HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur. 1-SAİT BÖREKCİ T.C. Uyruklu T.C Kimlik No:( ) Bahçelievler Mah. Bahçelievler 3.Sok. No:2/4 ÇORUM 2-ŞERİFE BÖREKCİ T.C. Uyruklu T.C Kimlik No:( ) Bahçelievler Mah. Bahçelievler 3.Sok. No:2/4 ÇORUM 3-FATİH ÇİÇEK T.C. Uyruklu T.C Kimlik No:( ) Bahçelievler Mah. Bahçelievler 6.Sok. No:10/7 ÇORUM 4-BURAK TAŞALAN T.C. Uyruklu T.C Kimlik No:( ) Atatürk Mah. Yeliz Sok. No:6/3 Büyükçekmece İSTANBUL 5-MUSTAFA ŞAHİN BADAK T.C. Uyruklu T.C Kimlik No:( ) Bahçelievler Mah. Bahçelievler 2.CADDE CADDESİ No:25/13 ÇORUM Ticaret Ünvanı; Madde 2: Şirketin ticaret ünvanı "HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olup Ana sözlesme de kısaca Holding veya Şirket olarak anılacaktır Amaç ve Konusu: Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir/ Şirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır: A) Şirket Kurma iştirak tesisi ve elden çıkarma; 1-Şirket sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, madencilik, demir, çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularmda iştigal eden sermaye şirketlerine ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir. 2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değişebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. B) İşletme Faaliyetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

2 C) Finansman İşleri; 1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir. 2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir. 4- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri; 1- Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. 2- Aracılık Yapmamak Kaydı ile Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satm alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartıları tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir. E) Organizasyon Hizmetleri; 1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ticari ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içersinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 2- Şirket diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek,'yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. F) Müşterek Hizmetler; 1- Şirket hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 2- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir. 3- Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir. 4-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama, gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir./ G) Sosyal Faaliyetler; 1- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları kurabilir. 2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir. Bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

3 Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 10- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. 11- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. 12- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir. 13- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. 14- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir. 15- Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir. 16- Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 17- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Genel Kurul ve Yönetim kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4 Merkez ve Şubeler: Madde 4: Şirketin merkezi Antalya ili Muratpaşa ilçesindedir. Adresi Yeşilbahçe Mah. Metin Kasaboğlu Cad. Ayhan Kadam İş Merkezi B-Blok No:50/9 Muratpaşa Antalya' dır. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şubeler, kurabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasma rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş holding şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Süre: Madde 5: Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırsızdır. Sermaye: Madde 6: Şirketin sermayesi ,00 TL (Onbeşmilyon) olup, bu sermayenin her biri 1,00.-(bir) TL' sı kıymetinde (Onbeşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin; hisseye tekabül eden ,00 TL' si SAİT BÖREKCİ hisseye tekabül eden ,00 TL' si ŞERİFE BÖREKCİ hisseye tekabül eden ,00 TL' si FATİH ÇİÇEK hisseye tekabül eden ,00 TL' si BURAK TAŞALAN hisseye tekabül eden ,00 TL' si MUSTAFA ŞAHİN BADAK tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1/4 şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren başlamak üzere en geç üç ay içerisinde, geriye kalan 3/4'ü ise 3 yıl içerisinde ödenir. Hisse Senetleri Nama Yazılı olup Yönetim Kurulu kararı ile basılacak küpürler karar verilir. Hisse Senetlerinin Devri: Madde 7: A) Şirket hisse senetlerinin devredilebilmesi, rehin edilebilmesi için bu işlemlerden önce Yönetim Kurulu'nun yazılı izninin alınmış olması şarttır. Şirkete karşı pay sahipliği sıfatının kazanılabilmesi için devrin pay defterine kaydedilmesi gerekir. Yönetim Kurulu gerek izin vermeyi gerek pay defterine kaydetmeyi herhangi bir belirli nedene dayanmaksızın reddedebilir. B) Nama yazılı hisse sahipleri satacakları hisselerini önce diğer hisse sahiplerinin hepsine sahip oldukları hisseler oranında ve aşağıda açıklanan gerçek değerleri ile teklif etmek zorundadırlar. Devredilebilecek hissenin gerçek değerini taraflar kendi aralarmda müştereken tespit ederler (30) Gün zarfında bu değerin tesbitinde uyuşulmadığı takdirde değerleme taraflarca müştereken (15) gün içinde seçilecek bir eksper tarafından yapılır. Bu Müddet zarfında da taraflar eksper seçimi konusunda anlaşamazlarsa eksperi Şirket Merkezinin Bulunduğu ildeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler odasınca yaptırılır. Bu şekilde seçilen eksper, tayininden itibaren (30) gün içinde satılmak istenen hisselerin değerini tespit eder. Bu şekilde tespit edilen değer üzerinde diğer hissedarlardan her biri 30 gün içinde sahip olduğu hisse nisbetinde hisseleri devir almazsa satıcı hisselere talip olan diğer hissedarlara ve onlar da talip olmazlarsa dilediğine satmakta serbesttir. Bu konu ile ilgili tüm yazışmalar İadeli Taahhütlü Mektup yada Noter vasıtasıyla yapılır. Yönetim Kurulu' da bu devirleri kabul ve kayıt etmek zorundadır. Hisse Senetlerinin Bütünlüğü: Madde 8: Her pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa şirkette haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci şirket karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır. Bir pay senedinin sahibi ile intifa sahibi ayrı ayrı kişiler ise şirket intifa hakkı sahibini payın sahibi olarak tanır.

5 Sermayenin Değiştirilmesi: Madde 9: Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir. Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakti Tahvil) ve Finansman Bonosu ve Borç senedi İhracı: Madde 10: Şirket yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararıyla yurt içinde veya gerekli izni almak suretiyle yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil, kar ve zarar iştirakli kar ortaklığı belgesi (kara iştirakli tahvil) ve her türlü finansman bonosu ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkartılan Tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.. Bu menkul kıymetlerin ihracına ve tabi olacağı şartlarla ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tespite Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Yönetim Kurulu ve süresi: Madde 11: Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar arasından 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeleri olarak ilk 3 yıl için vazife görmek üzere; 1- SAİT BÖREKCİ 2- ŞERİFE BÖREKCİ 3- FATİH ÇİÇEK 4- BURAK TAŞALAN 5- MUSTAFA ŞAHİN BADAK seçilmişlerdir. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Madde 12: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir.yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket ünvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunun 319'ncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir. Genel Müdür ve Müdürler: Madde 13: Genel müdür ve müdürler yönetim kurulu tarafından atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretli yönetmekle yükümlüdür. Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde 14: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirküleri ile tespit tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre murahhas aza tayin edebilir. İlk Üç yıl için Yönetim Kurulu Başkanı SAİT BÖREKCİ şirketi münferiden ahz u kabza, temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

6 Denetçiler ve Görevleri: Madde 15: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere bir denetçi seçer. Denetçi sayısı üçü geçemez. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını genel kurula sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. T.C uyruklu T.C. Kimlik No'lu Yavru Turna Mah. Kulaksız Sok. Hür Apt. No:13/1 ÇORUM adresinde mukim BEKİR AŞKIN Üç yıl için denetçiliğe seçilmiştir. Genel Kurul: Madde 16: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içersinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda şirketin bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür, gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin dilekler belirtilir. Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli kıldığı hallerde toplantıya çağrılır. Toplantı Yeri ve Yeter Sayı: Madde 17: Genel Kurul şirket merkezinin veya şubelerin bulunduğu şehirlerin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak yeter sayı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Oy Hakkı: Madde 18: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir hisse senedi için bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Vekil Atama: Madde 19: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir. Müzakerelerin yapılması: Madde 20: Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369'ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Bakanlığa Bildirme ve Toplantıda Komiserin Bulunması: Madde 21: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları; toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. İlanlar: Madde 22: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan günü hariç en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

7 Hesap Dönemi: Madde 23: Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk Hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihten başlayarak aralık ayının sonuncu günü sona erer. Karın Dağıtımı: Madde 24: Şirketin gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler, amortisman karşılıkları dahil ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 yasal ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 birinci temettü ayrılır. Geri kalan kar kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya kar payı olarak dağıtılmasına karar verme yetkisi genel kurula aittir. İhtiyat Akçesi: Madde 25: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı ve 467'nci hükümleri uygulanır. Kanuni Hükümler: Madde 26: İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır. KURUCU ORTAKLAR SAİT BÖREKCİ ŞERİFE BÖREKCİ FATİH ÇİÇEK ( ) ( ) ( ) Vekaleten Ali AYDIN BURAK TAŞALAN MUSTAF ŞAHİN BADAK ( ) ( ) Vekaleten Ali AYDIN

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimiz ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu 06/09/2010 Pazartesi günü

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Ticari Merkezi: İstanbul, Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:4 Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME Kuruluş Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları uyruk ve ikametgahları yazılı kurucular arsında Türk Ticaret Kanun un Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU

AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU 2013 AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU Şirketin Ünvanı AXA HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adresi : Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı /İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ

NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİLERA İLAÇ ECZACILIK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ: Madde l- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 493207 Sicil numarasında kayıtlı BAKANLAR MEDYA REKLAMCILIK YAYINEVİ MATBAACILIK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı