bu unutulmufl yöresinde yer alan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Ka t Sanayi A.fi, son 1,5 sene içerisinde yapt m z yat - r mlar sayesinde, Karadeniz çevresi ülkelerde yer alan en büyük entegre orman ürünleri sanayi tesislerinden biri haline gelmifl ve hammaddeye, iç ve d fl hedef pazarlara yak nl ile bölgesinin ve çal flanlar n n gururu olmufltu. Turanlar Gurup Genel Koordinatörü Murat Turan Vezirköprü tesislerinin üretimi olan yonga levha, melamin kapl yonga levha, kontrplak, egzotik ve inflaatl k kereste, kontrtabla ve endüstriyel ahflap kal p sistemlerine ilaveten dünyada a aç ve ka t sektörünün ulaflt en son teknolojiye sahip MDF tesisinin bünyesinde ayr ca, Hafif panel tesisi, Ahflap desen boyama tesisi, Emprenye tesisi, Tutkal tesisi, laminat parke tesisinin de bulundu unu bildirdi. Rusya ve Ortado u pazar Turanlar Grubu nun araflt rmaya, ilerlemeye hep aç k oldu unu de söyleyen murat Turan flöyle devam etti: Grubumuz hiçbir zaman sürümden kazanmay ye lememifl; hep özellikleriyle tercih edilmek istemifltir. Orman ürünleri dal nda desen, kalite, dayan kl l k özelliklerimizin yan s ra bu özelliklerimizi her türlü kullan m alan na uygulayabilecek çeflitte orman ürünü üretebiliyor olmam z bize yetmemifl, içimizdeki innovasyon arzusu ve insan hayat na verdi- imiz de er suya dayan kl ürünlerimiz, yang na dayan kl ürünlerimiz, E1 ürünlerimiz ile de kendini göstermifltir. Bu ba lamda grubumuzun çok yönlülü ü gene bir orman ürünü olan ama çok farkl bir ahvalde bulunan özellikli ka tlar üretimine girmemize neden olmufltur. Özellikli ka- tlar üretim hatt m z n günlük 8,6 ton üretim kapasitesi ile bize sundu u ürün çeflitlili i muazzamd r: çay sektöründe çay ve demlik pofleti ka tlar, otomobil sektöründe otomobil filtre ka tlar, ev aletleri sektöründe elektrikli süpürge torbalar ka tlar, mobilya ve döfleme sektöründe overlay ka tlar bunlardan sadece bir kaç d r. Bu ürünlerin hepsi yerli tüketiciler ve Rusya ve Ortado u pazar aç s ndan ancak ithalat yoluyla ve temin edebildikleri s n rl kapasiteler do rultusunda elde edilebilen ürünlerdir. Biz, Almanya dan Çin e kadar bizden baflka üreticisi bulunmayan çay ve demlik pofleti üretimimizle start n verdi imiz bu özellikli ka t projemizle öncelikle Türkiye mizi bu ürün kalemlerinde gerçek anlamda ithalattan kurtarmak, daha sonra çevre ülkelere bu ürünleri ihraç etmek, yeni istihdam ve yan sanayi olanaklar gelifltirmek suretiyle Türkiye ekonomisine mühim bir katk da bulunmak amac nday z. Ayr ca gururla ekleyece imiz ve bak fl aç - m z n tasdiki fleklindeki bir husus da çay ve demlik pofleti üretimimizde ki araflt rma gelifltirme sürecimizin TÜB TAK taraf ndan da dikkate de er bulunmufl olmas ve desteklenmesi yönündeki çal flmalar n nihayete ermek üzere olmas d r.

8

9 12 30 Aral k 2008 Sal lyas Çiçek Üstün Avize, dan dünyay ayd nlat yor Üretti i avizeleri dünyan n de iflik ülkelerinde camii, saray ve binalara asma baflar s n gösteren Üstün Avize Ayd nlatma A.fi, 2008 y l nda üretti i Kutsal Mekanlar Koleksiyonu ile ayd nlatma sektöründe önemli bir farkl l k yaratt. Ar-Ge yat - r mlar yla kendine özel tasar mlar gelifltiren Üstün Avize Ayd nlatma A.fi nin ürünlerinin rakipleri taraf ndan taklit edildi ine dikkat çeken Yönetim Kurulu Baflkan lyas Çiçek, rekabetin zararlar ndan korunmak için gelifltirdikleri koleksiyonlar tescillendirdiklerini söyledi y l n ihracat yat r mlar yla tamamlayan Üstün Avize Ayd nlatma A.fi nin Almanya, Türkmenistan, Dubai, Katar ve Çeçenistan baflta olmak üzere birçok ülkedeki Camii, Saray ve binalara özel tasar m ürünü avizeler ast n vurgulayan Yönetim Kurulu Baflkan lyas Çiçek, Üstün Avize Markas yla tescillenen ve isim ve tasar m aç s ndan koruma alt na al - nan Kutsal Mekanlar ve Osmanl Model Koleksiyonlar baflta olmak üzere birçok özel ürünün uluslar aras standartlarda üretildi ini ifade etti. Üstün Avize nin özel olarak tasarlad Kutsal Mekanlar Koleksiyonu nun ilk defa, Kafkaslar n en büyük Camii özelli ine sahip Hac Ahmet Kadirov Camii nde kullan ld - n aç klayan lyas Çiçek; Büyükten küçü e Kabe ve onun etraf nda as lan Mescidi Nebevi ile Kubbetüs Sahra mescitleri ad verilen Kutsal Mekanlar koleksiyonunu daki fabrikam zda 5 ayl k bir Ar-Ge çal flmas n n ard ndan ürettik. da Ankara Yolu nda 34 y ld r avize imalat yapan Üstün Avize A.fi. bu proje ile sektöründe bir ilke imza att. Almanya için önemli olan ve Diyanet flleri Baflkan m z ve Almanya n n bölge eyalet baflbakan n n da kat ld Kültür Merkezi ne Osmanl Model avizemizi ast k. Bu, projeler lu bir ifladam olarak bizi heyecanland rd gibi flehrimizi de dünyada temsil etme onuru vermektedir ifadesini kulland y l ndan beri sürekli Ar- Ge yat r mlar ve özel projelere özel avize tasar mlar yla sektörde öncü olmaya çal flt klar n kaydeden Çiçek, baflta Osmanl Model olmak üzere birçok ürünlerinin küçük üreticiler taraf ndan taklit edilmeye çal fl ld n belirtti. CE, ISO, TÜV ve TSE bel- gelerine sahip tek avize üreticisi olduklar n hat rlatan Çiçek, gerçeklefltirilen tesis yat r mlar yla sadece model ve tasar m de il ayn zamanda ürünün kalitesini art rd klar n vurgulad. Çiçek; Sektörde kontrol mekanizmas n n olmamas nedeniyle piyasada TSE siz ve merdiven alt üreticilerin demirden taklit avizeler yapt na flahit oluyoruz. Bu sadece bizi de il sektörümüzdeki bütün avize üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bizim ifllerimiz butik diye tabir edebilece imiz özel tasar m ve ilgi gerektiren ayd nlatma projeleri oldu undan, genifl mekan ayd nlatmas yapt racak Camii, otel, kültür merkezi yöneticilerinin ulusal ve uluslar aras belli standartlar sa layan üreticileri tercih etmesini öneriyorum diye konufltu.

10 Galip Mühendislik 25 milyon YTL Ciro hedefliyor Karabük den Artvin e kadar uzanan Karadeniz sahil fleridinin yan s ra Do u Anadolu Bölgesine her türlü elektrik malzemesi satan Galip Mühendislik, bu y l 25 Milyon YTL. ciroya ulaflmay hedefliyor. Firma n n kardefl kuruluflu olan Galtek de Türkiye nin her noktas nda orta ve alçak gerilimden oluflan anahtar teslimi elektrik ifli yap yor. Galtek in bu y lki hedefi de 6 milyon YTL lik ciroya ulaflmak. Elektrik Mühendisi 2 arkadafl n mezuniyet sonras kurduklar Galip Mühendislik ve Galtek Firmalar her türlü elektrik malzemesinin yan s ra Orta ve Alçak Gerilimden oluflan elektrik tesisat n anahtar teslimi kuruyor. Cihat Y lmaz taraf ndan yönetilen Galip Mühendislik toptan ve perakende olmak üzere, elektrik kablosundan ayd nlatma ürünlerine ve endüstriyel elektrik malzemelerine (fialt malzemeleri) kadar her türlü elektrik malzemesi ürününü sat yor. Cihat Y lmaz, pazar bölgelerinin Karabük ten bafllayarak tüm Karadeniz sahil fleridinin yan s - ra Do u Anadolu da Sivas Erzincan ve Erzurum ile Kars, Ardahan Ve A r ilerinden olufltu unu söyledi. Ankara da da bir flubeleri bulundu unu belirten Cihat Y lmaz önceki y l 20 milyon YTL olan cirolar n bu y l 25 milyon YTL ye ç karmak oldu unu da sözlerine ekledi. Di er ortak Celil Kurada taraf ndan yönetilen Galtek ise Anahtar teslimi elektrik kurulum hizmeti veriyor. Orta ve Alçak gerilimden oluflan her türlü taahhüt iflini projelendirme aflamas ndan bafllayarak tesisat n kurulumuna ve iflletmeye haz r hale getirilene kadar her aflamada hizmet veriyor. Celil Kurada, Galtek in yurtiçinde her bölgede taahhüt ifli yapmas n n yan s ra Cezayir de ve Kuveyt de de anahtar teslimi tesisat ifli yapt n söyledi. Kurada, hedeflerinin Tüm Kuzey Afrika n n yan s - ra Ortado u ve Türki Cumhuriyetler de de anahtar teslimi ifl yapmak olu unu Bildirerek, Türki Cumhuriyetler e flimdilik Müteahhitler arac l ile pano gönderiyoruz. Buralarda fabrikalar n elektrik ifllerini bafllang çtan yani proje aflamas ndan anahtar teslimi yapar hale gelece iz dedi. Galtek olarak uluslararas standartlara uygun ifl yapmay önemsediklerini, bu nedenle, uluslararas alanda ifl yapabilmek için bütün standartlara uygunluk belgeleri ald klar n da belirterek, bilindi i üzere, bütün standart uygulamalar yani, ISO 9001:2000 Belgesi, ilgili kuruluflun ürün veya hizmetlerinin uluslararas kabul görmüfl bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlay fl n n sonucunda ortaya kondu u ve dolay s ile kuruluflun ürün ve hizmet kalitesinin süreklili inin sa lanabilece inin bir güvencesini belirler ifadesini kulland. Kurada, Galtek Mühendislik- Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti.nin de 6 mühendisi, 15 teknikeri, 15 teknisyeni, 8 ustas, 7 kalfas, 9 u yard mc personel olmak üzere toplam 60 personeli ile kalitenin sa lanmas ve gelifltirilmesi için azami özeni gösterdiklerini ifade etti. Kurada, ayr ca, Galtek personelinde sorumluluk duygusunun her fleyin önünde geldi ini ve prensip ve anlay fltan yola ç - karak çal flmalar n sürdürdü ünü bunun sonucu olarak da ISO 9001:2000 Belgesi ni almaya hak kazand klar n söyledi. Galtek üst yönetimi, dikkatli bir planlama ve kararl bir uygulama ile çal flanlar n n geliflimini her zaman destekleyerek, büyük çal flmalara imza atma konusunda kararl l kla ilerlemektedir. Bu arada Galtek in referanslar aras nda flu iflletmeler bulunuyor: Medikal Park Hastanesi, Turanlar Grup Vezira aç Orman Ürünleri Fabrikalar Hava Alan Helipet Tesisleri Terme Tersanesi gibi birçok büyük projeye ad n baflar yla yazd rm fl bulunmaktad r. 30 Aral k 2008 Sal 13 Cihat Y lmaz Celil Kurada

11 14 30 Aral k 2008 Sal Borsan dan 20 milyon dolarl k ihracat Elektrik malzemeleri üreten Borsan Grup 2008 y - l nda 3 k tada 35 ülkeye 20 milyon dolarl k ihracat yaparken, Grup Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Ölmez 2009 hedeflerinin 40 milyon dolarl k ihracat oldu unu aç klad. Elektrik malzemeleri üretimi yapan Borsan Grup, 2008 y l nda 3 k tada 35 ülkeye 20 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirdi y llar nda kablo teknolojisine 7 milyon dolar ve 3.5 milyon Avro yat r m yaparak ayl k bak r iflleme kapasitesini 400 tondan bin tona ç kard klar n belirten Borsan Grup Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Ölmez, yat r mlar n önümüzdeki dönemlerde de devam edece ini bildirdi. Dünyada ve Türkiye deki global krize ra men 2008 y l nda hedefledikleri ihracat rakam n yakalad klar n söyleyen Ölmez, 2008 y l içinde 3 k tada 35 ülkeye 20 milyon dolarl k ihracat yapt k ihracat hedefimizi 40 milyon dolar olarak belirledik. Döviz kredi borcumuzun olmamas ve kulland m z eximbank kredisinin de minimum seviyede bulunmas nedeniyle krizin ilk dalgas n asgari zararla atlatt k. Ancak, bundan sonra iç piyasada tahsilat sorunu yaflayaca- m z tahmin ediyoruz. Bunun için vadeli iç piyasa sat fllar ndaki kredilendirmelerde daha dikkatli davran yoruz. ç piyasadaki daralmay ihracatla telafi ediyoruz dedi. Kablo üretimi için yat r m Adnan Ölmez, tamam na yak n n n ihraç edildi i kablo üretimine büyük önem verdiklerini belirterek 1984 y - l nda kurdu umuz flirketimizde bizim esas iflimiz tesisat malzemeleri üretmekti y l nda ayd nlatma araçlar üretimine, befl y l önce ise kablo üretimine bafllad k. Grubumuzun amiral gemisi Borsan olmakla beraber, Borsan içinde de gerek ciro ve gerekse de üretim olarak aslan pay n kablo üretimi almaktad r. Bir baflka deyiflle üretimimizin yüzde 75 ini kablo üretimi oluflturmaktad r ifadesini kulland. Adnan Ölmez gerçeklefltirdikleri 7 milyon dolar ve 3,5 milyon Avro tutar ndaki yat r m n da yüzde yetmiflini kablo üretim ünitesine harcad klar n bildirdi. Borsan Grup olarak 750 iflçi çal flt rd klar n ifade eden Ölmez, krize ra men flu anda iflçi ç kartmay düflünmediklerini dile getirdi. Ölmez, 2009 y l n n Borsan Grup un 25. kurulufl y ldönümü oldu unu, bu sebeple 2009 y l içinde çeflitli etkinliklerle kurulufl y ldönümü kutlamalar yapacaklar n sözlerine ekledi. Adnan Ölmez

12 30 Aral k 2008 Sal 15 Serbest Bölgesi Karadeniz de depolama merkezi oluyor Serbest Bölgesi ne 3 milyon dolarl k yat - r mla 40 bin ton kapasiteli silo kuruluyor. Serbest Bölgesi Kurucu ve flleticisi A.fi. (SASBAfi) Yönetim Kurulu Baflkan Fahrettin Ulusoy, a yeni bir avantaj do du unu, Rusya, Kazakistan, Ukrayna n n önemli bir bu day ihracatç s konumunda bulundu unu, sadece Rusya n n 22 milyon ton bu day ihracat potansiyelinin oldu unu söyledi. Geçifl noktas nda üç ülkeye en yak n liman konumda un yer ald n hat rlatan Ulusoy, stanbul veya Çanakkale Bo az ndan, Akdeniz e geçmek isteyen gemilerin yo unluk nedeniyle uzun süre bekledi- ini veya uzun mesafeler ald n, bu nedenle de un öne ç kt n bildirdi. 40 bin tonluk silo Fahrettin Ulusoy, depolamada geçifl noktas konumuna gelmekte olan için aktif liman ve lojistik depolama hizmetlerinin önemli oldu unu ifade ederek, a gelen gemilerin ürünleri için depolama yeri ile tafl mada kullan lacak vagon bulamad na, depolama hizmetlerinde ise yüksek fiyatlar istendi ine dikkat çekti. Serbest Bölgesi nde bu day ve m s r gibi tar m ürünlerinin depolanmas için 40 bin tonluk silo kurumunun planland n belirten Ulusoy, thal edilecek tar m ürünlerinin depolama veya yurt içinde ithalatç ya verilmesi gibi yat r m plan m z var. Serbest Bölgeler Genel Müdürlü ü nden iznimizi ald k. Silolar n getirilip kurulmas için finans haz rl m z var. K sa zamanda buna bakaca z. Serbest bölgede ortaklar m zla birlikte 3 milyon dolarl k yat r m planlad k dedi. Ticaret hacmi geniflleyecek Serbest Bölgesi nin 70 bin metrekarelik alana sahip oldu unu, yer konusunda s k nt lar n n bulundu unu vurgulayan Ulusoy, Alan m z dar, bu nedenle yat r m olanaklar m z da k s tl. Serbest bölgede bize komflu Karayollar Genel Müdürlü ü ne ait 7 bin metrekare alan var. Bu alan Karayollar taraf ndan da kullan lm yor. Bu bofl alan n Serbest Bölge nin geniflletilmesi için kullan labilece ini düflünüyoruz, bunun için Karayollar yönetimi ile temasa geçtik. Bu alan alabilirsek geniflleme imkan m z do acakt r. Çal flmalar m z sürüyor. Alt yap s k nt lar m z var. Serbest Bölgesi nin en geç 2009 ortas veya sonunda Türkiye nin serbest bölgeleri s ralamas nda önemli bir yer alaca na, önemli bir ticaret hacminin oluflaca na inan yoruz diye konufltu. Ulusoy, yap lan çal flmalarda kar amac n n olmad n, da ticaret hacmini daha da gelifltirmeye çal flt klar n kaydetti. Yat r mlar dökme mala göre planlanmal Serbest Bölgesi Kurucu ve flleticisi A.fi. (SASBAfi) Yönetim Kurulu Baflkan Fahrettin Ulusoy, Türkiye nin dahilde iflleme rejiminin iki milyon ton ile s - n rl oldu unu hat rlatarak flunlar söyledi:, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna ya en yak n liman. Sadece Rusya n n 22 milyon ton bu day ihraç etme kapasitesi var. un büyük avantaj fludur: Türkiye nin iki milyon ton dahilde iflleme rejimi kapasitesinin 1,5 milyon tonluk bölümü kurulufllar arac l yla ithal edilebilir. Hal böyle olunca büyük bir gelir elde etme imkan do ar. Limandan bir ton bu day n ç k fl için ödenen bedelin 5,5 dolar oldu unu düflünürsek tafl mada elde edilecek geliri de bunun üzerine koyarsak büyük bu büyük bir gelir demektir. Serbest Bölgesinde ifllem gören mallar n büyük bir bölümü baflta bu day olmak üzere hububat, gübre ve Karadeniz Bak r flletmesi nin ürünlerinden olufluyor. Dolay s yla Liman Serbest Bölgesi ne yap lacak yat r mlar dökme mal diye tan mlanan ürünlerin ifllenmesine ve da t lmas na göre planlanarak gerçeklefltirilmelidir. Biz Sasbafl olarak 3 milyon dolarl k yat r mla 40 bin ton depolama kapasiteli silo yapma karar ald k ve yat r ma yak nda bafllayaca z. Toplam 850 metrekarelik büro Bakanlar Kurulu taraf ndan 2 Aral k 1995 y l nda kurulmas na karar verildikten sonra, kurma ve iflletme hakk da 30 y l süre ile Bay nd r Holdinge devredilen serbest Bölgesi,1 Ocak 1999 y l nda faaliyete geçti. Bay nd r Holding bünyesinde kurulan Sasbafl taraf ndan iletilen Serbest Bölgesine Bay nd r Holding taraf ndan 5.5 milyon dolar harcama yap ld. Serbest Bölgesi nde 5 bin 500 metrekarelik bir depo, 28 adet olmak üzere toplam 850 metrekarelik büro, 7 bin 512 metrekarelik aç k alan ve 7 bin 390 metrekarelik de aç k stok sahalar bulunuyor. Bölgede al m-sat m konusunda faaliyet gösteren 4 kirac kullan c, üretim konusunda faaliyet gösteren 5 yat r mc kullan c, 1 depolama, 1 kiralama ve 1 de iflletme ruhsatl kullan c olmak üzere toplam 12 firma taraf ndan hizmet veriliyor ekonomik krizi sonras bay nd r Holding ve Ba l kurulufllar na TMSF taraf ndan el konulmas üzerine TMSF taraf ndan yönetilen Sasbafl, için 4 Eylül 2007 tarihinde de ihale aç lm fl ancak o tarihte sat fl Gerçekleflmemiflti. TMSF de 7 May s 2008 de yap lan ihalede en yüksek teklifi 1 milyon 250 bin dolarla Ulusoy - Çak ro lu - Borsan ortak giriflim gurubu vermifl ihaleyi böylece bu ortakl k gurubu kazanm flt. hale Rekabet Kurulu taraf ndan onaylanm fl, giriflim gurubuna devri gerçeklefltirilmiflti. Fahrettin Ulusoy EKOSAM, ürün çeflidini art r yor Sanayici ve fladamlar Derne i nin markas ile çeflitli kanallarla tüketiciye sunmak, Gelir seviyesi 2001 y llar aras nda öncülü ünü yapt araflt rmalar sonucunda tespit edilen bölgenin ekolojik aç s ndan olabildi ince tar msal üretim aç s ndan önemli avantajlar n genifl bir kitleye hitap etmek, hracata yönelik de erlendirmek isteyen lu on ifladam taraf ndan kurulan Ekolojik Tar msal Üretim ve Pazarlama Ltd. fiti. (EKOSAM), bugün sözleflmeli çiftçi modeliyle çok say da ürün yetifltiriyor. EKOSAM Yönetim Kurulu Baflkan Celil Kurada, ekolojik tar msal üretimi yayg nlaflt rarak bölgenin do al kaynaklar n korumay amaçlad klar n söyledi. EKOSAM markal ürünlerin bakliyat, bal, reçel ve çay gibi çeflitli ürün gruplar nda da 15 de iflik çeflitle piyasada bulundu unu kaydeden Kurada, ürün yelpazesini piyasadan gelen talepler do rultusunda sürekli genifllettiklerini ifade etti. Tar msal üretim ve buna ba l g da sanayisinin ayn zamanda bölgenin kalk nmas nda da önemli rol oynayaca düflünülerek, un önde gelen ifladamlar n n giriflimiyle 2002 y l nda EKOSAM kurduklar n belirten Celil Kurada, Ekolojik tar msal üretimi yayg nlaflt rarak bölgenin do al kaynaklar n ve çiftçileri alternatif ürün ve pazarlarla tan flt rarak refah seviyelerinin artmas na katk da bulunmay amaçlad klar n bildirdi. Çiftçileri e iterek bilinçli ve daha verimli üretim yapmalar n sa lamak, ekolojik tar msal üretim ve buna ba l g da sanayisinde faaliyet göstererek bölgede istihdam yaratmak gibi sosyal hedeflerin yan s ra Ekolojik ürünleri iflleyip paketleyerek EKOSAM yap lan büyük ölçekli projelerden elde edilen ürünlerle dünya pazar nda yer almak gibi ekonomiye yönelik hedeflerinin de bulundu unu vurgulayan Kurada, pazara sunduklar ekolojik ürünler aras nda en önemli projelerinin f nd k oldu unu kaydetti. EKOSAM markal ekolojik g da ürünlerinin baflta, stanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde sat fla sunduklar n dile getiren EKOSAM Yönetim Kurulu Baflkan Celil Kurada, ürünlerinin çeflitli market, süpermarket ve ekolojik ürün dükkanlar nda pazarland - n söyledi. Celil Kurada, Ocak 2009 tarihleri aras nda CNR da 8. Ekoloji stanbul Organik Ürünler Fuar - na, fiubat 2009 tarihleri aras nda Almanya / Nürnberg de BioFach 2009 a kat lacaklar n kaydetti.

13 16 30 Aral k 2008 Sal Tuncay Aflç Yeflilyurt, 40 ülkeye demir sat yor Babadan kalma aile mesle i olan tüccarl ktan sanayicili e 1980 y l nda Karabük te kurulan y lda 100 bin ton kapasiteli çubuk haddesiyle geçen Yeflilyurt Demir Çelik A.fi, 1987 y l nda da y ll k 420, bin ton kapasiteli ikinci çubuk haddehanesini ve 1997 y l nda da y lda 600 bin ton kapasiteli çelikhanesini kurarak hem iç, hem de d fl piyasada önemli pazarlara ulaflmay baflard. Yeflilyurt günümüzde 40 ülkeye Yeflilyurt ailesi demir çelik üretiminin yan s ra un ilk özel liman n da önceki y l iflletmeye açt. Aile ayr ca da Atakum bölgesinde önceki y l modern bir al flverifl merkezi de kurarak un sosyal alanda da geliflimine katk sa lamaya bafllad. Kurulu s v çelik kapasitesi y lda 1.1 milyon tonu bulan Yeflilyurt Demir Çelik in haddehane kapasitesi y lda 800, bin tona ulaflm flt. Üretilen ürünlerin; yar mamul olarak 100 mm mm çap nda, boy olarak da 4.5 metre ile 14 metre aras vas fl -vas fs z tüm çelik ürünlerini kapsad belirtildi. Firma haddelenmifl ürün olarak ise 8 mm-32 mm çap nda firkete ve 12 m uzunlu- unda üretim gerçeklefltiriyor. Yeflilyurt Demir Çekme Sanayi 2008 y l nda izabe tesisi bünyesinde saatte 5200Nm3/h Oksijen, 159 Nm3/h Argon, ve 200 Nm3/h Azot üreten tesisi ile hem kendi ihtiyac n hem de bölgenin ihtiyac olan s v oksijen, Argon ve Azot u, kurmufl oldu u en ileri teknoloji ile üretiyor. D fl piyasada yüzde 65 lik pazar pay D fl piyasada tüm Avrupa Ülkelerine, Afrika ve Kuzey Afrika Ülkelerine, Birleflik Arap Emirliklerine ve Körfez Ülkelerine olmak üzere yaklafl k 40 ülkeye ihracat gerçeklefltirerek d fl piyasa pazar n yüzde 65 düzeyine ç karan Yeflilyurt Demir Çelik, ayn zamanda bu ülkelerin kalite sertifikalar na da sahip bulunuyor. Günümüzde birçok alanda yat r mlar n sürdüren Yeflilyurt A.fi. demirçelik sektöründe y lda 800 bin ton kapasiteli üretimi ile her y l ISO 500 sanayi kuruluflu s ralamas nda Türkiye nin ilk 150 firmas aras nda yer alma baflar s n gösteriyor. Pazar pay içindeki rekabet gücünü art rmak amac yla tesislerini dünyadaki en son teknolojiyi kullanarak gelifltiren Yeflilyurt Demir Çelik, üretiminde her zaman en son kaliteyi elde etmeyi amaçl yor. Do u Karadeniz in tek özel liman Liman projesi ile 2006 y l nda kendi liman iflletmelerine kavuflan Yeflilyurt Grubu, Karadeniz ve tüm bölgenin liman ihtiyac n en üst düzey makine park ve hizmet anlay fl ile karfl layarak, bölgenin uluslar aras pazarlarla bütünleflmesine olanak sa l yor. Y ll k 5 milyon ton yükleme - boflaltma kapasiteli Yeflilyurt Liman, ilerde yap - lacak ilave düzenlemelerle 10 milyon ton kapasiteye ulaflarak Do u Karadeniz in tek özel liman olma özelli- ini koruyor. Kapasite art r m n sa layacak olan çal flmalar n 2009 y l n n ortalar nda tamamlanaca kaydedildi. fiu an faaliyetteki tesisleri ve yeni yat r mlar yla Yeflilyurt Grubu, hem dünyada hem Türkiye de pazar pay n günden güne güçlendirerek, gelece e ümitle bak yor. Yeflilyurt Grubu, gücünü kan tlam fl olduklar demir çelik sektöründeki ticari faaliyetlerinin yan nda, Yeflilyurt Al flverifl ve Yaflam Merkezi ile perakende sektöründe de kendinden söz ettirmeyi baflard. halk na metropollerdeki imkanlar ve yaflam kalitesini tatt rmak ve bölgenin Avrupa standartlar nda bir al flverifl merkezine sahip olmas n sa lamak amac yla gerçeklefltirilen Yeflilyurt Al flverifl ve Yaflam Merkezi yat r m n n temeli Haziran 2006 da at ld ve Nisan 2007 de lular n hizmetine aç ld. Toplam 5 bin metrekare alan üzerine konumland - r lan, yaklafl k 25 bin metrekare kapal alana sahip olan 4 katl al flverifl merkezinde, spor giyimden ayakkab ya, elektronikten müzi e, aksesuardan çocuk oyun alan na kadar birço u da ilk defa yer alan, yaklafl k 70 ulusal ve dünya markas, bir süper market, 7 adet sinema salonu, restoranlar, kafeteryalar, 750 araçl k otopark ve çocuk aktivite alanlar bulunuyor. Yeflilyurt Grubu taraf ndan hayata geçirilen Yeflilyurt Al flverifl Merkezi, sadece bir al flverifl merkezi olman n da ötesinde, her yafltan her kesimden insana hitap eden yeni bir yaflam alan durumuna geldi. 20 y ld r da bulunan Yeflilyurt Grubu, bu 20 y l içinde oldu u gibi, bundan sonraki y llarda da bütün imkanlar n halk yla paylaflaca n, flehrin ve bölgenin kalk nmas n hedef alan kurumsal bilinç ile yoluna devam edece ini her f rsatta dile getiriyor. ASTAfi JUK yüksek teknoloji ile tasarruf sa l yor ASTAfi JUK Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Aflç, Türkiye de tekstil ve konfeksiyon durumunun kesinlikle kötüye gitti ine inanmad n söyledi. Aflç, Son y ld r Türkiye nin çok iyi yerlere geldi ini biliyoruz, geçirdi imiz iki kötü seneden sonra önümüzdeki dönemin çok daha iyi olaca na, Türk markalar n n dünya çap nda bir ata a geçece ine, Avrupa n n moda tasar m üssü olarak an laca - m za inan yorum. Bu gün moda sürekli de ifliyor, ma azalarda hafta bir vitrin de ifliyor, bu dinamik yap ya ayak uydurabilen güçlü bir üretim üssü gerekiyor. O da biziz. Türkiye. fiu anda Çin de büyük bir s k nt var, binlerce konfeksiyon tesisi kapand, maliyetler Çin de de artt. Genel iflçilik maliyetlerinde de daha yüksek rakamlara ulafl ld dedi. Ürün yelpazelerinin dünya çap nda ürünleri içerdi ini özellikle kesimhane teknolojilerinin kumafltan tasarruf edilmesini sa lad n, hiçbir firenin söz konusu olmad n belirten Tuncay Aflç hesap yapt n zda bu tasarruf rakam yüzde 10 lara denk geliyor. Biz ASTAfi olarak daha k sa sürede daha kaliteli üretim için Ar-Ge çal flmalar yap yoruz. Özel makineler, aparatlar üretip her konuda çözümler sunuyoruz diye konufltu. 80 li y llar n bafl ndan bu yana güzel ifller gerçeklefltirdiklerini dile getiren Tuncay Aflç flunlar söyledi: O günden bu güne Türkiye ye çok yenilik getirdik. Sadece teknoloji olarak de il, e itimlerle de. Sadece makine satmak de il, verimlili i artt r c bir tak m uzmanlar getirerek müflterilerimize her zaman destek verdik. Üretimde verimlilik ve kalite kontrol sistemleri düzenledik. Onun yan nda ayr ca müflteri memnuniyetini devam ettirmek üzere birtak m çal flmalar yapt k. Pazardaki liderli imizi devam ettirmek üzere çal flmalar m z her zaman devam ediyor. Kolay kolay liderli imizi kapt raca m za inanm yorum. Sadece Türkiye de de il, Türkiye d fl nda da etkili ve güçlü bir yap lanmaya gidece imize inan yorum. Bugün Balkanlarda komple teknolojik fabrikalar kuruyoruz. M s r da ayn flekilde Türk yat r mc s n n tesislerini kuruyoruz. Öncelikli olarak müflterimizin ihtiyac n ön planda tutarak, onlar n yapaca yat r mlar düflünerek çal flmalar yap yoruz, fizibiliteler yap yoruz, paket projeler haz rl yoruz. Haz r giyim bizim için çok önemli bir sektör bunu da uzun y llar devam ettirebilece imize inan yoruz.

14 30 Aral k 2008 Sal 17 Resman, 52 y lda zirveye oturdu Resul Tüfekçi ve Osman Hafl l taraf ndan 1957 y l nda me alan nda da dünyan n en geliflmifl Üretimin yan s ra Cam ve ayna iflle- kurulan Resman cam, kuruluflundan buyana geçen 52 mas ndan alm fl oldu u makineler sa- makinelerini yapan Z Bavelloni fir- y ll k sürede sektörlerinde yesinde sektöründe hizmet vermekte Türkiye nin say l firmalar aras na girdi y l na kadar sadece cam sektöründe faaliyet gösteren Resman Cam Sanayi A.fi, Cam iflleme tesislerinin yan s ra PVC üretim birimi kurdu. Resman Cam San. ve Tic A.fi, Organize Sanayi Sitesi nde 21 bin metrekare aç k, 11 bin 500 metrekare kapal alan üzerinde kurulu tesisinde s cam Kerem Tüfekçi olduklar n söyleyen Kerem tüfekçi, Resman, KAM-100 flekilli kanal makinesi, MAX-60 bizote makinesi, TR- 87 Rodaj makinesi, SB-10 formal makinesi cam iflleme sektöründe kalitenin ad olmufltur.firmam z n sektöründeki bütün teknolojik yenilikleri yak ndan takip edip,bu yeniliklere adaptasyonu en k sa zamanda tamamlam flt r. üretimi ve cam iflleme alan nda faaliyet gösteriyor. Is - cam üretimini, dünyan n en kaliteli makinelerini yapan Lisec firmas ndan ithal sat n ald hat üzerinde yapt klar n söyleyen Resman Cam San A.fi, Üretim Müdürü Kerem Tüfekçi, birinci Is cam hatt n n 1992 y l nda kuruldu unu ve 3 bin 500 mm X 2 bin 500 mm ebatlar nda üretim yap labildi ini söyledi. Tüfekçi 2. üretim hatt n n ise 1998 y l nda bilgisayar kontrolünde tam otomatik olarak jumbo cam üretimi yapt n bildirdi. Bundan sonraki ç kacak teknolojik yeni- likleri de yak ndan takibi kendisine görev edinmifl olan firmam z, sektörüne hizmete devam etmektedir dedi. Cam iflleme alan nda 52 y lda sektörünün lider kurulufllar ndan olan Resman Cam San Afi, 2004 y l nda PVC profil üretim hatt da kurarak bu alanda da lider olmay hedefliyor. Karem Tüfekçi tesis bünyesinde 5 bin 500 metrekare alan PVC üretimi için düzenlediklerini belirterek, Günde 14 ton PVC ham maddesi Metro Turizm, un okullaflmas na katk sa l yor Metro Turizm ve 8 daireli lojman n protokolünü imzalayan ifl adam Yat r mlar Grubu Yönetim Galip Öztürk, insanlar n Kurulu Baflkan Galip Öz- memleketlerine yat r m öncelikle do up büyüdü ü türk ün e itim seferberli i sürüyor. Baflta stanbul ve olmak üzere birçok yerde e itim ve ö retime katk da bulunan, de iflik amaçl okullar Türkiye nin Milli E itimi ne kazand ran Öztürk, son olarak 8 ilkö retim okulunu da Galip Öztürk yapmas n n önemine dikkat çekerek, geliflmifl ülkelerin e itim yat r mlar n çok önceden bitirdi ini ifade etti., Ayvac k lçesinde, Kocamemifl fiehit Seyfi Altuntafl.O.O na 10 derslik, Yeniköy.O.O na 6 derslik, hizmete açt. Metro Turizm Yat r mlar Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Galip Öztürk; Ayvac k ilçesinde 39 derslik, 8 ilkö retim okulu ve 8 daireli lojman n protokolünü geçti imiz aylarda imzalad. Geçti imiz y llarda Bafra, Çarflamba ve Ayvac k ilçelerinde okul, ö renci yurdu ve derslikler yapt ran ifl adam Galip Öztürk, bu y l da memleketi Ayvac k ilçesinde yeni okullar ve derslikler yapmak için kollar s vad. 8 ilkö retim okulu Kazanc l.o. na 6 derslik ve 4 lojman, Zaferköy.O. na 5 derslik, Güzelyurt.O. na 2 derslik, Sö ütp nar.o. na 10 derslik ve 4 lojman yap m için Galip Öztürk taraf ndan yapt r lan toplam 39 derslik, 8 adet lkö retim okulu binas ve çevre düzenlemesi yap - lan okullar n, anahtar teslim ile mülkiyeti l Özel daresine ve Köy Tüzel Kiflili ine, kullan m hakk Milli E itim Müdürlü üne devredildi iflliyoruz. Ürünlerimizi 10 da t c firman n yan s ra 70 montaj bayii ile yurt içinde da t yoruz. Ayr ca, üretimimizin bir bölümünü de balkan ve orda do u ülkelerine ihraç ediyoruz diye konufltu.

15 18 30 Aral k 2008 Sal ekonomisinin genel durumu Karadeniz in Anadolu ya aç lan tek kap s olan ; ekonomik ve sosyal yap bak m ndan da Karadeniz in en büyük flehridir. un ekonomik yap s n oluflturan sektörlerin bafl nda tar m sektörü gelmekle birlikte sanayi, hayvanc l k ve turizm de önemli bir yer tutmaktad r. ekonomisinde büyük etkisi olan tar msal ürünler; bu day, tütün, m s r, ayçiçe i, fleker pancar, f nd k, çeltik ve sebzedir. l tar m nda önemli bir yere sahip olan Bafra ve Çarflamba ovalar toplam 122 bin 410 hektarl k tar m alan na sahiptir. Bu ovalarda yetiflen sebzeler (domates, biber, kavun, karpuz, vb.) öncelikle bölge ihtiyac n gidermekle birlikte, yurdun dört bir yan na da pazarlanmaktad r. Tar m bu bölgede a rl kl sektör oldu undan ili istihdam yap s da ilk aflamada tar mdan etkilenmifltir. stihdam gücünün yüzde 67 si tar msal alanda çal flmaktad r. Bununla birlikte, Ba ms z Devletler Toplulu u ve Türki Cumhuriyetler e yak nl, deniz, kara, hava ve demir yolu ulafl m imk nlar ile büyük potansiyele sahip bulunan sanayide istenilen geliflmeyi gösteremedi. ekonomisinde imalat sanayinin yaratm fl oldu u katma de erinin yüzde 55.6 s kamu, yüzde 44.4 ü ise özel sektör taraf ndan gerçeklefltirilmektedir., Do u Karadeniz Bölgesi nin en büyük metropol kentidir. Kentin Nüfus yo unlu u sebebiyle ticari ve s nai yaflant s canl d r. Özellikle 1980 y l ndan sonra kentte daralan istihdam n gelifltirilmesi için endüstri ça na uygun olarak gerek kent civar nda gerekse ilçelerinde küçük sanayi siteleri oluflmufl, istihdam yavafl yavafl sermaye yo un olan küçük iflletmelere do ru yönelmeye bafllam flt r. Bunlar n yan s ra Organize Sanayi Bölgeleri de önemli katk lar sa layacak duruma gelmek üzeredir. ve yöresindeki imalat sanayinde üretilen ürünlerin en önemlileri; çimento, gübre, bak r, yapay jüt, oto yedek parças, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya ve tekstil, demir, konfeksiyon, ilaç ve t bbi aletlerdir. Büyük ve orta ölçekli iflletmelerin yan s ra, küçük ölçekli iflletmelerde emek yo un bir flekilde kalorifer kazan, plastik PVC tesisleri, zirai alet ve makineleri, bak r mamulleri, inflaat demirleri, plastik poflet, muhtelif flekerleme, reçel ve sanayi tipi mutfak eflyas yapan küçük tesisler de mevcuttur. da tar m ise sadece ailelerin kendisini geçindirmesine yöneliktir. Turizmin de ekonomisindeki pay az olmakla birlikte il merkezinde oldu u gibi ilçe ve köylerde de gezip görülmeye de er çok say da tarihi ve turistik yerler mevcuttur. Yaz aylar nda denizden ve kumdan yararlan labildi i gibi k fl aylar nda da av turizmi yap labilmektedir. merkezinde 5, lçelerde 11 adet olmak üzere toplam 16 küçük sanayi sitesi bulunmaktad r. l genelindeki sanayi sitelerinde toplam iflyeri say s 5 Bin 279 dur. un Bafra ve Çarflamba ovalar nda genifl alanlarda sebzecilik yayg n olarak yap lmaktad r. En fazla üretimi yap lan sebzeler domates, biber, salatal k, patl can, spanak, fasulye, kabak, lahana, p rasa, karpuz ve kavundur. Toplam 28 bin 645 ha alanda sebze tar m yap lmaktad r. Ayr ca, plastik sera ve yüksek tünellerde son y llarda artan bir oranla sebze yetifltiricili i yap lmaktad r. Mevcut örtülü alan dekard r. limizde yo un olarak yetifltirilen sebze türlerinin de erlendirilmesi ve pazarlamas nda sorunlar ç kmaktad r. Bunun için konserve ve floklama tesisleri kurulmas gerekli görülmektedir. da ayr ca 87 bin 819 hektar f nd k olmak üzere toplam 91 bin 335 hektar alanda kapama meyvecilik üretimi yap lmaktad r..

16

17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında

AZERBAYCAN ÜLKE. ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında AZERBAYCAN D ünyanın en hızlı büyüme gerçekleştiren ülkelerinden biri olan Azerbaycan, 2005-2009 yılları arasında GSYİH da yüzde 21 lik bir artışla ekonomide rekor büyümeye imza attı. 2010 yılında Azerbaycan

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı