ÖRNEKLERLE İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKLERLE İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 ÖRNEKLERLE İŞ HUKUKUNDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE HÜKÜMLERİ Bünyamin ESEN * I- GİRİŞ Ülkemiz iş mevzuatında toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümler yasal temelde 4857 sayılı İş Kanunu nda düzenlenmiştir. Buna göre işyerinde çalışan işçi sayısı, 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine süreli fesih yoluyla fesih bildirimi süreleri içerisinde yâda bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Toplu işçi çıkarma iş ilişkileri açısından özellikli bir durumdur. İş akitlerinin toplu halde feshi şüphesiz ki çalışma ilişkilerine derin etkiler yapabilme potansiyeline sahip bir durumdur. Bu nedenledir ki yasa koyucu iş barışının bozulmaması ve iş akdinin taraflarının hiçbirinin haklarının muhtel hale getirilmemesi için toplu işçi çıkarmayı mevzuatta özel olarak düzenlenmiştir. Bu yazımızda ülkemiz iş mevzuatında toplu işçi çıkarmanın kapsamı ve kavramın temel unsurları açıklanacak, toplu işçi çıkarma halinde oluşan yasal yükümlülükler ele alınacak ve nihayetinde yüksek yargının toplu işçi çıkarma ile ilgili içtihatlarına değinilecektir. II- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN NEDENLERİ VE BİLDİRİMİ Toplu işçi çıkartılma olgusu; işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu istihdam ettiği işçi sayısını kanunca belirlenmiş sayı üzerinde azaltmaya karar verdiğinde gerçekleşmektedir sayılı İş Kanunu toplu işçi çıkarma olgusuna neden olabilecek halleri örnekleme yöntemiyle saymış, bu nedenlerin işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu ortaya çıkması gerektiğini belirtmiştir. Neyin toplu işçi çıkarma olduğunu kavramak amacıyla 4857 sayılı Kanun da belirtilen toplu işçi çıkarmaya neden olabilecek halleri açıklamakta fayda vardır. Kanunun toplu işçi çıkarmaya gerekçe olarak sunduğu başlıkları sırasıyla açalım: * Sosyal Güvenlik Denetmeni 327

2 Toplu işçi çıkarmaya dair ekonomik nedenler; küresel, ulusal, bölgesel veya sektörel krizlerden kaynaklanabileceği gibi işletmenin yâda işyerinin ekonomik olarak darboğaza girmesi şeklinde de tezahür edebilir. İşletmenin faaliyetini sürdürebilmesi, darboğazdan çıkması yahut karlılığının ve etkinliğinin korunabilmesi için işçi çıkartılmasına gerek duyulması mümkün olabilecektir. Bu takdirde kanuni sınır üzerindeki işçinin fesih süresi içerisinde yahut bir aylık süre içerisinde ayni tarihte veya farklı tarihlerde işten çıkarılması toplu işçi çıkarma hükümlerine tabi olacaktır. Toplu işçi çıkarmaya dayanak olabilecek bir başka neden de teknolojik nedenlerdir. Teknolojik nedenler işin görülmesi için ihtiyaç duyulan istihdam sayısının işe teknoloji ve inovasyon katılması ile azalmasını ifade eder. İşin otomasyonu, yeni makine ve teknoloji uygulanması, iş gücü ihtiyacını azaltan araştırma-geliştirme adaptasyonu, iş süreçlerinin yeni teknolojik imkanlar sonucu kısalması gibi olgular sonucunda yapılan işin emek yoğunluğu azalmakta, sermaye yoğunluğu ise artmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle yapılacak kanuni sınır üzerindeki işçi çıkarmalarda da toplu işçi çıkarma kavramından söz edilebilecektir. Yapısal nedenler işyerinin organizasyonel yapısının değişmesi başta olmak üzere işçi çıkartılmasını objektif ölçülerle haklı kılan nedenleri tanımlar. Yapısal nedenler objektif değerlendirilmelidir. İşverenin iş organizasyonu üzerinde genişletilmiş yönetim hakkı bulunmaktadır. Organizasyonun sadeleştirilmesi, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, çeşitli departmanların kapatılarak yahut başka departmanlarla birleştirilerek istihdam edilen personel sayısının azaltılması toplu işçi çıkartmaya neden olabilecek durumlardır. Burada mevsimsel işlerde işletme döneminin son bulması sonucu ortaya çıkan mevsimlik işsizliğin yapısal nedenle oluşmakta olsa da toplu işçi çıkarma kapsamında olmayacağına değinmekte yarar bulunmaktadır. Makalemizin ilerleyen kısımlarından mevsimsel işler dolayısıyla yapılan işçi çıkartmaları örneklerle ayrıntılandırılacaktır. Toplu işçi çıkarmanın gerekçesi olan işletme, işyeri veya işin gerekleri toplu halde değerlendirilirse farklı hallerde tezahür edebilecekleri görülmektedir. Hizmet sektöründe çokça görülüğü üzere yapılan işe katılan emek faktörünün iş süreci boyunca değişken olduğu işler yanında, inşaat işleri gibi belirli bir süre sonunda işin tamamlanması nedeniyle emek ihtiyacının ortadan kalkması yahut işin kendi doğasından kaynaklanan bir şekilde süreç içerisinde emek yoğunluğunun azalması söz konusu olabilir. 328

3 Gerçekten de bazı işler işe katılacak emek faktörüne zamanla daha az ihtiyaç göstermektedir. Bir örnek ile açıklayalım: Örnek 1: Petrol arama işiyle iştigal eden A A.Ş. unvanlı tüzel kişiliğe ait Raman petrol sahasndaki işyerinde 350 işçi çalışmaktadır. Bazı kuyularda petrol çıkmaması ve yönetim kurulunca bu arama kuyularının kapatılmasına karar verilmesi dolayısıyla 30 işçinin iş akitleri ihbar süreleri dikkate alınarak ayni tarihte sona erdirilmiştir. Bu durum iş hukukunda tanımlanan işyeri veya işin gerekleri dolayısıyla topluca işten çıkartılma olgusuna işaret etmektedir. Örnek 2: Kat otopark inşaatı ve işletmeciliği yapan B Ltd.Şti. unvanlı tüzel kişilik işvereni İstanbul un Şişli ilçesinde yaptığı kat otoparkı inşaatında 120 işçi çalıştırmaktadır. İnşaatın tamamlanması sonucu işveren işçilerinin bir kısmını çıkartmaya ve otoparkı işletmeye yeter kadar işçiyle devam etmeye karar vermiştir. Bu işyerinde en az 12 işçinin toplu halde işten çıkartılması toplu işçi çıkarma olarak vasıflandırılacaktır. Örnek 3: Yap-işlet-devret sistemi ile C A.Ş. unvanlı tüzel kişilik işverenince yapılan hidroelektrik santrali işinde inşaat safhasının bitmesi sonucu 490 olan çalışan sayısı önemli ölçüde azaltılarak, 250 işçinin işine toplu şekilde son vermiştir. İşletmede yalnızca santrali işletmeye yetecek sayı ve evsafta personelin istihdamının korunması söz konusudur. Bu durum iş sürecinin doğasından kaynaklanan bir şekilde istihdamın toplu halde azaltılmasıdır ve kanuni sınır üzerinde işçi topluca çıkartılmış olduğu için hukuki açıdan toplu işçi çıkarma sayılacaktır. III- BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Toplu işçi çıkarmanın iş barışına olası etkilerini azaltmak isteyen İş Kanunu, toplu işçi çıkarmak isteyen işverenlere önceden yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülükler getirmiştir. Buna göre işveren toplu olarak işçi çıkarmadan bu durumu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine ve ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 1 Yapılacak bildirimde işçi sayılı Kanunda ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu na ayrı ayrı bildirim zorunluluğu düzenlenmiş olsa da tarihli ve 665 sayılı KHK ile söz konusu kamu idareleri kapatılarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tesis edilmiş olduğundan bildirimin ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ne yapılması gerekmektedir. Bkz: 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete. 329

4 çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. İş hukukumuzun işverenin sendika temsilcileri ile görüşmeler yapması esasını getirmenin temel nedeni toplu işçi çıkarmanın iş barışını bozmasını önlemek ve mümkünse toplu işçi çıkarmayı engelleyecek idari tedbirlerin müştereken tespit edilmesini sağlamaktır. Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi yâda çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. Önemle belirmek gerekir ki işveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 4857 sayılı Kanunun iş akdinin feshinde usulü ve geçerli nedenle fesih kurallarını belirlediği 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir. İş hukuku toplu işçi çıkarma prosedürünün uygulanması amacıyla idari ceza uygulamasını da düzenlemiştir. Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her işçi için dört yüz elli Türk Lirası idari para cezası verilir. 2 IV- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İÇİN SAYI SINIRLAMASI İş hukuku bir işçi çıkarma olayının toplu işçi çıkarma sayılabilmesi için belirli bir sayı şartının yerine gelmesini aramaktadır. Buna göre işyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, tarihli ve 6270 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile söz konusu fiilin daha evvel iki yüz milyon lira olan ceza tutarı dört yüz elli Türk Lirası idari para cezasına çıkartılmıştır. Bk.: 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, tarih ve sayılı Resmi Gazete. 330

5 c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, işine 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca süreli fesih yoluyla fesih bildirimi süreleri içerisinde 3 yâda bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 nin altında ise işçilerin tümü toplu halde işten çıkartılsa dahi iş hukukuna göre toplu işçi çıkarma olgusundan söz edilemez. Toplu işçi çıkarma halinde fesih bildirimleri, hukuki açıdan işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur. Bir başka deyişle iş akitleri bu tarihe kadar askıdadır sayılı İş Kanunu, işverenin toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırmasını vazetmiştir. Böylece işyerinin yetişmiş personel ihtiyacının önceki işçilerden karşılanması sağlandığı gibi toplu işçi çıkarma nedeniyle işinden olan işçilerin pozitif ayrımcılık ile korunması amaçlanmaktadır. Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleştirilemez (4857, m. 7). Bu hükümlerle toplu işçi çıkarma müessesinin keyfi olarak kullanımının ve işçilerin haklarının bu suretle muhtel hale getirimesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. V- MEVSİMLİK İŞLERDE TOPLU HALDE İŞÇİ ÇIKARMA Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma, bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. İş Kanununun mevsimlik işleri özel nitelikteki toplu işçi çıkarma düzenlemelerinin dışında tutmasının mantığı açıktır. Mevsimlik işlerde çalışanlar zaten işin mevsimlik niteliğini bilerek iş akdi kurmaktadır. İşveren açısından da sürekli surette toplu halde işçi almak ve toplu halde işçi çıkartmak işin mevsimlik doğasından kaynaklanmaktadır. Kanun toplu 3 İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılmaktadır (4857 m. 17). 331

6 işçi çıkarmayı özel düzenlemelere tabi tutarken, toplu halde işçi çıkarmayı imkansız hale getirmeyi değil, iş ve işyerinden kaynaklanan nedenlerle toplu işçi çıkartılması halinde işçilerin mağdur olmasını yahut iş barışının zedelenmesini önlemeyi amaçlamıştır. Bu noktada neyin mevsimlik iş olduğu önem arz etmektedir. Yüksek yargı içtihatlarında, çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanmıştır. Söz konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yitirilen faaliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın diğer döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar ara vermeyi gerektiren ve bu dönemlerde iş akitlerinin askıya alındığı yahut önemli ölçüde azaltıldığı işler mevsimlik iş olarak değerlendirilebilir. 4 Mevsimlik işlerin neyi kapsadığını ve işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan işçi çıkartmaları daha iyi anlamak açısından birkaç örneğe yer vermek yerinde olacaktır: Örnek 4: Nisan-Eylül ayları arasında yılın altı ayında hizmet vermekte bulunan Bozcaada daki A Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişiliğe ait 45 personeli bulunan otel işletmesinde belirsiz süreli iş akdiyle çalışmakta olan 40 işçinin işine 30 Eylül tarihinde topluca son verilmiştir. Sezonun bitmesi dolayısıyla gerçekleştirilen bu işten çıkarma 4857 sayılı Kanun kapsamında bildirim gerektiren bir toplu işçi çıkarma sayılmayacaktır. Zira iş akitlerinin feshi için sezon bitimi gerekçe gösterilmiştir. Bu ise işin mevsimlik niteliğinden kaynaklanan bir durumdur. İşçilerin 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ihbar ve 1475 sayılı Kanun (T.C. Yasalar ), hükümlerince kıdem tazminatı hakları saklıdır. Örnek 5: Örnek 2 de belirtilen A Ltd. Şti. unvanlı işletme, kapasite kullanımının düşük olması ve sektörde yaşanan küresel ekonomik kriz dolayısıyla rezervasyonların iptalinden ötürü 20 Ağustos tarihinde henüz sezon bitmeden önce 10 işçisini ihbar öneli dikkate alınarak topluca çıkarmaya karar vermiştir. Söz konusu bu işten çıkarma İş Kanununda tanımlanan 4 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Karar Tarihi: , 2011/9-755 E., 2012/117 K. Benzer kararlar için bakınız: Yargıtay H.G.K., Karar Tarihi: , 2011/9-596 E., 2011/725 K.; Yargıtay 9. H.D., Karar tarihi: , 2008/35528 E., 2010/28674 K.; Yargıtay 9. H.D., Karar Tarihi: , 2008/36852 E., 2010/26733 K. 332

7 toplu işçi çıkarma kapsamındadır. Zira iş akitlerinin feshi mevsimlik işin doğasından kaynaklı olarak değil sektörel krizden dolayı gerçekleştirilmiştir. Örnek 6: Bursa ilinin Gemlik ilçesinde faaliyet göstermekte olan zeytin işletmesinde zeytin toplama işinde çalışmak üzere tarihinde işe alınan 40 işçi, zeytin toplama işinin bitmesi üzerine tarihinde iş akitleri feshedilerek ihbar öneli dâhilinde işten çıkartılmıştır. Söz konusu işyerindeki iş akitlerinin ayni tarihte feshedilmesi fiili iş hukuku açısından toplu işçi çıkarma kapsamına sokmaz. Zira iş mevsimlik bir iş kapsamındadır. VI- YÜKSEK YARGI KARARLARINDA TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA Yüksek yargı içtihatlarına baktığımızda 4857 sayılı İş Kanunu nun 29. maddesindeki prosedüre uymamak, bir başka anlatımla önceden ilgili kamu kurumlarına bilgi verme ve sendika ile görüşme yükümlülüklerini yerine getirmemenin toplu işçi çıkarmanın hükümsüz hale gelmesini gerektirmediği hukuki yorumunu görürüz. Yargıya göre bu yükümlülüklere uymamamnın yaptırımı yasanın 100 üncü maddesinde yer alan idari para cezasıdır. Hiçbir şekilde İş Kanununda vazedilen toplu işten çıkarma kurallarına uymamak iş sözleşmelerinin topluca feshini geçersiz kılmaz. Öte yandan yüksek yargı içtihatları toplu işçi çıkarmanın iş hukukunun özel bir uygulması olduğunu belirtmiş ve bu uygulamaya iş veya işletmeden kaynaklanan geçerli bir nedenle başvurulmuş olması koşulunu aramıştır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007 tarihli bir kararında işverenin iş sözleşmelerini işletmeden kaynaklanan geçerli bir nedenle feshedip feshetmediğini sorgulamış, kayıtlara göre toplu işçi çıkarma fiili sonrasında yeni işçi alımı yapılmasını ve fesih işlemi ile çelişen uygulamalara girilmesini hukuka uyar bulmamıştır. Buna göre yüksek yargı toplu işçi çıkarma yoluyla feshin son çare olması gerektiği ilkesini göz önünde tutmaktadır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ) VII- SONUÇ Toplu işçi çıkarma ülkemiz iş hukukunda uygulama alanı bulmuş bir iş ilişkisidir. Yasaya göre işyerinde çalışan işçi sayısı, 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin işine süreli fesih yoluyla fe- 333

8 sih bildirimi süreleri içerisinde yâda bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Toplu işçi çıkarma müessesesi keyfi olarak kullanılamaz, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gereklerine dayanmalıdır. Kanun mevsimlik ve kampanya işleri toplu işçi çıkarma hükümlerinin dışında tutulmuştur. İş barışını tehdit edebilme niteliğinden dolayı özel düzenlemeye tabi tutulan toplu işçi çıkarma düzenlemesine başvurmak isteyen işveren, bu durumu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine ve ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Sendika temsilcileri ile yapılacak görüşmede toplu işçi çıkartmanın engellenmesi yada etkilerinin azaltılması amaçlanır. Yargıtay toplu işçi çıkartma prosedürüne aykırılığın fesih bildirimlerini geçersiz kılmayacağı görüşündedir. Öte yandan yüksek yargının, işten çıkarmanın işletme, işyeri ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene bağlı olarak yapılması gerektiğine hükmettiği ve toplu işçi çıkarmanın son çare olması ilkesini benimsediği görülmektedir. KAYNAKÇA Albayrak, Candan (2012) Küreselleşme ve Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 98 (Ocak- Şubat 2012). Büyüktarakçı, Sertaç (2010) Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11, (Özel Sayı: 2009) : Cengiz (Urhanoğlu), İştar (2008), Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılığın Yaptırımı, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 21, 2-3, (Kasım 2007/Şubat 2008). Eğrenci, Öner (2004), Karar İncelemesi, Çalışma ve Toplum, 2004/1 (2004). Karaman, Hüzüme (2010) Toplu İşçi Çıkarma, [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi] Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kelesli, Yunus, (2006), Toplu İşçi Çıkarma, Türk Hukuk Sitesi, tarihinde adresinden erişildi. Kurt, Resul (2006). İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, İstanbul : İSMMMO Yayınları. Şakar, Müjdat (2008). Gerekçeli ve İçtihatlı İş Hukuku Yorumu. 4. bs. Ankara : Yaklaşım Yayıncılık. 334

9 Şen, Murat (2005). Toplu İşçi Çıkarma Prosedürüne Aykırılık, TÜ- HİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, (Mayıs 2005). T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( ), İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, Ankara: Resmi Gazete (25425 sayılı). T.C. Yasalar ( ), 1475 sayılı İş Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (13943 sayılı). T.C. Yasalar ( ), 4857 sayılı İş Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (25134 sayılı). Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ) 2008/36852 Esas, 2010/26733 Karar sayılı Kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ) 2008/ Esas, 2010/28674 Karar sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ( ) 2006/29843 Esas, 2007/1029 Karar sayılı Kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ( ) 2011/9-755 Esas, 2012/117 Karar sayılı kararı. Ankara: Yargıtay Genel Kurulu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ( ) 2011/9-596 Esas, 2011/725 Karar sayılı kararı. Ankara: Yargıtay Genel Kurulu. 335

10 336

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

I. İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI

I. İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI İŞ GÜVENCESİ BAĞLAMINDA İŞLETME İŞYERİ VEYA İŞİN GEREKLERİ NEDENİYLE FESİH KAVRAMI Öcal Kemal EVREN ** Öz 4857 sayılı İş Yasası nın 18-21 inci maddelerinde düzenlenen iş güvencesi düzenekleriyle işçinin

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Süleyman LALE* I-GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ Dünyada ve ülkemizde iş güvencesi hükümlerinin uygulamaya geçilmesinde temel etken, üretim faaliyetlerinde

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi Doç. Dr. Murat ŞEN - Arş. Gör. Aslı NANECİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi ve Alt İşverenlik Sözleşmesi GİRİŞ Pratik hayatta

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL

BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL BELĐRLĐ SÜRELĐ ĐŞ SÖZLEŞMESĐ Şahin ÇĐL A- GĐRĐŞ VE KAVRAM Đş sözleşmesinin belirli süreli yada belirsiz süreli olmasının uygulanacak bazı hükümlerin tespiti bakımından büyük önemi vardır. Hemen belirtmek

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ AV.EROL TÜRK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 4857 sayılı İş Kanunu da, eski 1475 sayılı İş Kanunun da olduğu gibi iş sözleşmesinin taraflarca feshine ilişkin iki türlü fesih şekli öngörmektedir. İş sözleşmesinin

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411

Soruda. İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız. http://www.itkb.gov.tr Yayın No: 411 Soruda İş Kanunu ndan Doğan 40Tazminat Haklarımız Kıdem tazminatı nedir? Kıdem süresi nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ÇALIŞMA HAKKI KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİ Birinci Bölüm Çalışma Hakkına Anayasal Yaklaşım Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı 1-Çalışma Hakkı Kavramı: Avrupa Sosyal Şartı (Strazburg 3.5.1996)

Detaylı

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA OLGUSU VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA OLGUSU VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA OLGUSU VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, özellikle 1980 li yıllardan sonra işletmelerin mal üretimi

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Ertuğrul YUVALI * * Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN VE İLGİLİ MEVZUATIN KADIN İŞÇİLER İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ NUMBER 4857 OF THE LABOR LAW AND RELATED LEGISLATION RELATED TO WOMEN WORKERS WITH THE RELEVANT PROVISIONS

Detaylı

4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI

4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI 4857 Sayılı Đş Kanununda Telafi Çalışmaları 31 4857 SAYILI ĐŞ KANUNUNDA TELAFĐ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Öner EYRENCĐ * I. GĐRĐŞ Çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi çerçevesinde 4857 sayılı Đş Kanunda getirilen

Detaylı

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ Oktay Tan (M.Sc) Yıldız Teknik Üniversitesi MYO. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Ülkemizde bu günkü hukuki kavramı ile alt işveren

Detaylı