Bülten - lkbahar 20117

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bülten - lkbahar 20117"

Transkript

1 itibar Bülten - lkbahar 20117

2 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor, çok de erli isimlerin hayat tecrübelerini derleyip sizlerle paylafl yor olman n mutlulu unu yafl yoruz. Kulübümüzün kurumsal sesi tibar n bu say s nda yine, Türkiye nin yetifltirdi i çok önemli giriflimcilerin, akademisyenlerin binbir emek ve zahmetle biriktirdi i tecrübeleri, görüflleri, tavsiyeleri ve duygular n bulabileceksiniz. Hepimizin bildi i gibi bu dünyada art k bilginin k ymeti, paran n ve maddiyat n k ymetini çoktan geçti. Üstelik bilgiye ulaflman n çok daha kolay oldu u günümüzde, do ru ve faydal bilginin k ymeti daha da fazla anlafl l r oldu. Öyle ki; art k bir iflin üstesinden gelebilmek için bilgiye ulaflmak yetmiyor, do ru bilgiye ulaflmak gerekiyor. Yanl fl bilgi, bize para ve en önemlisi zaman kaybettiriyor. flte bu yüzden, zorluklar risk alarak, ter dökerek, emek vererek aflan bu baflar l isimlerin sayfalar m zda paylaflt klar, bizler için hayat n yanl fllar ndan uzak durmam z ve do ruya daha çabuk ulaflmam z n ipuçlar n alt n tepside sunuyor. flte bu isimlerden bir tanesi; Türkiye de ortakla çal flman n ne demek oldu unu, fikir ayr l klar ndan nas l kazan m elde edildi ini, öngörünün ve sa duyunun iflletmecilikteki yerini bizlere ö reten bir ç nar, Say n shak Alaton, tibar n sayfalar nda bizlerle bulufluyor. Sahip oldu u düflünce ve tecrübeleri özgürce ve samimi bir dille, hem de her konuda, bizlerle paylafl yor. Türk sanayisinin bu ç nar n n yan s ra, h zla büyüyen ve dallar yla ülke s n rlar n da aflan bir fidan, Rixos un kurucusu Say n Fettah Tamince, k sa zamanda yakalad baflar n n s rr n bu sayfalarda, siz de erli tibar okuyucular ile paylafl yor. Yeni ifl kazanman n ustal klar ndan, kazan lan iflten aln n n ak yla ç kman n gerekliliklerine kadar her türlü tecrübesini ve düflüncesini kendine has özgün anlat m yla bizlere iletiyor. Bu baflar l giriflimcilerin yan s ra, Türkiye de vergiyi uzmanlar n ve ilgililerin tekelinden kurtar p halka anlatmay hatta sevdirmeyi baflaran deneyimli ve sevilen akademisyen Say n fiükrü K - z lot da, yine o esprili üslubuyla tibar n sayfalar nda sizleri bekliyor olacak. Ülkemizde kendi kategorilerinde en bilinen markalara ve ürünlere sahip Sultanlar Grup un 3. kuflak sahibi ve baflar l yöneticisi Mücahit Y ld z da dergimizin sayfalar nda sizleri bekleyen k ymetli isimler aras nda yer al yor. Kendisi ile yapt m z röportajla Sultanlar Grubu, hem de e itim komisyonunda görev ald Kandilli Kulübü nü konufltuk. Tabii ki gelece imizi emanet etti imiz, giriflimci ve erdemli iflletmecilik anlay fl n kazand rmak istedi imiz gençlerimizin de erli görüflleri de tibar n ilerleyen bölümlerinde sizleri bekliyor olacak. Üyelerimizin de aile fertleri olan gençler, kulübümüzün komitelerinde görev alarak de erli katk lar sa l yor ve yar nlara dair bizlere umut afl l yorlar. Kübra Do an, Merve Soysal ve Fatih Demirci, profesyonel hayatlar n n bafl nda bizlere kariyer hedeflerinin yan s ra, Kandilli Kulübü özelinde Türkiye de sivil toplum kurulufllar n n önemi hakk ndaki görüfllerini anlat yorlar. Keyifle okuyaca n z umar, bir sonraki say ya kadar esenlikler dilerim. 1 itibar

3 çindekiler Sayfa 4-5 ONUR SOYSAL KAND LL KULÜBÜ BAfiKANI De er odakl stratejiler gelifltirerek küresel rekabette ülkemizin ihtiyac olan sinerjiyi üretece iz. FETTAH TAM NCE Sayfa 6-23 RIXOS HOTELS YÖNET M KURULU BAfiKANI Bir ifladam nda bir arada bulunmamas gereken üç özellik var: teknisyenlik, yöneticilik ve müteflebbislik. Sayfa KÜBRA DO AN AVEA LET fi M H ZMETLER Aile ile çevrenin beklentileri gençlerin özgün karar verme becerisini devre d fl b rakabiliyor. SHAK ALATON Sayfa ALARKO HOLD NG YÖNET M KURULU BAfiKANI Parayla her fleyi sat n alabiliyorsunuz. Bir tek fleyi sat n alam yorsunuz; o da zaman... 2

4 Sayfa MERVE SOYSAL STANBUL T CARET ÜN VERS TES / Ç M MARLIK VE ÇEVRE TASARIMI Yafll lar ve çocuklar çok seviyorum. FAT H DEM RC Sayfa ÖZEL SAYGI HASTANES fiirketlerde iflletmecilik ön plana ç k yor; bunu baflarabilen flirketler de h zla büyüyor. Sayfa MÜCAH T YILDIZ KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES Atefl etmezsen yüzde yüz skalars n. fiükrü KIZILOT Sayfa GAZ ÜN VERS TES, MAL YE BÖLÜMÜ BAfiKANI Bu yasan n dolu taraf çok fazla ve çok önemli düzenlemeleri ortaya koyuyor. 3 itibar

5 Kandilli Kulübü Baflkan Onur Soysal n Aç l fl Konuflmas ONUR SOYSAL KAND LL KULÜBÜ BAfiKANI Tecrübe paylafl m toplant lar m zda dile getirilen birikimlerin kal c olmas na yönelik olarak haz rlad m z tibar n yeni bir say s nda daha sizlerle birlikte olman n sevinci içerisindeyiz. Asl nda Kandilli Kulübü dostlar yla gerçeklefltirdi imiz tüm buluflmalar bizim nazar m zda, ak llar n ve gönüllerin buluflmas d r. Ak llar n buluflmad, organizasyonlara sahtelik, yapayl k ve verimsizlik egemen olur. Gönüllerin buluflmad zaman ise hayat bir cehenneme döner. Hz.Mevlana bilgelik yüklü eflsiz eseri Mesnevi de Süleyman Peygamber in yerine geçen dev in hikayesini anlat rken; Akl n varsa baflka bir ak lla dost ol, görüfl, dan fl! ki ak lla birçok belalardan kurtulursun, aya n gö e yükselir. demiyor muydu? Evet kendimize bakmak için bir araya geldi imiz tecrübe paylafl m toplant lar nda, birbirimize bakarak, kendimizi do rultmaya çal fl yoruz. Son y llara kadar en küçük bir bireysel yat r mc dan, en büyük bir ifladam na kadar, ülkemiz insan yat r mlar n daha çok, somut ve dokunabilece i alanlara yapmay tercih ediyordu. Soyut olana, elle tutulup gözle görülmeyene yat r m yapmak su üstüne yaz yazmak gibi de erlendiriliyordu. Oysa bizden ekonomik ve sosyal yönden ileride olan ülkelere bakt m zda, o ülkelerin özellikle son elli y lda markalaflma, internet teknolojileri ve hizmet sektörü gibi soyut alanlarda çok ciddi yat r mlar yapt klar n görmekteyiz. Amerika 70 li y llarda Japonya ile rekabette baflta otomotiv sanayi olmak üzere birçok somut ve a r endüstri alan nda geri düflmüfl ve pazar kaybetmiflti. Ancak matematik gibi soyut bir temele dayanan bilgisayar yaz l m teknolojileri sayesinde, Amerika 80 li y llarda tüm dünyada ciddi bir Pazar kazanm fl, 90 l y llarda nternet ve a teknolojileri sayesinde üç-befl y l gibi k sa süreler içerisinde yüz y ll k dev ilaç, otomotiv ve a r sanayi firmalar n de er olarak geride b - rakan firmalar yaratabilmifltir. flin en önemli yan Amerika kendi ülke imaj n sinema ve reklamc l k sektörleri ile tüm dünyaya yayarken ayn zamanda bu soyut sektörlerden çok ciddi paralar kazand. 4

6 De er odakl stratejiler gelifltirerek küresel rekabette ülkemizin ihtiyac olan sinerjiyi üretece iz. Benzer bir flekilde, dünyada a r sanayinin öncüsü olan ngiltere, son elli y l içerisinde neredeyse bu alanlarda hiç yat r m yap lmamas na karfl n; dil okullar, hizmet sektörü ve turizm gibi alanlarda elde etti i gelirlerle dünya ekonomisinin baflta ülkelerinden biri olma vasf n devam ettirebilmifltir. Tabii ki bu örnekleri verirken üretim ve sanayi alan ndaki yat r mlar küçük görme veya de erini hafife alma gibi bir kast m yok. Ancak vurgulamak istedi im husus, dünya üzerinde zenginlik artt kça, insanlar n gelir seviyeleri yükseldikçe, art k hizmet, e lence ve turizm sektörü baflta olmak üzere bacas z sanayi sektörleri öne ç kacakt r. Bu alanlar emek yo un alanlar olmalar hasebiyle ülkelerin istihdam problemlerine en önemli katk y sunan sektörlerdir. Bu yüzden hizmet ve ona ba l turizm sektöründe markalaflma çok önemli bir gereklilik. Ünlü bir Frans z yazara, Paris in en güzel yerinin neresi oldu unu sormufllar da Eyfel Kulesi ndeki kafe demifl. Sebebini sorduklar nda ise Çünkü tüm Paris te o çirkin çelik y n n görmeden oturabildi im tek yer oras da ondan dolay diye cevap vermifl. Ülkemiz, çok önemli, tabii, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu Ancak bunlar n pazarlanmas konusunda di er ülkelere göre henüz çok geride oldu umuzu üzülerek belirtmeliyim. Y lda atm fl milyon turist ünlü Frans z yazar n ifadesiyle çelik y n bir kuleyi görmeye giderken, bizim hayranl kla gezilen Süleymaniye miz, Ayasofya m z y lda onbefl milyon turisti ancak a rlamaktad r. Milli karakter olarak misafirperverli i tüm dünyada bilinen bir ülkede bundan daha fazlas n n olmas n sa lamak görevimizdir diye düflünüyorum. De er odakl stratejiler gelifltirerek küresel rekabette ülkemizin ihtiyac olan sinerjiyi üretece imize inan yorum. Bu düflüncelerle bültenimizin yeni say s n n paylafl mc lar m z için ufuk aç c olmas n diliyorum. 5 itibar

7 FETTAH TAM NCE Bir ifladam nda bir arada bulunmamas gereken üç özellik var: teknisyenlik, yöneticilik ve müteflebbislik. FETTAH TAM NCE RIXOS HOTELS YÖNET M KURULU BAfiKANI Çok de erli kat l mc lar, özellikle Kandilli Kulübü nün çok de erli baflkan na ve yöneticilerine teflekkürlerimi ileterek bafllamak istiyorum. Beni sizler gibi çok de erli bir toplulukla buluflturduklar için kendimi çok bahtiyar say yorum. Bugün bunca iflleriniz içinde beni dinlemek için bulunuyorsunuz, bunun için sizlere de müteflekkirim. Sözlerime müsaade buyurursan z çok sevdi im bir dostumu sizlere flikayet ederek bafllamak istiyorum: Say n Cihan Kamer. Aylar önce, Kandilli Kulübü nü bana anlat yordu, buraya gelmelisin, bizim aram zda olmal s n, hatta burada konuflmal s n diye. Herhalde Kandilli Kulübü nün çok de erli yöneticilerine de bu fikrini açt ki, onlar da beni ziyaret ettiler ve buraya davet ettiler. Dün akflama kadar her fley çok iyiydi. Dün akflam Cihan Bey beni aramaya bafllad : Say n Valimiz geliyor, Zafer Bey geliyor, Ethem Bey geliyor, Avni Bey de geliyor. flte flu kadar insan geliyor, ben çok büyük endifle duyuyorum sen yar n potlar k rars n, ondan sonra bafllad flunu konufl, böyle yap, flu notlar al, konuflman haz rla. En sonunda dedim ki, Cihan Abi istersen sen konufl. Bugün sabah da ben biraz gecikince, masadaki dostlar flahittir, demifl ki, Ben konuflmam yavafl yavafl haz rlamaya bafll yorum. Tabi bu iflin esprisi Cihan Bey i gerçekten çok sevdi im için ona böyle tak lmadan edemedim. Ben sözlerime Allah a hamd ederek bafllamak istiyorum. Allah n selam hepinizin üzerine olsun. Y llarca önce Amerikal larla bir ifl görüflüyordum. 11 Eylül de yerle bir edilen ticaret merkezi ile ilgili bana bir anekdot anlatt lar. Dediler ki; Bunu zaman nda Kerry diye bir Yahudi ailesi yapt. Bu aile flu kadar güçlüydü, flu kadarla bafllad, flu kadar iyiydi. dediler. Sonra da bu Kerry ailesinin gençlerinden birisinin hayat hikayesini anlatt lar. Bu genç Kerry baba- 6

8 7 itibar

9 Van dan gelip Amerika da, Manhattan da ifl konuflmak Gagarin in uzaya gitmesinden daha zor. s ndan bir milyon dolar para ald ve bu paray befl yüz milyon dolar yapt ; flu kadar baflar l, bu kadar baflar l, herkes onu konufluyor demeye bafllad ktan itibaren gayri ihtiyari dedim ki: Ne kadar flansl. Öyle deyince herkes bana bakmaya bafllad, Sen bu baflar y küçümsüyor musun, bu baflar yla alay m ediyorsun? Bu flans de il ortada bir baflar var. dediler. Ben de dedim ki; Vallahi ben kendi geçmiflime bakt m için, Van dan gelip Amerika da Manhattan da sizinle ifl konuflmak benim için Gagarin in uzaya gitmesinden daha zor. Onun için ben New York un merkezinde babas taraf ndan bir milyonla sermayelendirilen, babas New York un veya dünyan n en iyi binas n n sahibi olan birinin Amerika da çok da baflar l olmas n büyük bir sürpriz olarak görmüyorum. Çünkü çevresi, dostu, ald - ifller, etraf ndaki ifladamlar, bunlar n hepsi bu gencin baflar l olmas için önemli bir etken, ama bizim ç k fl m z çok farkl d r. Sebeplere bakt n zda gerçekten Van Çald - ran dan Kandilli Kulübü ne gelip bir gün sizler gibi de erli insanlara hitap etmenin olsa olsa Allah taraf ndan bahfledilmifl çok büyük bir lütuf oldu una inan yorum. Yoksa bunu, sebepler aç - s ndan hayal edip baflarabilmek mümkün de il. Geçen gün çok sevdi im bir dostum; ö rendi im kadar yla burada da sizlere hitap etmifl, hep flunu derdi: Allah dilerse insan n aya na sultan da getirir. Dolay s yla mutlaka birço umuzun bak fl budur. Ama geldi im noktay kendi aç mdan Allah n çok önemli, çok de erli bir lütfu olarak görüyorum. Ben kendimi sizlere hitap edecek biri olarak addetmiyorum ama Allah lütfedince buraya ç k p konufluyoruz. Belki gevezelik yap yoruz, belki abartaca z ama bu benim yapt klar m becerilerim de il Allah n bana ba- fllad de erlerdir. nflallah ben de bunun gere ini yerine getirmifl olurum ki; bu bereketin, nimetlerin devaml l n sa layal m. Çok de erli dostlar, ben nereden bafllad m sizlerle paylaflarak sözlerime bafllamak istiyorum. Allah uzun ömür versin, babam Van Çald ran da çok de iflik ifller yapt. Manifaturac l k yapt, toptan g da satt, fleker satt, hayvanc l k yapt. Ben dokuz çocuklu bir ailenin en büyük çocu uyum, o zamanlar onbir yafl ndayd m. Babamla yaflarken hep görüyordum ticaret nas l yap l r, risk nedir, senet nedir, çek nedir; bunlar hep babam n yan nda gördüm. Oniki yafl ndayd m herhalde bir gün babam bir Antep seyahati dönüflünde Bundan sonra ben flehir d fl na mal almaya giderken seni de götürece im. dedi. Ben de, annem de flafl rd k. Annem sordu Nereden ç kt bu? diye. Antep te bir esnaf gördüm çocuklar n yan nda getiriyordu. Bu benim çok hofluma gitti bundan sonra seni yan mda götürece im. dedi. Babam bafllad beni yan nda götürmeye bir Erzurum, bir Antep götürüp getirirken on dört yafl na geldim. Bir gün mal almaya Bursa ya gidecek, tabi ben babam beni Bursa ya götürecek diye hayal kuruyorum. O seyahate her nedense götürmedi. Götürmeyince ben a lamaktan ba rmaktan bütün otogar aya a kald rd m, güzel de bir dayak yedim. Ama sonradan sanayici ve ifladamlar ça rd beni konuflmac olarak Bursa ya. Babamdan ticaretin nas l geliflti ini az çok ö renmeye bafllam flt m on dört yafl nda. Babam iyi tüccar, dürüst, çal flkan, al p satan ama çok tezgahtarl k yönü olmayan bir insand. Bir yaz günü, okul tatil, dükkanda da çok fazla ifl yok. Ne yapmal y z? diye kuzenimle konufltum. Kuzenimin o zaman bir Toros marka arabas vard. Acaba biz kumafllar alsak, köylere gitsek satabilir miyiz? diye kendi aram zda konufltuk. Kuzenimle anlaflt k babama gittim dedim ki: Sen bize biraz manifatura ver, köylere gidelim bunlar satmaya bafllayal m. Annemin de yard - 8

10 m yla dört befl gün sonra babam ikna ettik. Arabay kumaflla doldurduk, köylere gitmeye bafllad k. Birinci köyde sat fl yok, ikinci köyde sat fl yok, üçüncüde de yok. Herkes diyor ki, Hasat zaman de il, hayvan satmad k dolay s yla para yok. Biri bana ak l verdi; stersen bunlar de ifl tokuflla satabilirsin. dedi. Nas l olacak? dedim, flte yün alabilirsin, peynir alabilirsin, hayvan alabilirsin. diye adam beni ikna etti. Ben de bafllad m mallar de ifl tokufl yapmaya. Biz iki hafta sonra bütün mallar satt k. Araba ya, peynir doldu. Bana da on sekiz küçük-büyük bafl hayvan kald. Benim kuzen mallar kendi yerine götürdü, ben de hayvanlarla döndüm. Döndü ümde tabi bizim evin önünde hayvanlar koyacak yer yok. Babam bu durumu görünce inan lmaz bir flekilde k zmaya bafllad. Bunlar ne? diye ba rd, Mallar de ifltirdik. dedim. Sen benim mallar nas l de iflirsin! Babam bafllad tafllarla beni kovalamaya, sabaha kadar eve sokmad. Hayvanlar n önünde bekledik, sabah götürdük satt k. Tabi büyük bir para kazand k. Neredeyse beklenenin iki kat para kazand k. Bu sefer babam bafllad, sen böyle çal flkans n, bu kadar seni severim, çok iyi bir o lumsun... O zaman da ortaokulu okul birincisi olarak bitirmiflim. flte Ben seni ödüllendiriyorum. diye on befl bin lira bana para verdi o zaman. Bir kuzenim daha var, Antalya dan bana sürekli mektup yaz yor. Mektuplar n içinde Antalya n n resimlerini s k flt r yor. Bir resimlere bak yorum, bir bizim Çald ran a bak yorum; cenneti hayal etsen daha iyisini hayal edemezsin o dönem. Benim zaten kafamda kaçmak var, babam n bu yapt da bana teflvik oldu. Ve ben otobüs biletini ald m, Antalya ya gittim. Babam n bizim oray tarif edifli var; sekiz ay k fl, iki ay yaz, iki ay da toz. Dolay s yla yapacak çok fazla bir fley yok. Antalya n n güzelli ini, zenginli ini, imkanlar n gördüm bir daha da dönmedim. Babam ne ettiyse dönmedim. Babam geri dönmem için çok srar etti. Ancak ben dönmemeye art k kati flekilde karar vermifltim. Antalya da day lar m var hal iflleri yap yorlar, onlar n yan nda çal flmaya bafllad m. Hal topluyorum, çay yap yorum, dükkan temizliyorum. Tabi bizim iyi kötü bir ticaret geçmiflimiz var. Almanya dan gelmifl s n r d fl edilmifl insanlar tezgahtarl k yap yor, turistlere mal sat yorlar. 9 itibar

11 Ben türkçeyi zar zor konufluyorum. Bir gün day ma dedim ki, Ben de tezgahtarl k yapaca- m. Day m flafl rd, Hangi dille yapacaks n, nas l olacak bu ifl? ben kararl oldu umu day - ma gösterdim. Çünkü adamlar, di er arkadafllar sabah üçe dörde kadar geziyorlar, içiyorlar onlar uyan ncaya kadar bir sürü müflteri geliyor, ortada da mal satacak hiç kimse yok. kna ettim, öyle day mdan izin ald m. Turistlere mal satmaya bafllad m. Bakt m oluyor, o sene harçl - m ç kard m. Lise y llar bafllad. Her sömestr çal flmaya bafllad m, üçüncü sömest rda art k çok tecrübeli bir tezgahtar olmufltum. Her satan, gelirden yüzde on komisyon al yor. Day ma gittim dedim ki, Ben de komisyon istiyorum. day m beni okuttu u için komisyon vermeye önce pek s cak bakmad. Beni okutuyorsun da di erlerine yüzde on komisyon veriyorsun. Diye srar ettim. Ama Sen bu dükkanda ö rendin almancay. dedi. Tamam! dedim E er bu dükkanda Almanca ö renme aleti varsa sen niye ö renmiyorsun? diye ekledim. Öyle deyince day mdan bir tokat yedim. Karfl komfluya geçtim hal satmaya bafllad m. Hakikaten çok bereketli, çok karl bir iflti. Ben lise sondayken o zaman n en iyi arabas n ve iki tane de daire alm flt m. Bu sefer bafllad k Okuyal m m, çal flal m m? Bir süre böyle git gellerle beraber nas l on dört yafl nda Van dan Antalya ya geldiysem, on sekiz yafl mda alt mda arabamla bafllad m düflünmeye. Sonunda karar m verdim ve on dokuz tane hal - y arabaya koydum, Bulgaristan ve Romanya üzerinden Almanya ya gittim. Plakam da 007; her gören James Bond geldi, diyor araban n plakas n görünce. Yaz n Antalya da tan d m turistleri ziyaret etmeye bafllad m. Onlar ar yorum Ben geldim sizi ziyaret etmeye. Ben Fettah hat rlad n z m? Sizi ziyaret etmek istiyorum. diyorum. Sebebi ziyaretiniz? diyorlar. Hal satmak. diyorum, yi biz seni sonra arar z. diyorlar ama bir daha aram yorlar. Acaba ne 10

12 E er bu dükkanda Almanca ö renme aleti varsa sen niye ö renmiyorsun? diye sordum. yapsak bunlardan randevu alsak diye düflünmeye bafllad m. Almanlar gerçekten küçük fleyleri çok seviyorlar. Ufak ama bedava bir fley görünce hemen alaka gösteriyorlar. Sonra ben hat rlad m elma çay n çok sevdiklerini, her arad mda Bir hediyem var, takdim etmek için sizi ziyaret etmek istiyorum. diyorum. Hediye de ne hediye, bir kilo elma çay, bir de yan nda Türk bardaklar ald m. Öylece evlere girmeye bafllad k. Bir bakt m bizim hikaye ayn daha önce manifatura satt m z gibi. Evlere gidiyoruz kimi para yok diyor, kimi çanta diyor. Bir örnekle bunu neticelendirmek istiyorum. Birine gittim, bir gün adam n araba galerisi var. Çok da zengin. Ama bu adamdan para kazanan hiç kimse olmam fl. Arkadafltan sadece bir kez tan flt rmas n rica ettim. Oturduk, adama dedim ki. Ben bir tane Mercedes almak istiyorum. Bunu deyince bizim arkadafl yerlere düflecek, Nas l Mercedes al rs n senin paran m var? Benim hal lar m var, dedim. yi, be en. dedi. Bir tane C180, geldim k rk alt bin mark. Dedim ki ben de, Biraz hal var, biraz da para var. Adam Tamam üç bin mark hal alay m, gerisini para alay m. Ben de bunun üzerine, Peki bu hal y kim seçecek? diye sordum. Çünkü biz hal satarken bütün derdimiz eve girmek, eve girince han m ikna edince ifl de ifliyor. Getir ben seçece im. dedi. Ya olur mu? dedim Hal bu. Eve uyar, uymaz, büyüklü ü, rengi... Neyse, beyefendiyi ikna ettik evine gönderdi beni. Evine bir gittim müthifl, flato gibi bir ev. Han m yla kaynanas oturuyor, tam istedi im bir ortam. Dedim ki Siz bir oturun, müsaade edin, ben evinizi dizayn edeyim. Tabi çok basit bir mant k var; evde koltu un yerini de ifltir, masan n yerini de ifltir, hal y ser, ev yeni gibi oluyor. Bafllad k biz evi bafltan sona döflemeye. Ben arabada ne kadar hal varsa hepsini eve serdim. Sonra han m beyini arad, Acil eve gel. Aradan dört befl saat geçmifl ama ev müthifl bir ev olmufl. Adam eve geldi. Bafllad lar konuflmaya, en son bana geldi dedi ki, Benim sana bir teklifim var. Kaç para bu hal lar? Hesaplad k, ölçtük, biçtik yüz küsur bin mark. Ben sana iki araba verece im dedi. Ama ben bir kifliyim, iki arabay nas l süreyim. dedim. Neyse adam ikna ettik, paray ald k, bir tane de araba ald k. Biz arabayla ç kt k, Türkiye ye geldik. Arabay sonra Türkiye de satt k. Neticede ticaretteki mant k hiç de iflmiyor. Ben bu adamla yapt m muhabbete bafllay nca köyde satt m manifatura akl ma geliyor. Bu manifatura ticareti, babamdan ö rendiklerim gerçekten benim için önemli de erlerdir. Bunlar da y llar sonra hep hayat mda uygulad m. Bir zaman sonra, gel zaman, git zaman biz bakt k ki bu hal iflinde çok ifl yok. Bu arada Almanya da üniversiteye de kay t yapt rm fl m, ticaret yap - yorum, bir sürü ifli bir arada götürmeye çal fl yorum. Antalya ya döndüm 1994 te. Bu hal c kta gelecek yok diye kuyumcu dükkan açt m. Kuyumcu dükkan n açarken, baz insanlar tak ta- 11 itibar

13 Basit bir mant k vard r: evde koltu un ve masan n yerini de ifltir, hal y ser, ev yeni gibi olur. kar, ben hiç tak takmam flt m. Kuyumculuktan da hiç anlam yorum, hatta açt ktan sonra da bir kuyumcular toplant s na gittim. Adam n biri beni orada biraz da ezmek için Söyle bakal m 585 ayar içinde kaç gr baflka metal var? gibi yüzdeli sorular soruyor. Vallahi ben hiçbir fley bilmiyorum. Benim bildi im; ald m fiyat n üstüne bir fley koyar satar m. dedim. Sonralar fuarda dolafl rken kimlerin mücevher satt n görünce çok sevindim. Gilan n sahipleri ile tan flt m, onlar o zaman mücevher toptanc l yap yor. Onlardan mal ald m küçücük dükkanda satmaya bafllad m. Sonra bir gün stanbul a gezmeye geldim. Bu benim hayat mda gerçekten çok önemli bir dönüm noktas d r. Ferhan Beyler de o ara beni Akmerkez deki ma azalar na götürdüler, oray gezdirdiler. Tabi Akmerkez deki ma aza o zaman Türkiye nin en güzide ma azalar ndan bir tanesi. Hala da bana göre Türkiye nin en baflar l ma azas d r. Müthifl bir ma aza metrekare. O dönem Akmerkez Türkiye de yeni aç lm fl son derece önemli bir yer. Ben ma azaya afl k oldum. Ferhan Bey ile Muharrem Bey e afl k oldum, ç kam yorum. Düflünüyorum Böyle bir fley Antalya da nas l olur? Antalya daki turist, Antalya daki zenginlere o güne kadar hep sahte malzemeler sat l yor. Kimse turistin pahal bir fley alaca na ihtimal vermiyor. 30 dolara Rolex, 20 dolara Cartier saatler sat l yor tenekeden. Bu ma azay görünce bakt m ki ifl farkl yere gidiyor. Ferhan Bey ve Muharrem Bey ile Antalya da ortak olmaya karar verdik ve ma azam z kapat p Gilan yapmaya karar verdik. Onu yap nca Antalya daki sektör için gerçekten bir ihtilaldi. Çünkü iki katl muhteflem bir ma aza, her yönüyle e itilmifl çal flanlar, müthifl markalar... Zaten Gilan kendisi marka o dönem. Bakt m Muharrem Bey ve Ferhan Bey farkl fleylerden konufluyorlar. Ferhan Bey kurumsallaflma diyor, pazarlama stratejisi diyor, ürün gelifltirme diyor, ürün çeflitlili i diyor. Bunlar n hepsi benim için yeni, ilk defa duyuyorum. Bakt m bizim bölgede de bunlar çok konuflan yok. E itimler düzenleniyor, birçok insan getiriliyor bu e itimlere. Ben herhalde o dönem içerisinde bunlardan en fazla istifade eden biri olmuflumdur. Bu e itimlerin hepsine kat ld m, bu vizyonun geliflmesinden çok fazla etkilendim. Ticaretimi ona göre yönlendirdim. Gerçekten üç y l, dört y l son derece baflar l, kendi ad ma son derece faydal bir ortakl k süreci geçirdik. Bu arada tabi Antalya da bir furya bafllad ; ifl adamlar dernekleri kuruluyor, genç ifladamlar dernekleri kuruluyor, buralara da hep üye oldum. Bunlar da benim hayat ma katk lar olan çok önemli organizasyonlar oldular. Yine güzel bir anekdot paylaflmak isterim. Bir gün bu ifladamlar derneklerinden bir tanesinde Ali Coflkun konuflmac olarak gelecek ama kimin takdimi yapaca na bir türlü karar verilemedi. Yönetim akflama kadar tart flt, hiç kimse ben takdimi yapay m diye öne ç kmad. Tam konuflman n bafllayaca s rada bir imam hatip ö retmeni ç kard lar, adam n ceket kollar dirsek üstünde. O konuflsun, dediler. Dedim ki, Müsaade ederseniz kimseyi bulmad ysan z takdimi ben yapay m. 12

14 Dünya de ifliyor, dünyadaki ifl yönetme flekilleri de ifliyor. Sen Türkçeyi zor konufluyorsun, takdimi nas l yapacaks n? dediler. Ö renirim en az ndan. dedim. Öylece orada takdime bafllad m, bir medeni cesaret geldi. fiimdi gençler de var aram zda, belki yeni ifl kurmak üzere olanlar da var; bir okudu um kitaptan da bahsetmek istiyorum. Gilan tecrübesi, stanbul buluflmam z, Gilan daki e itimler, Gilan n ortaya koydu u vizyon, Ferhan Bey in tecrübesi, hayat mda çok önemlidir. Bu sivil toplum kurulufllar yla olan iliflkim, bir de o dönem biraz fazla okumaya merakl yd m. Bir kitap elime geçti. Kitab n ad Giriflimcilik Tutkusu. Bu Giriflimcilik Tutkusu nda Los Angeles ta, California da geçen bir olay anlat yor yazar. Marry diye bir bayan pastanecilik yap yor. Bu bayan n pastanesi o bölgenin en baflar l pastanesi. Herkes s rada, kuyrukta çok iyi para kazan yor. Tabii ak l verenleri çok olur bu süreçte. Her gelen diyor ki, Marry sen ikinci pastaneyi de aç. Marry ikinci pastaneyi aç yor, kuyruklar azal yor ama ifller yine iyi. Ondan son- 13 itibar

15 ra diyorlar ki, Sen üçüncü pastaneyi de aç. Üçüncü pastaneyi aç nca bafll yor kuyruklar azalmaya. Kuyruklar yok oluyor ve ifller tersine gidiyor, bafll yor zarar etmeye. Onu okuyunca bakt m bütün hikayeye kendimi görüyorum. fller aç ld kça verimlilik düflüyor, ifller aç ld kça karl l k düflüyor. O arada bir sürü ma- aza aç yoruz. Orada yazar n bir tespiti var diyor ki, Bir ifladam nda bir arada bulunmamas gereken üç özellik var: teknisyenlik, yöneticilik ve müteflebbislik. E er bunlar n üçü bir insanda bir aradaysa o insan n baflar l olma flans yoktur.. Niye? Teknisyenlik biliyoruz ma azaya gidip tezgahtarl k yap yoruz, gidiyoruz ma azadaki on kifliyi yönetmeye çal fl yoruz, bir de gidiyoruz yeni ma azalar açaca z diyerek müteflebbislik yap - yoruz. Tam da adam n tarif etti i noktaday z. O zaman bir karar ald m; Ma azac l ktan çekilmelisin, e er müteflebbis olacaksan. diye. O andan itibaren de müteflebbislik hayat benim için bafllad diyebilirim. Ondan sonra farkl bir yap yla, farkl bir çal flma flekliyle devam etmeye bafllad m. Tabi o arada kiflisel geliflim, e itim, hani derler ya mezara kadar devam eder, gerçekten bu kiflisel geliflim süreci benim için hiç durmad, devam ediyor. Çünkü dünya de ifliyor, dünyadaki ifl yönetme flekilleri de ifliyor. Finansman modelleri de ifliyor, para bulma modelleri de ifliyor. Bütün bunlara sizin kendinizi paralel gelifltirmeniz laz m. E er gelifltiremezseniz bir gün mutlaka geride kal rs - n z. Bu müteflebbislik süreciyle beraber farkl düflünmeye bafllad m, farkl bakmaya bafllad m. Acaba Antalya ya gelen turistlerle baflka ne yapabilir, onlara ne satabilirim, onlardan farkl nas l faydalanabilirim diye o süreçte bir gayrimenkul projesi gelifltirmeye bafllad m. Yirmi otuz tane villa. Bir gün bir müflteri geldi dedi ki, Ben de- 14

16 Çal flanlar m z heyecanlar m za ortak edip, çal flanlar m zla gelece i paylaflmal y z. nize s f r bir villa ar yorum. O nas l olacak denize s f r villa? Ben dedim ki Antalya daki bütün araziler turizm arazisidir, turizme göre yap lm flt r dolay s yla denize s f r villa bulamay z. Bulursan z akl n zda bulunsun diye not b rakt. Aylar sonra yar m bitmifl bir otel buldum. Bu herhalde iyi olur diye o beyefendiyi arad m dedim ki, Ben bir otel buldum, bunu beraber alal m, sana da istiyorsan z içine villa yapal m. Neyse, git gel ikna ettim o arkadafl. Otelcilik hayat na ad m atm fl oldum de ilk otelimizi açt k. Oteli açarken de biz oteli yapar z, satar z; yapar z, kiraya veririz diye bafllad k. Ama iflletmeye bafllay nca otelin genel müdürü ile dedim ki Bana bir pazarlama stratejisi anlat. Ö renmiflim Ferhan Bey den. Adam bafllad anlatmaya Ben flunu tan yorum, bunu tan yorum. Dedim ki Üstat sen bana hep tan d klar n anlatt n, ne yapaca n anlatamad n. Bafllad m insanlarla görüflmeye. Birisine sordum Elektri in kilowatt saati kaç lira? diye, bana o zaman bir rakam söyledi piyasan n on kat. Genel müdür adam, nas l yönetiyor bu oteli. Biraz da müteflebbislerin taraf ndan bakmaya bafllad m, nas l gelifltiriyorlar diye bakt m. Gözlemledim ki, pazar bombofl; gerçekten de yapacak çok ifl var. Çünkü biz mücevheratta da bunu yaflad k. Bakt m otelcilikte boflluk daha fazla. Böylece biz Rixos ismine karar verdik. Bu sektörde büyümeye bafllad k. Büyürken hem ald m z e itimlerle, hem iktisad n genel tarifine uyarak ticaretimizi gelifltirmeye bafllad k. flte iktisad n genel tarifine bakt n zda emek, sermaye ve müflteri üçlüsünün memnun olmas laz m. lk etapta çal flanlar m zla birlikte Biz nas l bir vizyon kurar z, gelece i nas l infla ederiz? diye sorular sorarak çeflitli kararlar ald k. Okudu umuz birçok yerde diyor ki; çal flanlar n z gelece inize ortak edin. Çal flanlar m z heyecanlar m za ortak edip, çal flanlar - m zla gelece i paylafl p bütün bunlar teoriden prati e nas l geçiririm diye mücadele verdim. Gerçekten de bugüne kadar, tabi son on y lda çok ciddi büyüme süreci yaflad k ama bu büyüme sürecinde benim için en temel noktalardan biri bu olmufltur. Çal flanlar sürece katmak, onlar heyecan ortak etmek, onlar cesaretlendirmek, onlarla nelerin yap labilece ini onlara anlatabilmek. Hatta ben yaflad m fleylerden bir iki tanesini paylaflmak istiyorum. Birinde; biz bir hedef koyduk. Bir oteli sekiz ayda bitirmek istiyoruz. Geldim çal flma arkadafllar ma biz bunu sekiz ayda yapaca z dedim. Dediler ki Bu ifl olmaz. Bu ifl yirmi aydan önce yapan yok. Bu matematikte olur mu, hesaplad m zda olabilir mi, ka t üstünde olabilir mi, yap labilir bir fley mi? Hepsi Evet dedi. Mühendisler hesap yapt, ka t üstünde yap labilir. O zaman arkadafllar, ka t üstünde yap labilir bir fleyse biz bunun nas l gerçeklefltirilece ine bakal m. dedim ve ikna ettim. Sonra da hep beraber yola ç kt k. Yola ç kt ktan sonra sürece ben liderlik ettim. Gerçekten 8 ay boyunca arkadafllar m zla çal flt k. Teknik de ilim, inflaat tecrübem yok ama süreci yönetmek için orada bulundum, en sonunda ifl bitti. fl bitince proje müdürü, flimdi benim orta- m, geldi dedi ki; Benim kendimi keflfetmeme yard mc oldun bu, bana verdi in en büyük imkand r. Sana müteflekkirim. Bana ilk gün yapabiliriz dedi inde inanmad m. Kendimi keflfettim bundan sonra ne dersen onu yapar z. Bununla beraber birçok hikaye duyduk arkadafllar m zdan, onlar kendilerini keflfettiler, biz de kendimizi keflfettik. Tabii, son 10 y lda iflletti imiz yapt m z oteller var, bir de baflkas na yapt m z oteller var. Her- 15 itibar

17 halde dünyada bizimki gibi bir flirket var m bilmiyorum. 5 y la kadar 10 tane otel yapt k; yani ortalama y lda 3 tane tesis anlam na geliyor bu. Bunu bize inanan, bizimle gelece ini paylaflmak isteyen arkadafllarla yapt k. Müteflflebbisli in tarifini bir çok yerde duyuyoruz. Ben hep diyorum ki; Giriflimcilik eflittir heyecan; heyecan eflittir insan n motivasyonu. E er bunlar varsa, gerisi geliyor. Böylelikle bizim hikayemiz bafllad ve arkadafllar m zla geliflmeye bafllad k. Türkiye'de bu iflin markalaflmas gerekti ine karar verdik. Uluslararas olmasak bile en az ndan Türkiye'de en iyi bilinen otel markalar ndan biriyiz. nanc m z bunu çok daha iyi noktalara tafl yabilece imizdir. Çok ayr nt ya girmeden anlat rsam; kendi ifllerimizi yapal m diye, önce paralelimizde bir inflaat flirketi kurduk. Genç arkadafllar belki bu konuda bir fleyler not etmek isterler; gerçekten önemli bir tecrübe y l na kadar inflaat flirketi çok büyük ifl yapmayan kendi hayat n idame ettirmeye çal flan bir flirket y l nda Kazakistan Devlet Baflkan n Antalya'da misafir ettik. Bir tekneyle sahili gezdirirken bizim bir tesisi gösterdim ve Say n Baflkan m bu tesisi biz 5 ay 14 günde yapt k. dedim. Tebrik ederim, çok güzel yapm fls n z. Sen sözüne güvenilir bir adam m s n? dedi. Öyle san yorum. Dedim ve bana elini uzatt, Tut elimi. dedi. Bana bir otel laz m ama sana 10 ay zaman veriyorum bizim memlekete gel yap. dedi. Hayat mda Kazakistan'a gitmemiflim; hava flartlar n, hiçbir fleyi bilmiyorum. Baflkan n da elini b rakmak istemiyorum, baflkan n da eli uzat ld nda tutmak laz m. Bir tek Baflkan m para var m - d r? diye sorabildim. Parada bir sorun yok, ödeyece iz. dedi. Peki, bürokrasi var m d r?, Ben flimdi baflbakan arayaca m; bürokrasi olmayacak bunun da talimat n verece im. dedi. Arkadafllar ma gittim kendi kendimizi bir daha keflfetmemiz laz m, dedim. Kazakistan'a gidece- iz, 10 ayda bir otel yapaca z, dedim. Konufltu- umuz ay Haziran, biz sallana sallana Temmuz da Kazakistan'a gittik. Orada arkadafllarla bir ekip kurmaya çal fl yoruz. Saraydan beni ça- rd lar, baflkan dedi ki; Biz seninle konuflurken bir yanl fll k yapm fl z, 10 ay de il 8 ay otelin süresi. Peki, baflkan m art k geldik buraya emri- 16

18 Ka t üstünde yap labilir bir fleyse, o zaman bunu nas l gerçeklefltirebiliriz? niz olur. dedik. Döndüm geldim; Türkiye den giden müteahhit arkadafllarla konufluyoruz, diyorlar ki: nflaat izni almak 6 ay; burada flehir batakl k üzerine kurulmufl, temellerin hepsi kaz k temel, kaz k üretimini bir tek fabrika yap yor o da bu sene kapatt. Eylül e, Ekim e kadar s ra var, zaten Kas m da da yerler donuyor, kaz k çakmana imkan yok. dediler. Makine mi getirelim, ithal mi edelim, kaz trenle mi tafl yal m? Ne yap yorsak bir türlü iflin içinden ç kam yoruz. Bu arada bizim mühendis arkadafllar çal fl yor; kaz k hesab yap yorlar ama hepsi kara kalemle. Yani ortada proje, izin hiç bir fley yok. Statikçi arkadafl geldi Bana boylar bu ölçüde olan 1100 tane kaz k laz m. dedi. Piyasada kaz k yok. Ben bazen s k fl nca saatlerce yürürüm; mevlaya s n r m. Acaba akl ma farkl bir fley gelir mi diye yürüdüm. Yürüdükçe, Burada bu kadar s ra var, bu kadar da flantiye var, birinin mutlaka elinde stok vard r. diye akl ma bir fikir geldi. Döndüm arkadafllara Bütün inflaatlar dolafl n, hangi inflaat n önünde kaz k stoku görürseniz gidin 2 kat na kadar para teklif edin. dedim. Akflam arad lar dediler ki % 25 fiyat fark yla bulduk. Getirdiler koydular kaz klar stoka 2 gün sonra. fiimdi çakma s ras geldi. Ya izinsiz olur mu? dediler, izin olmayacak, bürokrasi yok dediler, siz bafllay n. Bafllar bafllamaz geldiler, izin al n dediler. zin verecek profesör yok; ar yoruz adam, Ben 3 hafta sonra gelece im. diyor. Zaten 3 haftay kaybettik mi bizim 8 ayda yapma flans - m z yok, dedim ki bafllay n, çak n. Profesör 3 saat sonra geldi. Biz bafllad k çal flmaya art k kimse durdurmuyor, her fleyi göze alm fl z. Siz nas l yapars n z diye ba r yor, ça r yor. Dedim ki; Profesör ya bunu imzala, ya biz kaz k çakma ofisi açaca z bundan sonra sana rakip olaca- z. mzalad ; Aman siz bafl ma ifl açmay n. dedi. Sonra Türkiye den 450 tane iflçi götürdük, havaalan na indirdik. Tabii biz bilmiyoruz ki oraya gidilecek izinler al nacak, hepsinin çal flma izinleri ç kar lacak, elli tane prosedür var. Türkiye den bindirdim uça a getirdim, nas lsa baflkan bize bürokrasi yok dedi. ndik oraya, havaalan nda b rakm yorlar. Ben havaalan na gittim, Dediler ki, Nas l b rakaca z, bunlar n hiçbirinin çal flma izni yok. Emniyet müdürü geldi, ifl ve iflçi bulman n bafl ndaki kifli geldi, hepsi diyorlar ki Sen teröristlik yap yorsun, böyle bir fley yapamazs n, sen kimsin? Adamlar beni ilk defa görüyorlar. Benim görevim havaalan na kadar getirmek, gerisi sizin. E er gönderecekseniz buyurun geri gönderin, ama bunu yukar ya iflin sorumlusu olarak siz bildirileceksiniz. Adamlar söylene söylene benim iflçilerin hepsini b rakt lar. Geldik flantiyede çal flmaya bafllad k, 8 ay sonra da açt k. Bu bizim için o ülkede herkesin bizi konufltu u, herkesin sayg duydu u, herkesin destekledi i bir girifl oldu. Sonra o flehrin yar s n biz infla etmiflizdir. fiu anda bile 20 ye yak n projemiz var orada. 10 binlerce çal flan m z oldu zaman nda, flimdi yine 6-7 bin çal flan m z var. Ama böyle bir challenge, böyle bir imtihan, bizi farkl bir baflar ya tafl d. Buna benzer bir hikayeyi Libya da yaflad k. Bakt k ki Kazakistan, Dubai krizde; inflaat iflinin en yo un oldu u iki ülke ve bizim için çok farkl anlamlar var bu iki ülkenin. Kazakistan Çin e ve Rusya ya komflu; dünyan n en büyük ekonomilerinden iki tanesi Kazakistan n s n r komflusu. Dubai, Hindistan a yak n, bütün körfezin girifl kap - s. Orada iflimizi kendimize göre bir anlamda dengeledi imizi düflünüyoruz krizi gelince ilk çöken iki yer bunlar oldu. Çok büyük sorunlarla karfl karfl ya kald k. Çal flma arkadafllar m top- 17 itibar

19 lad m, Ne yapaca z? Borcumuz var, harc m z var, devletten para tahsil edemiyoruz, ifllerimizin hepsi durmufl durumda. Nerede ifl var. diye bakt k. Makro verilere bakt n zda iki ülkede para gözüküyor. Suudi Arabistan ve Libya parl yor. Biz buralardan hiç ç kmad k, her gün bir flehre gidiyoruz, her gün birini ziyaret ediyoruz. Neticede Libya da bir kontak bulduk, çal flmaya bafllad k. Dediler ki: Bizim mart ay nda çok önemli bir konferans m z var, 6 ay zaman m z var, bir otel yapar m s n z?. Biz tabii yöntemi bildi imiz için hemen dedik ki: Para varsa ve bürokrasi yoksa biz yapar z. Orada hem param z ödediler, hem bürokrasi uygulatmad lar ve 6 ayda orada bir tesis açt k. Geçenlerde bizi ça rd lar, Yeni bir toplant m z var ama bizim 100 gün zaman m z var, bir otel yapar m s n z? dediler. Paray biraz artt rman z laz m. dedik ve 94 günde 730 odal bir otel yapt k. Bununla ilgili de bir iki ilginç anekdot var. Tabii 94 günde bir oteli yap p bitireceksiniz ama as l en önemli sorun bunun iflletmesi; çünkü orada bu süreçte de birçok sorun yaflan yor. Beni bir gün arad lar Buray iflletmeni de istiyoruz, çünkü biz talimat ald k, Afrikal olmayan servis eleman istiyoruz. dediler. Ben san yorum ki kifli göndeririz bu hizmeti yapar z, gelse gelse 30 devlet baflkan gelir, gerisini oradan tamamlar z. Ancak arkadafllar Fettah Bey, buradan 2500 kifli götürmemiz laz m. dediler. Nas l yapaca z? Yine bafllad m günlerce yürümeye; hem mevlaya s n yoruz hem yürüyoruz. Çünkü 2500 kifli götürürsek, bizim yapt m z bütün yeni mekanlar gelecek ziyaretçiler için, flehirde 2500 kifliyi yat racak yer yok. Da tt k bütün arkadafllara fikri, herkes sabaha kadar düflünsün, adamlar nas l götürece iz, nas l yat raca z, servise nas l haz rl kl hale getirece iz. Çünkü inflaat gibi de il ki, inflaatta çal flmaya giden adam her ortamda yat r yorsun, ama serviste öyle de il. Adam fl k görünecek, dinlenecek, duflunu alacak, üniformas n giyecek, bir sürü kendi içerisinde sorunu var. 600 tane aflç listesi ç karm fl z, bir kere 600 aflç y bulmak bir dert, oraya götürüp orada çal flt rmak bir dert. Depolar laz m, yemekleri haz rlayacak mutfaklar laz m, bütün bunlar sorun. Bizim bir arkadafl geldi, patron dedi Acaba biz bir cruise gemisi kiralasak nas l olur? O bizim için bir fl k oldu; 3 tane cruise kiralad k. O gemileri götürdük limana yanaflt rd k, Allah tan 18

20 Biz Libya ya gittik, toplant çok iyiydi ama Türklerden baflka bir fley görmedik. toplant n n yap ld flehir liman flehriydi. Bütün arkadafllar m z o gemilerin içine yerlefltirdik, depoyu çözdük, servisi çözdük, e itimi çözdük, her fleyi orada çözdük. Böylece flehirde biz 7300 kifli olmufluz. Sonra Suudi Arabistan da bir gazetede ç kt ; Biz Libya ya gittik, toplant çok iyiydi ama Türklerden baflka bir fley görmedik. Bu da benim her zaman müteflekkir oldu um çal flma arkadafllar m n bir baflar s yd ; sonuçta hep beraber yüzümüzün ak yla oradan da ç kt k. Tabii de erli dostlar bunlar n hepsini niye anlat yorum; belki baz genç arkadafllara fl k olur. Ben biliyorum ki, burada baz büyük a abeylerimi görüyorum, benimkinden çok daha baflar l, çok daha iyi hayat hikayeleri var. Burada benden önce konuflma yapan birçok dostumun konuflmalar n okudum, gerçekten hem çok feyiz ald m, hem çok etkilendim. Benim inand m bir fley var, bir devlet baflkan size elini uzat yor, bir yerde çok önemli bir ifladam size elini uzat yor, bir yerde çok baflar l bir akademisyen size elini uzat yor, bir yerde çok önemli bir bilim adam size elini uzat yor. Gerçekten bunlar pratik zekas yla insan bazen çözebiliyor, Ben zekiyim bunu flu flekliyle yönetebilirim. diye düflünüyor. Ama ben flunu gördüm, emin olun ço u defa, görüflmeye giderken, toplant ya giderken muhatab mla ilgili hep bir fleyler okumaya çal flt m. Birileriyle istiflare etmeye çal flt m. Birini ar yorum, Ben flu kifliyle görüflmeye gidece im, nas l davranay m? diye soruyorum, adama tuhaf geliyor. Ama bunlar bana çok fley ö retti. Bazen f rsatlar bir kere size geliyor, flans bir defa karfl n za geliyor. Bir devlet baflkan karfl n za bir defa ç k yor. 10 dakika, 20 dakika süreniz var. O sürede onu etkileyebilirseniz etkileyin. Sevdi i konulardan bahsediyorum. Yoksa bir devlet baflkan n n karfl s na her gün yüz kifli geliyor. Allah a hamdolsun, baz fleyleri baflard - m z düflünüyorum. Bu ayn flekilde, çok baflar l dünya çap nda ifl adamlar için de geçerli. Adama proje götürüyorsunuz, onunla beraber bir fley yapmak istiyorsunuz, gidince de mutlaka hüsnü kabul görmesi laz m sizin teklifinizin. Bunun için adamla ilgili gitmeden bir fleyler okuyorum. Adam at seviyorsa, hiç ata binmedi im halde atla ilgili bir fley anlat yorum. Av seviyorsa avla ilgili bir fley anlat yorum, tekne seviyorsa tekneyle ilgili bir fley anlat yorum. Bunlardan dolay da birçok fleyi ö rendim tabii ki, herkesin farkl zevkleri var. Bir de, bunu ben yönetici adaylar mla yap yorum. Mesela gerçekten çok sevdi im, kabiliyetine çok inand m bir insan kazanmak için en az devlet baflkan na giderken ki hassasiyetle haz rlan yorum çünkü e er baflar l bir yöneticisiyse, gerçekten deneyimli, kabiliyetli biriyse ben onu mutlaka bizim gemiye almak istiyorum. GE in CEO su Jack Welch in çok önemli bir tarifi var, Baflar l adamlar kendi otobüsüme almak istiyorum. diye. Biz de onlar kendi gemimize almak için ikna etmeye çal fl yoruz. Tabii bir insanla hayat boyu bir plan yap yorsunuz, e er baflar l ve donan ml biriyse sizinle hayat - n planlarken mutlaka sizin daha önce görüfltü- ünüz devlet baflkan ndan ya da ifl adam ndan çok daha titiz davranmak zorunda. 19 itibar

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Zorluklar afl lmak içindir

Zorluklar afl lmak içindir Dr. Yeflim Toduk Akifl Zorluklar afl lmak içindir liderlik konusunda daha çok flirket yöneticileri veya politikac lar konusunda araflt rmalar yap l r, bilgi edinilir ve söylefliler paylafl l r. bu ayki

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı