ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ. Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir."

Transkript

1 ABDĠ ĠBRAHĠM HOLDĠNG A.ġ. YENĠ ANASÖZLEġME METNĠ Madde 1-ġĠRKETĠN UNVANI: Şirket Unvanı Abdi İbrahim Holding Anonim Şirketi dir. Madde 2- AMAÇ FAALĠYET KONUSU: Şirketin kuruluş amacı, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, daha verimli rasyonel ve karlı günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak, şirket ilkelerini ve imajını, şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. Ayrıca her türlü motorlu nakil vasıtalarını (kara, deniz ve hava), her türlü iletişim cihazları, her türlü bilgi işlem malzemesi ve teknik donanımlarının kiralamasını yapabilir ve yaptırabilir. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için şirket her nevi ticari, sınaî tarımsal madencilik, turistik inşaat finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. A.Şirket kurma, iştirak tesisi, elden çıkarma: 1.Şirket sınai, ticari, mali ve zirai konularda faaliyet gösteren her nevi sermaye şirketini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni ve nakdi sermaye koyabilir. Kurucusu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerinde kabul edebilir. 2.Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleri veya hisselerle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. B.Yatırım ve işletme faaliyetleri: 1. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin yeni konularda girişecekleri katılımlarla kapasiteyi arttıran kaliteyi ıslah eden veya maliyeti değiştiren tevsi veya yenilenme yatırımlarıyla ilgili ön etütleri yapabilir. Bunların fizibilitelerini ve finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir. 2.Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gruplarının ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. C. Finansman işleri: 1.Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. 2.Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonlarını kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir. 3. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

2 4.Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alımlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet ve garanti verebilir; bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilirler, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. D.Sermaye piyasası ve plasman muameleleri: 1.Şirket resmi veya özel kuruluşlar veya iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirakli hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya raşa haklarına sahip her nevi takvimleri kuponlu veya kuponsuz alabilir, satabilir. 2.Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlerine veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senetleri için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir, tahviller için vadesinde veya erken ödeme hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontragaranti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir. E.Organizasyon hizmetleri: 1.Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi, ticari hukuk, sosyal hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel eğitimi gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir. 2.Şirket diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetlemek, yıllık bütçelerinin, faaliyet raporlarının ve uzun vadeli plan ve programlarının yardımıyla işletme faaliyetlerine olumlu bir yön vermek için tavsiyelerde bulunmak ve işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir. F.Müşterek hizmetler: 1.Şirket hariçten know-how, teknik bilgi, alameti farika marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. 2.Şirket her nevi sigorta acenteliği yapabilir, bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir. 3.Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil imalat için gerekli ham ve yan mamul malların alımı, ithalat için gerekli ham ve yan mamul malların alımı, ithali, nakli gümrüklemesi gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. 4.Şirket iştirak ettiği ve etmediği şirketlerin ve firmaların imal ettikleri mamullerle her nevi yeni ürünler ve madenleri ihraç edebilir. 5.Şirket iştirak ettiği ve etmediği şirketlerin ve firmaların ürettikleri malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir. 6.Şirket bu bölümde yazılı müşterek hizmetlerin karşılığını ilgili kuruluşlardan tahsil eder. G. Gayrimenkule tasarruf: 1.Şirket amaç ve çalışma koşullarını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkul edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir, ferağ, hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerine üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek edebilir. İrtifak, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir. 2.Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

3 H.Sosyal faaliyetler: 1.Şirket Türk Ticaret Kanunu nun 522. maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütler kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. 2.Şirket kendi bünyesi dışında sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir ve yardım edebilir. İ.Diğer işler: 1.Şirket yukarıda A ila H bölümlerinde yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurtdışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 2.Yukarıda yazılı olanlar dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile girişebilir. Ancak, Esas mukavelede değişiklik niteliğinde olan bu kararlar için Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan ön izin alınması gereklidir. Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Şirket in tabi olduğu mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. Madde 3- ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ: Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesindedir. Adresi, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.4 Maslak Sarıyer/İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket lüzum görülen yerlerde şubeler açabilir, temsilcilik ve irtibat büroları gibi teşkilatlar kurabilir. Madde 4-ġĠRKETĠN SÜRESĠ: Şirket in süresi sınırsızdır. Madde 5-SERMAYE: Şirketin sermayesi her biri 1,00-TL sı (Bir Türk Lirası) nominal değerli, adet nama yazılı paya bölünmüş ,00-TL dir. Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir: Ortaklar: Nezih Barut Hisse adedi: Toplam sermaye: ,00 Ortaklar: Nesrin Esirtgen Hisse adedi:

4 Toplam sermeye: ,00 Ortaklar: Ahmet Cenan Esirtgen Hisse senedi: Toplam sermaye: ,00 Ortaklar: Ahmet Kamil Esirtgen Hisse senedi: 675 Toplam sermaye: 675,00 Ortaklar: İbrahim Barut Hisse senedi: 13 Toplam sermaye:13,00 Toplam Hisse adedi: Toplam Sermaye: ,00 Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla kupürler halinde birleştirip bastırmaya yetkilidir. Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 6- HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ: Nama yazılı paylar ancak şirketin onayıyla devredilebilir. Paylar üzerinde intifa hakkı da ancak şirket onayı ile kurulabilir. Pay sahipleri çevresinin bileşimini değiştirecek, şirketin itibarını ve ekonomik bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, şirketin işletme konusu yönünden onayın reddini haklı gösterecek pay devirlerinin yapılmak istenmesi durumunda Şirket, devredene paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devralanın onay istemini reddedebilir. Şirketin 493üncü maddede düzenlenen diğer red sebepleri saklıdır. Madde 7- YÖNETĠM KURULU: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Madde 8- YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ: Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

5 Madde 9- YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI: Yönetim Kurulu toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket ile faaliyet konusu aynı olan Türkiye de kurulu başka bir şirkette Genel Kurul dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya salahiyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Şirket in sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez. Madde 10- ġġrketġn TEMSĠLĠ: Yönetim Kurulu, Şirket i temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Şirket i münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Madde 11- GÖREV DAĞILIMI, YÖNETĠMĠN DEVRĠ: Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

6 Madde 12-YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNĠN MALĠ HAKLARI: Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Madde- 13 DENETĠM: Denetim konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde- 14 GENEL KURUL: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: Davet ġekli: Genel Kurul toplantıya Türk Ticaret Kanunu nun 414üncü maddesine uygun olarak çağırılır. Çağrısız Genel Kurul a ilişkin Türk Ticaret Kanunu nun 416ncı madde hükmü saklıdır. Toplantı Vakti: Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantı BaĢkanlığı ve Ġç Yönerge: Toplantı Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilir. Başkanın bulunmadığı hallede ise Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurul un onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Madde 15-TOPLANTI YERĠ: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Toplantı için yeter sayı hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Madde 16-TOPLANTI VE KARAR NĠSABI: Genel Kurullarda toplantı nisabı esas sermayenin çoğunluğudur. Kararlar ise toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Madde 17- OY HAKKI: Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır Madde 18-OYDAN MAHRUMĠYET: Pay sahipleri, kendisi ve eşi yahut usul ve füruu ile Şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

7 Madde 19-VEKĠL TAYĠNĠ: Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Madde 20- ĠLAN Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükümleri ve özel ilan hükümleri saklı kalmak şartı ile Kanunda belirtilen durumlarda internet sitesinde yapılır. Madde 21-ANA SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ: Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu nun bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur. Madde 22- HESAP YILI: Şirket in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Madde 23- KARIN DAĞITIMI: Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Bu suretle meydana gelecek karın; a) %5 (yüzde beş) i kanuni ihtiyat akçesi, b) %5(yüzde beş) i de itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına birinci temettü hissesi, olarak ayrılır. Geri kalan kısmı Genel Kurul un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır. Genel Kurul, karın tamamını veya bir kısmını hissedarlara tevzi etmeyerek müteakip yıllara devrine veya bunların ihtiyari veya fevkalade ihtiyat akçelerine ayrılmasına karar verebilir. Madde 24-KARIN DAĞITIM TARĠHĠ: Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

8 Madde 25- YEDEK AKÇELER: Kanuni yedek akçeler de dâhil olmak üzere her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında, bu Esas Sözleşme nin 29. maddesi saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu nun 509. maddesi, 519 ila 523. maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır. Madde 26- KANUNĠ HÜKÜMLER: Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ESKİ HALİ AMAÇ ve KONU Madde 3- Holding in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman,

Detaylı

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: ANA SÖZLEŞME KURULUŞ: Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani

Detaylı

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÇUKUROVA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Genel hükümler: Kuruluş: Madde 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular, aralarında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURUCULAR Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU Şirketimiz ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu 06/09/2010 Pazartesi günü

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013

ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 : Kurucular,

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun (bu esas sözleşmede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı

Detaylı

AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU

AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU 2013 AXA HOLDİ NG FAALİ YET RAPORU AXA HOLDİNG SERMAYE TABLOSU Şirketin Ünvanı AXA HOLDİNG A.Ş. Şirketin Adresi : Meclisi Mebusan Cad.No:15 Salıpazarı /İSTANBUL Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Sıra No Adı Soyadı İkametgahı Uyruğu 1 Seyit Mehmet BUĞA İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224484/170044 sicil numarasına kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

Detaylı